ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.103.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 103

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
22 kwietnia 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Bank Centralny

2010/C 103/01

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (CON/2010/28)

1

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2010/C 103/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5835 – Cucina/Brakes/Menigo) ( 1 )

6

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2010/C 103/03

Kursy walutowe euro

7

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2010/C 103/04

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5, Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11, Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14, Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31, Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14, Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12, Dz.U. C 331 z 21.12.2008, s. 13, Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5, Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15, Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 2, Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 15, Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 20, Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 5, Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13, Dz.U. C 82 z 30.3.2010, s. 26)

8

 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2010/C 103/05

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

12

2010/C 103/06

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) ( 1 )

13

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2010/C 103/07

Publikacja wniosku zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

14

2010/C 103/08

Ogłoszenie informacyjne – Konsultacje społeczne – Oznaczenia geograficzne dla Kolumbii i Peru

20

 

Sprostowania

2010/C 103/09

Sprostowanie do publikacji wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. C 162 z 15.7.2009)

23

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Rezolucje, zalecenia i opinie

OPINIE

Europejski Bank Centralny

22.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

W dniu 8 marca 2010 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ponieważ krajowe banki centralne (KBC) wspierają lub przyczyniają się do sporządzania statystyk zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (2). Ponadto KBC przekazują EBC statystyki finansowe sektora publicznego w celu realizacji zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), o których mowa w art. 127 ust. 5 Traktatu. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwaga ogólna

EBC popiera projekt rozporządzenia jako bardzo ważny krok w kierunku poprawy jakości statystyk, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 479/2009.

Uwagi szczegółowe

EBC pragnie podkreślić wagę udostępniania Komisji (Eurostatowi) przez państwa członkowskie wszelkich informacji, jakich Komisja zażąda w celu oceny jakości danych. EBC jest również zdania, że w tym celu wskazane byłoby stworzenie dokładniejszej listy niż ta, którą zawiera proponowany art. 8 ust. 2, ponieważ mogłoby to zwiększyć przejrzystość i pewność co do tego, jakich informacji może żądać Komisja. Powinno być również jasne, że lista ta jest nie jest listą wyczerpującą.

Podobnie EBC uważa, że wprowadzenie do art. 11 ust. 3 kilku przykładów mogłoby zilustrować, kiedy wymagane są inspekcje metodologiczne. Częste i rozległe korekty danych, powtarzające się i nie wyjaśniane zmiany długu niewynikające z poziomu deficytu/nadwyżki budżetu (stock-flow adjustments, FSA) oraz nierozwiązane problemy dotyczące kwestii metodologicznych mogą rodzić obawy, a tym samym uzasadniać inspekcje metodologiczne, będące zdaniem EBC świetnym środkiem poprawy jakości danych. Oczywiście postanowienia rozporządzenia (WE) nr 479/2009 dotyczące tych inspekcji, a także pozostałe przepisy, których celem jest poprawa jakości danych, mogą być naprawdę skuteczne tylko wtedy, gdy będą stosowane w pełni.

Ponadto EBC uważa, że definicja terminu „Deficyt publiczny (nadwyżka)” zawarta w rozporządzeniu (WE) nr 479/2009 powinna zostać ujednolicona z międzynarodowymi standardami statystycznymi. Dlatego też EBC proponuje, aby do celów procedury nadmiernego deficytu stosować deficyt (B.9) z rachunków krajowych, tak jak w początkowych latach stosowania tej procedury. Takie rozwiązanie przyniosłoby dodatkową korzyść w postaci zwiększenia przejrzystości procesu sprawozdawczego, ponieważ w wyniku usunięcia rozrachunków wynikających z umów swapowych oraz kontraktów terminowych na stopę procentową (FRA) z deficytu obliczanego na potrzeby procedury nadmiernego deficytu sprawi, że wysokość deficytu stanie się mniej podatna na manipulacje przy pomocy złożonych transakcji finansowych.

W celu poprawienia jakości danych EBC chciałby doprowadzić do sytuacji, w której sporządzanie danych o planowanym poziomie deficytu publicznego oraz długu publicznego byłoby oparte na najbardziej aktualnych informacjach – z wykorzystaniem danych miesięcznych i kwartalnych, o ile są one dostępne. Najlepiej byłoby, aby jakość danych o planowanym poziomie deficytu publicznego oraz długu publicznego również podlegała kontroli.

Ponadto EBC uważa, że Komisja powinna mieć więcej czasu na ocenę danych rzeczywistych, i proponuje wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 14 o jeden tydzień – do czterech tygodni. Wydłużenie tego terminu wymaga również wcześniejszego przekazywania danych przez państwa członkowskie, tak aby nie zakłócać procesów administracyjnych (w tym na przykład przygotowywania raportów o konwergencji), w których dane te są wykorzystywane. Dlatego też EBC proponuje, aby w przyszłości terminy sprawozdawcze zostały skrócone. EBC rozumie, że trwają obecnie dyskusje nad zmianami do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (3) (w zakresie programu przekazywania danych z Europejskiego Systemu Rachunków (ESA)); w związku z tym, odpowiednie terminy powinny zostać ujednolicone w celu zachowania spójności.

EBC uważa również, że jest bardzo ważne, aby narodowe organy statystyczne miały dostęp do informacji niezbędnych do zapewnienia zgodności przekazywanych danych z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 479/2009 oraz odpowiednimi zasadami rachunkowości ESA 95.

Proponowane przez EBC zmiany w projekcie rozporządzenia wraz z ich uzasadnieniem zamieszczono w załączniku.

Frankfurt nad Menem, dnia 31 marca 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  KOM(2010) 53 wersja ostateczna.

(2)  Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1.

(3)  Dz.U. L 310 z 30.11.1996, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (1)

Zmiana nr 1

Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 479/2009

Artykuł 8

„2.   Państwa członkowskie możliwie jak najszybciej zapewniają Komisji (Eurostatowi) dostęp do wszystkich informacji, o które są proszone w związku z oceną jakości danych, w tym informacji statystycznych, takich jak dane z rachunków krajowych, wykazy, tabele notyfikacji procedury nadmiernego deficytu, dodatkowe kwestionariusze i wyjaśnienia związane z notyfikacjami.

Format kwestionariuszy jest określany przez Komisję (Eurostat) po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (zwanego dalej «CMFB»).”

Artykuł 8

„2.   Państwa członkowskie możliwie jak najszybciej zapewniają Komisji (Eurostatowi) dostęp do wszystkich informacji statystycznych i budżetowych, o które są proszone w związku z oceną jakości danych..

Przez informacje statystyczne i budżetowe rozumie się w szczególności:

a)

dane z rachunków krajowych;

b)

wykazy;

c)

tabele notyfikacji procedury nadmiernego deficytu;

d)

dodatkowe kwestionariusze i wyjaśnienia związane z notyfikacjami;

e)

informacje z głównego urzędu ds. rachunkowości/ministerstwa finansów/odpowiedniej regionalnej instytucji odpowiedzialnej za wykonanie budżetu państwa i budżetu regionalnego;

f)

rachunki organów pozabudżetowych/organizacji typu non-profit oraz innych podobnych organów stanowiących część sektora instytucji rządowych i samorządowych w rachunkach krajowych;

g)

rachunki funduszy ubezpieczeń społecznych;

h)

badania instytucji samorządowych szczebla lokalnego.

Format kwestionariuszy jest określany przez Komisję (Eurostat) po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (»CMFB«).”

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia powinien wskazywać, że żądane informacje mogą mieć charakter statystyczny i budżetowy, i podawać przykłady kategorii takich informacji w celu zwiększenia jasności i przejrzystości.

Zmiana nr 2

Artykuł 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 479/2009

Artykuł 11

„3.   Inspekcje metodologiczne mają na celu monitorowanie procesów i weryfikowanie rachunków stanowiących uzasadnienie dla przekazywanych rzeczywistych danych oraz wyciągnięcie szczegółowych wniosków na temat jakości przekazywanych danych, w rozumieniu art. 8 ust. 1.

Inspekcje metodologiczne są przeprowadzane jedynie w wyjątkowych przypadkach wyraźnego stwierdzenia poważnych zagrożeń lub problemów związanych z jakością danych.”

Artykuł 11

„3.   Inspekcje metodologiczne mają na celu monitorowanie procesów i weryfikowanie rachunków stanowiących uzasadnienie dla przekazywanych rzeczywistych danych oraz wyciągnięcie szczegółowych wniosków na temat jakości przekazywanych danych, w rozumieniu art. 8 ust. 1.

Inspekcje metodologiczne są przeprowadzane jedynie w wyjątkowych przypadkach wyraźnego stwierdzenia poważnych zagrożeń lub problemów związanych z jakością danych, na przykład polegających na częstych i rozległych korektach danych, powtarzających się i nie wyjaśnianych zmianach długu niewynikających z poziomu deficytu/nadwyżki budżetu (stock-flow adjustments, FSA) oraz nierozwiązanych problemach dotyczących kwestii metodologicznych.”

Uzasadnienie

EBC sugeruje wskazanie niewyczerpującej listy wyjątkowych sytuacji, które wymagałyby odbycia inspekcji metodologicznej.


Obecny tekst

Zmiany proponowane przez EBC

Zmiana nr 3

Artykuł 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 479/2009

„3.   »Deficyt publiczny (nadwyżka)« oznacza wierzytelność netto (zadłużenie netto) (EDP B.9) sektora »administracji publicznej« (S.13) w rozumieniu przyjętym w ESA 95. Odsetki składające się na deficyt publiczny są odsetkami (EDP D.41), w rozumieniu przyjętym w ESA 95.”

„3.   »Deficyt publiczny (nadwyżka)« oznacza wierzytelność netto (zadłużenie netto) ( B.9) sektora »administracji publicznej« (S.13) w rozumieniu przyjętym w ESA 95. Odsetki składające się na deficyt publiczny są odsetkami ( D.41), w rozumieniu przyjętym w ESA 95.”

Uzasadnienie

Jak wyjaśniono w punkcie „Uwagi szczegółowe”, EBC sugeruje zwiększenie przejrzystości procesu przekazywania danych poprzez wykorzystywanie deficytu (B.9) z rachunków krajowych dla celów procedury nadmiernego deficytu.

Zmiana nr 4

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 479/2009

„1.   »Dane określające planowany poziom deficytu publicznego oraz długu publicznego« oznaczają dane ustalone przez państwa członkowskie na rok bieżący. Stanowią one najnowsze oficjalne prognozy, uwzględniające ostatnio podjęte decyzje budżetowe oraz najnowsze wydarzenia i perspektywy gospodarcze. Ich przygotowanie powinno następować możliwie najbliżej terminu przekazania danych.”

„1.   »Dane określające planowany poziom deficytu publicznego oraz długu publicznego« oznaczają dane ustalone przez państwa członkowskie na rok bieżący. Stanowią one najnowsze oficjalne prognozy, uwzględniające ostatnio podjęte decyzje budżetowe oraz najnowsze wydarzenia i perspektywy gospodarcze, jak również najnowsze dane miesięczne i kwartalne. Ich przygotowanie powinno następować możliwie najbliżej terminu przekazania danych.”

Uzasadnienie

EBC uważa, że jakość danych określających planowany poziom deficytu publicznego oraz długu publicznego byłaby wyższa, gdyby dane te były sporządzane na podstawie najbardziej aktualnych informacji.

Zmiana nr 5

Artykuł 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 479/2009

„1.   W terminie trzech tygodni od terminów składania sprawozdań, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub po korektach, o których mowa w art. 6 ust. 1, Komisja (Eurostat) dostarcza danych dotyczących rzeczywistego deficytu publicznego i długu publicznego do celów stosowania Protokołu w sprawie procedury nadmiernego deficytu. Dane te dostarczane są poprzez opublikowanie.”

„1.   W terminie czterech tygodni od terminów składania sprawozdań, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub po korektach, o których mowa w art. 6 ust. 1, Komisja (Eurostat) dostarcza danych dotyczących rzeczywistego deficytu publicznego i długu publicznego do celów stosowania Protokołu w sprawie procedury nadmiernego deficytu. Dane te dostarczane są poprzez opublikowanie.”

Uzasadnienie

Aby dać Komisji więcej czasu na przeprowadzenie odpowiedniej oceny jakości danych rzeczywistych przekazywanych przez państwa członkowskie, EBC proponuje nieznaczne wydłużenie odpowiedniego terminu.

Zmiana nr 6

Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 479/2009

„1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby rzeczywiste dane przekazane Komisji (Eurostatowi) zostały dostarczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 322/97. W tym względzie, obowiązkiem narodowych organów statystycznych jest zapewnienie zgodności przekazanych danych z art. 1 niniejszego rozporządzenia oraz z podstawowymi zasadami rachunkowości ESA 95.”

„1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby rzeczywiste dane przekazane Komisji (Eurostatowi) zostały dostarczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 223/2009. W tym względzie, obowiązkiem narodowych organów statystycznych jest zapewnienie zgodności przekazanych danych z art. 1 niniejszego rozporządzenia oraz z podstawowymi zasadami rachunkowości ESA 95. Państwa członkowskie zapewniają udostępnianie narodowym organom statystycznym wszelkich odpowiednich informacji, niezbędnych do realizacji tego zadania.”

Uzasadnienie

Narodowe organy statystyczne powinny mieć dostęp do informacji niezbędnych do zapewnienia zgodności przekazywanych danych z art. 1 rozporządzenia oraz odpowiednimi zasadami rachunkowości ESA 95. Kwestia ta została także poruszona w opinii EBC CON/2010/17 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia greckiego systemu statystycznego oraz niezależnego organu statystycznego  (2).


(1)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje umieszczenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie danego fragmentu tekstu.

(2)  Opinia opublikowana na stronie internetowej EBC pod adresem http://www.ecb.europa.eu


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

22.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/6


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.5835 – Cucina/Brakes/Menigo)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010/C 103/02

W dniu 13 kwietnia 2010 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32010M5835 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

22.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/7


Kursy walutowe euro (1)

21 kwietnia 2010 r.

2010/C 103/03

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3373

JPY

Jen

124,65

DKK

Korona duńska

7,4421

GBP

Funt szterling

0,86900

SEK

Korona szwedzka

9,5954

CHF

Frank szwajcarski

1,4329

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,8955

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,286

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

264,13

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7077

PLN

Złoty polski

3,8713

RON

Lej rumuński

4,1370

TRY

Lir turecki

1,9852

AUD

Dolar australijski

1,4387

CAD

Dolar kanadyjski

1,3335

HKD

Dolar hong kong

10,3814

NZD

Dolar nowozelandzki

1,8811

SGD

Dolar singapurski

1,8366

KRW

Won

1 481,31

ZAR

Rand

9,9128

CNY

Yuan renminbi

9,1304

HRK

Kuna chorwacka

7,2571

IDR

Rupia indonezyjska

12 049,52

MYR

Ringgit malezyjski

4,2740

PHP

Peso filipińskie

59,338

RUB

Rubel rosyjski

38,9845

THB

Bat tajlandzki

43,061

BRL

Real

2,3426

MXN

Peso meksykańskie

16,3311

INR

Rupia indyjska

59,5830


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

22.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/8


Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5, Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11, Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14, Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31, Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14, Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12, Dz.U. C 331 z 21.12.2008, s. 13, Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5, Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15, Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 2, Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 15, Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 20, Dz.U. C 35 z 12.2.2010, s. 5, Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13, Dz.U. C 82 z 30.3.2010, s. 26)

2010/C 103/04

Publikacja wykazu dokumentów pobytowych zgodnie z art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa.

FRANCJA

Nowy wykaz zastępujący wykaz opublikowany w Dz.U. C 57 z 1.3.2008 i w Dz.U. C 198 z 22.8.2009:

1.   Titre de séjour (dokument pobytowy)

a)   à des étrangers majeurs (dla cudzoziemców pełnoletnich)

Titres de séjour français (Francuskie dokumenty pobytowe)

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (Dokument pobytowy zezwalający na pobyt czasowy zawierający szczegółową adnotację, która różni się w zależności od przyczyn pobytu, na który wydane zostało zezwolenie),

Carte de séjour portent la mention «compétences et expertise» (Dokument pobytowy zawierający adnotację „umiejętności i wiedza specjalistyczna”),

Carte de séjour portent la mention «retraité» (Dokument pobytowy zawierający adnotację „na emeryturze”),

Carte de résident (Karta rezydenta),

Carte de résident portent la mention «résident de longue durée-CE» (Karta rezydenta zawierająca adnotację „rezydent długoterminowy WE”),

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans (Karta rezydenta wydawana obywatelom Andory),

Certificat de résidence d'Algérien (Potwierdzenie pobytu dla obywateli Algierii),

Carte de séjour délivrée aux membres de famille (les membres de famille peuvent être des ressortissants de pays tiers) des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des États parties à l'Espace économique européen et des ressortissants suisses (Dokument pobytowy wydawany członkom rodzin (członkowie rodzin mogą być także obywatelami państw trzecich) obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw będących Umawiającymi się Stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywateli Szwajcarii),

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «Volontariat associatif» (Tymczasowe zezwolenie na pobyt, zawierające adnotację „Wolontariat stowarzyszeniowy”,

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «Etudiant en recherche d'emploi» (Tymczasowe zezwolenie na pobyt, zawierające adnotację „Student poszukujący pracy”),

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «parent accompagnant d’un mineur étranger malade» (Tymczasowe zezwolenie na pobyt, zawierające adnotację „Rodzic towarzyszący choremu małoletniemu cudzoziemcowi”),

Autorisation provisoire de séjour ne portant pas de mention spécifique (Tymczasowe zezwolenie na pobyt, nie zawierające żadnej szczególnej adnotacji),

Récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour périmé (Wniosek o przedłużenie dokumentu pobytowego wraz z wygasłym dokumentem pobytowym).

Uwaga: dokumenty pobytowe i karty rezydenta lub potwierdzenia pobytu wydane po dniu 13 maja 2002 r. mają postać laminowanej karty, odpowiadającej jednolitemu wzorowi europejskiemu.

W obiegu pozostają nadal egzemplarze takich dokumentów w poprzednio stosowanej postaci, ważne do dnia 12 maja 2012 r.

Dokumenty pobytowe obowiązujące w Monako (m.in. zgodnie z decyzją Komitetu Wykonawczego z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie dokumentów pobytowych obowiązujących w Monako (SCH/Com-ex (98) 19))

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (Dokument pobytowy dla tymczasowych rezydentów Monako),

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (Dokument pobytowy dla zwykłych rezydentów Monako),

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco (Dokument pobytowy dla uprzywilejowanych rezydentów Monako),

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (Dokument pobytowy dla współmałżonka obywatela Monako).

b)   Documents délivrés aux étrangers mineurs (Dokumenty wydawane małoletnim cudzoziemcom)

Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) (Dokument podróży dla małoletnich cudzoziemców),

Titre d'identité républicain (TIR) (Francuski dokument tożsamości).

c)   Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne (Lista uczestników wycieczki szkolnej na terenie Unii Europejskiej)

2.   Cartes spéciales (legitymacje specjalne)

Każda legitymacja specjalna zawiera szczególną adnotację dotyczącą statusu posiadacza:

—   «CMD/A»: délivrée aux chefs de mission diplomatique (wydawana szefom misji dyplomatycznych),

—   «CMD/M»: délivrée aux chefs de mission d’organisation internationale (wydawana szefom misji organizacji międzynarodowych),

—   «CMD/D»: délivrée aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (wydawana szefom stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych),

—   «CD/A»: délivrée aux agents du corps diplomatique (wydawana urzędnikom dyplomatycznym),

—   «CD/M»: délivrée aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale (wydawana wyższym urzędnikom organizacji międzynarodowych),

—   «CD/D»: délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (wydawana urzędnikom o statusie porównywalnym do statusu urzędników dyplomatycznych, którzy są członkami stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych),

—   «CC/C»: délivrée aux fonctionnaires consulaires (wydawana urzędnikom konsularnym),

—   «AT/A»: délivrée au personnel administratif ou technique d'une ambassade (wydawana personelowi administracyjnemu i technicznemu ambasad),

—   «AT/C»: délivrée au personnel administratif ou technique d'un consulat (wydawana personelowi administracyjnemu i technicznemu konsulatów),

—   «AT/M»: délivrée au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale (wydawana personelowi administracyjnemu i technicznemu organizacji międzynarodowych),

—   «AT/D»: délivrée au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale (wydawana personelowi administracyjnemu i technicznemu przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych),

—   «SE/A»: délivrée au personnel de service d'une ambassade (wydawana personelowi obsługi ambasad),

—   «SE/C»: délivrée au personnel de service d'un consulat (wydawana personelowi obsługi konsulatów),

—   «SE/M»: délivrée au personnel de service d'une organisation internationale (wydawana personelowi obsługi organizacji międzynarodowych),

—   «SE/D»: délivrée au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale (wydawana personelowi obsługi przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych),

—   «PP/A»: délivrée au personnel privé d'un diplomate (wydawana prywatnemu personelowi dyplomatów),

—   «PP/C»: délivrée au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire (wydawana prywatnemu personelowi urzędników konsularnych),

—   «PP/M»: délivrée au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale (wydawana prywatnemu personelowi członków organizacji międzynarodowych),

—   «PP/D»: délivrée au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale (wydawana prywatnemu personelowi członków stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych),

—   «EM/A»: délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade (wydawana związanym z ambasadą nauczycielom lub personelowi wojskowemu o specjalnym statusie),

—   «EM/C»: délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat (wydawana związanym z konsulatem nauczycielom lub personelowi wojskowemu o specjalnym statusie),

—   «EF/M»: délivrée aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger (wydawana urzędnikom międzynarodowym zamieszkałym za granicą),

—   «FI/M»: délivrée aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales (wydawana urzędnikom międzynarodowym organizacji międzynarodowych).

Uwaga: „Attestations de fonctions” (zaświadczenia o mianowaniu), wydawane przez ministerstwa spraw zagranicznych, nie są legitymacjami specjalnymi.


V Ogłoszenia

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja Europejska

22.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/12


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010/C 103/05

1.

W dniu 12 kwietnia 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Oaktree Capital Group LLC („Oaktree”, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Aleris International Inc. („Aleris”, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Oaktree: działalność w zakresie alternatywnych i nietradycyjnych funduszy inwestycyjnych,

w przypadku przedsiębiorstwa Aleris: produkcja i sprzedaż walcowanych i wytłaczanych wyrobów z aluminium, z aluminium pochodzącego z recyklingu oraz stopów aluminium.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).


22.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/13


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010/C 103/06

1.

W dniu 14 kwietnia 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Total Italia Spa. („Total Italia”, Włochy), w całości kontrolowane przez przedsiębiorstwo Total Holdings Europe S.A.S. („Total”, Francja, pod wspólną nazwą „Total group”) oraz przedsiębiorstwo ERG Petroli Spa. („EGP”, Włochy), w całości należące do przedsiębiorstwa ERG Spa. („ERG”, Włochy, pod wspólną nazwą ERG Group) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad nowoutworzonym przedsiębiorstwem JV CO, powstałym w wyniku połączenia się przedsiębiorstw EGP oraz Total Italia.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Total: produkcja ropy i gazu ziemnego, rafinacja i wprowadzanie na rynek produktów ropopochodnych, produktów petrochemicznych oraz specjalistycznych chemikaliów,

w przypadku przedsiębiorstwa ERG: przetwarzanie i wprowadzanie na rynek produktów naftowych, wytwarzanie i sprzedaż energii cieplnej, pary i gazu, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

w przypadku przedsiębiorstwa JV CO: rafinacja i wprowadzanie na rynek produktów naftowych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).


INNE AKTY

Komisja Europejska

22.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/14


Publikacja wniosku zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

2010/C 103/07

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006. Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

WNIOSEK O REJESTRACJĘ GTS

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 509/2006

„LIPTOVSKÁ SALÁMA”/„LIPTOVSKÝ SALÁM”

NR WE: SK-TSG-0007-0042-04.08.2006

1.   Nazwa i adres grupy składającej wniosek:

Nazwa:

Slovenský zväz spracovateľov mäsa

Adres:

Kukučínova 22

831 03 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel.

+421 255565162

Faks

+421 255565162

E-mail:

slovmaso@slovmaso.sk

Nazwa:

Český svaz zpracovatelů masa

Adres:

Libušská 319

142 00 Praha 4 – Písnice

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.

+420 244092404

Faks:

+420 244092405

E-mail:

reditel@cszm.cz

2.   Państwo członkowskie lub kraj trzeci:

Republika Słowacka

Republika Czeska

3.   Specyfikacja produktu:

3.1.   Nazwa przeznaczona do rejestracji:

„Liptovská saláma” (SK)

„Liptovský salám” (CS)

3.2.   Nazwa:

Image

jest specyficzna sama w sobie

wyraża specyficzny charakter produktu rolnego lub środka spożywczego

Nazwa „Liptovská saláma” lub „Liptovský salám” jest specyficzna sama w sobie, ponieważ odnosi się do szczególnego rodzaju salami. Na Słowacji i w Republice Czeskiej produkt ten ma ugruntowaną pozycję i jest dobrze znany, ma długą tradycję i cieszy się doskonałą reputacją. Jego wyrób od dawna odbywa się zgodnie z normami krajowymi.

3.3.   Czy wniosek obejmuje zastrzeżenie nazwy na mocy art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 509/2006?:

Image

Rejestracja z zastrzeżeniem nazwy

Rejestracja bez zastrzegania nazwy

3.4.   Rodzaj produktu:

Klasa 1.2:

Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.)

3.5.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego, którego dotyczy nazwa w pkt 3.1:

Cechy charakterystyczne produktu „Liptovská saláma” lub „Liptovský salám” to jednolity wygląd w przekroju, delikatny mięsny smak oraz aromat uzyskany dzięki użytym przyprawom i procesowi wędzenia.

Właściwości fizyczne

kształt cylindryczny, średnica 8–9 cm, około 35–50 cm długości; miniaturowa odmiana tego produktu ma średnicę około 5 cm i 15–20 cm długości,

elastyczny w dotyku;

Właściwości chemiczne

zawartość tłuszczu: nie więcej niż 40 %,

zawartość soli: nie więcej niż 2,1 % ± 0,6 %,

zawartość netto białka z tkanki mięśniowej: nie mniej niż 8 % masy;

Właściwości organoleptyczne

wygląd powierzchni i barwa: produkt jest gładki lub lekko pomarszczony, kolor używanych osłonek jest jasnobrązowy lub ciemnobrązowy, na powierzchni osłonki dopuszczalne są oczka zaschniętego soku i plamy wynikające z niedowędzenia,

wygląd i barwa w przekroju: barwa w przekroju jest różowa, typowa dla mięsa; w jednorodnej masie dopuszczalna jest obecność miękkich cząstek kolagenu; widoczne są cząstki naturalnych przypraw,

zapach i smak: łagodny aromat przypraw (w szczególności muszkatołowca korzennego, gałki muszkatołowej i imbiru) oraz wędzenia, odpowiednio słony i ostry smak; produkt kruchy przy nadgryzaniu,

konsystencja: elastyczna, zwarta.

3.6.   Opis metody produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego, którego dotyczy nazwa w pkt 3.1:

„Liptovská saláma” lub „Liptovský salám” produkowany jest z mięsa wołowego o zawartości tłuszczu nie większej niż 10 % i mięsa wołowego o zawartości tłuszczu nie większej niż 30 %, z mięsa wieprzowego o zawartości tłuszczu nie większej niż 10 %, okrawków wieprzowych o zawartości tłuszczu nie większej niż 50 %, słoniny, wody pitnej lub lodu, azotynowej mieszanki solnej oraz mieszanki naturalnych przypraw (mielonego pieprzu czarnego, mielonej gałki muszkatołowej, mielonego muszkatołowca korzennego i mielonego imbiru), czosnku (w formie płatków, koncentratu lub proszku), w ilości odpowiadającej standaryzowanej ilości świeżego czosnku, oraz osłonek z celulozy przystosowanej do wędzenia. Dodatki: polifosforany (E450, E451 jako P2O5) w ilości nie większej niż 0,03/kg i kwas askorbinowy w ilości nie większej niż 0,05/kg.

Do wyprodukowania 100 kg gotowego produktu „Liptovská saláma” lub „Liptovský salám” stosuje się:

mięso wołowe o zawartości tłuszczu nie większej niż 10 %

19,1 kg

mięso wołowe o zawartości tłuszczu nie większej niż 30 %

6,7 kg

mięso wieprzowe o zawartości tłuszczu nie większej niż 10 %

19,0 kg

okrawki wieprzowe o zawartości tłuszczu nie większej niż 50 %

23,3 kg

słoninę

23,4 kg

wodę pitną lub lód

16,0 kg

azotynową mieszankę solną

2,0 kg

mielony pieprz czarny

0,19 kg

mielony muszkatołowiec korzenny

0,02 kg

mieloną gałkę muszkatołową

0,02 kg

mielony imbir

0,02 kg

czosnek (płatki, koncentrat lub proszek)

0,06 kg

polifosforany (E450 i E451)

0,30 kg

kwas askorbinowy (E300)

0,05 kg

osłonki – osłonki z celulozy przystosowanej do wędzenia

 

Proces techniczny

Ze wszystkich surowców, dodatków, przypraw i czosnku oraz środków pomocniczych wyrabia się gładką, jednorodną masę. Przygotowaną w ten sposób mieszanką napełnia się osłonki o średnicy 8–9 cm i długości około 35–50 cm. Produkty zawiesza się na kijach, które wstawia się do wędzarni, gdzie produkty suszy się i wędzi gorącym dymem, aby nadać im charakterystyczny kolor i aromat. Uwędzone produkty podgotowuje się w temperaturze 75–78 °C, dopóki wnętrze produktu nie ulegnie obróbce cieplnej odpowiadającej oddziaływaniu temperatury 70 °C przez co najmniej 10 minut. Po podgotowaniu produkty są spryskiwane zimną wodą i pozwala im się ostygnąć. Produkt „Liptovská saláma” lub „Liptovský salám” wprowadza się do obrotu w osłonce albo opakowany próżniowo lub w atmosferze kontrolowanej. Jako produkt krojony jest wprowadzany do obrotu w porcjach o różnej masie opakowanych próżniowo lub w atmosferze kontrolowanej.

3.7.   Specyficzny charakter produktu rolnego lub środka spożywczego:

„Liptovská saláma” lub „Liptovský salám” różni się od innych produktów tym, że do jego wyrobu używa się świeżej słoniny, która w połączeniu z innymi surowcami wzmacnia smak mięsa. Produkt odznacza się także właściwym sobie aromatem, który zawdzięcza muszkatołowcowi korzennemu, gałce muszkatołowej, imbirowi i lekkiemu uwędzeniu. Równie charakterystyczne dla produktu są: jednolity wygląd powierzchni produktu w przekroju, jego elastyczna konsystencja oraz fakt, że łatwo się go kroi, a po pokrojeniu pozostaje zwarty.

3.8.   Tradycyjny charakter produktu rolnego lub środka spożywczego:

W 1956 r. pracownicy zakładów mięsnych w Dubnicy nad Váhom prowadzili próby opracowania produktu innego od produkowanych w owym czasie drobno mielonych gotowanych produktów mięsnych. Część słoniny zastąpili okrawkami wieprzowymi, a składniki przetwarzali na gładką masę zamiast masy grubo siekanej, która była przeważnie stosowana w tamtych czasach. W ten sposób powstał produkt „Liptovská saláma” lub „Liptovský salám”. Nie dodawano wówczas papryki i stąd też wzięła się nazwa „Liptovská saláma” lub „Liptovský salám”, ponieważ w regionie Liptów (Liptov) nie było zwyczaju dodawania papryki do produktów mięsnych. Produkt ten stał się bardzo popularny (Rozmowa z p. Novotką, który w tamtym czasie pracował w zakładach mięsnych w Dubnicy).

Na początku lat siedemdziesiątych w dziale badawczym stworzono unikalną recepturę produktu „Liptovská saláma” lub „Liptovský salám”, który zyskał potem wielką popularność. Stopniowo wprowadzano go do produkcji w wielu przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego. W 1978 r. przyjęto normę przemysłową (źródło: Norma ON 57 6913, 1978). Norma ta była regularnie aktualizowana i poddawana przeglądom (załącznik z dnia 13 sierpnia 1982 r.). Jedną z ostatnio zaktualizowanych wspólnych norm jest norma THN (norma techniczno-gospodarcza) dla produktu numer 764421 64 sporządzona w dniu 1 września 1988 r. Wprowadzenie do tej normy zawiera następującą uwagę: „Zgodna z ON 57 6913”. W 1978 r. Zachodniosłowackie Zakłady Przemysłu Mięsnego (Západoslovenský mäsový priemysel) w Trnawie rozpoczęły produkcję kiełbasy „Liptovská saláma” lub „Liptovský salám” we współpracy z działem badawczym GRT. Do 1990 r. produkowano kiełbasę „Liptovská saláma” lub „Liptovský salám” zgodnie z tradycyjną recepturą i nie używano papryki. Ponieważ produkt „Liptovská saláma” lub „Liptovský salám” umożliwiał przetwarzanie zwiększonej ilości słoniny, w trnawskim zakładzie produkowano dziennie około 600 kg tego produktu. Był on bardzo popularny wśród konsumentów z uwagi na charakterystyczny smak (Oświadczenie p. Beňadika, 2003 r.)

Produkcja kiełbasy „Liptovská saláma” lub „Liptovský salám” była kontynuowana, o czym świadczy reklama asortymentu wytwarzanego przez Środkowosłowackie Zakłady Przemysłu Mięsnego (Stredoslovenský mäsový priemysel) w Zwoleniu zamieszczona w almanachu „Čítanie o správnej výžive ‘81” („Czytanie o właściwym odżywianiu”), (Slovenská spoločnosť pre správnu výživu (Słowackie towarzystwo na rzecz właściwego odżywiania), Bratysława, 1980 r.). Wśród wymienionych w tej reklamie produktów znajduje się „Liptovská saláma” lub „Liptovský salám”.

3.9.   Minimalne wymogi i procedury sprawdzania specyficznego charakteru:

Kontrole dotyczą:

przestrzegania ustalonych proporcji składników i przypraw,

W trakcie procesu technologicznego przeprowadzana jest kontrola wzrokowa dodawania świeżej słoniny jako składnika końcowego. Ilości przypraw (muszkatołowca korzennego, gałki muszkatołowej i imbiru) są kontrolowane przed dodaniem. Ilości te porównywane są z ilościami określonymi w recepturze.

przestrzegania procedury technicznej na etapie wyrabiania gładkiego i jednolitego produktu bez widocznej ziarnistości oraz na etapie wędzenia,

jednorodności farszu, która sprawdzana jest przed napełnieniem nim osłonek. Kontrole przeprowadza się wzrokowo. Stopień uwędzenia sprawdza się poprzez pomiar temperatury dymu, która nie może przekraczać 69 °C, oraz czasu wędzenia, który wynosi od 10 do 15 minut,

wskaźników cech fizycznych gotowego produktu: cylindrycznego kształtu i elastyczności produktu,

wskaźników cech chemicznych gotowego produktu: zawartości tłuszczu, soli, zawartości netto białka z tkanki mięśniowej,

Wartości te muszą odpowiadać wartościom wymienionym w punkcie 3.5 specyfikacji.

właściwości organoleptyczne gotowego produktu (wygląd i kolor powierzchni przekroju, zapach i smak, spoistość). Kontrolę przeprowadza się wzrokowo oraz poprzez analizę sensoryczną na koniec procesu produkcji, zgodnie z właściwościami wymienionymi w punkcie 3.5 specyfikacji.

Kontrole wykonywane przez organ lub jednostkę kontrolującą zgodność ze specyfikacją produktu przeprowadza się raz do roku.

4.   Organy lub jednostki kontrolujące zgodność ze specyfikacją produktu:

4.1.   Nazwa i adres:

Organy lub jednostki kontrolujące zgodność ze specyfikacją produktu na Słowacji

Nazwa:

BEL/NOVAMANN International, s r.o.

Adres:

Továrenská 14

815 71 Bratislava

PO Box 11

820 04 Bratislava 24

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel.

+421 250213376

E-mail:

tomas.ducho@ba.bel.sk

 Organ publiczny/Jednostka publiczna

Image

 Organ prywatny/Jednostka prywatna

Nazwa:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Adres:

Botanická 17

842 13 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel.

+421 260257427

E-mail:

buchlerova@svssr.sk

Image

 Organ publiczny/Jednostka publiczna

 Organ prywatny/Jednostka prywatna

Organy lub jednostki kontrolujące zgodność ze specyfikacją produktu w Republice Czeskiej.

Nazwa:

Státní zemedelská a potravinárská inspekce

Adres:

Kvetná 15

603 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.

+420 543540111

E-mail:

sekret.oklc@szpi.gov.cz

Image

 Organ publiczny/Jednostka publiczna

 Organ prywatny/Jednostka prywatna

Nazwa:

Státní veterinární správa ČR

Adres:

Slezská 7

120 00 Praha 2

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.

+420 227010137

E-mail:

hygi@svscr.cz

Image

 Organ publiczny/Jednostka publiczna

 Organ prywatny/Jednostka prywatna

4.2.   Szczególne zadania organu lub jednostki:

Organy lub jednostki kontrolujące zgodność ze specyfikacją produktu na Słowacji i w Republice Czeskiej. Wymienione organy kontrolne ponoszą odpowiedzialność za skontrolowanie pełnej zgodności ze specyfikacją.


22.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/20


OGŁOSZENIE INFORMACYJNE – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Oznaczenia geograficzne dla Kolumbii i Peru

2010/C 103/08

Trwają negocjacje dotyczące umowy w sprawie handlu pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru. W tym kontekście rozważa się ochronę poniższych nazw jako oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej.

Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie lub państwa trzecie bądź wszelkie zasadnie zainteresowane osoby fizyczne lub prawne, mające swoje miejsca zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do składania oświadczeń o sprzeciwie wobec tego projektu ochrony przez złożenie odpowiednio uzasadnionego oświadczenia.

Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie dwóch miesięcy od daty niniejszej publikacji. Oświadczenia o sprzeciwie należy przesyłać na następujący adres poczty elektronicznej: AGRI-B1@ec.europa.eu

Oświadczenia o sprzeciwie są rozpatrywane jedynie, jeśli zostaną dostarczone w wyżej ustalonym terminie i jeśli wykazane zostanie, że nazwa, która ma zostać objęta ochroną:

1)

koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić w błąd konsumenta co do prawdziwego pochodzenia danego produktu;

2)

jest homonimiczna lub częściowo homonimiczna w stosunku do nazwy, która już została objęta ochroną w Unii Europejskiej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1) w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 110/2008 (2) w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych; lub znajduje się już w umowach, jakie Unia Europejska zawarła z jednym z następujących krajów:

—   Republiką Albanii: decyzja Rady 2006/580/WE (3) z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (Protokół nr 3 w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji na niektóre wina, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych),

—   Bośnią i Hercegowiną: decyzja Rady 2008/474/WE (4) z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (Protokół 7),

—   Kanadą: decyzja Rady 2004/91/WE (5) z dnia 30 lipca 2003 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Kanadą w sprawie handlu winami i napojami spirytusowymi,

—   Republiką Chile: Decyzja Rady 2002/979/WE (6) z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej strony, w szczególności art. 90, ustanawiający umowę handlu wyrobami spirytusowymi i winami aromatyzowanymi,

—   Chorwacją: decyzja Rady 2001/918/WE (7) z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego dostosowującego handlowe aspekty Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia wyników negocjacji między stronami w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji na niektóre wina, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win a także wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli oznaczeń wyrobów spirytusowych i napojów aromatyzowanych,

—   Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii: decyzja Rady 2001/916/WE (8) z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego dostosowującego handlowe aspekty Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia wyników negocjacji między stronami w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji na niektóre wina, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win jak również wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli oznaczeń wyrobów spirytusowych i napojów aromatyzowanych,

—   Meksykiem: decyzja Rady 97/361/WE (9) z dnia 27 maja 1997 r. dotycząca zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych,

—   Czarnogórą: decyzja Rady 2007/855/WE (10) z dnia 15 października 2007 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony,

—   RPA: decyzja Rady 2002/52/WE (11) z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu wyrobami spirytusowymi,

–   Szwajcarią: decyzja Rady i – w odniesieniu do umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej – Komisji 2002/309/WE (12) z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską, w szczególności umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi – załącznik 7;

3)

przy uwzględnieniu renomy danego znaku towarowego, jego powszechnej znajomości oraz okresu, przez jaki jest on używany, może wprowadzić konsumenta w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu;

4)

zagraża istnieniu całkowicie lub częściowo identycznej nazwy lub znaku towarowego, lub istnieniu produktów, które były zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających publikację niniejszego ogłoszenia;

5)

nazwa, dla której rozważa się ochronę, jest uważana za rodzajową na podstawie dostępnych informacji.

Kryteria wymienione powyżej podlegają ocenie w odniesieniu do terytorium Unii Europejskiej, które w przypadku praw własności intelektualnej odnosi się wyłącznie do terytorium lub terytoriów, na których wspomniane prawa są chronione. Ewentualna ochrona tych nazw w Unii Europejskiej zależy od pomyślnego zakończenia przedmiotowych negocjacji i aktu prawnego wydanego w ich następstwie.

Niniejsze ogłoszenie nie narusza możliwości składania wniosków o rejestrację nazw z Kolumbii i Peru na podstawie art. 5 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 lub art. 17 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 w odpowiednim przypadku.

Wykaz oznaczeń geograficznych dla win, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz środków spożywczych (13)

Klasa produktu

Nazwa zarejestrowana w Kolumbii

Owoce

Cholupa del Huila


Klasa produktu

Nazwa zarejestrowana w Peru

Napoje spirytusowe

Pisco

Warzywo

Maíz Blanco Gigante Cusco

Warzywo

Pallar de Ica


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(2)  Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.

(3)  Dz.U. L 239 z 1.9.2006, s. 1.

(4)  Dz.U. L 169 z 30.6.2008, s. 10.

(5)  Dz.U. L 35 z 6.2.2004, s. 1.

(6)  Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 1.

(7)  Dz.U. L 342 z 27.12.2001, s. 42.

(8)  Dz.U. L 342 z 27.12.2001, s. 6.

(9)  Dz.U. L 152 z 11.6.1997, s. 15.

(10)  Dz.U. L 345 z 28.12.2007, s. 1.

(11)  Dz.U. L 28 z 30.1.2002, s. 112.

(12)  Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1.

(13)  Lista przekazana przez władze Kolumbii i Peru w ramach prowadzonych negocjacji.


Sprostowania

22.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/23


Sprostowanie do publikacji wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 162 z dnia 15 lipca 2009 r. )

2010/C 103/09

Strona 19, w „Odesłaniu do publikacji specyfikacji”:

zamiast:

„(art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDiarioAntiguo.do?ruta=2006/12/14

Resolución de 28 de noviembre de 2006, de la Consejería de Agricultura, por la que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de registro de la Denominación de Origen Protegida Aceite Campo de Montiel.”,

powinno być:

„http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/12/01/pdf/2009_17997.pdf&tipo=rutaDocm”.