ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2009.157.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 157

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
10 lipca 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 157/01

Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw

1

2009/C 157/02

Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

2

2009/C 157/03

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

3

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 157/04

Kursy walutowe euro

6

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2009/C 157/05

Formularz informacji zbiorczych, który należy przedłożyć przy każdorazowym wdrożeniu programu pomocy wyłączonego na mocy niniejszego rozporządzenia i przy każdorazowym przyznaniu pomocy ad hoc niepodlegającej jakiemukolwiek programowi pomocy, wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia ( 1 )

7

2009/C 157/06

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

9

2009/C 157/07

Irlandzkie procedury krajowe dotyczące przydziału ograniczonych praw przewozowych

11

 

V   Ogłoszenia

 

INNE AKTY

 

Komisja

2009/C 157/08

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

14

2009/C 157/09

Zawiadomienie dla osoby umieszczonej w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 601/2009

18

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

10.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 157/1


Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw

2009/C 157/01

Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (1) wygasną z dniem 9 października 2009 r. (2)

Od czasu przyjęcia wytycznych w 2004 r. Komisja zastosowała je w wielu sprawach i jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, stanowią one solidną podstawę kontroli tego typu pomocy państwa.

Kryzys gospodarczy przyczynił się do trudnej i niestabilnej sytuacji gospodarczej. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości oraz pewności prawnej w przyznawaniu pomocy państwa przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, Komisja postanowiła przedłużyć okres ważności istniejących Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw do 9 października 2012 r.


(1)  Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2–17.

(2)  Zob. ust. 102 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 15).


10.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 157/2


Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

2009/C 157/02

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (2) wprowadza się następujące zmiany:

Strona 33

Pomiędzy tytułem działu 4 (PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE) a pozycją „0401” wprowadza się tekst w brzmieniu:

Uwaga ogólna

Kazeiniany otrzymywane z kazeiny mleka używane są, na przykład jako emulgatory (kazeinian sodu) lub źródło białka (kazeinian wapnia). Produkty, które zwierają kazeiniany w ilości powyżej 3 % masy, w przeliczeniu na suchą masę, są wyłączone z pozycji od 0401 do 0404, ponieważ kazeiniany te nie występują naturalnie w mleku na takim poziomie zawartości (zob. w szczególności pozycja 1901).”

Strona 33

Akapit drugi Not wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej dotyczących pozycji „0402” otrzymuje brzmienie:

„Produkty zawierające lecytynę sojową (emulgator) w ilości powyżej 3 % masy, w przeliczeniu na suchą masę, są wyłączone z tej pozycji.”


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Dz.U. C 133 z 30.5.2008, s. 1.


10.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 157/3


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 157/03

Data przyjęcia decyzji

19.5.2009

Numer środka pomocy państwa

NN 21/09

Państwo członkowskie

Belgia

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Federale Steunmaatregel „Luchtvaart 2008–2013” – Mesure d'aide fédérale „Aéronautique 2008–2013”

Podstawa prawna

Mededeling aangaande de Federale Steunmaatregel „Luchtvaart 2008–2013” – Communication relative à la mesure d'aide fédérale „Aéronautique 2008–2013”

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Badania i rozwój

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie, Dotacja podlegająca zwrotowi

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 178 mln EUR

Intensywność pomocy

80 %

Czas trwania

do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Federaal Luchtvaartplatform/Plateforme aéronautique fédérale (samengesteld uit/composé de: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie/Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie

City Atrium C

Vooruitgangstraat 50

1210 /Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

en/et

Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid/Service public de programmation Politique scientifique

Wetenschapstraat 8

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji

3.6.2009

Numer środka pomocy państwa

N 68/09

Państwo członkowskie

Belgia

Region

Vlaams Gewest

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

ARKimedes risk capital-programme. Increase of annual investment tranches

Podstawa prawna

Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen/Décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre; Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge 17.2.2004; Besluit van de Vlaamse regering huidende uitvoering van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen/Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation du capital-risque en Flandre; Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge 30.12.2004

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Kapitał podwyższonego ryzyka, Małe i średnie przedsiębiorstwa

Forma pomocy

Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 6 562 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

do 31.12.2010

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Vlaamse Regering, Martelaarsplein 7

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data przyjęcia decyzji

22.6.2009

Numer środka pomocy państwa

N 331/09

Państwo członkowskie

Słowenia

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Prolongation of the Slovenian guarantee scheme for credit institutions

Podstawa prawna

Zakon o javnih financah (Urandni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO) Uredba o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86. a členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 115/08)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki

Forma pomocy

Gwarancja

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 12 000 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

6.2009–12.2009

Sektory gospodarki

Pośrednictwo finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministrstvo za finance Župančičeva 3

1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

10.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 157/6


Kursy walutowe euro (1)

9 lipca 2009 r.

2009/C 157/04

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3990

JPY

Jen

130,05

DKK

Korona duńska

7,4469

GBP

Funt szterling

0,86060

SEK

Korona szwedzka

10,9785

CHF

Frank szwajcarski

1,5119

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

9,0740

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,933

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

275,00

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6997

PLN

Złoty polski

4,3548

RON

Lej rumuński

4,2142

TRY

Lir turecki

2,1625

AUD

Dolar australijski

1,7831

CAD

Dolar kanadyjski

1,6182

HKD

Dolar hong kong

10,8426

NZD

Dolar nowozelandzki

2,2194

SGD

Dolar singapurski

2,0408

KRW

Won

1 787,29

ZAR

Rand

11,3330

CNY

Yuan renminbi

9,5575

HRK

Kuna chorwacka

7,3450

IDR

Rupia indonezyjska

14 193,23

MYR

Ringgit malezyjski

4,9860

PHP

Peso filipińskie

67,306

RUB

Rubel rosyjski

44,5200

THB

Bat tajlandzki

47,669

BRL

Real

2,8025

MXN

Peso meksykańskie

18,8424

INR

Rupia indyjska

68,1450


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

10.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 157/7


Formularz informacji zbiorczych, który należy przedłożyć przy każdorazowym wdrożeniu programu pomocy wyłączonego na mocy niniejszego rozporządzenia i przy każdorazowym przyznaniu pomocy ad hoc niepodlegającej jakiemukolwiek programowi pomocy, wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009/C 157/05

1.   Państwo członkowskie: Dania

2.   Region/organ przyznający pomoc: —

3.   Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: XF 10/2009 – Støtteordning: Industri til konsum

4.   Podstawa prawna: Lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008

5.   Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 2 000 000 DKK

6.   Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

7.   Data wejścia w życie:

8.   Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej (nie później niż do dnia 30.6.2014 r.); należy określić:

w ramach programu: datę, do której pomoc może być przyznana;

w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty ostatniej raty

31 grudnia 2009 r.

9.   Cel pomocy: Pomoc obejmuje rynek pod kątem konsumpcyjnego zastosowania gatunków przemysłowych, przede wszystkim dobijakowatych i szprota.

10.   Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: Artykuł 16

11.   Przedmiotowa działalność: W ramach połowów wyczarterowanym statkiem-chłodnią zostanie zbadana możliwość wprowadzenia gatunków przemysłowych do obrotu w skali światowej, częściowo luzem w regionach, gdzie istnieje zapotrzebowanie na stosunkowo tanią żywność, a częściowo w formie uszlachetnionych produktów żywnościowych.

12.   Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Fiskeafgiftsfonden

c/o Danmarks Fiskeriforening

Nordensvej 3, Taulov

7000 Fredericia

DANMARK

13.   Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca programowi pomocy: http://wk.bakuri.dk/filarkiv/fiskeafgiftsfonden.dk/file/budget2009_supplerende_oplysninger.pdf

http://wk.bakuri.dk/filarkiv/fiskeafgiftsfonden.dk/file/FAF_budget2009.pdf

14.   Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustanowiono program pomocy państwa zamiast korzystania z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: Projekt ma bardzo szeroki zakres – część finansuje Europejski Fundusz Rybacki, a pozostała część finansowana jest ze środków przysługujących na podstawie przepisów dotyczących innowacyjności. Ta ostatnia część projektu wymaga sfinansowania poprzez program pomocy „Industri til konsum”

1.   Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

2.   Region: Szkocja

3.   Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: XF 11/2009 – QA Fish

4.   Podstawa prawna: artykuł 37 Aquaculture and Fisheries (Scotland) Act z 2007 r.

5.   Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 500 398 GBP w ciągu jednego roku

6.   Maksymalna intensywność pomocy: 60 %

7.   Data realizacji:

8.   Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: do dnia 29 maja 2009 r.

9.   Cel pomocy: pomoc dla przedsiębiorstwa QA Fish, której celem jest zwrot kosztów humanitarnego uboju ryb w jeziorze Loch of Strom związanego z ograniczeniami przemieszczania ryb z powodu zakaźnej anemii łososia, nałożonymi przez rząd Szkocji. Wypłata pomocy nastąpi w maju 2009 r.

10.   Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: pomoc jest zgodna z art. 14.

11.   Przedmiotowa działalność: Pomoc będzie stanowić wyrównanie do 60 % wartości stada utraconego przez QA Fish w wyniku wytrzebienia stada uwięzionego w jeziorze Loch of Strom, które nastąpiło z powodu ograniczeń przemieszczania żywych ryb między wszystkimi akwenami objętymi zwalczaniem zakaźnej anemii łososia i strefami nadzoru.

12.   Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Brian Dornan

Scottish Government, Marine Directorate

Pentland House

47 Robb’s Loan

Edinburgh

EH14 1TY

UNITED KINGDOM

13.   Adres internetowy: http://www.scotland.gov.uk/Topics/Fisheries/Fish-Shellfish/18610/diseases/infectious-salmon-anaemia/BER

14.   Uzasadnienie: Pomoc dla QA Fish będzie przeznaczona na pokrycie kosztów powstałych w wyniku uboju koniecznego z powodu wyschnięcia jeziora oraz ograniczeń przemieszczania ryb, które uniemożliwiły przemieszczenie żywych ryb z tego jeziora do innego akwenu. Brak pomocy prawdopodobnie groziłby upadkiem tej gałęzi szkockiego sektora akwakultury.


10.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 157/9


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

2009/C 157/06

Nr pomocy

:

XA 90/09

Państwo członkowskie

:

Austria

Region

:

Austria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

:

Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft für die Konsolidierung von Verbindlichkeiten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

Podstawa prawna

:

Landwirtschaftsgesetz 1992, BGBl. Nr. 1992/375

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

:

Pomoc (wartość gotówkowa): Maksymalnie 1,5 mln EUR rocznie w czasie trwania programu pomocy

Maksymalna intensywność pomocy

:

Pomoc przyznawana jest w formie dotacji na spłatę odsetek kredytu konsolidacyjnego służącego przekształceniu istniejących kredytów o zwykłej stopie oprocentowania i innych zobowiązań z tytułu działalności operacyjnej. Wysokość dotacji wynosi 50 % odliczanych jako koszty odsetek brutto na wolumen jeszcze niespłaconego kredytu. Maksymalna wysokość dotowanego kredytu wynosi 100 000 EUR, a okres spłaty kredytu to maksymalnie 15 lat. Wysokość dotacji na spłatę odsetek naliczana jest dla całego okresu spłaty kredytu na podstawie obowiązującej stopy oprocentowania brutto, która nie może wynosić więcej niż 4,50 % rocznie. Wartość gotówkowa kredytu w wysokości 100 000 EUR i okresie spłaty wynoszącym 15 lat to 15 000 EUR (15 %).

Data realizacji

:

1 kwietnia 2009 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

:

Od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy

:

Celem pomocy jest zachęcenie do przejmowania i dalszego prowadzenia zadłużonych przedsiębiorstw oraz przywrócenie ich rentowności w odpowiednich ramach czasowych.

Przedmiotem pomocy jest rozpoczęcie działalności w gospodarstwie rolnym i przejęcie gospodarstwa w połączeniu z wdrożeniem środków racjonalizacyjnych i restrukturyzacyjnych.

O pomoc mogą się ubiegać osoby fizyczne z siedzibą w Austrii, które we własnym imieniu i na własny rachunek prowadzą gospodarstwo rolne lub przedsiębiorstwo leśne i które w dniu złożenia wniosku nie przekroczyły 40 roku życia (młodzi rolnicy).

Sektory gospodarki

:

Rolnictwo i leśnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenring 1

1012 Wien

ÖSTERREICH

Adres internetowy

:

http://www.landnet.at/article/articleview/17666/1/5125/

Inne informacje

:

Program ten opiera się na art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. i jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Nr pomocy: XA 93/09

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: Brandenburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Brandenburg-Kredit für den Ländlichen Raum — Baustein 2: Landwirtschaft „Nachhaltigkeit“

Podstawa prawna: Gesetz über die InvestitionsBank des Landes Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1996 (GVBl. I/96, Nr. 19, S. 258) geändert durch Gesetz vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, Nr. 07, S. 156) in Verbindung mit der Programminformation Brandenburg-Kredit für den Ländlichen Raum — Baustein 2: Landwirtschaft „Nachhaltigkeit“ und dem Merkblatt Beihilfen

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Przyznawane są dopłaty do odsetek. Planowana wartość pomocy wynosi 0,2 mln EUR.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 20 % kosztów kwalifikowalnych. Maksymalnakwota pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 400 000 EUR w żadnym okresie obejmującym trzy lata gospodarcze. W przypadku kumulacji z inną pomocą ze środków publicznych, mającą zastosowanie do tych samych kosztów kwalifikowalnych, obowiązują limity wymienione w rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006.

Data realizacji: Zgodnie z terminem określonym w art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, jednak najwcześniej w dniu 1 kwietnia 2009 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej:

Cel pomocy: Wsparcie dla MŚP prowadzących działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych zgodnie z załącznikiem I do Traktatu WE (oprócz rybołówstwa i akwakultury) poprzez wspieranie inwestycji w produkcję podstawową produktów rolnych. Inwestycje służące zachowaniu i poprawie norm z zakresu środowiska naturalnego lub poprawie warunków higieny lub norm w zakresie dobrostanu zwierząt. Inwestycje służące poprawie jakości produkcji (art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006).

Koszty kwalifikowalne obejmują a) budowę, nabycie lub ulepszenia nieruchomości, b) zakup lub zakup w formie leasingu maszyn i sprzętu, w tym oprogramowania komputerowego, do wartości rynkowej majątku oraz c) koszty ogólne związane z wydatkami wymienionymi w lit. a) i b), takimi jak: honoraria architektów i inżynierów, opłaty za konsultacje oraz studia wykonalności.

Sektory gospodarki: Rolnictwo, uprawa winorośli, ogrodnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Adres internetowy: http://www.ilb.de/rd/programme/1812.php

Inne informacje: —

Nr pomocy: XA 94/09

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: Brandenburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Brandenburg-Kredit für den Ländlichen Raum — Baustein 1: Landwirtschaft „Wachstum“ mit Zinsbonus für Junglandwirte

Podstawa prawna: Gesetz über die InvestitionsBank des Landes Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1996 (GVBl. I/96, Nr. 19, S. 258) geändert durch Gesetz vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, Nr. 07, S. 156) in Verbindung mit der Programminformation Brandenburg-Kredit für den Ländlichen Raum — Baustein 1: Landwirtschaft „Wachstum“ mit Zinsbonus für Junglandwirte und dem Merkblatt Beihilfen

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Przyznawane są dopłaty do odsetek. Planowana wartość pomocy wynosi 0,2 mln EUR.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 20 % kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 400 000 EUR w żadnym okresie obejmującym trzy lata gospodarcze. W przypadku kumulacji z inną pomocą ze środków publicznych, mającą zastosowanie do tych samych kosztów kwalifikowalnych, obowiązują limity wymienione w rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006. Na nabycie gruntów, poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane, może zostać przyznana pomoc w wysokości do 10 % wydatków kwalifikowalnych inwestycji.

Data realizacji: Zgodnie z terminem określonym w art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, jednak najwcześniej w dniu 1 kwietnia 2009 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej:

Cel pomocy: Wsparcie dla MŚP prowadzących działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych zgodnie z załącznikiem I do Traktatu WE (z wyłączeniem rybołówstwa i akwakultury) poprzez wspieranie inwestycji w produkcję podstawową produktów rolnych (art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006).

Koszty kwalifikowalne obejmują a) budowę, nabycie lub ulepszenia nieruchomości, b) zakup lub zakup w formie leasingu maszyn lub sprzętu, w tym oprogramowania komputerowego, do wartości rynkowej majątku oraz c) koszty ogólne związane z wydatkami wymienionymi w lit. a) i b), takimi jak: honoraria architektów i inżynierów, opłaty za konsultacje oraz studia wykonalności.

Sektory gospodarki: Rolnictwo, uprawa winorośli, ogrodnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Adres internetowy: http://www.ilb.de/rd/programme/1812.php

Inne informacje: —


10.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 157/11


Irlandzkie procedury krajowe dotyczące przydziału ograniczonych praw przewozowych

2009/C 157/07

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 847/2004 w sprawie negocjacji i wykonania umów dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, Komisja Europejska publikuje następującą procedurę krajową dotyczącą rozdziału praw przewozowych między kwalifikujących się wspólnotowych przewoźników lotniczych, w przypadkach gdy prawa te ograniczone są umowami o komunikacji lotniczej z państwami trzecimi.

CELE OGÓLNE

Ogólnym zadaniem ministerstwa transportu (Department of Transport) w zakresie przydziału ograniczonych praw przewozowych jest ułatwianie i sprzyjanie uruchamianiu możliwie najszerszej gamy niezawodnych, regularnych i konkurencyjnych przewozów lotniczych z korzyścią dla turystyki, handlu i przemysłu w Irlandii.

Dokładniej mówiąc, celem ministerstwa jest maksymalizacja korzyści dla konsumentów, utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i promocja gospodarczego rozwoju regionów.

1.   Informacje i wnioski o prawa przewozowe

Wydział ds. usług lotniczych i ochrony lotnictwa w ministerstwie transportu (Aviation Services & Security Division of the Department of Transport) publikować będzie na stronie internetowej ministerstwa wykaz planowanych negocjacji dwustronnych z krajami trzecimi.

Wyniki tych negocjacji będą publikowane na stronie internetowej ministerstwa.

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania przydziałem praw przewozowych na podstawie nowych lub zmienionych umów dwustronnych z krajami trzecimi będzie ogłaszane na stronie internetowej ministerstwa. Wyrażenie zainteresowania należy zgłosić w ciągu 30 dni od publikacji zaproszenia.

W przypadku gdy wyrażone zainteresowanie przekroczy dostępne prawa przewozowe, ministerstwo uruchomi procedurę przydziału ograniczonych praw przewozowych.

2.   Procedura przydziału

Proces decyzyjny w sprawie przydziału ograniczonych praw przewozowych lub ich wyznaczenia na podstawie restrykcyjnych umów dwustronnych opiera się na wstępnych oświadczeniach pisemnych i stanowiskach kwalifikujących się wspólnotowych przewoźników występujących o przydział. Pisemne wnioski należy składać na standardowym formularzu, który zostanie udostępniony na stronie internetowej ministerstwa. Standardowy formularz będzie oparty o kryteria kwalifikacji określone w pkt 3.1 i 3.2 poniżej.

Komitet przydzielający prawa

Komitet oceni każdy wniosek. Zadaniem komitetu będzie porównanie konkurencyjnych wniosków w celu stwierdzenia, w sposób możliwie najbardziej obiektywny, który z wniosków ma największy potencjał, aby zapewnić najkorzystniejsze usługi irlandzkim konsumentom, turystom i przedsiębiorcom.

W razie konieczności komitet skonsultuje się z irlandzkim urzędem lotnictwa cywilnego lub komisją ds. regulacji lotnictwa w celu zasięgnięcia rady co do kwestii technicznych, za które organy te odpowiadają.

3.   Ustalono dwuetapowy system przydziału:

1)

Wstępna kwalifikacja

2)

Ocena każdego wniosku na podstawie kryteriów kwalifikacji

3.1.   Wstępna kwalifikacja

Przewoźnicy muszą przekonać komitet przydzielający prawa, że:

mają siedzibę w Irlandii

otrzymali koncesję na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (wersja przekształcona) (1)

skuteczny nadzór regulacyjny nad przedsiębiorstwem lotniczym sprawuje i utrzymuje państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej odpowiedzialne za wydanie przedsiębiorstwu certyfikatu przewoźnika lotniczego.

3.2.   Szczegółowe kryteria oceny

Każdy przypadek oceniany będzie przez komitet przydzielający prawa na podstawie następujących trzech kategorii kryteriów:

a)   proponowany poziom jakości usług

 

Opis usługi

 

Ocena biznesplanu i prognoz ruchu

 

Możliwości techniczne, handlowe i finansowe w zakresie świadczenia usług i zapewnienia ciągłości działalności

 

Rodzaj przewozów (połączenia regularne lub nieregularne, wspólna obsługa połączeń, połączenia bezpośrednie-niebezpośrednie)

 

Częstotliwość połączeń

 

Dostępność usług dla określonych regionów

 

Rodzaj statków powietrznych i ich konfiguracja

 

Okres obsługi, proponowana data uruchomienia połączeń

 

Sezonowość

b)   Cena

 

Polityka cenowa i struktura taryfowa

 

Polityka cenowa w zależności od kategorii/sezonu

c)   Marketing usług

 

Plan marketingowy/podejście/porozumienia z innymi przewoźnikami

 

Cele dotyczące liczby pasażerów

 

Dystrybucja/dostęp konsumentów do usług (wyłącznie rezerwacje internetowe/sprzedaż biletów itd.)

d)   Termin ustawowy

Komitet oceni każdy wniosek i przygotuje zalecenie dla ministra w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku. Decyzja zostanie opublikowana na stronie internetowej ministerstwa.

e)   Odwołanie

Minister, na pisemny wniosek przewoźnika poszkodowanego w wyniku decyzji komitetu, powołuje zespół odwoławczy. Zespół odwoławczy będzie się składać z trzech osób wyznaczonych przez ministra. Zespół odwoławczy wyda decyzję w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania odwołania. Decyzjom towarzyszyć będzie uzasadnienie i zostaną one opublikowane na stronie internetowej ministerstwa.

4.   Okres obowiązywania i przeniesienie przyznanych praw przewozowych

Ograniczone prawa przewozowe mogą zostać przydzielone na czas określony (maksymalnie trzech lat), zgodnie z zaproszeniem do wyrażenia zainteresowania.

Ograniczonych praw przewozowych nie można przenosić na osoby trzecie.

5.   Kontrola i cofnięcie praw

Prawa przewozowe będą podlegały kontroli ze strony wydziału ds. regulacji lotnictwa i współpracy międzynarodowej (Aviation Regulation and International Relations Division).

Prawa powinny zostać bezzwłocznie przyjęte i wykorzystywane zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Ograniczone prawa przewozowe zostają cofnięte w razie zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

jeśli nie zostaną wykorzystane w określonym terminie

jeśli nie zostanie zapewniony odpowiedni poziom usług

koncesja przewoźnika zostanie cofnięta lub zawieszona

ograniczone prawa przewozowe nie były wykorzystywane lub w pełni wykorzystywane przez okres sześciu miesięcy, chyba że przewoźnik jest w stanie wykazać, iż przerwa spowodowana była nadzwyczajnymi okolicznościami pozostającymi poza jego kontrolą.

W przypadku cofnięcia praw przewozowych, zostaną one ponownie przyznane zgodnie z przedstawioną procedurą.

Konkurencyjne przedsiębiorstwa lotnicze będą mogły kwestionować efektywne wykorzystanie praw lotniczych przez przedsiębiorstwa lotnicze, którym zostały one przyznane. W takiej sytuacji konkurencyjne przedsiębiorstwo lotnicze powinno dokonać pisemnego zgłoszenia do wydziału ds. usług lotniczych i ochrony lotnictwa w ministerstwie transportu (Aviation Services and Security Division, Department of Transport), wskazując w jaki sposób proponowane przez nie usługi charakteryzowałaby wyraźnie wyższa jakość w stosunku do istniejących usług.

Jeśli chodzi o prawa przyznane przed wejściem w życie rozporządzenia, mogą one zostać zakwestionowane przez konkurencyjne przedsiębiorstwa lotnicze po upływie trzyletniego okresu przejściowego, zanim istniejące prawa podlegać będą (ponownemu) przydziałowi.


(1)  Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3.


V Ogłoszenia

INNE AKTY

Komisja

10.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 157/14


Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

2009/C 157/08

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006. Oświadczenia o sprzeciwie należy przedłożyć Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

JEDNOLITY DOKUMENT

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

„FARINE DE BLÉ NOIR DE BRETAGNE” LUB „FARINE DE BLÉ NOIR DE BRETAGNE – GWINIZH DU BREIZH”

NR WE: FR-PGI-005-0555-26.09.2006

CHOG ( X ) CHNP ( )

1.   Nazwa:

„Farine de blé noir de Bretagne” lub „Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh”

2.   Państwo członkowskie lub kraj trzeci:

Francja

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego:

3.1.   Rodzaj produktu:

Produkty klasy 1.6:

„owoce, warzywa i zboża nieprzetworzone lub przetworzone”

3.2.   Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1:

Produkt jest mąką otrzymywaną w wyniku mielenia ziaren gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum), rośliny tradycyjnie uprawianej w Bretanii.

Wykorzystuje się odmianę Harpe lub czarną Tetra Harpe typu srebrzystego.

Barwa mąki musi być większa lub równa 75. Chodzi tu o pomiar barwy mąki w skali od 0 do 100 (im niższa wartość L (1) tym ciemniejsza mąka). Mąka z bretońskiej gryki ma intensywną barwę.

Kwasowość mąki musi mieć pH powyżej 6.

Wilgotność przechowywanego produktu końcowego musi być utrzymana na poziomie niższym lub równym 14,5 %.

Mąka z bretońskiej gryki ma charakterystyczny intensywny zapach i wyraźnie wyczuwalny smak.

3.3.   Surowiec:

3.4.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego):

3.5.   Specyficzne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym:

Uprawa gryki, suszenie, sortowanie, przechowywanie oraz przemiał ziarna na mąkę muszą być wykonywane na obszarze geograficznym CHOG.

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itd.:

Mąka z bretońskiej gryki może być wprowadzana do obrotu luzem lub w opakowaniach o pojemności od 0,5 do 25 kg.

3.7.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania:

Produkt sprzedawany jest pod nazwą „farine de blé noir de Bretagne” lub „farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh”

Na opakowaniach umieszczane jest określenie „chroniona nazwa pochodzenia” lub logo wspólnotowe.

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego:

Obszar geograficzny wyznaczony dla mąki z bretońskiej gryki odpowiada historycznej Bretanii, czyli departamentom: Côtes d’Armor (372 gminy), Finistère (283 gminy), Ille et Vilaine (352 gminy), Morbihan (261 gmin) i Loire Atlantique (221 gmin), oraz kantonom Pouancé i Candé (Maine et Loire) oraz Saint-Aignan sur Roe (Mayenne).

5.   Związek z obszarem geograficznym:

5.1.   Specyfika obszaru geograficznego:

Klimat Bretanii doskonale nadaje się do uprawy gryki, która wymaga dużo wody. W okresie wegetacji temperatury typowe dla klimatu oceanicznego są dla niej bardzo korzystne; niewielkie różnice temperatur i małe prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków w maju.

Niedobór wody na początku lata równoważony jest równomiernym rozkładem opadów deszczu w ciągu roku. Sprzyja to dobremu rozwojowi roślin gryki w momencie siewu.

Gryka jest rośliną jednoroczną o bardzo krótkim okresie wegetacji (siew maj–czerwiec, zbiór wrzesień–październik), przystosowaną do klimatu umiarkowanego.

Warunki geologiczne i hydrologiczne sprzyjają uprawie gryki. Gryka udaje się zwłaszcza na lekko zakwaszonych glebach wyznaczonego obszaru, na podłożu charakterystycznym dla opisywanego obszaru geograficznego. Podłoża powstałe na bazie kwaśnych skał (granitów, łupków, piaskowców) są stosunkowo płytkie i magazynują niewiele wody. Podczas całego okresu wegetacji opady deszczu muszą być obfite, aby umożliwić szybkie kiełkowanie i dobre zapylanie (lipiec i sierpień).

Gleby wykorzystywane do uprawy gryki muszą mieć pH poniżej 6,5.

5.2.   Cechy charakterystyczne produktu:

Mąka silnie zabarwiona – wszystkie analizy przeprowadzone na mące z bretońskiej gryki wykazują silniejsze zabarwienie w porównaniu do mąk wyprodukowanych z gryki francuskiej lub importowanej. Wynika to z różnicy między grubością ziarna gryki bretońskiej (0,10–0,15 mm) a grubością ziarna gryki pochodzącej z innych oszarów (0,15–0,23 mm).

Oprócz tego, wydajność ziarna bretońskiej gryki jest niższa w porównaniu do gryki pochodzącej z innych regionów produkcji z uwagi na mniejsze rozmiary ziarna.

Wszystkie te czynniki powodują, że produkty wytwarzane z bretońskiej gryki są intensywniej zabarwione i mają charakterystyczny dla mąki gryczanej zapach.

Produkt ten jest podstawowym składnikiem diety miejscowej ludności, gdyż mąka z bretońskiej gryki jest spożywana w naleśnikach i plackach.

5.3.   Związek przyczynowy zachodzący pomiędzy charakterystyką obszaru geograficznego a jakością lub właściwościami produktu (w przypadku CHNP) lub szczególne cechy jakościowe, renoma lub inne właściwości produktu (w przypadku CHOG):

Wiedza i doświadczenie związane z produkcją bretońskiej gryki

Tradycja produkcji gryki i związane z nią techniki uprawy znane są od dawna. Na wskazanym obszarze geograficznym grykę uprawiano od XIV wieku. Była to pierwsza roślina uprawna wprowadzana na nowo osuszone mokradła lub wykarczowane tereny.

Technika uprawy polegająca na mechanicznym zwalczaniu chwastów przez ich przyoranie na kilka tygodni przed siewem i nie stosowaniu nawozów sprawia, że bretońska gryka przeznaczona na produkcję mąki jest produktem wyjątkowym.

Gryka jest rośliną nie wymagającą poważnych zabiegów agrotechnicznych. Bretońscy rolnicy rozwinęli bowiem technikę zwalczania chwastów przed siewem poprzez oranie ziemi w podobny sposób, jak do siewu. Technika ta sprzyja kiełkowaniu chwastów, które po przyoraniu stanowią nawóz dla nasion, co pozwala zrezygnować ze stosowania środków ochrony roślin. Różnica jest znacząca w porównaniu do zbóż ozimych i jarych, które wymagają wielu przygotowań.

Gryka jest rośliną uprawną właściwą dla ubogich gleb, które licznie występują na wyznaczonym obszarze geograficznym. Roślina ta ma niewielkie zapotrzebowanie na azot i składniki odżywcze. Jej uprawa uznawana jest za korzystną dla płodozmianu i wymagającą niewielkich nakładów.

Tradycja przetwarzania ziarna na mąkę

Bretońscy rolnicy produkowali bretońską grykę przede wszystkim na potrzeby własne.

Tradycja przetwarzania ziarna gryki na mąkę sięga XV wieku. W Bretanii zawsze było wiele młynów, które mieliły ziarno gryki na mąkę. Obecnie jest ich jeszcze około trzydziestu.

Mąkę otrzymuje się metodą nawiązującą do tradycyjnej. Mielenie uprzednio oczyszczonego ziarna odbywa się przy pomocy młyna walcowego lub żarnowego.

Renoma produktu

Renoma produktu związana jest przede wszystkim z tradycyjną bretońską kuchnią. Od wielu wieków tradycyjnie wykorzystuje się tę mąkę do wyrobu naleśników i placków. W Bretanii umiejętność przygotowywania naleśników i placków z mąki gryczanej przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Tradycje spożywania tych produktów są bardzo stare; raz w tygodniu szło się na naleśniki z gryczanej mąki z własnym masłem, jajkami i konfiturami, często jadano też placki z kiełbasą. Każdy gospodarz posiadał naleśnikownicę lub żeliwną płytę, którą umieszczano na palenisku, żeby wypiec ciasto. Tradycja ta zaowocowała powstaniem ważnego sektora gospodarki, który eksportuje na cały świat.

Odesłanie do publikacji specyfikacji:

(art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/IGP2008/cdchFarinedeBleNoirdeBretagnesept2008.pdf


10.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 157/18


Zawiadomienie dla osoby umieszczonej w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 601/2009

2009/C 157/09

1.

We wspólnym stanowisku 2002/402/WPZiB (1) wzywa się Wspólnotę do zamrożenia funduszy oraz innych zasobów gospodarczych Osamy bin Ladena, członków organizacji Al-Kaida i talibów oraz innych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów z nimi powiązanych, wymienionych w wykazie sporządzonym zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267 (1999) i 1333 (2000) i systematycznie aktualizowanym przez komitet ONZ powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267 (1999).

Wykaz sporządzony przez komitet ONZ obejmuje:

Al-Kaidę, talibów oraz Osamę bin Ladena;

osoby fizyczne i prawne, podmioty, jednostki i grupy związane z Al-Kaidą, talibami i Osamą bin Ladenem; oraz

osoby prawne, podmioty i organy będące własnością lub pozostające pod kontrolą jakiejkolwiek z tych powiązanych osób, podmiotów lub grup, względnie w jakikolwiek inny sposób je wspierające.

Działania lub czynności wskazujące na to, że dana osoba, grupa, przedsiębiorstwo lub podmiot są „związane” z Al-Kaidą, Osamą bin Ladenem lub talibami, obejmują:

a)

udział w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez Al-Kaidę, talibów lub Osamę bin Ladena bądź jakąkolwiek komórkę, grupę powiązaną, wyodrębnioną lub pochodną, czy też dokonywanie tego wspólnie z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w celu udzielenia im wsparcia;

b)

dostarczanie którejkolwiek z wymienionych osób lub grup broni i podobnych materiałów, ich sprzedaż lub przekazywanie;

c)

dokonywanie rekrutacji na rzecz którejkolwiek z wymienionych osób lub grup; lub

d)

wspieranie działań lub czynności którejkolwiek z wymienionych osób lub grup w inny sposób.

2.

W dniu 29 czerwca 2009 r. Komitet ONZ zdecydował o wpisaniu trzech osób fizycznych do właściwego wykazu. Są to: Arif Qasmani, Mohammed Yahya Mujahid oraz Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameed Al-Peshawari. Każda z zainteresowanych osób fizycznych może w każdym momencie złożyć w Komitecie ONZ wniosek o ponowną weryfikację decyzji o wpisaniu jej do wymienionego wyżej wykazu ONZ wraz z dokumentami uzupełniającymi. Taki wniosek należy przesłać na poniższy adres biura ONZ odpowiedzialnego za skreślanie z wykazu:

United Nations – Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

W następstwie decyzji ONZ wymienionej w ust. 2 Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 601/2009 (2), które zmienia załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (3), zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

Do trzech osób fizycznych, których dotyczy powyższe, mają w związku z tym zastosowanie następujące środki zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 881/2002:

1)

zamrożenie wszystkich należących do nich funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych, będących ich własnością lub znajdujących się w ich posiadaniu, a także (dotyczący każdej z nich) zakaz udostępniania im lub na ich rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, funduszy lub innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych (art. 2 i 2a (4)); oraz

2)

zakaz bezpośredniego lub pośredniego udzielania, sprzedaży lub świadczenia doradztwa technicznego, pomocy lub szkoleń związanych z działalnością wojskową którejkolwiek z wymienionych osób (art. 3).

4.

Każda z osób fizycznych, których dotyczy wykaz zmieniony na mocy rozporządzenia (WE) nr 601/2009, może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o uzasadnienie umieszczenia jej nazwiska w wykazie. Taki wniosek należy przesłać na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych Komisji Europejskiej:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób fizycznych na fakt, że istnieje możliwość zaskarżenia rozporządzenia (WE) nr 601/2009 do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 230 ust. 4 oraz ust. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

6.

Dane osobowe osób fizycznych, których dotyczy wykaz zmieniony na mocy rozporządzenia (WE) nr 601/2009, będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (5). Wszelkie wnioski np. z prośbą o dodatkowe informacje lub niezbędne dla skorzystania z praw przysługujących na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (np. dostęp do danych osobowych lub ich korygowanie) należy przesłać do Komisji, na adres wymieniony w punkcie 4 powyżej.

7.

Dla zachowania należytego porządku zwraca się uwagę osób fizycznych, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik I, że istnieje możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych władz odpowiedniego państwa członkowskiego (państw członkowskich), zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych na podstawowe potrzeby lub szczególne płatności zgodnie z art. 2a tego rozporządzenia.


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 4. Wspólne stanowisko zmienione ostatnio wspólnym stanowiskiem 2003/140/WPZiB (Dz.U. L 53 z 28.2.2003, s. 62)

(2)  Dz.U. L 179 z 10.7.2009, s. 54.

(3)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

(4)  Art. 2a został umieszczony na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 561/2003 (Dz.U. L 82 z 29.3.2003, s. 1).

(5)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.