ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.071.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 71

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
9 marca 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Komisja Europejska

2012/C 071/01

Opinia Komisji z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie planu usuwania odpadów promieniotwórczych z obiektu SPIRAL-2 we Francji zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

1

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 071/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń ( 1 )

3

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2012/C 071/04

Zawiadomienie skierowane do osób, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/656/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 560/2005 dotyczących środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

6

 

Komisja Europejska

2012/C 071/05

Kursy walutowe euro

7

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

2012/C 071/06

Otwarte zaproszenie do składania ofert – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Europejska sieć na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

8

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 071/07

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

10

2012/C 071/08

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

23

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 071/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

32

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2012/C 071/10

Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

33

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Rezolucje, zalecenia i opinie

OPINIE

Komisja Europejska

9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/1


OPINIA KOMISJI

z dnia 7 marca 2012 r.

w sprawie planu usuwania odpadów promieniotwórczych z obiektu SPIRAL-2 we Francji zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

2012/C 71/01

Poniższa ocena została wykonana na mocy postanowień Traktatu Euratom, bez uszczerbku dla ewentualnych dodatkowych ocen, które mogą zostać dokonane na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zobowiązań wynikających z tego traktatu oraz z prawodawstwa wtórnego.

W dniu 15 września 2011 r. Komisja Europejska otrzymała od rządu francuskiego – zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom–ogólne dane dotyczące planu usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w obiekcie SPIRAL-2 we Francji.

Na podstawie tych danych i po skonsultowaniu się z grupą ekspertów Komisja wydała następującą opinię:

1)

Odległość pomiędzy instalacją a najbliższym punktem położonym w innym państwie członkowskim, w tym przypadku w Zjednoczonym Królestwie, wynosi 170 km.

2)

W warunkach normalnej eksploatacji emisje płynnych i gazowych zanieczyszczeń promieniotwórczych nie powodują istotnego narażenia zdrowia ludności w innym państwie członkowskim.

3)

Odpady promieniotwórcze w stanie stałym są czasowo składowane na terenie zakładu przed wysyłką do odpowiednio autoryzowanego zakładu oczyszczania lub unieszkodliwiania położonego we Francji.

4)

W przypadku nieplanowanego uwolnienia wycieków promieniotwórczych w wyniku wypadku o charakterze i skali przewidzianych w danych ogólnych, dawki, na które zostałaby narażona ludność w innym państwie członkowskim, nie byłyby istotne z punktu widzenia zdrowia ludzkiego.

Podsumowując, Komisja jest zdania, że wdrożenie planu usuwania odpadów promieniotwórczych w jakiejkolwiek postaci, powstałych w obiekcie SPIRAL-2 we Francji, nie powinno, zarówno podczas normalnej eksploatacji, jak i w następstwie wypadku o charakterze i skali przewidzianych w ogólnych danych, spowodować promieniotwórczego skażenia wód, gleby lub powietrza w innym państwie członkowskim, które byłoby znaczące z punktu widzenia zdrowotnego.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2012 r.

W imieniu Komisji

Günther OETTINGER

Członek Komisji


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/2


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 71/02

W dniu 6 marca 2012 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32012M6507 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/3


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 71/03

Data przyjęcia decyzji

12.10.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.33023 (11/NN)

Państwo członkowskie

Irlandia

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Podstawa prawna

Insurance Act 1964

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 738 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Sektory gospodarki

Pośrednictwo finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Insurance Compensation Fund

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

26.1.2012

Numer środka pomocy państwa

SA.33314 (11/N)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Cataluña

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Podstawa prawna

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Promowanie kultury

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

 

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1 mln EUR

 

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 6 mln EUR

Intensywność pomocy

20 %

Czas trwania

13.4.2011–31.12.2016

Sektory gospodarki

Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

20.12.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.33422 (11/N)

Państwo członkowskie

Polska

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Podstawa prawna

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Wywóz i umiędzynarodowienie

Forma pomocy

Gwarancja

Budżet

Zostanie określony w corocznej ustawie budżetowej

Intensywność pomocy

Czas trwania

1.1.2012–31.12.2016

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/6


Zawiadomienie skierowane do osób, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/656/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 560/2005 dotyczących środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

2012/C 71/04

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Poniższe informacje skierowane są do osób i podmiotów wymienionych w załączniku II do decyzji Rady 2010/656/WPZiB (1), wykonanej decyzją wykonawczą Rady 2012/144/WPZiB (2), oraz w załączniku IA do rozporządzenia Rady (WE) nr 560/2005 (3), wykonanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 193/2012 (4) nakładającym określone środki ograniczające wobec niektórych osób i podmiotów z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej.

Rada Unii Europejskiej stwierdziła, że osoby wymienione we wspomnianych wyżej załącznikach powinny nadal znajdować się w wykazie osób, wobec których stosuje się środki ograniczające przewidziane w decyzji 2010/656/WPZiB i w rozporządzeniu (WE) nr 560/2005.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 560/2005, po to, by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 3 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby mogą także złożyć do Rady wniosek (wraz z dokumentami uzupełniającymi) o to, by decyzja o umieszczeniu ich w wyżej wymienionych wykazach została ponownie rozpatrzona. W tej sprawie należy pisać na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób na możliwość zaskarżenia decyzji Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi i art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 285 z 30.10.2010, s. 28.

(2)  Dz.U. L 71 z 9.3.2012, s. 50.

(3)  Dz.U. L 95 z 14.4.2005, s. 1.

(4)  Dz.U. L 71 z 9.3.2012, s. 5.


Komisja Europejska

9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/7


Kursy walutowe euro (1)

8 marca 2012 r.

2012/C 71/05

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3242

JPY

Jen

108,18

DKK

Korona duńska

7,4344

GBP

Funt szterling

0,83865

SEK

Korona szwedzka

8,8894

CHF

Frank szwajcarski

1,2050

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,4210

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

24,767

HUF

Forint węgierski

292,90

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6977

PLN

Złoty polski

4,1135

RON

Lej rumuński

4,3558

TRY

Lir turecki

2,3514

AUD

Dolar australijski

1,2441

CAD

Dolar kanadyjski

1,3178

HKD

Dolar Hongkongu

10,2720

NZD

Dolar nowozelandzki

1,6045

SGD

Dolar singapurski

1,6593

KRW

Won

1 477,43

ZAR

Rand

9,9663

CNY

Yuan renminbi

8,3664

HRK

Kuna chorwacka

7,5575

IDR

Rupia indonezyjska

12 097,94

MYR

Ringgit malezyjski

3,9772

PHP

Peso filipińskie

56,430

RUB

Rubel rosyjski

39,3346

THB

Bat tajlandzki

40,441

BRL

Real

2,3298

MXN

Peso meksykańskie

16,9511

INR

Rupia indyjska

66,7463


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/8


Otwarte zaproszenie do składania ofert – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – Europejska sieć na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

2012/C 71/06

1.   Cele i opis

Zmierzając do ustanowienia europejskiej sieci na rzecz VET – ReferNet, niniejsze zaproszenie ma na celu wyselekcjonowanie jednego wnioskodawcy z Irlandii i Hiszpanii (patrz pkt. poniżej, kryteria wyboru), z którym Cedefop zawrze czteroletnią umowę ramową o partnerstwie, a także zawarcie z każdym wybranym wnioskodawcą szczegółowej umowy w sprawie przyznania dotacji w odniesieniu do 8-miesięcznego planu działań do zrealizowania w 2012 r.

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), ustanowione w 1975 r., z siedzibą w Grecji, jest agencją Unii Europejskiej (UE). Centrum uznaje się za wiarygodne źródło danych i ekspertyz w VET, umiejętności i kompetencji; jego zadania polegają na wspieraniu rozwoju europejskiej polityki kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) i udziale w jej wdrażaniu.

ReferNet to europejska sieć na rzecz VET. Zadania powierzone ReferNet to wspieranie Cedefop poprzez informowanie o krajowych systemach VET i rozwoju polityki oraz zwiększanie widoczności produktów VET i Cedefop. W skład sieci wchodzi 29 członków określanych jako krajowi partnerzy ReferNet z państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Krajowi partnerzy ReferNet to kluczowe instytucje zaangażowane w VET w państwie, które reprezentują.

Umowy ramowe o partnerstwie są realizowane poprzez szczegółowe umowy w sprawie przyznania dotacji. Wnioskodawcy składają zatem nie tylko wniosek o czteroletnią umowę o partnerstwie (który, jeśli przejdzie kwalifikację, doprowadzi do podpisania umowy ramowej o partnerstwie na lata 2012–2015), ale również wniosek o przyznanie dotacji na działania w 2012 r. (który może doprowadzić do podpisania szczegółowej 8-miesięcznej umowy w sprawie przyznania dotacji na 2012 r.). Wnioskodawca musi wykazać zdolność do przeprowadzenia wszystkich działań przewidzianych na czteroletni okres i zapewnić odpowiednie dofinansowanie procesu wdrażania planu prac.

2.   Budżet i czas trwania projektu

Szacowany budżet przewidziany na czteroletni czas obowiązywania umów ramowych o partnerstwie wynosi 4 000 000 EUR, w zależności od corocznych decyzji władzy budżetowej.

Całkowity dostępny budżet na roczny plan prac na 2012 r. (czas trwania projektu: 12 miesięcy) wynosi 955 000 EUR dla 27 państw członkowskich, Islandii i Norwegii.

Dotacje różnią się w zależności od liczby ludności państwa i są przyznawane na wykonanie rocznego planu prac. Całkowity dostępny budżet na plan prac na 2012 r. zostanie podzielony na podstawie trzech grup państw ustalonych w oparciu o ich liczbę ludności:

—   1. grupa krajów: Cypr, Estonia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Słowenia i Islandia. Maksymalna kwota dotacji: 23 615 EUR.

—   2. grupa krajów: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Grecja, Niderlandy, Irlandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry i Norwegia. Maksymalna kwota dotacji: 33 625 EUR.

—   3. grupa krajów: Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Zjednoczone Królestwo i Włochy. Maksymalna kwota dotacji: 43 620 EUR.

Ponieważ roczny okres działania dla partnera ReferNet w Irlandii i Hiszpanii wyniesie poniżej 12 miesięcy w 2012 r., przyznana dotacja będzie niższa od maksymalnej dla tych państw w tym roku.

Dotacja wspólnotowa stanowi wkład finansowy w koszty beneficjenta (i/lub współbeneficjentów), które muszą być dodatkowo pokrywane z własnego udziału finansowego i/lub z wkładów lokalnych, regionalnych, krajowych lub prywatnych. Całkowity wkład Unii nie może przekroczyć 70 % kosztów kwalifikowanych.

Cedefop zastrzega sobie prawo do nieprzyznania całości dostępnego budżetu.

3.   Kryteria kwalifikowalności

Ubiegający się wnioskodawcy muszą spełniać następujące wymagania:

a)

być organizacjami publicznymi lub prywatnymi posiadającymi osobowość prawną (osoby fizyczne, tj. jednostki, nie mogą składać wniosków);

b)

posiadać siedzibę w jednym z następujących państw:

Hiszpania,

Irlandia.

4.   Termin

Wnioski o zawarcie umowy ramowej o partnerstwie oraz plan działań na 2012 r. należy składać najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2012 r.

Plan działań na 2012 r., po przyznaniu szczegółowej umowy w sprawie przyznania dotacji na 2012 r., rozpocznie się w maju 2012 r. i będzie obejmować okres 8 miesięcy.

5.   Dalsze informacje

Pełna wersja tekstu zaproszenia do składania ofert oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny będzie dostępny od dnia 13 marca 2012 r. na stronie Cedefop pod następującym adresem:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Wnioski muszą spełniać wymagania przedstawione w pełnym tekście zaproszenia i należy je składać na przewidzianych do tego celu formularzach.

Ocena wniosków obędzie się z poszanowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.

Wszystkie złożone wnioski zostaną ocenione przez komisję ekspertów pod kątem kryteriów kwalifikowalności, wyłączenia, wyboru i przyznania dotacji określonych w pełnej wersji tekstu zaproszenia.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Komisja Europejska

9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/10


Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

2012/C 71/07

Komisja Europejska („Komisja”) z własnej inicjatywy podjęła decyzję o wszczęciu dochodzenia w ramach przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie art. 11 ust. 3 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”).

1.   Produkt

Produktem objętym niniejszym dochodzeniem przeglądowym są rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze, ale z wyłączeniem rowerów jednokołowych), bezsilnikowe („produkt objęty przeglądem”). Produktem, w odniesieniu do którego stwierdzono poprzednio dumping (2), jest produkt objęty przeglądem, pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej („państwo, którego dotyczy postępowanie”), obecnie objęty kodami CN 8712 00 30 oraz ex 8712 00 70.

2.   Obowiązujące środki

Rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 (3) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 30,6 % na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

W następstwie dochodzenia w sprawie obejścia środków przeprowadzonego zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego, rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97 (4) wspomniane cło zostało rozszerzone na przywóz niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. Ponadto podjęto decyzję o utworzeniu systemu zwolnień na podstawie art. 13 ust. 2 rozporządzenia podstawowego („system zwolnień”). Ramy prawne funkcjonowania systemu zwolnień zostały przedstawione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 88/97 (5). Aby uzyskać zwolnienie z rozszerzonego cła, producenci rowerów w Unii muszą przestrzegać wymogu związanego z wykorzystaniem w swojej działalności mniej niż 60 % chińskich części rowerowych lub dodaniem więcej niż 25 % wartości do wszystkich wykorzystanych części. W chwili obecnej ponad 250 przedsiębiorstw korzysta ze zwolnienia.

W następstwie dochodzenia w ramach przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, Rada, rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 (6), zdecydowała o podwyższeniu obowiązującego cła antydumpingowego do 48,5 % („zmieniający przegląd okresowy”).

W następstwie przeglądu rozszerzenia cła antydumpingowego stosowanego wobec rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie art. 11 ust. 3 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, Rada podjęła decyzję, rozporządzeniem (WE) nr 171/2008 (7), o utrzymaniu środków przeciwdziałających obejściu ceł.

W wyniku dochodzenia w ramach przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Rada, rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 990/2011 (8), zdecydowała, że wspomniane powyżej środki powinny zostać utrzymane.

3.   Podstawy dokonania przeglądu

Komisja posiada wystarczające dowody prima facie wskazujące, że o ile chodzi o dumping i szkodę, okoliczności, na podstawie których wprowadzono obowiązujące środki mogły ulec zmianie oraz że zmiany te mogą mieć trwały charakter.

W szczególności informacje będące w posiadaniu Komisji wskazują, że system kontyngentów eksportowych, który był stosowany wobec producentów rowerów w Chińskiej Republice Ludowej i który utrudniał producentom eksportującym uzyskanie traktowania na zasadach rynkowych podczas zmieniającego przeglądu okresowego, został zniesiony w styczniu 2011 r.

Ponadto miały miejsce zmiany w strukturze przemysłu unijnego. Wielu producentów unijnych zamiast pełnego cyklu produkcyjnego wykonuje obecnie (częściowe) operacje montażu z wykorzystaniem przywiezionych części.

Dodatkowo z uwagi na rozszerzenia UE w latach 2004 i 2007 znacząca liczba producentów dołączyła do unijnego przemysłu rowerowego. Wielu producentów, którzy byli częścią przemysłu UE przed tymi dwoma rozszerzeniami, przeniosło swoje zakłady produkcyjne do nowych państw członkowskich lub wybudowało w tych państwach nowe zakłady. W konsekwencji poziom kosztów przemysłu unijnego mógł ulec zmianie.

Wreszcie obowiązujący poziom usuwający szkodę został obliczony na podstawie danych dotyczących rowerów ze stali, podczas gdy okazuje się, że obecnie większość rowerów jest produkowanych ze stopów aluminium. Wydaje się, że wszystkie te zmiany mają trwały charakter i dlatego stanowią uzasadnienie dla ponownej oceny ustaleń dotyczących szkody.

Ponadto liczba przedsiębiorstw korzystających z systemu zwolnień szybko rośnie, a sam system nie był zmieniany od czasu jego wprowadzenia w 1997 r. System monitorowania przywozu części zwolnionych ze środków antydumpingowych stał się bardzo skomplikowany i uciążliwy, co może stać na przeszkodzie jego skuteczności.

W związku z powyższym wydaje się, że dalsze stosowanie środków na obecnym poziomie może już nie być odpowiednie dla zrównoważenia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę.

4.   Procedura

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia dochodzenia w ramach przeglądu okresowego, Komisja niniejszym wszczyna dochodzenie przeglądowe zgodnie z art. 11 ust. 3 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

Dochodzenie przeglądowe ma na celu ocenę, czy dalsze stosowanie środków nie jest już konieczne do zrównoważenia skutków dumpingu i czy nie istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody, jeżeli środki zostaną zniesione lub zmienione lub czy istniejące środki nie są lub przestały być wystarczające, aby przeciwdziałać dumpingowi wyrządzającemu szkodę.

W toku dochodzenia przeglądowego zostanie ustalona potrzeba dalszego stosowania obowiązujących środków, ich zniesienia lub dokonania w nich zmian.

Ponadto podczas dochodzenia przeglądowego zostanie również oceniony system zwolnień oraz jego funkcjonowanie, a także zostanie ustalone, czy istnieje potrzeba wprowadzenia w nim zmian.

4.1.    Procedura dotycząca dumpingu  (9)

Wzywa się producentów eksportujących (10) produktu objętego przeglądem z państwa, którego dotyczy postępowanie, w tym tych, którzy nie współpracowali w dochodzeniach, które doprowadziły do zmiany i utrzymania obowiązujących środków, do udziału w dochodzeniu przeglądowym Komisji.

4.1.1.   Dochodzenie dotyczące producentów eksportujących

4.1.1.1.   Procedura wyboru producentów eksportujących, którzy zostaną objęci dochodzeniem w państwie, którego dotyczy postępowanie

a)   Kontrola wyrywkowa

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę producentów eksportujących z państwa, którego dotyczy postępowanie, uczestniczących w postępowaniu, oraz w celu zakończenia dochodzenia przeglądowego w terminie określonym prawem, Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę producentów eksportujących, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw wymagane w załączniku A do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto w celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby producentów eksportujących Komisja skontaktuje się z władzami państwa, którego dotyczy postępowanie, i może skontaktować się ze wszystkimi znanymi jej zrzeszeniami producentów eksportujących.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

W przypadku konieczności kontroli wyrywkowej dobór próby producentów eksportujących może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości wywozu do Unii, którą można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych producentów eksportujących, władze państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz zrzeszenia producentów eksportujących, w razie potrzeby za pośrednictwem władz państwa, którego dotyczy postępowanie.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia w odniesieniu do producentów eksportujących Komisja prześle kwestionariusze do producentów eksportujących wybranych do próby, do wszystkich znanych zrzeszeń producentów eksportujących oraz do władz państwa, którego dotyczy postępowanie.

Wszyscy producenci eksportujący wybrani do próby będą musieli przedłożyć uzupełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty powiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

Kwestionariusz będzie zawierał informacje m.in. na temat struktury przedsiębiorstw(-a) producenta eksportującego, działalności przedsiębiorstw(-a) w związku z produktem objętym przeglądem, kosztów produkcji, sprzedaży produktu objętego przeglądem na rynku krajowym państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz sprzedaży produktu objętego przeglądem do Unii.

Przedsiębiorstwa, które zgodziły się na ewentualne włączenie ich do próby, lecz nie zostały do niej wybrane, zostaną uznane za współpracujące („nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący”). Bez uszczerbku dla poniższej sekcji b), cła antydumpingowe, które mogą być zastosowane do przywozu pochodzącego od nieobjętych próbą współpracujących producentów eksportujących, nie przekroczą średniego ważonego marginesu dumpingu ustalonego dla producentów eksportujących objętych próbą (11).

b)   Indywidualny margines dumpingu dla przedsiębiorstw niewłączonych do próby

Nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący mogą wystąpić z wnioskiem, zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, o ustalenie przez Komisję ich indywidualnych marginesów dumpingu („indywidualny margines dumpingu”). Producenci eksportujący, którzy chcą wystąpić z wnioskiem o indywidualny margines dumpingu, muszą zwrócić się z prośbą o przesłanie kwestionariusza i innych obowiązujących formularzy wniosków oraz zwrócić je należycie wypełnione w terminach określonych w kolejnym zdaniu oraz w poniższej sekcji 4.1.2.2. Wypełniony kwestionariusz musi wpłynąć w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. Należy podkreślić, że aby Komisja mogła ustalić indywidualne marginesy dumpingu dla producentów eksportujących w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, musi zostać dowiedzione, że producenci ci spełniają kryteria przyznania im traktowania na zasadach rynkowych („MET”) lub przynajmniej indywidualnego traktowania („IT”), określone w poniższej sekcji 4.1.2.2.

Producenci eksportujący wnioskujący o indywidualny margines dumpingu powinni mieć jednak świadomość, że Komisja może mimo wszystko podjąć decyzję o nieustalaniu dla nich indywidualnego marginesu dumpingu, jeżeli, na przykład, liczba producentów eksportujących będzie tak duża, że ustalenie takie byłoby nadmiernie uciążliwe i uniemożliwiałoby zakończenie dochodzenia przeglądowego na czas.

4.1.2.   Procedura dodatkowa dotycząca producentów eksportujących w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, którego dotyczy postępowanie

4.1.2.1.   Wybór państwa trzeciego o gospodarce rynkowej

Z zastrzeżeniem przepisów poniższej sekcji 4.1.2.2 i zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego w przypadku przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, wartość normalna jest ustalana na podstawie ceny lub wartości skonstruowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej. Komisja wybiera w tym celu odpowiednie państwo trzecie o gospodarce rynkowej. Wstępnie Komisja wybrała Meksyk, który został również wybrany w dochodzeniach prowadzących do zmiany i utrzymania obowiązujących środków wobec przywozu produktu objętego przeglądem z państwa, którego dotyczy postępowanie. Zainteresowane strony są niniejszym proszone o wypowiedzenie się na temat stosowności wyboru państwa w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4.1.2.2.   Traktowanie producentów eksportujących w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, którego dotyczy postępowanie

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego indywidualni producenci eksportujący w państwie, którego dotyczy postępowanie, którzy uważają, że w odniesieniu do prowadzonej przez nich produkcji i sprzedaży produktu objętego przeglądem przeważają warunki gospodarki rynkowej, mogą przedstawić właściwie uzasadniony wniosek o traktowanie na zasadach rynkowych („wniosek o MET”). Traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) zostanie przyznane, jeżeli z oceny wniosku o MET wynika, że spełnione są kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego (12). Margines dumpingu producentów eksportujących, którym zostanie przyznane traktowanie na zasadach rynkowych, zostanie obliczony, w możliwym zakresie i bez uszczerbku dla wykorzystania dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, przy użyciu wartości normalnej tych producentów oraz ich cen eksportowych zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego.

Indywidualni producenci eksportujący w państwie, którego dotyczy postępowanie, mogą dodatkowo lub zamiast wniosku o MET złożyć wniosek o indywidualne traktowanie („IT”). Aby otrzymać IT, producenci eksportujący muszą przedstawić dowody spełnienia kryteriów określonych w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego (13). Wartość normalna dla producentów eksportujących, którym zostanie przyznane IT, będzie się opierać, jak wskazano powyżej, na wartościach ustalonych dla wybranego państwa trzeciego o gospodarce rynkowej.

Dodatkowe ważne informacje można znaleźć w sekcji 9 niniejszego zawiadomienia.

a)   Traktowanie na zasadach rynkowych („MET”)

Komisja prześle formularze wniosku o MET wszystkim wybranym do próby producentom eksportującym w państwie, którego dotyczy postępowanie, oraz nieobjętym próbą współpracującym producentom eksportującym, którzy chcieliby wystąpić o indywidualny margines dumpingu, wszystkim znanym zrzeszeniom producentów eksportujących oraz władzom państwa, którego dotyczy postępowanie.

Wszyscy producenci eksportujący występujący o MET muszą złożyć wypełniony wniosek o MET w terminie 21 dni od daty powiadomienia o doborze próby lub o decyzji o niewybieraniu próby, o ile nie wskazano inaczej.

b)   Indywidualne traktowanie („IT”)

Aby wystąpić o IT, wybrani do próby producenci eksportujący w państwie, którego dotyczy postępowanie, oraz nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący, którzy chcieliby wystąpić o indywidualny margines dumpingu, muszą przedstawić wniosek o MET z należycie wypełnionymi częściami dotyczącymi IT w terminie 21 dni od daty powiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

4.1.3.   Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych  (14)  (15)

Wzywa się niepowiązanych importerów do Unii produktu objętego przeglądem z państwa, którego dotyczy postępowanie, w tym tych, którzy nie współpracowali w dochodzeniach, które doprowadziły do zmiany i utrzymania obowiązujących środków, do udziału w dochodzeniu przeglądowym Komisji.

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowiązanych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia przeglądowego w terminie określonym prawem, Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę importerów niepowiązanych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw wymagane w załączniku B do niniejszego zawiadomienia.

W celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby importerów niepowiązanych Komisja może ponadto skontaktować się z wszystkimi znanymi zrzeszeniami importerów.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

W przypadku konieczności kontroli wyrywkowej dobór próby importerów może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży w Unii produktu objętego przeglądem, którą to sprzedaż można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych importerów niepowiązanych i zrzeszenia importerów.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do importerów niepowiązanych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych zrzeszeń importerów. Strony muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. Wypełniony kwestionariusz będzie zawierał informacje m.in. na temat struktury ich przedsiębiorstw(-a), rodzaju działalności przedsiębiorstw(-a) w związku z produktem objętym przeglądem oraz sprzedaży produktu objętego przeglądem.

4.2.    Procedura dotycząca szkody  (16) oraz dochodzenie dotyczące producentów unijnych

Wzywa się producentów unijnych produktu objętego przeglądem, w tym tych, którzy nie współpracowali w dochodzeniach, które doprowadziły do zmiany i utrzymania obowiązujących środków, do udziału w dochodzeniu przeglądowym Komisji.

Ze względu na dużą liczbę producentów unijnych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia przeglądowego w terminie określonym prawem Komisja zdecydowała się objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę producentów unijnych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa jest prowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci unijni lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw wymagane w załączniku C do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto, w celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby producentów unijnych, Komisja może skontaktować się także z wszystkimi znanymi zrzeszeniami producentów unijnych.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

W przypadku konieczności kontroli wyrywkowej dobór próby producentów unijnych może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży w Unii produktu objętego przeglądem, którą to sprzedaż można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi wszystkich znanych producentów unijnych lub zrzeszenia producentów unijnych o przedsiębiorstwach ostatecznie wybranych do próby.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do producentów unijnych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych zrzeszeń producentów unijnych. Strony muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. Wypełniony kwestionariusz będzie zawierał informacje m.in. na temat struktury ich przedsiębiorstw(-a), sytuacji finansowej przedsiębiorstw(-a), rodzaju działalności przedsiębiorstw(-a) w związku z produktem objętym przeglądem, kosztów produkcji oraz sprzedaży produktu objętego przeglądem.

4.3.    Procedura oceny interesu Unii

Na podstawie art. 21 rozporządzenia podstawowego zostanie podjęta decyzja, czy utrzymanie, zmiana lub uchylenie środków antydumpingowych byłoby sprzeczne z interesem Unii. Producenci unijni, importerzy, reprezentujące ich zrzeszenia, użytkownicy i reprezentujące ich zrzeszenia oraz reprezentatywne organizacje konsumenckie są proszeni o zgłoszenie się do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Aby wziąć udział w dochodzeniu przeglądowym, reprezentatywne organizacje konsumenckie muszą udowodnić, w tym samym terminie, istnienie obiektywnego związku pomiędzy swoją działalnością a produktem objętym przeglądem.

Strony, które zgłosiły się w powyższym terminie, mogą przekazać Komisji informacje dotyczące interesu Unii w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Informacje mogą być dostarczane w dowolnym formacie lub poprzez wypełnienie opracowanego przez Komisję kwestionariusza. W każdym przypadku informacje przedstawione zgodnie z art. 21 zostaną uwzględnione wyłącznie wtedy, gdy będą poparte udokumentowanymi informacjami w momencie ich przedstawienia.

4.4.    Procedura w odniesieniu do systemu zwolnień

Bez uszczerbku dla wyników obecnego przeglądu, zainteresowane strony są niniejszym proszone o wypowiedzenie się na temat bieżącego funkcjonowania i ewentualnego przyszłego modelu systemu zwolnień. Takie uwagi powinny zwłaszcza odnosić się do funkcjonowania systemu zwolnień w jego obecnym kształcie i zarządzania nim. W tym zakresie obecny przegląd skoncentruje się przede wszystkim na wyzwaniach stojących przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Zainteresowane strony mogą przedłożyć Komisji uwagi na temat systemu zwolnień w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

4.5.    Inne oświadczenia pisemne

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiadomieniu wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia swoich opinii, a także informacji, oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. O ile nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4.6.    Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowadzące dochodzenie

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić o przesłuchanie przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. Wszystkie wnioski o przesłuchanie należy sporządzać na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia przeglądowego muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie powinny być składane w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

4.7.    Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz korespondencji

Zainteresowane strony proszone są o składanie wszystkich oświadczeń i wniosków w formie elektronicznej (oświadczenia niepoufne pocztą elektroniczną, poufne na płytach CD-R/DVD) oraz o wskazanie swojej nazwy, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu i faksu. Niemniej jednak pełnomocnictwa, podpisane poświadczenia, oraz ich aktualizacje, towarzyszące formularzom wniosku o MET i IT lub odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu należy składać w formie papierowej, tj. pocztą lub osobiście, na adres podany poniżej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, jeżeli zainteresowana strona nie może złożyć swoich oświadczeń i wniosków w formie elektronicznej, musi niezwłocznie skontaktować się z Komisją. Dodatkowe informacje dotyczące korespondencji z Komisją zainteresowane strony mogą uzyskać na odpowiedniej stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22985353

E-mail: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(adres e-mail dla eksporterów, importerów powiązanych, stowarzyszenia i przedstawicieli z Chińskiej Republiki Ludowej, producentów w państwie trzecim o gospodarce rynkowej) oraz

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(adres e-mail dla producentów unijnych, importerów niepowiązanych, użytkowników, konsumentów, stowarzyszenia w Unii).

5.   Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania ustaleń tymczasowych lub końcowych, potwierdzających lub zaprzeczających, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te mogą zostać pominięte, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów.

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

6.   Rzecznik praw stron

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję urzędnika Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pełniącego rolę rzecznika praw stron. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi dochodzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów i wnioski stron trzecich o przesłuchanie. Rzecznik praw stron może zorganizować przesłuchanie indywidualnej zainteresowanej strony i podjąć się mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony.

Wniosek o przesłuchanie z udziałem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia przeglądowego muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie powinny być składane w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłuchania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie różnych stanowisk i odpierających je argumentów w kwestiach związanych z dochodzeniem, takich jak dumping, szkoda, związek przyczynowy oraz interes Unii.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Harmonogram dochodzenia przeglądowego

Dochodzenie przeglądowe zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

8.   Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego dochodzenia przeglądowego będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (17).

9.   Ważne informacje dla producentów eksportujących w Chińskiej Republice Ludowej: konsekwencje sprawozdania Organu Apelacyjnego WTO na temat środków antydumpingowych WE względem elementów złącznych (WT/DS397) dla sposobu, w jaki Komisja będzie prowadzić obecne dochodzenie przeglądowe

Komisja zachęca wszystkich producentów eksportujących z państwa, którego dotyczy postępowanie, uznawanego za państwo nieposiadające gospodarki rynkowej w świetle przepisów art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, do zgłoszenia się w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są oni zainteresowani współpracą i przyznaniem im indywidualnego cła antydumpingowego, nawet jeśli uważają, że nie spełniają kryteriów uzyskania IT. Komisja zwraca ich uwagę na przedstawione poniżej okoliczności (18).

W swym sprawozdaniu pt. „WE – niektóre elementy złączne z żeliwa lub stali pochodzące z Chin” („EC-Certain Iron or Steel fasteners from China”) (WT/DS397) Organ Apelacyjny WTO uznał między innymi, że art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego jest niezgodny z niektórymi postanowieniami Porozumienia antydumpingowego WTO i z art. XVI ust. 4 Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu.

Artykuł 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1515/2001 z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie środków, które Wspólnota może podjąć po przyjęciu przez organ ds. rozstrzygania sporów WTO sprawozdania dotyczącego zagadnień antydumpingowych i antysubsydyjnych (19) („rozporządzenie upoważniające”) stanowi, że Rada Unii Europejskiej może między innymi, jeśli uzna to za właściwe, zmienić unijne środki wprowadzone na podstawie rozporządzenia podstawowego w celu wzięcia pod uwagę wykładni prawnych przedstawionych w sprawozdaniu przyjętym przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO w odniesieniu do środka niekwestionowanego.

Zatem jeśli skutkiem dochodzenia przeglądowego, które jest wszczynane niniejszym zawiadomieniem o wszczęciu, byłaby zmiana obowiązujących środków antydumpingowych, w opinii Komisji wyżej wymieniony art. 2 stanowiłby podstawę prawną dla zastosowania się do wykładni prawnych przedstawionych przez Organ Apelacyjny we wspomnianym powyżej sporze. Oznaczałoby to w praktyce, że jeśli producent eksportujący zgłosiłby się w określonym powyżej terminie i w pełni współpracował, przedstawiając wszelkie istotne informacje, lecz nie wystąpiłby o IT, lub wystąpiłby, ale uznano by, że nie spełnia kryteriów, wyżej wymieniony art. 2 rozporządzenia upoważniającego mógłby służyć, w należycie uzasadnionych przypadkach, za podstawę prawną w celu ustalenia dla takiego producenta eksportującego indywidualnego cła. Badając tę kwestię, Komisja weźmie pod uwagę argumentację Organu Apelacyjnego we wspomnianym powyżej sporze, a w szczególności elementy omówione w pkt 371–384 sprawozdania tego organu.

Podmioty gospodarcze uzyskujące indywidualne cło na podstawie tej części niniejszego zawiadomienia o wszczęciu powinny mieć świadomość, że ustalenia mogą spowodować wzrost cła w porównaniu z cłem, które miałoby zastosowanie, gdyby nie ustalono cła indywidualnego.


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dumping polega na sprzedaży produktu na wywóz („produktu objętego postępowaniem”) po cenie poniżej jego „wartości normalnej”. Jako wartość normalną zwykle przyjmuje się porównywalną cenę „produktu podobnego” na rynku krajowym państwa, którego dotyczy postępowanie. Przez „produkt podobny” rozumie się produkt, który przypomina pod wszystkimi względami produkt objęty postępowaniem lub, przy braku takiego produktu, produkt zbliżony do produktu objętego postępowaniem.

(3)  Dz.U. L 228 z 9.9.1993, s. 1.

(4)  Dz.U. L 16 z 18.1.1997, s. 55.

(5)  Dz.U. L 17 z 21.1.1997, s. 17.

(6)  Dz.U. L 183 z 14.7.2005, s. 1.

(7)  Dz.U. L 55 z 28.2.2008, s. 1.

(8)  Dz.U. L 261 z 6.10.2011, s. 2.

(9)  Porównaj: przypis 2.

(10)  Producentem eksportującym jest każde przedsiębiorstwo w państwie, którego dotyczy postępowanie, które to przedsiębiorstwo produkuje i wywozi produkt objęty przeglądem na rynek unijny, bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, w tym każde z powiązanych z nim przedsiębiorstw uczestniczących w produkcji, sprzedaży krajowej lub wywozie produktu objętego postępowaniem.

(11)  Zgodnie z art. 9 ust. 6 rozporządzenia podstawowego marginesy zerowe i de minimis oraz marginesy ustalone w warunkach określonych w art. 18 rozporządzenia podstawowego są pomijane.

(12)  Producenci eksportujący muszą w szczególności wykazać, że: (i) decyzje gospodarcze i koszty są odpowiedzią na warunki panujące na rynku i brak jest znacznej ingerencji ze strony państwa; (ii) przedsiębiorstwa posiadają jeden pełny zestaw podstawowej dokumentacji księgowej, która jest niezależnie kontrolowana zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz jest stosowana do wszystkich celów; (iii) nie występują znaczne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej; (iv) prawo upadłościowe i prawo rzeczowe gwarantują stabilność i pewność prawną oraz (v) przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.

(13)  Producenci eksportujący muszą w szczególności wykazać, że: (i) w przypadku przedsiębiorstw będących całkowicie lub częściowo własnością spółek zagranicznych lub spółek „joint venture”, eksporterzy mają swobodę wycofywania do kraju kapitału i zysków; (ii) ceny eksportowe i wywożone ilości oraz warunki sprzedaży są swobodnie ustalane; (iii) większość udziałów znajduje się w posiadaniu osób prywatnych, a urzędnicy państwowi znajdujący się w zarządzie lub zajmujący kluczowe stanowiska kierownicze są w mniejszości, lub należy wykazać, że spółka jest wystarczająco niezależna od interwencji państwa; (iv) operacje wymiany są dokonywane po kursie rynkowym oraz (v) interwencja państwa nie pozwala na obejście środków antydumpingowych, jeżeli indywidualni eksporterzy korzystają z różnych stawek celnych.

(14)  Do próby mogą zostać włączeni tylko importerzy niepowiązani z producentami eksportującymi. Importerzy powiązani z producentami eksportującymi muszą wypełnić załącznik I do kwestionariusza dla tych producentów eksportujących. Zgodnie z art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 dotyczącego wykonania Wspólnotowego kodeksu celnego, za powiązane uznaje się osoby tylko, gdy: a) jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby; b) są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej; c) są one pracodawcą i pracobiorcą; d) dowolna osoba, bezpośrednio lub pośrednio, jest właścicielem co najmniej 5 % akcji lub udziałów z prawem głosu obu osób lub co najmniej tyle takich akcji lub udziałów kontroluje bądź posiada; e) jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą trzeciej osoby; g) wspólnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, trzecią osobę lub h) są członkami rodziny. Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające ze sobą w którymkolwiek z wymienionych poniżej stosunków: (i) mąż i żona; (ii) rodzice i dzieci; (iii) bracia i siostry (rodzeni lub przyrodni); (iv) dziadkowie i wnuki; (v) wuj lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica; (vi) teściowie i zięć lub synowa; (vii) szwagier i szwagierka (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1). W tym kontekście „osoba” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną.

(15)  Dane przekazane przez niepowiązanych importerów mogą być wykorzystane także w związku z innymi aspektami niniejszego dochodzenia niż stwierdzenie dumpingu.

(16)  Przez szkodę rozumie się istotną szkodę dla przemysłu unijnego lub zagrożenie wystąpieniem istotnej szkody dla przemysłu lub znaczne opóźnienie powstawania takiego przemysłu.

(17)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(18)  Jeżeli kontrola wyrywkowa producentów eksportujących uznana zostanie za konieczną, indywidualne cło antydumpingowe zostanie ustalone jedynie dla tych producentów eksportujących, którzy: (i) zostali wybrani do próby albo (ii) dla których ustalono indywidualny margines dumpingu na podstawie art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(19)  Dz.U. L 201 z 26.7.2001, s. 10.


ZAŁĄCZNIK A

Image

Image


ZAŁĄCZNIK B

Image

Image


ZAŁĄCZNIK C

Image

Image


9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/23


Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

2012/C 71/08

Po opublikowaniu zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu (1) środków antydumpingowych obowiązujących względem przywozu niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („państwo, którego dotyczy postępowanie”) Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu tych środków, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („rozporządzenie podstawowe”).

1.   Wniosek o dokonanie przeglądu

Wniosek został złożony w dniu 12 grudnia 2011 r. przez Eurométaux („wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących znaczącą część, w tym wypadku powyżej 50 %, ogólnej produkcji unijnej niektórych rodzajów elektrod wolframowych.

2.   Produkt objęty przeglądem

Produktem objętym przeglądem są spawalnicze elektrody wolframowe, w tym sztaby i pręty z wolframu służące do wytwarzania elektrod spawalniczych, o zawartości wagowej wolframu co najmniej 94 %, inne niż otrzymywane przez zwykłe spiekanie, przycięte na długość lub nie, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty przeglądem”), obecnie objęte kodami CN ex 8101 99 10 i ex 8515 90 00 (kody TARIC 8101991010 i 8515900010).

3.   Obowiązujące środki

Obecnie obowiązującymi środkami są ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 260/2007 (3).

4.   Podstawy dokonania przeglądu wygaśnięcia

Wnioskodawca przedstawił wystarczające dowody wskazujące, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu i dalszego występowania szkody.

4.1.   Zarzut dotyczący prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego wnioskodawca ustalił wartość normalną dla producentów eksportujących z Chińskiej Republiki Ludowej, którym w czasie dochodzenia prowadzącego do wprowadzenia obowiązujących środków nie przyznano statusu podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych, na podstawie cen sprzedaży w odpowiednim państwie o gospodarce rynkowej wymienionym w pkt 5.1.3. W przypadku przedsiębiorstw, którym w czasie dochodzenia przyznano status podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych, wartość normalna została ustalona na podstawie wartości normalnej konstruowanej dla Chińskiej Republiki Ludowej. Zarzut kontynuacji dumpingu jest oparty na porównaniu wartości normalnej, jak określono powyżej, z cenami eksportowymi produktu objętego przeglądem sprzedawanego na wywóz do Unii.

Obliczone na tej podstawie marginesy dumpingu są znaczne.

4.2.   Zarzut dotyczący prawdopodobieństwa dalszego występowania szkody

Zarzuca się również, że przywóz produktu objętego przeglądem z Chińskiej Republiki Ludowej w dalszym ciągu miał miejsce w znaczących ilościach i nadal powodował szkodę dla przemysłu unijnego.

Dowody prima facie przedstawione przez wnioskodawcę wskazują, że oprócz innych skutków ilość oraz ceny przywożonego produktu objętego przeglądem miały nadal negatywny wpływ na wielkość sprzedaży, poziom cen stosowanych przez przemysł unijny oraz jego udział w rynku, co ma znaczący niekorzystny wpływ na ogólne wyniki i sytuację finansową przemysłu unijnego.

Ponadto wnioskodawca twierdzi, że jakiekolwiek zwiększenie przywozu po cenach dumpingowych z państwa, którego dotyczy postępowanie, prawdopodobnie doprowadziłoby, w przypadku wygaśnięcia środków, do dalszego występowania szkody dla przemysłu unijnego. W tym zakresie wnioskodawca przedstawił dowody, iż w przypadku wygaśnięcia środków obecny poziom przywozu produktu objętego przeglądem prawdopodobnie wzrośnie z powodu istniejących niewykorzystanych mocy produkcyjnych w państwie, którego dotyczy postępowanie.

5.   Procedura

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu wygaśnięcia środków, Komisja niniejszym wszczyna przegląd zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

W dochodzeniu zostanie ustalone, czy wygaśnięcie środków może doprowadzić do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody.

5.1.   Procedura dotycząca określenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody

5.1.1.   Dochodzenie dotyczące producentów eksportujących

Wzywa się producentów eksportujących (4) produktu objętego przeglądem z państwa, którego dotyczy postępowanie, do udziału w dochodzeniu przeglądowym Komisji.

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę producentów eksportujących z Chińskiej Republiki Ludowej uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę producentów eksportujących, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw wymagane w załączniku A do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto w celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby producentów eksportujących Komisja skontaktuje się z władzami Chińskiej Republiki Ludowej i wszystkimi znanymi jej zrzeszeniami producentów eksportujących.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

W przypadku konieczności kontroli wyrywkowej dobór próby producentów eksportujących może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości wywozu do Unii produktu objętego przeglądem, którą można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych producentów eksportujących, władze państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz zrzeszenia producentów eksportujących, w razie potrzeby za pośrednictwem władz państwa, którego dotyczy postępowanie.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia w odniesieniu do producentów eksportujących Komisja prześle kwestionariusze do producentów eksportujących wybranych do próby, do wszystkich znanych zrzeszeń producentów eksportujących oraz do władz państwa, którego dotyczy postępowanie.

Wszyscy producenci eksportujący wybrani do próby będą musieli przedłożyć uzupełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty powiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

Kwestionariusz będzie zawierał informacje m.in. o strukturze przedsiębiorstw(-a) producenta eksportującego, działalności przedsiębiorstw(-a) w związku z produktem objętym przeglądem, kosztach produkcji, sprzedaży produktu objętego przeglądem na rynku krajowym państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz o sprzedaży produktu objętego przeglądem do Unii.

Przedsiębiorstwa, które zgodziły się na ewentualne włączenie ich do próby, lecz nie zostały do niej wybrane, zostaną uznane za współpracujące („nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący”).

5.1.2.   Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych  (5)  (6)

Wzywa się niepowiązanych importerów do Unii produktu objętego przeglądem z Chińskiej Republiki Ludowej do udziału w niniejszym dochodzeniu.

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowiązanych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę importerów niepowiązanych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw wymagane w załączniku B do niniejszego zawiadomienia.

W celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby importerów niepowiązanych Komisja może ponadto skontaktować się z wszystkimi znanymi zrzeszeniami importerów.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

W przypadku konieczności kontroli wyrywkowej dobór próby importerów może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży w Unii produktu objętego przeglądem, którą to sprzedaż można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych importerów niepowiązanych i zrzeszenia importerów.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do importerów niepowiązanych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych zrzeszeń importerów. Strony muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

Kwestionariusz będzie zawierał informacje m.in. o strukturze ich przedsiębiorstw(-a), rodzaju działalności przedsiębiorstw(-a) w związku z produktem objętym przeglądem oraz o sprzedaży produktu objętego przeglądem.

5.1.3.   Wybór państwa trzeciego o gospodarce rynkowej

W poprzednim dochodzeniu, w celu ustalenia wartości normalnej w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej, jako odpowiednie państwo o gospodarce rynkowej wykorzystano Stany Zjednoczone. Komisja przewiduje ponowne wykorzystanie w tym celu Stanów Zjednoczonych. Zainteresowane strony są niniejszym proszone o wypowiedzenie się na temat stosowności wyboru tego państwa w terminie 10 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.2.   Procedura dotycząca określenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody oraz dochodzenie dotyczące producentów unijnych

Wzywa się producentów unijnych produktu objętego przeglądem do udziału w dochodzeniu Komisji.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia w odniesieniu do producentów unijnych Komisja prześle kwestionariusze do znanych lub reprezentatywnych producentów unijnych oraz do wszelkich znanych zrzeszeń producentów unijnych. Wszystkich producentów unijnych oraz ich zrzeszenia wzywa się do nawiązania kontaktu z Komisją, najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu zgłoszenia się oraz aby zwrócić się z prośbą o przesłanie kwestionariusza, w jak najkrótszym terminie, lecz nie później niż 15 dni po opublikowaniu niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie określono inaczej.

Producenci unijni oraz ich zrzeszenia muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie określono inaczej. Wypełniony kwestionariusz będzie zawierał informacje m.in. o strukturze ich przedsiębiorstw(-a), sytuacji finansowej przedsiębiorstw(-a), rodzaju działalności przedsiębiorstw(-a) w związku z produktem objętym przeglądem, kosztach produkcji oraz o sprzedaży produktu objętego przeglądem.

5.3.   Procedura oceny interesu Unii

W przypadku potwierdzenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody zostanie podjęta decyzja, na podstawie art. 21 rozporządzenia podstawowego, czy utrzymanie środków antydumpingowych byłoby sprzeczne z interesem Unii. Producenci unijni, importerzy, reprezentujące ich zrzeszenia, użytkownicy i reprezentujące ich zrzeszenia oraz reprezentatywne organizacje konsumenckie są proszeni o zgłoszenie się do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Aby wziąć udział w dochodzeniu, reprezentatywne organizacje konsumenckie muszą udowodnić, w tym samym terminie, istnienie obiektywnego związku pomiędzy swoją działalnością a produktem objętym przeglądem.

Strony, które zgłosiły się w powyższym terminie, mogą przekazać Komisji informacje dotyczące interesu Unii w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Informacje mogą być dostarczane w dowolnym formacie lub poprzez wypełnienie opracowanego przez Komisję kwestionariusza. W każdym przypadku informacje przedstawione zgodnie z art. 21 zostaną uwzględnione wyłącznie wtedy, gdy będą poparte udokumentowanymi informacjami w momencie ich przedstawienia.

5.4.   Inne oświadczenia pisemne

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiadomieniu, wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia swoich opinii, a także informacji oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. O ile nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.5.   Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowadzące dochodzenie

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić o przesłuchanie przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. Wszystkie wnioski o przesłuchanie należy sporządzać na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie powinny być składane w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

5.6.   Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz korespondencji

Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnione kwestionariusze i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowanie na zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” (7).

Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainteresowane strony przedstawiające informacje oznakowane „Limited” powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane „For inspection by interested parties”. Streszczenia powinny być wystarczająco szczegółowe, żeby pozwolić na prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych z klauzulą poufności. Jeżeli zainteresowana strona przekazująca poufne informacje nie dostarczy ich niepoufnego streszczenia w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, takie poufne informacje mogą zostać pominięte.

Zainteresowane strony proszone są o składanie wszystkich oświadczeń i wniosków w formie elektronicznej (oświadczenia niepoufne pocztą elektroniczną, poufne na płytach CD-R/DVD) oraz o wskazanie swojej nazwy, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu i faksu. Niemniej jednak pełnomocnictwa, podpisane poświadczenia oraz ich aktualizacje towarzyszące odpowiedziom na pytania zawarte w kwestionariuszu należy składać w formie papierowej, tj. pocztą lub osobiście, na adres podany poniżej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, jeżeli zainteresowana strona nie może złożyć swoich oświadczeń i wniosków w formie elektronicznej, musi niezwłocznie skontaktować się z Komisją. Dodatkowe informacje dotyczące korespondencji z Komisją zainteresowane strony mogą uzyskać na odpowiedniej stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22985353

E-mail: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(adres e-mail dla producentów eksportujących, importerów powiązanych, stowarzyszeń i przedstawicieli z Chińskiej Republiki Ludowej, producentów w państwie trzecim o gospodarce rynkowej) oraz

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(adres e-mail dla producentów unijnych, importerów niepowiązanych, użytkowników, konsumentów, stowarzyszeń w Unii).

6.   Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania ustaleń tymczasowych lub końcowych, potwierdzających lub zaprzeczających, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te mogą zostać pominięte, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów.

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

7.   Rzecznik praw stron

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję urzędnika Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pełniącego rolę rzecznika praw stron. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi dochodzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów i wnioski stron trzecich o przesłuchanie. Rzecznik praw stron może zorganizować przesłuchanie indywidualnej zainteresowanej strony i podjąć się mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony.

Wniosek o przesłuchanie z udziałem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie powinny być składane w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłuchania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie różnych stanowisk i odpierających je argumentów w kwestiach, takich jak prawdopodobieństwo kontynuacji i ponownego wystąpienia dumpingu i szkody oraz interes Unii.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.   Możliwość złożenia wniosku o dokonanie przeglądu na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego

Ponieważ niniejszy przegląd wygaśnięcia jest wszczynany zgodnie z przepisami art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, wynikające z niego ustalenia nie będą prowadzić do zmiany poziomu obowiązujących środków, lecz do podjęcia decyzji o uchyleniu lub utrzymaniu środków zgodnie z art. 11 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

Jeżeli którakolwiek ze stron uzna, że uzasadniony jest przegląd poziomu środków w celu umożliwienia jego zmiany (tzn. jego podwyższenia lub obniżenia), to strona ta może złożyć wniosek o dokonanie przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

Strony, które zamierzają złożyć wniosek o dokonanie takiego przeglądu, przeprowadzanego niezależnie od przeglądu wygaśnięcia, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu, mogą skontaktować się z Komisją, używając w tym celu podanego powyżej adresu.

10.   Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (8).


(1)  Dz.U. C 169 z 9.6.2011, s. 14.

(2)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(3)  Dz.U. L 72 z 13.3.2007, s. 1.

(4)  Producentem eksportującym jest każde przedsiębiorstwo w państwie, którego dotyczy postępowanie, które to przedsiębiorstwo produkuje i wywozi produkt objęty przeglądem na rynek unijny, bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, w tym każde z powiązanych z nim przedsiębiorstw uczestniczących w produkcji, sprzedaży krajowej lub wywozie produktu objętego przeglądem.

(5)  Do próby mogą zostać włączeni tylko importerzy niepowiązani z producentami eksportującymi. Importerzy powiązani z producentami eksportującymi muszą wypełnić załącznik I do kwestionariusza dla tych producentów eksportujących. Zgodnie z art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 dotyczącego wykonania Wspólnotowego kodeksu celnego za powiązane uznaje się osoby tylko, gdy: a) jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby; b) są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej; c) są one pracodawcą i pracobiorcą; d) dowolna osoba, bezpośrednio lub pośrednio, jest właścicielem co najmniej 5 % akcji lub udziałów z prawem głosu obu osób lub co najmniej tyle takich akcji lub udziałów kontroluje bądź posiada; e) jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą trzeciej osoby; g) wspólnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, trzecią osobę; lub h) są członkami rodziny. Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające ze sobą w którymkolwiek z wymienionych poniżej stosunków: (i) mąż i żona; (ii) rodzice i dzieci; (iii) bracia i siostry (rodzeni lub przyrodni); (iv) dziadkowie i wnuki; (v) wuj lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica; (vi) teściowie i zięć lub synowa; (vii) szwagier i szwagierka. (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1). W tym kontekście „osoba” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną.

(6)  Dane przekazane przez niepowiązanych importerów mogą być wykorzystane także w związku z innymi aspektami niniejszego dochodzenia niż stwierdzenie dumpingu.

(7)  Dokument „Limited” to dokument uznawany za poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51) i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe). Jest on także dokumentem chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

(8)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


ZAŁĄCZNIK A

Image

Image


ZAŁĄCZNIK B

Image

Image


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/32


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 71/09

1.

W dniu 5 marca 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Sortiva B.V. („Sortiva”, Niderlandy) i Remondis Nederland B.V. („Remondis”, Niderlandy) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. („Sortiva P&K”, Niderlandy) i Stam Papier-Recycling B.V. („Stam”, Niderlandy) w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Remondis: zbieranie, rozdzielanie i sortowanie papieru, tektury i innych odpadów,

w przypadku przedsiębiorstwa Sortiva: rozdzielanie, sortowanie i recykling odpadów nieuznawanych za niebezpieczne, takich jak drewno i gruz,

w przypadku przedsiębiorstwa Sortiva P&K: rozdzielanie i sortowanie papieru i tektury,

w przypadku przedsiębiorstwa Stam: zbieranie, rozdzielanie i sortowanie papieru i tektury, usługi niszczenia archiwów.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).


INNE AKTY

Komisja Europejska

9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/33


Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

2012/C 71/10

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1). Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN SKŁADANY NA PODSTAWIE ART. 9

„CARNE MARINHOA”

NR WE: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

ChOG ( ) ChNP ( X )

1.   Nagłówek w specyfikacji produktu, którego dotyczy zmiana:

Nazwa produktu

Image

Opis produktu

Image

Obszar geograficzny

Image

Dowód pochodzenia

Metoda produkcji

Związek z obszarem geograficznym

Image

Etykietowanie

Wymogi krajowe

Inne (określić jakie)

2.   Rodzaj zmiany (zmian):

Zmiana jednolitego dokumentu lub arkusza streszczenia

Image

Zmiana specyfikacji zarejestrowanej ChNP lub zarejestrowanego ChOG, w odniesieniu do których nie opublikowano ani jednolitego dokumentu, ani arkusza streszczenia

Zmiana specyfikacji niewymagająca zmian w opublikowanym jednolitym dokumencie (art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

Tymczasowa zmiana specyfikacji wynikająca z wprowadzenia obowiązkowych środków sanitarnych lub fitosanitarnych przez organy publiczne (art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

3.   Zmiana (zmiany):

3.1.   Opis produktu:

Zmiana ma umożliwić wprowadzanie do obrotu „Carne Marinhoa” w klasach wiekowych i wagowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i z faktyczną masą zwierząt w dniu uboju, w związku z udoskonaleniami genetycznymi wprowadzonymi w celu położenia nacisku na ich mięso, a nie zdolność do pracy w polu.

Poszczególne oznaczenia klas produktu, według wieku i masy zwierząt przy uboju, są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem.

3.2.   Obszar geograficzny:

Hodowcy z gmin Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho oraz Soure, graniczących z obszarem geograficznym produkcji „Carne Marinhoa”, wystąpili do grupy producentów zarządzającej chronioną nazwą pochodzenia o powiększenie tego obszaru ze względu na spełnianie w tych okręgach wszystkich warunków koniecznych do otrzymywania produktu, tzn. warunków dotyczących odpowiedniej paszy, gospodarowania, gęstości obsady, systemu chowu, odpowiedniej rasy bydła oraz tradycji. Stwierdzono, że w powyższych gminach występują podobne, a niekiedy identyczne warunki glebowe i klimatyczne, metody gospodarowania, gęstość obsady, dominująca roślinność, jak również ta sama rasa „Marinhoa”, takie same praktyki rolnicze i taki sam system chowu i żywienia; czynniki te pozwalają otrzymać produkt o cechach fizycznych, chemicznych i sensorycznych, które są identyczne jak w przypadku „Carne Marinhoa”.

3.3.   Dowód pochodzenia:

Celem jest wdrożenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 510/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1898/2006 w zakresie dowodu pochodzenia, jasno i jednoznacznie określając procedury, które muszą wprowadzić hodowcy, rzeźnie oraz zakłady rozbioru i pakowania mięsa, aby uzyskać gwarancje dotyczące pochodzenia geograficznego produktu.

3.4.   Etykietowanie:

Wspomniane powyżej przepisy zostają udoskonalone i uściślone, a ponadto przyjmuje się przepisy, które zapobiegają wykorzystywaniu wartości i renomy chronionej nazwy pochodzenia przez strony trzecie, wprowadzając zakaz dodawania ChNP do nazw dystrybutorów i innych podmiotów. Jednak nie wprowadzono zakazu umieszczania takich oznakowań na etykiecie produktu.

W specyfikacji wprowadzono ponadto pewne zmiany redakcyjne i językowe.

JEDNOLITY DOKUMENT

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

„CARNE MARINHOA”

NR WE: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

ChOG ( ) ChNP ( X )

1.   Nazwa:

„Carne Marinhoa”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie:

Portugalia

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego:

3.1.   Rodzaj produktu:

Klasa 1.1.

Mięso świeże (i podroby)

3.2.   Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1:

Mięso bardzo jędrne i soczyste, uzyskiwane z bydła rasy „Marinhoa”, które cechuje silna budowa ciała i długi pysk. Mięso „Marinhoa” charakteryzuje się jasnoróżową barwą w przypadku cielęciny i ciemnoczerwoną barwą w przypadku mięsa zwierząt dorosłych; ma jędrną konsystencję i jest lekko wilgotne, co świadczy o soczystości. Również barwa tłuszczu jest zróżnicowana – od białej po żółtawą – w zależności od wieku zwierząt. W obrocie handlowym mięso może mieć następujące formy:

cielęcina – tusze lub części pochodzące od zwierząt ubitych najpóźniej w 8. miesiącu życia. Masa tuszy wynosi od 70 kg do 180 kg,

wołowina – tusze lub części pochodzące od zwierząt ubitych między 8. a 12. miesiącem życia. Masa tuszy wynosi do 240 kg,

byczki i jałówki – tusze lub części pochodzące od samców lub samic ubitych między 12. a 30. miesiącem życia. Masa tuszy przekracza 180 kg,

krowa – tusze lub części pochodzące od samic w wieku powyżej 30 miesięcy. Masa tuszy przekracza 220 kg,

byk – tusze lub części pochodzące od samców w wieku powyżej 30 miesięcy. Masa tuszy przekracza 220 kg.

3.3.   Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych):

Nie dotyczy.

3.4.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego):

Zgodnie z metodą chowu bydła rasy „Marinhoa” praktykowaną na odnośnym obszarze geograficznym żywienie ma charakter tradycyjny, a jego podstawę stanowią naturalne pastwiska, w które obfituje region.

W pewnych okresach w roku zwierzęta przebywają w oborach, gdzie są karmione życicą, kukurydzą (liśćmi kukurydzy), słomą zbożową i sianem, które pochodzą z gospodarstwa rolnego lub z gospodarstw w regionie.

Ponadto zwyczajowo karmi się zwierzęta „mączkami” wyprodukowanymi w gospodarstwie rolnym na bazie kukurydzy, ryżu i innych zbóż oraz innych produktów ubocznych pochodzenia roślinnego uzyskanych w gospodarstwie.

3.5.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym:

Zwierzęta, od których pochodzi mięso „Carne Marinhoa”, muszą być urodzone, odchowane i ubite na wyznaczonym obszarze geograficznym, wpisane do księgi rejestracji, a potomstwo bydła wpisanego do księgi zarodowej rasy „Marinhoa” również musi być wpisane do tej księgi.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.:

3.7.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania:

Niezależnie od postaci handlowej na etykiecie musi figurować określenie „Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida”, oznakowanie zgodności – umieszczone w sposób uniemożliwiający jego zmianę lub usunięcie – a także logo „Carne Marinhoa”.

Image

Do chronionej nazwy pochodzenia „Carne Marinhoa” nie wolno dodawać innych oznaczeń ani sformułowań, w tym marki dystrybutora itd., chociaż mogą one figurować na etykiecie.

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego:

Obszar geograficzny, na którym zwierzęta, od których pochodzi mięso „Carne Marinhoa”, są urodzone, odchowane i ubite, obejmuje: gminy Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure oraz Vagos, a także sołectwa Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta i Palmaz w gminie Oliveira de Azeméis.

5.   Związek z obszarem geograficznym:

5.1.   Specyfika obszaru geograficznego:

Odnośny obszar geograficzny stanowi jeden z najbardziej żyznych regionów Portugalii i obejmuje baseny hydrograficzne rzek Vouga, Águeda oraz Antuã. Obszar Marinha cechuje się stosunkowo dobrze nawodnionymi glebami o płytkich wodach gruntowych i wysokiej żyzności oraz znaczną ilością roślin paszowych. Na obszarach o mniejszym nawodnieniu przeważają uprawy zbóż, zwłaszcza kukurydzy. Cechy tych gleb sprawiają, że uprawa mechaniczna jest trudna, co wymagało wykorzystywania bydła o silnej budowie ciała i zdolności do pracy w bardzo trudnych warunkach, spełniającego podwójne kryterium predyspozycji do pracy w polu i jakości mięsa.

Panujące warunki umożliwiają swobodny wypas zwierząt na niewielkich obszarach lub żywienie ich roślinami pastewnymi i zbożami.

5.2.   Specyfika produktu:

Początkowo chów bydła rasy „Marinhoa”, bardzo dobrze przystosowanej do specyfiki regionu, prowadzono do celów pracy w polu i uzyskiwania mięsa. Obecnie – pomimo zachowania tradycyjnych upraw i pasz – nie wykorzystuje się już bydła w pracach polowych, w związku z czym rasę udoskonalono pod względem zdolności do produkcji mięsa.

Bydło rasy „Marinhoa” posiada budowę ciała, która wykazuje oczywisty związek z ciężkimi glebami występującymi w regionie oraz z systemem chowu charakterystycznym dla takich warunków.

Tusze uzyskane w takim systemie produkcji są stosunkowo duże. Mięso uzyskane w wyniku rozbioru tych tusz charakteryzuje się jasnoróżową barwą w przypadku cielęciny i ciemnoczerwoną barwą w przypadku mięsa zwierząt dorosłych; ma jędrną konsystencję i jest lekko wilgotne. Barwa tłuszczu jest zróżnicowana – od białej po żółtawą – w zależności od wieku zwierzęcia.

Mięso jest niezwykle soczyste i smaczne.

5.3.   Związek przyczynowy zachodzący między charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w przypadku ChNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku ChOG):

Warunki glebowo-klimatyczne panujące w regionie produkcji, jak również cechy rasy i stosowane pasze naturalne pozwalają uzyskać zwierzęta o średnich do dużych rozmiarach, których tusze – niekiedy ciężkie w stosunku do wieku w chwili uboju – charakteryzują się niewielką zawartością tłuszczu w jamach ciała i okrywie; ponadto mięso posiada szczególne cechy sensoryczne takie jak duża soczystość i jędrność, wyraźny smak, jędrna i krucha konsystencja, a przede wszystkim charakterystyczny zapach i smak o umiarkowanej intensywności, co wynika ze specyfiki środowiska i naturalnej paszy, jaką spożywają zwierzęta w trakcie swobodnego wypasu lub karmienia.

Odesłanie do publikacji specyfikacji:

(Artykuł 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.