ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.360.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 360

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
10 grudnia 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2013/C 360/01

Komunikat Komisji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

1

2013/C 360/02

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń ( 1 )

2

2013/C 360/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7065 – Triton/Bosch Rexroth Pneumatics Holding) ( 1 )

6

2013/C 360/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7045 – AP/Pastor Vida) ( 1 )

6

2013/C 360/05

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7084 – Medtronic Vascular/Backston/JV) ( 1 )

7

2013/C 360/06

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7086 – Fondo Strategico Italiano/Ansaldo Energia) ( 1 )

7

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2013/C 360/07

Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

8

 

Komisja Europejska

2013/C 360/08

Kursy walutowe euro

12

2013/C 360/09

Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję 2010/206/UE w sprawie mianowania członków grupy ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej i ustanowienia listy rezerwowej

13

2013/C 360/10

Mianowanie rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu

15

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2013/C 360/11

Powiadomienie w sprawie wzajemności wizowej wystosowane przez Republikę Czeską

16

2013/C 360/12

Aktualizacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej do celów art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 17; Dz.U. C 77 z 5.4.2007, s. 11; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 21; Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 15; Dz.U. C 87 z 1.4.2010, s. 15; Dz.U. C 180 z 21.6.2012, s. 2; Dz.U. C 98 z 5.4.2013, s. 2; Dz.U. C 256 z 5.9.2013, s. 14)

17

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

10.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/1


Komunikat Komisji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

2013/C 360/01

Zgodnie z pkt 10.3 akapit drugi wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (dalej „zasady ramowe dotyczące B+R+I”) (1) zasady te stosuje się do dnia 31 grudnia 2013 r.

W swoim komunikacie z dnia 8 maja 2012 r. (2) dotyczącym unowocześnienia unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa Komisja przyjęła ambitny program reform przewidujący określenie wspólnych zasad oceny zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym. W konsekwencji obecnie dokonuje się przeglądu i usprawnienia poszczególnych wytycznych i przepisów ramowych w zakresie pomocy państwa w celu zapewnienia ich spójności ze wspomnianymi wspólnymi zasadami.

Przegląd zasad ramowych dotyczących B+R+I jest przeprowadzany w kontekście ogólnego procesu unowocześnienia zasad pomocy państwa i szczególnie ściśle powiązany z równoległymi pracami nad przyszłym ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń grupowych. W celu zapewnienia spójnego podejścia do wszystkich instrumentów pomocy państwa oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości i pewności prawa w dziedzinie pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, Komisja postanowiła o dalszym stosowaniu zasad ramowych dotyczących B+R+I do dnia 30 czerwca 2014 r.

Z uwagi na przedłużenie okresu ważności wspomnianych zasad państwa członkowskie mogą przedłużyć, o podobny okres, programy pomocy zatwierdzone przez Komisję na podstawie oceny przeprowadzonej w oparciu o te zasady, które to programy w przeciwnym razie wygasłyby z dniem 31 grudnia 2013 r. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych przedłużenia wszystkich takich programów mogą być przedmiotem pojedynczego zgłoszenia zgodnie z uproszczoną procedurą ustanowioną w art. 4 rozporządzenia wykonawczego (3).


(1)  Dz.U. C 323 z 31.12.2006, s. 1.

(2)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa”, COM(2012) 209 final.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.


10.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/2


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013/C 360/02

Data przyjęcia decyzji

14.8.2013

Numer środka pomocy państwa

SA.36731 (13/N)

Państwo członkowskie

Polska

Region

Pomorskie

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

WNS Global Services (UK) Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce

Podstawa prawna

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy WNS Global Services (UK) Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce a Ministrem Gospodarki

„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241), zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r., zwany dalej „Programem”

Rodzaj środka pomocy

Pomoc ad hoc

WNS Global Services (UK) Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce

Cel pomocy

Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: 2,22 PLN (w mln)

Intensywność pomocy

2,55 %

Czas trwania

Do 31.12.2015

Sektory gospodarki

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

23.8.2013

Numer środka pomocy państwa

SA.36814 (13/N)

Państwo członkowskie

Polska

Region

Dolnośląskie

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

BNY Mellon Poland Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy BNY Mellon (Poland) Sp. z o.o. a Ministrem Gospodarki

„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241), zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r.

Rodzaj środka pomocy

Pomoc ad hoc

BNY Mellon Poland Sp. z o.o.

Cel pomocy

Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: 2,79 PLN (w mln)

Intensywność pomocy

4,72 %

Czas trwania

Do 31.12.2015

Sektory gospodarki

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

2.8.2013

Numer środka pomocy państwa

SA.36900 (13/N)

Państwo członkowskie

Austria

Region

Steiermark

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Neufassung des Venture Capital Programms des Landes Steiermark

Podstawa prawna

Beschluss der steiermärkischen Landesregierung GZ FA14C 17-33/02-77 vom 10. Juni 2001

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Kapitał podwyższonego ryzyka

Forma pomocy

Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Budżet

 

Całkowity budżet: 4,98 EUR (w mln)

 

Budżet roczny: 0,71 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

Do 31.12.2020

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Steirische Beteiligungsfinanzierungsgesellschaft m. b. H. (StBFG)

Nikolaiplatz 3

8020 Graz

ÖSTERREICH

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data przyjęcia decyzji

9.9.2013

Numer środka pomocy państwa

SA.37077 (13/N)

Państwo członkowskie

Polska

Region

Kujawsko-Pomorskie

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Itella Information Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Itella Information Sp. z o.o. a Ministrem Gospodarki

„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241) zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r.

Rodzaj środka pomocy

Pomoc ad hoc

Itella Information Sp. z o.o.

Cel pomocy

Rozwój regionalny, Zatrudnienie

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: 1,44 PLN (w mln)

Intensywność pomocy

5,74 %

Czas trwania

Sektory gospodarki

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


10.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/6


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.7065 – Triton/Bosch Rexroth Pneumatics Holding)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013/C 360/03

W dniu 3 grudnia 2013 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32013M7065 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


10.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/6


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.7045 – AP/Pastor Vida)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013/C 360/04

W dniu 4 grudnia 2013 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32013M7045 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


10.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/7


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.7084 – Medtronic Vascular/Backston/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013/C 360/05

W dniu 3 grudnia 2013 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32013M7084 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


10.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/7


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.7086 – Fondo Strategico Italiano/Ansaldo Energia)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013/C 360/06

W dniu 3 grudnia 2013 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32013M7086 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

10.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/8


DECYZJA RADY

z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

2013/C 360/07

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (1), w szczególności jego art. 8,

uwzględniając listy osób wyznaczonych do mianowania przedłożone Radzie przez rządy państw członkowskich oraz przez organizacje pracowników i organizacje pracodawców,

uwzględniając wykazy członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją z dnia 22 listopada 2010 r. (2) Rada mianowała członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres od dnia 8 listopada 2010 r. do dnia 7 listopada 2013 r.

(2)

Członkowie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy i ich zastępcy powinni być mianowani na okres trzech lat,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane na stanowiska członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres do dnia 7 listopada 2016 r.:

I.   PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

Jan BATEN

Véronique CRUTZEN

Bułgaria

Darina KONOVA

Vaska SEMERDZHIEVA

Republika Czeska

Jaroslav HLAVÍN

Anežka SIXTOVÁ

Dania

Charlotte SKJOLDAGER

Annemarie KNUDSEN

Niemcy

Kai SCHÄFER

Ellen ZWINK

Estonia

Kristel PLANGI

Rein REISBERG

Irlandia

Margaret LAWLOR

Paula GOUGH

Grecja

Antonios CHRISTODOULOU

Stamatia PISIMISI

Chorwacja

Zdravko MURATTI

Inga ŽIC

Hiszpania

María Dolores LIMÓN TAMÉS

Mario GRAU RÍOS

Francja

Sophie BARON

Olivier MEUNIER

Włochy

Paolo ONELLI

Carla ANTONUCCI

Cypr

Anastassios YIANNAKI

Aristodemos ECONOMIDES

Łotwa

Renārs LŪSIS

Jolanta GEDUŠA

Litwa

Aldona SABAITIENĖ

Vilija KONDROTIENĖ

Luksemburg

Robert HUBERTY

Raoul SCHMIDT

Węgry

 

 

Malta

Mark GAUCI

Vincent ATTARD

Niderlandy

Rob TRIEMSTRA

Martin G. DEN HELD

Austria

Gertrud BREINDL

Anna RITZBERGER-MOSER

Polska

Danuta KORADECKA

Daniel Andrzej PODGÓRSKI

Portugalia

Antόnio SANTOS

Carlos PEREIRA

Rumunia

Niculae VOINOIU

Marian TĂNASE

Słowenia

Tatjana PETRIČEK

Jože HAUKO

Słowacja

Laurencia JANČUROVÁ

Eleonóra FABIÁNOVÁ

Finlandia

Leo SUOMAA

Wiking HUSBERG

Szwecja

Mikael SJÖBERG

Per EWALDSSON

Zjednoczone Królestwo

Clive FLEMING

Stuart BRISTOW


II.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACOWNIKÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

François PHILIPS

Herman FONCK

Bułgaria

Aleksander ZAGOROV

Ivan KOKALOV

Republika Czeska

Miroslav KOSINA

Radka SOKOLOVÁ

Dania

Jan KAHR FREDERIKSEN

Stephan AGGER

Niemcy

 

 

Estonia

Argo SOON

Aija MAASIKAS

Irlandia

Sylvester CRONIN

Esther LYNCH

Grecja

Andreas STOIMENIDIS

Ioannis ADAMAKIS

Chorwacja

Gordana PALAJSA

Marko PALADA

Hiszpania

Pedro J. LINARES

Marisa RUFINO

Francja

 

 

Włochy

Marco LUPI

Sebastiano CALLERI

Cypr

 

 

Łotwa

Ziedonis ANTAPSONS

Mārtiņš PUŽULS

Litwa

 

 

Luksemburg

Serge SCHIMOFF

Marcel GOEREND

Węgry

Károly GYÖRGY

Szilárd SOMLAI

Malta

Anthony CASARU

Joseph CARABOTT

Niderlandy

H. VAN STEENBERGEN

Sonja BALJEU

Austria

Julia NEDJELIK-LISCHKA

Alexander HEIDER

Polska

Dariusz GOC

Marzena FLIS

Portugalia

 

Fernando José MACHADO GOMES

Rumunia

Corneliu CONSTANTINOAIA

Adrian CLIPII

Słowenia

 

 

Słowacja

Bohuslav BENDÍK

Alexander ŤAŽÍK

Finlandia

Erkki AUVINEN

Paula ILVESKIVI

Szwecja

Christina JÄRNSTEDT

 

Zjednoczone Królestwo

Hugh ROBERTSON

 


III.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

Kris DE MEESTER

Thierry VANMOL

Bułgaria

Georgi STOEV

 

Republika Czeska

Karel PETRŽELKA

Martin RÖHRICH

Dania

 

Christina SODE HASLUND

Niemcy

Eckhard METZE

Stefan ENGEL

Estonia

Marek SEPP

Marju PEÄRNBERG

Irlandia

Theresa DOYLE

Carl ANDERS

Grecja

Christos KAVALOPOULOS

Pavlos KYRIAKONGONAS

Chorwacja

Nenad SEIFERT

Admira RIBIČIĊ

Hiszpania

Marina GORDON ORTIZ

 

Francja

 

 

Włochy

Fabiola LEUZZI

 

Cypr

Polyvios POLYVIOU

Emilios MICHAEL

Łotwa

 

 

Litwa

 

 

Luksemburg

François ENGELS

Pierre BLAISE

Węgry

 

 

Malta

 

 

Niderlandy

W.M.J.M VAN MIERLO

R. VAN BEEK

Austria

Christa SCHWENG

Julia ENZELSBERGER

Polska

 

 

Portugalia

Manuel Marcelino PENA COSTA

Luís HENRIQUE

Rumunia

Ovidiu NICOLESCU

Octavian Alexandru BOJAN

Słowenia

Igor ANTAUER

 

Słowacja

Róbert MAJTNER

 

Finlandia

Jan SCHUGK

Rauno TOIVONEN

Szwecja

Bodil MELLBLOM

Cecilia ANDERSSON

Zjednoczone Królestwo

Lena TOCHTERMANN

Hannah MURPHY

Artykuł 2

Członków oraz zastępców członków, którzy nie zostali dotąd wyznaczeni, Rada mianuje w późniejszym terminie.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2013 r.

W imieniu Rady

E. GUSTAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.

(2)  Dz.U. C 322 z 27.11.2010, s. 3.


Komisja Europejska

10.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/12


Kursy walutowe euro (1)

9 grudnia 2013 r.

2013/C 360/08

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3722

JPY

Jen

141,33

DKK

Korona duńska

7,4602

GBP

Funt szterling

0,83765

SEK

Korona szwedzka

8,9554

CHF

Frank szwajcarski

1,2231

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

8,4285

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

27,498

HUF

Forint węgierski

301,57

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7031

PLN

Złoty polski

4,1867

RON

Lej rumuński

4,4482

TRY

Lir turecki

2,7864

AUD

Dolar australijski

1,5101

CAD

Dolar kanadyjski

1,4633

HKD

Dolar Hongkongu

10,6396

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6587

SGD

Dolar singapurski

1,7139

KRW

Won

1 440,61

ZAR

Rand

14,1802

CNY

Yuan renminbi

8,3330

HRK

Kuna chorwacka

7,6445

IDR

Rupia indonezyjska

16 240,30

MYR

Ringgit malezyjski

4,4031

PHP

Peso filipińskie

60,531

RUB

Rubel rosyjski

44,9260

THB

Bat tajlandzki

44,089

BRL

Real

3,1885

MXN

Peso meksykańskie

17,6094

INR

Rupia indyjska

83,8890


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.


10.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/13


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję 2010/206/UE w sprawie mianowania członków grupy ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej i ustanowienia listy rezerwowej

2013/C 360/09

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Komisji 2009/427/WE z dnia 3 czerwca 2009 r. ustanawiającą grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2009/427/WE Komisja ustanowiła grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej („grupę”). Decyzją Komisji 2010/206/UE (2) na okres jej stosowania, to jest do 31 grudnia 2013 r., powołano stałych członków grupy i ustanowiono listę rezerwową.

(2)

Ze względu na przemiany w sektorze produkcji ekologicznej doradztwo techniczne w zakresie takiej produkcji ma do odegrania ważną rolę. Konieczne jest również zapewnienie ciągłości prac grupy. Należy zatem przedłużyć o kolejne trzy lata: okres stosowania decyzji 2010/206/UE oraz mandat stałych członków grupy.

(3)

W decyzji 2009/427/WE stwierdzono, iż okres obowiązywania przedmiotowej decyzji oraz mandatu stałych członków grupy ma wynosić trzy lata. Jednakże ze względu na przewidywane zmiany w przepisach dotyczących produkcji ekologicznej niezbędne stanie się dostosowanie do nich, w razie konieczności w krótkim czasie, przedmiotu i praktyki procedury dopuszczania do użytku, obejmującej doradztwo techniczne. Stali członkowie grupy powinni być w związku z tym przygotowani na ewentualny przegląd przyznanego im mandatu w świetle trwającego obecnie przeglądu prawodawstwa w zakresie produktów ekologicznych.

(4)

W związku ze złożeniem rezygnacji przez trzech stałych członków grupy należy powołać na ich miejsce trzech ekspertów z listy rezerwowej zawartej w załączniku II do decyzji 2010/206/UE. Listy w załączniku I i załączniku II do wspomnianej decyzji należy zatem uaktualnić.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2010/206/UE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji 2010/206/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 datę „31 grudnia 2013 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2016 r.”;

2)

załącznik I zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji;

3)

w załączniku II usuwa się z listy następujące nazwiska:

„—

Keith BALL

Michel BOUILHOL

Roberto GARCÍA RUIZ”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 139 z 5.6.2009, s. 29.

(2)  Decyzja Komisji 2010/206/UE z dnia 28 września 2010 r. w sprawie mianowania członków grupy ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej i ustanowienia listy rezerwowej, Dz.U. C 262 z 29.9.2010, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

A.

Lista ekspertów mianowanych stałymi członkami grupy (w porządku alfabetycznym) na pierwszą kadencję od dnia 1 stycznia 2014 r.

Keith BALL

Michel BOUILHOL

Roberto GARCÍA RUIZ

B.

Lista ekspertów mianowanych stałymi członkami grupy (w porządku alfabetycznym) na drugą kadencję od dnia 1 stycznia 2014 r.

Alexander BECK

Jacques CABARET

Niels HALBERG

Sonya IVANOVA-PENEVA

Lizzie Melby JESPERSEN

Nicolas LAMPKIN

Giuseppe LEMBO

Robin Frederik Alexander MORITZ

Bernhard SPEISER

Fabio TITTARELLI”


10.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/15


Mianowanie rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu

2013/C 360/10

Zgodnie z art. 3 decyzji Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień rzecznika praw stron w niektórych postępowaniach w sprawie handlu (Dz.U. L 107 z 19.4.2012, s. 5) Komisja Europejska mianowała Gerharda WELGE na stanowisko rzecznika praw stron, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

10.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/16


Powiadomienie w sprawie wzajemności wizowej wystosowane przez Republikę Czeską (1)

2013/C 360/11

Ambasador Martin Povejšil

Stały przedstawiciel Republiki Czeskiej przy UE

Bruksela, 19 listopada 2013 r.

Ref. nr 3494/2013-SZEU/JAV

Szanowny Panie!

Z przyjemnością informuję, że w dniu 14 listopada 2013 r. rząd Kanady poinformował Republikę Czeską o zniesieniu ze skutkiem natychmiastowym obowiązku wizowego wobec obywateli Czech podróżujących do Kanady. Zgodnie z tym oświadczeniem obywatele Czech mogą wjeżdżać na terytorium Kanady i przebywać tam bez wizy przez okres do sześciu miesięcy.

Niniejszym Republika Czeska przedkłada powiadomienie przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. Powiadomienie to znajduje się w załączniku.

Ponieważ Republika Czeska zawsze uznawała przywrócenie ruchu bezwizowego za sprawę delikatną, chciałbym podziękować za wsparcie i współpracę w tym zakresie.

(zwrot grzecznościowy)

Rafael Fernandez PITA

Dyrektor generalny

Dyrekcja Generalna D

Sekretariat Generalny Rady

Bruksela

Powiadomienie wystosowane przez Republikę Czeską

W myśl art. 1 ust. 4 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu – zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. – Republika Czeska niniejszym powiadamia, że z dniem 14 listopada 2013 r. Kanada zniosła obowiązek wizowy wobec obywateli Republiki Czeskiej.

Od dnia 14 listopada 2013 r. obywatele Republiki Czeskiej, będący posiadaczami czeskich paszportów, nie muszą posiadać wizy na pobyt w Kanadzie nieprzekraczający sześciu miesięcy.

Kanada jednostronnie wprowadziła obowiązek wizowy wobec obywateli Republiki Czeskiej, będących posiadaczami czeskich paszportów, z dniem 14 lipca 2009 r.

18 listopada 2013 r.


(1)  Powiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. (Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 2).


10.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/17


Aktualizacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej do celów art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 17; Dz.U. C 77 z 5.4.2007, s. 11; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 21; Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 15; Dz.U. C 87 z 1.4.2010, s. 15; Dz.U. C 180 z 21.6.2012, s. 2; Dz.U. C 98 z 5.4.2013, s. 2; Dz.U. C 256 z 5.9.2013, s. 14)

2013/C 360/12

Publikacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej do celów art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz niniejszej publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

SZWAJCARIA

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 331 z 31.12.2008

Służby krajowe właściwe do przeprowadzania kontroli granicznej:

a)

policja kantonalna w kantonach Genewa, Zurych, Berno, Solura i Valais;

b)

służby straży granicznej: służby straży granicznej przeprowadzają kontrole osób na przejściach granicznych w ramach zwykłego wykonywania obowiązków lub w ramach wykonywania umów zawartych pomiędzy Federalnym Departamentem Finansów a poszczególnymi kantonami (art. 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedury wjazdu i procedury wizowej, (OPEV); RS 142.204).