ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.132.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 132

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
21 maja 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2010/C 132/01

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dotycząca wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im

1

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2010/C 132/02

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

6

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2010/C 132/03

Kursy walutowe euro

9

2010/C 132/04

Lista dotacji przyznanych na rok budżetowy 2009 w ramach linii budżetowej 05.08.06(Opublikowana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2208/2002)

10

2010/C 132/05

Zawiadomienie dla importerów – Przywóz do UE tuńczyka z Kolumbii i Salwadoru

15

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2010/C 132/06

Postępowanie likwidacyjne – Decyzja (Rozporządzenie EHA/662/2010 z dnia 15 marca 2010 r.) o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Seguros Mercurio, S.A. (Opublikowano zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

16

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2010/C 132/07

Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

17

2010/C 132/08

Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

19

 

Sprostowania

2010/C 132/09

Sprostowanie do zgłoszenia zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 126 z 18.5.2010, s. 16)

20

PL

 


I Rezolucje, zalecenia i opinie

OPINIE

Europejski Inspektor Ochrony Danych

21.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 132/1


Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dotycząca wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im

2010/C 132/01

EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 16,

uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 8,

uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1),

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, w szczególności jego art. 41 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ OPINIĘ:

I.   WPROWADZENIE

1.

W dniu 29 października 2009 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im (3). Rozporządzenie to ma zastąpić dyrektywę Rady 94/56/WE ustanawiającą podstawowe zasady regulujące postępowanie w dochodzeniu przyczyn wypadków i zdarzeń w lotnictwie cywilnym (4).

2.

Nie skonsultowano się z EIOD zgodnie z wymogami art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Obecna opinia opiera się zatem na art. 41 ust. 2 tego samego rozporządzenia. EIOD zaleca włączenie odniesienia do niniejszej opinii w preambułę wniosku.

3.

Pomimo że EIOD z żalem stwierdza, że nie skonsultowano się z nim w odpowiednim czasie, tytułem uwagi o charakterze ogólnym zauważa z zadowoleniem, że aspekty związane z ochroną danych zostały uwzględnione we wniosku. Niektóre przepisy wymagają, aby przewidziane środki pozostawały bez uszczerbku dla dyrektywy 95/45/WE, a poufność danych jest jednym z najważniejszych aspektów wniosku.

4.

EIOD stwierdził jednak istnienie pewnych braków i niejasności dotyczących kwestii ochrony danych osobowych. Uwagi te zostaną rozwinięte w rozdziale III, po przedstawieniu kontekstu i okoliczności powstania wniosku w rozdziale II.

II.   KONTEKST I OKOLICZNOŚCI POWSTANIA WNIOSKU

5.

Wniosek ma na celu uaktualnienie istniejących regulacji w dziedzinie badania wypadków lotniczych. Wcześniejsze przepisy, przyjęte piętnaście lat temu, nie odpowiadają już nowemu wspólnemu rynkowi lotniczemu i wiedzy specjalistycznej koniecznej przy bardziej skomplikowanych układach statków powietrznych. Narastające różnice między możliwością prowadzenia dochodzeń w państwach członkowskich są również uzasadnieniem dla nowych ram wspierających współpracę i koordynację krajowych organów dochodzeniowych.

6.

W związku z tym we wniosku skupiono się na ustanowieniu europejskiej sieci organów ds. badania zdarzeń lotniczych, aby ułatwić prowadzenie lepiej zorganizowanej współpracy. Wniosek zawiera także wiążące przepisy, których głównym celem jest określenie wzajemnych praw i obowiązków krajowych organów dochodzeniowych oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), zapewnienie ochrony danych szczególnie chronionych oraz ustanowienie jednolitych wymogów w zakresie stosowania zalecenia dotyczącego bezpieczeństwa.

7.

EIOD nie ma żadnych uwag w odniesieniu do ogólnego celu omawianego wniosku i w pełni popiera podjętą inicjatywę, która ma na celu poprawienie skuteczności badań i w konsekwencji zapobieganie wypadkom lotniczym w przyszłości. Przedstawione poniżej uwagi koncentrują się na tych aspektach wniosku, które mają wpływ na ochronę danych osobowych, w szczególności przetwarzanie danych z list pasażerów, danych dotyczących ofiar, ich rodzin i świadków jak również personelu pokładowego, podczas różnych etapów badania oraz w kontekście wymiany informacji między organami ds. badania zdarzeń lotniczych.

III.   ANALIZA WNIOSKU

III.1.   Cel wniosku

8.

Motyw 3 i art. 1 przywołują ograniczenie określone wcześniej w uzasadnieniu wniosku, zgodnie z którym jedynym celem badań wypadków lub incydentów powinno być zapobieganie wypadkom i incydentom w przyszłości bez orzekania co do winy lub odpowiedzialności. EIOD z zadowoleniem przyjmuje ten zapis, który jest zgodny z zasadą celowości przedstawioną w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i w art. 6 dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z tymi przepisami dane osobowe należy przetwarzane w konkretnych, jasno określonych i zgodnych z prawem celach i nie poddawać dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

9.

Mimo że celowość tę określono jasno na początku wniosku, istotne jest, aby żadne odstępstwo nie pozbawiło tej zasady jej istoty, o czym będzie mowa w rozdziałach III.4–III.6.

10.

EIOD zauważa, że poza głównym celem, jakim jest poprawa bezpieczeństwa lotniczego, projekt rozporządzenia przewiduje również gromadzenie danych osobowych w kontekście pomocy ofiarom i ich rodzinom (art. 23). EIOD nie stwierdza istnienia niedociągnięć w zakresie zgodności tego celu z celem badania wypadków i incydentów. Artykuł 1 rozporządzenia mógłby jednak zostać uzupełniony, aby uwzględniał we właściwy sposób oba aspekty rozporządzenia.

III.2.   Gromadzenie informacji

11.

We wniosku opisano szczegółowo szeroki zakres informacji, które mogą uzyskać osoby odpowiedzialne za badanie. Obejmuje on w szczególności dane osobowe, takie jak te pochodzące z rejestratorów parametrów lotu i wszelkie inne zarejestrowane informacje, wyniki badania ciał ofiar lub osób zaangażowanych w eksploatację statku powietrznego oraz przesłuchiwania świadków, od których można zażądać istotnych informacji lub dowodów.

12.

Informacje te udostępniane są osobie odpowiedzialnej za badanie, jak również jej ekspertom i doradcom oraz pełnomocnym przedstawicielom, zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. EASA ma również prawo dostępu do niektórych informacji, kiedy bierze udział w badaniu pod kontrolą osoby odpowiedzialnej za badanie, z kilkoma wyjątkami, na przykład kiedy świadek nie zgadza się na ujawnienie swoich zeznań.

13.

Wniosek zawiera również warunki udostępniania listy pasażerów. Cel tego zabiegu nie jest związany wyłącznie z prowadzaniem badania, ale odnosi się również do konieczności kontaktowania się z rodzinami i służbami medycznymi.

14.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje stopień szczegółowości zawartych we wniosku warunków gromadzenia danych osobowych w związku z wyznaczonym celem, który jest zgodny z zasadą konieczności (5) przepisów o ochronie danych.

III.3.   Przechowywanie danych osobowych

15.

EIOD rozumie konieczność powszechnego gromadzenia informacji, w tym danych osobowych określonych powyżej, podkreśla jednak potrzebę ustanowienia surowych przepisów w zakresie ich przechowywania i nieujawniania osobom trzecim.

16.

Jeżeli chodzi o przechowywanie, w art. 14 wniosku przewiduje się konieczność zachowywania dokumentów, materiałów i nagrań z oczywistych powodów związanych z prowadzeniem badania. Wniosek nie zawiera jednak żadnego wskazania odnośnie do czasu przechowywania tych informacji. Zgodnie z zasadami ochrony danych (6), dane osobowe należy przechowywać „w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub dla których są dalej przetwarzane”. Z tego powodu dane osobowe należy z zasady usuwać niezwłocznie po zakończeniu badania lub przechowywać je w formacie anonimowym, jeśli całkowite usunięcie nie jest możliwe (7). Wszelkie powody dłuższego przechowywania danych identyfikowalnych należy wskazać i uzasadnić, z uwzględnieniem kryteriów służących do identyfikacji osób, które mają prawo przechowywać dane. We wniosku należy wprowadzić odpowiedni przepis, który powinien mieć zastosowanie horyzontalne do wszelkich danych osobowych wymienianych w sieci.

III.4.   Dostępność i publikowanie informacji

17.

Mimo że wniosek ustanawia jako zasadę, że dane osobowe należy wykorzystywać wyłącznie na potrzeby badania i przez osoby odpowiedzialne za takie badania, tekst wniosku zawiera kilka szerokich odstępstw (8).

18.

Dotyczą one zeznań świadków, które mogą być udostępniane lub wykorzystywane w celach innych niż badanie wypadków i incydentów, jeżeli świadek wyrazi na to zgodę (art. 15 ust. 1 lit. a)). EIOD przypomina, że taka zgoda uzyskana od świadka powinna być dobrowolna, precyzyjna i świadoma, a dalsze wykorzystanie informacji nie powinno mieć związku z celem, który nie dotyczy badań wypadków i incydentów. Jeżeli te warunki nie są spełnione, nie należy używać zgody jako podstawy do dalszego wykorzystywania danych osobowych. Uwaga ta odnosi się również do wykorzystywania zgody w celu odstąpienia od zasady celowości w przypadku zapisów (art. 16).

19.

Artykuł 15 wniosku także zawiera szerokie odstępstwo, które ma zastosowanie do każdego rodzaju szczególnie chronionych danych (9). Dane te, które z zasady podlegają szczególnej ochronie przed wykorzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem, mogą być jednak ujawniane we wszystkich celach innych niż badanie wypadków i incydentów, jeżeli właściwy organ odpowiedzialny za wymiar sprawiedliwości w państwie członkowskim tak zdecyduje, uwzględniwszy istnienie nadrzędnego interesu oraz bilans korzyści wynikających z ujawnienia i negatywnych skutków w wymiarze krajowym i międzynarodowym dla badania i dla zarządzania bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego. EIOD uważa, że to odstępstwo nie zapewnia wystarczającej pewności przestrzegania prawa. W szczególności pojęcie „właściwego organu odpowiedzialnego za wymiar sprawiedliwości” może prowadzić do powstania spekulacji. Decyzja administracyjna organu rządowego (na przykład departamentu sprawiedliwości) nie miałaby takiej samej mocy jak decyzja sądu w indywidualnym przypadku. Nawet w przypadku decyzji sądu należy stosować ściśle określone warunki: poza tym, że cel musi być dopuszczalny prawem i zachodzi nadrzędność interesu publicznego (10), należy uwzględniać interesy i podstawowe prawa podmiotów danych. W szczególności fakt, że dane osobowe uzyskane od osoby fizycznej w ramach badania wypadków i incydentów mogą być wykorzystane przeciwko niej w sądzie, może wpływać na zasadność przetwarzania danych. EIOD apeluje o jaśniejsze sformułowanie tego odstępstwa i o ustanowienie szczegółowej procedury obejmującej bardziej rygorystyczne zabezpieczenia w zakresie ochrony podstawowych praw podmiotów danych.

20.

EIOD apeluje również o zdefiniowanie jednego typu szczególnie chronionych danych wspomnianych w tym artykule, a mianowicie informacji, które mają charakter „szczególnie chronionych lub prywatnych”. Dyrektywa 95/46/WE zawiera definicję danych szczególnie chronionych, ale nie jest jasne, czy wniosek odnosi się do tej definicji. Jeśli celem jest zastosowanie definicji szczególnie chronionych danych przedstawionej w dyrektywie 95/46/WE oraz wyjście poza nią, bardziej odpowiednia terminologia mogłaby odnosić się do informacji, które mają charakter szczególnie osobistych lub prywatnych, w tym szczególnie chronionych danych w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE, jak również innych przykładów danych osobowych wymienionych w definicji. Należy to jasno określić w art. 2 (przepis dotyczący definicji) lub w art. 15 wniosku.

21.

Zapisy są w podobny sposób chronione z zasady, ale w niektórych przypadkach można je udostępniać lub wykorzystywać w innych celach, na przykład do celów zdatności do lotu lub obsługi technicznej, jeżeli materiały są pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub jeśli są ujawniane z zachowaniem procedur zabezpieczających. Wyjątki te wzajemnie się wykluczają i nie mogą występować jednocześnie. EIOD pyta, dlaczego nie należy co do zasady pozbawiać zapisów elementów pozwalających na identyfikację – tj. przetwarzać w celu zachowania anonimowości (11): należy uzasadnić, dlaczego wykorzystywanie do celów zdatności do lotu lub obsługi technicznej wymaga przetwarzania danych identyfikowalnych. Ponadto trzeci wyjątek, który zezwala na ujawnienie z zachowaniem procedur zabezpieczających, jest zbyt niejasny i nieproporcjonalny. Wyjątek ten należy usunąć, jeżeli określone zgodne z prawem cele nie zostaną wskazane.

22.

Ta sama zasada pozbawiania elementów pozwalających na identyfikację powinna mieć automatycznie zastosowanie w odniesieniu do przekazywania informacji, o którym mowa w art. 8, 17 i 18 wniosku, odnoszących się do sieci i przekazywania informacji. EIOD z zadowoleniem przyjmuje wzmiankę o obowiązku tajemnicy zawodowej oraz o obowiązku przekazywania wyłącznie istotnych informacji właściwym stronom. Popiera również zasadę wspomnianą w art. 19 ust. 2, zgodnie z którą raport z badania gwarantuje anonimowość osób, które uczestniczyły w wypadku lub incydencie.

23.

Opublikowanie listy pasażerów także wymaga spełnienia kilku warunków. Obowiązuje zasada, że lista może zostać podana do wiadomości publicznej tylko po powiadomieniu wszystkich rodzin pasażerów, zaś państwa członkowskie mogą zdecydować o utajnieniu listy. EIOD uważa, że zasada ta powinna zostać odwrócona. Listę należy z zasady utajnić, ale państwa członkowskie mogłyby, w określonych przypadkach i z uzasadnionych przyczyn, zdecydować o opublikowaniu tej listy po powiadomieniu wszystkich rodzin i uzyskaniu ich zgody na publikację nazwisk ich krewnych. W związku z tym EIOD zaleca zmianę art. 22 ust 3.

III.5.   Wymiana informacji między państwami członkowskimi i z państwami trzecimi

24.

Jednym z głównych powodów przygotowania projektu rozporządzenia jest utworzenie sieci umożliwiającej organom dochodzeniowym wymianę informacji i doświadczeń. Zgodnie z art. 8 ust. 6 projektu wniosku, sieci biorące udział w pracach dokonują wymiany wszelkich informacji, którymi dysponują w kontekście stosowania rozporządzenia. Podejmują one wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić odpowiedni poziom poufności takich informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

25.

EIOD przyjmuje z zadowoleniem środki przewidziane w zakresie poufności informacji, w szczególności obowiązek nierozpowszechniania informacji, które Komisja uznała za poufne. O ile dane osobowe są przetwarzane przez sieć, EIOD uważa, że należy uzupełnić te zabezpieczenia nałożeniem obowiązku gwarantowania dokładności danych oraz ich ewentualnego poprawiania i usuwania w zsynchronizowany sposób przez wszystkich członków sieci przetwarzającej takie dane osobowe.

26.

Rola archiwum wspomnianego w art. 15 ust. 3 powinna zostać sprecyzowana w odniesieniu do przepływu informacji wewnątrz sieci. Należy w szczególności wyjaśnić, że – jak nieoficjalnie poinformowano EIOD – centralne archiwum nie jest w żaden sposób połączone z siecią i nie zawiera danych osobowych. EIOD zauważa w tym względzie, że takie informacje jak numery lotów mogą umożliwić pośrednią identyfikację osób biorących udział w wypadku lub incydencie lotniczym. Rozporządzenie powinno przynajmniej precyzować, że informacje przechowywane w archiwum nie mogą zostać wykorzystane do odszukania osób biorących udział w wypadku lub incydencie lotniczym.

27.

EIOD zauważa, że obserwatorzy i eksperci, do których mogą należeć przedstawiciele firm lotniczych lub producenci samolotów, mają możliwość przyłączenia się do sieci. Mieliby oni dostęp do takich samych informacji jak członkowie sieci, wyłączając przypadki, w których Komisja zdecyduje, że informacje są poufne i że dostęp do nich powinien zostać ograniczony. Przepis ten może umożliwić osobom trzecim dostęp do danych osobowych dotyczących na przykład ofiar lub świadków, jeśli nie uznano ich za poufne. EIOD uważa, że w kontekście tego wniosku dane osobowe należy zawsze uznawać za poufne. Jeżeli tak się nie stanie, należy ograniczyć osobom trzecim dostęp do danych osobowych.

28.

Nabiera to szczególnego znaczenia, gdy eksperci lub obserwatorzy reprezentują państwa trzecie lub gdy badanie jest przeprowadzane wspólnie z państwami trzecimi, które nie zapewniają właściwego poziomu ochrony. Do wniosku można dodać przepis przypominający o tym, że nie należy przekazywać danych osobowych przedstawicielom państw trzecich, które nie zapewniają właściwego poziomu ochrony, chyba że spełniono określone warunki (12). Miałby on zastosowanie szczególnie w odniesieniu do art. 8 dotyczącego sieci i art. 18 dotyczącego warunków przekazywania informacji.

29.

Poprzez niniejsze uwagi wzywa się po raz kolejny do zastosowania ogólnej zasady anonimizacji danych osobowych na wczesnym etapie procesu oraz w momencie, kiedy identyfikacja nie jest już potrzebna do przeprowadzania badań, jak wspomniano w rozdziale III. 3.

III.6.   Rola Komisji i EASA

30.

EOID zauważa, że Komisja i EASA są zaangażowane w działanie sieci (art. 7 i 8) oraz że będą miały prawo do uczestniczenia w pewnym stopniu w badaniach wypadków i incydentów (art. 9). EIOD przypomina, że przetwarzanie danych osobowych przez te dwa organy musi być zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 oraz że przetwarzanie danych podlega nadzorowi ze strony EIOD. W rozporządzeniu należy dodać przepis regulujący tę kwestię.

31.

EIOD apeluje o sprecyzowanie, w jakim stopniu sieć będzie zarządzana przez Komisję oraz poprzez infrastrukturę techniczną Unii Europejskiej. Jeżeli celem byłoby używanie istniejącej już sieci, należy jasno przedstawić i uzasadnić wszelkie plany pozwalające na interoperacyjność z istniejącymi bazami danych. EIOD podkreśla konieczność zapewnienia bezpiecznej sieci dostępnej wyłącznie w celach opisanych we wniosku oraz dla upoważnionych zainteresowanych stron. Odpowiednie role i zadania Komisji i EASA (13), jak również każdego innego organu Unii, który mógłby być zaangażowany w zarządzanie siecią, należy doprecyzować w tekście w celu osiągnięcia pewności prawa.

IV.   WNIOSKI

32.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rozporządzenie ma zastosowanie wyraźnie bez uszczerbku dla dyrektywy 95/46/WE i, w konsekwencji, w pewnym stopniu, uwzględnia zasady ochrony danych. Biorąc jednak pod uwagę kontekst, w którym dane osobowe są przetwarzane, uważa, że należy dodać szczegółowe przepisy w celu zapewnienia rzetelności przetwarzania.

33.

Jest to tym bardziej konieczne, jeśli uwzględni się okoliczności, w których dane są przetwarzane: będą one dotyczyć głównie osób, które zostały bezpośrednio lub pośrednio poszkodowane w wyniku poważnego wypadku lub które straciły członka rodziny. Uzasadnia to konieczność skutecznej ochrony ich praw i ścisłych ograniczeń dotyczących przekazywania lub publikowania danych osobowych.

34.

Biorąc pod uwagę, że celem wniosku jest umożliwienie badań wypadków i incydentów oraz że dane osobowe są istotne tylko, gdy są konieczne do przeprowadzenia takiego badania, należy z zasady jak najszybciej, a nie dopiero na etapie raportu końcowego, usuwać takie dane lub przetwarzać je w celu zachowania anonimowości. Należy to zagwarantować przez wprowadzenie przepisu horyzontalnego do rozporządzenia.

35.

EIOD radzi również:

ściśle określić i ograniczyć wyjątki od zasady celowości,

wyznaczyć ograniczony czas przechowywania danych osobowych,

zapewnić skoordynowaną procedurę dostępu, sprostowania lub usuwania danych osobowych, zwłaszcza w kontekście przekazywania ich państwom członkowskim za pośrednictwem sieci,

uzależnić przekazanie danych osobowych reprezentantom państw trzecich od tego, czy zapewniają one właściwy poziom ochrony,

doprecyzować role i zadania Komisji i EASA z myślą o stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2010 r.

Peter HUSTINX

Europejski Inspektor Ochrony Danych


(1)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(2)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(3)  COM(2009) 611 wersja ostateczna.

(4)  Dz.U. L 319 z 12.12.1994, s. 14.

(5)  Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i art. 6 dyrektywy 95/46/WE.

(6)  Artykuł 4 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i art. 6 lit. e) dyrektywy 95/46/WE.

(7)  Przez anonimizację należy rozumieć uniemożliwienie dalszej identyfikacji danej osoby. W przypadku niektórych informacji, jak nagranie głosu, całkowita anonimizacja nie będzie możliwa, co uzasadnia potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych zabezpieczeń w celu uniknięcia jakiegokolwiek wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem.

(8)  Z EIOD skonsultowano się w listopadzie 2008 r. przy okazji postępowania pojednawczego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy ustanawiającej podstawowe zasady regulujące postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego. Uwzględniając analogię między dwoma kontekstami, omówiono podobne kwestie, a uwagi w rozdziale III.4, jak na przykład odpowiedź na wcześniejszą konsultację, skupiają się na zachowaniu równowagi między ujawnianiem informacji w trakcie badania a ochroną danych.

(9)  Obejmują one informacje dotyczące świadków, korespondencję pomiędzy osobami zaangażowanymi w eksploatację statku powietrznego lub nagrania pochodzące od organów kontroli ruchu lotniczego. Dotyczy to również informacji, które mają charakter „szczególnie chronionych”, na przykład informacji na temat stanu zdrowia.

(10)  Należy zauważyć, że dyrektywa 95/46/WE przewiduje odstępstwa od zasady celowości jedynie w przypadku, gdy jest to zgodne z prawem i konieczne do zabezpieczenia pewnych interesów publicznych zgodnie z warunkami art. 13.

(11)  Pozbawianie materiałów elementów pozwalających na identyfikację czyni zadość zasadzie proporcjonalności, jeżeli ma być rozumiane jako całkowita anonimizacja, innymi słowy, jeżeli ponowna identyfikacja danej osoby nie jest możliwa (zob. przypis 5).

(12)  Zob. art. 9 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i art. 26 dyrektywy 95/46/WE.

(13)  Uwzględniając doprecyzowania w takich kwestiach jak to, kto zarządza prawami dostępu do sieci i kto gwarantuje jej integralność.


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

21.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 132/6


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

2010/C 132/02

Data przyjęcia decyzji

7.4.2010

Numer środka pomocy państwa

N 480/09

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Sicilia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Podstawa prawna

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc dla sektora leśnictwa

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Maksymalne roczne wydatki: 56,06 mln EUR

Łączna maksymalna kwota: 224,27 mln EUR

Intensywność pomocy

70 %, 80 % lub 100 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania

2010–2013

Sektory gospodarki

Sektor leśnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste — Dipartimento foreste

Viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

24.3.2010

Numer środka pomocy państwa

N 635/09

Państwo członkowskie

Polska

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Pomoc dla sektora leśnego – Rekultywacja na cele przyrodnicze zdegradowanych terenów powojskowych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Pomoc dla sektora leśnictwa

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

130 mln PLN

Intensywność pomocy

85 %

Czas trwania

2010–2015

Sektory gospodarki

Leśnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

POLSKA/POLAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

7.4.2010

Numer środka pomocy państwa

N 64/10

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Umbria

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

«Investimenti a finalità ambientale nelle foreste pubbliche» Misura 227, azione a), PSR Umbria 2007-2013

Podstawa prawna

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Umbria 2007-2013, decisione C(2009) 10316 del 15 dicembre 2009

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc dla sektora leśnictwa

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Maksymalne roczne wydatki: 2,625 mln EUR

Łączna maksymalna kwota: 10,50 mln EUR

Intensywność pomocy

Do 100 % kosztów kwalifikowalnych

Czas trwania

31.12.2013

Sektory gospodarki

Sektor leśnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Regione Umbria

Via Mario Angeloni 61

06124 Perugia PG

ITALIA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

21.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 132/9


Kursy walutowe euro (1)

20 maja 2010 r.

2010/C 132/03

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2334

JPY

Jen

111,93

DKK

Korona duńska

7,4422

GBP

Funt szterling

0,86440

SEK

Korona szwedzka

9,7388

CHF

Frank szwajcarski

1,4179

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

8,0450

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,913

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

283,00

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7074

PLN

Złoty polski

4,1880

RON

Lej rumuński

4,2031

TRY

Lir turecki

1,9625

AUD

Dolar australijski

1,4920

CAD

Dolar kanadyjski

1,3120

HKD

Dolar hong kong

9,6233

NZD

Dolar nowozelandzki

1,8412

SGD

Dolar singapurski

1,7389

KRW

Won

1 473,34

ZAR

Rand

9,8041

CNY

Yuan renminbi

8,4215

HRK

Kuna chorwacka

7,2680

IDR

Rupia indonezyjska

11 297,49

MYR

Ringgit malezyjski

4,0400

PHP

Peso filipińskie

56,720

RUB

Rubel rosyjski

38,5590

THB

Bat tajlandzki

39,931

BRL

Real

2,3067

MXN

Peso meksykańskie

16,1134

INR

Rupia indyjska

57,7540


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


21.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 132/10


Lista dotacji przyznanych na rok budżetowy 2009 w ramach linii budżetowej 05.08.06

(Opublikowana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2208/2002)

2010/C 132/04

SZCZEGÓLNE DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Nazwa wnioskodawcy (skrót)

Nazwa wnioskodawcy (pełna)

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

Państwo

Przyznana kwota (EUR)

% współfinansowania

Tytuł/Opis

Documentary.dk ApS

Documentary.dk ApS

Det Gule Pakhus, Chr. IX Vej 1 A

5600

Faaborg

Dania

200 000,00

53,29 %

ŻYWNOŚĆ I ROLNICTWO W EUROPIE W 2020 R.

Produkcja audiowizualna

PKAgromedia

„Production House Agromedia” Ltd.

Vazkresenie blvd. 1

1330

Sofia

Bułgaria

91 697,90

50,00 %

WPR – Europejski model dochodowego rolnictwa

Kampania informacyjna

Hoferichter & Jacobs GmbH

Hoferichter & Jacobs Gesellschaft für audiovisuelle Medien und Kommunikationstechnologien mbH

Alte Schönhauser Str. 9

10119

Berlin

Niemcy

100 000,00

48,34 %

Prastare państwa – nowoczesne drogi. W poszukiwaniu nowoczesnego rolnictwa

Produkcja audiowizualna

FWA

Asbl Fédération Wallonne de l'Agriculture — Etudes Information

Chaussée de Namur, 47

5030

Gembloux

Belgia

26 408,90

50,00 %

Popularyzacja działań i celów WPR

Produkcja audiowizualna

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

19 avenue de Grande Bretagne

66025

Perpignan

Francja

30 445,00

50,00 %

Spotkanie dzieci z owocami i warzywami w lecie: W jaki sposób wyjaśnić WPR dzieciom z regionu śródziemnomorskiego?

Kampania informacyjna: działania w szkołach

IDC de Cuenca

Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca

C/ Segóbriga 7

16001

Cuenca

Hiszpania

23 921,00

50,00 %

WPR w diecie śródziemnomorskiej (działania na rzecz zrównoważonego i zdrowego odżywiania)

Kampania informacyjna: działania w szkołach

EPKK (ECAC)

MTÜ Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Vilmsi 53 g

10147

Tallin

Estonia

92 887,50

75,00 %

Środki WPR są korzystne dla wszystkich obywateli Estonii i Łotwy

Kampania informacyjna

FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30

00-930

Warszawa

Polska

27 000,00

66,60 %

Informowanie o zreformowanej wspólnej polityce rolnej – Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii jako nowego wyzwania dla obszarów wiejskich w Polsce

Kampania informacyjna

Regione Campania

Regione Campania — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Via S. Lucia 81

80132

Napoli

Włochy

158 982,50

50,00 %

WPR: rolnictwo, środowisko i społeczeństwo

Kampania informacyjna: działania w szkołach i produkcja audiowizualna

ARM — CCIAA di Roma

Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Via de Burrò 147

00186

Roma

Włochy

95 865,75

50,00 %

Wieś w szkole – lekcje na temat WPR w rzymskich szkołach – 2. rok

Kampania informacyjna: działania w szkołach

ASAJA Sevilla

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla

Av. San Francisco Javier 9, 3a pta, Edificio Sevilla-2

41018

Sevilla

Hiszpania

109 505,00

50,00 %

Europejski kongres młodych rolników ASAJA-CEJA „WPR po 2013 roku: wzmocnienie roli rolników w celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa europejskiego”

Seminarium/konferencja

AGRI AWARE

Agricultural Awareness Trust

Waverley Office Park, Old Naas Road, Bluebell

Dublin 12

Dublin

Irlandia

59 292,00

50,00 %

WPR – lepiej dopasowana do Twoich potrzeb!

Kampania informacyjna

INTERBEV

Association Nationale Interprofessionelle du Bétail et des Viandes

149 rue de Bercy

75595

Paris Cedex 12

Francja

31 332,00

50,00 %

Europejskie spotkania z młodymi pasterzami

Kampania informacyjna oraz konkurs dla studentów UE

A.L.P.A.

Associazione Lavoratori Produttori dell’Agroalimentare

Via B. Musolino 15-19-21

00153

Roma

Włochy

128 040,69

50,00 %

Rolnicy jako zarządcy różnorodności biologicznej w rolnictwie

Kampania informacyjna

ANAPTIXIAKI A.M.TH

ANAPTIXIAKI ETERIA A.M.TH S.A.

Michail Karaoli 74

67100

Xanthi

Grecja

31 392,99

50,00 %

Kampania informacyjna dla rolników w regionie Wschodnia Macedonia i Tracja na temat ich zdolności do wykorzystania unijnych programów finansowania w dziedzinie rolnictwa oraz nauczenia się w jaki sposób prowadzić nowe alternatywne uprawy

Kampania informacyjna

Euromontana

Euromontana — European Association for mountain areas

11 rue de la Baume

75008

Paris

Francja

76 224,95

50,00 %

Premie górskie w Europie – w jaki sposób społeczności i gospodarowanie gruntami zapewniają pozytywne efekty zewnętrzne dla społeczeństwa europejskiego, a także związane z tym działania i możliwości

Seminarium/konferencja

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Külaliikumine Kodukant

Väike-Ameerika 19-220

10129

Tallin

Estonia

42 565,00

50,00 %

PARLAMENT WIEJSKI ESTOŃSKICH WSI: Aktywne wsie przyczyniają się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Seminarium/konferencja

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

Via Venanzio Varano 2

62032

Camerino

Włochy

51 500,00

47,98 %

FAST – wieś – Rolnicy są gospodarzami wsi

Seminarium/konferencja

Chambre d'agriculture de la Drôme

Chambre d'agriculture de la Drôme

2 Bvld Vauban, BP 121

26001

Valence

Francja

50 823,54

50,00 %

WPR dźwignią poprawy praktyk rolniczych oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego

Stoiska na targach

RRA severne Primorske

RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

SI-5290

Šempeter pri Gorici

Słowenia

47 750,00

50,00 %

Podróż rolnicza EU 2009

Kampania informacyjna

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani 38

00162

Roma

Włochy

105 000,00

50,00 %

Działania na rzecz zdrowego odżywiania: promocja spożywania owoców i warzyw w szkołach podstawowych w Lazio

Kampania informacyjna: działania w szkołach

CSA

Collectif Stratégies Alimentaires asbl

Boulevard Leopold II, 184D

1080

Bruxelles

Belgia

20 720,00

50,00 %

Budżet WPR przeznaczony na przezwyciężanie poważnych wyzwań zrównoważonego rozwoju

Seminarium/konferencja

CCIAA Firenze

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (CCIAA)

Piazza dei Giudici 3

50122

Firenze

Włochy

17 635,00

50,00 %

Reformy WPR: innowacje i wzrost w kierunku zrównoważonego i zorientowanego na rynek rolnictwa

Seminarium/konferencja

FdP

Fundacja dla Polski

ul. L. Narbutta 20/33

02-541

Warszawa

Polska

29 862,50

50,00 %

Kampania informacyjna na temat nowej wspólnej polityki rolnej – promowanie i wspieranie rozwoju tradycyjnych regionalnych produktów spożywczych wysokiej jakości jako instrument zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Kampania informacyjna

SCF

Scottish Crofting Foundation

Lochalsh Business Park, Auchtertyre

IV40 8EG

Kyle of Lochalsh

Zjednoczone Królestwo

20 308,00

50,00 %

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa: podstawa rozwoju obszarów wiejskich czy przeszkoda dla wydajności?

Seminarium/konferencja

Regione Lazio

Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145

Roma

Włochy

121 225,00

50,00 %

Smak ziemi

Kampania informacyjna

UUAA

Unión Agrarias — UPA

Doutor Maceira 13, bajo

15706

Santiago de Compostela

Hiszpania

54 753,25

50,00 %

WPR i nowe wyzwania dla obszarów wiejskich

Kampania informacyjna

CeRSAA

Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Regione Rollo 98

17031

Albenga

Włochy

66 750,34

50,00 %

AgriCultura News

Produkcja audiowizualna

I.C.R.

Istituto Cooperativo di Ricerca s.c.

Via Cinthia Parco San Paolo 25

80126

Napoli

Włochy

42 883,50

50,00 %

Reforma WPR i innowacyjne aspekty rozwoju europejskiego rolnictwa

Seminarium/konferencja

FFRF

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Plaza de las Cortes, 5, 5o

28014

Madrid

Hiszpania

23 340,00

50,00 %

Kampania informacyjna na stoiskach informacyjnych na targach rolnych

Kampania informacyjna

KPIR

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Przysiek 75

87-134

Zławieś Wielka

Polska

53 186,00

50,00 %

Przygotowanie rolników, podmiotów sektora rolnego i społeczeństwa wiejskiego w województwie kujawsko-pomorskim do funkcjonowania zmieniającej się WPR i czerpania z niej korzyści

Kampania informacyjna

UPA

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

C/ Augustín de Betancourt 17, 3o

28003

Madrid

Hiszpania

197 955,90

50,00 %

WPR po 2013 r.: WPR, której chcemy i potrzebujemy

Seminarium/konferencja

COPA

Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union

61, rue de Trèves

1040

Brussels

Belgia

200 000,00

48,51 %

Europejskie rolnictwo – europejska wystawa fotograficzna

Produkcja wizualna

AGRYA

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

Váci út 134/C VI. 28.

1138

Budapest

Węgry

71 240,50

50,00 %

Wykorzystania źródeł przeznaczonych na wspólną politykę rolną, poprzez przykłady młodych rolników

Wizyty służące wymianie informacji

DSSM-UNIBA

Università degli Studi di Bari-Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee

Piazza Cesare Battisti 1

70121

Bari

Włochy

34 965,00

50,00 %

Kampania informacyjna na temat nowej WPR w Apulii ukierunkowana na uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa sektora rolnictwa

Kampania informacyjna

DINAMICA

DINAMICA Soc. Cons. a r.l.

Via Bigari 3

40128

Bologna

Włochy

45 000,00

49,38 %

Wspólna polityka rolna w regionie Emilia-Romagna: między innowacją a tradycją

Kampania informacyjna

CEJA

European Council of Young Farmers

Rue Belliard 23A — Boîte 8

1040

Brussels

Belgia

78 377,00

50,00 %

Wizje młodych rolników na przyszłość – nowe podejście do interaktywnego rolnictwa

Kampania informacyjna

Szczególne działania informacyjne razem

2 658 836,71

 


PONOWNY PRZYDZIAŁ W 2009 R. DOTACJI PRZYZNANYCH WE WCZEŚNIEJSZYCH LATACH

Nazwa wnioskodawcy (skrót)

Nazwa wnioskodawcy (pełna)

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

Państwo

Przyznana kwota (EUR)

% współfinansowania

Tytuł/Opis

Cia Grossetto

Confederazione italiana agricoltori di Grosseto

Via Monterosa 130

58100

Grosseto

Włochy

65 035,00

49,89 %

„Nowa WPR: możliwości promowania konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa w Grosseto”

Seminarium/konferencja

Cipa-At Umbria

Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori Dell’Umbria

Via Mario Angeloni 1

06125

Perugia

Włochy

104 621,53

50,00 %

„Agripolis – Polityka rolna, informacje i społeczeństwo”

Seminarium/konferencja

Ehne

Ehne

Plaza Simon Bolivar 14

01003

Vitoria-Gasteiz

Hiszpania

5 497,20

50,00 %

„Wymiana doświadczeń wśród młodych rolników w Europie. WPR jako sposób na generowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”

Seminarium/konferencja

Dotacje przyznane we wcześniejszych latach razem

175 153,73

 

Suma całkowita

2 833 990,44

 

Wyłącznie do celów informacyjnych:

DOTACJE PRZYZNANE W 2009 R., ALE ODWOŁANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W TYM SAMYM ROKU (BRAK WPŁYWU FINANSOWEGO)

Nazwa wnioskodawcy (skrót)

Nazwa wnioskodawcy (pełna)

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

Państwo

Przyznana kwota (EUR)

% współfinansowania

Tytuł/Opis

Coldiretti

Confederazione Nazionale Coldiretti

Via XXIV Maggio 43

00187

Roma

Włochy

165 233,00

50,00 %

„Nowe wyzwania dla WPR w odniesieniu do perspektywy finansowej”

Seminarium/konferencja

Odwołane dotacje razem

165 233,00

 


21.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 132/15


Zawiadomienie dla importerów

Przywóz do UE tuńczyka z Kolumbii i Salwadoru

2010/C 132/05

Komisja Europejska informuje unijne podmioty gospodarcze, że istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące właściwego stosowania zasad preferencyjnego traktowania oraz stosowania się dowodu pochodzenia przedstawianego w Unii Europejskiej w odniesieniu do tuńczyka w puszkach i mrożonych filetów z tuńczyka znanych jako „loins” objętych podpozycją HS 1604 14, przywożonych z Kolumbii i Salwadoru.

Z przeprowadzonych dochodzeń wynika, że znaczne ilości tuńczyka w puszcze i mrożonych filetów z tuńczyka znanych jako „loins” objętych podpozycją HS 1604 14 są zgłaszane jako pochodzące z Kolumbii lub Salwadoru, mimo że nie kwalifikują się do takiego zgłoszenia.

Nie można ponadto wykluczyć, że przesyłki są przywożone z innych krajów korzystających z ogólnego systemu preferencji celnych niezgodnie z obowiązującymi w ramach tego systemu wymogami dotyczącymi reguł pochodzenia w zakresie kumulacji pochodzenia.

Unijnym podmiotom gospodarczym zgłaszającym powyższe produkty lub przedstawiającym dowody pochodzenia tych produktów zaleca się zatem, by podjęli wszelkie niezbędne środki ostrożności, ponieważ dopuszczenie tych towarów do swobodnego obrotu może spowodować powstanie długu celnego i prowadzić do naruszenia interesów finansowych Unii Europejskiej w postaci oszustwa. W odniesieniu do ewentualnego zaksięgowania długu celnego wynikającego z wyżej wymienionych okoliczności mają zastosowanie przepisy art. 220 ust. 2 lit. b) akapit piąty rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (1) z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

21.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 132/16


Postępowanie likwidacyjne

Decyzja (Rozporządzenie EHA/662/2010 z dnia 15 marca 2010 r.) o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Seguros Mercurio, S.A.

(Opublikowano zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

2010/C 132/06

Zakład ubezpieczeń

Seguros Mercurio, S.A.

Cl Alfonso Gómez, 45 A

28037 Madrid

ESPAÑA

Data wydania, data wejścia w życie i rodzaj decyzji

Data

:

15 marca 2010 r.

Data wejścia w życie

:

15 marca 2010 r.

Rodzaj decyzji

:

rozporządzenie ministra

Właściwe organy

Ministerstwo Gospodarki i Finansów

Funkcja

:

Minister Gospodarki i Finansów

Imię

:

Elena

Nazwisko

:

Salgado Méndez

Adres

:

Cl Alcalá, 9

28046 Madrid

ESPAÑA

Organ kontroli

Dyrekcja Generalna ds. Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

Funkcja

:

Dyrektor Generalny ds. Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

Imię

:

Ricardo

Nazwisko

:

Lozano Aragüés

Adres

:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Wyznaczony likwidator

Consorcio de Compensación de Seguros

Funkcja:

Dyrektor Generalny

Imię:

Ignacio

Nazwisko:

Machetti Bermejo

Adres:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.

+34 913395500

Faks

+34 913395678

E-mail:

actividadliquidadora@consorseguros.es

Obowiązujące przepisy

Krajowe:

Real Decreto Legislativo 6/2004 (dekret królewski z mocą ustawodawczą) z dnia 29 grudnia, zatwierdzający zmieniony tekst Ustawy o Organizacji Ubezpieczeń Prywatnych i Nadzorze nad Nimi,

Real Decreto Legislativo 7/2004 (dekret królewski z mocą ustawodawczą) z dnia 29 grudnia 2004, zatwierdzający zmieniony tekst Statutu Prawnego Consorcio de Compensación de Seguros,

Real Decreto 2020/1986 (dekret królewski) z dnia 22 sierpnia 1986 zatwierdzający regulamin wewnętrzny Komisji Likwidacyjnej ds. Podmiotów Ubezpieczeniowych.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

21.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 132/17


Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

2010/C 132/07

Minister Gospodarki informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na obszarze o nazwie Hemelum.

Obszar, którego dotyczy wniosek, znajduje się w prowincji Friesland (Fryzja) i został wyznaczony przez linie proste łączące następujące punkty: A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T, T-U i U-A.

Współrzędne wyżej wymienionych punktów to:

Punkt

X

Y

A

151 275,00

565 000,00

B

165 000,00

565 000,00

C

180 637,50

565 000,00

D

179 050,00

564 000,00

E

174 450,00

559 650,00

F

167 525,00

550 570,00

G

172 746,50

545 447,70

H

169 310,00

540 380,00

I

167 193,00

538 089,00

J

165 603,00

538 059,00

K

160 102,00

540 480,00

L

157 527,00

539 778,00

M

154 614,00

541 169,00

N

152 050,00

544 069,00

O

153 237,00

545 873,00

P

155 538,00

547 332,00

Q

154 835,00

550 837,00

R

155 786,00

551 727,00

S

154 947,00

557 285,00

T

155 404,00

558 703,00

U

153 145,00

56 366,00

Położenie wyżej wymienionych punktów określają współrzędne geograficzne, obliczone zgodnie z narodowym systemem triangulacji (Rijks Driehoeksmeting, RD).

Wyznaczony obszar ma powierzchnię 450,4 km2.

Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. 15 Ustawy o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) z 2002 r. nr 542) Minister Gospodarki niniejszym zaprasza zainteresowane strony do składania konkurencyjnych wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na obszarze wyznaczonym przez wyżej wymienione punkty i współrzędne.

Organem upoważnionym do wydawania zezwoleń jest Minister Gospodarki. Kryteria, warunki i wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 wyżej wymienionej dyrektywy, określa Ustawa o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) z 2002 r. nr 542).

Wnioski można składać przez 13 tygodni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wnioski należy przesyłać na adres:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Wnioski, które wpłyną po upływie powyższego terminu, nie będą rozpatrywane.

Decyzja w sprawie wniosków zostanie podjęta w ciągu dwunastu miesięcy od upływu wspomnianego terminu.

Dodatkowych informacji udziela pan E. J. Hoppel pod nr telefonu: +31 703797088.


21.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 132/19


Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

2010/C 132/08

Minister Gospodarki informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na obszarze oznaczonym jako segment T1 na mapie stanowiącej załącznik 3 do rozporządzenia o górnictwie (Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów (Staatscourant) z 2002 r. nr 245), zwanym dalej segmentem F13b.

Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. 15 Ustawy o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) z 2002 r. nr 542) Minister Gospodarki niniejszym zaprasza zainteresowane strony do składania konkurencyjnych wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów w segmencie T1 szelfu kontynentalnego należącego do Królestwa Niderlandów.

Powierzchnia segmentu T1 wynosi 1,3 km2.

Organem upoważnionym do wydawania zezwoleń jest Minister Gospodarki. Kryteria, warunki i wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 wyżej wymienionej dyrektywy, określa Ustawa o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) z 2002 r. nr 542).

Wnioski można składać przez 13 tygodni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wnioski należy przesyłać na adres:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Wnioski, które wpłyną po upływie powyższego terminu, nie będą rozpatrywane.

Decyzja w sprawie wniosków zostanie podjęta w ciągu dwunastu miesięcy od upływu wspomnianego terminu.

Dodatkowych informacji udziela pan E.J. Hoppel, pod nr telefonu +31 703797088.


Sprostowania

21.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 132/20


Sprostowanie do zgłoszenia zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 126 z dnia 18 maja 2010 r., s. 16 )

2010/C 132/09

 

„Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 7 maja 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Gazprom Germania GmbH (»Gazprom Germania«, Niemcy), kontrolowane przez przedsiębiorstwo OAO Gazprom (»Gazprom«, Federacja Rosyjska), oraz przedsiębiorstwo A2A SpA (»A2A«, Włochy) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem PremiumGas SpA (»PremiumGas«, Włochy) w drodze zakupu akcji w spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Gazprom Germania: działalność w zakresie sprzedaży gazu w Europie i we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP) (2) oraz budowa infrastruktury gazowej,

w przypadku przedsiębiorstwa A2A: działalność głównie we Włoszech w zakresie dostaw elektryczności, gazu, ciepła oraz przetwarzania odpadów,

w przypadku przedsiębiorstwa PremiumGas: działalność w zakresie dostaw gazu ziemnego we Włoszech.

3.

Po wstępnej analizie Komisja Europejska uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja Europejska zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja Europejska musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty oryginalnej publikacji. Można je przesyłać do Komisji Europejskiej faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (»rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw«).

(2)  Wspólnota Niepodległych Państw obejmuje następujące kraje: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, Federację Rosyjską, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukrainę i Uzbekistan.”