ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.CA2014.074.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 74A

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
13 marca 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

2014/C 074A/01

Ogłoszenie o konkursie otwartym — EPSO/AD/276/14 — Administratorzy (AD 5)

1

PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — KONKURSY

Poniżej znajduje się lista Dzienników Urzędowych serii C A opublikowanych w tym roku.

O ile nie wskazano inaczej, Dzienniki Urzędowe opublikowane zostały we wszystkich wersjach językowych.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

PL

 


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

13.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 74/1


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

EPSO/AD/276/14

ADMINISTRATORZY (AD 5)

(2014/C 74 A/01)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkurs otwarty w formie egzaminów w celu stworzenia listy kandydatów, spośród których mogą być rekrutowani administratorzy (1).

Celem konkursu jest stworzenie listy rezerwowej, z której rekrutowani będą urzędnicy na wolne stanowiska w instytucjach Unii Europejskiej.

Przed zgłoszeniem kandydatury należy dokładnie zapoznać się z przepisami ogólnymi mającymi zastosowanie do konkursów otwartych opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 60 A z dnia 1 marca 2014 r. , a także na stronie internetowej EPSO.

Dokument ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o konkursie, pomoże kandydatom zrozumieć zasady dotyczące procedury konkursowej i dokonywania zgłoszeń.

SPIS TREŚCI

I.

INFORMACJE OGÓLNE

II.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

III.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

IV.

TESTY WSTĘPNE

V.

OCENA ZINTEGROWANA

VI.

LISTY REZERWOWE

VII.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

I.   INFORMACJE OGÓLNE

Liczba laureatów: 137

II.   ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Grupa zaszeregowania AD 5 jest grupą zaszeregowania, na poziomie której absolwenci rozpoczynają pracę zawodową w instytucjach europejskich. Administratorzy zatrudnieni w tej grupie mogą wykonywać, pod nadzorem, trzy główne rodzaje zadań w instytucjach: formułowanie strategii politycznych, zapewnianie ich realizacji oraz zarządzanie zasobami. Poszukujemy zwłaszcza kandydatów mających potencjał rozwoju kariery zawodowej.

Ogólna rola administratorów polega na wspieraniu decydentów w realizacji zadań instytucji lub organu, w których są zatrudnieni.

Podstawowe zadania wykonywane przez administratorów mogą różnić się między poszczególnymi instytucjami i obejmować między innymi:

opracowywanie i wdrażanie programów i planów działania, podejmowanie działań następczych oraz kontrola ich realizacji,

zarządzanie zasobami, w tym personelem, finansami i sprzętem,

wspieranie decydentów za pośrednictwem opracowań w formie pisemnej i ustnej,

sporządzanie analiz politycznych,

komunikacja zewnętrzna oraz sprawozdawczość i komunikacja wewnętrzna,

kontakty z podmiotami zewnętrznymi i z państwami członkowskimi,

koordynacja i konsultowanie działań między służbami i instytucjami w zakresie polityk,

koordynacja grup roboczych składających się z przedstawicieli państw członkowskich, instytucji i innych partnerów zewnętrznych,

opracowywanie umów, zaproszeń do składania wniosków i zaproszeń do składania ofert oraz uczestnictwo w komisjach przetargowych monitorujących procedury wyboru i przyznawania zamówień.

III.   WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

W momencie upływu terminu zgłoszeń drogą elektroniczną kandydat musi spełniać wszystkie następujące warunki ogólne i szczegółowe:

1.

Warunki ogólne

a)

posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;

b)

korzystać z pełni praw obywatelskich;

c)

mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej;

d)

posiadać odpowiednie cechy charakteru niezbędne do wykonywania przyszłych obowiązków.

2.

Warunki szczegółowe

2.1.

Dyplom

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzony dyplomem.

Studenci ostatniego roku studiów uniwersyteckich mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania dyplomu do dnia 31 lipca 2014 r.

2.2.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane.

2.3.

Znajomość języków (2)

Język 1

Język podstawowy

doskonała znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej

Język 2

Drugi język (obowiązkowo inny niż język 1)

zadowalająca znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego

W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wielka izba) w sprawie C-566/10 P, Republika Włoska przeciwko Komisji, instytucje UE pragną uzasadnić powody ograniczenia w niniejszym konkursie wyboru drugiego języka do mniejszej liczby języków urzędowych UE.

W związku z tym niniejszym informujemy kandydatów, że możliwości wyboru drugiego języka w ramach niniejszego konkursu zostały określone zgodnie z interesem służb, który wymaga, aby nowo zatrudnione osoby były niezwłocznie zdolne do wykonywania obowiązków i do skutecznej komunikacji w codziennej pracy. W przeciwnym razie wydajność pracy w instytucjach poważnie by ucierpiała.

Zgodnie z długoletnią praktyką dotyczącą komunikacji wewnętrznej w instytucjach UE, a także z uwagi na potrzeby służb w zakresie komunikacji zewnętrznej i prowadzenia dokumentacji, językami najpowszechniej wykorzystywanymi są angielski, francuski i niemiecki. Ponadto angielski, francuski i niemiecki są językami obcymi najbardziej rozpowszechnionymi w Unii Europejskiej i najczęściej wybieranymi przez uczniów i studentów jako pierwszy język obcy. Taka sytuacja odzwierciedla obecne standardy edukacyjne i zawodowe, na podstawie których od kandydatów na stanowiska w Unii Europejskiej można oczekiwać znajomości przynajmniej jednego z tych trzech języków. W związku z tym, uwzględniając interes służby oraz potrzeby i wiedzę kandydatów, a także dziedzinę niniejszego konkursu, uzasadnione jest przeprowadzenie testów w trzech wspomnianych językach. Ma to zagwarantować, że wszyscy kandydaci, niezależnie od tego, który z języków urzędowych jest ich językiem pierwszym, będą władać przynajmniej jednym ze wspomnianych trzech języków urzędowych na poziomie umożliwiającym wykonywanie obowiązków służbowych. Przeprowadzane w taki sposób testy szczególnych kompetencji kandydatów umożliwiają instytucjom dokonanie oceny zdolności kandydatów do bezzwłocznego wykonywania zadań w środowisku, które jest bardzo zbliżone do prawdziwego środowiska pracy.

Z tych samych względów należy ograniczyć liczbę języków wykorzystywanych w komunikacji między kandydatami a instytucją, w tym języków, w których przygotowuje się zgłoszenie elektroniczne. Ponadto wymóg ten zapewnia jednolitość przy porównywaniu kandydatów i sprawdzaniu informacji, które zamieścili oni w swoich zgłoszeniach.

Ponadto, zgodnie z zasadą równego traktowania, wszyscy kandydaci, nawet ci, dla których jeden z trzech języków urzędowych jest ich pierwszym językiem, mają obowiązek przystąpienia do niektórych testów w swoim drugim języku, wybranym spośród trzech wskazanych.

Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla możliwości odbywania w późniejszym terminie szkoleń językowych w celu osiągnięcia zdolności do pracy w trzecim języku, zgodnie z art. 45 ust. 2 regulaminu pracowniczego.

IV.   TESTY WSTĘPNE

Testy wstępne przeprowadzane są na komputerach, a ich organizacją zajmuje się EPSO. Komisja konkursowa określa poziom trudności testów i zatwierdza ich treść na podstawie propozycji EPSO.

1.

Zaproszenie

Do udziału w testach zostaną zaproszeni kandydaci, którzy dokonali zgłoszenia w terminie (zob. część VII).

Uwaga:

1.

Zatwierdzając zgłoszenie, kandydat oświadcza, że spełnia warunki ogólne i szczegółowe określone w części III.

2.

Aby wziąć udział w testach, należy zarezerwować termin; rezerwacji tej należy koniecznie dokonać w terminie wskazanym za pośrednictwem konta EPSO.

2.

Rodzaj testów i punktacja

Seria testów składających się z pytań wielokrotnego wyboru mających na celu ocenę ogólnych umiejętności i kompetencji kandydata w zakresie:

Test a)

rozumienia tekstu pisanego

punktacja: od 0 do 20 pkt

Test b)

operowania danymi liczbowymi

punktacja: od 0 do 10 pkt

wymagane minimum: 5 pkt

Test c)

myślenia abstrakcyjnego

punktacja: od 0 do 10 pkt

 

Wymagane minimum wynosi 15 pkt w testach a) i c) łącznie

Test d)

test sytuacyjny

punktacja: od 0 do 40 pkt

wymagane minimum: 24 pkt

3.

Język, w którym przeprowadzane są testy

Język 1: testy a), b) i c)

Język 2: test d)

V.   OCENA ZINTEGROWANA

1.

Zaproszenie

Kandydat zostanie zaproszony do etapu oceny zintegrowanej,

jeśli uzyskał wymagane minimum punktów we wszystkich testach wstępnych,

jeśli uzyskał (3) jeden z najlepszych wyników ze wszystkich testów a), c) i d) łącznie, oraz

jeżeli, w świetle oceny dokonanej na podstawie informacji udzielonych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym (4), kandydat spełnia warunki ogólne i szczegółowe określone w części III.

Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w teście wstępnym b) powoduje wykluczenie z dalszej procedury, ale punkty uzyskane w tym teście nie zostaną dodane do punktów uzyskanych w pozostałych testach w celu sporządzenia listy kandydatów zaproszonych do testów oceny zintegrowanej.

Liczba kandydatów dopuszczonych do etapu oceny zintegrowanej jest w przybliżeniu 2,5 razy większa niż liczba laureatów wskazana w niniejszym ogłoszeniu o konkursie i będzie ogłoszona na stronie internetowej EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Ocena zintegrowana

Etap oceny zintegrowanej ma na celu dokonanie oceny ogólnych umiejętności (5) kandydatów za pomocą następujących elementów, których treść jest zatwierdzana przez komisję konkursową:

e)

studium przypadku;

f)

zadanie do wykonania w zespole;

g)

prezentacja ustna;

h)

ustrukturyzowana rozmowa.

Kandydaci zostają zaproszeni do udziału w studium przypadku (6) (będącego integralną częścią oceny zintegrowanej) i innych elementach oceny zintegrowanej. Testy takie przeprowadzane są zasadniczo w Brukseli i trwają jeden lub półtora dnia.

Każda z umiejętności będzie sprawdzana według następującego schematu:

 

Studium przypadku

Zadanie do wykonania w zespole

Prezentacja ustna

Ustrukturyzowana rozmowa

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów

x

 

x

 

Komunikacja

x

 

x

 

Jakość i wydajność pracy

x

 

x

 

Nauka i rozwój osobisty

 

x

 

x

Ustalanie priorytetów i organizacja

x

x

 

 

Odporność

 

 

x

x

Umiejętność pracy w zespole

 

x

 

x

Umiejętności kierownicze

 

x

 

x

3.

Język oceny zintegrowanej

Język 2

4.

Punktacja

od 0 do 10 pkt za każdą z umiejętności ogólnych

wymagane minimum:

 

3 pkt za każdą umiejętność

 

50 pkt z 80 pkt za wszystkie 8 umiejętności ogólnych

VI.   LISTA REZERWOWA

1.

Wpis

Komisja konkursowa umieszcza na liście rezerwowej nazwiska kandydatów:

którzy uzyskali (7) wymaganą minimalną liczbę punktów oraz jeden z najlepszych wyników za wszystkie części oceny zintegrowanej (zob. część I, liczba laureatów)

i w przypadku których dokumenty zawarte w dokumentacji zgłosze niowej potwierdzają spełnienie wszystkich warunków udziału w konkursie.

Weryfikacja odbywa się w porządku malejącym według liczby punktów do momentu, gdy osiągnięta zostanie liczba kandydatów, którzy mogą zostać wpisani na listę rezerwową i którzy rzeczywiście spełniają wszystkie warunki udziału w konkursie.

Po osiągnięciu wymaganej liczby dokumenty potwierdzające pozostałych kandydatów nie będą sprawdzane. Jeżeli w trakcie weryfikacji okaże się, że dane (8) podane przez kandydata w zgłoszeniu elektronicznym nie są potwierdzone odpowiednimi dokumentami, kandydat zostaje wykluczony z procedury konkursowej.

2.

Klasyfikacja

Lista w porządku alfabetycznym.

VII.   JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

1.

Zgłoszenie drogą elektroniczną

Należy zgłosić się drogą elektroniczną zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej EPSO, a zwłaszcza w rozdziale „Jak się zapisać” (ang. How to apply, fr. Mode d'emploi de l'inscription, niem. Wie kann ich mich bewerben?).

Termin zgłaszania kandydatur (z zatwierdzeniem włącznie): 15 kwietnia 2014 r., godzina 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli

2.

Dokumentacja zgłoszeniowa

Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do etapu oceny zintegrowanej, muszą w momencie przystępowania do testów oceny zintegrowanej przedstawić (9) kompletną dokumentację zgłoszeniową (podpisany elektroniczny formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami).

Zasady: zob. pkt 2.1.7 przepisów ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych.


(1)  Wszelkie odniesienia do osoby płci męskiej w niniejszym ogłoszeniu uznaje się jednocześnie za odniesienia do osoby płci żeńskiej.

(2)  Zob. europejski system opisu kształcenia językowego — wymagany poziom: język 1 = C1/język 2 = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(3)  W przypadku gdy na ostatnim miejscu uplasuje się kilku kandydatów z jednakowym wynikiem, wszyscy ci kandydaci zostaną zaproszeni do etapu oceny zintegrowanej.

(4)  Informacje te zostaną zweryfikowane na podstawie załączonych dokumentów przed sporządzeniem listy rezerwowej (zob. część VI pkt 1 oraz część VII pkt 2).

(5)  Umiejętności te zostały zdefiniowane w pkt 1.2 przepisów ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych.

(6)  Ze względów organizacyjnych testy te mogą zostać przeprowadzone w ośrodkach egzaminacyjnych w państwach członkowskich, niezależnie od pozostałych elementów oceny zintegrowanej.

(7)  W przypadku gdy na ostatnim miejscu znajdzie się kilku kandydatów z jednakowym wynikiem, na listę rezerwową wpisani zostaną wszyscy ci kandydaci.

(8)  Dane sprawdzane są przez EPSO pod kątem warunków ogólnych, a przez komisję konkursową — pod kątem warunków szczegółowych.

(9)  O terminie testów oceny zintegrowanej kandydaci zostaną powiadomieni w odpowiednim czasie za pośrednictwem konta EPSO.