ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2011.026.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 26

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
28 stycznia 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 026/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6105 – Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon) ( 1 )

1

2011/C 026/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6089 – PAI/Hunkemöller) ( 1 )

1

2011/C 026/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5942 – Lloyds TSB Bank/Svenska Handelsbanken/Dyson Group) ( 1 )

2

 

III   Akty przygotowawcze

 

Komisja Europejska

2011/C 026/04

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

3

2011/C 026/05

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

6

2011/C 026/06

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

8

2011/C 026/07

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

11

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 026/08

Kursy walutowe euro

17

2011/C 026/09

Ostatnia publikacja dokumentów COM innych niż wnioski legislacyjne i wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję
Dz.U. C 296 z 30.10.2010

18

2011/C 026/10

Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

19

2011/C 026/11

Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

22

2011/C 026/12

Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

23

2011/C 026/13

Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

25

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 026/14

Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych ( 1 )

30

2011/C 026/15

Ogłoszenie Komisji na mocy art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej ( 1 )

31

2011/C 026/16

Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej (zmieniony) w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych ( 1 )

32

2011/C 026/17

Ogłoszenie Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej ( 1 )

33

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2011/C 026/18

Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań w obszarze energii w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1639/2006/WE (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15))

34

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6105 – Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 26/01

W dniu 24 stycznia 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku francuski i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M6105 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.6089 – PAI/Hunkemöller)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 26/02

W dniu 24 stycznia 2011 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32011M6089 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/2


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.5942 – Lloyds TSB Bank/Svenska Handelsbanken/Dyson Group)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 26/03

W dniu 18 listopada 2010 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32010M5942 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


III Akty przygotowawcze

Komisja Europejska

28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/3


Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

2011/C 26/04

Dokument

Część

Data

Tytuł

COM(2009) 297

 

29.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii

COM(2009) 298

 

29.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii

COM(2009) 338

 

8.7.2009

Wniosek: decyzja ramowa Rady w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym

COM(2009) 345

 

13.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie procedury dotyczącej odstępstw od reguł pochodzenia określonych w protokołach w sprawie reguł pochodzenia załączonych do umów o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP

COM(2009) 357

 

14.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

COM(2009) 361

 

16.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej we Wspólnocie Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96

COM(2009) 362

 

13.7.2009

Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń

COM(2009) 363

 

16.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające dyrektywę 2004/67/WE

COM(2009) 364

 

16.7.2009

Wniosek: decyzja Rady upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

COM(2009) 366

 

15.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

COM(2009) 367

 

16.7.2009

Wniosek: decyzja Rady dotycząca stanowiska, jakie należy przyjąć w ramach Komitetu ds. Współpracy powołanego na mocy Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino w celu przyjęcia decyzji zbiorczej

COM(2009) 371

 

16.7.2009

Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

COM(2009) 375

 

17.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady uchylające niektóre nieaktualne akty prawne Rady

COM(2009) 377

 

22.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady uchylające niektóre nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej

COM(2009) 381

 

22.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie mają przyjąć Wspólnoty i ich państwa członkowskie w ramach Rady Współpracy powołanej na mocy umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Ukrainą z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia zalecenia w sprawie realizacji programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina oraz w odniesieniu do przyjęcia decyzji w sprawie ustanowienia Wspólnego Komitetu

COM(2009) 386

 

20.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, które ma zostać przyjęte na forum Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

COM(2009) 389R

 

28.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

COM(2009) 391

 

27.7.2009

Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (przekształcenie)

COM(2009) 392

 

28.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Wspólnota, w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu dotyczącej uznania za autentyczną Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób w językach bułgarskim i rumuńskim

COM(2009) 393

 

29.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom fizycznym i prawnym, oraz podmiotom i organom w związku z sytuacją w Somalii

COM(2009) 395

 

29.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

COM(2009) 396

 

27.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1890/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących między innymi z Wietnamu

COM(2009) 399

 

29.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady ustanawiające plan długoterminowy dotyczący stada sardeli w Zatoce Biskajskiej oraz połowów eksploatujących to stado

COM(2009) 410

 

30.7.2009

Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESS-EUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE

COM(2009) 411

 

3.8.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

COM(2009) 412

 

3.8.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii

COM(2009) 413

 

31.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego decyzji Wspólnego Komitetu ustanowionego zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki, zmieniającej załącznik B do Umowy

COM(2009) 414

 

5.8.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego regulaminu wewnętrznego Komitetu UPG, przewidzianego we wstępnej umowie o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

COM(2009) 417

 

4.8.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz tych przywożonych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Tajwanu, czy też nie, i uchylające zwolnienie przyznane przedsiębiorstwom Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

COM(2009) 418

 

5.8.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego regulaminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów, przewidzianych w Umowie o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/6


Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

2011/C 26/05

Dokument

Część

Data

Tytuł

COM(2009) 171

2

8.4.2009

Zmieniony wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych

COM(2009) 235

 

20.5.2009

Zmieniony wniosek: dyrektywa Rady w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (wersja ujednolicona)

COM(2009) 264

 

5.6.2009

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

COM(2009) 265

 

5.6.2009

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określającego treść jego załączników

COM(2009) 305

 

22.6.2009

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku drogowych przewozów towarowych (przekształcenie)

COM(2009) 306

 

22.6.2009

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

COM(2009) 307

 

22.6.2009

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie)

COM(2009) 312

 

22.6.2009

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

COM(2009) 315R

 

6.8.2009

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005

COM(2009) 316

 

22.6.2009

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE

COM(2009) 317R

 

5.8.2009

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotyczącej poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003

COM(2009) 318

 

22.6.2009

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2003/54/WE

COM(2009) 348R

 

14.7.2009

Zmieniony wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

COM(2009) 420

 

29.7.2009

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej

COM(2009) 421

 

29.7.2009

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów

COM(2009) 422

 

29.7.2009

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Grupę Europejskich Regulatorów Telekomunikacji

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/8


Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

2011/C 26/06

Dokument

Część

Data

Tytuł

COM(2009) 353

 

8.7.2009

Wniosek: Zalecenie Rady w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej

COM(2009) 373

 

28.7.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską konwencji o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny

COM(2009) 379

 

22.7.2009

Wniosek: Zalecenie Rady w sprawie środków zwalczania chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Alzheimera, dzięki wspólnemu planowaniu badań naukowych

COM(2009) 382

 

17.7.2009

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla zmarginalizowanych społeczności

COM(2009) 406

 

3.8.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady ustanawiające program dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1984/2003

COM(2009) 423

 

10.8.2009

Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

COM(2009) 424

 

11.8.2009

Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2000/29/WE w zakresie delegowania zadań z zakresu badań laboratoryjnych

COM(2009) 425

 

12.8.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1659/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

COM(2009) 426

 

12.8.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1659/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

COM(2009) 427

 

18.8.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

COM(2009) 429

 

19.8.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1487/2005 na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

COM(2009) 430

 

19.8.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

COM(2009) 431

 

24.8.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie przedłużenia okresu stosowania środków określonych w decyzji 2007/641/WE kończących konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju

COM(2009) 435

 

26.8.2009

Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

COM(2009) 436

 

27.8.2009

Wniosek: Decyzja Rady dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem

COM(2009) 437

 

31.8.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

COM(2009) 439

 

1.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r.

COM(2009) 441

 

31.8.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Umowy w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r., zmienionej Protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r.

COM(2009) 443

 

3.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych

COM(2009) 444

 

3.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 (MON-88Ø17-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych

COM(2009) 445

 

28.8.2009

Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE

COM(2009) 446

 

4.9.2009

Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady …/…/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli transportu drogowego towarów niebezpiecznych (wersja ujednolicona)

COM(2009) 450

 

4.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

COM(2009) 453

 

4.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Wspólnotą Europejską, jej państwami członkowskimi i Królestwem Norwegii

COM(2009) 456

 

2.9.2009

Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi oraz uchylającą decyzję Rady 2004/904/WE

COM(2009) 457

 

8.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 (MON-89Ø34-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych

COM(2009) 459

 

11.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu

COM(2009) 460

 

8.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania porozumienia ustanawiającego zakres uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty

COM(2009) 462

 

8.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013)

COM(2009) 463

 

7.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

COM(2009) 468

 

10.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Ghany dotyczącym egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Wspólnoty

COM(2009) 470

 

11.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, które ma zostać przyjęte na forum Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Południowego

COM(2009) 474

 

15.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, które ma zostać przyjęte na forum Organizacji Rybołówstwa Południowo-Wschodniego Atlantyku

COM(2009) 476

 

11.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady otwierające i ustanawiające administrowanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2010 do 2012 r.

COM(2009) 477

 

16.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

COM(2009) 480

 

16.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii syntezy jądrowej

Dokumenty te dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/11


Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

2011/C 26/07

Dokument

Część

Data

Tytuł

COM(2009) 154

 

14.10.2009

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego

COM(2009) 280

 

7.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w sprawie przejścia do drugiego etapu stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, zgodnie z art. 5 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu

COM(2009) 370

 

7.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów

COM(2009) 438

 

8.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską „Zakresu zadań dla międzynarodowego partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej (IPEEC)” oraz „Protokołu dotyczącego przyjęcia Sekretariatu IPEEC przez Międzynarodową Agencję Energetyczną”

COM(2009) 482

 

18.9.2009

Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych

COM(2009) 483

 

21.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, które ma zostać przyjęte na forum Komisji ds. ochrony i zarządzania zasobami ryb masowo migrujących w zachodnim i środkowym Pacyfiku

COM(2009) 484

 

21.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, które ma zostać przyjęte na forum Komisji ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku

COM(2009) 485

 

21.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, które ma zostać przyjęte na forum Komisji do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki

COM(2009) 491

 

23.9.2009

Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

COM(2009) 492

 

22.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony

COM(2009) 493

 

22.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

COM(2009) 496

 

22.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

COM(2009) 497

 

18.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

COM(2009) 498

 

23.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony

COM(2009) 499

 

23.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanawiające Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego

COM(2009) 500

 

23.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady powierzająca Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania dotyczące funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

COM(2009) 501

 

23.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejski Organ Nadzoru Bankowego

COM(2009) 502

 

23.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

COM(2009) 503

 

23.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

COM(2009) 505

 

23.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 754/2009 wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008

COM(2009) 506

 

23.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych z nimi warunków dla pewnych stad ryb

COM(2009) 508

 

29.9.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

COM(2009) 509

 

29.9.2009

Wniosek: Decyzja Rady zmieniająca decyzję 2008/839/WSiSW w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

COM(2009) 510

 

2.10.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

COM(2009) 511

 

29.9.2009

Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa

COM(2009) 513

 

8.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Serbii

COM(2009) 515

 

30.9.2009

Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

COM(2009) 516

 

7.10.2009

Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady uchylająca decyzję Rady 79/542/EWG ustalającą wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa

COM(2009) 517

 

5.10.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2010 r.

COM(2009) 522

 

13.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

COM(2009) 523

 

16.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji

COM(2009) 524

 

9.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską i Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych ustanowionego na lata 2007–2013

COM(2009) 525

 

9.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych ustanowionego na lata 2007–2013

COM(2009) 530

 

14.10.2009

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy

COM(2009) 531

 

14.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Armenii

COM(2009) 535

 

14.10.2009

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/… w sprawie statystyk odpadów

COM(2009) 537

 

8.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady ustalająca stanowisko, które zostanie przyjęte w imieniu Wspólnoty Europejskiej w sprawie wniosku o przyjęcie regionalnych planów działania w ramach wykonania przepisów art. 15 Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem ze źródeł i działalności lądowej

COM(2009) 539

 

9.10.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)

COM(2009) 541

 

15.10.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

COM(2009) 551

 

21.10.2009

Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących kwalifikowania i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz zakresu udzielanej ochrony

COM(2009) 553

 

16.10.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady ustalające uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach wspólnotowych oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

COM(2009) 554

 

21.10.2009

Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej w państwach członkowskich

COM(2009) 556

 

16.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, porozumienia o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (połowom NNN) oraz ich powstrzymywania i eliminowania

COM(2009) 559

 

22.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia dodatkowego protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Państwem Izrael, w sprawie Układu między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael o ocenie zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (ACAA)

COM(2009) 564

 

22.10.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające załączniki A i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

COM(2009) 565R

 

27.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej i stowarzyszeniu Wysp Owczych w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

COM(2009) 566

 

22.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-technicznej i stowarzyszeniu Wysp Owczych w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

COM(2009) 575

 

19.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady ustalająca wysokość składek wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju (3. rata za 2009 r.)

COM(2009) 576

 

26.10.2009

Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

COM(2009) 577

 

26.10.2009

Wniosek: Dyrektywa Rady w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU

COM(2009) 580

 

29.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

COM(2009) 581

 

27.10.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na likwidację bloków I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii „Program Kozłoduj”

COM(2009) 582

 

29.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Republikę Łotewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

COM(2009) 583

 

29.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

COM(2009) 585

 

26.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady określająca stanowisko, które należy przyjąć w imieniu Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do wniosków w sprawie zmian w załącznikach II i III do Protokołu dotyczącego obszarów szczególnie chronionych i różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskim do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (konwencji barcelońskiej) podczas 16. zgromadzenia Umawiających się Stron

COM(2009) 587

 

29.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty, które ma zostać przyjęte w odniesieniu do propozycji zmiany Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR z 1975 r.)

COM(2009) 588

 

29.10.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

COM(2009) 596

 

29.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

COM(2009) 600

2

27.10.2009

Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych

COM(2009) 602

 

27.10.2009

Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

COM(2009) 603

 

29.10.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr …/2009 dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

COM(2009) 604

 

29.10.2009

Wniosek: Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr …/2009 w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich od dnia 1 lipca 2009 r.

COM(2009) 608

 

29.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Republikę Estońską i Republikę Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

COM(2009) 609

 

29.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca Francji na stosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych na mocy art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

COM(2009) 610

 

29.10.2009

Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskich

COM(2009) 611

 

29.10.2009

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im

COM(2009) 613

 

30.10.2009

Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych

COM(2009) 618

 

6.11.2009

Wniosek: Decyzja Rady ustalająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Wspólnoty odnośnie do mechanizmu przeglądu wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, które ma zostać przyjęte podczas 3. sesji konferencji państw będących stronami Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (Doha/Katar, 9–13 listopada 2009 r.)

COM(2009) 619

 

4.11.2009

Wniosek: Decyzja Rady ustalająca wysokość składek wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju w 2010 i 2011 r.

Dokumenty te dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/17


Kursy walutowe euro (1)

27 stycznia 2011 r.

2011/C 26/08

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3716

JPY

Jen

113,90

DKK

Korona duńska

7,4538

GBP

Funt szterling

0,85955

SEK

Korona szwedzka

8,8452

CHF

Frank szwajcarski

1,2940

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,9230

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

24,240

HUF

Forint węgierski

272,90

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7055

PLN

Złoty polski

3,8985

RON

Lej rumuński

4,2670

TRY

Lir turecki

2,1660

AUD

Dolar australijski

1,3845

CAD

Dolar kanadyjski

1,3651

HKD

Dolar hong kong

10,6850

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7738

SGD

Dolar singapurski

1,7550

KRW

Won

1 525,37

ZAR

Rand

9,7097

CNY

Yuan renminbi

9,0279

HRK

Kuna chorwacka

7,4120

IDR

Rupia indonezyjska

12 391,33

MYR

Ringgit malezyjski

4,1847

PHP

Peso filipińskie

60,499

RUB

Rubel rosyjski

40,6428

THB

Bat tajlandzki

42,266

BRL

Real

2,2892

MXN

Peso meksykańskie

16,4574

INR

Rupia indyjska

62,5530


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/18


Ostatnia publikacja dokumentów COM innych niż wnioski legislacyjne i wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

2011/C 26/09

Dz.U. C 296 z 30.10.2010

Poprzednie publikacje:

 

Dz.U. C 76 z 25.3.2010

 

Dz.U. C 303 z 15.12.2009

 

Dz.U. C 10 z 15.1.2009

 

Dz.U. C 208 z 15.8.2008

 

Dz.U. C 207 z 14.8.2008

 

Dz.U. C 202 z 8.8.2008


28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/19


Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

2011/C 26/10

Dokument

Część

Data

Tytuł

COM(2009) 273

 

24.6.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego, radiologicznego i jądrowego w Unii Europejskiej – plan działania UE w obszarze CBRJ

COM(2009) 286

 

8.7.2009

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Trzecie sprawozdanie roczne za rok 2008 w sprawie realizacji pomocy wspólnotowej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiającego instrument wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej

COM(2009) 291

 

24.6.2009

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Walka z rakiem: Partnerstwo europejskie

COM(2009) 313

 

2.7.2009

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Wytyczne w celu skuteczniejszej transpozycji i stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich

COM(2009) 329

 

8.7.2009

Zielona księga: Promowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi

COM(2009) 341

 

9.7.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Roczne sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie Instrumentu na rzecz Stabilności w 2008 r.

COM(2009) 346

 

7.7.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania skarg i zapytań konsumentów

COM(2009) 356

 

10.7.2009

Szóste roczne sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego: Przegląd środków ochrony handlu stosowanych przez kraje trzecie przeciwko Wspólnocie (dane statystyczne dotyczą okresu do 31 grudnia 2008 r., ale komentarze na temat poszczególnych przypadków i tekst zostały zaktualizowane do marca 2009 r.)

COM(2009) 358

 

13.7.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Sprawozdanie zbiorcze na temat stanu ochrony typów siedlisk i gatunków wymagane na mocy art. 17 dyrektywy siedliskowej

COM(2009) 359

 

14.7.2009

Komunikat Komisji do Rady: Sprawozdanie z funkcjonowania układów monetarnych zawartych z Monako, San Marino i Watykanem

COM(2009) 368

 

16.7.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Przypadkowe połowy waleni w rybołówstwie: sprawozdanie z wdrażania określonych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 oraz z oceny naukowej wpływu stosowania sieci skrzelowych, sieci trójściennych i sieci oplatających na walenie w Morzu Bałtyckim, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2187/2005

COM(2009) 374

 

23.7.2009

Sprawozdanie Komisji: Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2008

COM(2009) 378

 

23.7.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie stosowania i skuteczności dyrektywy OOŚ (dyrektywa 85/337/EWG zmieniona dyrektywami 97/11/WE i 2003/35/WE)

COM(2009) 383

 

24.7.2009

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z wdrażania i funkcjonowania przepisów dotyczących małego ruchu granicznego wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich

COM(2009) 385

 

22.7.2009

Komunikat Komisji do Rady: Sytuacja na rynku przetworów mlecznych w 2009 r.

COM(2009) 390

 

4.8.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych Najważniejsze osiągnięcia strategii i2010 w latach 2005–2009

COM(2009) 394

 

28.7.2009

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z działalności Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (EFG) w 2008 r.

COM(2009) 398

 

30.7.2009

Sprawozdanie Komisji dla władzy budżetowej w sprawie gwarancji pokrytych z budżetu ogólnego, stan na dzień 31 grudnia 2008 r.

COM(2009) 400

 

24.7.2009

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju w polityce UE w różnych dziedzinach: Przegląd strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju – rok 2009

COM(2009) 403

 

28.7.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie doświadczeń uzyskanych wskutek stosowania rozporządzeń dotyczących higieny (WE) nr 852/2004, (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

COM(2009) 407

 

29.7.2009

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich

COM(2009) 408

 

30.7.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Trzecie sprawozdanie dotyczące stosowania dyrektywy Rady 93/7/EWG w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego

COM(2009) 409

 

29.7.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy

COM(2009) 415

 

3.8.2009

Sprawozdanie Komisji w sprawie wdrażania w latach 2005–2006 dyrektywy 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (pierwsze sprawozdanie Komisji w sprawie wdrażania zasad dotyczących czasu pracy w odniesieniu do transportu drogowego)

COM(2009) 416

 

3.8.2009

Sprawozdanie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 w latach 2005–2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (24. sprawozdanie Komisji w sprawie wdrażania przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego)

COM(2009) 419

 

5.8.2009

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawozdanie roczne dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2008 r. (Artykuł 86 ust. 4 rozporządzenia finansowego)

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/22


Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

2011/C 26/11

Dokument

Część

Data

Tytuł

COM(2009) 171

1

8.4.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany wieloletnich ram finansowych (2007–2013)

Ten dokument dostępny jest na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/23


Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

2011/C 26/12

Dokument

Część

Data

Tytuł

COM(2009) 330

 

2.7.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie egzekwowania dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta

COM(2009) 372

 

15.7.2009

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Ochrona interesów finansowych Wspólnot – Zwalczanie nadużyć finansowych – Sprawozdanie roczne za 2008 r.

COM(2009) 380

 

22.7.2009

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji

COM(2009) 388

 

22.7.2009

Komunikat Komisji: Przyszła struktura prawa konkurencji znajdującego zastosowanie w sektorze pojazdów silnikowych

COM(2009) 401

 

22.7.2009

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie postępów Rumunii w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji

COM(2009) 402

 

22.7.2009

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie postępów Bułgarii w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji

COM(2009) 404

 

10.8.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie metod tworzenia statystyk UE: wizja na kolejną dekadę

COM(2009) 428

 

18.8.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej

COM(2009) 432

 

21.8.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Końcowa ocena planu działań e-Europa 2005 oraz wieloletniego programu (2003–2006) monitorowania planu działań e-Europa 2005, rozpowszechniania dobrych praktyk oraz poprawy bezpieczeństwa sieci i informacji (MODINIS)

COM(2009) 433

 

20.8.2009

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Wyjść poza PKB – Pomiar postępu w zmieniającym się świecie

COM(2009) 434

 

21.8.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: eCall: czas na wdrożenie

COM(2009) 442

 

2.9.2009

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przegląd wspólnotowej polityki w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie

COM(2009) 447

 

2.9.2009

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia wspólnego unijnego programu przesiedleń

COM(2009) 448

 

28.8.2009

Wstępny projekt budżetu korygującego nr 9 do budżetu ogólnego na 2009 r. – Zestawienie wydatków według sekcji: Sekcja III – Komisja

COM(2009) 449

 

3.9.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat praktycznego wdrożenia dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy: dyrektywy 92/91/EWG (wydobywanie kopalin otworami wiertniczymi) i dyrektywy 92/104/EWG (odkrywkowe i podziemne wydobywanie kopalin)

COM(2009) 451

 

4.9.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania przepisów dotyczących wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń w latach 2005–2008

COM(2009) 458

 

15.9.2009

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Spójność polityki na rzecz rozwoju – stworzenie ram politycznych dla podejścia obejmującego całą UE

COM(2009) 464

 

8.9.2009

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego na temat sprawozdania okresowego dotyczącego wdrożenia dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei i dyrektyw w sprawie interoperacyjności kolei

COM(2009) 465

 

15.9.2009

Sprawozdanie Komisji: Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2008)

COM(2009) 466

 

11.9.2009

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: W kierunku zintegrowanej polityki morskiej zmierzającej do lepszego zarządzania Morzem Śródziemnym

COM(2009) 467

 

11.9.2009

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Poprawa egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym

COM(2009) 469

 

14.9.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie stosowania i skuteczności dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywy 2001/42/WE)

COM(2009) 471

 

10.9.2009

Komunikat Komisji: Dokończenie budowy jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA): plan działania na lata 2009–2012

COM(2009) 472

 

14.9.2009

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od marca 2007 r. do marca 2009 r. oraz w sprawie wniosku dotyczącego zmienionego kodeksu postępowania wspierającego skuteczne wykonanie konwencji arbitrażowej (90/436/EWG z dnia 23 lipca 1990 r.)

COM(2009) 473

 

15.9.2009

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w 2008 r. (przedstawione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 6 decyzji Rady 2004/512/WE)

COM(2009) 475

 

10.9.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zwiększenie międzynarodowego finansowania na rzecz klimatu: europejski plan dotyczący porozumienia w Kopenhadze

COM(2009) 478

 

14.9.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady: Sprawozdanie roczne w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz skutków jego stosowania

Dokumenty te dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/25


Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

2011/C 26/13

Dokument

Część

Data

Tytuł

COM(2009) 440

 

28.8.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europeana – kolejne kroki

COM(2009) 461

 

17.9.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Sprawozdanie UE na temat spójności polityki na rzecz rozwoju za rok 2009

COM(2009) 479

 

28.10.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz Internetu przyszłości

COM(2009) 481

 

15.9.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Pandemia (H1N1) 2009

COM(2009) 487

 

21.9.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Sprawozdanie z postępów w zapewnieniu jakości w szkolnictwie wyższym

COM(2009) 488

 

22.9.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie działań Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i realizacji celów zawartych w programie szczegółowym „Pomysły” w 2008 r.

COM(2009) 489

 

21.9.2009

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie funkcjonowania przepisów dotyczących stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich zgodnie z art. 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

COM(2009) 490

 

30.9.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania na rzecz mobilności w miastach

COM(2009) 494

 

25.9.2009

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawozdanie roczne dla Rady i Parlamentu Europejskiego z działalności jednostki centralnej systemu EURODAC w 2008 r.

COM(2009) 495

 

30.9.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Unia Europejska i Ameryka Łacińska: partnerzy na arenie międzynarodowej

COM(2009) 504

 

25.9.2009

Sprawozdanie Komisji w sprawie Pomocniczości i Proporcjonalności (XVI sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa 2008)

COM(2009) 512

 

30.9.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE”

COM(2009) 514

 

8.10.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie realizacji pomocy makrofinansowej dla krajów trzecich w 2008 r.

COM(2009) 518

 

8.10.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Czwarte sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

COM(2009) 519

 

7.10.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE)

COM(2009) 526

 

16.10.2009

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego w sprawie działań następczych podjętych w związku z decyzją o udzieleniu absolutorium za 2007 r. (podsumowanie) – Rezolucje Parlamentu Europejskiego sporządzone na mocy art. 276 ust. 3 Traktatu WE i art. 180b Traktatu Euratom, art. 147 rozporządzenia finansowego i art. 119 ust. 5 rozporządzenia finansowego dotyczącego EFR

COM(2009) 527

 

7.10.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Centralnego: Roczny przegląd sytuacji w strefie euro w 2009 r.

COM(2009) 529

 

7.10.2009

Komunikat Komisji do Rady dotyczący rozpoczęcia konsultacji z Nigrem na mocy art. 96 umowy z Kotonu

COM(2009) 532

 

19.10.2009

Komunikat Komisji: Prawa autorskie w gospodarce opartej na wiedzy

COM(2009) 536

 

15.10.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Rozwój międzynarodowego wymiaru zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej

COM(2009) 538

 

15.10.2009

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W kierunku integracji nadzoru morskiego: Wspólny mechanizm wymiany informacji dla obszarów morskich UE

COM(2009) 540

 

15.10.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Sprawozdanie z postępu prac w dziedzinie zintegrowanej polityki morskiej UE

COM(2009) 542

 

15.10.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 48/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie tworzenia rocznych statystyk Wspólnoty dotyczących przemysłu hutniczego w latach 2003–2009

COM(2009) 543

 

14.10.2009

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) – Wieloletnie orientacyjne ramy finansowe na lata 2011–2013

COM(2009) 544

 

22.10.2009

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w UE – Sektorowe plany zmniejszenia obciążeń i działania w 2009 r.

COM(2009) 545

 

14.10.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Długoterminowa stabilność finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu

COM(2009) 547

 

21.10.2009

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Drugie sprawozdanie finansowe z realizacji finansowej Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – Rok budżetowy 2008

COM(2009) 548

 

21.10.2009

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Drugie sprawozdanie finansowe Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji – Rok budżetowy 2008

COM(2009) 550

 

14.10.2009

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Rozbudowa służby zewnętrznej: otwarcie delegatury na Islandii i biura w Libii

COM(2009) 552

 

22.10.2009

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Europejska Rada Ds. Badań Naukowych – Odpowiedź na wyzwania związane z doskonałością na światowym poziomie

COM(2009) 555

 

22.10.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie tworzenia systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) – Sprawozdanie z postępu prac – Styczeń 2009 r. – czerwiec 2009 r.

COM(2009) 557

 

22.10.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu konsumenckiego w UE

COM(2009) 558

 

22.10.2009

Sprawozdanie Komisji: Roczne sprawozdanie na temat działalności Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego w 2008 r.

COM(2009) 560

 

19.10.2009

Piąte sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie utrzymywania przez niektóre państwa trzecie obowiązku wizowego z naruszeniem zasady wzajemności zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 851/2005 w odniesieniu do mechanizmu wzajemności

COM(2009) 561

 

20.10.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Banku Centralnego: Unijne ramy transgranicznego zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym

COM(2009) 562

 

19.10.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady w sprawie ponownego wprowadzenia przez Kanadę obowiązku wizowego dla obywateli Republiki Czeskiej zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 851/2005 w odniesieniu do mechanizmu wzajemności

COM(2009) 563

 

20.10.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Centralnego: Działania na rzecz sprawnych, bezpiecznych oraz należycie działających rynków instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki

COM(2009) 567

 

20.10.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Solidarność w zdrowiu – Zmniejszanie nierówności zdrowotnych w UE

COM(2009) 569

 

26.10.2009

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i krajach sąsiednich w latach 2009–2013

COM(2009) 570

 

16.10.2009

Zalecenie: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Państwem Watykańskim

COM(2009) 572

 

16.10.2009

Zalecenie: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino

COM(2009) 573

 

26.10.2009

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego: 27. sprawozdanie roczne w sprawie wspólnotowych działań antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych (2008)

COM(2009) 574

 

27.10.2009

Sprawozdanie roczne za 2008 r. dotyczące stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 953/2003 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami

COM(2009) 584

 

28.10.2009

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Możliwości znakowania dotyczącego dobrostanu zwierząt oraz ustanowienia europejskiej sieci ośrodków referencyjnych ds. ochrony i dobrostanu zwierząt

COM(2009) 586

 

28.10.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przekształcenie dywidendy cyfrowej w korzyści społeczne i wzrost gospodarczy

COM(2009) 590

 

29.10.2009

Sprawozdanie Komisji: Sprawozdanie roczne dotyczące instrumentu przedakcesyjnej polityki strukturalnej (ISPA) 2008

COM(2009) 592

 

28.10.2009

Sprawozdanie Komisji dotyczące negocjacji w sprawie dostępu przedsiębiorstw Wspólnoty do rynków państw trzecich w dziedzinach objętych dyrektywą 2004/17/WE

COM(2009) 594

 

29.10.2009

Komunikat Komisji: „Electra” – O konkurencyjny i zrównoważony przemysł elektrotechniczny w Unii Europejskiej

COM(2009) 595

 

29.10.2009

Komunikat Komisji: Pakiet finansowy na potrzeby negocjacji akcesyjnych z Chorwacją

COM(2009) 598

 

29.10.2009

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego dotyczące funkcjonowania systemu szkół europejskich w 2008 r.

COM(2009) 599

 

29.10.2009

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat praktycznego wdrożenia dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy: dyrektywy 93/103/WE (statki rybackie) i dyrektywy 92/29/EWG (opieka medyczna na statkach)

COM(2009) 600

1

27.10.2009

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany wieloletnich ram finansowych (2007–2013) – Finansowanie projektów w dziedzinie energetyki w kontekście Europejskiego planu naprawy gospodarczej (zmiana druga)

COM(2009) 607

 

29.10.2009

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Nanonauka i nanotechnologia: Plan działań dla Europy na lata 2005–2009. Drugie sprawozdanie z realizacji za lata 2007–2009

COM(2009) 612

 

28.10.2009

Komunikat Komisji: Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości: rejestr grup interesu – rok później

COM(2009) 616

 

4.11.2009

Komunikat Komisji: Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) – Oszacowanie zobowiązań, płatności i wkładów do przekazania przez państwa członkowskie w latach 2009–2013

Dokumenty te dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/30


Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 26/14

Państwo członkowskie

Szwecja

Trasa

Arvidsjaur–Sztokholm/Arlanda

Gällivare–Sztokholm/Arlanda

Hagfors–Sztokholm/Arlanda

Hemavan–Sztokholm/Arlanda

Lycksele–Sztokholm/Arlanda

Pajala–Luleå

Sveg–Sztokholm/Arlanda

Torsby–Sztokholm/Arlanda

Vilhelmina–Sztokholm/Arlanda

Östersund–Umeå

Data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej

30 października 2011 r.

Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznej

Szwedzka Administracja Transportowa

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

Tel. +46 771921921

Faks +46 771921921

Osoba wyznaczona do kontaktów: Anna Fürst

E-mail: anna.furst@trafikverket.se


28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/31


Ogłoszenie Komisji na mocy art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 26/15

Państwo członkowskie

Szwecja

Trasa

Arvidsjaur–Sztokholm/Arlanda

Gällivare–Sztokholm/Arlanda

Hagfors–Sztokholm/Arlanda

Hemavan–Sztokholm/Arlanda

Lycksele–Sztokholm/ Arlanda

Pajala–Luleå

Sveg–Sztokholm/Arlanda

Torsby–Sztokholm/Arlanda

Vilhelmina–Sztokholm/Arlanda

Östersund–Umeå

Okres obowiązywania umowy

Od dnia 30 października 2011 r. do dnia 24 października 2015 r.

Termin składania ofert

60 dni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia do składania ofert

Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznej

Szwedzka Administracja Transportowa

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

http://www.eu-supply.com/trafikverket.asp

Ref. TRV 2010/102590

Tel. +46 771921921

Faks +46 771921921

Osoba wyznaczona do kontaktów: Anna Fürst

E-mail: anna.furst@trafikverket.se


28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/32


Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Obowiązek użyteczności publicznej (zmieniony) w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 26/16

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Trasa

Oban–Coll

Oban–Colonsay

Oban–Tiree

Coll–Tiree

Data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej

2 marca 2007 r.

Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznej

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgilphead

Argyll PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1546604141

Faks +44 1546606443

Osoba wyznaczona do kontaktów: Sandy Mactaggart Development and Infrastructure Services

E-mail: sandy.mactaggart@argyll-bute.gov.uk


28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/33


Ogłoszenie Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 26/17

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Trasa

Oban–Coll

Oban–Colonsay

Oban–Tiree

Coll–Tiree

Okres obowiązywania umowy

1 kwietnia 2011 r. – 31 marca 2014 r.

Termin składania ofert

2 miesiące od daty publikacji niniejszego ogłoszenia

Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie stosowne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu publicznego i zmienionego obowiązku użyteczności publicznej

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgilphead

Argyll

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1546604141

Faks +44 1546606443

Osoba wyznaczona do kontaktów: Sandy Mactaggart, Development and Infrastructure Services

E-mail: sandy.mactaggart@argyll-bute.gov.uk


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Komisja Europejska

28.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 26/34


Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań w obszarze energii w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy” (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1639/2006/WE (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15))

2011/C 26/18

Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) niniejszym zaprasza do składania wniosków na rok 2011 w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa”. Termin składania wniosków upływa dnia 12 maja 2011 dla wszystkich rodzajów aplikacji (poza inicjatywą zintegrowaną „Szkolenie Osób Zatrudnionych w Sektorze Budownictwa oraz Inicjatywa Kwalifikacji w obszarze efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej”. Termin składania wniosków w ramach tej inicjatywy upływa dnia 15 czerwca 2011 roku).

Informacje na temat procedur składania wniosków, formularze oraz instrukcje dla wnioskodawców dostępne są na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

Szczegółowe zapytania dotyczące programu „Inteligentna Energia – Europa” można zgłaszać pod adresem:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm