ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.083.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 83

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
17 marca 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 083/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) ( 1 )

1

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2011/C 083/02

Decyzja Rady z dnia 7 marca 2011 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

2

2011/C 083/03

Decyzja Rady z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków (z Irlandii, Francji i Niderlandów) Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

3

2011/C 083/04

Decyzja Rady z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie mianowania do Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy członków i zastępców członków z Grecji, Francji, Włoch, Węgier i Słowacji

4

 

Komisja Europejska

2011/C 083/05

Kursy walutowe euro

5

2011/C 083/06

Komunikat Komisji na podstawie art. 4 dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego – Harmonogram okresu czasu letniego

6

 

Trybunał Obrachunkowy

2011/C 083/07

Sprawozdanie specjalne nr 14/2010 pt. Zarządzanie przez Komisję systemem kontroli weterynaryjnych przywożonego mięsa po reformach przepisów dotyczących higieny z 2004 r.

7

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Urząd Nadzoru EFTA

2011/C 083/08

Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

8

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 083/09

Zawiadomienie Komisji dotyczące stron, którym przyznano zwolnienie na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, utrzymanego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1524/2000 i ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1095/2005: zmiany nazw oraz adresów niektórych stron, które uzyskały zwolnienia

10

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2011/C 083/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

13

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2011/C 083/11

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

14

2011/C 083/12

Zawiadomienie dla Doku Chamatowicza Umarowa, dodanego do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 260/2011

18

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

17.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 83/01

W dniu 10 marca 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M6019 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

17.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/2


DECYZJA RADY

z dnia 7 marca 2011 r.

zmieniająca decyzję Rady z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

2011/C 83/02

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (1), w szczególności jego art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją z dnia 22 listopada 2010 r. (2) (zwaną dalej „decyzją”) Rada mianowała członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres od dnia 8 listopada 2010 r. do dnia 7 listopada 2013 r.

(2)

W dniu 23 listopada 2010 r. Międzynarodowy Dom Związkowy (International Trade Union House) poinformował Sekretariat Generalny o błędzie w mianowaniu belgijskiego członka i zastępcy członka Rady Zarządzającej w kategorii przedstawicieli organizacji pracowników.

(3)

Błąd ten wystąpił w oryginalnym tekście decyzji podpisanym przez jej przewodniczącego i został powielony we wszystkich językach urzędowych.

(4)

Decyzja powinna zatem zostać zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 1, lista II decyzji Rady z dnia 22 listopada 2010 r., nazwiska członka i zastępcy członka z Belgii otrzymują brzmienie:

„II.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACOWNIKÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

Herman FONCK

François PHILIPS”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2011 r.

W imieniu Rady

CZOMBA S.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.

(2)  Dz.U. C 322 z 27.11.2010, s. 3.


17.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/3


DECYZJA RADY

z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie mianowania członków i zastępców członków (z Irlandii, Francji i Niderlandów) Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

2011/C 83/03

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (1), w szczególności jego art. 75,

uwzględniając wykazy kandydatów przedstawione Radzie przez rządy państw członkowskich,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 powołano Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

(2)

Decyzją z dnia 21 października 2010 r. (2) Rada mianowała członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego na okres od dnia 20 października 2010 r. do dnia 19 października 2015 r., z wyjątkiem niektórych członków.

(3)

Rządy Irlandii, Francji i Niderlandów zaproponowały kandydatów na stanowiska, które należy obsadzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają niniejszym mianowane członkami i zastępcami członków (z Irlandii, Francji i Niderlandów) Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego na okres upływający z dniem 19 października 2015 r.:

I.   PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW

Kraj

Członkowie

Zastępcy członków

Irlandia

Anne McMANUS

Tim RYAN

Niderlandy

A.A.J. VRIJ

A.G. BLOEMHEUVEL


II.   PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Kraj

Członkowie

Zastępcy członków

Irlandia

Stellan HERMANSSON

Eamonn DEVOY

Niderlandy

G. VELDHUIS

H. DE GEUS


III.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

Kraj

Członkowie

Zastępcy członków

Irlandia

Claire JONES

Jean WINTERS

Francja

Emilie MARTINEZ

Marie-Christine FAUCHOIS

Niderlandy

L.M. VAN EMBDEN ANDRES

R. BLAAKMAN

Artykuł 2

Członków oraz zastępców członków, którzy jak dotąd nie zostali nominowani, Rada mianuje w późniejszym terminie.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2011 r.

W imieniu Rady

CZOMBA S.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. C 290 z 27.10.2010, s. 5.


17.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/4


DECYZJA RADY

z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie mianowania do Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy członków i zastępców członków z Grecji, Francji, Włoch, Węgier i Słowacji

2011/C 83/04

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (1), w szczególności jego art. 6,

uwzględniając wykazy kandydatów przedłożone Radzie przez rządy państw członkowskich oraz organizacje pracownicze i organizacje pracodawców,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji z dnia 22 listopada 2010 r. (2) Rada mianowała członków oraz zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na okres od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 30 listopada 2013 r.; kilka stanowisk nie zostało obsadzonych.

(2)

Rządy Grecji, Francji, Włoch, Węgier i Słowacji oraz organizacje pracownicze zaproponowały kandydatów na stanowiska, które należy obsadzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają mianowane na stanowiska członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na okres do dnia 30 listopada 2013 r.:

I.   PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Włochy

Michele TIRABOSCHI

Francesco CIPRIANI

Węgry

 

Eszter ENYEDI

Słowacja

Lilit MAMIKONYAN

Silvia GREGORCOVÁ


II.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACOWNIKÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Grecja

Alexandros KALIVIS

Konstantinos ISSYCHOS

Francja

 

Jean Jacques DANIS

Węgry

 

László GYIMESI

Artykuł 2

Członków oraz zastępców członków, którzy nie zostali dotąd wyznaczeni, Rada mianuje w późniejszym terminie.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2011 r.

W imieniu Rady

CZOMBA S.

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 139 z 30.5.1975, s. 1.

(2)  Dz.U. C 322 z 27.11.2010, s. 8.


Komisja Europejska

17.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/5


Kursy walutowe euro (1)

16 marca 2011 r.

2011/C 83/05

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3951

JPY

Jen

112,43

DKK

Korona duńska

7,4586

GBP

Funt szterling

0,86730

SEK

Korona szwedzka

8,9730

CHF

Frank szwajcarski

1,2755

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,8690

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

24,368

HUF

Forint węgierski

273,40

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7060

PLN

Złoty polski

4,0625

RON

Lej rumuński

4,1788

TRY

Lir turecki

2,2126

AUD

Dolar australijski

1,4066

CAD

Dolar kanadyjski

1,3740

HKD

Dolar hong kong

10,8761

NZD

Dolar nowozelandzki

1,8991

SGD

Dolar singapurski

1,7857

KRW

Won

1 580,49

ZAR

Rand

9,7506

CNY

Yuan renminbi

9,1676

HRK

Kuna chorwacka

7,3750

IDR

Rupia indonezyjska

12 242,84

MYR

Ringgit malezyjski

4,2637

PHP

Peso filipińskie

61,117

RUB

Rubel rosyjski

39,9640

THB

Bat tajlandzki

42,453

BRL

Real

2,3179

MXN

Peso meksykańskie

16,7828

INR

Rupia indyjska

62,9430


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


17.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/6


Komunikat Komisji na podstawie art. 4 dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (1)

Harmonogram okresu czasu letniego

2011/C 83/06

Od roku 2012 do roku 2016 włącznie, obowiązują następujące daty rozpoczynające i kończące okres czasu letniego o godzinie 1:00 rano uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC):

w 2012 r.: w niedziele: 25 marca i 28 października,

w 2013 r.: w niedziele: 31 marca i 27 października,

w 2014 r.: w niedziele: 30 marca i 26 października,

w 2015 r.: w niedziele: 29 marca i 25 października,

w 2016 r.: w niedziele: 27 marca i 30 października.


(1)  Dz.U. L 31 z 2.2.2001, s. 21.


Trybunał Obrachunkowy

17.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/7


Sprawozdanie specjalne nr 14/2010 pt. „Zarządzanie przez Komisję systemem kontroli weterynaryjnych przywożonego mięsa po reformach przepisów dotyczących higieny z 2004 r.”

2011/C 83/07

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 14/2010 pt. „Zarządzanie przez Komisję systemem kontroli weterynaryjnych przywożonego mięsa po reformach przepisów dotyczących higieny z 2004 r.”.

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://www.eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

Aby bezpłatnie otrzymać sprawozdanie w wersji papierowej lub na płycie CD, należy zwrócić się do Trybunału Obrachunkowego, pisząc na adres:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie EU-Bookshop.


ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Urząd Nadzoru EFTA

17.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/8


Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

2011/C 83/08

CZĘŚĆ I

Nr pomocy

GBER 9/10/R&D ENV

Państwo członkowskie

Islandia

Organ przyznający pomoc

Nazwa

Ministerstwo Przemysłu

Adres

Arnarhvoli

150 Reykjavik

ICELAND

Strona internetowa

http://www.idnadarraduneyti.is/

Nazwa środka pomocy

Ogólne zachęty do podejmowania inwestycji określone w rozdziale IV ustawy nr 99/2010

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Ustawa nr 99/2010 w sprawie zachęt do podejmowania inwestycji początkowych na Islandii. Opublikowano w Stjornartidindi na stronie:

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

Pełny tekst ustawy został opublikowany na stronie:

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.099.html

oraz

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Tak

Czas trwania pomocy

Program pomocy

Od 13.10.2010 do 31.12.2013

Data przyznania pomocy

Pomoc ad hoc

Nie dotyczy

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy

Wszystkie z wyjątkiem przedsiębiorstw wyłączonych przepisami art. 2 ust. 3 ustawy nr 99/2010 (przedsiębiorstw finansowych)

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Tak

Duże przedsiębiorstwa

Tak

Budżet

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

Brak bieżącego budżetu programu pomocy – brak szacunków

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Środki budżetowe podlegają zatwierdzeniu

Środek fiskalny

Odstępstwa od obowiązującej stawki podatku dozwolone na mocy art. 9 ustawy nr 99/2010


CZĘŚĆ II

Cele ogólne

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP – premie w %

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP

(art. 15)

Odniesienie do art. 13 ustawy nr 99/2010

10 % dla średnich przedsiębiorstw

+ 10 % dla małych przedsiębiorstw

Pomoc na ochronę środowiska

(art. 17–25)

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 18)

Proszę podać szczegółowe odniesienie do odpowiednich norm

35 %

0 %

Pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 19)

35 %

0 %

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do przyszłych norm wspólnotowych (art. 20)

15 %

+ 10 %

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii (art. 21)

35 %

0 %

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności (art. 22)

35 %

0 %

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 23)

35 %

0 %

Pomoc na badania środowiska (art. 24)

35 %

0 %

Pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych (art. 25)

 

 

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

(art. 30–37)

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe (art. 31)

Badania podstawowe

(art. 31 ust. 2 lit. a))

35 %

0 %

Badania przemysłowe

(art. 31 ust. 2 lit. b))

35 %

0 %

Eksperymentalne prace rozwojowe

(art. 31 ust. 2 lit. c))

25 %

+ 10 %

Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)

35 %

0 %

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla MŚP (art. 33)

35 %

0 %

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34)

35 %

0 %

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw (art. 35)

15 %

 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)

35 %

 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu (art. 37)

35 %

0 %

Pomoc szkoleniowa

(art. 38–39)

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 pkt 1))

25 %

+ 10 %

Szkolenia ogólne (art. 38 pkt 2)

35 %

0 %


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Komisja Europejska

17.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/10


Zawiadomienie Komisji dotyczące stron, którym przyznano zwolnienie na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, utrzymanego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1524/2000 i ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1095/2005: zmiany nazw oraz adresów niektórych stron, które uzyskały zwolnienia

2011/C 83/09

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 88/97 (1) („rozporządzenie w sprawie zwolnienia”) zezwala się na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzonego cła antydumpingowego. Cło to jest wynikiem rozszerzenia rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97 (2) cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93 (3), utrzymanego rozporządzeniem (WE) nr 1524/2000 (4) i ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 (5).

W ramach wspomnianych rozporządzeń oraz w drodze następujących po nich decyzji Komisji pewna liczba producentów rowerów uzyskała zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego, między innymi:

Azor Bikes (dodatkowy kod Taric 8091) (6), BELVE sro (dodatkowy kod Taric A535) (7), BH Bicicletas de Alava (dodatkowy kod Taric 8963) (8), CHERRI di Cherri Mario & C. snc (dodatkowy kod Taric A168) (9), Cicli Esperia SpA (dodatkowy kod Taric 8068) (10), Madirom PROD SRL (dodatkowy kod Taric A896) (11), Mama spol. sro (dodatkowy kod Taric A551) (12), Mara Srl (dodatkowy kod Taric 8983) (13), SPDAD, Lda (dodatkowy kod Taric A320) (14).

Przedsiębiorstwo Azor Bikes poinformowało Komisję, że jego adres urzędowy uległ zmianie z 7707 AB Balkbrug, Niderlandy na Marconistraat 7A, 7903 AG Hoogeveen, Niderlandy. Równocześnie nazwa urzędowa przedsiębiorstwa została zmieniona z Azor Bikes na Azor Bike BV.

Przedsiębiorstwo BELVE sro poinformowało Komisję, że jego adres urzędowy uległ zmianie z Palkovičova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Republika Słowacka na Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Republika Słowacka.

Przedsiębiorstwo BH Bicicletas de Alava poinformowało Komisję, że jego nazwa urzędowa została zmieniona z BH Bicicletas de Alava na Bicicletas de Alava SL. Adres urzędowy przedsiębiorstwa to C/ Arcacha, 1, 01006 Vitoria, Hiszpania.

Przedsiębiorstwo CHERRI di Cherri Mario & C. snc poinformowało Komisję, że jego nazwa urzędowa została zmieniona z CHERRI di Cherri Mario & C. snc na CHERRI di Cherri Franco & C. SAS.

Przedsiębiorstwo Cicli Esperia SpA poinformowało Komisję, że jego adres urzędowy uległ zmianie z Via Bellini Vincenzo, 5, 35131 Padova (PD), Włochy na Viale Enzo Ferrari 8/10/12, 30014 Cavarzere (VE), Włochy.

Przedsiębiorstwo Madirom PROD SRL poinformowało Komisję, że jego adres urzędowy uległ zmianie z Hipermagazin Decathlon, corp 2, blvd Iuliu Maniu, nr. 546-560, sector 6, 061129 Bucharest, Rumunia na blvd Liviu Rebreanu 130, 300748 Timisoara, Timis, Rumunia.

Przedsiębiorstwo Mama spol. sro poinformowało Komisję, że jego nazwa urzędowa została zmieniona z Mama spol. sro na Kellys Bicycles sro.

Przedsiębiorstwo Mara Srl poinformowało Komisję, że jego nazwa urzędowa została zmieniona z Mara Srl na MARA CICLI Srl. Adres urzędowy przedsiębiorstwa to via della Pergola n. 5, 21052 Busto Arsizio, Włochy.

Przedsiębiorstwo SPDAD Lda poinformowało Komisję, że jego nazwa i adres urzędowy uległy zmianie z SPDAD Lda, rua do Pinhal, lote 9-12, 4470 Maia, Portugalia na RGVS Ibérica Unipessoal Lda, rua Central de Mandim, Barca, 4475 023 Maia, Portugalia.

Komisja po zbadaniu dostarczonych informacji uznała, że zmiany nazw i adresów urzędowych wspomnianych przedsiębiorstw nie mają wpływu na operacje montażu w odniesieniu do przepisów rozporządzenia w sprawie zwolnienia, i w związku z tym Komisja uważa, że zmiany te nie powinny wpływać na zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego.

Nazwy Azor Bikes w decyzji Komisji 98/115/WE, BELVE sro w decyzji Komisji 2006/772/WE, BH Bicicletas de Alava w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 88/97, CHERRI di Cherri Mario & C. snc w decyzji Komisji 2002/134/WE, Cicli Esperia SpA w decyzji Komisji 97/447/WE, w zawiadomieniu Komisji 2007/C 158/06 oraz w zawiadomieniu Komisji 2008/C 135/04, Madirom PROD SRL w decyzji Komisji 2009/867/WE, Mama spol. sro w decyzji Komisji 2006/22/WE, Mara Srl w decyzji Komisji 98/115/WE oraz SPDAD Lda w decyzji Komisji 2002/606/WE należy zatem odczytywać w sposób przedstawiony w poniższym załączniku.


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.1997, s. 17.

(2)  Dz.U. L 16 z 18.1.1997, s. 55.

(3)  Dz.U. L 228 z 9.9.1993, s. 1.

(4)  Dz.U. L 175 z 14.7.2000, s. 39.

(5)  Dz.U. L 183 z 14.7.2005, s. 1.

(6)  Dz.U. L 31 z 6.2.1998, s. 25.

(7)  Dz.U. L 313 z 14.11.2006, s. 5.

(8)  Porównaj: przypis 1.

(9)  Dz.U. L 47 z 19.2.2002, s. 43.

(10)  Dz.U. L 193 z 22.7.1997, s. 32, Dz.U. C 158 z 11.7.2007, s. 6, Dz.U. C 135 z 3.6.2008, s. 5.

(11)  Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 106.

(12)  Dz.U. L 17 z 21.1.2006, s. 16.

(13)  Porównaj: przypis 6.

(14)  Dz.U. L 195 z 24.7.2002, s. 81.


ZAŁĄCZNIK

Poprzednie odniesienie

Nowe odniesienie

Państwo

Dodatkowy kod TARIC

Azor Bikes

7707 AB Balkbrug

NEDERLAND

Azor Bike BV

Marconistraat 7A

7903 AG Hoogeveen

NEDERLAND

Niderlandy

8091

BELVE sro

Palkovičova 5

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKO/SLOVAKIA

BELVE sro

Holubyho 295

916 01 Stará Turá

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Republika Słowacka

A535

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

ESPAÑA

Bicicletas de Alava SL

C/ Arcacha, 1

01006 Vitoria

ESPAÑA

Hiszpania

8963

CHERRI di Cherri Mario & C. snc

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

CHERRI di Cherri Franco & C. SAS

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

Włochy

A168

Cicli Esperia SpA

Via Bellini Vincenzo 5

35131 Padova PD

ITALIA

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere VE

ITALIA

Włochy

8068

Madirom PROD SRL

Hipermagazin Decathlon, corp 2

Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6

061129 București

ROMÂNIA

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

300748 Timișoara, Timiș

ROMÂNIA

Rumunia

A896

Mama spol. sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kellys Bicycles sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Republika Słowacka

A551

Mara Srl

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Włochy

8983

SPDAD Lda

Rua do Pinhal — lote 9-12

4470 Maia

PORTUGAL

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca

4475-023 Maia

PORTUGAL

Portugalia

A320


POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

17.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/13


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 83/10

1.

W dniu 8 marca 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Ageas Insurance International N.V. („Ageas Insurance International”, Niderlandy) kontrolowane przez przedsiębiorstwo Ageas („Ageas”, Belgia/Niderlandy), oraz przedsiębiorstwo H.Ö. Sabancı Holding A.S. („Sabancı”, Turcja), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Aksigorta A.S. („Aksigorta”, Turcja) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Ageas Insurance International: sektor ubezpieczeniowy (ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie) na terytorium Europy i Azji (z wyłączeniem Turcji),

w przypadku przedsiębiorstwa Ageas: spółka dominująca przedsiębiorstwa Ageas Insurance International, działająca w sektorze ubezpieczeń na życie oraz sektorze świadczeń pracowniczych w Belgii, jak również w sektorze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie na rynkach światowych,

w przypadku przedsiębiorstwa Sabanci: turecki konglomerat przemysłowy i finansowy działający na rynkach światowych,

w przypadku przedsiębiorstwa Aksigorta: działalność związana z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie wyłącznie na terytorium Turcji.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).


INNE AKTY

Komisja Europejska

17.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/14


Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

2011/C 83/11

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1). Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

JEDNOLITY DOKUMENT

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

„MAGYAR SZÜRKEMARHA HÚS”

NR WE: HU-PGI-0005-0722-07.04.2009

ChOG ( X ) ChNP ( )

1.   Nazwa:

„Magyar szürkemarha hús”

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie:

Węgry

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego:

3.1.   Rodzaj produktu:

1.1.

Mięso świeże (i podroby)

3.2.   Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1:

Nazwa „Magyar szürkemarha hús” („Mięso bydła węgierskiego szarego”) może być stosowana wyłącznie w odniesieniu do mięsa pochodzącego z certyfikowanego, czystorasowego bydła węgierskiego szarego hodowanego na Węgrzech w skrajnie ekstensywnych warunkach.

Ponieważ zawartość pigmentu w mięśniach przekracza wartości występujące w innych rodzajach wołowiny, „Magyar szürkemarha hús” można łatwo odróżnić na podstawie ciemnoszkarłatnego koloru o znacznie ciemniejszym odcieniu od innych rodzajów mięsa wołowego.

Strata wody wskutek ociekania jest minimalna, a w wyniku tradycyjnego ekstensywnego systemu wypasu i wyprowadzania zwierząt, mięso ma konsystencję włóknistą i suchą.

Widoczna marmurkowatość jest skutkiem raczej tłuszczu śródtkankowego niż śródmięśniowego, ponieważ mięso bydła hodowanego na pastwiskach zawiera bardzo mało tłuszczu śródmięśniowego (~ 1,2 %).

Zawartość suchej masy w „Magyar szürkemarha hús” jest wysoka; mięso to zawiera dużo mniej wody niż wołowina z typowego bydła opasowego i podczas obróbki termicznej mniej się kurczy. Niezwykły, nieco kwaśniejszy smak „Magyar szürkemarha hús”, podobny do smaku dziczyzny, różni się od typowego smaku wołowiny.

Klasa pokroju (w systemie EUROP): R, O, P,

Stopień otłuszczenia: 1, 2, 3,

Postaci, w jakich wołowina „Magyar szürkemarha hús” jest wprowadzana do obrotu:

1)

półtusze i ćwierćtusze – schłodzone lub zamrożone, pakowane na żądanie;

2)

części – schłodzone lub zamrożone, pakowane na żądanie;

3)

mięso bez kości – schłodzone lub zamrożone, pakowane na żądanie;

4)

porcje konsumpcyjne – schłodzone lub zamrożone, pakowane na żądanie.

3.3.   Surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych):

3.4.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego):

W przypadku zwierząt, z których otrzymywana jest wołowina „Magyar szürkemarha hús”, hodowla opiera się na ekstensywnym wypasie na pastwiskach.

Żywienie można podzielić na dwa okresy według naturalnej wegetacji: okres letni po wyprowadzeniu zwierząt na pastwiska i okres zimowy po spędzeniu zwierząt do budynków.

Okres wypasu bydła trwa od połowy kwietnia do końca listopada, w zależności od pogody. O paszy zasadniczo decyduje lokalna roślinność, która oznacza właściwie florę naturalnie rosnącą na całych Węgrzech w warunkach ekstensywnych. Roślinność łąk wykorzystywanych do ekstensywnego wypasu wraz z tradycyjnymi technologiami gospodarki rolnej przyczyniają się do wyjątkowej jakości i smaku „Magyar szürkemarha hús”.

Podczas letniego wypasu dodatki paszowe (oprócz trawy z pastwisk) są zalecane jedynie w przypadku, gdy pastwiska wysychają (sianokiszonka lub kiszonka).

Zimą podstawę paszy stanowi dobrej jakości siano z łąk zagospodarowanych ekstensywnie. Jako dodatek można podawać łodygi lub pulpę z niezmodyfikowanej genetycznie kukurydzy, zielonkę oraz sianokiszonki lub kiszonki z lucerny i siana.

Podawanie zwierzętom stymulatorów wzrostu jest zabronione.

3.5.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym:

Mięso opatrzone chronionym oznaczeniem geograficznym może pochodzić wyłącznie od bydła węgierskiego szarego urodzonego, hodowanego, tuczonego i poddanego ubojowi na określonym obszarze geograficznym.

Bydło dostarczające „Magyar szürkemarha hús” jest hodowane według tradycyjnych metod chowu ekstensywnego, stanowiących wielowiekowe dziedzictwo ludowe i kulturowe oraz przy zastosowaniu dowodów pochodzenia spełniających obecne wymogi. W warunkach ekstensywnych krowy rozrodcze rodzą jedno cielę rocznie; cielęta można natychmiast trzymać na wolnym wybiegu. Bydło dzielone jest na stada na cały sezon wypasu. Zgodnie z wielowiekową praktyką również w okresie zimowym zwierzęta mogą być trzymane na otwartej przestrzeni bez żadnych negatywnych następstw; jedynym warunkiem jest zapewnienie bydłu ochrony przed wiatrem i suchej słomy.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.:

3.7.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania:

Oprócz tego, co określono w innych aktach prawnych, na opakowaniu produktu umieszcza się następujące informacje:

nazwę produktu: „Magyar szürkemarha hús”,

wspólnotowy symbol ChOG (po jego zarejestrowaniu),

numer ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer – Zintegrowany system identyfikacji i rejestracji) identyfikujący mięso,

logo produktu.

Kolory i rozmiary logo produktu.

Najmniejszy stosowany rozmiar: wysokość tarczy na szablonie wynosi 15 mm. Logo można powiększać do dowolnego rozmiaru; maksymalna wielkość nie jest określona. Zarówno napis, jak i rysunek są czarne, a tło rysunku jest białe.

Jeżeli mięso jest sprzedawane bez opakowania, powyższe informacje powinny być widoczne dla konsumentów i łatwo dostępne w pobliżu lad chłodniczych.

Image

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego:

Węgry

5.   Związek z obszarem geograficznym:

5.1.   Specyfika obszaru geograficznego:

Terytorium, na którym można hodować bydło dostarczające „Magyar szürkemarha hús”, obejmuje obszar 19 komitatów Węgier nadający się do hodowli ekstensywnej, a mianowicie nieuprawiane łąki (1 051 000 ha), trzcinowe nabrzeża (59 000 ha) i mokradła (30 – 40 000 ha).

Ten obszar geograficzny znajduje się na styku zasięgów klimatu kontynentalnego, morskiego i śródziemnomorskiego, jednak oddziaływanie tych klimatów często może być ekstremalne (mroźne miesiące zimowe i bardzo gorące miesiące letnie). Chociaż klimat ten jest odpowiedni do tworzenia pastwisk i wypasania zwierząt, wymaga także wykorzystywania zwierząt zdolnych do adaptacji do tych ekstremalnych warunków. Z tego względu na Węgrzech zawsze istniały duże terytoria nadające się do wypasu, na których hodowano bydło węgierskie szare wytrzymujące takie warunki klimatyczne. Spowodowało to, że hodowla zwierząt żywionych w systemie wypasowym i handel bydłem rzeźnym tradycyjnie należały do wiodących sektorów rolnictwa na tym obszarze.

Tradycyjna hodowla bydła odgrywała decydującą rolę w tworzeniu i rozwijaniu się mniejszych miast w tym regionie geograficznym. Źródła historyczne wskazują na praktycznie nieprzerwany eksport bydła od XIV do połowy XIX wieku. W wyniku wielokrotnych ataków tureckich rozpadły się uboższe osady w opuszczonych regionach, a ich granice opustoszały, gdy mieszkańcy przenieśli się do wiosek posiadających lepsze zasoby naturalne. W dużej mierze zaprzestano uprawy gruntów i społeczności zajęły się hodowlą zwierząt żywionych w systemie wypasowym (szczególnie bydła opasowego) na własnych lub dzierżawionych obszarach porzuconych. Hodowla ta przynosiła dodatkowy dochód na tyle duży, że ludność była w stanie uwolnić się od systemu folwarczno-pańszczyźnianego, położyć podwaliny własnego rozwoju i rozpocząć rozbudowę miast. Bez przesady można powiedzieć, że hodowla bydła węgierskiego szarego stała się wiodącym sektorem gospodarki w kraju pod innymi względami pozostającym na marginesie Europy.

„Magyar szürkemarha hús” miało znaczący wpływ na węgierską kulturę ludową i na rozwój sztuki pasterskiej. Produkty uboczne uboju mogły być wykorzystywane jako podstawowy materiał do wyrobu codziennych narzędzi używanych przez pasterzy. Szczególnie rogi zwierzęce miały znaczną wartość i były wykorzystywane do wyrobu bogato zdobionych rogów pasterskich, solniczek lub pojemników na leki. Ta sztuka ludowa zachowała się na pewnych obszarach tego regionu geograficznego.

Obecnie znaczny obszar pastwisk w tym regionie geograficznym jest objęty ochroną. Gospodarujący na tych terenach rolnicy utrzymują je poprzez ekstensywny wypas ze szczególnym uwzględnieniem interesów ochrony. Takie użytkowanie terenów nie tylko jest zrównoważone i tradycyjne, ale zapewnia też długotrwałą ochronę cennej i chronionej flory i fauny.

5.2.   Specyfika produktu:

W wyniku tradycyjnej hodowli bydła, cechy biochemiczne, fizyczne i organoleptyczne produktu wyszczególnione w punkcie 3.2 znacząco różnią się od cech innych rodzajów wołowiny dostępnych na rynku. Do najbardziej znaczących cech należą minimalna strata wody wskutek ociekania, sucha, włóknista konsystencja mięsa, mała zawartość tłuszczu śródmięśniowego, a także niezwykły smak wołowiny przypominający smak dziczyzny.

Skład kwasów tłuszczowych „Magyar szürkemarha hús” daje również korzyści dietetyczne, ponieważ badania wykazują, że mięso ekstensywnie żywionych opasowych byków rasy węgierskiej szarej ma znacznie wyższą zawartość wielokrotnie nienasyconych kwasów tłuszczowych niż mięso zwierząt hodowanych w systemie intensywnym. Ponadto, w przypadku ekstensywnie żywionej rasy bydła węgierskiego szarego, w tych wielokrotnie nienasyconych kwasach tłuszczowych stosunek dwóch grup kwasów tłuszczowych [(n-6)/(n-3)] i stosunek kwasu linolowego należącego do grupy n-6 do kwasu linolowego należącego do grupy n-3 wynosi 3:1, a więc jest lepszy niż stosunek 4:1 osiągany przez ekstensywnie żywioną rasę holsztyno-fryzyjską, a który uznawany jest za zadowalający. Ponieważ w przypadku intensywnie tuczonych ras wskaźnik ten wynosi 9:1 lub 10:1, można słusznie twierdzić, że najkorzystniejszy pod względem ludzkiej diety stosunek kwasów tłuszczowych n-6 i n-3 osiąga ekstensywnie żywiona rasa bydła węgierskiego szarego.

5.3.   Związek przyczynowy zachodzący między charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w przypadku ChNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku ChOG):

Wywóz bydła węgierskiego szarego, które stanowiło źródło surowca dla „Magyar szürkemarha hús”, do Europy odgrywał znaczącą rolę w średniowieczu (rocznie około 100 tys. zwierząt). Również w tamtych czasach ogromny popyt spowodowany był doskonałym smakiem tego produktu, nieporównywalnym z innymi rodzajami wołowiny.

Bydło rzeźne było prowadzone pieszo na zagraniczne rynki szerokimi drogami do przepędzania bydła, utworzonymi specjalnie w tym celu. W ten sposób „Magyar szürkemarha hús” dotarło na rynki mięsa Norymbergi, Monachium, Augsburga, Ratyzbony, Ulm, Strasburga, Hustopeče, Legradu, Bakaru czy Wenecji i stało się bardzo pożądanym produktem.

Fakt, że owo bydło z Węgier uznawane było za najlepsze bydło rzeźne, potwierdza kilka ważnych ówczesnych dokumentów znajdujących się w archiwach powyższych miast niemieckich (Augsburg, 1578; Norymberga, 1571). Zgodnie z prawem niemieckich wolnych miast, jeżeli uboju tego bydła dokonywano w sklepie mięsnym, dany obiekt nie mógł sprzedawać żadnego innego mięsa, co miało na celu zagwarantowanie, że mięso innego pochodzenia nie jest sprzedawane jako produkt oryginalny.

Ekstensywna metoda hodowli, oparta na wspomnianej wcześniej tradycji, oznacza, że zwierzęta, z których otrzymuje się ten produkt, w trakcie wypasu przebywają znacznie większą odległość niż typowe bydło opasowe (nawet 20 – 30 kilometrów dziennie). Wynikiem chodzenia podczas wypasu jest minimalna utrata wilgotności wskutek ociekania, sucha, włóknista konsystencja i minimalna zawartość tłuszczu śródmięśniowego.

„Magyar szürkemarha hús” to odmiana wołowiny produkowana w warunkach ekstensywnych, w naturalnym środowisku oraz bez produktów chemicznych, coraz bardziej poszukiwana na rynku, a tym samym przyczyniająca się do odzwierciedlania kulturowej i przyrodniczej różnorodności Europy.

Odesłanie do publikacji specyfikacji:

(Artykuł 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2343


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.


17.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 83/18


Zawiadomienie dla Doku Chamatowicza Umarowa, dodanego do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 260/2011

2011/C 83/12

1.

We wspólnym stanowisku 2002/402/WPZiB (1) wzywa się Unię do zamrożenia funduszy oraz innych zasobów gospodarczych Osamy bin Ladena, członków organizacji Al-Kaida i talibów oraz innych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów z nimi powiązanych, wymienionych w wykazie sporządzonym zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999) i 1333(2000) i systematycznie aktualizowanym przez komitet ONZ powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999).

Wykaz sporządzony przez komitet ONZ obejmuje:

Al-Kaidę, talibów oraz Osamę bin Ladena,

osoby fizyczne i prawne, podmioty, jednostki i grupy powiązane z Al-Kaidą, talibami i Osamą bin Ladenem, oraz

osoby prawne, podmioty i organy będące własnością lub pozostające pod kontrolą jakiejkolwiek z tych powiązanych osób, podmiotów lub grup, względnie w jakikolwiek inny sposób je wspierające.

Działania lub czynności wskazujące na to, że dana osoba, grupa, przedsiębiorstwo lub podmiot są „powiązane” z Al-Kaidą, Osamą bin Ladenem lub talibami, obejmują:

a)

udział w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez Al-Kaidę, talibów lub Osamę bin Ladena bądź jakąkolwiek komórkę, grupę powiązaną, wyodrębnioną lub pochodną, czy też dokonywanie tego wspólnie z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w celu udzielenia im wsparcia;

b)

dostarczanie którejkolwiek z wymienionych osób lub grup broni i podobnych materiałów, ich sprzedaż lub przekazywanie;

c)

dokonywanie rekrutacji na rzecz którejkolwiek z wymienionych osób lub grup; lub

d)

wspieranie działań lub czynności którejkolwiek z wymienionych osób lub grup w inny sposób.

2.

W dniu 10 marca 2011 r. komitet ONZ zdecydował o dodaniu Doku Chamatowicza Umarowa do właściwego wykazu. Może on w każdej chwili złożyć wniosek do rzecznika praw obywatelskich ONZ o ponowną weryfikację decyzji o dodaniu go do wymienionego wyżej wykazu ONZ, wraz z dokumentami uzupełniającymi. Taki wniosek należy przesłać na poniższy adres rzecznika praw obywatelskich ONZ:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 212 9632671

Faks +1 212 9631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

W następstwie decyzji ONZ, o której mowa w pkt 2, Komisja przyjęła rozporządzenie (UE) nr 260/2011 (2), zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (3). Zmiana wprowadzona na mocy art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 (4) polega na dodaniu Doku Chamatowicza Umarowa do wykazu w załączniku I do tego rozporządzenia („załącznik I”).

Do osób oraz podmiotów wpisanych do załącznika I mają zastosowanie następujące środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 881/2002:

1)

zamrożenie wszystkich należących do nich funduszy i zasobów gospodarczych, będących ich własnością lub w ich posiadaniu, a także zakaz (dotyczący wszystkich) udostępniania im lub na ich rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, funduszy i zasobów gospodarczych (art. 2 i 2a (5)); oraz

2)

zakaz bezpośredniego lub pośredniego udzielania, sprzedaży, dostarczania lub przekazywania im doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową (art. 3).

4.

Artykuł 7a rozporządzenia (WE) nr 881/2002 przewiduje dokonanie procesu weryfikacji, w ramach którego osoby ujęte w wykazie mają możliwość zgłoszenia uwag dotyczących powodów ich umieszczenia na liście. Osoby i podmioty, dodane do załącznika I rozporządzeniem (UE) nr 260/2011, mogą zwrócić się do Komisji z wnioskiem o uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie. Wniosek należy przesłać na poniższy adres służb Komisji Europejskiej zajmujących się środkami ograniczającymi:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na fakt, że istnieje możliwość zaskarżenia rozporządzenia (UE) nr 260/2011 do Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

6.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (6) o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe (obecnie unijne) i o swobodnym przepływie takich danych. Wszelkie wnioski np. z prośbą o dodatkowe informacje lub niezbędne dla skorzystania z praw przysługujących na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (np. dostęp do danych osobowych lub ich korygowanie) należy przesłać do Komisji, na adres wymieniony w punkcie 4 powyżej.

7.

Dla zachowania należytego porządku zwraca się uwagę osób i podmiotów wymienionych w załączniku I na możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych władz odpowiedniego państwa członkowskiego (państw członkowskich), zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych na podstawowe potrzeby lub szczególne płatności, zgodnie z art. 2a tego rozporządzenia.


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 4.

(2)  Dz.U. L 70 z 17.3.2011, s. 33.

(3)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

(4)  Art. 7a został dodany rozporządzeniem Rady (UE) nr 1286/2009 (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).

(5)  Art. 2a został dodany rozporządzeniem Rady (WE) nr 561/2003 (Dz.U. L 82 z 29.3.2003, s. 1).

(6)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.