ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.150.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 150

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
20 maja 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

III   Akty przygotowawcze

 

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

 

Europejski Bank Centralny

2011/C 150/01

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej (CON/2011/13)

1

PL

 


III Akty przygotowawcze

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

Europejski Bank Centralny

20.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 150/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej

(CON/2011/13)

2011/C 150/01

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 29 listopada 2010 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie następujących projektów (zwanych dalej „projektami Komisji”):

1)

projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (zwany dalej „projektem rozporządzenia w sprawie procedury nadmiernego deficytu”) (1);

2)

projekt dyrektywy Rady w sprawie wymogów dotyczących ram budżetowych w państwach członkowskich (zwany dalej „projektem dyrektywy w sprawie ram budżetowych”) (2);

3)

projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro (zwany dalej „projektem rozporządzenia w sprawie procedury egzekwowania budżetowego”) (3);

4)

projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro (zwany dalej „projektem rozporządzenia w sprawie procedury stosowanej do nadmiernych zaburzeń”) (4);

5)

projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (zwany dalej „projektem rozporządzenia w sprawie procedury nadzoru budżetowego”) (5);

6)

projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (zwany dalej „projektem rozporządzenia w sprawie procedury nadzoru makroekonomicznego”) (6).

Właściwość EBC do wydania opinii w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie procedury nadmiernego deficytu wynika z art. 126 ust. 14 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że egzekwowanie procedury nadmiernego deficytu ma znaczenie w kontekście głównego celu Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), jakim jest zapewnienie stabilności systemu finansowego zgodnie z treścią art. 127 ust. 1 oraz art. 282 ust. 2 Traktatu, a także z art. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych (zwanego dalej „Statutem ESBC”).

Właściwość EBC do wydania opinii w sprawie projektu dyrektywy w sprawie ram budżetowych, projektu rozporządzenia w sprawie procedury egzekwowania budżetowego, projektu rozporządzenia w sprawie procedury stosowanej do nadmiernych zaburzeń, projektu rozporządzenia w sprawie procedury nadzoru budżetowego oraz projektu rozporządzenia w sprawie procedury nadzoru makroekonomicznego wynika z art. 127 ust. 4 tiret pierwsze oraz art. 282 ust. 5 Traktatu a także z art. 4 lit. a tiret pierwsze Statutu ESBC, jako że mają one także znaczenie w kontekście wskazanego powyżej podstawowego celu ESBC.

Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego wraz z uwagami przedstawionymi przez Radę Ogólną.

Uwagi ogólne

1.

Obecny kryzys jednoznacznie wykazał, iż ambitna reforma zarządzania gospodarczego niewątpliwie leży w interesie Unii Europejskiej, państw członkowskich, a w szczególności strefy euro.

2.

Dokument EBC z dnia 10 czerwca 2010 r. zatytułowany „Reinforcing economic governance in the euro area” proponował wzmocnienie struktur zarządzania i egzekwowania w polityce gospodarczej i budżetowej strefy euro. Proponował również selektywne rozszerzenie takich wzmocnionych struktur na wszystkie państwa członkowskie UE.

3.

EBC zauważa, iż raport grupy zadaniowej dla Rady Europejskiej w sprawie wzmocnienia zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej z dnia 21 października 2010 r. (zwany dalej „raportem grupy zadaniowej”) zawiera szereg dodatkowych zaleceń uzupełniających projekty Komisji. EBC uczestniczył w grupie zadaniowej, lecz nie podziela wszystkich stwierdzeń zawartych w raporcie grupy zadaniowej.

4.

Projekty Komisji stanowią znaczące rozszerzenie i wzmocnienie przepisów Unii Europejskiej w dziedzinie nadzoru gospodarczego i budżetowego i w pewnym zakresie poprawiają również egzekwowanie tych zasad w strefie euro. Niemniej jednak, nie udaje im się osiągnąć wymaganego istotnego postępu w zakresie nadzoru w strefie euro, a taki postęp EBC uznaje za niezbędny w celu zapewnienia stabilności i niezakłóconego funkcjonowania strefy euro. Podobnie jak zostało to podkreślone w dniu 4 listopada 2010 r. we wstępnym oświadczeniu na konferencji prasowej podsumowującej posiedzenie Rady Prezesów, raport grupy zadaniowej stanowi dla Unii Europejskiej wzmocnienie istniejących przepisów w dziedzinie nadzoru budżetowego i makroekonomicznego. Jednakże Rada Prezesów uważa, iż raport grupy zadaniowej nie idzie na tyle daleko, by osiągnąć wymagany istotny postęp w tej dziedzinie, do którego nawoływała sama grupa zadaniowa.

5.

Niniejsza opinia wykorzystuje wnioski zawarte w przywołanym wyżej dokumencie EBC zatytułowanym „Reinforcing economic governance in the euro area”, jak również uczestnictwo EBC w grupie zadaniowej oraz stanowisko EBC w przedmiocie raportu grupy zadaniowej, w celu sformułowania szeregu zaleceń dla Komisji. Zalecenia te dotyczą takich elementów, które EBC uznaje za niezbędne w dążeniu do osiągnięcia istotnego postępu w zarządzaniu gospodarczym w strefie euro. Żadne z tych zaleceń nie wymaga zmiany Traktatu.

6.

W tym duchu, EBC zauważa, iż po ich przyjęciu, projekty Komisji staną się podstawowym instrumentem zmuszającym Unię Europejską i państwa członkowskie do prowadzenia stabilnej polityki gospodarczej i budżetowej. W przypadku strefy euro, dalsze wzmocnienie zarządzania gospodarczego idące w parze z pogłębionym procesem integracji wśród państw członkowskich strefy euro jest tym bardziej uzasadnione. Obecny kryzys jednoznacznie wykazał, że niestabilna polityka gospodarcza i finansowa w niektórych państwach strefy euro i wynikająca z niej niestabilność finansowa może również bezpośrednio przekładać się na trudności w innych państwach członkowskich strefy euro. Co za tym idzie, EBC wzywa prawodawcę UE i państwa członkowskie do wykorzystania toczącego się procesu legislacyjnego do wzmocnienia pakietu zarządzania gospodarczego w najszerszym możliwym zakresie dopuszczonym na mocy obecnie obowiązujących traktatów. Ponadto, w odpowiednim momencie UE powinna rozważyć podjęcie reformy Traktatu w celu dalszego wzmocnienia zarządzania gospodarczego.

7.

W ocenie EBC podstawowym mankamentem projektów Komisji jest niewystarczający poziom automatyzmu. EBC dostrzega, iż projekty Komisji stanowią względne zwiększenie stopnia automatyzmu w porównaniu z obecną sytuacją, w szczególności poprzez fakt, iż Komisja przedstawia projekty zamiast zaleceń oraz poprzez wprowadzenie głosowania w Radzie odwróconą kwalifikowaną większością głosów. EBC jest również świadomy, że Rada korzysta z uznaniowości na mocy, odpowiednio art. 121 i 126 Traktatu przy wykonaniu nadzoru nad polityką gospodarczą i budżetową oraz w odniesieniu do nadmiernego deficytu budżetowego. W tym duchu, EBC proponuje by prawodawca UE rozważył odejście od wprowadzonych w 2005 r. zmian w Pakcie na rzecz stabilności i wzrostu (7), które to zmiany zwiększyły swobodę działania państw członkowskich w odniesieniu do wykonywania przez nie obowiązków podjętych na mocy paktu.

8.

W każdym wypadku, w uzupełnieniu wskazanego powyżej zwiększenia stopnia automatyzmu, Rada ma możliwość wydania formalnej deklaracji stwierdzającej, iż we wszystkich procedurach objętych projektami Komisji, Rada będzie co do zasady głosować za kontynuacją takiej procedury, jeżeli taka będzie propozycja lub zalecenie ze strony Komisji zawarte w jej projekcie lub zaleceniu, oraz, że w przypadkach gdy ta zasada nie będzie przestrzegana Rada uzasadni odstępstwo od niej. Co za tym idzie, brak kontynuacji procedury będzie stanowić wyjątek, który z kolei będzie musiał być uzasadniony przez Radę. Aczkolwiek deklaracje nie mają mocy wiążącej, takie zobowiązanie będzie stanowić wytyczne przy wykonywaniu uznaniowości przysługującej Radzie w ramach różnych procedur i tym samym przyczyni się do ich wzmocnienia. Taka deklaracja mogłaby stać się częścią ram UE w dziedzinie zarządzania gospodarczego.

9.

EBC uważa, iż taka deklaracja stanowi niezbędny element niezakłóconego funkcjonowania zarządzania gospodarczego w UE. W przypadku gdyby Rada nie wydała takiej deklaracji, EBC zaleca jako alternatywę deklarację Eurogrupy skupiającej 17 państw członkowskich strefy euro o głosowaniu co do zasady za kontynuacją procedur z jednoczesnym zobowiązaniem do uzasadnienia wszelkich odstępstw od tej zasady.

10.

Ponadto, w projektach Komisji występuje szereg elementów wykazujących niewystarczający poziom automatyzmu, które powinny być ponownie rozpatrzone, a mianowicie:

a)

projekt rozporządzenia w sprawie procedury nadzoru budżetowego umożliwia państwom członkowskim odejście od ścieżki dostosowania w kierunku średniookresowych celów budżetowych w przypadku ostrego spowolnienia gospodarczego o ogólnym charakterze. Biorąc pod uwagę fundamentalne znaczenie stabilności budżetowej, EBC nie zaleca wprowadzania takiego rodzaju klauzul korekcyjnych. Gdyby miały one jednak zostać utrzymane, EBC zaleca by stosowanie tych klauzul było poddane wyraźnemu zastrzeżeniu, iż nie mogą one zagrażać stabilności budżetowej;

b)

projekt rozporządzenia w sprawie procedury egzekwowania budżetowego przewiduje, iż Rada dokona przeglądu narzuconych depozytów oprocentowanych, depozytów nieoprocentowanych oraz nałożonych grzywien w związku z nadzwyczajną sytuacją gospodarczą lub w odpowiedzi na umotywowany wniosek danego państwa członkowskiego. Takie możliwości zmiany podjętej wcześniej decyzji powinny być wyeliminowane gdyż wydają się one jedynie sprzyjać przedłużeniu procedury i generować dodatkową pracę dla Komisji, bez żadnego szczególnego uzasadnienia, gdyż Komisja i Rada dokonały już wcześniej analizy wszelkich mających zastosowanie okoliczności oraz argumentów danego państwa członkowskie przed narzuceniem przez Radę sankcji finansowych;

c)

na bardziej ogólnej płaszczyźnie, przepisy w dziedzinie zarządzania gospodarczego nie powinny narzucać Komisji obowiązków ograniczających jej właściwość do wydawania zaleceń lub przedstawiania projektów kontynuacji procedur. W szczególności, należy wyłączyć zasadę, że Komisja musi uwzględniać dyskusje toczące się w ramach Rady jako warunek kontynuacji przez Komisję jakiejkolwiek procedury.

11.

Dodatkowo, EBC zaleca wzmocnienie automatyzmu poprzez wprowadzenie zasady głosowania w Radzie metodą odwróconej większości głosów przy wszelkich możliwych okazjach, tak jak w przypadku opinii wydawanych przez Radę w sprawie programów stabilności i konwergencji ustanowionych na podstawie art. 121 ust. 3 Traktatu, jak również poprzez wprowadzenie kroków proceduralnych, które przyśpieszają procedurę w drodze zwiększenia nacisku na nieprzestrzegające zasad państwa członkowskie. W tym ostatnim kierunku, art. 121 ust. 4 Traktatu pozwala na zwiększenie stopnia automatyzmu w projekcie rozporządzenia w sprawie procedury nadzoru budżetowego. Ponadto, implementacja art. 126 ust. 8 Traktatu mogłaby prowadzić do ustanowienia takiego etapu procedury nadmiernego deficytu, w ramach którego państwo członkowskie musi wykazać, iż skuteczne działania zostały przedsięwzięte celem zapobiegania nakładaniu sankcji.

12.

Dodatkowe środki polityczne i ryzyko utraty reputacji powinny być ustanowione w projekcie rozporządzenia w sprawie nadzoru budżetowego i w sprawie procedury nadmiernego deficytu, w tym obowiązki sprawozdawcze po stronie państwa członkowskiego i przedkładanie przez Radę odpowiednich raportów Radzie Europejskiej. Co więcej, Komisja, według jej uznania we współpracy z EBC w odniesieniu do państw członkowskich strefy euro lub państw członkowskich uczestniczących w ERM II, powinna przeprowadzać inspekcje w tych państwach członkowskich, które nie przestrzegają zaleceń Rady.

13.

EBC wyraża również zaniepokojenie faktem, że odpowiednie czynniki są traktowane zbyt łagodnie przy dokonywaniu oceny zgodności z wartościami odniesienia wskaźnika zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych. Aczkolwiek wszystkie istotne czynniki powinny być rozważane przy przygotowaniu przez Komisję raportu o występowaniu nadmiernego poziomu zadłużenia i aczkolwiek w szczególny sposób należy uwzględnić gwarancje udzielone przez państwa członkowskie na mocy europejskiego instrumentu stabilności finansowej lub też w przyszłości na mocy europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego (EMS), to jednak wszystkie te czynniki powinny być brane pod uwagę wyłącznie w sytuacji, gdy wskaźnik zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych obniża się w perspektywie trzech lat zgodnie z prognozami Komisji. Jakiekolwiek łagodzące czynniki nigdy nie powinny prowadzić do oceny, iż w państwie członkowskim nie występuje nadmierny poziom zadłużenia, gdy poziom zadłużenia przekracza wartość odniesienia, a prognozy wskazują, iż ono będzie mieć tendencję wzrostową.

14.

Wprowadzenie większej swobody przy ocenie deficytów w ramach procedury nadmiernego deficytu, w szczególności poprzez uwzględnianie szeregu istotnych czynników w sytuacji gdy poziom zadłużenia jest mniejszy niż wartość odniesienia w postaci 60 % produktu krajowego brutto (PKB), stoi w sprzeczności ze wzmacnianiem zasad. Niezależnie od tego, czy poziom zadłużenia przekracza lub nie przekracza wartości odniesienia 60 % PKB, istotne czynniki powinny być brane pod uwagę wyłącznie w ramach oceny czy deficyt jest nadmierny w przypadku gdy poziom deficytu, zanim te istotne czynniki były brane pod uwagę, jest bliski wartości odniesienia 3 % PKB, zaś przekroczenie tej wartości ma charakter tymczasowy, zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami. Wreszcie, wartości liczbowe do oceny zmian w poziomie zadłużenia powinny być niezwłocznie stosowane począwszy od daty wejścia w życie rozporządzenia.

15.

W kontekście projektu rozporządzenia w sprawie procedury nadzoru budżetowego, EBC zaleca, by: a) odpowiedni postęp w kierunku średniookresowych celów budżetowych był oceniany na podstawie oceny całościowej, przyjmując za punkt odniesienia bilans strukturalny, w tym analizę wydatków z wyłączeniem środków uznaniowych po stronie dochodów; b) poziom wzrostu wydatków nie powinien co do zasady przekraczać prognozowanego tempa potencjalnego wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w średnim okresie; c) prognozowane tempo potencjalnego wzrostu PKB w średnim okresie powinno być ustalane zgodnie ze wspólną metodologią wykorzystywaną przez Komisję; d) biorąc pod uwagę wpływ struktury wzrostu gospodarczego na wzrost dochodów, konieczne jest ustalenie operacyjnych definicji tych elementów w kodeksie dobrych praktyk (8).

16.

EBC przyjmuje ze szczególnym zadowoleniem wprowadzenie procedury nadzoru makroekonomicznego, która pokrywa dotychczasowy istotny brak w przepisach w dziedzinie zarządzania gospodarczego. Ta nowa procedura powinna stanowczo skupiać się na tych państwach członkowskich strefy euro, które doświadczają trwałej utraty konkurencyjności i znaczących deficytów w rachunkach bieżących. Powinny być również brane pod uwagę skutki uboczne w strefie euro oraz szczególne wymogi w zakresie niezakłóconego funkcjonowania tej strefy. Biorąc pod uwagę zmieniający się charakter kryzysu na przestrzeni czasu, zestaw wskaźników, które powinny być uwzględniane w ramach tej procedury może się zmieniać. Nie może to jednak prowadzić do utraty głównego celu procedury, jakim jest zapobieganie sytuacjom skutkującym ryzykiem dla stabilności gospodarczej, budżetowej i finansowej w strefie euro oraz w UE.

17.

Poprzez wprowadzenie definicji pojęcia „zaburzeń”, zakres procedury powinien obejmować otwarty katalog sytuacji, którym ma zapobiegać ta procedura. Prewencyjny charakter tej procedury byłby dodatkowo wzmocniony wprowadzeniem do niej pojęcia „sytuacji podatnych na ryzyka”, które obejmowałoby sytuacje, w których w państwach członkowskich występują możliwe trudności, które byłyby objęte właściwym nadzorem makroekonomicznym unii gospodarczej i walutowej. Należy również podkreślić, iż zalecenia wydawane w ramach tej procedury powinny być spójne z pozostałymi procedurami ustanowionymi na mocy art. 121, 126 i 136 Traktatu, jak również to, że procedura powinna należycie uwzględniać zobowiązania podjęte na mocy porozumień ERM II. Co do odniesień do Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) w ramach procedury nadzoru makroekonomicznego, aczkolwiek jej niezależność nie jest naruszona, jeżeli w ramach tej procedury uwzględniane będą jej ostrzeżenia i zalecenia, to EBC zaleca wprowadzenie odniesienia do konieczności przestrzegania zasad poufności ERRS.

18.

Ponadto, procedura nadzoru makroekonomicznego powinna być poddana przejrzystym i skutecznym mechanizmom wszczęcia tej procedury. Oceny zaburzeń makroekonomicznych oraz zalecenia działań korygujących powinny być szeroko nagłaśniane na wszystkich etapach tej procedury. Zwiększony poziom automatyzmu oraz stopniowanie sankcji finansowych powinno również być wprowadzone w ramach procedury stosowanej do nadmiernych zaburzeń makroekonomicznych, w szczególności po pierwszym przypadku naruszenia zasad przez państwo członkowskie, poprzez zalecenie Rady, po którym Rada mogłaby już nałożyć obowiązek ustanowienia depozytu oprocentowanego bez potrzeby występowania kolejnego naruszenia. Kolejne naruszenie powinno być sankcjonowane grzywną.

19.

W odniesieniu do odsetek naliczonych od depozytów nieoprocentowanych oraz grzywien nałożonych na państwa członkowskie strefy euro przewidzianych przez projekty Komisji, powinny one być przeznaczone na rzecz ESM, który ma zostać ustanowiony w 2013 r. z jednoczesnym wprowadzeniem odpowiedniego rozwiązania przejściowego do czasu jego powołania.

20.

Procedury objęte projektami Komisji powinny być implementowane i egzekwowane w sposób spójny. Byłoby to ułatwione poprzez przyjęcie w najszerszym możliwym zakresie zasad jednoznaczności, przejrzystości i przewidywalności przy przyjmowaniu i stosowaniu odpowiednich rozporządzeń. Należy ograniczyć możliwość formułowania sprzecznych interpretacji lub sporów co do kwestii związanych z szacowaniem oraz unikać procesów biurokratycznych.

21.

EBC sugeruje, by inspekcje Komisji w ramach procedur nadzoru budżetowego i makroekonomicznego oraz procedury nadmiernego deficytu były przeprowadzane we współpracy z EBC, jeżeli Komisja uzna to za właściwe, w odniesieniu do przeprowadzanych w państwach członkowskich, których walutą jest euro oraz w odniesieniu do państw członkowskich uczestniczących w ERM II. Uczestnictwo EBC w inspekcjach w Grecji i Irlandii okazało się użyteczne. EBC traktuje takie uczestnictwo jako wkład EBC w politykę gospodarczą i będzie dokonywać takiego wkładu bez uszczerbku dla niezależności EBC w wykonywaniu jego zadań ustanowionych w Traktacie.

22.

EBC dostrzega również potrzebę ustanowienia ciała doradczego składającego się z osób o uznanych kompetencjach w dziedzinie gospodarczej i budżetowej w celu przygotowania niezależnego raportu przedstawianego instytucjom Unii w sprawie wykonywania przez Radę i Komisję, w tym przez Eurostat, ich obowiązków na mocy art. 121 i 126 Traktatu oraz na mocy procedur ustanowionych w projektach Komisji. Jeżeli możliwości ciała doradczego na to pozwolą, oraz bez uszczerbku dla jego głównego zadania przygotowania wskazanego wyżej raportu, ciało doradcze powinno również dokonywać analizy szczególnych kwestii gospodarczych lub budżetowych na wniosek Rady Europejskiej, Rady lub Komisji. Zadania ciała doradczego nie powinny naruszać właściwości Komisji. Członkowie ciała doradczego powinni być całkowicie niezależni. Prawodawca UE będzie musiał ustanowić administracyjny status oraz cechy takiego ciała wraz z przeznaczeniem na jego rzecz odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich. Ciało doradcze powinno być ustanowione w ramach projektu rozporządzenia w sprawie procedury nadzoru budżetowego, zaś odniesienia do tego ciała doradczego powinny zostać umieszczone w innych projektach Komisji.

23.

Odnośnie do projektu dyrektywy w sprawie ram budżetowych, podczas gdy EBC popiera wybór dyrektywy jako instrumentu prawnego, to jednak EBC uważa, iż cel i charakter tej dyrektywy przemawiają za transpozycją krajową jak najbliższą brzmieniu dyrektywy. Ma to szczególne znaczenie dla państw członkowskich strefy euro. W tym duchu, EBC z zadowoleniem przyjąłby polityczne oświadczenie ze strony Eurogrupy o dążeniu do osiągnięcia takiej jednolitej transpozycji krajowej, co mogłoby zostać odzwierciedlone w preambule do dyrektywy.

24.

EBC uważa również, że wszystkie państwa członkowskie powinny zostać zobowiązane do zapewnienia niezależnego monitorowania, analizy i zatwierdzania jako kluczowych elementów ich ram budżetowych. Odrębny szczególny rozdział powinien zostać wprowadzony dla państw członkowskich strefy euro, w ramach którego pożądane elementy wskazane w konkluzjach Rady z dnia 17 maja 2010 r. oraz w raporcie grupy zadaniowej staną się obowiązkowe dla państw członkowskich strefy euro za pośrednictwem przepisów dyrektywy. Państwa członkowskie niebędące członkami strefy euro miałyby możliwość dobrowolnego wprowadzenia w życie tych elementów do ich porządków prawnych, co EBC szczególnie poleca. Wśród tych pożądanych elementów, priorytetem w dyrektywie wydaje się być ustanowienie niezależnych rad budżetowych. Należy również należycie rozważyć wprowadzenie metody budżetowania „z góry na dół” (top-down), co oznacza uprzednie ustalenie całkowitego poziomu wydatków, który jest następnie przydzielany na poszczególne ministerstwa lub agencje rządowe.

25.

Wszystkie te środki nie powinny stać na przeszkodzie temu, by państwa członkowskie rozwinęły mocniejsze ramy budżetowe, takie jak wprowadzenie zasad zakazujących publicznego deficytu strukturalnego powyżej określonego pułapu PKB. Jednocześnie prawodawca UE powinien rozważyć wprowadzenie w dyrektywie lub w innych aktach prawnych zobowiązania dla państw członkowskich do przyjęcia ustawodawstwa jednoznacznie określającego pułapy zadłużenia z dokładnymi definicjami i ograniczeniami, gdyż takie przepisy przyczyniłyby się do pewności prawnej.

26.

Dodatkowo, EBC zaleca podkreślenie znaczenia przejrzystych prognoz i metod ich opracowania. Jednocześnie prognozy Komisji muszą pełnić kluczową rolę jako punkt odniesienia dla prognoz krajowych.

27.

Ponadto, w kontekście skuteczności, dyrektywa powinna wprost odnosić się do kosztów nakładanych na krajowe organy za nieprzestrzeganie liczbowych zasad budżetowych, w tym zarówno środków niefinansowych jak i sankcji finansowych na poziomie krajowym. Powinny być ustanowione zobowiązania do spłaty w średnim okresie zadłużenia przekraczającego wielkości dopuszczalne na mocy krajowych ram budżetowych. Szczególne okoliczności, w których tymczasowe naruszenie zasad jest dopuszczalne powinny być zdefiniowane bardzo wąsko. Ponadto, EBC uważa, że przewidywane wejście w życie ESM w 2013 r. powinno prowadzić do ustanowienia terminu na transpozycję dyrektywy do dnia 31 grudnia 2012 r. zamiast 31 grudnia 2013 r.

28.

W odniesieniu do statystyki jako części dyrektywy, EBC wspiera poprawę terminowości i wiarygodności rocznych i kwartalnych rachunków sektora rządowego i samorządowego przedkładanych Komisji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (9). Dyrektywa może przyczynić się do jednoczesnej poprawy terminowości i wiarygodności ogólnych rachunków publicznych poprzez wsparcie implementacji systemów rachunków publicznych opartych na zasadzie przyrostu, które są związane z rachunkami krajowymi opartymi na ESA 95. Systemy rachunkowości powinny być oparte na standardach rachunkowości dla sektora publicznego uznanych na poziomie międzynarodowym w celu zapewnienia zharmonizowanego uznawania i szacowania transakcji sektora rządowego i samorządowego.

29.

Odnośnie do statystyki w przyszłych aktach prawnych, EBC zauważa, iż zgodnie z treścią raportu grupy zadaniowej, wymagane są działania prawodawcze na poziomie UE, by Europejski kodeks praktyk statystycznych stał się dokumentem prawnie wiążącym. Natomiast w międzyczasie należy przyśpieszyć pełne wprowadzenie w życie tego kodeksu, w szczególności w odniesieniu do jakości oraz upoważnień do zbierania danych. Ponadto, uprawnienia Eurostatu do oceny i monitorowania zawiadomień w ramach procedury nadmiernego deficytu powinny być wzmocnione w kierunku wprowadzenia środków zapobiegawczych, by polepszyć jakość statystyki rządowej.

30.

Wreszcie, EBC ostrzega, iż projekty Komisji, a w szczególności reformy dotyczące strefy euro, będą skutkować zwiększoną ilością pracy zarówno na poziomie UE jak i na poziomie krajowym, co wymaga odpowiedniego przydzielenia zasobów ludzkich i materialnych.

Proponowane zmiany

Proponowane przez EBC zmiany w projektach Komisji wraz z ich uzasadnieniem zamieszczono w załączniku.

Umocowania projektów rozporządzeń i dyrektywy po ich przyjęciu powinny odzwierciedlać przedstawienie niniejszej opinii.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 16 lutego 2011 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  COM(2010) 522.

(2)  COM(2010) 523.

(3)  COM(2010) 524.

(4)  COM(2010) 525.

(5)  COM(2010) 526.

(6)  COM(2010) 527.

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1055/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, s. 1) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1056/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, s. 5).

(8)  Dokument zatytułowany „Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of stability and convergence programmes” zatwierdzony przez Radę ECOFIN w dniu 7 września 2010 r.

(9)  Dz.U. L 310 z 30.11.1996, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian do projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu

(COM(2010) 522)

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (1)

Zmiana nr 1

Nowe motywy preambuły

„(7)

Podstawą stwierdzenia istnienia nadmiernego deficytu na podstawie kryterium długu i procesu podejmowania tej decyzji nie powinien być wyłącznie fakt nieprzestrzegania liczbowej wartości referencyjnej, ale należy w nich zawsze uwzględnić wszystkie istotne czynniki objęte sprawozdaniem Komisji na mocy art. 126 ust. 3 Traktatu.

(8)

Przy stwierdzaniu istnienia nadmiernego deficytu na podstawie kryterium deficytu i w procesie podejmowania tej decyzji należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki objęte sprawozdaniem na mocy art. 126 ust. 3 Traktatu, jeżeli relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do produktu krajowego brutto nie przekracza wartości referencyjnej.

(9)

W sprawozdaniu Komisji na mocy art. 126 ust. 3 Traktatu należy odpowiednio uwzględnić jakość krajowych ram budżetowych, gdyż odgrywają one istotną rolę we wspieraniu konsolidacji budżetowej i stabilności finansów publicznych.

(10)

W celu wspierania monitorowania przestrzegania zaleceń Rady i wezwań od korekty nadmiernego deficytu niezbędne jest, by w takich zaleceniach i wezwaniach określić roczne cele budżetowe zgodne z wymaganym poziomem konsolidacji w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe.

(11)

Dla oceny skuteczności podjętych działań korzystne będzie przyjęcie za punkt odniesienia osiągania ogólnych celów w zakresie wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w powiązaniu z wdrażaniem planowanych, określonych środków zwiększających dochody.

(12)

W ocenie zasadności przedłużenia terminu korekty nadmiernego deficytu należy szczególnie uwzględnić przypadki poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej o charakterze ogólnym.”

„(7)

Podstawą stwierdzenia istnienia nadmiernego deficytu na podstawie kryterium długu i procesu podejmowania tej decyzji powinien być fakt nieprzestrzegania liczbowej wartości referencyjnej, ale należy także uwzględnić wszystkie istotne czynniki objęte sprawozdaniem Komisji na mocy art. 126 ust. 3 Traktatu wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejsza się w perspektywie trzech lat zgodnie z prognozami Komisji.

(8)

Przy stwierdzaniu istnienia nadmiernego deficytu na podstawie kryterium deficytu i w procesie podejmowania tej decyzji należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki objęte sprawozdaniem na mocy art. 126 ust. 3 Traktatu, wyłącznie w przypadku gdy poziom deficytu pozostaje bliski wartości odniesienia, a jego przekroczenie ma charakter tymczasowy.

(9)

W celu wspierania monitorowania przestrzegania zaleceń Rady i wezwań od korekty nadmiernego deficytu roczne cele budżetowe dla wymaganego poziomu konsolidacji w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe mogą być uzupełnione o dalsze szczegółowe instrukcje spójne z tymi celami strukturalnymi.

(10)

Ocena skuteczności podjętych działań powinna być oparta na wymaganej poprawie bilansu strukturalnego i może zostać uzupełniona o uwzględnienie w charakterze punktu odniesienia osiągania ogólnych celów w zakresie wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w powiązaniu z wdrażaniem planowanych, określonych środków zwiększających dochody.

Uzasadnienie

Motywy preambuły powinny już wyjaśniać, iż zwiększony zakres swobody wprowadzony do Paktu na rzecz stabilności i wzrostu musi zostać odrzucony. Wprowadzone zmiany są szczegółowo uzasadnione w uwagach ogólnych opinii oraz poniżej.

Zmiana nr 1a

Art. 1 ust. 2 lit. b projektu rozporządzenia

(Art. 2 ust. 1a (nowy) rozporządzenia (WE) nr 1467/97)

„1a.   W przypadku gdy deficyt przekracza wartość odniesienia, uznaje się, że relacja długu publicznego do produktu krajowego brutto (PKB) zmniejsza się dostatecznie i zbliża się w zadowalającym tempie do wartości odniesienia zgodnie z art. 126 ust. 2 lit. b) Traktatu, jeśli na przestrzeni poprzednich trzech lat jej dystans względem wartości odniesienia zmniejszał się w tempie rzędu jednej dwudziestej rocznie przez okres 3 lat od [date of entering into force of this Regulation - to be inserted] w stosowaniu tego wskaźnika uwzględnia się jego retrospektywny charakter.”

„1a.   W przypadku gdy deficyt przekracza wartość odniesienia, uznaje się, że relacja długu publicznego do produktu krajowego brutto (PKB) zmniejsza się dostatecznie i zbliża się w zadowalającym tempie do wartości odniesienia zgodnie z art. 126 ust. 2 lit. b) Traktatu, jeśli na przestrzeni poprzednich trzech lat jej dystans względem wartości odniesienia zmniejszał się w tempie rzędu jednej dwudziestej rocznie. ”

Uzasadnienie

EBC wspiera bezzwłoczne zastosowanie liczbowej wartości odniesienia dla oceny zmian w poziomie długu publicznego począwszy od daty wejścia w życie rozporządzenia.

Zmiana nr 2

Art. 1 ust. 2 lit. c projektu rozporządzenia

(Art. 2 ust. 3 i ust. 3a (nowy) rozporządzenia (WE) nr 1467/97)

„3.   Opracowując sprawozdanie na mocy art. 126 ust. 3 Traktatu, Komisja bierze pod uwagę wszystkie istotne czynniki wskazane w tym artykule. Sprawozdanie należycie odzwierciedla rozwój sytuacji gospodarczej w średnim okresie (w szczególności wzrost potencjalny, warunki koniunkturalne, inflację, nadmierne zaburzenia równowagi makroekonomicznej) oraz rozwój sytuacji budżetowej w średnim okresie (w szczególności działania na rzecz konsolidacji budżetowej w okresach dobrej koniunktury, inwestycje publiczne, realizację działań politycznych w kontekście wspólnej, unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego oraz ogólną jakość finansów publicznych, w szczególności przestrzeganie przepisów dyrektywy Rady […] w sprawie wymogów dotyczących ram budżetowych w państwach członkowskich). Ponadto Komisja uwzględnia należycie wszelkie inne czynniki, które w opinii danego państwa członkowskiego mają znaczenie dla wyczerpującej jakościowej oceny przekroczenia wartości odniesienia i które państwo członkowskie przedstawiło Komisji i Radzie. W tym kontekście w szczególności uwzględnia się wkłady finansowe na rzecz promowania solidarności międzynarodowej i osiągnięcia celów politycznych Unii, w tym stabilności finansowej.

4.   Komisja i Rada dokonują zrównoważonej oceny ogólnej wszystkich istotnych czynników, a w szczególności zakresu, w jakim wpływają na ocenę spełniania kryteriów deficytu i/lub długu, pogłębiając lub ograniczając deficyt.

Przy ocenie spełniania kryterium deficytu, jeśli relacja długu publicznego do PKB przekracza wartość odniesienia, czynniki te uwzględnia się w procesie podejmowania decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu, o którym mowa w art. 126 ust. 4, 5 i 6 Traktatu, jedynie jeśli w pełni spełniony jest podwójny warunek nadrzędnej zasady, tj. jeśli przed uwzględnieniem tych istotnych czynników deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych pozostaje bliski wartości odniesienia, a jego przekroczenie ma charakter tymczasowy.”

„3.   Opracowując sprawozdanie na mocy art. 126 ust. 3 Traktatu, Komisja bierze pod uwagę wszystkie istotne czynniki wskazane w tym artykule. Sprawozdanie należycie odzwierciedla rozwój sytuacji gospodarczej w średnim okresie (w szczególności wzrost potencjalny, warunki koniunkturalne, inflację, ) oraz rozwój sytuacji budżetowej w średnim okresie (w szczególności działania na rzecz konsolidacji budżetowej w okresach dobrej koniunktury, inwestycje publiczne, realizację działań politycznych w kontekście wspólnej, unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego oraz ogólną jakość finansów publicznych, w szczególności przestrzeganie przepisów dyrektywy Rady […] w sprawie wymogów dotyczących ram budżetowych w państwach członkowskich. Ponadto Komisja uwzględnia należycie wszelkie inne czynniki, które w opinii danego państwa członkowskiego mają znaczenie dla wyczerpującej jakościowej oceny przekroczenia wartości odniesienia i które państwo członkowskie przedstawiło Komisji i Radzie. W tym kontekście w szczególności uwzględnia się wkłady finansowe na rzecz promowania solidarności międzynarodowej i osiągnięcia celów politycznych Unii, w tym stabilności finansowej.

Przygotowując raport, Komisja może zwrócić się do danego państwa członkowskiego o przedstawienie dodatkowych informacji.

[…]

3a.   Dokonując oceny zgodności na podstawie kryterium długu, te istotne czynności będą uwzględniane w ramach podejmowania decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu, o której mowa w art. 126 ust. 4, 5 i 6 Traktatu wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejsza się w perspektywie trzech lat zgodnie z prognozami Komisji.

4.   Komisja i Rada dokonują zrównoważonej oceny ogólnej wszystkich istotnych czynników, a w szczególności zakresu, w jakim wpływają na ocenę spełniania kryteriów deficytu i/lub długu, pogłębiając lub ograniczając deficyt.

Przy ocenie spełniania kryterium deficytu, , czynniki te uwzględnia się w procesie podejmowania decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu, o którym mowa w art. 126 ust. 4, 5 i 6 Traktatu, jedynie jeśli w pełni spełniony jest podwójny warunek nadrzędnej zasady, tj. jeśli przed uwzględnieniem tych istotnych czynników deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych pozostaje bliski wartości odniesienia, a jego przekroczenie ma charakter tymczasowy.”

Uzasadnienie

Raport Komisji w zakresie art. 2 ust. 3 odnoszący się do art. 126 ust. 3 Traktatu wydaje się uwzględniać, między innymi „nadmierne zaburzenia makroekonomiczne”, które są przedmiotem odrębnego projektu (COM(2010) 525). EBC popiera logiczne i rozsądne współistnienie tych dwóch odmiennych procedur. Odniesienie do „nadmiernych zaburzeń makroekonomicznych” może prowadzić do zamieszania i wywierać wrażenie, iż COM(2010) 522 i COM(2010) 525 co do istoty regulują ten sam przedmiot.

Dodatkowy wymóg sprawozdawczy ma motywować państwa członkowskie do przestrzegania zasad, zważywszy, iż Komisja musi przygotować raport dotyczący występowania nadmiernego deficytu lub nadmiernego poziomu zadłużenia. Zachowanie zgodności z wartościami odniesienia powoduje, że nie jest konieczne spełnianie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.

Wszystkie istotne czynniki będą uwzględniane przez Komisję przy przygotowaniu raportu w sprawie występowania nadmiernego poziomu zadłużenia, będą one jednak uwzględniane wyłącznie w sytuacji, gdy wskaźnik zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych ulega zmniejszeniu. Jakiekolwiek czynniki łagodzące nie powinny prowadzić do wniosku, że wskaźnik zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych w danym państwie członkowskim nie jest zbyt wysoki w sytuacji, gdy przekracza on wartość odniesienia i ma tendencję rosnącą.

Wreszcie, zasada „bliskości i tymczasowości” w odniesieniu do kryterium oceny deficytu powinna być przestrzegana niezależnie od poziomu zadłużenia.

Zmiana nr 3

Art. 1 ust. 3 lit. d projektu rozporządzenia

(Art. 3 ust. 4a rozporządzenia (WE) nr 1467/97)

„4a.   W przewidzianym w ust. 4 terminie maksymalnie sześciu miesięcy, państwo członkowskie objęte procedurą nadmiernego deficytu przedstawia Komisji i Radzie sprawozdanie z działań podjętych w odpowiedzi na zalecenie Rady zgodnie z art. 126 ust. 7 Traktatu. Sprawozdanie to zawiera cele dotyczące wydatków publicznych oraz uznaniowych środków po stronie dochodów, zgodnych z zaleceniem Rady wydanym na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu, a także informacje o środkach już podjętych i o charakterze środków planowanych do osiągnięcia tych celów. Wspominane sprawozdanie podawane jest do wiadomości publicznej

5.   W przypadku gdy podjęto skuteczne działania zgodnie z zaleceniem wydanym na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu, lecz po przyjęciu zalecenia wystąpią nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje budżetowe, Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji, może podjąć decyzję o wydaniu zmienionego zalecenia na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu. Zmienione zalecenie, uwzględniające istotne czynniki, o których mowa w art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, może w szczególności przesunąć ostateczny termin skorygowania nadmiernego deficytu zasadniczo o jeden rok. Rada ocenia czy wystąpiły nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje budżetowe, w odniesieniu do zawartej w zaleceniu prognozy ekonomicznej. Rada może również na podstawie zalecenia Komisji podjąć decyzję o przyjęciu zmienionego zalecenia na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu w przypadku poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej o charakterze ogólnym.”;

„4a.   W przewidzianym w ust. 4 terminie maksymalnie sześciu miesięcy, państwo członkowskie objęte procedurą nadmiernego deficytu przedstawia Komisji i Radzie sprawozdanie z działań podjętych w odpowiedzi na zalecenie Rady zgodnie z art. 126 ust. 7 Traktatu. Sprawozdanie to zawiera cele dotyczące wydatków publicznych oraz uznaniowych środków po stronie dochodów, zgodnych z zaleceniem Rady wydanym na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu, a także informacje o środkach już podjętych i o charakterze środków planowanych do osiągnięcia tych celów. Wspominane sprawozdanie podawane jest do wiadomości publicznej. Komisja może zwrócić się do danego państwa członkowskiego o przedstawienie dodatkowych sprawozdań.

5.   W przypadku gdy podjęto skuteczne działania zgodnie z zaleceniem wydanym na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu, lecz po przyjęciu zalecenia wystąpią nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje budżetowe, Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji, może podjąć decyzję o wydaniu zmienionego zalecenia na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu. Zmienione zalecenie, uwzględniające istotne czynniki, o których mowa w art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, może w szczególności przesunąć ostateczny termin skorygowania nadmiernego deficytu o jeden rok. Rada ocenia czy wystąpiły nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje budżetowe, w odniesieniu do zawartej w zaleceniu prognozy ekonomicznej. .”;

Uzasadnienie

Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze stanowią narzędzie dla Komisji do motywowania państw członkowskich, by przestrzegały zasad. Konieczność wprowadzenia możliwości przyjęcia zmienionego zalecenia na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu nie jest oczywista.

Zmiana nr 4

Art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1467/97

(Brak zmiany w projekcie rozporządzenia)

„1.   (…) Jednocześnie Rada, działając na wniosek Komisji, natychmiast przedstawia formalne sprawozdanie Radzie Europejskiej.

Uzasadnienie

Stanowi to dodatkowy element procedury, który powinien motywować dane państwo członkowskie do przestrzegania zasad.

Zmiana nr 5

Art. 1 ust. 5 lit. b) projektu rozporządzenia

(Art. 5 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1467/97 )

„1a.   Po wezwaniu Rady wydanym zgodnie z art. 126 ust. 9 Traktatu, dane państwo członkowskie przekłada Komisji i Radzie sprawozdanie z działań podjętych w odpowiedzi na to wezwanie Rady. Sprawozdanie zawiera cele dotyczące wydatków publicznych oraz uznaniowych środków po stronie dochodów, a także informacje na temat działań podejmowanych w odpowiedzi na określone zalecenia Rady, tak aby umożliwić Radzie, w razie potrzeby, podjęcie decyzji zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to podawane jest do wiadomości publicznej.

2.   W przypadku gdy zostały podjęte skuteczne działania zgodnie z wezwaniem wydanym na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu, lecz po dokonaniu wezwania wystąpią nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje budżetowe, Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji, może podjąć decyzję o wydaniu zmienionego wezwania na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu. Zmienione wezwanie, uwzględniające istotne czynniki, o których mowa w art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, może w szczególności przesunąć ostateczny termin skorygowania nadmiernego deficytu zasadniczo o jeden rok. Rada ocenia czy wystąpiły nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje budżetowe, w odniesieniu do zawartej w wezwaniu prognozy ekonomicznej. Rada może również na podstawie zalecenia Komisji podjąć decyzję o przyjęciu zmienionego wezwania na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu w przypadku poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej o charakterze ogólnym.”

„1a.   Po wezwaniu Rady wydanym zgodnie z art. 126 ust. 9 Traktatu, dane państwo członkowskie przekłada Komisji i Radzie sprawozdanie z działań podjętych w odpowiedzi na to wezwanie Rady. Sprawozdanie zawiera cele dotyczące wydatków publicznych oraz uznaniowych środków po stronie dochodów, a także informacje na temat działań podejmowanych w odpowiedzi na określone zalecenia Rady, tak aby umożliwić Radzie, w razie potrzeby, podjęcie decyzji zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie to podawane jest do wiadomości publicznej. Komisja monitoruje i ocenia środki dostosowawcze podejmowane w związku z nadmiernym deficytem poprzez przeprowadzenie inspekcji danego państwa członkowskiego. Według uznania Komisji, ta inspekcja może zostać przeprowadzona we współpracy z EBC w stosunku do uczestniczących państw członkowskich oraz państw członkowskich uczestniczących w mechanizmie kursów walutowych (ERM2). Komisja przygotowuje sprawozdanie i przedkłada je Radzie. To sprawozdanie może być podane do wiadomości publicznej.

2.   W przypadku gdy zostały podjęte skuteczne działania zgodnie z wezwaniem wydanym na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu, lecz po dokonaniu wezwania wystąpią nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje budżetowe, Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji, może podjąć decyzję o wydaniu zmienionego wezwania na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu. Zmienione wezwanie, uwzględniające istotne czynniki, o których mowa w art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, może w szczególności przesunąć ostateczny termin skorygowania nadmiernego deficytu o jeden rok. Rada ocenia czy wystąpiły nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje budżetowe, w odniesieniu do zawartej w wezwaniu prognozy ekonomicznej. .”

Uzasadnienie

Inspekcje Komisji w danym państwie członkowskim, które mogą według uznania Komisji odbywać się we współpracy z EBC w stosunku do uczestniczących państw członkowskich oraz państw członkowskich uczestniczących w ERM II powinny przyczynić się do osiągnięcia celów projektu rozporządzenia i powinny stanowić istotny środek zapobiegawczy dla państw członkowskich nieprzestrzegających wymogów.

Konieczność wprowadzenia możliwości zmienionego wezwania na mocy art. 126 ust. 9 nie jest oczywista.

Zmiana nr 6

Art. 1 ust. 14 projektu rozporządzenia

(Art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1467/97)

„Grzywny, o których mowa w art. 12 niniejszego rozporządzenia, stanowią inne dochody, o których mowa w art. 311 Traktatu, i są rozdzielane między uczestniczące państwa członkowskie, które nie odnotowują nadmiernego deficytu określonego zgodnie z art. 126 ust. 6 Traktatu ani nie są objęte procedurą nadmiernego zaburzenia równowagi w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr […/…], proporcjonalnie do łącznego dochodu narodowego brutto (DNB) uprawnionych państw członkowskich.”

„Grzywny, o których mowa w art. 12 niniejszego rozporządzenia, będą przeznaczone na rzecz europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego, .”

Uzasadnienie

Grzywny uiszczane przez państwa członkowskie strefy euro w ramach systemu nadzoru powinny być przeznaczone na potrzeby przyszłego ESM. Konieczne będzie ustanowienie odpowiednich przepisów przejściowych (europejski mechanizm stabilizacji finansowej lub europejski instrument stabilności finansowej jako beneficjenci grzywien) do czasu ustanowienia ESM zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 16 i 17 grudnia 2010 r.

Przeznaczenie grzywien na rzecz ESM jest uzasadnione tym, iż występuje związek między nieprzestrzeganiem przez państwa członkowskie ich obowiązków wynikających z projektów Komisji a potrzebą ustanowienia ESM. Co za tym idzie, grzywny wynikające z pakietu zarządzania gospodarczego powinny być przeznaczone na rzecz ESM.

Jak zostało to podkreślone w treści niniejszej opinii, jeżeli to rozwiązanie zostanie zaakceptowane, to powinno zostać rozszerzone odpowiednio na wszystkie procedury wzmocnione lub utworzone w drodze projektów Komisji.

Każda z regulacji wzmocnionych lub utworzonych w drodze projektów Komisji powinna zawierać dodatkowy motyw preambuły wyjaśniajacy dlaczego należy przeznaczyć ma rzecz ESM naliczone odsetki oraz inne kary finansowe zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami, a mianowicie, zważywszy na związek, jaki występuje między nieprzestrzeganiem przez państwa członkowskie ich zobowiązań w zakresie zarządzania gospodarczego a koniecznością ustanowienia ESM.


Propozycje zmian do projektu dyrektywy Rady w sprawie wymogów dotyczących ram budżetowych w państwach członkowskich

(COM(2010) 523)

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (2)

Zmiana nr 1

Motyw 7 projektu dyrektywy

„(7)

Nierealistyczne, tendencyjne prognozy makroekonomiczne i budżetowe mogą znacząco ograniczyć skuteczność planowania budżetowego, a to z kolei może rozluźnić dyscyplinę budżetową, natomiast przejrzystość i zatwierdzanie metod prognozowania mogą istotnie poprawić jakość prognoz makroekonomicznych i budżetowych na potrzeby planowania budżetowego.”

„(7)

Nierealistyczne, tendencyjne prognozy makroekonomiczne i budżetowe mogą znacząco ograniczyć skuteczność planowania budżetowego, a to z kolei może rozluźnić dyscyplinę budżetową, natomiast przejrzystość i zatwierdzanie metod prognozowania powinny istotnie poprawić jakość prognoz makroekonomicznych i budżetowych na potrzeby planowania budżetowego.”

Uzasadnienie

Przejrzystość i zatwierdzanie metod prognozowania są kluczowe z punktu widzenia jakości prognozowania.

Zmiana nr 2

Motyw 8 projektu dyrektywy

„(8)

Zasadniczym elementem zagwarantowania, by prognozy wykorzystywane do prowadzenia polityki budżetowej były realistyczne, jest przejrzystość, która musi obejmować publiczny dostęp do metod, założeń i parametrów, stanowiących podstawę oficjalnych prognoz makroekonomicznych i budżetowych.”

„(8)

Zasadniczym elementem zagwarantowania, by prognozy wykorzystywane do prowadzenia polityki budżetowej były realistyczne, jest przejrzystość, która musi obejmować publikowanie, a co za tym idzie publiczny dostęp nie tylko do wystarczająco szczegółowych oficjalnych prognoz makroekonomicznych i budżetowych, lecz również do metod, założeń i parametrów, stanowiących podstawę tych prognoz .”

Uzasadnienie

Proponowana zmiana wzmacnia kluczową rolę, przejrzystość i poziom szczegółowości prognoz.

Zmiana 3

Motyw 12 projektu dyrektywy

„(12)

Uwzględniając udokumentowaną skuteczność opartych na regułach ram budżetowych w państwach członkowskich w utrzymywaniu dyscypliny budżetowej, rygorystyczne krajowe przepisy budżetowe, zgodne z celami budżetowymi na poziomie Unii, muszą być podstawą zaostrzonych ram nadzoru budżetowego w Unii. Uzupełnieniem rygorystycznych przepisów budżetowych powinny być wyraźnie określone cele wraz z mechanizmami skutecznego i terminowego monitorowania. Ponadto doświadczenie polityczne wykazało, że aby zapewnić skuteczność funkcjonowania reguł liczbowych należy przewidzieć konsekwencje ich nieprzestrzegania, nawet jeśli koszty miałyby się wiązać jedynie z naruszeniem reputacji.”

„(12)

Uwzględniając udokumentowaną skuteczność opartych na regułach ram budżetowych w państwach członkowskich w utrzymywaniu dyscypliny budżetowej, rygorystyczne krajowe przepisy budżetowe, zgodne z celami budżetowymi na poziomie Unii, muszą być podstawą zaostrzonych ram nadzoru budżetowego w Unii. Uzupełnieniem rygorystycznych przepisów budżetowych powinny być wyraźnie określone cele wraz z mechanizmami skutecznego i terminowego monitorowania. Ponadto doświadczenie polityczne wykazało, że aby zapewnić skuteczność funkcjonowania liczbowych reguł budżetowych należy przewidzieć konsekwencje ich nieprzestrzegania, , które powinny obejmować naruszenie reputacji, koszty polityczne i finansowe. Standardową konsekwencją jest całkowita terminowa spłata zaciągniętego dodatkowego zadłużenia.

Uzasadnienie

Wiarygodność przepisów budżetowych zwiększa się w przypadku, gdy w projekcie dyrektywy określone będą wprost konsekwencje ich nieprzestrzegania, włączając w to zarówno koszty niefinansowe jak i finansowe, a co za tym idzie, takie konsekwencje będą określone w krajowym ustawodawstwie. Zobowiązanie do całkowitej spłaty zadłużenia zaciągniętego ponad dopuszczalny pułap przewidziany przez przepisy budżetowe stanowi znaczący instrument zapobiegający naruszeniom zasad.

Zmiana 4

Nowy motyw 12a projektu dyrektywy

Brak tekstu.

„(12a)

Liczba szczególnych okoliczności, w których dozwolone jest tymczasowe odstępstwo od liczbowych reguł budżetowych powinna być ograniczona. Powinny być spełnione surowe kryteria w zakresie wpływu budżetowego takiego odstępstwa i wynikającej z niego odpowiedzialności. Spłata dodatkowego zadłużenia musi być zapewniona w odpowiednim okresie czasu.”

Uzasadnienie

Podczas gdy wyraźne konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad uznaje się za konieczne do zapewnienia skuteczności, należy także ograniczyć katalog szczególnych okoliczności, w których dozwolone jest czasowe odstępstwo od przestrzegania liczbowych reguł budżetowych. W ten sposób ulegnie wzmocnieniu ogólne zastosowanie konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad. Proponowany nowy motyw preambuły wzmacnia ograniczony charakter odstępstwa przewidziany w art. 6 lit. d projektu dyrektywy. Odstępstwa powinny spełniać surowe kryteria, zaś spłata musi być warunkiem zastosowania takiego wyjątku.

Zmiana 5

Motyw 13 projektu dyrektywy

„(13)

Państwa członkowskie powinny unikać procyklicznej polityki budżetowej, a w okresach dobrej koniunktury gospodarczej działania na rzecz konsolidacji budżetowej powinny być zintensyfikowane. Osiągnięciu tych celów sprzyjają precyzyjnie określone liczbowe reguły budżetowe.”

„(13)

Państwa członkowskie powinny unikać procyklicznej polityki budżetowej, a w okresach dobrej koniunktury gospodarczej działania na rzecz konsolidacji budżetowej powinny być zintensyfikowane. Osiągnięciu tych celów sprzyjają precyzyjnie określone liczbowe reguły budżetowe. Te liczbowe reguły budżetowe powinny obejmować cel w postaci wzmocnienia kontroli nad wydatkami sektora rządowego i samorządowego i zapewniać ministerstwom finansów instrumenty umożliwiające ograniczenie wydatków w celu kontrolowania poziomu deficytu.

Uzasadnienie

W przepisach należy jednoznacznie określić cel wprowadzenie liczbowych reguł budżetowych, tj. wzmocnienie kontroli nad wydatkami sektora rządowego i samorządowego, zaś ministerstwa finansów powinny mieć zapewnione odpowiednie instrumenty w tym zakresie.

Zmiana nr 6

Motyw 18 projektu dyrektywy

„(18)

Skuteczność utrzymywania dyscypliny budżetowej i stabilności finansów publicznych zależy od kompleksowego ujęcia finansów publicznych w ramach budżetowych. Z tego względu szczególną uwagę należy poświęcić działalności funduszy i organów pozabudżetowych mających bezpośredni (bądź widoczny jedynie w średnim okresie) wpływ na sytuację budżetową państw członkowskich.”

„(18)

Skuteczność utrzymywania dyscypliny budżetowej i stabilności finansów publicznych zależy od kompleksowego ujęcia finansów publicznych w ramach budżetowych. Z tego względu działalność funduszy i organów pozabudżetowych mogących mieć bezpośredni (bądź widoczny jedynie w średnim okresie) wpływ na sytuację budżetową państw członkowskich powinna być przedmiotem przejrzystej sprawozdawczości. Ich przewidywany lub potencjalny wpływ na bilanse budżetu sektora rządowego i samorządowego lub zadłużenie powinny być wyraźnie ujęte w średniookresowych ramach budżetowych.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana wzmacnia skuteczność poprzez ustanowienie związku ze średniookresowymi ramami budżetowymi oraz zapewnia zwiększony monitoring takich instytucji poza sektorem rządowym i samorządowym, które mogą wymagać dokonania zastrzyków finansowych.

Zmiana nr 7

Nowy motyw 18a projektu dyrektywy

Brak tekstu

„(18a)

Cel i szczególne cechy niniejszej dyrektywy wymagają transpozycji do prawa krajowego, która jest jak najbliższa brzmieniu dyrektywy. Podczas gdy znajduje to zastosowanie do wszystkich państw członkowskich, tym bardziej powinno być stosowane przez państwa członkowskie, których walutą jest euro. (Uwzględnia się porozumienie Eurogrupy z dnia … (stwierdzające, iż wszystkie państwa członkowskie, których walutą jest euro podejmują się dokonać transpozycji do prawa krajowego zgodnie z tą zasadą)).”

Uzasadnienie

Zobowiązanie do dokonania transpozycji w sposób jak najbliższy brzmieniu dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do państw członkowskich strefy euro, sprawi, że dyrektywa będzie skuteczniejsza.

Zmiana nr 8

Nowy motyw 18b projektu dyrektywy

Brak tekstu.

„(18b)

Istnieje potrzeba, by państwa członkowskie, których walutą jest euro implementowały w krajowych ramach budżetowych uzupełniające zasady w stosunku do zasad wynikających z niniejszej dyrektywy i znajdujących zastosowanie do wszystkich państw członkowskich. Rozdział zawierający szczególne postanowienia dla państw członkowskich, których walutą jest euro wprowadza dwie takie zasady: pierwsza polega na ustanowieniu niezależnych rad budżetowych, których zadaniem będzie zapewnianie niezależnego monitorowania, analiz, oceny i prognoz, zaś druga polega na obowiązku stosowania procesów budżetowania »z góry na dół« (top-down). Podczas gdy pierwsza zasada powinna być obowiązkowa, państwa członkowskie powinny należycie rozważyć wprowadzenie tej drugiej zasady. Państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, mogą na zasadzie dobrowolności wprowadzić część lub wszystkie te dodatkowe zasady do swoich krajowych przepisów budżetowych. W szczególności powinny one rozważyć wprowadzenie do tych przepisów niezależnych rad budżetowych.”

Uzasadnienie

Elementy, które w tym obszarze zostały uznane za pożądane przez Radę w jej konkluzjach z maja 2010 r. oraz wskazane w raporcie grupy zadaniowej powinny być obowiązkowe dla państw członkowskich strefy euro.

Zmiana nr 9

Art. 1 projektu dyrektywy

„W niniejszej dyrektywie określa się szczegółowe przepisy dotyczące właściwości ram budżetowych w państwach członkowskich, niezbędnych do zapewnienia skuteczności procedury nadmiernego deficytu.”

„W niniejszej dyrektywie określa się szczegółowe przepisy dotyczące właściwości ram budżetowych w państwach członkowskich, niezbędnych do zapewnienia zgodności z zobowiązaniem państw członkowskich do unikania nadmiernego deficytu budżetowego, określonym w art. 126 ust. 1 Traktatu.

Uzasadnienie

Proponowana dyrektywa nie powinna odnosić się wprost do procedury nadmiernego deficytu lecz raczej do konieczności unikania nadmiernego deficytu, gdyż dyrektywa, po jej transpozycji w państwach członkowskich, stanie się instrumentem wzmacniającym przestrzeganie przez państwa członkowskie ich zobowiązań wynikających z art. 121 i 126 Traktatu.

Zmiana nr 10

Art. 2 lit. f) projektu dyrektywy

„f)

uzgodnienia dotyczące analizy mającej na celu zwiększenie przejrzystości elementów procesu budżetowego, w tym m.in. kompetencje niezależnych krajowych organów bądź instytucji budżetowych działających w obszarze polityki budżetowej;”

„f)

uzgodnienia dotyczące niezależnego monitorowania, analizy, oceny i zatwierdzania mających na celu zwiększenie przejrzystości elementów procesu budżetowego, w tym m.in. kompetencji niezależnych krajowych organów bądź instytucji budżetowych działających w obszarze polityki budżetowej;”

Uzasadnienie

Uzgodnienia nie powinny być ograniczone jedynie do analizy, lecz obejmować także monitorowanie, ocenę i zatwierdzanie procesów budżetowych i powinny zapewniać, że są one przeprowadzone w niezależny sposób.

Zmiana nr 11

Art. 3 ust. 1 projektu dyrektywy

„1.   Jeśli chodzi o krajowe systemy rachunkowości publicznej, państwa członkowskie dysponują systemami rachunkowości publicznej obejmującymi w sposób kompleksowy i spójny wszystkie podsektory sektora instytucji rządowych i samorządowych zdefiniowane w rozporządzeniu (WE) nr 2223/96 (ESA 95) i zawierającymi informacje niezbędne do opracowania danych na podstawie ESA 95. Systemy rachunkowości publicznej podlegają kontroli wewnętrznej i audytom.”

„1.   W celu zapewnienia terminowej i odpowiedniej sprawozdawczości danych rocznych i kwartalnych na podstawie ESA, zgodnie z wymogami programu transmisji danych ESA, , państwa członkowskie dysponują systemami rachunkowości publicznej, stosującymi uznane na poziomie międzynarodowym standardy rachunkowości dla sektora publicznego na zasadzie memoriałowej, które obejmują w sposób kompleksowy i spójny wszystkie podsektory sektora instytucji rządowych i samorządowych zdefiniowane w rozporządzeniu (WE) nr 2223/96 (ESA 95) . Te systemy podlegają niezależnej kontroli i audytom.”

Uzasadnienie

W celu zwiększenia terminowości udostępniania i trafności danych dostarczanych Komisji, pożądane jest, by państwa członkowskie przyśpieszyły implementację systemów rachunkowości publicznej dla podmiotów sektora publicznego, które przekazują dane na zasadzie memoriałowej zgodnie z uznanymi na poziomie międzynarodowym standardami rachunkowości publicznej. Umożliwia to łatwe przełożenie tych danych do rachunków krajowych opartych na ESA 95. Systemy rachunkowości publicznej powinny być poddane niezależnej kontroli i audytowi.

Zmiana nr 12

Art. 3 ust. 2 projektu dyrektywy

„2.   Państwa członkowskie regularnie i terminowo udostępniają publicznie dane budżetowe dotyczące wszystkich podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych. Państwa członkowskie publikują w szczególności:

a)

w odstępach comiesięcznych, w terminie do końca następnego miesiąca, dane budżetowe w ujęciu kasowym, obejmujące sektor instytucji rządowych i samorządowych z wyszczególnieniem wszystkich podsektorów,

b)

szczegółową tabelę korelacji zawierającą elementy przejściowe pomiędzy danymi w ujęciu kasowym a danymi na podstawie ESA 95.”

„   

Uzasadnienie

EBC podziela pogląd o konieczności zapewnienia terminowego przekazywania danych budżetowych i w związku z tym, EBC popiera wprowadzenie terminów dla sprawozdawczości w zakresie kwartalnych rachunków sektora rządowego i samorządowego opartych na ESA, zgodnie z nowym programem transmisji danych ESA. Zobowiązanie wszystkich państw członkowskich do przedstawienia szczegółowych comiesięcznych danych budżetowych w ujęciu kasowym oraz szczegółowych tabel korelacji niepotrzebnie zwiększyłoby obciążenie w zakresie sprawozdawczości, szczególnie dlatego, że korelacja między danymi w ujęciu kasowym a danymi opartymi na ESA 95 nie jest oczywista. Zważywszy, iż art. 3 ust. 2 nie wskazuje w sposób szczegółowy zawartości danych budżetowych ani też nie określa zasad szacowania, te dodatkowe obciążenie sprawozdawcze jest nieproporcjonalne do wartości dodanej w kontekście europejskiego zarządzania gospodarczego, a nawet skutkuje ryzykiem przekierowania właściwych zasobów, które mogłyby być przeznaczone na poprawę jakości statystyk europejskich w ogólnym sektorze publicznym.

Zmiana nr 13

Art. 4 ust. 1 projektu dyrektywy

„1.   Państwa członkowskie zapewniają, by podstawą planowania budżetowego były realistyczne prognozy makroekonomiczne i budżetowe sporządzone w oparciu o najaktualniejsze informacje. Podstawą planowania budżetowego jest najbardziej prawdopodobny scenariusz makrobudżetowy bądź ostrożniejszy scenariusz, w którym szczegółowo wskazane są odchylenia od najbardziej prawdopodobnego scenariusza makrobudżetowego. Prognozy makroekonomiczne i budżetowe przygotowuje się przy uwzględnieniu, w stosownych przypadkach, prognoz Komisji. Rozbieżności pomiędzy wybranym scenariuszem makrobudżetowym a prognozą Komisji wyjaśnia się.”

„1.   Państwa członkowskie zapewniają, by podstawą planowania budżetowego były realistyczne prognozy makroekonomiczne i budżetowe sporządzone w oparciu o najaktualniejsze informacje. Podstawą planowania budżetowego jest najbardziej prawdopodobny scenariusz makrobudżetowy bądź ostrożniejszy scenariusz, w którym szczegółowo wskazane są odchylenia od najbardziej prawdopodobnego scenariusza makrobudżetowego. Prognozy makroekonomiczne i budżetowe porównuje się z prognozami Komisji. Rozbieżności pomiędzy wybranym scenariuszem makrobudżetowym a prognozą Komisji wyjaśnia się.”

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ogranicza element niepewności co do obowiązku uwzględniania prognoz Komisji.

Zmiana nr 14

Art. 4 ust. 4 projektu dyrektywy

„4.   Państwa członkowskie regularnie zlecają audyty, w tym oceny ex-post, prognoz makroekonomicznych i budżetowych przygotowanych na potrzeby planowania budżetowego. Wyniki audytów podaje się do wiadomości publicznej.”

„4.   Państwa członkowskie regularnie zlecają audyty, w tym oceny ex-post, prognoz makroekonomicznych i budżetowych przygotowanych na potrzeby planowania budżetowego. Wyniki tych niezależnych audytów podaje się do wiadomości publicznej.”

Uzasadnienie

Przeprowadzane audyty powinny być niezależne.

Zmiana nr 15

Art. 6 projektu dyrektywy

„Nie naruszając postanowień Traktatu dotyczących unijnych ram nadzoru budżetowego, liczbowe reguły budżetowe precyzują następujące elementy:

a)

definicję celu i zakres zasad;

b)

skuteczne i terminowe monitorowanie przestrzegania zasad, np. przez niezależne krajowe organy bądź instytucje budżetowe działające w obszarze polityki budżetowej;

c)

konsekwencje ich nieprzestrzegania;

d)

klauzule korekcyjne, określające ograniczoną liczbę okoliczności, w których dozwolone jest nieprzestrzeganie zasad.”

„Nie naruszając postanowień Traktatu dotyczących unijnych ram nadzoru budżetowego, liczbowe reguły budżetowe precyzują następujące elementy:

a)

definicję celu i zakres zasad;

b)

skuteczne i terminowe monitorowanie przestrzegania zasad, np. przez niezależne krajowe organy bądź instytucje budżetowe działające w obszarze polityki budżetowej;

c)

konsekwencje ich nieprzestrzegania, które obejmują oczywisty polityczny i finansowy koszt dla organów odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie, w tym nałożenie obowiązku całkowitej spłaty dodatkowego zaciągniętego zadłużenia;

d)

klauzule korekcyjne, jeżeli są w ogóle ustanowione, określające ograniczoną liczbę okoliczności, w których dozwolone jest nieprzestrzeganie zasad.”

Uzasadnienie

Wiarygodność przepisów budżetowych zwiększa się w przypadku gdy w projektowanej dyrektywie określone będą wprost konsekwencje ich nieprzestrzegania, włączając w to zarówno koszty niefinansowe jak i finansowe, a co za tym idzie, takie konsekwencje będą określone w krajowym ustawodawstwie. Klauzule korekcyjne nie powinny stanowić wymogu, lecz gdy są one przewidziane powinny być ograniczone co do ich zakresu i czasu zastosowania. Zobowiązanie do całkowitej spłaty zadłużenia zaciągniętego ponad dopuszczalne ramy przewidziane przez przepisy budżetowe stanowi znaczący instrument zapobiegający naruszeniom.

Zmiana nr 16

Art. 8 ust. 2 lit. a projektu dyrektywy

„a)

kompleksowych i przejrzystych wieloletnich celów budżetowych w zakresie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz wszelkich innych zbiorczych wskaźników budżetowych, dopilnowując, by były one zgodne z obowiązującymi regułami budżetowymi przewidzianymi w rozdziale IV;”

„a)

kompleksowych i przejrzystych wieloletnich celów budżetowych w zakresie deficytu, wydatków i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz wszelkich innych zbiorczych wskaźników budżetowych, dopilnowując, by były one zgodne z obowiązującymi regułami budżetowymi przewidzianymi w rozdziale IV;”

Uzasadnienie

Zważywszy, iż zwiększanie wydatków będzie oceniane na podstawie zmienionego rozporządzenia (WE) nr 1466/97, wydatki powinny być wskazane wprost jako cel budżetowy na poziomie krajowym.

Zmiana 17

Art. 12 ust. 1 projektu dyrektywy

„1.   Liczbowe reguły budżetowe mają zastosowanie do wszystkich podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych.”

„1.   Aby zapewnić, by cele budżetowe obejmowały wszystkie podsektory sektora instytucji rządowych i samorządowych i były zgodne ze zobowiązaniami państw członkowskich na mocy Paktu na rzecz stabilności i wzrostu, zostaną opracowane i wprowadzone w życie liczbowe reguły budżetowe.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana wyjaśnia, że liczbowe reguły budżetowe powinny obejmować wszystkie podsektory sektora instytucji rządowych i samorządowych i powinny być zgodne z Paktem na rzecz stabilności i wzrostu.

Zmiana nr 18

Nowy rozdział VIA „Przepisy szczególne dla państw członkowskich, których walutą jest euro”

Nowy art. 13b projektu dyrektywy

Brak tekstu

„1.   W uzupełnieniu obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy i bez uszczerbku dla jakiegokolwiek z nich, państwa członkowskie, których walutą jest euro ustanowią w swoich ramach budżetowych niezależną radę budżetową, której zadaniem jest zapewnienie niezależnego monitorowania, analizy, oceny i prognoz we wszystkich obszarach krajowej polityki finansów publicznych, które mogą mieć wpływ na to, iż dane państwo członkowskie, którego walutą jest euro będzie spełniać swoje zobowiązania wynikające z art. 121 i 126 Traktatu, jak również wynikające z jakiegokolwiek prawodawstwa lub środków przyjętych na podstawie tych artykułów lub też na mocy art. 136 Traktatu.

Państwa członkowskie, których walutą jest euro, w odpowiedni sposób rozważą zastosowanie metody »z góry na dół« (top-down), co oznacza metodę budżetową, która rozpoczyna się od ustalenia całkowitego poziomu wydatków, który jest następnie przydzielany w stosunku do wydatków poszczególnych ministerstw lub agencji rządowych i w ten sposób wspiera przestrzeganie ograniczeń wydatków.

2.   W uzupełnieniu zobowiązań na mocy niniejszej dyrektywy i bez uszczerbku dla jakiegokolwiek z nich, państwa członkowskie, których walutą nie jest euro mogą na zasadzie dobrowolnej, także wprowadzić do ich ram budżetowych wszystkie z powyższych zasad lub tylko niektóre z nich, w szczególności wymóg ustanowienia niezależnych rad budżetowych.”

Uzasadnienie

W uzupełnieniu minimalnych wymogów krajowych ram budżetowych, elementy, które w tym obszarze zostały uznane za pożądane przez Radę w jej konkluzjach z 17 maja 2010 r. oraz wskazane w raporcie grupy zadaniowej powinny być obowiązkowe dla państw członkowskich strefy euro. Powinna być również bezpośrednio wskazana możliwość przyjęcia takich pożądanych elementów przez państwa członkowskie niebędące w strefie euro.

Zmiana nr 19

Akapit pierwszy art. 14 ust. 1 projektu dyrektywy

„1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 31 grudnia 2013 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.”

„1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 31 grudnia 2012 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.”

Uzasadnienie

Zważywszy, iż krajowe procedury zatwierdzenia ESM powinny zostać zakończone do dnia 1 stycznia 2013 r. niniejsza dyrektywa powinna być transponowana do tej daty.


Propozycje zmian do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro

(COM(2010) 524)

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (3)

Zmiana nr 1

Motyw 5

„(5)

Przewidziane w prewencyjnej części paktu stabilności i wzrostu sankcje dla państw członkowskich, których walutą jest euro, powinny stanowić zachętę do prowadzenia rozważnej polityki budżetowej. Polityka taka powinna zapewniać, by tempo wzrostu wydatków publicznych zasadniczo nie przekraczało ostrożnie ustalonego tempa wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w perspektywie średniookresowej, chyba że wyższe tempo wzrostu wydatków publicznych jest zrównoważone wzrostem dochodów budżetowych lub uznaniowe ograniczenia dochodów są zrekompensowane cięciami wydatków.”

„(5)

Przewidziane w prewencyjnej części paktu stabilności i wzrostu sankcje dla państw członkowskich, których walutą jest euro, powinny stanowić zachętę do przyjęcia ścieżki dostosowań w kierunku celu średniookresowego. .”

Uzasadnienie

Preferowane jest jednoznaczne odniesienie do ścieżki dostosowań w kierunku średniookresowego celu zamiast odniesienia do prowadzenia rozważnej polityki budżetowej.

Zmiana nr 2

Motyw 11 projektu rozporządzenia

„(11)

Rada powinna mieć możliwość ograniczenia wysokości lub anulowania sankcji nałożonych na państwa członkowskie, których walutą jest euro, działając na wniosek Komisji przygotowany na podstawie umotywowanego wniosku danego państwa członkowskiego. W przypadku części naprawczej paktu stabilności i wzrostu Komisja powinna mieć również możliwość zaproponowania ograniczenia wysokości lub anulowania sankcji ze względu na wyjątkową sytuację gospodarczą.”

Uzasadnienie

Jak zostało to wskazane w pkt 10 niniejszej opinii, EBC zaleca usunięcie tych ograniczeń zasady automatyzmu.

Zmiana nr 3

Motyw 12 projektu rozporządzenia

„(12)

Depozyt nieoprocentowany powinien być zwracany po skorygowaniu nadmiernego deficytu, natomiast odsetki od takich depozytów oraz zapłacone grzywny powinny być rozdzielane między państwa członkowskie, których walutą jest euro i które nie odnotowują nadmiernego deficytu ani nie są objęte procedurą nadmiernego zaburzenia równowagi.”

„(12)

Depozyt nieoprocentowany powinien być zwracany po skorygowaniu nadmiernego deficytu, natomiast odsetki od takich depozytów oraz zapłacone grzywny powinny być przeznaczone na rzecz europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego.”

Uzasadnienie

Zob. proponowaną zmianę do art. 7 poniżej.

Zmiana nr 4

Art. 3 ust. 1 i 4 projektu rozporządzenia

„1.

Jeżeli zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu Rada kieruje do państwa członkowskiego zalecenie dotyczące podjęcia niezbędnych działań korygujących w obliczu utrzymujących się lub szczególnie poważnych i znacznych odstępstw od rozważnej polityki budżetowej, o których to działaniach mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1466/97, Rada, działając na wniosek Komisji, nakłada obowiązek złożenia oprocentowanego depozytu. Uznaje się, że decyzja została przyjęta przez Radę, jeżeli w terminie dziesięciu dni od przyjęcia wniosku przez Komisję Rada nie odrzuci go kwalifikowaną większością głosów. Rada może zmienić wniosek zgodnie z art. 293 ust. 1 Traktatu.

[…]

4.

W drodze odstępstwa od przepisów ust. 2 Komisja, w odpowiedzi na umotywowany wniosek danego państwa członkowskiego skierowany do niej w terminie dziesięciu dni od przyjęcia zalecenia Rady, o którym mowa w ust. 1, może zaproponować zmniejszenie wysokości oprocentowanego depozytu lub jego anulowanie.”

„1.

Jeżeli zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu Rada kieruje do państwa członkowskiego zalecenie dotyczące podjęcia niezbędnych działań korygujących w obliczu zaobserwowanych znacznych odstępstw od ścieżki dostosowań w kierunku średniookresowego celu, o których to działaniach mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1466/97, Rada, działając na wniosek Komisji, nakłada obowiązek złożenia oprocentowanego depozytu. Uznaje się, że decyzja została przyjęta przez Radę, jeżeli w terminie dziesięciu dni od przyjęcia wniosku przez Komisję Rada nie odrzuci go kwalifikowaną większością głosów. Rada może zmienić wniosek zgodnie z art. 293 ust. 1 Traktatu.

[…]

Uzasadnienie

EBC zaleca, by zastąpić koncepcje abstrakcyjne koncepcjami, które można jednoznacznie oszacować.

EBC zaleca usunięcia dodatkowych kroków w procedurze, które dokonują przeglądu decyzji podejmowanych po wystarczających dyskusjach, gdyż ogranicza to poziom automatyzmu.

Zmiana nr 5

Art. 4 ust. 4 projektu rozporządzenia

„4.   W drodze odstępstwa od przepisów ust. 2 niniejszego artykułu Komisja może, w związku z wyjątkową sytuacją gospodarczą lub w odpowiedzi na umotywowany wniosek danego państwa członkowskiego skierowany do niej w terminie dziesięciu dni od przyjęcia decyzji Rady zgodnie z art. 126 ust. 6 Traktatu, zaproponować zmniejszenie wysokości nieoprocentowanego depozytu lub jego anulowanie.”

„   ”

Uzasadnienie

EBC proponuje usunięcie tych ograniczeń zasady automatyzmu.

Zmiana nr 6

Art. 5 ust. 4 projektu rozporządzenia

„4.   W drodze odstępstwa od przepisów ust. 2 niniejszego artykułu Komisja może, w związku z wyjątkową sytuacją gospodarczą lub w odpowiedzi na umotywowany wniosek danego państwa członkowskiego skierowany do niej w terminie dziesięciu dni od przyjęcia decyzji Rady zgodnie z art. 126 ust. 8 Traktatu, zaproponować zmniejszenie wysokości grzywny lub jej anulowanie.”

„   ”

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprzedniej zmiany.

Zmiana nr 7

Art. 7 projektu rozporządzenia

„Dochody Komisji z odsetek od depozytów złożonych zgodnie z art. 4 i grzywny zapłacone zgodnie z art. 5 stanowią inne dochody, o których mowa w art. 311 Traktatu, i są rozdzielane między państwa członkowskie, których walutą jest euro i które nie odnotowują nadmiernego deficytu stwierdzonego zgodnie z art. 126 ust. 6 Traktatu ani nie są objęte procedurą nadmiernego zaburzenia równowagi w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr […/…].”

„Dochody Komisji z odsetek od depozytów złożonych zgodnie z art. 4 i grzywny zapłacone zgodnie z art. 5 stanowią inne dochody, o których mowa w art. 311 Traktatu, i są przeznaczone na rzecz europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego.”

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie dotyczące zmiany nr 6 do projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97.


Propozycje zmian do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro

(COM(2010) 525)

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (4)

Zmiana nr 1

Nowy motyw 6a projektu rozporządzenia

Brak tekstu.

„(6a)

Należy wprowadzić stopniowanie sankcji, w ramach którego Rada powinna nałożyć obowiązek złożenia oprocentowanego depozytu w przypadku niezachowania właściwego terminu narzuconego przez Radę, w celu nałożenia grzywny w sytuacji niezachowania dwóch kolejnych właściwych terminów.”

Uzasadnienie

Nałożenie obowiązku złożenia oprocentowanego depozytu po pierwszym istotnym naruszeniu zasad przez państwo członkowskie powinno ułatwić nałożenie grzywien w sytuacji powtarzającego się niezachowania kolejnych właściwych terminów.

Zmiana nr 2

Motyw 12 projektu rozporządzenia

„(12)

Zapłacone grzywny powinny być rozdzielane między państwa członkowskie, których walutą jest euro i które nie są objęte procedurą nadmiernego zaburzenia równowagi ani nie odnotowują nadmiernego deficytu.”

„(12)

Zapłacone grzywny powinny być przeznaczone na rzecz europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego.”

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie dotyczące zmiany nr 6 do projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97.

Zmiana nr 3

Art. 1 ust. 1 projektu rozporządzenia

„1.   Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się system grzywien służących skutecznemu korygowaniu zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro.”

„1.   Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się system sankcji służących skutecznemu korygowaniu zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro.”

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia powinien odnosić się do systemu sankcji, by objąć nie tylko grzywny lecz również depozyty oprocentowane.

Zmiana nr 4

Art. 2 projektu rozporządzenia

„Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje określone w art. 2 rozporządzenia (UE) nr […/…].

Dodatkowo zastosowanie ma następująca definicja:

»wyjątkowa sytuacja gospodarcza« oznacza sytuację, w której przekroczenie przez deficyt publiczny wartości referencyjnej uznaje się za wyjątkowe w rozumieniu art. 126 ust. 2 lit. a) tiret drugie Traktatu i przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97. (5)

„Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje określone w art. 2 rozporządzenia (UE) nr […/…].

 (6).

Uzasadnienie

Zob. uwagi EBC w zmianie nr 5 dotyczącej art. 3 projektu rozporządzenia i jej uzasadnienie. W świetle proponowanych zmian w treści art. 3 nie ma potrzeby wprowadzania definicji „wyjątkowej sytuacji gospodarczej.”

Zmiana nr 5

Art. 3 projektu rozporządzenia

„1.   Rada, działając na wniosek Komisji, nakłada roczną grzywnę w następujących przypadkach:

(1)

jeśli wyznaczono dwa kolejne terminy zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr […/…], a następnie Rada zgodnie z art. 10 ust. 4 tego rozporządzenia uznała, że dane państwo członkowskie nadal nie podjęło zaleconych działań naprawczych; lub

(2)

jeśli wyznaczono dwa kolejne terminy zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr […/…], a następnie Rada zgodnie z art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia uznała, że dane państwo członkowskie ponownie przedstawiło niewystarczający plan działań naprawczych.

Uznaje się, że decyzja została przyjęta przez Radę, jeżeli w terminie dziesięciu dni od przyjęcia wniosku przez Komisję Rada nie odrzuci go kwalifikowaną większością głosów. Rada może zmienić wniosek zgodnie z art. 293 ust. 1 Traktatu.

2.   Proponowana przez Komisję grzywna wynosi 0,1 % PKB danego państwa członkowskiego w poprzednim roku.

3.   W drodze odstępstwa od przepisów ust. 2 Komisja może, w związku z wyjątkową sytuacją gospodarczą lub w odpowiedzi na umotywowany wniosek danego państwa członkowskiego skierowany do niej w terminie dziesięciu dni od daty podjęcia przez Radę decyzji, o których mowa w ust. 1, zaproponować zmniejszenie wysokości grzywny lub jej anulowanie.

4.   Jeżeli państwo członkowskie zapłaciło roczną grzywnę za dany rok kalendarzowy, a następnie Rada zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […/…] uznała, że państwo to w danym roku podjęło zalecane działania naprawcze, zapłacona grzywna jest zwracana danemu państwu członkowskiemu w części obliczonej pro rata temporis.”

„1.   Rada, działając na wniosek Komisji, nakłada obowiązek ustanowienia oprocentowanego depozytu w następujących przypadkach:

(1)

jeśli wyznaczono termin zgodnie z art. 7 ust. 2 lub art. 10 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr […/…], a następnie Rada zgodnie z art. 10 ust. 1 tego rozporządzenia uznała, że dane państwo członkowskie nadal nie podjęło zaleconych działań naprawczych; lub

(2)

jeśli wyznaczono termin zgodnie z art. 8 ust. 1 lub 2 rozporządzenia (UE) nr […/…], a następnie Rada zgodnie z art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia uznała, że dane państwo członkowskie ponownie przedstawiło niewystarczający plan działań naprawczych.

Uznaje się, że decyzja została przyjęta przez Radę, jeżeli w terminie dziesięciu dni od przyjęcia wniosku przez Komisję Rada nie odrzuci go kwalifikowaną większością głosów. Rada może zmienić wniosek zgodnie z art. 293 ust. 1 Traktatu.

2.   Proponowany przez Komisję oprocentowany depozyt wynosi 0,2 % PKB danego państwa członkowskiego w poprzednim roku.

   

4.   Jeżeli państwo członkowskie ustanowiło oprocentowany depozyt za dany rok kalendarzowy, a następnie Rada zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […/…] uznała, że państwo to w danym roku podjęło zalecane działania naprawcze, ustanowiony depozyt jest zwracany danemu państwu członkowskiemu wraz z naliczonymi odsetkami.

5.   Rada, działając na wniosek Komisji, nakłada roczną grzywnę w następujących przypadkach:

1)

jeżeli wyznaczono dwa kolejne terminy zgodnie z art. 7 ust. 2 lub art. 10 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr […/…], a następnie Rada zgodnie z art. 10 ust. 1 tego rozporządzenia uznała, że dane państwo członkowskie nadal nie podjęło zaleconych działań naprawczych; lub

2)

jeżeli wyznaczono dwa kolejne terminy zgodnie z art. 8 ust. 1 lub 2 rozporządzenia (UE) nr […/…], a następnie Rada zgodnie z art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia uznała, że dane państwo członkowskie ponownie przedstawiło niewystarczający plan działań naprawczych.

6.   Jeżeli państwo członkowskie zapłaciło roczną grzywnę za dany rok kalendarzowy, a następnie Rada zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […/…] uznała, że państwo to w danym roku podjęło zalecane działania naprawcze, zapłacona grzywna jest zwracana danemu państwu członkowskiemu w części obliczonej pro rata temporis.

7.   Roczna grzywna wynosi 0,2 % PKB danego państwa członkowskiego w poprzednim roku.

Uzasadnienie

EBC zaleca, aby niedotrzymanie jednego terminu było wystarczające do nałożenia obowiązku ustanowienia depozytu, co powaliłoby na stopniowanie sankcji, gdyż grzywny mogłyby być wtedy nakładane w związku z powtórnym nieprzestrzeganiem zaleceń. Dodatkowo EBC proponuje usunięcie kroków w zakresie zmiany sankcji, które wydłużają procedurę i zmniejszają automatyzm.

Zmiana nr 6

Art. 4 projektu rozporządzenia

„Grzywny zapłacone zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia stanowią inne dochody, o których mowa w art. 311 Traktatu, i są rozdzielane między państwa członkowskie, których walutą jest euro i które nie są objęte procedurą nadmiernego zaburzenia równowagi w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr […/…] ani nie odnotowują nadmiernego deficytu stwierdzonego zgodnie z art. 126 ust. 6 Traktatu, proporcjonalnie do ich udziału w łącznym dochodzie narodowym brutto (DNB) uprawnionych państw członkowskich.”

„Grzywny zapłacone zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia stanowią inne dochody, o których mowa w art. 311 Traktatu, i są przeznaczone na rzecz europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego.”

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie dotyczące zmiany nr 6 do projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97.


Propozycje zmian do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych

(COM(2010) 526)

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (7)

Zmiana nr 1

Motyw 7

„(7)

Obowiązek osiągnięcia i utrzymania średniookresowego celu budżetowego należy wprowadzić w życie poprzez doprecyzowanie zasad prowadzenia rozważnej polityki budżetowej.”

Uzasadnienie

EBC nie widzi potrzeby wprowadzania pojęcia rozważnej polityki budżetowej.

Zmiana 2

Motyw 9 projektu rozporządzenia

„(9)

Prowadzenie rozważnej polityki budżetowej wymaga, aby tempo wzrostu wydatków publicznych zazwyczaj nie przekraczało ostrożnie ustalonego tempa wzrostu PKB w średnim okresie, przy czym każde przekroczenie tej wartości powinno być zrównoważone uznaniowym wzrostem dochodów budżetowych, a uznaniowe ograniczenie dochodów zrekompensowane cięciami wydatków.”

„(9)

Wystarczający postęp w kierunku średniookresowego celu budżetowego powinien być oszacowany na podstawie całościowej oceny, mając za punkt odniesienia bilans strukturalny, włączając w to analizę wydatków z wyłączeniem środków uznaniowych po stronie dochodów. W tym aspekcie, tak długo jak średniookresowy cel jest osiągany, tempo wzrostu wydatków publicznych nie powinno przekraczać ustalonego tempa potencjalnego wzrostu PKB w średnim okresie, przy czym wzrost wydatków przekraczający tę wartość powinien być zrównoważony uznaniowym wzrostem dochodów budżetowych, a uznaniowe ograniczenie dochodów powinno być zrekompensowane cięciami wydatków. Prognozowane tempo potencjalnego wzrostu PKB w średnim okresie powinno być ustalane zgodnie ze wspólną metodologią wykorzystywaną przez Komisję. Wpływ struktury wzrostu gospodarczego na wzrost dochodów powinien być uznawany za środek zapobiegający poleganiu na wzroście dochodów zależnym od określonej struktury wzrostu państwa członkowskiego, która może podlegać zmianom.

Uzasadnienie

EBC zaleca, by wykorzystywać jednoznaczne kryteria zamiast koncepcji abstrakcyjnych. Struktura wzrostu może mieć istotny wpływ na wzrost dochodów publicznych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w tej zasadzie.

Zmiana nr 3

Motyw 10 projektu rozporządzenia

„(10)

Czasowe odstąpienie od rozważnej polityki budżetowej powinno być dozwolone w przypadku znacznego pogorszenia koniunktury o charakterze ogólnym, tak by ułatwić ożywienie gospodarcze.”

Uzasadnienie

Wobec fundamentalnego znaczenia stabilności budżetowej, EBC zaleca usunięcie tej nowej klauzuli korekcyjnej.

Zmiana nr 4

Motyw 11 projektu rozporządzenia

„(11)

W przypadku znacznego odstąpienia od rozważnej polityki budżetowej do danego państwa członkowskiego należy skierować ostrzeżenie, a w przypadku gdyby odstąpienie to utrzymywało się lub było szczególnie poważne, należy skierować do niego zalecenie w sprawie podjęcia niezbędnych środków naprawczych.”

„(11)

W przypadku znacznego odstąpienia od ścieżki dostosowań w kierunku średniookresowego celu, Komisja może zwrócić się do danego państwa członkowskiego o przedstawienie dodatkowych sprawozdań, a do tego państwa członkowskiego należy skierować ostrzeżenie, a także należy skierować do niego zalecenie Rady wyznaczające termin na podjęcie niezbędnych środków naprawczych.

Dane państwo członkowskie powinno przedłożyć Radzie sprawozdanie o podjętych środkach. Jeżeli dane państwo członkowskie nie podejmie odpowiednich działań w terminie wskazanym przez Radę, Rada powinna przyjąć zalecenie i przedłożyć raport Radzie Europejskiej.

Uzasadnienie

Sprawozdawczość przewidziana w proponowanej zmianie powinna zwiększyć nacisk na nieprzestrzegające zasad państwo członkowskie.

Zmiana nr 5

Nowy motyw 11a projektu rozporządzenia

Brak tekstu

„(11a)

Ciało doradcze składające się z osób o uznanych kompetencjach w dziedzinie gospodarczej i budżetowej powinno zostać ustanowione w celu przedstawiania przez nich corocznego niezależnego raportu adresowanego do instytucji Unii w sprawie sposobu wykonywania przez Komisję i Radę ich obowiązków wskazanych w art. 121 i 126 Traktatu oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1466/97, [w rozporządzeniu (WE) nr 1467/97, oraz w treści następujących rozporządzeń: rozporządzenia (UE) nr […/…] w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro; rozporządzenia (UE) nr […/…] w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro; rozporządzenia (UE) nr […/…] w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania]. Jeżeli możliwości tego ciała doradczego na to pozwolą, będzie ono na wniosek Komisji, Rady lub Rady Europejskiej dostarczać analiz dotyczących szczególnych kwestii gospodarczych lub budżetowych. Te ciało doradcze nie powinno naruszać właściwości Komisji. Członkowie ciała doradczego powinni być w pełni niezależni.”

Uzasadnienie

EBC uważa, iż takie ciało doradcze przyczyniłoby się do przestrzegania przez Radę i Komisję ciążących na nich obowiązków na mocy Traktatu oraz na mocy procedur określonych w projektach Komisji. Ciało doradcze powinno zostać ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia, zaś inne rozporządzenia będące przedmiotem projektów Komisji powinny zawierać stosowne odniesienia do niniejszego rozporządzenia. Bez uszczerbku dla jego głównego celu i jeżeli pozwolą na to jego zasoby, Rada Europejska, Rada lub Komisja Europejska mogłyby zwracać się do tego ciała o przedstawienie szczególnych analiz. Należy pokreślić, iż zadania tego ciała doradczego nie wkraczają w obszar kompetencji Komisji.

Zmiana nr 6

Motyw 12 projektu rozporządzenia

„(12)

Aby zapewnić przestrzeganie unijnych ram nadzoru budżetowego obowiązujących uczestniczące państwa członkowskie, należy ustanowić, na mocy art. 136 Traktatu, szczególny mechanizm egzekwowania w przypadkach, w których nie ustało poważne i utrzymujące się odstąpienie od rozważnej polityki budżetowej.”

„(12)

Aby zapewnić przestrzeganie unijnych ram nadzoru budżetowego obowiązujących uczestniczące państwa członkowskie, należy ustanowić, na mocy art. 136 Traktatu, szczególny mechanizm egzekwowania w przypadkach, w których nie ustało poważne i utrzymujące się odstąpienie od ścieżki dostosowań w kierunku średniookresowego celu.”

Uzasadnienie

Preferowane jest jednoznacznie odniesienie do ścieżki dostosowań w kierunku średniookresowego celu zamiast odniesienia do prowadzenia rozważnej polityki budżetowej.

Zmiana nr 7

Art. 1 ust. 2 lit. c projektu rozporządzenia

(Art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1466/97)

„3.   Informacje dotyczące zmian salda sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zmian wskaźnika zadłużenia tego sektora, wzrostu wydatków publicznych, planowanej ścieżki wzrostu dochodów publicznych, przy założeniu niezmiennego kursu polityki, planowanych środków uznaniowych po stronie dochodów oraz podstawowych założeń ekonomicznych określonych w ust. 2 lit. a) i b) są przedkładane w ujęciu rocznym i obejmują, oprócz roku bieżącego i ubiegłego, przynajmniej trzy następne lata.”

„3.   Informacje dotyczące zmian salda sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zmian wskaźnika zadłużenia tego sektora, wzrostu wydatków publicznych, planowanej ścieżki wzrostu dochodów publicznych, przy założeniu niezmiennego kursu polityki, planowanych środków uznaniowych po stronie dochodów, odpowiednio określonych ilościowo oraz podstawowych założeń ekonomicznych określonych w ust. 2 lit. a) i b) są przedkładane w ujęciu rocznym i obejmują, oprócz roku bieżącego i ubiegłego, przynajmniej trzy następne lata.”

Uzasadnienie

Występuje potrzeba ustanowienia bardziej surowego wymogu określenia ilościowego w zakresie środków uznaniowych po stronie dochodów.

Zmiana nr 8

Art. 1 ust. 4 projektu rozporządzenia

(Art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1466/97)

„1.   […]

Oceniając ścieżkę dostosowania do średniookresowego celu budżetowego, Rada bada, czy dane państwo członkowskie realizuje wymaganą do osiągnięcia tego celu właściwą roczną korektę salda budżetowego w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe, przyjmując 0,5 % PKB jako wartość odniesienia dla tej korekty. W odniesieniu do państw członkowskich o wysokim poziomie zadłużenia lub nadmiernych zaburzeniach równowagi makroekonomicznej Rada bada, czy roczna korekta salda budżetowego w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe, przekracza wartość 0,5 % PKB. Rada bierze pod uwagę, czy w okresach dobrej koniunktury podejmowany jest większy wysiłek dostosowawczy, podczas gdy wysiłek ten może być bardziej ograniczony w okresach złej koniunktury.

[…]

Ostrożnie ustalone tempo wzrostu PKB w średnim okresie należy oceniać na podstawie prognoz dziesięcioletnich, aktualizowanych w regularnych odstępach czasu.

[…]

Rada bada ponadto, czy treść programu stabilności ułatwia osiągnięcie trwałej konwergencji w strefie euro i ściślejszą koordynację polityk gospodarczych, a także czy polityka gospodarcza danego państwa członkowskiego jest zgodna z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii.

W okresach znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej o charakterze ogólnym państwom członkowskim można zezwolić na czasowe odejście od ścieżki dostosowania wymaganej w ramach prowadzenia rozważnej polityki budżetowej, o której mowa w akapicie czwartym.”

„1.   […]

Oceniając ścieżkę dostosowania do średniookresowego celu budżetowego, Rada bada, czy dane państwo członkowskie realizuje wymaganą do osiągnięcia tego celu właściwą roczną korektę salda budżetowego w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe, przyjmując 0,5 % PKB jako wartość odniesienia dla tej korekty. W odniesieniu do państw członkowskich, w których zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: i) wartość zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych przekracza wartości odniesienia wynoszącą 60 % PKB, ii) występują poważne ryzyka z punktu widzenia stabilności budżetowej, lub iii) występują nadmierne zaburzenia równowagi makroekonomicznej, Rada bada, czy roczna korekta salda budżetowego w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe, przekracza znacząco wartość 0,5 % PKB. Rada bierze pod uwagę, czy w okresach dobrej koniunktury podejmowany jest większy wysiłek dostosowawczy, podczas gdy wysiłek ten może być bardziej ograniczony w okresach złej koniunktury. Uwzględniany jest wpływ struktury wzrostu na wzrost dochodów.

[…]

Tempo potencjalnego wzrostu PKB jako wartość odniesienia w średnim okresie należy oceniać na podstawie prognoz dziesięcioletnich, aktualizowanych w regularnych odstępach czasu.

[…]

Rada bada ponadto, czy treść programu stabilności ułatwia utrzymanie trwałej konwergencji w strefie euro i ściślejszą koordynację polityk gospodarczych, a także czy polityka gospodarcza danego państwa członkowskiego jest zgodna z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii.

Uzasadnienie

W uzupełnieniu uwag technicznych niewymagających wyjaśnienia, możliwość odstępstwa od ścieżki dostosowania na podstawie „znacznego pogorszenia koniunktury o charakterze ogólnym” oznacza, że ścieżka dostosowań, która jest już oparta na abstrakcyjnej koncepcji „rozważnej polityki budżetowej” byłaby poddana dodatkowej klauzuli korekcyjnej, co osłabiałoby stabilność budżetową.

Zmiana nr 9

Art. 1 ust. 5 projektu rozporządzenia

(Art. 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1466/97)

„2   W przypadku znacznego odstąpienia od rozważnej polityki budżetowej, w rozumieniu art. 5 ust. 1 akapit czwarty niniejszego rozporządzenia, oraz aby zapobiec wystąpieniu nadmiernego deficytu Komisja, zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu, może skierować do danego państwa członkowskiego ostrzeżenie.

Odstąpienie od rozważnej polityki budżetowej uznaje się za znaczne jeżeli spełnione są następujące warunki: wzrost wydatków przekracza tempo zgodne z rozważną polityką budżetową i nie jest skompensowany uznaniowymi środkami na rzecz zwiększenia dochodów lub uznaniowe środki na rzecz zmniejszenia dochodów nie są skompensowane ograniczeniem wydatków, a odstąpienie ma łączny wpływ na saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych w wysokości co najmniej 0,5 % PKB w ciągu jednego roku, bądź co najmniej 0,25 % PKB średnio rocznie w ciągu dwóch kolejnych lat.

[…]

3.   Jeżeli znaczne odstąpienie od rozważnej polityki budżetowej utrzymuje się lub jest szczególnie poważne, Rada, na zalecenie Komisji, kieruje do danego państwa członkowskiego zalecenie w sprawie podjęcia niezbędnych środków dostosowawczych. Rada, na wniosek Komisji, podaje zalecenie do wiadomości publicznej.”

[Kolejność pierwszego i drugiego akapitu art. 6 ust. 2 została odwrócona]

„2.   Stwierdzone odstąpienie od ścieżki dostosowań do średniookresowego celu uznaje się za znaczne jeżeli spełnione są następujące warunki: a) roczna poprawa bilansu strukturalnego nie spełnia wymogu wskazanego w art. 5 ust. 1 akapit drugi lub b) wzrost wydatków przekracza tempo potencjalnego wzrostu PKB jako wartość odniesienia w średnim okresie i nie jest skompensowany uznaniowymi środkami na rzecz zwiększenia dochodów lub uznaniowe środki na rzecz zmniejszenia dochodów nie są skompensowane ograniczeniem wydatków, a odstąpienie ma łączny negatywny wpływ na saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych w wysokości co najmniej 0,25 % PKB w ciągu jednego roku, . Uwzględniany jest wpływ struktury wzrostu na wzrost dochodów.

W przypadku stwierdzonego znacznego odstąpienia od ścieżki dostosowań do średniookresowego celu budżetowego, w rozumieniu art. 5 ust. 1 akapit czwarty niniejszego rozporządzenia, Komisja, może żądać przedstawienia dodatkowych sprawozdań od danego państwa członkowskiego oraz zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu, może skierować do danego państwa członkowskiego ostrzeżenie.

W terminie miesiąca od daty skierowania ostrzeżenia przez Komisję, Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji i w oparciu o art. 121 ust. 4 Traktatu, przyjmuje zalecenie w sprawie środków korygujących w odniesieniu do odstąpienia, określające termin skorygowania odstąpienia.

W terminie wskazanym przez Radę w zaleceniu wydanym na mocy art. 121 ust. 4 Traktatu dane państwo członkowskie przedłoży Radzie raport stwierdzający jakie działania zostały podjęte w odpowiedzi na wskazane wyżej zalecenie.

Jeżeli dane państwo członkowskie nie podjęło odpowiednich działań w terminie pięciu miesięcy od daty przyjęcia przez Radę zalecenia na mocy art. 121 ust. 4 Traktatu, Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji, bezzwłocznie przyjmuje zalecenie na mocy art. 121 ust. 4 Traktatu i przedkłada Radzie Europejskiej raport w tym zakresie. Po przyjęciu tego ostatniego zalecenia Rady, Komisja, według swojego uznania, we współpracy z EBC może przeprowadzić misję monitorującą. Komisja przedstawia raport Radzie o wynikach inspekcji oraz może zdecydować o podaniu wyników tej inspekcji do publicznej wiadomości.

Termin pięciu miesięcy ogranicza się do trzech miesięcy jeżeli Komisja w swoim zaleceniu skierowanym do Rady, o którym mowa w drugim akapicie niniejszego ustępu, uważa, iż sytuacja jest szczególnie poważna i zaleca podjęcie pilnych działań.

[…]

   ”

Uzasadnienie

Procedura powinna być zreformowana i nowe kroki powinny zostać wprowadzone w celu zapewnienia większej skuteczności procedury, w tym powinna być przewidziana możliwość przeprowadzenia inspekcji.

Zmiana nr 10

Art. 1 ust. 8 projektu rozporządzenia

(Art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1466/97)

„1.   […]

Oceniając ścieżkę dostosowania do średniookresowego celu budżetowego, Rada bierze pod uwagę, czy w okresach dobrej koniunktury podejmowany jest większy wysiłek dostosowawczy, podczas gdy wysiłek ten może być bardziej ograniczony w okresach złej koniunktury. W odniesieniu do państw członkowskich o wysokim poziomie zadłużenia lub nadmiernych zaburzeniach równowagi makroekonomicznej Rada bada, czy roczna korekta salda budżetowego w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe, przekracza wartość 0,5 % PKB. W odniesieniu do państw członkowskich uczestniczących w ERM2 Rada bada, czy dane państwo członkowskie realizuje wymaganą do osiągnięcia swojego średniookresowego celu budżetowego właściwą roczną korektę salda w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe, przyjmując 0,5 % PKB jako wartość odniesienia.

[…]

Ostrożnie ustalone tempo wzrostu PKB w średnim okresie należy oceniać na podstawie prognoz dziesięcioletnich, aktualizowanych w regularnych odstępach czasu.

[…]

Rada bada ponadto, czy treść programu konwergencji ułatwia ściślejszą koordynację polityk gospodarczych, a także czy polityka gospodarcza danego państwa członkowskiego jest zgodna z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii. Ponadto w odniesieniu do państw członkowskich uczestniczących w ERM2 Rada bada, czy treść programu konwergencji zapewnia ich niezakłócony udział w tym mechanizmie kursowym.

W okresach znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej o charakterze ogólnym państwom członkowskim można zezwolić na czasowe odejście od ścieżki dostosowania wymaganej w ramach prowadzenia rozważnej polityki budżetowej, o której mowa w akapicie czwartym.”

„1.   […]

Oceniając ścieżkę dostosowania do średniookresowego celu budżetowego, Rada bierze pod uwagę, czy w okresach dobrej koniunktury podejmowany jest większy wysiłek dostosowawczy, podczas gdy wysiłek ten może być bardziej ograniczony w okresach złej koniunktury. W odniesieniu do państw członkowskich o poziomie zadłużenia sektora instytucji rządowych lub samorządowych przekraczającym 60 % PKB jako wartości odniesienia lub gdzie występują poważne ryzyka w zakresie stabilności budżetowej Rada bada, czy roczna korekta salda budżetowego w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe, znacząco przekracza wartość 0,5 % PKB. W odniesieniu do państw członkowskich uczestniczących w ERM2 Rada bada, czy dane państwo członkowskie realizuje wymaganą do osiągnięcia swojego średniookresowego celu budżetowego właściwą roczną korektę salda w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe, przyjmując 0,5 % PKB jako wartość odniesienia. Uwzględniany jest wpływ struktury wzrostu na wzrost dochodów.

[…]

Tempo potencjalnego wzrostu PKB jako wartość odniesienia w średnim okresie należy oceniać na podstawie prognoz dziesięcioletnich, aktualizowanych w regularnych odstępach czasu.

[…]

Rada bada ponadto, czy treść programu konwergencji ułatwia osiągnięcie trwałej konwergencji, ściślejszą koordynację polityk gospodarczych, a także czy polityka gospodarcza danego państwa członkowskiego jest zgodna z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii. Ponadto w odniesieniu do państw członkowskich uczestniczących w ERM2 Rada bada, czy treść programu konwergencji zapewnia ich niezakłócony udział w tym mechanizmie kursowym.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprzedzających proponowanych zmian do projektu rozporządzenia.

Zmiana nr 11

Art. 1 ust. 9 projektu rozporządzenia

(Art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1466/97)

„2.   […]

Odstąpienie od rozważnej polityki budżetowej uznaje się za znaczne jeżeli spełnione są następujące warunki: wzrost wydatków przekracza tempo zgodne z rozważną polityką budżetową i nie jest skompensowany uznaniowymi środkami na rzecz zwiększenia dochodów lub uznaniowe środki na rzecz zmniejszenia dochodów nie są skompensowane ograniczeniem wydatków, a odstąpienie ma łączny wpływ na saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych w wysokości co najmniej 0,5 % PKB w ciągu jednego roku, bądź co najmniej 0,25 % PKB średnio rocznie w ciągu dwóch kolejnych lat.

[…]

Odejście to może również nie być brane pod uwagę w przypadku znacznego pogorszenia koniunktury o charakterze ogólnym.”

„2.   […]

Stwierdzone odstąpienie od ścieżki dostosowań do średniookresowego celu budżetowego uznaje się za znaczne jeżeli spełnione są następujące warunki: a) roczna poprawa bilansu strukturalnego nie spełnia wymogu wskazanego w art. 9 ust. 1 akapit drugi lub b) wzrost wydatków przekracza tempo potencjalnego wzrostu PKB jako wartość odniesienia w średnim okresie i nie jest skompensowany uznaniowymi środkami na rzecz zwiększenia dochodów lub uznaniowe środki na rzecz zmniejszenia dochodów nie są skompensowane ograniczeniem wydatków, a odstąpienie ma łączny negatywny wpływ na saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych w wysokości co najmniej 0,25 % PKB w ciągu jednego roku, . Uwzględniany jest wpływ struktury wzrostu na wzrost dochodów

[…]

W przypadku stwierdzonego znaczącego odstąpienia od ścieżki dostosowań do średniookresowego celu budżetowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 akapit czwarty, Komisja, może żądać przedstawienia dodatkowych sprawozdań od danego państwa członkowskiego oraz zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu, może skierować do danego państwa członkowskiego ostrzeżenie.

W terminie miesiąca od daty skierowania ostrzeżenia przez Komisję, Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji i w oparciu o art. 121 ust. 4 Traktatu, przyjmuje zalecenie w sprawie środków korygujących w odniesieniu do odstąpienia, określające termin skorygowania odstąpienia.

W terminie wskazanym przez Radę w zaleceniu wydanym na mocy art. 121 ust. 4 Traktatu dane państwo członkowskie przedłoży Radzie raport stwierdzający jakie działania zostały podjęte w odpowiedzi na wskazane wyżej zalecenie.

Jeżeli dane państwo członkowskie nie podjęło odpowiednich działań w terminie pięciu miesięcy od daty przyjęcia przez Radę zalecenia na mocy art. 121 ust. 4 Traktatu, Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji, bezzwłocznie przyjmuje zalecenie na mocy art. 121 ust. 4 Traktatu i przedkłada Radzie Europejskiej raport w tym zakresie. Po przyjęciu tego raportu, Komisja, według swojego uznania, we współpracy z EBC w odniesieniu do państw członkowskich uczestniczących w ERM2, może przeprowadzić misję monitorującą. Komisja przedstawia raport Radzie o wynikach inspekcji oraz może zdecydować o podaniu wyników tej inspekcji do publicznej wiadomości.

Termin pięciu miesięcy ogranicza się do trzech miesięcy jeżeli Komisja w swoim zaleceniu skierowanym do Rady, o którym mowa w drugim akapicie niniejszego ustępu, uważa, iż sytuacja jest szczególnie poważna i zaleca podjęcie pilnych działań.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana wyjaśnia zasady odstępstwa i ustanawia poszczególne etapy procedury.

Zmiana nr 12

Art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1466/97 – nowy ustęp 2

Brak tekstu

„2.   Ustanawia się ciało doradcze składające się z osób o uznanych kompetencjach w dziedzinie gospodarczej i budżetowej.

Ciało doradcze będzie przedstawiać coroczny raport w sprawie sposobu wykonywania przez Komisję i Radę ich obowiązków na mocy art. 121 i 126 Traktatu oraz na mocy rozporządzenia (WE) nr 1466/97, rozporządzenia (WE) nr 1467/97, oraz na mocy następujących rozporządzeń: rozporządzenia (UE) nr […/…] w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro; rozporządzenia (UE) nr […/…] w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro; rozporządzenia (UE) nr […/…] w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania.

Na wniosek Komisji, Rady lub Rady Europejskiej, ciało doradcze dokonuje analizy szczególnych kwestii gospodarczych lub budżetowych. Członkowie ciała doradczego są niezależni w wykonywaniu swoich zadań.”

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie proponowanej zmiany nr 5 powyżej w odniesieniu do proponowanego nowego motywu 11a.


Propozycje zmian do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania

(COM(2010) 527)

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (8)

Zmiana nr 1

Motyw 3 projektu rozporządzenia

„(3)

W szczególności należy poszerzyć zakres nadzoru nad polityką gospodarczą państw członkowskich, który nie powinien ograniczać się do nadzoru budżetowego, aby zapobiegać powstawaniu nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej i zapewnić państwom członkowskim, w których zaburzenia takie występują, pomoc w opracowaniu planów naprawczych zanim rozbieżności się utrwalą.. Poszerzeniu ram nadzoru gospodarczego powinno towarzyszyć pogłębienie nadzoru budżetowego.”

„(3)

W szczególności należy poszerzyć zakres nadzoru nad polityką gospodarczą państw członkowskich, który nie powinien ograniczać się do nadzoru budżetowego, aby zapobiegać powstawaniu nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej, a także sytuacjom podatnym na ryzyka i zapewnić państwom członkowskim, w których zaburzenia takie występują, pomoc w opracowaniu planów naprawczych zanim rozbieżności się utrwalą.. Poszerzeniu ram nadzoru gospodarczego powinno towarzyszyć pogłębienie nadzoru budżetowego.”

Uzasadnienie

Prewencyjny charakter tej procedury byłby wzmocniony wprowadzeniem do niej pojęcia „sytuacji podatnych na ryzyka” w uzupełnieniu pojęcia „zaburzeń”, biorąc pod uwagę, iż może pojawiać się szereg sytuacji, które powinny być objęte właściwym makroekonomicznym zarządzaniem gospodarczym, lecz które to sytuacje nie w pełni muszą odpowiadać obecnemu rozumieniu pojęcia „zaburzeń”.

Zmiana nr 2

Motyw 4 projektu rozporządzenia

„(4)

W celu zapewnienia pomocy w usuwaniu takich zaburzeń równowagi konieczne jest opracowanie procedury, która będzie szczegółowo ustalona w ustawodawstwie.”

„(4)

W celu zapewnienia pomocy w usuwaniu takich zaburzeń równowagi oraz sytuacji podatnych na ryzyka konieczne jest opracowanie procedury, która będzie szczegółowo ustalona w ustawodawstwie.”

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie zmiany nr 1 powyżej.

Zmiana nr 3

Motyw 5 projektu rozporządzenia

„(5)

Nadzór wielostronny, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 4 Traktatu, należy uzupełnić o przepisy szczególne dotyczące wykrywania zaburzeń równowagi makroekonomicznej, zapobiegania im i ich korygowania.”

„(5)

Nadzór wielostronny, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 4 Traktatu, należy uzupełnić o przepisy szczególne dotyczące wykrywania zaburzeń równowagi makroekonomicznej, zapobiegania im i ich korygowania. Zaburzenia równowagi makroekonomicznej występują wtedy, gdy dane państwo członkowskie doświadcza takich sytuacji jak istotny deficyt w rachunku bieżącym, znacząca utrata konkurencyjności, istotny i nadzwyczajny wzrost cen środków trwałych, wysokie poziomy lub istotne pogorszenie zadłużenia zewnętrznego, zadłużenie sektora publicznego lub prywatnego lub istotne ryzyko wystąpienia takich sytuacji. Makroekonomiczne sytuacje podatne na ryzyko występują wtedy, gdy dane państwo członkowskie doświadcza sytuacji, która powinna być objęta prawidłowym nadzorem makroekonomicznym unii gospodarczej i walutowej.

Uzasadnienie

Proponowany motyw powinien pomóc w oznaczeniu sytuacji, które są objęte procedurą.

Zmiana nr 4

Motyw 6 projektu rozporządzenia

„(6)

Procedura ta powinna być oparta na mechanizmie ostrzegania, mającym na celu wczesne wykrywanie narastających zaburzeń równowagi makroekonomicznej. Jej podstawą powinna być przejrzysta tabela wskaźników, mająca charakter orientacyjny i powiązana z analizą ekonomiczną.”

„(6)

Procedura ta powinna być oparta na mechanizmie ostrzegania, mającym na celu wczesne wykrywanie narastających zaburzeń równowagi makroekonomicznej oraz sytuacji podatnych na ryzyko. Jej podstawą powinna być przejrzysta tabela wskaźników, mająca charakter orientacyjny i powiązana z analizą ekonomiczną.”

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie zmiany nr 1 powyżej.

Zmiana nr 5

Motyw 7 projektu rozporządzenia

„(7)

Tabela wskaźników powinna obejmować ograniczony zestaw wskaźników ekonomicznych i finansowych, istotnych dla wykrywania zaburzeń równowagi makroekonomicznej, oraz odpowiednie orientacyjne wartości progowe. Zestaw wskaźników wchodzących w skład tabeli może być z czasem modyfikowany, między innymi stosownie do zmieniających się zagrożeń dla stabilności makroekonomicznej bądź ułatwionego dostępu do odpowiednich danych statystycznych.”

„(7)

Tabela wskaźników powinna obejmować ograniczony zestaw wskaźników ekonomicznych i finansowych, istotnych dla wykrywania zaburzeń równowagi makroekonomicznej i sytuacji podatnych na ryzyko, oraz odpowiednie orientacyjne wartości progowe. Zestaw wskaźników wchodzących w skład tabeli może być z czasem modyfikowany, między innymi stosownie do zmieniających się zagrożeń dla stabilności makroekonomicznej bądź ułatwionego dostępu do odpowiednich danych statystycznych. Należy ustanowić odrębny zestaw wskaźników dla państw członkowskich, których walutą jest euro i odrębny dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro w celu uwzględnienia szczególnych cech unii walutowej i odzwierciedlenia odpowiednich okoliczności gospodarczych. Takie rozróżnienie może być również zapewnione w celu należytego uwzględnienia przypadków, w których państwa członkowskie, których walutą jest euro mają lepsze lub bardziej aktualne statystyki.

Uzasadnienie

Motywy preambuły powinny wyjaśniać rozróżnienie między państwami członkowskimi strefy euro a państwami członkowskimi poza strefą euro odnośnie do tej procedury.

Zmiana nr 6

Motyw 8 projektu rozporządzenia

„(8)

Przekroczenie jednej lub kilku orientacyjnych wartości progowych nie musi koniecznie oznaczać narastania zaburzeń równowagi makroekonomicznej, ponieważ polityka gospodarcza powinna uwzględniać wzajemne powiązania między zmiennymi makroekonomicznymi. Za sprawą analizy ekonomicznej wszystkie informacje, zarówno pochodzące z tabeli, jak i spoza niej, powinny zostać przedstawione w odpowiedniej perspektywie i uwzględnione w kompleksowej analizie.”

„(8)

Przekroczenie jednej lub kilku orientacyjnych wartości progowych nie musi koniecznie oznaczać narastania zaburzeń równowagi makroekonomicznej i sytuacji podatnych na ryzyko, ponieważ polityka gospodarcza powinna uwzględniać wzajemne powiązania między zmiennymi makroekonomicznymi. Za sprawą analizy ekonomicznej wszystkie informacje, zarówno pochodzące z tabeli, jak i spoza niej, powinny zostać przedstawione w odpowiedniej perspektywie i uwzględnione w kompleksowej analizie.”

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie zmiany nr 1.

Zmiana nr 7

Motyw 9 projektu rozporządzenia

„(9)

Na podstawie procedury wielostronnego nadzoru i mechanizmu ostrzegania Komisja powinna wskazać państwa członkowskie, dla których należy sporządzić szczegółową ocenę sytuacji. Ocena taka obejmować powinna dogłębną analizę przyczyn zaburzeń równowagi w danym państwie członkowskim. Ocena powinna być przedmiotem dyskusji w Radzie oraz w Eurogrupie w przypadku państw członkowskich, których walutą jest euro.”

„(9)

Na podstawie procedury wielostronnego nadzoru i mechanizmu ostrzegania Komisja powinna wskazać państwa członkowskie, dla których należy sporządzić szczegółową ocenę sytuacji. Ocena taka obejmować powinna dogłębną analizę przyczyn zaburzeń równowagi i sytuacji podatnych na ryzyko w danym państwie członkowskim. Procedura powinna również obejmować inspekcje nadzoru przeprowadzane przez Komisję w danym państwie członkowskim. Według uznania Komisji, takie inspekcje mogłyby odbywać się we współpracy z EBC w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro lub państw członkowskich uczestniczących w mechanizmie kursów walutowych (ERM2). Ocena powinna być przedmiotem dyskusji w Radzie oraz w Eurogrupie w przypadku państw członkowskich, których walutą jest euro.”

Uzasadnienie

Zważywszy na ich znaczenie, inspekcje do państw członkowskich powinny być już wymienione w preambule.

Zmiana nr 8

Motyw 10 projektu rozporządzenia

„(10)

Procedura monitorowania niekorzystnych zaburzeń równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, obejmująca elementy prewencyjne i naprawcze, wymagać będzie rozszerzonych narzędzi nadzoru, opartych na narzędziach stosowanych w ramach procedury nadzoru wielostronnego. Mogą one obejmować rozszerzone inspekcje nadzoru prowadzone przez Komisję w państwach członkowskich oraz obowiązek przedstawiania dodatkowych sprawozdań przez dane państwo w przypadku poważnych zaburzeń równowagi, w tym zaburzeń zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej.”

„(10)

Procedura monitorowania niekorzystnych zaburzeń równowagi makroekonomicznej i sytuacji podatnych na ryzyko i ich korygowania, obejmująca elementy prewencyjne i naprawcze, wymagać będzie rozszerzonych narzędzi nadzoru, opartych na narzędziach stosowanych w ramach procedury nadzoru wielostronnego. Powinny one obejmować rozszerzone inspekcje nadzoru prowadzone przez Komisję w państwach członkowskich. Według uznania Komisji, inspekcje te mogą być przeprowadzane we współpracy z EBC w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro lub państw członkowskich uczestniczących w ERM2. Powinny one obejmować także obowiązek przedstawiania dodatkowych sprawozdań przez dane państwo w przypadku poważnych zaburzeń równowagi i sytuacji podatnych na ryzyko, w tym zaburzeń zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej lub sytuacji podatnych na ryzyko ich zaburzenia.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana odzwierciedla potrzebę, według uznania Komisji, do nawiązania współpracy z EBC.

Zmiana nr 9

Motyw 11 projektu rozporządzenia

„(11)

W ramach oceny zaburzeń równowagi należy uwzględnić, na ile są one poważne, w jakim zakresie można je uznać za nie do utrzymania oraz jakimi gospodarczymi i finansowymi skutkami ubocznymi grożą w innych państwach członkowskich. Należy także wziąć pod uwagę zdolność dostosowawczą gospodarki danego państwa członkowskiego oraz jego stosowanie się w przeszłości do zaleceń wydanych na podstawie niniejszego rozporządzenia i innych zaleceń wydanych na podstawie art. 121 Traktatu w ramach wielostronnego nadzoru, zwłaszcza do ogólnych wytycznych polityki gospodarczej dla państw członkowskich i dla Unii.”

„(11)

W ramach oceny zaburzeń równowagi i sytuacji podatnych na ryzyko należy uwzględnić, na ile są one poważne, w jakim zakresie można je uznać za nie do utrzymania oraz jakimi gospodarczymi i finansowymi skutkami ubocznymi grożą w innych państwach członkowskich. Biorąc pod uwagę zaburzenia równowagi i sytuacje podatne na ryzyko oraz skalę wymaganych dostosowań, potrzeba podjęcia działań na poziomie polityki jest szczególnie nagląca w stosunku do tych państw członkowskich, które wykazują trwale utrzymujące się znaczące deficyty w rachunku bieżącym i istotną utratę konkurencyjności. Należy także wziąć pod uwagę zdolność dostosowawczą gospodarki danego państwa członkowskiego oraz jego stosowanie się w przeszłości do zaleceń wydanych na podstawie niniejszego rozporządzenia i innych zaleceń wydanych na podstawie art. 121 Traktatu w ramach wielostronnego nadzoru, zwłaszcza do ogólnych wytycznych polityki gospodarczej dla państw członkowskich i dla Unii.”

Uzasadnienie

Preambuła powinna wskazywać jaki jest podstawowy cel procedury oraz skalę wysiłków jakie mogą być wymagane w związku z ustaleniami wynikającymi z zastosowania procedury.

Zmiana nr 10

Motyw 12 projektu rozporządzenia

„(12)

W przypadku stwierdzenia zaburzeń równowagi makroekonomicznej do danego państwa członkowskiego należy skierować zalecenia zawierające wytyczne w zakresie odpowiedniej reakcji ze strony polityki. Reakcja polityczna danego państwa członkowskiego powinna nastąpić w odpowiednim czasie i z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi, którymi dysponują władze publiczne. Powinna ona być dostosowana do specyfiki sytuacji danego państwa członkowskiego i obejmować główne obszary polityki gospodarczej, w tym – stosownie do okoliczności – politykę budżetową i płacową, rynki pracy, rynki produktowe i rynki usług oraz regulacje dotyczące branży finansowej.”

„(12)

W przypadku stwierdzenia zaburzeń równowagi makroekonomicznej i sytuacji podatnych na ryzyko do danego państwa członkowskiego należy skierować zalecenia zawierające wytyczne w zakresie odpowiedniej reakcji ze strony polityki. Reakcja polityczna danego państwa członkowskiego dotycząca zaburzeń równowagi i sytuacji podatnych na ryzyko powinna nastąpić w odpowiednim czasie i z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi, którymi dysponują władze publiczne. Powinna ona być dostosowana do specyfiki sytuacji danego państwa członkowskiego i obejmować główne obszary polityki gospodarczej, w tym – stosownie do okoliczności – politykę budżetową i płacową, rynki pracy, rynki produktowe i rynki usług oraz regulacje dotyczące branży finansowej.”

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie zmiany nr 1 powyżej.

Zmiana nr 11

Nowy motyw 12a projektu rozporządzenia

Brak tekstu

„(12a)

Należy zapewnić spójność między zaleceniami i zobowiązaniami podejmowanymi na mocy wszelkich procedur ustanowionych na podstawie art. 121, 126 lub 136 Traktatu. Zastosowanie niniejszego rozporządzenia musi zawsze należycie uwzględniać zobowiązania podejmowane w ramach uzgodnień ERM2.”

Uzasadnienie

Niezbędnym jest, by różne procedury przewidziane w projektach Komisji były wprowadzane w życie w sposób logiczny, rozsądny i spójny. W szczególności, procedura nadzoru makroekonomicznego powinna być spójna z rezultatem innych procedur. Zastosowanie tej procedury powinno należycie uwzględniać zobowiązania podejmowane na mocy uzgodnień w ramach ERM2. W szczególności, wszystkie elementy stanowiące część procedury ERM2 podlegają obowiązkowi zachowania poufności w celu zachowania integralności procesu i ułatwienia budowania konsensusu, a co za tym idzie nie mogą one być objęte procedurą nadzoru.

Zmiana nr 12

Motyw 13 projektu rozporządzenia

„(13)

Wczesne ostrzeżenia i zalecenia kierowane przez Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego do państw członkowskich lub do Unii dotyczą zagrożeń o charakterze makrofinansowym. Mogą one również uzasadniać podjęcie odpowiednich działań następczych w kontekście nadzoru nad zaburzeniami równowagi.”

„(13)

Ostrzeżenia i zalecenia kierowane przez Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego do państw członkowskich lub do Unii dotyczą zagrożeń o charakterze makrofinansowym. Mogą one również uzasadniać podjęcie odpowiednich działań następczych w kontekście nadzoru nad zaburzeniami równowagi i sytuacjami podatnymi na ryzyko. Uwzględnianie takich ostrzeżeń lub zaleceń dla celów niniejszego rozporządzenia musi następować z uwzględnieniem zasad zachowania poufności w ramach Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.

Uzasadnienie

Aczkolwiek wykorzystanie ostrzeżeń i zaleceń ERRS w związku z projektem rozporządzenia z całą pewnością nie powinno podważać niezależności ERRS, istotne jest podkreślenie, iż takie wykorzystanie może mieć wyłącznie miejsce pod warunkiem ścisłego przestrzegania zasad zachowania poufności ERRS. Znajduje to odzwierciedlenie w proponowanej zmianie do art. 5 (zob. zmiana nr 20). ERRS wydaje „ostrzeżenia” nie zaś „wczesne ostrzeżenia”.

Zmiana nr 13

Motyw 14 projektu rozporządzenia

„(14)

W przypadku stwierdzenia poważnych zaburzeń równowagi makroekonomicznej, w tym zaburzeń zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej, należy wszcząć procedurę nadmiernego zaburzenia równowagi, która może obejmować skierowanie zaleceń do danego państwa członkowskiego, dodatkowe wymogi w zakresie nadzoru i monitorowania, a w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro – możliwość egzekwowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr […/…] (9) w przypadku uporczywego niepodejmowania działań naprawczych.

„(14)

W przypadku stwierdzenia poważnych zaburzeń równowagi makroekonomicznej lub sytuacji podatnych na ryzyko, zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej, należy wszcząć procedurę nadmiernego zaburzenia równowagi, która może obejmować skierowanie zaleceń do danego państwa członkowskiego, dodatkowe wymogi w zakresie nadzoru i monitorowania, a w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro – możliwość egzekwowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr […/…] (10) w przypadku uporczywego niepodejmowania działań naprawczych.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie zmiany nr 1. Zagrożenie prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej stanowi już część definicji zaburzeń.

Zmiana nr 14

Motyw 16 projektu rozporządzenia

„(16)

Ponieważ cel, jakim są skuteczne ramy wykrywania zaburzeń równowagi makroekonomicznej i zapobiegania im, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie ze względu na głębokie współzależności natury handlowej i finansowej pomiędzy nimi oraz ze względu na skutki uboczne polityki gospodarczej poszczególnych krajów dla Unii i całej strefy euro, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w przywołanym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu,”

„(16)

Ponieważ cel, jakim są skuteczne ramy wykrywania zaburzeń równowagi makroekonomicznej i sytuacji podatnych na ryzyko i zapobiegania im, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie ze względu na głębokie współzależności natury handlowej i finansowej pomiędzy nimi oraz ze względu na skutki uboczne polityki gospodarczej poszczególnych krajów dla Unii i całej strefy euro, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w przywołanym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu,”

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie zmiany nr 1.

Zmiana nr 15

Art. 1 projektu rozporządzenia

„W niniejszym rozporządzeniu określa się szczegółowe przepisy w zakresie wykrywania zaburzeń równowagi makroekonomicznej w Unii, zapobiegania im oraz ich korygowania.”

„W niniejszym rozporządzeniu określa się szczegółowe przepisy w zakresie wykrywania zaburzeń równowagi makroekonomicznej i sytuacji podatnych na ryzyko w Unii, zapobiegania im oraz ich korygowania.”

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie zmiany nr 1.

Zmiana nr 16

Art. 2 projektu rozporządzenia

„Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)

»zaburzenia równowagi« oznaczają rozwój sytuacji makroekonomicznej, który ma lub może mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki państwa członkowskiego lub unii gospodarczej i walutowej, lub całej Unii;

b)

»nadmierne zaburzenia równowagi« oznaczają poważne zaburzenia równowagi, w tym zaburzenia zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej.”

„Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)

»zaburzenia równowagi« oznaczają rozwój sytuacji makroekonomicznej, który ma lub może mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki państwa członkowskiego lub unii gospodarczej i walutowej, lub całej Unii zważywszy na wystąpienie takich sytuacji jak istotne deficyty w rachunku bieżącym, znacząca utrata konkurencyjności, bańki cen środków trwałych, wysokie poziomy zadłużenia sektora publicznego lub prywatnego, pogorszenie się tego zadłużenia lub istotne ryzyko wystąpienia takich sytuacji;

aa)

»sytuacje podatne na ryzyko« występują wtedy, gdy dane państwo członkowskie doświadczyć może sytuacji, które powinny być objęte prawidłowym nadzorem makroekonomicznym unii gospodarczej i walutowej;

b)

»nadmierne zaburzenia równowagi« oznaczają zaburzenia równowagi, zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej.”

Uzasadnienie

Wskazanie w treści rozporządzenia rzeczywistych sytuacji, które mają być objęte tą procedurą wprowadza jasność i pewność prawną do tej procedury. Ryzyko, że jakakolwiek z tych sytuacji może mieć miejsce powinno stanowić czynnik uruchamiający zastosowanie tej procedury.

Zmiana nr 17

Tytuł rozdziału II projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie zmiany nr 1.

Zmiana nr 18

Art. 3 projektu rozporządzenia

„1.   Komisja po konsultacji z państwami członkowskimi opracowuje orientacyjną tabelę wskaźników, mającą ułatwić wczesne stwierdzanie i monitorowanie zaburzeń równowagi.

2.   Tabela składa się ze zbioru wskaźników makroekonomicznych i makrofinansowych dotyczących państw członkowskich. Komisja może ustalić orientacyjne dolne lub górne wartości progowe tych wskaźników, które służą jako poziomy ostrzegawcze. Wartości progowe dotyczące państw członkowskich, których walutą jest euro, mogą się różnić od wartości progowych dotyczących pozostałych państw członkowskich.

3.   Zestawienie wskaźników, które mają zostać uwzględnione w tabeli, oraz ich wartości progowych podaje się do wiadomości publicznej.

4.   Komisja regularnie ocenia adekwatność tabeli wskaźników, w tym jej skład, ustalone wartości progowe i przyjętą metodykę, i w razie potrzeby adaptuje tabelę w celu utrzymania lub zwiększenia jej potencjału w zakresie wykrywania narastających zaburzeń równowagi i monitorowania ich rozwoju. Zmiany w zakresie metodyki stanowiącej podstawę tabeli wskaźników oraz w zakresie jej składu i odpowiednich wartości progowych podaje się do wiadomości publicznej.”

„1.   Komisja po konsultacji z państwami członkowskimi opracowuje orientacyjną tabelę wskaźników, mającą ułatwić wczesne stwierdzanie i monitorowanie zaburzeń równowagi i sytuacji podatnych na ryzyko.

2.   Tabela składa się ze zbioru wskaźników makroekonomicznych i makrofinansowych dotyczących państw członkowskich. Komisja może ustalić orientacyjne wartości progowe tych wskaźników, które służą jako poziomy ostrzegawcze. Wartości progowe i wskaźniki zawarte w tabeli wskaźników dotyczące państw członkowskich, których walutą jest euro, mogą się różnić od wartości progowych dotyczących pozostałych państw członkowskich.

3.   Wskaźniki są wybierane w ten sposób, by odzwierciedlać zmiany w konkurencyjności i poziomie zadłużenia państw członkowskim w perspektywie krótko i długoterminowej. Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników, jak również włączenie innych wskaźników do tabeli oraz znajdujące zastosowanie progi opracowuje się zgodnie z ust. 1. Zestawienie wskaźników, które mają zostać uwzględnione w tabeli, oraz ich wartości progowych podaje się do wiadomości publicznej.

4.   Komisja regularnie ocenia adekwatność tabeli wskaźników, w tym jej skład, ustalone wartości progowe i przyjętą metodykę, i w razie potrzeby adaptuje tabelę w celu utrzymania lub zwiększenia jej potencjału w zakresie wykrywania narastających zaburzeń równowagi i sytuacji podatnych na ryzyko i monitorowania ich rozwoju. Zmiany w zakresie metodyki stanowiącej podstawę tabeli wskaźników oraz w zakresie jej składu i odpowiednich wartości progowych podaje się do wiadomości publicznej.”

Uzasadnienie

Proponowana zmian zmierza do osiągnięcia podwójnego celu uzyskania większej pewności i elastyczności.

Zmiana nr 19

Art. 4 ust. 2 i 3 projektu rozporządzenia

„2.   Publikacji zaktualizowanej tabeli wskaźników towarzyszy sprawozdanie Komisji zawierające ocenę gospodarczo-finansową, w której kształtowanie się wskaźników przedstawione jest w odpowiedniej perspektywie, w razie potrzeby z wykorzystaniem wszelkich innych wskaźników gospodarczo-finansowych, które mogą mieć znaczenie dla wykrywania zaburzeń równowagi. W sprawozdaniu stwierdza się również, czy przekroczenie dolnych lub górnych wartości progowych w jednym lub kilku państwach członkowskich oznacza narastanie zaburzeń równowagi.

3.   W sprawozdaniu wskazuje się państwa członkowskie, w których zdaniem Komisji występują zaburzenia równowagi lub ich ryzyko.”

„2.   Publikacji zaktualizowanej tabeli wskaźników towarzyszy sprawozdanie Komisji zawierające ocenę gospodarczo-finansową, w której kształtowanie się wskaźników przedstawione jest w odpowiedniej perspektywie, w razie potrzeby z wykorzystaniem wszelkich innych wskaźników gospodarczo-finansowych, które mogą mieć znaczenie dla wykrywania zaburzeń równowagi i sytuacji podatnych na ryzyko. W sprawozdaniu stwierdza się również, czy przekroczenie wartości progowych w jednym lub kilku państwach członkowskich oznacza narastanie zaburzeń równowagi i sytuacji podatnych na ryzyko.

3.   W sprawozdaniu wskazuje się państwa członkowskie, w których zdaniem Komisji występują zaburzenia równowagi lub ich ryzyko lub sytuacji podatnych na ryzyko.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie zmiany nr 1 powyżej.

Zmiana nr 20

Art. 5 projektu rozporządzenia

„1.   Uwzględniając wynik dyskusji w Radzie i Eurogrupie, o których mowa w art. 4 ust. 4, Komisja przygotowuje szczegółową ocenę sytuacji w każdym państwie członkowskim, w którym jej zdaniem występują zaburzenia równowagi lub ich ryzyko. Opracowanie to obejmuje ocenę, czy w danym państwie członkowskim występują zaburzenia równowagi i czy stanowią one nadmierne zaburzenia równowagi.

2.   Szczegółową ocenę sytuacji podaje się do wiadomości publicznej. Uwzględnia się w niej w szczególności:

a)

w stosownych przypadkach – czy dane państwo członkowskie podjęło odpowiednie działania w odpowiedzi na zalecenia lub wezwania przyjęte przez Radę zgodnie z art. 121 i 126 Traktatu oraz na mocy art. 6, 7, 8 i 10 niniejszego rozporządzenia;

b)

intencje polityczne danego państwa członkowskiego, zapisane w jego programie stabilności lub konwergencji oraz w jego krajowym programie reform;

c)

dotyczące danego państwa członkowskiego wczesne ostrzeżenia lub zalecenia wydane przez Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego.”

„1.   Uwzględniając wynik dyskusji w Radzie i Eurogrupie, o których mowa w art. 4 ust. 4, Komisja przygotowuje szczegółową ocenę sytuacji w każdym państwie członkowskim, w którym jej zdaniem występują zaburzenia równowagi lub ich ryzyko. Opracowanie to obejmuje ocenę, czy w danym państwie członkowskim występują zaburzenia równowagi i sytuacje podatne na ryzyko i czy stanowią one nadmierne zaburzenia równowagi i sytuacje podatne na ryzyko. Szczegółowa ocena sytuacji obejmuje inspekcję nadzoru przeprowadzaną przez Komisję w danym państwie członkowskim. Według uznania Komisji, taka inspekcja może mieć miejsce we współpracy z EBC jeżeli dotyczy danego państwa członkowskiego, którego walutą jest euro lub państwa członkowskiego uczestniczącego w ERM2.

2.   Szczegółową ocenę sytuacji podaje się do wiadomości publicznej. Uwzględnia się w niej w szczególności:

a)

w stosownych przypadkach – czy dane państwo członkowskie podjęło odpowiednie działania w odpowiedzi na zalecenia lub wezwania przyjęte przez Radę zgodnie z art. 121 i 126 Traktatu oraz na mocy art. 6, 7, 8 i 10 niniejszego rozporządzenia;

b)

intencje polityczne danego państwa członkowskiego, zapisane w jego programie stabilności lub konwergencji oraz w jego krajowym programie reform;

c)

dotyczące danego państwa członkowskiego ostrzeżenia lub zalecenia wydane przez Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego w sprawie określonego ryzyka systemowego lub mające znaczenie dla danego państwa członkowskiego pod warunkiem, iż są zachowane zasady zachowania poufności Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.”

Uzasadnienie

Powinna być przewidziana możliwość przeprowadzania inspekcji, a także określony ich skład.

Zob. uzasadnienie dotyczące propozycji potrzeby wprowadzenia zmiany dotyczącej zasad zachowania poufności ERRS wskazane w odniesieniu do zmiany nr 12. Litera c powinna odnosić się do „ostrzeżeń” ERRS, nie zaś „wczesnych ostrzeżeń”.

Zmiana nr 21

Art. 6 ust. 1 i 3 projektu rozporządzenia

„1.

Jeśli na podstawie szczegółowej oceny sytuacji, o której mowa w art. 5 niniejszego rozporządzenia, Komisja uzna, że w danym państwie członkowskim występują zaburzenia równowagi, Komisja informuje o tym Radę. Rada może na zalecenie Komisji skierować do danego państwa członkowskiego konieczne zalecenia zgodnie z procedurą określoną w art. 121 ust. 2 Traktatu.

[…]

3.

Rada co roku dokonuje przeglądu tych zaleceń i w stosownych przypadkach może je zmienić zgodnie z ust. 1.”

„1.

Jeśli na podstawie szczegółowej oceny sytuacji, o której mowa w art. 5 niniejszego rozporządzenia, Komisja uzna, że w danym państwie członkowskim występują zaburzenia równowagi i sytuacje podatne na ryzyko, Komisja informuje o tym Radę oraz w stosownych przypadkach Eurogrupę. Rada może na zalecenie Komisji skierować do danego państwa członkowskiego konieczne zalecenia zgodnie z procedurą określoną w art. 121 ust. 2 Traktatu. Zalecenia są spójne z zaleceniami Rady lub mającymi zastosowanie zobowiązaniami danych państw członkowskich w ramach innych procedur nadzoru prowadzonych na mocy art. 121 i 126 Traktatu lub procedur ustanowionych na mocy art. 136 Traktatu. Odpowiednio uwzględnia się zobowiązania podjęte w ramach porozumień ERM2.

[…]

3.

Rada przynajmniej co roku dokonuje przeglądu tych zaleceń i w stosownych przypadkach może je zmienić zgodnie z ust. 1. Przegląd będzie oparty na szczegółowej ocenie sytuacji przeprowadzonej przez Komisję, o której mowa w art. 5.

Uzasadnienie

Procedury przewidziane w projektach Komisji muszą być ze sobą spójne. Częstotliwość inspekcji musi być elastyczna. Szczegółowa ocena Komisji jest zaś konieczna dla przeglądu dokonywanego przez Radę.

Zmiana nr 22

Art. 7 projektu rozporządzenia

„1.   Jeśli na podstawie szczegółowej oceny sytuacji, o której mowa w art. 5, Komisja uzna, że w danym państwie członkowskim występują nadmierne zaburzenia równowagi, Komisja informuje o tym Radę.

2.   Rada może na zalecenie Komisji przyjąć zalecenia zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu, w których stwierdza istnienie nadmiernych zaburzeń równowagi i zaleca danemu państwu członkowskiemu podjęcie działań naprawczych. W zaleceniach wskazuje się charakter zaburzeń równowagi oraz określa się szczegółowo działania naprawcze, jakie należy podjąć, oraz termin, w którym dane państwo członkowskie musi podjąć te działania. Zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu Rada może podać swoje zalecenia do wiadomości publicznej.”

„1.   Jeśli na podstawie szczegółowej oceny sytuacji, o której mowa w art. 5, Komisja uzna, że w danym państwie członkowskim występują nadmierne zaburzenia równowagi lub sytuacje podatne na ryzyko, Komisja informuje o tym Radę oraz w stosownych przypadkach Eurogrupę.

2.   Rada może na zalecenie Komisji przyjąć zalecenia zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu, w których stwierdza istnienie nadmiernych zaburzeń równowagi i zaleca danemu państwu członkowskiemu podjęcie działań naprawczych. W zaleceniach wskazuje się charakter zaburzeń równowagi lub sytuacji podatnych na ryzyko oraz określa się szczegółowo działania naprawcze, jakie należy podjąć, oraz termin, w którym dane państwo członkowskie musi podjąć te działania. Zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu Rada może podać swoje zalecenia do wiadomości publicznej.”

Uzasadnienie

Zob. zmianę nr 1.

Zmiana nr 23

Art. 8 ust. 1 i 2 projektu rozporządzenia

„1.   Każde państwo członkowskie, wobec którego wszczęto procedurę nadmiernego zaburzenia równowagi, przedstawia Radzie i Komisji plan działań naprawczych w terminie określonym w zaleceniach wydanych zgodnie z art. 7. W planie działań naprawczych określa się konkretne działania, jakie dane państwo członkowskie realizuje lub zamierza realizować, oraz zamieszcza się harmonogram ich realizacji.

2.   W terminie dwóch miesięcy od przedstawienia planu działań naprawczych Rada dokona jego oceny na podstawie sprawozdania Komisji. Jeśli plan zostaje uznany za wystarczający, Rada na podstawie wniosku Komisji przyjmuje opinię, w której zatwierdza plan. Jeżeli podjęte lub przewidziane w planie działania lub harmonogram ich realizacji zostają uznane za niewystarczające do realizacji zaleceń, Rada na podstawie wniosku Komisji wzywa dane państwo członkowskie do przedstawienia skorygowanego planu działań naprawczych w nowym terminie. Skorygowany plan działań naprawczych podlega ocenie zgodnie z procedurą określoną w niniejszym ustępie.”

„1.   Każde państwo członkowskie, wobec którego wszczęto procedurę nadmiernego zaburzenia równowagi, przedstawia Radzie i Komisji plan działań naprawczych w terminie określonym w zaleceniach wydanych zgodnie z art. 7, lecz nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty przyjęcia zalecenia. W planie działań naprawczych określa się konkretne działania, jakie dane państwo członkowskie realizuje lub zamierza realizować, oraz zamieszcza się harmonogram ich realizacji.

2.   W terminie dwóch miesięcy od przedstawienia planu działań naprawczych Rada dokona jego oceny na podstawie sprawozdania Komisji. Jeśli plan zostaje uznany za wystarczający, Rada na podstawie wniosku Komisji przyjmuje opinię, w której zatwierdza plan. Jeżeli podjęte lub przewidziane w planie działania lub harmonogram ich realizacji zostają uznane za niewystarczające do realizacji zaleceń, Rada na podstawie wniosku Komisji wzywa dane państwo członkowskie do przedstawienia skorygowanego planu działań naprawczych w nowym terminie, nie dłuższym niż dwa miesiące. Skorygowany plan działań naprawczych podlega ocenie zgodnie z procedurą określoną w niniejszym ustępie.”

Uzasadnienie

EBC jest świadomy, że proponowany termin jest krótki. EBC uważa jednak, że należy podjąć wysiłek związany z utrzymaniem tempa procedury i koniecznymi dalszymi działaniami, jednocześnie zachowując niezbędną jakość i wykonalność środków objętych planem działania.

Zmiana nr 24

Art. 9 ust. 3 projektu rozporządzenia

„3.   W ramach monitorowania realizacji planu działań naprawczych przez dane państwo członkowskie Komisja może przeprowadzać w nim inspekcje nadzoru.”

„3.   W ramach monitorowania realizacji planu działań naprawczych przez dane państwo członkowskie Komisja przeprowadza w nim inspekcje nadzoru. Według uznania Komisji, inspekcje te mogą odbywać się we współpracy z EBC w odniesieniu do tych państw członkowskich, których walutą jest euro lub państw członkowskich uczestniczących w ERM2.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić możliwość inspekcji we współpracy z EBC, według uznania Komisji.

Zmiana nr 25

Art. 10 ust. 4 projektu rozporządzenia

„4.   W przypadku uznania, że dane państwo członkowskie nie podjęło zaleconych działań naprawczych, Rada na zalecenie Komisji przyjmuje zmienione zalecenia zgodnie z art. 7 i wyznacza nowy termin podjęcia tych działań, przed upływem którego dokonana zostanie kolejna ocena zgodnie z niniejszym artykułem.”

„4.   W przypadku uznania, że dane państwo członkowskie nie podjęło zaleconych działań naprawczych, Rada na zalecenie Komisji przyjmuje zmienione zalecenia zgodnie z art. 7 i wyznacza nowy termin podjęcia tych działań, przed upływem którego dokonana zostanie kolejna ocena zgodnie z niniejszym artykułem. Rada oraz we właściwych przypadkach Eurogrupa przedstawia formalne sprawozdanie Radzie Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu.

Uzasadnienie

Takie sprawozdania poprawią procedurę.

Zmiana nr 26

Art. 11 projektu rozporządzenia

„Procedura nadmiernego zaburzenia równowagi zostaje zamknięta po tym, jak Rada na zalecenie Komisji stwierdzi, że w danym państwie członkowskim nie występują już nadmierne zaburzenia równowagi.”

„Procedura nadmiernego zaburzenia równowagi zostaje zamknięta po tym, jak Rada na zalecenie Komisji zdecyduje, że w danym państwie członkowskim nie występują już nadmierne zaburzenia równowagi lub sytuacje podatne na ryzyko.”

Uzasadnienie

W przypadku gdy Rada wszczyna procedurę nadmiernych zaburzeń poprzez wydanie zaleceń, zakończenie procedury powinno przybrać postaci aktu prawnego o podobnym charakterze, tj. w drodze zalecenia lub decyzji wiążącej powszechnie lub też wiążącej jej adresatów.


(1)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wprowadzenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.

(2)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wprowadzenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.

(3)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wprowadzenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.

(4)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wprowadzenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.

(5)  Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 6.

(6)  .

(7)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wprowadzenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.

(8)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wprowadzenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.

(9)  Dz.U. L […], […], […].

(10)  Dz.U. L […], […], […].