ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.267.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 267

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
9 września 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Obrachunkowy

2011/C 267/01

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2010

1

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

9.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 267/1


SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA NA TEMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA ROK BUDŻETOWY 2010

2011/C 267/01

INFORMACJA

Z zastrzeżeniem postanowień art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Trybunał Obrachunkowy jest odpowiedzialny za kontrolę całości dochodów i wydatków Unii oraz z zastrzeżeniem postanowień art. 319 tegoż Traktatu, dotyczących udzielania absolutorium, od 1987 r. niezależny biegły rewident rokrocznie bada sprawozdanie finansowe Trybunału Obrachunkowego.

Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych Trybunału, sporządzone za lata 1987–1991, były przedstawiane jedynie Przewodniczącemu Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Kolegium Trybunału Obrachunkowego na posiedzeniu w dniu 8 lipca 1993 r. sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, począwszy od sprawozdania za rok budżetowy 1992, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Eduardo RUIZ GARCÍA

Sekretarz Generalny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 R.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Bilans na dzień 31 grudnia 2010 r.

Rachunek dochodów i wydatków za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2010 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2010 r.

Zestawienie zmian w aktywach netto za rok budżetowy zakończony 31 grudnia 2010 r.

Zasady (polityka) rachunkowości i informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego

1.

Sprawy ogólne

2.

Istotne zasady (polityka) rachunkowości i prezentacja sprawozdania finansowego

3.

Informacja dodatkowa do bilansu

4.

Informacja dodatkowa do rachunku dochodów i wydatków

5.

Pozycje pozabilansowe

Informacje budżetowe za rok budżetowy 2010

Niezależne sprawozdanie poświadczające

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Do kierownictwa

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Zbadaliśmy załączone sprawozdanie finansowe Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, obejmujące bilans na dzień 31 grudnia 2010 r., rachunek dochodów i wydatków, zestawienie zmian w aktywach netto oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok budżetowy zakończony tego dnia, a także podsumowanie głównych zasad rachunkowości i informacje dodatkowe. Sprawozdanie to znajduje się na s. 4–15.

Odpowiedzialność kierownictwa ETO za sprawozdanie finansowe

Kierownictwo jest odpowiedzialne za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r., rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania wspomnianego rozporządzenia Rady oraz zasadami rachunkowości Unii Europejskiej oraz za taką kontrolę wewnętrzną, jaką kierownictwo określi jako niezbędną do celów sporządzenia sprawozdania finansowego wolnego od istotnych nieprawidłowości wynikających czy to z nadużyć, czy z błędów.

Zadania biegłego rewidenta

Naszym zadaniem jest wydanie opinii na temat sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Kontrolę przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej w wersji przyjętej przez luksemburską Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de surveillance du secteur financier). Standardy te wymagają, abyśmy działali zgodnie z zasadami etyki oraz zaplanowali i przeprowadzili badanie tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych nieprawidłowości.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur w celu zgromadzenia dowodów potwierdzających kwoty oraz informacje przedstawione w sprawozdaniu finansowym. Wybór tych procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, podobnie jak ocena ryzyka wystąpienia w sprawozdaniu finansowym istotnych nieprawidłowości, wynikających czy to z nadużyć, czy z błędów. Dokonując oceny ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną prowadzoną w badanej organizacji w związku ze sporządzaniem i rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego. Celem tego działania jest wybór stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś wydanie opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej. Badanie obejmuje również ocenę stosowności wybranych metod rachunkowości oraz racjonalności szacunków księgowych dokonanych przez kierownictwo, a także ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Uważamy, że zebrane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie, aby uzasadnić naszą opinię.

Opinia

W naszej opinii sprawozdanie finansowe przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na dzień 31 grudnia 2010 r., a także jego przepływów pieniężnych za rok budżetowy zamknięty tego dnia, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r., rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania wspomnianego rozporządzenia Rady oraz zasadami rachunkowości Unii Europejskiej.

Luksemburg, dnia 16 czerwca 2011 r.

PricewaterhouseCoopers SARL

Reprezentowany przez

Marianne WEYDERT

Bilans na dzień 31 grudnia 2010 r.

(w EUR)

Aktywa

Informacja dodatkowa

31 grudnia 2010 r.

31 grudnia 2009 r.

Wartości niematerialne i prawne

3.1.

479 144

401 216

Rzeczowe aktywa trwałe

3.2.

37 919 629

36 554 342

Należności długoterminowe

 

25

525

Aktywa trwałe ogółem

 

38 398 798

36 956 083

Należności krótkoterminowe

3.3.

531 239

965 208

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

3.4.

55 267 786

1 527 466

Aktywa obrotowe ogółem

 

55 799 025

2 492 674

Aktywa ogółem

 

94 197 823

39 448 757


(w EUR)

Pasywa

Informacja dodatkowa

31 grudnia 2010 r.

31 grudnia 2009 r.

Skumulowany deficyt

 

–24 068 815

–22 012 092

Wynik ekonomiczny za rok — zysk +/strata –

 

57 113 695

–2 056 723

Kapitał

 

33 044 880

–24 068 815

Świadczenia pracownicze

3.5.

53 317 385

56 663 864

Inne zobowiązania długoterminowe

3.6.

175 000

175 000

Zobowiązania długoterminowe ogółem

 

53 492 385

56 838 864

Rezerwy na ryzyko i obciążenia

3.7.

650 000

Zobowiązania

3.8.

7 660 558

6 028 708

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem

 

7 660 558

6 678 708

Zobowiązania ogółem

 

94 197 823

39 448 757

Uwagi zamieszczone na s. 8–15 stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Rachunek dochodów i wydatków za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 r.

(w EUR)

 

Informacja dodatkowa

2010

2009

Środki przeniesione z Komisji do innych instytucji

4.1.

164 602 733

104 484 524

Dochody z działalności administracyjnej

4.2.

18 583 069

18 622 118

Pozostałe dochody operacyjne

4.3.

14 279

164 861

Dochody operacyjne ogółem

 

183 200 081

123 271 503

Wydatki na personel

4.5.

– 100 326 863

–92 264 980

Wydatki związane ze środkami trwałymi

3.1. – 3.2. i 4.6.

–3 005 731

–3 393 154

Inne wydatki administracyjne

4.7.

–23 109 833

–22 890 737

Wydatki operacyjne

 

–29 665

– 102 110

Koszty operacyjne ogółem

 

– 126 472 092

– 118 650 981

Nadwyżka/(deficyt) z działalności operacyjnej

 

56 727 989

4 620 522

Dochody finansowe

4.8.

53 017

59 266

Wydatki finansowe

4.9.

–15 044

–15 125

Zmiana stanu świadczeń emerytalno-rentowych (– wydatki, + dochody)

3.5. & 4.10.

347 733

–6 721 386

Nadwyżka/(deficyt) z działalności operacyjnej

 

385 706

–6 677 245

Wynik ekonomiczny za rok

 

57 113 695

–2 056 723

Uwagi zamieszczone na s. 8–15 stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Rachunek przepływów pieniężnych za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 r.

(w EUR)

 

2010

2009

Wynik ekonomiczny za rok

57 113 695

–2 056 723

Działalność operacyjna — Korekty

 

 

Odpisy amortyzacyjne (wartości niematerialne i prawne)

215 031

184 798

Odpisy amortyzacyjne (rzeczowe aktywa trwałe)

2 780 834

3 206 079

Zmiana stanu rezerw na ryzyko i obciążenia

– 650 000

650 000

Zmiana poziomu obniżenia wartości należności wątpliwych

–1 790

Zmiana stanu należności długoterminowych

500

Zmiana stanu należności krótkoterminowych

441 676

492 568

Zmiana stanu należności od organów UE

–7 707

– 205

Zmiana stanu innych zobowiązań długoterminowych

Zmiana stanu zobowiązań

1 616 394

–1 629 818

Zmiana stanu zobowiązań wobec organów UE

15 456

–88 476

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej netto

61 525 879

756 433

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

 

 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (–)

–4 448 946

–4 850 333

Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (+)

(Zyski)/straty ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

9 866

2 275

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej netto

–4 439 080

–4 848 058

Zmiana stanu świadczeń pracowniczych

–3 346 479

4 130 466

Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto

53 740 320

38 841

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na otwarcie roku budżetowego

1 527 466

1 488 625

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na zamknięcie roku budżetowego

55 267 786

1 527 466

Uwagi zamieszczone na s. 8–15 stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Zestawienie zmian w aktywach netto za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 r.

(w EUR)

Kapitał

Skumulowany deficyt

Wynik ekonomiczny za rok

Kapitał (ogółem)

Saldo na dzień 31 grudnia 2009 r.

–22 012 092

–2 056 723

–24 068 815

Alokacja wyniku ekonomicznego za poprzedni rok

–2 056 723

2 056 723

Wynik ekonomiczny za rok

 

57 113 695

57 113 695

Saldo na dzień 31 grudnia 2010 r.

–24 068 815

57 113 695

33 044 880

Uwagi zamieszczone na s. 8–15 stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Zasady (polityka) rachunkowości i informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego

1.    Sprawy ogólne

Europejski Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej Trybunałem) został ustanowiony na mocy traktatu brukselskiego z dnia 22 lipca 1975 r. i rozpoczął działalność jako organ kontroli zewnętrznej Unii w październiku 1977 r. Siedziba Trybunału znajduje się w Luksemburgu.

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE, ustanowioną na mocy Traktatu w celu prowadzenia kontroli finansów UE. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się on do poprawy zarządzania finansami UE i pełni funkcję niezależnego strażnika interesów finansowych obywateli Unii Europejskiej.

Trybunał prowadzi prace kontrolne, na podstawie których ocenia proces poboru i wydatkowania środków finansowych UE. Bada on, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i wykazane, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność oraz skuteczność. Trybunał przedstawia wyniki przeprowadzonych kontroli w klarownych, stosownych i obiektywnych sprawozdaniach. Wydaje on także opinie w kwestiach dotyczących zarządzania finansami.

Trybunał działa na rzecz rozliczalności i przejrzystości oraz pomaga Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w nadzorowaniu wykonania budżetu UE, w szczególności w ramach procedury udzielania absolutorium. Trybunał stawia sobie za cel, aby być skutecznie działającą organizacją, która odgrywa zasadniczą rolę w zakresie przemian w dziedzinie kontroli i administracji publicznej.

Rok budżetowy Trybunału rozpoczyna się dnia 1 stycznia i kończy dnia 31 grudnia.

2.    Istotne zasady (polityka) rachunkowości i prezentacja sprawozdania finansowego

2.1.   Podstawa prezentacji

Sprawozdanie finansowe Trybunału jest sporządzane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich oraz z rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania wspomnianego rozporządzenia finansowego.

Sprawozdanie finansowe przygotowywane jest zgodnie z zasadami rachunkowości Unii Europejskiej (zasady rachunkowości WE), które opierają się na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora Publicznego (MSRSP). Zasady rachunkowości przyjmowane są przez księgowego Komisji po konsultacjach z pozostałymi instytucjami.

2.2.   Wycena sald i transakcji w walutach obcych

Transakcje w walutach obcych przelicza się na euro według kursu obowiązującego w dniu transakcji.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe, wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz z przeliczenia po kursie wymiany obowiązującym na koniec roku pieniężnych składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, są uwzględniane w rachunku dochodów i wydatków.

Stan na koniec roku aktywów i pasywów pieniężnych wyrażonych w walutach obcych przelicza się na euro według kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia.

2.3.   Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według kosztu historycznego pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne i utratę wartości. Pozycje o niskiej wartości (poniżej 420 EUR) ujmowane są jako wydatki w roku nabycia. Aktywa pozyskane w trakcie okresu sprawozdawczego, ale niezapłacone, na końcu okresu ujmowane są jako będące „w budowie”; środki trwałe w budowie obejmują także duże przedsięwzięcia budowlane, które na koniec roku pozostają w trakcie realizacji.

Odpisy amortyzacyjne naliczane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca nabycia przez prognozowany okres użytkowania, który kształtuje się następująco:

Wartości niematerialne i prawne (licencje na oprogramowanie komputerowe)

4 lata

Budynki

25 lat lub spodziewany okres użytkowania

Urządzenia techniczne, maszyny i narzędzia

4 lata, 8 lat

Meble i środki transportu

4 lata, 8, 10 lat

Sprzęt komputerowy

4 lata

Wyposażenie wynajmowanych budynków

okres najmu

Inne wyposażenie i instalacje

4 lata, 6, 8 lat

Środki trwałe w budowie nie są objęte amortyzacją, gdyż nie są one jeszcze dostępne do użytku.

Po wdrożeniu zasad rachunkowości WE księgowy Komisji zezwolił na tymczasowe odstępstwo odnoszące się do zasady rachunkowości nr 6 i braku kapitalizacji wartości niematerialnych i prawnych wypracowanych wewnętrznie. Okres obowiązywania odstępstwa kończy się dnia 31 grudnia 2009 r. W konsekwencji wartości niematerialne i prawne wypracowane wewnętrznie muszą podlegać kapitalizacji od dnia 1 stycznia 2010 r. zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR) 38 oraz MSRSP 31. Koszty badań naukowych oraz nieskapitalizowane koszty w dziedzinie działań rozwojowych są obliczane na podstawie średnich kosztów osobowych.

2.4.   Świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze stanowią przyszłe uprawnienia emerytalno-rentowe członków Trybunału zgodnie z art. 19 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określającego uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z 20.10.1977, s. 1); świadczenia emerytalno-rentowe pokrywane są z budżetu Unii, a państwa członkowskie wspólnie gwarantują ich wypłatę.

Zobowiązania związane z wypłatą tych przyszłych emerytur lub rent są księgowane i wykazywane zgodnie z zasadą rachunkowości WE nr 12 „Świadczenia pracownicze”. Metodyka wyliczania tej pozycji zobowiązań przewiduje uwzględnienie cech systemu emerytalno-rentowego, zgodnie z zasadą rachunkowości MSRSP 25.

Zasada MSRSP 25 określa wymóg oszacowania kosztu świadczeń po okresie zatrudnienia w chwili obecnej (tj. w momencie nabycia przez członka praw emerytalno-rentowych). Aktuarialna wycena zobowiązań jest dokonywana na bieżąco, przy uwzględnieniu wysokości świadczeń przyrzeczonych w ciągu aktywnego życia zawodowego oraz przewidywanych podwyżek wynagrodzeń. Metoda wyceny aktuarialnej stosowana w celu obliczenia pozycji zobowiązań to tzw. metoda prognozowanych uprawnień jednostkowych (z ang. projected unit credit method).

Suma zobowiązań jest pomniejszona o szacowaną kwotę podatków, które będą odprowadzane od przyszłych wypłat emerytur i rent, gdyż podatki te wracają do budżetu UE w postaci dochodów.

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych są co roku ponownie wyliczane na dzień sprawozdawczy. W rachunku dochodów i wydatków, na kwotę wydatków związanych ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w danym roku składa się kwota rent i emerytur wypłaconych podczas roku oraz kwota ich waloryzacji dokonanej na koniec roku; obie kwoty podawane są po potrąceniu podatku. W rachunku dochodów i wydatków uwzględnia się zyski i straty aktuarialne.

W odniesieniu do potencjalnych „aktywów programu” Unia Europejska nie posiada obecnie żadnych aktywów przeznaczonych na finansowanie zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych.

2.5.   Rezerwy na ryzyko i obciążenia

Rezerwy na ryzyko i obciążenia są przeznaczone na pokrycie strat lub zobowiązań, których charakter jest jasno określony i co do których w dniu bilansowym istnieje duże prawdopodobieństwo lub pewność, że wystąpią, jednak nie ma pewności co do ich wysokości lub daty powstania.

2.6.   Ujmowanie kosztów

Transakcje i wydarzenia ujmuje się w sprawozdaniu finansowym w okresie, do którego się one odnoszą. Na koniec okresu obrachunkowego rozliczenia międzyokresowe bierne są ujmowane na podstawie wartości dostarczonych towarów i wyświadczonych usług.

Z kolei niektóre płatności dokonane w bieżącym roku odnoszą się do kolejnych okresów i są określane jako rozliczenia międzyokresowe czynne, które należy uwzględnić w kolejnych okresach.

Wyliczenie wysokości rozliczeń międzyokresowych biernych i czynnych na koniec roku określa się jako rozdzielenie okresów sprawozdawczych; procedura ta stosowana jest zgodnie z obowiązującą szczegółową metodologią i praktycznymi wytycznymi.

3.    Informacja dodatkowa do bilansu

3.1.   Wartości niematerialne i prawne

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych w 2010 r. przedstawiają się następująco:

(w EUR)

 

Wartość księgowa brutto na 1 stycznia 2010 r.

Nabycie

Zbycie i likwidacja

Wartość księgowa brutto na 31 grudnia 2010 r.

Skumulowana amortyzacja na 31 grudnia 2010 r.

Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2010 r.

Inne oprogramowanie komputerowe

798 102

292 959

1 091 061

– 611 917

479 144

Razem

798 102

292 959

1 091 061

– 611 917

479 144

W 2010 r. nie było konieczne wykazanie żadnych wartości niematerialnych i prawnych wypracowanych wewnętrznie.

Następujące kwoty wykazano jako wydatki:

(w EUR)

 

2010

Koszty badań naukowych

349 850

Nieskapitalizowane koszty w dziedzinie działań rozwojowych

1 985 750

Te dwie kwoty stanowią część „innych wydatków administracyjnych” oraz „wydatków na personel”.

3.2.   Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych w 2010 r. przedstawiają się następująco:

(w EUR)

 

Wartość księgowa brutto na 1 stycznia 2010 r.

Nabycie

Zbycie i likwidacja oraz przeklasyfikowanie

Wartość księgowa brutto na 31 grudnia 2010 r.

Skumulowana amortyzacja na 31 grudnia 2010 r.

Wartość księgowa netto na 31 grudnia 2010 r.

Grunty

776 630

776 630

776 630

Budynki

53 474 631

61 168

4 452 077

57 987 876

–28 275 576

29 712 300

Urządzenia techniczne i sprzęt

196 329

18 378

–1 887

212 820

– 133 326

79 494

Sprzęt komputerowy

4 694 988

382 255

–1 048 957

4 028 286

–3 138 312

889 974

Meble i pojazdy

2 083 199

152 677

– 165 812

2 070 064

–1 293 963

776 101

Inne wyposażenie i instalacje

1 980 516

23 242

– 125 781

1 877 977

–1 761 769

116 208

Środki trwałe w budowie

6 502 732

3 518 267

–4 452 077

5 568 922

5 568 922

Razem

69 709 025

4 155 987

–1 342 437

72 522 575

–34 602 946

37 919 629

„Środki trwałe w budowie” to aktywa pozyskane częściowo lub pozyskane, ale jeszcze niezafakturowane na koniec roku; obejmują one duże przedsięwzięcia budowlane, które na koniec roku pozostają w trakcie realizacji. Z chwilą zatwierdzenia przyjęcia aktywów i otrzymania faktury stosowne środki trwałe zostają zaklasyfikowane pod właściwą pozycją.

Środki trwałe w budowie wynoszą 5 568 922 EUR na dzień 31 grudnia 2010 r. i dotyczą budowy budynku K3, która rozpoczęła się w 2010 r. W tym roku roboty w zakresie BHP w budynku K1 (4 452 077 EUR) zostały przeniesione z pozycji „Środki trwałe w budowie” do pozycji „Budynki”.

3.3.   Należności krótkoterminowe

(w EUR)

 

31 grudnia 2010 r.

31 grudnia 2009 r.

Bieżące należności związane z przeniesieniem przez pracowników krajowych uprawnień emerytalno-rentowych

27 286

398 142

Należności różne, głównie związane z płacami i zaliczkami na wyjazdy służbowe

131 388

367 360

Rozliczenia międzyokresowe czynne związane z wynajmem budynków i umowami w zakresie IT

288 122

197 446

Rozliczenia międzyokresowe z organami UE

74 476

0

Należności od organów UE

9 967

2 260

Razem

531 239

965 208

3.4.   Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

(w EUR)

 

31 grudnia 2010 r.

31 grudnia 2009 r.

Środki podręczne

1 000

1 000

Biężący rachunek bankowy

3 152 174

1 526 466

Rachunek powierniczy

52 114 612

0

Razem

55 267 786

1 527 466

W dniu 27 stycznia 2010 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy otworzył rachunek powierniczy w Banque et caisse d’épargne de l’Etat w Luksemburgu. Rachunek powierniczy umożliwia Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowego zarządzanie budżetem przyznanym przez władzę budżetową w związku z projektem budowy budynku K3 (zob. pkt 5.3).

Rachunek ten jest wykorzystywany przez Europejski Trybunał Obrachunkowy jedynie pod pewnymi warunkami ujętymi w umowie z Banque et caisse d’épargne de l’Etat w Luksemburgu.

Wyłącznym beneficjentem płatności z rachunku powierniczego jest bankowy rachunek rozliczeniowy konsorcjum działającego jako kierownik projektu. Ten rachunek jest wykorzystywany przez kierownika projektu wyłącznie do regulowania faktur wystawionych przez firmy budowlane. Początkowy transfer na rachunek powierniczy wyniósł 52 107 202,11 EUR, narosłe odsetki wyniosły 7 410,25 EUR.

3.5.   Świadczenia pracownicze

Zobowiązania związane z wypłatą przyszłych rent i emerytur są podane po potrąceniu podatku, który będzie pobierany od przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych (zob. też pkt 2.4).

(w EUR)

 

31 grudnia 2010 r.

31 grudnia 2009 r.

Kwota brutto

65 315 919

68 741 798

Stawka podatkowa (%)

18,37

17,57

Podatki

11 998 534

12 077 934

Kwota netto (bez podatku)

53 317 385

56 663 864

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych netto

–3 346 479

4 130 466

Program emerytalny dla członków zwany jest programem określonych świadczeń. Do określonych świadczeń w tym przypadku należą:

dodatek przejściowy (wypłacany na koniec mandatu przez trzy lata),

emerytura,

renta i renta inwalidzka,

renta rodzinna (wypłacana po śmierci członka, niezależnie od tego, czy zgon nastąpił w trakcie emerytury czy też przed nią).

Kategorie beneficjentów, dla których należy obliczyć wysokość zobowiązań, to:

czynnie zatrudnieni członkowie,

niezatrudnieni członkowie otrzymujący dodatek przejściowy,

niezatrudnieni członkowie po okresie przejściowym (rozliczenia międzyokresowe czynne z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych),

członkowie na emeryturze,

trwale niepełnosprawni,

tymczasowo niepełnosprawni,

pozostający przy życiu małżonkowie,

sieroty.

Obliczenie wysokości zobowiązań wykonuje Eurostat, który przy wdrażaniu metodologii i określaniu odpowiednich aktuarialnych założeń wspomagany jest przez wykwalifikowanego niezależnego eksperta.

Oszacowanie zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych wymaga operowania na zmiennych odnoszących się do zjawisk ekonomicznych i demograficznych. Wartości przypisywane tym zmiennym mogą być oparte na danych zebranych, oszacowanych, a nawet ustalonych arbitralnie.

Do najważniejszych założeń aktuarialnych należały: szacowana nominalna stopa dyskontowa wynosząca w grudniu 2010 r. 4,4 %, spodziewana długoterminowa stopa inflacji w grudniu 2010 r. na poziomie 1,9 % oraz ogólny wzrost płac w wysokości 0 % w grudniu 2010 r. W grudniu 2009 r. wartości odnoszące się do tych samych zmiennych wynosiły odpowiednio: 4,1 %, 2,3 % i 0 %.

Wahania zobowiązań brutto z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych w 2010 r. są głównie związane ze zmianą rzeczywistej stopy dyskontowej (2,5 % w grudniu 2010 r. i 1,8 % w grudniu 2009 r.). Zmiany te można wytłumaczyć w następujący sposób:

(w EUR)

 

2010

2009

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych brutto na początku roku budżetowego

 

68 741 798

 

63 730 921

Zmiana stanu zobwiązań ze względu na nowych pracowników

 

1 225 850

 

0

Zmiana stanu zobowiązań ze względu na charakterystykę stałej populacji

 

1 001 771

 

3 958 178

Koszty świadczeń w przypadku „stałej” populacji

4 369 423

 

5 614 685

 

Koszty odsetek w przypadku „stałej” populacji

2 923 684

 

2 510 704

 

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacone w ciągu roku

–3 520 106

 

–2 977 454

 

Zyski i straty aktuarialne związane z doświadczeniem

–2 771 230

 

–1 189 757

 

Zyski i straty aktuarialne związane ze zmianami w założeniach

 

–5 653 500

 

1 052 699

Stopy procentowe

–5 653 500

 

3 295 980

 

Tabela zawierająca dane nt. długości życia

0

 

0

 

Ogólny wzrost płac

0

 

–2 243 281

 

Inne zmiany w założeniach aktuarialnych

0

 

0

 

Zyski i straty aktuarialne wynikające z metodyki i innych zmian

 

0

 

0

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych brutto na końcu roku budżetowego

 

65 315 919

 

68 741 798

„Koszty świadczeń” odzwierciedlają wartość rzeczywistą dodatkowych uprawnień emerytalno-rentowych nabytych przez czynnie zatrudnionych członków i związanych z pracą wykonywaną w ciągu roku.

„Koszty odsetek” wynikają z podniesienia wieku członków, którzy nie przeszli na emeryturę; członkowie są starsi, a okres pomiędzy datą nowej wyceny a datą otrzymania przez nich ich przyszłych świadczeń zostaje skrócony o rok.

„Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane w ciągu roku” odnoszą się do płatności realizowanych podczas roku i zostały szczegółowo przedstawione w pkt 4.10.

„Zyski i straty aktuarialne” wynikają z różnic pomiędzy wartościami spodziewanymi na podstawie założenia czynionego w stosunku do kolejnego roku a faktycznymi wartościami za dany rok. Duża zmiana wysokości rzeczywistej stopy dyskontowej (= nominalna stopa dyskontowa na poziomie 4,4 % minus spodziewana długoterminowa stopa inflacji na poziomie 1,9 %) powoduje niższy poziom zobowiązań brutto z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych w 2010 r. (68 741 798 EUR w 2009 r. w porównaniu z 65 315 919 EUR w 2010 r.).

3.6.   Inne zobowiązania długoterminowe

Zgodnie z umową z zakończeniem wynajmu budynku K9 wiąże się zobowiązanie w kwocie 175 000 EUR.

3.7.   Rezerwy na ryzyko i obciążenia

W następstwie skutecznego odwołania Komisji Europejskiej od decyzji Rady Europejskiej w sprawie wynagrodzeń pracowniczych, rezerwa w wysokości 650 000 EUR na dzień 31 grudnia 2009 r. została wykorzystana na wypłatę w 2010 r. kwoty będącej wynikiem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości.

3.8.   Zobowiązania

(w EUR)

 

31 grudnia 2010 r.

31 grudnia 2009 r.

Zobowiązania krótkoterminowe

784 111

548 543

Różne zobowiązania związane z płacami i pracownikami

469 459

425 994

Rozliczenia międzyokresowe bierne - instytucje spoza Unii

5 484 673

4 161 463

Rozliczenia międzyokresowe bierne - instytucje UE

888 211

874 060

Skonsolidowane zobowiązania wobec organów UE, głównie Rady Europejskiej i Parlamentu

34 104

18 648

Razem

7 660 558

6 028 708

4.    Informacja dodatkowa do rachunku dochodów i wydatków

4.1.

„Środki przeniesione z Komisji do innych instytucji”: kwota ta odpowiada miesięcznym wnioskom Trybunału do Komisji o przekazanie funduszy w celu uzupełnienia środków na jego rachunku bankowym. Kwota 55 619 892 EUR została przekazana w 2010 r. na budowę budynku K3.

4.2.

„Dochody z działalności administracyjnej”: w głównej mierze pozycja ta składa się z kwot odliczonych od wynagrodzeń członków Trybunału oraz jego pracowników z tytułu pobranych podatków i składek społecznych.

4.3.

Pozycja „Pozostałe dochody operacyjne” obejmuje m.in. zyski z tytułu różnic kursowych walut.

4.4.

Dochody uzyskane z transakcji wymiany i transakcji nieobejmujących wymiany przedstawiają się następująco:

(w EUR)

 

2010

Dochody uzyskane z transakcji wymiany

22 440

Dochody uzyskane z transakcji nieobejmujących wymiany

183 177 641

Dochód ogółem

183 200 081

4.5.

„Wydatki na personel” obejmują pensje członków, pracowników etatowych, kontraktowych i zatrudnionych na czas określony. Dodatki przejściowe dla byłych członków oraz podatki pobierane od emerytur i rent oraz dodatków przejściowych wypłacanych członkom stanowią również część pozycji „Zmiana stanu świadczeń emerytalno-rentowych” (zob. pkt 4.10).

4.6.

„Wydatki związane ze środkami trwałymi” obejmują amortyzację wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

4.7.

Najważniejsze składniki „innych wydatków administracyjnych” to:

wynajem budynków i koszty z tym związane,

informatyka i telekomunikacja,

wydatki związane z wyjazdami służbowymi,

usługi związane ze sprzątaniem i ochroną.

4.8.

„Dochody finansowe” obejmują odsetki bankowe narosłe na rachunkach bieżących Trybunału.

4.9.

„Wydatki finansowe” to opłaty bankowe pobrane w związku z prowadzeniem rachunku bieżącego Trybunału.

4.10.

Pozycja „Zmiana stanu świadczeń emerytalno-rentowych” obejmuje wszystkie wydatki związane z rentami i emeryturami członków Trybunału. Obejmuje ona renty i emerytury oraz dodatki przejściowe wypłacane podczas roku, a także dokonaną na koniec roku waloryzację zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych.

(w EUR)

 

2010

2009

Zmiana stanu zobowiązań związanych ze świadczeniami emerytalno-rentowymi członków Trybunału netto

–3 346 479

4 130 466

Wypłacone dożywotnie emerytury

2 146 438

2 020 586

Wypłacone renty rodzinne

380 799

356 249

Wypłacone dodatki przejściowe

920 878

542 642

Wypłacone renty

71 991

57 977

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacone w ciągu roku

3 520 106

2 977 454

Współczynnik korygujący

153 662

165 722

Podatki odprowadzone od wypłaconych świadczeń

– 675 022

– 552 256

Zmiany stanu świadczeń emerytalno-rentowych ogółem

– 347 733

6 721 386

5.    Pozycje pozabilansowe

5.1.   Aktywa warunkowe

Następujące gwarancje bankowe otrzymano od dostawców na podstawie umów:

(w EUR)

 

31 grudnia 2010 r.

31 grudnia 2009 r.

Agencja podróży

50 000

100 000

Remont budynku K1

545 951

545 951

Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym K3

3 424 120

578 000

Leasing samochodów

60 000

75 000

Firma ubezpieczeniowa

1 361

Telekomunkacja

20 000

20 000

Razem

4 100 071

1 320 312

5.2.   Zobowiązania do przyszłego finansowania

(w EUR)

 

31 grudnia 2010 r.

31 grudnia 2009 r.

Najem operacyjny budynków

7 840 772

11 683 829

Leasing operacyjny sprzętu informatycznego, samochodów i innych urządzeń

884 379

1 001 910

Razem

8 725 151

12 685 739

Zobowiązania pozostające do spłaty po odliczeniu rozliczeń międzyokresowych biernych za 2010 r.

11 439 075

56 918 665

Ogółem

20 164 226

69 604 404

RAL to element rachunkowości budżetowej stanowiący wartość zobowiązań pozostających do spłaty. Jest to różnica pomiędzy zaciągniętymi zobowiązaniami a płatnościami, spowodowana zwłoką pomiędzy podjęciem zobowiązania a realizacją stosownej płatności.

Zmniejszenie kwoty RAL w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika z kwoty wykorzystanej w związku z budową nowego budynku K3.

5.3.   Plany Trybunału związane z budynkami

Trybunał zajął budynek, w którym mieści się jego siedziba (budynek K1) w 1988 r., a zakupił go bezwarunkowo wraz z działką w 1990 r. W 1999 r. Trybunał zawarł z państwem luksemburskim umowę ramową, na podstawie której za cenę jednego euro otrzymał prawo korzystania z drugiej działki przez 49 lat (z możliwością jednokrotnego przedłużenia) do celów realizacji rozbudowy (budynek K2). Jednakże w przypadku drugiej rozbudowy, czyli budynku K3, ze względu na inne ustalenia dotyczące realizacji przedsięwzięcia konieczne było zawarcie między państwem Luksemburg a Trybunałem nowej umowy ramowej w dniu 22 lutego 2008 r.

Obie wyżej wymienione działki pod rozbudowę (budynki K2 i K3) zostały Trybunałowi sprzedane przez państwo luksemburskie za symboliczną kwotę jednego euro. Trybunał zaś ze swej strony, gdyby kiedykolwiek zamierzał przekazać któryś z tych budynków stronie trzeciej innej niż organ lub instytucja wspólnotowa, zwróci państwu Luksemburg ziemię na własność w zamian za symboliczną sumę jednego euro, przy czym państwo luksemburskie będzie miało możliwość zakupu danego budynku za cenę określoną przez niezależnego rzeczoznawcę. Jeżeli państwo Luksemburg postanowi nie skorzystać z tej możliwości, przekaże ono nabywcy budynku prawo do użytkowania terenu.

W Luksemburgu zezwolenie na korzystanie z budynków biurowych obowiązuje przez okres 15 lat, po którego upływie istnieje wymóg przeprowadzenia prac modernizacyjnych mających na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami BHP i ochrony środowiska. Te wymagane prawem prace remontowe w zakresie BHP zostały przeprowadzone w budynku K1. Prace te zostały zakończone, a formalne ostateczne przyjęcie robót potwierdzono w 2010 r. Budynek K2 oddano do użytku w listopadzie 2003 i dlatego zezwolenie na jego eksploatację jest ważne do 2018 r.

Prace budowlane związane z budynkiem K3 rozpoczęto w marcu 2010 r. Druga transza finansowania w wysokości 11 mln EUR (pierwsza transza w 2009 r. wyniosła 55 mln EUR) została uwzględniona w budżecie na 2010 r. Kwota 1 361 544 EUR została wydatkowana w 2010 r., a różnica w wysokości 9 638 456 euro została uwzględniona w zobowiązaniu budżetowym pozostającym do spłaty (zob. pkt 5.2). Różnica ta obejmuje wydatki związane z umowami podpisanymi z firmami budowlanymi w 2010 r. lub umowami do podpisania w 2011 r. Dnia 15 czerwca 2009 r. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego Trybunał podpisał zamówienie na usługi z konsorcjum, które ma być kierownikiem projektu budowy budynku K3. Do zadań kierownika projektu należy między innymi udzielanie zamówień oraz podpisywanie umów z firmami budowlanymi w imieniu Trybunału, monitorowanie wykonania robót oraz kontrola stosownych faktur przed dokonaniem płatności. Po zweryfikowaniu faktur i wydaniu zgody na ich uregulowanie przez odpowiednie służby Trybunału obowiązkiem kierownika projektu jest dokonanie płatności na rzecz firm budowlanych. W związku z powyższym kierownik projektu zaciąga zobowiązania finansowe wobec firm budowlanych. Z kolei umowa między Trybunałem a kierownikiem projektu nakłada na Trybunał wymóg dysponowania wystarczającymi środkami finansowymi, w granicach przewidzianych w budżecie, na pokrycie zobowiązań kierownika projektu wobec firm budowlanych. W celu zagwarantowania tego Trybunał zawarł z miejscowym bankiem umowę powierniczą, dzięki czemu posiada środki udostępniane przez władzę budżetową. Dzięki umowie powierniczej chronione są jednocześnie interesy finansowe Unii.

5.4.   Potencjalne istotne zobowiązania związane ze sporami

Brak.

Informacje budżetowe za rok budżetowy 2010

A.   Ustalenie wyniku budżetowego

Wynik budżetowy za dany rok ustala się na podstawie danych liczbowych związanych z wykonaniem budżetu. Budżet na 2010 r. został przyjęty/zatwierdzony w dniu 17 grudnia 2009 r. Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2010 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 134 z dnia 4 maja 2011 r.

(w EUR)

Płatności ze środków na dany rok

– 121 673 823

Płatności ze środków przeniesionych

–60 368 584

Płatności ze środków związanych z dochodami przeznaczonymi na określony cel

– 320 649

Nakazy odzyskania środków za dany rok, zrealizowane w ciągu tego roku

18 927 934

Nakazy odzyskania środków z lat poprzednich, zrealizowane w ciągu tego roku

140 989

Korekty do nakazów odzyskania środków z poprzednich lat

– 288 038

Środki na płatności przeniesione na następny rok

–16 665 339

Środki przeniesione z poprzednich lat

61 197 589

Korekty dotyczące środków przeniesionych z dochodów przeznaczonych na określony cel

472 601

Wynik budżetowy

– 118 577 320

Ostateczny budżet nie był wynikiem uzupełnienia ani redukcji budżetu pierwotnego.

B.   Uzgodnienie rachunku dochodów i wydatków z wynikiem budżetowym

(w EUR)

Rachunek dochodów i wydatków za dany rok

57 113 695

Korekty dotyczące pozycji ujętych w wyniku ekonomicznym, lecz nie w wyniku budżetowym

– 155 962 435

Różnica między rozliczeniami międzyokresowymi biernymi na koniec roku poprzedniego i na koniec roku bieżącego

374 703

Środki przekazane przez Komisję

– 164 602 734

Różnica w nieuregulowanych fakturach na koniec roku

958 325

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

3 005 731

Różnica w rezerwach

–3 996 479

Różnica w obniżeniu wartości

0

Nakazy odzyskania środków z danego roku, jeszcze niezrealizowane

–4 837

Płatności ze środków przeniesionych

60 368 584

Inne

–52 081 747

Różnice kursów walutowych

16 019

Korekty dotyczące pozycji ujętych w wyniku budżetowym, lecz nie w wyniku ekonomicznym

–19 728 580

Nabycie aktywów (spłacone w ciągu roku)

–4 448 946

Nakazy odzyskania środków z lat poprzednich, zrealizowane w ciągu tego roku

140 989

Środki na płatności przeniesione na następny rok

–16 665 339

Anulowanie niewykorzystanych środków na płatności, przeniesionych z poprzedniego roku

829 005

Korekty dotyczące środków przeniesionych z dochodów przeznaczonych na określony cel

472 602

Płatności z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych (są to płatności realizowane ze środków budżetowych, ale przypisane do rezerw)

0

Inne

–56 891

Wynik budżetowy

– 118 577 320

Niezależne sprawozdanie poświadczające

Do kierownictwa

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Zbadaliśmy, czy zasoby finansowe przyznane przez Komisję Europejską Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (zwanemu dalej Trybunałem) zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i czy procedury kontroli stosowane przez urzędników zatwierdzających dają niezbędne gwarancje zapewniające zgodność operacji finansowych z mającymi zastosowanie zasadami i przepisami w odniesieniu do zasobów finansowych udostępnionych i wykorzystanych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Za prowadzenie księgowości oraz utrzymywanie odpowiednich mechanizmów kontroli odpowiedzialne jest kierownictwo Trybunału. Naszym zadaniem jest wyrażenie opinii na podstawie przeprowadzonego przez nas badania.

Prowadziliśmy badanie zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych” (ISAE 3000), stosowanym przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de surveillance du secteur financier). Standard ten wymaga, abyśmy zaplanowali i przeprowadzili nasze badanie tak, aby niewłaściwe wykorzystanie zasobów, w istotny sposób wpływające na księgi rachunkowe Trybunału, mogło zostać wykryte z wystarczającą pewnością. Nasza praca polegała przede wszystkim na wyrywkowym badaniu dowodów na potwierdzenie faktu, że:

zasoby przyznane Trybunałowi zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem,

stosowane procedury kontrolne dają niezbędne gwarancje zapewniające zgodność operacji finansowych z mającymi zastosowanie zasadami i przepisami.

Wykorzystane przez nas przy badaniu zasady i przepisy to:

rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego (zwanego dalej „budżetem”) Wspólnot Europejskich (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”),

rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (zwane dalej „zasadami wykonania”),

decyzja nr 36/2007 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących zasad wykonania budżetu z 12 lipca i 19 lipca 2007 r. Przepisy te stanowią część procedur ustanowionych w traktatach lub podpisanych na ich podstawie umowach dotyczących procesów operacyjnych związanych z wykonaniem budżetu.

Jako kryteria wykorzystano w szczególności następujące przepisy wewnętrzne:

art. 7 — Podpisy — „Każda strona zaangażowana w przygotowanie, kontrolę oraz rejestrację operacji ustalania i pobierania dochodów lub zaciągania zobowiązań i dokonywania płatności podpisuje i datuje swoje zaangażowanie.”,

art. 9 — Przedsięwzięcia budowlane — „Zanim Trybunał wyda zgodę na jakiekolwiek zobowiązanie umowne dotyczące tego typu przedsięwzięcia, właściwe służby przedstawiają dokument wyjaśniający, zawierający uzasadnienie kompatybilności takiego przedsięwzięcia z ramami finansowymi.”,

art. 16 — Dokonywanie płatności — „Księgowy wykonuje zlecenie płatnicze określone w art. 80 rozporządzenia finansowego po skontrolowaniu obowiązkowych szczegółów wymienionych w art. 103 ust. 1 oraz w art. 104 zasad wykonania.”,

art. 23.1 — Przesunięcia środków — „Na mocy art. 21 rozporządzenia finansowego środki przeznaczane są na określone cele w ramach tytułów i rozdziałów; rozdziały następnie dzielone są na artykuły i pozycje.”;

art. 23.2 — Przesunięcia środków — „Każdy wniosek o przesunięcie środków zawiera przedstawienie powodów, dla których środki są niewystarczające. Wniosek o przesunięcie podpisywany jest przez właściwego dyrektora.”,

art. 24 — Przeniesienia środków — „Właściwy urzędnik zatwierdzający przygotowuje zestawienia ukazujące dostępne saldo zobowiązań; saldo to dostosowuje się na kontach budżetowych biorąc pod uwagę środki, która mają być anulowane, a także wykazując środki, które mają być przeniesione.”,

art. 26 — Spisy inwentarza — „Spisy rzeczowych aktywów trwałych prowadzone są w bazie danych.”,

art. 27 — Minimalne procedury zarządzania i kontroli wewnętrznej — „Procedury zarządzania i kontroli wewnętrznej określane są przez urzędników zatwierdzających zgodnie z minimalnymi standardami kontroli wewnętrznej przyjętymi przez Trybunał. Każda operacja budżetowa prowadzona jest […] przez osobę odpowiedzialną za weryfikację ex ante. (…) Jeżeli osoba odpowiedzialna za weryfikację ex ante stwierdzi, że dana operacja spełnia wymogi art. 47 ust. 3 zasad wykonania, dokonuje jej walidacji i dokumentuje ten fakt.”.

Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie daje uzasadnioną podstawę do wydania naszej opinii.

Na podstawie przeprowadzonych przez nas prac, opisanych w niniejszym sprawozdaniu, stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co dawałoby nam podstawy, by sądzić, że we wszystkich istotnych aspektach i na podstawie opisanych powyżej kryteriów:

a)

zasoby przyznane Trybunałowi nie zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem,

b)

stosowane procedury kontroli nie dają niezbędnych gwarancji zapewniających zgodność operacji finansowych z obowiązującymi zasadami i przepisami.

Nasze sprawozdanie przeznaczone jest wyłącznie do celów określonych w pierwszym akapicie oraz do Państwa wiadomości i nie można go wykorzystywać w żadnym innym celu ani też przekazywać stronom trzecim, chyba że ma to związek z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Luksemburg, dnia 16 czerwca 2011 r.

PricewaterhouseCoopers SARL

Biegli rewidenci

Reprezentowani przez

Marianne WEYDERT