ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 421

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
24 listopada 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 421/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 421/02

Sprawa C-374/12: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd – Bułgaria) – Walimar OOD przeciwko Naczałnik na Mitnica Warna [Odesłanie prejudycjalne — Dumping — Liny i kable żelazne lub stalowe pochodzące z Rosji — Rozporządzenie (WE) nr 384/96 — Artykuł 2 ust. 8 i 9 oraz art. 11 ust. 2, 3, 9 i 10 — Przegląd okresowy — Przegląd z powodu wygaśnięcia środków antydumpingowych — Ważność rozporządzenia (WE) nr 1279/2007 — Ustalenie ceny eksportowej na podstawie sprzedaży do państw trzecich — Wiarygodność cen eksportowych — Uwzględnienie zobowiązań cenowych — Zmiana okoliczności — Stosowanie metodologii odmiennej od wykorzystanej w pierwotnym dochodzeniu]

2

2014/C 421/03

Sprawa C-399/12: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 7 października 2014 r. – Republika Federalna Niemiec przeciwko Radzie Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności — Działania zewnętrzne Unii Europejskiej — Artykuł 218 ust. 9 TFUE — Ustalenie stanowiska reprezentowanego w imieniu Unii Europejskiej w ramach organu utworzonego przez umowę międzynarodową — Umowa międzynarodowa, której stroną nie jest Unia Europejska — Międzynarodowa Organizacja ds. Winorośli i Wina (OIV) — Pojęcie aktów mających skutki prawne — Zalecenia OIV]

3

2014/C 421/04

Sprawa C-426/12: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch – Niderlandy) – X przeciwko Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst [Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2003/96/WE — Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej — Artykuł 2 ust. 4 lit. b) — Podwójne zastosowanie produktów energetycznych — Pojęcie]

3

2014/C 421/05

Sprawa C-441/12: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV przeciwko Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA (Odesłanie prejudycjalne — Prawo przedsiębiorstw — Dyrektywa 2003/71/WE — Artykuł 3 ust. 1 — Obowiązek publikacji prospektu emisyjnego w związku z publiczną ofertą papierów wartościowych — Licytacja przymusowa papierów wartościowych)

4

2014/C 421/06

Sprawa C-487/12: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo – Hiszpania) – Vueling Airlines S.A. przeciwko Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia [Odesłanie prejudycjalne — Transport lotniczy — Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych na terenie Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 — Swoboda ustalania taryf — Nadanie bagażu — Dodatkowa opłata — Pojęcie taryfy — Ochrona konsumentów — Nałożenie grzywny na przewoźnika z powodu nieuczciwego warunku umownego — Przepis prawa krajowego, zgodnie z którym przewóz pasażera i nadanie bagażu powinny być objęte podstawową ceną biletu lotniczego — Zgodność z prawem Unii]

5

2014/C 421/07

Sprawa C-562/12: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tartu Ringkonnakohus – Estonia) – MTÜ Liivimaa Lihaveis przeciwko Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee (Odesłanie prejudycjalne — Fundusze strukturalne — Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i nr 1080/2006 — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Program operacyjny mający na celu wspieranie europejskiej współpracy terytorialnej między Republiką Estońską a Republiką Łotewską — Decyzja odmawiająca dofinansowania przyjęta przez komitet monitorujący — Przepis przewidujący, że decyzje tego komitetu nie podlegają zaskarżeniu — Artykuł 267 TFUE — Akt przyjęty przez instytucję, organ lub jednostkę organizacyjną Unii — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Stosowanie prawa Unii — Artykuł 47 — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Prawo dostępu do sądów — Określenie państwa członkowskiego, którego sądy są właściwe do rozpatrzenia skargi)

5

2014/C 421/08

Sprawa C-3/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tartu Ringkonnakohus – Estonia) – AS Baltic Agro przeciwko Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus [Odesłanie prejudycjalne — Antydumping — Rozporządzenie (WE) nr 661/2008 — Ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji — Przesłanki zwolnienia — Artykuł 3 ust. 1 — Pierwszy niezależny odbiorca w Unii — Zakup nawozu saletrzanego przez pośredniczącą spółkę — Zwolnienie towarów — Wniosek o unieważnienie zgłoszeń celnych — Decyzja 2008/577/WE — Kodeks celny — Artykuły 66 i 220 — Błąd — Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 — Artykuł 251 — Kontrola po zwolnieniu towarów]

6

2014/C 421/09

Sprawa C-7/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Stockholm – Szwecja) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige przeciwko Skatteverket (Odesłanie prejudycjalne — Wspólny system podatku od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Grupa VAT — Fakturowanie wewnętrzne usług świadczonych przez spółkę główną mającą siedzibę w państwie trzecim na rzecz jej oddziału należącego do grupy VAT w państwie członkowskim — Możliwość opodatkowania świadczonych usług)

7

2014/C 421/10

Sprawa C-471/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht – Niemcy) – Martin Grund przeciwko Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Odesłanie prejudycjalne — Wspólna polityka rolna — Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego — System płatności jednolitych — Pojęcie trwałych użytków zielonych — Grunty wykorzystywane do uprawy trawy i innych pastewnych roślin zielnych, niepodlegające płodozmianowi w gospodarstwie rolnym od co najmniej pięciu lat — Grunty orane i obsiane w tym okresie pastewną rośliną zielną inną niż uprawiana poprzednio na tych gruntach)

8

2014/C 421/11

Sprawa C-101/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Niemcy) – U przeciwko Stadt Karlsruhe [Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Rozporządzenie (WE) nr 2252/2004 — Część 1 dokumentu 9303 Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) — Minimalne normy dotyczące zabezpieczeń paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie — Paszport nadający się do odczytu maszynowego — Umieszczenie na stronie zawierającej dane osobowe paszportu nazwiska rodowego — Niemogące wprowadzić w błąd przedstawienie nazwiska]

9

2014/C 421/12

Sprawa C-127/13 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2014 r. – Guido Strack przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Prawo do bycia wysłuchanym — Prawo do sądu — Dostęp do dokumentów instytucji — Częściowa odmowa udzielenia wnoszącemu odwołanie dostępu do dokumentów — Pierwotna decyzja w sprawie odmowy — Powstanie dorozumianej decyzji w sprawie odmowy — Zastąpienie dorozumianej decyzji w sprawie odmowy decyzją wyraźną — Interes prawny po przyjęciu wyraźnych decyzji w sprawie odmowy — Wyjątki od zasady dostępu do dokumentów — Ochrona interesu dobrej administracji — Ochrona danych osobowych i interesów handlowych)

10

2014/C 421/13

Sprawa C-205/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Hauck GmbH & Co. KG przeciwko Stokke A/S i in. (Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 3 ust. lit. e) — Odmowa lub stwierdzenie nieważności rejestracji — Trójwymiarowy znak towarowy — Regulowane krzesełko dziecięce Tripp Trapp — Oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru towaru — Oznaczenie składające się z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru)

10

2014/C 421/14

Sprawa C-242/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Commerz Nederland NV przeciwko Havenbedrijf Rotterdam NV (Odesłanie prejudycjalne — Konkurencja — Pomoc państwa — Artykuł 107 ust. 1 TFUE — Pojęcie pomocy — Poręczenia udzielone przez przedsiębiorstwo publiczne bankowi w celu przyznania kredytów osobom trzecim — Poręczenia udzielone świadomie przez członka zarządu tego przedsiębiorstwa publicznego z naruszeniem statutowych przepisów przedsiębiorstwa — Domniemanie sprzeciwu ze strony podmiotu publicznego będącego właścicielem danego przedsiębiorstwa — Możliwość przypisania poręczeń państwu)

11

2014/C 421/15

Sprawa C-254/13: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Orgacom BVBA przeciwko Vlaamse Landmaatschappij (Odesłanie prejudycjalne — Opłaty o skutku równoważnym z cłami — Podatki wewnętrzne — Opłata pobierana przy przywozie nawozu zwierzęcego przywożonego do regionu Flandria — Artykuły 30 TFUE i 110 TFUE — Opłata należna od importera — Różne opłaty w zależności od tego, czy nawóz zwierzęcy jest przywożony do regionu Flandria lub czy z niego pochodzi)

12

2014/C 421/16

Sprawy połączone C-308/13 P I C-309/13 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 18 września 2014 r. – Società Italiana Calzature SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Vicini SpA [Odwołanie — Wspólnotowe znaki towarowe — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Rejestracja graficznych znaków towarowych zawierających elementy słowne GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN i BY GIUSEPPE ZANOTTI — Sprzeciw właściciela słownego i graficznego wspólnotowego i krajowego znaku towarowego ZANOTTI — Oddalenie sprzeciwu przez izbę odwoławczą)

13

2014/C 421/17

Sprawa C-341/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Cruz & Companhia Lda przeciwko Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) [Odesłanie prejudycjalne — Ochrona interesów finansowych Unii — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 — Artykuł 3 — Postępowanie w sprawie nieprawidłowości — Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) — Odzyskanie nienależnie pobranych refundacji wywozowych — Termin przedawnienia — Stosowanie dłuższego krajowego terminu przedawnienia — Termin przedawnienia prawa powszechnego — Środki i kary administracyjne]

13

2014/C 421/18

Sprawa C-393/13 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 października 2014 r. – Rada Unii Europejskiej przeciwko Alumina d.o.o. i Komisji Europejskiej [Odwołanie — Dumping — Rozporządzenie wykonawcze(UE) nr 464/2011 — Przywóz zeolitu A w postaci sproszkowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny — Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 — Ustalenie wartości normalnej — Pojęcie zwykłego obrotu handlowego]

14

2014/C 421/19

Sprawa C-436/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Zjednoczone Królestwo) – E przeciwko B (Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Artykuły 8, 12 i 15 — Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Postępowanie dotyczące pieczy nad dzieckiem, które ma zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim miejsca zamieszkania swojej matki — Prorogacja jurysdykcji na rzecz sądu państwa członkowskiego miejsca zamieszkania ojca tego dziecka — Zakres)

14

2014/C 421/20

Sprawa C-446/13: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Société Fonderie 2A przeciwko Ministre de l’Économie et des Finances [Odesłanie prejudycjalne — Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 8 ust. 1 lit. a) — Określenie miejsca dostawy towarów — Dostawca mający siedzibę w państwie członkowskim innym niż siedziba nabywcy — Przetworzenie towaru w państwie członkowskim siedziby nabywcy]

15

2014/C 421/21

Sprawa C-478/13: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 2 października 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/18/WE — Zamierzone uwalnianie do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) — Wprowadzenie do obrotu — Artykuł 31 ust. 3 lit. b) — Lokalizacja upraw GMO — Obowiązek powiadomienia właściwych władz — Obowiązek ustanowienia publicznego rejestru — Lojalna współpraca]

15

2014/C 421/22

Sprawa C-525/13: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 2 października 2014 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België – Belgia) – Vlaams Gewest przeciwko Heidi Van Den Broeck [Odesłanie prejudycjalne — Wspólna polityka rolna — Rozporządzenie (WE) nr 2419/2001 — Zintegrowany system zarządzania niektórymi systemami pomocy i ich kontroli — Wniosek o przyznanie pomocy obszarowej — Artykuł 33 — Sankcje — Nieprawidłowości popełnione umyślnie]

16

2014/C 421/23

Sprawa C-549/13: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 18 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vergabekammer Arnsberg – Niemcy) –Bundesdruckerei GmbH przeciwko Stadt Dortmund (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 56 TFUE — Swoboda świadczenia usług — Ograniczenia — Dyrektywa 96/71/WE — Procedury udzielania zamówień publicznych na usługi — Przepisy krajowe nakazujące oferentom i ich podwykonawcom zobowiązanie się do zapłaty minimalnego wynagrodzenia personelowi świadczącemu usługi będące przedmiotem zamówienia publicznego — Podwykonawca mający siedzibę w innym państwie członkowskim)

17

2014/C 421/24

Sprawa C-501/13 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (piata izba) wydanego w dniu 9 lipca 2013 r. w sprawie T-221/13, Page Protective Services Ltd przeciwko Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ), wniesione w dniu 18 września 2013 r. przez Page Protective Services Ltd

17

2014/C 421/25

Sprawa C-246/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Włochy) w dniu 21 maja 2014 r. – Vittoria De Bellis i in. przeciwko Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

18

2014/C 421/26

Sprawa C-380/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Rüsselsheim (Niemcy) w dniu 8 sierpnia 2014 r. – Dorothea Eckert i Karl-Heinz Dallner przeciwko Condor Flugdienst GmbH

18

2014/C 421/27

Sprawa C-408/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal du travail de Bruxelles (Belgia) w dniu 28 sierpnia 2014 r. – Aliny Wojciechowski przeciwko Office national des pensions (ONP)

18

2014/C 421/28

Sprawa C-421/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Hiszpania) w dniu 10 września 2014 r. – Banco Primus S.A. przeciwko Jesúsowi Gutiérrezowi Garcíi

19

2014/C 421/29

Sprawa C-422/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 12 września 2014 r. – Christian Pujante Rivera przeciwko Gestora Clubs Dir, S.L. i Fondo de Garantia Salarial

20

2014/C 421/30

Sprawa C-427/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 18 września 2014 r. – Valsts ieņēmumu dienests przeciwko SIA Veloserviss

21

2014/C 421/31

Sprawa C-429/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 18 września 2014 r. – Air Baltic Corporation AS przeciwko Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

21

2014/C 421/32

Sprawa C-430/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 19 września 2014 r. – Valsts ieņēmumu dienests przeciwko Artūrs Stretinskis

22

2014/C 421/33

Sprawa C-440/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 16 lipca 2014 r. w sprawie T-578/12, National Iranian Oil Company przeciwko Radzie, wniesione w dniu 23 września 2014 r. przez National Iranian Oil Company.

22

2014/C 421/34

Sprawa C-411/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 24 września 2014 r. – DI [Dansk Industri], działająca w imieniu Ajos A/S przeciwko spadkobiercom Karstena Eigila Rasmussena

24

2014/C 421/35

Sprawa C-447/14 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 16 lipca 2014 r. w sprawie T-309/12 Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 25 września 2014 r. przez Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L.

25

 

Sąd

2014/C 421/36

Sprawa T-68/09: Wyrok Sądu z dnia 10 października 2014 r. – Soliver przeciwko Komisji [Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek szkła samochodowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Porozumienia w przedmiocie podziału rynków i wymiany istotnych informacji handlowych — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 — Jednolite i ciągłe naruszenie — Uczestnictwo w naruszeniu]

27

2014/C 421/37

Sprawa T-177/10: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Alcoa Trasformazioni przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Energia elektryczna — Taryfa preferencyjna — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Korzyść — Obowiązek uzasadnienia — Kwota pomocy — Nowa pomoc)

27

2014/C 421/38

Sprawy połączone T-208/11 i T-508/11: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – LTTE przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki restrykcyjne skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom mające na celu zwalczanie terroryzmu — Zamrożenie funduszy — Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 2580/2011 do konfliktów zbrojnych — Możliwość zakwalifikowania władz państwa trzeciego jako właściwej władzy w rozumieniu wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB — Uzasadnienie faktyczne decyzji o zamrożeniu funduszy — Odwołanie do aktów terrorystycznych — Konieczność istnienia decyzji właściwej władzy w rozumieniu wspólnego stanowiska 2001/931)

28

2014/C 421/39

Sprawa T-291/11: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Portovesme przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Energia elektryczna — Taryfa preferencyjna — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Pojęcie pomocy państwa — Nowa pomoc — Równość traktowania — Rozsądny termin)

29

2014/C 421/40

Sprawa T-308/11: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2011 r. – Eurallumina przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Energia elektryczna — Preferencyjna taryfa — Decyzja stwierdzająca niezgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym — Pojęcie pomocy państwa — Nowa pomoc)

30

2014/C 421/41

Sprawa T-542/11: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2014 r. – Alouminion przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Aluminium — Preferencyjna taryfa opłat za energię elektryczną przyznana w drodze umowy — Decyzja uznająca pomoc za bezprawnie przyznaną i niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Rozwiązanie umowy — Zawieszenie skutków rozwiązania umowy przez sąd w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego — Nowa pomoc)

30

2014/C 421/42

Sprawa T-297/12: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Zamówienia publiczne na usługi — Ujawnienie przez Komisję osobie trzeciej informacji rzekomo szkodzących reputacji skarżącej — Krzywda — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom)

31

2014/C 421/43

Sprawa T-342/12: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2014 r. – Fuchs przeciwko OHIM – Les Complices (Gwiazda wpisana w okrąg) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego gwiazdę wpisaną w okrąg — Wcześniejsze graficzne, krajowy i wspólnotowy, znaki towarowe przedstawiające gwiazdę wpisaną w okrąg — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Wygaśnięcie prawa do wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego — Zachowanie interesu prawnego — Częściowa odmowa umorzenia postępowania]

32

2014/C 421/44

Sprawa T-444/12: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Novartis przeciwko OHIM – Tenimenti Angelini (LINEX) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego LINEX — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy LINES PERLA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 76 ust. 1 in fine rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009]

32

2014/C 421/45

Sprawa T-515/12: Wyrok Sądu z dnia 15 października 2014 r. – El Corte Inglés przeciwko OHIM – English Cut (The English Cut) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego The English Cut — Wcześniejsze, słowny krajowy i graficzne wspólnotowe, znaki towarowe El Corte Inglés — Względne podstawy odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak prawdopodobieństwa skojarzenia — Związek między oznaczeniami — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009]

33

2014/C 421/46

Sprawa T-517/12: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Alro przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Energia elektryczna — Preferencyjne taryfy — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Środek pomocowy wdrożony w całości, częściowo w dniu wydania decyzji, a częściowo w dniu złożenia skargi — Niedopuszczalność)

34

2014/C 421/47

Sprawa T-529/12 P: Wyrok Sądu z dnia 8 października 2014 r. – Bermejo Garde przeciwko EKES (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Ogłoszenie o naborze — Powołanie na stanowisko dyrektora — Wycofanie kandydatury skarżącego — Powołanie innego kandydata — Żądania stwierdzenia nieważności — Stwierdzenie nieważności w pierwszej instancji ogłoszenia o naborze podważonego ze względu na brak właściwości organu wydającego zaskarżony akt — Brak wyraźnej odpowiedzi na wszystkie sformułowane przez strony zarzuty i argumenty — Zasada dobrej administracji — Niedopuszczalność żądań stwierdzenie nieważności decyzji wydanych na podstawie podważonego ogłoszenia o naborze — Artykuł 91 ust. 2 regulaminu pracowniczego — Żądanie odszkodowania — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Spoczywający na Sądzie do spraw Służ by Publicznej obowiązek uzasadnienia — Stan postępowania pozwalający na wydanie orzeczenia w sprawie — Oddalenie skargi)

34

2014/C 421/48

Sprawa T-530/12 P: Wyrok Sądu z dnia 9 października 2014 r. – Bermejo Garde przeciwko EKES (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Mobbing — Bezprawne działania mogące przynosić szkodę interesom Unii — Poważne zaniedbanie w wypełnianiu zobowiązań urzędniczych — Artykuły 12a i 22a regulaminu pracowniczego — Złożenie doniesienia przez skarżącego — Przeniesienie z urzędu w następstwie tego doniesienia — Niepowiadomienie OLAF przez przełożonego, który otrzymał informacje — Akt niekorzystny — Dobra wiara — Prawo do obrony — Właściwość organu wydającego akt)

35

2014/C 421/49

Sprawa T-129/13: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Alpiq RomIndustries i Alpiq RomEnergie przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Energia elektryczna — Taryfy preferencyjne — Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Środek pomocy wykonany w pełni w dniu wniesienia skargi — Niedopuszczalność)

36

2014/C 421/50

Sprawa T-262/13: Wyrok Sądu z dnia 15 października 2014 r. – Skysoft Computersysteme przeciwko OHIM – British Sky Broadcasting Group i Sky IP International (SKYSOFT) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SKYSOFT — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy SKY — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

37

2014/C 421/51

Sprawa T-297/13: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Junited Autoglas Deutschland przeciwko OHIM – Belron Hungary (United Autoglas) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego United Autoglas — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy AUTOGLASS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

37

2014/C 421/52

Sprawa T-340/13: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Federación Española de Hostelería przeciwko EACEA [Skarga o stwierdzenie nieważności — Program w dziedzinie edukacji i uczenia się przez całe życie — Umowa dotycząca projektu Wirtualny symulator do celów nauki języków dla podmiotów branży turystycznej (e-client) — Wezwanie do zapłaty — Spór wynikający z umowy — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Brak zmiany kwalifikacji umowy — Niedopuszczalność]

38

2014/C 421/53

Sprawa T-444/13 P: Wyrok Sądu z dnia 10 października 2014 r. – EMA przeciwko BU (Odwołanie — Służba Publiczna — Personel tymczasowy — Umowa na czas określony — Decyzja o nieprzedłużeniu — Właściwość Sądu do spraw Służby Publicznej — Artykuł 8 akapit pierwszy WZIP — Obowiązek staranności)

39

2014/C 421/54

Sprawa T-458/13: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Larrañaga Otaño przeciwko OHIM (GRAPHENE) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GRAPHENE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

39

2014/C 421/55

Sprawa T-459/13: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Larrañaga Otaño przeciwko OHIM (GRAPHENE) [Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GRAPHENE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

40

2014/C 421/56

Sprawa T-479/13: Wyrok Sądu z dnia 10 października 2014 r. – Marchiani przeciwko Parlamentowi (Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego — Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych — Windykacja kwot nienależycie wypłaconych)

40

2014/C 421/57

Sprawa T-663/13 P: Wyrok Sądu z dnia 15 października 2014 r. – Trybunał Obrachunkowy przeciwko BF (Odwołanie — Służba publiczna — Zatrudnienie — Powołanie na stanowisko dyrektora ds. zasobów ludzkich — Odrzucenie kandydatury — Obowiązek uzasadnienia sprawozdania sporządzonego przez komitet preselekcyjny)

41

2014/C 421/58

Sprawa T-26/14 P: Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Schönberger przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2011 r. — Mnożniki odniesienia — Sprzeczność)

41

2014/C 421/59

Sprawa T-215/12: Postanowienie Sądu z dnia 2 października 2014 r. – MPM-Quality i Eutech przeciwko OHIM – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy MANUFACTURE PRIM 1949 — Wcześniejsze, międzynarodowy i wspólnotowe, znaki towarowe PRIM — Zła wiara — Artykuł 165 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuły 41 i 56 rozporządzenia nr 207/2009 — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 — Brak rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej]

42

2014/C 421/60

Sprawa T-410/13: Postanowienie Sądu z dnia 30 września 2014 r. – Bitiqi i in. przeciwko Komisji i in. [Skarga o stwierdzenie nieważności — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Misja Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (Eulex Kosowo) — Personel kontraktowy — Decyzje szefa misji o nieprzedłużeniu umów o pracę — Oczywisty brak właściwości]

43

2014/C 421/61

Sprawa T-447/13 P: Postanowienie Sądu z dnia 2 października 2014 r. – Marcuccio przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zwrot kosztów podlegających zwrotowi — Artykuł 92 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej — Zarzut skargi równoległej — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne)

43

2014/C 421/62

Sprawa T-706/14: Skarga wniesiona w dniu 3 października 2014 r. – Holistic Innovation Institute przeciwko REA

44

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2014/C 421/63

Sprawa F-55/10 RENV: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 października 2014 r. – Moschonaki przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia — Zatrudnienie — Wewnętrzne ogłoszenie o naborze w instytucji — Warunki kwalifikacji określone w ogłoszeniu o naborze — Uznanie przysługujące organowi powołującemu)

46

2014/C 421/64

Sprawa F-103/11: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – CG przeciwko EBI (Służba publiczna — Personel EBI — Mobbing — Postępowanie wyjaśniające — Decyzja prezesa o nienadawaniu dalszego biegu postepowaniu w sprawie skargi — Opinia komitetu dochodzeniowego — Błędna definicja mobbingu — Zamierzony charakter zachowania — Stwierdzenie istnienia zachowań i objawów mobbingu — Poszukiwanie związku przyczynowego — Brak — Niespójność opinii komitetu dochodzeniowego — Oczywisty błąd w ocenie — Zawinione działania administracji — Obowiązek zachowania poufności — Ochrona danych osobowych — Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie)

46

2014/C 421/65

Sprawa F-115/11: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 10 lipca 2014 r. – CG przeciwko EBI (Służba publiczna — Personel EBI — Powołanie — Stanowisko szefa wydziału — Powołanie innego kandydata niż skarżąca — Nieprawidłowości w procedurze naboru — Obowiązek bezstronności członków komisji ds. naboru — Nieodpowiednie zachowanie przewodniczącego komisji ds. naboru względem skarżącej — Konflikt interesów — Prezentacja ustna obowiązująca wszystkich kandydatów — Dokumenty udostępnione do celów prezentacji ustnej mogące faworyzować jednego z kandydatów — Kandydat, który uczestniczył w sporządzaniu udostępnionych dokumentów — Naruszenie zasady równości — Skarga o stwierdzenie nieważności — Żądanie odszkodowawcze)

47

2014/C 421/66

Sprawa F-26/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 września 2014 r. – Cerafogli przeciwko EBC (Służba publiczna — Personel EBC — Dostęp personelu EBC do dokumentów dotyczących stosunku pracy — Przepisy mające zastosowanie do wniosków personelu EBC — Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi — Zasada zgodności — Zarzut niezgodności z prawem podniesiony po raz pierwszy w skardze — Dopuszczalność — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego w zakresie wydania przepisów mających zastosowanie do wniosków personelu EBC o dostęp do dokumentów dotyczących stosunku pracy)

48

2014/C 421/67

Sprawa F-153/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 6 maja 2014 r. – Forget przeciwko Komisji [Służba publiczna — Urzędnik — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Dodatek na gospodarstwo domowe — Warunek przyznania — Zarejestrowany związek partnerski prawa luksemburskiego — Para partnerów pozostających w stałym związku niemałżeńskim mogąca zawrzeć małżeństwo cywilne — Urzędnik niespełniający warunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. c) ppkt iv) załącznika VII do regulaminu pracowniczego]

49

2014/C 421/68

Sprawa F-157/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 czerwca 2014 r. – BN przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Urzędnik w grupie zaszeregowania AD 14 czasowo zajmujący stanowisko doradcy dyrektora — Postawienie dyrektorowi generalnemu zarzutu mobbingu — Długotrwałe zwolnienie chorobowe — Decyzja o powołaniu na stanowisko doradcy w innej dyrekcji generalnej — Obowiązek staranności — Zasada dobrej administracji — Interes służby — Zasada zgodności między grupą zaszeregowania a stanowiskiem — Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie — Szkoda wynikająca z zachowania niemającego charakteru decyzji)

49

2014/C 421/69

Sprawa F-7/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 września 2014 r. – Radelet przeciwko Komisji Europejskiej (Służba publiczna — Urzędnicy pełniący służbę w państwie trzecim — Artykuły 5 i 23 załącznika X do regulaminu pracowniczego — Zapewnienie zakwaterowania przez instytucję — Wydanie urzędnikowi zgody na wynajęcie mieszkania — Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie — Krzywda — Przyznanie niewygodnego i niehigienicznego zakwaterowania — Brak dowodów)

50

2014/C 421/70

Sprawa F-42/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2014 r. – CU przeciwko EKES (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Umowa na czas nieokreślony — Decyzja o rozwiązaniu umowy)

50

2014/C 421/71

Sprawa F-48/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – CW przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Oceny i komentarze zawarte w sprawozdaniu z oceny — Oczywiste błędy w ocenie — Nadużycie władzy — Brak)

51

2014/C 421/72

Sprawa F-54/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 września 2014 r. – CV przeciwko EKES (Służba publiczna — Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie — Dochodzenia administracyjne — Postępowanie dyscyplinarne — Mobbing)

52

2014/C 421/73

Sprawa F-107/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 października 2014 r. – de Brito Sequeira Carvalho przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytowany urzędnik — Postępowanie dyscyplinarne — Kara dyscyplinarna — Wstrzymanie wypłaty części emerytury — Przesłuchanie obciążającego świadka przez komisję dyscyplinarną — Niewysłuchanie zainteresowanego urzędnika — Nieprzestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym)

52

2014/C 421/74

Sprawa F-15/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (sąd w składzie jednego sędziego izba) z dnia 15 października 2014 r. – De Bruin przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnik na okresie próbnym — Artykuł 34 regulaminu pracowniczego — Sprawozdanie z okresu próbnego stwierdzające niezdolność urzędnika na okresie próbnym do należytego wypełniania obowiązków — Przedłużenie okresu próbnego — Zwolnienie po okresie próbnym — Podstawy zwolnienia — Wyniki pracy — Szybkość wykonywania pracy — Oczywiste błędy w ocenie — Nieprawidłowość postępowania — Termin wyznaczony komitetowi do spraw sprawozdań na wydanie opinii)

53

2014/C 421/75

Sprawa F-35/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2014 r. – DM przeciwko BEREC (Służba publiczna — Pracownik kontraktowy — Warunki zatrudnienia — Wstępne badania lekarskie — Artykuł 100 WZIP — Zastrzeżenie lekarskie — Decyzja o zwolnieniu po okresie próbnym — Bezprzedmiotowość żądań skargi o stwierdzenie nieważności — Zastosowanie wobec zainteresowanego zastrzeżenia lekarskiego na etapie zatrudniania go przez inną agencję Unii Europejskiej — Brak wpływu — Umorzenie postępowania)

54

2014/C 421/76

Sprawa F-9/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Termin do wniesienia skargi — Przekroczenie terminu — Skarga oczywiście niedopuszczalna)

54

2014/C 421/77

Sprawa F-22/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – Mészáros przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs — Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/207/11 — Laureat konkursu wpisany na listę rezerwy kadrowej — Weryfikacja przez organ powołujący warunków uczestnictwa w konkursie do grupy AD 7 — Doświadczenie zawodowe krótsze niż minimalny wymagany okres — Oczywisty błąd w ocenie komisji konkursowej — Cofnięcie przez organ powołujący oferty zatrudnienia — Kompetencja związana organu powołującego)

55

2014/C 421/78

Sprawa F-33/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 20 marca 2014 r. – Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Artykuł 34 § § 1 i 6 regulaminu postępowania — Skarga wniesiona za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi — Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu widniejącego na przesłanym pocztą oryginale skargi — Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu — Oczywista niedopuszczalność)

55

2014/C 421/79

Sprawa F-71/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 lutego 2014 r. – CL przeciwko EEA (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Obowiązek wspomagania — Artykuł 24 regulaminu pracowniczego — Mobbing ze strony przełożonego — Oddalenie wniosku o wszczęcie dochodzenia administracyjnego — Skarg oczywiście niedopuszczalna)

56

2014/C 421/80

Sprawa F-75/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 13 lutego 2014 r. – Probst przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnik — Dodatek zagraniczny — Artykuł 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Wniosek o ponowne rozpatrzenie — Nowe i istotne okoliczności faktyczne — Skarga oczywiście niedopuszczalna)

56

2014/C 421/81

Sprawa F-98/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 września 2014 r. – Moriarty przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Awans — Postępowanie w sprawie awansu (2012) — Nieumieszczenie na liście urzędników awansowanych — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

57

2014/C 421/82

Sprawa F-118/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 września 2014 r. – Lebedef przeciwko Komisji (Służba publiczna — Kwestie incydentalne — Oczywista niedopuszczalność)

57

2014/C 421/83

Sprawa F-39/14: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2014 r. – ZZ przeciwko Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

58

2014/C 421/84

Sprawa F-53/14: Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

58

2014/C 421/85

Sprawa F-55/14: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

59

2014/C 421/86

Sprawa F-57/14: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

60

2014/C 421/87

Sprawa F-60/14: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

60

2014/C 421/88

Sprawa F-61/14: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

61

2014/C 421/89

Sprawa F-63/14: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

61

2014/C 421/90

Sprawa F-85/14: Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2014 r. – ZZ i in. przeciwko Komisji

62

2014/C 421/91

Sprawa F-89/14: Skarga wniesiona w dniu 2 września 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

62

2014/C 421/92

Sprawa F-91/14: Skarga wniesiona w dniu 5 września 2014 r. – ZZ i ZZ przeciwko Radzie

63

2014/C 421/93

Sprawa F-95/14: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2014 r. – ZZ przeciwko EBC

63

2014/C 421/94

Sprawa F-121/11: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 31 marca 2014 r. – BO przeciwko Komisji

64

2014/C 421/95

Sprawa F-3/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 31 marca 2014 r. – CK przeciwko Komisji

64

2014/C 421/96

Sprawa F-83/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Lecolier przeciwko Komisji

64

2014/C 421/97

Sprawa F-105/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 maja 2014 r. – Deweerdt i in. przeciwko Trybunałowi

65

2014/C 421/98

Sprawa F-123/13: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Lecolier przeciwko Komisji

65

2014/C 421/99

Sprawa F-2/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 maja 2014 r. – Deweerdt i Lebrun przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

65

2014/C 421/00

Sprawa F-18/14: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Lecolier przeciwko Komisji

65

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/1


Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

2014/C 421/01

Ostatnia publikacja

Dz.U. C 409 z 17.11.2014

Wcześniejsze publikacje

Dz.U. C 395 z 10.11.2014

Dz.U. C 388 z 3.11.2014

Dz.U. C 380 z 27.10.2014

Dz.U. C 372 z 20.10.2014

Dz.U. C 361 z 13.10.2014

Dz.U. C 351 z 6.10.2014

Teksty te są dostępne na stronie internetowej

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Trybunał Sprawiedliwości

24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/2


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd – Bułgaria) – „Walimar” OOD przeciwko Naczałnik na Mitnica Warna

(Sprawa C-374/12) (1)

([Odesłanie prejudycjalne - Dumping - Liny i kable żelazne lub stalowe pochodzące z Rosji - Rozporządzenie (WE) nr 384/96 - Artykuł 2 ust. 8 i 9 oraz art. 11 ust. 2, 3, 9 i 10 - Przegląd okresowy - Przegląd z powodu wygaśnięcia środków antydumpingowych - Ważność rozporządzenia (WE) nr 1279/2007 - Ustalenie ceny eksportowej na podstawie sprzedaży do państw trzecich - Wiarygodność cen eksportowych - Uwzględnienie zobowiązań cenowych - Zmiana okoliczności - Stosowanie metodologii odmiennej od wykorzystanej w pierwotnym dochodzeniu])

2014/C 421/02

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Wyrchowen administratiwen syd

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca:„Walimar” OOD

Strona pozwana: Naczałnik na Mitnica Warna

Sentencja

Analiza przedstawionych pytań nie wykazała istnienia żadnych okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na ważność rozporządzenia Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylającego środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji.


(1)  Dz.U. C 311 z 13.10.2012.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/3


Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 7 października 2014 r. – Republika Federalna Niemiec przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-399/12) (1)

([Skarga o stwierdzenie nieważności - Działania zewnętrzne Unii Europejskiej - Artykuł 218 ust. 9 TFUE - Ustalenie stanowiska reprezentowanego w imieniu Unii Europejskiej w ramach organu utworzonego przez umowę międzynarodową - Umowa międzynarodowa, której stroną nie jest Unia Europejska - Międzynarodowa Organizacja ds. Winorośli i Wina (OIV) - Pojęcie „aktów mających skutki prawne” - Zalecenia OIV])

2014/C 421/03

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze, B. Beutler oraz N. Graf Vitzthum, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający żądania strony skarżącej: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, E. Ruffer i D. Hadroušek, pełnomocnicy), Wielkie Księstwo Luksemburga (przedstawiciel: P. Frantzen, pełnomocnik), Węgry (przedstawiciel: M. Z. Fehér i K. Szíjjártó, pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M. Bulterman, B. Koopman i J. Langer, pełnomocnicy), Republika Austrii (przedstawiciel: C. Pesendorfer, pełnomocnik), Republika Słowacka (przedstawiciel: B. Ricziová, pełnomocnik), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciel: J. Holmes, barrister)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: E. Sitbon i J.-P. Hix, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Erlbacher, B. Schima i B. Eggers, pełnomocnicy)

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępowania.

3)

Republika Czeska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Republika Słowacka, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Komisja Europejska pokryją własne koszty.


(1)  Dz.U. C 343 z 10.11.2012.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/3


Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch – Niderlandy) – X przeciwko Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(Sprawa C-426/12) (1)

([Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2003/96/WE - Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej - Artykuł 2 ust. 4 lit. b) - Podwójne zastosowanie produktów energetycznych - Pojęcie])

2014/C 421/04

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: X

Strona pozwana: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Sentencja

1)

Artykuł 2 ust. 4 lit. b) dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, zmienionej dyrektywą Rady 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., należy interpretować w ten sposób, że okoliczność wykorzystania z jednej strony węgla jako paliwa do ogrzewania w procesie produkcji cukru, a z drugiej strony dwutlenku węgla wytworzonego podczas spalania tego produktu energetycznego w celu wyprodukowania nawozu chemicznego, nie stanowi „podwójnego zastosowania” rzeczonego produktu energetycznego w rozumieniu tego przepisu.

Takie „podwójne zastosowanie” stanowi natomiast okoliczność wykorzystania z jednej strony węgla jako paliwa do ogrzewania w procesie produkcji cukru, a z drugiej strony dwutlenku węgla wytworzonego podczas spalania tego produktu energetycznego do celów tego samego procesu produkcyjnego, jeśli bezsporne jest, iż proces produkcji cukru nie może się zakończyć bez użycia dwutlenku węgla wytworzonego podczas spalania węgla.

2)

Państwo członkowskie ma prawo nadać w swoim prawie wewnętrznym węższy zakres pojęciu „podwójnego zastosowania” niż ten, jaki ma ono według art. 2 ust. 4 lit. b) tiret drugie dyrektywy 2003/96, zmienionej dyrektywą 2004/74, w celu nałożenia podatku od produktów energetycznych wyłączonych z zakresu stosowania tej dyrektywy.


(1)  Dz.U. C 399 z 22.12.2012.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/4


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV przeciwko Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA

(Sprawa C-441/12) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Prawo przedsiębiorstw - Dyrektywa 2003/71/WE - Artykuł 3 ust. 1 - Obowiązek publikacji prospektu emisyjnego w związku z publiczną ofertą papierów wartościowych - Licytacja przymusowa papierów wartościowych))

2014/C 421/05

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV

Strona pozwana: Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA

Sentencja

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/11/WE z dnia 11 marca 2008 r., należy interpretować w ten sposób, że obowiązek publikacji prospektu emisyjnego przed jakąkolwiek publiczną ofertą papierów wartościowych nie podlega zastosowaniu w odniesieniu do licytacji przymusowej papierów wartościowych, takiej jak w postępowaniu głównym.


(1)  Dz.U. C 9 z 12.1.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/5


Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo – Hiszpania) – Vueling Airlines S.A. przeciwko Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Sprawa C-487/12) (1)

([Odesłanie prejudycjalne - Transport lotniczy - Wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych na terenie Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 - Swoboda ustalania taryf - Nadanie bagażu - Dodatkowa opłata - Pojęcie „taryfy” - Ochrona konsumentów - Nałożenie grzywny na przewoźnika z powodu nieuczciwego warunku umownego - Przepis prawa krajowego, zgodnie z którym przewóz pasażera i nadanie bagażu powinny być objęte podstawową ceną biletu lotniczego - Zgodność z prawem Unii])

2014/C 421/06

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Vueling Airlines S.A.

Strona pozwana: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Sentencja

Artykuł 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu takiemu jak uregulowanie sporne w postępowaniu głównym, które zobowiązuje przewoźników lotniczych we wszystkich okolicznościach do przewozu nie tylko pasażera, ale również jego zarejestrowanego bagażu, o ile bagaż ten odpowiada określonym wymogom dotyczącym w szczególności wagi, w cenie biletu lotniczego, bez prawa wymagania jakiejkolwiek dopłaty do ceny za transport takiego bagażu.


(1)  Dz.U. C 26 z 26.1.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/5


Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tartu Ringkonnakohus – Estonia) – MTÜ Liivimaa Lihaveis przeciwko Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

(Sprawa C-562/12) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Fundusze strukturalne - Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i nr 1080/2006 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - Program operacyjny mający na celu wspieranie europejskiej współpracy terytorialnej między Republiką Estońską a Republiką Łotewską - Decyzja odmawiająca dofinansowania przyjęta przez komitet monitorujący - Przepis przewidujący, że decyzje tego komitetu nie podlegają zaskarżeniu - Artykuł 267 TFUE - Akt przyjęty przez instytucję, organ lub jednostkę organizacyjną Unii - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Stosowanie prawa Unii - Artykuł 47 - Prawo do skutecznej ochrony sądowej - Prawo dostępu do sądów - Określenie państwa członkowskiego, którego sądy są właściwe do rozpatrzenia skargi))

2014/C 421/07

Język postępowania: estoński

Sąd odsyłający

Tartu Ringkonnakohus

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: MTÜ Liivimaa Lihaveis

Strona pozwana: s Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

Przy udziale: Eesti Vabariigi Siseministeerium

Sentencja

1)

Artykuł 263 TFUE należy interpretować w ten sposób, że w ramach programu operacyjnego podlegającego rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającemu przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającemu rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającemu rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, mającego promować europejską współpracę terytorialną, skarga na decyzję komitetu monitorującego odrzucającą wniosek o dofinansowanie nie podlega właściwości Sądu Unii Europejskiej.

2)

Artykuł 267 akapit pierwszy lit. b) TFUE należy interpretować w ten sposób, że przewodnik programowy przyjęty przez komitet monitorujący w ramach programu operacyjnego podlegającego rozporządzeniom nr 1083/2006, jak też nr 1080/2006, mającego promować europejską współpracę terytorialną między dwoma państwami członkowskimi, taki jak przewodnik, którego dotyczy postępowanie główne, nie stanowi aktu przyjętego przez instytucję, organ lub jednostkę organizacyjną Unii i że w konsekwencji Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest właściwy do oceny ważności przepisów takiego przewodnika.

3)

Rozporządzenie nr 1083/2006 w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, iż stoi ono na przeszkodzie przepisowi przewodnika programowego przyjętego przez komitet monitorujący w ramach programu operacyjnego zawartego między dwoma państwami członkowskimi, mającego promować europejską współpracę terytorialną, w zakresie, w jakim przepis ten nie przewiduje, że decyzja tego komitetu monitorującego odrzucająca wniosek o dofinansowanie podlega zaskarżeniu przed sądem państwa członkowskiego.


(1)  Dz.U. C 38 z 9.2.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/6


Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tartu Ringkonnakohus – Estonia) – AS Baltic Agro przeciwko Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Sprawa C-3/13) (1)

([Odesłanie prejudycjalne - Antydumping - Rozporządzenie (WE) nr 661/2008 - Ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji - Przesłanki zwolnienia - Artykuł 3 ust. 1 - Pierwszy niezależny odbiorca w Unii - Zakup nawozu saletrzanego przez pośredniczącą spółkę - Zwolnienie towarów - Wniosek o unieważnienie zgłoszeń celnych - Decyzja 2008/577/WE - Kodeks celny - Artykuły 66 i 220 - Błąd - Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 - Artykuł 251 - Kontrola po zwolnieniu towarów])

2014/C 421/08

Język postępowania: estoński

Sąd odsyłający

Tartu Ringkonnakohus

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: AS Baltic Agro

Strona pozwana: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Sentencja

1)

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 661/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 należy interpretować w ten sposób, że spółka z siedzibą w państwie członkowskim, która zakupiła pochodzący z Rosji azotan amonu za pośrednictwem innej spółki również posiadającej siedzibę w państwie członkowskim, w celu dokonania przywozu tego towaru do Unii Europejskiej, nie może być uznana za niezależnego pierwszego odbiorcę w Unii Europejskiej w rozumieniu tego przepisu i nie może w związku z tym skorzystać ze zwolnienia z ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego w tym rozporządzeniu na tenże azotan amonu.

2)

Artykuł 66 i art. 220 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one temu, aby organ celny dokonał retrospektywnego zaksięgowania cła antydumpingowego, jeżeli tak jak w okolicznościach sprawy w postępowaniu głównym wnioski o unieważnienie zgłoszeń celnych zostały złożone z uwagi na fakt, że został na nich błędnie określony odbiorca, a organ ten przyjął rzeczone zgłoszenia lub dokonał kontroli po otrzymaniu tychże wniosków.

3)

Artykuł 66 rozporządzenia nr 2913/92, zmienionego rozporządzeniem nr 1791/2006, i art. 251 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r., są zgodne z prawem podstawowym równości wobec prawa, ustanowionym w art. 20 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w przypadku gdy w ramach Wspólnej taryfy celnej, o której mowa w art. 28 TFUE i 31 TFUE, wskazane przepisy rozporządzenia nr 2913/92, zmienionego rozporządzeniem nr 1791/2006 i rozporządzenia nr 2454/93, zmienionego rozporządzeniem nr 312/2009 nie umożliwiają unieważnienia na wniosek błędnego zgłoszenia celnego i w związku z tym przyznania zwolnienia z cła antydumpingowego odbiorcy, który mógłby się powołać na takie zwolnienie, gdyby taki błąd nie wystąpił.


(1)  Dz.U. C 63 z 2.3.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/7


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Stockholm – Szwecja) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige przeciwko Skatteverket

(Sprawa C-7/13) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Grupa VAT - Fakturowanie wewnętrzne usług świadczonych przez spółkę główną mającą siedzibę w państwie trzecim na rzecz jej oddziału należącego do grupy VAT w państwie członkowskim - Możliwość opodatkowania świadczonych usług))

2014/C 421/09

Język postępowania: szwedzki

Sąd odsyłający

Förvaltningsrätten i Stockholm

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Skandia America Corporation (USA), filial Sverige

Strona pozwana: Skatteverket

Sentencja

1)

Artykuł art. 2 ust. 1, art. 9 i 11 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że usługi świadczone przez główny zakład spółki położony w państwie trzecim na rzecz oddziału spółki znajdującego się w państwie członkowskim stanowią transakcje podlegające opodatkowaniu, jeżeli oddział jest członkiem grupy osób, które mogą zostać uznane za jednego podatnika podatku od wartości dodanej.

2)

Artykuły 56, 193 i 196 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji takiej jak będąca przedmiotem sprawy w postępowaniu głównym, w której zakład główny spółki znajdującej się w państwie trzecim świadczy odpłatnie usługi na rzecz oddziału tej samej spółki znajdującego się w państwie członkowskim, a oddział ten jest członkiem grupy osób, które mogą zostać uznane za jednego podatnika podatku od wartości dodanej w tym państwie członkowskim, to grupa ta, jako nabywca tych usług, staje się zobowiązana do uiszczenia podatku od wartości dodanej podlegającego zapłacie.


(1)  Dz.U. C 55 z 23.2.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/8


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht – Niemcy) – Martin Grund przeciwko Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

(Sprawa C-471/13) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Wspólna polityka rolna - Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego - System płatności jednolitych - Pojęcie „trwałych użytków zielonych” - Grunty wykorzystywane do uprawy trawy i innych pastewnych roślin zielnych, niepodlegające płodozmianowi w gospodarstwie rolnym od co najmniej pięciu lat - Grunty orane i obsiane w tym okresie pastewną rośliną zielną inną niż uprawiana poprzednio na tych gruntach))

2014/C 421/10

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesverwaltungsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Martin Grund

Strona pozwana: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Sentencja

Definicję „trwałych użytków zielonych” zawartą w art. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ona grunty rolne, które są aktualnie i od co najmniej pięciu lat wykorzystywane pod uprawę trawy lub innych pastewnych roślin zielnych, również wtedy gdy grunty te były w tym okresie orane i obsiewane odmianą pastewnej rośliny zielnej inną niż uprawiana na nich poprzednio.


(1)  Dz.U. C 108 z 13.4.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/9


Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Niemcy) – U przeciwko Stadt Karlsruhe

(Sprawa C-101/13) (1)

([Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Rozporządzenie (WE) nr 2252/2004 - Część 1 dokumentu 9303 Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Minimalne normy dotyczące zabezpieczeń paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie - Paszport nadający się do odczytu maszynowego - Umieszczenie na stronie zawierającej dane osobowe paszportu nazwiska rodowego - Niemogące wprowadzić w błąd przedstawienie nazwiska])

2014/C 421/11

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: U

Strona pozwana: Stadt Karlsruhe

Sentencja

1)

Załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009 z dnia 6 maja 2009 r., należy interpretować w ten sposób, że ustanawia on wymóg, aby zawierająca dane osobowe i nadająca się do odczytu maszynowego strona paszportów wystawianych przez państwa członkowskie odpowiadała wszystkim obowiązkowym specyfikacjom określonym w części 1 dokumentu Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) 9303.

2)

Załącznik do rozporządzenia nr 2252/2004, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009, w związku z częścią 1 dokumentu Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego 9303 należy interpretować w taki sposób, iż nie sprzeciwia się on temu, by w sytuacji gdy prawo państwa członkowskiego stanowi, iż (pełne) nazwisko osoby składa się z jej imion i nazwiska, państwo to mogło jednak wpisać nazwisko rodowe tej osoby bądź jako pierwszorzędny element identyfikacyjny w polu 06 zawierającej dane osobowe i nadającej się do odczytu maszynowego strony paszportu, bądź jako drugorzędny element identyfikacyjny w polu 07 tej strony, bądź też w jednym polu powstałym z połączenia pól 06 i 07.

3)

Załącznik do rozporządzenia nr 2252/2004, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009, w związku z pkt 8.6 sekcji IV części 1 dokumentu Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego 9303 należy interpretować w taki sposób, że w sytuacji gdy prawo państwa członkowskiego stanowi, iż (pełne) nazwisko osoby składa się z jej imion i nazwiska, przepisy te sprzeciwiają się temu, aby państwo to mogło wpisać nazwisko rodowe jako fakultatywne dane osobowe w polu 13 zawierającej dane osobowe i nadającej się do odczytu maszynowego strony paszportu.

4)

Załącznik do rozporządzenia nr 2252/2004, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009, w związku z częścią 1 dokumentu Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego 9303 należy w świetle art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej interpretować w taki sposób, że w sytuacji gdy prawo państwa członkowskiego stanowi, iż (pełne) nazwisko osoby składa się z jej imion i nazwiska, a państwo to umieszcza jednak w polach 06 lub 07 zawierającej dane osobowe i nadającej się do odczytu maszynowego strony paszportu nazwisko rodowe posiadacza tego paszportu, państwo to winno w tytule tych pól jednoznacznie wskazać, że zostało w nich wpisane nazwisko rodowe.


(1)  Dz.U. C 156 z 1.6.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/10


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2014 r. – Guido Strack przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa C-127/13 P) (1)

((Odwołanie - Prawo do bycia wysłuchanym - Prawo do sądu - Dostęp do dokumentów instytucji - Częściowa odmowa udzielenia wnoszącemu odwołanie dostępu do dokumentów - Pierwotna decyzja w sprawie odmowy - Powstanie dorozumianej decyzji w sprawie odmowy - Zastąpienie dorozumianej decyzji w sprawie odmowy decyzją wyraźną - Interes prawny po przyjęciu wyraźnych decyzji w sprawie odmowy - Wyjątki od zasady dostępu do dokumentów - Ochrona interesu dobrej administracji - Ochrona danych osobowych i interesów handlowych))

2014/C 421/12

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Guido Strack (przedstawiciel: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Conte i P. Costa de Oliveira, pełnomocnicy)

Sentencja

1)

Wyrok Sądu Unii Europejskiej Strack/Komisja, T-392/07, EU:T:2013:8, zostaje uchylony w zakresie, w jakim na mocy owego wyroku Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 24 lipca 2007 r.

2)

W pozostałym zakresie odwołanie wzajemne zostaje oddalone.

3)

Odwołanie zostaje oddalone.

4)

Skarga o stwierdzenie nieważności zostaje oddalona w zakresie, w jakim jest ona skierowana przeciwko decyzji Komisji Europejskiej odmawiającej dostępu do wyciągu z rejestru dotyczącego decyzji odmownych w przedmiocie wniosków potwierdzających o dostęp do dokumentów.

5)

Guido Strack pokrywa własne koszty poniesione w niniejszej instancji i jedną trzecią kosztów poniesionych przez Komisję Europejską.

6)

Komisja Europejska pokrywa dwie trzecie własnych kosztów poniesionych w niniejszym postępowaniu.

7)

Koszty związane z postępowaniem w pierwszej instancji, które zakończyło się wydaniem wyroku Strack/Komisja, T-392/07, EU:T:2013:8, zostaną pokryte zgodnie z rozstrzygnięciem zawartym w pkt 7 sentencji owego wyroku.


(1)  Dz.U. C 147 z 25.5.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/10


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Hauck GmbH & Co. KG przeciwko Stokke A/S i in.

(Sprawa C-205/13) (1)

((Znaki towarowe - Dyrektywa 89/104/EWG - Artykuł 3 ust. lit. e) - Odmowa lub stwierdzenie nieważności rejestracji - Trójwymiarowy znak towarowy - Regulowane krzesełko dziecięce „Tripp Trapp” - Oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru towaru - Oznaczenie składające się z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru))

2014/C 421/13

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Hauck GmbH & Co. KG

Strona pozwana: Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S

Sentencja

1)

Artykuł 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie może mieć zastosowanie do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu towaru wykazującego jedną lub więcej cech użytkowych istotnych i nierozerwalnie związanych z funkcją lub funkcjami rodzajowymi tego towaru, których konsument może ewentualnie poszukiwać w towarach konkurencji.

2)

Artykuł 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie może mieć zastosowanie do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu towaru mającego kilka istotnych cech mogących nadać mu różne istotne wartości. Sposób postrzegania kształtu towaru przez docelowy krąg odbiorców stanowi tylko jeden z elementów oceny dla celów określenia, czy ma zastosowanie rozpatrywana podstawa odmowy.

3)

Artykuł 3 ust. 1 lit. e) pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że podstawy odmowy rejestracji wymienione w tiret pierwszym i trzecim tego przepisu nie mogą stosować się w sposób łączny.


(1)  Dz.U. C 189 z 29.6.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/11


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Commerz Nederland NV przeciwko Havenbedrijf Rotterdam NV

(Sprawa C-242/13) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Konkurencja - Pomoc państwa - Artykuł 107 ust. 1 TFUE - Pojęcie „pomocy” - Poręczenia udzielone przez przedsiębiorstwo publiczne bankowi w celu przyznania kredytów osobom trzecim - Poręczenia udzielone świadomie przez członka zarządu tego przedsiębiorstwa publicznego z naruszeniem statutowych przepisów przedsiębiorstwa - Domniemanie sprzeciwu ze strony podmiotu publicznego będącego właścicielem danego przedsiębiorstwa - Możliwość przypisania poręczeń państwu))

2014/C 421/14

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Commerz Nederland NV

Strona pozwana: Havenbedrijf Rotterdam NV

Sentencja

Artykuł 107 ust. 1 TFUE powinien być interpretowany w ten sposób, że dla ustalenia, czy poręczenia udzielone przez przedsiębiorstwo publiczne mogą zostać przypisane władzy publicznej kontrolującej to przedsiębiorstwo, istotne jest to, przy uwzględnieniu wszystkich wskazówek wynikających z okoliczności sprawy w postępowaniu głównym i kontekstu, w jakim doszło do udzielenia tych poręczeń, iż z jednej strony jedyny członek zarządu tego przedsiębiorstwa, który udzielił owych poręczeń, nie działał w należyty sposób, świadomie zataił fakt ich udzielenia i naruszył postanowienia statutu tegoż przedsiębiorstwa, a z drugiej strony ta władza publiczna sprzeciwiłaby się udzieleniu wspomnianych poręczeń, gdyby została o nich poinformowana. Opisane powyżej okoliczności nie są jednak w stanie same w sobie wykluczyć możliwości takiego przypisania w sytuacji takiej jak ta w postępowaniu głównym.


(1)  Dz.U. C 207 z 20.7.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/12


Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Orgacom BVBA przeciwko Vlaamse Landmaatschappij

(Sprawa C-254/13) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Opłaty o skutku równoważnym z cłami - Podatki wewnętrzne - Opłata pobierana przy przywozie nawozu zwierzęcego przywożonego do regionu Flandria - Artykuły 30 TFUE i 110 TFUE - Opłata należna od importera - Różne opłaty w zależności od tego, czy nawóz zwierzęcy jest przywożony do regionu Flandria lub czy z niego pochodzi))

2014/C 421/15

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hof van beroep te Brussel

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Orgacom BVBA

Strona pozwana: Vlaamse Landmaatschappij

Sentencja

Artykuł 30 TFUE stoi na przeszkodzie opłacie takiej jak przewidziana w art. 21 § 5 rozporządzenia regionu Flandria z dnia 23 stycznia 1991 r. w sprawie ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami spowodowanymi nawozami, zmienionego rozporządzeniem z dnia 28 marca 2003 r., która ma zastosowanie jedynie do przywozu do regionu Flandria nadwyżki nawozu zwierzęcego, jak i innych nawozów, jest pobierana od importera, podczas gdy opłatę za nadwyżki nawozu wyprodukowane na terytorium flamandzkim pobiera się od producenta, oraz jest obliczana według zasad odmiennych aniżeli w wypadku tej drugiej opłaty. W tym względzie bez znaczenia jest, że państwo członkowskie, z którego do regionu Flandria przywożone są nadwyżki nawozów, stosuje obniżenie opłat w wypadku wywozu tychże nadwyżek do innych państw członkowskich.


(1)  Dz.U. C 207 z 20.7.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/13


Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 18 września 2014 r. – Società Italiana Calzature SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Vicini SpA

(Sprawy połączone C-308/13 P I C-309/13 P) (1)

([Odwołanie - Wspólnotowe znaki towarowe - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Rejestracja graficznych znaków towarowych zawierających elementy słowne „GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN” i „BY GIUSEPPE ZANOTTI” - Sprzeciw właściciela słownego i graficznego wspólnotowego i krajowego znaku towarowego „ZANOTTI” - Oddalenie sprzeciwu przez izbę odwoławczą))

2014/C 421/16

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Società Italiana Calzature SpA (przedstawiciele: A. Rapisardi i C. Ginevra, avvocati)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. Bullock, pełnomocnik), Vicini SpA (przedstawiciele: M. Franzosi i C. Giorgetti, avvocati)

Sentencja

1)

Odwołania zostają oddalone.

2)

Società Italiana Calzature SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 233 z 10.8.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/13


Wyrok Trybunału (trzecia izba izba) z dnia 17 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Cruz & Companhia Lda przeciwko Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

(Sprawa C-341/13) (1)

([Odesłanie prejudycjalne - Ochrona interesów finansowych Unii - Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 - Artykuł 3 - Postępowanie w sprawie nieprawidłowości - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) - Odzyskanie nienależnie pobranych refundacji wywozowych - Termin przedawnienia - Stosowanie dłuższego krajowego terminu przedawnienia - Termin przedawnienia prawa powszechnego - Środki i kary administracyjne])

2014/C 421/17

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Supremo Tribunal Administrativo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Cruz & Companhia Lda

Strona pozwana: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

Sentencja

1)

Artykuł 3 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie do postępowań wszczętych przez władze krajowe przeciwko beneficjentom pomocy Unii wskutek nieprawidłowości stwierdzonych przez krajowy podmiot właściwy do wypłacania refundacji wywozowych w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).

2)

Termin przedawnienia określony w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 2988/95 ma zastosowanie nie tylko do postępowania w sprawie nieprawidłowości prowadzących do nałożenia kar administracyjnych w rozumieniu art. 5 tego rozporządzenia, lecz również do postępowań prowadzących do podjęcia środków administracyjnych w rozumieniu art. 4 wspomnianego rozporządzenia. O ile art. 3 ust. 3 tego rozporządzenia umożliwia państwom członkowskim stosowanie terminów przedawnienia dłuższych od terminów cztero- lub trzyletnich przewidzianych w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy wynikających z przepisów prawa powszechnego poprzedzających ustanowienie tego rozporządzenia, o tyle stosowanie dwudziestoletniego terminu przedawnienia wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu ochrony interesów finansowych Unii.


(1)  Dz.U. C 260 z 7.9.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/14


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 października 2014 r. – Rada Unii Europejskiej przeciwko Alumina d.o.o. i Komisji Europejskiej

(Sprawa C-393/13 P) (1)

([Odwołanie - Dumping - Rozporządzenie wykonawcze(UE) nr 464/2011 - Przywóz zeolitu A w postaci sproszkowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny - Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 - Ustalenie wartości normalnej - Pojęcie zwykłego obrotu handlowego])

2014/C 421/18

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J.-P. Hix, pełnomocnik, wspierany początkowo przez G. Berrischa, a następnie przez D. Gerardina, adwokatów)

Druga strona postępowania: Alumina d.o.o. (przedstawiciele: J.-F. Bellis i B. Servais, adwokaci), Komisja Europejska

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Rada Unii Europejskiej pokrywa koszty postępowania.


(1)  Dz.U. C 274 z 21.9.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/14


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Zjednoczone Królestwo) – E przeciwko B

(Sprawa C-436/13) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 - Artykuły 8, 12 i 15 - Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej - Postępowanie dotyczące pieczy nad dzieckiem, które ma zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim miejsca zamieszkania swojej matki - Prorogacja jurysdykcji na rzecz sądu państwa członkowskiego miejsca zamieszkania ojca tego dziecka - Zakres))

2014/C 421/19

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: E

Strona pozwana: B

Sentencja

Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, prorogowana zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 na rzecz sądu państwa członkowskiego, przed którym podmioty odpowiedzialności rodzicielskiej wszczęły postępowanie na podstawie wspólnego porozumienia, ustaje wraz z ogłoszeniem prawomocnego orzeczenia w ramach tego postępowania.


(1)  Dz.U. C 298 z 12.10.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/15


Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Société Fonderie 2A przeciwko Ministre de l’Économie et des Finances

(Sprawa C-446/13) (1)

([Odesłanie prejudycjalne - Szósta dyrektywa VAT - Artykuł 8 ust. 1 lit. a) - Określenie miejsca dostawy towarów - Dostawca mający siedzibę w państwie członkowskim innym niż siedziba nabywcy - Przetworzenie towaru w państwie członkowskim siedziby nabywcy])

2014/C 421/20

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d’État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Société Fonderie 2A

Strona pozwana: Ministre de l’Économie et des Finances

Sentencja

Artykuł 8 ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r., należy interpretować w ten sposób, że miejsce dostawy towaru sprzedanego przez spółkę z siedzibą w jednym państwie członkowskim nabywcy z siedzibą w innym państwie członkowskim, w odniesieniu do którego sprzedawca zlecił usługodawcy mającemu siedzibę w tym innym państwie członkowskim roboty wykończeniowe mające na celu uczynić ów towar zdatnym do dostawy, przed wysłaniem go przez rzeczonego usługodawcę nabywcy, należy uważać za znajdujące się w państwie członkowskim siedziby nabywcy.


(1)  Dz.U. C 304 z 19.10.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/15


Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 2 października 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

(Sprawa C-478/13) (1)

([Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2001/18/WE - Zamierzone uwalnianie do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) - Wprowadzenie do obrotu - Artykuł 31 ust. 3 lit. b) - Lokalizacja upraw GMO - Obowiązek powiadomienia właściwych władz - Obowiązek ustanowienia publicznego rejestru - Lojalna współpraca])

2014/C 421/21

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Bianchi i M. Owsiany-Hornung, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: B. Majczyna, pełnomocnik)

Sentencja

1)

W związku z brakiem ustanowienia obowiązku powiadomienia właściwych władz polskich o lokalizacji upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie zgodnie z częścią C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG, brakiem ustanowienia rejestru tej lokalizacji oraz brakiem podania do publicznej wiadomości informacji o niej Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy.

2)

Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 336 z 16.11.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/16


Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 2 października 2014 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België – Belgia) – Vlaams Gewest przeciwko Heidi Van Den Broeck

(Sprawa C-525/13) (1)

([Odesłanie prejudycjalne - Wspólna polityka rolna - Rozporządzenie (WE) nr 2419/2001 - Zintegrowany system zarządzania niektórymi systemami pomocy i ich kontroli - Wniosek o przyznanie pomocy obszarowej - Artykuł 33 - Sankcje - Nieprawidłowości popełnione umyślnie])

2014/C 421/22

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hof van Cassatie van België

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Vlaams Gewest

Strona pozwana: Heidi Van Den Broeck

Sentencja

Artykuł 33 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2419/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów pomocy ustanowionych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3508/92, ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji (WE) nr 118/2004 z dnia 23 stycznia 2004 r., należy interpretować w taki sposób, że w przypadku stwierdzenia umyślnej nieprawidłowości we wniosku o przyznanie pomocy obszarowej należy pozbawić rolnika całej kwoty pomocy, do której byłby uprawniony w zastosowaniu systemu pomocy, w ramach którego został złożony ten wniosek i w ramach którego przysługiwałaby pomoc w odniesieniu do grupy upraw, której dotyczyła ta nieprawidłowość.


(1)  Dz.U. C 377 z 21.12.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/17


Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 18 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vergabekammer Arnsberg – Niemcy) –Bundesdruckerei GmbH przeciwko Stadt Dortmund

(Sprawa C-549/13) (1)

((Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 56 TFUE - Swoboda świadczenia usług - Ograniczenia - Dyrektywa 96/71/WE - Procedury udzielania zamówień publicznych na usługi - Przepisy krajowe nakazujące oferentom i ich podwykonawcom zobowiązanie się do zapłaty minimalnego wynagrodzenia personelowi świadczącemu usługi będące przedmiotem zamówienia publicznego - Podwykonawca mający siedzibę w innym państwie członkowskim))

2014/C 421/23

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Vergabekammer Arnsberg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Bundesdruckerei GmbH

Strona pozwana: Stadt Dortmund

Sentencja

W sytuacji takiej jak w postępowaniu głównym, w której oferent zamierza wykonać zamówienie publiczne przy wykorzystaniu wyłącznie pracowników zatrudnionych przez podwykonawcę mającego siedzibę w państwie członkowskim innym niż to, do którego należy instytucja zamawiająca, art. 56 TFUE sprzeciwia się stosowaniu przepisów państwa członkowskiego, do którego należy ta instytucja zamawiająca, zobowiązujących tego podwykonawcę do zapłaty rzeczonym pracownikom minimalnego wynagrodzenia określonego przez te przepisy.


(1)  Dz.U. C 24 z 25.1.2014.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/17


Odwołanie od postanowienia Sądu (piata izba) wydanego w dniu 9 lipca 2013 r. w sprawie T-221/13, Page Protective Services Ltd przeciwko Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ), wniesione w dniu 18 września 2013 r. przez Page Protective Services Ltd

(Sprawa C-501/13 P)

2014/C 421/24

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Page Protective Services Ltd (przedstawiciele: adwokat J.-P. Hordies, wspierany przez E. Locka, solicitor)

Druga strona postępowania: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Postanowieniem z dnia 2 października 2014 r. Trybunał (szósta izba) oddalił odwołanie i orzekł, że Page Protective Services Ltd pokryje swoje własne koszty.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/18


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Włochy) w dniu 21 maja 2014 r. – Vittoria De Bellis i in. przeciwko Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

(Sprawa C-246/14)

2014/C 421/25

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani

Strona pozwana: Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

Postanowieniem z dnia 15 października 2014 r. Trybunał (piąta izba) stwierdził, że jest oczywiście niewłaściwy, aby dopowiedzieć na przedłożone do niego pytania.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/18


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Rüsselsheim (Niemcy) w dniu 8 sierpnia 2014 r. – Dorothea Eckert i Karl-Heinz Dallner przeciwko Condor Flugdienst GmbH

(Sprawa C-380/14)

2014/C 421/26

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Rüsselsheim

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner

Strona pozwana: Condor Flugdienst GmbH

Postanowieniem Trybunału z dnia 9 września 2014 r. niniejsza sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/18


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal du travail de Bruxelles (Belgia) w dniu 28 sierpnia 2014 r. – Aliny Wojciechowski przeciwko Office national des pensions (ONP)

(Sprawa C-408/14)

2014/C 421/27

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Tribunal du travail de Bruxelles

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Aliny Wojciechowski

Strona pozwana: Office national des pensions (ONP)

Pytania prejudycjalne

Czy zasada lojalnej współpracy i art. 4 ust. 3 TUE, z jednej strony, oraz art. 34 ust. 1 Karty praw podstawowych, z drugiej strony, stoją na przeszkodzie możliwości obniżenia, a w konsekwencji odmówienia przez państwo członkowskie emerytury pracownikowi najemnemu należnej mu z tytułu okresów ubezpieczeniowych przebytych zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego, w sytuacji gdy całkowity staż ubezpieczeniowy przebyty w tym państwie członkowskim oraz w ramach instytucji europejskich przekracza jednolity staż ubezpieczeniowy wynoszący 45 lat, o którym mowa w art. 10a dekretu królewskiego nr 50 z dnia 24 października 1967 r. w sprawie pracowniczych emerytur i rent rodzinnych.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/19


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Hiszpania) w dniu 10 września 2014 r. – Banco Primus S.A. przeciwko Jesúsowi Gutiérrezowi Garcíi

(Sprawa C-421/14)

2014/C 421/28

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca/powodowa/wnosząca odwołanie: Banco Primus S.A.

Strona pozwana, Druga strona postępowania: Jesús Gutiérrez García

Pytania prejudycjalne

Pierwsze pytanie:

1)

Czy przepis przejściowy 4 Ley 1/2013 należy interpretować w ten sposób, że nie może on stanowić przeszkody dla ochrony konsumentów?

2)

Czy zgodnie z dyrektywą Rady 93/13/EWG (1) z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, a w szczególności z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1, w celu zapewnienia ochrony konsumentów i użytkowników w myśl zasad równoważności i skuteczności dozwolone jest, by konsument podniósł istnienie nieuczciwych warunków umownych po czasie przewidzianym w przepisach krajowych na podniesienie takiego zarzutu, a sąd krajowy powinien wówczas zbadać takie warunki?

3)

Czy zgodnie z dyrektywą Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, a w szczególności z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1, w celu zapewnienia ochrony konsumentów i użytkowników w myśl zasad równoważności i skuteczności sąd krajowy powinien zbadać z urzędu istnienie nieuczciwego warunku umownego, wyciągając odpowiednie konsekwencje, nawet jeżeli wcześniej doszedł do przeciwnego wniosku lub odrzucił dokonanie tej oceny w postanowieniu prawomocnym zgodnie z krajowym prawem procesowym?

Pytanie drugie:

4)

W jaki sposób stosunek jakości do ceny może mieć wpływ na kontrolę nieuczciwego charakteru warunków umowy niemających zasadniczego charakteru? Czy dokonując takiej pośredniej kontroli tego rodzaju czynników istotne jest wzięcie pod uwagę prawnych limitów cenowych ustanowionych w przepisach krajowych? Czy może się zdarzyć, że umowy ważne in abstracto utracą ważność, gdy uzna się, że cena transakcji jest bardzo wysoka w stosunku do zwykłej ceny rynkowej?

Pytanie trzecie:

5)

Czy do celów stosowania art. 4 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich można brać pod uwagę okoliczności, które zaistniały po zawarciu umowy, jeżeli tak wynika z analizy przepisów krajowych?

Pytanie czwarte:

6)

Czy art. 693 ust. 2 LEC, zmieniony przez Ley 1/2013 należy interpretować w ten sposób, że nie może on stanowić przeszkody dla ochrony interesów konsumentów?

7)

Czy zgodnie z dyrektywą Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, a w szczególności z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1, w celu zapewnienia ochrony konsumentów i użytkowników w myśl zasad równoważności i skuteczności, gdy sąd krajowy bada istnienie nieuczciwego warunku umowy dotyczącego natychmiastowej wymagalności, powinien uznać go za niebyły i wyciągnąć właściwe temu konsekwencje, nawet jeżeli przedsiębiorca odczekał minimalny okres przewidziany w przepisach krajowych?


(1)  Dz.U. L 95, s. 29.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/20


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 12 września 2014 r. – Christian Pujante Rivera przeciwko Gestora Clubs Dir, S.L. i Fondo de Garantia Salarial

(Sprawa C-422/14)

2014/C 421/29

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Christian Pujante Rivera.

Strona pozwana: Gestora Clubs Dir, S.L. i Fondo de Garantia Salarial.

Pytania prejudycjalne

1)

Jeżeli należy przyjąć, że pracownicy zatrudnieni na czas określony, których umowa wygasa na skutek przyczyny upływu czasu, znajdują się poza zakresem zastosowania i ochrony dyrektywy 98/59 (1) dotyczącej zwolnień zbiorowych z powodów określonych w art. 1 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy (pytanie prejudycjalne w zawisłej sprawie C-392/13), to czy zgodne z celem dyrektywy byłoby z kolei wliczanie ich dla celów określenia liczby pracowników „zazwyczaj” zatrudnianych w zakładzie pracy (lub przedsiębiorstwie w Hiszpanii) w celu obliczenia progu liczbowego dla zwolnienia zbiorowego (10 % lub 30 pracowników, uregulowanego w art. 1 lit. a) i) dyrektywy?

2)

Czy upoważnienie do „zrównania”„wygaśnięcia umowy o pracę” ze zwolnieniami, o którym mowa w akapicie drugim art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy 98/59 uzależnione jest od tego, „że zwolnień tych jest co najmniej pięć”, należy rozumieć w ten sposób, że taki warunek odnosi się do zwolnień, które zostały dokonane wcześniej przez pracodawcę w art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy, a nie do minimalnego numeru „zrównanych wygaśnięć umowy”, aby można było dokonać zrównania?

3)

Czy pojęcie „formy wygaśnięcia umowy o pracę, które następują z inicjatywy pracodawcy, z jednego lub więcej powodów niezwiązanych z poszczególnym pracownikiem” określone w ostatnim paragrafie art. 1 ust. 1 dyrektywy 98/59 obejmuje umowne rozwiązanie umowy uzgodnione pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, które pomimo iż następuje z inicjatywy pracownika, odpowiada wcześniejszej zmianie warunków pracy z inicjatywy pracodawcy w wyniku kryzysu przedsiębiorstwa, i za które ostatecznie wypłacane jest odszkodowanie w wysokości równej odszkodowaniu za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy?


(1)  Dyrektywa Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (Dz.U. L 225, s. 16).


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/21


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 18 września 2014 r. – Valsts ieņēmumu dienests przeciwko SIA „Veloserviss”

(Sprawa C-427/14)

2014/C 421/30

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Augstākā tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca kasację: Valsts ieņēmumu dienests

Druga strona postępowania: SIA „Veloserviss”

Pytania prejudycjalne

 

Czy art. 78 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1) należy interpretować w ten sposób, że zasada uzasadnionych oczekiwań ogranicza możliwość przeprowadzenia powtórnie kontroli po zwolnieniu towarów i ponownego zbadania wyników pierwszej kontroli po zwolnieniu towarów?

 

Czy prawo krajowe państwa członkowskiego może ustanawiać procedurę w zakresie dokonywania kontroli po zwolnieniu towarów przewidzianej w art. 78 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny i granice przeglądu wyników kontroli?

 

Czy art. 78 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny należy interpretować w ten sposób, że jest dopuszczalne, by prawo krajowe wprowadzało ograniczenia w przeglądzie wyników pierwszej kontroli po zwolnieniu towarów, jeżeli otrzymano informację, w myśl której przepisy celne zastosowano na podstawie nieprawidłowych i niekompletnych danych, która to okoliczność nie była znana w momencie wydania decyzji w przedmiocie pierwszej kontroli po zwolnieniu towarów?


(1)  Dz. L 302, s. 1.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/21


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 18 września 2014 r. – Air Baltic Corporation AS przeciwko Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

(Sprawa C-429/14)

2014/C 421/31

Język postępowania: litewski

Sąd odsyłający

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca w postępowaniu kasacyjnym: Air Baltic Corporation AS

Druga strona postępowania: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 19, 22 i 29 konwencji montrealskiej należy rozumieć i interpretować w ten sposób, że przewoźnik lotniczy odpowiada wobec osób trzecich, między innymi wobec pracodawcy pasażera, czyli osoby prawnej, z którą została zawarta transakcja dotycząca międzynarodowego przewozu pasażerów, za szkodę wynikłą z opóźnienia lotu, polegającą na tym, że powód (pracodawca) poniósł dodatkowe koszty związane z opóźnieniem (na przykład pokrył koszty podróży)?

2)

W wypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, czy art. 29 konwencji montrealskiej należy rozumieć i interpretować w ten sposób, że owe osoby trzecie są uprawnione do występowania z roszczeniami przeciwko przewoźnikowi lotniczemu na innych podstawach, na przykład w oparciu o krajowe prawo cywilne?


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/22


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 19 września 2014 r. – Valsts ieņēmumu dienests przeciwko Artūrs Stretinskis

(Sprawa C-430/14)

2014/C 421/32

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Augstākā tiesa.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Valsts ieņēmumu dienests.

Strona pozwana: Artūrs Stretinskis.

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 143 ust. 1 lit. h) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (1) ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (2) ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny należy interpretować w ten sposób, że odnosi się on nie tylko do sytuacji, w których strony transakcji są wyłącznie osobami fizycznymi, ale również do sytuacji, w których istnieją więzy rodzinne lub powinowactwa pomiędzy zarządzającym jednej ze stron (osoby prawnej) a drugą stroną transakcji (osobą fizyczną) lub jej zarządzającym (w przypadku, gdyby była ona osobą prawną)?

2)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy sąd rozpoznający sprawę powinien dokonać dogłębnej oceny okoliczności sprawy dotyczących rzeczywistego wpływu odnośnej osoby fizycznej na osobę prawną?


(1)  Dz.U. L 253, s. 1.

(2)  Dz.U. 302, s. 1.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/22


Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 16 lipca 2014 r. w sprawie T-578/12, National Iranian Oil Company przeciwko Radzie, wniesione w dniu 23 września 2014 r. przez National Iranian Oil Company.

(Sprawa C-440/14 P)

2014/C 421/33

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: National Iranian Oil Company (przedstawiciel: adwokat J.-M. Thouvenin)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie wyroku wydanego w dniu 16 lipca 2014 r. przez siódma izbę Sądu Unii Europejskiej w sprawie T-578/12;

Uwzględnienie żądań, które wnosząca odwołanie przedstawiła przed Sądem Unii Europejskiej;

Obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania za obie instancje.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania strona je wnosząca podnosi sześć zarzutów przeciwko wyrokowi Sądu ogłoszonemu w dniu16 lipca 2014 r.

W ramach pierwszego zarzutu mającego na celu uchylenie wyroku wnosząca odwołanie twierdzi, że w pkt 43 zaskarżonego wyroku Sąd naruszył prawo poprzez uznanie, że, wskazując art. 46 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 267/2012 (1), rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 945/2012 (2) wyraźnie podaje, iż jego podstawę prawną stanowi tenże art. 46 ust. 2. Zdaniem wnoszącej odwołanie, podstawa prawna określa w istocie formę prawną, jaką powinien przybrać akt, którego podstawę stanowi. Tymczasem art. 46 ust. 2 nie określa żadnej formy prawnej.

W ramach zarzutu drugiego wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd naruszył prawo w pkt 54-56 zaskarżonego wyroku, których treść zawiera się w stwierdzeniu, że „z art. 215 ust. 2 nie wynika, by indywidualne środki ograniczające zastosowane wobec osób fizycznych lub prawnych, grup lub podmiotów niepaństwowych powinny być przyjmowane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 215 ust. 1 TFUE”. Z jednej strony, jak twierdzi, art. 215 ust. 1 TFUE, to jest jedyne postanowienie TFUE poświęcone środkom ograniczającym, wyraźnie stanowi, że procedurą mająca zastosowanie w przypadku takich środków jest procedura w nim wskazania i nie przewiduje żadnej innej. Z drugiej strony, jej zdaniem, art. 291 ust. 2 TFUE jest nie do pogodzenia z art. 215 ust. 2 TFUE. Wreszcie podnosi, subsydiarnie, że art. 291 ust. 2 TFUE nie może być postrzegany jako postanowienie dające Radzie podstawę prawną dla potrzeb stosowania środków ograniczających, o charakterze uzupełniającym w stosunku do podstawy prawnej, jaką stanowi art. 215 ust. 2 TFUE.

W ramach zarzutu trzeciego, który został przedstawiony tytułem subsydiarnym, na wypadek orzeczenia, że uciekanie się do art. 291 ust. 2 TFUE w celu uzasadnienia stosowania indywidualnych środków ograniczających jest prawnie możliwe w ramach polityki stosowania środków ograniczających opartych początkowo na art. 215 TFUE, wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd naruszył prawo poprzez orzeczenie, zasadniczo, w pkt 74-83 wyroku, że Rada – by użyć sformułowania z art. 291 ust. 2 TFUE – „należycie uzasadniła” skorzystanie w niniejszej sprawie z tej procedury stanowiącej odstępstwo. Z jednej strony wymóg uzasadnienia w ten sposób nałożony nie jest spełniony poprzez uzasadnienie, które nie jest wyraźne. Z drugiej strony, nawet przy założeniu, że uzasadnienie domyślne może ten wymóg spełnić, to nie jest on spełniony w niniejszej sprawie, ponieważ Sąd dokonał błędnej wykładni rozpatrywanych postanowień.

W ramach zarzutu czwartego, który został przedstawiony tytułem subsydiarnym, na wypadek orzeczenia, że uciekanie się do art. 291 ust. 2 TFUE w celu uzasadnienia stosowania indywidualnych środków ograniczających jest prawnie możliwe w ramach polityki stosowania środków ograniczających opartych na art. 215 TFUE, wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd naruszył prawo, orzekając w pkt 86 wyroku, że art. 46 ust. 2 rozporządzenia nr 267/2012 „zastrzega na rzecz Rady kompetencję do wykonywania przepisów art. 23 ust. 2 i 3 rzeczonego rozporządzenia”, co jest wystarczające, by uczynić zadość obowiązkowi uzasadnienia w odniesieniu do wskazania podstawy prawnej tego przepisu, którym jest art. 291 ust. 2 TFUE. Zdaniem skarżącej Sąd doszedł do takiego wniosku w wyniku błędnej pod względem prawnym wykładni art. 46 ust. 2 rozporządzenia nr 267/2012.

W ramach zarzutu piątego, który został przedstawiony tytułem subsydiarnym, na wypadek orzeczenia, że uciekanie się do art. 291 ust. 2 TFUE w celu uzasadnienia stosowania indywidualnych środków ograniczających jest prawnie możliwe w ramach polityki stosowania środków ograniczających opartych na art. 215 TFUE, wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd popełnił błąd w pkt 87 wyroku, gdy uznał, że obowiązek uzasadnienia aktów prawnych Unii nie nakazuje Radzie, by wyraźnie wskazała, że – w odniesieniu do podstawy prawnej z art. 46 ust. 2 rozporządzenia nr 267/2012 – rozporządzenie (UE) nr 267/2012 opiera się na art. 291 ust. 2 TFUE.

W ramach zarzutu szóstego wnosząca odwołanie twierdzi, iż Sąd naruszył prawo w pkt 115 wyroku poprzez orzeczenie, że kryterium ustanowione w art. 23 ust. 2 pkt d) rozporządzenia (UE) nr 267/2012 (sporne kryterium) jest zgodne z zasadami państwa prawa, a ogólniej z prawem Unii Europejskiej, ponieważ nie jest „ani arbitralne, ani dyskrecjonalne” oraz w pkt 123 wyroku poprzez orzeczenie, że „sporne kryterium ogranicza uprawnienia dyskrecjonalne Rady, ustanawiając kryteria obiektywne, oraz gwarantuje stopień przewidywalności wymagany prawem Unii”. Uważa też, że Sąd naruszył prawo wnoszącej odwołanie do obrony. Podkreśla ona przede wszystkim, że Sąd uznał zgodność spornego kryterium z prawem Unii po jego przeredagowaniu, podczas gdy w powinien był przeprowadzić ocenę jego zgodności z prawem w brzmieniu figurującym w rozporządzeniu. Zauważa następnie, że fakt, iż Sad przeredagował sporne kryterium, by uznać je za zgodne z prawem, naruszył jej prawo do obrony, pozbawiając ją prawa do oparcia się na tekście przeredagowanym w celu zorganizowania swojej obrony, jako że w czasie, gdy przygotowywała swoją obronę, nie jeszcze sensu tego przeredagowania, który jednak został jej przeciwstawiony. Wreszcie wnosząca odwołanie podnosi brak spójności w rozumowaniu Sądu, co jej zdaniem stoi w sprzeczności z ciążącym na nim obowiązkiem uzasadnienia.


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz.U. L 88, s. 1).

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 945/2012 z dnia 15 października 2012 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 281, s. 16).


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/24


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 24 września 2014 r. – DI [Dansk Industri], działająca w imieniu Ajos A/S przeciwko spadkobiercom Karstena Eigila Rasmussena

(Sprawa C-411/14)

2014/C 421/34

Język postępowania: duński

Sąd odsyłający

Højesteret

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: DI [Dansk Industri], działająca w imieniu Ajos A/S

Druga strona postępowania: Spadkobiercy Karstena Eigila Rasmussena

Pytania prejudycjalne

1)

Czy przewidziana w prawie Unii ogólna zasada niedyskryminacji ze względu na wiek sprzeciwia się uregulowaniom takim jak duńskie, na mocy których pracownicy nie są uprawnieni do odprawy w przypadku, gdy mają prawo do świadczeń emerytalnych finansowanych przez ich pracodawcę w ramach systemu emerytalnego, do którego przystąpili przed ukończeniem 50. roku życia, niezależnie od okoliczności, czy zamierzają pozostać na rynku pracy, czy też przejść na emeryturę?

2)

Czy jest zgodne z prawem Unii, aby sąd duński, przed którym zawisł spór pomiędzy pracownikiem a pracodawcą z sektora prywatnego, dotyczący wypłaty odprawy, której pracodawca na mocy przepisów prawa krajowego opisanych w pytaniu 1 nie ma obowiązku wypłacić, co jest niezgodne z przewidzianą w prawie Unii ogólną zasadą niedyskryminacji ze względu na wiek, dokonał wyważenia tej zasady oraz jej bezpośredniego skutku z zasadą pewności prawa i powiązaną z nią zasadą ochrony uzasadnionych oczekiwań, a następnie sformułował wniosek, że zasada pewności prawa ma pierwszeństwo przed zasadą niedyskryminacji ze względu na wiek, a w konsekwencji na mocy prawa krajowego pracodawca jest zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy? Wyjaśnienia wymaga także kwestia, czy fakt, że pracownik w określonych okolicznościach może domagać się odszkodowania od państwa w związku z niezgodnością ustawodawstwa duńskiego z prawem UE, ma wpływ na ocenę, czy można dokonać takiego wyważenia.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/25


Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 16 lipca 2014 r. w sprawie T-309/12 Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 25 września 2014 r. przez Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L.

(Sprawa C-447/14 P)

2014/C 421/35

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. (przedstawiciel: A. Kerkmann, Rechtsanwältin)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH, Knochen-und Fett-Union GmbH (KFU)

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

1.

uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej w sprawie T-309/12 Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Komisja (1) i – w przypadku, jeśli Trybunał uzna, że dysponuje wszystkimi niezbędnymi danymi w celu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia sporu – stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie pomocy państwa SA.25051 (C 19/2010) (ex NN 23/2010), jaką Niemcy przyznały na rzecz Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg [nr sprawy C(2012) 2557 wersja ostateczna] oraz obciążenie Komisji kosztami postępowania w przedmiocie odwołania oraz postępowania przed Sądem;

2.

posiłkowo, uchylenie zaskarżonego wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd, stanowiąc jednocześnie, że rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów zostanie wydane w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie opiera swoje odwołanie zasadniczo na następujących zarzutach:

Sąd bezprawnie zakwalifikował finansowanie dodatkowych mocy przerobowych w razie chorób epizootycznych za pomocą wkładów członków wnoszącego odwołanie jako pomoc państwa w ten sposób, że za punkt wyjścia przyjął, że wnoszącego odwołanie w świetle działalności polegającej na utrzymywaniu dodatkowych zdolności mocy przerobowych zwierząt na obszarze jego działania, należy traktować jak przedsiębiorcę w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Sąd wprawdzie na wstępie słusznie zakłada, że czynności przeprowadzane z wykonywaniem uprawnień władztwa publicznego nie mają charakteru gospodarczego, który uzasadniałby stosowanie reguł konkurencji z TFUE. Sąd również słusznie wyjaśnia, że konieczne jest, aby oddzielnie przeanalizować kolejno każdą czynność wnoszącego odwołanie, czy może chodzić o działalność w ramach władztwa publicznego. Niemniej jednak niesłusznie dochodzi do wniosku, że utrzymywanie dodatkowych zdolności mocy przerobowych w razie chorób epizootycznych nie dokonuje się w ramach wykonywania władztwa publicznego, lecz stanowi działalność gospodarczą, która kwalifikuje w całości jako przedsiębiorstwo.

Poprzez stwierdzenie, że wnoszącemu odwołanie nie powstały żadne koszty netto w związku z utrzymywaniem dodatkowych zdolności mocy przerobowych dodatkowych w razie chorób epizootycznych, Sąd ponadto naruszył obowiązek uzasadnienia wyroków. Ponadto uchybił swojemu obowiązkowi do zbadania dowodów wnoszącego odwołanie, które wykazywały, że subsydiowanie krzyżowe działalności gospodarczej poprzez wkłady jest wykluczone.

Wbrew stanowisku Sądu, w przypadku utrzymywania dodatkowych mocy przerobowych w razie chorób epizootycznych, włącznie z ich organizacją i finansowaniem przez wnoszącego odwołanie, chodzi o usługę w ogólnym interesie gospodarczym (DAWI). Zaskarżony wyrok narusza zatem art. 106 ust. 2 i art. 107 ust. 1 TFUE.

Ponadto Sąd poprzez oba stwierdzenia, że wnoszący odwołanie uzyskał korzyść, ponieważ nie zostały spełnione kryteria wyroku Trybunału w sprawie Altmark (2) oraz że wpłaty tytułem wkładów, które zostały zastosowane w celu rekultywacji skażonych miejsc, stanowiły pomoc państwa, naruszył art. 107 ust. 1 TFUE.

Dalej, Sąd poprzez stwierdzenie, że wnoszący odwołanie nie mógł podnieść zarzutu naruszenia art. 106 ust. 2 TFUE bez podważenia sporządzonych przez Komisję ram unijnych dla DAWI, naruszył art. 106 ust. 2 TFUE.


(1)  ECLI:EU:T:2014:676

(2)  Wyrok Altmark, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415.


Sąd

24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/27


Wyrok Sądu z dnia 10 października 2014 r. – Soliver przeciwko Komisji

(Sprawa T-68/09) (1)

([Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Europejski rynek szkła samochodowego - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE - Porozumienia w przedmiocie podziału rynków i wymiany istotnych informacji handlowych - Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 - Jednolite i ciągłe naruszenie - Uczestnictwo w naruszeniu])

2014/C 421/36

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Soliver NV (Roulers, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci H. Gilliams, J. Bocken i T. Baumé)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouquet, M. Kellerbauer i F. Ronkes Agerbeek, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2008) 6815 wersja ostateczna z dnia 12 listopada 2008 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.125 – Szkło samochodowe), zmienionej decyzją Komisji C(2009) 863 wersja ostateczna z dnia 11 lutego 2009 r., w zakresie, w jakim dotyczy ona skarżącej, a tytułem żądania ewentualnego – żądanie obniżenia kwoty grzywny nałożonej na skarżącą w tej decyzji.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność art. 1 lit. d) i art. 2 lit. d) decyzji Komisji C(2008) 6815 wersja ostateczna z dnia 12 listopada 2008 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.125 – Szkło samochodowe), zmienionej decyzją Komisji C(2009) 863 wersja ostateczna z dnia 11 lutego 2009 r., w zakresie, w jakim, po pierwsze, Komisja stwierdza w niej uczestnictwo Soliver NV – w okresie od dnia 19 listopada 2001 r. do dnia 11 marca 2003 r. – w niezgodnym z prawem kartelu na rynku szkła samochodowego w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), a po drugie, nakłada z tego tytułu na owo przedsiębiorstwo grzywnę w wysokości 4 3 96  000 EUR.

2)

Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami.


(1)  Dz.U. C 90 z 18.4.2009.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/27


Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Alcoa Trasformazioni przeciwko Komisji

(Sprawa T-177/10) (1)

((Pomoc państwa - Energia elektryczna - Taryfa preferencyjna - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie - Korzyść - Obowiązek uzasadnienia - Kwota pomocy - Nowa pomoc))

2014/C 421/37

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci M. Siragusa, T. Müller-Ibold, F. Salerno, G. Scassellati Sforzolini i G. Rizza)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di Bucci i E. Gippini Fournier, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierana przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2010/460/WE z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 38/A/04 (ex NN 58/04) i C 36/B/06 (ex NN 38/06) przyznanej przez Włochy na rzecz Alcoa Trasformazioni (Dz.U. 2010, L 227, s. 62)

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Alcoa Trasformazioni Srl pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską, w tym koszty dotyczące postępowania w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego.

3)

Republika Włoska ponosi własne koszty.


(1)  Dz.U. C 161 z 19.6.2010.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/28


Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – LTTE przeciwko Radzie

(Sprawy połączone T-208/11 i T-508/11) (1)

((Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki restrykcyjne skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom mające na celu zwalczanie terroryzmu - Zamrożenie funduszy - Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 2580/2011 do konfliktów zbrojnych - Możliwość zakwalifikowania władz państwa trzeciego jako właściwej władzy w rozumieniu wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB - Uzasadnienie faktyczne decyzji o zamrożeniu funduszy - Odwołanie do aktów terrorystycznych - Konieczność istnienia decyzji właściwej władzy w rozumieniu wspólnego stanowiska 2001/931))

2014/C 421/38

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Tygrysy – Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu (LTTE) (Herning, Dania) (przedstawiciele: adwokaci V. Koppe, A.M. van Eik i T. Buruma)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: G. Étienne i E. Finnegan, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: w sprawie T-208/11 początkowo M. Bulterman, N. Noort i C. Schillemans, następnie, także w sprawie T-508/11, C. Wissels, M. Bulterman i J. Langer, pełnomocnicy); Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (interwenient wyłącznie w sprawie T-208/11) (przedstawiciele: początkowo S. Behzadi-Spencer, H. Walker i S. Brighouse, następnie S. Behzadi-Spencer, H. Walker i E. Jenkinson, pełnomocnicy, wspierani przez M. Graya, barrister) i Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo F. Castillo de la Torre i S. Boelaert, następnie F. Castillo de la Torre i É. Cujo, pełnomocnicy)

Przedmiot

Początkowo, w sprawie T-208/11, żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. dotyczącego wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 610/2010 (Dz.U. L 28, s. 14) oraz, w sprawie T-508/11, żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 687/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. dotyczącego wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 610/2010 oraz (UE) nr 83/2011 (Dz.U. L 188, s. 2s. 2) w zakresie, w jakim akty te dotyczą skarżącej.

Sentencja

1)

Stwierdzona zostaje nieważność rozporządzeń wykonawczych Rady (UE): nr 83/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r., nr 687/2011 z dnia 18 lipca 2011 r., nr 1375/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r., nr 542/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r., nr 1169/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r., nr 714/2013 z dnia 25 lipca 2013 r., nr 125/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. i nr 790/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. dotyczących wdrożenia art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 610/2010, nr 83/2011, nr 687/2011, nr 1375/2011, nr 542/2012, nr 1169/2012, nr 714/2013 i nr 125/2014 w zakresie, w jakim akty te dotyczą Tygrysów – Wyzwolicieli Tamilskiego Ilamu (LTTE).

2)

Skutki rozporządzenia wykonawczego nr 790/2014 zostają utrzymane w mocy przez okres trzech miesięcy liczony od daty ogłoszenia niniejszego wyroku.

3)

Rada Unii Europejskiej pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez LTTE.

4)

Komisja Europejska, Królestwo Niderlandów oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ponoszą własne koszty.


(1)  Dz.U. C 179 z 18.6.2011.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/29


Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Portovesme przeciwko Komisji

(Sprawa T-291/11) (1)

((Pomoc państwa - Energia elektryczna - Taryfa preferencyjna - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Pojęcie pomocy państwa - Nowa pomoc - Równość traktowania - Rozsądny termin))

2014/C 421/39

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Portovesme Srl (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci F. Ciulli, G. Dore, M. Liberati i A. Vinci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di Bucci i É. Gippini Fournier, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie przede wszystkim stwierdzenia nieważności — w całości lub w części, „która zostanie uznana za uzasadnioną” — decyzji Komisji 2011/746/UE z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie pomocy udzielonej przez Włochy spółkom Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA oraz Syndial SpA [środki pomocy państwa C 38/B/04 (ex NN 58/04) i C 13/06 (ex N 587/05)] (Dz.U. L 309, s. 1), oraz, tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności tej decyzji w zakresie, w jakim Komisja nakazała w niej zwrot spornej pomocy.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Portovesme Srl zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 232 z 6.8.2011.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/30


Wyrok Sądu z dnia 16 października 2011 r. – Eurallumina przeciwko Komisji

(Sprawa T-308/11) (1)

((Pomoc państwa - Energia elektryczna - Preferencyjna taryfa - Decyzja stwierdzająca niezgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym - Pojęcie pomocy państwa - Nowa pomoc))

2014/C 421/40

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Eurallumina SpA (Portoscuso, Włochy) (przedstawiciel: adwokat V. Leone)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di Bucci i É. Gippini Fournier, pełnomocnicy)

Przedmiot

Tytułem głównym żądanie stwierdzenia nieważności, w zakresie dotyczącym skarżącej, decyzji 2011/746/UE Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Włochy spółkom Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA oraz Syndial SpA (środki pomocy państwa C 38/B/04 (ex NN 58/04) i C 13/06 (ex N 587/05)) (Dz.U L 309, s. 1), tytułem ewentualnym żądanie stwierdzenia nieważności art. 2 i 3 tej decyzji, w wypadku tego drugiego przepisu w zakresie w jakim nakazano w nim zwrot pomocy przyznanej skarżącej oraz dalszym tytułem ewentualnym żądanie stwierdzenia nieważności art. 3 tej decyzji również w odniesieniu do skarżącej.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Eurallumina SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 238 z 13.8.2011.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/30


Wyrok Sądu z dnia 8 października 2014 r. – Alouminion przeciwko Komisji

(Sprawa T-542/11) (1)

((Pomoc państwa - Aluminium - Preferencyjna taryfa opłat za energię elektryczną przyznana w drodze umowy - Decyzja uznająca pomoc za bezprawnie przyznaną i niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Rozwiązanie umowy - Zawieszenie skutków rozwiązania umowy przez sąd w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego - Nowa pomoc))

2014/C 421/41

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Alouminion AE (Maroussi, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos i N. Keramidas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Triantafyllou, É. Gippini Fournier, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata V. Chatzopoulosa)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, E. Salaka i C. Synodinos)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2012/339/UE z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie pomocy państwa SA.26117 – C 2/10 (ex NN 62/09) udzielonej przez Grecję na rzecz Aluminium of Greece SA (Dz.U. 2012, L 166, s. 83).

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji 2012/339/UE z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie pomocy państwa SA.26117 – C 2/10 (ex NN 62/09) udzielonej przez Grecję na rzecz Aluminium of Greece SA.

2)

Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Alouminion AE.

3)

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 370 z 17.12.2011.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/31


Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

(Sprawa T-297/12) (1)

((Odpowiedzialność pozaumowna - Zamówienia publiczne na usługi - Ujawnienie przez Komisję osobie trzeciej informacji rzekomo szkodzących reputacji skarżącej - Krzywda - Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom))

2014/C 421/42

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci V. Christianos i S. Paliou)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Lejeune i S. Delaude, pełnomocnicy, wspierani przez adwokat E. Petritsi)

Przedmiot

Skarga o naprawienie szkody rzekomo poniesionej w wyniku ujawnienia w piśmie z dnia 3 lipca 2007 r. przez Komisję osobom trzecim, informacji dotyczących po pierwsze postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję w odniesieniu do skarżącej i po drugie polityki skarżącej w zakresie rekrutacji personelu.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 273 z 8.9.2012.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/32


Wyrok Sądu z dnia 8 października 2014 r. – Fuchs przeciwko OHIM – Les Complices (Gwiazda wpisana w okrąg)

(Sprawa T-342/12) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego gwiazdę wpisaną w okrąg - Wcześniejsze graficzne, krajowy i wspólnotowy, znaki towarowe przedstawiające gwiazdę wpisaną w okrąg - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Wygaśnięcie prawa do wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego - Zachowanie interesu prawnego - Częściowa odmowa umorzenia postępowania])

2014/C 421/43

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Max Fuchs (Freyung, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Onken)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Les Complices SA (Montreuil-sous-Bois, Francja)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 8 maja 2012 r. (sprawa R 2040/2011-5), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Les Complices SA a Maxem Fuchsem

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Max Fuchs zostaje obciążony kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 295 z 29.9.2012.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/32


Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Novartis przeciwko OHIM – Tenimenti Angelini (LINEX)

(Sprawa T-444/12) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego LINEX - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy LINES PERLA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 76 ust. 1 in fine rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009])

2014/C 421/44

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Novartis AG (Bazylea, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat M. Douglas)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. Bullock, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Włochy) (przedstawiciel: adwokat R. Almaraz Palmero)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 sierpnia 2012 r. (sprawa R 414/2011-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Tenimenti Angelini SpA a Novartis AG.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 6 sierpnia 2012 r. (sprawa R 414/2011-4).

2)

OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez skarżącą.

3)

Interwenient pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 399 z 22.12.2012.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/33


Wyrok Sądu z dnia 15 października 2014 r. – El Corte Inglés przeciwko OHIM – English Cut (The English Cut)

(Sprawa T-515/12) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego The English Cut - Wcześniejsze, słowny krajowy i graficzne wspólnotowe, znaki towarowe El Corte Inglés - Względne podstawy odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Brak prawdopodobieństwa skojarzenia - Związek między oznaczeniami - Brak podobieństwa oznaczeń - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009])

2014/C 421/45

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: El Corte Inglés, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci E. Seijo Veiguela, J. L. Rivas Zurdo i I. Munilla Muñoz)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: The English Cut, SL (Malaga, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 września 2012 r. (sprawa R 1673/2011-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między El Corte Inglés, SA a The English Cut, SL.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

El Corte Inglés, SA zostaje obciążony kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 26 z 26.1.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/34


Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Alro przeciwko Komisji

(Sprawa T-517/12) (1)

((Pomoc państwa - Energia elektryczna - Preferencyjne taryfy - Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE - Skarga o stwierdzenie nieważności - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Środek pomocowy wdrożony w całości, częściowo w dniu wydania decyzji, a częściowo w dniu złożenia skargi - Niedopuszczalność))

2014/C 421/46

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Alro SA (Slatina, Rumunia) (przedstawiciele: C. Quigley, QC, O. Bretz, solicitor, i adwokat S. Verschuur)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini Fournier i T. Maxian Rusche, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie przede wszystkim stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C (2012) 2517 wersja ostateczna z dnia 25 kwietnia 2012 r. o wszczęciu przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE postępowania dotyczącego pomocy państwa SA 33624 (2012/C) (ex 2011/NN) – Rumunia – Preferencyjne stawki za energię elektryczną dla ALRO Slatina S.A., oraz, tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenia nieważności decyzji C (2012) 2517 wersja ostateczna w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Alro SA zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 32 z 2.2.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/34


Wyrok Sądu z dnia 8 października 2014 r. – Bermejo Garde przeciwko EKES

(Sprawa T-529/12 P) (1)

((Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Zatrudnienie - Ogłoszenie o naborze - Powołanie na stanowisko dyrektora - Wycofanie kandydatury skarżącego - Powołanie innego kandydata - Żądania stwierdzenia nieważności - Stwierdzenie nieważności w pierwszej instancji ogłoszenia o naborze podważonego ze względu na brak właściwości organu wydającego zaskarżony akt - Brak wyraźnej odpowiedzi na wszystkie sformułowane przez strony zarzuty i argumenty - Zasada dobrej administracji - Niedopuszczalność żądań stwierdzenie nieważności decyzji wydanych na podstawie podważonego ogłoszenia o naborze - Artykuł 91 ust. 2 regulaminu pracowniczego - Żądanie odszkodowania - Prawo do skutecznej ochrony sądowej - Spoczywający na Sądzie do spraw Służ by Publicznej obowiązek uzasadnienia - Stan postępowania pozwalający na wydanie orzeczenia w sprawie - Oddalenie skargi))

2014/C 421/47

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Moises Bermejo Garde (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: L. Levi, avocat)

Druga strona postępowania: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) (przedstawiciele: M. Lernhart, pełnomocnik, wspierany przez B. Wägenbaura, avocat)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 25 września 2012 r. w sprawie F-51/10 Bermejo Garde przeciwko EKES, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze.

Sentencja

1)

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 25 września 2012 r. w sprawie F-51/10 Bermejo Garde przeciwko EKES zostaje uchylony w zakresie, w jakim oddalono w nim wysuwane przez skarżącego żądanie odszkodowania bez uzasadnienia.

2)

W pozostałym zakresie odwołanie zostaje oddalone.

3)

Żądanie odszkodowania podnoszone przez Moisesa Bermejo Garde przed Sądem do spraw Służby Publicznej zostaje oddalone.

4)

Moises Bermejo Garde pokrywa własne koszty postępowania w niniejszej instancji.

5)

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) pokrywa własne koszty poniesione zarówno przed Sądem do spraw Służby Publicznej, jak i w niniejszej instancji oraz koszty Moisesa Bermejo Garde poniesione w pierwszej instancji.


(1)  Dz.U. C 55 z 23.2.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/35


Wyrok Sądu z dnia 9 października 2014 r. – Bermejo Garde przeciwko EKES

(Sprawa T-530/12 P) (1)

((Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Mobbing - Bezprawne działania mogące przynosić szkodę interesom Unii - Poważne zaniedbanie w wypełnianiu zobowiązań urzędniczych - Artykuły 12a i 22a regulaminu pracowniczego - Złożenie doniesienia przez skarżącego - Przeniesienie z urzędu w następstwie tego doniesienia - Niepowiadomienie OLAF przez przełożonego, który otrzymał informacje - Akt niekorzystny - Dobra wiara - Prawo do obrony - Właściwość organu wydającego akt))

2014/C 421/48

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Moises Bermejo Garde (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: L. Levi, avocat)

Druga strona postępowania: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) (przedstawiciele: początkowo G. Nijborg, następnie U. Schwab i M. Lernhart, pełnomocnicy, wspierani przez B. Wägenbaura, avocat)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 25 września 2012 r. w sprawie F-41/10 Bermejo Garde przeciwko EKES, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze.

Sentencja

1)

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 25 września 2012 r. w sprawie F-41/10 Bermejo Garde przeciwko EKES zostaje uchylony w zakresie, w jakim oddalono w nim wysuwane przez Moisesa Bermejo Garde żądania stwierdzenia nieważności decyzji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) nr 133/10 A z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zakończenia jego poprzednich obowiązków oraz decyzji EKES nr 180/10 A z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie jego przeniesienia z urzędu.

2)

W pozostałym zakresie odwołanie zostaje oddalone.

3)

Sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpatrzenia przed Sądem do spraw Służby Publicznej zostaje oddalone.

4)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.


(1)  Dz.U. C 55 z 23.2.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/36


Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Alpiq RomIndustries i Alpiq RomEnergie przeciwko Komisji

(Sprawa T-129/13) (1)

((Pomoc państwa - Energia elektryczna - Taryfy preferencyjne - Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE - Skarga o stwierdzenie nieważności - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Środek pomocy wykonany w pełni w dniu wniesienia skargi - Niedopuszczalność))

2014/C 421/49

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Alpiq RomIndustries Srl (Bukareszt, Rumunia) i Alpiq RomEnergie Srl (Bukareszt) (przedstawiciele: adwokaci H. Wollmann i F. Urlesberger)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche i R. Sauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2012) 2542 final z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE w odniesieniu do pomocy państwa SA 33451 (2012/C) (ex 2012/NN) – Rumunia – Taryfy preferencyjne w umowach między spółką Hidroelectrica SA a dostawcami energii elektrycznej.

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona.

2)

Alpiq RomIndustries Srl i Alpiq RomEnergie Srl zostają obciążone kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 141 z 18.5.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/37


Wyrok Sądu z dnia 15 października 2014 r. – Skysoft Computersysteme przeciwko OHIM – British Sky Broadcasting Group i Sky IP International (SKYSOFT)

(Sprawa T-262/13) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SKYSOFT - Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy SKY - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

2014/C 421/50

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Skysoft Computersysteme GmbH (Kleinmachnow, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci P. Ehrlinger i T. Hagen)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: P. Bullock i N. Bambara, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Zjednoczone Królestwo); Sky IP International Ltd (Isleworth) (przedstawiciele: J. Barry, S. Wright, solicitors, i P. Roberts, barrister)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 marca 2013 r. (sprawa R 2503/2011-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między British Sky Broadcasting Group plc i Sky IP International Ltd z jednej strony a Skysoft Computersysteme GmbH z drugiej strony.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Skysoft Computersysteme GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 207 z 20.7.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/37


Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Junited Autoglas Deutschland przeciwko OHIM – Belron Hungary (United Autoglas)

(Sprawa T-297/13) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego United Autoglas - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy AUTOGLASS - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

2014/C 421/51

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Weil)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: M. Rajh i J. Crespo Carrillo, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Belron Hungary Kft – Zug Branch (Zug, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat L. Christy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 kwietnia 2013 r. (sprawa R 206/2012-3) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Belron Hungary Kft – Zug Branch a Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 215 z 27.7.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/38


Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Federación Española de Hostelería przeciwko EACEA

(Sprawa T-340/13) (1)

([Skarga o stwierdzenie nieważności - Program w dziedzinie edukacji i uczenia się przez całe życie - Umowa dotycząca projektu „Wirtualny symulator do celów nauki języków dla podmiotów branży turystycznej (e-client)” - Wezwanie do zapłaty - Spór wynikający z umowy - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Brak zmiany kwalifikacji umowy - Niedopuszczalność])

2014/C 421/52

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Federación Española de Hostelería (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci B. Miguelsanz Roldán, F. J. del Nogal Méndez, R. Fernández Flores i M. P. Abad Marco)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) (przedstawiciele: H. Monet i A. Jaume, pełnomocnicy, wspierani początkowo przez adwokatów J. L. Buendíę Sierrę, N. Ruiza Garcíę i A. Balcells Cartagenę, a następnie przez J. L. Buendíę Sierrę i A. Balcells Cartagenę)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności wezwania do zapłaty wydanego przez EACEA w dniu 5 kwietnia 2013 r. informującego stronę skarżącą, że powinna zwrócić kwotę 1 81  686,11 EUR w następstwie przeprowadzenia audytu projektu „Wirtualny symulator do celów nauki języków dla podmiotów branży turystycznej (e-client)”.

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Federación Española de Hostelería zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 245 z 24.8.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/39


Wyrok Sądu z dnia 10 października 2014 r. – EMA przeciwko BU

(Sprawa T-444/13 P) (1)

((Odwołanie - Służba Publiczna - Personel tymczasowy - Umowa na czas określony - Decyzja o nieprzedłużeniu - Właściwość Sądu do spraw Służby Publicznej - Artykuł 8 akapit pierwszy WZIP - Obowiązek staranności))

2014/C 421/53

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Europejska Agencja Leków (EMA) (przedstawiciele: T. Jabłoński i N. Rampal Olmedo, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Duron)

Druga strona postępowania: BU (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 26 czerwca 2013 r., BU/EMA, F-135/11, F-51/12 i F-110/12, Zb.Orz.SP, EU:F:2013:93.

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Europejska Agencja Leków (EMA) pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez BU w niniejszej instancji.


(1)  Dz.U. C 325 z 9.11.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/39


Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Larrañaga Otaño przeciwko OHIM (GRAPHENE)

(Sprawa T-458/13) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GRAPHENE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

2014/C 421/54

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastian, Hiszpania) i Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastian) (przedstawiciel: F. Bueno Salamero, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: O. Mondéjar Ortuño, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 czerwca 2013 r. (sprawa R 208/2013-2) dotyczącą zgłoszenia do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia słownego GRAPHENE.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Joseba Larrañaga Otaño i Mikel Larrañaga Otaño zostają obciążeni kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 313 z 26.10.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/40


Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Larrañaga Otaño przeciwko OHIM (GRAPHENE)

(Sprawa T-459/13) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego GRAPHENE - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

2014/C 421/55

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastian, Hiszpania) i Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastian) (przedstawiciel: adwokat F. Bueno Salamero)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: Ó. Mondéjar Ortuño, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 2013 r. (sprawa R 210/2013-2) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego GRAPHENE jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Joseba Larrañaga Otaño i Mikel Larrañaga Otaño zostają obciążeni kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 313 z 26.10.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/40


Wyrok Sądu z dnia 10 października 2014 r. – Marchiani przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-479/13) (1)

((Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu Europejskiego - Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych - Windykacja kwot nienależycie wypłaconych))

2014/C 421/56

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jean-Charles Marchiani (Toulon, Francja) (przedstawiciel: C.S. Marchiani, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. Lorenz i C. Karamarcos, pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności decyzji sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie odzyskania od skarżącego kwoty 1 07  694,72 EUR oraz stwierdzenie nieważności związanej z tą decyzją noty debetowej z dnia 5 lipca 2013 r.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Jean-Charles Marchiani pokrywa koszty postępowania.


(1)  Dz.U. C 336 z 16.11.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/41


Wyrok Sądu z dnia 15 października 2014 r. – Trybunał Obrachunkowy przeciwko BF

(Sprawa T-663/13 P) (1)

((Odwołanie - Służba publiczna - Zatrudnienie - Powołanie na stanowisko dyrektora ds. zasobów ludzkich - Odrzucenie kandydatury - Obowiązek uzasadnienia sprawozdania sporządzonego przez komitet preselekcyjny))

2014/C 421/57

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej (przedstawiciele: T. Kennedy i J. Vermer, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: BF (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: L. Levi, adwokat)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 17 października 2013 r. w sprawie F-69/11 BF przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze.

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez BF w niniejszej instancji.


(1)  Dz.U. C 52 z 22.2.2014.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/41


Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Schönberger przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa T-26/14 P) (1)

((Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2011 r. - Mnożniki odniesienia - Sprzeczność))

2014/C 421/58

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Peter Schönberger (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: O. Mader, avocat)

Druga strona postępowania: Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. Schäfer i I. Ní Riagáin Düro, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie F-14/12 Schönberger przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (RecFP, EU:F:2013:167).

Sentencja

1)

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie F-14/12 Schönberger przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu zostaje uchylony.

2)

Sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd do spraw Służby Publicznej.

3)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.


(1)  Dz.U. C 93 z 29.3.2014.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/42


Postanowienie Sądu z dnia 2 października 2014 r. – MPM-Quality i Eutech przeciwko OHIM – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

(Sprawa T-215/12) (1)

([Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny wspólnotowy znak towarowy MANUFACTURE PRIM 1949 - Wcześniejsze, międzynarodowy i wspólnotowe, znaki towarowe PRIM - Zła wiara - Artykuł 165 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Artykuły 41 i 56 rozporządzenia nr 207/2009 - Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 - Brak rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej])

2014/C 421/59

Język postępowania: czeski

Strony

Strona skarżąca: MPM-Quality v.o.s. (Frýdek-Místek, Republika Czeska); Eutech a.s. (Šternberk, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat M. Kyjovský)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: D. Gája i D. Botis, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Elton Hodinářská a.s. (Nové Mesto nad Metují, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat T. Matoušek)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 marca 2012 r. (sprawa R 826/2010-4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między z jednej strony MPM-Quality v.o.s. i Eutech a.s. a z drugiej strony Elton Hodinářská a.s.

Sentencja

1)

Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.

2)

MPM-Quality v.o.s. i Eutech a.s. zostają obciążone kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 273 z 8.9.2012.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/43


Postanowienie Sądu z dnia 30 września 2014 r. – Bitiqi i in. przeciwko Komisji i in.

(Sprawa T-410/13) (1)

([Skarga o stwierdzenie nieważności - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Misja Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (Eulex Kosowo) - Personel kontraktowy - Decyzje szefa misji o nieprzedłużeniu umów o pracę - Oczywisty brak właściwości])

2014/C 421/60

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Burim Bitiqi (Londyn, Zjednoczone Królestwo); Arlinda Gjebrea (Prisztina, Kosowo); Anna Górska (Warszawa, Polska); Agim Hajdini (Londyn); Josefa Martínez Estéve (Walencja, Hiszpania); Denis Vasile Miron (Bukareszt, Rumunia); James Nicholls (Swindon, Zjednoczone Królestwo); Zornitsa Popova Glodzhani (Warna, Bułgaria); Andrei Mihai Popovici (Bukareszt) i Amaia San José Ortiz (Llodio, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo adwokaci A. Coolen, D. de Abreu Caldas, É. Marchal i J.N. Louis, następnie adwokaci D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas i J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Erlbacher i A.C. Simon, pełnomocnicy); Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS) (przedstawiciele: S. Marquardt, É. Chaboureau i M. Silva, pełnomocnicy) i Eulex Kosowo (przedstawiciele: B. Borchardt, pełnomocnik, wspierany przez adwokat A. Fouquet Dörte)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciel: A. Vitro i M. Bauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności decyzji szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (Eulex Kosowo) z dnia 27 maja i 2 lipca 2013 r. o nieprzedłużeniu umów o pracę ze skarżącymi.

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona.

2)

Burim Bitiqi, Arlinda Gjebrea, Anna Górska, Agim Hajdini, Josefa Martínez Estéve, Denis Vasile Miron, James Nicholls, Zornitsa Popova Glodzhani, Andrei Mihai Popovici, Amaia San José Ortiz zostają obciążeni kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (EEAS) i Eulex Kosowo.

3)

Rada Unii Europejska pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 325 z 9.11.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/43


Postanowienie Sądu z dnia 2 października 2014 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa T-447/13 P) (1)

((Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Zwrot kosztów podlegających zwrotowi - Artykuł 92 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej - Zarzut skargi równoległej - Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne))

2014/C 421/61

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, następnie C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 18 czerwca 2013 r., Marcuccio/Komisja (F-143/11, RecFP, EU:F:2013:81), mające na celu uchylenie tego postanowienia.

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską w ramach niniejszej sprawy.


(1)  Dz.U. C 291 z 5.10.2013.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/44


Skarga wniesiona w dniu 3 października 2014 r. – Holistic Innovation Institute przeciwko REA

(Sprawa T-706/14)

2014/C 421/62

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Holistic Innovation Institute, SLU (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat R. Muñiz García)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji o wykluczeniu jej z projektów INACHUS i ZONeSEC;

zasądzenie na jej rzecz odszkodowania i obciążenie REA kwotą 7 81  250 EUR odpowiadającą dwóm projektom, z których została wykluczona, powiększoną o odsetki ustawowe naliczane od dnia, w którym zapłata powinna nastąpić; oraz

zasądzenie na jej rzecz odszkodowania i obciążenie REA kwotą określoną przez biegłego wyznaczonego przez Sąd z tytułu dodatkowych szkód poniesionych w wyniku wykluczenia z projektów.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga dotyczy decyzji Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) z dnia 24 lipca 2014 r. o oznaczeniu ARES (2014) 2461172, która kończy negocjacje i wyklucza udział strony skarżącej w projektach europejskich INACHUS (607522) i ZONeSEC (607292) zamówienia publicznego FP7-SEC-2013-1 siódmego programu ramowego.

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1.

Zarzut pierwszy dotyczy oczywistej bezzasadności decyzji, która zawiera jedynie jedno widoczne uzasadnienie.

2.

Zarzut drugi wskazuje na okoliczność, że niezależni eksperci wydali pozytywną opinię w odniesieniu do projektów z udziałem skarżącej spółki.

3.

Zgodnie z tymi sprawozdaniami pozwana zmieniła kryteria tytułem środka odwetowego przeciwko dyrektorowi skarżącej, który uprzednio wystąpił do sądu przeciwko Komisji Europejskiej w ramach konfliktu dotyczącego spółki Rose Visión S.L.

4.

Przed wydaniem decyzji pracownicy pozwanej wywierali nacisk na innych uczestników projektów, ażeby wykluczyli oni skarżącą, co pozwoliłoby pozwanej uniknąć konieczności wydania zaskarżonej decyzji.

5.

Skarżąca poniosła szkody w wyniku działania pozwanej.


Sąd do spraw Służby Publicznej

24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/46


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 października 2014 r. – Moschonaki przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/10 RENV)

((Służba publiczna - Urzędnicy - Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia - Zatrudnienie - Wewnętrzne ogłoszenie o naborze w instytucji - Warunki kwalifikacji określone w ogłoszeniu o naborze - Uznanie przysługujące organowi powołującemu))

2014/C 421/63

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Chrysanthe Moschonaki (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat N. Lhoëst)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po uchyleniu rozstrzygnięcia –Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie uwzględnienia kandydatury skarżącej na stanowisko asystentki bibliotecznej i nakazanie Komisji zapłaty na rzecz skarżącej kwoty pieniężnej tytułem naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę.

Sentencja wyroku

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji z dnia 30 września 2009 r., na mocy której kandydatura C. Moschonaki na stanowisko „asystent – bibliotekarz/dokumentalista” została odrzucona.

2)

Zasądza się od Komisji na rzecz C. Moschonaki kwotę 5  000 EUR.

3)

Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez C. Moschonaki w sprawach F-55/10, T-476/11 P i F-55/10 RENV.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/46


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – CG przeciwko EBI

(Sprawa F-103/11) (1)

((Służba publiczna - Personel EBI - Mobbing - Postępowanie wyjaśniające - Decyzja prezesa o nienadawaniu dalszego biegu postepowaniu w sprawie skargi - Opinia komitetu dochodzeniowego - Błędna definicja mobbingu - Zamierzony charakter zachowania - Stwierdzenie istnienia zachowań i objawów mobbingu - Poszukiwanie związku przyczynowego - Brak - Niespójność opinii komitetu dochodzeniowego - Oczywisty błąd w ocenie - Zawinione działania administracji - Obowiązek zachowania poufności - Ochrona danych osobowych - Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie))

2014/C 421/64

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CG (przedstawiciele: początkowo N. Thieltgen, następnie J.N. Louis i D. de Abreu Caldas, avocats)

Strona pozwana: EBI (przedstawiciele: G. Nuvoli i T. Gilliams, pełnomocnicy, A. Dal Ferro, avocat)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (przedstawiciele: I. Chatelier i H. Kranenborg, następnie I. Chatelier i A. Buchta, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji prezesa EBI w sprawie niepodejmowania żadnego działania w następstwie postępowania wyjaśniającego w sprawie rzekomego mobbingu oraz stwierdzenie nieważności wniosków końcowych komitetu dochodzeniowego oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja wyroku

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 27 lipca 2011 r.

2)

Europejski Bank Inwestycyjny wypłaci CG kwotę 35  000 EUR.

3)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4)

Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez CG.

5)

Europejski Inspektor Ochrony Danych, interwenient, pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 6 z 7.1.2012, s. 25.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/47


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 10 lipca 2014 r. – CG przeciwko EBI

(Sprawa F-115/11) (1)

((Służba publiczna - Personel EBI - Powołanie - Stanowisko szefa wydziału - Powołanie innego kandydata niż skarżąca - Nieprawidłowości w procedurze naboru - Obowiązek bezstronności członków komisji ds. naboru - Nieodpowiednie zachowanie przewodniczącego komisji ds. naboru względem skarżącej - Konflikt interesów - Prezentacja ustna obowiązująca wszystkich kandydatów - Dokumenty udostępnione do celów prezentacji ustnej mogące faworyzować jednego z kandydatów - Kandydat, który uczestniczył w sporządzaniu udostępnionych dokumentów - Naruszenie zasady równości - Skarga o stwierdzenie nieważności - Żądanie odszkodowawcze))

2014/C 421/65

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CG (przedstawiciele: początkowo adwokat N. Thieltgen, następnie adwokaci J.-N. Louis i D. de Abreu Caldas,)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: G. Nuvoli i T. Gilliams, pełnomocnicy, adwokat A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji prezesa EBI o powołaniu na stanowisko szefa wydziału w ramach EBI nie skarżącej, lecz innego kandydata oraz żądanie odszkodowawcze.

Sentencja wyroku

1.

Stwierdza się nieważność decyzji prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 28 lipca 2011 r. o powołaniu A na stanowisko szefa wydziału ds. polityki i wyceny ryzyka.

2.

Europejski Bank Inwestycyjny wypłaci CG kwotę 25  000 EUR.

3.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4.

Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez CG.


(1)  Dz.U. C 6 z 7.1.2012, s. 28.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/48


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 września 2014 r. – Cerafogli przeciwko EBC

(Sprawa F-26/12) (1)

((Służba publiczna - Personel EBC - Dostęp personelu EBC do dokumentów dotyczących stosunku pracy - Przepisy mające zastosowanie do wniosków personelu EBC - Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi - Zasada zgodności - Zarzut niezgodności z prawem podniesiony po raz pierwszy w skardze - Dopuszczalność - Prawo do skutecznej ochrony sądowej - Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego w zakresie wydania przepisów mających zastosowanie do wniosków personelu EBC o dostęp do dokumentów dotyczących stosunku pracy))

2014/C 421/66

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt na Menem, Niemcy) (przedstawiciel: S. Pappas, avocat)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini i S. Lambrinoc, pełnomocnicy, D. Waegenbaur, avocat)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej EBC w sprawie wniosku strony skarżącej o dostęp do dokumentów, jak również żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

1)

Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 21 czerwca 2011 r., na podstawie której zastępca dyrektora generalnego dyrekcji generalnej „Zasoby ludzkie, budżet i organizacja” Europejskiego Banku Centralnego oddalił częściowo złożony przez M.C. Cerafogli w dniu 20 maja 2011 r. wniosek o dostęp do niektórych dokumentów.

2)

Europejski Bank Centralny wypłaci M.C. Cerafogli kwotę 1  000 EUR.

3)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4)

Europejski Bank Centralny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez M.C. Cerafogli.


(1)  Dz.U. C 184 z 23.6.2012, s. 22.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/49


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 6 maja 2014 r. – Forget przeciwko Komisji

(Sprawa F-153/12) (1)

([Służba publiczna - Urzędnik - Wynagrodzenie - Dodatki rodzinne - Dodatek na gospodarstwo domowe - Warunek przyznania - Zarejestrowany związek partnerski prawa luksemburskiego - Para partnerów pozostających w stałym związku niemałżeńskim mogąca zawrzeć małżeństwo cywilne - Urzędnik niespełniający warunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. c) ppkt iv) załącznika VII do regulaminu pracowniczego])

2014/C 421/67

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Claude Forget (Steinfort, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat M. Kerger)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Gattinara. pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i A. Bisch, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji w sprawie przyznania dodatku na gospodarstwo domowe oraz renty rodzinnej na rzecz partnerki skarżącego.

Sentencja wyroku

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

C. Forget pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

3)

Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 55 z 23.2.2013, s. 26.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/49


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 czerwca 2014 r. – BN przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-157/12) (1)

((Służba publiczna - Urzędnicy - Skarga o stwierdzenie nieważności - Urzędnik w grupie zaszeregowania AD 14 czasowo zajmujący stanowisko doradcy dyrektora - Postawienie dyrektorowi generalnemu zarzutu mobbingu - Długotrwałe zwolnienie chorobowe - Decyzja o powołaniu na stanowisko doradcy w innej dyrekcji generalnej - Obowiązek staranności - Zasada dobrej administracji - Interes służby - Zasada zgodności między grupą zaszeregowania a stanowiskiem - Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie - Szkoda wynikająca z zachowania niemającego charakteru decyzji))

2014/C 421/68

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BN (adwokaci S. Rodrigues i A. Tymen)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: Caisou-Rousseau i V. Montebello-Demogeot, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu z urzędu i dorozumianej decyzji o odwołaniu strony skarżącej ze skutkiem wstecznym ze stanowiska doradcy dyrektora jednej z dyrekcji Parlamentu Europejskiego oraz wniosek o naprawienie poniesionej szkody.

Sentencja wyroku

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Parlament Europejski pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez BN.


(1)  Dz.U. C 71 z 9.3.2013, s. 31.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/50


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 18 września 2014 r. – Radelet przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa F-7/13) (1)

((Służba publiczna - Urzędnicy pełniący służbę w państwie trzecim - Artykuły 5 i 23 załącznika X do regulaminu pracowniczego - Zapewnienie zakwaterowania przez instytucję - Wydanie urzędnikowi zgody na wynajęcie mieszkania - Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie - Krzywda - Przyznanie niewygodnego i niehigienicznego zakwaterowania - Brak dowodów))

2014/C 421/69

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Luc Radelet (Antananarivo, Madagascar) (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej zażalenie na decyzję wydaną w odpowiedzi na żądanie skarżącego, zatrudnionego w delegaturze Komisji w Antananarivo, Magadaskar, dotyczące zadośćuczynienia za trudności napotkane w ramach urządzania się w tym mieście.

Sentencja wyroku

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

L. Radelet pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.


(1)  Dz.U. C 114 z 20.4.2013, s. 47.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/50


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2014 r. – CU przeciwko EKES

(Sprawa F-42/13) (1)

((Służba publiczna - Członek personelu tymczasowego - Umowa na czas nieokreślony - Decyzja o rozwiązaniu umowy))

2014/C 421/70

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CU (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (przedstawiciele: początkowo M. Arsène i L. Camarena Januzec, pełnomocnicy, adwokaci F.-M. Hislaire i M. Troncoso Ferrer, następnie M. Pascua Mateo i L. Camarena Januzec, pełnomocnicy, adwokaci F.-M. Hislaire i M. Troncoso Ferrer)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o rozwiązaniu umowy ze skarżącą i żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę.

Sentencja wyroku

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dni 16 października 2012 r. i 31 stycznia 2013 r. w sprawie rozwiązania z CU umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego zawartej na czas nieokreślony.

2)

Zasądza się od Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na rzecz CU kwotę 25  000 EUR.

3)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4)

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez CU.


(1)  Dz.U. C 207 z 20.7.2013, s. 61.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/51


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – CW przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-48/13) (1)

((Służba publiczna - Urzędnicy - Sprawozdanie z oceny - Oceny i komentarze zawarte w sprawozdaniu z oceny - Oczywiste błędy w ocenie - Nadużycie władzy - Brak))

2014/C 421/71

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: CW (przedstawiciel: C. Bernard-Glanz, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Dean i S. Alves, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącej w ramach postępowania w sprawie oceny za 2011 r.

Sentencja wyroku

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

CW pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.


(1)  Dz.U. C 207 z 20.7.2013, s. 63.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/52


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 września 2014 r. – CV przeciwko EKES

(Sprawa F-54/13) (1)

((Służba publiczna - Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie - Dochodzenia administracyjne - Postępowanie dyscyplinarne - Mobbing))

2014/C 421/72

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CV (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i A. Guillerme)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (przedstawiciele: początkowo M. Arsène i L. Camarena Januzec, pełnomocnicy, adwokaci F.-M. Hislaire i M. Troncoso Ferrer, następnie M. Pascua Mateo i L. Camarena Januzec, pełnomocnicy, adwokaci F.-M. Hislaire i M. Troncoso Ferrer)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EKES oddalającej złożony przez skarżącego na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego wniosek o odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej z powodu podnoszonej zawziętości, a wręcz prześladowania przez administrację.

Sentencja wyroku

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Każda ze stron pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 207 z 20.7.2013, s. 64.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/52


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 października 2014 r. – de Brito Sequeira Carvalho przeciwko Komisji

(Sprawa F-107/13) (1)

((Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytowany urzędnik - Postępowanie dyscyplinarne - Kara dyscyplinarna - Wstrzymanie wypłaty części emerytury - Przesłuchanie obciążającego świadka przez komisję dyscyplinarną - Niewysłuchanie zainteresowanego urzędnika - Nieprzestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym))

2014/C 421/73

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lizbona, Portugalia) (przedstawiciele: adwokaci É. Boigelot i R. Murru)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie nałożenia na skarżącego kary dyscyplinarnej z art. 9 ust. 2 załącznika IX do regulaminu pracowniczego oraz wniosek o zadośćuczynienie z tytułu poniesionej jego zdaniem krzywdy, a także wniosek o zwrot potrąconych dotychczas kwot.

Sentencja wyroku

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie nałożenia na J.A. de Brita Sequeirę Carvalha kary wstrzymania wypłaty jednej trzeciej miesięcznej emerytury netto przez okres dwóch lat.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez J.A. de Brita Sequeirę Carvalha.


(1)  Dz.U. C 24 z 25.1.2014, s. 41.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/53


Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (sąd w składzie jednego sędziego izba) z dnia 15 października 2014 r. – De Bruin przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-15/14) (1)

((Służba publiczna - Urzędnik na okresie próbnym - Artykuł 34 regulaminu pracowniczego - Sprawozdanie z okresu próbnego stwierdzające niezdolność urzędnika na okresie próbnym do należytego wypełniania obowiązków - Przedłużenie okresu próbnego - Zwolnienie po okresie próbnym - Podstawy zwolnienia - Wyniki pracy - Szybkość wykonywania pracy - Oczywiste błędy w ocenie - Nieprawidłowość postępowania - Termin wyznaczony komitetowi do spraw sprawozdań na wydanie opinii))

2014/C 421/74

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Evert Anton De Bruin (Lent, Niederlandy) (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Dean i M. Ecker, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu o wypowiedzeniu skarżącemu umowy o pracę po upływie okresu, o który przedłużono jego okres próbny.

Sentencja wyroku

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

A. De Bruin pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.


(1)  Dz.U. C 184 z 16.6.2014, s. 40.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/54


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2014 r. – DM przeciwko BEREC

(Sprawa F-35/12) (1)

((Służba publiczna - Pracownik kontraktowy - Warunki zatrudnienia - Wstępne badania lekarskie - Artykuł 100 WZIP - Zastrzeżenie lekarskie - Decyzja o zwolnieniu po okresie próbnym - Bezprzedmiotowość żądań skargi o stwierdzenie nieważności - Zastosowanie wobec zainteresowanego zastrzeżenia lekarskiego na etapie zatrudniania go przez inną agencję Unii Europejskiej - Brak wpływu - Umorzenie postępowania))

2014/C 421/75

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: DM (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, a następnie adwokaci D. Abreau Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi)

Strona pozwana: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (przedstawiciele: M. Chiodi, pełnomocnik, oraz adwokaci D. Waelbroeck, A. Duron)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zastosowania wobec skarżącego zastrzeżenia lekarskiego począwszy od podjęcia przez niego służby oraz decyzji oddalającej zażalenie skarżącego.

Sentencja postanowienia

1)

Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.

2)

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ponosi swoje koszty postępowania oraz zostaje obciążony kosztami postępowania poniesionymi przez DM.


(1)  Dz.U. 138 z 12.5.2012. s. 37.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/54


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-9/13) (1)

((Służba publiczna - Termin do wniesienia skargi - Przekroczenie terminu - Skarga oczywiście niedopuszczalna))

2014/C 421/76

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G. Cipressa, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawie potrącenia pomiędzy kwotą odpowiadającą kosztom zasądzonym od niej przez Sąd w sprawie T-176/04 a wyższą kwotą, którą powinien uiścić skarżący w następstwie postanowienia w sprawie T-241/03.

Sentencja postanowienia

1)

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2)

Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.


(1)  Dz.U. C 215 z 27.7.2013, s. 20.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/55


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – Mészáros przeciwko Komisji

(Sprawa F-22/13) (1)

((Służba publiczna - Konkurs - Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/207/11 - Laureat konkursu wpisany na listę rezerwy kadrowej - Weryfikacja przez organ powołujący warunków uczestnictwa w konkursie do grupy AD 7 - Doświadczenie zawodowe krótsze niż minimalny wymagany okres - Oczywisty błąd w ocenie komisji konkursowej - Cofnięcie przez organ powołujący oferty zatrudnienia - Kompetencja związana organu powołującego))

2014/C 421/77

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Mátyás Támas Mészáros (Kraków, Polska) (przedstawiciel: adwokat M. Pecyna)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaleniu wniosku o zatrudnienie skarżącego złożonego przez ESTAT i nieuznaniu skarżącego za kwalifikującego się do konkursu EPSO/AD/207/11.

Sentencja postanowienia

1)

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna

2)

Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez M. T. Mészárosa.


(1)  Dz.U. C 291 z 5.10.2013, s. 7.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/55


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 20 marca 2014 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-33/13)

((Służba publiczna - Artykuł 34 § § 1 i 6 regulaminu postępowania - Skarga wniesiona za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi - Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu widniejącego na przesłanym pocztą oryginale skargi - Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu - Oczywista niedopuszczalność))

2014/C 421/78

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciele: G. Cipressa i L. Mansullo, avocats)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej w przedmiocie wniosku skarżącego o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ponieważ w okresie od dnia 4 stycznia 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r. przebywał on na zwolnieniu chorobowym.

Sentencja postanowienia

1)

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2)

Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty postępowania.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/56


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 lutego 2014 r. – CL przeciwko EEA

(Sprawa F-71/13) (1)

((Służba publiczna - Członek personelu tymczasowego - Obowiązek wspomagania - Artykuł 24 regulaminu pracowniczego - Mobbing ze strony przełożonego - Oddalenie wniosku o wszczęcie dochodzenia administracyjnego - Skarg oczywiście niedopuszczalna))

2014/C 421/79

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CL (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.N. Louis i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (przedstawiciele: O. Cornu, pełnomocnik, adwokat B. Wägenbaur)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji w sprawie wniosku skarżącego o wszczęcie dochodzenia administracyjnego w celu wykazania lub wyjaśnienia okoliczności mobbingu.

Sentencja postanowienia

1)

Skarga zostaje odrzucona.

2)

CL pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Europejską Agencję Środowiska.


(1)  Dz.U. C 274 z 21.9.2013, s. 32.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/56


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 13 lutego 2014 r. – Probst przeciwko Komisji

(Sprawa F-75/13) (1)

((Służba publiczna - Urzędnik - Dodatek zagraniczny - Artykuł 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego - Wniosek o ponowne rozpatrzenie - Nowe i istotne okoliczności faktyczne - Skarga oczywiście niedopuszczalna))

2014/C 421/80

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Norbert Probst (Genval, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, nastepnie adwokaci D. Abreu Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i V. Joris pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącemu dodatku zagranicznego.

Sentencja postanowienia

1)

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2)

Norbert Probst pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisje Europejską.


(1)  Dz.U. C 274 21.9.2013, s. 34.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/57


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 września 2014 r. – Moriarty przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-98/13) (1)

((Służba publiczna - Awans - Postępowanie w sprawie awansu (2012) - Nieumieszczenie na liście urzędników awansowanych - Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej))

2014/C 421/81

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Rainer Moriarty (Colmar-Berg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci A. Salerno i B. Cortese)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: E. Despotopoulou i E. Taneva, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji ogłaszającej listę urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie awansu w 2012 r. w zakresie, w jakim po pierwsze, nie wymieniono na niej wśród urzędników grupy zaszeregowania AST 6, którzy nie przeszli procedury akredytacji, a zostali awansowani do grupy AST 7 nazwiska skarżącego, i po drugie, w jakim wymieniono nazwisko innego urzędnika.

Sentencja postanowienia

1)

Skarga R. Moriarty’ego zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej.

2)

Rainer Moriarty zostaje obciążony własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.


(1)  Dz.U. 367 z 14.12.2013, s. 40.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/57


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 września 2014 r. – Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-118/13) (1)

((Służba publiczna - Kwestie incydentalne - Oczywista niedopuszczalność))

2014/C 421/82

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. i oraz stwierdzenie nieważności przyznania punktów za osiągnięcia w postępowaniu w sprawie awansu (2003).

Sentencja postanowienia

1)

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2)

G. Lebedef pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.


(1)  Dz.U. C 52 z 22.2.2014, s. 53.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/58


Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2014 r. – ZZ przeciwko Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

(Sprawa F-39/14)

2014/C 421/83

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: A. Pappas, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia umowy o pracę ze skarżącym oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji ESMA/2013/ED/23 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nieprzedłużenia umowy o pracę ze skarżącym;

zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia w wysokości 20  000 EUR za doznaną krzywdę;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/58


Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-53/14)

2014/C 421/84

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat V. Simeons)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie cofnięcia dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu przyznanego stronie skarżącej w odniesieniu do jej matki oraz w sprawie cofnięcia ochrony ubezpieczeniowej wspólnego systemu ubezpieczenia chorobowego instytucji europejskich (JSIS), a także stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu kwot wypłaconych stronie skarżącej

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności trzech decyzji PMO.1 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie cofnięcia dodatku przyznanego stronie skarżącej na opiekę nad jej matką w okresie od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2013 r. (decyzje z dni 11 maja 2010 r., 5 maja 2011 r. oraz 16 stycznia 2012 r.);

stwierdzenie nieważności decyzji PMO.3 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie cofnięcia ochrony ubezpieczeniowej matce strony skarżącej, oraz informującej ją o cofnięciu zwrotu kosztów leczenia;

stwierdzenie nieważności decyzji PMO.l z dnia 23 października 2013 r. w sprawie cofnięcia nadpłaconych kwot na mocy art. 85 regulaminu pracowniczego;

w stosownym wypadku, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 marca 2014 oddalającej zażalenie.

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/59


Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/14)

2014/C 421/85

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: L. Levi, A. Tymen, avocats)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia ze stroną skarżącą umowy o pracę, która powinna być zawarta na czas nieokreślony.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 31 października 2013 r. w sprawie nieprzedłużenia ze stroną skarżącą umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego, która powinna być zawarta na czas nieokreślony;

stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie oddalenia zażalenia strony skarżącej z dnia 15 listopada 2013 r. w zakresie, w jakim zawiera informacje uzupełniające, niezawarte w zaskarżonej decyzji z dnia 31 października 2013 r.;

zasądzenie na rzecz strony skarżącej odszkodowania w wysokości 20  000 EUR;

obciążenie Komisji wszystkimi kosztami postępowania.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/60


Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-57/14)

2014/C 421/86

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Massaux)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nałożeniu na skarżącego kary dyscyplinarnej w postaci nagany po zakończeniu dochodzenia dyscyplinarnego oraz zasądzenie odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 19 marca 2014 r., doręczonej w dniu 20 marca 2014 r., oraz w razie potrzeby decyzji z dnia 6 września 2013 r. wydanej przez DG ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa,

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty szacowanej ex aequo et bono na 5  000 EUR,

obciążenie Komisji kosztami postępowania.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/60


Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-60/14)

2014/C 421/87

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności propozycji dotyczącej liczby dodatkowych lat w ramach przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącego do systemu emerytalnego Unii, w której zastosowano nowe OPW do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego jest niezgodny z prawem i nieobowiązujący;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przyznania dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury przysługujących w odniesieniu do uprawnień emerytalnych nabytych przez skarżącego przed podjęciem służby, w ramach ich przeniesienia do systemu emerytalnego instytucji Unii Europejskiej, na podstawie ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/61


Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-61/14)

2014/C 421/88

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: A. Salerno, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieawansowania strony skarżącej do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2013 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieawansowania strony skarżącej do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2013 r.

obciążenie Komisji wszystkimi kosztami postępowania.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/61


Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-63/14)

2014/C 421/89

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżących do systemu emerytalnego Unii przy zastosowaniu nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu jest niezgodny z prawem i tym samym nie znajduje zastosowania;

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury nabytych przez skarżące przed podjęciem służby w ramach przeniesienia ich uprawnień emerytalnych do systemu emerytalnego instytucji Unii Europejskiej na podstawie ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/62


Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2014 r. – ZZ i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-85/14)

2014/C 421/90

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Niestosowanie art. 7 załącznika V i art. 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, zmienionych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniającym regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników, oraz stwierdzenie nieważności decyzji o cofnięciu uprawnienia do zwrotu kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia i o zniesieniu czasu podróży.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że art. 7 załącznika V do regulaminu i art. 8 załącznika VII do regulaminu są niezgodne z prawem;

stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzyznawaniu już skarżącym żadnego czasu podróży ani zwrotu kosztów corocznych podróży począwszy od 2014 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/62


Skarga wniesiona w dniu 2 września 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-89/14)

2014/C 421/91

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: M.-A. Lucas, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej Komisji w sprawie przyznania skarżącej dodatku zagranicznego i obciążenie jej jego wypłatą, wraz z odsetkami, od chwili podjęcia służby przez skarżącą.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej w sprawie przyznania skarżącej dodatku zagranicznego, wydanej w dniu 11 listopada 2013 r. przez organ powołujący (PMO), a doręczonej w dniu 19 listopada 2013 r.;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącej tego dodatku od chwili podjęcia służby przez skarżącą w Komisji;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącej odsetek w stawce stosowanej przez EBC dla operacji refinansowania od kwoty odpowiadającej każdemu z tych dodatków, od chwili gdy były one należne do pełnej spłaty;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/63


Skarga wniesiona w dniu 5 września 2014 r. – ZZ i ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-91/14)

2014/C 421/92

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. de Abreu Caldas i M. de Abreu Caldas)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżących do systemu emerytalnego Unii przy zastosowaniu nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących ustalenia liczby lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury nabytych przez pierwszego ze skarżących przed rozpoczęciem służby w Radzie oraz decyzji dotyczących ustalenia lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury ostatecznie nabytych przez drugiego ze skarżących na podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/63


Skarga wniesiona w dniu 17 września 2014 r. – ZZ przeciwko EBC

(Sprawa F-95/14)

2014/C 421/93

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: L. Levi i M. Vandenbussche, avocats)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji zarządu EBC w sprawie nieprzyznania skarżącemu dodatkowej podwyżki wynagrodzenia w kontekście postępowania w przedmiocie corocznego przeglądu wynagrodzeń i premii za 2014 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji zarządu, wydanej w dniu 25 lutego 2014 r. i przekazanej personelowi w dniu 3 marca 2014 r., w sprawie nieprzyznania skarżącemu dodatkowej podwyżki do wynagrodzenia za 2014 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie oddalenia szczególnego odwołania z dnia 1 lipca 2014 r., otrzymanego w dniu 8 lipca 2014 r.;

o ile zaistnieje taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji kierownika właściwego departamentu DG-H w sprawie nierozważenia i niezaproponowania skarżącego do ASA, przekazanej w sposób dorozumiany w decyzji zarządu z dnia 25 lutego 2014 r. oraz w decyzji w sprawie oddalenia szczególnego odwołania z dnia 1 lipca 2014 r.;

nakazanie naprawienia szkody materialnej polegającej na utracie szansy uzyskania ASA w 2014 r., oszacowanej na 54  635 EUR, lub alternatywnie stwierdzenie nieważności postępowania, które doprowadziło do wydania decyzji z dnia 25 lutego 2014 r. i nakazanie EBC zorganizowania nowego postępowania w przedmiocie przyznania dodatkowych podwyżek wynagrodzenia za 2014 r.;

zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia oszacowanego ex aequo et bono na 5  000 EUR;

obciążenie EBC kosztami postępowania.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/64


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 31 marca 2014 r. – BO przeciwko Komisji

(Sprawa F-121/11) (1)

2014/C 421/94

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 25 z 28.1.2012, s. 72.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/64


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 31 marca 2014 r. – CK przeciwko Komisji

(Sprawa F-3/13) (1)

2014/C 421/95

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 129 du 4.5.2013, s. 31.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/64


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Lecolier przeciwko Komisji

(Sprawa F-83/13) (1)

2014/C 421/96

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 344 du 23.11.2013, s. 69.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/65


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 maja 2014 r. – Deweerdt i in. przeciwko Trybunałowi

(Sprawa F-105/13) (1)

2014/C 421/97

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 15 z 18.1.2014, s. 21.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/65


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Lecolier przeciwko Komisji

(Sprawa F-123/13) (1)

2014/C 421/98

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 52 z 22.2.2014, s. 54.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/65


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 maja 2014 r. – Deweerdt i Lebrun przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-2/14) (1)

2014/C 421/99

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 61 z 1.3.2014, s. 22.


24.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 421/65


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Lecolier przeciwko Komisji

(Sprawa F-18/14)

2014/C 421/100

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.