ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2009.272.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 272

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
13 listopada 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Bank Centralny

2009/C 272/01

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE (CON/2009/81)

1

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 272/02

Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

8

2009/C 272/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5633 – Pepsico/The Pepsico Bottling Group) ( 1 )

10

2009/C 272/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5632 – Pepsico/Pepsi Americas) ( 1 )

10

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 272/05

Kursy walutowe euro

11

 

Trybunał Obrachunkowy

2009/C 272/06

Sprawozdanie specjalne nr 10/2009 pt. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych

12

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2009/C 272/07

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) ( 1 )

13

2009/C 272/08

Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych ( 1 )

19

2009/C 272/09

Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert na obsługę regularnych połączeń lotniczych w ramach obowiązku użyteczności publicznej ( 1 )

20

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2009/C 272/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5679 – Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

21

2009/C 272/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5684 – BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

23

2009/C 272/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5644 – Kraft Foods/Cadbury) ( 1 )

24

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Rezolucje, zalecenia i opinie

OPINIE

Europejski Bank Centralny

13.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 16 października 2009 r.

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE

(CON/2009/81)

2009/C 272/01

Wstęp i podstawa prawna

1.

W dniu 3 czerwca 2009 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE (1) (zwanego dalej „projektem dyrektywy”).

2.

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z tiret pierwszego art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi ogólne

3.

EBC popiera zamiar ustanowienia zharmonizowanych ram regulacyjnych i nadzorczych dla działalności zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) w Unii Europejskiej. Co do zasady projektowane przepisy dotyczące sprawozdawczości wobec właściwych organów powinny znacząco usprawnić monitorowanie stabilności finansowej, a tym samym zapewnić szerszy dostęp do informacji wykorzystywanych do oceny ryzyka dla stabilności finansowej związanego z działalnością ZAFI oraz alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI), którymi ZAFI zarządzają. Harmonizacja zasad i wprowadzony przez projekt dyrektywy jednolity paszport powinny zwiększyć integrację finansową poprzez wsparcie równych warunków konkurencji w UE.

4.

EBC zachęca Komisję Wspólnot Europejskich do kontynuowania dialogu z międzynarodowymi partnerami – w szczególności Stanami Zjednoczonymi – w celu zapewnienia globalnych wspólnych ram regulacyjnych i nadzorczych. Jak wskazano we wkładzie Eurosystemu w konsultacje Komisji w sprawie funduszy hedgingowych, umiędzynarodowienie sektora oraz wynikające z niego ryzyko arbitrażu regulacyjnego oraz obchodzenia prawa powodują konieczność koordynacji działań na szczeblu międzynarodowym (2). Taka koordynacja mogłaby zapewnić, aby wymogi obowiązujące wobec ZAFI w państwach trzecich były równoważne z wymogami wprowadzanymi w UE oraz aby ZAFI z siedzibą poza UE miały dostęp do rynków UE na zasadzie wzajemności.

5.

W motywie 3 projektu dyrektywy wskazano jako jeden z jego podstawowych celów stworzenie ram, które będą w stanie zapobiegać zagrożeniom dotyczącym „inwestorów, innych uczestników rynku i samych rynków”, związanym z działalnością AFI, oraz „uwzględniać szeroki asortyment strategii inwestycyjnych i technik stosowanych przez ZAFI.” W związku z tym zauważono, że projekt dyrektywy dotyczy wszelkich typów funduszy, które nie są objęte dyrektywą 2009/…/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (wersja przekształcona) (3), takich jak fundusze hedgingowe, fundusze inwestujące na rynku surowców, otwarte fundusze inwestujące na rynku nieruchomości, notowane fundusze zamknięte, fundusze private equity oraz fundusze venture capital. Fundusze takie stanowią heterogeniczny zbiór grup inwestycyjnych, zorganizowanych w oparciu o różnorodne formy prawne w różnych państwach, zarówno w UE, jak i poza nią. Z tego względu przepisy projektu dyrektywy powinny zostać tak sformułowane, aby lepiej odzwierciedlać podstawowe różnice pomiędzy AFI.

6.

Z zakresu projektu dyrektywy należy w sposób wyraźny wyłączyć banki centralne.

7.

Ujmując rzecz bardziej ogólnie – EBC dostrzega potencjalne ryzyko arbitrażu regulacyjnego pomiędzy ZAFI, zakładami ubezpieczeń oraz instytucjami kredytowymi, pomiędzy którymi projekt dyrektywy nie zapewnia równych warunków konkurencji. Z wyjątkiem przepisów dotyczących zarządzania przez ZAFI ich aktywami własnymi, wymogi nałożone projektem dyrektywy powinny w spójny sposób znajdować zastosowanie wobec ZAFI, instytucji kredytowych oraz zakładów ubezpieczeń. Projekt dyrektywy nie określa także kryteriów oceny kompetencji i przydatności oraz minimalnych wymogów w zakresie doświadczenia w odniesieniu do zarządzających wyższego szczebla oraz kadry kierowniczej ZAFI. Dlatego też, ze względu na konieczność zapewnienia równych warunków konkurencji, EBC sugeruje uregulowanie tych kwestii w projekcie dyrektywy w sposób zgodny z podobnymi postanowieniami zawartymi w innych obszarach wspólnotowego prawa finansowego.

8.

EBC zauważa, że niektóre przepisy projektu dyrektywy (przykładowo te, które odnoszą się do krótkiej sprzedaży, sekurytyzacji czy przejęcia kontroli w spółkach) zmierzają do uregulowania kwestii horyzontalnych, dotyczących wszystkich uczestników rynku, a nie jedynie ZAFI. EBC rozumie powody wprowadzania tych przepisów, sugeruje jednak, aby zamiast ich wprowadzania do projektu dyrektywy rozważyć ich zamieszczenie w aktach prawnych dotyczących zapewnienia równych warunków konkurencji pomiędzy uczestnikami rynku – na przykład w istniejących już wspólnotowych aktach o międzysektorowym zakresie zastosowania.

9.

Zasadniczo EBC przyjmuje z zadowoleniem przepisy odnoszące się do wymogów sprawozdawczych ZAFI (na które zostanie nałożony obowiązek udzielania właściwym organom informacji o wysokiej jakości) oraz mechanizmów wymiany informacji pomiędzy organami nadzoru. EBC sugeruje jednak przeprowadzenie dogłębnej analizy umożliwiającej objęcie obowiązkiem sprawozdawczym głównie tych danych, które powinny mieć znaczenie dla monitorowania stabilności finansowej, a tym samym zapewnienie spójności wymogów sprawozdawczych z przepisami ustanawiającymi Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ang. „European Systemic Risk Board”, ESRB) oraz Europejski System Organów Nadzoru Finansowego (ang. „European System of Financial Supervisors”, ESFS) oraz zapewnienie tym organom możliwości uzyskiwania danych dotyczących nadzoru, które są potrzebne i odpowiednie do wypełniania ich zadań (4). Obowiązki sprawozdawcze, które zostaną określone na podstawie wspomnianej analizy, powinny znaleźć odzwierciedlenie w projekcie dyrektywy. Dalsze uszczegółowienie byłoby jednak także możliwe w drodze procedury komitetowej. EBC jest gotowy do wsparcia przedmiotowych analiz.

10.

Należy również zwrócić należytą uwagę na skoordynowanie wymogów sprawozdawczych wobec właściwych organów (wskazanych w art. 21 i 24 projektu dyrektywy) z wymogami uregulowanymi w rozporządzeniu EBC/2007/8 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczącym danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (5). Rozporządzenie to, które w chwili obecnej stosuje się do funduszy inwestycyjnych z siedzibą w strefie euro, umożliwia zbieranie zharmonizowanych informacji statystycznych dotyczących bilansów. Skoordynowanie wymogów sprawozdawczych wobec właściwych organów z wymogami sprawozdawczymi określonymi w rozporządzeniu EBC/2007/8 oraz korzystanie z ujednoliconego wzoru sprawozdawczego przez wszystkie AFI, które podlegają zakresowi projektu dyrektywy, przyczyniłoby się do możliwości oceny ryzyka systemowego w całej UE. Rozwiązanie takie zminimalizowałoby także dodatkowe obciążenia sprawozdawcze tych AFI, które już przekazują takie informacje. Projekt dyrektywy powinien określać podstawowe zasady znajdujące zastosowanie do modeli działalności realizowanych przez ZAFI, EBC popiera jednak także zastosowanie procedury komitetowej do opracowania pewnych bardziej technicznych i szczegółowych przepisów mających na celu standaryzację w całej UE informacji wskazanych w art. 21 i 24 projektu dyrektywy. Obowiązek sprawozdawczy powinien zatem obejmować m.in. dane bilansowe AFI określone w rozporządzeniu EBC/2007/8, rachunek wyników, rachunek i prognozy przepływów pieniężnych (w tym główne źródła finansowania, listę podmiotów „prime broker” oraz scenariusze planów awaryjnych w zakresie dostarczania płynności), ograniczenia w zakresie praw inwestorów do umorzenia, aktywa, do których stosuje się metodę wyceny „według modelu” (mark-to-model), dźwignię finansową, pozycje na instrumentach pochodnych (w tym kwoty bazowe i złożone zabezpieczenie), aktywa niepłynne oraz aktywa o niskim ratingu kredytowym (non-investment grade assets) oraz stosowanie krótkiej sprzedaży. EBC oczekuje, że przepisy wykonawcze, które powinny zostać wdrożone w tym obszarze, zostaną skonsultowane z ESRB.

11.

Pojęcie dźwigni finansowej ma podstawowe znaczenie dla modelu działalności realizowanego przez ZAFI. Zawarta w projekcie dyrektywy definicja pojęcia „dźwignia finansowa” nie uwzględnia jednakże konkretnych koncepcji współczynnika dźwigni finansowej. EBC obawia się, że bez dodatkowych wyjaśnień w tekście projektu dyrektywy implementacja zaproponowanej definicji może być utrudniona. Przepisy wykonawcze w tej dziedzinie powinny uwzględniać techniczny wkład banków centralnych i niebankowych organów nadzorczych. Z tego względu EBC oczekuje, że przepisy wykonawcze w tej dziedzinie – w tym wskazane w zmianie nr 7 w załączniku, dotyczące możliwych sposobów udoskonalenia definicji pojęcia „dźwignia finansowa” oraz określające, w jakich okolicznościach uznaje się, że dany AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię finansową – zostaną konsultowane z ESRB oraz ESFS.

12.

Artykuł 25 ust. 3 projektu dyrektywy stanowi, że Komisja przyjmuje środki wykonawcze określające pułapy ograniczające poziom dźwigni finansowej, które mogą stosować ZAFI, uwzględniają m.in. typ AFI, jego strategię oraz źródła dźwigni finansowej. EBC zaznacza, że stosowanie dźwigni finansowej może stwarzać istotne zagrożenia dla stabilności finansowej. W związku ze swoją elastycznością inwestycyjną ZAFI mogą odgrywać istotną rolę we wspieraniu płynności rynków finansowych, a tym samym przyczyniać się do efektywnego funkcjonowania rynku finansowego i kształtowania cen. Odgrywanie przez ZAFI takiej roli wymaga, aby pułapy dźwigni finansowej mające zastosowanie do AFI były zrównoważone i odpowiednio dostosowane do ryzyka oraz aby uwzględniały pełny profil ryzyka ZAFI a równocześnie nie naruszały w sposób nadmierny ich elastyczności inwestycyjnej.

13.

W razie zaistnienia takiej potrzeby EBC jest gotowy do zajęcia stanowiska co do ewentualnego zmienionego projektu dyrektywy. Propozycje zmian brzmienia projektu dyrektywy wynikające z przyjęcia wskazanych powyżej uwag zostały zawarte w załączniku. Większość tych propozycji nie zawiera uwag natury bardziej ogólnej, które zostały przedstawione powyżej.

Frankfurt nad Menem dnia 16 października 2009 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  COM(2009) 207 wersja ostateczna.

(2)  „Eurosystem contribution to the European Commission’s consultation on hedge funds” (Wkład Eurosystemu w konsultacje Komisji w sprawie funduszy hedgingowych), 25 lutego 2009 r., s. 3, dokument dostępny na stronie internetowej EBC pod adresem http://www.ecb.europa.eu

(3)  Dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(4)  Komunikat Komisji „Europejski nadzór finansowy” z 27.5.2009, COM(2009) 252 wersja ostateczna, dokument dostępny na stronie internetowej Europa pod adresem http://www.eur-lex.europa.eu

(5)  Dz.U. L 211 z 11.8.2007, s. 8.


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (1)

Zmiana nr 1

Artykuł 2 ust. 2 (nowa lit. h))

„2.   Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

[…].”

„2.   Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

[…]

h)

krajowych banków centralnych państw członkowskich.”

Uzasadnienie:

Artykuł 2 ust. 2 lit. g) projektu dyrektywy wyłącza z zakresu zastosowania projektu dyrektywy m.in. EBC. Z zakresu tego należy także wyłączyć w wyraźny sposób krajowe banki centralne tworzące Europejski System Banków Centralnych, ponieważ ze względu na swoje cele i zadania nie są one źródłem ryzyka, które uzasadniałoby włączenie ich do zakresu zastosowania projektu dyrektywy.

Zmiana nr 2

Artykuł 3 w części końcowej

 

Komisja przyjmuje środki wykonawcze definiujące szczegółowo pojęcie »dźwigni finansowej«, o którym mowa w ust. 1.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.”

Uzasadnienie:

Można zaproponować wskazane powyżej doprecyzowanie definicji „dźwigni finansowej”.

Zmiana nr 3

Artykuł 8

„Artykuł 8

Cofnięcie zezwolenia

Właściwe organy mogą cofnąć zezwolenie wydane ZAFI, jeżeli ZAFI:

1)

uzyskał zezwolenie składając fałszywe oświadczenia lub w jakikolwiek inny sposób sprzeczny z prawem;

2)

nie spełnia już warunków, na podstawie których zezwolenie zostało wydane;

3)

poważnie lub systematycznie narusza przepisy transponujące niniejszą dyrektywę.”

„Artykuł 8

Cofnięcie zezwolenia

Właściwe organy mogą cofnąć zezwolenie wydane ZAFI, jeżeli ZAFI:

1)

uzyskał zezwolenie składając fałszywe oświadczenia lub w jakikolwiek inny sposób sprzeczny z prawem;

2)

nie spełnia już warunków, na podstawie których zezwolenie zostało wydane;

3)

poważnie lub systematycznie narusza przepisy transponujące niniejszą dyrektywę.

Cofnięcie zezwolenia wywołuje natychmiastowy skutek i podlega niezwłocznie ogłoszeniu.

Komisja przyjmuje środki wykonawcze określające bardziej szczegółowo termin i adresatów ogłoszenia cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.”

Uzasadnienie:

Wiele umów kredytowych oraz umów ramowych definiuje „przypadki naruszenia umowy”, które uprawniają strony umowy do jej wypowiedzenia lub do wypowiedzenia transakcji przeprowadzonej na podstawie umowy ramowej. Cofnięcie zezwolenia jest typowym przykładem „naruszenia umowy”. Aby zapobiec sytuacji, w której cofnięcie zezwolenia ZAFI spowoduje nieskoordynowany proces wypowiadania umów, który może mieć różne skutki w poszczególnych państwach członkowskich, należy określić jednolite na obszarze całej UE praktyczne skutki cofnięcia zezwolenia, w szczególności w zakresie terminu przekazania informacji o cofnięciu zezwolenia, podmiotu, któremu przekazuje się takie informacje oraz momentu, w którym cofnięcie zezwolenia odnosi skutek. EBC sugeruje przyjęcie przepisów wykonawczych przez Komisję w procedurze komitetowej w celu określenia terminu przekazania informacji o cofnięciu zezwolenia oraz podmiotu, któremu takie informacje się przekazuje.

EBC miałby podobne obawy, gdyby niewypełnienie przez ZAFI „warunków dotyczących prowadzenia działalności” wskazanych w rozdziale III projektu dyrektywy także miało skutkować naruszeniem umowy lub powstaniem innych umownych lub ustawowych podstaw do wypowiedzenia umowy.

Zmiana nr 4

Artykuł 16 ust. 3

„3.   Zasady wyceny aktywów oraz obliczania wartości netto aktywów przypadającej na pojedyncze jednostki uczestnictwa lub udziały w AFI są określone w prawodawstwie kraju, w którym mieści się siedziba AFI, lub w regulaminie albo w dokumentach założycielskich AFI.”

„3.   Zasady wyceny aktywów oraz obliczania wartości netto aktywów przypadającej na pojedyncze jednostki uczestnictwa lub udziały w AFI są określone zasadami stosowanymi zgodnie z w prawodawstwem ie kraju, w którym mieści się siedziba AFI, lub w regulaminie em albo w dokumentach mi założycielskich mi AFI.”

Uzasadnienie:

Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (Generalny Accepted Accounting Principles, GAAP) obowiązujące w USA nie są „określone w prawodawstwie” Stanów Zjednoczonych. Podobna sytuacja może występować także w innych państwach. W związku z tym wdrożenie art. 16 ust. 3 projektu dyrektywy w zaproponowanym brzmieniu może okazać się niemożliwe.

Zmiana nr 5

Artykuł 17 ust. 3

„Depozytariusz jest instytucją kredytową, która ma siedzibę statutową we Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przekształcona).”

„Depozytariusz jest instytucją kredytową, która ma siedzibę statutową we Wspólnocie i posiada zezwolenie zgodnie z prawem krajowym lub dyrektywą 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przekształcona).”

Uzasadnienie:

Zmiana rozszerza definicję depozytariusza w ten sposób, że zostały do niej włączone również instytucje kredytowe, które są uprawnione na podstawie prawa krajowego, a nie tylko instytucje kredytowe, które posiadają zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE.

Zmiana nr 6

Artykuł 18 ust. 1 lit. d)

„d)

ZAFI ma obowiązek wykazać, że osoba trzecia ma odpowiednie kwalifikacje i jest zdolna do przejęcia danych funkcji, że jej wyboru dokonano z należytą starannością i że ZAFI jest w stanie monitorować, w sposób ciągły i skuteczny, wykonywanie powierzonej działalności, udzielać w dowolnym czasie dodatkowych instrukcji osobie trzeciej oraz cofnąć jej upoważnienie ze skutkiem natychmiastowym, jeśli leży to w interesie inwestorów.”

„d)

ZAFI ma obowiązek wykazać, że osoba trzecia ma odpowiednie kwalifikacje i jest zdolna do przejęcia danych funkcji, że jej wyboru dokonano z należytą starannością i że ZAFI jest w stanie monitorować, w sposób ciągły i skuteczny, wykonywanie powierzonej działalności, udzielać w dowolnym czasie dodatkowych instrukcji osobie trzeciej oraz cofnąć jej upoważnienie ze skutkiem natychmiastowym, jeśli leży to w interesie inwestorów, jednocześnie wprowadzając w to miejsce inne ustalenia dotyczące powierzania zadań, zgodne z art. 6 ust. 3.”

Uzasadnienie:

W celu zapewnienia zgodności z art. 6 ust. 3 projektu dyrektywy, zgodnie z którym zezwolenia udzielone ZAFI obejmują „ewentualne ustalenia dotyczące powierzania zadań, które zostały zawarte przez ZAFI”, zaproponowana zmiana wprowadza wymóg, aby w przypadku cofnięcia przez ZAFI upoważnienia „ze skutkiem natychmiastowym” istniały alternatywne ustalenia dotyczące powierzania zadań.

Zmiana nr 7

Artykuł 22 w części końcowej

„Do celów akapitu drugiego uznaje się, że AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię finansową, jeżeli przez dwa z czterech ostatnich kwartałów łączna dźwignia finansowa ze wszystkich źródeł przekraczała wartość kapitału własnego AFI.”

Do celów akapitu drugiego uznaje się, że AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię finansową, jeżeli przez dwa z czterech ostatnich kwartałów łączna dźwignia finansowa ze wszystkich źródeł przekraczała wartość kapitału własnego AFI.

Komisja przyjmuje środki wykonawcze definiujące okoliczności, w jakich uznaje się, że dany AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię finansową.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 49 ust. 3.”

Uzasadnienie:

Praktycznym efektem brzmienia art. 22 projektu dyrektywy byłoby uznanie, że zdecydowana większość AFI systematycznie stosuje dużą dźwignię finansową, ponieważ stosowana przez nie łączna dźwignia finansowa często przekraczałaby wartość ich aktywów netto (a nie „kapitału własnego”), który to wskaźnik nie byłby właściwym punktem odniesienia w kontekście funduszy. EBC sugeruje, aby ta techniczna kwestia została wyjaśniona przez Komisję w ramach przyjmowania środków wykonawczych w procedurze komitetowej, z uwzględnieniem odpowiedniego wkładu organów nadzoru oraz innych właściwych organów.

Zmiana nr 8

Artykuł 33 ust. 8

„8.   ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów branżowych mających siedzibę w innym państwie członkowskim niż rodzime państwo członkowskie ZAFI dopiero od daty wskazanej w art. 54 ust. 1 akapit pierwszy.”

„8.   ZAFI może wprowadzać do obrotu udziały lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym siedzibę w kraju trzecim wśród inwestorów branżowych mających siedzibę w innym państwie członkowskim niż rodzime państwo członkowskie ZAFI dopiero od daty wskazanej w art. 54 ust. 1 akapit pierwszy. Udziały lub jednostki uczestnictwa w AFI mającym siedzibę w kraju trzecim, które zostały nabyte przez inwestora z siedzibą w państwie członkowskim przed tą datą, mogą pozostać w jego posiadaniu lub zostać zbyte na rzecz ZAFI.”

Uzasadnienie:

Obecnie inwestorzy (w tym inwestorzy prywatni, detaliczni) mogą zgodnie z prawem posiadać udziały lub jednostki uczestnictwa w AFI mających siedzibę w kraju trzecim. Proponowane przez EBC dodatkowe zdanie ma na celu określenie zasad, zgodnie z którymi takie udziały lub jednostki uczestnictwa będą traktowane po wprowadzeniu reżimu przewidzianego postanowieniami projektu dyrektywy (tj. reżimu, w ramach którego ZAFI z siedzibą w kraju trzecim chcące kontynuować swą obecną działalność w UE są zobowiązane do uzyskiwania zezwoleń), w szczególności zaś zapobieżenie sytuacji, w której okoliczność, że dany ZAFI z siedzibą w kraju trzecim nie będzie ubiegał się o zezwolenie na dalsze prowadzenie obecnej działalności w UE lub takiego zezwolenia nie otrzyma, będzie mieć niekorzystny wpływ na wartość takich udziałów lub jednostek uczestnictwa. Alternatywnie można zaproponować zmianę przepisów przejściowych.

Zmiana nr 9

Artykuł 46 ust. 1

„1.   Właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń i nadzór nad ZAFI na podstawie niniejszej dyrektywy mają obowiązek przekazywać informacje właściwym organom pozostałych państw członkowskich, gdy informacje te mają znaczenie dla monitorowania ewentualnych skutków działalności poszczególnych ZAFI lub całego sektora ZAFI z punktu widzenia stabilności instytucji finansowych o znaczeniu systemowym i prawidłowego funkcjonowania rynków, na których ZAFI działają, oraz dla przeciwdziałania takim skutkom. Należy informować również Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR) powołany decyzją Komisji 2009/77/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. (2), który przekazuje otrzymywane informacje właściwym organom w pozostałych państwach członkowskich.”

„1.   Właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń i nadzór nad ZAFI na podstawie niniejszej dyrektywy mają obowiązek przekazywać informacje właściwym organom pozostałych państw członkowskich, gdy informacje te mają znaczenie dla monitorowania ewentualnych skutków działalności poszczególnych ZAFI lub całego sektora ZAFI z punktu widzenia stabilności instytucji finansowych o znaczeniu systemowym i prawidłowego funkcjonowania rynków, na których ZAFI działają, oraz dla przeciwdziałania takim skutkom, bankom centralnym, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, oraz Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nie zadań. Należy informować również Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR) powołany decyzją Komisji 2009/77/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. (2)który przekazuje otrzymywane informacje właściwym organom w pozostałych państwach członkowskich.”

Uzasadnienie:

Dodany fragment ma na celu zapewnienie prawidłowego przekazywania bankom centralnym, w tym EBC (działającemu także w imieniu ESRB) informacji dotyczących wykonywania ich funkcji, poprzez używanie terminologii stosowanej w innych obszarach wspólnotowego prawa finansowego.


(1)  Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu. Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje umieszczenie nowego tekstu.

(2)  Dz.U. L 25 z 29.1.2009, s. 18.


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

13.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/8


Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

2009/C 272/02

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (2) wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 402:

9705 00 00   Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne

Istniejący tekst otrzymuje brzmienie:

„1)

Pozycja ta obejmuje pojazdy mechaniczne:

w swoim oryginalnym stanie, bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego lub hamulcowego, silnika itp.,

co najmniej 30-letnie, oraz

modelu lub typu, który nie jest już produkowany.

Pojazdy mechaniczne uważa się jednak za niemające wartości historycznej lub etnograficznej i są wykluczone z niniejszej pozycji, gdy właściwe organy ustanowią, że pojazdy mechaniczne nie mogą świadczyć o znacznym postępie w rozwoju ludzkich osiągnięć albo ilustrować pewnego okresu takiego rozwoju.

Pojazdy takie muszą również mieć niezbędne cechy charakterystyczne do włączenia do kolekcji, tzn.:

są stosunkowo rzadkie,

nie są normalnie stosowane do ich oryginalnego celu,

są przedmiotem specjalnych transakcji poza normalnym handlem podobnymi artykułami użytkowymi, oraz

posiadają znaczną wartość.

2)

Obejmuje ona także jako przedmioty kolekcjonerskie, historyczne:

a)

pojazdy mechaniczne, niezależnie od daty ich produkcji, które, co może zostać udowodnione, brały udział w wydarzeniu historycznym;

b)

samochody wyścigowe, które, co może zostać udowodnione, zostały zaprojektowane, zbudowane i wykorzystane wyłącznie do zawodów i osiągnęły znaczące sportowe sukcesy w prestiżowych krajowych lub międzynarodowych wydarzeniach.

3)

Artykuły, w rodzaju stosowanych jako części lub akcesoria do wyżej wzmiankowanych pojazdów, klasyfikowane są w tej pozycji, jeśli same w sobie są egzemplarzami kolekcjonerskimi, nawet przeznaczone do instalowania w tych pojazdach.

Dowodem może być odpowiednia dokumentacja, na przykład publikacje informacyjne lub literatura specjalistyczna, lub opinie uznanych ekspertów.

Powyższe Noty wyjaśniające stosuje się, z uwzględnieniem odpowiednich różnic, do motocykli.

Repliki są zawsze wykluczone (zazwyczaj dział 87).”.


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Dz.U. C 133 z 30.5.2008, s. 1.


13.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/10


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.5633 – Pepsico/The Pepsico Bottling Group)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 272/03

W dniu 26 października 2009 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32009M5633 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


13.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/10


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.5632 – Pepsico/Pepsi Americas)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 272/04

W dniu 26 października 2009 r. Komisja podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec powyższej zgłoszonej koncentracji i uznaniu jej za zgodną ze wspólnym rynkiem. Decyzja ta została oparta na art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji dostępny jest wyłącznie w języku angielskim i zostanie podany do wiadomości publicznej po uprzednim usunięciu ewentualnych informacji stanowiących tajemnicę handlową. Tekst zostanie udostępniony:

w dziale dotyczącym połączeń przedsiębiorstw na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji: (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Powyższa strona została wyposażona w różne funkcje pomagające odnaleźć konkretną decyzję w sprawie połączenia, w tym indeksy wyszukiwania według nazwy przedsiębiorstwa, numeru sprawy, daty i sektora,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex jako numerem dokumentu 32009M5632 Strona EUR-Lex zapewnia internetowy dostęp do europejskiego prawa. (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

13.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/11


Kursy walutowe euro (1)

12 listopada 2009 r.

2009/C 272/05

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,4922

JPY

Jen

134,32

DKK

Korona duńska

7,4412

GBP

Funt szterling

0,90200

SEK

Korona szwedzka

10,2480

CHF

Frank szwajcarski

1,5106

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

8,3915

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,505

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

271,14

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7086

PLN

Złoty polski

4,1411

RON

Lej rumuński

4,2995

TRY

Lir turecki

2,2081

AUD

Dolar australijski

1,6062

CAD

Dolar kanadyjski

1,5702

HKD

Dolar hong kong

11,5646

NZD

Dolar nowozelandzki

2,0287

SGD

Dolar singapurski

2,0716

KRW

Won

1 727,11

ZAR

Rand

11,1420

CNY

Yuan renminbi

10,1867

HRK

Kuna chorwacka

7,2955

IDR

Rupia indonezyjska

14 066,34

MYR

Ringgit malezyjski

5,0466

PHP

Peso filipińskie

69,935

RUB

Rubel rosyjski

43,0070

THB

Bat tajlandzki

49,713

BRL

Real

2,5761

MXN

Peso meksykańskie

19,6791

INR

Rupia indyjska

69,5969


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


Trybunał Obrachunkowy

13.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/12


Sprawozdanie specjalne nr 10/2009 pt. „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych”

2009/C 272/06

Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 10/2009 pt. „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych”.

Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://www.eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku.

Aby bezpłatnie otrzymać sprawozdanie w wersji papierowej lub na płycie CD, należy zwrócić się do Trybunału Obrachunkowego, pisząc na adres:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie EU-Bookshop.


ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

13.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/13


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 272/07

Numer środka pomocy państwa

X 178/08

Państwo członkowskie

Niderlandy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Nederland

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

http://www.minlnv.nl

Nazwa środka pomocy

Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Beroepsopleiding en voorlichting voor agro-MKB ondernemingen en bosbouwondernemingen, onderdeel adviezen). Betrokken economische sectoren: AGRO-MKB-ondernemingen (niet zijnde primaire landbouwondernemingen) en bosbouwondernemingen.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2 artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 2:1 en artikel 2:3, eerste lid, aanhef en onderdeel a;

Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1935798&_dad=portal&_schema=PORTAL

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Zmiany XS 135/07

Czas trwania pomocy

1.1.2009–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Rolnictwo, Leśnictwo i Rybactwo, Produkcja artykułów spożywczych

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

3,70 EUR (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP – w %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50 %

Numer środka pomocy państwa

X 179/08

Państwo członkowskie

Niderlandy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Nederland

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

http://www.minlnv.nl

Nazwa środka pomocy

Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Samenwerking bij innovatie (industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling)). Betrokken economische sectoren: AGRO-MKB-ondernemingen (niet zijnde primaire landbouwondernemingen) en bosbouwondernemingen.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 2:1, artikel 2:2 en artikel 2:32;

Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1935798&_dad=portal&_schema=PORTAL

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Zmiany XS 154/07

Czas trwania pomocy

1.1.2009–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Rolnictwo, Leśnictwo i Rybactwo, Produkcja artykułów spożywczych

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

0,70 EUR (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP – w %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

50 %

60 %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))

25 %

35 %

Numer środka pomocy państwa

X 180/08

Państwo członkowskie

Niderlandy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Nederland

Obszary nieobjęte pomocą

Organ przyznający pomoc

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

http://www.minlnv.nl

Nazwa środka pomocy

Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Verhoging toegevoegde waarde landbouwproducten, onderdeel experimentele ontwikkeling)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 2:1, artikel 2:2 en artikel 2:47, eerste lid, aanhef en onderdeel b;

Openstellingsbesluit LNV-subsidies.

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1935798&_dad=portal&_schema=PORTAL

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Zmiany XS 137/07

Czas trwania pomocy

1.12.2009–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Rolnictwo, Leśnictwo i Rybactwo

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

0,40 EUR (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP – w %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))

25 %

35 %

Numer środka pomocy państwa

X 181/08

Państwo członkowskie

Litwa

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Lithuania

Artykuł 87 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

http://www.ukmin.lt

Nazwa środka pomocy

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonė „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 4–578 „Dėl VP3-1.3-ŪM-05-R priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo teikti paraiškas dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 139–5524)

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332253&p_query=&p_tr2=

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

25.11.2008–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

Rodzaj beneficjenta

MŚP

duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

11,70 LTL (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ – 70,00 LTL (mln.)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP – w %

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Program pomocy

50 %

20 %

Numer środka pomocy państwa

X 182/08

Państwo członkowskie

Łotwa

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Latvia

Artykuł 87 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Eiropas Investīciju fonds

Kr. Valdemāra 21

Rīga, LV-1010

LATVIJA

http://europa.eu/institutions/financial/eif/index_lv.htm

Nazwa środka pomocy

Atbalsts tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

http://www.akti.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032008112500983

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.akti.lv/naiser/text.cfm?Key=0101032008112500983

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

26.11.2008–31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

9,13 LVL (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Kapitał podwyższonego ryzyka

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Komisijas Lēmums 24.9.2007., ar ko pieņem darbības programmu “Uzņēmējdarbība un Inovācijas” Kopienas palīdzībai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbilstīgi konverģences mērķim Latvijā CCI 2007 LV 16 1 PO 001 – LVL 9,13 (miljonos)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP – w %

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka (art. 28–29)

2 108 412 LVL


13.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/19


Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 272/08

Państwo członkowskie

Grecja

Trasa

Ateny–Astypalea

Ateny–Ikaria

Ateny–Leros

Ateny–Milos

Saloniki–Chios

Saloniki–Samos

Limnos–Mitilini–Chios–Samos–Rodos

Rodos–Karpathos–Kasos–Sitia

Aleksandropolis–Sitia

Aktio–Sitia

Ateny–Kithira

Ateny–Naksos

Ateny–Paros

Ateny–Karpathos

Ateny–Sitia

Ateny–Skiathos

Saloniki–Korfu

Rodos–Kos–Leros–Astypalea

Korfu–Aktion–Kefalinia–Zakintos

Ateny–Kalymnos

Saloniki–Kalamata

Ateny–Skyros

Saloniki–Skyros

Rhodos–Kastelorizo

Data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej

Od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia

Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznej

Hellenic Civil Aviation Authority

Directorate General for Air Transport

Air Transport and International Affairs Division — Section II

Vas. Georgiou 1

16604 Elliniko

GREECE

Tel. +30 2108916149 lub 8916121

Faks +30 2108947132

Adres internetowy: http://www.hcaa.gr


13.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/20


Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zaproszenie do składania ofert na obsługę regularnych połączeń lotniczych w ramach obowiązku użyteczności publicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 272/09

Państwo członkowskie

Grecja

Trasa

Ateny–Astypalea

Ateny–Ikaria

Ateny–Leros

Ateny–Milos

Saloniki–Chios

Saloniki–Samos

Limnos–Mitilini–Chios–Samos–Rodos

Rodos–Karpathos–Kasos–Sitia

Aleksandropolis–Sitia

Aktio–Sitia

Ateny–Kithira

Ateny–Naksos

Ateny–Paros

Ateny–Karpathos

Ateny–Sitia

Ateny–Skiathos

Saloniki–Korfu

Rodos–Kos–Leros–Astypalea

Korfu–Aktion–Kefalinia–Zakintos

Ateny–Kalymnos

Saloniki–Kalamata

Ateny–Skyros

Saloniki–Skyros

Rodos–Kastelorizo

Okres obowiązywania umowy

1 kwietnia 2010 r.–31 marca 2012 r.

Termin składania ofert

61 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia

Adres, pod którym udostępnia się nieodpłatnie tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznej

Hellenic Civil Aviation Authority

Directorate General for Air Transport

Air Transport and International Affairs Division — Section II

Vas. Georgiou 1

16604 Elliniko

GREECE

Tel. +30 2108916149 lub 8916121

Faks +30 2108947132

Adres internetowy: http://www.hcaa.gr


V Ogłoszenia

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja

13.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/21


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5679 – Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 272/10

1.

W dniu 6 listopada 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa (i) Boreas Holdings S.à.r.l („Boreas Holdings”, Luksemburg), spółka specjalnego przeznaczenia będąca własnością dwóch funduszy inwestycyjnych (TCW Energy XIV oraz European Clean Energy Fund), zarządzana przez TCW Asset Management Company („TAMCO”, Zjednoczone Królestwo), przedsiębiorstwo zależne The TCW Group, Inc. („TCW”, Stany Zjednoczone), będącego z kolei w całości własnością Société Générale S.A. („Société Générale”, Francja) oraz (ii) Centrica Renewable Energy Limited, przedsiębiorstwo zależne będące w całości własnością Centrica plc („Centrica”, Zjednoczone Królestwo), przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem GLID Wind Farms TopCo Limited („GLID Wind Farms”, Zjednoczone Królestwo), obecnie całkowicie kontrolowanym przez Centrica, w drodze sprzedaży i zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstw TCW i Société Générale: świadczenie usług finansowych na rynku międzynarodowym,

w przypadku przedsiębiorstwa Centrica: wytwarzanie, sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej głównie na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Przedsiębiorstwo wytwarza i dostarcza również gaz ziemny,

w przypadku przedsiębiorstwa GLID Wind Farms: budowa i eksploatacja własnych farm wiatrowych wytwarzających energię elektryczną na terytorium Zjednoczonego Królestwa oraz zarządzanie nimi.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5679 – Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32.


13.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/23


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5684 – BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 272/11

1.

W dniu 4 listopada 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) w sprawie połączeń, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Fortis Insurance International N.V., kontrolowane przez Fortis SA/NV i Fortis NV („Fortis Insurance”, Niderlandy/Belgia), oraz przedsiębiorstwo BNP Paribas Assurance, wchodzące w skład grupy BNP Paribas, kontrolowane przez BNP Paribas SA („grupa BNP Paribas”, Francja), przejmują wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem UBI Assicurazioni S.p.A. („UBI Assicurazioni”, Włochy) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku grupy BNP Paribas: działalność bankowa i ubezpieczeniowa,

w przypadku przedsiębiorstwa Fortis Insurance: działalność finansowa i ubezpieczeniowa, oraz,

w przypadku przedsiębiorstwa UBI Assicurazioni: działalność ubezpieczeniowa we Włoszech w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5684 – BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32.


13.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 272/24


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5644 – Kraft Foods/Cadbury)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 272/12

1.

W dniu 9 listopada 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Kraft Foods Inc („Kraft Foods”, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Cadbury plc („Cadbury”, Zjednoczone Królestwo) w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 9 listopada 2009 r.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Kraft Foods: produkcja i sprzedaż pakowanej żywności i napojów, w szczególności przekąsek, napojów, wyrobów mleczarskich i serów, produktów spożywczych, gotowych dań oraz wyrobów czekoladowych,

w przypadku przedsiębiorstwa Cadbury: produkcja i sprzedaż wyrobów czekoladowych, cukierniczych oraz gumy do żucia.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5644 – Kraft Foods/Cadbury, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.