ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2014.038.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 38

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
8 lutego 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2014/C 038/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7103 – USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2014/C 038/02

Kursy walutowe euro

2

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2014/C 038/03

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) i uchylającego decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW

3

2014/C 038/04

Streszczenie opinii EIOD w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE

8

2014/C 038/05

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych

11

2014/C 038/06

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012

12

2014/C 038/07

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2006/48/WE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE oraz dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę

14

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2014/C 038/08

Aktualizacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) ( Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 85 ; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 15 ; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 18 ; Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 7 ; Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 6 ; Dz.U. C 273 z 16.9.2011, s. 11 ; Dz.U. C 357 z 7.12.2011, s. 3 ; Dz.U. C 88 z 24.3.2012, s. 12 ; Dz.U. C 120 z 25.4.2012, s. 4 ; Dz.U. C 182 z 22.6.2012, s. 10 ; Dz.U. C 214 z 20.7.2012, s. 4 ; Dz.U. C 238 z 8.8.2012, s. 5 ; Dz.U. C 255 z 24.8.2012, s. 2 ; Dz.U. C 242 z 23.8.2013, s. 13 )

16


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2014/C 038/09

Publikacja zgodna z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych – Streszczenie decyzji w sprawie podjęcia środków nadzwyczajnych wobec Nova Ljubljanska banka d.d. w dniu 18 grudnia 2013 r.

25

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2014/C 038/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

27


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

8.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.7103 – USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 38/01)

W dniu 29 stycznia 2014 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32014M7103 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

8.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/2


Kursy walutowe euro (1)

7 lutego 2014 r.

(2014/C 38/02)

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3574

JPY

Jen

138,79

DKK

Korona duńska

7,4623

GBP

Funt szterling

0,83140

SEK

Korona szwedzka

8,8595

CHF

Frank szwajcarski

1,2237

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

8,4120

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,503

HUF

Forint węgierski

308,81

LTL

Lit litewski

3,4528

PLN

Złoty polski

4,1875

RON

Lej rumuński

4,4825

TRY

Lir turecki

3,0162

AUD

Dolar australijski

1,5178

CAD

Dolar kanadyjski

1,5025

HKD

Dolar Hongkongu

10,5532

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6462

SGD

Dolar singapurski

1,7223

KRW

Won

1 459,46

ZAR

Rand

15,0675

CNY

Yuan renminbi

8,2310

HRK

Kuna chorwacka

7,6495

IDR

Rupia indonezyjska

16 507,53

MYR

Ringgit malezyjski

4,5295

PHP

Peso filipińskie

61,081

RUB

Rubel rosyjski

47,1200

THB

Bat tajlandzki

44,612

BRL

Real

3,2395

MXN

Peso meksykańskie

18,1125

INR

Rupia indyjska

84,7270


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


Europejski Inspektor Ochrony Danych

8.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/3


Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) i uchylającego decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW

(Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD: http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/03)

I.   Wprowadzenie

I.1.   Kontekst opinii

1.

W dniu 27 marca 2013 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) i uchylającego decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW (zwany dalej „wnioskiem”). Tego samego dnia wniosek został przesłany EIOD do konsultacji, a następnie odesłany do Komisji dnia 4 kwietnia 2013 r.

2.

Przed przyjęciem wniosku EIOD miał możliwość przedstawienia nieformalnych uwag. EIOD z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wiele z tych uwag zostało uwzględnionych.

3.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja przeprowadziła z nim konsultacje oraz że w preambule wniosku zamieszczono odniesienie do konsultacji.

4.

EIOD był również konsultowany w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie ustanowienia europejskiego systemu szkoleń w zakresie egzekwowania prawa, przyjętego równolegle do wniosku (1). EIOD powstrzyma się jednak od wydawania oddzielnej opinii w sprawie powyższego komunikatu, ponieważ ma na jego temat jedynie kilka uwag, które zostały przedstawione w części IV niniejszej opinii.

I.2.   Cel wniosku

5.

Wniosek został oparty na art. 88 i art. 87 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i ma następujące cele (2):

dostosowanie Europolu do wymogów traktatu lizbońskiego poprzez ustanowienie ram prawnych Europolu zgodnie ze zwykłą procedurą legislacyjną,

osiągnięcie celów programu sztokholmskiego poprzez uczynienie Europolu centrum wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich oraz poprzez stworzenie europejskich systemów szkolenia i programów wymiany dla wszystkich właściwych pracowników organów ścigania,

nałożenie na Europol nowych obowiązków poprzez przejęcie przez Europol zadań CEPOLu i stworzenie podstawy prawnej do działania Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością,

zapewnienie systemu ścisłej ochrony danych, w szczególności poprzez wzmocnienie struktury nadzoru,

poprawa zarządzania Europolem poprzez dążenie do większej wydajności i dostosowanie Europolu do zasad określonych we wspólnym podejściu w sprawie agencji zdecentralizowanych UE.

EIOD pragnie podkreślić, że wniosek ma szczególnie istotne znaczenie z perspektywy przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, jest głównym powodem istnienia Europolu. W obecnym stanie rozwoju UE policyjna praca operacyjna pozostaje w zakresie kompetencji państw członkowskich. Jednak to zadanie ma w coraz większym stopniu charakter ponadgraniczny, a działania na poziomie UE umożliwiają dostarczanie, wymianę i analizę informacji.

I.3.   Cel opinii

6.

Niniejsza opinia skupi się na tych zmianach w ramach prawnych, które w największym stopniu odnoszą się do Europolu z punktu widzenia ochrony danych. W pierwszej kolejności przeanalizowany zostanie kontekst prawny, jego rozwój i skutki dla Europolu. Następnie omówione zostaną główne zmiany, do których należą:

nowa struktura informacyjna dla Europolu, która oznacza połączenie różnych baz danych, oraz jej skutki dla zasady ograniczenia celu,

wzmocnienie nadzoru nad ochroną danych,

przekazywanie i wymiana danych osobowych i innych informacji, ze szczególnym naciskiem na wymianę danych osobowych z państwami trzecimi.

7.

Następnie w opinii przeanalizowane zostaną szczegółowe zapisy wniosku, ze szczególnym naciskiem na rozdział VII wniosku (art. 34–48) dotyczący zabezpieczeń ochrony danych.

V.   Wnioski

Ogólne

167.

EIOD podkreśla, że wniosek jest niezwykle ważny z punktu widzenia przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, jest zasadniczym powodem istnienia Europolu, a wniosek już przewiduje silną ochronę danych. Niniejsza szczegółowa opinia została przyjęta w celu dalszego wzmocnienia propozycji zawartych we wniosku.

168.

EIOD zwraca uwagę na fakt, że obecna decyzja o Europolu przewiduje szeroko zakrojoną ochronę danych i uważa, że ten poziom ochrony nie powinien być obniżony niezależnie od przebiegu dyskusji na temat wniosku w sprawie dyrektywy o ochronie danych. Powyższa kwestia powinna zostać uwzględniona w motywie.

169.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wniosek zapewnia dostosowanie Europolu do wymogów art. 88 ust. 2 TFUE, co umożliwi pełne zaangażowanie zainteresowanych instytucji UE w działania Europolu.

170.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje art. 48 wniosku, zgodnie z którym rozporządzenie (WE) nr 45/2001, w tym postanowienia dotyczące nadzoru, będzie miało pełne zastosowanie do wszystkich danych osobowych pracowników oraz do administracyjnych danych osobowych. EIOD wyraża jednak ubolewanie z powodu faktu, że Komisja nie zdecydowała się zastosować rozporządzenia (WE) nr 45/2001 do podstawowej działalności Europolu oraz ograniczyć wniosek do dodatkowych specjalnych zasad i odstępstw, które uwzględniają specyfikę działań organów ścigania. Jednocześnie EIOD zauważa, że motyw 32 preambuły wniosku wyraźnie określa konieczność wzmocnienia zasad Europolu w zakresie ochrony danych i oparcia się na zasadach stanowiących podstawę rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Wspomniane zasady są również istotnym punktem odniesienia dla niniejszej opinii.

171.

EIOD zaleca umieszczenie w motywach wniosku zapisu mówiącego o tym, że nowe ramy prawne dotyczące ochrony danych przez instytucje i organy UE będą miały zastosowanie do Europolu, gdy tylko zostaną przyjęte. Ponadto zastosowanie systemu ochrony danych obowiązującego instytucje i organy UE do Europolu powinno zostać określone w ramach instrumentu zastępującego rozporządzenie (WE) nr 45/2001, który został ogłoszony po raz pierwszy w 2010 r., w kontekście przeglądu pakietu dotyczącego ochrony danych. Najpóźniej od momentu przyjęcia nowych ogólnych ram prawnych, główne nowe elementy reformy ochrony danych (tj. zasada rozliczalności, ocena skutków ochrony danych, uwzględnienie ochrony prywatności już w fazie projektowania i na zasadzie domyślnej, powiadamianie o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych) powinny mieć zastosowanie także do Europolu. Należy o tym również wspomnieć w motywach.

Nowa struktura informacyjna Europolu

172.

EIOD rozumie potrzebę elastyczności w związku ze zmieniającym się kontekstem działania oraz w świetle wzrostu znaczenia roli Europolu. Obecna architektura informacyjna niekoniecznie stanowi punkt odniesienia na przyszłość. Ustalenie struktury informacyjnej Europolu leży w gestii prawodawcy Unii. EIOD, pełniąc dla prawodawcy Unii rolę doradcy, koncentruje się na kwestii, do jakiego stopnia wybór prawodawców jest ograniczony zasadami ochrony danych.

173.

W odniesieniu do art. 24 wniosku, EIOD:

zaleca zdefiniowanie pojęć analizy o charakterze strategicznym, tematycznym i operacyjnym, które występują we wniosku, i usunięcie możliwości przetwarzania danych osobowych na potrzeby analiz strategicznych i tematycznych, o ile nie zostanie przekonująco uzasadniona,

w odniesieniu do art. 24 ust. 1 lit. c) zaleca jasne zdefiniowanie konkretnych celów każdej przeprowadzanej analizy operacyjnej i wprowadzenie wymogu przetwarzania wyłącznie tylko tych danych osobowych, które mają związek z konkretnym, zdefiniowanym celem,

zaleca dodanie do wniosku następujących elementów: (i) wszystkie działania przeprowadzane przez Europol w ramach kontroli krzyżowej należy szczegółowo umotywować; (ii) odzyskiwanie danych po konsultacjach powinno zostać ograniczone do ściśle wymaganego minimum i szczegółowo umotywowane; (iii) należy zapewnić identyfikowalność wszystkich czynności związanych z kontrolą krzyżową oraz (iv) dane zebrane w określonym celu mogą być modyfikowane wyłącznie przez upoważnionych pracowników odpowiedzialnych za pierwotny cel gromadzenia danych. Byłoby to zgodne z obecną praktyką stosowaną w Europolu.

Wzmocnienie nadzoru nad ochroną danych

174.

Artykuł 45 wniosku stanowi, że przewidziany we wniosku nadzór nad działalnością związaną z przetwarzaniem danych jest zadaniem, które wymaga również aktywnego udziału krajowych organów odpowiedzialnych za ochronę danych (3). Współpraca pomiędzy EIOD a krajowymi organami nadzorczymi ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia skutecznego nadzoru w tej dziedzinie.

175.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje art. 45 wniosku. Mowa w nim o tym, że przetwarzanie danych przez krajowe organy podlega nadzorowi w danym kraju, co podkreśla kluczową rolę krajowych organów nadzorczych. EIOD docenia również wymóg informowania EIOD przez krajowe organy nadzorcze o wszelkich działaniach, jakie podejmują w odniesieniu do Europolu.

176.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje:

postanowienia dotyczące nadzoru, które tworzą silną architekturę nadzoru przetwarzania danych. Uwzględnia ona obowiązki na szczeblu krajowym i UE, przewiduje też ustanowienie systemu koordynacji wszystkich zaangażowanych organów odpowiedzialnych za ochronę danych,

uznanie we wniosku roli EIOD jako organu ustanowionego w celu nadzoru nad wszystkimi instytucjami i organami UE,

artykuł 47 dotyczący współpracy i koordynacji działań z krajowymi organami nadzorczymi, ale zaleca umieszczenie wyjaśnienia, że współpraca obejmuje zarówno współpracę dwustronną, jak i zbiorową. W motywie należy dodatkowo zaznaczyć istotne znaczenie współpracy pomiędzy różnymi organami nadzorczymi oraz podać przykładowe sposoby na jej wzmocnienie.

Przekazywanie danych

177.

EIOD proponuje umieszczenie dodatkowego zdania w art. 26 ust. 1 wniosku, w którym będzie mowa o tym, że właściwe organy w państwach członkowskich będą miały dostęp do informacji i możliwość przeszukania informacji na zasadzie ograniczonego dostępu w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania swoich zadań. Artykuł 26 ust. 2 należy zmienić i dostosować do treści art. 27 ust. 2.

178.

EIOD z zadowoleniem odnotowuje fakt, że co do zasady przekazywanie danych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym może mieć miejsce jedynie po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony lub na podstawie wiążącej umowy zakładającej odpowiednie zabezpieczenia. Wiążąca umowa zagwarantuje pewność prawną oraz pełną rozliczalność Europolu z tytułu przekazywania danych. Wiążąca umowa będzie zawsze wymagana w przypadku masowego, strukturalnego i powtarzalnego przekazywania danych. EIOD rozumie jednak, że są sytuacje, w których wiążąca umowa nie może być wymagana. Tego rodzaju sytuacje powinny stanowić wyjątki i wynikać z rzeczywistej potrzeby oraz być dopuszczalne jedynie w ograniczonych przypadkach, przy czym konieczne jest wówczas zastosowanie zabezpieczeń merytorycznych i proceduralnych.

179.

EIOD zdecydowanie zaleca usunięcie zapisu dotyczącego możliwości założenia przez Europol zgody państwa członkowskiego. EIOD zaleca również umieszczenie w drugim zdaniu art. 29 ust. 4 wniosku zapisu, że zgodna powinna być udzielona „przed przekazaniem” danych. Dodatkowo EIOD zaleca umieszczenie w art. 29 ustępu nakładającego na Europol obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji dotyczącej przekazywania danych osobowych.

180.

EIOD zaleca dodanie do wniosku klauzuli przejściowej dotyczącej obecnych umów o współpracę regulujących przekazywanie danych osobowych przez Europol. Klauzula powinna zawierać zapis dotyczący obowiązku dokonywania przeglądu umów w rozsądnym terminie w celu dostosowania ich do wymogów wniosku. Klauzulę należy umieścić w części merytorycznej wniosku i powinna ona zawierać termin maksymalnie dwóch lat od daty wejścia w życie wniosku.

181.

W celu zapewnienia przejrzystości EIOD zaleca również dodanie na koniec art. 31 ust. 1 zapisu zobowiązującego Europol do publicznego udostępnienia listy wszystkich umów międzynarodowych oraz umów o współpracy podpisanych z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi poprzez opublikowanie takiej listy na swojej stronie internetowej i jej regularną aktualizację.

182.

EIOD zaleca dodanie w treści art. 31 ust. 2 wyraźnego zapisu niezezwalającego na stosowanie odstępstw w przypadku częstego, masowego lub strukturalnego przekazywania danych, innymi słowy w przypadku zestawów przekazów (a nie jedynie w przypadku okazjonalnego przekazywania danych).

183.

EIOD zaleca umieszczenie specjalnego zapisu poświęconego przekazywaniu danych za zgodą EIOD. Tego typu zapis, który w sposób logiczny poprzedzałby zapis dotyczący odstępstw, umożliwiałby EIOD wyrażenie zgody na przekaz lub zestaw przekazów w przypadkach, w których Europol powołuje się na dodatkowe zabezpieczenia zapewniające ochronę prywatności i podstawowych praw. Ponadto zgoda udzielana byłaby przed przekazem/zestawem przekazów na okres maksymalnie jednego roku, z możliwością odnowienia.

Pozostałe rekomendacje

184.

Opinia zawiera liczne inne rekomendacje mające na celu poprawienie wniosku. Poniżej wyszczególniono najważniejsze z nich:

a)

usunięcie zapisu umożliwiającego Europolowi bezpośredni dostęp do krajowych baz danych (art. 23);

b)

tam, gdzie dostęp dotyczy systemów informacyjnych UE, udzielanie dostępu wyłącznie w oparciu o system trafieniowy („hit/no hit”), tzn. pozytywną lub negatywną odpowiedź. Wszelkie informacje dotyczące trafnych odpowiedzi („hit”) byłyby przekazywane Europolowi po uzyskaniu wyraźnej zgody i zezwolenia na przekazanie danych od państwa członkowskiego (jeśli dostęp dotyczy danych dostarczonych przez państwo członkowskie), organu UE lub organizacji międzynarodowej i podlegałyby ocenie określonej w art. 35 wniosku. EIOD zaleca umieszczenie powyższych warunków w art. 23 wniosku;

c)

wzmocnienie zapisów art. 35 wniosku poprzez wprowadzenie obowiązku przeprowadzania oceny przez państwo członkowskie przekazujące informacje. EIOD proponuje usunięcie z art. 35 ust. 1 i 2 sformułowania „w najszerszym możliwym zakresie” i wprowadzenie odpowiedniej zmiany do art. 36 ust. 4;

d)

zastąpienie przeglądu wszelkich danych osobowych wymienionych w art. 36 ust. 2 statystykami dotyczącymi tych danych dla każdego celu. Ponieważ poszczególne kategorie osób wymienionych w art. 36 ust. 1 również zasługują na szczególną uwagę, EIOD proponuje umieszczenie we wniosku statystyk dotyczących tych danych;

e)

umieszczenie we wniosku zapisu zobowiązującego Europol do opracowania przejrzystej i łatwo dostępnej polityki w sprawie przetwarzania danych osobowych i wykonywania praw osób, których dane dotyczą, w czytelnej formie, napisanej jasnym i zrozumiałym językiem. Zapis powinien również wprowadzać wymóg, aby polityka była łatwo dostępna na stronie internetowej Europolu oraz na stronach internetowych krajowych organów nadzorczych;

f)

ponieważ art. 41 nie określa jasno obowiązków wszystkich zaangażowanych stron, umieszczenie wyjaśnienia w odniesieniu do art. 41 ust. 4, że odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad ochrony danych (a nie tylko „zgodności z prawem procesu przekazania danych”) leży po stronie przesyłającego dane. EIOD zaleca wprowadzenie odpowiednich zmian do art. 41;

g)

dodanie w części merytorycznej wniosku następujących zapisów: (i) ocena skutków podobna do opisanej we wnioskowanym rozporządzeniu w sprawie ochrony danych będzie dokonywana dla wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych; (ii) zasada ochrony prywatności w fazie projektowania i na zasadzie domyślnej będzie miała zastosowanie do tworzenia lub poprawiania systemów przetwarzania danych osobowych; (iii) organ kontrolujący przyjmie politykę i wdroży odpowiednie środki w celu zapewnienia i zademonstrowania przestrzegania zasad ochrony danych oraz zapewnienia weryfikacji skuteczności powyższych środków oraz (iv) inspektor ochrony danych Europolu, a w razie konieczności organy nadzorcze, zostaną włączeni do dyskusji toczących się wokół zagadnienia przetwarzania danych osobowych.

EIOD dokonał również pewnych sugestii dotyczących komunikatu przyjętego równolegle do wniosku.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2013 r.

Peter HUSTINX

Europejski Inspektor Ochrony Danych


(1)  COM(2013) 172 final.

(2)  Uzasadnienie, część 3.

(3)  Zob. również Uchwała nr 4 Wiosennej Konferencji Europejskich Organów Ochrony Danych (Lizbona, dnia 16–17 maja 2013 r.).


8.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/8


Streszczenie opinii EIOD w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE

(Niniejsza opinia jest dostępna w pełnym brzmieniu w języku angielskim, francuskim i niemieckim na stronie internetowej EIOD: http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/04)

1.   Wprowadzenie

1.1.   Konsultacje z EIOD

1.

W dniu 13 czerwca 2013 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE („wniosek”) (1), ogłoszony w komunikacie Komisji z dnia 21 sierpnia 2009 r. pt. „eCall: czas na wdrożenie” („komunikat z 2009 r.”) (2).

2.

Inspektor z zadowoleniem przyjmuje fakt wystąpienia przez Komisję o przeprowadzenie konsultacji oraz fakt umieszczenia odniesienia do tej konsultacji w preambule wniosku.

3.

Przed przyjęciem wniosku umożliwiono EIOD przedstawienie Komisji nieformalnych uwag. Inspektor bardzo docenia fakt, iż większość jego uwag została uwzględniona.

1.2.   Cel i zakres wniosku

4.

Przedmiotowy wniosek uzupełnia inne środki regulacyjne wprowadzone w życie w celu wsparcia wdrożenia systemu pokładowego eCall, takie jak dyrektywa 2010/40/UE w sprawie inteligentnych systemów transportowych (3), zalecenie Komisji z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wspierania w całej UE usługi eCall (4), a także przyjęte specyfikacje dotyczące modernizacji punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP) (5), które były przedmiotem konsultacji i uwag EIOD (6).

5.

We wniosku przewidziano wprowadzenie w Europie obowiązku montażu systemu pokładowego eCall w nowych pojazdach poddanych homologacji typu. W odróżnieniu od obecnego systemu, w ramach którego system eCall jest montowany przez producentów samochodów na zasadzie dobrowolnej, we wniosku przewidziano obowiązkowy montaż urządzeń eCall we wszystkich nowych pojazdach, poczynając od nowych samochodów pasażerskich i lekkich samochodach dostawczych, do dnia 1 października 2015 r. (7). W związku z tym we wniosku nałożono szereg obowiązków na producentów pojazdów/wyposażenia.

4.   Wnioski

63.

Podkreślając, iż przetwarzanie danych osobowych jest jednym z głównych obowiązków, jakie nakłada wniosek, EIOD z zadowoleniem przyjmuje fakt, że uwzględniono tak wiele z jego zaleceń dotyczących skutków systemu 112 eCall w zakresie ochrony danych.

64.

W odniesieniu do systemu 112 eCall Inspektor zaleca doprecyzowanie we wniosku następujących kwestii:

w treści wniosku należy umieścić wyraźne odniesienie do obowiązujących unijnych przepisów o ochronie danych w formie specjalnego przepisu materialnego, w szczególności ze wskazaniem dyrektywy 95/46/WE oraz z zapisem, iż przepisy mają zastosowanie zgodnie ze wdrażającymi je regulacjami krajowymi,

odniesienie do dokumentu roboczego Grupy Roboczej Art. 29 zostało oddzielone od odniesienia do ustawodawstwa o ochronie danych w motywie 13,

konkretne gwarancje ochrony danych dotyczące systemu 112 eCall powinny zostać określone nie w aktach delegowanych, ale w samym wniosku, a w szczególności w art. 6 należy:

wskazać administratora danych i organ odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o udzielenie dostępu,

określić wykaz danych stanowiących minimalny zbiór danych oraz pełny zbiór danych (z ewentualnym uszczegółowieniem w akcie delegowanym lub wykonawczym),

wskazać, iż osobom, których dane dotyczą, przysługuje możliwość wyłączenia prywatnej usługi eCall i usług o wartości dodanej,

określić długość okresów zatrzymywania przetwarzanych danych,

określić warunki wykonywania praw osób, których dane dotyczą.

należy uzupełnić treść art. 6 ust. 3 w taki sposób, by informacje, których dotyczy przepis, stanowiły część dokumentacji technicznej przekazywanej razem z pojazdem, a ponadto należy określić we wniosku, że o dostępności takich informacji właściciel pojazdu powinien zostać poinformowany w chwili zakupu pojazdu, w formie odrębnego dokumentu,

przed przyjęciem przewidzianych w art. 6 ust. 4 aktów delegowanych należy przeprowadzić konsultację z EIOD.

65.

W odniesieniu do prywatnej usługi eCall i usług o wartości dodanej EIOD przypomina o tym, by w myśl regulacji wniosku były one zgodne z podobnymi lub bardziej rygorystycznymi wymogami ochrony danych niż w przypadku systemu 112 eCall. Inspektor przypomina również o tym, by:

we wniosku określono, iż w przeciwieństwie do systemu 112 eCall prywatna usługa eCall i usługi o wartości dodanej są uruchamiane na zasadzie dobrowolnej i wyłączane domyślnie,

w szczegółowym przepisie proponowanego wniosku określono wymóg zawarcia odpowiedniej i odrębnej umowy pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą, a także by w takim przepisie doprecyzowano, iż umowa powinna obejmować aspekty ochrony danych, w tym odpowiednie informowanie użytkownika o usłudze lub usługach oraz uzyskanie jego zgody na przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem danych usług o wartości dodanej. Osobom, których dane dotyczą, wniosek powinien zapewniać możliwość wyboru usług w oparciu o szczegółową propozycję umowy składaną przed rozpoczęciem przetwarzania. Wymogu tego nie spełnia część umowy sprzedaży pojazdu zawierająca klauzule niepodlegające negocjacji ani klauzule zawarte w ogólnych warunkach, których przyjęcie jest obowiązkowe,

w umowie należy również wskazać, że odmowa skorzystania z zaoferowanych usług nie może wiązać się z niekorzystnymi konsekwencjami takiej odmowy. Zapis taki powinien pojawić się w klauzuli umowy dotyczącej ochrony prywatności.

66.

Ponadto EIOD zaleca, by:

we wniosku doprecyzowano, iż w przypadku usług o wartości dodanej stałe śledzenie jest zabronione,

we wniosku określono, w formie przepisu materialnego, kategorie danych przetwarzanych w związku z systemem 112 eCall oraz prywatną usługą eCall i usługami o wartości dodanej, a także by zdefiniowano we wniosku pojęcie „FSD” (pełnego zbioru danych),

w związku z prywatną usługą eCall i usługami o wartości dodanej przetwarzane były, zgodnie z zasadą minimalizacji danych, wyłącznie dane niezbędne,

w odrębnym przepisie przypomniano o zakazie przetwarzania danych szczególnie chronionych w związku z prywatną usługą eCall i usługami o wartości dodanej,

we wniosku określono, w formie przepisu materialnego, długość okresu zatrzymywania danych przetwarzanych w związku z systemem 112 eCall, prywatną usługą eCall i usługami o wartości dodanej,

w tekście zagwarantowano, w formie specyfikacji, bezpieczeństwo danych przetwarzanych w związku z systemem 112 eCall, prywatną usługą eCall i usługami o wartości dodanej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2013 r.

Giovanni BUTTARELLI

Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych


(1)  COM(2013) 316 final.

(2)  COM(2009) 434 wersja ostateczna.

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (Dz.U. L 207 z 6.8.2010, s. 1).

(4)  Zalecenie Komisji 2011/750/UE z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wspierania w sieciach łączności elektronicznej w całej UE usługi eCall do przekazywania zgłoszeń alarmowych przez zainstalowane w pojazdach systemy pokładowe, bazującej na numerze 112 („eCall”) (Dz.U. L 303 z 22.11.2011, s. 46).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 305/2013 z dnia 26 listopada 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do zharmonizowanego zapewnienia interoperacyjnej usługi „eCall“ na terenie całej UE. Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 91 z 3.4.2013, s. 1).

(6)  Zob. w szczególności opinia z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych, formalne uwagi z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zalecenia Komisji w sprawie wprowadzenia w całej UE zharmonizowanej usługi eCall oraz pismo z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji w odniesieniu do zharmonizowanego zapewnienia interoperacyjnej usługi „eCall” na terenie całej UE – wszystkie dokumenty udostępniane są na stronie internetowej EIOD: http://www.edps.europa.eu (zakładka „Consultation”).

(7)  Zob. art. 4 i art. 5 ust. 1 wniosku.


8.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/11


Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych

(Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD: http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/05)

1.   Wprowadzenie

1.

W dniu 26 czerwca 2013 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych („wniosek”) (1). Dnia 8 lipca 2013 r. wniosek został przesłany EIOD do konsultacji.

2.

Celem wniosku jest wprowadzenie „mechanizmów zmniejszających bariery w dostępie do transgranicznych zamówień publicznych, które wynikają z niedostatecznej interoperacyjności norm dotyczących e-fakturowania” (2). Aby to osiągnąć, „opracowana zostałaby nowa wspólna norma europejska, którą mogłyby stosować wszystkie podmioty gospodarcze. Wszystkie instytucje zamawiające musiałyby akceptować w zamówieniach publicznych faktury elektroniczne zgodne z tą normą bez konieczności wymiany istniejących rozwiązań technicznych.” (3).

3.   Wnioski

28.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje fakt, że we wniosku uwzględniono pewne kwestie dotyczące ochrony danych osobowych. Niniejsza opinia zawiera zalecenia dotyczące dalszej poprawy wniosku z punktu widzenia ochrony danych osobowych.

29.

W szczególności EDPS zaleca:

zamieszczenie konkretnego zapisu wyjaśniającego, że celem wniosku nie jest wprowadzanie odstępstw od zasad ochrony danych osobowych, oraz że odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tj. krajowe przepisy wykonawcze do dyrektywy 95/46/WE) pozostają w pełni obowiązujące w kontekście e-fakturowania,

zmianę art. 3 ust. 2 wniosku w celu upewnienia się, że przyjęte normy będą zgodne z koncepcją „uwzględniania ochrony prywatności w fazie projektowania” i że uwzględnione zostaną wymogi dotyczące ochrony danych, oraz że przyjęte normy będą respektować w szczególności zasady proporcjonalności, minimalizacji danych i celowości,

jeśli intencją prawodawcy jest zapewnienie publikacji danych osobowych dla celów przejrzystości i rozliczalności, w tym zamieszczenie wyraźnego i konkretnego zapisu określającego, jakie dane osobowe mogą być podawane do wiadomości publicznej i do jakich celów; alternatywą może być zamieszczenie odniesienia do przepisów UE lub przepisów krajowych, które z kolei powinny zapewniać odpowiednie środki zabezpieczające.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2013 r.

Giovanni BUTTARELLI

Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych


(1)  COM(2013) 449 final.

(2)  Streszczenie oceny skutków (SWD(2013) 223 final), sekcja 3.1, s. 4.

(3)  Idem, sekcja 5.3.4, s. 7.


8.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/12


Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012

(Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim na stronie internetowej EIOD: http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/06)

1.   Wprowadzenie

1.1.   Konsultacje z EIOD

1.

W dniu 11 września 2013 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012 (zwany dalej „wnioskiem”) (1). Komisja wystosowała wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, a EIOD otrzymał ten wniosek w dniu 23 września 2013 r.

2.

EIOD miał możliwość udzielenia porady przed przyjęciem przedmiotowego wniosku, co przyjmuje z zadowoleniem. Niniejsza opinia opiera się na uwagach przekazanych w ramach tej nieformalnej konsultacji.

1.2.   Kontekst i cele wniosku

3.

Wniosek zostaje przyjęty w kontekście Europejskiej agendy cyfrowej (2). Jego nadrzędnym celem jest wzmocnienie wzrostu gospodarczego i poprawa sytuacji społecznej wynikającej z europejskiej gospodarki cyfrowej. Dlatego celem wniosku jest uzyskanie jednolitego rynku łączności elektronicznej w UE poprzez harmonizację różnych aspektów prawnych i technicznych związanych ze świadczeniem usług komunikacji elektronicznej dla ludności.

4.

Po pierwsze, wniosek ułatwia świadczenie transgranicznych usług łączności elektronicznej poprzez umożliwienie operatorom oferowania usług w całej Unii w oparciu o jednolite zezwolenie unijne, a zatem przy minimalnych barierach administracyjnych. Ponadto zharmonizowane są w nim warunki przydziału widma radiowego dla usług WiFi, a także cechy produktów umożliwiających wirtualny dostęp do sieci stacjonarnych.

5.

Następnie we wniosku harmonizuje się prawa użytkowników końcowych, między innymi te, które dotyczą otwartego internetu. Służy on także harmonizacji publikowania przez dostawców informacji na temat oferowanych przez nich usług łączności elektronicznej i włączania tych informacji do umów, a także sposobów zmiany operatora i opłat mających zastosowanie do usług roamingu.

6.

Niniejsza opinia dotyczy przede wszystkim tych aspektów wniosku, które prawdopodobnie będą miały najpoważniejszy wpływ na prawa do prywatności i ochrony danych osobowych określone w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a także na poufność komunikacji.

2.   Wnioski

43.

EIOD przypomina, że poszanowanie praw do prywatności i ochrony danych osobowych oraz do poufności komunikacji ma kluczowe znaczenie dla zwiększania zaufania konsumentów do jednolitego europejskiego rynku łączności elektronicznej oraz do pewności w odniesieniu do tego rynku. W tym zakresie EIOD przekazuje następujące kluczowe zalecenia:

środki zarządzania ruchem stanowią ograniczenie neutralności sieci, którą we wniosku określono jako kluczową zasadę mającą zastosowanie do korzystania z internetu w UE, i wpływają na prawa użytkowników końcowych do poufności komunikacji, prywatności i ochrony danych osobowych. Z tego względu takie środki należy objąć rygorystycznymi wymogami przejrzystości, konieczności i proporcjonalności. W szczególności:

stosowanie zarządzania ruchem w celu wdrażania przepisów prawnych lub zapobiegania popełnianiu poważnych przestępstw i utrudniania popełniania takich czynów może pociągać za sobą prowadzone na szeroką skalę prewencyjne i systematyczne monitorowanie treści komunikacji, co byłoby sprzeczne z art. 7 i 8 Karty praw podstawowych UE, a także z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE i dyrektywy 95/46/WE. Odniesienie do tych przyczyn należy usunąć z art. 23 ust. 5 lit. a) wniosku,

artykuł 23 ust. 5 wniosku powinien zawierać wyraźną informację na temat technik inspekcji komunikacji, które są dozwolone w kontekście środków zarządzania ruchem,

w art. 23 ust. 5 należy wyraźnie zastrzec, że jeżeli wystarczy to do osiągnięcia jednego z celów określonych w tym przepisie, środki zarządzania ruchem będą obejmowały techniki inspekcji komunikacji oparte wyłącznie na analizie nagłówków IP – w przeciwieństwie do technik wiążących się z głęboką inspekcją pakietów,

artykuł 25 ust. 1 i art. 26 wniosku powinny zobowiązywać do przedstawiania informacji na temat środków zarządzania ruchem, wprowadzonych we wszystkich celach określonych w art. 23 ust. 5. W szczególności przepisy te powinny zobowiązywać dostawców usług do wskazania technik inspekcji komunikacji stanowiących podstawę takich środków zarządzania ruchem, a także do wyjaśnienia wpływu tych technik na prawa użytkowników końcowych do prywatności i ochrony danych,

artykuł 24 ust. 1, w którym ustanawia się uprawnienia krajowych organów regulacyjnych m.in. w zakresie nadzorowania stosowania środków zarządzania ruchem, powinien zawierać możliwość współpracy tych organów z krajowymi organami ochrony danych. Podobnie w art. 25 ust. 1 należy przewidzieć możliwość uzyskania przez krajowe organy ochrony danych informacji na temat środków zarządzania ruchem na potrzeby kontroli przed opublikowaniem tych informacji,

należy sprecyzować współzależność między art. 7 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE a art. 27 ust. 4 wniosku,

zarówno art. 17 ust. 1 lit. f), jak i art. 19 ust. 4 lit. e) wniosku powinny zostać zmienione w taki sposób, aby zawierały wymóg dotyczący odpowiednio europejskiego produktu wirtualnego dostępu szerokopasmowego i produktu łączności o zapewnionej jakości usług (ASQ), aby zapewnić zgodność z zasadą uwzględnienia ochrony danych już w fazie projektowania.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2013 r.

Peter HUSTINX

Europejski Inspektor Ochrony Danych


(1)  COM(2013) 627 final.

(2)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, „Europejska agenda cyfrowa”, COM(2010) 245 wersja ostateczna/2, 26.8.2010.


8.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/14


Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2006/48/WE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE oraz dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę

(Niniejsza opinia jest dostępna w pełnym brzmieniu w języku angielskim, francuskim i niemieckim na stronie internetowej EIOD: http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/07)

1.   Wprowadzenie

1.1.   Konsultacje z EIOD

1.

W dniu 27 lipca 2013 r. Komisja przyjęła projekt wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2006/48/WE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (zwanej dalej „proponowaną dyrektywą”) oraz dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (1). Wnioski te przesłano EIOD do konsultacji w dniu 28 lipca 2013 r.

2.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje fakt przeprowadzenia z nim konsultacji przez Komisję oraz zamieszczenie odniesienia do niniejszej opinii w preambułach instrumentów.

3.

Przed przyjęciem proponowanego rozporządzenia EIOD miał możliwość przedstawienia Komisji nieformalnych uwag. Niektóre z nich zostały uwzględnione we wniosku. W efekcie tego zawarte w proponowanym rozporządzeniu gwarancje ochrony danych zostały wzmocnione.

4.

Wniosek dotyczący rozporządzenia nie budzi żadnych obaw z punktu widzenia ochrony danych, więc uwagi EIOD odnoszą się do proponowanej dyrektywy.

1.2.   Cele i zakres proponowanej dyrektywy

5.

Celem proponowanej dyrektywy jest wsparcie procesu dalszego rozwoju ogólnounijnego rynku płatności elektronicznych, który umożliwi konsumentom, detalistom oraz innym uczestnikom rynku czerpanie w pełni z korzyści, jakie niesie unijny rynek wewnętrzny, zgodnie z założeniami strategii „Europa 2020” i agendy cyfrowej. Aby osiągnąć ten cel i wspierać większą konkurencję, wydajność i dalsze innowacje w dziedzinie e-płatności, Komisja dostrzega potrzebę zapewnienia jasności prawa i równych warunków działania, sprzyjających uniwersalnemu obniżaniu poziomu kosztów i cen dla użytkowników usług płatniczych, zapewniających większy wybór i przejrzystość usług płatniczych, ułatwiających świadczenie innowacyjnych usług płatniczych, a także zapewniających bezpieczne i przejrzyste usługi tego rodzaju.

6.

Komisja stwierdza, że cele te zostaną osiągnięte przez aktualizację i uzupełnienie dotychczasowych ram regulujących usługi płatnicze, ustanowienie przepisów zwiększających przejrzystość, innowacyjność i bezpieczeństwo w obszarze płatności detalicznych oraz zwiększenie spójności między przepisami poszczególnych państw członkowskich, z naciskiem na uzasadnione potrzeby konsumentów.

3.   Wnioski

EIOD z zadowoleniem przyjmuje zamieszczenie w art. 84 przepisu materialnego, w którym stwierdza się, że jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych w ramach proponowanej dyrektywy powinno odbywać się z pełnym poszanowaniem przepisów krajowych wdrażających dyrektywę 95/46/WE i dyrektywę 2002/58/WE, jak też przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

EIOD zaleca, aby:

odniesienia do obowiązującego prawa o ochronie danych zawrzeć w konkretnych zabezpieczeniach mających zastosowanie w każdej sytuacji, w której przewidywane jest przetwarzanie danych osobowych,

jasno wskazać w projekcie dyrektywy, że świadczenie usług płatniczych może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych,

wyraźnie wyjaśnić w proponowanej dyrektywie, że przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w zakresie niezbędnym do świadczenia usług płatniczych,

dodać przepis materialny nakładający obowiązek uwzględnienia ochrony prywatności już w fazie projektowania lub domyślnej ochrony prywatności we wszystkich systemach przetwarzania danych opracowanych i wykorzystywanych w ramach proponowanej dyrektywy,

w odniesieniu do wymiany informacji: (i) wyszczególnić cele, do których dane osobowe mogą być przetwarzane przez właściwe organy krajowe, bank centralny UE, krajowe banki centralne i pozostałe organy, o których jest mowa w art. 25; (ii) określić rodzaj danych osobowych, jakie mogą być przetwarzane na podstawie proponowanej dyrektywy; oraz (iii) ustalić proporcjonalny okres zatrzymywania danych na potrzeby przetwarzania lub przynajmniej wprowadzić precyzyjne kryteria ustalania takiego okresu,

w art. 22 wprowadzić wymóg, aby właściwe organy zwracały się o dokumenty i informacje w drodze formalnej decyzji, wskazując podstawę prawną i cel wniosku oraz wymagane informacje i termin ich dostarczenia,

w art. 31 wskazać, że zasady określone w odniesieniu do udzielania informacji użytkownikom mają również zastosowanie do udzielania informacji na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 10 i 11 dyrektywy 95/46/WE,

w przypadku pojęcia „dostępności wystarczających środków pieniężnych” w art. 58 i 59 jasno wskazać, że informacje przekazywane stronie trzeciej powinny mieć postać prostej odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie, czy dostępne są wystarczające środki pieniężne, a nie na przykład informacji o saldzie rachunku,

w przypadku terminu „szczególnie chronione dane dotyczące płatności” w art. 58 skreślić wyrazy „szczególnie chronione”, stosując w zamian termin „dane dotyczące płatności”,

w motywie wyjaśnić, że obowiązki zgłaszania incydentów w zakresie bezpieczeństwa mają zastosowanie bez uszczerbku dla innych obowiązków zgłaszania incydentów określonych w pozostałym ustawodawstwie, w szczególności wymagań dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych na mocy prawa o ochronie danych osobowych (określonych w dyrektywie 2002/58/WE oraz w proponowanym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych), jak też wymagań dotyczących zgłaszania incydentów w zakresie bezpieczeństwa planowanych w ramach proponowanej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji,

zapewnić poszanowanie zasad poufności i bezpieczeństwa zgodnie z art. 16 i 17 dyrektywy 95/46/WE podczas przetwarzania danych osobowych oraz ich przekazywania przez różnych pośredników,

w proponowanej dyrektywie dodać przepis materialny nakładający obowiązek opracowania standardów na podstawie uprzednio dokonanych ocen wpływu na prywatność,

w proponowanej dyrektywie zamieścić odniesienie do konieczności przeprowadzenia konsultacji z EIOD w zakresie, w jakim wytyczne EUNB dotyczące aktualnego stanu wiedzy na temat autoryzacji klienta oraz wszelkich wyjątków od stosowania wzmocnionej autoryzacji klienta odnoszą się do przetwarzania danych osobowych.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2013 r.

Giovanni BUTTARELLI

Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych


(1)  COM(2013) 547 final i COM(2013) 550 final.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

8.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/16


Aktualizacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 85; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 15; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 18; Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 7; Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 6; Dz.U. C 273 z 16.9.2011, s. 11; Dz.U. C 357 z 7.12.2011, s. 3; Dz.U. C 88 z 24.3.2012, s. 12; Dz.U. C 120 z 25.4.2012, s. 4; Dz.U. C 182 z 22.6.2012, s. 10; Dz.U. C 214 z 20.7.2012, s. 4; Dz.U. C 238 z 8.8.2012, s. 5; Dz.U. C 255 z 24.8.2012, s. 2; Dz.U. C 242 z 23.8.2013, s. 13)

(2014/C 38/08)

Publikacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz niniejszej publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

BELGIA

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 88 z 24.3.2012

Specjalne karty tożsamości

Carte d’identité diplomatique (carte D)

Diplomatieke identiteitskaart (D kaart)

Diplomatischer Personalausweis (D Karte)

Legitymacja dyplomatyczna (karta D)

ważne do daty wygaśnięcia

Przód

Tył

Image

Image

Image

Image

Image

Image

wydawane od 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité consulaire (carte C)

Consulaat identiteitskaart (C kaart)

Konsularer Personalausweis (C Karte)

Legitymacja konsularna (karta C)

ważne do daty wygaśnięcia

Przód

Tył

Image

Image

Image

Image

Image

Image

wydawane od 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité spéciale — couleur bleue (carte P), délivrée avant et après le 1.2.2012

Bijzondere identiteitskaart — blauw (P kaart), uitgereikt vóór en na 1.2.2012

Besonderer Personalausweis — blau (P Karte), ausgestellt vor und nach dem 1.2.2012

Specjalny dokument tożsamości – kolor niebieski (karta P), wydany przed i po 1.2.2012

Przed 1.2.2012

ważne do daty wygaśnięcia

Przód

Tył

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Po 1.2.2012

ważne do daty wygaśnięcia

Przód

Tył

Image

Image

Image

Image

Image

Image

wydawane od 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité spéciale — couleur rouge (carte S)

Bijzondere identiteitskaart — rood (S kaart)

Besonderer Personalausweis — rot (S Karte)

Legitymacja specjalna – czerwona (karta S)

ważne do daty wygaśnięcia

Przód

Tył

Image

Image

Image

Image

Image

Image

wydawane od 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Document d’identité E pour les enfants âgés de moins de 5 ans des étrangers privilégiés titulaires d’une carte d’identité diplomatique, d’une carte d’identité consulaire, d’une carte d’identité spéciale — couleur bleue ou d’une carte d’identité spéciale — couleur rouge

Identiteitsbewijs E voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart, blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsdokument E für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsalrer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder besonderer Personalausweis — blau.

Dokument tożsamości E dzieci (w wieku poniżej 5 lat) cudzoziemców, którzy są posiadaczami dyplomatycznego dowodu tożsamości, konsularnego dowodu tożsamości, niebieskiego specjalnego dowodu tożsamości lub czerwonego specjalnego dowodu tożsamości

ważne do daty wygaśnięcia

Przód

Tył

Image

Image

Image

Image

Image

Image

wydawane od 2.12.2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Komisja Europejska

8.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/25


Publikacja zgodna z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

STRESZCZENIE DECYZJI W SPRAWIE PODJĘCIA ŚRODKÓW NADZWYCZAJNYCH WOBEC NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. W DNIU 18 GRUDNIA 2013 R.

(2014/C 38/09)

Na podstawie z art. 31 paragraf pierwszy i art. 43 paragraf pierwszy Ustawy o Banku Słowenii (Uradni List RS (UL RS; Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii) nr 72/06 (oficjalna wersja skonsolidowana) oraz 59/11) oraz art. 217 paragraf pierwszy w związku z art. 253 Ustawy Prawo bankowe (UL RS nr 99/10 (oficjalna wersja skonsolidowana), 52/11 (zmiana), 9/11 (ZPlaSS-B), 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13-ZS-K oraz 96/2013; dalej „ZBan-1”), Bank Słowenii niniejszym przyjmuje skierowaną do Nova Ljubljanska banka d.d., z siedzibą przy Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenia, decyzję w sprawie podjęcia środków nadzwyczajnych oraz decyzję w sprawie umorzenia wszystkich kwalifikowalnych zobowiązań banku oraz w sprawie zwiększenia jego kapitału zakładowego w drodze wniesienia nowych wkładów w celu przywrócenia warunków umożliwiających bankowi osiągnięcie wymaganych współczynników kapitałowych.

Bank Słowenii uznał, że Nova Ljubljanska banka prowadzi działalność w sytuacji zwiększonego ryzyka, co może doprowadzić do cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług bankowych, ponieważ, z uwagi na przygotowaną przy założeniu kontynuowania działalności ocenę sytuacji finansowej banku na dzień 30 września 2013 r., a także wymagane dodatkowo – po niezależnej analizie portfela kredytowego – odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, bank nie spełnia minimalnych wymogów kapitałowych.

W ramach nadzwyczajnego środka przewidującego umorzenie zobowiązań kwalifikowalnych, Bank Słowenii podjął decyzję o umorzeniu wszystkich kwalifikowalnych zobowiązań banku na dzień 18 grudnia 2013 r. Zobowiązania te obejmują kapitał zakładowy banku i zobowiązania podporządkowane wobec wierzycieli, które w przypadku upadłości banku zostałyby spłacone dopiero po spłacie wszystkich zwykłych zobowiązań.

Zobowiązania kwalifkowalne banku podlegające umorzeniu na podstawie decyzji w sprawie podjęcia środków nadzwyczajnych obejmują:

a)

kapitał zakładowy banku wynoszący 184 079 267,12 EUR i podzielony na 22 056 378 zwykłych zbywalnych akcji imiennych bez wartości nominalnej, oznaczonych symbolem NLB, o kodzie ISIN SI0021103526, wyemitowanych w centralnym rejestrze zdematerializowanych papierów wartościowych zarządzanym przez Centralna klirinško depotna družba d.d., Lublana (centralny system rozliczania papierów wartościowych; dalej „KDD”), stanowiący zobowiązanie kwalifikowalne pierwszego stopnia;

b)

zobowiązania wynikające z wyemitowanych przez bank instrumentów finansowych stanowiące zobowiązania kwalifikowalne trzeciego stopnia:

obligacje hybrydowe Perpetual Floating Rate Upper Tier Two Subordinated Step-Up Notes, oznaczone symbolem NOVALI FLOAT 49, o kodzie ISIN NLB XS0208414515, wyemitowane w dniu 17 grudnia 2004 r. i zarządzane jako zdematerializowane papiery wartościowe w systemie rozliczeniowym zarządzanym przez Euroclear Bank SA/NV, Luksemburg oraz Clearstream Banking SA, Luksemburg,

obligacje podporządkowane oznaczone symbolem NLB 26, o kodzie ISIN SI0022103111, wyemitowane w dniu 14 lipca 2010 r. i zarządzane w centralnym rejestrze zdematerializowanych papierów wartościowych zarządzanym przez KDD, oprocentowane od dnia 24 maja 2010 r.,

pożyczka hybrydowa subordinated floating rate perpetual loan wypłacona na podstawie umowy zawartej w dniu 19 czerwca 2007 r. z pożyczkodawcą Merrill Lynch International Bank Limited, London Branch, oraz

pożyczka podporządkowana, którą bank otrzymał na podstawie umowy zawartej w dniu 31 maja 2006 r. z KBC Bank NV, Dublin Branch.

Zgodnie z decyzją w sprawie podjęcia środków nadzwyczajnych, z uwagi na umorzenie zobowiązań kwalifikowalnych kapitał zakładowy banku został obniżony do zera (0). Z powodu obniżenia kapitału zakładowego, na mocy decyzji w sprawie podjęcia środków nadzwyczajnych 22 056 378 akcji banku oznaczonych symbolem NLB, o kodzie ISIN SI0021103526, wyemitowanych w centralnym rejestrze zdematerializowanych papierów wartościowych zarządzanym przez KDD, zostało umorzonych w dniu 18 grudnia 2013 r.

Po umorzeniu zobowiązań kwalifikowalnych kapitał zakładowy banku został zwiększony w drodze nowych wkładów wniesionych w dniu 18 grudnia 2013 r., na podstawie decyzji w sprawie podjęcia środków nadzwyczajnych.

Na podstawie tej decyzji Republika Słowenii opłaciła 20 000 000 nowo wyemitowanych akcji banku na łączną kwotę 1 551 000 000 EUR. Po podwyższeniu kapitał zakładowy banku wynosi 200 000 000 EUR i jest podzielony na 20 000 000 akcji bez wartości nominalnej. Nowe akcje zostaną wyemitowane w postaci zdematerializowanej, są zbywalne i zostaną wpisane do rejestru KDD.

W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy banku ponownie spełnia wymogi Banku Słowenii w zakresie współczynników adekwatności kapitałowej.

Zgodnie z art. 253 ZBan-1 środki nadzwyczajne uznaje się za środki odnoszące się do reorganizacji jak określono w dyrektywie 2001/24/WE.

Zgodnie z art. 350a ZBan-1 akcjonariusze, wierzyciele i inne osoby, na których prawa miała wpływ decyzja Banku Słowenii w sprawie podjęcia środków nadzwyczajnych, mogą zwrócić się do Banku Słowenii o odszkodowanie, pod warunkiem że udowodnią, że szkody będące skutkiem środka nadzwyczajnego przekraczają szkody, jakie ponieśliby, jeżeli środek nadzwyczajny nie zostałby podjęty. Decyzję Banku Słowenii można zaskarżyć we właściwym sądzie w Lublanie (np. sądzie rejonowym lub sądzie okręgowym).

Nova Ljubljanska banka może odwołać się od decyzji w sprawie podjęcia środków nadzwyczajnych w sądzie administracyjnym Republiki Słowenii w terminie 15 dni od jej doręczenia wszystkim członkom zarządu. Akcjonariusze banku, których łączne udziały kapitałowe wynoszą co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego banku mogą – do celów skorzystania z prawa do ochrony sądowej w związku z decyzją Banku Słowenii w sprawie likwidacji banku lub w sprawie podjęcia środka nadzwyczajnego – zwrócić się do zarządu banku lub zarządcy, jeżeli został wyznaczony, o zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku i przedstawienie wniosku o udzielenie przez walne zgromadzenie absolutorium osobom upoważnionym do reprezentowania banku zgodnie z art. 347 paragraf drugi ZBan-1 i wyznaczenie innych osób do reprezentowania banku w postępowaniu o ochronę sądową w związku z decyzją Banku Słowenii.

Lublana, 20 grudnia 2013 r.

Boštjan JAZBEC

Prezes


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

8.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 38/27


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 38/10)

1.

W dniu 30 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo ISAB S.r.l. (Republika Włoska) kontrolowane przez przedsiębiorstwo Lukoil (Federacja Rosyjska) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem ISAB Energy S.r.l.(Republika Włoska) oraz całym przedsiębiorstwem ISAB Energy Services S.r.l. (Republika Włoska) w drodze zakupu aktywów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Lukoil: wydobycie i produkcja ropy naftowej i gazu, produkcja i sprzedaż produktów ropopochodnych oraz wprowadzanie tych produktów do obrotu,

w przypadku przedsiębiorstwa ISAB S.r.l.: posiadanie praw własności do rafinerii ISAB, kompleksu petrochemicznego zlokalizowanego w Priolo Gargallo na Sycylii,

w przypadku przedsiębiorstwa ISAB Energy S.r.l. prowadzenie elektrowni zintegrowanych układów gazowo-parowych na Sycylii oraz posiadanie praw własności do niej,

w przypadku przedsiębiorstwa ISAB Energy Services S.r.l.: świadczenie usług obsługi technicznej i konserwacji przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, elektrowniom i ciepłowniom oraz rafineriom.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).