ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.203.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 203

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
9 lipca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 203/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) ( 1 )

1

2011/C 203/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) ( 1 )

1

2011/C 203/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon) ( 1 )

2

 

III   Akty przygotowawcze

 

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

 

Europejski Bank Centralny

2011/C 203/04

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (CON/2011/44)

3

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 203/05

Kursy walutowe euro

11

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 203/06

Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

12

2011/C 203/07

Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16; Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9; Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10; Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13; Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10; Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20; Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7; Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28; Dz.U. C 263 z 5.11.2009, s. 22; Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 17; Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13; Dz.U. C 326 z 3.12.2010, s. 17; Dz.U. C 355 z 29.12.2010, s. 34; Dz.U. C 22 z 22.1.2011, s. 22; Dz.U. C 37 z 5.2.2011, s. 12; Dz.U. C 149 z 20.5.2011, s. 8; Dz.U. C 190 z 30.6.2011, s. 17)

14

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Komisja Europejska

2011/C 203/08

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22; Dz.U. C 182 z 4.8.2007, s. 18; Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19; Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8; Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 7; Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 5; Dz.U. C 24 z 26.1.2011, s. 6; Dz.U. C 157 z 27.5.2011, s. 8)

16

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Rada

2011/C 203/09

Zaproszenie otwarte – Europejski program współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych (COST)

17

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 203/10

Ogłoszenie Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

19

2011/C 203/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

20

2011/C 203/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

21

2011/C 203/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products) ( 1 )

22

 

Sprostowania

2011/C 203/14

Sprostowanie do zatwierdzenia pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (Dz.U. C 187 z 28.6.2011)

23

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

9.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 203/01

W dniu 27 czerwca 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M6236 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


9.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 203/02

W dniu 30 czerwca 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M6271 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


9.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/2


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 203/03

W dniu 23 czerwca 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M6226 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


III Akty przygotowawcze

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

Europejski Bank Centralny

9.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/3


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 3 lutego 2011 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że projekt rozporządzenia dotyczy dziedziny podlegającej kompetencji EBC. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi ogólne

1.

Jako podmiot tworzący i wykorzystujący statystyki europejskie EBC z zadowoleniem przyjmuje projekt rozporządzenia jako ważny krok w kierunku dalszej poprawy jakości statystyk europejskich, w tym w szczególności rachunków narodowych, poprzez dostosowanie ich do zmieniających się warunków gospodarczych i finansowych oraz postępów metodologii. Europejski system rachunków narodowych i regionalnych stanowi podstawę europejskich statystyk makroekonomicznych i jest w związku z tym niezbędny dla celów polityki pieniężnej.

2.

EBC przyjmuje również z zadowoleniem zamiar zapewnienia spójności pojęć i definicji statystycznych określonych w projekcie rozporządzenia m.in. z systemem rachunków narodowych (SNA 2008) przyjętym przez Komisję Statystyczną ONZ, szóstym wydaniem podręcznika Międzynarodowego Funduszu Walutowego na temat bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (BPM6), czwartym wydaniem wzorcowej definicji bezpośrednich inwestycji zagranicznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz europejską branżową klasyfikacją działalności gospodarczej (NACE Rev.2). Projekt rozporządzenia korzysta również ze wskazanych powyżej dokumentów w zakresie spójności i zharmonizowanej metodologii.

Uwagi szczegółowe

3.

Zadanie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich Traktat nakłada zarówno na Europejski System Banków Centralnych (ESBC) jak i na Europejski System Statystyczny (ESS), jednak z uwzględnieniem odrębnych ram prawnych odzwierciedlających ich odpowiednie struktury zarządzania. Projekt rozporządzenia ma konsekwencje dla statystyk tworzonych przed obydwa te systemy. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (2) daje EBC, wspomaganemu przez krajowe banki centralne, prawo do zbierania informacji statystycznych w granicach bazowej populacji objętej sprawozdaniem oraz tego, co jest konieczne do realizacji zadań ESBC. W szczególności bazowa populacja objęta sprawozdaniem składa się z osób prawnych i fizycznych będących rezydentami państwa członkowskiego i należących do sektora „instytucji finansowych” zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (3), jak również osób prawnych i fizycznych będących rezydentami państwa członkowskiego w zakresie, w jakim posiadają one pozycje transgraniczne lub dokonywały transakcji transgranicznych.

4.

Zapewnienie ścisłej współpracy i właściwej koordynacji pomiędzy ESBC i ESS minimalizuje obciążenia sprawozdawcze i gwarantuje spójność niezbędną do wytwarzania statystyk europejskich. Potrzebę ścisłej współpracy odzwierciedla również protokół ustaleń dotyczący statystyk gospodarczych i finansowych z dnia 10 marca 2003 r. pomiędzy Dyrekcją Generalną Statystyki Europejskiego Banku Centralnego a Urzędem Statystycznym Wspólnot Europejskich (Eurostat) (4).

5.

Mając na względzie ścisłą współpracę w przygotowywaniu ram metodologicznych projektu rozporządzenia, EBC przystało na prośbę Eurostatu o przygotowanie niektórych rozdziałów załącznika A dotyczących bezpośrednio ram statystycznych ESBC. W szczególności EBC wniósł znaczący wkład w stworzenie definicji sektora „instytucji finansowych” w aspekcie jednostek instytucjonalnych i podsektorów w ramach rozdziału 2 oraz w opis aktywów finansowych i zobowiązań oraz ich przedstawienie w sekwencji rachunków (rozdział 5 oraz części rozdziału 6 i 7). Przekazano również projekty rozdziału 17 (Ubezpieczenia społeczne wraz z emeryturami i rentami), części rozdziału 21 (Rachunki sektora instytucji rządowych i samorządowych) oraz rozdziału 19 (Rachunki europejskie).

6.

Jeżeli chodzi o definicję sektora instytucjonalnego „instytucji finansowych” i jego podsektorów, (załącznik A do projektu rozporządzenia, rozdział 2), EBC z zadowoleniem stwierdza, że definicja podsektora monetarnych instytucji finansowych jest zgodna z definicją EBC zawartą w pkt 2.67 załącznika A. Definicje podsektorów „pozostałych instytucji finansowych” są w dużej mierze zgodne z podejściem stosowanym w aktach prawnych EBC. W celu zminimalizowania obciążeń sprawozdawczych oraz zagwarantowania spójności niezbędnej do wytwarzania statystyk europejskich, EBC proponuje dalsze ujednolicenie proponowanej definicji podmiotów sekurytyzacyjnych z rozporządzeniem EBC/2008/30 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczącym danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (5).

7.

W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę wzajemne zależności pomiędzy ramami statystycznymi ESBC a ESS, projekt rozporządzenia ma duże znaczenie dla wymogów sprawozdawczych EBC, m.in. w zakresie statystyk monetarnych, statystyk instytucji i rynków finansowych, statystyk bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz statystyki kwartalnych rachunków finansowych i statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych. Zgodnie z aktualną praktyką oraz potrzebą ścisłej współpracy i właściwej koordynacji pomiędzy ESBC a ESS, dokonując zmian projektu rozporządzenia z wykorzystaniem przekazanych uprawnień Komisja powinna zapewnić odpowiednie zaangażowanie EBC poprzez przygotowanie projektów aktów delegowanych zgodnie z projektem rozporządzenia.

8.

Ponadto, mając na względzie wagę aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 290 Traktatu, EBC pragnie poczynić następujące spostrzeżenia w odniesieniu do wykonywania przez siebie funkcji doradczej zgodnie z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu.

Po pierwsze, projekty aktów delegowanych Komisji są „projektowanymi aktami Unii” i „projektami aktów Unii” w rozumieniu art. 127 ust. 4 tiret pierwsze oraz art. 282 ust. 5 Traktatu (6). Akty delegowane są aktami prawnymi Unii (7). Co ważne, większość wersji językowych art. 282 ust. 5 Traktatu mówi o obowiązku konsultowania EBC w odniesieniu do „projektów” aktów prawnych Unii (8). Zakres obowiązku konsultowania EBC nie może być zatem ograniczony wyłącznie do projektów aktów opartych na wniosku Komisji.

Po drugie, w wyroku w sprawie OLAF (9) Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, że obowiązek konsultowania się z EBC „ma co do istoty zapewniać, że autor takiego aktu nie przyjmie go bez zasięgnięcia opinii instytucji, która ze względu na szczególne zadania, jakie wykonuje w ramach Wspólnoty w danej dziedzinie i wysoki stopień znajomości tematu, może mieć szczególnie wartościowy wkład w planowany proces uchwalania aktu”.

Aby zatem w pełni spożytkować korzyści płynące z wykonywania przez EBC funkcji doradczej, EBC powinien być konsultowany na odpowiednim etapie w sprawie każdego projektu aktu Unii, w tym projektu aktu delegowanego, w dziedzinach podlegających jego kompetencji. EBC wykonuje funkcję doradczą uwzględniając w największym możliwym stopniu terminy przyjmowania tych aktów.

9.

Z uwagi na zadania związane z polityką pieniężną, uwaga EBC w zakresie statystyki skupia się na agregatach europejskich. EBC przywiązuje dużą wagę do kwartalnych zintegrowanych rachunków strefy euro dla sektora instytucjonalnego. Dlatego też decyzje w zakresie polityki pieniężnej wymagają terminowego przekazywania wystarczającego zakresu danych krajowych.

10.

Zbieranie danych dotyczących poszczególnych państw członkowskich zyskało dodatkowo na znaczeniu w kontekście pojawiającego się zapotrzebowania na statystyki na potrzeby stabilności finansowej i nadzoru makroostrożnościowego, w szczególności w związku z niedawnym utworzeniem Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego i jej odpowiedzialnością za nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym w Unii. Tworzone terminowo i wiarygodne statystyki rachunków narodowych poszczególnych państw członkowskich są również potrzebne dla wspierania celów paktu euro plus oraz europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego.

11.

Z perspektywy polityki pieniężnej i stabilności finansowej EBC przywiązuje dużą wagę do dostarczanych terminowo i wystarczająco wiarygodnych danych kwartalnych, mających pierwszeństwo przed szczegółowymi danymi przekazywanymi z częstotliwością roczną lub niższą. Zestawienie pełnego zbioru tablic za ostatnie lata powinno mieć ponadto pierwszeństwo przed długimi szeregami szczegółowych danych historycznych.

12.

EBC generalnie zgadza się z programem transmisji danych (załącznik B do projektu rozporządzenia). Program ten powinien jednak uwzględniać zbieranie statystyk przez EBC wspierany przez krajowe banki centralne, a także odzwierciedlać priorytety ustalone pomiędzy użytkownikami a opracowującymi dane.

13.

EBC z zadowoleniem przyjmuje poprawę terminowości pozycji kwartalnych 1–12, 27 oraz 28 w tablicy 1 (Najważniejsze zmienne – w ujęciu kwartalnym i rocznym) na t + 2 miesiące. EBC nie zgadza się jednak z proponowanym zróżnicowaniem sprawozdawczości dla większych i mniejszych państw członkowskich, o którym mowa w przypisach 4 i 7 do „Przeglądu tablic” oraz przypisie 10 do „Tablicy 1”, oraz z wynikającym z tego zróżnicowania pogorszeniem terminowości w przypadku mniejszych państw członkowskich do t + 80 dni dla najważniejszych zmiennych. Obecnie zróżnicowana sprawozdawczość dotyczyłaby 17 państw członkowskich a w wyniku powiększenia Unii poniżej proponowanego progu zróżnicowanej sprawozdawczości znajdowałaby się coraz większa liczba państw. W konsekwencji pogorszyłaby się jakość zarówno agregatów europejskich jak i informacji statystycznych mniejszych państw członkowskich.

14.

We wrześniu 2000 r. Rada ECOFIN zatwierdziła plan działań UGW w sprawie wymogów statystycznych oraz określiła docelowy termin dla kwartalnych zintegrowanych rachunków strefy euro sektora instytucjonalnego na t + 90 dni po zakończeniu kwartału odniesienia, odpowiadający potrzebom EBC w zakresie polityki pieniężnej. To oznaczało, że Eurostat i EBC musiałyby zbierać odpowiednie dane krajowe w terminie t + 82 dni. Z uwagi na planowany kalendarz posiedzeń Rady Prezesów w 2015 i 2016 r. w tych latach wystarczyłoby skrócenie terminu do t + 85. W związku z tym EBC popiera przesunięcie terminów przekazywania kwartalnych rachunków sektorów zgodnie z programem transmisji danych ESA do t+85 dni do roku 2014, i docelowo t + 82 dni do roku 2017, wspierając tym samym zestawianie pełnych kwartalnych zintegrowanych rachunków strefy euro w terminie t + 90 dni. Jest to także zgodne z inicjatywą grupy G-20 dotyczącą luk w danych, która wskazuje na rachunki sektorów jako jeden z priorytetów w zakresie uzupełniania luk w danych po kryzysie finansowym. W programie transmisji danych ESA 2010 miałoby to wpływ na tablicę 801.

15.

EBC popiera ponadto jednolite terminy transmisji danych dla wszystkich kwartalnych i rocznych danych krajowych dotyczących sektora instytucji rządowych i samorządowych. Oznaczałoby to synchronizację danych kwartalnych dotyczących tego sektora z docelowymi terminami ustalonymi dla tablicy 801 oraz miałoby wpływ na tablice 27 i 28 oraz, odpowiednio, terminy przekazywania danych dla tablicy 2 i danych dotyczących procedury nadmiernego deficytu (EDP). W związku z tym EBC popiera przesunięcie terminów przekazywania kwartalnych rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z programem transmisji danych ESA oraz danych dotyczących procedury nadmiernego deficytu (EDP) do t + 85 dni do roku 2014, i docelowo t + 82 dni do roku 2017, wspierając tym samym zestawianie pełnych kwartalnych zintegrowanych rachunków strefy euro w terminie t + 90 dni.

16.

W opinii CON/2010/28 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (10) EBC poparł także zwiększenie przejrzystości procesu sprawozdawczego poprzez wykorzystywanie na potrzeby procedury EDP deficytu z rachunków krajowych (B.9). Usunięcie rozrachunków wynikających ze swapów i kontraktów terminowych na stopę procentową (FRA) z deficytu obliczanego na potrzeby procedury nadmiernego deficytu sprawi, że wysokość deficytu stanie się mniej podatna na manipulacje przy pomocy złożonych transakcji finansowych. W tym kontekście EBC z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż załącznik A do projektu rozporządzenia nie definiuje już EDP_B.9 i EDP_D.41. Oznacza to jednak także, że z tablicy 2 załącznika B należy usunąć wszystkie odniesienia do tych zmiennych. W związku z tym niezbędna będzie zmiana rozporządzenia (WE) nr 479/2009 odzwierciedlająca konieczność wykorzystywania na potrzeby procedury EDP deficytu z rachunków krajowych (B.9), a także zawartą w projekcie rozporządzenia definicję wartości nominalnej.

17.

W związku z zapotrzebowaniem – pochodzącym od opinii publicznej oraz związanym z tworzeniem polityk – na narzędzia pomiaru wynagrodzeń pracowników w sektorze instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu na pracownika i na godzinę (co ma umożliwić lepsze zrozumienie dynamiki płac oraz potencjalnych przepływów ryzyka pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym) EBC sugeruje włączenie do tablicy 801 dla sektora instytucji rządowych i samorządowych danych kwartalnych dotyczących liczby zatrudnionych oraz przepracowanych godzin, przy czym wynagrodzenie pracowników w sektorze instytucji rządowych i samorządowych jest już uwzględnione w programie transmisji danych.

Szczegółowe propozycje zmiany brzmienia projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem zostały zawarte w załączniku.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 19 maja 2011 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  COM(2010) 774 wersja ostateczna.

(2)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(3)  Dz.U. L 310 z 30.11.1996, s. 1.

(4)  Dostępny na stronie internetowej EBC pod adresem http://www.ecb.europa.eu

(5)  Dz.U. L 15 z 20.1.2009, s. 1.

(6)  Artykuł 127 ust. 4 tiret pierwsze Traktatu stanowi, że EBC jest konsultowany „w sprawie każdego projektowanego aktu Unii w dziedzinach podlegających jego kompetencji”. Artykuł 282 ust. 5 stanowi: „W zakresie swoich uprawnień Europejski Bank Centralny jest konsultowany w sprawie każdego projektu aktu Unii i każdego projektu regulacji na poziomie krajowym oraz może wydawać opinie.”

(7)  Artykuł 290 Traktatu należy do sekcji pierwszej rozdziału drugiego części szóstej, zatytułowanej „Akty prawne Unii”.

(8)  Artykuł 282 ust. 5 Traktatu mówi o „projektach” (draft) aktów Unii w następujących wersjach językowych: bułgarskiej („проект на акт на Съюза”), hiszpańskiej („proyecto de acto de la Unión”), duńskiej („udkast”), niemieckiej („Entwürfen für Rechtsakte der Union”), estońskiej („ettepanekute”), greckiej („προτεινόμενη πράξη της Ένωσης”), francuskiej („projet d'acte de l'Union”), włoskiej („progetto di atto dell'Unione”), łotewskiej („projektem”), litewskiej („Sàjungos aktø projektø”), holenderskiej („ontwerp van een handeling van de Unie”), portugalskiej („projectos de acto da União”), rumuńskiej („proiect de act al Uniunii”), słowackiej („navrhovaných aktoch Únie”), słoweńskiej („osnutki aktov Unije”), fińskiej („esityksistä”) i szwedzkiej („utkast”). Wersja irlandzka mówi o „gniomh Aontais arna bheartu”, co odpowiada pojęciu „planowanych” aktów Unii.

(9)  Wyrok z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie C-11/00 Komisja przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Zb. Orz. str. I-7147, w szczególności pkt 110 i 111.

(10)  Dz.U. C 103 z 22.4.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (1)

Zmiana nr 1

Artykuł 2 ust. 2

„2.   Komisja może przyjmować, za pomocą aktów delegowanych zgodnie z art. 7, 8 i 9, zmiany metodyki ESA 2010, których celem jest sprecyzowanie i udoskonalenie jej treści, pod warunkiem, że nie zmieniają one podstawowych koncepcji, ich wykonanie nie wymaga dodatkowych zasobów i nie powodują one wzrostu zasobów własnych.”

„2.   Komisja może przyjmować, za pomocą aktów delegowanych zgodnie z art. 7, 8 i 9, zmiany metodyki ESA 2010, których celem jest sprecyzowanie i udoskonalenie jej treści, pod warunkiem, że nie zmieniają one podstawowych koncepcji, ich wykonanie nie wymaga dodatkowych zasobów i nie powodują one wzrostu zasobów własnych. Komisja przygotowuje projekty aktów delegowanych w ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym.

Uzasadnienie

Podstawą prawną przyjęcia projektu rozporządzenia jest art. 338 ust. 1 Traktatu, który stanowi wyraźnie, że środki, o których mowa w tym przepisie, są uchwalane „[z] zastrzeżeniem artykułu 5 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (…)” (zwanego dalej „statutem ESBC”). Artykuł 5 ust. 3 statutu ESBC mówi z kolei, iż „EBC przyczynia się do harmonizacji, w miarę potrzeb, reguł i praktyk rządzących gromadzeniem, tworzeniem i upowszechnianiem informacji statystycznej w dziedzinie podlegającej jego kompetencji.” Na tle tych konkretnych postanowień Traktatu należy stwierdzić, że Komisja, wykonując uprawnienia przekazane na podstawie projektu rozporządzenia, powinna przygotowywać projekty aktów delegowanych w ścisłej współpracy z EBC, tak aby zapewnić m.in. spójność i jakość danych oraz ograniczanie obciążeń sprawozdawczych.

Zmiana nr 2

Punkt 2.21 załącznika A

„2.21

Jednym z przykładów instytucji finansowej typu »captive« jest spółka holdingowa, która po prostu posiada aktywa jednostek zależnych. Jako instytucje finansowe typu »captive« traktuje się również jednostki posiadające opisane wyżej cechy spółek specjalnego przeznaczenia. Do tego typu jednostek należą fundusze inwestycyjne i emerytalno-rentowe oraz jednostki wykorzystywane do zarządzania majątkiem osób indywidualnych i rodzin, posiadania aktywów w celu sekurytyzacji, wydawania dłużnych papierów wartościowych w imieniu spółek powiązanych (taka spółka może być nazywana spółką typu »conduit«), instrumentów sekurytyzacyjnych oraz do spełniania innych funkcji finansowych.”

„2.21

Jednym z przykładów instytucji finansowej typu »captive« jest spółka holdingowa, która po prostu posiada aktywa jednostek zależnych. Jako instytucje finansowe typu »captive« traktuje się również jednostki posiadające opisane wyżej cechy spółek specjalnego przeznaczenia. Do tego typu jednostek należą fundusze inwestycyjne i emerytalno-rentowe oraz jednostki wykorzystywane do zarządzania majątkiem osób indywidualnych i rodzin, wydawania dłużnych papierów wartościowych w imieniu spółek powiązanych (taka spółka może być nazywana spółką typu »conduit«), oraz do spełniania innych funkcji finansowych.”

Uzasadnienie

Podmiotów sekurytyzacyjnych w dowolnej formie nie należy traktować jako zbliżonych do instytucji finansowych typu „captive” – w szczególności nie są one skonsolidowane z jednostką inicjującą, bez względu na to, jakie przyjmie się kryteria „niezależności”. Są one klasyfikowane jako pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego (S.125). Zob. art. 1 rozporządzenia EBC/2008/30 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych  (2).

Zmiana nr 3

Punkt 2.75 załącznika A

„2.75

Definicja: Podsektor instytucji przyjmujących depozyty, z wyjątkiem banku centralnego (S.122) obejmuje wszystkie finansowe instytucje i jednostki typu przedsiębiorstwo, z wyjątkiem zaliczonych do podsektorów banku centralnego oraz funduszy rynku pieniężnego. Ich podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe i zajmują się one przyjmowaniem depozytów od jednostek instytucjonalnych oraz, we własnym imieniu, udzielają kredytów i pożyczek lub dokonują inwestycji w papiery wartościowe.”

„2.75

Definicja: Podsektor instytucji przyjmujących depozyty, z wyjątkiem banku centralnego (S.122) obejmuje wszystkie finansowe instytucje i jednostki typu przedsiębiorstwo, z wyjątkiem zaliczonych do podsektorów banku centralnego oraz funduszy rynku pieniężnego. Ich podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe i zajmują się one przyjmowaniem depozytów lub bliskich substytutów depozytów od jednostek instytucjonalnych innych niż monetarne instytucje finansowe oraz, we własnym imieniu, udzielają kredytów i pożyczek lub dokonują inwestycji w papiery wartościowe.”

Uzasadnienie

Tekst należy ujednolicić z definicją pozostałych monetarnych instytucji finansowych zawartą w art. 1 rozporządzenia EBC/2008/32 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona)  (3). Podobne brzmienie zawiera również SNA 2008.

Zmiana nr 4

Punkt 2.90 załącznika A

„2.90

Definicja: Podmioty sekurytyzacyjne są podmiotami, które przeprowadzają transakcje sekurytyzacyjne. Podmioty sekurytyzacyjne, które spełniają kryteria jednostki instytucjonalnej, są zaliczane do S.125. W pozostałych przypadkach są one traktowane jako integralna część jednostki macierzystej.”

„2.90

Definicja: Podmioty sekurytyzacyjne są podmiotami, które przeprowadzają transakcje sekurytyzacyjne. ”

Uzasadnienie

Podmioty sekurytyzacyjne należy traktować jako odrębne jednostki instytucjonalne, niezależnie od kryteriów takich jak „stopień niezależności od jednostki macierzystej” (zob. pkt 2.22). Zob. art. 1 rozporządzenia EBC/2008/30.

Zmiana nr 5

Punkt 5.108 załącznika A

„5.108

Niezbędne jest ustalenie … i zaliczane do instytucji finansowych typu »captive«.”

Uzasadnienie

Akapit ten należy usunąć, ponieważ jest on niespójny z definicjami i kryteriami mającymi zastosowanie do podmiotów sekurytyzacyjnych. Jego stosowanie mogłoby powodować konsolidację podmiotów sekurytyzacyjnych będących rezydentami z będącymi rezydentami jednostkami macierzystymi, w związku z tym, że zwykle podmioty sekurytyzacyjne nie spełniają proponowanych kryteriów ponoszenia ryzyka rynkowego i kredytowego (zob. również zmiana nr 4).

Zmiana nr 6

Punkt 5.111 załącznika A

„5.111

Obligacje zabezpieczone to dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe lub w pełni przez nie gwarantowane. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań przez instytucję finansową będącą emitentem lub gwarantem, posiadacze obligacji posiadają uprzywilejowane prawa do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie obligacji, oprócz ich zwykłych roszczeń wobec instytucji finansowej.”

„5.111

Obligacje zabezpieczone to dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucje finansowe lub w pełni przez nie gwarantowane. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań przez instytucję finansową będącą emitentem lub gwarantem, posiadacze obligacji posiadają uprzywilejowane prawa do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie obligacji, oprócz ich zwykłych roszczeń wobec instytucji finansowej. Obligacje zabezpieczone odróżniają się od papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami wyemitowanych w ramach sekurytyzacji tym, że emitent/właściciel aktywów przyjmuje bezwarunkowe zobowiązanie do spłaty kwoty głównej i odsetek, niezależnie od stanu tych aktywów. Aktywa spełniają tu rolę zabezpieczenia złożonego na rzecz posiadaczy obligacji na wypadek niewypełnienia zobowiązań.

Uzasadnienie

Brak wyjaśnienia różnicy pomiędzy zabezpieczonymi obligacjami a papierami wartościowymi zabezpieczonymi aktywami sprawia, że nie jest jasne, dlaczego sekcja poświęcona sekurytyzacji odnosi się do zabezpieczonych obligacji. Alternatywnie można usunąć wszystkie odniesienia do zabezpieczonych obligacji, ponieważ nie mają one związku z sekurytyzacją.

Zmiana nr 7

Program transmisji danych rachunków krajowych

Przegląd tablic (załącznik B)

Trzecia kolumna „Termin t + miesięcy (dni, jeśli określono)” tablic 2, 801, 27, 28 oraz nowy przypis

2/Najważniejsze zmienne sektora instytucji rządowych i samorządowych – roczne/3/9

2/Najważniejsze zmienne sektora instytucji rządowych i samorządowych – roczne/85 dni  (4)/85 dni w trzecim kwartale

801/Rachunki niefinansowe według sektorów – kwartalne/85 dni

801/Rachunki niefinansowe według sektorów – kwartalne/85 dni (4)

27/Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych – kwartalne/85 dni

27/Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych – kwartalne/85 dni (4)

28/Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych – kwartalne/3

28/Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych – kwartalne/85 dni  (4)

Uzasadnienie

We wrześniu 2000 r. Rada ECOFIN zatwierdziła plan działań UGW w sprawie wymogów statystycznych oraz określiła docelowy termin dla kwartalnych zintegrowanych rachunków strefy euro sektora instytucjonalnego na t+90 dni po zakończeniu kwartału odniesienia, odpowiadający potrzebom EBC w zakresie polityki pieniężnej. To oznaczało, że Eurostat i EBC musiałyby zbierać odpowiednie dane krajowe w terminie t+82 dni. Z uwagi na planowany kalendarz posiedzeń Rady Prezesów w 2015 i 2016 r. w tych latach wystarczyłoby skrócenie terminu do t+85. W związku z tym EBC popiera przesunięcie terminów przekazywania kwartalnych rachunków sektorów zgodnie z programem transmisji danych ESA do t+85 dni do roku 2014, i docelowo t+82 dni do roku 2017, wspierając tym samym zestawianie pełnych kwartalnych zintegrowanych rachunków strefy euro w terminie t+90 dni.

EBC popiera ponadto jednolite terminy transmisji danych dla wszystkich kwartalnych i rocznych danych krajowych dotyczących sektora instytucji rządowych i samorządowych. Oznaczałoby to synchronizację danych kwartalnych dotyczących tego sektora z docelowymi terminami ustalonymi dla tablicy 801 oraz miałoby wpływ na tablice 27 i 28, jak również, odpowiednio, na terminy przekazywania danych dla tablicy 2 i danych dotyczących procedury nadmiernego deficytu (EDP). W związku z tym EBC popiera przesunięcie terminów przekazywania kwartalnych rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z programem transmisji danych ESA oraz danych dotyczących procedury nadmiernego deficytu (EDP) do t+85 dni do roku 2014, i docelowo t+82 dni do roku 2017, wspierając tym samym zestawianie pełnych kwartalnych zintegrowanych rachunków strefy euro w terminie t+90 dni.

Zmiana nr 8

Koniec tablicy 2 załącznika B – Najważniejsze zmienne sektora instytucji rządowych i samorządowych

EDP_D.41

Odsetki, w tym przepływy dotyczące swapów i kontraktów terminowych na stopę procentową (FRA) (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (–) w ramach procedury nadmiernego deficytu (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Odsetki (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Uzasadnienie

Załącznik A do projektu rozporządzenia nie definiuje już EDP_D.41 oraz EDP_B.9. Oznacza to, że z tablicy 2 załącznika B należy usunąć wszystkie odniesienia do tych dwóch zmiennych. Odnosi się to także do przypisu 4 w tablicy 2.

Zmiana nr 9

Koniec kolumny S.13 w tablicy 801 – Rachunki niefinansowe według sektorów – kwartalne

OTE Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych ogółem/x

OTE Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych ogółem/x

OTR Przychody sektora instytucji rządowych i samorządowych ogółem/x

OTR Przychody sektora instytucji rządowych i samorządowych ogółem/x

 

EMH Godziny przepracowane/x

 

EMP Osoby zatrudnione/x

Uzasadnienie

W związku z zapotrzebowaniem – pochodzącym od opinii publicznej oraz związanym z tworzeniem polityk – na narzędzia pomiaru wynagrodzeń pracowników w sektorze instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu na pracownika i na godzinę, program transmisji danych (tablica 801) należy uzupełnić danymi dotyczącymi liczby pracowników oraz przepracowanych godzin w sektorze instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu kwartalnym.


(1)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wprowadzenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.

(2)  Dz.U. L 15 z 20.1.2009, s. 1.

(3)  Dz.U. L 15 z 20.1.2009, s. 14.

(4)  82 dni od 2017 r.


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

9.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/11


Kursy walutowe euro (1)

8 lipca 2011 r.

2011/C 203/05

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,4242

JPY

Jen

115,98

DKK

Korona duńska

7,4587

GBP

Funt szterling

0,89320

SEK

Korona szwedzka

9,0838

CHF

Frank szwajcarski

1,2102

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,7450

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

24,224

HUF

Forint węgierski

263,08

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7091

PLN

Złoty polski

3,9401

RON

Lej rumuński

4,2010

TRY

Lir turecki

2,3124

AUD

Dolar australijski

1,3231

CAD

Dolar kanadyjski

1,3645

HKD

Dolar Hongkongu

11,0824

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7111

SGD

Dolar singapurski

1,7364

KRW

Won

1 505,56

ZAR

Rand

9,5102

CNY

Yuan renminbi

9,2072

HRK

Kuna chorwacka

7,3910

IDR

Rupia indonezyjska

12 133,26

MYR

Ringgit malezyjski

4,2565

PHP

Peso filipińskie

60,892

RUB

Rubel rosyjski

39,8226

THB

Bat tajlandzki

43,025

BRL

Real

2,2214

MXN

Peso meksykańskie

16,4491

INR

Rupia indyjska

63,2270


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

9.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/12


Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

2011/C 203/06

POLECENIA SKIEROWANE DO ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED ORAZ IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY NA PODSTAWIE SEKCJI 50 USTAWY O INSTYTUCJACH KREDYTOWYCH (USTAWY STABILIZACYJNEJ) Z 2010 r.

Dnia 7 kwietnia 2011 r. Minister Finansów Irlandii (zwany dalej „ministrem”) wydał nakazy (zwane dalej „nakazami”) skierowane do Anglo Irish Bank Corporation Limited (zwanego dalej „Anglo”) i Irish Nationwide Building Society (zwanego dalej „INBS”) na podstawie sekcji 50 ustawy o instytucjach kredytowych (ustawy stabilizacyjnej) z 2010 r. (zwanej dalej „Ustawą”),

1.

zobowiązując Anglo do:

1.1.

wdrożenia we wszystkich istotnych aspektach generalnego planu działań dotyczącego zamknięcia niektórych biur Anglo w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz oddziałów Anglo w Wiedniu, Düsseldorfie i na wyspie Jersey;

1.2.

wdrożenia we wszystkich istotnych aspektach generalnego planu działań dotyczącego zbycia działu Wealth Management („zarządzanie majątkiem”) należącego do Anglo;

1.3.

wdrożenia we wszystkich istotnych aspektach generalnego planu działań dotyczącego przejęcia INBS i/lub połączenia z INBS; oraz

1.4.

sporządzenia w porozumieniu z INBS oraz NTMA oraz, po uzyskaniu zgody NTMA, wdrożenia we wszystkich istotnych aspektach generalnego planu działań dotyczącego restrukturyzacji Anglo i INBS zgodnie z „Joint EC Restructuring and Work Out Plan for Anglo and INBS” (planem restrukturyzacji Anglo i INBS) przedłożonym Komisji Europejskiej dnia 31 stycznia 2011 r. (z zastrzeżeniem wszelkich jego zmian zaleconych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską); oraz

2.

zobowiązując INBS do:

2.1.

wdrożenia we wszystkich istotnych aspektach generalnego planu działań dotyczącego przejęcia INBS przez Anglo i/lub połączenia z Anglo; oraz

2.2.

sporządzenia w porozumieniu z Anglo oraz NTMA oraz, po uzyskaniu zgody NTMA, wdrożenia we wszystkich istotnych aspektach generalnego planu działań dotyczącego restrukturyzacji Anglo i INBS zgodnie z „Joint EC Restructuring and Work Out Plan for Anglo and INBS” (planem restrukturyzacji Anglo i INBS) przedłożonym Komisji Europejskiej dnia 31 stycznia 2011 r. (z zastrzeżeniem wszelkich jego zmian zaleconych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską),

(zwane dalej razem „poleceniami”);

3.

stwierdzając, że wydanie poleceń stanowi środek służący reorganizacji w rozumieniu dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. („dyrektywy”) oraz rozporządzeń Wspólnot Europejskich z 2011 r. dotyczących reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych („rozporządzenia z 2011 r.”), w związku z czym przedmiotowe polecenia posiadają pełną moc prawną zgodnie z dyrektywą, rozporządzeniami z 2011 r. oraz Ustawą, a w szczególności, ale nie wyłącznie – sekcją 61 Ustawy; oraz

4.

stwierdzając, że polecenia wchodzą w życie bezzwłocznie.

Zgodnie z sekcją 63 Ustawy osoby, których dotyczą nakazy, mogą wnieść do High Court of Ireland, adres: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Irlandia, o zezwolenie na wystąpienie o zbadanie przez sąd decyzji podjętej na mocy ustawy w sprawie nakazów, w terminie 14 dni od powiadomienia danej osoby o decyzji lub od powzięcia przez nią wiedzy o tej decyzji w inny sposób.


9.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/14


Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16; Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9; Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10; Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13; Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10; Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20; Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7; Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28; Dz.U. C 263 z 5.11.2009, s. 22; Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 17; Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13; Dz.U. C 326 z 3.12.2010, s. 17; Dz.U. C 355 z 29.12.2010, s. 34; Dz.U. C 22 z 22.1.2011, s. 22; Dz.U. C 37 z 5.2.2011, s. 12; Dz.U. C 149 z 20.5.2011, s. 8; Dz.U. C 190 z 30.6.2011, s. 17)

2011/C 203/07

Publikacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, regularnie aktualizowane informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

HISZPANIA

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 316 z 28.12.2007.

Sekcja „Granice powietrzne” otrzymuje następujące brzmienie:

1)

Albacete

2)

Alicante

3)

Almería

4)

Asturias

5)

Barcelona

6)

Bilbao

7)

Castellón

8)

Ciudad Real

9)

Fuerteventura

10)

Gerona

11)

Gran Canaria

12)

Granada

13)

Huesca-Pirineos

14)

Ibiza

15)

Jerez de la Frontera

16)

La Coruña

17)

La Palma

18)

Lanzarote

19)

León

20)

Madrid-Barajas

21)

Málaga

22)

Matacán (Salamanca)

23)

Menorca

24)

Murcia

25)

Palma de Mallorca

26)

Pamplona

27)

Reus

28)

Santander

29)

Santiago

30)

Sevilla

31)

Tenerife North

32)

Tenerife South

33)

Valencia

34)

Valladolid

35)

Vigo

36)

Vitoria

37)

Zaragoza


ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Komisja Europejska

9.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/16


Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 19; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 22; Dz.U. C 182 z 4.8.2007, s. 18; Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 38; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 19; Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 8; Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 7; Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 5; Dz.U. C 24 z 26.1.2011, s. 6; Dz.U. C 157 z 27.5.2011, s. 8)

2011/C 203/08

Publikacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz niniejszej publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

NORWEGIA

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

Na podstawie art. 17 lit. f) norweskiej ustawy imigracyjnej każdemu cudzoziemcowi, który nie może udowodnić, że posiada wystarczające środki na pobyt w Królestwie i na podróż powrotną lub że może liczyć na takie środki, można odmówić wjazdu na granicy.

Kwoty uznane za konieczne określane są indywidualnie, a decyzje podejmowane są dla danego przypadku. Przy określaniu wysokości kwot uwzględnia się długość pobytu, zakwaterowanie cudzoziemca u rodziny lub przyjaciół, posiadanie biletu na podróż powrotną i posiadanie gwarancji pobytu (orientacyjnie, kwotę 500 NOK na dzień uważa się za wystarczającą w przypadku gości, którzy nie mieszkają z rodziną lub przyjaciółmi).


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Rada

9.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/17


ZAPROSZENIE OTWARTE

Europejski program współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych (COST)

2011/C 203/09

COST łączy badaczy i ekspertów z różnych krajów, którzy pracują nad konkretnymi zagadnieniami. COST NIE finansuje samych badań, ale wspiera działania sieciowe, takie jak organizacja spotkań, konferencji i krótkoterminowych wymian naukowych oraz kontakty zewnętrzne. Obecnie COST wspiera ponad 250 sieci naukowych (działań).

W ramach programu COST ogłoszone zostaje zaproszenie do składania wniosków w sprawie działań, które przyczynią się do naukowego, technologicznego, gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Europy. Szczególnie mile widziane są wnioski, które w stosunku do innych programów europejskich będą miały nowatorski charakter, lub wnioski wychodzące od badaczy o krótkim stażu.

Nawiązywanie bliższych kontaktów pomiędzy badaczami europejskimi ma ogromne znaczenie dla stworzenia europejskiej przestrzeni badań i innowacji (EPB). COST zachęca do tworzenia nowych, innowacyjnych, interdyscyplinarnych i mających szeroki zasięg sieci badawczych w Europie. Zespoły badaczy prowadzą w ramach programu COST działania, które przyczyniają się do zapewniania najwyższej jakości prac naukowych w Europie.

Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin (biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i zarządzanie środowiskiem; żywienie i rolnictwo; leśnictwo, produkty leśne i funkcje lasów; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjno-komunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistyka). Zagadnienia wchodzące w zakres każdej z tych dziedzin opisano na stronie internetowej http://www.cost.eu

Wnioskodawcy proszeni są o przyporządkowanie swojego zagadnienia do jednej z tych dziedzin. Szczególnie mile widziane są jednak również wnioski interdyscyplinarne, niemieszczące się w jednej dziedzinie, które zostaną poddane odrębnej ocenie.

Wnioski powinny być składane przez badaczy pochodzących z co najmniej pięciu krajów uczestniczących w COST. Wysokość pomocy finansowej – zazwyczaj przyznawanej na okres czterech lat – wynosi około 100 000 EUR rocznie, w zależności od dostępnych środków budżetowych.

Ocena wniosków zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Wnioski wstępne (do 1 500 słów/3 stron), składane przy użyciu odpowiedniego szablonu na stronie internetowej http://www.cost.eu/opencall, powinny zawierać krótkie streszczenie i opisywać spodziewany efekt działań. Wnioski, które nie będą spełniać kryteriów kwalifikacyjnych COST (np. wnioski o finansowanie badań), zostaną odrzucone. Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione – zgodnie z kryteriami opublikowanymi na stronie internetowej http://www.cost.eu – przez komitety zajmujące się poszczególnymi dziedzinami. Autorzy wyselekcjonowanych wniosków wstępnych zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków. Pełne wnioski będą podlegać ocenie ekspertów zgodnie z kryteriami oceny przedstawionymi na stronie internetowej http://www.cost.eu/opencall. Decyzja jest zwykle podejmowana w ciągu 6 miesięcy od terminu zgłoszenia wniosków, a działania powinny rozpocząć się w ciągu kolejnych 3 miesięcy.

Termin zgłaszania wniosków wstępnych upływa dnia 30 września 2011 r. o godzinie 17:00 czasu brukselskiego. Spośród maksymalnej liczby 80 pełnych wniosków przekazanych do ostatecznej selekcji wybranych zostanie do 30 nowych działań, w zależności od dostępnych środków budżetowych. Zaproszenie do składania pełnych wniosków zostanie wystosowane do dnia 25 listopada 2011 r., a termin ich zgłaszania upływa dnia 27 stycznia 2012 r.; decyzje zapadną najprawdopodobniej w czerwcu 2012 roku. Kolejny termin zgłaszania wniosków przewidziany jest na dzień 30 marca 2012 r.

Wnioskodawcy mogą skontaktować się z krajowymi koordynatorami COST (CNC) w celu uzyskania informacji i wskazówek – zob. http://www.cost.eu/cnc

Wnioski należy składać przez Internet na stronie internetowej biura COST.

Wsparcie finansowe przeznaczone dla COST na działalność koordynacyjną pochodzi z programu ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Biuro COST, zarządzane przez Europejską Fundację Naukową, działa jako jednostka odpowiedzialna za realizację programu COST i zapewnia prowadzenie sekretariatu administracyjnego, naukowego i technicznego obsługującego program COST, komitety zajmujące się poszczególnymi dziedzinami programu oraz działania COST.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

9.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/19


Ogłoszenie Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

2011/C 203/10

Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej ogłasza, iż otrzymało ofertę na ustanowienie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej (Trutnovsko), którego granice wskazano na mapie w załączniku 1.

Zgodnie z wymienioną w tytule dyrektywą oraz z par. 11 ustawy nr 44/1988 Sb. w sprawie ochrony i wydobycia zasobów naturalnych (Ustawa o górnictwie) wraz ze zmianami (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění) oraz z par. 4d ustawy Czeskiej Rady Narodowej nr 62/1988 Sb. w sprawie prac geologicznych, wraz ze zmianami (zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění) Ministerstwo Środowiska zaprasza osoby fizyczne lub prawne posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności wydobywczej (zamawiający) do składania konkurencyjnych ofert na ustanowienie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej (Trutnovsko).

Organem kompetentnym do podjęcia decyzji jest Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej. Kryteria, warunki i wymogi określone w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 wymienionej powyżej dyrektywy zostały w całości ujęte w prawodawstwie czeskim w ustawie Czeskiej Rady Narodowej nr 62/1988 Sb. w sprawie prac geologicznych, wraz ze zmianami.

Oferty można składać w ciągu 13 tygodni od momentu publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i kierować na adres:

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru horninového a půdního prostředí

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vršovická 65

100 10 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę. Decyzja odnośnie do ofert zostanie podjęta najpóźniej 12 miesięcy po upływie wyznaczonego terminu.

Dalszych informacji udziela na życzenie pan Jaroslav Česnek (Tel. +420 267122652).


9.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/20


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 203/11

1.

W dniu 1 lipca 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Allianz SE („Allianz”, Niemcy) oraz Banco Popular Español SA („BPE”, Hiszpania) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Popular Gestión, SGIIC, SA („PG”, Hiszpania) w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Allianz: międzynarodowe towarzystwo ubezpieczeniowe i dostawca usług finansowych,

w przypadku BPE: bankowość komercyjna, faktoring, zarządzanie aktywami, zarządzanie funduszami emerytalnymi, zarządzanie papierami wartościowymi i operacje giełdowe, leasing oraz sektor ubezpieczeń,

w przypadku PG: usługi w zakresie zarządzania aktywami.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).


9.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/21


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 203/12

1.

W dniu 29 czerwca 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Temasek Holdings (Private) Limited („Temasek”, Singapur) i E. OPPENHEIMER & Son International Ltd („E. OPPENHEIMER”, Brytyjskie Wyspy Dziewicze) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad wspólnym przedsiębiorcą składającym się z dwóch spółek: Tana Africa Capital Limited oraz Tana Africa Investment Managers Limited (zwanych dalej łącznie „Tana”) w drodze zakupu udziałów/akcji w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Temasek: inwestycyjna spółka holdingowa. Jej przedmiot działalności obejmuje szerokie spektrum sektorów: usługi finansowe, telekomunikacja, media i technologie, transport i przemysł, nauki przyrodnicze, obsługa konsumentów i nieruchomości, energia i zasoby naturalne,

w przypadku E. OPPENHEIMER: rodzinne narzędzie inwestycyjne, którego aktywami bazowymi jest udział w kapitale grupy De Beers, wraz z innymi udziałami w formie inwestycji,

w przypadku Tana: nowy wspólny przedsiębiorca, który będzie inwestować z spółki prywatne i publiczne w sektorze szybko zbywalnych artykułów konsumpcyjnych w Afryce. Tana nie prowadzi aktualnie żadnej działalności.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).


9.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/22


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 203/13

1.

W dniu 1 lipca 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Aurubis AG (Aurubis, „Niemcy”) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad niektórymi podmiotami prawnymi oraz aktywami, które stanowią obecnie własność spółek zależnych przedsiębiorstwa Luvata Oy (Luvata, „Finlandia”) stanowiących „Rolled Products Division” – dział wyrobów walcowanych przedsiębiorstwa Luvata („LRP”) w drodze zakupu udziałów/akcji oraz aktywów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Aurubis: jest jednym z głównym producentów miedzi w Europie. Jego główna działalność obejmuje wytwarzanie zbywalnych katod miedzianych z koncentratu miedzi, złomu miedzi oraz z surowców pochodzących z recyklingu. Wytwarzane są one w formie walcówki, wyrobów kształtowanych oraz walcowanych,

w przypadku przedsiębiorstwa Luvata: dostarcza metale oraz rozwiązania, usługi, komponenty i materiały na potrzeby przemysłu i budownictwa. Celem zgłoszonej transakcji jest LRP, jeden z czterech działów przedsiębiorstwa Luvata,

w przypadku przedsiębiorstwa LRP: wytwarzanie produktów walcowanych z miedzi cienkowarstwowej oraz ze stopów miedzi na potrzeby przemysłu.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).


Sprostowania

9.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 203/23


Sprostowanie do zatwierdzenia pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 187 z dnia 28 czerwca 2011 r. )

2011/C 203/14

Strona 6:

zamiast:

„Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 10 625 700 mln EUR”,

powinno być:

„Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 10 625 700 EUR”.