ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2011.315.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 315

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
28 października 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Komisja Europejska

2011/C 315/01

Zalecenie Komisji z dnia 27 października 2011 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych Wyzwanie związane z drobnoustrojami – wyłaniające się zagrożenia dla zdrowia ludzkiego

1

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 315/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6223 – Aegon/Banca Civica/Cajaburgos Vida) ( 1 )

4

2011/C 315/03

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń ( 2 )

5

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 315/04

Kursy walutowe euro

8

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 315/05

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

9

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 315/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

11

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

 

(2)   Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu

PL

 


I Rezolucje, zalecenia i opinie

ZALECENIA

Komisja Europejska

28.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/1


ZALECENIE KOMISJI

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Wyzwanie związane z drobnoustrojami – wyłaniające się zagrożenia dla zdrowia ludzkiego”

2011/C 315/01

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 181 i 292,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wyzwanie związane z drobnoustrojami spowodowane ich zwiększającą się opornością na leki przeciwdrobnoustrojowe stanowi jedno z największych nowych zagrożeń dla zdrowia człowieka w XXI wieku (1). Każdego roku ponad 25 000 pacjentów umiera w Unii z powodu zakażeń wywoływanych przez drobnoustroje, które są oporne na kilka rodzajów antybiotyków, tzw. drobnoustroje wielolekooporne (2). W niektórych państwach europejskich (3) wskaźniki oporności na jeden antybiotyk przekraczają 40–50 %, natomiast oporność na kilka antybiotyków jest powszechnym problemem, którego skala rośnie.

(2)

Choroby zakaźne wywoływane przez oporne drobnoustroje powodują dodatkowe koszty opieki medycznej oraz koszty pośrednie, np. koszty zwolnień lekarskich i spadek produktywności w związku z przedwczesną śmiercią. Co roku w Europie całkowite bezpośrednie koszty dla społeczeństwa pod względem wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i spadku produktywności wynoszą 1,5 mld EUR (4); a koszty pośrednie ponoszone przez państwa europejskie są prawdopodobnie kilka razy wyższe (5).

(3)

Oporność na leki jest naturalnym i niemożliwym do uniknięcia skutkiem leczenia chorób zakaźnych środkami przeciwdrobnoustrojowymi. Zjawisko to ulega jednak dodatkowemu pogłębieniu spowodowanemu powszechnym stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych i rozpowszechnianiem się w środowisku drobnoustrojów opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe. Dynamika populacji ludzi, obejmująca podróże i przewóz żywności na całym świecie, przyczynia się w znacznym stopniu do szybkiego rozprzestrzeniania się opornych drobnoustrojów chorobotwórczych (6). Niewłaściwe stosowanie antybiotyków u zwierząt gospodarskich powoduje ponadto wzrost niebezpieczeństwa zarażania ludzi opornymi drobnoustrojami poprzez spożycie żywności (7). Poważnemu zmniejszeniu uległ jednocześnie proces opracowywania nowych środków przeciwdrobnoustrojowych.

(4)

Kompleksowe rozwiązanie tego problemu wymaga działań ze strony wielu grup społecznych i zawodowych: decydentów, służby zdrowia, nauczycieli, przemysłu, agencji ds. ochrony środowiska, rolników, służb weterynaryjnych, ośrodków badawczych oraz innych grup.

(5)

Współpraca transgraniczna jest niezbędna ze względu na fakt, że rosnąca oporność drobnoustrojów na antybiotyki nie ogranicza się do poszczególnych państw, lecz stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w skali globalnej. Współdziałanie mające na celu sprostanie przyszłym wyzwaniom przyniesie korzyści wszystkim zaangażowanym państwom i umożliwi lepsze radzenie sobie z chorobami zakaźnymi i ich leczenie w przyszłości.

(6)

Jakkolwiek w całej Europie prowadzi się badania naukowe stojące na najwyższym poziomie, to jednak obecna sytuacja w Europie w zakresie badań nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe wydaje się skomplikowana i fragmentaryczna. Wiele europejskich i krajowych sieci i organizacji badawczych tworzy oddzielnie plany badań nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, co prowadzi do pokrywania się zakresów badań naukowych nieposiadających odpowiedniej masy krytycznej lub do ich konkurowania ze sobą.

(7)

W dokumencie roboczym służb Komisji z dnia 18 listopada 2009 r. dotyczącym oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (8) dokonano podsumowania unijnych inicjatyw w tym zakresie. Zaproponowano i wykonano szereg działań, m.in. usprawnienie monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i ich stosowania oraz środki dotyczące zarządzania ryzykiem.

(8)

Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2009 r. (9) Rada Unii Europejskiej wezwała państwa członkowskie i Komisję do „wspierania wspólnego korzystania z infrastruktur badawczych, rekrutacji badaczy, stymulowania i wspierania globalnej współpracy w zakresie badań, zwiększania zakresu upowszechniania wyników badań i wiedzy za pośrednictwem struktur wymiany informacji oraz do rozważenia istniejących i nowych instrumentów finansowych” odnośnie do innowacyjnych zachęt do opracowywania skutecznych antybiotyków.

(9)

Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2010 r. (10) Rada ds. Konkurencyjności określiła i uzasadniła zestaw potencjalnych inicjatyw w zakresie wspólnego planowania, obejmujący również inicjatywę „Wyzwanie związane z drobnoustrojami – wyłaniające się zagrożenie dla zdrowia ludzkiego”, jako obszary, w których wspólne planowanie badań naukowych zapewniałoby wysoką wartość dodaną do obecnych rozproszonych działań państw członkowskich. Rada przyjęła zatem konkluzje wskazujące na konieczność podjęcia inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych w tej dziedzinie i zwróciła się do Komisji o pomoc w jej przygotowaniu.

(10)

Państwa członkowskie potwierdziły swój udział w tej inicjatywie, przesyłając oficjalne pisemne zobowiązania.

(11)

Wspólne programowanie w zakresie badań nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe zgodnie z wnioskowaną inicjatywą „Wyzwanie związane z drobnoustrojami – wyłaniające się zagrożenie dla zdrowia ludzkiego” przyczyni się do podjęcia problemu rozproszenia inicjatyw badawczych przez państwa członkowskie i zwiększy mobilizację umiejętności, wiedzy i zasobów w celu powiększania i umacniania wiodącej roli Europy i konkurencyjności Europy w tej dziedzinie. Dzięki podjęciu jednego z najpoważniejszych wyzwań społecznych będzie ono stanowić uzupełnienie strategii Europa 2020 (11) i Unii innowacji (12).

(12)

Aby zrealizować cele określone w niniejszym zaleceniu, państwa członkowskie powinny zapewnić współpracę i synergię w stosunku do głównych powiązanych inicjatyw, takich jak: inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych; badań, rozwoju i innowacji promowanych w ramach programu ramowego, w tym w dziedzinach zdrowia, żywności, rolnictwa i środowiska w razie konieczności wspieranych przez rozwiązania informatyczne oraz w ramach innych inicjatyw, np. odpowiednich systemów ERA-NET.

(13)

Aby Komisja mogła składać Radzie i Parlamentowi Europejskiemu odpowiednie sprawozdania, państwa członkowskie powinny systematycznie przedkładać Komisji sprawozdania z postępów dokonanych w ramach przedmiotowej inicjatywy w zakresie wspólnego planowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1.

Zachęca się państwa członkowskie do opracowania wspólnej wizji, której podstawę będzie stanowić podejście multidyscyplinarne, dotyczącej sposobu poprawy współpracy i koordynacji w zakresie badań naukowych na szczeblu europejskim, podejmującej wyzwania związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz czerpiącej korzyści z możliwości, jakie daje taka wspólna wizja, w celu zapewnienia skuteczności wspólnych starań państw członkowskich.

2.

Zachęca się państwa członkowskie do opracowania wspólnego programu badań strategicznych określającego średnio- i długookresowe potrzeby i cele badawcze w zakresie oporności na środki drobnoustrojowe. Program badań strategicznych powinien ewoluować w kierunku planu realizacji ustanawiającego priorytety i harmonogram oraz określającego działania, instrumenty i zasoby niezbędne do jego realizacji.

3.

Zachęca się państwa członkowskie, aby uwzględniły następujące działania jako część programu badań strategicznych i planu realizacji:

a)

określenie odpowiednich krajowych programów i badań naukowych oraz wymiana informacji na ich temat;

b)

wzmocnienie wspólnego prognozowania i możliwości oceny technologii;

c)

wymiana informacji, zasobów, najlepszych praktyk, metodyk i wytycznych;

d)

określenie dziedzin lub badań naukowych, w których koordynacja lub – w stosownych przypadkach – wspólne zaproszenia do składania wniosków i łączenie zasobów byłyby korzystne;

e)

określenie szczegółowych procedur wspólnego podejmowania badań w dziedzinach, o których mowa w lit. d);

f)

włączenie potrzeb dotyczących leczenia pacjentów i systemów opieki zdrowotnej przy określaniu celów programów badawczych w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;

g)

wspólne korzystanie – w odpowiednich przypadkach – z istniejącej infrastruktury badawczej lub tworzenie nowej infrastruktury, np. skoordynowanych banków danych lub modeli wykorzystywanych do badania procesów oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;

h)

wspieranie lepszej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, a także tworzenie otwartych środowisk innowacyjnych między różnymi działaniami badawczymi i sektorami gospodarki w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;

i)

eksport i rozpowszechnianie wiedzy, innowacji i interdyscyplinarnego podejścia w zakresie metodyk oraz identyfikowanie i usuwanie przeszkód w obszarze badań naukowych i systemu innowacji, które uniemożliwiają szybsze wprowadzanie na rynek nowatorskich rozwiązań przynoszących korzyści społeczne;

j)

tworzenie sieci kontaktów między ośrodkami prowadzącymi badania nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

4.

Zachęca się państwa członkowskie do utrzymywania sprawnej wspólnej struktury zarządzania w dziedzinie badań nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, uprawnionej do określania wspólnych warunków, zasad oraz procedur współpracy i koordynacji oraz do monitorowania realizacji programu badań strategicznych. Powyższa struktura zarządzania powinna być sprawna, skuteczna i elastyczna, powinna także uwzględniać dobrowolne wytyczne dotyczące warunków ramowych wspólnego planowania badań naukowych, które zostały opracowane przez grupę wysokiego szczebla ds. wspólnego planowania.

5.

Zachęca się państwa członkowskie do wspólnej realizacji wspólnego programu badań strategicznych, również poprzez krajowe programy badań naukowych zgodnie z dobrowolnymi wytycznymi dotyczącymi warunków ramowych wspólnego planowania badań naukowych, które zostały opracowane przez grupę wysokiego szczebla ds. wspólnego programowania lub poprzez inne krajowe działania w zakresie badań naukowych.

6.

Zachęca się państwa członkowskie do wykorzystania wiedzy fachowej Komisji i uwzględnienia dobrowolnych wytycznych dotyczących warunków ramowych przy opracowywaniu i realizacji programu badań strategicznych oraz odnośnie do koordynowania inicjatyw w zakresie wspólnego planowania.

7.

Zachęca się państwa członkowskie do systematycznego przedkładania Radzie i Komisji sprawozdań o postępach i wynikach niniejszej inicjatywy w zakresie wspólnego planowania z uwzględnieniem nabytych doświadczeń w zakresie osiągania optymalnej skuteczności.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 października 2011 r.

W imieniu Komisji

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Członek Komisji


(1)  Priority Medicines for Europe and the World, Kaplan W, Laing R. Geneva: World Health Organization (2004) (Leki priorytetowe dla Europy i Świata – Kaplan W., Ling R., Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia (2004 r.)).

(2)  The bacterial challenge: time to react. ECDC/EMA joint technical report (September 2009) (Zagrożenie drobnoustrojami. Czas na działanie. Wspólne sprawozdanie techniczne (wrzesień 2009 r.)).

(3)  Goldstein FW. Penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae: selection by both beta lactam and non-beta lactam antibiotics. J Antimicrob Chemother 44:141-144 (1999). (Goldstein FW. Streptocuccus pneumoniae odporny na penicylinę: wybór zarówno dla antybiotyków beta-laktamowych, jak i antybiotyków niebeta-laktomowych. J Antimicrob Chemother 44:141-144 (1999 r.)).

(4)  Porównaj: przypis 2.

(5)  Sprawozdanie z konferencji w sprawie innowacyjnych zachęt do opracowywania skutecznych antybiotyków (2009 r.).

(6)  World health report 2007. A safer future: global public health security in the 21st century. WHO (2007) (Sprawozdanie o stanie zdrowia na świecie z 2007 r. Bardziej bezpieczna przyszłość – globalna ochrona zdrowia publicznego w XXI wieku. WHO (2007 r.)).

(7)  Joint Opinion on antimicrobial resistance (AMR) focused on zoonotic infections. EFSA Journal 7(11) 1372 (2009). (Wspólna opinia w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe koncentrująca się na zakażeniach odzwierzęcych. Dziennik EFSA m7(11):1372 (2009)).

(8)  SANCO/6867/2009r6.

(9)  Rada Unii Europejskiej. Konkluzje Rady w sprawie innowacyjnych zachęt do opracowywania skutecznych antybiotyków. Przyjęte na 2980. posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów w Brukseli w dniu 1 grudnia 2009 r.

(10)  10246/10.

(11)  COM(2010) 2020.

(12)  COM(2010) 546.


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

28.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/4


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6223 – Aegon/Banca Civica/Cajaburgos Vida)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 315/02

W dniu 20 października 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M6223 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


28.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/5


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu)

2011/C 315/03

Data przyjęcia decyzji

20.9.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.32899 (11/N)

Państwo członkowskie

Republika Czeska

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat

Podstawa prawna

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě paragrafu 2 a paragrafu 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Choroby zwierząt

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

 

Całkowity budżet: 3 017 CZK (w mln)

 

Budżet roczny: 431 CZK (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

Do 31.12.2017

Sektory gospodarki

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

20.9.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.32900 (11/N)

Państwo członkowskie

Republika Czeska

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Podstawa prawna

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě paragrafu 2 a paragrafu 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Choroby zwierząt

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

 

Całkowity budżet: 2 429 CZK (w mln)

 

Budżet roczny: 347 CZK (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

Do 31.12.2017

Sektory gospodarki

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

20.9.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.32928 (11/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Bayern

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Einzelbetrieblichen Investitionsförderung

Podstawa prawna

Ziffer IV.A. „Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe“ sowie IV.B „Beihilfen für Investitionen zur Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse“ der Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 2007-2013 (2006/C 319/01).

Richtlinienentwurf des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten zur Einzelbetrieblichen Investitionsförderung

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Inwestycje w gospodarstwach rolnych

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

 

Całkowity budżet: 345 EUR (w mln)

 

Budżet roczny: 72 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

20 %

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Am Lurzenhof 3c

84036 Landshut

DEUTSCHLAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

22.9.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.32939 (11/N)

Państwo członkowskie

Republika Czeska

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Lesnická infrastruktura

Podstawa prawna

1)

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013

2)

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Leśnictwo

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: 500 CZK (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

28.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/8


Kursy walutowe euro (1)

27 października 2011 r.

2011/C 315/04

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,4038

JPY

Jen

106,39

DKK

Korona duńska

7,4441

GBP

Funt szterling

0,87630

SEK

Korona szwedzka

9,0280

CHF

Frank szwajcarski

1,2213

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,6560

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

24,833

HUF

Forint węgierski

302,20

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7043

PLN

Złoty polski

4,3420

RON

Lej rumuński

4,3323

TRY

Lir turecki

2,4798

AUD

Dolar australijski

1,3188

CAD

Dolar kanadyjski

1,3964

HKD

Dolar Hongkongu

10,9113

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7231

SGD

Dolar singapurski

1,7555

KRW

Won

1 558,65

ZAR

Rand

10,9256

CNY

Yuan renminbi

8,9284

HRK

Kuna chorwacka

7,4900

IDR

Rupia indonezyjska

12 381,61

MYR

Ringgit malezyjski

4,3405

PHP

Peso filipińskie

60,146

RUB

Rubel rosyjski

42,3128

THB

Bat tajlandzki

42,872

BRL

Real

2,4341

MXN

Peso meksykańskie

18,5408

INR

Rupia indyjska

69,5020


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

28.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/9


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

2011/C 315/05

Nr pomocy: SA.33762 (11/XA)

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Nederland

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Steunmaatregelen technische ondersteuning en kwaliteitsbevordering bloemkwekerijproducten

Podstawa prawna: Ontwerp-verordening PT heffing handel bloemkwekerijproducten 2010

Ontwerp-verordening PT heffing aanbod bloemkwekerijproducten 2010

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 14,10 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: —

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 26 października 2011 r.–30 czerwca 2014 r.

Cel pomocy: Produkcja produktów rolnych wysokiej jakości (art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Productschap Tuinbouw

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

NEDERLAND

Louis Pasteurlaan 6

2719 EE Zoetermeer

NEDERLAND

Adres internetowy: http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20PT%20heffing%20handel%20bloemkwekerijproducten%202010.pdf

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20PT%20heffing%20aanbod%20bloemkwekerijproducten%202010.pdf

Inne informacje: —

Nr pomocy: SA.33813 (11/XA)

Państwo członkowskie: Francja

Region: Moselle

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: aides aux audits sanitaires des élevages et aux programmes pluriannuels d’intervention en Moselle.

Podstawa prawna: Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales,

délibération du Conseil général de la Moselle (Commission permanente du 13 décembre 2010).

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,20 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: —

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 26 października 2011 r.–30 czerwca 2014 r.

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt, Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire

Division de l'environnement et de l'espace rural/SAEN

Hôtel du Département

1 rue du Pont Moreau

BP 11096

57036 Metz Cedex 1

FRANCE

Adres internetowy: http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEtVous/Agriculture/FichesUE/audit_sanitaire_et_programme_pluriannuel_elevages.pdf

Inne informacje: —

Nr pomocy: SA.33826 (11/XA)

Państwo członkowskie: Bułgaria

Region: Bulgaria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Помощ за участие в изложение по овцевъдство-Специализирано регионално есенно изложение на Бели и Вакли Маришки овце с. Избегли общ. Асеновград обл. Пловдив

Podstawa prawna: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ за участие в изложение

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,02 BGN (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 70 %

Data realizacji: —

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 8 listopada 2011 r.–31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/ВULGАRIА

Adres internetowy: http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_pomoshti_reglament_1857_2006/

Inne informacje: —


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

28.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 315/11


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 315/06

1.

W dniu 21 października 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Hochtief Solutions AG („Hochtief Solutions”, Niemcy) i Ventizz Capital Fund IV L.P. („Ventizz IV”, Jersey) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą („JV”, Luksemburg) w drodze zakupu udziałów/aktywów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Hochtief Solutions: działalność w różnych sektorach, w tym w dziedzinie oferowania rozwiązań dotyczących optymalizacji usług, w sektorze nieruchomości, w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym, oferowania rozwiązań dotyczących realizacji i obsługi międzynarodowych projektów, w sektorze budownictwa oraz dotyczących inżynierii. Hochtief Solutions stanowi część grupy Hochtief Aktiengesellschaft, która jest kontrolowana przez przedsiębiorstwo Actividades de Construcción y Servicios, SA (Hiszpania),

w przypadku przedsiębiorstwa Ventizz IV: fundusz private equity inwestujący głównie w regionach niemieckojęzycznych w podmiotach działających w sektorze zaawansowanej technologii oraz zapewniający tym podmiotom dodatkowy kapitał,

w przypadku przedsiębiorstwa JV: rozwijanie projektów w dziedzinie morskich farm wiatrowych głównie w regionie Morza Północnego i Morza Bałtyckiego.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).