ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.173.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 173

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
11 czerwca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2011/C 173/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 160 z 28.5.2011.

1

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2011/C 173/02

Sprawy połączone C-201/09 P i C-216/09 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 marca 2011 r. — ArcelorMittal Luxembourg SA, dawniej Arcelor Luxembourg SA, przeciwko Komisji Europejskiej, ArcelorMittal Belval & Differdange, dawniej Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, dawniej Arcelor International SA (C-201/09 P), Komisja Europejska przeciwko ArcelorMittal Luxembourg SA, dawniej Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, dawniej Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, dawniej Arcelor International SA (C-216/09 P) (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Wspólnotowy rynek belek stalowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Kompetencje Komisji — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Powaga rzeczy osądzonej — Prawo do obrony — Przedawnienie — Pojęcie zawieszenie biegu przedawnienia — Skutki erga omnes lub inter partes — Brak uzasadnienia)

2

2011/C 173/03

Sprawa C-321/09 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 kwietnia 2011 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — EFOGR — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego ze względu na niezgodność z regułami wspólnotowymi — Wydatki poniesione przez Republikę Grecką)

2

2011/C 173/04

Sprawa C-432/10: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 20 stycznia 2011 r. — (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgia) — postępowanie karne przeciwko Aboulkacemowi Chihabiemu i in. (Odesłanie prejudycjalne — Oczywista niedopuszczalność)

3

2011/C 173/05

Sprawa C-90/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht (Niemcy) w dniu 25 lutego 2011 r. — Alfred Strigl przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt

3

2011/C 173/06

Sprawa C-91/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht (Niemcy) w dniu 25 lutego 2011 r. — Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH przeciwko Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH; interwenient: Deutsches Patent- und Markenamt

4

2011/C 173/07

Sprawa C-99/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 2 marca 2011 r. — Republika Federalna Niemiec przeciwko Z

4

2011/C 173/08

Sprawa C-112/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgerichts Köln (Niemcy) w dniu 4 marca 2011 r. — ebookers.com Deutschland GmbH przeciwko Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

5

2011/C 173/09

Sprawa C-136/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Schienen-Control Kommission Wien (Austria) w dniu 18 marca 2011 r. — Westbahn Management GmbH przeciwko ÖBB Infrastruktur AG

5

2011/C 173/10

Sprawa C-154/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Niemcy) w dniu 29 marca 2011 r. — Ahmed Mahamdia przeciwko Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

6

2011/C 173/11

Sprawa C-157/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Napoli (Włochy) w dniu 31 marca 2011 r. — Giuseppe Sibilio przeciwko Comune di Afragola

6

2011/C 173/12

Sprawa C-159/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 1 kwietnia 2011 r. — Azienda Sanitaria Locale di Lecce przeciwko Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a. — Università del Salento

6

2011/C 173/13

Sprawa C-161/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Trani (Włochy) w dniu 1 kwietnia 2011 r. — Cosimo Damiano Vino przeciwko Poste Italiane SpA

7

2011/C 173/14

Sprawa C-166/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Oviedo (Hiszpania) w dniu 5 kwietnia 2011 r. — Angel Lorenzo González Alonso przeciwko Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

7

2011/C 173/15

Sprawa C-167/11 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 3 lutego 2011 r. w sprawie T-584/08 Cantiere navale De Poli SpA przeciwko Komisji, wniesione w dniu 5 kwietnia 2011 r. przez Cantiere navale De Poli SpA

7

2011/C 173/16

Sprawa C-169/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Frosinone (Włochy) w dniu 7 kwietnia 2011 r. — postępowanie karne przeciwko Patrickowi Contehowi

8

2011/C 173/17

Sprawy połączone C-18/10 i C-37/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 lutego 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin — Niemcy) — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. (C-18/10), Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen (C-37/10) przeciwko BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

8

2011/C 173/18

Sprawa C-154/10 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 9 lutego 2011 r. — Nokia Oyj przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Medion AG

9

2011/C 173/19

Sprawa C-312/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 lutego 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Köln — Niemcy) — Land Nordrhein-Westfalen przeciwko Melanie Klinz

9

2011/C 173/20

Sprawa C-407/10: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 28 lutego 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Estonii

9

2011/C 173/21

Sprawa C-470/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 lutego 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

9

 

Sąd

2011/C 173/22

Sprawa T-395/10: Postanowienie Sądu z dnia 12 kwietnia 2011 r. — Stichting Corporate Europe Observatory przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dorozumiana odmowa dostępu — Wyraźna decyzja wydana po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania)

10

2011/C 173/23

Sprawa T-478/10: Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Département du Gers przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi — Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza — Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie — Niedopuszczalność)

10

2011/C 173/24

Sprawa T-479/10: Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Département du Gers przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi — Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza — Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie — Niedopuszczalność)

10

2011/C 173/25

Sprawa T-480/10: Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Département du Gers przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi — Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza — Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie — Niedopuszczalność)

11

2011/C 173/26

Sprawa T-481/10: Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Département du Gers przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi — Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza — Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie — Niedopuszczalność)

11

2011/C 173/27

Sprawa T-482/10: Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Département du Gers przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi — Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza — Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie — Niedopuszczalność)

12

2011/C 173/28

Sprawa T-502/10: Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Département du Gers przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi — Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza — Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie — Niedopuszczalność)

12

2011/C 173/29

Sprawa T-90/11: Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2011 r. — ONP i in. przeciwko Komisji

13

2011/C 173/30

Sprawa T-195/11: Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2011 r. — Cahier i in. przeciwko Radzie i Komisji

14

2011/C 173/31

Sprawa T-146/97: Postanowienie Sądu z dnia 8 kwietnia 2011 r. — Bakkers przeciwko Radzie i Komisji

15

2011/C 173/32

Sprawa T-31/08: Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Quantum przeciwko OHIM — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

15

2011/C 173/33

Sprawa T-371/10: Postanowienie Sądu z dnia 15 kwietnia 2011 r. — Amor przeciwko OHIM — Jablonex Group (AMORIKE)

15

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2011/C 173/34

Sprawa F-28/11: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2011 r. — ZZ przeciwko Radzie

16

2011/C 173/35

Sprawa F-29/11: Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

16

2011/C 173/36

Sprawa F-37/11: Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

16

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/1


2011/C 173/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Dz.U. C 160 z 28.5.2011.

Wcześniejsze publikacje

Dz.U. C 152 z 21.5.2011.

Dz.U. C 145 z 14.5.2011.

Dz.U. C 139 z 7.5.2011.

Dz.U. C 130 z 30.4.2011.

Dz.U. C 120 z 16.4.2011.

Dz.U. C 113 z 9.4.2011.

Teksty te są dostępne na stronach internetowych:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Trybunał Sprawiedliwości

11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/2


Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 marca 2011 r. — ArcelorMittal Luxembourg SA, dawniej Arcelor Luxembourg SA, przeciwko Komisji Europejskiej, ArcelorMittal Belval & Differdange, dawniej Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, dawniej Arcelor International SA (C-201/09 P), Komisja Europejska przeciwko ArcelorMittal Luxembourg SA, dawniej Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, dawniej Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, dawniej Arcelor International SA (C-216/09 P)

(Sprawy połączone C-201/09 P i C-216/09 P) (1)

(Odwołanie - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Wspólnotowy rynek belek stalowych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 - Kompetencje Komisji - Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia - Powaga rzeczy osądzonej - Prawo do obrony - Przedawnienie - Pojęcie „zawieszenie” biegu przedawnienia - Skutki erga omnes lub inter partes - Brak uzasadnienia)

2011/C 173/02

Język postępowania: francuski

Strony

(C-201/09 P)

Wnosząca odwołanie: ArcelorMittal Luxembourg SA, dawniej Arcelor Luxembourg SA (przedstawiciele: adwokaci A. Vandencasteele i C. Falmagne)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre i E. Gippini Fournier, pełnomocnicy) ArcelorMittal Belval & Differdange, dawniej Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, dawniej Arcelor International SA

(C-216/09 P)

Wnosząca odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre, X. Lewis i E. Gippini Fournier, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: ArcelorMittalLuxembourg SA, dawniej Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange, dawniej Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, dawniej Arcelor International SA (przedstawiciel: adwokat A. Vandencasteele)

Przedmiot

Odwołanie — Konkurencja — Wspólnotowy rynek belek stalowych — Kartele dotyczące ustalania cen w sektorze belek — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Kompetencje Komisji — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Zasady indywidualizacji kar i sankcji oraz powagi rzeczy osądzonej — Przepisy dotyczące przedawnienia w zakresie postępowań — Pojęcie „zawieszenie” biegu przedawnienia

Sentencja

1)

Odwołania zostają oddalone.

2)

ArcelorMittal Luxembourg SA pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską w związku z odwołaniem w sprawie C-201/09 P.

3)

Komisja Europejska, ArcelorMittal Belval & Differdange SA oraz ArcelorMittal International SA pokrywają własne koszty związane z odwołaniem w sprawie C-216/09 P.


(1)  Dz.U. C 205 z 29.8.2009.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/2


Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 kwietnia 2011 r. — Republika Grecka przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa C-321/09 P) (1)

(Odwołanie - EFOGR - Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego ze względu na niezgodność z regułami wspólnotowymi - Wydatki poniesione przez Republikę Grecką)

2011/C 173/03

Język postępowania: grecki

Strony

Wnosząca odwołanie: Republika Grecka (przedstawiciel: I. Chalkias, pełnomocnik)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Tserepa-Lacombe i F. Jimeno Fernández, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie T-33/07 Grecja przeciwko Komisji, którym Sąd oddalił żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji Komisji 2006/932/WE z dnia 14 grudnia 2006 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) [notyfikowanej jako dokument nr C(2006) 5993] — Sektory oliwy z oliwek, bawełny, rodzynek i owoców cytrusowych

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 244 z 10.10.2009.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/3


Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 20 stycznia 2011 r. — (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgia) — postępowanie karne przeciwko Aboulkacemowi Chihabiemu i in.

(Sprawa C-432/10) (1)

(Odesłanie prejudycjalne - Oczywista niedopuszczalność)

2011/C 173/04

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Strony w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Aboulkacem Chihabi, Mustapha Chihabi, Trans Atlantic International, Dani Danieli, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Jacobus Robert Maria Wick, Shlomo Ben-David, David Ben-David, Yehuda Cohen, Johannes Josephus Maria van Aert, Mirella Cohen, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Peter Edouard Martha Kilian, Yehuda Cohen, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Mediterranean Shipping Company Belgium NV, Mirella Cohen, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Peter Edouard Martha Kilian, Yehuda Cohen, Yves Claude Robert Van De Merckt, CMA CGM Belgium NV, CMA CGM Logistics NV, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Rudi François Albertine Avaert, Ronny Bruno Van Wesenbeeck, Wally Louis Alice De Vooght, Christian Gustave Alain Bekkers, Avraham Dror, Yehuda Cohen, Yehuda Cohen, Frank Jozef Hilda Decock, Rubi Danieli, Dani Danieli, Jean Marie Dom, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Peter Edouard Martha Kilian, Simeon Beniurishvili, Ludo Maria Jan Gijsen, Van Landeghem BVBA, Anex BVBA, Pasha Tech Ltd, Louis Simon Catherina De Vos, Aboulkacem Chihabi, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Deba BVBA, Universal Shipping NV, DFDS Transport NV, ACR Logistics Belgium NV, Forwarding & Shipping Group NV, Mister-Trans BVBA, Firma De Vos NV, Yehuda Cohen, Avraham Dror, Aboulkacem Chihabi, Peter Edouard Martha Kilian, Louis Simon Catherina De Vos, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Yves Claude Robert Van De Merckt, Dani Danieli, Rubi Danieli, Dov Horny, Albert Tizov, Gocha Tizov, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Christiaan Marcel Hélène Hendrickx

w obecności: Geerta Vandendriesschego

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Wykładnia art. 5, 38–41, 43, 177 tiret drugie, art. 202 ust. 1 i 3 i art. 221 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 302, s. 1) oraz art. 199 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 253, s. 1) — Pokrycie retrospektywne należności przywozowych lub wywozowych — Powiadomienie dłużnika — Powstanie długu celnego w wyniku nielegalnego wprowadzenia towarów na obszar celny

Sentencja

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen decyzją z dnia 31 maja 2007 r. jest oczywiście niedopuszczalny.


(1)  Dz.U. C 301 z 6.11.2010.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/3


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht (Niemcy) w dniu 25 lutego 2011 r. — Alfred Strigl przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt

(Sprawa C-90/11)

2011/C 173/05

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundespatentgericht

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Alfred Strigl

Strona pozwana: Deutsches Patent- und Markenamt

Pytania prejudycjalne

Czy podstawa odmowy rejestracji znaku towarowego określona w art. 3 ust. 1 lit. b) lub c) dyrektywy 2008/95/EG (1) znajduje zastosowanie także do oznaczenia słownego składającego się z połączenia mającej opisowy charakter kombinacji wyrazów i niemającego charakteru opisowego ciągu liter, jeżeli ciąg liter postrzegany jest przez odbiorców jako skrót wyrazów mających charakter opisowy, ponieważ odzwierciedla ich pierwsze litery, a w związku z tym cały znak towarowy może być rozumiany jako kombinacja wzajemnie objaśniających się i mających charakter opisowy wskazówek, względnie skrótów?


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) Dz.U. L 299, s. 25


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/4


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht (Niemcy) w dniu 25 lutego 2011 r. — Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH przeciwko Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH; interwenient: Deutsches Patent- und Markenamt

(Sprawa C-91/11)

2011/C 173/06

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundespatentgericht

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH.

Strona pozwana: Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

Interwenient: Deutsches Patent- und Markenamt

Pytania prejudycjalne

Czy podstawa odmowy rejestracji znaku towarowego określona w art. 3 ust. 1 lit. b) lub c) dyrektywy 2008/95 (1) znajduje zastosowanie także do oznaczenia słownego składającego się z połączenia ciągu liter, który — jeśli rozpatrywany odrębnie — nie ma charakteru opisowego i mającej opisowy charakter kombinacji wyrazów, jeżeli ciąg liter postrzegany jest przez odbiorców jako skrót wyrazów mających charakter opisowy, ponieważ odzwierciedla ich pierwsze litery, a w związku z tym cały znak towarowy może być rozumiany jako kombinacja wzajemnie objaśniających się i mających charakter opisowy wskazówek, względnie skrótów?


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana), Dz. U. L 299, s. 25


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/4


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 2 marca 2011 r. — Republika Federalna Niemiec przeciwko Z

(Sprawa C-99/11)

2011/C 173/07

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesverwaltungsgericht

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec

Strona pozwana: Z

Inni uczestnicy: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht; Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 9 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2004/83/WE (1) należy interpretować w ten sposób, że nie każda ingerencja w wolność wyznania, stanowiąca naruszenie art. 9 EKPC, jest aktem prześladowania w rozumieniu wspomnianego przepisu dyrektywy, lecz że poważne naruszenie wolności wyznania jako podstawowego prawa człowieka zachodzi tylko wówczas, kiedy dotyczy jej zasadniczej sfery?

2)

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie pierwsze:

a)

Czy zasadnicza sfera wolności wyznania jest ograniczona do wyznawania wiary i uprawiania praktyk religijnych w przestrzeni domowej i sąsiedzkiej, czy też akt prześladowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/83 może również polegać na tym, że uprawianie praktyk religijnych w miejscach publicznych w państwie pochodzenia stwarza zagrożenie dla zdrowia, życia lub wolności fizycznej i z tego powodu wnioskodawca rezygnuje z tych praktyk?

b)

Jeżeli zasadnicza sfera wolności wyznania może również dotyczyć określonych praktyk religijnych w miejscach publicznych:

 

Czy w tym przypadku dla wystąpienia poważnego naruszenia wolności wyznania wystarczy, że wnioskodawca postrzega uprawianie praktyk swojej wiary jako niezbędne dla zachowania swojej tożsamości religijnej,

 

albo czy ponadto jest konieczne aby wspólnota religijna, której wnioskodawca jest członkiem, uważała te praktyki jako zasadniczy element nauki wiary,

 

albo czy dalsze ograniczenia mogą wynikać z innych okoliczności, jak np. z ogólnych stosunków w państwie pochodzenia?

3)

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie pierwsze:

Czy obawa bycia prześladowanym w rozumieniu art. 2 lit. c) dyrektywy 2004/83 zachodzi wówczas, gdy zostało ustalone, że wnioskodawca będzie po powrocie do swojego państwa pochodzenia uprawiał określone, znajdujące się poza zasadniczą sferą, praktyki religijne, pomimo że prowadzić one będą do zagrożenia dla zdrowia, życia czy wolności fizycznej, czy też można od wnioskodawcy wymagać zaniechania takich praktyk w przyszłości?


(1)  Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony (Dz.U. L 304, s. 12).


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/5


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgerichts Köln (Niemcy) w dniu 4 marca 2011 r. — ebookers.com Deutschland GmbH przeciwko Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Sprawa C-112/11)

2011/C 173/08

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Oberlandesgerichts Köln

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: ebookers.com Deutschland GmbH

Strona pozwana: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Pytanie prejudycjalne

Czy przepis art. 23 ust. 1 rozporządzenia (1), zgodnie z którym informacje o opcjonalnych dopłatach do ceny są przekazywane w sposób wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny na początku procesu rezerwacji, zaś zgoda klienta jest wyrażana na zasadzie opcjonalnej (opt-in), obejmuje również takie koszty związane z przewozami lotniczymi, które powstają w związku z usługami osób trzecich (tu: podmiot oferujący ubezpieczenie od kosztów rezygnacji) i pobierane są od pasażera przez sprzedawcę przewozu lotniczego w cenie ogółem razem z ceną przelotu?


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.U. L 293, s. 3)


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/5


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Schienen-Control Kommission Wien (Austria) w dniu 18 marca 2011 r. — Westbahn Management GmbH przeciwko ÖBB Infrastruktur AG

(Sprawa C-136/11)

2011/C 173/09

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Schienen-Control Kommission Wien

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Westbahn Management GmbH

Strona pozwana: ÖBB Infrastruktur AG

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 8 ust. 2 w związku z załącznikiem II część II rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (1) należy interpretować w ten sposób, że informacje dotyczące głównych możliwości przesiadek obok planowych czasów odjazdu muszą obejmować także opóźnienia oraz odwołania pociągów?

2)

W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzącej:

Czy art. 5 w związku z załącznikiem II dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa (2) w świetle art. 8 ust. 2 w związku z załącznikiem II część II rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 należy interpretować w ten sposób, że zarządca infrastruktury zobowiązany jest na niedyskryminujących zasadach przekazać przedsiębiorstwom kolejowym dane w czasie rzeczywistym dotyczące pociągów innych przedsiębiorstw kolejowych, jeśli stanowią one główne możliwości przesiadek w rozumieniu art. 8 ust. 2 w związku z załącznikiem II część II rozporządzenia (WE) nr 1371/2007?


(1)  Dz.U. L 315, s. 14.

(2)  Dz.U. L 75, s. 29.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/6


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Niemcy) w dniu 29 marca 2011 r. — Ahmed Mahamdia przeciwko Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

(Sprawa C-154/11)

2011/C 173/10

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Ahmed Mahamdia

Strona pozwana: Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Pytania prejudycjalne

1)

Czy położona w państwie członkowskim ambasada państwa znajdującego się poza zakresem stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 44/2001”) (1) jest filią, agencją lub innym oddziałem w rozumieniu art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 44/2001?

2)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy klauzula prorogacyjna zawarta przed powstaniem sporu może uzasadniać jurysdykcję sądu znajdującego się poza zakresem obowiązywania rozporządzenia nr 44/2001, jeżeli owa klauzula prorogacyjna uchyla jurysdykcję uzasadnioną na podstawie art. 18 i 19 rozporządzenia nr 44/2001?


(1)  Dz.U. 2001 L 12, s. 1.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/6


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Napoli (Włochy) w dniu 31 marca 2011 r. — Giuseppe Sibilio przeciwko Comune di Afragola

(Sprawa C-157/11)

2011/C 173/11

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Tribunale di Napoli

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Giuseppe Sibilio

Strona pozwana: Comune di Afragola

Pytania prejudycjalne

1)

Czy dyrektywa 1999/70/WE (1) znajduje zastosowanie wobec pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne czy tez pracowników tych należy w rozumieniu klauzuli 3 pkt 1 uznać za osoby, które zawarły umowę o pracę lub stosunek pracy bezpośrednio między pracodawcą a pracownikiem, a termin wygaśnięcia umowy o pracę lub stosunku pracy jest określony przez obiektywne warunki, takie jak nadejście dokładnie określonej daty, którą w rozpatrywanym przypadku jest zakończenie projektu?

2)

Czy klauzula 4 stoi na przeszkodzie temu aby pracownik LSU (lavoratore socialmente utile — pracownik wykonujący prace społecznie użyteczne) lub LPU (lavoratore di pubblica utilità — pracownik wykonujący prace użyteczności publicznej) otrzymywał niższe wynagrodzenie niż pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, który wykonuje te same zadania i posiada ten sam staż pracy z tego tylko względu, iż jego „stosunek” pracy został nawiązany tak jak opisano powyżej czy też ta ostatnia okoliczność stanowi obiektywne względy mogące uzasadnić mniej korzystne traktowanie w zakresie wynagrodzenia?


(1)  Dz.U. L 175, s. 43.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/6


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 1 kwietnia 2011 r. — Azienda Sanitaria Locale di Lecce przeciwko Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a. — Università del Salento

(Sprawa C-159/11)

2011/C 173/12

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Strona pozwana: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione Tecnico-Economica (Oice), Etacons srl, Ing. Vito Prato Engineering srl, Barletti — Del Grosso e Associati srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc)

Interwenient uboczny/przy udziale: Università del Salento

Pytanie prejudycjalne

Czy przepisy prawa krajowego, które zezwalają na zawieranie pomiędzy dwoma instytucjami zamawiającymi pisemnych umów dotyczących wykonania badania i oceny wytrzymałości na wstrząsy sejsmiczne budynków szpitalnych, w świetle krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa budowli, a w szczególności budynków strategicznych, za wynagrodzeniem nieprzekraczającym kosztów poniesionych w związku z wykonaniem świadczenia, jeżeli podmiot publiczny wykonujący zamówienie może działać w charakterze podmiotu gospodarczego, są sprzeczne z dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (1), a w szczególności z art. 1 ust. 2 lit. a) i d), art. 2, art. 28 i załącznikiem II, kategorie nr 8 i 12?


(1)  Dz.U. L 134, s. 114.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/7


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Trani (Włochy) w dniu 1 kwietnia 2011 r. — Cosimo Damiano Vino przeciwko Poste Italiane SpA

(Sprawa C-161/11)

2011/C 173/13

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Tribunale di Trani

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Cosimo Damiano Vino

Strona pozwana: Poste Italiane SpA

Pytania prejudycjalne

a)

Czy ogólna wspólnotowa zasada niedyskryminacji i równego traktowania sprzeciwia się obowiązywaniu przepisów krajowych (takich jak art. 2 ust. 1a D.Lgs. nr 368/2001), które wprowadzają do wewnętrznego porządku prawnego możliwość zatrudniania na czas określony „sine causa” [bez podania powodu dla takiego zatrudnienia na czas określony], która działa na niekorzyść pracowników Poste Italiane SpA jak też — w porównaniu z tą spółką — na niekorzyść innych przedsiębiorstw w tym samym sektorze lub innych sektorach;

b)

w razie udzielenia na poprzednie pytanie odpowiedzi twierdzącej czy sąd krajowy ma obowiązek odstąpić od stosowania (niestosować) przepisów krajowych sprzecznych z prawem wspólnotowym?


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/7


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Oviedo (Hiszpania) w dniu 5 kwietnia 2011 r. — Angel Lorenzo González Alonso przeciwko Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

(Sprawa C-166/11)

2011/C 173/14

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Audiencia Provincial de Oviedo.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Ángel Lorenzo González Alonso.

Strona pozwana: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E.

Pytania prejudycjalne

Czy art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy Rady 85/577/EWG (1) z dnia 20 grudnia 1985 r. wsprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa należy interpretować w sposób ścisły, tak że w konsekwencji nie będzie ona obejmować umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa handlowego, w której oferuje się ubezpieczenie na życie w zamian za składkę pieniężną, która ma być inwestowana w zmiennych proporcjach w inwestycje o stałym oprocentowaniu, w inwestycje o oprocentowaniu zmiennym oraz w produkty inwestycji finansowych danego przedsiębiorstwa?


(1)  Dz.U. L 372, s. 31.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/7


Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 3 lutego 2011 r. w sprawie T-584/08 Cantiere navale De Poli SpA przeciwko Komisji, wniesione w dniu 5 kwietnia 2011 r. przez Cantiere navale De Poli SpA

(Sprawa C-167/11 P)

2011/C 173/15

Język postępowania: włoski

Strony

Wnosząca odwołanie: Cantiere navale De Poli SpA w upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami (przedstawiciele: A. Abate i A. Franchi)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

uwzględnienie odwołania mającego na celu uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 3 lutego 2011 r. oraz stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 21 października 2008 r. oraz w miarę możliwości i w razie potrzeby, orzeczenie w przedmiocie zasadności skargi wszczynającej postępowanie w sprawie;

tytułem żądania ewentualnego, uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie spawy do ponownego rozpoznania przez Sąd;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Wnosząca odwołanie żąda uchylenia wyroku Sądu z dnia 3 lutego 2011 r. wydanego w sprawie T-584/08, Cantiere navale De Poli przeciwko Komisji, podnosząc w tym zakresie następujące zarzuty:

a)

uchybień proceduralnych polegających na braku uzasadnienia w zakresie:

wykładni teleologicznej rozporządzenia Rady (WE) nr 1177/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącego tymczasowego mechanizmu ochrony dla przemysłu stoczniowego (zwanego dalej „rozporządzeniem TMO”) (1) w celu określenia realizowanych przez Radę celów dla ochrony interesów stoczni wspólnotowych, które poniosły szkodę w wyniku nieuczciwej konkurencji ze strony stoczni koreańskich;

związku (w ramach hierarchii źródeł prawa) pomiędzy rozporządzeniem TMO a rozporządzeniem Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 88 Traktatu WE (2);

odwołania się do zasady subsydiarności w celu określenia norm regulujących termin powiadomienia Komisji przez państwa członkowskie o środkach pomocy przez nie podjętych.

b)

naruszenia przepisów prawa wspólnotowego w zakresie:

wykonywania w czasie uprawnień państw członkowskich dotyczących powiadomienia Komisji o pomocy ustanowionej w ramach rozporządzenia TMO;

uprawnień Komisji odnośnie dokonania oceny „zgodności ze wspólnym rynkiem” pomocy przewidzianej tym rozporządzeniem;

reżimu stosunków prawnych ustanowionych pod rządami tego rozporządzenia po jego wygaśnięciu (w dniu 31 marca 2005 r.);

zastosowania zasady równego traktowania oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań.


(1)  Dz.U. L 172, s. 1.

(2)  Dz.U. L 140, s. 1.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/8


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Frosinone (Włochy) w dniu 7 kwietnia 2011 r. — postępowanie karne przeciwko Patrickowi Contehowi

(Sprawa C-169/11)

2011/C 173/16

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Tribunale di Frosinone

Strona w postępowaniu przed sądem krajowym

Patrick Conteh

Pytanie prejudycjalne

Czy wykładni artykułów 15 i 16 dyrektywy 2008/115/WE (1) należy dokonywać w ten sposób, iż państwo członkowskie nie może przewidzieć, że brak współpracy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym powrotu ze strony obywatela państwa trzeciego, którego pobyt jest nielegalny umożliwia zastosowanie środków pozbawienia wolności osobistej na podstawach innych niż środek detencyjny i kwalifikowanych zgodnie z ustawą krajową, przy braku wystąpienia przesłanek i zapewnienia gwarancji o których mowa we wspomnianych art. 15 i 16, w następstwie niezastosowania się do nakazu wydalenia wydanego przez właściwy organ administracji zgodnie z art. 8 ust. 3 dyrektywy?


(1)  Dz.U. L 348, s. 98.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/8


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 lutego 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin — Niemcy) — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. (C-18/10), Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen (C-37/10) przeciwko BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

(Sprawy połączone C-18/10 i C-37/10) (1)

2011/C 173/17

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 80 z 27.3.2010.

Dz.U. C 100 z 17.4.2010.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/9


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 9 lutego 2011 r. — Nokia Oyj przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Medion AG

(Sprawa C-154/10 P) (1)

2011/C 173/18

Język postępowania: fiński

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 179 z 3.7.2010.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/9


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 lutego 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Köln — Niemcy) — Land Nordrhein-Westfalen przeciwko Melanie Klinz

(Sprawa C-312/10) (1)

2011/C 173/19

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 274 z 9.10.2010.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/9


Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 28 lutego 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Estonii

(Sprawa C-407/10) (1)

2011/C 173/20

Język postępowania: estoński

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 274 z 9.10.2010.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/9


Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 lutego 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-470/10) (1)

2011/C 173/21

Język postępowania: portugalski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 328 z 4.12.2010.


Sąd

11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/10


Postanowienie Sądu z dnia 12 kwietnia 2011 r. — Stichting Corporate Europe Observatory przeciwko Komisji

(Sprawa T-395/10) (1)

(Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dorozumiana odmowa dostępu - Wyraźna decyzja wydana po wniesieniu skargi - Umorzenie postępowania)

2011/C 173/22

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Niderlandy) (przedstawiciele: S. Crosby, solicitor i S. Santoro, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Clotuche-Duvieusart i C. ten Dam, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Komisji odmawiającej udzielenia skarżącej dostępu do pewnych dokumentów dotyczących stosunków pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indii.

Sentencja

1)

Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.

2)

Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 301 z 6.11.2010.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/10


Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Département du Gers przeciwko Komisji

(Sprawa T-478/10) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi - Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza - Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie - Niedopuszczalność)

2011/C 173/23

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Département du Gers (Francja) (przedstawiciele: S. Mabile i J.P. Mignard, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Bianchi i L. Pignataro, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2010/419/UE z dnia 28 lipca 2010 r. odnawiającej zezwolenie na kontynuowanie obrotu produktami zawierającymi zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt 11 (SYN BTØ11-1), składającymi się z niej lub z niej wyprodukowanymi, dopuszczającej do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę pastewną Bt 11 (SYN BTØ11-1) lub z niej się składające oraz uchylającej decyzję 2004/657/WE (Dz.U. L 197, s. 11).

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Département du Gers pokrywa własne koszty i koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3)

Umarza się postępowanie w przedmiocie wniosków o dopuszczenie interwencji złożonych przez Parlament Europejski, Radę Unii, region Centre, region Pikardia, departament Haute-Garonne, region Bretania, region Poitou-Charentes, region Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe, region Burgundia, region Midi-Pyrénées, region Owernia, region Pays de la Loire, region Rodan-Alpy, departament Côtes d’Armor, region Île de France i region Nord-Pas-de-Calais.


(1)  Dz.U. C 346 z 18.12.2010.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/10


Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Département du Gers przeciwko Komisji

(Sprawa T-479/10) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi - Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza - Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie - Niedopuszczalność)

2011/C 173/24

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Département du Gers (Francja) (przedstawiciele: S. Mabile i J.P. Mignard, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Bianchi i L. Pignataro, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2010/420/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 197, s. 15).

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Département du Gers pokrywa własne koszty i koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3)

Umarza się postępowanie w przedmiocie wniosków o dopuszczenie interwencji złożonych przez Parlament Europejski, Radę Unii, region Centre, region Pikardia, departament Haute-Garonne, region Bretania, region Poitou-Charentes, region Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe, region Burgundia, region Midi-Pyrénées, region Owernia, region Pays de la Loire, region Rodan-Alpy, departament Côtes d’Armor, region Île de France i region Nord-Pas-de-Calais.


(1)  Dz.U. C 346 z 18.12.2010.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/11


Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Département du Gers przeciwko Komisji

(Sprawa T-480/10) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi - Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza - Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie - Niedopuszczalność)

2011/C 173/25

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Département du Gers (Francja) (przedstawiciele: S. Mabile i J.P. Mignard, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Bianchi i L. Pignataro, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2010/426/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 199, s. 36).

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Département du Gers pokrywa własne koszty i koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3)

Umarza się postępowanie w przedmiocie wniosków o dopuszczenie interwencji złożonych przez Parlament Europejski, Radę Unii, region Centre, region Pikardia, departament Haute-Garonne, region Bretania, region Poitou-Charentes, region Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe, region Burgundia, region Midi-Pyrénées, region Owernia, region Pays de la Loire, region Rodan-Alpy, departament Côtes d’Armor, region Île de France i region Nord-Pas-de-Calais.


(1)  Dz.U. C 346 z 18.12.2010.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/11


Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Département du Gers przeciwko Komisji

(Sprawa T-481/10) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi - Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza - Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie - Niedopuszczalność)

2011/C 173/26

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Département du Gers (Francja) (przedstawiciele: S. Mabile i J.P. Mignard, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Bianchi i L. Pignataro, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2010/429/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 201, s. 46).

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Département du Gers pokrywa własne koszty i koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3)

Umarza się postępowanie w przedmiocie wniosków o dopuszczenie interwencji złożonych przez Parlament Europejski, Radę Unii, region Centre, region Pikardia, departament Haute-Garonne, region Bretania, region Poitou-Charentes, region Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe, region Burgundia, region Midi-Pyrénées, region Owernia, region Pays de la Loire, region Rodan-Alpy, departament Côtes d’Armor, region Île de France i region Nord-Pas-de-Calais.


(1)  Dz.U. C 346 z 18.12.2010.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/12


Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Département du Gers przeciwko Komisji

(Sprawa T-482/10) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi - Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza - Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie - Niedopuszczalność)

2011/C 173/27

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Département du Gers (Francja) (przedstawiciele: S. Mabile i J.P. Mignard, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Bianchi i L. Pignataro, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2010/432/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 202, s. 11).

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Département du Gers pokrywa własne koszty i koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3)

Umarza się postępowanie w przedmiocie wniosków o dopuszczenie interwencji złożonych przez Parlament Europejski, Radę Unii, region Centre, region Pikardia, departament Haute-Garonne, region Bretania, region Poitou-Charentes, region Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe, region Burgundia, region Midi-Pyrénées, region Owernia, region Pays de la Loire, region Rodan-Alpy, departament Côtes d’Armor, region Île de France i region Nord-Pas-de-Calais.


(1)  Dz.U. C 346 z 18.12.2010.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/12


Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Département du Gers przeciwko Komisji

(Sprawa T-502/10) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Środowisko naturalne i ochrona zdrowia ludzi - Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza - Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie - Niedopuszczalność)

2011/C 173/28

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Département du Gers (Francja) (przedstawiciele: S. Mabile i J.P. Mignard, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Bianchi i L. Pignataro, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2010/428/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 159122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 201, s. 41).

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2)

Département du Gers pokrywa własne koszty i koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3)

Umarza się postępowanie w przedmiocie wniosków o dopuszczenie interwencji złożonych przez Parlament Europejski, Radę Unii, region Centre, region Pikardia, departament Haute-Garonne, region Bretania, region Poitou-Charentes, region Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe, region Burgundia, region Midi-Pyrénées, region Owernia, region Pays de la Loire, region Rodan-Alpy, departament Côtes d’Armor, region Île de France i region Nord-Pas-de-Calais.


(1)  Dz.U. C 346 z 18.12.2010.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/13


Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2011 r. — ONP i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-90/11)

2011/C 173/29

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ordre national des pharmaciens (ONP) (Paryż, Francja), Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) (Paryż), Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) (Paryż) (przedstawiciele: O. Saumon, L. Defalque oraz T. Bontinck, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej C(2010) 8952 wersja ostateczna z dnia 8 grudnia 2010 r., doręczonej stronie skarżącej w dniu 10 grudnia 2010 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (sprawa 39510 — LABCO/ONP);

posiłkowo, zakładając, że niektóre zarzuty zostaną potwierdzone, obniżenie grzywny w wysokości 5 000 000 EUR nałożonej na skarżącą przez Komisję Europejską za naruszenie art. 101 TFUE z uwzględnieniem istniejących okoliczności łagodzących i szczególnych cech danego związku przedsiębiorstw;

w każdym razie obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżąca podnosi dziewięć zarzutów.

1)

Zarzut pierwszy oparty na błędnej wykładni i stosowaniu art. 101 TFUE, gdyż Komisja uznała, że wyjątek wynikający z wyroku w sprawie Wouters (1) nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie.

W odniesieniu do ograniczeń rozwoju grup laboratoryjnych na francuskim rynku analiz biomedycznych:

2)

Zarzut drugi oparty na naruszeniu prawa, które wynika z błędnej oceny zakresu ustawodawstwa francuskiego dotyczącego odpowiednich zadań prefekta i Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens (naczelnej rady sekcji G izby aptekarskiej) w ramach zmian, które nastąpiły w trakcie działalności spółki partnerskiej.

3)

Zarzut trzeci oparty na naruszeniu zakresu stosowania obowiązku przekazania informacji, który wynika z art. L 4221-19, art. L 6221-4 i art. L 6221-5 kodeksu zdrowia publicznego a także okólnika z dnia 22 września 1998 r., w zakresie w jakim Komisja pominęła rolę naczelnej rady sekcji G izby aptekarskiej w ramach przeprowadzonej kontroli a posteriori dokumentów pracowniczych dotyczących spółek partnerskich zrzeszających laboratoria analiz biomedycznych oraz w ramach ciążącego na niej obowiązku przekazania uwag prefektowi.

4)

Zarzut czwarty oparty na pominięciu roli naczelnej rady sekcji G izby aptekarskiej stojącej na straży niezależności zawodowej działającego zawodowo wspólnika, w zakresie w jakim Komisja utrzymała minimalny udział działającego zawodowo wspólnika w kapitale spółek partnerskich powodujący utratę jego niezależności gospodarczej i możliwości zarządzania.

5)

Zarzut piąty oparty na błędnej ocenie zamiaru prawodawcy w zakresie podziału udziałów powyżej 25 % oraz pominięciu ram prawnych znajdujących zastosowanie do podziału udziałów spółek partnerskich.

6)

Zarzut szósty oparty na błędnej wykładni i stosowaniu art. 101 TFUE poprzez uwzględnienie w zaskarżonej decyzji orzeczonych kar dyscyplinarnych, w zakresie w jakim wzmacniają one potencjalne lub rzeczywiste skutki zaskarżonych decyzji.

W odniesieniu do narzucenia cen minimalnych na francuskim rynku analiz biomedycznych:

7)

Zarzut siódmy oparty na fakcie, że Komisja przekroczyła granice uprawnień w decyzji o przeprowadzeniu kontroli (2) dokonując zajęcia dokumentów dotyczących „cen”, co spowodowało, iż środki dowodowe zgromadzone na tej podstawie zostały uzyskane nielegalnie i w rezultacie, zarzut dotyczący cen minimalnych należy uznać za niepotwierdzony.

Jeżeli, quod non, dowody dotyczące cen minimalnych mogły być zgodnie z prawem zajęte przez Komisję w ramach przeprowadzonej przez nią kontroli:

8)

Zarzut ósmy oparty na błędnej ocenie zakresu dawnego art. L 6211-6 kodeksu zdrowia publicznego i woli prawodawcy co do definicji i praktyk w zakresie rabatów.

9)

Zarzut dziewiąty oparty na błędnej ocenie prowadzącej do naruszenia prawa, w zakresie w jakim Komisja uznała, po pierwsze, że działanie Ordre national des pharmaciens (krajowej izby aptekarskiej, zwanej dalej „ONP”) w odniesieniu do rabatów nie należy do zakresu jej zadań określonych prawem, lecz odzwierciedla jej niezgodne z zasadami konkurencji cele oraz, po drugie, że ONP, w celu ochrony interesów małych laboratoriów, próbowała regularnie narzucić ceny minimalne na rynku usług analiz biomedycznych.


(1)  Wyrok Trybunału z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie C-309/99 Wouters i in., Rec. s. I-1577.

(2)  Decyzja Komisji o przeprowadzeniu kontroli C(2008) 6494 z dnia 29 października 2008 r. nakazująca skarżącej poddanie się kontroli na podstawie art. 20 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 101 TFUE i 102 TFUE, jest przedmiotem skargi w sprawie T-23/09 CNOP i CCG przeciwko Komisji (Dz.U. 2009, C 55 s. 49).


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/14


Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2011 r. — Cahier i in. przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-195/11)

2011/C 173/30

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jean-Marie Cahier (Montchaude, Francja), Robert Aubineau (Cierzac, Francja), Laurent Bigot (Saint Palais sur Mer, Francja), Pascal Bourdeau (Saintes Lheurine, Francja), Jacques Brard-Blanchard (Boutiers Saint Trojan, Francja), Olivier Charruaud (St Martial de Mirambeau, Francja), Daniel Chauvet (Saint Georges Antignac, Francja), Régis Chauvet (Marignac, Francja), Fabrice Compagnon (Avy, Francja), Francis Crepeau (Jarnac Champagne, Francja), Bernard Deborde (Arthenac, Francja), Chantal Goulard (Arthenac), Jean Pierre Gourdet (Moings, Francja), Bernard Goursaud (Brie sous Matha, Francja), Jean Gravouil (Saint Hilaire de Villefranche, Francja), Guy Herbelot (Echebrune, Francja), Rodrigue Herbelot (Echebrune), Sophie Landrit (Ozillac, Francja), Michel Mallet (Vanzac, Francja), Alain Marchadier (Villars en Pons, Francja), Michel Merlet (Jarnac Champagne), René Phelipon (Cierzac), Claude Potut (Avy), Philippe Pruleau (Saint Bonnet sur Gironde, Francja), Béatrice Rousseau (Gensac La Pallue, Francja), Jean-Christophe Rousseau (Segonzac, Francja), Françoise Rousseau (Burie, Francja), Pascale Rulleaud-Beaufour (Arthenac) i Alain Phelipon (Saintes, Francja) (przedstawiciel: C.-E. Gudin, adwokat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

Pokrycie pełnej wartości szkód wynikających z nałożenia kar pieniężnych, a mianowicie:

53 600 EUR w odniesieniu do Jean-Marie Cahier;

105 100 EUR w odniesieniu do Roberta Aubineau;

240 500 EUR w odniesieniu do Laurenta Bigota;

111 100 EUR w odniesieniu do Pascala Bourdeau;

12 800 EUR w odniesieniu do Jacquesa Brard-Blancharda;

37 600 EUR w odniesieniu do Oliviera Charruauda;

122 100 EUR w odniesieniu do Daniela Chauveta;

40 500 EUR w odniesieniu do Régisa Chauveta;

97 100 EUR w odniesieniu do Fabrica Compagnona;

105 600 EUR w odniesieniu do Francisa Crepeau;

1 081 500 EUR w odniesieniu do Bernarda Deborde'a;

64 800 EUR w odniesieniu do Chantal Goulard;

94 400 EUR w odniesieniu do Jeana Pierra Gourdeta;

43 000 EUR w odniesieniu do Bernarda Goursauda;

82 100 EUR w odniesieniu do Jeana Gravouila;

20 500 EUR w odniesieniu do Guya Herbelota;

65 100 EUR w odniesieniu do Rodrigue'a Herbelota;

53 000 EUR w odniesieniu do Sophie Landrit;

39 500 EUR w odniesieniu do Michela Malleta;

332 500 EUR w odniesieniu do Alaina Marchadiera;

458 500 EUR w odniesieniu do Michela Merleta;

23 000 EUR w odniesieniu do René Phelipona;

85 100 EUR w odniesieniu do Clauda Potuta;

3 500 EUR w odniesieniu do Philippa Pruleau;

34 500 EUR w odniesieniu do Béatrice Rousseau;

38 070 EUR w odniesieniu do Jeana-Christopha Rousseau;

24 300 EUR w odniesieniu do Françoise Rousseau;

486 500 EUR w odniesieniu do Pascale Rulleaud-Beaufour;

10 500 EUR w odniesieniu do Alaina Phelipona;

zasądzenie zryczałtowanej kwoty 100 000 EUR w odniesieniu do każdego z 29 skarżących tytułem zadośćuczynienia za szkody niematerialne;

obciążenie Rady i Komisji całością kosztów i wydatków:

związanych z postępowaniem toczącym się przed Sądem Unii Europejskiej,

oraz związanych ze wszelkimi innymi postępowaniami wszczętymi przed sądami krajowymi.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżący podnoszą, że pozaumowna odpowiedzialność Unii Europejskiej powstała ze względu na poważne naruszenie art. 40 ust. 2 TFUE, gdyż art. 28 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), wprowadzonego w życie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1623/2000 (2) i utrzymanego w mocy rozporządzeniem Rady (WE) nr 479/2008 (3), nakłada na producentów wina wytwarzanego z winorośli o podwójnym zastosowaniu zakaz samodzielnej destylacji alkoholu w ilości przekraczającej ilość, jaka wykorzystywana jest zwykle przy produkcji wina oznaczonego nazwą pochodzenia.

Władze krajowe systematycznie ścigały i karały skarżących za brak dostarczania do obowiązkowej destylacji w gorzelniach zatwierdzonych przez państwo wyprodukowanych ilości surowca przekraczających ilość, jaka wykorzystywana jest zwykle przy produkcji wina, które nie zostały przeznaczone na eksport do krajów trzecich jako wino.

Skarżący podnoszą między innymi, że naruszone zostały całkowicie jasne i jednoznaczne przepisy prawa, w odniesieniu do których organy Unii nie dysponują zakresem uznania. Twierdzą, że naruszono zasady niedyskryminacji, pewności prawa, proporcjonalności, estoppel, domniemania niewinności, dobrej administracji, staranności i ochrony prawa własności, a także że w sposób nieuzasadniony naruszono swobodę produkcji i wprowadzania na rynek produktu przemysłowego oraz błędnie rozszerzono zastosowanie rozporządzenia, mającego na celu stabilizację rynku i zagwarantowanie producentów pewnego poziomu przychodów, o przypadki, w których producenci ci nie wystąpili z wnioskami o finansowanie.


(1)  Dz.U. Dz 179, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (Dz.U. L 194, s. 45).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (Dz.U. L 148, s. 1).


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/15


Postanowienie Sądu z dnia 8 kwietnia 2011 r. — Bakkers przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-146/97) (1)

2011/C 173/31

Język postępowania: niderlandzki

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 199 z 28.6.1997.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/15


Postanowienie Sądu z dnia 11 kwietnia 2011 r. — Quantum przeciwko OHIM — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

(Sprawa T-31/08) (1)

2011/C 173/32

Język postępowania: grecki

Prezes piątej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 92 z 12.4.2008.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/15


Postanowienie Sądu z dnia 15 kwietnia 2011 r. — Amor przeciwko OHIM — Jablonex Group (AMORIKE)

(Sprawa T-371/10) (1)

2011/C 173/33

Język postępowania: angielski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 288 z 23.10.2010.


Sąd do spraw Służby Publicznej

11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/16


Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2011 r. — ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-28/11)

2011/C 173/34

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego Rady, zawartej w ogłoszeniach personalnych 80/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r., o odmowie awansowania strony skarżącej do grupy AD12 w ramach postępowania w sprawie awansu w 2010 r.

Żądania strony skarżącej

nakazanie Radzie przedstawienia sprawozdań byłych urzędników kategorii A awansowanych do grupy AD 12, którzy zostali przedstawieni do awansu w ramach postępowania w 2010 r., a także statystyk na temat średniej oceny analitycznej pierwszego oceniającego, jakie zostały przedłożone komitetowi ds. ocen AD „Administratorzy”;

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji a w razie potrzeby decyzji oddalającej zażalenie;

obciążenie Rady kosztami postępowania.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/16


Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-29/11)

2011/C 173/35

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/147/09-RO o niedopuszczeniu strony skarżącej do egzaminu ustnego w ramach tego konkursu

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora EPSO o oddaleniu odwołania wniesionego przez skarżącą;

w niezbędnym zakresie, stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/147/09-RO o przyznaniu skarżącej z egzaminu pisemnego C oceny 6/10, eliminującej ją z dalszego udziału w konkursie;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.


11.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/16


Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-37/11)

2011/C 173/36

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: P. Nelissen Grade i G. Leblanc, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności o wykluczeniu skarżącego z udziału w konkursie otwartym EPSO AD/177/10.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 13 lipca 2010 r. o wykluczeniu skarżącego z udziału w konkursie otwartym EPSO AD/177/10;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 5 stycznia 2011 r. oddalającej odwołanie skarżącego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania;

tytułem żądania ewentualnego, orzeczenie, iż skarżący nie zostanie obciążony kosztami postępowania poniesionymi przez Komisję.