ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.CE2010.257.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 257E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
24 września 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski
SESJA 2010 - 2011
Posiedzenia od 14 do 17 i 23 czerwca 2010 r.

2010/C 257E/01

Protokół posiedzenia w dniu 14 czerwca 2010 r.

1

2010/C 257E/02

Protokół posiedzenia w dniu 15 czerwca 2010 r.

18

2010/C 257E/03

Protokół posiedzenia w dniu 16 czerwca 2010 r.

104

2010/C 257E/04

Protokół posiedzenia w dniu 17 czerwca 2010 r.

205

2010/C 257E/05

Protokół posiedzenia w dniu 23 czerwca 2010 r.

303

Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

**I

Procedura współpracy: pierwsze czytanie

**II

Procedura współpracy: drugie czytanie

***

Procedura zgody

***I

Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie

***II

Procedura współdecyzji: drugie czytanie

***III

Procedura współdecyzji: trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję.)

Rozwinięcia skrótów nazw komisji parlamentarnych

AFET

Komisja Spraw Zagranicznych

DEVE

Komisja Rozwoju

INTA

Komisja Handlu Międzynarodowego

BUDG

Komisja Budżetowa

CONT

Komisja Kontroli Budżetowej

ECON

Komisja Gospodarcza i Monetarna

EMPL

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

ENVI

Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ITRE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

IMCO

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

TRAN

Komisja Transportu i Turystyki

REGI

Komisja Rozwoju Regionalnego

AGRI

Komisja Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

PECH

Komisja Rybołówstwa

CULT

Komisja Kultury i Edukacji

JURI

Komisja Prawna

LIBE

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

AFCO

Komisja Spraw Konstytucyjnych

FEMM

Komisja Praw Kobiet i Równych Szans

PETI

Komisja Petycji

DROI

Podkomisja Praw Człowieka

SEDE

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Rozwinięcia skrótów nazw grup politycznych

PPE

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

S&D

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

ALDE

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Verts/ALE

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie

ECR

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformistów

GUE/NGL

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica

EFD

Grupa Europy Wolności i Demokracji

NI

Niezrzeszeni

PL

 


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski SESJA 2010 - 2011 Posiedzenia od 14 do 17 i 23 czerwca 2010 r.

24.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 257/1


Poniedziałek, 14 czerwca 2010 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 14 CZERWCA 2010 R.

2010/C 257 E/01

Spis treści

1.

Wznowienie sesji

2.

Oświadczenia Przewodniczącego

3.

Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

4.

Skład Parlamentu

5.

Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

6.

Skład komisji i delegacji

7.

Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

8.

Składanie dokumentów

9.

Oświadczenia pisemne, które straciły ważność

10.

Teksty porozumień przekazane przez Radę

11.

Petycje

12.

Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

13.

Przesunięcie środków

14.

Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

15.

Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

16.

Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego (ciąg dalszy)

17.

Porządek obrad

18.

Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011 (debata)

19.

Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (debata)

20.

Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***II (debata)

21.

Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

22.

Prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym ***I (debata)

23.

Przyjęcie euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. (debata)

24.

Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

25.

Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (krótkie przedstawienie)

26.

Internet przedmiotów (krótkie przedstawienie)

27.

Zarządzanie Internetem: kolejne działania (krótkie przedstawienie)

28.

Porządek obrad następnego posiedzenia

29.

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA Z 14 CZERWCA 2010 r.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK

Przewodniczący

1.   Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:00.

2.   Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący zwrócił uwagę na wyjątkową obecność w sali posiedzeń plenarnych grupy techników przygotowujących materiał do filmu, który będzie stanowił jeden z elementów wystawy poświęconej pracy Parlamentu, która zostanie wkrótce otwarta w nowej Wszechnicy w Brukseli.

Przewodniczący złożył oświadczenie w związku z 70. rocznicą wkroczenia Armii Czerwonej na terytoria Litwy, Łotwy i Estonii w dniu 17 czerwca 1940 r. Dodał, że w roku 1983 Parlament potępił aneksję tych państw.

Przewodniczący złożył oświadczenie w związku z pierwszą rocznicą wyborów prezydenckich w Iranie. Zwrócił uwagę na liczne egzekucje i przypadki uwięzienia w tym roku i wyraził sprzeciw Parlamentu wobec kary śmierci, a także podkreślił wagę, jaką Parlament przykłada do wolności słowa.

Przewodniczący ubolewa nad zabójstwem w dniu 3 czerwca 2010 r. w Turcji biskupa Luigiego Padovese, przewodniczącego konferencji episkopatu Turcji, którego pogrzeb odbył się dziś w Mediolanie.

Przewodniczący poinformował, że dnia 12 czerwca 2010 r. reprezentował Parlament podczas uroczystości upamiętniających 25. rocznicę podpisania traktatu akcesyjnego do Wspólnoty przez Hiszpanię i Portugalię.

Przewodniczący poinformował. że dnia 13 czerwca 2010 r. udał się do Luksemburga w związku z 25. rocznicą umów z Schengen.

Przewodniczący poinformował, że złożył oficjalną wizytę w Grecji i Rumunii, aby wyrazić wsparcie dla obu tych krajów w trudnej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdują.

Przewodniczący poruszył temat niedawnych wyborów parlamentarnych w Belgii, Holandii i Słowacji, a także życzył tym krajom szybkiego utworzenia rządów.

3.   Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

*

* *

Luis Manuel Capoulas Santos poinformował, że problemy techniczne z jego terminalem do głosowania w dniu 9 marca 2010 r. przeszkodziły mu w oddaniu głosu „za” w ośmiu głosowaniach imiennych w tym dniu.

4.   Skład Parlamentu

Właściwe władze Wielkiej Brytanii poinformowały o wyborze do Parlamentu Europejskiego Keitha Taylora, w zastępstwie Caroline Lucas, ze skutkiem od dnia 2 czerwca 2010 r.

Właściwe władze Węgier poinformowały o wyborze do Parlamentu Europejskiego :

Ildikó Gáll-Pelcz, w zastępstwie za Pála Schmitta, ze skutkiem od dnia 2 czerwca 2010 r.;

Béli Kovácsa, w zastępstwie za Zoltána Balczó, ze skutkiem od dnia 31 maja 2010 r.

Parlament przyjął to do wiadomości, zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Keith Taylor, Ildikó Gáll-Pelcz i Béla Kovács biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

5.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Bruno Gollnisch zwrócił się do przewodniczącego z wnioskiem o możliwość skorzystania z immunitetu i przywilejów w ramach procedury sądowej toczącej się przez sądem w Lyonie.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany do właściwej komisji (komisji JURI).

6.   Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup ALDE i Verts/ALE wnioski w sprawie następujących nominacji:

 

komisja INTA: Keith Taylor

 

komisja TRAN: Keith Taylor w miejsce Margrete Auken

 

komisja PETI: Edward McMillan-Scott

 

komisja FEMM: Nicole Kiil-Nielsen

 

komisja LIBE: Edward McMillan-Scott nie jest już członkiem

 

Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem: Keith Taylor w miejsce Nicole Kiil-Nielsen

 

Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną: Nicole Kiil-Nielsen.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.

7.   Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) (00012/2010 - C7-0151/2010 - 2009/0163(COD))

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (00014/2010 - C7-0150/2010 - 2009/0131(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego (00009/2010 - C7-0149/2010 - 2009/0107(COD)).

8.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1)

przez komisje parlamentarne

1.1)

sprawozdania:

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1984/2003 (COM(2009)0406 - C7-0124/2009 - 2009/0116(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Raül Romeva I Rueda (A7-0119/2010)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Sprawozdanie w sprawie przejrzystości polityki regionalnej i jej finansowania (2009/2232(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

Sprawozdanie w sprawie wspólnotowej polityki w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie (2009/2227(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

Sprawozdanie w sprawie nowego impulsu dla strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury (2009/2107(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Guido Milana (A7-0150/2010)

Sprawozdanie w sprawie Internetu przedmiotów (2009/2224(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Maria Badia I Cutchet (A7-0154/2010)

Sprawozdanie na temat aspektu płci w spadku koniunktury i kryzysie finansowym (2009/2204(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawca: Raül Romeva I Rueda (A7-0155/2010)

Sprawozdanie w sprawie oceny wyników planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010 oraz zaleceń na przyszłość (2009/2242(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

Sprawozdanie w sprawie strategii politycznych UE na rzecz obrońców praw człowieka (2009/2199(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (COM(2009)0139 - C6-0103/2009 - 2009/0047(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES) i jego początkowych operacji (lata 2011-2013) (COM(2009)0223 - C7-0037/2009 - 2009/0070(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Norbert Glante (A7-0161/2010)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskich (COM(2009)0610 - C7-0263/2009 - 2009/0169(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Lena Ek (A7-0164/2010)

Sprawozdanie w sprawie postępów w osiąganiu milenijnych celów rozwoju: przegląd śródokresowy w ramach przygotowań do posiedzenia wysokiego szczebla ONZ we wrześniu 2010 r. (2010/2037(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Unię Europejską (08612/2010 - C7-0109/2010 - 2009/0085(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Herbert Reul (A7-0176/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0178/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0205 - C7-0117/2010 - 2010/2068(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0179/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0216 - C7-0115/2010 - 2010/2066(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0180/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0196 - C7-0116/2010 - 2010/2067(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0181/2010)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady o przyjęciu euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. (COM(2010)0239 - C7-0131/2010 - 2010/0135(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2011 (2010/2002(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania Internetem: kolejne działania (2009/2229(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

Sprawozdanie w sprawie rynków instrumentów pochodnych: przyszłe działania polityczne (2010/2008(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Werner Langen (A7-0187/2010)

***I Sprawozdanie dotyczący wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) (COM(2010)0012 - C7-0024/2010 - 2010/0004(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Seán Kelly (A7-0190/2010)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji (09898/2010 - C7-0145/2010 - 2010/0066(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym (00001/2010 - C7-0005/2010 - 2010/0801(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Baroness Sarah Ludford (A7-0198/2010)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: László Surján (A7-0200/2010)

1.2)

zalecenia do drugiego czytania:

***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (11069/5/2009 - C7-0043/2010 - 2008/0247(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

2)

przez posłów

2.1)

pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 116 Regulaminu) (B7-0307/2010)

do Rady

Posselt Bernd, Harkin Marian, Paleckis Justas Vincas, Kelly Seán, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Chountis Nikolaos, Balčytis Zigmantas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Howitt Richard, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Andrikienė Laima Liucija, Bendtsen Bendt, McGuinness Mairead, Pargneaux Gilles

do Komisji

Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Davies Chris, Jørgensen Dan, Hall Fiona, Kelly Seán, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Gierek Adam, Van Brempt Kathleen, Zanicchi Iva, Papastamkos Georgios, Harkin Marian, Howitt Richard, Le Grip Constance, Blinkevičiūtė Vilija, Mitchell Gay, Bendtsen Bendt, Podimata Anni, Posselt Bernd, Tarabella Marc, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Harbour Malcolm, Balčytis Zigmantas, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Ludford Sarah, Szymański Konrad, Iacolino Salvatore, Liberadzki Bogusław, Chountis Nikolaos, Childers Nessa, Belet Ivo, Neynsky Nadezhda, Köstinger Elisabeth, Pargneaux Gilles

2.2)

projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

Oreste Rossi. Projekt rezolucji w sprawie praw cypryjskich katolików (B7-0242/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFET

opinia: LIBE

Oreste Rossi. Projekt rezolucji w sprawie ochrony pracownic publicznych służb informacyjnych (B7-0292/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFET

opinia: FEMM

9.   Oświadczenia pisemne, które straciły ważność

Na mocy art. 123 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9/2010 straciły ważność, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.

10.   Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczoną kopię następującego dokumentu:

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczący oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych .

11.   Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

 

14 maja 2010 r.

(nazwisko poufne) (nr 0424/2010); Thomas Meyer-Falk (JVA) (nr 0425/2010); Mike Patterson (nr 0426/2010); Hans-Werner Jehn (nr 0427/2010); Theo Geigand (2 podpisy) (nr 0428/2010); Robert Houliston (C.L.A.R.O.) (nr 0429/2010); Csilla Kis (2 podpisy) (nr 0430/2010); Joris den Blanken (Greenpeace European Unit) (nr 0431/2010); Erwin Friedeboldt (nr 0432/2010); Christina Bohman (nr 0433/2010); Horst Uchsland von Gandersum (Emsinitiative „Störtebeker”) (nr 0434/2010); Rainer Skrypzinski (nr 0435/2010); Brian John (13 podpisów) (nr 0436/2010); Gaborne Juhasz (nr 0437/2010); Albert Haerter (nr 0438/2010); Violeta Marinova (nr 0439/2010); Bjarke Schultz (nr 0440/2010); Antonio Rodríguez de León (Plataforma Por El Mar Canario) (nr 0441/2010); Rómulo-Antonio Tenés Ocaña (nr 0442/2010); Salvatore Giosuero Murru (Natalino Pesca SNC ) (7 podpisów) (nr 0443/2010); Ramona Lidia Cañas Herrera (2 podpisy) (nr 0444/2010); Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur „Existe” de Jerez de la Frontera) (11 podpisów) (nr 0445/2010); Jacques Perennes (Collectif „Pour la sauvegarde de la vallée du Restic”) (nr 0446/2010); Michel Devaux (nr 0447/2010); Franco Matrone (nr 0448/2010); (nazwisko poufne) (nr 0449/2010).

 

27 maja 2010 r.

Paul Hubert Mönnig (nr 0450/2010); Zdzisław Czarnecki (Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych) (nr 0451/2010); (nazwisko poufne) (nr 0452/2010); Josef Schaub (6 podpisów) (nr 0453/2010); Gabriele Lang (Tierhilfe & Verbraucherschutz international e.V.) (nr 0455/2010); Aurel Truica (nr 0456/2010); (nazwisko poufne) (nr 0457/2010); Garbis Vincentiu Kehaiyan (nr 0458/2010); Roswitha Schaub (nr 0459/2010); (nazwisko poufne) (nr 0460/2010); Heiko Schmitz (nr 0461/2010); David Stephany (nr 0462/2010); Leonard Wells (nr 0463/2010); Michael Groves (International Cruise Victims) (nr 0464/2010); Peter Simm (nr 0465/2010); Gabriella Muzsai (nr 0466/2010); Peter Tanner (nr 0467/2010); Robert Radke (nr 0468/2010); Paul Inge Hansen (nr 0469/2010); David Burrage (nr 0470/2010); Kevin Tracey (nr 0471/2010); Martina Ognjenovic (nr 0472/2010); Walther Reichwein (nr 0473/2010); Andrea Sink (nr 0474/2010); Alberto Paz Viñas (nr 0475/2010); (nazwisko poufne) (nr 0476/2010).

 

3 czerwca 2010 r.

Maria B. Barakova (41 podpisów) (nr 0477/2010); Juseinova Gazieva Belnazka (nr 0478/2010); (nazwisko poufne) (nr 0479/2010); (nazwisko poufne) (63 podpisy) (nr 0480/2010); María Pilar Pérez García (nr 0481/2010); Sonia Lamberti (nr 0482/2010); (nazwisko poufne) (nr 0483/2010); Gianpaolo Cannas (2 podpisy) (nr 0484/2010); Teresa Martín Jiménez (nr 0485/2010); Mathieu Cichocki (nr 0486/2010); (nazwisko poufne) (nr 0487/2010); (nazwisko poufne) (nr 0488/2010); Carmen García Matas (nr 0489/2010); (nazwisko poufne) (nr 0490/2010); Luisa Maranelli (309 podpisów) (nr 0491/2010); Enrique Sanz Salvador (Arca Ibérica) (nr 0492/2010); Juan José Agost Pérez (Asociación de Vecinos del Poblado Marítimo de Torre la Sal (Cabanes, Castellón)) (nr 0493/2010); Antonio Vicente Alonso Orihuela (nr 0494/2010); José Manuel López Iglesias (8 podpisów) (nr 0495/2010); (nazwisko poufne) (nr 0496/2010); Josefina Escudero Gómez (Asociación de Vecinos „Punta Entinas Sabinar de Almerimar”) (nr 0497/2010); Alexandra Bouge (nr 0498/2010); Roberto Marcoccio (nr 0499/2010); Saverio De Bonis (ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) (nr 0500/2010); Francesco Lattuada (nr 0501/2010).

12.   Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1)

pytania ustne (art. 115 Regulaminu):

(O-0032/2010) zadane przez Doris Pack, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Sport, a konkretnie agenci zawodników (B7-0308/2010);

(O-0051/2010) zadane przez Nikolaosa Chountisa i Jürgena Klute'a w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0302/2010),

(O-0056/2010) zadane przez Gabriele Albertiniego, w imieniu komisji AFET i Vitala Moreirę, w imieniu komisji INTA, do Rady: Wdrożenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 (B7-0303/2010),

(O-0057/2010) zadane przez Gabriele Albertiniego w imieniu komisji AFET i Vitala Moreirę, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Wdrożenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 (B7-0304/2010),

(O-0059/2010) zadane przez Zitę Gurmai i Brittę Thomsen w imieniu grupy S&D, Ildę Figueiredo i Evę-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Antoniję Parvanovą w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Karta praw kobiet - ciąg dalszy (B7-0305/2010),

(O-0063/2010) zadane przez Klausa-Heinera Lehnego, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Szkolenia w dziedzinie sądownictwa - plan działania służący realizacji programu sztokholmskiego (B7-0306/2010);

(O-0072/2010) zadane przez Udo Bullmanna, w imieniu grupy S&D, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0309/2010);

(O-0074/2010) zadane przez Reimera Böge, w imieniu komisji BUDG, do Rady: Przegląd wieloletnich ram finansowych 2007-2013 (B7-0310/2010)

(O-0075/2010) zadane przez Reimera Böge, w imieniu komisji BUDG, do Komisji: Przegląd wieloletnich ram finansowych 2007-2013 (B7-0311/2010);

(O-0077/2010) zadane przez Jeana-Paula Gauzèsa w imieniu grupy PPE, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0312/2010);

(O-0078/2010) zadane przez Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0313/2010);

(O-0080/2010) zadane przez Othmara Karasa i Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone kompetencje kontrolne Komisji (Eurostatu) (B7-0314/2010).

2)

pisemne oświadczenia do wpisania do rejestru (art. 116 Regulaminu):

Nick Griffin i Andrew Henry William Brons, w sprawie obaw w związku z nieruchomościami wywłaszczonymi i wyburzonymi na mocy hiszpańskiej ustawy o strefie przybrzeżnej (0045/2010),

Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi i Kriton Arsenis, w sprawie chiropraktyki (0046/2010),

Giancarlo Scottà i Sergio Paolo Francesco Silvestris, w sprawie ustanowienia europejskiego roku lodów produkowanych tradycyjną metodą (0047/2010),

Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Crețu, Daciana Octavia Sârbu i Silvia-Adriana Țicău, w sprawie warunków życia rodziców wychowujących samotnie dzieci w państwach członkowskich UE w dobie kryzysu gospodarczego (0048/2010),

Rosario Crocetta, w sprawie wody pitnej jako prawa podstawowego (0049/2010),

Aldo Patriciello i Alfredo Pallone, w sprawie choroby Creutzfelda-Jakoba (0050/2010),

Aldo Patriciello i Alfredo Pallone, w sprawie ustanowienia europejskiego dnia badań medycznych (0051/2010),

Alfredo Pallone i Aldo Patriciello w sprawie ustanowienia europejskiego dnia upamiętniającego osoby, które straciły życie w czasie pracy (0052/2010),

Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler i Fiorello Provera, w sprawie przypadków łamania praw człowieka w Iranie po wyborach prezydenckich w czerwcu 2009 r. (0053/2010),

Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš i Inese Vaidere, w sprawie projektu budowy elektrowni jądrowej w rejonie Grodna (Białoruś) (0054/2010),

Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric i Ioan Enciu, w sprawie finansowania sektora środków przekazu – ochrona prawa do informacji i wolności słowa (0055/2010),

Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves i Martin Häusling, w sprawie wysiłków Unii na rzecz walki z wylesianiem (0056/2010),

Mario Borghezio, w sprawie zniesienia klauzuli tajności dokumentów dotyczących UFO (niezidentyfikowanych zjawisk i obiektów latających) (0057/2010).

13.   Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego, którego interpretacja znajduje się w pkt 20 wspólnej deklaracji w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek DEC 09/2010 w sprawie przesunięcia środków Komisji Europejskiej (N7-0015/2010 - C7-0084/2010 – 2010/2044(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego, którego interpretacja znajduje się w pkt 20 wspólnej deklaracji w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek DEC 10/2010 w sprawie przesunięcia środków Komisji Europejskiej (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 – 2010/2062(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego, którego interpretacja znajduje się w pkt 20 wspólnej deklaracji w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek DEC 11/2010 w sprawie przesunięcia środków Komisji Europejskiej (N7-0021/2010 - C7-0113/2010 – 2010/2064(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego, którego interpretacja znajduje się w pkt 20 wspólnej deklaracji w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek DEC 12/2010 w sprawie przesunięcia środków Komisji Europejskiej (N7-0022/2010 - C7-0114/2010 – 2010/2065(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego, którego interpretacja znajduje się w pkt 20 wspólnej deklaracji w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek DEC 18/2010 w sprawie przesunięcia środków Komisji Europejskiej (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 – 2010/2083(GBD)).

14.   Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament podczas sesji luty I i II 2010 jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.

15.   Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament w trakcie sesji miesięcznych marzec I i II 2010 jest już dostępny.

16.   Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego (ciąg dalszy)

W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego z dnia 16 maja 2006 r. (pkt 8.12 protokołu z dnia 16.5.2006) o uchyleniu immunitetu poselskiego Tobiasa Pflügera w związku z postępowaniem karnym toczącym się przed sądem Leitende Oberstaatsanwalt München I, właściwe władze Niemiec poinformowały Parlament, zgodnie z art. 7 ust. 9 Regulaminu, o wyroku wydanym przez ten sąd w dniu 6 kwietnia 2010 r.

Zawiadomienie to zostanie przekazane Komisji Prawnej tytułem informacji.

17.   Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano ostateczny projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego (PE 442.783/PDOJ). Nie złożono żadnych wniosków o wprowadzenie zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

18.   Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011 (debata)

Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2011 [2010/2002(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Connie Hedegaard (członkini Komisji).

Głos zabrali: Edit Herczog (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Mairead McGuinness (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Britta Thomsen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Salvador Garriga Polledo w imieniu grupy PPE, Francesca Balzani w imieniu grupy S&D, Thijs Berman (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Martin Ehrenhauser (niezrzeszony), Alain Lamassoure, Göran Färm, Ivars Godmanis, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Monika Hohlmeier i László Surján.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Elie Hoarau, Nikolaos Salavrakos i Alajos Mészáros.

Głos zabrała Connie Hedegaard.

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 15.6.2010.

19.   Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie postępów w osiąganiu milenijnych celów rozwoju: przegląd śródokresowy w ramach przygotowań do posiedzenia wysokiego szczebla ONZ we wrześniu 2010 r. [2010/2037(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Michael Cashman przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Głos zabrali: Alf Svensson w imieniu grupy PPE, Corina Crețu w imieniu grupy S&D, Leonidas Donskis w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Nirj Deva w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Santiago Fisas Ayxela, David-Maria Sassoli, Franziska Keller, Elie Hoarau, Cristian Dan Preda, Norbert Neuser i Enrique Guerrero Salom.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareș-Lucian Niculescu, Mairead McGuinness, Kriton Arsenis, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr i Karin Kadenbach.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Andris Piebalgs i Michael Cashman.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.15 protokołu z dnia 15.6.2010.

20.   Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Marian-Jean Marinescu przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Mathieu Grosch w imieniu grupy PPE, Bogusław Liberadzki w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Rosbach w imieniu grupy EFD, Michel Dantin, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Inés Ayala Sender i Andreas Mölzer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Axel Voss, Silvia-Adriana Țicău, Seán Kelly, Werner Kuhn, Josefa Andrés Barea, Franz Obermayr i Georges Bach.

Głos zabrali: Viviane Reding i Marian-Jean Marinescu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 15.6.2010.

21.   Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Przewodnicząca poinformowała o otrzymaniu od grupy PPE kandydatury László Tőkésa na nieobsadzone stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Wybór odbędzie się jutro, we wtorek dnia 15 czerwca 2010 r. o godz. 12.

22.   Prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym ***I (debata)

Inicjatywa na rzecz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

Sarah Ludford przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Elena Oana Antonescu w imieniu grupy PPE, Carmen Romero López w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie z użyciem niebieskiej karty zadane przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, Simon Busuttil, Tatjana Ždanoka, Kinga Gál i Carlos Coelho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Axel Voss, Evelyn Regner, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons i Georgios Papanikolaou.

Głos zabrali: Viviane Reding i Sarah Ludford, która odpowiedziała również na pytanie z użyciem niebieskiej karty zadane przez Gerarda Battena.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 16.6.2010.

23.   Przyjęcie euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady o przyjęciu euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. [COM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

Edward Scicluna przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Olli Rehn (członek Komisji).

Głos zabrali: Gay Mitchell w imieniu grupy PPE, Ivari Padar w imieniu grupy S&D, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Arturs Krišjānis Kariņš, George Sabin Cutaș i Olle Schmidt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Graham Watson i Milan Zver.

Głos zabrali: Olli Rehn i Edward Scicluna.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 16.6.2010.

24.   Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Elena Oana Antonescu, Rovana Plumb, Sonia Alfano, James Nicholson, Søren Bo Søndergaard, Corneliu Vadim Tudor, Luis Yáñez-Barnuevo García, Sergej Kozlík, Rareș-Lucian Niculescu, Iliana Malinova Iotova, Antonyia Parvanova, Diane Dodds, Nuno Teixeira, Edit Bauer, Silvia-Adriana Țicău, Graham Watson, László Tőkés, George Sabin Cutaș, Alajos Mészáros, Frédéric Daerden, Petru Constantin Luhan, Edward Scicluna, Milan Zver, András Gyürk, Tamás Deutsch, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nuno Melo, Salvatore Iacolino, Anna Záborská i Joe Higgins.

25.   Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie rynków instrumentów pochodnych: przyszłe działania polityczne [2010/2008(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A7-0187/2010)

Werner Langen dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Kay Swinburne i Elena Băsescu.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 15.6.2010.

26.   Internet przedmiotów (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie Internetu przedmiotów [2009/2224(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

Maria Badia i Cutchet dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lena Kolarska-Bobińska, Silvia-Adriana Țicău, Georgios Papanikolaou, Zuzana Roithová i Jaroslav Paška.

Głos zabrał Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 15.6.2010.

27.   Zarządzanie Internetem: kolejne działania (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania Internetem: kolejne działania [2009/2229(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

Francisco Sosa Wagner dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Axel Voss, Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Piotr Borys, Jaroslav Paška i Silvia-Adriana Țicău.

Głos zabrał Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 15.6.2010.

28.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 442.783/OJMA).

29.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22 h 50.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Jerzy Buzek

Przewodniczący


Poniedziałek, 14 czerwca 2010 r.
LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, David, Davies, De Angelis, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Țicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


24.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 257/18


Wtorek, 15 czerwca 2010 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 15 CZERWCA 2010 R.

2010/C 257 E/02

Spis treści

1.

Otwarcie posiedzenia

2.

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

3.

Składanie dokumentów

4.

Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego ***I (debata)

5.

Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności ***I (debata)

6.

Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone uprawnienia Komisji w zakresie audytu (Eurostat) (debata)

7.

Głosowanie

7.1.

Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

7.2.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: Hiszpania/Region Walencji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.3.

Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Irlandia/Waterford Crystal (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.4.

Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Kastylia-La Mancha (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.5.

Uruchomienie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: techniczne wsparcie inicjatywy Komisji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.6.

Przejrzystość w polityce regionalnej i jej finansowaniu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.7.

Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

7.8.

Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***II (głosowanie)

7.9.

Dostosowanie Regulaminu PE do traktatu z Lizbony (głosowanie)

7.10.

Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011 (głosowanie)

7.11.

Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (głosowanie)

7.12.

Internet przedmiotów (głosowanie)

7.13.

Zarządzanie Internetem: kolejne działania (głosowanie)

7.14.

Wspólnotowa polityka w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie (głosowanie)

7.15.

Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (głosowanie)

7.16.

Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE (głosowanie)

8.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

9.

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

10.

Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

11.

Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej

11.1.

Pytania z sali

11.2.

Grupa robocza ds. europejskiego systemu rządów

12.

Agencje ratingowe (debata)

13.

Publiczna oferta lub dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych oraz harmonizacja wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach (zmiana dyrektyw 2003/71/WE i 2004/109/WE) ***I (debata)

14.

Przegląd wieloletnich ram finansowych (debata)

15.

Tura pytań (pytania do Komisji)

16.

Kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście pogorszenia koniunktury i kryzysu finansowego - Ocena wyników mapy drogowej na lata 2006-2010 dotyczącej równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zalecenia na przyszłość - Karta praw kobiet - ciąg dalszy (debata)

17.

Wspólny program badawczo-rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169) ***I (debata)

18.

Stosowanie w Bułgarii i Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (debata)

19.

W sprawie sportu, a w szczególności agentów zawodników (debata)

20.

Porządek obrad następnego posiedzenia

21.

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK I

WYBORY WICEPRZEWODNICZĄCEGO

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ

1.

Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Region Walencji

2.

Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Irlandia/Waterford Crystal

3.

Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Kastylia-La Mancha

4.

Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: techniczne wsparcie inicjatywy Komisji

5.

Przejrzystość w polityce regionalnej i jej finansowaniu

6.

Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) ***I

7.

Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy

8.

Dostosowanie Regulaminu PE do traktatu z Lizbony

9.

Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011

10.

Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki

11.

Internet przedmiotów

12.

Zarządzanie Internetem: kolejne działania

13.

Wspólnotowa polityka w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie

14.

Postępy w realizacji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r.

15.

Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE

ZAŁĄCZNIK III

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.

Sprawozdanie MATERA A7-0180/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

2.

Sprawozdanie MATERA A7-0181/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

3.

Sprawozdanie MATERA A7-0179/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

4.

Sprawozdanie MATERA A7-0178/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

5.

Sprawozdanie TREMOPOULOS A7-0139/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

6.

Sprawozdanie KELLY A7-0190/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

7.

Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 83REV/1

8.

Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 83REV/2

9.

Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 82/1

10.

Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 82/2

11.

Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 82/3

12.

Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 – POPR. 1=18

13.

Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 – POPR. 5=28/1

14.

Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 POPR. 5=28/2

15.

Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 POPR. 6=29/1

16.

Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 POPR. 6=29/2

17.

Sprawozdanie JEDRZEJEWSKA A7-0183/2010 - REZOLUCJA

18.

Sprawozdanie BADIA i CUTCHET A7-0154/2010 - REZOLUCJA

19.

Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 6/1

20.

Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 6/2

21.

Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 14

22.

Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 16/1

23.

Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 16/2

24.

Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 31

25.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 7/1

26.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 7/2

27.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – POPR. 3

28.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 22/1

29.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 23/1

30.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 23/2

31.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/1

32.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/2

33.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/3

34.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/4

35.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 47

36.

Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 - REZOLUCJA

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 15 CZERWCA 2010 R.

PRZEWODNICTWO: Silvana KOCH-MEHRIN

Wiceprzewodnicząca

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.

2.   Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.

Demokratyczna Republika Konga: sprawa Floriberta Chebeyi Bahizire'a

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez i Richard Howitt w imieniu grupy S&D, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0376/2010);

Isabelle Durant, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Michail Tremopoulos, Barbara Lochbihler i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zabójstwa Floriberta Chebeyi w Demokratycznej Republice Konga (B7-0377/2010);

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Sari Essayah, Martin Kastler, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0378/2010);

Marie-Christine Vergiat i Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0380/2010;

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0381/2010);

Sonia Alfano, Frédérique Ries i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga: sprawy Floriberta Chebeyi Bahizire'a (B7-0382/2010).

II.

Nepal

Véronique De Keyser i Rovana Plumb w imieniu grupy S&D, w sprawie Nepalu (B7-0383/2010);

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, w sprawie Nepalu (B7-0384/2010);

Jean Lambert, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Nepalu (B7-0387/2010);

Thomas Mann, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, w sprawie Nepalu (B7-0388/2010);

Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz i Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Nepalu (B7-0390/2010);

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, w sprawie Nepalu (B7-0397/2010).

III.

Egzekucje w Libii

Véronique De Keyser i Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Libii (B7-0391/2010);

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, w sprawie egzekucji w Libii B7-0392/2010);

Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie egzekucji 18 osób w Libii i zamknięcia biura Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Trypolisie (B7-0393/2010);

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Helmut Scholz, Cornelia Ernst i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie egzekucji w Libii (B7-0394/2010);

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Tunne Kelam, Martin Kastler, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Dominique Vlasto i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, w sprawie egzekucji w Libii (B7-0395/2010);

Marietje Schaake, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, w sprawie egzekucji w Libii (B7-0396/2010).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.

3.   Składanie dokumentów

Rada i Komisja złożyły następujące dokumenty:

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, dotyczącego oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (05190/2010 C7-0126/2010 2009/0155(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: INTA

opinia: AFET, ITRE

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (09132/2010 C7-0128/2010 2010/0016(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ENVI

opinia: PECH, TRAN, REGI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych (COM(2010)0249 C7-0129/2010 2010/0133(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: AGRI

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2010 Sekcja III Komisja (N7-0023/2010 C7-0130/2010 2010/2081(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r. (COM(2010)0239 C7-0131/2010 2010/0135(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ECON

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2010 Sekcja III Komisja (N7-0024/2010 C7-0132/2010 2010/2082(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2010 Sekcja III Komisja (N7-0025/2010 C7-0133/2010 2010/2083(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii europejskiej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (COM(2010)0256 C7-0134/2010 2010/0137(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

opinia: AFET

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (COM(2010)0142 C7-0135/2010 2010/0140(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: INTA

opinia: DEVE

Wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii (COM(2010)0176 C7-0136/2010 2010/0097(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: PECH

opinia: ENVI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (EURATOM) ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub winnym przypadku zdarzenia radiacyjnego (COM(2010)0184 C7-0137/2010 2010/0098(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ITRE

opinia: JURI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/… wdrażającego art. 10 protokołu Narodów Zjednoczonych w sprawie broni palnej oraz ustanawiającego zezwolenia na wywóz oraz środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części, komponentów oraz amunicji (COM(2010)0273 C7-0138/2010 2010/0147(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: INTA

opinia: AFET, LIBE, IMCO

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 663/2009 ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (COM(2010)0283 C7-0139/2010 2010/0150(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ITRE

opinia: BUDG, REGI

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu, przewodniczący poinformował, że w sprawie tego wniosku zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.

Projekt decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (06242/2010 C7-0140/2010 2006/0252(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się w szczególności do współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policji (06077/2010 C7-0141/2010 2006/0251(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy (COM(2010)0302 C7-0144/2010 2010/0162(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: INTA

opinia: AFET, BUDG

Projekt decyzji Rady w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji (09898/2010 C7-0145/2010 2010/0066(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: FEMM, LIBE

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Kolumbią, Kostaryką, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (07782/2010 C7-0148/2010 2010/0057(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc.: INTA

opinia: DEVE, AGRI

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2010 Sekcja III Komisja (N7-0027/2010 C7-0152/2010 2010/2090(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2010 rok – Stanowisko Rady z dnia 11 czerwca 2010 r. (10930/2010 C7-0153/2010 2010/2056(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

4.   Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego [COM(2008)0650 C6-0354/20082008/0195(COD)] Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Pervenche Berès, która wypowiedziała się w sprawie kodeksu postępowania w odniesieniu do współdecyzji, Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre i David Casa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach i Paul Rübig.

Głos zabrali: Siim Kallas i Edit Bauer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 16.6.2010.

5.   Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [COM(2008)0040 C6-0052/20082008/0028(COD)] Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

Głos zabrali: Christel Schaldemose (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Marc Tarabella (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Glenis Willmott w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Struan Stevenson w imieniu grupy ECR, i Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Giancarlo Scottà w imieniu grupy EFD, Csanád Szegedi niezrzeszony, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann i Richard Seeber.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareș-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux i Miroslav Mikolášik.

Głos zabrał John Dalli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 16.6.2010.

6.   Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone uprawnienia Komisji w zakresie audytu (Eurostat) (debata)

Pytanie ustne (O-0080/2010) zadane przezOthmar Karas i Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone kompetencje kontrolne Komisji (Eurostatu) (B7-0314/2010)

Othmar Karas i Sharon Bowles zadali pytanie ustne.

Olli Rehn (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Edward Scicluna w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Franz Obermayr niezrzeszony, Anni Podimata, Dimitar Stoyanov i Olle Ludvigsson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andreas Mölzer i Liisa Jaakonsaari.

Głos zabrał Olli Rehn.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Sharon Bowles i Othmar Karas, w imieniu komisji ECON, w sprawie jakości danych statystycznych w Unii i zwiększonych uprawnień kontrolnych Komisji (Eurostatu) (B7-0375/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 17.6.2010.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK

Przewodniczący

7.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

7.1.   Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Przewodniczący poinformował, że grupa PPE zgłosiła kandydaturę László Tőkésa.

W związku z tym, że László Tőkés jest jedynym kandydatem, Przewodniczący zaproponował Zgromadzeniu, aby dokonać wyboru przez aklamację, zgodnie z art. 13 ust. 1 Regulaminu.

Głos zabrali: Corneliu Vadim Tudor, który zgłosił zastrzeżenia dotyczące tej kandydatury, i Hannes Swoboda, który zaproponował, aby kandydat złożył oświadczenie.

László Tőkés złożył krótkie oświadczenie.

Przewodniczący, przyjmując do wiadomości zastrzeżenie, które zgłosił Corneliu Vadim Tudor, postanowił, aby głosowanie odbyło się elektronicznie.

Głos zabrali: w kwestii aspektów technicznych głosowania: Marc Tarabella i Martin Schulz.

Przewodniczący przypomniał sposób liczenia głosów.

Głos zabrali: Georgios Toussas, który zwrócił się o to, aby głosy przeciw i głosy wstrzymujące się były liczone osobno, Robert Atkins, który poparł ten wniosek, i Hans-Peter Martin w sprawie działania jego urządzenia do głosowania.

Głos zabrała Dagmar Roth-Behrendt, która przypomniała warunki wyboru wiceprzewodniczących i wyjaśniła, że w tym przypadku jedynie liczba głosów „za”

ma znaczenie.

Przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu elektronicznym (621 głosujących, 334 głosy za, 287 głosów nieważnych), Parlament wybrał László Tőkésa (lista uczestników głosowania została załączona do niniejszego protokołu).

Przewodniczący ogłosił László Tőkésa wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego i pogratulował mu nominacji. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Regulaminu, zajmie on w kolejności miejsce ustępującego wiceprzewodniczącego, tj. miejsce jedenaste. Głos zabrał Stavros Lambrinidis w sprawie liczenia głosów przeciw i wstrzymujących się (Przewodniczący zwrócił się do posłów, aby osobiście zgłaszali mu swoje zastrzeżenia).

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Hannes Swoboda i Robert Atkins w sprawie przebiegu głosowania.

7.2.   Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: Hiszpania/Region Walencji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0216 C7-0115/20102010/2066(BUD)] Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0180/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI

Barbara Matera (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0197)

7.3.   Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Irlandia/Waterford Crystal (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0196 C7-0116/20102010/2067(BUD)] Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0181/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0198)

7.4.   Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Kastylia-La Mancha (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0205 C7-0117/20102010/2068(BUD)] Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0179/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0199)

7.5.   Uruchomienie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: techniczne wsparcie inicjatywy Komisji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0182 C7-0099/20102010/2060(BUD)] Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0178/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0200)

7.6.   Przejrzystość w polityce regionalnej i jej finansowaniu (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przejrzystości polityki regionalnej i jej finansowania [2009/2232(INI)] Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Michail Tremopoulos (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0201)

7.7.   Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczący wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) [COM(2010)0012 C7-0024/20102010/0004(COD)] Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Seán Kelly (A7-0190/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Seán Kelly (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0202)

Wystąpienia

Francesco Enrico Speroni w sprawie liczenia głosów podczas wyboru wiceprzewodniczącego.

7.8.   Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy [11069/5/2009 C7-0043/20102008/0247(COD)] Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P7_TA(2010)0203)

Wystąpienia

Robert Atkins.

7.9.   Dostosowanie Regulaminu PE do traktatu z Lizbony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dostosowania Regulaminu Parlamentu Europejskiego do traktatu z Lizbony [2009/2062(REG)] Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: David Martin (A7-0043/2009)

(Wymagana większość kwalifikowana w odniesieniu do poprawek)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

(Pierwsza część sprawozdania została poddana pod głosowanie dnia 25 listopada 2009 r. (zob. pkt 7.4 protokołu z dnia 25.11.2009)

TEKST REGULAMINU

Poprawki przyjęte (P7_TA(2010)0204)

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia następnej sesji miesięcznej.

Wystąpienia

Przed głosowaniem Bruno Gollnisch w sprawie przepisów regulujących reprezentację posłów niezrzeszonych w Konferencji Przewodniczących;

Po głosowaniu David Martin (sprawozdawca), aby wprowadzić zmiany techniczne.

7.10.   Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2011 [2010/2002(BUD)] Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0205)

7.11.   Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rynków instrumentów pochodnych: przyszłe działania polityczne [2010/2008(INI)] Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A7-0187/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0206)

7.12.   Internet przedmiotów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Internetu przedmiotów [2009/2224(INI)] Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0207)

7.13.   Zarządzanie Internetem: kolejne działania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania Internetem: kolejne działania [2009/2229(INI)] Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0208)

7.14.   Wspólnotowa polityka w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnotowej polityki w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie [2009/2227(INI)] Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0209)

7.15.   Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie postępów w osiąganiu milenijnych celów rozwoju: przegląd śródokresowy w ramach przygotowań do posiedzenia wysokiego szczebla ONZ we wrześniu 2010 r. [2010/2037(INI)] Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Michael Cashman (A7-0165/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0210)

7.16.   Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE (głosowanie)

Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 198 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie powołania i składu liczbowego delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-UE (B7-0341/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0211)

*

* *

Powracając do kwestii wyboru wiceprzewodniczącego, Przewodniczący wyjaśnił warunki liczenia głosów i potwierdził wybór László Tőkésa.

Głos zabrali: w tej sprawie: Stavros Lambrinidis, Robert Goebbels, Adrian Severin, Joanna Senyszyn, Nicole Sinclaire, Bruno Gollnisch, Mário David, Matthias Groote, Pat the Cope Gallagher, Toine Manders, Alexandra Thein i Vasilica Viorica Dăncilă.

8.   Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Seán Kelly A7-0190/2010

Pat the Cope Gallagher, Izaskun Bilbao Barandica, Daniel Hannan i James Nicholson

Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Jacek Olgierd Kurski

Sprawozdanie Marian-Jean Marinescu A7-0162/2010

Alfredo Antoniozzi

Sprawozdanie David Martin A7-0043/2009

Daniel Hannan, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Philip Claeys i Jaroslav Paška

Sprawozdanie Sidonia Elżbieta Jędrzejewska A7-0183/2010

Daniel Hannan

Sprawozdanie Michael Cashman A7-0165/2010

Clemente Mastella i Sonia Alfano

9.   Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

*

* *

Norica Nicolai zgłosiła, że jej urządzenie do głosowania nie zadziałało w czasie wyboru wiceprzewodniczącego.

Anja Weisgerber zgłosiła, że jej urządzenie do głosowania nie zadziałało w czasie trzech głosowań imiennych nad sprawozdaniem Michaela Cashmana A7-0165/2010.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:50 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK

Przewodniczący

10.   Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

11.   Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej

11.1.   Pytania z sali

Głos zabrali w celu zadania pytań i pytań dodatkowych skierowanych do à José Manuela Barroso (Przewodniczący Komisji), który na nie odpowiedział: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, i Diane Dodds niezrzeszona.

11.2.   Grupa robocza ds. europejskiego systemu rządów

Głos zabrali: ramach procedury pytań z sali, z pytaniami skierowanymi do José Manuela Barroso (Przewodniczący Komisji), który na nie odpowiedział: Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton i Georgios Papanikolaou.

tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej została zamknięta.

12.   Agencje ratingowe (debata)

Pytanie ustne (O-0051/2010 zadane przez Nikolaosa Chountisa i Jürgena Klute'a w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0302/2010)

Pytanie ustne (O-0072/2010 zadane przez Udo Bullmanna w imieniu grupy S&D, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0309/2010)

Pytanie ustne (O-0077/2010 zadane przez Jean-Paula Gauzèsa w imieniu grupy PPE, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0312/2010)

Pytanie ustne (O-0078/2010 zadane przez Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0313/2010)

Nikolaos Chountis, Gianni Pittella i Jean-Paul Gauzès zadali pytania ustne.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK

Wiceprzewodniczący

Sylvie Goulard zadała pytanie ustne B7-0313/2010.

Michel Barnier (członek Komisji) odpowiedział na pytania.

Głos zabrali: Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy S&D, Sharon Bowles w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy EFD, Marine Le Pen niezrzeszona, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Vicky Ford, Claudio Morganti, Anni Podimata i Juozas Imbrasas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Othmar Karas, George Sabin Cutaș, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Ivo Strejček, Lara Comi i Georgios Papanikolaou.

Głos zabrał Michel Barnier.

Debata została zamknięta.

13.   Publiczna oferta lub dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych oraz harmonizacja wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach (zmiana dyrektyw 2003/71/WE i 2004/109/WE) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym [COM(2009)0491 C7-0170/20092009/0132(COD)] Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A7-0102/2010)

Wolf Klinz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Diogo Feio w imieniu grupy PPE, Catherine Stihler w imieniu grupy S&D, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, i José Manuel García-Margallo y Marfil.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: George Sabin Cutaș, David Casa i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Franz Obermayr i Angelika Werthmann.

Głos zabrali: Michel Barnier i Wolf Klinz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 17.6.2010.

14.   Przegląd wieloletnich ram finansowych (debata)

Pytanie ustne (O-0074/2010) zadane przez Reimera Böge'a, w imieniu komisji BUDG do Rady: Przegląd wieloletnich ram finansowych 2007-2013 (B7-0310/2010)

Pytanie ustne (O-0075/2010) zadane przez Reimera Böge'a, w imieniu komisji BUDG, do Komisji: Przegląd wieloletnich ram finansowych 2007-2013 (B7-0311/2010)

Reimer Böge zadał pytania ustne.

Luis Espadas Moncalvillo (urzędujący Przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie B7-0310/2010.

Janusz Lewandowski (członek Komisji) odpowiedział na pytanie B7-0311/2010.

Głos zabrali: Franz Obermayr, który wyraził ubolewanie z faktu, że na sali posiedzeń obecne są osoby fotografujące posłów bez pozwolenia, (Przewodnicząca przyjęła do wiadomości zastrzeżenia mówcy), Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Jacek Włosowicz w imieniu grupy ECR, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Daniël van der Stoep niezrzeszony, Salvador Garriga Polledo, Andrea Cozzolino, Martin Ehrenhauser, José Manuel Fernandes, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij i Mairead McGuinness.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giovanni La Via, Silvia-Adriana Țicău, Edit Herczog i Seán Kelly.

Głos zabrali: Luis Espadas Moncalvillo, Janusz Lewandowski i Reimer Böge.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 18:55 i wznowione o 19:05.)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

15.   Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0307/2010).

Pytanie 20 (Laima Liucija Andrikienė): Przebieg i wynik wyborów lokalnych na Białorusi.

Štefan Füle (członek Komisji) odpowiedział na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Laima Liucija Andrikienė i Janusz Władysław Zemke.

Pytanie 18 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Wpływ dostosowań budżetowych na zaufanie do wspólnej waluty europejskiej.

Olli Rehn (członek Komisji) odpowiedział na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Chountis i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 19 (Mairead McGuinness): Fundusze strukturalne UE – finansowanie wykluczonych.

Wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding odpowiedziała na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Seán Kelly, Ádám Kósa i Nikolaos Chountis.

Pytanie 21 (Chris Davies): Zapewnienie realizacji celów UE w zakresie ochrony środowiska.

Janez Potočnik (członek Komisji) odpowiedział na to pytanie i na pytanie dodatkowe, które zadał Chris Davies.

Pytanie 22 (Dan Jørgensen): Postępowanie z mieszaninami dichlorku etylenu (EDC).

Pytanie 23 (Fiona Hall): Działania UE dotyczące substancji chemicznych zakłócających układ endokrynologiczny (EDC).

Janez Potočnik odpowiedział na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Dan Jørgensen, Fiona Hall i Lena Ek.

Pytanie 24 (Seán Kelly): Wykonanie dyrektywy dotyczącej oceny i zarządzania ryzykiem powodzi.

Janez Potočnik odpowiedział na to pytanie i na pytania dodatkowe, które zadali: Seán Kelly, Gay Mitchell, Silvia-Adriana Țicău i Jim Higgins.

Pytanie 25 (Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė): Przegląd dyrektywy EIA (85/337/EWG).

Janez Potočnik odpowiedział na to pytanie i na pytanie dodatkowe, które zadała Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Głos zabrali: Marian Harkin, Sarah Ludford, Malcolm Harbour, Georgios Papastamkos i Bernd Posselt w sprawie przebiegu tury głosowania.

Pytanie 27 (Kathleen Van Brempt): Dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa.

Janez Potočnik odpowiedział na to pytanie i na pytanie dodatkowe, które zadała Kathleen Van Brempt.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:35 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Wiceprzewodniczący

16.   Kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście pogorszenia koniunktury i kryzysu finansowego Ocena wyników mapy drogowej na lata 2006-2010 dotyczącej równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zalecenia na przyszłość Karta praw kobiet ciąg dalszy (debata)

Sprawozdanie w sprawie kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście pogorszenia koniunktury i kryzysu finansowego [2009/2204(INI)] Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)

Sprawozdanie w sprawie oceny wyników planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010 oraz zaleceń na przyszłość [2009/2242(INI)] Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)

Pytanie ustne (O-0059/2010) zadane przez Zitę Gurmai i Brittę Thomsen w imieniu grupy S&D, Ildę Figueiredo i Evę-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Antonyię Parvanovą w imieniu grupy ALDE, i Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Karta praw kobiet ciąg dalszy (B7-0305/2010)

Raül Romeva i Rueda i Ilda Figueiredo przedstawili swoje sprawozdania.

Zita Gurmai, Eva-Britt Svensson, Antonyia Parvanova i Marije Cornelissen zadali pytanie ustne.

Głos zabrały Isabel Martínez Lozano (urzędująca przewodnicząca Rady) et Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji), która odpowiedziała na pytania ustne.

Głos zabrali: Lívia Járóka w imieniu grupy PPE, Edite Estrela w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Charalampos Angourakis w imieniu grupy GUE/NGL, Angelika Werthmann niezrzeszona, Barbara Matera, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Krisztina Morvai, Anna Záborská i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Rovana Plumb, Seán Kelly, Silvia Costa, Elisabeth Köstinger, Evelyn Regner, Mariya Nedelcheva, Monika Flašíková Beňová, Hella Ranner i Karin Kadenbach.

Głos zabrali: Isabel Martínez Lozano, Viviane Reding, Raül Romeva i Rueda i Ilda Figueiredo.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 16.6.2010 i pkt 7.7 protokołu z dnia 16.6.2010.

17.   Wspólny program badawczo-rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskich [COM(2009)0610 C7-0263/20092009/0169(COD)] Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Lena Ek (A7-0164/2010)

Lena Ek przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Máire Geoghegan-Quinn (członkini Komisji).

Głos zabrali: Anna Rosbach (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Adam Gierek w imieniu grupy S&D, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, i Maria Da Graça Carvalho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Petru Constantin Luhan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Oana Antonescu, Czesław Adam Siekierski i Piotr Borys.

Głos zabrali: Máire Geoghegan-Quinn i Lena Ek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 16.6.2010.

18.   Stosowanie w Bułgarii i Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen [06714/2010 C7-0067/20102010/0814(NLE)] Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0199/2010)

Carlos Coelho przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Mariya Nedelcheva w imieniu grupy PPE, Ioan Enciu w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy ECR, i John Bufton w imieniu grupy EFD.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Czesław Adam Siekierski i Piotr Borys.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Carlos Coelho.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 17.6.2010.

19.   W sprawie sportu, a w szczególności agentów zawodników (debata)

Pytanie ustne (O-0032/2010) zadane przez Doris Pack, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Sport, a konkretnie agenci zawodników (B7-0308/2010)

Doris Pack zadała pytanie ustne.

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Mary Honeyball w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Seán Kelly i Emine Bozkurt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Iosif Matula i Piotr Borys.

Głos zabrała Androulla Vassiliou.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Doris Pack, w imieniu komisji CULT, w sprawie agentów zawodników sportowych (B7-0343/2010)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 17.6.2010.

20.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 442.783/OJME).

21.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 24:00.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Stavros Lambrinidis

Wiceprzewodniczący


Wtorek, 15 czerwca 2010 r.
LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cutaș, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Wtorek, 15 czerwca 2010 r.
ZAŁĄCZNIK I

WYBORY WICEPRZEWODNICZĄCEGO

LISTA POSŁÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balcytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Basescu, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkeviciute, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Bostinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brezina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busoi, Busuttil, Bütikofer, Cadec, Callanan, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Cesková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cramer, Cretu, Creutzmann, Cutas, Cymanski, Daerden, Dancila, Danellis, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, de Grandes Pascual, De Keyser, de Lange, De Mita, De Rossa, De Sarnez, De Veyrac, Dehaene, del Castillo Vera, Delli, Delvaux, Désir, Deß, Deutsch, Deva, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dusek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira E., Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasíková Benová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gallagher, Gallo, García Pérez, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyori, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Havel, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Higgins Joe, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jedrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Karins, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly S., Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlícek, Kolarska-Bobinska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozlowski, Kozusník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, La Via, Lamassoure, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Le Foll, Le Grip, Le Hyaric, Le Pen J., Le Pen M., Lechner, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Lukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, Macovei, Manders, Manescu, Manka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin D., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Milana, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkunaite-Mikuleniene, Morvai, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neved'alová, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ory, Ouzky, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pascu, Paska, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poreba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Roucek, Rübig, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz M., Schulz W., Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Stastny, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov D., Strasser, Strejcek, Striffler, Surján, Susta, Svensson A., Svensson E., Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tanasescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ticau, Tirolien, Toia, Tomasevski, Tosenovsky, Toussas, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valean, Van Brempt, van Dalen, van de Camp, van der Stoep, van Nistelrooij, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Walesa, Wallis, Watson, Weber H., Weber M., Weber R., Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler H., Winkler I., Wlosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zdanoka, Zeller, Zemke, Zile, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Wtorek, 15 czerwca 2010 r.
ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (…, …, …)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (…, …, …,)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

pp

punkt preambuły

PR

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Region Walencji

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0180/2010)(wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych głosów)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

575, 51, 25

2.   Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Irlandia/Waterford Crystal

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0181/2010)(wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych głosów)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

573, 48, 25

3.   Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: Hiszpania/Kastylia-La Mancha

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0179/2010)(wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych głosów)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

580, 50, 24

4.   Uruchomienie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji: techniczne wsparcie inicjatywy Komisji

Sprawozdanie: Barbara Matera (A7-0178/2010)(wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych głosów)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

562, 55, 40

5.   Przejrzystość w polityce regionalnej i jej finansowaniu

Sprawozdanie: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

629, 6, 26

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: Jedno głosowanie

6.   Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) ***I

Sprawozdanie: Seán Kelly (A7-0190/2010)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

630, 9, 25

7.   Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy

Zalecenie do drugiego czytania: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010) (wymagana większość kwalifikowana)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Całość tekstu Głosowanie łączne nr 1 - poprawka kompromisowa

83rev

PPE, S&D, ALDE, ECR

gp/gi

 

 

1

+

603, 43, 15

2

+

454, 163, 18

Głosowanie łączne nr 2 - poprawki komisji przedmiotowo właściwej

1-81

komisja

 

 

Załącznik 1, korytarz towarowy nr 3

82

Verts/ALE

gp/gi

 

 

1

-

132, 510, 17

2

-

86, 536, 19

3

-

81, 555, 20

Wnioski o głosowanie imienne

Ponad 40 posłów ((Ismail Ertug i in.): art. 12 po ust. 2

Wnioski o głosowanie podzielone

Ponad 40 posłów (Ismail Ertug i in.), Verts/ALE

popr. 83rev

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów „art. 12 ust. 2 a”

Część druga

:

„art. 12 ust. 2 a”

Verts/ALE

popr. 82

pierwsza część

:

„ (CH) + Regulaminu PE do traktatu z Lizbony”

druga część

:

„Würzburg/Norymberga/Ratyzbona”

Część trzecia

:

„Neapol”

8.   Dostosowanie Regulaminu PE do traktatu z Lizbony

Sprawozdanie: David Martin (A7-0043/2009) (wymagana większość kwalifikowana w przypadku poprawek)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej- głosowanie łączne

4

10

66

107

109-110

113-116

118

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowania odrębne

5

komisja

gp

 

 

1

+

 

2

-

 

Art. 6 ust. 2

80

EFD

 

-

 

Art. 7 ust. 2

81

EFD

 

-

 

95

EFD

 

-

 

1

komisja

 

+

 

Art. 8

111

komisja

 

-

 

92

PPE

 

w

 

121

PPE, S&D

ge

+

622, 30, 2

120

PPE

 

w

 

77

PPE

 

w

 

2

komisja

 

 

Art. 8 po ust. 1

78

PPE

 

w

 

Art. 13 ust. 1

96

EFD

 

-

 

Art. 22 po ust. 2

82

EFD

 

-

 

Art. 24 ust. 2

86

S&D, PPE

 

+

 

Po art. 37

117

komisja

 

+

 

93

PPE

 

 

Art. 44 ust. 2

97

EFD

 

-

 

Art. 44 ust. 4

98

EFD

ge

-

130, 492, 20

Po art. 59

99

EFD

 

-

 

Art. 74a po ust. 3

100

EFD

 

-

 

Art. 74c po ust. 5

101

EFD

 

-

 

Art. 75a

102

EFD

 

-

 

Art. 75b ust. 9

103

EFD

 

-

 

Art. 105 ust. 2 pkt 2

104

EFD

 

-

 

Art. 117 tytuł i ust. 1

108

komisja

ge

+

396, 250, 11

119

PPE

 

 

Art. 120 po ust. 8

83

EFD

 

-

 

Art. 122, tytuł

84

EFD

 

-

 

Art. 122 ust. 1

85

EFD

 

-

 

Art. 130 po ust. 2

87=

94=

S&D

PPE

 

 

Art. 131

112

komisja

 

+

 

123

EFD

 

 

79

PPE

 

 

60

komisja

 

 

Po art. 132

62

63

64

komisja

 

 

74

ALDE

 

 

Art. 192 po ust. 3

122

EFD

 

-

 

Art. 204 ust. 5

105

EFD

 

-

 

Art. 213

106s

EFD

 

-

 

Poprawki 3, 6-9, 11-59, 61, 65, 67-73, 75-76, 88-91 zostały poddane pod głosowanie 25.11.2009 r.

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE

popr. 5

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyjątkiem słów „lub więcej”

druga część

:

te słowa

Różne

Poprawka 124 została anulowana.

9.   Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011

Sprawozdanie: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Po ust. 7

34

ECR

 

-

 

ust. 11

1=

18=

S&D

GUE/NGL

gi

-

281, 360, 14

Po ust. 21

19

GUE/NGL

 

-

 

ust. 22

20

GUE/NGL

 

-

 

Po ust. 33

10

Verts/ALE

 

-

 

ust. 34

2

S&D

 

-

 

Po ust. 37

11

Verts/ALE

 

-

 

Po ust. 38

12

Verts/ALE

 

-

 

13

Verts/ALE

 

-

 

ust. 39

14

Verts/ALE

gp

 

 

1

-

 

2

-

 

3

-

 

Po ust. 40

4=

21=

S&D

GUE/NGL

 

-

 

ust. 43

3

S&D

 

-

 

17

ALDE

gp

 

 

1

+

 

2

-

 

Po ust. 44

15

Verts/ALE

 

-

 

ust. 46

§

tekst oryginału

go/ge

+

425, 215, 7

Po ust. 46

22

GUE/NGL

 

-

 

23

GUE/NGL

 

-

 

ust. 47

24

GUE/NGL

 

-

 

Po ust. 47

25

GUE/NGL

ge

-

253, 387, 17

ust. 50

26

GUE/NGL

 

-

 

ust. 51

27

GUE/NGL

 

-

 

ust. 62

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 63

5=

28=

S&D

GUE/NGL

gp/gi

 

 

1

-

293, 331, 26

2

+

541, 80, 8

ust. 66

6=

29=

S&D

GUE/NGL

gp/gi

 

 

1

+

557, 76, 18

2

+

323, 290, 6

ust. 67

ust.

tekst oryginału

go/ge

+

495, 157, 2

ust. 68

7

S&D

ge

+

328, 306, 6

Po ust. 68

8

S&D

ge

+

326, 319, 2

ust. 70

30

GUE/NGL

 

-

 

Po ust. 72

9

S&D

 

-

 

31

GUE/NGL

 

-

 

ust. 73

32

GUE/NGL

 

-

 

Po ust. 75

33

GUE/NGL

 

-

 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

571, 45, 41

Wnioski o głosowanie imienne

PPE: głosowanie końcowe

S&D: popr. 1/ 18, 5/28, 6/29 …/… popr. 5/28 …/… popr. 6/19

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: ust. 46 i 67

S&D: ust. 62

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE

popr. 5/28

Część pierwsza

:

„jest niezmiernie zaniepokojony…blokada Strefy Gazy”

Część druga

:

„podkreśliła, że…w regionie”

popr. 6/29

Część pierwsza

:

„uważa, że…kosztem istniejących programów współpracy na rzecz rozwoju”

Część druga

:

„wyraża obawy … komplementarność wkładu UE

popr. 17

Część pierwsza

:

„przypomina, że…tego instrumentu;”

Część druga

:

skreślenie „wraz z…w tym sektorze”

S&D, Verts/ALE

popr. 14

Część pierwsza

:

skreślenie „a także środków…dla osób potrzebujących”

Część druga

:

„przyjmuje z zadowoleniem zwiększenie…w PB 2011);”

Część trzecia

:

„apeluje…wywozowych w przyszłości”

Różne:

Poprawka 16 została anulowana.

10.   Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki

Sprawozdanie: Werner Langen (A7-0187/2010)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

ust. 9

ust.

tekst oryginału

go

w

 

ust. 17

ust.

tekst oryginału

go

w

 

ust. 24

ust.

tekst oryginału

go

w

 

ust. 32

ust.

tekst oryginału

go

w

 

ust. 33

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 34

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 35

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 36

ust.

tekst oryginału

go

+

 

Punkt K preambuły

ust.

tekst oryginału

go

+

 

Punkt preambuły S

ust.

tekst oryginału

go

+

 

Punkt X preambuły

ust.

tekst oryginału

go

+

 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

ECR: ust. 9, 17, 24, 32, 33, 34, 35, 36, pp K, S, X

11.   Internet przedmiotów

Sprawozdanie: Maria Badia i Cutchet (A7-0154/2010)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie łączne

1-3

sprawozdawca

 

+

 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

606, 18, 17

Wnioski o głosowanie imienne

EFD: głosowanie końcowe

12.   Zarządzanie Internetem: kolejne działania

Sprawozdanie: Francisco Sosa Wagner (A7-0185/2010)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

ust. 6

ust.

tekst oryginału

gp/gi

 

 

1

+

626, 14, 10

2

+

534, 95, 8

ust. 14

ust.

tekst oryginału

gi

+

573, 64, 17

ust. 16

ust.

tekst oryginału

gp/gi

 

 

1

+

628, 15, 11

2

+

339, 291, 17

ust. 20

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 29

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 31

ust.

tekst oryginału

gi

+

407, 242, 8

ust. 43

ust.

tekst oryginału

go

+

 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: ust. 6, 14, 16, 31

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: ust. 20, 29, 43

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE

ust. 6

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów „oraz posiadaczy praw własności intelektualnej”

Część druga

:

te słowa

ust. 16

Część pierwsza

:

„bierze również pod uwagę…o charakterze przestępczym”

Część druga

:

„przed rozważeniem…stron internetowych”

13.   Wspólnotowa polityka w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie

Sprawozdanie: Hermann Winkler (A7-0143/2010)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

ust. 46

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie podzielone

Verts/ALE

ust. 46

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów „w szczególności…sporów patentowych”

Część druga

:

te słowa

14.   Postępy w realizacji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r.

Sprawozdanie: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

ust. 3

6

PPE

 

+

 

ust.

tekst oryginału

go

 

Po ust. 5

7

PPE

 

+

 

ust. 6

2

S&D

ge

-

316, 322, 5

ust. 7

ust.

tekst oryginału

gp/gi

 

 

1

+

595, 55, 6

2

+

364, 265, 5

ust. 8

ust.

tekst oryginału

go/ge

-

266, 368, 19

Po ust. 8

3

S&D

gi

-

262, 388, 9

ust. 12

4

S&D

 

-

 

ust. 13

8

PPE

ge

+

369, 263, 14

1

Verts/ALE

gp/gi

 

1

 

 

2

 

 

ust.

tekst oryginału

gp/gi

 

1

 

 

2

 

 

ust. 22

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1/gi

+

486, 164, 6

2

-

 

ust. 23

ust.

tekst oryginału

gp/gi

 

 

1

+

599, 28, 13

2

-

273, 316, 46

ust. 25

9

PPE

 

-

 

ust.

tekst oryginału

go/ge

+

355, 270, 22

ust. 27

ust.

tekst oryginału

go/ge

+

316, 288, 8

ust. 42

ust.

tekst oryginału

gp/gi

 

 

1

+

552, 67, 34

2

+

380, 187, 62

3

+

320, 237, 62

4

+

453, 129, 68

Po ust. 46

5

S&D

 

+

 

ust. 47

ust.

tekst oryginału

gi

+

611, 33, 7

Punkt E preambuły

ust.

tekst oryginału

go

-

 

Punkt X preambuły

ust.

tekst oryginału

go/ge

+

345, 257, 30

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

353, 206, 75

Wnioski o głosowanie imienne

S&D: popr. 3, ust. 7, 13, 42, 47, głosowanie końcowe

Verts/ALE: popr. 1, ust. 22 część pierwsza, ust. 23

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE: ust. 3, 8, 25, 27, pp E, X

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE

ust. 7

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów „umorzenia zadłużenia lub innych”

Część druga

:

te słowa

ust. 13

Część pierwsza

:

„wzywa państwa członkowskie…krajach rozwijających się;”

Część druga

:

„w tym do…krajów rozwijających się”

ust. 22

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów „zniesienia…polityki rolnej tak szybko jak to możliwe”

Część druga

:

te słowa

ust. 23

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów „przede wszystkim radykalnej zmiany…sprawiedliwą dystrybucję bogactwa”

Część druga

:

te słowa

ust. 42

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów „na prawa”, „bezpiecznej aborcji”, „dostępności artykułów…prezerwatywy”

Część druga

:

„na prawa”

Część trzecia

:

„bezpiecznej aborcji”

Część czwarta

:

„dostępności artykułów…prezerwatywy”

GUE/NGL

popr. 1

Część pierwsza

:

Całość tekstu z wyłączeniem słów„, gdyż wbrew interesom swych mieszkańców…przez dyktatorów”

Część druga

:

te słowa

15.   Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE

Projekt decyzji: B7-0341/2010

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Propozycja decyzji Konferencji Przewodniczących

Głosowanie: decyzja (całość tekstu)

 

+

 


Wtorek, 15 czerwca 2010 r.
ZAŁĄCZNIK III

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   Sprawozdanie MATERA A7-0180/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

Za: 575

ALDE: Alfano, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Cymański, Elles, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Piotrowski, Poręba, Tomaševski, Włosowicz, Ziobro

EFD: Belder, Imbrasas, Paška, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simpson, Sippel, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 51

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Kurski, McClarkin, Ouzký, Stevenson, Strejček, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach, Soini

NI: Dodds, Sinclaire, Stassen, van der Stoep

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 25

ALDE: Alvaro, Hirsch, Koch-Mehrin, Lambsdorff

ECR: van Dalen, Nicholson

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Hénin, Mélenchon

NI: Brons, Vadim Tudor

PPE: Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Svensson Alf

S&D: Cashman

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Francisco José Millán Mon, Marie-Christine Vergiat

Wstrzymujący się : Gesine Meissner, Britta Reimers, Alexandra Thein, Michael Theurer

2.   Sprawozdanie MATERA A7-0181/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

Za: 573

ALDE: Alfano, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Cymański, Elles, Gróbarczyk, Kowal, Kurski, Legutko, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Włosowicz

EFD: Belder, Imbrasas, Paška, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Higgins Joe, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Iacolino, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Melo, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 48

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Karim, Kirkhope, Kožušník, McClarkin, Ouzký, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Zahradil

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach, Soini

NI: Dodds, Sinclaire, Stassen, van der Stoep

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 25

ALDE: Alvaro, Hirsch, Koch-Mehrin, Lambsdorff

ECR: van Dalen, Tomaševski, Zīle

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Hénin, Hoarau, Mélenchon

NI: Brons

PPE: Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Svensson Alf

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Danuta Maria Hübner

Wstrzymujący się : Gesine Meissner, Alexandra Thein, Michael Theurer

3.   Sprawozdanie MATERA A7-0179/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

Za: 580

ALDE: Alfano, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Cymański, Elles, Gróbarczyk, Kožušník, Kurski, Legutko, Piotrowski, Poręba, Włosowicz, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Belder, Imbrasas, Paška, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Higgins Joe, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 50

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, van Dalen, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, McClarkin, Ouzký, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Zahradil

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach, Soini

NI: Dodds, Sinclaire, Stassen, van der Stoep

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 24

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Hirsch, Koch-Mehrin

ECR: Nicholson, Zīle

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Hénin, Hoarau, Mélenchon

NI: Brons

PPE: Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Svensson Alf

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Wstrzymujący się : Gesine Meissner, Alexandra Thein, Michael Theurer

4.   Sprawozdanie MATERA A7-0178/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

Za: 562

ALDE: Alfano, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bowles, Bușoi, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Elles

EFD: Belder, Imbrasas, Paška, Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Higgins Joe, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 55

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, van Dalen, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Legutko, McClarkin, Ouzký, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach, Soini

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Dodds, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Vanhecke

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 40

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Hirsch, Koch-Mehrin, Lambsdorff

ECR: Cymański, Gróbarczyk, Kowal, Kurski, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Tomaševski, Włosowicz, Zīle, Ziobro

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Hénin, Hoarau, Mélenchon

NI: Brons, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Szegedi

PPE: Corazza Bildt, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Wstrzymujący się : Gesine Meissner, Britta Reimers, Alexandra Thein, Michael Theurer

5.   Sprawozdanie TREMOPOULOS A7-0139/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

Za: 629

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 6

ECR: Hannan

NI: Sinclaire, Stassen, van der Stoep

PPE: Böge

S&D: Milana

Wstrzymujący się: 26

ECR: Helmer

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Brons, Claeys, Dodds, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Szegedi, Vanhecke

6.   Sprawozdanie KELLY A7-0190/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

Za: 630

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Swinburne, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 9

ECR: Hannan, Helmer, Kamall, Tannock

EFD: Messerschmidt, Rosbach

NI: Brons, Stassen, van der Stoep

Wstrzymujący się: 25

ECR: Fajmon, Strejček

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass, Soini

NI: Claeys, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Szegedi, Vanhecke

PPE: Winkler Hermann

7.   Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 83REV/1

Za: 603

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kurski, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Zahradil, Zīle

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, de Brún, Ernst, Händel, Higgins Joe, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vanhecke

PPE: Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 43

ALDE: Savisaar

ECR: Cymański, van Dalen, Deva, Eppink, Gróbarczyk, Helmer, Kamall, Kožušník, Legutko, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Tomaševski, Włosowicz, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

GUE/NGL: Chountis, Hénin, Hoarau, Le Hyaric, Mélenchon

NI: Dodds, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Szegedi, Vadim Tudor

Wstrzymujący się: 15

ALDE: Alfano

EFD: Messerschmidt, Rosbach

GUE/NGL: Angourakis, Figueiredo, Hadjigeorgiou, de Jong, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat

NI: Brons, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Werthmann

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Georgios Koumoutsakos

8.   Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 83REV/2

Za: 454

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle

EFD: Belder, Bizzotto, Paška, Provera, Salavrakos, Soini, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, de Brún, Ernst, Händel, Higgins Joe, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Sosa Wagner, Tănăsescu, Vanhecke

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Essayah, Feio, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hankiss, Herranz García, Hökmark, Iacolino, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Járóka, Jędrzejewska, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly Seán, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, La Via, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, McGuinness, Macovei, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazzoni, Melo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, van Nistelrooij, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pietikäinen, Preda, Rangel, Riquet, Rivellini, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saudargas, Schöpflin, Scurria, Seeber, Silvestris, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ungureanu, Urutchev, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zanicchi, Zver

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Geringer de Oedenberg, Gierek, Göncz, Grelier, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jørgensen, Kalfin, Kirilov, Koppa, Lambrinidis, Le Foll, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapti, Repo, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Alfonsi, Bélier, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Delli, Durant, Flautre, Grèze, Jadot, Joly, Kiil-Nielsen, Lamberts, Lichtenberger, Rivasi, Turmes

Przeciw: 163

ALDE: Chatzimarkakis, Creutzmann, Hirsch, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Meissner, Reimers, Savisaar, Thein, Theurer

ECR: Gróbarczyk, Kurski, Legutko, Piotrowski, Poręba, Tomaševski, Włosowicz

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Morganti, Nattrass, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Chountis, Hénin, Hoarau, Le Hyaric

NI: Binev, Kovács, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Balz, Böge, Borys, Caspary, Deß, Ferber, Gahler, Gräßle, Handzlik, Hibner, Hohlmeier, Hübner, Jahr, Jeggle, Kaczmarek, Kalinowski, Kastler, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kozłowski, Kuhn, Langen, Lechner, Lehne, Łukacijewska, Mann, Mayer, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pieper, Posselt, Pöttering, Poupakis, Quisthoudt-Rowohl, Roithová, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Siekierski, Ulmer, Verheyen, Voss, Wałęsa, Weisgerber, Wieland, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Zeller, Zwiefka

S&D: Bullmann, Enciu, Ertug, Fleckenstein, Gebhardt, Geier, Glante, Groote, Haug, Ivan, Kadenbach, Kammerevert, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leinen, Neuser, Rapkay, Regner, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Simon, Sippel, Steinruck, Weiler, Westphal

Verts/ALE: Albrecht, Auken, Cornelissen, Cramer, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Junqueras Vies, Keller, Lambert, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 18

ALDE: Alfano, Vattimo

EFD: Messerschmidt, Rosbach

GUE/NGL: Angourakis, Figueiredo, Hadjigeorgiou, de Jong, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat

NI: Brons, Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Szegedi, Werthmann

PPE: Schwab

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Alexander Alvaro, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Alexander Graf Lambsdorff, Renate Sommer, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

9.   Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 82/1

Za: 132

ALDE: Aylward, De Sarnez, Gerbrandy, Goulard, Griesbeck, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Kozlík, Lepage, Vălean

EFD: Borghezio, Fontana, Morganti, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Ransdorf, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr, Szegedi, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

PPE: Deutsch, Gutiérrez-Cortines, Győri, Járóka, Kelly Seán, Korhola, Patriciello, Preda, Seeber, Sommer, Sonik, Surján, Theocharous, Winkler Iuliu

S&D: Berman, Capoulas Santos, De Castro, Dušek, Flašíková Beňová, Gualtieri, Havel, Hoang Ngoc, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Le Foll, McCarthy, Menéndez del Valle, Moraes, Padar, Paleckis, Rodust, Susta

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 510

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Ek, Gallagher, Goerens, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Iovine, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Lyon, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Provera, Rosbach, Soini

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Mélenchon, Remek, Vergiat

NI: Dodds, Gollnisch, Mölzer, Vadim Tudor

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Cramer, Lichtenberger, Romeva i Rueda, Turmes

Wstrzymujący się: 17

ALDE: Alfano, Manders, Vattimo

EFD: Imbrasas, Paška, Salavrakos

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Binev, Brons, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Michael Cramer, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat

Przeciw : Liam Aylward, Marielle De Sarnez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Arlene McCarthy, Eija-Riitta Korhola

10.   Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 82/2

Za: 86

ALDE: Jäätteenmäki, Vălean

EFD: Bizzotto, Soini

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Higgins Joe, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Vergiat, Wils

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

S&D: Susta

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 536

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, in 't Veld, Iovine, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Zahradil, Zīle

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paška, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Hénin, Mélenchon

NI: Dodds, Gollnisch, Mölzer, Vadim Tudor

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Březina, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Lichtenberger

Wstrzymujący się: 19

ALDE: Alfano, Vattimo

EFD: Provera

GUE/NGL: Angourakis, Hoarau, Toussas

NI: Binev, Brons, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Szegedi

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Eva Lichtenberger

11.   Zalecenie do drugiego czytania MARINESCU A7-0162/2010 – POPR. 82/3

Za: 81

ALDE: Vălean

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Higgins Joe, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Vanhecke, Werthmann

S&D: Tabajdi

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 555

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Hénin, Hoarau, Mélenchon

NI: Dodds, Tănăsescu, Vadim Tudor

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Susta, Swoboda, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Wstrzymujący się: 20

ALDE: Alfano, Vattimo

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Binev, Brons, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Szegedi

S&D: Sassoli

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Eva-Britt Svensson

12.   Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 – POPR. 1=18

Za: 281

ALDE: Alfano, Bennahmias, De Sarnez, Gallagher, Goulard, Griesbeck, Harkin, Iovine, Lepage, Rinaldi, Rochefort, Uggias

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Soini, Speroni

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Toussas, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Brons, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Giannakou

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 360

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Ek, Gerbrandy, Goerens, Haglund, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach, Salavrakos, Tzavela

NI: Dodds, Stassen, van der Stoep

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Verts/ALE: Lövin

Wstrzymujący się: 14

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Figueiredo, Triantaphyllides

NI: Claeys, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sinclaire, Szegedi, Vanhecke

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Eva-Britt Svensson

13.   Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 – POPR. 5=28/1

Za: 293

ALDE: Alfano, Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, De Sarnez, Gallagher, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lynne, Michel, Panayotov, Rinaldi, Rochefort, Thein, Uggias, Vattimo

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor

PPE: van de Camp, Delvaux, De Mita, Higgins Jim, Kelly Seán, de Lange, McGuinness, Mitchell, Oomen-Ruijten, Pietikäinen, Stolojan, Szájer, Tatarella

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 331

ALDE: Alvaro, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Donskis, Ek, Hirsch, Ilchev, Jensen, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Nicolai, Ojuland, Oviir, Paulsen, Reimers, Ries, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Tzavela

NI: Claeys, Dodds, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Morvai, Obermayr, Stassen, van der Stoep, Vanhecke

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Verts/ALE: Trüpel

Wstrzymujący się: 26

ALDE: Bearder, Davies, Hall, McMillan-Scott

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Imbrasas, Nattrass, Paška, Speroni

NI: Brons, Sinclaire, Szegedi, Werthmann

S&D: Havel, Pașcu, Peillon, Sehnalová

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Ivo Vajgl, Lambert van Nistelrooij

Przeciw : Sophia in 't Veld

14.   Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 POPR. 5=28/2

Za: 541

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Davies, De Sarnez, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hirsch, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate

EFD: Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke

PPE: Abad, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Březina, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Canfin, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 80

ALDE: Alfano, Takkula, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scottà, Soini

NI: Dodds, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Mölzer, Morvai, Obermayr, Stassen, van der Stoep

PPE: Böge, Essayah, Poupakis, Riquet

Wstrzymujący się: 8

ALDE: Harkin, McMillan-Scott

EFD: Imbrasas, Speroni

NI: Brons, Sinclaire, Szegedi, Werthmann

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Lívia Járóka

15.   Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 POPR. 6=29/1

Za: 557

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

EFD: Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 76

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Rosbach, Soini

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Vanhecke

PPE: Jahr

S&D: Goebbels

Wstrzymujący się: 18

ALDE: McMillan-Scott, Rohde

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paška, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sinclaire

16.   Sprawozdanie JĘDRZEJEWSKA A7-0183/2010 POPR. 6=29/2

Za: 323

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

EFD: Belder, Paška

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Bendtsen, Delvaux, De Mita, Ehler, Essayah, de Grandes Pascual, Itälä, Korhola, Muscardini, Pietikäinen, Weisgerber

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schulz Werner, Smith, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 290

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

NI: Brons, Dodds, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Posselt, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Wstrzymujący się: 6

ALDE: McMillan-Scott

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Sinclaire, Stoyanov Dimitar, Szegedi

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Nicole Kiil-Nielsen

17.   Sprawozdanie JEDRZEJEWSKA A7-0183/2010 - REZOLUCJA

Za: 571

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Eppink, Fajmon, Foster, Gróbarczyk, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Imbrasas, Salavrakos, Tzavela

NI: Binev, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 45

ECR: Kurski

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Messerschmidt, Nattrass, Paška, Rosbach, Soini

GUE/NGL: Angourakis, Figueiredo, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Mélenchon, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils

NI: Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Szegedi, Vanhecke

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 41

ALDE: McMillan-Scott

ECR: Deva, Elles, Ford, Fox, Girling, Hannan, Helmer, Kamall, Strejček

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

GUE/NGL: Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Händel, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Zimmer

PPE: Jahr, Melo

Verts/ALE: Bové

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Carlo Fidanza, Georgios Koumoutsakos

18.   Sprawozdanie BADIA i CUTCHET A7-0154/2010 - REZOLUCJA

Za: 606

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, De Sarnez, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, de Brún, Higgins Joe, de Jong, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Vergiat

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Szegedi, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pietikäinen, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 18

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

GUE/NGL: Klute, Lösing, Mélenchon, Wils

NI: Sinclaire

Verts/ALE: Lövin, Schlyter

Wstrzymujący się: 17

ALDE: McMillan-Scott

ECR: Helmer, Strejček

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Hénin, Hoarau, Toussas, Triantaphyllides

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Stoyanov Dimitar

PPE: Březina, Pieper, Posselt

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Wstrzymujący się : Ilda Figueiredo

19.   Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 6/1

Za: 626

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, de Brún, Ernst, Figueiredo, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Tabajdi, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 14

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

NI: Brons, Dodds, Sinclaire

Wstrzymujący się: 10

ALDE: McMillan-Scott

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Kovács, Morvai, Szegedi

Verts/ALE: Trüpel

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Laurence J.A.J. Stassen

20.   Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 6/2

Za: 534

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Savisaar, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Matias, Ransdorf

NI: Binev, Brons, Claeys, Obermayr, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Lövin

Przeciw: 95

ALDE: Alfano, Koch-Mehrin, Lepage

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Maštálka, Remek, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Sinclaire, Szegedi

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 8

ALDE: McMillan-Scott

GUE/NGL: de Brún, de Jong, Le Hyaric, Scholz, Vergiat

S&D: Poc

Verts/ALE: Trüpel

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Silvana Koch-Mehrin, Carmen Romero López, Antolín Sánchez Presedo, Nicole Sinclaire

21.   Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 14

Za: 573

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Dodds, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Przeciw: 64

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 17

ALDE: Bennahmias, McMillan-Scott

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Toussas, Triantaphyllides

NI: Brons, Kovács, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sinclaire, Szegedi, Werthmann

Verts/ALE: Lövin, Trüpel

22.   Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 16/1

Za: 628

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, de Brún, Ernst, Figueiredo, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Băsescu, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dati, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Häusling, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 15

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

S&D: Iotova

Verts/ALE: Häfner, Hassi, Hautala

Wstrzymujący się: 11

ALDE: McMillan-Scott

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Hadjigeorgiou, Toussas, Triantaphyllides

NI: Brons

S&D: Färm, Ludvigsson, Ulvskog

Verts/ALE: Trüpel

23.   Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 16/2

Za: 339

ALDE: Alfano, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Kozlík, Krahmer, Ludford, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Takkula, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Atkins, Kurski, Ouzký

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

NI: Brons, Stassen, van der Stoep, Tănăsescu, Vadim Tudor

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Berès, Cercas, Crețu, Goebbels, Herczog, Honeyball, Jaakonsaari, Leinen, McAvan, Milana, Moraes, Moreira, Regner, Repo, Rodust, Susta, Tabajdi, Thaler

Verts/ALE: Lövin, Trüpel

Przeciw: 291

ALDE: Alvaro, Bennahmias, Chatzimarkakis, Creutzmann, Hirsch, Koch-Mehrin, Lepage, Meissner, Reimers, Thein

ECR: Ashworth, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Werthmann

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Liberadzki, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Mirsky, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Plumb, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Riera Madurell, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Țicău, Tirolien, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 17

ALDE: McMillan-Scott

GUE/NGL: de Jong

NI: Binev, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Stoyanov Dimitar, Szegedi

S&D: Färm, Ludvigsson, Poc, Toia, Ulvskog

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Wolf Klinz, Michael Theurer

24.   Sprawozdanie SOSA WAGNER A7-0185/2010 – UST. 31

Za: 407

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jensen, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Eppink, Fajmon, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Brons, Claeys, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Przeciw: 242

ALDE: Bennahmias

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

NI: Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Szegedi

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Wstrzymujący się: 8

ALDE: McMillan-Scott

EFD: Soini

NI: Dodds, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Werthmann

Verts/ALE: Trüpel

25.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 7/1

Za: 595

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Bokros, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, Nicholson, Strejček, Tannock

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Tănăsescu, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 55

ECR: Ashworth, Atkins, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Legutko, McClarkin, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Swinburne, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

GUE/NGL: Rubiks

NI: Binev, Brons, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor

PPE: Kelam, Schnieber-Jastram

S&D: Zala

Wstrzymujący się: 6

ALDE: McMillan-Scott

NI: Dodds, Kovács, Morvai, Sinclaire, Szegedi

26.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 7/2

Za: 364

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Tănăsescu, Werthmann

PPE: Collino, Delvaux, De Mita, Hibner, Korhola, Mazzoni, Pietikäinen, Weisgerber, Zver

S&D: Alvarez, Alves, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 265

ALDE: Godmanis

EFD: Andreasen, Batten, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

NI: Binev, Brons, Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Obermayr, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Vanhecke

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, David, Dehaene, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zwiefka

Wstrzymujący się: 5

ALDE: McMillan-Scott

NI: Dodds, Kovács, Morvai, Szegedi

27.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – POPR. 3

Za: 262

ALDE: Alfano, Bearder, Iovine, Lepage, Uggias, Vajgl, Vattimo

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Sosa Wagner, Tănăsescu

PPE: Korhola, Pietikäinen

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 388

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Vadim Tudor, Vanhecke

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Färm, Ludvigsson

Wstrzymujący się: 9

ALDE: McMillan-Scott

EFD: Paška

GUE/NGL: Higgins Joe

NI: Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Morvai, Szegedi, Werthmann

28.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 22/1

Za: 486

ALDE: Alfano, Aylward, Bennahmias, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, Donskis, Ek, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Ilchev, Kacin, Koch-Mehrin, Krahmer, Lepage, Manner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rochefort, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate

ECR: Češková, Chichester, Foster, Gróbarczyk, Kirkhope, Legutko, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák

EFD: Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Brons, Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Morvai, Obermayr, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Szegedi, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Áder, Angelilli, Antonescu, Auconie, Audy, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Bodu, Böge, Borys, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hökmark, Hübner, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mayer, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Striffler, Szájer, Tatarella, Teixeira, Thun und Hohenstein, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Vaidere, Vidal-Quadras, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kalfin, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 164

ALDE: Alvaro, Arlacchi, Bearder, Bilbao Barandica, Bușoi, De Sarnez, Gerbrandy, Hyusmenova, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kazak, Klinz, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Lyon, Mănescu, Meissner, Reimers, Ries, Rinaldi, Rohde, Thein, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Batten, Campbell Bannerman, Clark, Nattrass, Paška, Speroni

NI: Claeys, Dodds, Mölzer, van der Stoep, Vanhecke

PPE: Abad, Albertini, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ayuso, Bach, Berlato, Bonsignore, Březina, Cancian, Casini, Collino, Comi, Deß, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Gardini, Giannakou, de Grandes Pascual, Gräßle, Higgins Jim, Iacolino, Ivanova, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Kalniete, Kasoulides, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Lulling, Marinescu, Mastella, Matera, Mauro, Mazzoni, Melo, Neynsky, Papanikolaou, Patriciello, Pieper, Roithová, Rübig, Scurria, Strasser, Surján, Svensson Alf, Theocharous, Trzaskowski, Tsoukalas, Urutchev, Verheyen, Vlasto, Voss, Wieland, Zalba Bidegain

S&D: Alvarez, Ayala Sender, Berman, Christensen, Crețu, Dăncilă, Goebbels, Gomes, Havel, Lange, Neveďalová, Olejniczak, Panzeri, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Țicău, Westphal

Wstrzymujący się: 6

ALDE: Kozlík, McMillan-Scott, Manders

NI: Sinclaire

PPE: Handzlik, Hohlmeier

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Marielle De Sarnez, Pablo Arias Echeverría, Pilar Ayuso, Thijs Berman, Luis de Grandes Pascual, Christofer Fjellner, Elisabeth Köstinger, Georgios Papanikolaou, Evelyn Regner, Britta Reimers, Carmen Romero López, Catherine Stihler, Alf Svensson

Przeciw : Laurence J.A.J. Stassen

29.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 23/1

Za: 599

ALDE: Alfano, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Manders, Mănescu, Manner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Verhofstadt, Wallis, Watson, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Szegedi, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 28

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Creutzmann, De Sarnez, Klinz, Krahmer, Reimers, Rinaldi, Thein, Theurer

ECR: van Dalen

EFD: Agnew, Andreasen, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Nattrass

NI: Stassen, van der Stoep

PPE: Cavada, Ivanova, Karas, Kovatchev, Svensson Alf

Wstrzymujący się: 13

ALDE: Harkin, Hirsch, Lyon, McMillan-Scott, Uggias, Vattimo

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Morvai, Sinclaire, Vanhecke

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Othmar Karas, Alf Svensson

Przeciw : Silvana Koch-Mehrin

Wstrzymujący się : Alexandra Thein

30.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 23/2

Za: 273

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bennahmias, De Sarnez, Ek, Gallagher, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Klinz, Krahmer, Lepage, Meissner, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Schmidt, Thein, Theurer, Uggias, Vattimo, Wikström

ECR: Kirkhope

EFD: Belder

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Bendtsen, Delvaux, De Mita

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Crețu, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 316

ALDE: Jensen, Lyon, Manders, Takkula

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

NI: Brons, Dodds, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Szegedi

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Baudis, Bauer, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Wstrzymujący się: 46

ALDE: Arlacchi, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Davies, Donskis, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Haglund, Hall, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Mănescu, Manner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Rinaldi, Rohde, Savisaar, Schaake, Sterckx, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate

NI: Morvai

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Silvana Koch-Mehrin, Monica Luisa Macovei

31.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/1

Za: 552

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Deva, Girling, Gróbarczyk

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Busuttil, Cadec, van de Camp, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deutsch, De Veyrac, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Győri, Gyürk, Hankiss, Herranz García, Higgins Jim, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Járóka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mayer, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Muscardini, Nedelcheva, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Rübig, Saïfi, Sanchez-Schmid, Sartori, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 67

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Bloom, Farage

NI: Binev, Gollnisch, Kovács, Mölzer, Morvai, Obermayr, Stoyanov Dimitar, Szegedi

PPE: Březina, Cancian, Casini, Deß, Dorfmann, Gardini, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Hohlmeier, Jeggle, Kastler, Marcinkiewicz, Mauro, Mazzoni, Motti, Patriciello, Pieper, Roithová, Salafranca Sánchez-Neyra, Scurria, Wałęsa, Záborská

S&D: Attard-Montalto, Scicluna

Wstrzymujący się: 34

ALDE: McMillan-Scott

ECR: Fox, Karim, Nicholson, Swinburne, Tomaševski, Yannakoudakis

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth

NI: Brons, Sinclaire, Stassen, van der Stoep

PPE: Handzlik, Hibner, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Łukacijewska, Nitras, Olbrycht, Saryusz-Wolski, Sonik, Thun und Hohenstein, Zwiefka

S&D: Costa, Susta, Toia

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Marian-Jean Marinescu, Nadezhda Neynsky, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Przeciw : Bernd Posselt

32.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/2

Za: 380

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, De Sarnez, Donskis, Ek, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schmidt, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Strejček

EFD: Salavrakos, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Albertini, Angelilli, Audy, Baudis, Bauer, Bendtsen, Cadec, van de Camp, Cavada, Collino, Corazza Bildt, Dantin, Dati, David, Dehaene, Delvaux, De Veyrac, Fernandes, Fjellner, Gahler, Gál, Gallo, Grossetête, Gruny, Gutiérrez-Cortines, Hankiss, Hökmark, Ibrisagic, Járóka, Juvin, Karas, Kasoulides, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kukan, Lamassoure, de Lange, Le Grip, Lulling, Marinescu, Mathieu, Morin-Chartier, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Pietikäinen, Pöttering, Poupakis, Preda, Rangel, Saïfi, Sanchez-Schmid, Sartori, Schnieber-Jastram, Skylakakis, Soullie, Striffler, Svensson Alf, Theocharous, Vaidere, Vlasto, Winkler Iuliu

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cutaș, Daerden, Dăncilă, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Göncz, Grelier, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 187

ALDE: Aylward, Gallagher, Harkin, Takkula

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scottà, Soini, Speroni

NI: Binev, Claeys, Dodds, Gollnisch, Mölzer, Obermayr, Stoyanov Dimitar, Vanhecke

PPE: Antoniozzi, Arias Echeverría, Ayuso, Bach, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cancian, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Comi, De Mita, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grzyb, Győri, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kalinowski, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Köstinger, Kozłowski, Kuhn, Landsbergis, Langen, La Via, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Mastella, Matera, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mazzoni, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Niebler, Nitras, Olbrycht, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Riquet, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Sógor, Sonik, Strasser, Surján, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Attard-Montalto, Scicluna

Wstrzymujący się: 62

ALDE: McMillan-Scott

ECR: Foster, Fox, Girling, Kamall, Karim, Nicholson, Swinburne, Tomaševski, Yannakoudakis

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth

NI: Brons, Kovács, Morvai, Sinclaire, Stassen, van der Stoep, Szegedi

PPE: Áder, Antonescu, Auconie, Balz, Berlato, Bodu, Böge, Carvalho, Coelho, Gáll-Pelcz, Giannakou, Glattfelder, Gyürk, Iacolino, Jahr, Kalniete, Kariņš, Kósa, Kratsa-Tsagaropoulou, Matula, Mészáros, Őry, Pack, Rivellini, Schöpflin, Sommer, Šťastný, Stolojan, Tatarella, Teixeira, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Zalewski, Zasada

S&D: Costa, Toia

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Bernd Posselt

33.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/3

Za: 320

ALDE: Alfano, Arlacchi, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, De Sarnez, Donskis, Ek, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Griesbeck, Haglund, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Ludford, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

EFD: Imbrasas, Provera, Salvini

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Auconie, Cadec, van de Camp, Collino, Comi, Corazza Bildt, Daul, David, Delvaux, Fjellner, Grossetête, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Kósa, Kukan, de Lange, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Pietikäinen, Skylakakis, Svensson Alf, Tsoukalas, Voss, Wortmann-Kool

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Geier, Gierek, Goebbels, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapti, Regner, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hudghton, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 237

ALDE: Aylward, Gallagher, Harkin, Takkula

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Fajmon, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Tannock, Tošenovský, Vlasák, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Agnew, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: de Brún

NI: Binev, Claeys, Dodds, Obermayr, Stoyanov Dimitar, Vanhecke

PPE: Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Berlato, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Busuttil, Cancian, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Coelho, Dehaene, De Mita, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jędrzejewska, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Landsbergis, Langen, La Via, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nitras, Olbrycht, Őry, Pack, Papanikolaou, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Posselt, Pöttering, Poupakis, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Strasser, Surján, Szájer, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Attard-Montalto, Scicluna

Wstrzymujący się: 62

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Creutzmann, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Lynne, McMillan-Scott, Meissner, Reimers, Thein, Theurer

ECR: Foster, Fox, Girling, Karim, Nicholson, Swinburne

EFD: Andreasen, Batten, Bloom, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Scottà

NI: Brons, Kovács, Morvai, Stassen, van der Stoep, Szegedi

PPE: Audy, Baudis, Bauer, Bodu, Carvalho, Cavada, Dantin, Dati, De Veyrac, Gallo, Gruny, Jahr, Járóka, Juvin, Lamassoure, Le Grip, Morin-Chartier, Preda, Rivellini, Saïfi, Sanchez-Schmid, Schnieber-Jastram, Šťastný, Striffler, Tatarella, Vlasto

S&D: Susta, Toia

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes, Gesine Meissner, Britta Reimers, Alexandra Thein, Michael Theurer

Przeciw : Ádám Kósa

34.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 42/4

Za: 453

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, Deva, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kirkhope, Kožušník, Kurski, McClarkin, Ouzký, Stevenson, Tošenovský, Vlasák, Zahradil, Zīle

EFD: Bizzotto, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE: Abad, Albertini, Auconie, Audy, Bauer, Bendtsen, Busuttil, Cadec, van de Camp, Carvalho, Casa, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, Dehaene, Delvaux, Deutsch, De Veyrac, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gräßle, Grossetête, Gruny, Gutiérrez-Cortines, Hankiss, Herranz García, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kasoulides, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Koumoutsakos, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Le Grip, Lope Fontagné, Lulling, McGuinness, Mathieu, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pöttering, Preda, Saïfi, Sanchez-Schmid, Sartori, Schnieber-Jastram, Schwab, Seeber, Skylakakis, Sógor, Soullie, Striffler, Svensson Alf, Theocharous, Vaidere, Vlasto, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 129

ALDE: Aylward, Gallagher

ECR: van Dalen, Elles, Eppink, Fajmon, Kamall, Kowal, Legutko, Piotrowski, Poręba, Tannock, Tomaševski, Włosowicz

EFD: Belder, Soini

NI: Binev, Dodds, Gollnisch, Mölzer, Obermayr, Stoyanov Dimitar

PPE: Angelilli, Antoniozzi, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Cancian, Casini, Caspary, De Mita, Deß, Dorfmann, Ferber, Fidanza, Gardini, Giannakou, Grosch, Grzyb, Győri, Gyürk, Handzlik, Hibner, Hohlmeier, Hübner, Jędrzejewska, Jeggle, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowski, Landsbergis, Langen, La Via, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Łukacijewska, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Mikolášik, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Niebler, Nitras, Olbrycht, Patriciello, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Riquet, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Scurria, Siekierski, Silvestris, Sommer, Sonik, Šťastný, Strasser, Surján, Thun und Hohenstein, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler Hermann, Záborská, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Attard-Montalto, Prodi, Scicluna

Wstrzymujący się: 68

ALDE: McMillan-Scott

ECR: Ford, Foster, Fox, Girling, Karim, Nicholson, Strejček, Swinburne, Yannakoudakis, Ziobro

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Scottà

NI: Brons, Kovács, Morvai, Stassen, van der Stoep, Szegedi

PPE: Áder, Antonescu, Arias Echeverría, Ayuso, Berlato, Bodu, David, Fraga Estévez, Glattfelder, de Grandes Pascual, Higgins Jim, Iacolino, Ivanova, Jahr, Kalniete, Kariņš, Kratsa-Tsagaropoulou, Luhan, Mato Adrover, Matula, Mészáros, Őry, Pack, Peterle, Poupakis, Rangel, Rivellini, Schöpflin, Stolojan, Tatarella, Teixeira, Tőkés, Ungureanu, Urutchev, Verheyen, Zalba Bidegain

S&D: Costa, Toia

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za : Monica Luisa Macovei

Przeciw : Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro

35.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 – UST. 47

Za: 611

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Verhofstadt, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bokros, Callanan, Češková, Chichester, Cymański, van Dalen, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Ziobro

EFD: Belder, Imbrasas, Salavrakos, Soini, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Chountis, de Brún, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Tănăsescu, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Áder, Albertini, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bendtsen, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, De Veyrac, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Patriciello, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skylakakis, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Canfin, Cohn-Bendit, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 33

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Gollnisch, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stoyanov Dimitar

PPE: Jahr, Schnieber-Jastram

Wstrzymujący się: 7

ALDE: McMillan-Scott

NI: Kovács, Morvai, Stassen, van der Stoep, Szegedi, Vanhecke

36.   Sprawozdanie CASHMAN A7-0165/2010 - REZOLUCJA

Za: 353

ALDE: Alfano, Alvaro, Arlacchi, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, De Sarnez, Donskis, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Kozlík, Lepage, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Nicolai, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rohde, Savisaar, Schaake, Schmidt, Sterckx, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Chichester, Deva, Elles, Ford, Harbour, Vlasák

EFD: Imbrasas

GUE/NGL: Bisky, Chountis, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Sosa Wagner, Tănăsescu, Vadim Tudor

PPE: Abad, Auconie, Audy, Baudis, Cadec, Corazza Bildt, Dantin, Dati, Dehaene, Delvaux, De Veyrac, Fjellner, Gallo, Grossetête, Gruny, Hökmark, Ibrisagic, Juvin, Kovatchev, Lamassoure, de Lange, Le Grip, Macovei, Mathieu, Morin-Chartier, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Pietikäinen, Preda, Saïfi, Sanchez-Schmid, Sartori, Skylakakis, Striffler, Svensson Alf, Vlasto

S&D: Alvarez, Alves, Andrés Barea, Arif, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Balzani, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cutaș, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Désir, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Goebbels, Gomes, Göncz, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Haug, Havel, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Thaler, Thomsen, Țicău, Tirolien, Toia, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Przeciw: 206

ALDE: Takkula

ECR: van Dalen, Eppink, Legutko, Piotrowski, Ziobro

EFD: Fontana, Messerschmidt, Rosbach, Speroni

NI: Binev, Brons, Claeys, Dodds, Mölzer, Obermayr, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Vanhecke

PPE: Áder, Albertini, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ayuso, Bach, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Berlato, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, van de Camp, Cancian, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Collino, Comi, Daul, David, De Mita, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Giannakou, Glattfelder, de Grandes Pascual, Grosch, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Győri, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hohlmeier, Hübner, Iacolino, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kozłowski, Kuhn, Kukan, Landsbergis, Langen, La Via, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Melo, Méndez de Vigo, Mészáros, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Neynsky, Niebler, Nitras, Olbrycht, Őry, Pack, Papanikolaou, Patrão Neves, Patriciello, Pieper, Posselt, Pöttering, Poupakis, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Sógor, Sommer, Sonik, Soullie, Šťastný, Stolojan, Strasser, Surján, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka

Wstrzymujący się: 75

ALDE: Harkin, Krahmer, McMillan-Scott

ECR: Bokros, Callanan, Češková, Cymański, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Helmer, Kamall, Karim, Kožušník, Kurski, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Poręba, Stevenson, Strejček, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Mélenchon, Toussas, Triantaphyllides

NI: Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Morvai, Sinclaire, Szegedi, Werthmann

PPE: Angelilli, Bendtsen, Carvalho, Cavada, Coelho, Gauzès, Gräßle, Járóka, Kratsa-Tsagaropoulou, Nedelcheva, Niculescu, Wortmann-Kool

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw : Jacek Olgierd Kurski


24.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 257/104


Środa, 16 czerwca 2010 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 16 CZERWCA 2010 R.

2010/C 257 E/03

Spis treści

1.

Otwarcie posiedzenia

2.

Skład delegacji do Komitetu Parlamentarnego WE-CARIFORUM (termin składania poprawek)

3.

Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

4.

Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.) - Przygotowania do szczytu G20 (26-27 czerwca) (debata)

5.

Konkluzje ze szczytu UE/Rosja (31 maja - 1 czerwca) (debata)

6.

Oficjalne powitanie

7.

Konkluzje ze szczytu UE/Rosja (31 maja - 1 czerwca) (ciąg dalszy debaty)

8.

Głosowanie

8.1.

Wspólny program badawczo-rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.2.

Struktury zarządzania europejskimi programami radionawigacji satelitarnej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.3.

Europejski program obserwacji Ziemi (GMES) (lata 2011-2013) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.4.

Przyjęcie statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.5.

Zgoda na wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawej *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.6.

Przyjęcie euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.7.

Projekt budżetu korygującego 04/2010 - sekcja 3 - Komisja (nadwyżka 2009) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

8.8.

Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Rada (głosowanie)

8.9.

Prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym ***I (głosowanie)

8.10.

Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego ***I (głosowanie)

8.11.

Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności ***I (głosowanie)

8.12.

Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.) - UE 2020 (głosowanie)

8.13.

Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.) - Zarządzanie gospodarcze (głosowanie)

8.14.

Projekt decyzji w sprawie powołania i zwiększenia liczby członków komisji specjalnej ds. wyzwań politycznych i środków budżetowych dla Unii Europejskiej rozwijającej się w sposób zrównoważony po 2013 r. (głosowanie)

8.15.

Propozycje dotyczące nominacji do delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE (głosowanie)

9.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

10.

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

11.

Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

12.

Izraelska operacja wojskowa przeciwko flotylli humanitarnej i blokada strefy Gazy (debata)

13.

Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka (2008) - Polityka UE na rzecz obrońców praw człowieka - Handel towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur - (debata)

14.

Sytuacja na Półwyspie Koreańskim (debata)

15.

Bośnia i Hercegowina (debata)

16.

Skład komisji i delegacji

17.

Umowa o ruchu lotniczym UE-USA (debata)

18.

Wdrożenie dyrektyw pierwszego pakietu kolejowego (debata)

19.

Powodzie w krajach Europy Środkowej, a w szczególności w Polsce, w Republice Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech (debata)

20.

Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości (debata)

21.

Porządek obrad następnego posiedzenia

22.

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZALACZNIK I

Delegacja do komisji parlamentarnej Cariforum-WE

ZALACZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ

1.

Wspólny program badawczo-rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169) *** I

2.

Struktury zarządzania europejskimi programami radionawigacji satelitarnej ***I

3.

Europejski program obserwacji Ziemi (GMES) (lata 2011-2013) ***I

4.

Przyjęcie statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) ***I

5.

Zgoda na wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawej ***

6.

Przyjęcie euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. *

7.

Projekt budżetu korygującego 04/2010 - sekcja 3 - Komisja (nadwyżka 2009)

8.

Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Rada

9.

Prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym ***I

10.

Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego ***I

11.

Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności ***I

12.

Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.) - UE 2020

13.

Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.) - Zarządzanie gospodarką

14.

Projekt decyzji w sprawie powołania i zwiększenia liczby członków komisji specjalnej ds. wyzwań politycznych i środków budżetowych dla Unii Europejskiej rozwijającej się w sposób zrównoważony po 2013 r.

15.

Propozycje dotyczące nominacji do delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE

ZALACZNIK III

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.

Sprawozdanie EK A7-0164/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

2.

Sprawozdanie TOŠENOVSKÝ A7-0160/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

3.

Sprawozdanie GLANTE A7-0161/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

4.

Sprawozdanie ZWIEFKA A7-0194/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

5.

Sprawozdanie SCICLUNA A7-0182/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

6.

Sprawozdanie SURJÁN A7-0200/2010 – JEDNO GŁOSOWANIE

7.

Sprawozdanie CZARNECKI A7-0096/2010 - REZOLUCJA

8.

Sprawozdanie LUDFORD A7-0198/2010 – REZOLUCJA LEGISLACYJNA

9.

Sprawozdanie BAUER A7-0137/2010 – POPR. 1=29

10.

Sprawozdanie BAUER A7-0137/2010 – REZOLUCJA LEGISLACYJNA

11.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 293

12.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 251

13.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 252

14.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 253

15.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 101/1

16.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 101/2

17.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 328

18.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 324

19.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 268

20.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 295

21.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 144

22.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 312

23.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 145

24.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 POPR. 313PC/1 (ARTYKUŁ 31 UST. 1)

25.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 POPR. 313PC/2 (ARTYKUŁ 31 UST. 1)

26.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 POPR. 313PC/1 (ARTYKUŁ 31 UST. 2)

27.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 UST. 313PC/2 (ARTYKUŁ 31 UST. 2)

28.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 297 S

29.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 314

30.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 316 S

31.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 300 S

32.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 180

33.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 301 S

34.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 191

35.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 302

36.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 276

37.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – POPR. 309

38.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – ZMIENIONY WNIOSEK

39.

Sprawozdanie SOMMER A7-0109/2010 – REZOLUCJA LEGISLACYJNA

40.

RC-B7-0348/2010 – Posiedzenie Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.) - UE 2020 – UST. 22, LITERA c)/2

41.

RC-B7-0348/2010 – Posiedzenie Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.) - UE 2020 - REZOLUCJA

42.

RC-B7-0349/2010 – Posiedzenie Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.) – Zarządzania gospodarcze – UST. 12/1

43.

RC-B7-0349/2010 – Posiedzenie Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.) – Zarządzanie gospodarcze – UST. 31/2

44.

RC-B7-0349/2010 - Posiedzenie Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.) – Zarządzanie gospodarcze - REZOLUCJA

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 16 CZERWCA 2010 R.

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK

Przewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.

2.   Skład delegacji do Komitetu Parlamentarnego WE-CARIFORUM (termin składania poprawek)

Przewodniczący poinformował, że otrzymał od Konferencji Przewodniczących propozycje nominacji do delegacji do Komitetu Parlamentarnego WE-Cariforum, które zostały przekazane posłom pocztą elektroniczną i są załączone do tego protokołu.

Termin składania poprawek: 16.06.2010 r. do godz.10.

Głosowanie: pkt 8.15 protokołu z dnia 16.6.2010.

3.   Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych związane z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą:

 

Komisja TRAN

Dyrektywa komisji …/…/UE z dnia […] r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (D008440/02 - 2010/2707(RPS) - termin: 18.8.2010)

odesłany komisja przedm.

właśc.: TRAN

 

Komisja ENVI

Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorotalonilu, klotianidyny, difenokonazolu, fenheksamidu, flubendiamidu, nikotyny, spirotetramatu, tiakloprydu i tiametoksamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D009081/02 - 2010/2727(RPS) - termin: 27.7.2010)

odesłany komisja przedm.

właśc.: ENVI

Projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki VII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (D009285/04 - 2010/2720(RPS) - termin: 21.8.2010)

odesłany komisja przedm.

właśc.: ENVI

Projekt decyzji Komisji zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku zastosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanych eterów difenylowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D009293/01 - 2010/2712(RPS) - termin: 20.8.2010)

odesłany komisja przedm.

właśc.: ENVI

Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D009444/03 - 2010/2714(RPS) - termin: 20.8.2010)

odesłany komisja przedm.

właśc.: ENVI

Projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów (D009507/01 - 2010/2725(RPS) - termin: 22.8.2010)

odesłany komisja przedm.

właśc.: ENVI

Projekt decyzji Komisji w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (D009576/02 - 2010/2717(RPS) - termin: 21.8.2010)

odesłany komisja przedm.

właśc.: ENVI

opinia: PECH

 

Komisja CULT

Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie (D009580/01 - 2010/2722(RPS) - termin: 22.8.2010)

odesłany komisja przedm.

właśc.: CULT

opinia: EMPL

 

Komisja EMPL

Projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 wykonujące rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w zakresie gromadzonych danych oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości (D009581/01 - 2010/2721(RPS) - termin: 22.8.2010)

odesłany komisja przedm.

właśc.: EMPL

 

Komisja ITRE

Projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii odnośnie do ustanowienia zestawu rocznych statystyk dotyczących energii jądrowej oraz dostosowania odniesień metodycznych zgodnie z NACE Rév. 2 (D009491/02 - 2010/2719(RPS) - termin: 22.8.2010)

odesłany komisja przedm.

właśc.: ITRE

Projekt rozporządzenia Komisji ustanawiającego na 2010 r. „listę Prodcom” – wykaz produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (D009631/01 - 2010/2716(RPS) - termin: 21.8.2010)

odesłany komisja przedm.

właśc.: ITRE

Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (D009645/01 - 2010/2723(RPS) - termin: 22.8.2010)

odesłany komisja przedm.

właśc.: ITRE

 

Komisja IMCO

Projekt rozporządzenia Komisji ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (D009538/02 - 2010/2708(RPS) - termin: 20.8.2010)

odesłany komisja przedm.

właśc.: IMCO

Projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (D009776/01 - 2010/2718(RPS) - termin: 21.6.2010)

odesłany komisja przedm.

właśc.: IMCO

4.   Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.) - Przygotowania do szczytu G20 (26-27 czerwca) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.)

Oświadczenie Komisji: Przygotowania do szczytu G20 (26-27 czerwca)

Diego López Garrido (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Werner Langen, Stephen Hughes, Lena Ek i Philippe Lamberts.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kay Swinburne, Willy Meyer, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Marielle De Sarnez, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Chountis, Niki Tzavela, Andrew Henry William Brons, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Adina-Ioana Vălean, Zbigniew Ziobro, Jaroslav Paška, Jean-Pierre Audy, Juan Fernando López Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Paulo Rangel, Edite Estrela, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Ernst Strasser, Michael Cashman, Arturs Krišjānis Kariņš, José Manuel García-Margallo y Marfil i Tunne Kelam.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał András Gyürk.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Othmar Karas, Jutta Steinruck, Pat the Cope Gallagher, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Monika Flašíková Beňová, Constance Le Grip, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Derek Vaughan i Antonio Cancian.

Głos zabrali: Diego López Garrido i Olli Rehn (członek Komisji).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Martin Schulz, Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms i Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie strategii UE 2020 (B7-0348/2010);

Martin Schulz, Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms i Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie europejskiego zarządzania gospodarczego (B7-0349/2010);

Guy Verhofstadt i Lena Ek w imieniu grupy ALDE, w sprawie strategii UE 2020 (B7-0351/2010);

Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij i Albert Deß w imieniu grupy PPE, w sprawie sztandarowych inicjatyw strategii UE 2020 (B7-0353/2010)

Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides i Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie strategii UE 2020 – nowej europejskiej strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu (B7-0354/2010);

Guy Verhofstadt i Lena Ek w imieniu grupy ALDE, w sprawie konieczności wzmocnienia ładu gospodarczego (B7-0355/2010);

Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas i Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE, w sprawie zarządzania gospodarką (B7-0356/2010);

Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides i Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zarządzania gospodarczego UE (B7-0357/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 16.6.2010 i pkt 8.13 protokołu z dnia 16.6.2010.

5.   Konkluzje ze szczytu UE/Rosja (31 maja - 1 czerwca) (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Konkluzje ze szczytu UE/Rosja (31 maja - 1 czerwca)

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Adrian Severin w imieniu grupy S&D, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, i Charles Tannock w imieniu grupy ECR.

6.   Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodnicząca przywitała delegację z Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chińskiej Republiki Ludowej pod przewodnictwem Zha Peixina, wiceprzewodniczącego komisji spraw zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Chin. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.

7.   Konkluzje ze szczytu UE/Rosja (31 maja - 1 czerwca) (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Konkluzje ze szczytu UE/Rosja (31 maja - 1 czerwca)

Głos zabrali: Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Jean-Marie Le Pen niezrzeszony, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Jacek Olgierd Kurski, Bastiaan Belder, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Francisco José Millán Mon i Kristian Vigenin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Inese Vaidere, Ioan Mircea Pașcu i Andreas Mölzer.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Heidi Hautala, Werner Schulz i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wniosków ze szczytu UE-Rosja, który odbył się w Rostowie nad Donem w dniu 31 maja i 1 czerwca 2010 r. (B7-0293/2010);

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Knut Fleckenstein i Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, w sprawie wyników szczytu UE-Rosja, który odbył się w Rostowie nad Donem w dniu 31 maja i 1 czerwca 2010 r. (B7-0296/2010);

Helmut Scholz i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie szczytu UE–Rosja (B7-0297/2010);

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Edvard Kožušník i Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, w sprawie wyników szczytu UE-Rosja (B7-0298/2010);

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Krzysztof Lisek, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller i Mário David w imieniu grupy PPE, w sprawie szczytu UE-Rosja (31 maja – 1 czerwca) (B7-0299/2010);

Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, w sprawie wyników szczytu UE-Rosja, który odbył się w Rostowie nad Donem w dniu 31 maja i 1 czerwca 2010 r. (B7-0300/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 17.6.2010.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Robert Atkins, który zaprotestował przeciwko opóźnieniu, z jakim zaczęło się głosowanie.

8.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

8.1.   Wspólny program badawczo-rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskich [COM(2009)0610 - C7-0263/2009- 2009/0169(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Lena Ek (A7-0164/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA, i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0212)

8.2.   Struktury zarządzania europejskimi programami radionawigacji satelitarnej ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi [COM(2009)0139 - C6-0103/2009- 2009/0047(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0213)

8.3.   Europejski program obserwacji Ziemi (GMES) (lata 2011-2013) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES) i jego początkowych operacji (lata 2011-2013) [COM(2009)0223 - C7-0037/2009- 2009/0070(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Norbert Glante (A7-0161/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0214)

8.4.   Przyjęcie statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Unię Europejską [08612/2010 - C7-0109/2010- 2009/0085(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Herbert Reul (A7-0176/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0215)

8.5.   Zgoda na wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawej *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji [09898/2010 - C7-0145/2010- 2010/0066(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Tadeusz Zwiefka (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0216)

8.6.   Przyjęcie euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady o przyjęciu euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. [COM(2010)0239 - 2010/0135(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0217)

8.7.   Projekt budżetu korygującego 04/2010 - sekcja 3 - Komisja (nadwyżka 2009) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego 04/2010 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, sekcja 3 - Komisja [10930/2010 - 2010/2056(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: László Surján (A7-0200/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0218)

8.8.   Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Rada (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 2 – Rada [SEC(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0219)

Wystąpienia

Ryszard Czarnecki (sprawozdawca) przed głosowaniem, oraz Jean-Pierre Audy w sprawie dostosowań technicznych, które należy wnieść do tekstu po głosowaniu w sprawie absolutorium, które miało miejsce podczas ostatniej sesji (pkt 6.6 protokołu z dnia 19.5.2010).

8.9.   Prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0220)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0220)

8.10.   Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Edit Bauer (A7-0137/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI

Odrzucony

Po przyjęciu przez Parlament na początku głosowania poprawek 1 i 29 odrzucających wspólne stanowisko, Štefan Füle (członek Komisji) poinformował, że Komisja przeanalizuje różne opcje, w tym ewentualnie wycofanie swojego stanowiska.

Przewodniczący oświadczył, że tekst zostaje ponownie odesłany do komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 56 ust.1 Regulaminu.

Głos zabrali: Pervenche Berès, która stwierdziła, że przekazanie tekstu komisji przedmiotowo właściwej jest bezcelowe, jeżeli Komisja potwierdzi, że wycofuje swoje stanowisko, Štefan Füle, który sprecyzował, że omawiane wycofanie jest na razie jedną z wielu rozważanych opcji, Pervenche Berès, która w związku z tym zwróciła się do Zgromadzenia o opowiedzenie się za projektem rezolucji legislacyjnej, która miałaby na celu odrzucenie stanowiska Komisji, Edit Bauer (sprawozdawczyni) i Giles Chichester, którzy nie zgodzili się z tym wnioskiem oraz Emilie Turunen, która go poparła.

W GE (przy 337 głosach za, 329 głosach przeciw, 9 abstentions), Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrał Hannes Swoboda.

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0221)

Przewodniczący ogłosił zamknięcie procedury zgodnie z art. 56 ust. 2 Regulaminu.

8.11.   Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Renate Sommer (A7-0109/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0222)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0222)

Wystąpienia

Glenis Willmott, wniosła poprawkę ustną do poprawki 101, która nie została utrzymana, ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się jej rozważeniu.

Renate Sommer (sprawozdawczyni):

wniosła sprostowanie do wersji niemieckiej poprawki 48;

wniosła poprawkę ustną do poprawki 130, która nie została utrzymana, ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się jej rozważeniu;

sprecyzowała, że częściowe przyjęcie poprawki 101 nie unieważnia poprawki 328, zwróciła się zatem o poddanie jej pod głosowanie (Przewodniczący nadał dalszy bieg temu wnioskowi);

zwróciła się o poddanie pod głosowanie poprawki 339 (Przewodniczący nadał dalszy bieg temu wnioskowi );

poparła wniosek Carla Schlytera dotyczący poddania pod głosowanie poprawki 144, nawet w przypadku przyjęcia poprawki 295;

zwróciła się o elektroniczną weryfikację głosowania nad poprawką 346.

Carl Schlyter w sprawie poprawek 295, 144, 314 i 297.

Joseph Daul zwrócił się o przełożenie ze względu na późną godzinę części głosowania przewidzianego na dzisiaj na późniejsze posiedzenie. (Parlament poparł ten wniosek).

8.12.   Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.) - UE 2020 (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0348/2010, B7-0351/2010, B7-0353/2010 i B7-0354/2010

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0348/2010

(zastępujący B7-0348/2010, B7-0351/2010 i B7-0353/2010):

złożony przez następujących posłów:

 

Joseph Daul i Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE,

 

Martin Schulz i Stephen Hughes w imieniu grupy S&D,

 

Guy Verhofstadt i Lena Ek w imieniu grupy ALDE,

 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms i Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE,

 

Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR

Przyjęto (P7_TA(2010)0223)

(Projekt rezolucji B7-0354/2010 stał się bezprzedmiotowy.)

8.13.   Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.) - Zarządzanie gospodarcze (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0349/2010, B7-0355/2010, B7-0356/2010 i B7-0357/2010

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0349/2010

(zastępujący B7-0349/2010, B7-0355/2010 i B7-0356/2010):

złożony przez następujących posłów:

 

Joseph Daul i Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE,

 

Martin Schulz i Stephen Hughes w imieniu grupy S&D,

 

Guy Verhofstadt i Lena Ek w imieniu grupy ALDE,

 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms i Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE,

 

Przyjęto (P7_TA(2010)0224)

(Projekt rezolucji B7-0357/2010 stał się bezprzedmiotowy.)

8.14.   Projekt decyzji w sprawie powołania i zwiększenia liczby członków komisji specjalnej ds. wyzwań politycznych i środków budżetowych dla Unii Europejskiej rozwijającej się w sposób zrównoważony po 2013 r. (głosowanie)

Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 184 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie powołania specjalnej komisji ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r., a także kompetencji, składu liczebnego i okresu funkcjonowania tej komisji (B7-0295/2010)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0225)

8.15.   Propozycje dotyczące nominacji do delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE (głosowanie)

Propozycje Konferencji Przewodniczących w sprawie wniosku o powołanie członków delegacji do komisji parlamentarnej WE–CARIFORUM

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROPOZYCJE KONFERENCJI PRZEWODNICZĄCYCH

Zatwierdzono (zob. załącznik 1 do protokołu)

9.   Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Lena Ek - A7-0164/2010

Jarosław Kalinowski

Sprawozdanie Edward Scicluna - A7-0182/2010

Peter Jahr, Siiri Oviir i Laima Liucija Andrikienė

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A7-0096/2010

Ryszard Czarnecki i Ashley Fox

Sprawozdanie Sarah Ludford - A7-0198/2010

Nicole Sinclaire i Gerard Batten

Sprawozdanie Edit Bauer - A7-0137/2010

Nicole Sinclaire

Sprawozdanie Renate Sommer - A7-0109/2010

Clemente Mastella, Peter Jahr, Mario Pirillo i Siiri Oviir

Sprawozdanie Edit Bauer - A7-0137/2010

Siiri Oviir

Sprawozdanie Renate Sommer - A7-0109/2010

Jarosław Kalinowski, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Horst Schnellhardt i Linda McAvan

Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (17 czerwca 2010 r.) - «Zarządzanie gospodarcze» B7-0349/2010

Gerard Batten

10.   Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14 h 35 i wznowione o 15 heures.)

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS

Wiceprzewodniczący

11.   Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

12.   Izraelska operacja wojskowa przeciwko flotylli humanitarnej i blokada strefy Gazy (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Izraelska operacja wojskowa przeciwko flotylli humanitarnej i blokada strefy Gazy

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Ioannis Kasoulides w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Eva Joly, Sajjad Karim, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Daniël van der Stoep, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Alexander Graf Lambsdorff, Hélène Flautre, Georgios Toussas, Niki Tzavela, Andreas Mölzer, Michèle Striffler, Corina Crețu, Ivo Vajgl, György Schöpflin, Göran Färm, Sarah Ludford, Sari Essayah, María Muñiz De Urquiza, Dominique Baudis, Richard Howitt, Tunne Kelam, Simon Busuttil i Elena Băsescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Antonio Masip Hidalgo, Frédérique Ries, Reinhard Bütikofer, Charles Tannock, Marian-Jean Marinescu, Izaskun Bilbao Barandica, Margrete Auken, Franz Obermayr, Isabelle Durant i Christine De Veyrac.

Głos zabrał Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, w sprawie izraelskiej operacji wojskowej przeciwko flotylli humanitarnej i blokady strefy Gazy w sprawie operacji wojskowej Izraela przeciw humanitarnemu konwojowi statków oraz blokady Strefy Gazy (B7-0345/2010);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Vito Bonsignore, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Mário David, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Dominique Vlasto, Lena Kolarska-Bobińska, Tunne Kelam i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, w sprawie izraelskiej operacji wojskowej przeciwko flotylli humanitarnej i blokady strefy Gazy w sprawie operacji wojskowej Izraela przeciw flotylli humanitarnej oraz blokadzie Strefy Gazy (B7-0347/2010);

Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Corina Crețu, Proinsias De Rossa, Göran Färm, Richard Howitt, Ivailo Kalfin, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Olga Sehnalová i Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, w sprawie izraelskiej operacji wojskowej przeciwko flotylli humanitarnej i blokady strefy Gazyw sprawie operacji wojskowej Izraela przeciw flotylli statków z pomocą humanitarną oraz blokady Strefy Gazy (B7-0350/2010);

Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot, Jean Lambert, Bart Staes, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Grèze, Keith Taylor i Michail Tremopoulos w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie izraelskiej operacji wojskowej przeciwko flotylli humanitarnej i blokady strefy Gazyw sprawie operacji wojskowej Izraela przeciw flotylli statków z pomocą humanitarną oraz blokady Strefy Gazy (B7-0379/2010);

Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Oreste Rossi, Mara Bizzotto i Giancarlo Scottà w imieniu grupy EFD, w sprawie izraelskiej operacji wojskowej przeciwko flotylli humanitarnej i blokady strefy Gazyw sprawie operacji wojskowej Izraela przeciw flotylli statków z pomocą humanitarną oraz blokady Strefy Gazy (B7-0385/2010);

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal i Mirosław Piotrowski w imieniu grupy ECR, w sprawie izraelskiej operacji wojskowej przeciwko flotylli humanitarnej i blokady strefy Gazyw sprawie operacji wojskowej Izraela przeciw flotylli statków z pomocą humanitarną oraz blokady Strefy Gazy (B7-0386/2010);

Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Eva-Britt Svensson, Nikolaos Chountis i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie izraelskiej operacji wojskowej przeciwko flotylli humanitarnej w drodze do strefy Gazy w dniu 31 maja 2010 r. w sprawie operacji wojskowej Izraela przeciw flotylli humanitarnej oraz blokady Gazy (B7-0389/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 17.6.2010.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Wiceprzewodniczący

13.   Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka (2008) - Polityka UE na rzecz obrońców praw człowieka - Handel towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur - (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka (2008)

Sprawozdanie w sprawie strategii politycznych UE na rzecz obrońców praw człowieka [2009/2199(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Heidi Hautala (A7-0157/2010)

Pytanie ustne (O-0056/2010) zadane przez Gabriele Albertini, w imieniu komisji AFET i Vital Moreira, w imieniu komisji INTA, do Rady: Wdrożenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 (B7-0303/2010)

Pytanie ustne (O-0057/2010) zadane przez Gabriele Albertini, w imieniu komisji AFET i Vital Moreira, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Wdrożenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 (B7-0304/2010)

Heidi Hautala przedstawiła sprawozdanie.

Gabriele Albertini i Vital Moreira zadali pytania ustne.

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) odpowiedziała na pytania ustne.

Głos zabrali: László Tőkés w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Metin Kazak w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, David Campbell Bannerman w imieniu grupy EFD, Nicole Sinclaire niezrzeszona, Andrzej Grzyb, Vittorio Prodi, Kristiina Ojuland, Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Marietje Schaake, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, María Muñiz De Urquiza, Janusz Wojciechowski, Kinga Gál, Janusz Władysław Zemke i Jacek Protasiewicz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jarosław Leszek Wałęsa, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Catherine Grèze i Gerard Batten.

Głos zabrały: Catherine Ashton i Heidi Hautala.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Metin Kazak i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, w sprawie handlu towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur (B7-0360/2010);

Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, w sprawie handlu towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur w sprawie handlu towarami stosowanymi do zadawania tortur (B7-0363/2010);

Richard Howitt, Kader Arif, Véronique De Keyser i Maria Eleni Koppa w imieniu grupy S&D, w sprawie handlu towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur (B7-0365/2010);

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Yannick Jadot i Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie handlu niektórymi towarami stosowanymi do tortur (B7-0367/2010);

Robert Sturdy i Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie handlu towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur w sprawie handlu towarami stosowanymi do zadawania tortur (B7-0368/2010);

Marie-Christine Vergiat i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie handlu towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur (B7-0369/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 17.6.2010 i pkt 7.12 protokołu z dnia 17.6.2010.

14.   Sytuacja na Półwyspie Koreańskim (debata)

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Sytuacja na Półwyspie Koreańskim

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Christian Ehler w imieniu grupy PPE, i Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Roger Helmer w imieniu grupy ECR, i George Sabin Cutaș.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler, Anna Rosbach, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock i Christian Ehler.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim (B7-0358/2010);

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim (B7-0359/2010);

Christian Ehler, Ioannis Kasoulides i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim (B7-0361/2010);

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim (B7-0362/2010);

Willy Meyer, Nikolaos Chountis i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim (B7-0364/2010);

Adrian Severin, George Sabin Cutaș, David Martin i Peter Simon w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim (B7-0366/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 17.6.2010.

15.   Bośnia i Hercegowina (debata)

Oświadczenie Komisji: Bośnia i Hercegowina

Štefan Füle (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Doris Pack w imieniu grupy PPE, Emine Bozkurt w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Eduard Kukan, Hannes Swoboda, Monica Luisa Macovei, Zoran Thaler i Bernd Posselt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Ibrisagic, Katarína Neveďalová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu i Csaba Sógor.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Doris Pack w imieniu komisji AFET, w sprawie sytuacji w Bośni i Hercegowinie (B7-0342/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.14 protokołu z dnia 17.6.2010.

16.   Skład komisji i delegacji

Z sekretariatu posłów niezrzeszonych przewodniczący otrzymał następującą nominację :

komisja ITRE: Béla Kovács

Delegacja ds. stosunków z Półwyspem Arabskim: Béla Kovács.

Niniejsza nominacja zostanie uznana za ratyfikowaną, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 18 h 55 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS

Wiceprzewodniczący

17.   Umowa o ruchu lotniczym UE-USA (debata)

Oświadczenie Komisji: Umowa o ruchu lotniczym UE-USA

Kristalina Georgieva (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Mathieu Grosch w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, i Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Silvia-Adriana Țicău.

Głos zabrała Kristalina Georgieva.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, w sprawie Umowy UE–USA o transporcie lotniczym (B7-0370/2010);

Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, w sprawie Umowy UE–USA o transporcie lotniczym (B7-0371/2010);

Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Umowy UE–USA o transporcie lotniczym (B7-0372/2010);

Mathieu Grosch w imieniu grupy PPE, w sprawie Umowy UE–USA o transporcie lotniczym (B7-0373/2010);

Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, w sprawie Umowy UE–USA o transporcie lotniczym (B7-0374/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.15 protokołu z dnia 17.6.2010.

18.   Wdrożenie dyrektyw pierwszego pakietu kolejowego (debata)

Oświadczenie Komisji: Wdrożenie dyrektyw pierwszego pakietu kolejowego

Kristalina Georgieva (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Carlo Fidanza w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Antonio Cancian, Brian Simpson, Georgios Toussas i Georges Bach.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Silvia-Adriana Țicău i Jaroslav Paška.

Głos zabrała Kristalina Georgieva.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Brian Simpson w imieniu komisji TRAN, w sprawie wdrożenia pierwszego pakietu dyrektyw kolejowych (2001/12/WE, 2001/13/WE oraz 2001/14/WE) (B7-0344/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.16 protokołu z dnia 17.6.2010.

19.   Powodzie w krajach Europy Środkowej, a w szczególności w Polsce, w Republice Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech (debata)

Oświadczenie Komisji: Powodzie w krajach Europy Środkowej, a w szczególności w Polsce, w Republice Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech

Kristalina Georgieva (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Czesław Adam Siekierski w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Csanád Szegedi niezrzeszony, Tamás Deutsch, Adam Gierek, Sergej Kozlík, Elisabeth Schroedter, Oldřich Vlasák, Jan Březina, Joanna Senyszyn, Zbigniew Ziobro, Anna Záborská, Olga Sehnalová, Ryszard Czarnecki, Joachim Zeller, Monika Smolková, Jacek Olgierd Kurski, Jarosław Kalinowski, Monika Flašíková Beňová i Kinga Göncz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Ioan Enciu, Mirosław Piotrowski, Angelika Werthmann, Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jacek Protasiewicz, Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik i Silvia-Adriana Țicău.

Głos zabrała Kristalina Georgieva.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Czesław Adam Siekierski, Tamás Deutsch, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Markus Pieper, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Jan Březina, Lambert van Nistelrooij, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Piotr Borys, Artur Zasada, Milan Zver i Jacek Saryusz-Wolski w imieniu grupy PPE, w sprawie klęsk żywiołowych w Europie Środkowej (B7-0346/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.17 protokołu z dnia 17.6.2010.

20.   Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości (debata)

Pytanie ustne (O-0063/2010) zadane przez Klausa-Heinera Lehnego w imieniu komisji JURI, Szkolenia w dziedzinie sądownictwa - plan działania służący realizacji programu sztokholmskiego (B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, zastępca autora, zadał pytanie ustne.

Kristalina Georgieva (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, i Cecilia Wikström.

Głos zabrała Kristalina Georgieva

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Bernhard Rapkay w imieniu grupy S&D, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, i Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, w sprawie szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – programu sztokholmskiego (B7-0294/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.18 protokołu z dnia 17.6.2010.

21.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 442.783/OJJE).

22.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:55.

Klaus Welle

Sekretarz Generalny

Rainer Wieland

Wiceprzewodniczący


Środa, 16 czerwca 2010 r.
LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Środa, 16 czerwca 2010 r.
ZAŁĄCZNIK I

Delegacja do komisji parlamentarnej Cariforum-WE

Stali członkowie

PPE:

Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxela, Maurice Ponga, Peter Šťastný, Eleni Theocharous, Pablo Zalba Bidegain i Paweł Zalewski

S&D:

Enrique Guerrero Salom, Bernd Lange, David Martin i Patrice Tirolien

ALDE:

Louis Michel i Niccolò Rinaldi

Verts/ALE:

José Bové

ECR:

Robert Sturdy.


Środa, 16 czerwca 2010 r.
ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (…, …, …)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (…, …, …,)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

§

ustęp

art.

artykuł

pp

punkt preambuły

PR

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Wspólny program badawczo-rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169) *** I

Sprawozdanie: Lena Ek (A7-0164/2010)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

630, 14, 6

2.   Struktury zarządzania europejskimi programami radionawigacji satelitarnej ***I

Sprawozdanie: Evžen Tošenovský (A7-0160/2010)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

623, 36, 6

3.   Europejski program obserwacji Ziemi (GMES) (lata 2011-2013) ***I

Sprawozdanie: Norbert Glante (A7-0161/2010)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

624, 33, 12

4.   Przyjęcie statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) ***I

Zalecenie: Herbert Reul (A7-0176/2010)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

 

+

 

5.   Zgoda na wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawej ***

Zalecenie: Tadeusz Zwiefka (A7-0194/2010)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

615, 30, 33

6.   Przyjęcie euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. *

Sprawozdanie: Edward Scicluna (A7-0182/2010)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

589, 40, 52

7.   Projekt budżetu korygującego 04/2010 - sekcja 3 - Komisja (nadwyżka 2009)

Sprawozdanie: László Surján (A7-0200/2010) (wymagana większość kwalifikowana)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

652, 18, 11

8.   Absolutorium 2008: budżet ogólny UE, Rada

Sprawozdanie: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji

§ 2

7=

33=

S&D

ALDE

 

+

 

Po ust. 3

12=

20=

38=

46=

S&D

PPE

ALDE

GUE/NGL,

Verts/ALE

 

+

 

13=

21=

39=

47=

S&D

PPE

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

 

+

 

§ 4

22

PPE

 

+

 

§ 5

43

GUE/NGL

Verts/ALE

 

-

 

§ 7

23s

PPE

ge

+

503, 167, 3

Po ust. 7

41

GUE/NGL

Verts/ALE

 

-

 

19

S&D

ge

+

396, 274, 7

§ 8

24s

PPE

 

+

 

3

EFD

 

 

§ 9

25s

PPE

 

w

 

8=

34=

S&D

ALDE

 

+

 

§ 10

26s

PPE

 

+

 

§ 11

9=

35=

S&D

ALDE

 

+

 

§ 12

27=

40=

PPE

ALDE

 

+

 

2

GUE/NGL

Verts/ALE

ge

+

361, 309, 3

§ 14

10=

36=

S&D

ALDE

 

+

 

§ 15

14s=

28s=

S&D

PPE

 

+

 

§ 17

6

EFD

ge

+

393, 274, 9

§ 20

11=

37=

S&D

ALDE

 

+

 

Po ust. 23

44

GUE/NGL

Verts/ALE

 

+

 

45

GUE/NGL

Verts/ALE

 

-

 

§ 24

16s=

30s=

S&D

PPE

 

+

 

Po ust. 24

15=

29=

S&D

PPE

 

+

 

§ 25

17s=

31s=

S&D

PPE

 

+

 

§ 26

18s=

32s=

S&D

PPE

 

+

 

po odniesieniu 1

4

EFD

 

-

 

Punkt A preambuły

5

EFD

 

-

 

42

GUE/NGL, Verts/ALE

 

+

 

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością)