ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2014.094.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 94

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
31 marca 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

III   Akty przygotowawcze

 

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

2014/C 094/01

Opinia nr 1/2014 (przedstawiona na mocy art. 325 ust. 4 TFUE) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego

1

2014/C 094/02

Opinia nr 2/2014 (przedstawiona na mocy art. 336 TFUE) dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur oraz wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

3

PL

 


III Akty przygotowawcze

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

31.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 94/1


OPINIA NR 1/2014

(przedstawiona na mocy art. 325 ust. 4 TFUE)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego

2014/C 94/01

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 325 ust. 4,

uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (1),

uwzględniając wniosek, w którym Parlament Europejski w dniu 19 grudnia 2013 r. zwrócił się do Trybunału Obrachunkowego o wydanie opinii,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ OPINIĘ:

WSTĘP

1.

Celem projektu rozporządzenia jest zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnego prawa celnego i rolnego poprzez wyposażenie w szczególności Komisji, ale także władz celnych i innych organów w państwach członkowskich, w skuteczniejsze mechanizmy wspomagające ją w zapobieganiu działaniom, które naruszają przepisy prawa celnego i rolnego, a także w prowadzeniu dochodzeń w sprawie tych naruszeń i ściganiu ich. W tym celu wniosek:

a)

zmierza do usprawnienia zwalczania oszustw celnych, a zwłaszcza przypadków zgłaszania nieprawdziwego pochodzenia, nieprawdziwego opisu towarów oraz nadużycia systemu tranzytowego (2), poprzez:

(i)

utworzenie scentralizowanej bazy danych na temat przewozu kontenerów (3), przywozu, wywozu i tranzytu;

(ii)

doprecyzowanie podstawy prawnej dla wymiany danych celnych między Komisją a państwami członkowskimi;

b)

upoważnia Komisję do otrzymywania bezpośrednio od prywatnych przedsiębiorstw dokumentów potwierdzających zgłoszenia przywozowe i wywozowe w celu przyspieszenia postępowań dochodzeniowych dotyczących spraw celnych, co pozwoli zmniejszyć liczbę spraw ulegających przedawnieniu po trzech latach (4);

c)

doprecyzowuje trzy inne kwestie w obowiązującym rozporządzeniu (5), ponieważ:

(i)

otwiera możliwość ograniczenia widoczności w bazach danych w stosunku do wybranych użytkowników;

(ii)

usprawnia nadzór nad ochroną danych;

(iii)

usuwa niepewność prawa co do możliwego wykorzystania informacji gromadzonych w drodze wzajemnej pomocy jako dowodów w krajowych postępowaniach karnych.

2.

Trybunał przeanalizował wniosek Komisji, biorąc pod uwagę wyniki swoich prac kontrolnych.

UWAGI OGÓLNE

3.

Trybunał jest zdania, że wniosek przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w rozporządzeniu pod warunkiem uwzględnienia uwag szczegółowych przedstawionych w pkt 5–8. Ponadto wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w art. 18b i w zasadach dotyczących zbioru danych określonych w art. 18a i 18g projektu rozporządzenia uwzględnia uwagi zawarte w pkt 9 i 10 opinii Trybunału nr 3/2007 (6), wydanej w kontekście ostatniej zmiany tego rozporządzenia. Trybunał uważa też za przydatne doprecyzowanie w art. 12, że informacje gromadzone w drodze wzajemnej pomocy mogą stanowić dopuszczalny dowód w postępowaniach karnych w państwach członkowskich. Z tych powodów Trybunał z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji.

4.

Ponieważ organem właściwym w sprawie zagadnień związanych z nadzorem nad ochroną danych jest Europejski Inspektor Ochrony Danych i Komisja będzie musiała przeprowadzić z nim konsultacje, Trybunał nie porusza tej kwestii w niniejszej opinii.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

5.

Art. 18a i 18g wniosku określają przepisy, zgodnie z którymi Komisja stworzy zbiór danych pochodzących od publicznych lub prywatnych usługodawców działających w międzynarodowym łańcuchu dostaw, dokona ich analizy oraz udostępni te dane władzom państw członkowskich. Art. 18a ust. 6 i art. 18g ust. 3 ograniczają dostęp do tego zbioru danych do określonych działów Komisji i organów krajowych, a przekazanie danych innym instytucjom podlega szczegółowym warunkom. Jednak tego rodzaju przepisy prawa wtórnego nie mogą ograniczać uprawnień kontrolnych Trybunału określonych w prawie pierwotnym, a mianowicie w art. 287 ust. 3 TFUE. Chociaż, ściśle rzecz ujmując, odniesienie do uprawnień kontrolnych Trybunału w zmienionym rozporządzeniu (WE) nr 515/97 nie jest konieczne, warto byłoby wskazać w stosownych artykułach, że przepisy te „nie naruszają prawa dostępu Trybunału Obrachunkowego do dokumentów i informacji na mocy art. 287 ust. 3 TFUE”. Zapewniłoby to, by wszystkie strony uczestniczące w wykonaniu rozporządzenia były świadome uprawnień kontrolnych Trybunału i faktu, że uprawnienia te nie mogą podlegać ograniczeniom. Z tego samego powodu przydatne byłoby wprowadzenie odniesienia do Trybunału Obrachunkowego w art. 29 dotyczącym systemu informacji celnej.

6.

Art. 18c–18f określają przepisy, w myśl których Komisja będzie otrzymywać i przetwarzać informacje na temat przybycia kontenerów na obszar celny Unii, ich przemieszczeń na tym obszarze oraz opuszczania przez nie tego obszaru. Informacje te będą dostarczane przez usługodawców publicznych i prywatnych, czyli przedsiębiorstwa żeglugowe. Podczas przygotowywania wniosku legislacyjnego przeprowadzono konsultacje ze Światową Radą ds. Żeglugi (World Shipping Council – WSC), która zrzesza przedsiębiorstwa o łącznej nośności statków liniowych stanowiącej 90% nośności floty liniowej na całym świecie (7). Procedura ta daje pewien stopień pewności, że wniosek jest wykonalny i nie przysporzy przedsiębiorstwom żeglugowym nieracjonalnie wysokich kosztów (8).

7.

Trybunał odnotowuje, że w projekcie aktu prawnego nie zawarto przepisów dotyczących weryfikacji kompletności, wiarygodności ani terminowości danych dostarczonych przez przedsiębiorstwa żeglugowe. Co więcej, na cel ten nie przewidziano żadnych środków w ocenie skutków finansowych regulacji. Zagrożenia dotyczące kompletności, wiarygodności i terminowości danych stanowią kwestie, które należy rozwiązać, przy odpowiednim uwzględnieniu kosztów ewentualnych wprowadzonych kontroli.

8.

Art. 18h proponowanego rozporządzenia upoważnia Komisję (OLAF) do otrzymania dokumentów potwierdzających zgłoszenia przywozowe i wywozowe bezpośrednio od podmiotów gospodarczych, jeżeli są one wymagane na potrzeby dochodzeń. Celem tego upoważnienia jest przyspieszenie dochodzeń OLAF i tym samym zmniejszenie ryzyka przedawnienia. Trybunał uważa ten środek za stosowny. Jednak dla dobra lojalnej i skutecznej współpracy między Komisją a państwami członkowskimi, należałoby określić w tym artykule, co następuje:

a)

Komisja powinna informować organy krajowe odpowiednich państw członkowskich o wszelkich zapytaniach skierowanych do podmiotów gospodarczych; oraz

b)

Komisja może zwrócić się z prośbą o pomoc w otrzymaniu dokumentów do właściwych organów krajowych, zwłaszcza w przypadkach, gdy podmioty gospodarcze nie odpowiedzą bezzwłocznie na zapytanie Komisji.

Niniejsza opinia została przyjęta przez Izbę CEAD, której przewodniczył Igors LUDBORŽS, członek Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu, na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Prezes


(1)  COM(2013) 796 final z dnia 25 listopada 2013 r.

(2)  Zob. pkt 3.3.1 oceny skutków dołączonej do wniosku legislacyjnego Komisji (dokument roboczy Komisji SWD(2013) 483 final z dnia 25 listopada 2013 r.).

(3)  W przemyśle okrętowym dane na temat przewozu kontenerów określa się jako wiadomości dotyczące statusu kontenera (Container Status Messages – CSM).

(4)  Zob. pkt 3.3.2.1 oceny skutków dołączonej do wniosku legislacyjnego Komisji (dokument roboczy Komisji SWD(2013) 483 final z dnia 25 listopada 2013 r.).

(5)  Ibid., pkt 3.3.2.2.

(6)  Dz.U. C 101 z 4.5.2007, s. 4.

(7)  Zob. pkt 2.4.2 oceny skutków dołączonej do wniosku legislacyjnego Komisji (dokument roboczy Komisji SWD(2013) 483 final z dnia 25 listopada 2013 r.).

(8)  Ibid., s. 27. Podejście to jest oparte na doświadczeniu WSC w realizacji podobnych wymagań nałożonych przez władze Stanów Zjednoczonych Ameryki.


31.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 94/3


OPINIA NR 2/2014

(przedstawiona na mocy art. 336 TFUE)

dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

oraz

wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

2014/C 94/02

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 336,

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (zwany dalej „regulaminem pracowniczym”) (1),

uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-63/12 z dnia 19 listopada 2013 r.,

uwzględniając wnioski Komisji z dnia 10 grudnia 2013 r. (2),

uwzględniając wniosek Rady o wydanie do dnia 5 marca 2014 r. opinii w sprawie wyżej wymienionych wniosków, który wpłynął do Trybunału w dniu 26 lutego 2014 r.,

uwzględniając wniosek Parlamentu Europejskiego o wydanie opinii w sprawie wyżej wymienionych wniosków, który wpłynął do Trybunału w dniu 3 marca 2014 r.,

mając na uwadze, że zgodnie z art. 65 regulaminu pracowniczego wynagrodzenie urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej jest aktualizowane co roku przy uwzględnieniu polityki gospodarczej i społecznej Unii,

mając na uwadze, że jak dotąd nie dokonano dostosowań za lata 2011 i 2012,

mając na uwadze, że w wyroku w sprawie C-63/12 dotyczącej dostosowania za rok 2011 Trybunał Sprawiedliwości podkreślił (3), że jeżeli na podstawie obiektywnych danych przedłożonych przez Komisję Rada stwierdzi, że ma miejsce poważne i nagłe pogorszenie sytuacji gospodarczej i społecznej w Unii w rozumieniu art. 10 załącznika XI do regulaminu pracowniczego, Komisja zobowiązana jest przedstawić Parlamentowi i Radzie odpowiednie wnioski na podstawie tego artykułu. W tej sytuacji przysługuje jej jednak własne uznanie co do treści tych wniosków, tj. tego, jakie działania są jej zdaniem odpowiednie, biorąc pod uwagę daną sytuację gospodarczą i społeczną, a także w stosownych przypadkach inne czynniki, które należy uwzględnić, np. dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności wymogi dotyczące naboru,

mając na uwadze, że sprawa C-86/13 dotycząca dostosowania za rok 2012 wciąż jest w toku,

mając na uwadze, że Komisja za odpowiednie uznaje dostosowanie wynagrodzeń i emerytur w Belgii i Luksemburgu o 0,9 % ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. i o kolejne 0,9 % ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r.,

mając na uwadze, że jako podstawę swoich wniosków Komisja przywołuje przepisy „klauzuli wyjątkowej” (dawny art. 10 załącznika XI do regulaminu pracowniczego) oraz przewidziany w niej margines uznania,

mając na uwadze, że zmiany w regulaminie pracowniczym dotyczące procedury rocznej aktualizacji wynagrodzeń zostały przyjęte i weszły w życie (4) sześć tygodni przed przedłożeniem przez Komisję wniosków, które stanowią przedmiot niniejszej opinii,

mając na uwadze, że obowiązująca wcześniej „klauzula wyjątkowa” została zastąpiona przez „ograniczenie wzrostu płac i klauzule wyjątkowe” (art. 10 i 11 załącznika XI do regulaminu pracowniczego),

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ OPINIĘ:

1.

Trybunał zauważa, że w odniesieniu do treści wniosków w sprawie dostosowania wynagrodzeń i emerytur Komisja powołuje się na margines uznania.

2.

Trybunał odnotowuje, że brzmienie motywu 3 w obydwu wnioskach może prowadzić do nieporozumień, ponieważ nie wprowadzono w nim wyraźnego rozróżnienia pomiędzy utratą siły nabywczej a dostosowaniem nominalnych wynagrodzeń i emerytur. Ponadto nie jest wystarczająco jasne, na jakiej podstawie obliczono proponowane dostosowania w wysokości 0,9 %.

3.

Trybunał zwraca uwagę, że „klauzula wyjątkowa” stanowiąca podstawę wniosków Komisji przestała obowiązywać.

4.

Trybunał sugeruje rozważenie, czy w celu dokonania zaległych aktualizacji rocznych za lata 2011 i 2012 można by wykorzystać obecnie obowiązujące przepisy załącznika XI do regulaminu pracowniczego oraz, w razie potrzeby, przepisy dotyczące ograniczenia wzrostu płac i klauzule wyjątkowe zawarte w tym załączniku. W przepisach tych określono procedurę, która opiera się na zweryfikowanych i obiektywnych danych.

5.

Trybunał zauważa, że proponowane dostosowania będą wymagać udostępnienia środków budżetowych.

Niniejsza opinia została przyjęta przez Izbę IV, której przewodniczył Louis GALEA, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 3 marca 2014 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Prezes


(1)  Rozporządzenie nr 31/EWG, 11/EWEA ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. 45 z 14.6.1962, s. 1385/62).

(2)  COM(2013) 895 final i COM(2013) 896 final.

(3)  Zob. pkt 74 wyroku.

(4)  Zob. art. 1 pkt 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniającego regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15).