ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.136.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 136

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
11 maja 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2012/C 136/01

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosków ustawodawczych dotyczących alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

1

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 136/02

Kursy walutowe euro

5

2012/C 136/03

Kursy walutowe euro

6

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2012/C 136/04

Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących trzy państwa EFTA od dnia 1 stycznia 2012 r.(Opublikowane zgodnie z art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (opublikowanej w Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 i w Suplemencie EOG nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1))

7

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał EFTA

2012/C 136/05

Wyrok Trybunału z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie E-2/11 – STX Norway Offshore AS i inni przeciwko państwu norweskiemu, reprezentowanemu przez Radę ds. Taryf (Swoboda świadczenia usług – Dyrektywa 96/71/WE – Delegowanie pracowników – Minimalne stawki płac – Maksymalne godziny pracy – Wynagrodzenie za pracę wymagającą noclegu poza domem – Zwrot wydatków)

8

2012/C 136/06

Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Héraðsdómur Reykjavíkur w dniu 16 grudnia 2011 r. w sprawie Vín Tríó ehf. przeciwko Republice Islandii (Sprawa E-19/11)

9

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 136/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

10

2012/C 136/08

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

11

2012/C 136/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

12

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2012/C 136/10

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

13

2012/C 136/11

Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

16

2012/C 136/12

Ogłoszenie informacyjne – Konsultacje społeczne – Oznaczenia geograficzne produktów ze Szwajcarii i Liechtensteinu

21

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Rezolucje, zalecenia i opinie

OPINIE

Europejski Inspektor Ochrony Danych

11.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/1


Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosków ustawodawczych dotyczących alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

2012/C 136/01

EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 16,

uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 7 i 8,

uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1),

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2), w szczególności jego art. 41,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ OPINIĘ:

I.   WPROWADZENIE

I.1.   Konsultacje z EIOD i cel niniejszej opinii

1.

W dniu 29 listopada 2011 r. Komisja przyjęła dwa wnioski ustawodawcze dotyczące alternatywnych metod rozstrzygania sporów (zwane dalej „wnioskami”):

wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (zwany dalej „wnioskiem w sprawie ADR”) (3),

wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (zwany dalej „wnioskiem w sprawie ODR”) (4).

2.

W dniu 6 grudnia 2011 r. EIOD otrzymał do konsultacji wniosek w sprawie ADR i wniosek w sprawie ODR. Również przed przyjęciem tych wniosków przeprowadzono nieformalne konsultacje z EIOD, który przedstawił nieformalne uwagi. EIOD przyjmuje z zadowoleniem przeprowadzenie takich wczesnych konsultacji oraz fakt, że większość zaleceń zawartych w jego uwagach włączono do wniosków.

3.

Celem niniejszej opinii jest analiza przetwarzania danych osobowych przewidzianego we wnioskach oraz wyjaśnienie, w jaki sposób odnoszą się one do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Uwaga zostanie poświęcona głównie wnioskowi w sprawie ODR, ponieważ dotyczy on zcentralizowanego przetwarzania danych osobowych związanego ze sporami przekazanymi do platformy internetowej.

I.2.   Cel wniosków

4.

Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR) zapewniają alternatywne sposoby rozwiązywania sporów; sposoby te są zazwyczaj mniej kosztowne i szybsze niż wszczynanie procedur sądowych. Celem wniosku w sprawie ADR jest zapewnienie tego rodzaju rozwiązań we wszystkich państwach członkowskich UE, tak aby możliwe było rozstrzyganie wszelkich transgranicznych sporów konsumenckich związanych ze sprzedażą produktów lub świadczeniem usług w UE.

5.

Wniosek w sprawie ODR oparty jest na idei powszechnej dostępności w UE alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich. Przewiduje on utworzenie platformy internetowego rozstrzygania sporów (zwanej dalej „platformą ODR”), którą konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać w celu przesyłania skarg związanych z transgranicznymi transakcjami internetowymi właściwemu podmiotowi ADR.

II.   UWAGI OGÓLNE

6.

EIOD popiera cel wniosku i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zasady ochrony danych osobowych zostały uwzględnione od najwcześniejszego etapu procesu opracowywania przepisów.

7.

EIOD przyjmuje również z zadowoleniem odniesienia do stosowania przepisów dotyczących ochrony danych we wniosku w sprawie ODR (5) oraz odniesienia do stosowania krajowych przepisów wdrażających dyrektywę 95/46/WE w kontekście wniosku w sprawie ADR (6), jak również odniesienia do konsultacji z EIOD (7).

III.   UWAGI SZCZEGÓŁOWE

III.1.   Rola administratorów danych: konieczność jasnego wskazania obszarów odpowiedzialności

8.

Zgodnie z wnioskiem w sprawie ODR w kontekście każdego sporu przekazanego za pośrednictwem platformy ODR dane będą przetwarzane przez trzy rodzaje podmiotów:

podmioty ADR,

doradców ds. ODR, którzy będą zapewniać wsparcie w procesie rozstrzygania sporów przekazywanych poprzez platformę ODR (8),

Komisję.

W art. 11 ust. 4 stwierdzono, że każdy z tych podmiotów należy uważać za administratora danych w odniesieniu do czynności przetwarzania danych osobowych związanych z jego obowiązkami.

9.

Wielu z tych administratorów można jednakże uznać za odpowiedzialnych za przetwarzanie tych samych danych osobowych (9). Przykładowo, dane związane z konkretnym sporem, przesłane poprzez platformę ODR, mogą być badane przez kilku zajmujących się danym sporem doradców ds. ODR oraz przez właściwy dla tego sporu system ADR. Komisja może również przetwarzać te dane osobowe w celu prowadzenia i obsługiwania platformy ODR.

10.

W tym kontekście EIOD przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w motywie 20 wniosku w sprawie ODR wskazano, że przepisy dotyczące ochrony danych mają zastosowanie do wszystkich tych podmiotów. Jednakże w części ustawodawczej wniosku należy sprecyzować co najmniej, do którego administratora danych osoby, których dane dotyczą powinny kierować swoje wnioski o dostęp, poprawienie, blokowanie i usuwanie danych, a także który administrator zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku konkretnych naruszeń przepisów dotyczących ochrony danych (na przykład naruszenia bezpieczeństwa). Odpowiednie informacje powinny również zostać przedstawione osobom, których dane dotyczą.

III.2.   Ograniczenie dostępu i okres zatrzymania

11.

Zgodnie z art. 11 wniosku w sprawie ODR dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez platformę ODR jest ograniczony do:

podmiotu ADR właściwego do celów rozstrzygnięcia sporu,

doradców ds. ODR zapewniających wsparcie przy rozstrzyganiu sporu (np. w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy stronami a właściwym podmiotem ADR lub, aby poinformować konsumentów o sposobach dochodzenia roszczeń poza platformą ODR),

Komisji, jeśli jest to niezbędne do prowadzenia i obsługiwania platformy ODR, w tym w celu monitorowania stosowania platformy przez podmioty ADR i doradców ds. ODR (10).

12.

EIOD przyjmuje z zadowoleniem powyższe zastosowanie zasady celowości i ograniczenie praw dostępu. Nie jest jednakże jasne, czy wszyscy doradcy ds. ODR (co najmniej 54) będą mieli dostęp do danych osobowych związanych ze wszystkimi sporami. EIOD zaleca doprecyzowanie, że każdy doradca ds. ODR będzie miał dostęp wyłącznie do danych niezbędnych do wypełnienia swoich obowiązków wynikających z art. 6 ust. 2.

13.

W odniesieniu do okresu zatrzymania EIOD przyjmuje z zadowoleniem art. 11 ust. 3, który umożliwia przechowywanie danych osobowych jedynie przez czas konieczny do rozstrzygnięcia sporu oraz realizację prawa osoby, której dane dotyczą, do dostępu do danych. Przyjmuje również z zadowoleniem obowiązek automatycznego usunięcia danych po 6 miesiącach od daty zakończenia sporu.

III.3.   Przetwarzanie specjalnych kategorii danych: możliwa potrzeba kontroli wstępnej

14.

Przy uwzględnieniu celu wniosków możliwe jest przetwarzanie danych osobowych związanych z konkretnymi naruszeniami. Możliwe jest również przetwarzanie danych dotyczących zdrowia w przypadku sporów związanych ze sprzedażą towarów i świadczeniem usług związanych ze zdrowiem.

15.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach platformy ODR może zatem podlegać kontroli wstępnej dokonywanej przez krajowe organy ochrony danych oraz przez EIOD zgodnie z wymogami art. 27 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 oraz art. 20 dyrektywy 95/46/WE (11). EIOD przyjmuje, że Komisja jest świadoma, że przed uruchomieniem platformy ODR konieczne jest stwierdzenie, czy przetwarzanie powinno podlegać kontroli wstępnej.

III.4.   Należy przeprowadzić konsultacje z EIOD w sprawie aktów delegowanych i wykonawczych związanych z formularzem skargi

16.

Informacje podawane w elektronicznym formularzu skargi (zwanym dalej „formularzem”) wyszczególnione zostały w załączniku do wniosku w sprawie ODR. Obejmują one dane osobowe stron (imię i nazwisko lub nazwę, adres oraz w stosownych przypadkach adres e-mail i stronę internetową) oraz dane mające na celu ustalenie, który podmiot ADR jest właściwy do zajęcia się danym sporem (miejsce zamieszkania konsumenta w momencie zamówienia towarów lub usług, rodzaje towarów lub usług itp.).

17.

EIOD przyjmuje z zadowoleniem art. 7 ust. 6, w którym przypomina się, że w formularzu i załącznikach do niego mogą być przetwarzane tylko te dane, które są dokładne i istotne i nie są zbędne. Lista danych zawartych w załączniku musi również być zgodna z zasadą celowości.

18.

Ta lista może być jednak zmieniana w drodze aktów delegowanych, a zmiany wprowadzane w formularzu będą regulowane w drodze aktów wykonawczych (12). EIOD zaleca dodanie odniesienia do obowiązku przeprowadzenia konsultacji z EIOD jeśli akty te będą dotyczyć przetwarzania danych osobowych.

III.5.   Środki bezpieczeństwa: konieczność przeprowadzenia oceny wpływu na prywatność

19.

EIOD przyjmuje z zadowoleniem przepisy dotyczące poufności i bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa wyszczególnione w art. 12 wniosku w sprawie ODR obejmują kontrolę dostępu, plan bezpieczeństwa i zarządzanie zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem.

20.

EIOD zaleca również dodanie odniesienia do konieczności przeprowadzenia oceny wpływu na prywatność (w tym oceny ryzyka) oraz odniesienia do konieczności regularnego prowadzenia kontroli i sporządzania sprawozdań na temat zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

21.

Dodatkowo EIOD pragnie przypomnieć, że przy tworzeniu narzędzi technologii informacyjnej przeznaczonych do stworzenia platformy ODR należy od bardzo wczesnych etapów uwzględnić ochronę prywatności i danych (koncepcja „privacy-by-design”), w tym stosować narzędzia umożliwiające użytkownikom lepsze chronienie danych osobowych (na przykład zatwierdzanie i kodowanie).

III.6.   Informacje dla osób, których dotyczą dane

22.

EIOD przyjmuje z zadowoleniem motyw 21 wniosku w sprawie ODR, w którym stwierdza się, że osoby, których dane dotyczą, powinny być informowane o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz o ich prawach poprzez dostępną publicznie informację o polityce prywatności. Jednakże obowiązek informowania osób, których dane dotyczą, powinien być również zawarty w części legislacyjnej wniosku w sprawie ODR.

23.

Dodatkowo osoby, których dane dotyczą, powinny być również informowane o tym, który administrator danych jest odpowiedzialny za realizację ich praw. Informacja o polityce prywatności powinna być wyraźnie widoczna dla wszystkich osób wypełniających formularz.

IV.   WNIOSKI

24.

EIOD przyjmuje z zadowoleniem fakt, że zasady ochrony danych osobowych zostały włączone do tekstu dokumentu, w szczególności w odniesieniu do zasady celowości, ograniczenia dostępu, ograniczenia okresu zatrzymania i środków bezpieczeństwa. Zaleca on jednakże:

sprecyzowanie obowiązków administratorów danych i odpowiednie informowanie osób, których dane dotyczą,

wyjaśnienie ograniczenia praw dostępu do danych,

uzupełnienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa,

wzmiankę o konieczności skonsultowania się z EIOD w sprawie aktów delegowanych i aktów wykonawczych związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

25.

EIOD pragnie również przypomnieć, że przetwarzanie danych osobowych w ramach platformy ODR może podlegać kontroli wstępnej dokonywanej przez EIOD oraz przez krajowe organy ochrony danych.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 stycznia 2012 r.

Giovanni BUTTARELLI

Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych


(1)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(2)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(3)  COM(2011) 793 wersja ostateczna.

(4)  COM(2011) 794 wersja ostateczna.

(5)  Motyw 20 i 21 oraz art. 11 ust. 4 wniosku w sprawie ODR.

(6)  Motyw 16 wniosku w sprawie ADR.

(7)  Preambuły i uzasadnienia wniosków.

(8)  Każde państwo członkowskie będzie musiało wskazać jeden punkt kontaktowy na potrzeby ODR, który będzie siedzibą co najmniej dwóch doradców ds. ODR. Komisja stworzy sieć punktów kontaktowych ODR.

(9)  Zob. opinia nr 1/2010 Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych powołanej na mocy art. 29 w sprawie pojęć „administrator danych” i „przetwarzający”, przyjęta w dniu 16 lutego 2010 r. (WP 169), s. 17–24, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_pl.pdf

(10)  Zob. art. 11 ust. 2 wniosku w sprawie ODR.

(11)  Artykuł 27 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 zawiera wymóg, by przetwarzanie „danych odnoszących się do zdrowia i dotyczących podejrzeń o popełnienie przestępstwa, przestępstw, wyroków karnych lub środków bezpieczeństwa” podlegało kontroli wstępnej EIOD. Zgodnie z art. 20 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE kontroli wstępnej organu ochrony danych podlegają operacje przetwarzania mogące stwarzać określone zagrożenia związane z ochroną danych, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

(12)  Motywy 23–24 oraz art. 7 ust. 4–5 wniosku w sprawie ODR.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

11.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/5


Kursy walutowe euro (1)

9 maja 2012 r.

2012/C 136/02

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,295

JPY

Jen

102,99

DKK

Korona duńska

7,435

GBP

Funt szterling

0,80495

SEK

Korona szwedzka

8,9097

CHF

Frank szwajcarski

1,201

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,563

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,243

HUF

Forint węgierski

290,7

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6983

PLN

Złoty polski

4,2154

RON

Lej rumuński

4,421

TRY

Lir turecki

2,3236

AUD

Dolar australijski

1,2886

CAD

Dolar kanadyjski

1,3007

HKD

Dolar Hongkongu

10,053

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6509

SGD

Dolar singapurski

1,6232

KRW

Won

1 481,06

ZAR

Rand

10,3988

CNY

Yuan renminbi

8,1726

HRK

Kuna chorwacka

7,505

IDR

Rupia indonezyjska

11 951,56

MYR

Ringgit malezyjski

3,9808

PHP

Peso filipińskie

55,18

RUB

Rubel rosyjski

39,3

THB

Bat tajlandzki

40,287

BRL

Real

2,5337

MXN

Peso meksykańskie

17,4978

INR

Rupia indyjska

69,768


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


11.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/6


Kursy walutowe euro (1)

10 maja 2012 r.

2012/C 136/03

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2961

JPY

Jen

103,31

DKK

Korona duńska

7,4335

GBP

Funt szterling

0,80180

SEK

Korona szwedzka

8,9448

CHF

Frank szwajcarski

1,2013

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,5575

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,162

HUF

Forint węgierski

288,31

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6982

PLN

Złoty polski

4,2292

RON

Lej rumuński

4,4190

TRY

Lir turecki

2,3135

AUD

Dolar australijski

1,2801

CAD

Dolar kanadyjski

1,2945

HKD

Dolar Hongkongu

10,0615

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6434

SGD

Dolar singapurski

1,6199

KRW

Won

1 480,27

ZAR

Rand

10,3800

CNY

Yuan renminbi

8,1840

HRK

Kuna chorwacka

7,5055

IDR

Rupia indonezyjska

11 954,38

MYR

Ringgit malezyjski

3,9758

PHP

Peso filipińskie

55,039

RUB

Rubel rosyjski

39,0370

THB

Bat tajlandzki

40,335

BRL

Real

2,5456

MXN

Peso meksykańskie

17,4001

INR

Rupia indyjska

69,1310


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Urząd Nadzoru EFTA

11.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/7


Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących trzy państwa EFTA od dnia 1 stycznia 2012 r.

(Opublikowane zgodnie z art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (opublikowanej w Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 i w Suplemencie EOG nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1))

2012/C 136/04

Stopy bazowe obliczane są zgodnie z przepisami rozdziału Wytycznych Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie pomocy państwa, dotyczącego metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych (wytyczne zmienione decyzją Urzędu nr 788/08/COL z dnia 17 grudnia 2008 r.). Zgodnie z wytycznymi w sprawie pomocy państwa właściwą stopę referencyjną otrzymuje się poprzez dodanie odpowiednich marż. W przypadku stopy dyskontowej oznacza to dodanie do stopy bazowej odpowiedniej marży w wysokości 100 punktów bazowych. Zasadniczo stopa od zwracanej pomocy będzie obliczana poprzez dodanie 100 punktów bazowych do stopy bazowej przewidzianej w decyzji Urzędu nr 789/08/COL z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniającej decyzję Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. (opublikowaną w Dz.U. L 340 z 22.12.2010, s. 1 i w Suplemencie EOG nr 72/2010 z 22.12.2010, s. 1).

 

Islandia

Liechtenstein

Norwegia

1.1.2012–

4,70

0,31

3,57


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Trybunał EFTA

11.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/8


WYROK TRYBUNAŁU

z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie E-2/11

STX Norway Offshore AS i inni przeciwko państwu norweskiemu, reprezentowanemu przez Radę ds. Taryf

(Swoboda świadczenia usług – Dyrektywa 96/71/WE – Delegowanie pracowników – Minimalne stawki płac – Maksymalne godziny pracy – Wynagrodzenie za pracę wymagającą noclegu poza domem – Zwrot wydatków)

2012/C 136/05

W sprawie E-2/11 STX Norway Offshore AS i inni przeciwko państwu norweskiemu, reprezentowanemu przez Radę ds. Taryf – WNIOSEK do Trybunału zgodnie z art. 34 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, złożony przez Borgarting lagmannsrett (sąd apelacyjny w Borgarting, Norwegia), dotyczący zgodności z prawem EOG warunków zatrudnienia przewidzianych w umowie zbiorowej zgłoszonej jako mającej powszechne zastosowanie w przemyśle budownictwa okrętowego i dotyczący interpretacji art. 36 Porozumienia EOG i art. 3 aktu wymienionego w pkt 30 załącznika XVIII do Porozumienia EOG, tj. dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, dostosowanej do Porozumienia EOG protokołem 1 do tego porozumienia, Trybunał w składzie Carl Baudenbacher, przewodniczący, Per Christiansen i Páll Hreinsson (sędzia sprawozdawca), sędziowie, wydał dnia 23 stycznia 2012 r. wyrok zawierający sentencję następującej treści:

1)

Termin „maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku” zawarty w art. 3 ust. 1 tiret pierwsze lit. a) dyrektywy 96/71/WE obejmuje warunki dotyczące „maksymalnych normalnych godzin pracy”, takie jak te opisane we wniosku o wydanie opinii doradczej.

2)

Artykuł 3 ust. 1 tiret pierwsze lit. c) dyrektywy 96/71/WE, interpretowany w świetle art. 36 Porozumienia EOG, zasadniczo wyklucza możliwość żądania przez państwo EOG od przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie EOG i świadczącego usługi na terytorium tego pierwszego państwa, by płaciło pracownikom wynagrodzenie minimalne określone w przepisach krajowych tego państwa za pracę wymagającą noclegu poza domem, chyba że przepisy przewidujące takie dodatkowe wynagrodzenie służą realizacji celu w interesie publicznym, a ich stosowanie nie jest nieproporcjonalne. Stwierdzenie, czy przepisy te rzeczywiście służą realizacji celu w interesie publicznym, przy zastosowaniu odpowiednich środków, leży w gestii organów krajowych lub, w stosownych przypadkach, sądów przyjmującego państwa EOG.

3)

Dyrektywa 96/71/WE nie zezwala państwu EOG na zapewnienie pracownikom oddelegowanym na jego terytorium z innego państwa EOG zwrotu wydatków za podróż oraz noclegi i wyżywienie w przypadku pracy wymagającej noclegu poza domem, chyba że uzasadniają to przepisy dotyczące polityki publicznej.

4)

Odsetek pracowników objętych odpowiednią umową zbiorową, zanim została ona ogłoszona jako powszechnie obowiązująca, nie ma znaczenia, jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania 1 a), 1 b) i 1 c).


11.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/9


Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Héraðsdómur Reykjavíkur w dniu 16 grudnia 2011 r. w sprawie Vín Tríó ehf. przeciwko Republice Islandii

(Sprawa E-19/11)

2012/C 136/06

W dniu 26 grudnia 2011 r. do kancelarii Trybunału EFTA wpłynął wniosek złożony do Trybunału EFTA w dniu 16 grudnia 2011 r. przez Héraðsdómur Reykjavíkur (sąd rejonowy w Reykjaviku), o wydanie opinii doradczej w sprawie Vín Tríó ehf. przeciwko Republice Islandii w odniesieniu do następujących kwestii:

1)

czy ma miejsce sprzeczność z art. 11 lub art. 16 akapit pierwszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeśli umawiająca się strona określi w prawodawstwie lub poprzez akty administracyjne, że podmiot wykonujący monopol państwowy w zakresie sprzedaży detalicznej alkoholu może odmówić przyjęcia do sprzedaży w swoich punktach sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych zawierających środki pobudzające, np. kofeinę?

2)

jeśli Trybunał EFTA stwierdzi, że uzgodnienie, o którym mowa w pytaniu pierwszym, stanowi ilościowe ograniczenie przywozu lub środek o skutkach równoważnych w rozumieniu art. 11 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, proszę udzielić odpowiedzi na pytanie, czy takie uzgodnienie można jednak uznać za uzasadnione w świetle art. 13 tego porozumienia,

3)

jeśli uzgodnienie opisane w pytaniu pierwszym uznaje się za sprzeczne z art. 11 lub art. 16 akapit pierwszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, proszę odpowiedzieć na pytanie, czy Trybunał EFTA uznaje (w stopniu w jakim ocenia takie pytania), że spełnione zostały warunki, jakie musi spełnić powód, aby nabyć prawo do uzyskania odszkodowania od państwa EFTA z tytułu naruszenia tego porozumienia.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

11.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/10


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 136/07

1.

W dniu 2 maja 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Solvay SA („Solvay”, Belgia) i Air Liquide International („Air Liquide”, Francja), przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą („JV”, Belgia) w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Solvay: spółka dominująca w grupie przedsiębiorstw prowadzących działalność międzynarodową w sektorze badań, rozwoju, produkcji, wprowadzania na rynek oraz sprzedaży chemikaliów i tworzyw sztucznych,

w przypadku przedsiębiorstwa Air Liquide: działalność w zakresie produkcji i dostaw gazów technicznych i świadczenie powiązanych usług dla różnych sektorów przemysłu,

w przypadku wspólnego przedsiębiorstwa: finansowanie, budowa, eksploatacja i obsługa zakładów produkcyjnych fluoru gazowego, zlokalizowanych na terenie zakładów klienta lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu realizacji dostaw tego gazu rurociągami do odbiorców w przemyśle fotowoltaicznym i w sektorze płaskich wyświetlaczy panelowych, zlokalizowanym głównie w Azji.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).


11.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/11


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 136/08

1.

W dniu 3 maja 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Bouygues Bâtiment International SA („BBI”, Francja), wchodzące w skład grupy Bouygues SA („Bouygues”, Francja) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Amelia Investments Limited („Amelia”, Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Bouygues: budownictwo, telekomunikacja i media,

w przypadku przedsiębiorstwa Amelia: budownictwo oraz inżynieria lądowa na terytorium Zjednoczonego Królestwa za pośrednictwem spółek zależnych Thomas Vale Construction Plc i Fitzgerald Contractors Limited.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).


11.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/12


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 136/09

1.

W dniu 30 kwietnia 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Lecta SA („Lecta”) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Polyedra SpA i Polyedra AG (łącznie „Polyedra”), w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Lecta: działalność głównie w zakresie produkcji cienkiego papieru powleczonego, a także, w mniejszym stopniu, w zakresie produkcji papieru specjalistycznego, oraz pośrednictwo handlowe w sektorze papieru,

w przypadku przedsiębiorstwa Polyedra: działalność w zakresie pośrednictwa handlowego w sektorze papieru.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).


INNE AKTY

Komisja Europejska

11.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/13


Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

2012/C 136/10

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1). Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

JEDNOLITY DOKUMENT

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

„KITKAN VIISAS”

NR WE: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

ChOG ( ) ChNP ( X )

1.   Nazwa:

„Kitkan viisas”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie:

Finlandia

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego:

3.1.   Nazwa produktu:

Klasa 1.7. –

Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich

3.2.   Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1:

Nazwa „Kitkan viisas” odnosi się do sielawy (Coregonus albula) łowionej w jeziorach wyżyny Koillismaa. Główne cechy charakterystyczne „Kitkan viisas” są następujące:

„Kitkan viisas” są mniejsze niż wiele innych odmian sielawy. W zależności od rocznych wahań w warunkach wzrostu, ich średni rozmiar po jednym okresie wzrostu wynosi od 7 cm do 9 cm. Ze względu na jej mały rozmiar kręgosłup sielawy nie twardnieje, tylko pozostaje miękki. Mały rozmiar ryby wynika z niskiego poziomu składników odżywczych w wodach oraz krótkiego okresu wzrostu,

„Kitkan viisas” osiąga dojrzałość w wieku ok. 15 miesięcy, kiedy ryba mierzy ok. 8 cm długości i waży 4–5 gramów. Ryba ma ciemne ubarwienie; jej grzbiet jest niemal czarny, boki są jasnosrebrne, a płetwy są jasnego koloru. Sielawę można odróżnić od siei wędrownej, uklei czy innego narybku tego samego rozmiaru po rozmiarze dolnej szczęki, która jest znacznie dłuższa od górnej. Ikra sielawy jest niewielkich rozmiarów: litr ikry zawiera około 500 000 jajeczek. Tarło ma miejsce jesienią, po czym jajeczka zimują w stanie odpoczynku, a wiosną w ciągu kilku tygodni z jajeczek wylęga się narybek,

w zimie jelita „Kitkan viisas” opróżniają się całkowicie z powodu przymusowego postu podczas długiej zimy, dlatego też nie ma powodu, by ją czyścić.

„Kitkan viisas” sprzedawana jest świeża lub mrożona.

3.3.   Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych):

Nie dotyczy.

3.4.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego):

Sielawa żywi się planktonem i larwami insektów. Sielawa pobiera wszystkie potrzebne składniki odżywcze z naturalnego jeziora słodkowodnego określonego obszaru geograficznego.

3.5.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na określonym obszarze geograficznym:

Ryba musi być poławiana na określonym obszarze geograficznym. Aby móc zagwarantować jakość, wstępne przetworzenie także musi nastąpić na tym samym określonym obszarze geograficznym. Wstępne przetworzenie polega na oczyszczeniu i zamrożeniu ryby, co w tym przypadku oznacza następujące czynności:

podczas czyszczenia sielawy usuwane są co najmniej wnętrzności i skrzela. W razie potrzeby może zostać usunięta głowa i ogon, a także inne części ryby. Jednak pierwotny kształt sielawy musi być rozpoznawalny.

Po zamrożeniu temperatura ryby musi zostać obniżona do co najmniej – 18 stopni Celsjusza.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.:

Nie dotyczy.

3.7.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania:

Nie dotyczy.

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego:

Obszar geograficzny składa się ze znajdujących się w gminach Kuusamo i Posio wyżynnych obszarów połowowych dorzeczy Koutajoki i Kemjoki, uchodzących do Morza Białego, oprócz jezior położonych w rosyjskiej strefie granicznej.

5.   Związek z obszarem geograficznym:

5.1.   Specyfikacja obszaru geograficznego:

Sielawa „Kitkan viisas” zamieszkuje dorzecze wyżyny Koillismaa. Obszar ten znajduje się blisko koła podbiegunowego na półkuli północnej, gdzie jeziora pokryte są lodem od października do maja. Obszar wyżyny Koillismaa leży średnio 240 metrów nad poziomem morza. Wody są przejrzyste, o niskiej zawartości składników odżywczych, o poziomie kwasowości bliskim neutralnego.

Różnice poziomu i prądy wody są bardzo niewielkie, dlatego też w niecce jeziora o żadnej porze roku nie ma prądów. Warunki tlenowe wody pozostają dobre także podczas okresu zimowego. Te uwarunkowania środowiskowe oznaczają, że sielawa pozostaje w wodach, w których się urodziła i nie migruje do niżej położonych akwenów.

Ze względu na to, że „Kitkan viisas” jest rybą tak małą, wymagana jest specjalna technika połowu. Tradycyjną i najbardziej popularną metodą stosowaną przez miejscowych rybaków w połowach sielawy są niewody. W okresie tarła do połowów sielawy używa się także sieci, a w lecie – pułapek. Do połowu „Kitkan viisas” nie używa się trawlerów.

5.2.   Specyfikacja produktu:

Arktyczne warunki klimatyczne i niski poziom składników odżywczych w wodach powodują, że „Kitkan viisas” są znacznie mniejsze niż kilka innych odmian sielawy słodkowodnej. Ze względu na jej mały rozmiar kręgosłup „Kitkan viisas” nie twardnieje, tylko pozostaje miękki. Z powodu przymusowego postu podczas długiej zimy jelita sielawy całkowicie się opróżniają, dlatego w zimie ryby te mogą być spożywane bez czyszczenia.

5.3.   Związek przyczynowy zachodzący pomiędzy obszarem geograficznym a jakością lub cechami charakterystycznymi produktu (w przypadku ChNP) lub określoną jakością, renomą lub inną cechą charakterystyczną produktu (w przypadku ChOG):

„Kitkan viisas” dają się odróżnić po swoim charakterystycznym wyglądzie, wynikającym z arktycznych warunków wyżyny Koillismaa i niskiej zawartości składników odżywczych w jej wodach. Tradycyjne metody połowu stosowane na tym obszarze i używanie w zimie nieoczyszczonej sielawy wynikają wyłącznie z cech charakterystycznych omawianego obszaru geograficznego. Fakt, że „Kitkan viisas” nie migruje do niżej położonych akwenów, związany jest z warunkami środowiskowymi wód przedmiotowego obszaru geograficznego.

Odesłanie do publikacji specyfikacji:

(Artykuł 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.


11.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/16


Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

2012/C 136/11

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1). Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN SKŁADANY NA PODSTAWIE ART. 9

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

NR WE: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

ChOG ( X ) ChNP ( )

1.   Nagłówek w specyfikacji produktu, którego dotyczy zmiana:

Nazwa produktu

Opis produktu

Obszar geograficzny

Dowód pochodzenia

Metoda produkcji

Związek z obszarem geograficznym

Etykietowanie

Wymogi krajowe

Inne (określić jakie)

2.   Rodzaj zmiany:

Zmiana jednolitego dokumentu lub arkusza streszczenia

Zmiana specyfikacji zarejestrowanej ChNP lub zarejestrowanego ChOG, w odniesieniu do których nie opublikowano ani jednolitego dokumentu ani arkusza streszczenia

Zmiana specyfikacji niewymagająca zmian w opublikowanym jednolitym dokumencie (art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

Tymczasowa zmiana specyfikacji wynikająca z wprowadzenia obowiązkowych środków sanitarnych lub fitosanitarnych przez władze publiczne (art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

3.   Zmiany:

3.1.   Metoda produkcji:

Artykuł 5 ust. 6 i 7:

„Po zbiorze, bulwy młodych cebul pozbawia się pobrudzonej ziemią łuski, łodygi obcina się na wysokości 40 cm po czym wiąże w pęczki i układa w skrzynkach.

Bulwy cebuli do spożycia w stanie świeżym (cipolla da consumo fresco), po obraniu z wierzchniej łuski i ewentualnym przycięciu łodyg do 60 cm, są wiązane w pęczki o wadze 5-8 kg i pakowane w skrzynie lub skrzynki.”

otrzymuje brzmienie:

„Po zbiorze, bulwy młodych cebul pozbawia się pobrudzonej ziemią łuski, łodygi obcina się na wysokości od 30 cm do 60 cm, po czym wiąże w pęczki i układa w skrzynkach.

Bulwy cebuli do spożycia w stanie świeżym (cipolla da consumo fresco), po obraniu z wierzchniej łuski i skróceniu łodyg do różnej długości, od 35 cm do 60 cm, są wiązane w pęczki o wadze 1,5–6 kg i pakowane w skrzynie lub skrzynki.”.

Artykuł 9 ust. 2

„Aby cebula ChOG »Cipolla Rossa di Tropea — Calabria« mogła zostać dopuszczona do spożycia, musi zostać opakowana w następujący sposób:

młode cebulki powiązane w pęczki układane są w skrzynkach z kartonu, plastiku lub drewna, gotowych do sprzedaży;

cebula do spożycia w stanie świeżym, powiązana w pęki o wadze 5-8 kg, układana jest w skrzyniach lub skrzynkach.”

otrzymuje brzmienie:

„Aby cebula ChOG »Cipolla Rossa di Tropea Calabria« mogła zostać dopuszczona do spożycia, musi zostać opakowana w następujący sposób:

młode cebulki powiązane w pęczki układane są w skrzynkach z kartonu, plastiku lub drewna, gotowych do sprzedaży,

cebula do spożycia w stanie świeżym, powiązana w pęki o wadze 1,5–6 kg, układana jest w skrzyniach lub skrzynkach.”.

Postanowienia dotyczące przygotowania produktu do pakowania zostały zmienione w celu zapewnienia większej elastyczności jeżeli chodzi o wymiary opakowań i sprostania nowym wymogom rynkowym w zakresie opakowań.

Artykuł 9 ust. 4

„Minimalna liczba cebul tworzących warkocz, niezależnie od ich wielkości, to 6 sztuk. W każdym opakowaniu musi być taka sama liczba i waga cebul.”

otrzymuje brzmienie:

„Liczba cebul tworzących warkocz, niezależnie od ich wielkości, wynosi co najmniej 6 sztuk.”.

Lokalni producenci zyskują większą swobodę w zakresie tworzenia tradycyjnych „warkoczy” jeżeli chodzi o liczbę i rozmiary cebul.

Artykuł 9 ust. 7

„Młode cebule i cebule przeznaczone do spożycia w stanie świeżym powiązane w pęki, a cebule do przechowywania w warkoczach dopuszczane do spożycia oznaczone są nalepką zawierającą logo i nazwę handlową czyniące produkt wyraźnie rozpoznawalnym.”

otrzymuje brzmienie:

„Młode cebule i cebule przeznaczone do przechowywania w warkoczach dopuszczane do obrotu oznaczane są nalepką lub podobnym oznaczeniem zawierającym logo UE oraz nazwę handlową produktu, natomiast w przypadku cebul przeznaczonych do spożycia w stanie świeżym, umieszczonych w skrzynkach lub kartonach, każdy pęczek oznaczany jest kompletną etykietą, zawierającą zarejestrowaną nazwę firmy, logo UE, nazwę handlową i rodzaj produktu, w celu zagwarantowania możliwości śledzenia pochodzenia produktów i uczynienia ich wyraźnie rozpoznawalnymi.”.

Każdy pęczek „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” rodzaju przeznaczonego do spożycia w stanie świeżym musi być oznaczony etykietą zawierającą zarejestrowaną nazwę firmy, logo UE i nazwę handlową, a także oznaczenie rodzaju produktu. W ten sposób każdy pęczek oznaczony będzie etykietą zawierającą wszystkie informacje potrzebne konsumentowi do prawidłowej identyfikacji produktu.

3.2.   Dostosowanie przepisów:

Dokonano zmiany odniesień do rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 zawartych w specyfikacji produktu.

JEDNOLITY DOKUMENT

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

NR WE: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

ChOG ( X ) ChNP ( )

1.   Nazwa:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie:

Włochy

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego:

3.1.   Rodzaj produktu:

Klasa 1.6 –

Owoce, warzywa i zboża nieprzetworzone lub przetworzone

3.2.   Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1:

Chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” oznacza bulwy z gatunku Allium Cepa ograniczające się wyłącznie do wymienionych poniżej odmian lokalnych, odróżniających się kształtem bulwy i wcześniejszym dojrzewaniem spowodowanym okresem oddziaływania światła:

„Tondo Piatta” – odmiana wczesna,

„Mezza campana” – odmiana średnio wczesna,

„Allungata” – odmiana późna.

Odróżnia się trzy rodzaje produktu:

 

młode cebulki:

kolor: biało-różowo-fioletowa,

smak: słodki, delikatny,

kaliber: zgodnie z wielkością określoną normami wspólnotowymi;

 

cebula do spożycia w stanie świeżym:

kolor: biało-czerwona do fioletowej,

smak: słodki i delikatny,

kaliber: zgodnie z wielkością określoną normami wspólnotowymi;

 

cebula do przechowywania:

kolor: czerwono-fioletowa,

smak: słodki i chrupiący,

kaliber: zgodnie z wielkością określoną normami wspólnotowymi;

3.3.   Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych):

3.4.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego):

3.5.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym:

Wszystkie etapy produkcji, od zasiewów do zbiorów „Cipolla Rossa di Tropea Calabria”, muszą mieć miejsce w obszarze geograficznym produkcji.

3.6.   Szczegółowe normy dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.:

Po zebraniu bulwy „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” są poddawane następującym zabiegom:

bulwy młodych cebul pozbawia się pobrudzonej ziemią łuski, łodygi obcina się na wysokości od 30 do 60 cm, po czym wiąże w pęczki i układa w skrzynkach,

bulwy cebuli do spożycia w stanie świeżym (cipolla da consumo fresco), po obraniu z wierzchniej łuski i skróceniu łodyg do różnej długości, od 35 cm do 60 cm, są wiązane w pęczki o wadze 1,5–6 kg i pakowane w skrzynie lub skrzynki,

w przypadku cebuli przeznaczonej do przechowywania (cipolla da serbo), bulwy układa się w rzędach na ziemi i przykrywa liśćmi, zostawiając je do suszenia na 8 do 15 dni, tak aby osiągnęły pewien stopień zwartości i twardości oraz jasnoczerwoną barwę; po wysuszeniu bulw, ich łodygi odcina się bądź pozostawia, w przypadku cebuli konfekcjonowanej w warkocze. Liczba cebul tworzących warkocz, niezależnie od ich wielkości, wynosi co najmniej 6 sztuk; pakowane są one w worki lub skrzynie o wadze nieprzekraczającej 25 kg.

Pakowanie musi odbywać się w pobliżu obszaru produkcji, z poszanowaniem tradycyjnych metod wynikających z lokalnych zwyczajów i folkloru, w celu zapewnienia możliwości śledzenia pochodzenia i kontroli produktu oraz utrzymania jego jakości.

3.7.   Szczegółowe normy dotyczące etykietowania:

Na pojemnikach powinna zostać nadrukowana, czcionką dwukrotnie większą od czcionki użytej we wszelkich innych oznaczeniach, nazwa „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” ChOG z wyszczególnionym rodzajem: „Młode cebulki”, „Cebula do spożycia w stanie świeżym”, „Cebula do przechowywania” i nazwą handlową.

Młode cebule i cebule przeznaczone do przechowywania w warkoczach dopuszczane do obrotu oznaczane są nalepką lub podobnym oznaczeniem zawierającym logo UE oraz nazwę handlową produktu, natomiast w przypadku cebul przeznaczonych do spożycia w stanie świeżym, umieszczonych w skrzynkach lub kartonach, każdy pęczek oznaczany jest pełną etykietą, zawierającą zarejestrowaną nazwę firmy, logo UE, nazwę handlową i rodzaj produktu, w celu zagwarantowania możliwości śledzenia pochodzenia produktów i uczynienia ich wyraźnie rozpoznawalnymi.

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego:

Obszar produkcji cebuli „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” ChOG obejmuje odpowiednie tereny położone w całości lub częściowo na terytorium administracyjnym następujących gmin w regionie Kalabria:

a)   prowincja Cosenza: część gmin Fiumefreddo, Longobardi, Serra d’Aiello, Belmonte, Amantea;

b)   prowincja Catanzaro: część gmin Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga;

c)   prowincja Vibo Valentia: część gmin Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nicotera.

5.   Związek z obszarem geograficznym:

5.1.   Specyfika obszaru geograficznego:

Cebula „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” uprawiana jest na terenach piaszczystych lub podobnych, o średnim składzie, glebach gliniastych lub piaskowo-gliniastych, położonych wzdłuż wybrzeża, w sąsiedztwie rzek i strumieni, mających pochodzenie aluwialne. Pomimo ich kamienistego charakteru nie ograniczają one rozwoju i wzrostu bulw. Tereny nadbrzeżne sprzyjają uprawie cebuli wczesnej, przeznaczanej do spożycia w stanie świeżym, podczas gdy tereny oddalone od morza, o charakterze mniej lub bardziej gliniastym, są dostosowane do uprawy cebuli późnej, przeznaczanej do przechowywania. Dzisiaj, podobnie jak w przeszłości, cebula czerwona jest obecna zarówno w ogródkach przydomowych, jak i w uprawie na szeroką skalę, stanowiąc element krajobrazu wiejskiego, lokalnej żywności i lokalnych potraw i tradycyjnych przepisów kulinarnych.

Warunki glebowo-klimatyczne obszaru uprawy pozwalają na uzyskanie produktu wysokiej jakości, jedynego w swoim rodzaju i znanego na całym świecie.

5.2.   Specyfika produktu:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria” jest znana ze swej jakości i właściwości organoleptycznych, takich jak delikatność bulwy, łagodny smak i wyjątkowa łatwostrawność. Właściwości te sprawiają, że cebula „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” może być również spożywana na surowo, z całą pewnością w większych ilościach niż zwyczajna cebula.

5.3.   Związek przyczynowy zachodzący między charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w przypadku ChNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku ChOG):

Wniosek o przyznanie ChOG „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” jest uzasadniony reputacją produktu uzyskaną między innymi dzięki różnorodnym inicjatywom promocyjnym, o których wspominają źródła historyczne i bibliograficzne. Różnorodne źródła historyczne i bibliograficzne przypisują Fenicjanom, a następnie Grekom wprowadzenie uprawy cebuli w basenie Morza Śródziemnego i Kalabrii. Bardzo ceniona w średniowieczu i renesansie, cebula ta uważana była za podstawowy lokalny produkt spożywczy i gospodarczy – sprzedawano ją na miejscu lub wysyłano drogą morską do Tunezji, Algierii i Grecji. W zapiskach wielu podróżnych, którzy udawali się do Kalabrii w latach 1700–1800 i którzy zwiedzali wybrzeże tyrreńskie pomiędzy Pizzo a Tropeą, wspomina się o powszechnie uprawianej „czerwonej cebuli”. Cebula była zawsze obecna w jadłospisie rolników i w produkcji lokalnej. Doktor Albert, który podróżował po Kalabrii i w 1905 r. odwiedził Tropeę, poruszony był biedą tamtejszych rolników, którzy jedli tylko cebulę. Na początku XX wieku uprawa cebuli w Tropei przenosi się z przydomowych ogródków na tereny, gdzie uprawia się ją w sposób ekstensywny. Zbudowany w 1929 r. akwedukt Valle Ruffa umożliwi nawadnianie upraw, a co za tym idzie zwiększy ich wydajność i poprawi jakość produktu. Jednakże największy zasięg w sprzedaży produkt zyska za panowania Burbonów, kiedy to trafił na rynki Europy północnej. Bardzo szybko cebula z Kalabrii stanie się produktem cenionym i poszukiwanym, jak to potwierdzają Studi sulla Calabria z 1901 r., w których opisuje się kształt bulwy i czerwone podłużne cebule z Kalabrii. Pierwsze systematyczne dane statystyczne dotyczące uprawy cebuli w Kalabrii włączone zostały do encyklopedii Enciclopedia agraria Reda (1936–1939). Unikatowe cechy handlowe cebuli z Kalabrii, dzięki którym jest ona znana w całym kraju, jak również jej znaczenie historyczne i kulturowe w regionie, które sprawia, że obecna jest ona w praktykach uprawowych, przepisach kulinarnych, popularnych wyrażeniach idiomatycznych i imprezach folklorystycznych – to powody, dla których często podejmowane są próby imitowania produktu lub nadużywania jego nazwy.

Odesłanie do publikacji specyfikacji:

Ministerstwo wszczęło krajową procedurę sprzeciwu, publikując wniosek w sprawie zmiany ChOG „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” w Dzienniku Urzędowym Republiki Włoskiej nr 185 z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Skonsolidowany tekst specyfikacji produktu jest dostępny na stronie internetowej:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

lub

bezpośrednio na stronie głównej włoskiego Ministerstwa Polityki Rolnej, Spożywczej i Leśnej (http://www.politicheagricole.it). Na stronie należy wybrać element Qualità e sicurezza (z prawej strony na górze ekranu), a następnie Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE.


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.


11.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/21


OGŁOSZENIE INFORMACYJNE – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Oznaczenia geograficzne produktów ze Szwajcarii i Liechtensteinu

2012/C 136/12

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi (1) weszła w życie dnia 1 grudnia 2011 r. (2). Umowa między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniająca Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (3) weszła w życie dnia 1 grudnia 2011 r. (4).

Obecnie prowadzony jest przegląd zgodnie z art. 16 załącznika 12 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi. W tym kontekście rozważa się ochronę poniższych nazw produktów ze Szwajcarii i Liechtensteinu jako oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej.

Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie lub państwa trzecie bądź wszelkie zasadnie zainteresowane osoby fizyczne lub prawne, mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do składania oświadczeń o sprzeciwie wobec tego projektu ochrony przez złożenie odpowiednio uzasadnionego oświadczenia.

Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie dwóch miesięcy od daty niniejszej publikacji. Oświadczenia o sprzeciwie należy przesyłać na następujący adres poczty elektronicznej: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Oświadczenia o sprzeciwie są rozpatrywane jedynie, jeśli zostaną dostarczone w wyżej ustalonym terminie i jeśli wykazane zostanie, że nazwa, która ma zostać objęta ochroną:

a)

koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić w błąd konsumenta, co do prawdziwego pochodzenia danego produktu;

b)

jest homonimiczna lub częściowo homonimiczna w stosunku do nazwy, która już została objęta ochroną w Unii na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (5);

c)

przy uwzględnieniu renomy danego znaku towarowego, jego powszechnej znajomości oraz okresu, przez jaki jest on używany, może wprowadzić konsumenta w błąd, co do prawdziwego pochodzenia produktu;

d)

zagraża istnieniu całkowicie lub częściowo identycznej nazwy lub znaku towarowego bądź istnieniu produktów, które były zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających publikację niniejszego ogłoszenia;

e)

lub jeśli możliwe jest przedstawienie szczegółowych informacji, na podstawie których można wyciągnąć wniosek, iż nazwa, dla której rozważa się ochronę, jest rodzajowa.

Kryteria wymienione powyżej będą podlegać ocenie w odniesieniu do terytorium Unii, które w przypadku praw własności intelektualnej odnosi się wyłącznie do terytorium lub terytoriów, na których wspomniane prawa są chronione. Ewentualna ochrona tych nazw w Unii Europejskiej zależy od pomyślnego zakończenia przeglądu na podstawie wspomnianego powyżej art. 16 i aktu prawnego wydanego w jego następstwie.

Wykaz oznaczeń geograficznych dla produktów rolnych i środków spożywczych  (6)

Klasa produktu

Nazwa

Ochrona

Sery

Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse oraz Bloderkäse

ChNP

Wędliny

Glarner Kalberwurst

ChOG


(1)  Dz.U. L 297 z 16.11.2011, s. 3.

(2)  Dz.U. L 302 z 19.11.2011, s. 1.

(3)  Dz.U. L 297 z 16.11.2011, s. 49.

(4)  Dz.U. L 302 z 19.11.2011, s. 2.

(5)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(6)  Wykaz przedstawiony przez organy Szwajcarii w ramach prowadzonego przeglądu, zarejestrowany w Szwajcarii zgodnie ze szwajcarskim rozporządzeniem z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html)