ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2011.364.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 364

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
14 grudnia 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 364/01

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń ( 1 )

1

2011/C 364/02

Komunikat zgodnie z artykułem 12 paragraf 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

4

 

III   Akty przygotowawcze

 

RADA

 

Rada

2011/C 364/03

Zalecenie Rady z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

6

 

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

 

Europejski Bank Centralny

2011/C 364/04

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (CON/2011/100)

7

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 364/05

Kursy walutowe euro

8

2011/C 364/06

Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego

9

 

Trybunał Obrachunkowy

2011/C 364/07

Sprawozdanie specjalne nr 12/2011 pt. Czy działania podjęte przez UE przyczyniły się do dostosowania zdolności połowowej flot rybackich do dostępnych możliwości połowowych?

14

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2011/C 364/08

Zaproszenie do składania wniosków 2011 – Program Europa dla obywateli (2007–2013) – Wdrożenie działań programu: Aktywni obywatele dla Europy, Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie oraz Aktywna pamięć europejska

15

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 364/09

Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/39.654 – Reuters Instrument Codes, RIC (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9391)  ( 1 )

21

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2011/C 364/10

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

25

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

14.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 364/1


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 364/01

Data przyjęcia decyzji

10.11.2009

Numer środka pomocy państwa

N 549/09

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Bayern

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Verlängerung der Beihilferegelung zur Unterstützung der Filmproduktion in Bayern

Podstawa prawna

Richtlinien für die FilmFernsehFonds Bayern GmbH, Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Promowanie kultury

Forma pomocy

Dotacja podlegająca zwrotowi, Dotacje bezpośrednie, Pożyczka uprzywilejowana

Budżet

 

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 13,5 mln EUR

 

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 54 mln EUR

Intensywność pomocy

70 %

Czas trwania

1.1.2010–31.12.2013

Sektory gospodarki

Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

FilmFernsehFonds Bayern GmbH

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

19.10.2011

Numer środka pomocy państwa

N 330/10

Państwo członkowskie

Francja

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Programme national «Très haut débit» — Volet B

Podstawa prawna

Loi no 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. Code général des collectivités territoriales (articles L 1425-1 et L 1425-2). Loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Code des postes et des communications électroniques (articles L 34-8 et L 34-8-3). Décision no 2010-1314 de l'ARCEP en date 14 décembre 2010 précisant les conditions d’accessibilité et d’ouverture des infrastructures et des réseaux éligibles à une aide du fonds d’aménagement numérique des territoires

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój sektorowy, Rozwój regionalny

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 750 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 1.1.2016

Sektory gospodarki

Poczta i telekomunikacja

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Fonds national pour la societé numérique, collectivités territoriales

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

9.11.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.31722 (11/N)

Państwo członkowskie

Węgry

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

A sporttevékenység támogatásához kapcsolódó társaságiadó-, és illetékkedvezmény

Podstawa prawna

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój sektorowy

Forma pomocy

Ulga podatkowa

Budżet

 

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 21 200 mln HUF

 

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 127 200 mln HUF

Intensywność pomocy

70 %

Czas trwania

Do 30.6.2017

Sektory gospodarki

Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm


14.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 364/4


Komunikat zgodnie z artykułem 12 paragraf 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

2011/C 364/02

Wiążąca informacja taryfowa przestaje być ważna od niniejszego dnia, jeśli staje się ona niezgodna z interpretacją nomenklatury celnej, jako wynik następujących międzynarodowych środków taryfowych:

Zmian do Not Wyjaśniających Systemu Zharmonizowanego oraz Kompendium Opinii Klasyfikacyjnych, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (dok. RWC NC1649 – sprawozdanie z 47 Sesji Komitetu HS):

ZMIANY DO NOT WYJAŚNIAJĄCYCH DO WYKONANIA ZGODNIE Z PROCEDURĄ ARTYKUŁU 8 KONWENCJI HS ORAZ OPINIE KLASYFIKACYJNE ZREDAGOWANE PRZEZ KOMITET HS ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI CELNEJ

(47 SESJA HSC W MARCU 2011 r.)

DOK. NC1649

Zmiany Not Wyjaśniających do Nomenklatury załączonej do Konwencji HS

Dział 29

R/11


Opinie klasyfikacyjne zatwierdzone przez Komitet HS

2106.90/26-27

R/3

2208.90/4-6

R/2

4410.11/1

R/4

8517.62/20

R/5

8528.51/1

R/6

8543.70/5

R/7

Wiążąca informacja taryfowa przestaje być ważna, zgodnie z art. 17 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, od dnia 1 stycznia 2012 r., jeśli staje się ona niezgodna z interpretacją nomenklatury celnej, jako wynik następujących międzynarodowych środków taryfowych:

Zmian do Not Wyjaśniających Systemu Zharmonizowanego, zatwierdzonych przez Radę Współpracy Celnej (dok. RWC NC1649 – sprawozdanie z 47 Sesji Komitetu HS, załącznik Q/4):

ZMIANY DO NOT WYJAŚNIAJĄCYCH DO WYKONANIA ZGODNIE Z PROCEDURĄ ARTYKUŁU 8 KONWENCJI HS ZREDAGOWANE PRZEZ KOMITET HS ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI CELNEJ

(47 SESJA HSC W MARCU 2011 r.)

DOK. NC1649

Zmiany do Not Wyjaśniających do Nomenklatury załączonej do Konwencji HS, zgodnie z Zaleceniem z dnia 26 czerwca 2009 r. i opracowane przez HSC na jego 47. posiedzeniu. Dok. NC1649.

Noty wyjaśniające

Q/4

Zmiany do Not Wyjaśniających Systemu Zharmonizowanego, zatwierdzone przez Radę Współpracy Celnej (dok. RWC NC1705 – sprawozdanie z 48 Sesji Komitetu HS, załącznik N):

ZMIANY DO NOT WYJAŚNIAJĄCYCH DO WYKONANIA ZGODNIE Z PROCEDURĄ ARTYKUŁU 8 KONWENCJI HS ZREDAGOWANE PRZEZ KOMITET HS ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI CELNEJ

(48 SESJA HSC WE WRZEŚNIU 2011 r.)

DOK. NC1705

Zmiany do Not Wyjaśniających do Nomenklatury załączonej do Konwencji HS, zgodnie z Zaleceniem z dnia 26 czerwca 2009 r. i opracowane przez HSC na jego 48. posiedzeniu. Dok. NC1705.

Noty wyjaśniające

N

Informacje dotyczące treści tych środków można otrzymać z Dyrekcji Generalnej Podatki i Unia Celna Komisji Europejskiej (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruksela, Belgium) lub mogą być pobrane ze strony internetowej tej Dyrekcji Generalnej:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


III Akty przygotowawcze

RADA

Rada

14.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 364/6


ZALECENIE RADY

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

2011/C 364/03

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 283 ust. 2,

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 11.2,

a także mając na uwadze, że konieczne jest mianowanie nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego w następstwie decyzji Lorenza BINIEGO SMAGHIEGO o rezygnacji z zajmowanego stanowiska z końcem 31 grudnia 2011 r.,

NINIEJSZYM ZALECA RADZIE EUROPEJSKIEJ:

by mianowała Benoît COEURÉGO członkiem Zarządu Europejskiego Banku Centralnego na okres ośmiu lat.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2011 r.

W imieniu Rady

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Przewodniczący


EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

Europejski Bank Centralny

14.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 364/7


OPINIA RADY PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 7 grudnia 2011 r.

w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

(CON/2011/100)

2011/C 364/04

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 1 grudnia 2011 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Przewodniczącego Rady Europejskiej o wydanie opinii w sprawie zalecenia Rady z dnia 30 listopada 2011 r. (1) dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Właściwość Rady Prezesów EBC do wydania opinii wynika z art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uwagi ogólne

1.

Zalecenie Rady, które zostało przedstawione Radzie Europejskiej i w odniesieniu do którego zasięga się opinii Parlamentu Europejskiego i Rady Prezesów EBC, zaleca mianowanie Benoît COEURÉGO członkiem Zarządu Europejskiego Banku Centralnego na okres ośmiu lat.

2.

Rada Prezesów EBC wyraża opinię, że proponowany kandydat jest osobą o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem ustanowionym w art. 283 ust. 2 Traktatu.

3.

Rada Prezesów EBC nie wyraża zastrzeżeń co do zalecenia Rady dotyczącego mianowania Benoît COEURÉGO członkiem Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 7 grudnia 2011 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dotychczas nieopublikowanego w Dzienniku Urzędowym.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

14.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 364/8


Kursy walutowe euro (1)

13 grudnia 2011 r.

2011/C 364/05

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3181

JPY

Jen

102,60

DKK

Korona duńska

7,4366

GBP

Funt szterling

0,84625

SEK

Korona szwedzka

9,0605

CHF

Frank szwajcarski

1,2345

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,7110

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,633

HUF

Forint węgierski

304,39

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6970

PLN

Złoty polski

4,5608

RON

Lej rumuński

4,3485

TRY

Lir turecki

2,4641

AUD

Dolar australijski

1,3016

CAD

Dolar kanadyjski

1,3528

HKD

Dolar Hongkongu

10,2548

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7215

SGD

Dolar singapurski

1,7158

KRW

Won

1 519,49

ZAR

Rand

10,8795

CNY

Yuan renminbi

8,3877

HRK

Kuna chorwacka

7,4986

IDR

Rupia indonezyjska

12 005,28

MYR

Ringgit malezyjski

4,1850

PHP

Peso filipińskie

57,795

RUB

Rubel rosyjski

41,7115

THB

Bat tajlandzki

41,138

BRL

Real

2,4292

MXN

Peso meksykańskie

18,1647

INR

Rupia indyjska

70,1100


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


14.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 364/9


ZASADY RAMOWE DOTYCZĄCE POMOCY PAŃSTWA DLA PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO

2011/C 364/06

1.   WPROWADZENIE

1.

Od początku lat 70. pomoc państwa dla przemysłu stoczniowego podlegała szeregowi szczegółowych systemów pomocy państwa, które stopniowo dostosowywano do przepisów horyzontalnych w tej dziedzinie. Obecne zasady ramowe dotyczące pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (1) wygasną w dniu 31 grudnia 2011 r. Zgodnie ze swoją polityką zmierzającą do zwiększenia przejrzystości i uproszczenia przepisów w dziedzinie pomocy państwa Komisja stara się w możliwie największym zakresie wyeliminować różnice między przepisami mającymi zastosowanie do przemysłu stoczniowego a tymi stosowanymi do innych sektorów przemysłu, włączając sektor przemysłu stoczniowego w zakres ogólnych przepisów horyzontalnych (2).

2.

Komisja przyznaje jednak, że niektóre cechy takie, jak: krótkie serie produkcyjne, wielkość, wartość i złożoność produkowanych jednostek, a także fakt, że prototypy są powszechnie wykorzystywane do celów komercyjnych, odróżniają przemysł stoczniowy od innych sektorów przemysłu.

3.

Z uwagi na te szczególne cechy charakterystyczne Komisja uważa za właściwe dalsze stosowanie szczegółowych przepisów dotyczących pomocy na wspieranie innowacyjności z przeznaczeniem dla sektora stoczniowego, a jednocześnie dbanie o to, by taka pomoc nie wpływała niekorzystnie na warunki wymiany handlowej i konkurencję w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.

4.

Pomoc państwa na wspieranie innowacyjności musi prowadzić do zmiany zachowań odbiorców pomocy, polegającej na zintensyfikowaniu działalności innowacyjnej oraz realizowaniu takich projektów lub działań innowacyjnych, które w przeciwnym razie nie zostałyby zrealizowane lub które zostałyby zrealizowane w bardziej ograniczonym zakresie. Efekt zachęty określany jest na podstawie analizy scenariusza alternatywnego, w której porównuje się poziomy zamierzonej działalności przy założeniu udzielenia i nieudzielenia pomocy. W niniejszych zasadach określa się zatem szczegółowe wymogi, które umożliwią państwom członkowskim zapewnienie występowania efektu zachęty.

5.

We współpracy z przemysłem opracowano nieformalny zbiór reguł dotyczących pomocy na wspieranie innowacyjności z przeznaczeniem dla przemysłu stoczniowego, które odnoszą się w szczególności do kosztów kwalifikowalnych oraz potwierdzenia innowacyjnego charakteru projektu. Komisja stosuje te reguły w swojej praktyce podejmowania decyzji. W celu zapewnienia przejrzystości reguły te należy formalnie włączyć do reguł dotyczących pomocy na wspieranie innowacyjności.

6.

Jeżeli chodzi o pomoc regionalną, Komisja dokona przeglądu horyzontalnych Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (3) w 2013 r. W związku z tym do tego czasu Komisja będzie w dalszym ciągu stosować te same szczegółowe reguły dotyczące pomocy regionalnej w sektorze stoczniowym, które obecnie są przewidziane w zasadach ramowych z 2003 r. Ponownie oceni sytuację w kontekście zmiany Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej.

7.

Jeżeli chodzi o kredyty eksportowe, niniejsze zasady ramowe mają zapewnić poszanowanie obowiązujących zobowiązań międzynarodowych.

8.

W niniejszych zasadach ramowych zawarto zatem szczegółowe przepisy dotyczące pomocy na wspieranie innowacyjności i pomocy regionalnej z przeznaczeniem dla przemysłu stoczniowego, a także przepisy dotyczące kredytów eksportowych. Ponadto pomoc dla sektora stoczniowego można uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz horyzontalnych instrumentów pomocy państwa (4), chyba że przepisy zawarte w tych instrumentach stanowią inaczej.

9.

Zgodnie z art. 346 Traktatu i z zastrzeżeniem postanowień art. 348 Traktatu każde państwo członkowskie może podejmować środki, jakie uważa za konieczne w celu ochrony podstawowych interesów swojego bezpieczeństwa w odniesieniu do finansowania przeznaczonego na okręty wojskowe.

10.

Komisja zamierza stosować niniejsze zasady ramowe od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Po tym dniu Komisja przewiduje włączenie przepisów dotyczących pomocy na wspieranie innowacyjności do wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (5), a przepisów dotyczących pomocy regionalnej z przeznaczeniem dla przemysłu stoczniowego – do wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej.

2.   ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

11.

Na podstawie niniejszych zasad ramowych Komisja może zatwierdzić pomoc dla stoczni, w przypadku kredytów eksportowych – pomoc dla właścicieli statku, która jest udzielana na budowę, naprawę lub przekształcanie statków, a także pomoc na wspieranie innowacyjności udzielaną na budowę pływających i ruchomych konstrukcji morskich.

12.

Do celów niniejszych zasad ramowych stosuje się następujące definicje:

a)

„budowa statków” oznacza budowanie w Unii statków handlowych z własnym napędem;

b)

„naprawa statków” oznacza naprawę lub remontowanie w Unii statków handlowych z własnym napędem;

c)

„przekształcanie statków” oznacza przekształcanie w Unii statków handlowych z własnym napędem o tonażu nie mniejszym niż 1 000 gt (6), pod warunkiem że działania zmierzające do przekształcenia pociągają za sobą zasadnicze zmiany w planie rozłożenia ładunku na statku, kadłubie, systemie napędu lub kabinach dla pasażerów;

d)

„statek handlowy z własnym napędem” oznacza statek, który dzięki własnemu stałemu systemowi napędu i sterowania posiada wszystkie cechy umożliwiające mu samodzielną żeglugę na pełnym morzu lub na wodach śródlądowych i który należy do jednej z poniższych kategorii:

(i)

statki żeglugi morskiej o tonażu nie mniejszym niż 100 gt i statki żeglugi śródlądowej o tonażu równoważnym, wykorzystywane do transportu pasażerskiego lub towarowego;

(ii)

statki żeglugi morskiej o tonażu nie mniejszym niż 100 gt i statki żeglugi śródlądowej o tonażu równoważnym, wykorzystywane do świadczenia specjalistycznych usług (np. pogłębiarki lub lodołamacze);

(iii)

holowniki o mocy nie mniejszej niż 365 kilowatów;

(iv)

niewykończone kadłuby statków, o których mowa w ppkt (i), (ii) oraz (iii), które są zwodowane i ruchome;

e)

„pływające i ruchome konstrukcje morskie” oznaczają konstrukcje wykorzystywane do rozpoznawania złóż ropy i gazu, ich eksploatacji, a także wytwarzania energii odnawialnej, które mają cechy statku handlowego, z wyjątkiem własnego napędu i które z założenia mogą być przemieszczane kilkakrotnie w okresie użytkowania.

3.   ŚRODKI SZCZEGÓLNE

3.1.   Pomoc regionalna

13.

Pomoc regionalna na budowę, naprawę i przekształcanie statków może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, jeżeli spełnia w szczególności następujące warunki:

a)

pomoc musi zostać przyznana na inwestycje prowadzące do polepszenia stanu infrastruktury lub modernizacji istniejących stoczni, niezwiązane z restrukturyzacją finansową danej (danych) stoczni, których celem jest poprawienie wydajności istniejących urządzeń;

b)

w regionach, o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu, oraz zgodnie z mapą zatwierdzoną przez Komisję dla każdego państwa członkowskiego dotyczącą przyznawania pomocy regionalnej, intensywność pomocy nie może przekraczać 22,5 % ekwiwalentu dotacji brutto;

c)

w regionach, o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu, oraz zgodnie z mapą zatwierdzoną przez Komisję dla każdego państwa członkowskiego dotyczącą przyznawania pomocy regionalnej, intensywność pomocy nie może przekraczać 12,5 % ekwiwalentu dotacji brutto lub obowiązującego pułapu pomocy regionalnej, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;

d)

pomoc musi być ograniczona do pokrycia wydatków kwalifikowalnych zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013.

3.2.   Pomoc na wspieranie innowacyjności

3.2.1.   Kwalifikujące się zastosowania

14.

Pomoc udzielona na wspieranie innowacyjności z przeznaczeniem na budowę, naprawę i przekształcanie statków może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, jeżeli jej intensywność nie przekracza 20 % brutto oraz pod warunkiem że dotyczy ona przemysłowego zastosowania innowacyjnych produktów i procesów, tzn. produktów i procesów stanowiących nowość technologiczną lub znaczące ulepszenie w porównaniu z obecną sytuacją w przemyśle stoczniowym w Unii, niosących ze sobą ryzyko technologicznego lub przemysłowego niepowodzenia. Pomoc na wspieranie innowacyjności z przeznaczeniem dla wyposażenia i modernizacji statków rybackich nie będzie uznawana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, chyba że spełnione są warunki ustanowione w art. 25 ust. 2 i ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (7) lub warunki ustanowione w odpowiednich późniejszych aktach prawnych. Nie jest możliwe udzielenie pomocy dla stoczni, jeżeli ten sam statek korzysta z pomocy udzielonej z Europejskiego Funduszu Rybackiego lub z pomocy udzielonej na mocy odpowiednich późniejszych aktów prawnych lub z innej pomocy publicznej.

15.

Innowacyjne produkty i procesy w rozumieniu pkt 14 obejmują udoskonalenia w dziedzinie ochrony środowiska dotyczące jakości i właściwości użytkowych, jak np. optymalizacja zużycia paliwa, ograniczenie emisji spalin z silników lub wytwarzania odpadów i poprawa bezpieczeństwa.

16.

Jeżeli innowacja ma na celu podniesienie poziomu ochrony środowiska i prowadzi do osiągnięcia zgodności z przyjętymi normami unijnymi co najmniej na rok przed wejściem tych norm w życie lub podnosi poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych bądź też umożliwia stosowanie norm surowszych niż normy unijne, maksymalną intensywność pomocy można zwiększyć do 30 % brutto. Wyrażenia „normy unijne” i „ochrona środowiska” mają znaczenie określone w Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska.

17.

Produkty innowacyjne, o ile spełniają kryteria wymienione w pkt 14, będą związane z nową klasą statku rozumianą jako pierwszy statek potencjalnej serii statków (prototyp) albo z innowacyjnymi częściami statku, które można wyodrębnić ze statku jako osobne elementy.

18.

Procesy innowacyjne, o ile spełniają kryteria wymienione w pkt 14, będą odnosić się do opracowania i wdrożenia nowych procesów w takich dziedzinach, jak: produkcja, zarządzanie, logistyka czy inżynieria.

19.

Pomoc na wspieranie innowacyjności może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, wyłącznie jeżeli jest udzielana na pierwsze zastosowanie przemysłowe innowacyjnych produktów i procesów.

3.2.2.   Koszty kwalifikowalne

20.

Pomoc na wspieranie innowacyjności w zakresie produktów i procesów musi być ograniczona do pokrycia wydatków na inwestycje oraz działania w zakresie projektowania, inżynierii i przeprowadzania prób, związane bezpośrednio i wyłącznie z innowacyjnym elementem projektu, przy czym dotyczy to wydatków poniesionych po dniu złożenia wniosku o pomoc na wspieranie innowacyjności (8).

21.

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty stoczni oraz koszty nabycia towarów i usług od osób trzecich (np. dostawców systemów, dostawców rozwiązań „pod klucz” i przedsiębiorstw będących podwykonawcami) w takim zakresie, w jakim te towary i usługi są ściśle związane z innowacją. Koszty kwalifikowalne zdefiniowano bardziej szczegółowo w załączniku.

22.

Odpowiedni organ krajowy wyznaczony przez państwo członkowskie do celów stosowania pomocy na wspieranie innowacyjności musi analizować koszty kwalifikowalne na podstawie szacunków przedstawionych i uzasadnionych przez wnioskodawcę. Jeżeli we wniosku uwzględnia się koszty związane z nabyciem towarów i usług od dostawców, dostawca nie może być odbiorcą pomocy państwa na te same cele w odniesieniu do tych towarów lub usług.

3.2.3.   Potwierdzenie innowacyjnego charakteru projektu

23.

Wnioskodawca musi złożyć wniosek o pomoc na wspieranie innowacyjności do odpowiedniego organu krajowego przed zawarciem wiążącej umowy w celu wdrożenia konkretnego projektu, na który ma być przeznaczona wnioskowana pomoc na wspieranie innowacji, aby pomoc na wspieranie innowacyjności mogła zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym na podstawie niniejszych zasad ramowych. Wniosek musi zawierać opis innowacji – zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.

24.

Odpowiedni organ krajowy musi uzyskać od niezależnego eksperta posiadającego kompetencje techniczne potwierdzenie, że wnioskodawca występuje o pomoc na realizację projektu, w wyniku którego ma powstać produkt lub proces stanowiący nowość technologiczną lub znaczące ulepszenie w porównaniu z obecną sytuacją w przemyśle stoczniowym w Unii (ocena jakościowa). Pomoc może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, wyłącznie jeżeli niezależny ekspert posiadający kompetencje techniczne potwierdzi na potrzeby odpowiedniego organu krajowego, że koszty kwalifikowalne projektu obliczono w taki sposób, że obejmują one wyłącznie innowacyjne elementy danego projektu (ocena ilościowa).

3.2.4.   Efekt zachęty

25.

Pomoc na wspieranie innowacyjności w rozumieniu niniejszych zasad ramowych musi mieć efekt zachęty, co oznacza, że musi skutkować zmianą zachowania odbiorcy polegającą na zintensyfikowaniu działalności innowacyjnej. Efektem pomocy musi być zwiększenie skali, zakresu i tempa działalności innowacyjnej lub wydatkowanych na nią kwot.

26.

Zgodnie z pkt 25 Komisja uważa, że pomoc nie ma efektu zachęty dla beneficjenta, jeżeli realizację projektu (9) rozpoczęto jeszcze przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o pomoc do władz krajowych.

27.

Aby można było sprawdzić, czy pomoc skłoni beneficjenta pomocy do zmiany zachowania w taki sposób, że zintensyfikuje on swoją działalność innowacyjną, państwa członkowskie muszą przedstawić ocenę zintensyfikowanej działalności innowacyjnej przeprowadzoną ex ante na podstawie analizy scenariusza alternatywnego, w której porównuje się sytuację przy założeniu udzielenia i nieudzielenia pomocy. Kryteria, które mają być stosowane mogą obejmować zwiększenie skali, zakresu i tempa działalności innowacyjnej lub wydatkowanych na nią kwot, wraz z innymi stosownymi czynnikami ilościowymi lub jakościowymi przekazanymi przez państwo członkowskie w zgłoszeniu na podstawie art. 108 ust. 3 Traktatu.

28.

Jeżeli można wykazać znaczący wpływ na przynajmniej jeden z tych elementów przy uwzględnieniu normalnych zachowań przedsiębiorstw w danym sektorze, Komisja przyjmie zwykle, że w przypadku danej pomocy występuje efekt zachęty.

29.

Przy ocenie programu pomocy warunki dotyczące istnienia efektu zachęty będą uznane za spełnione, o ile dane państwo członkowskie zobowiązało się do przyznania pomocy indywidualnej w ramach zatwierdzonego programu pomocy nie wcześniej niż po potwierdzeniu obecności efektu zachęty oraz do przedstawienia sprawozdań rocznych z realizacji zatwierdzonego programu pomocy.

30.

Warunkiem zatwierdzenia wniosku o pomoc musi być zawarcie przez beneficjenta wiążącej umowy w celu wdrożenia danego projektu lub procesu dotyczącego budowy, naprawy lub przekształcenia statku, na którego realizację występuje o pomoc na wspieranie innowacyjności. Płatności można dokonać dopiero po podpisaniu odpowiedniej umowy. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana lub projekt zostanie zaniechany, wszelka pomoc wypłacona musi zostać zwrócona z odsetkami naliczonymi od dnia jej wypłaty. Podobnie, jeżeli projekt nie zostanie ukończony, pomoc, której nie wykorzystano na pokrycie wydatków kwalifikowalnych na innowacje, musi zostać zwrócona z odsetkami. Stopa odsetek musi być przynajmniej równa stopom referencyjnym przyjętym przez Komisję.

3.3.   Kredyty eksportowe

31.

Pomoc dla przemysłu stoczniowego w formie narzędzi kredytowych wspieranych przez państwo, przyznawanych krajowym lub niekrajowym właścicielom statków lub osobom trzecim na budowę lub przekształcenie statków może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, jeżeli spełnia warunki Porozumienia OECD z 1998 r. w sprawie zasad dotyczących oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych i uzupełniającego go Porozumienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych na statki lub warunki ustanowione w porozumieniach, które je zmieniają lub zastępują.

4.   MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

32.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (10) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (11) nakładają na państwa członkowskie obowiązek składania Komisji rocznych sprawozdań na temat wszystkich istniejących programów pomocy. Przyjmując na podstawie niniejszych zasad ramowych decyzję dotyczącą wszelkiej pomocy na wspieranie innowacyjności, przyznanej w ramach zatwierdzonego programu na rzecz dużych przedsiębiorstw, Komisja może zwrócić się do państw członkowskich o złożenie sprawozdania na temat tego, w jaki sposób wymóg dotyczący efektu zachęty został spełniony w przypadku pomocy udzielonej dużym przedsiębiorstwom, w szczególności z wykorzystaniem kryteriów wymienionych w pkt 3.2.4.

5.   ŁĄCZENIE POMOCY

33.

Pułapy pomocy określone w niniejszych zasadach ramowych mają zastosowanie niezależnie od tego, czy dana pomoc jest finansowana w całości lub w części z zasobów państwowych, czy też z zasobów Unii. Pomoc zatwierdzona na podstawie niniejszych zasad ramowych nie może być łączona z innymi formami pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu ani innymi formami finansowania przez Unię, jeżeli w wyniku nakładania się pomocy jej intensywność byłaby wyższa od poziomu określonego w niniejszych zasadach ramowych.

34.

W przypadku gdy pomoc służy różnym celom i dotyczy tych samych kosztów kwalifikowalnych, stosowany będzie najkorzystniejszy pułap pomocy.

6.   STOSOWANIE NINIEJSZYCH ZASAD RAMOWYCH

35.

Komisja będzie stosować niniejsze zasady ramowe od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja będzie stosować niniejsze zasady ramowe do wszystkich zgłoszonych środków pomocy, w przypadku których jest wzywana do podjęcia decyzji po dniu 31 grudnia 2011 r., nawet jeżeli projekty zgłoszono przed datą publikacji.

36.

Zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie ustalania zasad stosowanych do oceny pomocy państwa niezgodnej z prawem (12) Komisja będzie stosować niniejsze zasady ramowe w przypadku niezgłoszonej pomocy udzielonej po dniu 31 grudnia 2011 r.


(1)  Dz.U. C 317 z 30.12.2003, s. 11.

(2)  Zob. Plan działań w zakresie pomocy państwa, COM(2005) 107 wersja ostateczna, pkt 65: „Komisja zadecyduje, czy wciąż potrzebne są ramy pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego lub czy sektor ten powinien po prostu podlegać zasadom horyzontalnym”.

(3)  Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13.

(4)  Na przykład w Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska (Dz.U. C 82 z 1.4.2008, s. 1) określono warunki, na jakich można zezwolić na pomoc dla stoczni przeznaczoną na wspieranie bardziej przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych. Ponadto właściciele statków mogą otrzymać pomoc na nabycie nowych środków transportu, które spełniają wymogi surowsze niż normy unijne lub podnoszą poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych, co ogólnie zmniejsza ilość zanieczyszczeń generowanych przez transport morski.

(5)  Dz.U. C 323 z 30.12.2006, s. 1.

(6)  Tony brutto.

(7)  Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1.

(8)  Z wyjątkiem kosztów studiów wykonalności przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc na wparcie procesów innowacyjnych.

(9)  Nie wyklucza to faktu, że potencjalny beneficjent mógł już przeprowadzić studia wykonalności, które nie są objęte wnioskiem o pomoc państwa.

(10)  Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1.

(11)  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.

(12)  Dz.U. C 119 z 22.5.2002, s. 22.


ZAŁĄCZNIK

Koszty kwalifikowalne w przypadku pomocy na wspieranie innowacyjności z przeznaczeniem na budowę statków

1.   NOWA KLASA STATKÓW

W przypadku budowy nowej klasy statków, która kwalifikuje się do objęcia pomocą na wspieranie innowacyjności, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się następujące koszty:

a)

koszty opracowania koncepcji;

b)

koszty projektu ogólnego;

c)

koszty projektu funkcjonalnego;

d)

koszty projektu szczegółowego;

e)

koszty analiz, prób, makiet oraz podobne koszty związane z opracowaniem koncepcji i zaprojektowaniem statku;

f)

koszty związane z planowaniem realizacji projektu;

g)

koszty prób i testów produktu;

h)

różnicowe koszty pracy i koszty ogólne związane z nową klasą statku (krzywa uczenia się).

Do celów lit. a)–g) wyłącza się koszty związane ze standardowym projektem technicznym odpowiadającym poprzedniej klasie statku.

Do celów lit. h) dodatkowe koszty produkcji, które są ściśle niezbędne do zatwierdzenia innowacji technologicznej, mogą stanowić koszty kwalifikowalne, o ile są one ograniczone do niezbędnej kwoty minimalnej. Ze względu na wyzwania techniczne związane z konstrukcją prototypu koszty produkcji pierwszego statku zazwyczaj przekraczają koszty produkcji kolejnych statków bliźniaczych. Dodatkowe koszty produkcji definiuje się jako różnicę pomiędzy kosztami pracy i powiązanymi kosztami ogólnymi dla pierwszego statku w nowej klasie oraz kosztami produkcji kolejnych statków tej samej serii (statków bliźniaczych). Koszty pracy obejmują wynagrodzenia oraz koszty ubezpieczenia społecznego.

Zatem w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach najwyżej 10 % kosztów produkcji związanych z budową nowej klasy statków można uznać za koszty kwalifikowalne: jeżeli koszty te są niezbędne do zatwierdzenia innowacji technicznej. Przypadek uznaje się za należycie uzasadniony, jeżeli szacuje się, że dodatkowe koszty produkcji przekroczą 3 % kosztów produkcji kolejnych statków bliźniaczych.

2.   NOWE KOMPONENTY STATKU LUB NOWE SYSTEMY NA STATKU

W przypadku nowych komponentów lub systemów, które kwalifikują się do objęcia pomocą na wspieranie innowacyjności, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się następujące koszty, o ile są one ściśle związane z innowacją:

a)

koszty projektu i opracowania;

b)

koszty prób części innowacyjnej, makiet;

c)

koszty materiału i wyposażenia;

d)

w wyjątkowych wypadkach koszty budowy i montażu nowego komponentu lub systemu, które są niezbędne do zatwierdzenia innowacji, w takim zakresie, w jakim są one ograniczone do niezbędnej kwoty minimalnej.

3.   NOWE PROCESY

W przypadku nowych procesów, które kwalifikują się do objęcia pomocą na wspieranie innowacyjności, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się następujące koszty, o ile są one ściśle związane z procesem innowacyjnym:

a)

koszty projektu i opracowania;

b)

koszty materiału i wyposażenia;

c)

w stosownych przypadkach koszty testowania nowego procesu;

d)

koszty studiów wykonalności przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc.


Trybunał Obrachunkowy

14.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 364/14


Sprawozdanie specjalne nr 12/2011 pt. „Czy działania podjęte przez UE przyczyniły się do dostosowania zdolności połowowej flot rybackich do dostępnych możliwości połowowych?”

2011/C 364/07

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 12/2011 pt. „Czy działania podjęte przez UE przyczyniły się do dostosowania zdolności połowowej flot rybackich do dostępnych możliwości połowowych?”.

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://www.eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

Aby bezpłatnie otrzymać sprawozdanie w wersji papierowej lub na płycie CD, należy zwrócić się do Trybunału Obrachunkowego, pisząc na adres:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie EU-Bookshop.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Komisja Europejska

14.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 364/15


Zaproszenie do składania wniosków 2011 – Program „Europa dla obywateli” (2007–2013)

Wdrożenie działań programu: „Aktywni obywatele dla Europy”, „Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie” oraz „Aktywna pamięć europejska”

2011/C 364/08

WSTĘP

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest oparte na decyzji nr 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013 (1). Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków znajdują się w Przewodniku programowym programu „Europa dla Obywateli” opublikowanym na stronach internetowych Europa (zob. pkt VII). Podręcznik programowy stanowi integralną część niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

I.   Cele

Program „Europa dla Obywateli” ma następujące cele szczegółowe:

gromadzenie członków społeczności lokalnych z całej Europy w celu wymiany doświadczeń, opinii i wartości, wyciągania wniosków z historii i budowania potencjału na przyszłość,

wspieranie działań, debat i refleksji związanych z obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, wspólną historią i kulturą, dzięki współpracy w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim,

przybliżanie Europy obywatelom poprzez propagowanie europejskich wartości i osiągnięć z zachowaniem pamięci o jej historii,

zachęcanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich krajów uczestniczących do wzajemnych kontaktów umacniających dialog międzykulturowy oraz eksponujących zarówno różnorodność, jak i jedność Europy. Należy położyć szczególny nacisk na zacieśnianie więzi między obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. i państw członkowskich, które przystąpiły po tej dacie.

II.   Kwalifikujący się wnioskodawcy

Program jest otwarty dla wszystkich projektodawców zarejestrowanych w jednym z krajów uczestniczących w programie i, w zależności od działań, będących:

organem publicznym, lub

organizacją o celach niezarobkowych posiadającą status prawny (osobowość prawną).

Każde działanie programu jest jednak skierowane do ograniczonej grupy organizacji. W związku z tym, w przewodniku programowym określono kryteria kwalifikacji dla organizacji występujących o dotację w poszczególnych działaniach/poddziałaniach.

Kraje kwalifikujące się do tego programu to:

państwa członkowskie UE (2),

Chorwacja,

Albania,

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

III.   Kwalifikujące się działania

Program „Europa dla Obywateli” wspiera projekty promujące aktywne obywatelstwo europejskie.

Niniejsze zaproszenie obejmuje następujące działania programu „Europa dla Obywateli”, które są wspierane poprzez 2 rodzaje dotacji: dotacje na projekt i operacyjne:

Działanie 1:   Aktywni obywatele dla Europy

Poddziałanie 1:   Partnerstwo miast

Polega ono na promowaniu lub prowadzeniu bezpośredniej wymiany między obywatelami Europy, którzy uczestniczą w działaniach w ramach partnerstwa miast.

Poddziałanie 1.1:   Spotkania mieszkańców miast partnerskich (dotacja na projekt)

Polega ono na promowaniu lub prowadzeniu bezpośredniej wymiany między obywatelami Europy, którzy uczestniczą w działaniach w ramach partnerstwa miast. W projekcie muszą brać udział miasta z co najmniej 2 krajów uczestniczących, z których co najmniej jedno jest państwem członkowskim UE. Ponadto w projekcie musi uczestniczyć co najmniej 25 uczestników zagranicznych z zaproszonych miast. Maksymalny dopuszczalny czas trwania spotkania wynosi 21 dni. Maksymalna kwota dotacji na projekt wynosi 25 000 EUR. Minimalna kwota dotacji wynosi 5 000 EUR.

Dotacje przyznawane na spotkania mieszkańców miast partnerskich mają na celu dofinansowanie kosztów organizacyjnych miasta przyjmującego i kosztów podróży zaproszonych uczestników. Kwoty dotacji oblicza się według stawek zryczałtowanych/kwot ryczałtowych.

Poddziałanie 1.2:   Sieci miast partnerskich (dotacja na projekt)

To działanie wspiera rozwój sieci stworzonych na bazie kontaktów partnerskich między miastami, które mają znaczenie w kontekście zapewniania usystematyzowanej, intensywnej i wielowymiarowej współpracy między miastami, a tym samym pomaga poszerzyć oddziaływanie programu. Projekt musi przewidywać co najmniej trzy imprezy. W projekcie muszą brać udział miasta z co najmniej czterech krajów uczestniczących, z których co najmniej jedno jest państwem członkowskim UE. Ponadto w projekcie musi uczestniczyć co najmniej 30 uczestników zagranicznych z zaproszonych miast. Maksymalny czas trwania projektu to 24 miesiące; maksymalny czas trwania każdej imprezy to 21 dni.

Maksymalna kwalifikowalna kwota na jeden projekt w ramach tego poddziałania wynosi 150 000 EUR. Minimalna kwalifikowalna kwota wynosi 10 000 EUR. Kwoty dotacji oblicza się według stawek zryczałtowanych/kwot ryczałtowych.

Poddziałanie 2:   „Projekty obywatelskie” i „Środki wsparcia”

Poddziałanie 2.1:   Projekty obywatelskie (dotacja na projekt)

Działanie to dotyczy największego wyzwania, przed jakim staje obecnie Unia Europejska: w jaki sposób zbliżyć do siebie obywateli i Unię. Celem tego działania jest poszukiwanie oryginalnych i innowacyjnych metod promujących uczestnictwo obywateli oraz pobudzających dialog między obywatelami Europy a instytucjami Unii Europejskiej.

Projekt musi obejmować co najmniej pięć krajów uczestniczących, w tym co najmniej jedno państwo członkowskie UE. Ponadto w projekcie musi brać udział co najmniej 200 uczestników. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy.

Kwota dotacji zostanie obliczona na podstawie zrównoważonej, szczegółowej prognozy budżetu wyrażonej w euro. Przyznana kwota dotacji nie może przekraczać 60 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu. Minimalna kwota dotacji będzie wynosić 100 000 EUR. Maksymalna kwalifikowalna kwota dotacji na jeden projekt w ramach tego poddziałania wynosi 250 000 EUR.

Poddziałanie 2.2:   Środki wsparcia (dotacja na projekt)

Celem tego środka jest wspieranie działań, które mogą prowadzić do nawiązania trwałego partnerstwa i ustanowienia trwałych sieci z udziałem znacznej liczby różnych zainteresowanych stron promujących europejską aktywną postawę obywatelską, przyczyniając się w ten sposób do zapewnienia lepszej odpowiedzi na cele programu oraz do maksymalnego zwiększenia ogólnego wpływu i efektywności programu.

Projekt musi obejmować co najmniej dwa kraje uczestniczące, w tym co najmniej jedno państwo członkowskie UE. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy. Należy przewidzieć co najmniej dwie imprezy na jeden projekt.

Kwota dotacji zostanie obliczona na podstawie zrównoważonej, szczegółowej prognozy budżetu wyrażonej w euro. Kwota dotacji nie może przekroczyć maksymalnej stawki wynoszącej 80 % kwalifikowalnych kosztów danego działania. Minimalna kwalifikowalna kwota dotacji wynosi 30 000 EUR. Maksymalna kwalifikowalna kwota dotacji na jeden projekt w ramach tego poddziałania wynosi 100 000 EUR.

Działanie 2:   Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie

Poddziałania 1 i 2:   Wsparcie strukturalne dla organizacji badających i analizujących europejski porządek publiczny i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE (dotacje operacyjne (3))

Poddziałanie 1– Wsparcie strukturalne dla organizacji badających i analizujących europejski porządek publiczny – ma na celu wspieranie prac organizacji badających europejski porządek publiczny (ośrodków analitycznych), które są w stanie przedstawić nowe pomysły i refleksje dotyczące kwestii europejskich, aktywności obywatelskiej na poziomie europejskim lub wartości europejskich.

Poddziałanie 2– Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE – zapewni organizacjom społeczeństwa obywatelskiego o wymiarze europejskim zdolność i stabilność konieczne do rozwijania ich działań na poziomie europejskim. Celem jest przyczynienie się do powstania zorganizowanego, spójnego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim.

Okres kwalifikowalności musi pokrywać się z rokiem budżetowym wnioskodawcy, jaki figuruje w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych organizacji. Jeżeli ten rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to okres kwalifikowalności trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. W przypadku wnioskodawców, których rok budżetowy różni się od roku kalendarzowego, okres kwalifikowalności wyniesie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia roku budżetowego.

Kwotę dotacji można obliczyć dwiema różnymi metodami:

a)

stawki zryczałtowane/kwota ryczałtowa;

b)

budżet oparty na rzeczywistych kosztach. Kwota dotacji zostanie obliczona na podstawie zrównoważonej, szczegółowej prognozy budżetu wyrażonej w euro. Kwota dotacji nie może przekroczyć maksymalnej stawki wynoszącej 80 % kwalifikowalnych kosztów danego działania.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 100 000 EUR.

Poddziałanie 3:   Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego (dotacja na projekt)

Działanie to ma na celu wspieranie konkretnych projektów promowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego z różnych krajów uczestniczących. Projekty te powinny przyczynić się do poszerzenia wiedzy w dziedzinach stanowiących przedmiot zainteresowania europejskiego, a także do promowania wzajemnego zrozumienia różnych kultur i określenia wspólnych wartości poprzez współpracę na poziomie europejskim.

Projekt musi obejmować co najmniej 2 kraje uczestniczące, w tym co najmniej jedno państwo członkowskie UE. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 18 miesięcy.

Kwotę dotacji można obliczyć dwiema różnymi metodami, odpowiadającymi dwóm różnym podejściom i podlegającymi szczególnym zasadom:

a)

stawki zryczałtowane/kwota ryczałtowa;

b)

budżet oparty na rzeczywistych kosztach. W tym przypadku wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 70 % kwalifikowalnych kosztów danego działania.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 150 000 EUR. Minimalna kwalifikowalna kwota dotacji wynosi 10 000 EUR.

Organizacje wspólnego europejskiego zainteresowania, którym w 2012 r. przyznano dotację operacyjną w ramach działania 2, poddziałania 1 i 2, nie kwalifikują się do finansowania w ramach tego samego działania w 2012 r.

Działanie 4:   Aktywna pamięć europejska (dotacja na projekt)

Projekty wspierane w ramach tego działania mają na celu zachowanie pamięci o ofiarach nazizmu i stalinizmu, a także pomoc dla obecnych i przyszłych pokoleń w lepszym poznaniu i zrozumieniu istoty oraz przyczyn tego, co działo się w obozach i innych miejscach masowej zagłady ludności cywilnej.

Maksymalny czas trwania projektu wynosi 18 miesięcy.

Kwotę dotacji można obliczyć dwiema różnymi metodami:

a)

stawki zryczałtowane/kwota ryczałtowa;

b)

budżet oparty na rzeczywistych kosztach. W tym przypadku wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 70 % kwalifikowalnych kosztów danego działania.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 100 000 EUR. Minimalna kwalifikowalna kwota dotacji wynosi 10 000 EUR.

IV.   Kryteria przyznania dotacji

W przypadku dotacji na projekt:

Kryteria jakościowe (80 % możliwych do zdobycia punktów):

związek projektu z celami i priorytetami programu (25 %),

jakość projektu i proponowanych metod (25 %),

wpływ (15 %),

dostrzegalność i działania uzupełniające (15 %).

Kryteria ilościowe (20 % możliwych do zdobycia punktów):

wpływ geograficzny (10 %),

grupa docelowa (10 %).

Dodatkowo, w przypadku krajów, które wyraźnie nie są reprezentowane w wystarczającym stopniu, oraz zgodnie z zasadą sprawiedliwego traktowania w odniesieniu do jakości, Komisja i Agencja Wykonawcza zastrzegają sobie prawo do zapewnienia zrównoważonego rozkładu geograficznego wybranych projektów w ramach każdego działania.

W przypadku dotacji operacyjnych:

Kryteria jakościowe (80 % możliwych do zdobycia punktów):

związek z celami i priorytetami programu „Europa dla Obywateli” (30 %),

adekwatność, spójność i kompletność programu prac (20 %),

oddziaływanie programu prac (10 %),

europejska wartość dodana (10 %),

dostrzegalność działań i upowszechnianie oraz wykorzystanie rezultatów wśród obywateli europejskich i innych zainteresowanych stron (10 %).

Kryteria ilościowe (20 % możliwych do zdobycia punktów):

wpływ geograficzny (10 %),

grupa docelowa (10 %).

Dodatkowo, Komisja i Agencja Wykonawcza zastrzegają sobie prawo do zapewnienia zrównoważonego rozkładu geograficznego wybranych projektów w ramach każdego działania.

V.   Budżet

Przewidywany budżet na 2012 r. na realizację następujących działań

Działanie 1 Poddziałanie 1.1

Spotkania mieszkańców miast partnerskich

6 107 000 EUR

Działanie 1 Poddziałanie 1.2

Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich

4 528 000 EUR

Działanie 1 Poddziałanie 2.1

Projekty obywatelskie

1 308 000 EUR

Działanie 1 Poddziałanie 2.2

Środki wsparcia

805 000 EUR

Działanie 2 Poddziałanie 3

Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego

2 807 000 EUR

Działanie 4

Aktywna pamięć europejska

2 414 000 EUR

Realizacja niniejszego zaproszenia do składania wniosków zależy od przyjęcia przez władzę budżetową budżetu Unii Europejskiej na rok 2012 r.

VI.   Ostateczne terminy składania wniosków dla działań

Działanie

Termin składania wniosków

Działanie 1 Poddziałanie 1.1

Spotkania mieszkańców miast partnerskich

1 lutego

1 czerwca

1 września

Działanie 1 Poddziałanie 1.2

Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich

1 lutego

1 września

Działanie 1 Poddziałanie 2.1

Projekty obywatelskie

1 czerwca

Działanie 1 Poddziałanie 2.2

Środki wsparcia

1 czerwca

Działanie 2 Poddziałania 1 i 2

Wsparcie strukturalne dla organizacji badających i analizujących europejski porządek publiczny i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE

15 października

Działanie 2 Poddziałanie 3

Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego

1 lutego

Działanie 4

Aktywna pamięć europejska

1 czerwca

Wnioski należy złożyć przed godz. 12.00 (południe czasu brukselskiego) ostatniego dnia składania wniosków. Jeżeli termin składania wniosków przypada na sobotę lub niedzielę, jako termin należy traktować pierwszy następny dzień roboczy.

Wnioski należy przesyłać na następujący adres:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Measure XXX’

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 (BOUR 01/04A)

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski o przyznanie dotacji złożone na oficjalnym formularzu (eForm), prawidłowo wypełnionym i podpisanym przez osobę uprawnioną do podejmowania zobowiązań prawnych w imieniu wnioskodawcy.

Wnioski wysyłane w postaci papierowej pocztą, faksem lub bezpośrednio pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

VII.   Dodatkowe informacje

Szczegółowe warunki składania propozycji projektów oraz formularze wniosków można znaleźć w ostatnio zmienionym przewodniku programowym programu „Europa dla Obywateli” na następujących stronach internetowych:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


(1)  Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 32.

(2)  27 państw członkowskich UE: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo.

(3)  Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy rocznych dotacji operacyjnych na rok budżetowy 2013.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

14.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 364/21


Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/39.654 – Reuters Instrument Codes, RIC

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9391)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 364/09

1.   WPROWADZENIE

(1)

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. (1), w przypadkach, w których Komisja zamierza przyjąć decyzję nakazującą zaprzestanie naruszania prawa i gdy zainteresowane strony zaproponują zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia wyrażone przez Komisję w jej ocenie wstępnej, Komisja może zdecydować o uczynieniu takich zobowiązań wiążącymi dla przedsiębiorstw. Decyzja taka może zostać przyjęta na czas określony i oznacza, że nie ma już dalszych podstaw do podejmowania działań przez Komisję. Zgodnie z art. 27 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia Komisja publikuje zwięzłe streszczenie sprawy i zasadniczą treść zobowiązań. Zainteresowane strony mogą przedłożyć swoje uwagi w terminie wyznaczonym przez Komisję.

2.   STRESZCZENIE SPRAWY

(2)

W dniu 19 września 2011 r. Komisja przyjęła wstępną ocenę w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. Ocena dotyczy sektora usług w zakresie informacji finansowy ch, a dokładnie rynku skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym (2). Została ona skierowana do przedsiębiorstwa Thomson Reuters Corporation oraz do przedsiębiorstw znajdujących się pod jego bezpośrednią lub pośrednią kontrolą, w tym do przedsiębiorstwa Thomson Reuters Limited (Thomson Reuters). Komisja obawia się, że niektóre praktyki związane z udzielaniem licencji przez Thomson Reuters na kody instrumentów finansowych Reuters (Reuters Instrument Codes, RIC) mogą stanowić naruszenie artykułu 102 TFUE (3). W dniu 30 października 2009 r. wszczęto postępowanie w sprawie naruszenia przepisów przez Thomson Reuters.

(3)

Zgodnie ze wstępną oceną przedsiębiorstwo Thomson Reuters ma pozycję dominującą na rynku światowym skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym.

(4)

Istnieje prawdopodobieństwo, że Thomson Reuters nadużył swojej dominującej pozycji, nakładając na swoich klientów ograniczenia w odniesieniu do korzystania z RIC. Thomson Reuters: a) zakazuje swoim klientom wykorzystywania kodów instrumentów RIC w celu pobierania danych ze skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym realizowanego przez innych dostawców oraz b) zakazuje osobom trzecim tworzenia i aktualizowania tabeli orientacyjnych dotyczących RIC, które umożliwiałyby interoperacyjność systemów klientów przedsiębiorstwa Thomson Reuters i skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym oferowanego przez innych dostawców (4).

(5)

Ograniczenia te wydają się stanowić zasadnicze przeszkody w przełączaniu się między dostawcami. Klienci Thomson Reuters powszechnie wykorzystują kody RIC w swoich aplikacjach serwerowych, zaś pracownicy, którzy mają do czynienia z tymi aplikacjami, zapoznali się z symbolami RIC. Ze względu na ograniczenia wprowadzone przez Thomson Reuters, w przypadkach, w których RIC są umieszczone w aplikacjach serwerowych, przełączanie się między dostawcami wymaga usunięcia kodów RIC i ponownego zaprogramowania aplikacji w celu zastąpienia kodów RIC symbolami alternatywnymi. Jest to przedsięwzięcie uciążliwe i nierzadko powoduje powstawanie nadmiernych kosztów. Wstępna opinia Komisji jest taka, że przedsiębiorstwo Thomson Reuters wiąże w rzeczywistości ze sobą swoich klientów korzystających ze skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym, którzy wprowadzili RIC do swoich aplikacji. W związku z powyższym inni dostawcy skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym nie są w stanie podjąć skutecznej konkurencji z Thomson Reuters na rynku skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym.

3.   ZASADNICZA TREŚĆ ZAPROPONOWANYCH ZOBOWIĄZAŃ

(6)

Przedsiębiorstwo Thomson Reuters nie zgadza się ze wstępną oceną Komisji. Niemniej jednak przedsiębiorstwo zaproponowało – zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 – zobowiązania, które może podjąć w celu uwzględnienia zastrzeżeń Komisji w zakresie konkurencji. Zobowiązania zaproponowane przez przedsiębiorstwo Thomson Reuters („zobowiązania”) zostały w skrócie przedstawione poniżej. Pełna wersja wszystkich zobowiązań, nieopatrzona klauzulą poufności, została opublikowana w języku angielskim na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Zobowiązania polegają na zaoferowaniu licencji aktualnym i przyszłym klientom korzystającym z oferowanych przez Thomson Reuters usług w czasie rzeczywistym (usługi RT) (5) (rozszerzona licencja RIC lub ERL (6)), która daje im dodatkowe prawa związane z wykorzystaniem symboli RIC. Dzięki temu klienci mogliby w zamian za miesięczną opłatę licencyjną wykorzystywać kody RIC dla pobierania danych finansowych w czasie rzeczywistym ze skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym oferowanego przez konkurentów przedsiębiorstwa Thomson Reuters w celu przełączania pomiędzy niektórymi lub wszystkimi posiadanymi przez nich aplikacjami serwerowymi i alternatywnymi dostawcami skonsolidowanego zasilania danymi. Ponadto Thomson Reuters udostępniałby licencjobiorcom ERL regularną aktualizację istotnych kodów RIC, w tym – jeżeli miałoby to zastosowanie – niezbędnych informacji powiązanych z RIC (np. właściwe miejsce transakcji, źródło, oficjalny kod, waluta lub opis).

(8)

Zobowiązania obejmują: (i) klientów, którzy częściowo lub całkowicie będą przełączać się ze skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym oferowanego przez Thomson Reuters do skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym oferowanego przez innych dostawców oraz (ii) klientów którzy będą abonować skonsolidowane zasilanie danymi w czasie rzeczywistym oferowane przez innych dostawców w uzupełnieniu usług oferowanych przez Thomson Reuters RT (na przykład jako rozwiązanie wyjątkowe w przypadku przestoju spowodowanego awarią lub dla umożliwienia sprawdzenia funkcjonalności i wiarygodności nowej oferty skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym). Jeżeli chodzi o warunki, na jakich Thomson Reuters przyznaje skonsolidowane zasilanie danymi w czasie rzeczywistym, przedsiębiorstwo to zobowiązuje się do niedyskryminowania klientów przełączających się do innych dostawców skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym w ramach przełączenia częściowego (7).

(9)

Rozszerzona licencja na symbolikę RIC będzie udzielana w ramach zobowiązań przez pięć lat i będzie obowiązywać bezterminowo. W ten sposób klient będzie mógł uzyskać rozszerzoną licencję przedsiębiorstwa Thomson Reuters na symbolikę RIC w okresie pięcioletnim, a następnie będzie mógł kontynuować korzystanie z niej bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, pod warunkiem opłacania odpowiednich opłat i przestrzegania innych warunków licencji.

(10)

Środek zaradczy miałby zastosowanie do wszystkich symboli RIC, które bezpośrednio są związane z ceną indywidualnych instrumentów finansowych lub wartości indeksowych, oferowanych w ramach usług Thomson Reuters RT, to znaczy między innymi do: (i) danych giełdowych oraz danych dotyczących wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz (ii) większości instrumentów będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są notowane na giełdach lub w obrębie wielostronnych platform obrotu (8). Wyjątkiem są jedynie kody RIC dotyczące instrumentów będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, odnośnie do których Thomson Reuters pobiera dane od jednego jedynego uczestnika możliwego do zidentyfikowania za pośrednictwem kodów RIC („kody RIC dotyczące jednego źródła”) (9).

(11)

Thomson Reuters będzie ponadto udostępniać informacje niezbędne dla ułatwienia klientom przełączania się z symboliki RIC na symbole innych dostawców. Dzięki zobowiązaniom klienci zyskaliby również możliwość zwrócenia się do projektantów zewnętrznych w celu opracowania narzędzi przełączających ułatwiających przełączanie, a także upoważnienia tych projektantów zewnętrznych do wykorzystywania oprogramowania, które opracowali, w odniesieniu do licznych klientów, którzy dysponują licencją ERL. Zewnętrzni projektanci nie nabywaliby jednak żadnych praw do symboliki RIC jako takiej.

(12)

Istnieją inne rodzaje licencji, które były już udzielane przez przedsiębiorstwo Thomson Reuters na warunkach handlowych, i które nie są objęte licencjami ERL. Na przykład zaprojektowanie narzędzi przełączających wymaga udzielenia przez przedsiębiorstwo Thomson Reuters licencji na prawo projektowania. Po drugie, Thomson Reuters udziela klientom, którzy pragną wykorzystywać kody RIC jako identyfikatory w obrębie przetwarzania bezpośredniego, licencji na przetwarzanie transakcji. Dotyczy to na przykład dalszego przekazywania kodów RIC przez klientów Thomson Reuters innym osobom. Thomson Reuters zobowiązuje się do niedyskryminowania żadnych spośród swoich klientów, którzy przełączają się do innych dostawców skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym na warunkach wspomnianych innych licencji lub osób trzecich projektujących oprogramowanie lub technologie ułatwiające licencjobiorcom ERL przełączanie się (10).

(13)

Z geograficznego punktu widzenia proponowana licencja jest zasadniczo ograniczona do aplikacji klientów, którzy obsługują przedsiębiorstwa z siedzibą na obszarze EOG. Jednak uwzględnione zostały również aplikacje wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się gdzie indziej – o ile jest to „wymagane w oparciu o rozsądne uzasadnienie” dla umożliwienia przełączenia na rzecz przedsiębiorstw z siedzibą na terytorium EOG należących do klienta (11). Thomson Reuters udostępnił zestawienie przykładów spraw, w których warunek ten uznawany jest za spełniony. Przykłady znajdują się w załączniku IV do zobowiązań.

(14)

Miesięczna opłata za licencję ERL, jaką planuje pobierać Thomson Reuters, odzwierciedla strukturę warunków handlowych dotyczących danych, które są obecnie udostępniane na rzecz wykorzystania w aplikacjach serwerowych (12). Opłaty te opierają się na liczbie symboli RIC, na które klient chciałby uzyskać licencję w celu pobierania danych od konkurenta w określonym sektorze działalności gospodarczej. Opłaty pokrywają dodatkowe prawa do korzystania z symboliki RIC oraz koszty usług, które Thomson Reuters realizuje w ramach zobowiązań na rzecz swoich klientów. Zdaniem Thomson Reuters opłaty te stanowią niewielką część ceny pobieranej za skonsolidowane zasilanie danymi w czasie rzeczywistym realizowane przez Thomson Reuters, przy czym zakres licencjonowanych kodów RIC i ich wykorzystanie jest takie samo. Regulamin opłat przewiduje ponadto minimalną opłatę miesięczną w wysokości 750 USD. Szczegóły regulaminu opłat za licencję ERL znajdują się w nieopatrzonej klauzulą poufności wersji zobowiązań, opublikowanych na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (załącznik I).

4.   ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG

(15)

Po zbadaniu rynku Komisja zamierza przyjąć decyzję zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 uznającą za wiążące zobowiązania streszczone powyżej i opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. W razie wprowadzenia istotnych zmian w zobowiązaniach przeprowadzone zostaną nowe badania rynku.

(16)

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 Komisja wzywa zainteresowane osoby trzecie do zgłaszania uwag na temat zaproponowanych zobowiązań.

(17)

Ponadto Komisja wzywa zainteresowane osoby do przedstawienia swoich opinii, zwłaszcza na temat kwestii dotyczących przełączania się klienta aplikacji serwerowej z oferowanych przez Thomson Reuters usług RT do alternatywnego dostawcy skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym:

a)

Czy poziom opłat – w tym opłat minimalnych – pozwala na zmniejszenie kosztów powiązanych ze zmianą symboliki w sposób wystarczający, by umożliwić klientom Thomson Reuters przełączenie do dostawcy alternatywnego w przypadku, gdy sobie tego życzą? Prosimy o dostarczenie nam szacunkowych danych dotyczących następujących kwestii:

(i)

opłat za licencję ERL, jakie Państwa firma musiałaby uiścić w przypadku częściowego lub całkowitego odłączenia się od skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym oferowanego przez Thomson Reuters;

(ii)

proporcji jaką stanowiłyby opłaty za licencję ERL w pierwotnej opłacie za skonsolidowane zasilanie danymi w czasie rzeczywistym (również po zastosowaniu obowiązującego ewentualnie dyskonta), która jest obecne uiszczana przez Państwa przedsiębiorstwo na rzecz Thomson Reuters: (i) 1–3 %; (ii) 4–6 %; (iii) 7–9 % lub (iv) powyżej 10 % oraz

(iii)

kategorii opłat, jakie byłyby stosowane wobec Państwa przedsiębiorstwa w stosunku miesięcznym za każdy rodzaj działalności gospodarczej (zob. regulamin opłat w załączniku I do zobowiązań).

b)

Czy uważacie Państwo, że regularne aktualizacje symboli RIC są zasadniczym elementem licencji ERL, jakiej potrzebuje Państwa przedsiębiorstwo w celu łatwiejszego przełączania pomiędzy dostawcami skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym?

c)

Czy uważacie Państwo, że ograniczenie licencji ERL jedynie do przełączania aplikacji serwerowych (nieobejmujące wyraźnego użytkowania przez operatorów-ludzi) jest wystarczające dla zaradzenia wyrażonym przez Komisję obawom dotyczącym RIC?

d)

Geograficzny zakres zobowiązań jest ograniczony do aplikacji serwerowych, które obsługują działalność gospodarczą na terytorium EOG. Obejmują one również aplikacje serwerowe, które służą działalności prowadzonej na innych terytoriach, jeżeli jest to „wymagane w oparciu o rozsądne uzasadnienie”. Czy uważacie Państwo, że jest to wystarczające, aby pozwolić przedsiębiorstwom mającym siedzibę na terytorium EOG na odniesienie korzyści ze zobowiązań oraz przełączanie się pomiędzy dostawcami, zgodnie z życzeniem? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić, dlaczego proponowany zasięg geograficzny utrudniałby w przypadku Państwa przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę na terytorium EOG przełączanie się pomiędzy dostawcami. Jeżeli jest to wskazane, proszę przestawić przykłady uzupełniające przykłady przedstawione przez Thomson Reuters w załączniku IV.

e)

Według przedsiębiorstwa Thomson Reuters symbole RIC objęte środkiem zaradczym dotyczą 95 % światowego obrotu. Thomson Reuters stwierdza, że nie ma konieczności ujęcia symboli dotyczących instrumentów będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, co do których informacje pochodzą z jednego tylko źródła, a także ich ceny w zakresie obowiązywania środka zaradczego, i że nie jest to wykonalne. Czy zgadzają się Państwo, że rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia skuteczności środka zaradczego?

f)

Proszę przedstawić informacje dotyczące ewentualnych osób trzecich, które dysponują potencjałem lub które mają interes gospodarczy w tym, by projektować narzędzia służące przełączaniu, ułatwiające klientom przełączanie się. Proszę również w miarę możliwości ocenić przewidywany zakres kosztów takiej usługi, jakie ponieść muszą korzystający z niej klienci.

g)

Czy uważacie Państwo, że postanowienia o niedyskryminowaniu zawarte przez Thomson Reuters w zobowiązaniach w odniesieniu do innych licencji (zob. powyżej pkt 8 i 12) są wystarczające i adekwatne: (i) dla klientów, którzy pragną przełączać się do innego dostawcy oraz (ii) dla niezależnych osób trzecich zajmujących się projektowaniem rozwiązań ułatwiających przełączanie?

(18)

Odpowiedzi i uwagi powinny być w miarę możliwości uzasadnione i powinny przedstawiać istotne fakty. Jeżeli stwierdzicie Państwo, że w obrębie którejkolwiek z części proponowanych zobowiązań istnieje jakiś problem, prosimy o zasugerowanie możliwego rozwiązania.

(19)

Termin składania uwag upływa po sześciu tygodniach od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia. Zainteresowane strony są proszone o przedłożenie nieopatrzonej klauzulą poufności wersji swoich uwag, z której usunięto tajemnice handlowe oraz pozostałe informacje poufne, oraz zastąpiono je nieopatrzonym klauzulą poufności streszczeniem lub słowami „tajemnica handlowa” lub „poufne”.

(20)

Uwagi z dopiskiem zawierającym numer referencyjny – „Case COMP/39.654 — RICs” – można przesyłać do Komisji pocztą elektroniczną (na adres: COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faksem (+32 22950128) lub listownie na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 101 i 102 TFUE. Treść tych dwóch grup postanowień jest zasadniczo identyczna. Dla celów niniejszego zawiadomienia odniesienia do art. 101 i 102 TFUE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia do art. 81 i 82 Traktatu WE.

(2)  Sprawa ta dotyczy konkretnie skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym, nie dotyczy natomiast danych w czasie rzeczywistym przesyłanych za pośrednictwem aplikacji desktopowych.

(3)  Według przedsiębiorstwa Thomson Reuters, RIC to kody alfanumeryczne, które stanowią mechanizm poboru danych, stworzony i udostępniony przez Thomson Reuters jego klientom jako integralny element świadczonych przez to przedsiębiorstwo usług w zakresie informacji finansowych, który umożliwia identyfikację usystematyzowanych zestawów powiązanych elementów danych w zbiorach danych oraz sieciach dystrybucji w czasie rzeczywistym (IDN Integrated Data Network), nawigację oraz pobieranie tych danych.

(4)  Thomson Reuters oświadczył, że nie zabrania swoim klientom korzystającym ze skonsolidowanego zasilania danymi na wykorzystywanie RIC w obrębie symboliki innych dostawców, o ile powstałe w związku z tym banki danych lub tabele orientacyjne nie są wykorzystywane w celu pobierania danych od innych dostawców. Innymi słowy Thomson Reuters nie zakazuje tworzenia tabeli orientacyjnych jako takich, lecz sprzeciwia się bezpośredniemu i pośredniemu wykorzystywaniu kodów RIC w celu pobierania danych w czasie rzeczywistym, które pochodzą od innych dostawców.

(5)  Thomson Reuters wprowadził na rynek swoją ofertę skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym pod nazwą Thomson Reuters Real-Time Service („RT Service” – wcześniej pod nazwą „Reuters Datascope Real-Time Service”, RDRT) na potrzeby wykorzystania w aplikacjach serwerowych.

(6)  Zob. załącznik II do zobowiązań.

(7)  Zob. pkt 6.4.2. zobowiązań.

(8)  Zdaniem Thomson Reuters złożone kody RIC stanowiące jedną cenę łączną opartą na wszystkich zaakceptowanych uczestnikach dostarczających informacje o instrumentach finansowych (złożone kody RIC) stanowią ponad 95 % światowego obrotu i są objęte zakresem zobowiązań.

(9)  Zdaniem Thomson Reuters, instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, odnośnie do których Thomson Reuters pobiera dane z jednego źródła stanowią mniej niż 5 % światowego obrotu.

(10)  Zobacz pkt 6.4 oraz 6.5 zobowiązań.

(11)  Zgodnie z zobowiązaniami w obszarze EOG ujęto również Szwajcarię.

(12)  To znaczy skonsolidowane zasilanie danymi w czasie rzeczywistym w ramach usług RT.


INNE AKTY

Komisja Europejska

14.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 364/25


Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

2011/C 364/10

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1). Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

STRESZCZENIE

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

„BOVŠKI SIR”

NR WE: SI-PDO-0005-0423-29.10.2004

ChNP ( X ) ChOG ( )

Niniejsze streszczenie zawiera główne elementy specyfikacji produktu i jest przeznaczone do celów informacyjnych.

1.   Właściwy organ państwa członkowskiego:

Nazwa:

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Adres:

Dunajska cesta 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14789000

Faks

+386 14789055

E-mail:

varnahrana.mkgp@gov.si

2.   Grupa składająca wniosek:

Nazwa:

Društvo rejcev drobnice Bovške

Adres:

Soča 50

SI-5232 Soča

SLOVENIJA

Tel.

+386 53889510

Faks

E-mail:

Skład:

Producenci/przetwórcy ( X ) Inni ( )

3.   Rodzaj produktu:

Klasa 1.3.

Sery

4.   Specyfikacja produktu:

(Podsumowanie wymogów określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

4.1.   Nazwa:

„Bovški sir”

4.2.   Opis produktu:

„Bovški sir” klasyfikuje się jako twardy ser pełnotłusty. Produkuje się go z surowego mleka owczego autochtonicznej rasy owiec z Bovec, które można również zmieszać z mlekiem krowim lub kozim, przyjmując, że nie stanowią one więcej niż 20 %.

Kręgi mają średnicę 20–26 cm, wysokość 8–12 cm i ważą 2,5–4,5 kg. Powierzchnia sera jest twarda, gładka i płaska, o barwie od szarobrązowej do jasnobeżowej. Bok jest lekko wypukły, a krawędzie lekko zaokrąglone.

Wewnątrz ser jest zbity, elastyczny i zwarty; łatwo się łamie na kawałki o kształcie muszli, nie krusząc się. Ma jednolitą szarobeżową barwę, kilka rozmieszczonych równomiernie dziur wielkości ziaren soczewicy lub, gdzieniegdzie, małe dziurki i pęknięcia. Konsystencja serów dłużej dojrzewających jest bardziej zbita i bardziej krucha.

Ser ma charakterystyczny, pełny, mocny i lekko pikantny smak i zapach. Jeżeli dodano mleka krowiego lub koziego, smak i zapach sera są łagodniejsze.

„Bovški sir” zawiera co najmniej 60 % masy suchej i 45 % tłuszczu w masie suchej.

4.3.   Obszar geograficzny:

Granicę obszaru produkcji mleka przeznaczonego do wytwarzania „Bovški sir” i sera „Bovški sir” stanowi na północy i na zachodzie linia biegnąca wzdłuż granicy z Włochami, od Mali Mangart i Veliki Mangart do przejścia granicznego Učja. Począwszy od granicy, linia ta przebiega przez szczyty Mali Muzec i Veliki Muzec, otacza Planina Božca, biegnie do Na Vrhu w kierunku Hrib, przebiega przez Pirovec, Krasji Vrh, Planina Zaprikraj, Zapleč, dochodząc do Lopatnik i Krn, Mali Šmohor, Bogatin, Vratca aż do Lanževica, Mala Vrata, Velika Vrata, Travnik, Malo Špičje i Kanjevec, przebiega przez Triglav, Luknja, Križ, Prisojnik, Mala Mojstrovka, mija Travnik, kieruje się ku Jalovec, Kotovo Sedlo, Mali Mangart, a następnie wraca do granicy z Włochami. Wymienione wyżej miejscowości są położone w granicach obszaru geograficznego.

4.4.   Dowód pochodzenia:

W celu zapewnienia identyfikowalności produktu „Bovški sir” prowadzi się następujące procedury lub działania.

Produkcja mleka: mleko musi być wyprodukowane na wyznaczonym obszarze geograficznym. Prowadzenie księgi hodowlanej stanowi gwarancję, że skład rasowy stada jest właściwy. Gospodarstwa rolne prowadzą również rejestry dotyczące dawek pokarmowych oraz zakupu pasz.

Odbiór mleka: mleko przeznaczone do produkcji sera „Bovški sir” należy odbierać i przechowywać oddzielnie od innego mleka. Prowadzi się dzienne rejestry ilości mleka (owczego, koziego, krowiego) produkowanego i skupowanego z podziałem na poszczególne gospodarstwa rolne.

Przetwarzanie mleka: producenci sera „Bovški sir” prowadzą rejestry ilości mleka przetworzonego dziennie oraz ilości sera wytworzonego dziennie w ramach partii. Partia oznacza ilość sera wyprodukowanego w ramach jednej koagulacji mleka. Jeżeli w danym dniu wyprodukowano tylko jedną partię sera, data produkcji sera stanowi jednocześnie oznaczenie partii.

Dojrzewanie sera: aby zagwarantować, że każda partia sera dojrzewała przez co najmniej 60 dni, producenci prowadzą rejestry dotyczące dojrzewania sera. Data produkcji sera jest również datą rozpoczęcia procesu dojrzewania.

4.5.   Metoda produkcji:

„Bovški sir” produkuje się z surowego mleka owczego autochtonicznej rasy owiec z Bovec lub z mieszanki mleka owczego, koziego i krowiego. Mleko kozie lub krowie nie może stanowić więcej niż 20 % całkowitej ilości mleka.

Produkcja sera „Bovški sir” ogranicza się do okresu laktacji zwierząt, który zbiega się z sezonem wegetacyjnym łąk, na których wypasa się stada. Podstawowa dawka pokarmowa w okresie laktacji składa się głównie z zielonki, do której można dodać także siano lub kiszonkę. Podstawowa dawka pokarmowa musi stanowić co najmniej 75 % masy suchej, którą zawiera dzienna dawka pokarmowa.

Do produkcji sera „Bovški sir” używa się mleka dojrzałego, do którego przed koagulacją można dodać mleka świeżego. Dojrzewanie mleka trwa co najmniej 12 godzin; prowadzi to do rozwoju mikroflory autochtonicznej i zapewnia odpowiednią kwasowość mleka. W celu przyspieszenia fermentacji dozwolone jest stosowanie kultur starterowych przygotowanych metodą domową (dojrzewanie niewielkiej ilości mleka w stosunkowo wysokiej temperaturze przez co najmniej 12 godzin) lub wyselekcjonowanych kultur bakteryjnych. Przed koagulacją, która trwa 30–45 minut, mleko podgrzewa się w temperaturze 35–36 °C. Następnie koagulat rozdrabnia się na ziarna wielkości fasoli lub zielonego groszku, które po wysuszeniu mają wielkość ziarna pszenicy. Ziarna serowe umieszcza się w formach, w których stają się zwarte – ugniatanie trwa 4–6 godzin.

Solenie może odbywać się na sucho (przez dwa dni ser soli się i obraca dwa razy na dobę) lub w solance (przez 24–48 godzin). Po zakończeniu solenia każdy krąg oznacza się poprzez naniesienie daty rozpoczęcia procesu dojrzewania lub oznaczenia partii. Ser „Bovški sir” dojrzewa co najmniej przez 60 dni. Bardzo duże znaczenie mają zabiegi dokonywane na serze podczas dojrzewania (przewracanie, osuszanie, czyszczenie itp.).

4.6.   Związek z obszarem geograficznym:

„Bovški sir” jest produktem o kilkusetletniej tradycji. Pozostałości archeologiczne dowodzą również, że region Bovec zaludniono tysiące lat temu. Zakłada się więc, że działalność serowarska rozwinęła się w tym wysokogórskim regionie trzy tysiące lat temu, w tym samym czasie co wyrób przedmiotów z żelaza.

Pierwsze dokumenty dotyczące Bovec pochodzą sprzed 1174 r., natomiast dokumenty wspominające o serze produkowanym w omawianym regionie pochodzą się z XIV wieku. Rejestry gruntów i inne rejestry z tamtych lat potwierdzają dużą wartość, którą przedstawiał ser, ponieważ podatki od gospodarstw, prawa połowowe i inne opłaty obliczano w ilości serów (Ruta, 1882 r.).

„Bovški sir” (Formaggio di Plezo vero) pojawia się po raz pierwszy pod tą nazwą w 1756 r. w mieście Udine w wykazie cen, który pokazuje również, że cena sera „Bovški sir” raczej przewyższała cenę niektórych innych serów.

Metody stosowane w działalności pasterskiej i serowarskiej, jak również organizację wypasu, opisano w publikacji „Pašni red” (zasady prowadzenia gospodarki pasterskiej). Przed pierwszą wojną światową Henrik Tuma opisał w dzienniku zatytułowanym „Planinski vestnik” sposób prowadzenia wypasu i dzień pracy w Zapotok, pastwisku znajdującym się nad Zadnja Trenta. Świadectwo to pozwala stwierdzić, że sposób produkcji sera „Bovški sir” pozostaje identyczny jak przed kilkoma wiekami, uwzględniając rozwój technologiczny.

Obszar geograficzny charakteryzujący się wysokimi górami i stromymi zboczami pozostawia mało miejsca na rolnictwo intensywne. Cały obszar geograficzny mieści się w granicach obszaru Natura 2000 i w znacznej części również na terenie Parku Narodowego Triglav. Charakteryzuje się zmodyfikowanym klimatem alpejskim i kontynentalnym, na który wpływa w pewnym stopniu klimat śródziemnomorski, który dociera przez rzekę Soča. Przez cały rok występują tu liczne opady (w Bovec średnia roczna w latach 1961–1990 wynosiła 2 735 mm). Do niektórych dolin słońce może nie docierać aż przez dwa miesiące w roku z uwagi na wysokie szczyty, które je otaczają. Pomimo obfitych deszczów susza i wiatry oddziałujące na płytkie warstwy gleby zmniejszają produkcję użytków zielonych, co odpowiada hodowli małych zwierząt gospodarskich.

Mleko owcze stosowane do produkcji sera „Bovški sir” pochodzi od autochtonicznej rasy owiec z Bovec, których chów rozwijał się przez wieki w wyższej dolinie Soča, i które przyjęły nazwę tego miejsca. Owca z Bovec należy do charakterystycznej rasy mlecznej o szczupłej głowie i małych uszach. Dotychczas podstawowym celem chowu było dostosowanie go do trudnych i skromnych warunków życia, umożliwienie wypasu na obszarach pagórkowatych i górzystych, rozwijanie łagodnego charakteru, długowieczności i wytrzymałości owiec. Mleko produkowane przez owce z Bovec zawiera więcej tłuszczu i masy suchej niż mleko innych ras słoweńskich owiec mlecznych, co wpływa na wydajność produkcji sera, a także na jego smak.

W okresie laktacji zwierzęta, które produkują mleko stosowane do produkcji sera „Bovški sir”, pasą się na łąkach występujących na całym obszarze. Wypas odbywa się zgodnie z tradycją, ale jednocześnie stanowi jedyne rentowne pod względem finansowym rozwiązanie. Również dawka pokarmowa zwierząt w okresie produkcji mleka przeznaczonego do wytwarzania sera „Bovški sir” składa się głównie z pokarmu świeżego, który w znacznym stopniu przyczynia się do otrzymywania smaku i zapachu typowych dla sera „Bovški sir”. Bogactwo flory rosnącej na pastwiskach jest wyjątkowe i związane z wysokością, klimatem i składem geologicznym gleby. Na obszarze geograficznym rosną rośliny typowe dla regionu alpejskiego, kontynentalnego, a także śródziemnomorskiego.

4.7.   Organ kontrolny:

Nazwa:

Bureau Veritas d.o.o.

Adres:

Linhartova cesta 49 a

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.

+386 14757600

Faks

+386 14757601

E-mail:

info@si.bureauveritas.com

4.8.   Etykietowanie:

Na serach, które spełniają wymogi zawarte w specyfikacji, umieszcza się nazwę producenta, nazwę „Bovški sir” oraz logo (przedstawione poniżej), odpowiedni symbol unijny graficzny oraz krajowy znak jakości. Jeżeli do produkcji dodano mleka koziego lub krowiego, należy również umieścić informację, jakie proporcje zastosowano.

Producenci mogą umieścić na serze dodatkową etykietę, jeżeli produkt dojrzewał dłużej niż rok lub jeżeli wyrób pochodzi z mleczarni górskiej.

Image


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.