ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.175.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 175

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
15 czerwca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2011/C 175/01

Konkluzje Rady w sprawie udziału kultury w realizacji strategii Europa 2020

1

2011/C 175/02

Konkluzje Rady w sprawie służb informacyjnych ds. mobilności dla artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą

5

2011/C 175/03

Konkluzje Rady w sprawie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem: zagwarantujmy wszystkim dzieciom w UE dobry start w przyszłość

8

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

15.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 175/1


Konkluzje Rady w sprawie udziału kultury w realizacji strategii „Europa 2020”

2011/C 175/01

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

MAJĄC NA UWADZE:

przyjęcie przez Radę Europejską w dniu 17 czerwca 2010 r. strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia oraz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (1),

tło polityczne, które stanowią dokumenty wymienione w załączniku do niniejszych konkluzji;

PRZYPOMINAJĄC O:

zaleceniu Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii (2); w wytycznej nr 4 zwrócono uwagę na wysoki potencjał gospodarczy sektora kultury i sektora kreatywnego i ich rolę w promowaniu innowacji,

konkluzjach Rady w sprawie wzajemnych inspiracji między „Europejską agendą cyfrową” a „Unią innowacji” – inicjatywami przewodnimi strategii „Europa 2020” (3); w konkluzjach tych podkreślono znaczenie treści kulturalnych i kreatywnych dostępnych online oraz konieczność zintensyfikowania „cyfryzacji i upowszechniania europejskiego dziedzictwa kulturowego, np. za pomocą projektu, którym jest cyfrowa biblioteka „Europeana” ”,

konkluzjach Rady w sprawie inicjatywy przewodniej przewidzianej w strategii „Europa 2020”: „Unia innowacji: jak przyspieszyć transformację Europy dzięki innowacjom w szybko zmieniającym się świecie” (4); w konkluzjach tych dostrzeżono, że sektor kultury i sektor kreatywny stanowią ważne źródło innowacji technologicznych i nietechnologicznych i że ten potencjał musi zostać w pełni uwolniony,

dokumencie roboczym służb Komisji pt. „Analiza wyników konsultacji zainicjowanych zieloną księgą w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej” (5), w którym podkreślono, że zdecydowana większość respondentów zaapelowała o nadanie większego znaczenia sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu w realizacji strategii „Europa 2020” i jej inicjatyw przewodnich;

Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄC:

zintegrowane wytyczne do realizacji strategii „Europa 2020” i jej inicjatyw przewodnich;

MAJĄC NA UWADZE, ŻE:

kultura może w istotny i wielowymiarowy sposób przyczynić się do wykonania działań zaproponowanych w zintegrowanych wytycznych do realizacji strategii „Europa 2020” i w jej inicjatywach przewodnich, które mają przekształcić UE w inteligentną i zrównoważoną gospodarkę sprzyjającą włączeniu społecznemu,

aby tak się stało, w planie prac Rady w dziedzinie kultury na lata 2011–2014 wyznaczono sześć priorytetowych obszarów ściślejszej współpracy (6),

współpraca między wszystkimi odpowiednimi sektorami oraz ukierunkowane podejście przyjęte na wszystkich poziomach prowadzenia polityki to kwestie pilne i mające ogromne znaczenie dla udziału kultury w realizacji strategii „Europa 2020”,

ważne jest, by struktury zarządzające realizacją strategii „Europa 2020” mogły uwzględnić wkład, jaki wnosi sektor kultury i sektor kreatywny;

PODKREŚLAJĄC:

1.   Udział kultury w inteligentnym wzroście gospodarczym

Sektor kultury i sektor kreatywny mają ogromny potencjał w zakresie zatrudnienia. W ostatniej dekadzie poziom zatrudnienia w sektorze kultury i sektorze kreatywnym wzrósł trzykrotnie w stosunku do poziomu zatrudnienia w całej gospodarce UE (7). Sektory te są motorem kreatywności i innowacji nietechnologicznych w całej gospodarce oraz źródłem konkurencyjnych i dobrych jakościowo towarów i usług. Ponadto dzięki odpowiednim powiązaniom z sektorem edukacji kultura może skutecznie pomóc w szkoleniu wykwalifikowanych i elastycznych pracowników, a tym samym – wspomóc wyniki gospodarcze.

2.   Udział kultury w zrównoważonym wzroście gospodarczym

Kultura może się przyczynić do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, promując bardziej ekologiczną mobilność i wykorzystując najnowocześniejsze zrównoważone technologie, w tym digitalizację, która zapewnia internetową dostępność treści kulturowych. Artyści i sektor kultury jako całość mogą mieć duży wpływ na zmianę stosunku ludzi do środowiska.

3.   Udział kultury we wzroście gospodarczym sprzyjającym włączeniu społecznemu

Do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu kultura może się przyczynić, promując dialog międzykulturowy z pełnym poszanowaniem różnorodności kulturowej. Działania i programy kulturalne mogą zwiększyć spójność społeczną i pomóc w rozwoju społeczności lokalnych, a także umożliwić poszczególnym osobom lub społecznościom pełne zaangażowanie się w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze;

ZWRACA SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, BY:

uwzględniły przekrojowy charakter kultury podczas przygotowywania odpowiednich polityk i krajowych programów reform w ramach realizacji celów strategii „Europa 2020” i aby udostępniały sobie nawzajem wzorcowe rozwiązania, jeżeli chodzi o narzędzia i metody służące sprawdzeniu, w jakim stopniu kultura przyczynia się do realizacji celów strategii,

wzmocniły efekty synergii i upowszechniały partnerstwa między instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi, badawczymi oraz sektorem biznesu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, zwracając szczególną uwagę na dbałość o talenty oraz na umiejętności i kompetencje niezbędne do działań twórczych,

wykorzystały unijne instrumenty finansowe – w szczególności fundusze strukturalne – w celu uznania potencjału kultury oraz sektora kultury i sektora kreatywnego za siłę napędową rozwoju regionów i miast, a w stosownych przypadkach w celu objęcia ich strategiami „inteligentnej specjalizacji” (8),

mając na celu promocję zrównoważonego rozwoju, zachęcały do stosowania zrównoważonych i ekologicznych technologii w produkcji i dystrybucji towarów i usług kulturalnych i by wspierały artystów i sektor kultury w szerzeniu wiedzy o zrównoważonym rozwoju m.in. w ramach działań z zakresu edukacji pozaformalnej i nieformalnej,

zbadały rolę materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczności lokalnych i w promowaniu aktywności obywatelskiej i uwzględniły tę rolę, przygotowując stosowne lokalne i regionalne strategie rozwoju,

odpowiedziały na potrzeby szkoleniowe wyspecjalizowanych instytucji i profesjonalistów podejmujących skuteczne działania społeczno-kulturalne oraz uwzględniły ich priorytety w zakresie budowania potencjału,

przeanalizowały potrzeby publicznych organizacji kultury w zakresie rozwoju potencjału, po to by umożliwić im świadczenie odpowiednich usług – ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji społeczno-kulturalnych;

ZWRACA SIĘ DO KOMISJI, BY:

przeanalizowała (bez uszczerbku dla zaplanowanych negocjacji w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych), w jaki sposób w swoich wnioskach dotyczących przyszłych unijnych instrumentów politycznych i finansowych mogłaby w pełni uwzględnić udział kultury w realizacji celów strategii „Europa 2020”,

nadal zapewniała współpracę wszystkich swoich odpowiednich służb, po to by wyeksponować rolę kultury w realizacji celów strategii „Europa 2020”, i zadbała o uwzględnienie tej roli w stosownych politykach i wytycznych oraz ustaleniach administracyjnych;

ZWRACA SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI, BY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI:

stosowały instrument statystyczny przygotowywany w ramach projektu ESSnet „Kultura”, aby uzyskać rzetelne, porównywalne i aktualne informacje na temat społeczno-gospodarczego wpływu kultury, oraz pracowały nad przyszłymi priorytetami, kierując się zaleceniami wydanymi w ramach tego projektu,

oparły się na wynikach przedstawionych w dokumencie roboczym służb Komisji, o którym mowa powyżej, i skorzystały z możliwości, które zaoferuje europejski sojusz sektorów twórczych, aby wzmocnić sektor kultury i sektor kreatywny (w szczególności MŚP i mikroprzedsiębiorstwa) oraz poszukać nowych sposobów zwiększania ich własnych zdolności innowacyjnych oraz ich zdolności do stymulowania innowacji w innych sektorach,

promowały digitalizację i udostępnianie dziedzictwa kulturowego i współczesnych treści kulturowych, w tym utworów audiowizualnych, zwłaszcza za pośrednictwem biblioteki „Europeana”, upowszechniając i chroniąc tym samym różnorodność kulturową i wielojęzyczność przy pełnym poszanowaniu praw autorskich i praw pokrewnych,

promowały zrównoważoną turystykę kulturalną jako siłę napędową spójności i rozwoju gospodarczego,

zbadały, jak zwiększyć silny komponent kulturalny w ramach procesu uczenia się przez całe życie, aby wspomóc rozwój kompetencji kluczowych (9) – co pozwoli uwzględnić tę kwestię podczas kształtowania polityki w przedmiotowym obszarze.


(1)  EUCO 13/1/10 REV 1.

(2)  Dz.U. L 191 z 23.7.2010, s. 28.

(3)  Dok. 16834/10.

(4)  Dok. 17165/10.

(5)  Dok. 8224/11 – SEC(2011) 399 wersja ostateczna.

(6)  Dz.U. C 325 z 2.12.2010, s. 1.

(7)  Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności, rok 2010 – SEC(2010) 1276 wersja ostateczna.

(8)  Komunikat Komisji z dnia 6 października 2010 r.„Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii »Europa 2020«” – COM(2010) 553 wersja ostateczna.

(9)  Kompetencje kluczowe przedstawione w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 10).


ZAŁĄCZNIK

Przyjmując niniejsze konkluzje, Rada przypomina zwłaszcza o następujących dokumentach:

rezolucja Rady z dnia 16 listopada 2007 r. dotycząca europejskiego planu działań na rzecz kultury (1),

sprawozdanie Comité des Sages: „Nowy renesans” (2),

konkluzje Rady w sprawie kultury jako katalizatora kreatywności i innowacji (dnia 12 maja 2009 r.) (3),

konkluzje Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie promowania pokolenia kreatywnego: rozwijanie kreatywności i innowacyjności dzieci i młodzieży dzięki ekspresji kulturowej i dostępowi do kultury (4),

konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie udziału kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym (5),

konkluzje Rady z dnia 18 listopada 2010 r. na temat roli kultury w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (6),

konkluzje prezydencji na zakończenie nieformalnego posiedzenia ministrów kultury (Barcelona, dnia 31 marca 2010 r.) (7),

oświadczenie wydane przez prezydencję po nieformalnym posiedzeniu ministrów kultury (Bruksela, dnia 7 października 2010 r.) (8),

oświadczenie wydane przez prezydencję po nieformalnym posiedzeniu ministrów kultury (Gödöllő, Węgry, dnia 28 marca 2011 r.).


(1)  Dz.U. C 287 z 29.11.2007, s. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/reflection_group/final-report-cdS3.pdf oraz załączniki do niego http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

(3)  8175/1/09 REV 1.

(4)  Dz.U. C 301 z 11.12.2009, s. 9.

(5)  Dz.U. C 135 z 26.5.2010, s. 15.

(6)  Dz.U. C 324 z 1.12.2010, s. 16.

(7)  http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/Ministerios/en_conclusiones_rim_cultura.pdf.

(8)  http://www.culture.be/fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/documents/Relations_IntNat/7_octobre_2010_Reunion_informelle_des_Ministres_de_la_Culture_Declaration_de_la_Presidence_EN_final_2_.pdf.


15.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 175/5


Konkluzje Rady w sprawie służb informacyjnych ds. mobilności dla artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą

2011/C 175/02

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

MAJĄC NA UWADZE:

program „Kultura” (1) na lata 2007–2013 i jego szczegółowy cel, którym jest transnarodowa mobilność artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą,

rezolucję Rady z dnia 16 listopada 2007 r. dotyczącą europejskiego planu działań na rzecz kultury (2), według której to rezolucji mobilność artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą w zasadniczy sposób pomaga realizować cele strategiczne tego planu,

konkluzje Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie planu prac w dziedzinie kultury na lata 2008–2010 (3), a zwłaszcza priorytet pierwszy: „Poprawa warunków mobilności artystów i innych osób zawodowo działających w dziedzinie kultury”,

konkluzje Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie planu prac w dziedzinie kultury na lata 2011–2014 (4), a zwłaszcza priorytet C: „Umiejętności i mobilność”,

konwencję UNESCO z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (5), której to konwencji UE i jej państwa członkowskie są stronami, a więc są zobowiązane dbać, by artyści, osoby zawodowo zajmujące się kulturą oraz obywatele na całym świecie mogli tworzyć, wytwarzać i rozpowszechniać dobra i usługi kulturalne oraz korzystać z szerokiego zakresu działań kulturalnych, w tym swoich własnych;

POWOŁUJĄC SIĘ NA:

roboczy dokument Komisji pt. „Analiza wyników konsultacji zainicjowanych zieloną księgą w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej”, a zwłaszcza na rozdział poświęcony mobilności i obiegowi wytworów kultury i kreatywności (6), w którym to rozdziale podkreślono, że wielu respondentów wspominało o regulacyjnych, prawnych i innych kwestiach wpływających na mobilność oraz apelowało o zapewnianie informacji na ten temat,

pilotażowy projekt Parlamentu Europejskiego z zakresu mobilności artystów, poświęcony tworzeniu otoczenia sprzyjającego takiej mobilności, w tym studium na temat systemów informacyjnych (7),

sprawozdanie grupy roboczej ds. otwartej metody koordynacji z czerwca 2010 roku na temat mobilności artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, a zwłaszcza zawarte w nim zalecenia co do dostarczania artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą informacji z zakresu mobilności, w tym wytyczne dla służb informacyjnych ds. mobilności (8);

MAJĄC NA UWADZE FAKT, ŻE:

europejska mobilność artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą ma zasadnicze znaczenie dla zwiększania różnorodności kulturowej i językowej oraz zacieśniania dialogu międzykulturowego. Zasługuje ona na aktywną promocję ze strony Unii Europejskiej i państw członkowskich,

mobilność artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą sprzyja kreatywnym kontaktom oraz wytwarzaniu i wymianie dóbr i usług kulturalnych,

mobilność zwiększa poczucie przynależności do Unii Europejskiej oraz pozwala pogłębiać wiedzę o naszych wspólnych kulturach,

mobilność jest ważna, by zgodnie z traktatami mógł w pełni funkcjonować europejski rynek pracy. Aktywniejsze i efektywniejsze korzystanie z możliwości, jakie daje jednolity rynek, może skutkować powstawaniem nowych miejsc pracy i nowych możliwości zatrudnienia dla artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, a tym samym może oznaczać promowanie zatrudnienia w sektorze kultury i w szeroko pojętej gospodarce,

działania kulturalne i artystyczne coraz częściej mają miejsce w kontekście międzynarodowym, w którym możliwości pracy, odbywania tournée, pobytu twórczego, współpracy, współprodukcji, rozwoju kariery, szkolenia i uczenia się od siebie nawzajem często pojawiają się niezależnie od granic państwowych,

większa i skuteczniejsza mobilność może pomóc w realizacji celów strategii „Europa 2020”, a mianowicie w wypracowywaniu inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (9),

rozwiązywanie kwestii administracyjnych i regulacyjnych mogących utrudniać mobilność artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą nie leży zwykle w gestii organów kulturalnych; dlatego ważne są sieci kontaktów i współpraca między niektórymi służbami na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym,

jednym z głównych problemów, które przywołują artyści i osoby zawodowo zajmujące się kulturą zainteresowane mobilnością w UE, jest uzyskanie dokładnych i wyczerpujących informacji i porad z zakresu mobilności;

Z NALEŻYTYM POSZANOWANIEM ZASADY POMOCNICZOŚCI ZWRACA SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I DO KOMISJI, ABY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI:

ułatwiały dostarczanie – przez służby informacyjne ds. mobilności – wyczerpujących i dokładnych informacji artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą zainteresowanym mobilnością w UE. W tym celu powinny jak najskuteczniej korzystać z wiedzy fachowej, którą dysponują administracja publiczna i organizacje sektora kultury. W stosownym przypadku, chcąc rozpowszechniać takie informacje, oparły się na już istniejących służbach, uznając, że czasem to właśnie one są podstawowym źródłem dokładnych informacji.

W tym kontekście pod pojęciem służb informacyjnych ds. mobilności rozumie się służby udzielające informacji artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą, chcącym podjąć mobilność w UE.

Przyjmuje się, że grupa, do której skierowane są usługi służb informacyjnych ds. mobilności, to przybywający, rezydujący lub wyjeżdżający artyści oraz przybywające, rezydujące lub wyjeżdżające osoby zawodowo zajmujące się kulturą. Społeczność „artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą” to m.in. wszystkie osoby zawodowo zajmujące się kwestiami artystycznymi, menedżerskimi, logistycznymi, komunikacyjnymi i innymi w sektorze kultury oraz w zawodach artystycznych wykonywanych w innych sektorach (10). Obok indywidualnych artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą stosownymi podmiotami są przede wszystkim grupy, zespoły i organizacje. Ponieważ część artystów mieszkających i pracujących w Europie to obywatele państw trzecich, należy zwrócić szczególną uwagę na ich specyficzne potrzeby.

W tym kontekście do służb informacyjnych ds. mobilności zastosowanie mają wspólne standardy jakościowe, uzgodniona tematyka informacji oraz partnerstwa strategiczne.

Standardy jakościowe oznaczają ogólne, dobrowolne zobowiązanie ze strony wszystkich uczestników (sieci) służb informacyjnych ds. mobilności, dzięki któremu można zapewnić użytkownikom informacje o wysokiej jakości.

Przewiduje się, że na wspólne minimum udostępnianych informacji składałyby się tematy obejmujące regulacyjne, administracyjne i inne kwestie związane z mobilnością, np. zabezpieczenie społeczne, opodatkowanie, prawa własności intelektualnej, wizy i pozwolenia na pracę, ubezpieczenia i kwestie celne, a także uznawanie kwalifikacji zawodowych. Ponadto dostarczać można także informacji o możliwościach uzyskania środków finansowych i odbycia szkoleń.

Aby móc zagwarantować dobrą jakość informacji z powyższych dziedzin, potrzebne są partnerstwa strategiczne. Tworzyć mogłyby je takie podmioty, jak m.in. organy unijne, krajowe i regionalne, instytucje kultury, stowarzyszenia pracodawców i pracobiorców oraz instytucje szkoleniowe;

ABY SŁUŻBY INFORMACYJNE DLA ARTYSTÓW I OSÓB ZAWODOWO ZAJMUJĄCYCH SIĘ KULTURĄ BYŁY JAK NAJSKUTECZNIEJSZE I JAK NAJWYDAJNIEJSZE, POWINNO MIEĆ ZASTOSOWANIE, CO NASTĘPUJE:

należy sprzyjać uczeniu się od siebie nawzajem i szkoleniu dostarczycieli informacji, po to by mogli oni wypracować solidną wiedzę o warunkach pracy i życia artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą oraz zdobyć dane o stosownych regulacjach i procedurach unijnych i krajowych. Dzięki temu będą lepiej potrafili oni odesłać użytkowników do informacji o krajowych i unijnych przepisach, regulacjach, procedurach, prawach i obowiązkach;

niezbędne jest tworzenie sieci dostarczycieli informacji, tak by dostarczyciele z różnych państw członkowskich mogli nawiązywać kontakt, jeżeli będą chcieli pomóc swoim artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą uzyskać poszukiwane informacje o regulacjach i warunkach w docelowym państwie członkowskim. Sieci dawałyby także możliwość budowania potencjału i uczenia się od siebie nawzajem. Aby system dobrze działał, należy zaangażować w niego dostarczycieli informacji ze wszystkich państw członkowskich,

należy gromadzić podstawowe dane o korzystaniu z usług służb informacyjnych ds. mobilności, po to by podnosić ich jakość i dostępność. O powracających kwestiach związanych z regulacjami i ich stosowaniem oraz o kwestiach strukturalnych należy informować właściwe władze krajowe i stosowne służby Komisji Europejskiej, tak by w dłuższym okresie można było poprawić warunki mobilności;

W TYM CELU UPRASZA SIĘ KOMISJĘ, BY:

utworzyła roboczą grupę ekspertów – tak jak przewidziano to w planie prac w dziedzinie kultury na lata 2011–2014 – która zaproponuje wspólne treściowe i jakościowe standardy usług informacyjnych i doradczych przeznaczonych dla artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą chcących podjąć mobilność w UE. Grupa ta wskaże, jakimi szczegółowymi tematami i wytycznymi co do treści powinny się kierować służby informacyjne ds. mobilności, w tym jakich informacji powinny udzielać obywatelom państw trzecich. Podstawą do rozważań grupy ekspertów będzie sprawozdanie grupy roboczej ds. otwartej metody koordynacji z czerwca 2010 roku na temat mobilności artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, w tym wytyczne dla służb informacyjnych ds. mobilności,

podczas opracowywania przyszłych programów zbadała – bez uszczerbku dla dyskusji nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi – możliwość finansowego wspierania usług informacyjnych skierowanych do artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą zainteresowanych mobilnością,

rozpowszechniała informacje z zakresu mobilności poprzez platformy UE (11) i kierowała zapytania do wyspecjalizowanych służb państw członkowskich lub służb z sektora kultury, które mogą udzielić artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą wszechstronnych i dokładnych informacji i porad z zakresu mobilności;

UPRASZA SIĘ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, BY:

ustanawiając lub rozwijając służby informacyjne ds. mobilności dla artystów lub osób zawodowo zajmujących się kulturą, przyjęły – na podstawie m.in. propozycji wspomnianej grupy ekspertów – wspólne minimalne standardy treściowe i jakościowe, a w razie potrzeby wypełniły luki w istniejących krajowych służbach informacyjnych,

opierając się na krajowych strukturach i tradycjach, zadbały, by służby informacyjne ds. mobilności były jak najbardziej neutralne, opłacalne, elastyczne i ukierunkowane na użytkownika,

znalazły narzędzia, które posłużą rozpowszechnianiu wśród artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą informacji z zakresu mobilności, a w stosownym przypadku – by skorzystały z już istniejących służb,

w miarę możliwości przedstawiły na wielojęzycznej stronie internetowej krajowe informacje istotne z punktu widzenia mobilności artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą. Należy sprzyjać tłumaczeniu, także automatycznemu, aby promować wielojęzyczność, ułatwiać dostęp do informacji i umożliwiać projekty mobilnościowe;

UPRASZA SIĘ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE I KOMISJĘ, BY:

ściśle współpracowały, zachęcając do tworzenia na szczeblu europejskim sieci służb informacyjnych ds. mobilności, i ulepszały w ten sposób ofertę informacyjną dla artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą zainteresowanych mobilnością w UE, i oparły się przy tym na istniejących partnerstwach informacyjnych i doradczych, w tym na partnerstwach z sektorem kultury, a w stosownym przypadku – by dalej rozwijały te partnerstwa,

monitorowały świadczenie usług informacyjnych z zakresu mobilności, po to by podnosić ich jakość i dostępność.


(1)  Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. C 287 z 29.11.2007, s. 1.

(3)  Dz.U. C 143 z 10.6.2008, s. 9.

(4)  Dz.U. C 325 z 2.12.2010, s. 1.

(5)  Decyzja Rady 2006/515/WE z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (Dz.U. L 201 z 25.7.2006, s. 15). W konwencji przewidziano środki istotne z punktu widzenia mobilności i wymiany kulturalnej.

(6)  SEC(2011) 399 wersja ostateczna.

(7)  Studium wykonalności pt. Information systems to support the mobility of artists and other professionals in the culture field (Systemy informacyjne mające wspierać mobilność artystów i innych osób zawodowo zajmujących się kulturą), ECOTEC, 2009: http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc2039_en.htm.

(8)  http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc1569_en.htm.

(9)  COM(2010) 2020 wersja ostateczna.

(10)  Szerzej pojęta grupa osób zawodowo zajmujących się kulturą obejmuje kuratorów, dyrektorów i personel instytucji kultury, techników, obsługę sceny, informatyków, specjalistów od komunikacji itp.

(11)  Twoja Europa (http://ec.europa.eu/youreurope/); Eures (Europejski portal mobilności zawodowej: http://ec.europa.eu/eures/).


15.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 175/8


Konkluzje Rady w sprawie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem: zagwarantujmy wszystkim dzieciom w UE dobry start w przyszłość

2011/C 175/03

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

MAJĄC NA UWADZE:

konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie skuteczności edukacji i szkoleń i równego dostępu do nich (1),

konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przygotowania młodzieży na wyzwania XXI wieku: program europejskiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa (2),

konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) (3),

konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie kształcenia dzieci ze środowisk migracyjnych (4),

konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie społecznego wymiaru kształcenia i szkolenia (5);

PRZYPOMINAJĄC, ŻE:

Od zwiększenia efektywności systemów kształcenia i szkolenia na wszystkich szczeblach – od wczesnych lat życia dziecka po dorosłość – oraz od wyrównania dostępu do tych systemów w zasadniczym stopniu zależy realizacja celów strategii „Europa 2020”, którymi są inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (6);

POTWIERDZAJĄC, ŻE:

Odpowiedzialność za organizację systemów kształcenia i szkolenia oraz treści przekazywane za ich pomocą spoczywa na poszczególnych państwach członkowskich, jednak współpraca na szczeblu europejskim z użyciem otwartej metody koordynacji oraz efektywne korzystanie z programów UE mogą przysłużyć się rozwijaniu kształcenia i szkolenia o wysokiej jakości, gdyż wspierają i uzupełniają działania podejmowane na szczeblu krajowym i pomagają państwom członkowskim stawiać czoła wspólnym wyzwaniom;

W ŚWIETLE:

Zorganizowanej przez prezydencję konferencji pt. „Doskonała i sprzyjająca równości wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem”, która odbyła się w Budapeszcie w dniach 21–22 lutego 2011 r. i podczas której zwrócono uwagę, że należy łączyć ze sobą ilościowy i jakościowy wymiar wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, a także w świetle komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Agenda UE na rzecz praw dziecka” (7);

ODNOTOWUJE komunikat Komisji pt. „Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem: zagwarantujmy wszystkim dzieciom w UE dobry start w przyszłość” (8);

UZNAJE, ŻE:

1.

Wysokiej jakości wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem (9) w krótkiej i dłuższej perspektywie przynosi różnego rodzaju korzyści zarówno pojedynczym osobom, jak i całemu społeczeństwu. Dopełniając podstawową rolę, którą spełnia rodzina, stwarza niezbędną podstawę do przyswojenia języka, do skutecznego uczenia się przez całe życie, integracji społecznej, rozwoju osobistego i szans na zatrudnienie. Wypracowanie u dziecka w kształtującym je okresie solidnych podstaw spowoduje, że później będzie ono uczyło się z większym powodzeniem oraz będzie bardziej skłonne robić to przez całe życie; skutkiem będzie wyrównanie wyników edukacyjnych i obniżenie kosztów społecznych w postaci niezrealizowanych talentów oraz publicznych wydatków na opiekę społeczną, zdrowie, a nawet wymiar sprawiedliwości.

2.

Wysokiej jakości wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jest korzystna dla wszystkich dzieci, szczególnie jednak dla dzieci wywodzących się ze środowisk defaworyzowanych pod względem społeczno-ekonomicznym, środowisk migranckich lub romskich, a także dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym niepełnosprawnych. Pomagając niwelować różnicę w osiągnięciach i wspierając rozwój poznawczy, językowy, społeczny i emocjonalny, może przyczynić się do przerwania spirali defaworyzacji i braku zaangażowania, które często skutkują przedwczesnym kończeniem nauki i przekazywaniem ubóstwa z pokolenia na pokolenie.

3.

W związku z tym zapewnienie wszystkim dzieciom równego dostępu do dobrej jakościowo wczesnej edukacji i opieki może zdecydowanie przyczynić się do sukcesu strategii „Europa 2020”, a zwłaszcza do osiągnięcia dwóch wymiernych celów UE: obniżenia odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 % oraz zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 milionów.

4.

Ponadto, jako że wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem pozwala wcześnie wykrywać problemy w nauce i wcześnie zainterweniować, może pomóc rozpoznać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych już w młodszym wieku i w miarę możliwości ułatwić ich integrację w szkołach ogólnodostępnych.

5.

Choć w ostatnich latach państwa członkowskie generalnie dokonały postępów w udostępnianiu wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, potrzebne są dalsze starania, by można było zrealizować cel uzgodniony w kontekście strategicznych ram współpracy „ET 2020” (10), a mianowicie sprawić, by do roku 2020 wskaźnik uczestnictwa w takiej edukacji i opiece wyniósł 95 %, a zwłaszcza by większy dostęp do nich zyskały dzieci ze środowisk defaworyzowanych.

6.

Zapewnienie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem charakteryzującej się wysoką jakością jest równie ważne jak ich dostępność i przystępność, należy więc poświęcić uwagę takim kwestiom, jak środowisko i infrastruktura, personel, program nauczania, zarządzanie i zapewnianie jakości.

7.

Na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym potrzebne jest systemowe i bardziej zintegrowane podejście do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, w tym zaangażowanie wszystkich stosownych zainteresowanych stron, również rodzin, oraz ścisła współpraca między różnymi sektorami polityki: edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, pracy, opieki zdrowotnej i wymiaru sprawiedliwości.

8.

Istotne jest zwiększenie udziału mężczyzn we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem, tak by zmienić nastawienie społeczne i pokazać, że nie tylko kobiety potrafią uczyć dzieci i opiekować się nimi. Możliwość obserwowania wzorców obu płci jest dla dzieci korzystna i może pomóc przezwyciężyć stereotypowe postrzeganie płci. Placówki, w których obecni są przedstawiciele obu płci, pomagają dzieciom w poszerzaniu doświadczeń i mogą również przyczynić się do ograniczenia segregacji płci na rynku pracy.

9.

Wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem zwykle poświęca się mniej uwagi niż innym etapom kształcenia i szkolenia, choć istnieją dowody na to, że efektywne inwestowanie w dobrą jakościowo edukację w pierwszych latach życia dziecka jest dużo skuteczniejsze niż późniejsze interwencje i przynosi znaczne korzyści przez dalsze życie, zwłaszcza w przypadku osób defaworyzowanych.

10.

Na szczeblu UE przeprowadza się stosunkowo niewiele badań i gromadzi niewiele informacji, które dotyczą edukacji małych dzieci i które mogłyby służyć do kształtowania i wdrażania strategii politycznych w tej dziedzinie w państwach członkowskich. Należałoby powszechniej udostępnić istniejące wyniki badań i uzupełnić je obszerniejszymi badaniami nad wczesną edukacją i opieką nad dzieckiem i ich wynikami we wszystkich państwach członkowskich, uwzględniając przy tym różnorodność kulturową i rejestrując przykłady sprawdzonych rozwiązań i zdobytych doświadczeń;

ZGADZA SIĘ, ŻE:

W sprostaniu dwojakiemu wyzwaniu, którym jest z jednej strony zapewnienie wszystkim dzieciom równego dostępu do wczesnej edukacji i opieki, a z drugiej – zwiększenie jakości oferowanych usług, mogłyby pomóc następujące środki:

1.

Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakościowo i inkluzywnej wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, zwłaszcza dzieciom wywodzącym się ze środowisk defaworyzowanych pod względem społeczno-ekonomicznym, środowisk migranckich lub romskich, a także dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym niepełnosprawnym.

2.

Opracowanie efektywnych modeli finansowania, w tym finansowania celowego, które przewidywałyby odpowiednie połączenie inwestycji publicznych i prywatnych, biorąc pod uwagę sytuację krajową i lokalną.

3.

Promowanie w sposób holistyczny międzysektorowego i zintegrowanego podejścia do opieki i edukacji, tak by zaspokoić wszystkie potrzeby dzieci: poznawcze, społeczne, emocjonalne, psychiczne i fizyczne, oraz zapewnić ścisłą współpracę między osobami sprawującymi opiekę domową a osobami zajmującymi się wczesną edukacją i opieką, jak również pomóc dzieciom płynnie przechodzić z jednego szczebla edukacji na drugi.

4.

Wspieranie profesjonalizacji pracowników zajmujących się wczesną edukacją i opieką nad dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji, kwalifikacji i warunków pracy tych osób, a także zwiększanie prestiżu tego zawodu. Ponadto opracowanie strategii politycznych służących przyciągnięciu do tego sektora odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, szkoleniu ich, zatrzymywaniu w zawodzie i zwiększaniu równowagi płci.

5.

Promowanie planów i programów nauczania dostosowanych do poziomu rozwoju dzieci i umożliwiających nabywanie zarówno umiejętności poznawczych, jak i innych, a równocześnie uwzględniających wagę zabawy, która także jest kluczowa podczas nauki we wczesnych latach.

6.

Wspieranie rodziców jako najważniejszych wychowawców dzieci w ich wczesnych latach życia i zachęcanie podmiotów zajmujących się wczesną edukacją i opieką nad dzieckiem do prowadzenia pracy w ścisłym partnerstwie z rodzicami, rodzinami i społecznościami, tak by zwiększyć wśród nich wiedzę na temat możliwości oferowanych przez wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem oraz na temat znaczenia nauki od najwcześniejszych lat.

7.

Sprzyjanie zapewnianiu jakości przy udziale wszystkich kluczowych zainteresowanych stron, w tym rodzin.

8.

Promowanie europejskich badań i gromadzenia danych w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, w stosownych przypadkach we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, tak by wzmocnić bazę informacyjną na potrzeby kształtowania polityki i realizacji programu w ramach wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem;

ZWRACA SIĘ ZATEM DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, BY:

1.

Zbadały i oceniły istniejące usługi wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, to znaczy ich dostępność, przystępność i jakość – zgodnie z założeniami niniejszych konkluzji.

2.

Zadbały o wprowadzenie środków mających zapewnić wszystkim dzieciom równy dostęp do wczesnej edukacji i opieki i zwiększających jakość tych usług.

3.

Skutecznie inwestowały we wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem, pobudzając w ten sposób długotrwały wzrost;

ZWRACA SIĘ DO KOMISJI, BY:

1.

Wspierała państwa członkowskie w identyfikowaniu sprawdzonych rozwiązań i strategii politycznych oraz wymienianiu się nimi za pomocą otwartej metody koordynacji.

2.

Poszerzyła bazę informacyjną w przedmiotowej dziedzinie, opierając się na wynikach badań międzynarodowych i uzupełniając je wynikami badań ogólnounijnych oraz ułatwiając dostęp do nich.

3.

W kontekście strategicznych ram współpracy „ET 2020” monitorowała i raportowała postępy w realizacji celu ustanowionego w tych ramach w odniesieniu do uczestnictwa we wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz postępy w osiąganiu celów wyznaczonych w niniejszych konkluzjach, tj. szerszego dostępu i lepszej jakości;

ZWRACA SIĘ TAKŻE DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, BY PRZY WSPARCIU KOMISJI:

1.

Współpracowały – w ramach otwartej metody koordynacji – ze stosownymi sektorami (np. edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, pracy, opieki zdrowotnej i wymiaru sprawiedliwości) w zakresie przedmiotowej polityki – przy udziale wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, po to by stworzyć na szczeblu europejskim narzędzia referencyjne, które pomogą opracowywać na właściwym szczeblu: lokalnym, regionalnym i krajowym strategie polityczne w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

2.

Bez uszczerbku dla negocjacji nad przyszłymi ramami finansowymi, efektywnie korzystały ze wszystkich stosownych instrumentów UE w dziedzinie uczenia się przez całe życie i badań, a także z europejskich funduszy strukturalnych – zgodnie z celami strategii „Europa 2020” – z myślą o promowaniu powyższych celów.


(1)  Dz.U. C 298 z 8.12.2006, s. 3.

(2)  Dz.U. C 319 z 13.12.2008, s. 20.

(3)  Dz.U. C 119 z 28.5.2009, s. 2.

(4)  Dz.U. C 301 z 11.12.2009, s. 5.

(5)  Dz.U. C 135 z 26.5.2010, s. 2.

(6)  Konkluzje Rady Europejskiej z marca 2010 r. – dok. EUCO 7/1/10 REV 1.

(7)  Dok. 7226/11 – COM(2011) 60 wersja ostateczna.

(8)  Dok. 6264/11 – COM(2011) 66 wersja ostateczna.

(9)  Na potrzeby niniejszych konkluzji termin „wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem” oznacza wszelkie rozwiązania co do edukacji i opieki nad dzieckiem od jego urodzenia do podjęcia przez nie obowiązku szkolnego – niezależnie od miejsca, finansowania, godzin otwarcia czy treści programowych – i obejmuje także wychowanie przedszkolne. (Źródło: OECD Starting Strong I (2006), s. 7.)

(10)  Zob. załącznik I do konkluzji (Dz.U. C 119 z 28.5.2009, s. 7): Do roku 2020 co najmniej 95 % dzieci w przedziale wiekowym od czterech lat do wieku podjęcia obowiązku szkolnego powinno uczestniczyć w edukacji elementarnej.

W roku 2008 średni europejski wskaźnik uczestnictwa wynosił 92,3 %.