ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.116.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 116

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
14 kwietnia 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2011/C 116/01

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

1

2011/C 116/02

Informacja do wiadomości osób i podmiotów, wobec których stosuje się środki przewidziane w decyzji Rady 2011/137/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

2

 

Komisja Europejska

2011/C 116/03

Kursy walutowe euro

3

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 116/04

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

4

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 116/05

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków wyrównawczych

10

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 116/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6151 – PetroChina/Ineos/JV) ( 1 )

11

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2011/C 116/07

Ogłoszenie informacyjne – Konsultacja społeczna – Chorwackie oznaczenia geograficzne

12

2011/C 116/08

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

15

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

14.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/1


Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

2011/C 116/01

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Poniższe informacje skierowane są do osób wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2011/235/WPZiB (1) oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 359/2011 (2) w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie.

Rada Unii Europejskiej postanowiła, że osoby wyszczególnione w wyżej wymienionych załącznikach należy umieścić w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2011/235/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr 359/2011, o uzyskanie zezwolenia na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 4 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby mogą złożyć do Rady wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie; w tej sprawie należy pisać na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

TEFS Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób na fakt, że mają one możliwość zaskarżenia decyzji Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 51.

(2)  Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 1.


14.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/2


Informacja do wiadomości osób i podmiotów, wobec których stosuje się środki przewidziane w decyzji Rady 2011/137/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

2011/C 116/02

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Osoby i podmioty wyszczególnione w załącznikach II i IV do decyzji wykonawczej Rady 2011/236/WPZiB (1) dotyczącej wykonania decyzji 2011/137/WPZiB oraz w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 360/2011 (2) dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii są proszone o zwrócenie uwagi na poniższe informacje.

Rada Unii Europejskiej postanowiła, że osoby i podmioty wyszczególnione w wyżej wymienionych załącznikach powinny zostać włączone do wykazów osób i podmiotów, podlegających środkom ograniczającym przewidzianym w decyzji Rady 2011/137/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 204/2011.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 204/2011, o pozwolenie na skorzystanie z zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 7 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby i podmioty mogą złożyć do Rady wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o wpisaniu ich do wyżej wymienionego wykazu; wnioski takie należy przesyłać na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na fakt, że przysługuje im możliwość zaskarżenia decyzji Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi i art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 58.

(2)  Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 12.


Komisja Europejska

14.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/3


Kursy walutowe euro (1)

13 kwietnia 2011 r.

2011/C 116/03

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,4493

JPY

Jen

121,84

DKK

Korona duńska

7,4584

GBP

Funt szterling

0,88980

SEK

Korona szwedzka

9,0300

CHF

Frank szwajcarski

1,2995

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,8620

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

24,390

HUF

Forint węgierski

266,17

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7091

PLN

Złoty polski

3,9584

RON

Lej rumuński

4,1110

TRY

Lir turecki

2,1921

AUD

Dolar australijski

1,3814

CAD

Dolar kanadyjski

1,3938

HKD

Dolar hong kong

11,2693

NZD

Dolar nowozelandzki

1,8360

SGD

Dolar singapurski

1,8197

KRW

Won

1 573,87

ZAR

Rand

9,7978

CNY

Yuan renminbi

9,4687

HRK

Kuna chorwacka

7,3671

IDR

Rupia indonezyjska

12 546,36

MYR

Ringgit malezyjski

4,3812

PHP

Peso filipińskie

62,654

RUB

Rubel rosyjski

40,7905

THB

Bat tajlandzki

43,696

BRL

Real

2,2999

MXN

Peso meksykańskie

17,1016

INR

Rupia indyjska

64,5010


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

14.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/4


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

2011/C 116/04

Nr pomocy: SA.31983 (2010/XA)

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: Freistaat Sachsen

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Podstawa prawna: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 2,3 mln EUR rocznie

Maksymalna intensywność pomocy:

Prowadzenie ksiąg hodowlanych przez uznane stowarzyszenia hodowców: 80 % (maksymalnie 80 000 EUR)

Badania wydajności i ocena wartości hodowli w ramach programów hodowlanych: 70 %

Organizacja wystaw zwierząt hodowlanych: 70 % (maksymalnie 33 000 EUR)

Data realizacji: Od dnia 1 stycznia 2011 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do grudnia 2015 r.

Cel pomocy: Wsparcie finansowe ma zwiększyć konkurencyjność produkcji zwierzęcej dzięki działaniom dotyczącym hodowli zwierząt. Obejmie ono przede wszystkim ekonomiczne programy hodowlane ukierunkowane na utrzymanie i poprawę genetycznej jakości zwierząt gospodarskich. Pomoc służy ponadto zbieraniu i ocenie danych dotyczących utrzymywania i ulepszania jakości genetycznej zwierząt gospodarskich w ramach programów hodowlanych. W tym celu świadczący usługę przeprowadza badania, zbiera dane i dokonuje ich oceny. Świadczący usługę otrzymuje w zamian płatność na warunkach rynkowych, składającą się z pomocy i kosztów ponoszonych przez rolnika. Koszty rutynowych kontroli jakości mleka nie są objęte pomocą.

Podstawą programu pomocy jest art. 15 (zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym) i art. 16 (wsparcie dla sektora produkcji zwierzęcej).

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo (hodowla bydła, świń, owiec, kóz i koni)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Referat 33 „Förderung“

Postfach 80 01 32

01101 Dresden

DEUTSCHLAND

Adres internetowy:

 

http://www.smul.sachsen.de > Foerderung > Foerderrichtlinien > Besondere Aufgaben

 

http://www.smul.sachsen.de/foerderung/374.htm

Inne informacje:

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Referat 35 „Tierische Erzeugnisse“

Postanschrift: 01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel. +49 351564-2350

Nr pomocy: SA.32108 (2010/XA)

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Vlaanderen

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Biologische bedrijfsnetwerken 2011

Podstawa prawna: Subsidiebesluit voor het project ‚Biologische bedrijfsnetwerken 2011‘ van Bioforum vzw

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 0,109 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensywność pomocy wynosi 100 % udokumentowanych kosztów zgłoszonego programu pomocy. Koszty ogólne nie kwalifikują się do otrzymania pomocy.

Data realizacji: Pomoc zostanie przyznana dopiero po podpisaniu decyzji o przyznaniu pomocy przez ministra i przeznaczeniu odpowiednich środków z budżetu. Zgodność z klauzulą zawieszenia będzie zapewniona.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Pomoc przyznaje się na rok 2011 (od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.).

Cel pomocy: Celem pomocy jest optymalizacja interaktywnej wymiany wiedzy między przedsiębiorcami i poprawa dynamiki między sieciami przedsiębiorstw, pomoc jest również przeznaczona na badania terenowe, edukację i badania ogólne. Dynamiczna interakcja pomiędzy różnymi członkami grupy eksperckiej jest niezbędnym elementem optymalnego rozwoju wiedzy, która doprowadzi do innowacji i udoskonalenia technik rolnictwa ekologicznego. W latach 2009–2010 w Flandrii uruchomiono ‘sieci przedsiębiorstw ekologicznych’ w czterech sektorach rolnictwa i ogrodnictwa ekologicznego: produkcja mleka, hodowla kóz, uprawa owoców na małą skalę i uprawa warzyw na świeżym powietrzu.

W 2011 r. sieci przedsiębiorstw ekologicznych będą dalej wspierane, opracowana zostanie również perspektywa wieloletnia dotycząca ich postępów i samodzielnego funkcjonowania.

Do celów szczegółowych należą:

organizacja kolejnych spotkań zrzeszonych w sieciach przedsiębiorstw,

zaangażowanie badaczy i szkoleniowców w sieci przedsiębiorstw,

informowanie o metodologii,

ustalanie nowych sektorów (owoce pestkowe, hodowla bydła i drobiu).

Pomoc przyznawana jest na mocy art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006: „Wsparcie techniczne w sektorze rolnym”. Pomoc może pokryć 100 % następujących kosztów:

Artykuł 15 lit. c): dotyczących usług doradczych świadczonych przez strony trzecie;

Artykuł 15 lit. d): dotyczących organizacji i uczestnictwa w forach w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, oraz w konkursach, wystawach i targach:

Artykuł 15 lit. e): pomoc na udokumentowane informacje dotyczące systemów jakości otwartych na produkty z innych krajów, na produkty generyczne i korzyści żywieniowe produktów generycznych oraz proponowane wykorzystanie tych produktów;

Artykuł 15 lit. f): pomoc na publikacje, takie jak katalogi lub strony internetowe przedstawiające udokumentowane informacje dotyczące producentów z danego regionu lub producentów danego produktu, pod warunkiem że informacja oraz jej prezentacja są neutralne oraz że wszyscy zainteresowani producenci mają takie same szanse na zaprezentowanie się w publikacji. Pomoc będzie przyznawana jedynie na działania i materiały informacyjne, w których nie będzie odniesień do pochodzenia produktu.

Program nie przewiduje żadnej pomocy na cele reklamowe.

Przepisy wszystkich ustępów art. 15 będą przestrzegane.

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo ekologiczne

Pomoc dotyczy wyłącznie małych i średnich przedsiębiorstw.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres internetowy: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914

Inne informacje: —

Nr pomocy: SA.32132 (2010/XA)

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: Wszystkie kraje związkowe RFN jako organy przyznające pomoc

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Podstawa prawna: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Około 3 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Do 80 %, maksymalnie 1 500 EUR

Data realizacji:

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej:

Cel pomocy: Wsparcie obejmuje doradztwo dla indywidualnych gospodarstw w związku ze stosowaniem systemów dokumentacji, wykraczające poza standardowe formy doradztwa. Środek ten powinien pomóc rolnikom w spełnieniu norm nowoczesnego rolnictwa wysokiej jakości, w szczególności wymagań zawartych w art. 5 i 6 i załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 (zasada wzajemnej zgodności). Usługi doradcze są świadczone przez publiczne i prywatne instytucje doradcze, które muszą być uznane przez kraje związkowe. Podstawą doradztwa dla gospodarstwa są zapisy z systemów dokumentacji. Ze środka mogą zasadniczo korzystać wszyscy beneficjenci, a pomoc jest wypłacana instytucjom doradczym.

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Pomoc przyznawana jest przez właściwe organy poszczególnych krajów związkowych

Adresy organów przyznających pomoc:

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Tel. +49 7111260

Faks +49 7111262255

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Tel. +49 8921820

Faks +49 8921822677

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 309028-0

Faks + 49 309028-2051

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 61

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Tel. +49 331866-0

Faks +49 331866-8368

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

Referat 11

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 421361-0 / 4213618502

Faks +49 4213618283

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit – Landwirtschaft und Forsten

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 4042841-0

Faks +49 4042841-3201

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz:

Tel. +49 611815-0

Faks +49 611815-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen:

Tel. +49 611815-0

Faks +49 611815-1941

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3855880

Faks +49 3855886024 / 3855886025

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Tel. +49 5111200

Faks +49 5111202385

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2114566-0

Faks +49 2114566-388

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6131160

Faks +49 6131162100

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Abteilung F Landwirtschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Tel. +49 681501-00

Faks +49 681501-4521

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach 10 05 10

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3515640

Faks +49 3515642209

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 39156701

Faks +49 3915671727

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 71 51

24171 Kiel

DEUTSCHLAND

Tel. +49 431988-0

Faks +49 431988-7239

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Tel. +49 361379-00

Faks +49 3613799-950

Adres internetowy: http://www.bmelv.de/GAK2011-EMS

Inne informacje: —

Nr pomocy: SA.32133 (2010/XA)

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: Wszystkie niemieckie kraje związkowe jako organy przyznające pomoc

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Podstawa prawna: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Około 175 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 40 % i maksymalnie 400 000 EUR w ciągu trzech lat gospodarczych

Data realizacji:

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej:

Cel pomocy: W ramach działania na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego, ekologicznego, przyjaznego środowisku i wielofunkcyjnego rolnictwa mogą być wspierane inwestycje w przedsiębiorstwach rolnych zajmujących się produkcją podstawową. Oprócz interesów konsumentów, rozwoju obszarów wiejskich i zachowania różnorodności biologicznej pod uwagę powinna być wzięta również poprawa warunków życia, pracy i produkcji.

Podstawą niniejszego środka jest art. 4 (inwestycje w przedsiębiorstwach rolnych).

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Pomoc przyznawana jest przez właściwe organy poszczególnych krajów związkowych

Adresy organów przyznających pomoc:

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Tel. +49 7111260

Faks +49 7111262255

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Tel. +49 8921820

Faks +49 8921822677

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 309028-0

Faks +49 309028-2051

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 61

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Tel. +49 331866-0

Faks +49 331866-8368

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

Referat 11

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 421361-0 / 4213618502

Faks +49 4213618283

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit – Landwirtschaft und Forsten

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 4042841-0

Faks +49 4042841-3201

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz:

Tel. +49 611815-0

Faks +49 611815-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen:

Tel. +49 611815-0

Faks +49 611815-1941

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3855880

Faxks +49 3855886024 / 3855886025

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Tel. +49 5111200

Faks +49 5111202385

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2114566-0

Faks +49 2114566-388

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6131160

Faks +49 6131162100

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Abteilung F Landwirtschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Tel. +49 681501-00

Faks +49 681501-4521

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach 10 05 10

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3515640

Faks +49 3515642209

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 39156701

Faks +49 3915671727

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 71 51

24171 Kiel

DEUTSCHLAND

Tel. +49 431988-0

Faks +49 431988-7239

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Tel. +49 361379-00

Faks +49 3613799-950

Adres internetowy: http://www.bmelv.de/GAK2011-AF

Inne informacje: —

Nr pomocy: SA.32267 (2011/XA)

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Salamanca

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Sistemas de control lechero 2011

Podstawa prawna: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2011.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,02 (w mln) EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50,00 %

Data realizacji: —

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 22 stycznia 2011–31 grudnia 2011

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla owiec i kóz, Chów i hodowla bydła mlecznego

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Adres internetowy: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2011/ControlLechero.pdf

Inne informacje: —


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Komisja Europejska

14.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/10


Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków wyrównawczych

2011/C 116/05

1.   Zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) Komisja Europejska zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, wymienione poniżej środki wyrównawcze wygasną w terminie podanym w poniższej tabeli.

2.   Procedura

Producenci unijni mogą złożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu. Wniosek ten musi zawierać dostateczne dowody na to, iż wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia subsydiowania i szkody.

Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu danych środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele państwa wywozu oraz producenci unijni będą mieli możliwość odparcia zarzutów oraz rozszerzenia i skomentowania kwestii wyszczególnionych we wniosku o wszczęcie tego przeglądu.

3.   Termin

Producenci unijni mogą przedłożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury, tak by dotarł on na adres: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgium (2) w dowolnym terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli.

4.   Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 597/2009.

Produkt

Państwa pochodzenia lub wywozu

Środki

Podstawa prawna

Data wygaśnięcia

Politereftalan etylenu (PET)

Indie

Cłowyrównawcze

Rozporządzenie Rady (WE) nr 193/2007 (Dz.U. L 59 z 27.2.2007, s. 34)

28.2.2012


(1)  Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(2)  Faks +32 22956505.


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

14.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/11


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6151 – PetroChina/Ineos/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 116/06

1.

W dniu 5 kwietnia 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo PetroChina International (Londyn) Company Limited („PCIL”, Zjednoczone Królestwo), należące w całości do przedsiębiorstwa PetroChina Company Limited („PetroChina”, Chiny), kontrolowanego z kolei przez przedsiębiorstwo China National Petroleum Corporation („CNPC”, Chiny), oraz przedsiębiorstwo Ineos AG („Ineos”, Szwajcaria), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad obecną działalnością przedsiębiorstwa Ineos w zakresie rafinacji, to znaczy nad dwoma rafineriami w Grangemouth (Szkocja) i Lavera (Francja) oraz powiązanymi aktywami (zwanymi dalej łącznie „przedsiębiorstwem docelowym”) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa PetroChina: produkcja i dystrybucja produktów ropopochodnych i petrochemicznych,

w przypadku przedsiębiorstwa Ineos: wytwarzanie produktów petrochemicznych, chemikaliów specjalistycznych oraz produktów naftowych na skalę światową,

w przypadku przedsiębiorstwa docelowego: produkcja i hurtowe dostawy produktów powstałych z rafinacji ropy naftowej w rafineriach ropy naftowej.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6151 – PetroChina/Ineos/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).


INNE AKTY

Komisja Europejska

14.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/12


OGŁOSZENIE INFORMACYJNE – KONSULTACJA SPOŁECZNA

Chorwackie oznaczenia geograficzne

2011/C 116/07

Unia Europejska i Republika Chorwacji prowadzą negocjacje akcesyjne, w tym negocjacje w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych win, win aromatyzowanych i napojów spirytusowych. W tym kontekście rozważa się ochronę poniższych nazw jako oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej.

Włączenie zaproponowanych przez Chorwację nazw do traktatu o przystąpieniu może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu analizy i procedury sprzeciwu. Przedmiotowe nazwy zostaną objęte ochroną od dnia przystąpienia na okres przejściowy, w którym Chorwacja ma przedstawić pełną dokumentację.

Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie lub państwa trzecie bądź wszelkie zasadnie zainteresowane osoby fizyczne lub prawne, mające swoje miejsca zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do składania oświadczeń o sprzeciwie wobec tego projektu ochrony przez złożenie odpowiednio uzasadnionego oświadczenia.

Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie dwóch miesięcy od daty niniejszej publikacji. Oświadczenia o sprzeciwie należy przesyłać na następujący adres poczty elektronicznej: AGRI-B2@ec.europa.eu

Oświadczenia o sprzeciwie są rozpatrywane jedynie, jeśli zostaną dostarczone w wyżej określonym terminie i jeśli wykazane zostanie, że nazwa, która ma zostać objęta ochroną:

1)

jest homonimiczna lub częściowo homonimiczna w stosunku do nazwy, która już została objęta ochroną w Unii Europejskiej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (1) ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), rozporządzenia Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiającego ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (2) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 (3) w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych; lub znajduje się już w umowach, jakie Unia Europejska zawarła z jednym z następujących krajów:

Republiką Albanii (decyzja Rady 2006/580/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (4) (Protokół nr 3 w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji na niektóre wina, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych)),

Australią (decyzja Rady 2009/49/WE z dnia 28 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem) (5),

Bośnią i Hercegowiną (decyzja Rady 2008/474/WE z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (6) (Protokół 6)),

Kanadą (decyzja Rady 2004/91/WE z dnia 30 lipca 2003 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Kanadą w sprawie handlu winami i napojami spirytusowymi (7)),

Republiką Chile (decyzja Rady 2002/979/WE z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (8)),

Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (decyzja Rady 2001/916/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego dostosowującego handlowe aspekty Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia wyników negocjacji między stronami w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji na niektóre wina, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win jak również wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli oznaczeń wyrobów spirytusowych i napojów aromatyzowanych (9)),

Meksykiem (decyzja Rady 97/361/WE z dnia 27 maja 1997 r. dotycząca zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych (10)),

Czarnogórą (decyzja Rady 2007/855/WE z dnia 15 października 2007 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (11)),

Serbią (decyzja Rady 2010/36/WE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (12)),

Republiką Południowej Afryki (decyzja Rady 2002/51/WE z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu winem (13) i decyzja Rady 2002/52/WE z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu wyrobami spirytusowymi (14)),

Szwajcarią (decyzja Rady i – w odniesieniu do umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej – Komisji 2002/309/WE, Euratom z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (15), w szczególności umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi – załącznik 7 i 8),

Stanami Zjednoczonymi Ameryki (decyzja Rady 2006/232/WE) z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem (16));

2)

przy uwzględnieniu renomy danego znaku towarowego, jego powszechnej znajomości oraz okresu, przez jaki jest on używany, rejestracja może wprowadzić konsumenta w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu.

Kryteria wymienione powyżej podlegają ocenie w odniesieniu do terytorium Unii Europejskiej, które w przypadku praw własności intelektualnej odnosi się wyłącznie do terytorium lub terytoriów, na których wspomniane prawa są chronione. Ewentualna ochrona tych nazw w Unii Europejskiej zależy od pomyślnego zakończenia przedmiotowych negocjacji i aktu prawnego wydanego w ich następstwie.

Wykaz oznaczeń geograficznych win, win aromatyzowanych i napojów spirytusowych  (17)

Klasa produktu

Nazwa zarejestrowana w Chorwacji

Wino

Dalmatinska zagora

Wino

Dingač

Wino

Hrvatsko primorje

Wino

Istočna kontinentalna Hrvatska

Wino

Hrvatska Istra

Wino

Moslavina

Wino

Plešivica

Wino

Podunavlje

Wino

Pokuplje

Wino

Prigorje-Bilogora

Wino

Primorska Hrvatska

Wino

Sjeverna Dalmacija

Wino

Slavonija

Wino

Srednja i Južna Dalmacija

Wino

Zagorje – Međimurje

Wino

Zapadna kontinentalna Hrvatska

Wino aromatyzowane

Samoborski Bermet

Napój spirytusowy

Hrvatska loza

Napój spirytusowy

Hrvatska travarica

Napój spirytusowy

Hrvatska stara šljivovica

Napój spirytusowy

Slavonska šljivovica

Napój spirytusowy

Pelinkovac

Napój spirytusowy

Zadarski maraschino


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 149 z 14.6.1991, s. 1.

(3)  Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.

(4)  Dz.U. L 239 z 1.9.2006, s. 1.

(5)  Dz.U. L 28 z 30.1.2009, s. 1.

(6)  Dz.U. L 169 z 30.6.2008, s. 10.

(7)  Dz.U. L 35 z 6.2.2004, s. 1.

(8)  Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 1.

(9)  Dz.U. L 342 z 27.12.2001, s. 6.

(10)  Dz.U. L 152 z 11.6.1997, s. 15.

(11)  Dz.U. L 345 z 28.12.2007, s. 1.

(12)  Dz.U. L 28 z 30.1.2010, s. 1.

(13)  Dz.U. L 28 z 30.1.2002, s. 3.

(14)  Dz.U. L 28 z 30.1.2002, s. 112.

(15)  Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1.

(16)  Dz.U. L 87 z 24.3.2006, s. 1.

(17)  Wykaz zgodnie z informacjami przedstawionymi przez władze Republiki Chorwacji. Na podstawie rozporządzenia dotyczącego oznaczeń geograficznych win opublikowanego w Dz.U. 141/10 i Dz.U. 31/11, rozporządzenia dotyczącego win aromatyzowanych opublikowanego w Dz.U. 14/11 oraz rozporządzenia dotyczącego napojów spirytusowych opublikowanego w Dz.U. 61/09 i 141/09.


14.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/15


Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

2011/C 116/08

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1). Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

JEDNOLITY DOKUMENT

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

„MIÓD Z SEJNEŃSZCZYZNY/ŁOŹDZIEJSZCZYZNY”/„SEINŲ/LAZDIJŲ KRAŠTO MEDUS”

NR WE: PL-PDO-0005-0684-26.02.2008

NR WE: LT-PDO-0005-0850-26.02.2008

ChOG ( ) ChNP ( X )

1.   Nazwa:

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie:

Polska i Litwa

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego:

3.1.   Rodzaj produktu:

Kategoria 1.4 –

inne produkty pochodzenia zwierzęcego, miód

3.2.   Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1:

Pod nazwą „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” może być sprzedawany wyłącznie miód pszczeli nektarowy – wielokwiatowy. W momencie sprzedaży miód może mieć postać płynną (patoka) lub skrystalizowaną (krupiec). Konsystencja miodu może być gęsta półprzeźroczysta, płynna lub skrystalizowana. Miód ten jest wytworzony w oparciu o kilkadziesiąt charakterystycznych dla tego obszaru gatunków roślin miododajnych m.in.: różnych gatunków wierzb, klonów, mniszka pospolitego, maliny, kruszyny, koniczyny białej i łąkowej, komonicy, nostrzyka i innych motylkowych (Papilionaceae), żmijowca, miodunki, lipy, chwastów z rodziny krzyżowych (Brassicacae), chabra bławatka, wierzbownicy, robinii akacjowej, pustynnika, śliw, roślin z rodzin baldaszkowatych, goździkowatych i wargowych.

Pyłki roślin monokulturowych mogą znajdować się w miodzie wyłącznie w ilościach śladowych (w sumie nie więcej niż 5 %). W żadnym przypadku ich obecność nie może doprowadzić do zmiany charakterystycznego smaku, zapachu oraz barwy miodu. Miód posiada bardzo charakterystyczne zabarwienie od ciemnożółtego do ciemnozłotego. Charakterystyczną cechą miodu jest jego lekkie zmętnienie. Dopuszcza się, aby barwa miodu była nieco ciemniejsza, co jest spowodowane dodatkiem spadzi, która niekiedy pojawia się w okresie nektarowania niektórych roślin. Maksymalny dodatek spadzi mierzony przewodnością elektryczną wynosi 0,5 mS/cm.

Charakterystyka fizykochemiczna

zawartość wody – nie więcej niż 18 %,

gęstość – powyżej 1 400 g/cm3,

zawartość proliny – nie mniej niż 25 mg/100 g miodu,

zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF) – nie więcej niż 2 mg/100 g miodu,

stabilne pH (3,8–4,8),

zawartość cukrów prostych (glukozy i fruktozy) – nie mniej niż 60 g/100 g,

zawartość sacharozy – nie więcej niż 5 g/100 g,

liczba diastazowa (LD) w skali Schade – nie mniej niż 8,

wolne kwasy – nie więcej niż 50 meq/1 000 g,

przewodność elektryczna właściwa – nie więcej niż 0,8 mS/cm.

3.3.   Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych):

3.4.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego):

Podstawowym pokarmem pszczół w czasie sezonu pszczelarskiego i w czasie zimowli jest naturalny miód oraz pyłek, nagromadzony przez pszczoły w ulu. Pozostawia się je w takich ilościach, by starczyło na dobre przezimowanie, aż do wiosennego przypływu ilości świeżego nektaru i pyłku. Jednakże w przypadku niesprzyjającej pogody późnym latem, pszczoły mogą częściowo zużyć nagromadzone pokarmy. Istnieje wówczas konieczność uzupełnienia zapasów w okresie sierpnia i września. Używa się w tym celu syropu sporządzonego z cukru spożywczego (sacharozy) i wody w stosunku 1,5:1–2:1 w zależności od terminu i temperatury powietrza. Pokarm podaje się wieczorem, by nie wywołać rabunków w pasiece, w kilku dawkach, by został dokładnie przerobiony i przetworzony przez pszczoły. Gdy zachodzi konieczność uzupełnienia pokarmu wczesną wiosną z powodu przedłużającej się zimy, niesprzyjającej pogody czy braku nektarowania roślin, w pierwszej kolejności podaje się zapasy miodu i pierzgi przechowywane w części magazynowej pracowni pszczelarskiej, sukcesywnie je odsklepiając. W przypadku ich braku podaje się syrop cukrowy rzadszy niż jesienią, z uwagi na większe zapotrzebowanie pszczół na wodę wiosną, w stosunku 1:2–1:1, oraz zmielone obnóża pyłkowe w celu dostarczenia pszczołom białka. Do podkarmiania stosuje się syrop cukrowy sporządzony z cukru buraczanego i wody lub syrop inwertowany z sacharozy. Do podawania syropu używa się podkarmiaczek powałkowych lub ramkowych. Niedopuszczalne jest dokarmianie pszczół w okresie zbierania „miodu z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus”.

3.5.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym:

Na wyznaczonym obszarze geograficznym muszą odbywać się wszystkie etapy produkcji – począwszy od stacjonowania pasiek aż po ostateczne pakowanie miodu. „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” pozyskiwany jest, ze względu na bardzo krótki okres wegetacyjny roślin, wyłącznie w okresie trzech miesięcy, tj. od połowy maja do połowy sierpnia. Miód odwirowuje się na zimno w miodarce z wykorzystaniem siły odśrodkowej. Odcedzony miód jest konfekcjonowany (rozlewany) do opakowań jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 1,4 kg. Miód powinien być przechowywany z dala od światła w temperaturze od 4 do 18 °C w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Niedopuszczalne jest odfiltrowywanie pyłków, kremowanie i pasteryzowanie miodu oraz jego sztuczne podgrzewanie. Na wszystkich etapach produkcji nie można dopuścić do wzrostu temperatury miodu powyżej 42 °C. W okresie produkcji miodu zabronione jest stosowanie leków dla pszczół. Zabronione jest również korzystanie ze środków chemicznych oraz innych odstraszaczy pszczół: stałych, ciekłych lub gazowych.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.:

Pszczelarze sami rozlewają miód do opakowań detalicznych (nie większych niż 1,4 kg). Unikają w ten sposób zagrożeń związanych z ewentualną zmianą właściwości fizykochemicznych i organoleptycznych miodu, które mogłyby mieć miejsce przy jego przemieszczaniu na duże odległości, gdyby nie był odpowiednio zapakowany.

W przypadku możliwości transportu poza obszar w opakowaniach innych niż detaliczne, istnieje również zagrożenie zmieszania „miodu z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” z innymi miodami lub wprowadzania do obrotu pod chronioną nazwą miodów nie pochodzących z obszaru geograficznego określonego w pkt 4.

Ograniczenie to ma na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego jakości „miodu z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” oraz utrzymanie wiarygodności systemu kontroli na wysokim poziomie.

3.7.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania:

Wszyscy pszczelarze oraz podmioty zajmujące się skupowaniem miodu i dalszym konfekcjonowaniem pod chronioną nazwą, na terenie Polski i Litwy, zobowiązani są do wykorzystywania jednego typu etykiety. Napisy na etykiecie umieszcza się w danym języku urzędowym. Nazwa produktu może być zapisana w danym języku narodowym.

Na każdej etykiecie musi być umieszczona nazwa „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” oraz informacje dotyczące m.in. objętości naczynia, musi być podany adres producenta, weterynaryjny numer ewidencyjny oraz data rozlewu miodu i, okres trwałości. Na etykiecie będzie także umieszczony symbol unijny Chronionej Nazwy Pochodzenia albo symbol unijny oraz napis „Chroniona Nazwa Pochodzenia”.

Etykiety na terenie Polski będą dystrybuowane za pośrednictwem Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach, a na terenie Litwy przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Łoździejach. Dany związek przekazuje właściwemu organowi kontrolnemu szczegółowe zasady dystrybucji etykiet. Zasady te w żaden sposób nie mogą dyskryminować producentów nie należących do związku, którzy wytwarzają „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” zgodnie ze specyfikacją.

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego:

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” zbierany jest na obszarze:

po stronie polskiej: 4 gmin powiatu sejneńskiego (Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk) oraz 5 gmin powiatu suwalskiego (Suwałki, Szypliszki, Jeleniewo, Rutka-Tartak, Wiżajny),

po stronie litewskiej: 12 gmin regionu Łoździeje (Kapčiamiestis, Veisejai, Kučiūnai, Lazdijai, Seirijai, Noragėliai, Šventežeris, Teizai, Šlavantai, Būdvietis, Šeštokai, Krosna).

5.   Związek z obszarem geograficznym:

5.1.   Specyfika obszaru geograficznego:

Obszar produkcji „miodu z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” położony jest w dorzeczu Niemna na pograniczu Polski i Litwy, na terytorium mezoregionu Pojezierza Wschodniosuwalskiego. Obszar, kiedyś jednego terytorium zamieszkiwanego przez plemiona Jaćwingów, znajduje się obecnie na obszarze zwanym Ziemią Sejneńską (Sejneńszczyzną) oraz Łoździejszczyzną. Do miodu wytworzonego po stronie polskiej odnosi się określenie „miód z Sejneńszczyzny”, a „Lazdijų krašto medus” – do miodu wytworzonego po stronie litewskiej. Jest to jednak jednorodne terytorium, na obszarze którego uzyskuje się takimi samymi metodami identyczny produkt. „Miód z Sejneńszczyzny” oraz „Lazdijų krašto medus” są to takie same miody.

Ziemia Sejneńska i Łoździejska leżą na terenie Pojezierza Wschodniosuwalskiego, region geograficzny: Pojezierze Litewskie. Obszar ten łączy przede wszystkim położenie geograficzne, klimat, identyczna flora i fauna oraz ukształtowanie terenu. Ziemie te łączy także wspólna historia. Region ten został podzielony granicą państwową w 1919 r. (po ostatecznym ukształtowaniu się terytorium Polski i Litwy po I wojnie światowej). Granica nie osłabiła jednak międzyludzkich więzi kulturowych, które po wejściu Polski i Litwy do strefy Schengen (w 2007 r.) mają okazję rozkwitać na nowo.

Ukształtowanie powierzchni tego obszaru zostało uformowane w wyniku wielu faz zlodowaceń. Elementami charakterystycznymi obszaru są jeziora, głębokie rynny lodowcowe powstałe pod lodem (są one zajęte dziś przez jeziora lub rzeki) oraz tzw. „oczka polodowcowe”, niewielkie zagłębienia bezodpływowe, czasem wypełnione wodą, powstałe głównie w wyniku wytapiania się brył martwego lodu. Na terenie powiatu Łoździeje znajduje się około 150 jezior, zaś na Ziemi Sejneńskiej kilkadziesiąt, z największym jeziorem Gaładuś, którego część leży również po stronie litewskiej.

Omawiany obszar charakteryzuje ostry klimat, o bardzo wyraźnie zaznaczonych cechach kontynentalnych. Temperatury zimą są niższe niż średnia krajowa, a latem wyższe. Średnia temperatura roczna wynosi tu 6,1 °C. Opady na całym opisywanym terenie wynoszą przeciętnie od 550 do 600 mm rocznie. Okres wegetacyjny roślin rozpoczyna się od tygodnia do dwóch później niż na otaczających go krainach i trwa bardzo krótko, poniżej 150 dni.

Roślinność występująca na opisywanym obszarze jest wynikiem oddziaływania klimatu, podłoża geologicznego, stosunków wodnych oraz zmian antropogenicznych i jest dobrze przystosowana do panujących warunków. Ukształtowanie terenu, temperatura powietrza w zimie i lecie, umiarkowany poziom opadów, bardzo krótki sezon wegetacyjny oraz czystość środowiska mają istotny wpływ na występującą roślinność. Na obszarze pozyskiwania „miodu z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” występują rośliny gatunków reliktowych, borealnych i arktycznych, wśród których można wymienić m.in.: wierzbę lapońską (Salix lapponum), brzozę niską (Betula humilis), malinę moroszkę (Rubus chamaemorus), bagno zwyczajne (Ledum palustre), mannę litewską (Glyceria lithuanica), wełnianeczkę alpejską (Baeothryon alpinum). Środowiska roślinne omawianego obszaru tworzą ekotypy: polno-łąkowy, leśny, bagienno-torfowiskowy (w znacznym stopniu zachowany w stanie zbliżonym do pierwotnego). We wszystkich omawianych zbiorowiskach roślinnych, naturalnych jak również antropogenicznych, występuje wiele rodzajów roślin motylkowych: koniczyny (Trifolium), nostrzyki (Melilothus), wyki (Vicia), lucerny (Medicago), groszki (Lathyrus), komonice (Lotus), których nektar zawiera szereg alkaloidów, glikozydów oraz olejków eterycznych.

Podczas pozyskiwania „miodu z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” czynnik ludzki jest bardzo istotny. Umiejętności pszczelarzy dotyczą w szczególności zasad wyboru lokalizacji pasieki, hodowli pszczół i tradycyjnej gospodarki pasiecznej polegającej m.in. na używaniu uli drewnianych, przestrzeganiu restrykcyjnych zasad dokarmiania pszczół na okres zimy, nieodfiltrowaniu pyłków, nie stosowaniu kremowania i pasteryzowania miodu oraz jego sztucznego podgrzewania, odwirowaniu miodu na zimno oraz przestrzeganiu restrykcyjnych zasad rozlewania i przechowywania miodu. Umiejętności pszczelarzy kształtowały się na przestrzeni wielu lat i były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Długą tradycję pszczelarstwa na tym obszarze potwierdzają liczne materiały i publikacje oraz liczne regulacje prawne. Prawo Bartne zostało oficjalnie wpisane do Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1529 r. W XIV i XV wieku książęta litewscy nadawali na tym obszarze prawa korzystania z bogactw puszczańskich, m.in. prawo użytkowania barci (wchody bartne). W roku 1873 powstało, jako pierwsze w Królestwie Polskim, Koło Pszczelarzy w Sejnach. Na omawianym terenie zachowały się również liczne spisy uli np. z lat 30. XIX wiek oraz z 1948 r.

5.2.   Specyfika produktu:

Charakterystyczne cechy „miodu z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” świadczące o jego wyjątkowości to:

niska zawartość wody – nie więcej niż 18 %,

duża gęstość – powyżej 1 400 g/cm3,

silny aromat,

goryczkowaty posmak,

mały udział pyłków kwiatów roślin monokulturowych – maks. 5 %,

duża zawartość proliny – nie mniej niż 25 mg/100 g miodu,

niska zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF) – nie więcej niż 2 mg/100 g miodu,

stabilne pH (3,8–4,8),

charakterystyczne zabarwienie od ciemnożółtego do ciemnozłotego, czasami ciemniejsze spowodowane dodatkiem spadzi, oraz lekkie zmętnienie.

5.3.   Związek przyczynowy zachodzący między charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w przypadku ChNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku ChOG):

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” jest produktem wyjątkowym i ściśle związanym z obszarem jego pochodzenia. Specyficznej, dla obszaru określonego w pkt 4, różnorodności roślin nektarodajnych ze znacznym udziałem roślin motylkowych miód ten zawdzięcza charakterystyczny silny aromat oraz goryczkowaty posmak. Specyfika obszaru geograficznego wpływa również na fakt, że maksymalny udział pyłków roślin monokulturowych w tym miodzie wynosi jedynie 5 %.

Duże znaczenie dla jakości „miodu z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” mają również specyficzne umiejętności lokalnych pszczelarzy. Musieli oni dostosować swoje umiejętności do trudnych warunków klimatycznych (miód na tym obszarze może być pozyskiwany, ze względu na bardzo krótki okres wegetacyjny, wyłącznie w okresie trzech miesięcy, tj. od połowy maja do połowy sierpnia). Kunszt pszczelarzy oraz wyjątkowość obszaru sprawiają, że uzyskiwany miód wyróżnia się m.in. takimi cechami jak niska zawartość wody, duża gęstość, niska zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu czy stabilne pH.

Parametrem wyróżniającym „miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” i świadczącym o jego wysokiej jakości jest również wysoka zawartość proliny, którą zawdzięcza on naturalnemu pochodzeniu, czynnikom środowiskowym, a niekiedy również dodatkowi spadzi.

Odesłanie do publikacji specyfikacji:

(artykuł 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1620&LangId=0

http://www.zum.lt/documents/Kokybe-medus.doc


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.