ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.058.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 58

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
24 lutego 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 058/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5976 – Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV) ( 1 )

1

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2011/C 058/02

Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

2

 

Komisja Europejska

2011/C 058/03

Kursy walutowe euro

3

 

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

2011/C 058/04

Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 20 stycznia 2011 r. ustanawiająca regulamin Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS/2011/1)

4

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał EFTA

2011/C 058/05

Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2010 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Norwegii (Sprawa E-18/10)

11

2011/C 058/06

Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2010 r. przez Księstwo Liechtensteinu przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-17/10)

12

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2011/C 058/07

Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Wycofanie wniosku – Wniosek państwa członkowskiego

13

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

24.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 58/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.5976 – Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 58/01

W dniu 17 lutego 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M5976 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

24.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 58/2


Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

2011/C 58/02

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1081/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. (3),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, ostatnio zmienione decyzją 2009/1005/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2009 r. (4), w szczególności wieloletnie ramy finansowe przewidziane w jego części I,

a także mając na uwadze, co następuje:

w dniu 26 listopada 2010 r. Komisja przedłożyła wniosek zawierający nowy projekt budżetu na rok budżetowy 2011 (5),

zważywszy na konieczność przyjęcia jak najszybciej stanowiska Rady w sprawie nowego projektu budżetu z myślą o ostatecznym przyjęciu budżetu przed początkiem roku budżetowego 2011, co zapewni ciągłości działania Unii, uzasadnione jest skrócenie ośmiotygodniowego okresu ustanowionego w art. 4 protokołu nr 1 odnoszącego się do informowania parlamentów narodowych, a także dziesięciodniowego okresu przewidzianego na umieszczenie danego punktu we wstępnym porządku obrad Rady, zgodnie z art. 3 ust. 3 regulaminu wewnętrznego Rady,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Stanowisko Rady w sprawie nowego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 zostało przyjęte przez Radę w dniu 10 grudnia 2010 r.

Z pełnym tekstem można się zapoznać lub pobrać go na stronie internetowej Rady: http://www.consilium.europa.eu/

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2010 r.

W imieniu Rady

V. VAN QUICKENBORNE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1, wraz ze sprostowaniami w Dz.U. L 25 z 30.1.2003, s. 43 oraz Dz.U. L 99 z 14.4.2007, s. 18.

(3)  Dz.U. L 311 z 26.11.2010, s. 9.

(4)  Dz.U. L 347 z 24.12.2009, s. 26.

(5)  Dok. COM(2010) 750 wersja ostateczna.


Komisja Europejska

24.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 58/3


Kursy walutowe euro (1)

23 lutego 2011 r.

2011/C 58/03

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3731

JPY

Jen

113,69

DKK

Korona duńska

7,4551

GBP

Funt szterling

0,84590

SEK

Korona szwedzka

8,7935

CHF

Frank szwajcarski

1,2853

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,7390

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

24,527

HUF

Forint węgierski

272,65

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7045

PLN

Złoty polski

3,9583

RON

Lej rumuński

4,2253

TRY

Lir turecki

2,1878

AUD

Dolar australijski

1,3691

CAD

Dolar kanadyjski

1,3629

HKD

Dolar hong kong

10,7008

NZD

Dolar nowozelandzki

1,8394

SGD

Dolar singapurski

1,7518

KRW

Won

1 543,26

ZAR

Rand

9,7189

CNY

Yuan renminbi

9,0272

HRK

Kuna chorwacka

7,4105

IDR

Rupia indonezyjska

12 156,39

MYR

Ringgit malezyjski

4,1838

PHP

Peso filipińskie

59,849

RUB

Rubel rosyjski

40,1920

THB

Bat tajlandzki

42,044

BRL

Real

2,2910

MXN

Peso meksykańskie

16,6260

INR

Rupia indyjska

61,9710


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

24.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 58/4


DECYZJA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

z dnia 20 stycznia 2011 r.

ustanawiająca regulamin Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

(ERRS/2011/1)

2011/C 58/04

RADA GENERALNA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (1), w szczególności art. 6 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Niniejszy regulamin uzupełnia rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w związku z rozporządzeniem (UE) nr 1096/2010. Terminom stosowanym w niniejszym regulaminie nadaje się takie samo znaczenie, jak w rozporządzeniu (UE) nr 1092/2010 oraz w rozporządzeniu (UE) nr 1096/2010.

TYTUŁ 1

ORGANIZACJA

ROZDZIAŁ I

Rada Generalna

Artykuł 2

Posiedzenia Rady Generalnej

1.   Rada Generalna ustala terminy swoich posiedzeń zwyczajnych na wniosek przewodniczącego ERRS. Co do zasady zwyczajne posiedzenia Rady Generalnej odbywają się zgodnie z terminarzem przyjmowanym przez Radę Generalną z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem roku kalendarzowego. W trakcie danego roku kalendarzowego do terminarza mogą zostać dodane dodatkowe posiedzenia zwyczajne.

2.   Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010, posiedzenia zwyczajne mogą być zwoływane przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady Generalnej z prawem głosu. Co do zasady przewodniczący zwołuje posiedzenia nadzwyczajne z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni kalendarzowych, za wyjątkiem posiedzeń odbywanych w drodze telekonferencji, które mogą zwoływane z jednodniowym wyprzedzeniem.

3.   Posiedzenia Rady Generalnej mogą odbywać się w drodze telekonferencji, chyba że: (i) co najmniej pięciu członków Rady Generalnej z prawem głosu wyrazi sprzeciw wobec odbycia posiedzenia zwyczajnego w drodze telekonferencji, lub (ii) co najmniej 10 członków Rady Generalnej z prawem głosu wyrazi sprzeciw wobec odbycia posiedzenia nadzwyczajnego w drodze telekonferencji.

Artykuł 3

Członkostwo

1.   Właściwe krajowe organy nadzorcze przekazują Sekretariatowi ERRS nazwiska swoich przedstawicieli wysokiego szczebla lub, odpowiednio, nazwiska wspólnych przedstawicieli wyznaczonych przez właściwe krajowe organy nadzoru na członków Rady Generalnej bez prawa głosu, oraz wskazują krajowe organy nadzoru reprezentowane przez tych przedstawicieli.

2.   Sekretariat ERRS sporządza i uaktualnia wykaz właściwych krajowych organów nadzoru oraz ich przedstawicieli w Radzie Generalnej. Sekretariat ERRS jest informowany o jakichkolwiek zmianach w tym wykazie.

Artykuł 4

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Generalnej

1.   Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 9 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010, uczestnictwo w posiedzeniach Rady Generalnej jest zastrzeżone dla członków wskazanych w art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.

2.   Poza członkami z prawem głosu oraz przewodniczącym Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, tylko jeden przedstawiciel wysokiego szczebla krajowego organu nadzoru na jedno państwo członkowskie zasiada przy głównym stole obrad w czasie omawiania spraw, wobec których został on wyznaczony jako przedstawiciel krajowy. Pozostali przedstawiciele krajowych organów nadzoru uczestniczą w obradach w charakterze obserwatorów. W braku wspólnego przedstawiciela wyznaczeni przedstawiciele krajowych organów nadzoru ustalają między sobą i informują Sekretariat ERRS na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed posiedzeniem Rady Generalnej, w których punktach porządku obrad posiedzenia Rady Generalnej będą uczestniczyć. W przypadku, gdy określone punkty porządku obrad objęte są właściwością dwóch lub więcej krajowych organów nadzoru, organy te w sposób szczególny uzgadniają między sobą, w jaki sposób wprowadzona będzie w życie zasada rotacji ustanowiona w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010. Jeżeli krajowe organy nadzoru nie uzgodnią sposobu wprowadzenia w życie zasady rotacji, przed każdym spotkaniem członek ERRS z krajowego banku centralnego właściwego państwa członkowskiego decyduje o tym, kto powinien zasiąść przy głównym stole obrad w odniesieniu do poszczególnych spraw, oraz odpowiednio informuje tych przedstawicieli.

3.   Członek Rady Generalnej, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu, może pisemnie wyznaczyć tymczasowego zastępcę, który uczestniczy w posiedzeniu bez prawa głosu. W przypadku, gdy urzędujący członek ERRS wykaże niemożność uczestnictwa w posiedzeniach przez okres trzech miesięcy, możliwe jest wyznaczenie zastępcy uprawnionego do uczestnictwa w posiedzeniach z prawem głosu. Wyznaczenie zastępcy lub tymczasowego zastępcy oraz uczestnictwo osoby towarzyszącej zgłasza się na piśmie Sekretariatowi ERRS z odpowiednim wyprzedzeniem przed danym posiedzeniem. W razie nieobecności przewodniczącego obradom Rady Generalnej przewodniczy pierwszy wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności obu tych osób, obradom przewodniczy drugi wiceprzewodniczący. Przewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego oraz dwaj wiceprzewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego wyznaczają swoich tymczasowych zastępców lub zastępców spośród członków Doradczego Komitetu Naukowego. Wiceprzewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego jest tymczasowym zastępcą lub zastępcą przewodniczącego Doradczego Komitetu Technicznego.

4.   Członkom Rady Generalnej, ich zastępcom lub tymczasowym zastępcom może towarzyszyć jedna osoba. Przebieg obrad będzie transmitowany w oddzielnym pomieszczeniu dla takich osób towarzyszących.

5.   Szef Sekretariatu ERRS wspiera przewodniczącego ERRS w przebiegu obrad i przeprowadzaniu głosowań.

6.   W stosownych przypadkach i z zachowaniem zasad poufności przewodniczący ERRS może, z własnej inicjatywy lub na wniosek innych członków Rady Generalnej, zaprosić do udziału w posiedzeniu na zasadzie ad hoc inne osoby w związku z określonymi punktami porządku obrad.

Artykuł 5

Organizacja posiedzeń Rady Generalnej

1.   Przewodniczący ERRS opracowuje wstępny porządek obrad zwyczajnego posiedzenia Rady Generalnej i przekazuje go, wraz z odpowiednimi dokumentami, do konsultacji Komitetowi Sterującemu przynajmniej na osiem dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia Komitetu Sterującego. Następnie przewodniczący przedstawia tymczasowy porządek obrad wraz z odpowiednimi dokumentami członkom Rady Generalnej przynajmniej na 10 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia Rady Generalnej.

2.   Na wniosek przewodniczącego lub innego członka Rady Generalnej, Rada Generalna może podjąć decyzję o usunięciu lub dodaniu punktów do tymczasowego porządku obrad. Każdy taki wniosek uzasadnia się i przekazuje do wiadomości wszystkich członków Rady Generalnej. Na początku każdego posiedzenia Rada Generalna, na wniosek przewodniczącego ERRS, przyjmuje porządek obrad. Określony punkt usuwa się z porządku obrad na wniosek przewodniczącego ERRS lub przynajmniej pięciu członków Rady Generalnej, jeżeli odpowiednie dokumenty nie zostały przekazane członkom Rady Generalnej we właściwym czasie.

3.   Szef Sekretariatu ERRS sporządza projekt protokołu z obrad Rady Generalnej. Protokół zawiera także odniesienia do dokumentów przedstawionych Radzie Generalnej, wykaz decyzji lub wniosków przyjętych przez Radę Generalną, jak również listę obecności.

4.   Przewodniczący ERRS przedkłada projekt protokołu członkom Rady Generalnej w celu przedstawienia komentarzy oraz do zatwierdzenia w drodze procedury pisemnej najpóźniej w terminie dwóch tygodni po odbyciu posiedzenia lub, gdy nie jest to możliwe, na kolejnym posiedzeniu. Po jego zatwierdzeniu przewodniczący ERRS podpisuje protokół.

5.   Obrady Rady Generalnej mają charakter poufny.

6.   W przypadku nadzwyczajnych posiedzeń Rady Generalnej terminy wskazane w art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 niniejszego regulaminu mogą zostać skrócone.

Artykuł 6

Zasady głosowania w Radzie Generalnej

1.   Rada Generalna przeprowadza głosowania na wniosek przewodniczącego ERRS. Przewodniczący zarządza również głosowanie na wniosek jakiegokolwiek członka Rady Generalnej z prawem głosu.

2.   Zgodnie z treścią art. 10 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010, głosowanie w Radzie Generalnej wymaga kworum wynoszącego dwie trzecie liczby członków z prawem głosu. W przypadku braku wymaganego kworum przewodniczący ERRS może zwołać posiedzenie nadzwyczajne, na którym kworum wymagane do podjęcia decyzji wynosi jedną trzecią liczby członków, przy czym stosuje się art. 2 ust. 2.

3.   Przewodniczący ERRS może zarządzić głosowanie tajne, jeżeli taki wniosek zgłosi przynajmniej pięciu członków ERRS z prawem głosu. Wszystkie kwestie personalne poddaje się w Radzie Generalnej pod głosowanie tajne.

4.   Decyzje mogą być także podejmowane w drodze procedury pisemnej, chyba że co najmniej pięciu członków ERRS z prawem głosu wyrazi sprzeciw. W ramach procedury pisemnej wymaga się: (i) w zwykłych okolicznościach nie mniej niż pięciu dni roboczych na rozpatrzenie sprawy przez każdego z członków Rady Generalnej z prawem głosu; oraz (ii) własnoręcznego podpisu każdego z członków Rady Generalnej z prawem głosu lub jego zastępcy wyznaczonego zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010; oraz (iii) odnotowania podjęcia każdej takiej decyzji w protokole kolejnego posiedzenia Rady Generalnej.

ROZDZIAŁ II

Pierwszy Wiceprzewodniczący

Artykuł 7

Wybór pierwszego wiceprzewodniczącego

Wybór pierwszego wiceprzewodniczącego ERRS, o którym mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010, odbywa się w sposób następujący:

a)

organ dokonujący wyboru składa się z członków Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ad personam;

b)

przewodniczący ERRS, jako Prezes EBC, zaprasza członków Rady Ogólnej EBC na posiedzenie wyborcze z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni kalendarzowych. Przewodniczący zwraca się również do członków Rady Ogólnej EBC o przedkładanie deklaracji zainteresowania. Sekretarz Rady Ogólnej EBC działa na zasadzie ad hoc jako sekretarz organu dokonującego wyboru pierwszego wiceprzewodniczącego;

c)

przewodniczący ERRS przedstawia organowi dokonującemu wyboru pierwszego wiceprzewodniczącego listę kandydatów na stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego w oparciu o deklaracje zainteresowania otrzymane do otwarcia posiedzenia wyborczego;

d)

pierwszego wiceprzewodniczącego wybiera się w głosowaniu tajnym. Jeżeli jest tylko jeden kandydat, pierwszego wiceprzewodniczącego wybiera się zwykłą większością oddanych głosów. Jeżeli jest więcej niż jeden kandydat, przewodniczący ERRS zarządza kolejne głosowania tajne. W przypadku, gdy w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzyma zwykłej większości oddanych głosów, w drugim głosowaniu uczestniczą dwaj kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów. Jeżeli kilku kandydatów otrzymało drugą w kolejności liczbę głosów, są oni wszyscy uprawnieni do uczestnictwa w drugim głosowaniu;

e)

jeżeli w drugim głosowaniu żaden z kandydatów nie osiągnął zwykłej większości oddanych głosów, to wybrany zostaje kandydat, który osiągnął najwyższą liczbę głosów.

ROZDZIAŁ III

Komitet Sterujący

Artykuł 8

Członkostwo

1.   Kandydatami spełniającymi kryteria wyboru na czterech członków Komitetu Sterującego, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. c rozporządzenia (UE) nr 1092/2010, są członkowie Rady Generalnej będący członkami Rady Ogólnej EBC, za wyjątkiem przewodniczącego ERRS, pierwszego wiceprzewodniczącego ERRS oraz wiceprezesa EBC.

2.   Mając na uwadze ilość państw członkowskich należących do strefy euro i państw członkowskich spoza strefy euro w chwili dokonania wyboru, organ dokonujący wyboru członków Komitetu Sterującego, składający się z członków Rady Generalnej będących jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC, odpowiednio ustala liczbę członków Komitetu Sterującego, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. c rozporządzenia (UE) nr 1092/2010. Dla tych celów organ wybierający dokonuje zaokrąglenia w górę lub w dół do najbliższej pełnej liczby.

3.   Uwzględniając powyżej wskazaną decyzję Rady Generalnej, przewodniczący ERRS zwraca się o przedkładanie deklaracji zainteresowania przez uprawnionych kandydatów najpóźniej na 15 dni przed wyborami. Przewodniczący ERRS przedkłada Radzie Generalnej listę kandydatów na członków Komitetu Sterującego w oparciu o deklaracje zainteresowania otrzymane do otwarcia posiedzenia wyborczego.

4.   Przewodniczący przeprowadza jedno lub większą ilość głosowań tajnych, w wyniku których wybrani zostają uprawnieni kandydaci, który otrzymali najwyższą liczbę głosów, z uwzględnieniem proporcji, o których mowa w ust. 2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów, przeprowadza się kolejne głosowania. W trakcie głosowania członkowie Rady Generalnej będący członkami Rady Ogólnej EBC powinni dążyć do zapewnienia zrównoważonej reprezentacji państw członkowskich.

5.   Do wyboru każdego z czterech członków wskazanych w ust. 1 powyżej wymagana jest zwykła większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Generalnej będących jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC.

Artykuł 9

Organizacja posiedzeń Komitetu Sterującego

1.   Przewodniczący ERRS przewodniczy posiedzeniom Komitetu Sterującego.

2.   Komitet Sterujący ustala terminy swoich posiedzeń na wniosek przewodniczącego. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co do zasady w terminie czterech tygodni poprzedzających posiedzenie Rady Generalnej.

3.   Posiedzenia Komitetu Sterującego mogą odbywać się w drodze telekonferencji, chyba że: (i) co najmniej dwóch członków Komitetu Sterującego wyrazi sprzeciw wobec odbycia posiedzenia zwyczajnego w drodze telekonferencji; (ii) co najmniej pięciu członków Komitetu Sterującego wyrazi sprzeciw wobec odbycia posiedzenia nadzwyczajnego w drodze telekonferencji.

4.   W stosownych przypadkach i z zachowaniem zasad poufności, przewodniczący Komitetu Sterującego może, z własnej inicjatywy lub na wniosek innych członków Komitetu Sterującego, zaprosić inne osoby do udziału w posiedzeniu Komitetu.

5.   Członek Komitetu Sterującego, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu, może pisemnie wyznaczyć swojego zastępcę. Przewodniczącego Doradczego Komitetu Naukowego zastępuje zwykle jeden z dwóch wiceprzewodniczących Doradczego Komitetu Naukowego. Wiceprzewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego jest zastępcą przewodniczącego Doradczego Komitetu Technicznego. Takie zmiany zgłasza się na piśmie szefowi Sekretariatu ERRS z odpowiednim wyprzedzeniem przed posiedzeniem Komitetu Sterującego.

Artykuł 10

Porządek obrad i protokół posiedzeń

1.   Porządek obrad każdego posiedzenia Komitetu Sterującego jest przedstawiany przez przewodniczącego ERRS i przyjmowany na początku posiedzenia Komitetu Sterującego. Przewodniczący ERRS opracowuje tymczasowy porządek obrad i przesyła go wraz z odpowiednimi dokumentami członkom Komitetu Sterującego zwykle przynajmniej na 10 dni kalendarzowych przed posiedzeniem. Wszyscy członkowie Komitetu Sterującego mogą proponować nowe punkty porządku obrad i przedkładać dokumenty przewodniczącemu w celu ich rozpatrzenia przez Komitet Sterujący.

2.   Komitet Sterujący dokonuje uprzedniej oceny punktów wstępnego porządku obrad Rady Generalnej wraz z odpowiednimi dokumentami. Komitet Sterujący zapewnia przygotowanie materiałów dla Rady Generalnej i w odpowiednim zakresie proponuje określone opcje lub rozwiązania. Komitet Sterujący składa Radzie Generalnej bieżące sprawozdania z rozwoju działalności ERRS.

3.   Szef Sekretariatu ERRS przygotowuje projekt skróconego sprawozdania z obrad Komitetu Sterującego i przedstawia go członkom Komitetu Sterującego w celu wyrażenia przez nich uwag i zatwierdzenia w drodze procedury pisemnej, co do zasady przed kolejnym posiedzeniem Rady Generalnej. Przewodniczący ERRS podpisuje skrócone sprawozdanie z obrad Komitetu Sterującego.

4.   Przewodniczący ERRS jest odpowiedzialny za realizację działań ustalonych przez Komitet Sterujący, w tym za przekazywanie informacji o obradach Komitetu Sterującego innym organom ERRS.

5.   Skrócone sprawozdanie z obrad Komitetu Sterującego, jego działania i dyskusje mają charakter poufny.

ROZDZIAŁ IV

Doradczy Komitet Naukowy

Artykuł 11

Członkostwo

1.   Komitet Sterujący proponuje 15 ekspertów zatwierdzanych przez Radę Generalną zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 z poszanowaniem zasad jawności, przejrzystości, równego dostępu i niedyskryminacji. Decyzja Rady Generalnej określa procedurę i wymogi dotyczące wyboru, powoływania i zastępowania członków Doradczego Komitetu Naukowego.

2.   Zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 i art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 Rada Generalna, na wniosek przewodniczącego ERRS, powołuje przewodniczącego oraz pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego spośród ekspertów powołanych na członków Doradczego Komitetu Naukowego. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego powinni być obywatelami Unii Europejskiej. Przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego nie może zostać powołany na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Doradczego Komitetu Naukowego.

3.   Komitetowi przewodniczą na zmianę przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących, przy czym zmiany następują co 16 miesięcy.

4.   W odniesieniu do określonych przez Europejski Bank Centralny (EBC) warunków dotyczących honorariów i zwrotu kosztów przysługujących powyżej wskazanym 15 ekspertom w ramach budżetu przyznanego na ten cel przez EBC zasięga się opinii Rady Generalnej ERRS.

5.   Lista członków Doradczego Komitetu Naukowego zostanie umieszczona na stronie internetowej ERRS.

Artykuł 12

Organizacja posiedzeń Doradczego Komitetu Naukowego

1.   Posiedzenia Doradczego Komitetu Naukowego odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Przewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego zwołuje posiedzenia tego Komitetu.

2.   Przewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego przedstawia propozycję porządku obrad, opracowaną zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010, oraz przedkłada ją Doradczemu Komitetowi Naukowemu do zatwierdzenia.

3.   Sekretariat ERRS wspiera prace Doradczego Komitetu Naukowego. Szef Sekretariatu ERRS uczestniczy w posiedzeniach Doradczego Komitetu Naukowego i sporządza skrócone sprawozdania, które są przedstawiane na kolejnym posiedzeniu w celu wyrażenia uwag i zatwierdzenia. Sprawozdania mogą być także zatwierdzane wcześniej, w drodze procedury pisemnej.

4.   Przewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego składa sprawozdania Radzie Generalnej za pośrednictwem Komitetu Sterującego.

5.   Skrótowe sprawozdania z posiedzeń Doradczego Komitetu Naukowego, jego działania i dyskusje mają charakter poufny. Raporty opracowywane przez Komitet mogą być publikowane za zgodą Rady Generalnej.

ROZDZIAŁ V

Doradczy Komitet Techniczny

Artykuł 13

Organizacja posiedzeń

1.   Posiedzenia Doradczego Komitetu Technicznego odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenia Doradczego Komitetu Technicznego zwołuje jego przewodniczący.

2.   Organy uczestniczące przekazują Sekretariatowi ERRS nazwiska ich przedstawicieli. W odpowiednich przypadkach właściwe krajowe organy nadzoru przekazują sekretariatowi ERRS nazwisko wspólnego przedstawiciela wyznaczonych krajowych organów nadzoru oraz wskazują organ, z którego przedstawiciel ten pochodzi. Sekretariat ERRS sporządza i uaktualnia wykaz tych przedstawicieli. Sekretariat ERRS informuje się o wszelkich zmianach w tym wykazie.

3.   W braku wspólnego przedstawiciela właściwych krajowych organów nadzoru, tylko jeden przedstawiciel krajowego organu nadzoru na jedno państwo członkowskie zasiada przy głównym stole obrad w czasie omawiania spraw, wobec których został on wyznaczony jako przedstawiciel krajowy. Pozostali przedstawiciele krajowych organów nadzoru uczestniczą w obradach w charakterze obserwatorów. W przypadku, gdy określone punkty porządku obrad objęte są właściwością dwóch lub większej ilości krajowych organów nadzoru, organy te w sposób szczególny uzgadniają między sobą, w jaki sposób wprowadzona będzie w życie zasada rotacji ustanowiona w drugim akapicie art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010. Jeżeli krajowe organy nadzoru nie uzgodnią sposobu wprowadzenia w życie zasady rotacji, przed każdym spotkaniem przedstawiciel krajowego banku centralnego właściwego państwa członkowskiego decyduje o tym, który przedstawiciel powinien zasiąść przy głównym stole obrad w odniesieniu do poszczególnych spraw, oraz odpowiednio poinformuje o tym tych przedstawicieli.

4.   Przewodniczący ERRS przedstawia Radzie Generalnej skróconą listę trzech osób, włączając w to członków Doradczego Komitetu Technicznego lub urzędników wysokiego szczebla instytucji należących do ERRS, jako kandydatów na stanowisko przewodniczącego Doradczego Komitetu Technicznego. Przewodniczący ERRS przeprowadza głosowaniu tajne i mianuje kandydata, który otrzymał największą ilość głosów członków Rady Generalnej. Kadencja przewodniczącego Doradczego Komitetu Technicznego trwa trzy lata i jest odnawialna.

5.   Członkowie Doradczego Komitetu Technicznego wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego Doradczego Komitetu Technicznego. Wybór ma miejsce w drodze tajnego głosowania, zwykłą większością oddanych głosów. Przedstawiciel Doradczego Komitetu Naukowego nie może zostać wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Doradczego Komitetu Technicznego. Kadencja wiceprzewodniczącego Doradczego Komitetu Technicznego wynosi trzy lata i jest odnawialna.

6.   Przewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego wyznacza jednego z członków swojego Komitetu, z wyjątkiem przewodniczącego Doradczego Komitetu Technicznego oraz samego siebie, na członka Doradczego Komitetu Technicznego. Przedstawiciel Doradczego Komitetu Naukowego może zmieniać się w zależności od rodzaju spraw omawianych przez Doradczy Komitet Techniczny.

7.   Przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego przedstawia projekt porządku obrad na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed posiedzeniem, opracowaną zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010. Projekt ten przedstawia się Doradczemu Komitetowi Technicznemu do zatwierdzenia. Dokumenty odnoszące się do poszczególnych punktów porządku obrad Sekretariat ERRS udostępnia wszystkim członkom Doradczego Komitetu Technicznego.

8.   Sekretariat ERRS wspiera prace Doradczego Komitetu Technicznego. Szef Sekretariatu ERRS sporządza skrócone sprawozdania z posiedzeń Doradczego Komitetu Technicznego, które przedstawia się w celu wyrażenia uwag i przyjęcia najpóźniej w terminie dwóch tygodni od posiedzenia lub, jeśli nie jest to możliwe, na kolejnym posiedzeniu.

9.   Przewodniczący Doradczego Komitetu Technicznego składa sprawozdania Radzie Generalnej za pośrednictwem Komitetu Sterującego.

10.   Skrócone sprawozdania z posiedzeń Doradczego Komitetu Technicznego, jego działania i dyskusje mają charakter poufny.

ROZDZIAŁ VI

Sekretariat ERRS

Artykuł 14

Szef Sekretariatu ERRS

1.   W kwestii kandydata lub kandydatów wybranych przez EBC na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1096/2010 zasięga się opinii Rady Generalnej.

2.   Pracownicy Sekretariatu ERRS mogą reprezentować szefa sekretariatu ERRS na posiedzeniach Rady Generalnej, Komitetu Sterującego, Doradczego Komitetu Technicznego, Doradczego Komitetu Naukowego lub, odpowiednio, na innych posiedzeniach, a w przypadku nieobecności szefa Sekretariatu ERRS – także go zastępować.

Artykuł 15

Zadania Sekretariatu ERRS

1.   Szef Sekretariatu ERRS jest odpowiedzialny za organizację oraz sporządzenie protokołu z obrad Rady Generalnej oraz skróconych sprawozdań z posiedzeń Komitetu Sterującego. Szef Sekretariatu jest także odpowiedzialny za sporządzanie skróconych sprawozdań z posiedzeń komitetów doradczych.

2.   Szef Sekretariatu ERRS wspiera Komitet Sterujący w przygotowaniu posiedzeń Komitetu Sterującego i posiedzeń Rady Generalnej oraz wspiera przewodniczących komitetów doradczych w wykonywaniu ich odpowiednich zadań.

3.   Sekretariat ERRS wykonuje swoje zadania zgodnie z treścią art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1096/2010 oraz art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010. W ramach tych zadań Sekretariat ERRS w szczególności:

a)

działa jako łącznik i ułatwia współpracę w ramach ERRS oraz pomiędzy ERRS, Europejskim Systemem Banków Centralnych, innymi podmiotami Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i innymi właściwymi instytucjami na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym, jak również zapewnia skuteczny przepływ informacji;

b)

uczestniczy w ustanowieniu i przeglądzie ogólnych ram nadzoru makroostrożnościowego ERRS (celów, narzędzi kształtowania polityki, elementów operacyjne);

c)

opracowuje analizy i syntezy, przygotowuje materiały do dyskusji dla ERRS, wspiera Komitet Sterujący uwzględniając wkład poszczególnych członków ERRS oraz określa kwestie wymagające rozważenia;

d)

we współpracy z członkami ERRS gromadzi wiedzę i informacje dotyczące instrumentów nadzoru makroostrożnościowego oraz ocenia instrumenty makroostrożnościowe na potrzeby ewentualnych zaleceń wydawanych przez ERRS;

e)

instrumentów uczestniczy w przygotowaniu i monitorowaniu działań następczych związanych z wydawanymi ostrzeżeniami i zaleceniami;

f)

przechowuje rejestry i dokumenty ERRS, zarządza stroną internetową ERRS oraz zajmuje się korespondencją ERRS;

g)

zarządza zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi przydzielonymi ERRS przez EBC zgodnie z art. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1096/2010 oraz odpowiednimi przepisami wewnętrznymi EBC.

ROZDZIAŁ VII

ERRS i Europejski System Nadzoru Finansowego

Artykuł 16

Uczestnictwo w posiedzeniach Europejskich Urzędów Nadzoru

Przewodniczący ERRS uczestniczy w charakterze przedstawiciela ERRS bez prawa głosu w posiedzeniach Rad Organów Nadzoru Europejskich Urzędów Nadzoru, lub wyznacza w tym celu zastępcę.

Artykuł 17

Uczestnictwo w posiedzeniach Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru

1.   Przewodniczący ERRS uczestniczy w charakterze obserwatora we Wspólnym Komitecie Europejskich Organów Nadzoru, lub wyznacza w tym celu zastępcę.

2.   Przewodniczący ERRS wyznacza szefa sekretariatu ERRS lub innego przedstawiciela do uczestnictwa w charakterze obserwatora w Podkomitecie ds. Konglomeratów Finansowych oraz innych podkomitetach ustanowionych przez Wspólny Komitet.

TYTUŁ 2

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA

Artykuł 18

Prace przygotowawcze

1.   Z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności, ERRS może przed wydaniem ostrzeżenia lub zalecenia:

a)

korzystać z doradztwa technicznego ze strony Europejskiego Systemu Banków Centralnych, Komisji Europejskiej, Europejskich Urzędów Nadzoru oraz krajowych organów nadzoru;

b)

zasięgać opinii potencjalnych adresatów, którzy nie są reprezentowani w Radzie Generalnej ERRS, jak również opinii właściwych zainteresowanych podmiotów z sektora prywatnego;

c)

uwzględniać prace międzynarodowych instytucji stabilności finansowej oraz innych organów państw trzecich wykonujących działania bezpośrednio związane z zadaniami ERRS.

2.   Przewodniczący ERRS może zwracać się do Doradczego Komitetu Naukowego oraz do Doradczego Komitetu Technicznego z wnioskami o wydanie opinii lub udzielenie wsparcia.

3.   Rada Generalna może określić szczegółową procedurę wydawania ostrzeżeń i zaleceń.

Artykuł 19

Wydawanie ostrzeżeń i zaleceń

1.   Ostrzeżenia i zalecenia uzasadnia się poprzez odniesienie do rozmiarów ryzyka systemowego zidentyfikowanego, ocenionego i uszeregowanego według ważności przez ERRS, tak aby umożliwić realizację celu wyznaczonego ERRS na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010.

2.   Ostrzeżenia i zalecenia ERRS są wydawane przez Radę Generalną i podpisywane w jej imieniu przez przewodniczącego ERRS.

3.   W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego.

4.   Każda decyzja Rady Generalnej w przedmiocie wydania ostrzeżenia lub zalecenia wskazuje, czy ma ono charakter poufny, czy też zostanie podane do publicznej wiadomości. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego.

5.   Ostrzeżenia i zalecenia, wobec których Rada Generalna podjęła decyzję o publikacji, umieszcza się na stronie internetowej ERRS. Są one również publikowane we wszystkich językach urzędowych Unii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 20

Działania następcze związane z ostrzeżeniami i zaleceniami

1.   Rada Generalna zapewnia monitorowanie przez ERRS działań następczych związanych z ostrzeżeniami i zaleceniami wydanymi przez ERRS. Rada Generalna ocenia również działania podejmowane i wyjaśnienia przekazywane przez adresatów zaleceń ERRS.

2.   Zgodnie z treścią art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 Rada Generalna ustala, czy zalecenie ERRS zostało wykonane oraz ewentualnie czy adresaci wyjaśnili odpowiednio brak działania w tym zakresie.

3.   Rada Generalna może zaprosić adresatów ostrzeżeń lub zaleceń ERRS na posiedzenie Rady Generalnej celem przedstawienia przez nich stanowiska, zarówno przed jak i po wydaniu takich ostrzeżeń lub zaleceń. Rada Generalna uwzględnia takie stanowiska w odpowiednim zakresie.

Artykuł 21

Szczególne wezwania

Co do zasady, odpowiedzi ERRS na wezwania do dokonania analizy szczególnych kwestii, kierowane do ERRS zgodnie z treścią art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 przez Parlament Europejski, Radę lub Komisję, podaje się do wiadomości publicznej.

TYTUŁ 3

ZASADY DZIAŁANIA

Artykuł 22

Poufność informacji dotyczących ERRS

1.   Sekretariat ERRS klasyfikuje i przetwarza informacje i dokumenty dotyczące ERRS zgodnie z regulaminem EBC i zasadami uzupełniającymi dotyczącymi zachowania poufności przyjętymi przez EBC lub ERRS dla celów działalności ERRS zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1092/2010 i rozporządzeniem (UE) nr 1096/2010.

2.   Rada Generalna przyjmuje wszelkie niezbędne środki celem zapewnienia, aby zasady wskazane w ust. 1 były stosowane do każdej osoby, która pracuje lub pracowała bezpośrednio lub pośrednio dla ERRS.

3.   Wszystkim członkom Rady Generalnej udostępnia się skrócone sprawozdania z posiedzeń Komitetu Sterującego, Doradczego Komitetu Naukowego i Doradczego Komitetu Technicznego.

Artykuł 23

Miejsce posiedzeń

Co do zasady posiedzenia Rady Generalnej, Komitetu Sterującego, Doradczego Komitetu Naukowego i Doradczego Komitetu Technicznego odbywają się w siedzibie EBC.

Artykuł 24

Sytuacje nadzwyczajne

Rada Generalna ustanawia regulamin wewnętrzny mający na celu ułatwienie procesu decyzyjnego oraz zapewnienie ciągłość działalności w sytuacjach nadzwyczajnych. Taki regulamin wewnętrzny w najszerszym możliwym zakresie uwzględnia niniejszy regulamin.

Artykuł 25

Publiczne konsultacje i przesłuchania

1.   W ramach wykonywania swoich zadań i w stosownych przypadkach, ERRS może przeprowadzać konsultacje publiczne dotyczące kwestii objętych jej właściwością. ERRS publikuje rezultaty procedury konsultacyjnej na swej stronie internetowej.

2.   Rada Generalna, Komitet Sterujący, Doradczy Komitet Naukowy i Doradczy Komitet Techniczny mogą przeprowadzać publiczne lub niejawne przesłuchania. Celem właściwego przedstawienia poszczególnych kwestii zainteresowane strony i ekspertów, którzy mają wypowiadać się na przesłuchaniu, wybiera się w sposób niedyskryminujący.

Artykuł 26

Zasady etyki

W celu podwyższenia poziomu zaufania do uczciwości zawodowej ERRS Rada Generalna przyjmuje kodeks postępowania dla członków Rady Generalnej, Komitetu Sterującego, Doradczego Komitetu Naukowego i Doradczego Komitetu Technicznego. Kodeks ten umieszcza się na stronie internetowej ERRS.

Artykuł 27

Akty prawne ERRS

1.   Akty prawne wydawane przez ERRS numeruje się w celu ułatwienia ich identyfikacji. Sekretariat ERRS podejmuje odpowiednie kroki mające na celu zapewnienie bezpiecznego przechowywania oryginałów tych dokumentów, dokonywania zawiadomień właściwych adresatów oraz publikacji we wszystkich językach urzędowych Unii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w odniesieniu do tych aktów prawnych, wobec których Rada Generalna podjęła wyraźną decyzję o publikacji.

2.   Do aktów prawnych wydawanych przez ERRS stosuje się zasady określone w rozporządzeniu Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (3).

Artykuł 28

Wymiana informacji

1.   Rada Generalna przyjmuje decyzje dotyczące gromadzenia informacji zgodnie z treścią art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 i art. 2 oraz art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1096/2010.

2.   Uzgodnienia, o których mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010, oraz wszelkie umowy z innymi instytucjami dotyczące wymiany informacji, w tym informacji poufnych, są zatwierdzane przez Radę Generalną i podpisywane w jej imieniu przez przewodniczącego ERRS.

Artykuł 29

Raport roczny

Rada Generalna ERRS przyjmuje i publikuje raport roczny ERRS.

Artykuł 30

Komunikaty, ogłoszenia i publikacje

Komunikaty ogólne i ogłoszenia o decyzjach podjętych przez ERRS mogą być zamieszczane na stronie internetowej ERRS i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszane za pośrednictwem serwisów informacyjnych stosowanych powszechnie na rynkach finansowych lub rozpowszechniane przy użyciu innych środków przekazu. Publikacje ERRS umieszcza się we właściwym zakresie na stronie internetowej ERRS.

Artykuł 31

Dialog z Parlamentem Europejskim

Porozumienie, o którym mowa w art. 19 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 jest zatwierdzane przez Radę Generalną i podpisywane w jej imieniu przez przewodniczącego ERRS.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 20 stycznia 2011 r.

Jean-Claude TRICHET

Przewodniczący ERRS


(1)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162.

(3)  Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385/58.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Trybunał EFTA

24.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 58/11


Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2010 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Norwegii

(Sprawa E-18/10)

2011/C 58/05

Skarga przeciwko Norwegii została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu 22 grudnia 2010 r. przez Urząd Nadzoru EFTA, reprezentowany przez Xaviera Lewisa i Ólafura Jóhannesa Einarssona, działających w charakterze pełnomocników Urzędu Nadzoru EFTA, 35, Rue Belliard, 1040 Bruksela, Belgia.

Urząd Nadzoru EFTA występuje do Trybunału EFTA o orzeczenie, iż:

1)

nie podejmując działań niezbędnych do wykonania orzeczenia Trybunału EFTA w sprawie E-2/07 EFTA Urząd Nadzoru przeciwko Królestwu Norwegii, Królestwo Norwegii uchybiło zobowiązaniom wynikającym z artykułu 33 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości;

2)

i obciążenie Królestwa Norwegii kosztami postępowania.

Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone na poparcie skargi:

wniosek dotyczy niezastosowania się przez Norwegię do orzeczenia Trybunału EFTA z dnia 30 października 2007 w sprawie E-2/07 w zakresie, w jakim nie przyjęła ona właściwych środków od dnia ogłoszenia wyroku w celu zapewnienia wypłaty prawidłowo obliczonych świadczeń rentowych każdemu, kto poniósł szkodę w rezultacie naruszenia ogłoszonego w wyroku,

Urząd Nadzoru EFTA stwierdza, iż władze norweskie nigdy nie zanegowały ani nie zakwestionowały zobowiązania do naprawienia szkody wobec osób pozbawionych uprawnień niezgodnie z prawem od dnia 1 stycznia 1994 r. do tej pory, co zostało ustalone przez Trybunał EFTA,

Urząd Nadzoru EFTA przyznaje, iż wykonanie wyroku z dnia 30 października 2007 r. przez Norwegię trwało nadmiernie długo. Wprawdzie rozpatrzenie niektórych, a nawet wielu spraw indywidualnych może być złożonym procesem i wymagać dokładnej analizy, jest jednak oczywiste, iż władze norweskie nie podjęły niezbędnych kroków oraz nie zaangażowały właściwych środków, aby zapewnić szybkie wykonanie wyroku.


24.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 58/12


Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2010 r. przez Księstwo Liechtensteinu przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA

(Sprawa E-17/10)

2011/C 58/06

Skarga przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu 22 grudnia 2010 r. przez Księstwo Liechtensteinu, reprezentowane przez Dr Andreę Entner-Koch, działającą w charakterze pełnomocnika Księstwa Liechtensteinu, Jednostka Koordynacyjna ds. EOG, Austrasse 79/Europark, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein.

Księstwo Liechtensteinu wnosi do Trybunału EFTA o:

1)

unieważnienie decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 416/10/COL z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw inwestycyjnych na mocy ustawy podatkowej Liechtensteinu;

2)

alternatywne stwierdzenie nieważności art. 3 i 4 decyzji Urzędu EFTA nr 416/10/COL z dnia 3 listopada 2010 r. w zakresie, w jakim artykuły te nakazują odzyskanie pomocy, o której mowa w art. 1 tej decyzji;

oraz

3)

obciążenie Urzędu Nadzoru EFTA kosztami postępowania.

Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone na poparcie skargi:

W decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 416/10/COL z dnia 3 listopada 2010 r. ogłoszono, że zwolnienia podatkowe zastosowane w odniesieniu do spółek inwestycyjnych, które zostały uchylone z dniem 30 czerwca 2006 r., nie są zgodne z art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG.

Urząd Nadzoru EFTA uznał ponadto, iż domniemana pomoc stanowi pomoc niezgodną z prawem, a zatem podlega odzyskaniu od spółek inwestycyjnych, które ją otrzymywały od dnia 15 marca 1997 r. do dnia, w którym beneficjenci po raz ostatni skorzystali ze zwolnień po ich uchyleniu w 2006 r.

Urząd Nadzoru EFTA uznał, że zwrot powinien zostać dokonany bezzwłocznie, a w każdym razie przed dniem 3 marca 2011 r., zgodnie z procedurami przewidzianymi przez prawo krajowe, pod warunkiem że umożliwiają one natychmiastowe i skuteczne wykonanie decyzji.

Skarżący twierdzi, że przedmiotowe przepisy podatkowe nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG.

Skarżący twierdzi, że Urząd Nadzoru EFTA:

popełnił błąd, kiedy zastosował art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG do opodatkowania spółek inwestycyjnych na mocy ustawy podatkowej Liechtensteinu i nakazał zwrot domniemanej pomocy niezgodnej z prawem od spółek inwestycyjnych od dnia 15 marca 1997 r.,

naruszył zasady ogólne prawa EOG, nakazując odzyskanie domniemanej pomocy niezgodnej z prawem,

nie przedstawił odpowiedniego uzasadnienia w kwestionowanej decyzji, wymaganego na mocy art. 16 porozumienia o nadzorze i Trybunale.


INNE AKTY

Komisja Europejska

24.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 58/13


Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Wycofanie wniosku

Wniosek państwa członkowskiego

2011/C 58/07

Dnia 26 października 2010 r. Komisja otrzymała wniosek złożony na mocy art. 30 ust. 4 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1).

Przedmiotowy wniosek, złożony przez Królestwo Danii, dotyczy poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu w tym państwie z wyłączeniem Grenlandii i Wysp Owczych. Wniosek opublikowano w Dz.U. C 300 z 6.11.2010, s. 37. Pierwotny termin upłynął dnia 27 stycznia 2011 r. Termin ten został przesunięty na dzień 28 lutego 2011 r., a przedłużenie tego terminu zostało opublikowane w Dz.U. C 332 z 9.12.2010, s. 11 i Dz.U C 32 z 1.2.2011, s. 26.

Z dniem 15 lutego 2011 r. władze duńskie wycofały swój wniosek, który należy zatem uznać za niebyły. W konsekwencji nie ma podstaw do rozważania ewentualności zastosowania przepisów art. 30 ust. 1 do wymienionych sektorów w Danii. W związku z powyższym przepisy dyrektywy 2004/17/WE mają nadal zastosowanie do podmiotów zamawiających, które udzielają zamówień mających zagwarantować poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu w Danii z wyłączeniem Grenlandii i Wysp Owczych i organizują konkursy na prowadzenie takiej działalności na tych obszarach geograficznych.


(1)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.