ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 219

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
11 lipca 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2014/C 219/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7233 – Allianz/Going concern of UnipolSai Assicurazioni) ( 1 )

1

2014/C 219/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7249 – CVC/Parexgroup) ( 1 )

1

2014/C 219/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7312 – Towerbrook/Independent Clinical Services Group Limited) ( 1 )

2

2014/C 219/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7219 – Sonaci/DTS/Sonaci DT) ( 1 )

2

2014/C 219/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7188 – Remondis Nederland/SITA Recycling Services/JV) ( 1 )

3

2014/C 219/06

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7254 – LetterOne/RWE Dea) ( 1 )

3

2014/C 219/07

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7209 – Faurecia/Magneti Marelli/JV) ( 1 )

4

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2014/C 219/08

Ogłoszenie skierowane do osób, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/449/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 748/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie Południowym

5

2014/C 219/09

Ogłoszenie skierowane do osób, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/450/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 747/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie

6

 

Komisja Europejska

2014/C 219/10

Kursy walutowe euro

7

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2014/C 219/11

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Niniejsza opinia jest dostępna w pełnym brzmieniu w języku angielskim, francuskim i niemieckim na stronie internetowej EIOD: www.edps.europa.eu)

8

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2014/C 219/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7272 – Fortum Corporation/OAO Gazprom/AS Eesti Gaas/AS Võrguteenus Valdus) ( 1 )

10

2014/C 219/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7303 – PTTGC/Vencorex) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

11

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

11.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7233 – Allianz/Going concern of UnipolSai Assicurazioni)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2014/C 219/01

W dniu 10 czerwca 2014 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32014M7233. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


11.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7249 – CVC/Parexgroup)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2014/C 219/02

W dniu 13 czerwca 2014 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32014M7249. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


11.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/2


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7312 – Towerbrook/Independent Clinical Services Group Limited)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2014/C 219/03

W dniu 3 lipca 2014 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32014M7312. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


11.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/2


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7219 – Sonaci/DTS/Sonaci DT)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2014/C 219/04

W dniu 3 lipca 2014 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32014M7219. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


11.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/3


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7188 – Remondis Nederland/SITA Recycling Services/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2014/C 219/05

W dniu 3 lipca 2014 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32014M7188. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


11.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/3


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7254 – LetterOne/RWE Dea)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2014/C 219/06

W dniu 3 lipca 2014 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32014M7254. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


11.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/4


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa M.7209 – Faurecia/Magneti Marelli/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2014/C 219/07

W dniu 3 lipca 2014 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1). Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl) jako dokument nr 32014M7209. Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa.


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

11.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/5


Ogłoszenie skierowane do osób, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/449/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 748/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie Południowym

2014/C 219/08

Poniższe informacje skierowane są do osób wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2014/449/WPZiB (1) oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (EU) nr 748/2014 (2) w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie Południowym.

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że osoby wyszczególnione w wyżej wymienionych załącznikach powinny znaleźć się w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji 2014/449/WPZiB oraz w rozporządzeniu (UE) nr 748/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie Południowym. Uzasadnienie wyznaczenia tych osób podano w odnośnych wpisach zawartych w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę odnośnych osób na to, że mogą złożyć wniosek do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich – które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 748/2014 – by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 6 rozporządzenia).

Zwraca się również uwagę odnośnych osób na to, że mogą one złożyć do Rady, do dnia 15 maja 2015 r., wniosek – wraz z dokumentami uzupełniającymi – o to, by decyzja o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie została ponownie rozważona; wnioski takie należy przesyłać na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów następnego przeprowadzanego przez Radę przeglądu wykazu wyznaczonych osób zgodnie z art. 8 decyzji 2014/449/WPZiB i art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 748/2014.

Zwraca się także uwagę odnośnych osób na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 203 z 11.7.2014, s. 13.

(2)  Dz.U. L 203 z 11.7.2014, s. 100.


11.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/6


Ogłoszenie skierowane do osób, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/450/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 747/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie

2014/C 219/09

Poniższe informacje skierowane są do osób wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2014/450/WPZiB (1) oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (EU) nr 747/2014 (2) w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie.

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjęła decyzję o dodaniu wspomnianych osób do wykazu osób i podmiotów objętych środkami przewidzianymi w akapitach 3 lit. d) i e) rezolucji nr 1591 (2005).

Odnośne osoby mogą w każdym momencie złożyć do komitetu ONZ ustanowionego na mocy rezolucji nr 1591 (2005) akapit 3 lit. a) wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o wpisaniu ich do wykazu ONZ. W tej sprawie należy pisać na następujący adres:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 0853B

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 9173679448

Faks +1 2129631300

e-mail: delisting@un.org

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.un.org/sc/committees/1591/

Nawiązując do decyzji ONZ, Rada Unii Europejskiej postanowiła, że osoby wyznaczone przez ONZ powinny zostać umieszczone w wykazach osób i podmiotów, wobec których stosuje się środki ograniczające przewidziane w decyzji 2014/450/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 747/2014. Podstawy do umieszczenia odnośnych osób w wykazie znajdują się w stosownych wpisach w załączniku do decyzji i w załączniku I do rozporządzenia.

Zwraca się uwagę odnośnych osób na to, że mogą złożyć wniosek do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich – które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 747/2014 – by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 6 rozporządzenia).

Odnośne osoby mogą złożyć wniosek do Rady – wraz z dokumentami uzupełniającymi – o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wymienionych wykazach; w tej sprawie należy pisać na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zwraca się także uwagę odnośnych osób na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 203 z 11.7.2014, s. 1.

(2)  Dz.U. L 203 z 11.7.2014, s. 106.


Komisja Europejska

11.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/7


Kursy walutowe euro (1)

10 lipca 2014 r.

2014/C 219/10

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3604

JPY

Jen

137,87

DKK

Korona duńska

7,4553

GBP

Funt szterling

0,79505

SEK

Korona szwedzka

9,2168

CHF

Frank szwajcarski

1,2143

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

8,3770

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,440

HUF

Forint węgierski

310,40

LTL

Lit litewski

3,4528

PLN

Złoty polski

4,1420

RON

Lej rumuński

4,3956

TRY

Lir turecki

2,8997

AUD

Dolar australijski

1,4520

CAD

Dolar kanadyjski

1,4515

HKD

Dolar Hongkongu

10,5431

NZD

Dolar nowozelandzki

1,5451

SGD

Dolar singapurski

1,6911

KRW

Won

1 380,61

ZAR

Rand

14,6176

CNY

Yuan renminbi

8,4401

HRK

Kuna chorwacka

7,6120

IDR

Rupia indonezyjska

15 753,59

MYR

Ringgit malezyjski

4,3326

PHP

Peso filipińskie

59,204

RUB

Rubel rosyjski

46,3325

THB

Bat tajlandzki

43,786

BRL

Real

3,0238

MXN

Peso meksykańskie

17,7042

INR

Rupia indyjska

81,9043


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


Europejski Inspektor Ochrony Danych

11.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/8


Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego

(Niniejsza opinia jest dostępna w pełnym brzmieniu w języku angielskim, francuskim i niemieckim na stronie internetowej EIOD: www.edps.europa.eu)

2014/C 219/11

1.   WPROWADZENIE

1.1.   Konsultacje z EIOD

1.

W dniu 25 listopada 2013 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (1) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego, zmienione rozporządzeniem (WE) nr 766/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. (2). W dniu 29 listopada 2013 r. wniosek został przesłany EIOD do konsultacji.

2.

Zanim wniosek został przyjęty, EIOD miał możliwość przedstawienia Komisji nieformalnych uwag. Niektóre z nich uwzględniono. W wyniku tego wzmocniono gwarancje ochrony danych zawarte we wniosku.

1.2.   Kontekst i cele wniosku

3.

Wniosek przewiduje zmianę jednego z najważniejszych instrumentów prawnych, na podstawie których prowadzone są działania przeciwko naruszeniom prawa celnego. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa celnego UE obejmuje szeroko zakrojoną wymianę informacji – w tym danych osobowych – w kontekście współpracy między właściwymi organami państw członkowskich i między właściwymi organami państw członkowskich a Komisją.

4.

Celem określonym we wniosku jest poprawa skuteczności egzekwowania przepisów i współpracy w tym obszarze prawa UE. Jeżeli chodzi o identyfikację towarów, we wniosku wprowadzono nowe obowiązki przewoźników w zakresie przekazywania Komisji informacji dotyczących przewozu kontenerów (tzw. danych dotyczących statusu kontenera – Container Status Messages – CSM); celem wniosku jest również usprawnienie zasad organizacji centralnej bazy danych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu w celu zapewnienia lepszych możliwości analizy przepływu towarów.

5.

We wniosku przewidziano również możliwość bezpośredniego uzyskiwania przez Komisję od przedsiębiorstw sektora prywatnego dokumentów potwierdzających zgłoszenia przywozowe i wywozowe, zapewne w celu przyspieszenia dochodzeń prowadzonych przez OLAF.

6.

Jednym z wyraźnie określonych we wniosku celów jest również uproszczenie i harmonizacja przepisów z zakresu nadzoru nad ochroną danych obejmujących poszczególne bazy danych tworzone na podstawie rozporządzenia. Wprowadzono maksymalny okres zatrzymywania danych w odniesieniu do danych znajdujących się w systemie informacji celnej („CIS”) (3) i innych bazach danych.

7.

Dla jasności zakres rozporządzenia obejmuje następujące bazy i zbiory danych:

„zbiór danych europejskich” – art. 18 lit. a),

„zbiór danych dotyczących statusu kontenera (CSM)” – art. 18 lit. c), d) i e),

„zbiór danych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu towarów” – art. 18 lit. g),

baza danych CIS – art. 23–41,

identyfikująca baza danych rejestru celnego (FIDE) – art. 41 lit. a)–d).

3.   WNIOSKI

66.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje modyfikacje, które Komisja wprowadziła do wniosku w celu poprawy jego zgodności z właściwymi przepisami o ochronie danych. Należy jednak zauważyć, że wniosek ma również kilka dość poważnych wad, które należy wyeliminować przed jego ostatecznym przyjęciem.

67.

EIOD pragnie podkreślić, że Komisja powinna była przyjąć bardziej kompleksowe podejście do prawodawstwa dotyczącego wzajemnej pomocy w sprawach celnych, tak by w większym stopniu odpowiadało ono zmianom wprowadzonym Traktatem z Lizbony, a mianowicie powinna była zrezygnować z podwójnej podstawy w postaci rozporządzenia/decyzji i zastąpić ją pojedynczym instrumentem opartym wyłącznie na TFUE w celu zagwarantowania pewności prawnej i sprawnie funkcjonującego systemu ochrony danych.

68.

W związku z powyższym EIOD w każdym przypadku zaleca:

wprowadzenie nowego modelu nadzoru nad wszystkimi bazami danych, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, stworzonymi na podstawie rozporządzenia i wniosku (a mianowicie CIS, w tym FIDE, zbiór danych europejskich oraz zbiór danych dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu towarów). Podstawą tego modelu byłby skoordynowany nadzór odbywający się na trzech płaszczyznach: organów ochrony danych – na szczeblu krajowym, EIOD – na szczeblu centralnym i na płaszczyźnie koordynacji tych dwóch szczebli,

wskazanie EIOD jako sekretariatu odpowiedzialnego za koordynację nadzoru zarówno na podstawie decyzji, jak i rozporządzenia,

wprowadzenie do tekstu wniosku ogólnego przepisu wyjaśniającego, że przetwarzanie danych osobowych przez instytucje UE reguluje rozporządzenie (WE) nr 45/2001, a przetwarzanie danych osobowych przez właściwe organy krajowe w państwach członkowskich regulują przepisy krajowe wdrażające dyrektywę 95/46/WE,

zastąpienie różnych fragmentarycznych przepisów ujednoliconymi przepisami określającymi w odniesieniu do każdej bazy danych: (i) rolę Komisji jako administratora danych lub ewentualnie jako współadministratora danych z właściwymi organami krajowymi; (ii) jeżeli wymaga tego zapewnienie większej jasności, rolę EIOD w zakresie nadzoru, w przypadku gdy funkcję administratora danych sprawuje Komisja, w odróżnieniu od przypadków, gdy przetwarzanie podlega nadzorowi krajowych organów ochrony danych; (iii) przepisy techniczne, które Komisja przyjmie w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania (ewentualnie przepisy szczególne w tym zakresie mogłyby zostać ujęte w akcie delegowanym, tak by zapewnić większą elastyczność aktualizacji); oraz (iv) wymogu uprzedniego sprawdzenia przez EIOD zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 45/2001,

ponowne rozważenie nowo wprowadzonych okresów zatrzymywania danych w oparciu o ocenę niezbędności długości tego okresu dla każdego przypadku z osobna; dodatkowo należy zmodyfikować przepisy dotyczące anonimizacji danych, tak by przewidywały kasowanie danych,

jeżeli chodzi o bazę danych CSM, we wniosku powinien znaleźć się wyczerpujący wykaz danych wprowadzanych do bazy danych. Ewentualnie w treści wniosku powinien znaleźć się wyraźny zakaz wprowadzania do tej bazy danych osobowych.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2014 r.

Peter HUSTINX

Europejski Inspektor Ochrony Danych


(1)  COM(2013) 796 final. Dalej: „wniosek”.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego, zmienione rozporządzeniem (WE) nr 766/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. (Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1). Dalej: „rozporządzenie”.

(3)  Celem CIS jest wspieranie właściwych organów krajowych i Komisji („partnerów CIS”) w zakresie zapobiegania operacjom stanowiącym naruszenie przepisów prawa celnego i rolnego, a także w dochodzeniach dotyczących takich operacji i ich ścigania. W tym celu system umożliwia partnerom CIS zamieszczanie w systemie ostrzeżeń z żądaniem podjęcia przez innych partnerów CIS określonych czynności, a zwłaszcza obserwacji, złożenia sprawozdania, niejawnego nadzoru, kontroli szczególnych oraz analizy operacyjnej. Ostrzeżenia te mogą dotyczyć towarów, środków transportu, przedsiębiorstw i osób.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

11.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/10


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7272 – Fortum Corporation/OAO Gazprom/AS Eesti Gaas/AS Võrguteenus Valdus)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2014/C 219/12

1.

W dniu 2 lipca 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Fortum Corporation („Fortum”, Finlandia) i OAO Gazprom („Gazprom”, Rosja) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami AS Eesti Gaas („EG”, Estonia) i AS Võrguteenus Valdus („Valdus”, Estonia) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Fortum – fińska grupa energetyczna, prowadząca działalność przede wszystkim w krajach nordyckich i w innych krajach regionu Bałtyku, której główny obszar działalności obejmuje produkcję, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, eksploatację i konserwację elektrowni, a także usługi związane z energią,

w przypadku przedsiębiorstwa Gazprom – rosyjska grupa energetyczna prowadząca działalność w obszarze wydobycia, produkcji, transportu, rafinacji i wprowadzania do obrotu gazu ziemnego i produktów petrochemicznych,

w przypadku przedsiębiorstwa EG – spółka akcyjna z siedzibą w Estonii zaangażowana w przywóz i sprzedaż gazu ziemnego, a w niewielkim stopniu także w sprzedaż energii elektrycznej,

w przypadku przedsiębiorstwa Valdus – spółka akcyjna z siedzibą w Estonii będąca operatorem systemu przesyłowego gazu w Estonii.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7272 – Fortum Corporation/OAO Gazprom/AS Eesti Gaas/AS Võrguteenus Valdus, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).


11.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/11


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7303 – PTTGC/Vencorex)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2014/C 219/13

1.

W dniu 2 lipca 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo PTTGC International B.V. („PTTGC”, Niderlandy) ostatecznie kontrolowane przez przedsiębiorstwo PTT Public Company Limited („PTT Group”, Tajlandia) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Vencorex Holding S.A.S. („Vencorex”, Francja) w drodze zakupu akcji. Przedsiębiorstwo Vencorex jest obecnie wspólnie kontrolowane przez przedsiębiorstwa PTTGC i Perstorp Holding A.B („Perstorp”, Szwecja).

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa PTT Group: działalność o światowym zasięgu w dziedzinie energii, gazu ziemnego, dystrybucji paliw rafinowanych, gazu ciekłego i smarów, jak również zakup, przywóz i wywóz oleju surowego, kondensatu, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i innych specjalistycznych substancji oraz międzynarodowy obrót nimi, ponadto produkcja przetworzonych produktów ropopochodnych, rafinacja i wprowadzanie na rynek polimerów oraz działalność logistyczna z nimi związana,

—   w przypadku przedsiębiorstwa Vencorex: działalność o światowym zasięgu w zakresie wytwarzania różnych produktów chemicznych, między innymi diizocyjanianu toluilenu (TDI) i rafinatów wykorzystywanych głównie do produkcji pianek i powłok poliuretanowych; diizocyjanianów alifatycznych (HDI i IPDI) wykorzystywanych do produkcji powłok o wysokiej odporności; oraz produktów chloro-alkalicznych (chloru i sody kaustycznej).

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7303 – PTTGC/Vencorex na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.