ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.CA2009.105.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 105A

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
7 maja 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

2009/C 105A/01

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: analityk programista — Nr referencyjny: EF/TA/09/01

1

2009/C 105A/02

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: menedżer ds. badań (zarządzanie zasobami ludzkimi) — Nr referencyjny: EF/TA/09/07

2

 

2009/C 105A/03

PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — KONKURSY

s3

PL

 


V Ogłoszenia

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

7.5.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 105/1


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA STANOWISKO: ANALITYK PROGRAMISTA

NR REFERENCYJNY: EF/TA/09/01

(2009/C 105 A/01)

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) z siedzibą w Dublinie (Irlandia) poszukuje kandydata(-ki) na stanowisko analityka programisty.

Pod zwierzchnictwem kierownika działu ICT wyłoniona osoba będzie wykonywać niektóre lub wszystkie z następujących zadań:

wdrożenie Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS), w tym jego konfiguracja, integracja z istniejącymi systemami, dostosowanie do preferencji użytkownika i programowanie,

nowa koncepcja i rozwój intranetu: opracowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań w celu ulepszenia obecnego intranetu Eurofound i powiązanych aplikacji,

analiza wymagań, specyfikacja i wdrożenie aplikacji organizacji, ścisła współpraca z personelem Eurofound z właściwych działów,

wdrażanie i dokumentowanie aplikacji opartych na intranecie oraz zapewnienie wsparcia przy nich, w ścisłej współpracy z zewnętrznymi programistami Eurofound,

ścisła współpraca z personelem działu ICT w celu ogólnego wsparcia dla ICT i rozwiązywania problemów przez helpdesk ICT,

inne obowiązki i zadania, które mogą zostać przydzielone.

Konkurs jest otwarty dla kandydatów, którzy:

są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

posiadają pełne prawa obywatelskie,

posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej,

posiadają referencje poświadczające predyspozycje do wykonywania wymienionych obowiązków,

posiadają gruntowną znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej i zadowalającą znajomość innego języka Unii, w tym doskonałą znajomość angielskiego, który jest głównym językiem Fundacji,

są w posiadaniu świadectwa dojrzałości/dyplomu uprawniającego do studiów na uczelni wyższej,

posiadają co najmniej trzy lata doświadczenia w pracy po uzyskaniu dyplomu, w tym dwa lata na podobnym stanowisku.

Wyłoniony(-a) kandydat(-ka) zostanie zatrudniony(-a) w grupie funkcyjnej AST, stopień zaszeregowania 3, jako pracownik tymczasowy z umową na czas nieokreślony.

Pełny opis stanowiska i procedury składania podań i selekcji można pobrać z następującej strony internetowej Eurofound z ogłoszeniami o pracy: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandydaci powinni uważnie zapoznać się z ogłoszeniem o pracy, ponieważ niepoprawnie wypełnione podania zostaną odrzucone.

Wszystkie podania należy składać przy użyciu oficjalnego formularza zgłoszeniowego, który również można pobrać ze strony internetowej.

Ostateczny termin składania podań: 7 czerwca 2009 r.


7.5.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 105/2


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA STANOWISKO: MENEDŻER DS. BADAŃ (ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI)

NR REFERENCYJNY: EF/TA/09/07

(2009/C 105 A/02)

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) z siedzibą w Dublinie (Irlandia) poszukuje kandydata(-ki) na stanowisko menedżera ds. badań — zarządzanie zasobami ludzkimi.

Stanowisko menedżera ds. badań — zarządzanie zasobami ludzkimi — stanowi część Działu ds. Rozwoju Stosunków Przemysłowych i Miejsc Pracy, który zajmuje się czynnikami zmian — globalizacją, zmianami technologicznymi i starzeniem się społeczeństwa — i bada ich wpływ na świat pracy. Dział dąży do rozwoju pod względem swojej zdolności do rozpatrywania powiązanych kwestii organizacji pracy, równowagi między pracą a życiem prywatnym, wydajności, zdolności do innowacji, motywacji i rozwoju kapitału ludzkiego z perspektywy przedsiębiorstw.

Wyłoniony(-a) kandydat(-ka) powinien(-na) mieć poświadczone doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi na poziomie międzynarodowym, które wykorzysta przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów badawczych w ww. dziedzinach. Pod zwierzchnictwem kierownika Działu ds. Stosunków Przemysłowych i Rozwoju Miejsc Pracy wyłoniona osoba będzie odgrywać kluczową rolę w rozwoju tej nowej dziedziny, z punktu widzenia przedsiębiorstw.

Konkurs jest otwarty dla kandydatów, którzy:

są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

posiadają pełne prawa obywatelskie,

posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej,

posiadają referencje dotyczące cech charakteru świadczących o przydatności kandydata do wykonywania obowiązków związanych ze stanowiskiem,

posiadają gruntowną znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej i zadowalającą znajomość innego języka Unii, w tym doskonałą znajomość angielskiego, który jest głównym językiem Fundacji,

ukończyli co najmniej 4-letnie studia uniwersyteckie kończące się przyznaniem tytułu naukowego z zarządzania zasobami ludzkimi lub zarządzania przedsiębiorstwami,

posiadają co najmniej sześcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe, zdobyte po uzyskaniu dyplomu uniwersyteckiego.

Wyłoniony(-a) kandydat(-ka) zostanie zatrudniony(-a) jako pracownik tymczasowy z umową na czas nieokreślony i przypisany do grupy funkcyjnej AD, stopień zaszeregowania 7.

Pełny opis stanowiska oraz formularz zgłoszeniowy i procedury selekcji można pobrać ze strony internetowej Eurofound z ogłoszeniami o pracy pod adresem: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandydaci powinni uważnie zapoznać się z ogłoszeniem o pracy, ponieważ niepoprawnie wypełnione podania zostaną odrzucone.

Wszystkie podania należy składać przy użyciu oficjalnego formularza zgłoszeniowego, który również można pobrać ze strony internetowej.

Ostateczny termin składania podań: 7 czerwca 2009 r.


7.5.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 105/s3


PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

Poniżej znajduje się lista Dzienników Urzędowych serii C A opublikowanych w tym roku.

O ile nie wskazano inaczej, Dzienniki Urzędowe opublikowane zostały we wszystkich wersjach językowych.

9

(DE/EN/FR)

10

(IT)

12

(DE/FR)

13

 

14

(DE/EN/FR)

16

(DE/EN/FR)

17

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

20

 

21

(DE/EN/FR)

23

 

24

(DE/FR/NL)

25

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

28

(DE/EN/FR)

34

(FR)

36

(GA/EN)

37

 

38

 

39

(SV)

41

(DE/EN/FR)

42

(EN)

45

 

46

(DE/EN/FR)

47

 

52

(DA/FI/MT)

58

(DE/EN/FR)

59

(DE/EN/ES/FR/PT/SV)

62

(BG/CS/LT/LV/MT/PL/RO/SK)

63

 

70

 

71

 

75

(DE/EN/FR)

80

(FR)

84

(BG/RO)

86

 

91

 

93

(BG/RO)

94

 

95

 

97

(DE/EN/FR)

98

 

99

(GA/EN)

103

 

104

(CS/PL)

105