ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 36

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
13 lutego 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 036/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

1

2009/C 036/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) ( 1 )

3

2009/C 036/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5358 — Arizona Chemical GmbH/Abieta Chemie GmbH) ( 1 )

3

2009/C 036/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) ( 1 )

4

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 036/05

Kursy walutowe euro

5

2009/C 036/06

Opinia Komitetu Doradczego ds. porozumień ograniczających konkurencję i pozycji dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2008 r. w związku z projektem decyzji dotyczącej sprawy COMP/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej i COMP/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej — Sprawozdawca: Niderlandy

6

2009/C 036/07

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawach COMP/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej

7

2009/C 036/08

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. dotyczącej procedury na podstawie art. 82 traktatu we oraz art. 54 porozumienia EOG (Sprawy COMP/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej) (notyfikowanej jako dokument nr C(2008) 7367 wersja ostateczna)  ( 1 )

8

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2009/C 036/09

Decyzja nr 655 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie otwarcia procedury udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego — podziemnych zasobów naturalnych — zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1-12 Kneża położonym w regionach Wraca, Plewen, Łowecz, Gabrowo i Wielkie Trnowo oraz w sprawie powiadomienia dotyczącego przewidywanych przetargów na udzielenie zezwolenia

9

2009/C 036/10

Obwieszczenie Komisji zgodnie z art. 18a ust. 3 lit. a) dyrektywy 2003/87/WE — Wstępny wykaz operatorów statków powietrznych podlegających poszczególnym administrującym państwom członkowskim ( 1 )

11

 

Sprostowania

2009/C 036/11

Sprostowanie do aktualizacji kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 33 z 10.2.2009)

100

2009/C 036/12

Sprostowanie do aktualizacji wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 33 z 10.2.2009)

100

 

2009/C 036/13

Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

13.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/1


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2009/C 36/01)

Data przyjęcia decyzji

23.12.2008

Numer środka pomocy

N 475/08

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Sardegna

Nazwa środka pomocy (lub nazwa beneficjenta)

Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo

Podstawa prawna

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) — articolo 7, comma 1

DGR n. 31/12 del 27 maggio 2008, concernente «Legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3 — articolo 7 comma 1 — Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo»

Rodzaj środka pomocy

Pomoc inwestycyjna

Cel pomocy

Pomoc inwestycyjna

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2 mln EUR

Intensywność pomocy

40 % inwestycji kwalifikowalnych oraz 50 % inwestycji kwalifikowalnych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Maksymalna intensywność pomocy wzrasta o 10 % w przypadku młodych rolników

Czas trwania pomocy

Od daty zatwierdzenia przez Komisję do dnia 31 grudnia 2010 r.

Sektory gospodarki

Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari

Italia

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

23.12.2008

Numer środka pomocy

N 643/08

Państwo członkowskie

Irlandia

Region

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa beneficjenta)

Special measures relating to meat products of animal origin from pigs following a dioxin contamination in Ireland

Podstawa prawna

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Rodzaj środka pomocy

Rekompensata mająca na celu zaradzenie skutkom nadzwyczajnego zdarzenia (art. 87 ust. 2 lit. b) Traktatu)

Cel pomocy

Rekompensata mająca na celu zaradzenie poważnym zakłóceniom w gospodarce

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Około 170 mln EUR

Intensywność pomocy

Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy

Do 31.3.2009

Sektory gospodarki

Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


13.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/3


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 36/02)

W dniu 18 września 2008 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku niemieckim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32008M5265. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/3


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.5358 — Arizona Chemical GmbH/Abieta Chemie GmbH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 36/03)

W dniu 16 stycnia 2009 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32009M5358. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/4


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 36/04)

W dniu 6 lutego 2009 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32009M5423. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego (http://eur-lex.europa.eu).


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

13.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/5


Kursy walutowe euro (1)

12 lutego 2009 r.

(2009/C 36/05)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2833

JPY

Jen

115,46

DKK

Korona duńska

7,4524

GBP

Funt szterling

0,90300

SEK

Korona szwedzka

10,7945

CHF

Frank szwajcarski

1,4885

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

8,8155

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

28,620

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

298,55

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7066

PLN

Złoty polski

4,6050

RON

Lej rumuński

4,2951

TRY

Lir turecki

2,1249

AUD

Dolar australijski

1,9844

CAD

Dolar kanadyjski

1,5994

HKD

Dolar hong kong

9,9479

NZD

Dolar nowozelandzki

2,4738

SGD

Dolar singapurski

1,9384

KRW

Won

1 813,05

ZAR

Rand

12,9636

CNY

Juan renminbi

8,7703

HRK

Kuna chorwacka

7,4660

IDR

Rupia indonezyjska

15 348,27

MYR

Ringgit malezyjski

4,6404

PHP

Peso filipińskie

60,600

RUB

Rubel rosyjski

44,6081

THB

Bat tajlandzki

45,063

BRL

Real

2,9468

MXN

Peso meksykańskie

18,7362

INR

Rupia indyjska

62,3560


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


13.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/6


Opinia Komitetu Doradczego ds. porozumień ograniczających konkurencję i pozycji dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2008 r. w związku z projektem decyzji dotyczącej sprawy COMP/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej i COMP/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej

Sprawozdawca: Niderlandy

(2009/C 36/06)

1.

Większość członków Komitetu Doradczego podziela wątpliwości Komisji wyrażone w ocenie wstępnej. Pozostali członkowie wstrzymują się od głosu.

2.

Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją, że postępowanie może zostać zakończone wydaniem decyzji, na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003. Spośród pozostałych członków Komitetu Doradczego część wstrzymuje się od głosu, a część nie zgadza się z tym stanowiskiem.

3.

Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją, że — wobec zobowiązań, które gotowa jest zaciągnąć spółka E.ON AG — nie ma podstaw do podejmowania przez Komisję dalszych działań, bez uszczerbku dla art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. Pozostali członkowie wstrzymują się od głosu.

4.

Większość członków Komitetu Doradczego zgadza się z Komisją, że zobowiązania, które gotowa jest zaciągnąć spółka E.ON AG są proporcjonalne. Spośród pozostałych członków Komitetu Doradczego część wstrzymuje się od głosu, a część nie zgadza się z tym stanowiskiem.

5.

Członkowie Komitetu Doradczego zalecają publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6.

Członkowie Komitetu Doradczego zwracają się do Komisji o uwzględnienie wszystkich pozostałych kwestii poruszonych podczas dyskusji.


13.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/7


Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawach COMP/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej (1)

(2009/C 36/07)

Projekt decyzji przedstawiony Komisji na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 odnosi się do pewnych praktyk stosowanych przez spółkę E.ON. Zastrzeżenia dotyczą ograniczania zdolności wytwórczych w celu zwiększenia cen energii elektrycznej, zniechęcania stron trzecich do inwestycji w zakresie wytwarzania energii na niemieckim rynku hurtowym energii elektrycznej, faworyzowania spółek zależnych i przerzucania kosztów na konsumentów końcowych na niemieckim rynku bilansującym, a także uniemożliwiania producentom energii z innych państw członkowskich sprzedaży energii bilansującej na rynkach bilansujących E.ON.

Komisja wszczęła postępowanie w celu podjęcia decyzji na mocy rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1/2003 i w dniu 7 maja 2008 r. wydała wstępną ocenę, o której mowa w art. 9 ust. 1 wymienionego rozporządzenia. W następstwie dyskusji ze służbami Komisji spółka E.ON przedłożyła propozycję zobowiązań, jakie gotowa jest zaciągnąć w dniu 27 maja 2008 r.

W dniu 12 czerwca 2008 r., zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie podsumowujące zastrzeżenia i zobowiązania oraz wzywające zainteresowane strony trzecie do przedstawienia uwag dotyczących wspomnianego zawiadomienia w ciągu jednego miesiąca od daty jego publikacji. Uwagi otrzymane w odpowiedzi na to wezwanie potwierdziły w znacznej mierze, że zaciągnięte zobowiązania były wystarczające aby zlikwidować obawy wyrażone w ocenie wstępnej.

W związku z tym Komisja stwierdza, że w świetle zobowiązań zaciągniętych przez spółkę E.ON i bez uszczerbku dla art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 postępowanie powinno zostać zakończone.

W decyzji wydanej na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 nie stwierdzono naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji, ale w odpowiedzi na wątpliwości wyrażone przez Komisję w ocenie wstępnej spółka wyraziła zgodę na zastosowanie środków zaradczych. W postępowaniu obydwie strony pragną uprościć wymogi administracyjne i prawne, które stanowią nieodłączny element pełnego postępowania wyjaśniającego w sprawie rzekomego naruszenia reguł konkurencji. Dlatego w kilku decyzjach przyjętych już przez kolegium komisarzy (2) uznano, że wymóg należytego przebiegu postępowania jest spełniony, jeśli zainteresowane przedsiębiorstwo poinformuje Komisję, że otrzymało wystarczający dostęp do informacji uznawanych przez nie za konieczne do zaproponowania zobowiązań mających rozwiać wątpliwości wyrażone przez Komisję.

Niniejsza sprawa została przeprowadzona w taki sam sposób — spółka E.ON złożyła Komisji w tym celu oświadczenie w dniu 29 października 2008 r.

W związku z powyższym stwierdzam, że w niniejszej sprawie prawo do złożenia wyjaśnień zostało zachowane.

Bruksela, 10 listopada 2008 r.

Michael ALBERS


(1)  Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników prowadzących spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji — (Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21).

(2)  Zob. decyzja z dnia 22 czerwca 2005 r. COMP/39.116 — Coca-Cola; decyzja z dnia 19 stycznia 2005 r. COMP/37.214 — DFB; decyzja z dnia 14 września 2007 r. COMP/39.142 — Toyota.


13.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/8


Streszczenie decyzji Komisji

z dnia 26 listopada 2008 r.

dotyczącej procedury na podstawie art. 82 traktatu we oraz art. 54 porozumienia EOG

(Sprawy COMP/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej)

(notyfikowanej jako dokument nr C(2008) 7367 wersja ostateczna)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 36/08)

Dnia 26 listopada 2008 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą procedury na podstawie art. 82 Traktatu WE. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (1) Komisja niniejszym publikuje tę decyzję mając na uwadze prawnie uzasadniony interes przedsiębiorstw związany z ochroną ich tajemnic handlowych. Pełen tekst omawianej decyzji w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności dostępny jest na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, pod adresem:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

(1)

Decyzja skierowana jest do spółki E.ON AG, Düsseldorf (zwanej dalej „E.ON”) i dotyczy dwóch spraw: sprawy związanej z niemieckim rynkiem hurtowym energii elektrycznej oraz sprawy związanej z niemieckim rynkiem bilansującym. Zgodnie z tą decyzją zobowiązania, które gotowa jest zaciągnąć spółka E.ON aby zakończyć obie sprawy stały się wiążące. Komisja uznała, że w obliczu zaciągniętych zobowiązań nie ma podstaw do podejmowania przez nią dalszych działań.

(2)

Jeśli chodzi o sprawę dotyczącą niemieckiego rynku hurtowego energii elektrycznej, Komisja obawiała się, że spółka E.ON mogła opracować strategię służącą zmniejszeniu dostępnych zdolności wytwórczych (ograniczając dostawę energii z niektórych zakładów na rynku krótkoterminowym — giełda energii EEX) w celu podniesienia cen energii elektrycznej ze szkodą dla konsumentów, nadużywając tym samym swojej dominującej pozycji na niemieckim rynku hurtowym energii elektrycznej. Komisja obawiała się również, że strategia ta mogła zostać uzupełniona średnio- i długoterminową strategią spółki E.ON mającą na celu zniechęcenie rzeczywistych lub potencjalnych konkurentów do wejścia na rynek wytwarzania energii i ograniczenie tym samym wielkości tego rynku.

(3)

Jeśli chodzi o sprawę dotyczącą niemieckiego rynku bilansującego energii elektrycznej, zachodziła obawa, że spółka E.ON mogła nadużyć swojej dominującej pozycji na rynku popytu rezerw wtórnej energii bilansującej na obszarze objętym siecią E.ON w rozumieniu art. 82 Traktatu WE, po pierwsze podnosząc koszty własne w celu wsparcia swoich spółek zależnych zajmujących się wytwarzaniem energii, jednocześnie przerzucając wyższe koszty na konsumentów, a po drugie uniemożliwiając producentom energii z innych państw członkowskich wywóz energii bilansującej na rynek bilansujący E.ON.

(4)

Komisja uważa, że zobowiązania zaciągnięte po wstępnej ocenie oraz uwagi przedstawione przez zainteresowane strony trzecie są wystarczające aby uznać, że nie zachodzi ryzyko zakłócenia konkurencji. Po pierwsze, wyzbycie około 5 000 MW zdolności wytwórczych spółki E.ON rozwiało wątpliwości dotyczące rynku hurtowego. Wyzbycie to eliminuje bodźce do ograniczenia zdolności wytwórczych oraz możliwość uczynienia tego w sposób przynoszący zyski, jaka istniała zwłaszcza ze względu na strukturę portfela elektrowni E.ON. Sprzedaż elektrowni pomoże również rzeczywistym i potencjalnym konkurentom uzyskać dostęp do nowych elektrowni lub elektrowni korzystających z technologii, których konkurenci ci nie posiadają. Konkurenci uzyskają ponadto dostęp do nowych terenów, co umożliwi im uzyskanie (lub odzyskanie) jeszcze większych zdolności wytwórczych dzięki nowym elektrowniom. Po drugie, wyzbycie się przez spółkę E.ON działalności związanej z systemem przesyłowym obejmującym sieć przesyłową 380/220 kV, a także działalności związanej z eksploatacją systemu przesyłowego na obszarze kontroli E.ON oraz powiązanej z tym działalności rozwiało wątpliwości związane z rynkiem bilansującym wynikające z wertykalnie zintegrowanej struktury E.ON, spółki zajmującej się wytwarzaniem/dostarczaniem energii oraz jej przesyłaniem.

(5)

W decyzji stwierdzono, że w obliczu złożonych zobowiązań, nie ma podstaw do podejmowania dalszych działań przez Komisję.

(6)

Na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2008 r. Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał przychylną opinię w tej sprawie.


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.


ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

13.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/9


DECYZJA NR 655

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie otwarcia procedury udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego — podziemnych zasobów naturalnych — zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1-12 „Kneża” położonym w regionach Wraca, Plewen, Łowecz, Gabrowo i Wielkie Trnowo oraz w sprawie powiadomienia dotyczącego przewidywanych przetargów na udzielenie zezwolenia

(2009/C 36/09)

REPUBLIKA BUŁGARII

RADA MINISTRÓW

Na podstawie art. 5 pkt 2, art. 42 ust. 1 pkt 1 i art. 44 ust. 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych oraz w powiązaniu z art. 4 ust. 2 pkt 16 i ust. 1 pkt 24a prawa energetycznego

RADA MINISTRÓW POSTANOWIŁA:

1)

Otworzyć procedurę udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w bloku 1-12 „Kneża” na obszarze 1 348,45 km2 o współrzędnych określonych w projekcie umowy na poszukiwanie i wydobycie, która stanowi nieodłączną część dokumentacji przetargowej.

2)

Ogłosić, że zezwolenia będą udzielone w drodze przetargu.

3)

Określić, że okres objęty zezwoleniem na poszukiwanie i wydobycie wynosi pięć lat od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy na poszukiwanie i wydobycie, z możliwością przedłużenia go na mocy art. 31 ust. 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych.

4)

Przetarg o udzielenie zezwolenia zgodnie z pkt 1 odbędzie się w 150-tym dniu po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w budynku Ministerstwa Gospodarki i Energetyki przy ulicy Triadica 8 w Sofii.

5)

Termin na zakup dokumentacji przetargowej upływa o godzinie 17:00 w 120-tym dniu po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6)

Termin składania powiadomień o udziale w przetargu upływa o godzinie 17:00 w 130-tym dniu po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7)

Termin składania wniosków o udział w przetargu upływa o godzinie 17:00 w 144-tym dniu po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

8)

Udział w przetargu nie wymaga osobistej obecności zainteresowanych stron.

9)

Cenę dokumentacji przetargowej ustala się na 500 BGN. Dokumentację przetargową można nabyć w biurze nr 802 w Ministerstwie Gospodarki i Energetyki przy ulicy Triadica 8 w Sofii w okresie ustalonym w pkt 5.

10)

Uczestnicy przetargu muszą spełnić wymogi określone w art. 23 ust. 1 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych.

11)

Wnioski uczestników przetargu będą oceniane na podstawie zaproponowanych programów pracy, instrumentów ochrony środowiska i narzędzi szkoleniowych, kwestii dodatkowych, a także zdolności uczestników w zakresie zarządzania i ich możliwości finansowych.

12)

Kaucję za uczestnictwo w przetargu ustala się na 10 000 BGN i należy ją wpłacić przed upływem terminu ustalonego w pkt 6 na wskazane w dokumentacji przetargowej konto Ministerstwa Gospodarki i Energetyki.

13)

W przypadku nieprzyjęcia wniosku o uczestnictwo w przetargu kaucja jest zwracana wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty poinformowania go o nieprzyjęciu jego wniosku.

14)

Kaucja wnioskodawcy, który wygrał przetarg, jest zatrzymywana a kaucje pozostałych uczestników zwraca się w terminie 14 dni od daty opublikowania w krajowym dzienniku urzędowym decyzji Rady Ministrów o udzieleniu pozwolenia na poszukiwanie i wydobycie.

15)

Powiadomienia o uczestnictwie w przetargu oraz propozycje wnioskodawców dotyczące warunków konkursu należy składać w budynku Ministerstwa Gospodarki i Energetyki przy ulicy Triadica 8 zgodnie z wymogami art. 46 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych.

16)

Wnioski przetargowe muszą być zgodne z wymogami i spełniać warunki wymienione w dokumentacji przetargowej.

17)

Przetarg odbędzie się nawet jeżeli dopuszczony zostanie tylko jeden wnioskodawca.

18)

Ministerstwo Gospodarki i Energetyki jest upoważnione do:

18.1

wysłania tekstu niniejszej decyzji do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz krajowym dzienniku urzędowym, a także na stronie internetowej Rady Ministrów;

18.2

powołania komitetu organizującego i przeprowadzającego przetarg.

19)

Odwołania od niniejszej decyzji można kierować do Najwyższego Sądu Administracyjnego w okresie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Premier

Sergej STANISZEW

Główny sekretarz Rady Ministrów

Sewdalin MAWROW

Za zgodność z oryginałem

Dyrektor kancelarii

Veselin DAKOW


13.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/11


Obwieszczenie Komisji zgodnie z art. 18a ust. 3 lit. a) dyrektywy 2003/87/WE

Wstępny wykaz operatorów statków powietrznych podlegających poszczególnym administrującym państwom członkowskim

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 36/10)

Zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1), zmienioną dyrektywą 2008/101/WE (2), działalność lotnicza operatorów statków powietrznych, obsługujących loty przylatujące na wspólnotowe lotniska i odlatujące z nich, objęta jest systemem handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

Państwa członkowskie zobowiązane są zapewnić spełnienie przez operatorów statków powietrznych wymogów dyrektywy 2003/87/WE. W celu ograniczenia obciążeń administracyjnych dla operatorów statków powietrznych dyrektywa stanowi, iż każdy operator statków powietrznych podlega jednemu państwu członkowskiemu. Artykuł 18a ust. 1 i 2 dyrektywy określa zasady przypisywania każdego operatora statków powietrznych właściwemu administrującemu państwu członkowskiemu. Zgodnie z tymi przepisami państwa członkowskie odpowiedzialne są za operatorów statków powietrznych, którym wydano koncesję w danym państwie członkowskim na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92, oraz za operatorów statków powietrznych bez koncesji lub pochodzących z krajów trzecich z największą szacunkową ilością emisji w roku bazowym przypisanych temu państwu członkowskiemu.

Artykuł 18a ust. 3 lit. a) dyrektywy wymaga od Komisji opublikowania wykazu operatorów statków powietrznych, którzy w dniu 1 stycznia 2006 r. lub po tym dniu wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I, ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych. Wykaz ten ma na celu wskazanie, które państwo członkowskie będzie administrującym państwem członkowskim dla każdego operatora statków powietrznych zgodnie z art. 18a ust. 1 i 2 dyrektywy 2003/87/WE. Wykaz ten znajduje się w niniejszym obwieszczeniu.

Komisja może opublikować zaktualizowany wykaz w każdej chwili, jeśli uzna jego zmianę za konieczną. Aby zapewnić poprawność wykazu, Komisja wzywa państwa członkowskie i pozostałe zainteresowane strony do przekazania komentarzy do dnia 31 marca 2009 r. Na podstawie tych komentarzy Komisja zdecyduje o opublikowaniu poprawionego wykazu wkrótce po tym terminie.

Wykaz opiera się na najnowszych danych przekazanych przez organizację Eurocontrol, zebranych na podstawie planów lotu. Szczegóły dotyczące metodyki zastosowanej do sporządzenia niniejszego wykazu wraz z danymi adresowymi właściwych organów, jeśli zostały one podane przez państwa członkowskie, zostaną udostępnione na stronie internetowej Komisji.

Wykaz obejmuje wszystkich operatorów statków powietrznych, którzy dnia 1 stycznia 2006 r. lub po tym dniu prowadzili stosowną działalność lotniczą. W związku z tym w wykazie mogą figurować także operatorzy statków powietrznych, którzy na stałe lub tymczasowo zaprzestali działalności lotniczej, lub operatorzy, którzy od tego czasu zmienili nazwę lub połączyli się z innym przedsiębiorstwem lub zostali przejęci przez inne przedsiębiorstwo. Wykaz nie uwzględnia także, czy operatorzy statków powietrznych wpisani są na wspólnotową listę przewoźników lotniczych, którzy, ze względów bezpieczeństwa, podlegają zakazowi wykonywania przewozów na terytorium Wspólnoty zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005. W związku z tym umieszczenie w wykazie zawartym w niniejszym obwieszczeniu wszelkich operatorów statków powietrznych podlegających obecnie zakazowi wykonywania przewozów pozostaje bez uszczerbku dla decyzji Komisji i państw członkowskich podjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2111/2005.

Zgodnie z art. 18a ust. 3 lit. b) Komisja będzie co roku przed dniem 1 lutego aktualizować wykaz, w celu uwzględnienia operatorów statków powietrznych, którzy później rozpoczęli działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy.

Przypisanie operatora statków powietrznych do administrującego państwa członkowskiego obowiązuje dla całego każdego okresu handlowego, o którym mowa w art. 3c dyrektywy 2003/87/WE. Przed rozpoczęciem każdego okresu handlowego Komisja opublikuje aktualny wykaz uwzględniający przeniesienie operatorów statków powietrznych do innego administrującego państwa członkowskiego zgodnie z art. 18a ust. 2 dyrektywy.

W celu sprawdzenia, czy dyrektywa 2003/87/WE jest prawidłowo stosowana przez państwa członkowskie, Komisja będzie się opierać na najnowszej wersji opublikowanego wykazu.

Załącznik zawiera wykaz operatorów statków powietrznych podlegających poszczególnym administrującym państwom członkowskim.


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(2)  Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

OPERATORZY STATKÓW POWIETRZNYCH PODLEGAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM ADMINISTRUJĄCYM PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM

BELGIA

Nazwa operatora

Państwo operatora

ACCOFORM

Belgia

AERODATA BELGIUM

Belgia

AFRICA WEST CARGO

Togo

ALROSA-AVIA

Federacja Rosyjska

AVIASTAR-TU CO.

Federacja Rosyjska

BRUSSELS AIRLINES

Belgia

CAIRO AVIATION

Egipt

CAL CARGO AIRLINES

Izrael

CANADIAN NORTH

Kanada

CARGO B AIRLINES

Belgia

CENTURION AIR CARGO

Stany Zjednoczone

DOVE AIR INC

Stany Zjednoczone

EAT

Belgia

EGYPTAIR CARGO

Egipt

EXELLAIR

Luksemburg

GAFI GENERAL AVIAT

Szwajcaria

GEMINI AIR CARGO

Stany Zjednoczone

HEWA BORA AIRWAYS

Kongo

INTER EKSPRES HAVA

Turcja

INTER-WETALL

Szwajcaria

INTL PAPER CY

Stany Zjednoczone

INVICTA AVIATION

Zjednoczone Królestwo

KALITTA AIR

Stany Zjednoczone

LAS VEGAS CHARTER

Stany Zjednoczone

MATRACO

Belgia

MIL BELGIUM

Belgia

MONTE CARLO AVTN

Belgia

MURRAY AVTN

Stany Zjednoczone

N604FJ LLC

Stany Zjednoczone

NEWELL RUBBERMAID

Stany Zjednoczone

SAUDIA

Arabia Saudyjska

SEA-AIR

Belgia

SIA CARGO PTE LTD

Singapur

SILVERBACK CARGO

Rwanda

TARHANKULE HAVA

Turcja

TECHNOMAG

Szwajcaria

THOMAS COOK ARL BELG

Belgia

TNT AIRWAYS

Belgia

TOYOTA MOTOR EUROPE

Belgia

TUI AIRLINES — JAF

Belgia

V L M

Belgia


BUŁGARIA

Nazwa operatora

Państwo operatora

748 AIR SERVICES (2)

Kenia

AIR BAN

Bułgaria

AIR ONE CORP

Szwajcaria

AIR VIA BULGARIAN

Bułgaria

ANIKAY AIR MIDDLE E

Jordania

ATLANT SOYUZ

Federacja Rosyjska

AVB-2004 LTD

Bułgaria

AVIO DELTA LTD

Bułgaria

BH AIR

Bułgaria

BULGARIA AIR

Bułgaria

BULGARIAN AIR CHRTR.

Bułgaria

BULGARIAN MIN.TRANSP

Bułgaria

CARGO AIR LTD.

Bułgaria

CROIX ROUGE

Szwajcaria

EAST WING KAZAKHSTAN

Kazachstan

EXPRESSAVIA

Ukraina

HEMUS AIR

Bułgaria

IRANIAN AIR TRANSPOR

Iran

KHORIV AVIA

Ukraina

KOKSHETAU AIRLINE

Kazachstan

KREMENCHUK FLIGHT

Ukraina

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

Federacja Rosyjska

ROSAVIA AIR COMPANY

Ukraina

RUBYSTAR

Białoruś

SAYAT AIR KAZAKSTAN

Kazachstan

YETI AIRLINES (2)

Nepal


REPUBLIKA CZESKA

Nazwa operatora

Państwo operatora

ACL SLOVACKY

Republika Czeska

AERO VODOCHODY

Republika Czeska

AIR ALMATY JSC

Kazachstan

AIRCRAFT INDUSTRIES

Republika Czeska

ATMA AIRLINES

Kazachstan

CAA CZECH REPUBLIC

Republika Czeska

CONSTANTA UKRAINE

Ukraina

CZECH AIRLINES

Republika Czeska

EARTH ONE LIMITED

Zjednoczone Królestwo

GEORGEAN NATIONAL

Gruzja

INCLEDON ENTERPRISES

Cypr

JUMP-TANDEM S.R.O.

Słowacja

LETS FLY SRO

Republika Czeska

MAGLIONE SRL

Włochy

MIL CZECH REPUBLIC

Republika Czeska

NORSE AIR CHARTER

Republika Południowej Afryki

NOVA CHEMICALS

Stany Zjednoczone

POLISH AIRPORT PPL

Polska

ROCKWELL AUTOMATION

Stany Zjednoczone

ROVNO UNIVERSAL AVIA

Ukraina

SKY DIVING FOR FUN

Słowacja

SKYDIVE LK

Republika Czeska

TRAVEL SERVIS A.S.

Republika Czeska

WAHA OIL COMPANY

Libia

YAMAL

Federacja Rosyjska


DANIA

Nazwa operatora

Państwo operatora

AIR ALPHA A/S

Dania

AIR ALSIE

Dania

AIR GREENLAND

Dania

ANDERSEN INVEST

Dania

ATLANTIC AIRWAYS

Dania

BRUEL NIELS

Dania

CHC DENMARK

Dania

CIMBER AIR DENMARK

Dania

COOK AIRCRAFT LEASNG

Stany Zjednoczone

COWI

Dania

DRT VERTRIEBS GMBH

Dania

ELILARIO SPA

Włochy

EXECUJET EUROPE A/S

Dania

FLUGSTODIR

Islandia

GLOBAL AVIATION LIBY

Libia

GLOBE AERO (3)

Stany Zjednoczone

GOL TRANSPORTES

Brazylia

GRAAKJAER A/S

Dania

INVESTERINGSSELSK

Dania

JET TIME A/S

Dania

K/S CLIPPER

Dania

KIRKBI TRADING

Dania

LUFT AVTN CHARTER

Australia

MYFLUG

Islandia

NILAN A/S

Dania

PHARMA NORD

Dania

PROPJET

Włochy

ROYAL UNIBREW A/S

Dania

SEMLER SERVICE A/S

Dania

STAR AIR

Dania

STERLING BLUE

Dania

SUNAIR DENMARK

Dania

TEPPER AVIATION

Stany Zjednoczone

THOMAS COOK SCAND.

Dania

THRANE

Dania

VIP PARTNERFLY

Dania

WEATHER MODIFICATION

Stany Zjednoczone

WEIBEL SCIENTIFIC

Dania

WIDEROE FLYVESELSKAP

Norwegia


NIEMCY

Nazwa operatora

Państwo operatora

ADO HAVACILIK A.S.

Turcja

ADVANCED AVIATION

Niemcy

AERO GMBH

Niemcy

AERO MONGOLIA

Mongolia

AERO PERSONAL

Meksyk

AERODATA AKTIENGES 1

Niemcy

AEROFLOT

Federacja Rosyjska

AEROFLOT CARGO

Federacja Rosyjska

AEROFLOT DON JSC

Federacja Rosyjska

AFI FLIGHT INSPECT.

Niemcy

AGRATA AVIATION

Estonia

AHRENKIEL CONSULTING

Szwajcaria

AHSEL HAVA

Turcja

AIR ALLIANCE GMBH

Niemcy

AIR ASTANA

Kazachstan

AIR BERLIN PLC CO.

Niemcy

AIR CHINA CARGO LTD

Chiny

AIR MOLDOVA

Republika Mołdowy

AIR NAMIBIA

Namibia

AIR NATIONAL CORP

Nowa Zelandia

AIR NUNAVUT LTD

Kanada

AIR SERVICE BERLIN

Niemcy

AIR TRANSPORT INTL 2

Stany Zjednoczone

AIRBRIDGE CARGO

Federacja Rosyjska

AIRCHARTER FLUGSERV.

Niemcy

AIRCRAFT AFRICA CO

Republika Południowej Afryki

AIRSERVICE GMBH

Niemcy

AIRSEVEN GMBH

Niemcy

AIRTRANS

Niemcy

AL HOKAIR

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

AMOLA GMBH

Niemcy

ANTONOV DESIGN

Ukraina

AOP AIR OPERATING

Szwajcaria

APPLERA CORP

Stany Zjednoczone

ARCHER DANIELS

Stany Zjednoczone

ARTOC AIR

Egipt

ASIA CONTINENTAL

Kazachstan

ASIA TODAY LTD

Chiny

ASIA UNIVERSAL

Federacja Rosyjska

ASIANA AIRLINES INC

Republika Korei

ATG SWISS FIRST

Szwajcaria

ATLAS AIR

Niemcy

ATLAS AIR USA

Stany Zjednoczone

ATLASJET HAVACILIK

Turcja

AURON LTD

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

AVIA MOBIL GMBH

Niemcy

BAE SYSTEMS FLT SYST

Stany Zjednoczone

BAHAG

Niemcy

BALL CORP

Stany Zjednoczone

BARG GMBH MEERBUSCH

Niemcy

BASF

Niemcy

BAUHAUS GMBH

Niemcy

BAYAIR

Niemcy

BEECHCRAFT AUGSBURG

Niemcy

BEECHCRAFT BERLIN

Niemcy

BERGER JULIUS

Nigeria

BERTELSMANN

Niemcy

BESTAIR TURKEY

Turcja

BLUE SKY AIRSERVICE

Niemcy

BLUE SKY GROUP

Stany Zjednoczone

BLUE WINGS AG

Niemcy

BLUEBIRD AVIATION GM

Niemcy

BLUEBIRD CARGO

Islandia

BMW AG

Niemcy

BOHLKE VENEER

Stany Zjednoczone

BOMBARDIER GERMANY

Niemcy

BOMBARDIER PRE-OWNED

Stany Zjednoczone

BOSCH

Niemcy

BROSE FAHRZEUGTEILE

Niemcy

BUNDESPOLIZEI

Niemcy

BURDA REISEFLUG

Niemcy

CAAC CHINA

Chiny

C-A-C CHIEMSEE AIR

Niemcy

CANJET AIRLINES

Kanada

CAPELINK ESTABLISH.

Szwajcaria

CEBU PACIFIC AIR INC

Filipiny

CENTRAL MOUNTAIN AIR

Kanada

CHALLENGE AERO

Ukraina

CIRRUS AIRLINES

Niemcy

CIRRUS AVIATION

Niemcy

CL LEASING GMBH CO

Niemcy

CLICK MEXICANA

Meksyk

CMAC CITY MARKETING

Niemcy

COMMANDER MEXICANA

Meksyk

COMPASS FOOD

Stany Zjednoczone

CONDOR

Niemcy

CONSORCIO BIENES

Hiszpania

COOK AIRCRAFT

Stany Zjednoczone

CORP JET SVCS

Zjednoczone Królestwo

CROATIA AIRLINES

Chorwacja

CSM AVIATION

Cypr

CTL LOGISTICS S.A.

Polska

D2 AVIATION

Stany Zjednoczone

DAUAIR

Niemcy

DBA LUFTFAHRTGESELL.

Niemcy

DC AVIATION GMBH

Niemcy

DEERE COMPANY

Stany Zjednoczone

DEERPORT AVIATION

Stany Zjednoczone

DELTA AIR LINES

Stany Zjednoczone

DELTA TECHNICAL SVCS

Niemcy

DIAMOND AIRCRAFT

Niemcy

DLR BRAUNSCHWEIG

Niemcy

DULCO HANDEL GMBH

Niemcy

DUPONT DE NEMOURS DE

Stany Zjednoczone

DUSSMANN P

Stany Zjednoczone

DYNAMIC AVIATION

Stany Zjednoczone

EAST INDIA HOTELS

India

EBM PAPST MULFINGEN

Niemcy

ESCHMANN H D

Niemcy

EUROFLUG FRENZEL

Niemcy

EVERGREEN AIRLINES

Stany Zjednoczone

EXECUTIVE AIR SERV

Niemcy

EXECUTIVE JET CHRTR

Niemcy

FANCOURT FLUGCHARTER

Szwajcaria

FIS GMBH CO.KG

Niemcy

FLIGHT CALIBRATION

Niemcy

FLUGSCHULE HAMBURG

Niemcy

FMG-FLUGSCHULE

Niemcy

FMU FLIEG MIT UNS

Niemcy

FORUM AIR GMBH

Niemcy

FOX FLIGHT

Kanada

FOXAIR GMBH

Niemcy

FREE BIRD LT

Turcja

FRENZEL G

Niemcy

FRESENA FLUG

Niemcy

FRONTIER AIRLINES

Stany Zjednoczone

GAS AIR SERVICE GMBH

Niemcy

GEKO TRADE

Niemcy

GEMUE GMBH

Niemcy

GENERAL MOTORS

Stany Zjednoczone

GENEX LTD.

Białoruś

GEOJET LUFTFAHRZEUGE

Niemcy

GEORGIAN AIRWAYS

Gruzja

GERMANIA

Niemcy

GERMANWINGS

Niemcy

GLOBAL AVTN BERMUDA

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

GOVERNMENT CROATIA

Chorwacja

GOVERNMENT MACEDONIA

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

GROB WERKE

Niemcy

GSGA AON AIR RUSSIA

Federacja Rosyjska

GUGGENHEIM AVTN PART

Stany Zjednoczone

HAERING A

Niemcy

HAMBURG INTL

Niemcy

HANSGROHE AG

Niemcy

HAPAG LLOYD TUI

Niemcy

HAPAG-LLOYD EXPRESS

Niemcy

HASLBERGER FINANZ.

Niemcy

HEIDELBERG CEMENT

Niemcy

HERRENKNECHT AVIAT.

Niemcy

HOMAC AVIATION AG

Szwajcaria

HORNBACH REISEDIENST

Niemcy

HTM JET SERVICE

Niemcy

IFF PRIVATE AUSBILD

Niemcy

INTERMAP TECHNOLOGY

Kanada

IRANAIR

Iran

JAT AIRWAYS

Serbia

JET AIRLINES JSC

Kazachstan

JET GROUP LTD

Izrael

JETAIR FLUG GMBH

Niemcy

JETFLIGHT AVTN

Szwajcaria

JETS EXECUTIVOS

Meksyk

JOHNSON CONTROLS

Stany Zjednoczone

JOHNSON CTRLS

Szwajcaria

KAM AIR

Afganistan

KARMANN GMBH

Niemcy

KIEV AVIATION PLANT

Ukraina

KNAUF ASTRA GMBH

Niemcy

KOMPASS GMBH

Niemcy

KOREAN AIRLINES

Republika Korei

LANGNER E

Niemcy

LBA BRAUNSCHWEIG

Niemcy

LECH-AIR GMBH

Niemcy

LGM LUFTFAHRT GMBH

Niemcy

LIBRA TRAVEL

Szwajcaria

LIBYAN AIR AMBULANCE

Libia

LIEBHERR GESCHAEFTSR

Niemcy

LINDNER UNTERNEHMENS

Niemcy

LOHFERT LOHFERT

Dania

LTU LUFTTRANSPORT

Niemcy

LUFTHANSA

Niemcy

LUFTHANSA CARGO

Niemcy

LUFTHANSA TECHNIK AG

Niemcy

MAHAN AIR

Iran

MAKEDONSKI AVIOTRANS

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

MANDALA AIRLINES 3

Indonezja

MARXER ANLAGEN

Niemcy

MENEKSE HAVAYOLLARI

Turcja

MIL GERMANY

Niemcy

MNG HAVAYOLLARI

Turcja

MOELLERS MASCHINEN

Niemcy

MONTENEGRO AIRLINES

Czarnogóra

MYN AVIATION

Arabia Saudyjska

NAYAK AIRCRAFT SERV.

Niemcy

NEW YORKER S H K

Niemcy

NORTH AMERICAN JET

Stany Zjednoczone

NOVELLUS SYSTEMS

Stany Zjednoczone

OBO JET-CHARTER GMBH

Niemcy

OETKER A

Niemcy

OMNI AIR INTL

Stany Zjednoczone

ORENBURG AIRLINES

Federacja Rosyjska

OSTFRIES LUFTTRANSP

Niemcy

OWENS-CORNING

Stany Zjednoczone

PP PROMOTION

Niemcy

PACELLI

Niemcy

PAPIER METTLER

Niemcy

PARAGON RANCH

Stany Zjednoczone

PARC AVTN

Irlandia

PCT POWDER COATING

Luksemburg

PEAK AIR GMBH

Niemcy

PEGASUS TURKEY

Turcja

PENTASTAR AVTN

Stany Zjednoczone

PERSCH J

Niemcy

PHIFER WIRE PRODUCTS

Stany Zjednoczone

PHOENIX AIR GMBH

Niemcy

POLET ACFT MNGT

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

PREMIER FLUG GMBH

Niemcy

PRESIDENTIAL AVTN

Stany Zjednoczone

PRIVATAIR GMBH

Niemcy

REGIO AIR MECKLENBRG

Niemcy

RENTAIR UK LTD

Zjednoczone Królestwo

RETTENMEIER AIR

Niemcy

RHEMA BIBLE CHURCH

Stany Zjednoczone

RIKSOS TURIZM LT

Turcja

RUAG AEROSPACE SERV

Niemcy

RUSSIA FSUE STC

Federacja Rosyjska

RYAN INTL AIRLINES

Stany Zjednoczone

SAMSUNG TECHWIN

Republika Korei

SAP AG

Niemcy

SCHWARZMUELLER

Austria

SEARAY BD100

Republika Południowej Afryki

SENECA V FLIGCHARTER

Niemcy

SHANGHAI AIRLINES

Chiny

SHANGHAI CARGO

Chiny

SHENZHEN AIRLINES

Chiny

SIBERIA AIRLINES

Federacja Rosyjska

SILKWAY AIRLINES

Azerbejdżan

SIXT

Niemcy

SKY AIRLINES

Turcja

SKY JET

Szwajcaria

SKY LINE

Turcja

SKYBUS AIRLINES

Stany Zjednoczone

SKYPLAN SERVICES

Kanada

SM AVIATION

Niemcy

SMS INDUSTRIE-SERV.

Niemcy

SOUTH EAST ASIAN

Filipiny

SPIRIT AIRLINES 2

Stany Zjednoczone

SPIRIT OF SPICES

Niemcy

STAR AVIATION LTD

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

STARJET AVIATION

Szwajcaria

STATE TRANSPT RUSSIA

Federacja Rosyjska

STEINER FILM

Niemcy

STENSRUD VENTURES

Stany Zjednoczone

SUEDZUCKER REISE

Niemcy

SUN D'OR INTL AIRL

Izrael

SUN EXPRESS

Turcja

SWISS GLOBAL JET MGT

Szwajcaria

TACA

Salwador

TAMSEN GMBH

Niemcy

TEC AIRCRAFT LEASING

Austria

THAI INTERNATIONAL

Tajlandia

THYSSENKRUPP

Niemcy

TOKOPH D P

Republika Południowej Afryki

TRUEB EMULSIONS CHEM

Niemcy

TURKISH AIRLINES THY

Turcja

UKRAINIAN MEDITERRAN

Ukraina

UKSATSE

Ukraina

UPS

Stany Zjednoczone

URAL AIRLINES

Federacja Rosyjska

US AIRWAYS

Stany Zjednoczone

USA 3000 AIRLINES

Stany Zjednoczone

UTAIR AVIATION

Federacja Rosyjska

VACUNA JETS

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

VARIG LOGISTICA SA

Brazylia

VEYEN HAVA TASIMACI

Turcja

VHM SCHUL & CHARTER

Niemcy

VIESSMANN

Niemcy

VOLARIS

Meksyk

VOLGA DNEPR RUSSIA

Federacja Rosyjska

VOLKSWAGEN

Niemcy

VRG LINHAS AEREAS SA

Brazylia

WAYLOCK OVERSEAS LTD

Federacja Rosyjska

WEBER MANAGEMENT

Niemcy

WEKA

Niemcy

WHEELS AVIATION

Niemcy

WORLD AIRWAYS

Stany Zjednoczone

WUERTH GMBH & CO KG

Niemcy

XL AIRWAYS GERMANY

Niemcy

ZEMAN

Niemcy


ESTONIA

Nazwa operatora

Państwo operatora

AERO AIRLINES A.S.

Estonia

AEROVIS

Ukraina

AIR LIVONIA

Estonia

DETA AIR

Kazachstan

ESTONIAN AIR

Estonia

ESTONIAN STATE AVTN

Estonia

KAPO AVIA

Federacja Rosyjska

MERIDIAN AIRCOMPANY

Ukraina

MIL AZERBAIJAN

Azerbejdżan

MIL JAPAN

Japonia

SKY JET KAZAKHSTAN

Kazachstan


GRECJA

Nazwa operatora

Państwo operatora

224TH FLIGHT UNIT

Federacja Rosyjska

ABU DHABI AVIATION

Zjednoczone Emiraty Arabskie

ADVANCED AV. LOGIST

Niemcy

AEGEAN AIRLINES

Grecja

AEROLAND

Grecja

AEROSVIT

Ukraina

AIR LEASING

Kamerun

AIR LINK UKRAINE

Ukraina

AIR TANZANIA 2

Republika Tanzanii

AIRCRAFT SUPPRT & SRVC

Liban

ALEXANDAIR

Grecja

ALKAN AIR

Egipt

ALLPLANES

Niderlandy

AL-THANI

Katar

AMREF FLYING DOCTORS

Kenia

ARKASAIR

Turcja

ASHTON AVIATION

Stany Zjednoczone

ATHENIAN AIR LINK

Grecja

AVIATION BRIDGE

Izrael

BAC LEASING LTD

Zjednoczone Królestwo

BELAIR AIRLINES LTD

Szwajcaria

BLUEBIRD AVIATION

Kenia

CHURCHILL FINANCE

Francja

CONSOLID CONTRS INTL

Grecja

COSTAIR LTD

Grecja

DAL GROUP (SUDAN)

Sudan

DBF AVIATION SERV 2

Australia

DIAMONDS OF RUSSIA

Federacja Rosyjska

DONBASSAERO

Ukraina

EAGLE AIR LTD

Uganda

EUROAIR LTD

Grecja

EXECUTIVE TURBINE

Republika Południowej Afryki

GOLIAF

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

GREECE AIRWAYS

Grecja

GULF JET

Zjednoczone Emiraty Arabskie

HAWKER PACIFIC 2

Australia

HCAA

Grecja

HELLAS JET

Grecja

HELLAS WINGS LTD

Grecja

HELLENIC IMPERIAL

Grecja

HELOG AG

Szwajcaria

INTRACOM

Grecja

INTRALOT

Stany Zjednoczone

JADAYEL AVIATION

Arabia Saudyjska

JAIR

Republika Południowej Afryki

KOMIAVIAVIATRANS 2

Federacja Rosyjska

KSENODOXEIA ELLADOS

Grecja

LEXATA

Grecja

MIDDLE EAST AVIATION

Liban

MIL GREECE

Grecja

NARSS

Egipt

NATIONAL AEROTECH

Stany Zjednoczone

OLYMPIC AIRLINES

Grecja

ORASCOM

Egipt

PAKISTAN STATE

Pakistan

PALMYRA AVIATION LTD

Grecja

PARADISE AVTN

Grecja

PECOTOX AIR

Republika Mołdowy

PEGASUS AVIATION GRC

Grecja

PROFLITE

Stany Zjednoczone

RED WINGS CJSC

Federacja Rosyjska

REFUSE EQUIPMNT MFTG

Arabia Saudyjska

RELIANCE INDUSTRIES2

India

RUSSIAN SKY AIRLINES

Federacja Rosyjska

SEAFLIGHT AVTN

Grecja

SINCOM AVIA

Ukraina

SKIPPERS AVIATION

Australia

SKY EXPRESS GREECE

Grecja

SOUTH AFRICAN EXPRES

Republika Południowej Afryki

SUN AIR (EGYPT)

Egipt

SWIFT FLITE AVIATION

Republika Południowej Afryki

SWIFTAIR HELLAS

Grecja

TAHE HAVA DANISMANLI

Turcja

TAMIR AIRWAYS

Izrael

TOPSCORE

Szwajcaria

TRAVCO AIR

Egipt

TRIDENT AVIATION HK

Kenia

VERAVIA VERNIKOS

Grecja

VOYAGEUR AIRWAYS (2)

Kanada

WALKER CORPORATION

Australia

WORLD HEALING CENTER

Stany Zjednoczone


HISZPANIA

Nazwa operatora

Państwo operatora

MIL SLOVENIA

Słowenia

245 PILOT SERVICES

Stany Zjednoczone

AEBAL

Hiszpania

AERO ANGELES

Meksyk

AEROLANE

Ekwador

AEROLINEA PRINCIPAL

Chile

AEROLINEAS ARGENTINA

Argentyna

AEROLINEAS EJECUTIVA

Meksyk

AEROLINEAS SOL

Meksyk

AEROTAXI LOS VALLES

Hiszpania

AEROVIAS DE MEXICO

Meksyk

AEROVICS SA DE CV

Meksyk

AEROVITRO

Meksyk

AFRIQUE CARGO SERV

Senegal

AIR 26

Angola

AIR AMDER

Mauretania

AIR COMET S.A.

Hiszpania

AIR ESTE S.A.

Hiszpania

AIR EUROPA

Hiszpania

AIR EXECUTIVE S.L.

Hiszpania

AIR MADRID

Hiszpania

AIR NOSTRUM

Hiszpania

AIR PACK EXPRESS S.A

Hiszpania

AIRJET ANGOLA

Angola

ALTBRIDGE PROJECTS

Federacja Rosyjska

AMB GROUP

Stany Zjednoczone

AMFM AIR SERVICES

Stany Zjednoczone

ANSETT WORLDWIDE

Australia

ANTRAK AIR GHANA

Ghana

ARIK AIR LTD

Nigeria

AVIACIÓN COMERCIAL

Meksyk

AVIANCA

Kolumbia

AVIAT.SERV. HELISECO

Polska

AVION I

Stany Zjednoczone

AWESOME FLIGHT SVCS

Republika Południowej Afryki

BESTFLY

Hiszpania

BINTER CANARIAS SA

Hiszpania

BLUE CITY HOLDINGS

Stany Zjednoczone

BRAVO AIRLINES S.A.

Hiszpania

BRISTOW HELI

Nigeria

C.S.P. SOCIETE

Mauretania

CABO VERDE EXPRESS

Wyspy Zielonego Przylądka

CANARIAS AERONAUTICA

Hiszpania

CASA

Hiszpania

CASA AIR SERVICES

Maroko

CETO MARKETING S.A.

Zjednoczone Królestwo

CHC HELICOPTERS

Republika Południowej Afryki

CIRRUS AIR CLUB

Stany Zjednoczone

CLEOPATRA GROUP

Egipt

CLICKAIR SA

Hiszpania

CNL GROUP SERVICES

Stany Zjednoczone

COMERAVIA

Wenezuela

CONVIASA

Wenezuela

CORP YGNUS AIR S.A.

Hiszpania

CORPORATE JETS

Hiszpania

CORPORATE OIL & GAS

Nigeria

DANA (2)

Nigeria

DEAN FOODS

Stany Zjednoczone

DOMINGUEZ TOLEDO

Hiszpania

EASTMAN KODAK

Stany Zjednoczone

EDELWEISS SUISSE

Szwajcaria

EJS-AVIATION SERVICE

Brazylia

ENGUIA GEN CE LTDA

Brazylia

EUROCONTINENTAL

Hiszpania

EXEC JET SERVICE (N)

Nigeria

EXECUTIVE AIR SVCS

Stany Zjednoczone

EXECUTIVE AIRLINES

Hiszpania

EXECUTIVE SKYFLEET

Stany Zjednoczone

FAASA

Hiszpania

FIRST INTL AVTN

Stany Zjednoczone

FLIGHTLINE SL

Hiszpania

FLYANT SERVICIOS AER

Hiszpania

FORMACIÓN AEROFAN SL

Hiszpania

FORTAIR SL

Hiszpania

FRAPMAG LTD

Zjednoczone Królestwo

FUGRO AVIAT CANADA

Kanada

FUTURA INTNL AIRWAYS

Hiszpania

GESTAIR

Hiszpania

GESTIÓN AÉREA EJEC

Hiszpania

GO AHEAD INTERNATION

Szwajcaria

GOF AIR SA DE CV

Meksyk

HAGEL W

Austria

HALCYONAIR

Wyspy Zielonego Przylądka

HARVARD OIL & GAS

Kanada

HAWKAIRE

Stany Zjednoczone

HELI IBÉRICA FOTO

Hiszpania

HELVETIC AIRWAYS

Szwajcaria

HOLA AIRLINES S.L.

Hiszpania

HOTELES DINAMICOS SA

Meksyk

HYUNDAY COLOMBIA

Kolumbia

IBERIA

Hiszpania

IBERWORLD S.A.U.

Hiszpania

IBIZA FLIGHTS

Hiszpania

ICE BIRD

Szwajcaria

ILFC

Stany Zjednoczone

INAER AV. ANFIBIOS

Hiszpania

INDUSTRIAS TITAN

Hiszpania

IRS AIRLINES LTD

Nigeria

ISLAS AIRWAYS

Hiszpania

JET PREMIER ONE

Szwajcaria

JETNOVA

Hiszpania

JUSAIR AVIACIÓN S.L.

Hiszpania

JWC HUNTINGTON

Stany Zjednoczone

K & M AVIATION

Stany Zjednoczone

KAVMINVODYAVIA

Federacja Rosyjska

KD AVIA

Federacja Rosyjska

KJ AIR

Stany Zjednoczone

LAGUN AIR SL

Hiszpania

LAN AIRLINES SA

Chile

LAN PERÚ SA

Peru

LANZAROTE AERO CARGO

Hiszpania

LARK AVTN

Stany Zjednoczone

LEMCO HOLDINGS LTD.

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

LEWIS AERONAUTICAL

Stany Zjednoczone

LIDER TAXI AEREO

Brazylia

LÍNEAS AÉREAS ALAIRE

Hiszpania

LTE INTL AIRWAYS

Hiszpania

MARINA AEROSERVICE

Hiszpania

MEDAIR CHARTER

Republika Południowej Afryki

MENAJIAN

Stany Zjednoczone

MH AVIATION

Stany Zjednoczone

MIL SPAIN

Hiszpania

MONARCH GEN AVIATION

Szwajcaria

MORRO VERMELHO TAXI

Brazylia

NAV Y SERVICIO 3

Hiszpania

NHT LINHAS AEREAS

Brazylia

NORMAN AVIATION

Stany Zjednoczone

OBODEN IBRU

Zjednoczone Emiraty Arabskie

ODYSSEY AVTN

Stany Zjednoczone

PASSARO AZUL TAXI

Brazylia

PERM AVIA ENTERPRISE

Federacja Rosyjska

PIRINAIR EXPRESS SL

Hiszpania

PREMIER TRUST

Stany Zjednoczone

PRIVILEGE STYLE SA

Hiszpania

PRIYAN FOUNDATION

Stany Zjednoczone

PRONAIR AIRLINES SL

Hiszpania

PULLMANTUR AIR S.A.

Hiszpania

PUNTO-FA

Hiszpania

RAC DE VALENCIA

Hiszpania

RAINBOW AIR

Wenezuela

RAYTHEON AIRCRAFT

Zjednoczone Królestwo

S ARGENTINA

Argentyna

SAGOLAIR TRASPORTES

Hiszpania

SANTA BARBARA (2)

Wenezuela

SAS INSTITUTE

Stany Zjednoczone

SAS NORGE

Norwegia

SENEGALAIR

Senegal

SERAIR TRANSWORLD

Hiszpania

SEV AÉREO POLICÍA

Hiszpania

SKYKAR AVIATION

Stany Zjednoczone

SOKO AVIATION SL

Hiszpania

SPANAIR S.A.

Hiszpania

SPENAERO

Stany Zjednoczone

STAR AVIATION (DA)

Algieria

STREAMLINE RUSSIA

Federacja Rosyjska

SWIFTAIR ESPAÑA

Hiszpania

TAG AVIATION (MNGT)

Szwajcaria

TAG AVTN ESPAÑA

Hiszpania

TAKE AIR LINES

Francja

TAWARTA

Maroko

TAXI AEREO MARILIA

Brazylia

TAXI FLY GROUP SA

Hiszpania

TAYLOR ENERGY CO

Stany Zjednoczone

TOP FLY S L

Hiszpania

TOTAL LINHAS AEREAS

Brazylia

TRABAJOS AER ESPEJO

Hiszpania

TRANSAERO AIRLINES

Federacja Rosyjska

TURBOR AIR CARGO (2)

Senegal

UNICA IND. DE MOVEIS

Brazylia

UNIVERSAL JET SL

Hiszpania

URGEMER CANARIAS SL

Hiszpania

US EUROPE AFRICA TR

Stany Zjednoczone

VICTOR ECHO S.A.

Hiszpania

VIM AIRLINES

Federacja Rosyjska

VIRGIN BLUE

Australia

VUELING AIRLINES

Hiszpania


FRANCJA

Nazwa operatora

Państwo operatora

AIR ALGÉRIE

Algieria

171JC

Stany Zjednoczone

223RD FLIGHT UNIT

Federacja Rosyjska

685TA CORP

Stany Zjednoczone

900NB

Stany Zjednoczone

AAK COMPANY

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

ABC AEROLINEAS S.A.

Meksyk

ABDULLAH SAID B.

Szwajcaria

ACCOR S.A.

Francja

ACM AVIATION

Stany Zjednoczone

ACME OPERATING

Stany Zjednoczone

ADAM AVIATION

Stany Zjednoczone

AELIS AIR SERVICES

Francja

AERCAP AVIATION

Niderlandy

AERCAP IRELAND LTD.

Irlandia

AERO CAPITAL SAS

Francja

AERO ENTREPRISE

Francja

AERO JET CORPORATE

Francja

AERO RIO TAXI AEREO

Brazylia

AERO SAINT EXUPERY

Francja

AERO SERVICES LF

Francja

AERO SVC CORPORATE

Francja

AERO SVC EXECUTIVE

Francja

AERO VISION S.À.R.L. LF

Francja

AEROKLUB AIST

Federacja Rosyjska

AEROLINEAS MEXICANAS

Meksyk

AEROPHOTO EUROPE

Francja

AEROSTOCK

Francja

AFRIJET

Gabon

AFRIJET AIRLINES(2)

Nigeria

AFRIQIYAH AIRWAYS

Libia

AGUSTA SPA

Włochy

AIGLE AZUR

Francja

AIR AFFAIRES GABON

Gabon

AIR ARABIA

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AIR ASIA

Malezja

AIR AUSTRAL 2

Francja

AIR BURKINA (2)

Burkina Faso

AIR CAIRO

Egipt

AIR CARAÏBES (2)

Francja

AIR CORPORATE FRANCE

Francja

AIR DECCAN

India

AIR FRANCE

Francja

AIR GEFCO

Francja

AIR IVOIRE (2)

Wybrzeże Kości Słoniowej

AIR KING JET

Szwajcaria

AIR MADAGASCAR

Madagaskar

AIR MANA

Francja

AIR MAURITIUS

Mauritius

AIR MÉDITERRANÉE

Francja

AIR MIDI CENTRE

Francja

AIR ND

Francja

AIR PRINT

Luksemburg

AIR SÉNÉGAL INTL

Senegal

AIR SEYCHELLES

Seszele

AIR TAHITI NUI

Francja

AIR TURQUOISE SAS

Francja

AIR VENDÉE INVEST

Francja

AIRBUS FRANCE

Francja

AIRBUS SAS

Francja

AIRBUS TRANSPORT

Francja

AIRCRAFT INTL RENT

Irlandia

AIRCRAFT SALE & LEASE

Luksemburg

AIRCRAFT SUPPORT

Liban

AIREDALE ENTERPRISE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AIRFAST INDONESIA

Indonezja

AIRFLEET CREDIT

Stany Zjednoczone

AIRFLITE

Stany Zjednoczone

AIRLINAIR

Francja

AK HAVACILIK

Turcja

AL ANWAE TRADING

Arabia Saudyjska

AL MISEHAL GROUP

Arabia Saudyjska

AL NASSR LTD

Szwajcaria

ALCATEL USA

Stany Zjednoczone

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

Arabia Saudyjska

AL-GHAZZAWI (N727GG)

Arabia Saudyjska

ALL NIPPON AIRWAYS

Japonia

ALLJETS CAPITAL AVV

Federacja Rosyjska

ALPHA CHARLIE

Stany Zjednoczone

ALTONA

Szwajcaria

ALTRIA CLIENT SVCS

Stany Zjednoczone

AMERICAN HOME PROD

Stany Zjednoczone

AMERIDAIR

Francja

ANCFCC

Maroko

APACHE AVIATION

Francja

APEX OIL

Stany Zjednoczone

ARAB WINGS

Jordania

ARABASCO AVIATION

Arabia Saudyjska

ARAMCO

Stany Zjednoczone

ARKIA ISRAEL AL

Izrael

ARTEMIS SA

Francja

ASECNA (SENEGAL)

Senegal

ASHMAWI AVIATION

Arabia Saudyjska

ATLAS BLUE

Maroko

AVANGARD AVTN AVV

Federacja Rosyjska

AVDEF

Francja

AVIA TREASURY GMBH

Austria

AVIALAIR

Francja

AVIATION CMP

Kanada

AVIENT AVIATION

Zimbabwe

AVIENT LTD

Zjednoczone Królestwo

AVIO SERVICE BEOGRAD

Serbia

AVIREX

Gabon

AVWEST PTY

Australia

AWSAJ AVIATION SVCS

Libia

AXIS AIRWAYS

Francja

AZA AIR LLC

Stany Zjednoczone

BALTIC JET AIRCOMP.

Łotwa

BANCO SAFRA SA

Brazylia

BANGKOK AIRWAYS

Tajlandia

BARBEDOS GROUP LTD

Nigeria

BARRON INTL HOLDING

Luksemburg

BB AVIATION INC.

Szwajcaria

BCA-BUSINESS

Francja

BCC EQUIPMENT LEASE

Stany Zjednoczone

BERGAIR

Szwajcaria

BERI 21

Francja

BERKUT AIR

Kazachstan

BIZAIR LTD

Zjednoczone Królestwo

BLS AVIATION USA

Stany Zjednoczone

BLUE AERO

Francja

BLUE HERON AVIATION

Szwajcaria

BLUE LINE

Francja

BOMBARDIER AEROSPACE

Stany Zjednoczone

BONAIR TURKEY

Turcja

BONDCO

Stany Zjednoczone

BONGRAIN BÉNÉLUX

Belgia

BOUTSEN AVIATION

Belgia

BOUYGUES

Francja

BREITLING

Szwajcaria

BRITAIR

Francja

BRUME

Francja

BUREAU POLICE AERO.

Francja

BUSINESS JET LTD

Nowa Zelandia

BUSINESS-AERO OOO

Federacja Rosyjska

CANADIAN NAT RAILWAY

Kanada

CANYON GATE FLT SVCS

Stany Zjednoczone

CARTIER EUROPE

Niderlandy

CBMM

Brazylia

CEIBA

Gwinea Równikowa

CENTRAL MANAGMT SVCS

Stany Zjednoczone

CFPR

Francja

CFS AIR

Stany Zjednoczone

CGTM

Francja

CHC HELICOPTERS INTL

Kanada

CHINA CARGO AIRLINES

Chiny

CHINA EASTERN

Chiny

CHURCHILL AVIATION

Stany Zjednoczone

CIE AÉRIENNE DU MALI

Mali

CIT AEROSPACE INT.

Irlandia

COCA COLA

Stany Zjednoczone

COMILOG

Gabon

COMPANY TAWIQ

Szwajcaria

COMPAR FOUNDATION

Szwajcaria

CONSOLIDATED CONTRTS

Zjednoczone Królestwo

COPLEY NEWSPAPERS

Stany Zjednoczone

CORP JET MGMT

Wyspy Dziewicze (Zjednoczone Królestwo)

CORPORATE AIR

Stany Zjednoczone

CORSAIR FRANCE

Francja

CORSE MÉDITERRANÉE

Francja

COX ENTERPRISES

Stany Zjednoczone

CP MANAGEMENT

Stany Zjednoczone

CROWN EQUIPMENT

Stany Zjednoczone

D & D AVIATION

Zjednoczone Królestwo

DAALLO AIRLINES 2

Dżibuti

DALCAM LLC

Stany Zjednoczone

DALIA AIRLINES

Luksemburg

DALLAH AL BARAKA

Arabia Saudyjska

DANAHER CORPORATION

Stany Zjednoczone

DASNAIR

Szwajcaria

DASSAULT AVIATION

Francja

DASSAULT FALCON JET

Stany Zjednoczone

DASSAULT ST. CLOUD

Francja

DECAUX

Francja

DIAGO CONTINENTAL

Zjednoczone Emiraty Arabskie

DIAMAIR

Szwajcaria

DOGAN HAVACILIK

Turcja

DOUANES FRANCAISES

Francja

DSWA

Stany Zjednoczone

DUBROVNIK AIRLINES

Chorwacja

EARTH STAR

Stany Zjednoczone

EASTWAY AVIATION

Stany Zjednoczone

EASYJET SWITZERLAND

Szwajcaria

EBONY SHINE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

Federacja Rosyjska

ELILOMBARDA

Włochy

ELI'S BREAD

Stany Zjednoczone

ELITAVIA D.O.O.

Słowenia

ELITE AIR INC

Stany Zjednoczone

ELITE AVTN

Stany Zjednoczone

ELIXAIR

Szwajcaria

ELYSAIR SAS

Francja

EMERSON ELECTRIC

Stany Zjednoczone

EQUAFLIGHT SERVICE

Kongo

EURL JC DARMON

Francja

EUROCOPTER FRANCE

Francja

EUROPE AIR LINES S.A.

Francja

EUROPE AIRPOST

Francja

EXECUJET EUROPE

Szwajcaria

EXECUJET MIDDLE EAST

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EXECUTIVE ACFT SRVCS

Liban

EXECUTIVE JET A/C

Szwajcaria

EXECUTIVE JET SRVCS

Dania

EXECUTIVE WINGS HE

Egipt

EXPRESS CAMEL

Arabia Saudyjska

FAIR WIND AIR CHTR

Stany Zjednoczone

FAL HOLDINGS ARABIA

Arabia Saudyjska

FARNER AIRWINGS

Szwajcaria

FC AVIATION

Francja

FEDERAL EXPRESS

Stany Zjednoczone

FIA (PARIS)

Francja

FISHER SCIENTIFIC

Stany Zjednoczone

FLIGHT LEVELS

Stany Zjednoczone

FLIGHT TEST CONSULT.

Szwajcaria

FLY 18

Szwajcaria

FLY AIR SA

Francja

FLY AWAY BRASIL

Brazylia

FLY EXEC

Liban

FLY INTL AIRWAYS

Tunezja

FLY ONE EIGHTY EIGHT

Szwajcaria

FLYBABOO

Szwajcaria

FLYING BIRD

Francja

FOCUS AIR USA

Stany Zjednoczone

FOX AVIATION CANADA

Kanada

FUTURE ELECTRONICS

Kanada

GABON AIRLINES

Gabon

GAINJET

Grecja

GANDEL INVESTMENTS

Australia

GENEL HAVACILIK

Turcja

GHK COMPANY LLC

Stany Zjednoczone

GIE AIR NET

Francja

GIE ATR

Francja

GIORI ROBERTO

Monako

GLOBAL FLIGHT SRVS

Stany Zjednoczone

GOAIRLINES INDIA

India

GOODRICH CORP

Stany Zjednoczone

GREAT ALLIANCE WORLD

Luksemburg

GUTMEN INC.

Brazylia

HAMILTON AVIATION

Stany Zjednoczone

HILTON HOTELS

Stany Zjednoczone

HOLIDAY RETIREMENT

Stany Zjednoczone

IGN INST GEO NAT LF

Francja

IKAROS AVIATION AVV

Ukraina

INAER HELI.OFF-SHORE

Hiszpania

INDIGO (VI)

India

INTER AMERICAN

Angola

INTERCON USA

Stany Zjednoczone

INTERFACE OPS LLC

Stany Zjednoczone

INTERJET ABC

Meksyk

INTERLAKEN CAPITAL

Stany Zjednoczone

IRAQI AIRWAYS (2)

Irak

ISRAIR LTD

Izrael

IXAIR

Francja

IXAIR DPT JET

Francja

JAPAT

Szwajcaria

JAR VENTURE

Francja

JAZEERA AIRWAYS

Kuwejt

JCAS

Szwajcaria

JDP FRANCE

Francja

JET 2000

Federacja Rosyjska

JET AVIATION BASEL

Szwajcaria

JET AVIATION FZCO

Zjednoczone Emiraty Arabskie

JET BLUE AIRWAYS

Stany Zjednoczone

JET CRUISING

Luksemburg

JET SUPPORT GROUP

Kajmany (Zjednoczone Królestwo)

JET4YOU

Maroko

JETFLY SUISSE SARL

Szwajcaria

JETS RENT AVTN

Francja

JETSTAR AIRWAYS

Australia

JEX S.À.R.L.

Luksemburg

JORDAN AVTN USA

Stany Zjednoczone

JPM AVIATION

Francja

JR EXECUTIVE

Liban

JUNEYAO AIRLINES

Chiny

KALAIR USA CORP

Stany Zjednoczone

KARTHAGO AIRLINES

Tunezja

KB HOME

Stany Zjednoczone

KBBD

Stany Zjednoczone

KELLY CORP

Stany Zjednoczone

KFC MANAGEMENT

Stany Zjednoczone

KILMER MANAGEMENT

Kanada

KINGDOM HOLDING CO

Arabia Saudyjska

KIRCHMAN

Stany Zjednoczone

KOMAR AVTN

Stany Zjednoczone

KROLL G

Szwajcaria

KUGU HAVACILIK

Turcja

LABORATOIRE ASL

Francja

LAS VEGAS JET

Stany Zjednoczone

LAYAN INTL.

Szwajcaria

LEACH CAPITAL

Stany Zjednoczone

LIBYAN AIR CARGO

Libia

LIMITED STORES

Stany Zjednoczone

LJ ASSOCIATES

Stany Zjednoczone

LOC'HELI

Francja

LORRAINE AVIATION

Francja

LOTUS AIR

Egipt

LOWA LTD

Szwajcaria

LOYD'S BUSINESS JETS

Polska

LUXFLIGHT EXECUTIVE

Luksemburg

LYRECO

Francja

MAG AVIATION

Stany Zjednoczone

MAGIC CONDOR LTD

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

MAJJEC JHETT

Stany Zjednoczone

MALIBU CONSULTING

Stany Zjednoczone

MANO RIVER

Stany Zjednoczone

MARMON GROUP

Stany Zjednoczone

MASC AIR LTD

Szwajcaria

MASTERJET SWITZ.

Szwajcaria

MATADORO MGMT INVEST

Stany Zjednoczone

MAURITANIA AIRWAYS

Mauretania

MCKINLEY ACFT HLDNG

Stany Zjednoczone

ME LEASING

Stany Zjednoczone

MEA AIR LIBANON

Liban

MEDI BUSINESS JET

Maroko

MELVIN SIMON

Stany Zjednoczone

MENAJET

Zjednoczone Emiraty Arabskie

MID EAST JET

Arabia Saudyjska

MIDDLE EAST JET SVCS

Liban

MIL FRANCE

Francja

MILLION AIR

India

MILLION AIR DALLAS

Stany Zjednoczone

MISTRAL AEREO

Kanada

MITRE AVIATION LTD

Zjednoczone Królestwo

MOET HENNESSY

Francja

MONDIOL

Stany Zjednoczone

MORNINGSTAR

Kanada

MORRIS COMMUNICATION

Stany Zjednoczone

MOTOROLA AUSTIN TX

Stany Zjednoczone

MOUAWAD NATIONAL CO

Arabia Saudyjska

N846QM

Stany Zjednoczone

NABBAN INVESTMENTS

Federacja Rosyjska

NATASHA ESTABLISMENT

Zjednoczone Emiraty Arabskie

NATIONAL AIR SERVICE

Arabia Saudyjska

NEBULA LTD.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

NEW AXIS AIRWAYS

Francja

NISSAN C/O ACI PACIF

Stany Zjednoczone

NOFA

Zjednoczone Emiraty Arabskie

NORDEX AIR

Federacja Rosyjska

NORTH AMERICAN AIRCH

Stany Zjednoczone

NOUVELAIR TUNISIE

Tunezja

NOVARTIS GROUP

Stany Zjednoczone

NOVESPACE

Francja

NS AVIATION

Szwajcaria

NWT AIRCRAFT

Stany Zjednoczone

NY JETS TRANSPORTER

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

O AIR

Francja

OCANA ASSETS LTD

Stany Zjednoczone

OCEAN SKY (TURKEY)

Turcja

OCIM LOC ET CIE

Francja

OLDBURY HOLDINGS

Zjednoczone Emiraty Arabskie

OLDBURY HOLDINGS II

Szwajcaria

OMEGA AIR CANADA

Kanada

OMNI FLYS

Meksyk

OMY AVIATION SUISSE

Szwajcaria

ONE THIRTY NINE

Luksemburg

ORIENT GLOBAL AVTN

Singapur

OUTFITTER AVIATION

Stany Zjednoczone

OUTPOST INTL

Stany Zjednoczone

OVERLAND AIRWAYS LTD

Nigeria

OYONNAIR

Francja

PALMALI HAVA TASI

Turcja

PARAFFIN AIR

Stany Zjednoczone

PARC AVIATION

Szwajcaria

PARK HAVACILIK

Turcja

PARTNERSHIP 35 55

Stany Zjednoczone

PASPALEY PEARLING

Australia

PELIKAN AIRWAYS

Serbia

PLANET AVIATION UU

Federacja Rosyjska

PPG INDUSTRIES

Stany Zjednoczone

PREMIER AVIA, JSC

Federacja Rosyjska

PRINCELY JETS LTD.

Pakistan

PROAIR CHARTER

Niemcy

PROVINCIAL AIRLINES

Kanada

QATAR AMIRI FLIGHT

Katar

RAININ AIR

Stany Zjednoczone

RANI S AVIATION

Stany Zjednoczone

RAPTOR AIR ACFT MGMT

Stany Zjednoczone

RAYAJET

Jordania

RDV PROPERTIES (ARC)

Stany Zjednoczone

REALI TAXI AEREO

Brazylia

REATEX INVEST

Wyspy Dziewicze (Zjednoczone Królestwo)

REGIONAL CAE

Francja

REGOURD AVIATION

Francja

RELATIONAL INVESTORS

Stany Zjednoczone

RELIEF & LOGISTICS

Belgia

RIDA AVIATION LTD

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

RM HOLDINGS

Łotwa

RONSO SA DE CV

Meksyk

ROUST TRADING

Zjednoczone Emiraty Arabskie

ROYAL AIR MAROC

Maroko

S EGYPT

Egipt

S ALGERIE

Algieria

S BURKINA FASO

Burkina Faso

S CONGO (KIN)

Kongo

S GABON

Gabon

S IVORY COAST

Wybrzeże Kości Słoniowej

S MONACO

Monako

S NAMIBIA

Namibia

S NIGERIA

Nigeria

S SEFA

Francja

S SENEGAL

Senegal

S TCHAD

Czad

S.K.M.

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

SABRINA FISHERIES

Stany Zjednoczone

SAFIRE-METEO FRANCE

Francja

S-AIR JSC

Federacja Rosyjska

SALEM AVIATION

Arabia Saudyjska

SATA VENEZUELA

Wenezuela

SAUDI OGER

Arabia Saudyjska

SCHREINER CAMEROUN

Kamerun

SCM ARUBA A.V.V.

Aruba (NL), Antyle Holenderskie

SÉCURITÉ CIVILE LF

Francja

SEFA FRANCE

Francja

SELIA

Francja

SENTINEL AIR

Stany Zjednoczone

SERLUX

Luksemburg

SHAR INK

Federacja Rosyjska

SHARE PLANE AG

Szwajcaria

SICHUAN AIRLINES (3)

Chiny

SIEBEL SYSTEMS UK

Zjednoczone Królestwo

SIGAIR LTD

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

SINDEL HAVACILIK

Turcja

SK TRAVEL

Stany Zjednoczone

SKY RIVER MANAGEMENT

Stany Zjednoczone

SKYBIRD AVIATION

Stany Zjednoczone

SKYTRADERS PTY

Australia

SMART AVIATION

Francja

SMART AVIATION HE

Egipt

SNC BOETOS

Francja

SNC CAVOK

Francja

SOCATA

Francja

SOFAXIS

Francja

SOGERMA

Francja

SOLIDAIR FRANCE

Francja

SONY EUROPE

Niemcy

SOUTHERN AIRLINES

Nigeria

SOUTHERN CROSS USA

Stany Zjednoczone

SPECIALISED TRANSP.

Zjednoczone Królestwo

SPHINX WINGS

Szwajcaria

SQUADRON AVTN SVCS

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

STAFF AIR SERVICE

Francja

STARLING AVIATION

Zjednoczone Emiraty Arabskie

STARLINK AVIATION

Kanada

STARR EQUIPMENT

Stany Zjednoczone

STATE AIR BERKUT

Kazachstan

STC BERMUDA LTD.

Egipt

STEELCASE

Stany Zjednoczone

STOCKWOOD V

Stany Zjednoczone

STORMJETS SA

Szwajcaria

STRASBOURG AVIATION

Francja

SULTAN AVIATION

Zjednoczone Emiraty Arabskie

SUPER AIR

Turcja

SUPER CONSTELLATION

Szwajcaria

SYMPHONY MASTER

Szwajcaria

SYNTHES

Stany Zjednoczone

TAG AVIATION GWCIN

Zjednoczone Królestwo

TAGANROG ANTK

Federacja Rosyjska

TAJ AIR

India

TAK AVIATION UK LTD

Zjednoczone Królestwo

TALLWOOD MANAGEMNT

Stany Zjednoczone

TAM LINHAS AEREAS

Brazylia

TAPAJ

Stany Zjednoczone

TASSILI AIRLINES SA

Algieria

TAV HAVACILIK

Turcja

TAVISTOCK AVTN

Bahamy

TELUS COMMUNICATIONS

Kanada

TGB

Francja

THAI AIRASIA LTD

Tajlandia

THALES

Francja

TIGER AIRWAYS

Singapur

TOUMAI AIR TCHAD SA

Czad

TPS

Stany Zjednoczone

TRANCHANT GAMING

Francja

TRANSAVIA FRANCE SAS

Francja

TRIGANA AIR SERVICE

Indonezja

TUDOR SALIBA

Stany Zjednoczone

TUNIS AIR

Tunezja

TURNBERRY MANAGEMENT

Stany Zjednoczone

TWC AVIATION

Stany Zjednoczone

TWO THOUSAND

Luksemburg

TY AIR

Stany Zjednoczone

UKRAINE AVTN STATE

Ukraina

UNITED AVTN KUWAIT

Kuwejt

UNITED HEALTHGROUP

Stany Zjednoczone

UNITED STATES AVTN

Stany Zjednoczone

UNITED TECHNOLOGIES

Stany Zjednoczone

UNIV AVN MIDDLE EAST

Zjednoczone Emiraty Arabskie

VALAVIA

Francja

VALIANT AVIATION

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

VALMONT

Stany Zjednoczone

VENTURA AVIATION

Monako

VENTURI ENTRISE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

VENUS SHIPPING COMP

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

VICTORY AVTN FLORIDA

Stany Zjednoczone

VIETNAM AIRLINES

Wietnam

VIRGIN AMERICA

Stany Zjednoczone

VOLARE UKRAINE

Ukraina

VOLO AVIATION

Stany Zjednoczone

VOYAGER JET CENTER

Stany Zjednoczone

VULCAN AVIATION

Zjednoczone Królestwo

VULCAN FLIGHT OPS

Stany Zjednoczone

WAF LTD

Kajmany (Zjednoczone Królestwo)

WASSERSTEIN

Aruba (NL), Antyle Holenderskie

WEDGE AVIATION

Stany Zjednoczone

WELLS AVIATION

Stany Zjednoczone

WESTJET

Szwajcaria

WHITE LOTUS

Stany Zjednoczone

WIP TRADING

Szwajcaria

WORLDWIDE JET CHARTR

Stany Zjednoczone

XL AIRWAYS FRANCE

Francja

YEMENIA

Jemen

YYA AVIATION

Szwajcaria

ZYMAN AVIATION LLC

Stany Zjednoczone


IRLANDIA

Nazwa operatora

Państwo operatora

WIZZ AIR LTD

Węgry

AER ARANN

Irlandia

AER LINGUS

Irlandia

AERO TIMBER PARTNERS

Stany Zjednoczone

AERO TOY STORE

Stany Zjednoczone

AERO WAYS

Stany Zjednoczone

AEROLINEAS MARCOS

Meksyk

AEROMANAGMENT N333EC

Stany Zjednoczone

AIR SHAMROCK

Stany Zjednoczone

AIR TREK

Stany Zjednoczone

AIRELOCK HOLDINGS

Zjednoczone Królestwo

ALLTECH

Stany Zjednoczone

ALPHA ONE FLIGHT SCV

Stany Zjednoczone

AMERICAN TRANS AIR

Stany Zjednoczone

APACHE CORP

Stany Zjednoczone

ASTOR STREET ASSET

Stany Zjednoczone

AVIA PARTNER DENMARK

Dania

B & G LEASING

Stany Zjednoczone

BARD

Stany Zjednoczone

BAXTER HEALTH CARE

Stany Zjednoczone

BEACON AVIATION

Irlandia

BECKER GROUP

Stany Zjednoczone

BELLSOUTH TELECOM

Stany Zjednoczone

BILLION AIR LTD

Irlandia

CAMDEN AVIATION

Stany Zjednoczone

CAMERON HENKIND

Stany Zjednoczone

CARLISLE HOLDINGS

Stany Zjednoczone

CARR L J

Stany Zjednoczone

CASTLELANDS

Irlandia

CCA AIR CHARTER

Stany Zjednoczone

CENTURION AVTN SRVCS

Stany Zjednoczone

CHC IRELAND LTD

Irlandia

CINTAS

Stany Zjednoczone

CITYJET

Irlandia

CORPORATE JETS PA

Stany Zjednoczone

CROSS AVTN

Zjednoczone Królestwo

DB AVIATION USA

Stany Zjednoczone

DENISTON ENTERPRISES

Stany Zjednoczone

DMB AVIATION

Stany Zjednoczone

DOW CHEMICAL

Stany Zjednoczone

DOW CORNING

Stany Zjednoczone

EIRJET

Irlandia

ELI LILLY

Stany Zjednoczone

EMC IRELAND

Stany Zjednoczone

FEDERAL MOGUL

Stany Zjednoczone

FHR REAL ESTATE CORP

Kanada

FIRST VIRTUAL AIR

Stany Zjednoczone

FRIEDKIN INTL

Stany Zjednoczone

FUTURA GAEL

Irlandia

FUTURE HOLDINGS

Irlandia

GE CAPITAL-GECAS EI

Irlandia

GENERAL MILLS SALES

Stany Zjednoczone

GLOBAL WINGS LTD

Szwajcaria

GOLDNER D

Stany Zjednoczone

GOODYEAR

Stany Zjednoczone

GRANT EXECUTIVE JETS

Kanada

GREENHILL AVTN

Stany Zjednoczone

GREENLEAF

Stany Zjednoczone

GROUP HOLDINGS

Stany Zjednoczone

HARLEY-DAVIDSON

Stany Zjednoczone

HAWKER PARTNERSHIP

Zjednoczone Królestwo

HAWORTH TRANSPORT

Stany Zjednoczone

HEAVYLIFT INT.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

HERTZ CORP

Stany Zjednoczone

HOLLY CORP

Stany Zjednoczone

HUMANA

Stany Zjednoczone

IFFTG

Stany Zjednoczone

IRVING AIR SERVICE

Kanada

JARDEN CORP

Stany Zjednoczone

JEP LEASING

Stany Zjednoczone

JEPPESEN UK LTD

Zjednoczone Królestwo

JET ICU AIR AMBULNCE

Stany Zjednoczone

JOHNSON & JOHNSON

Stany Zjednoczone

KAIZEN AVTN

Stany Zjednoczone

KELLOGG

Stany Zjednoczone

KINTORE

Irlandia

KNICKERBOCKER

Stany Zjednoczone

LONDON CITY JET

Zjednoczone Królestwo

MANDAN

Stany Zjednoczone

MC AVIATION

Stany Zjednoczone

MERCURY ENGINEERING

Irlandia

MHS CONSULTING

Stany Zjednoczone

MIL IRELAND

Irlandia

MIN.OF EXTREME SIT

Federacja Rosyjska

MMRB SERVICES

Stany Zjednoczone

NESTLE PURINA PETCAR

Stany Zjednoczone

NEXT FLIGHT JETS

Stany Zjednoczone

NINETY EIGHT AVTN

Stany Zjednoczone

NOMADS

Stany Zjednoczone

NORTH AMERICAN AIRL

Stany Zjednoczone

OMEGA AIR (USA)

Stany Zjednoczone

ORBIS INTL

Stany Zjednoczone

OTTER INSPIRATIONS

Stany Zjednoczone

OWENS ILLINOIS

Stany Zjednoczone

OXY USA

Stany Zjednoczone

P & E PROPERTIES

Stany Zjednoczone

PALMER A

Stany Zjednoczone

PEPSICO

Stany Zjednoczone

PHOENIX AIR

Stany Zjednoczone

PILOT PARTNERS

Stany Zjednoczone

PRIVATE SKY AVTN

Stany Zjednoczone

RBGT LLC

Stany Zjednoczone

RIPPLEWOOD AVTN

Stany Zjednoczone

ROMEO MIKE AVTN

Stany Zjednoczone

RORO 212

Stany Zjednoczone

ROWAN DRILLING

Stany Zjednoczone

RYANAIR

Irlandia

SAFE FLIGHT INSTRMT

Stany Zjednoczone

SAFEWAY

Stany Zjednoczone

SHORT HILLS AVIATORS

Stany Zjednoczone

SOUTHERN JET MGMT

Stany Zjednoczone

STAR GAZER AVTN

Stany Zjednoczone

SUNSTATE AVIATION

Stany Zjednoczone

TEXAS INSTRUMENTS

Stany Zjednoczone

TIDNISH HOLDING

Kanada

TIMBERLAND

Stany Zjednoczone

TRANSIT AIR SRVC

Stany Zjednoczone

TRICYCLE AVIATION

Stany Zjednoczone

TYCO HEALTH CARE

Stany Zjednoczone

UNITED STATES STEEL

Stany Zjednoczone

VALLEJO

Stany Zjednoczone

VALLEY AIR SRVCS

Stany Zjednoczone

VEN AIR

Irlandia

VIA FELIZ II

Stany Zjednoczone

WESTON LTD

Irlandia

WINGEDFOOT AVTN

Stany Zjednoczone


WŁOCHY

Nazwa operatora

Państwo operatora

WORTHINGTON INDUSTRY

Stany Zjednoczone

WRENAIR

Irlandia

ACTION AIR

Włochy

AERODYNAMICS USA

Stany Zjednoczone

AEROITALIA

Włochy

AEROMANAGEMENT EUROP

Włochy

AEROPORTUL MARCULEST

Republika Mołdowy

AEROSTAR

Ukraina

AIC CANADA

Kanada

AIR ITALY

Włochy

AIR MEMPHIS

Egipt

AIR ONE EXECUTIVE

Włochy

AIR ONE ITALIA

Włochy

AIR WING S.P.A.

Włochy

AIRAMERICA SRL

Włochy

AIRCRAFT GENERAL

Włochy

AIRCRAFT PROPERTIES

Stany Zjednoczone

AIRGREEN SRL

Włochy

AIRON AIR

Dania

AIRSTARS AIRWAY

Federacja Rosyjska

ALBA MILANO

Włochy

ALBANIAN AIRLINE

Albania

ALBERTO CULVER

Stany Zjednoczone

ALBINATI AERONAUTICS

Szwajcaria

ALENIA AERMACCHI

Włochy

ALENIA AEROSPAZIO

Włochy

ALENIA DIV AERONAUT

Włochy

ALIPARMA

Włochy

ALITALIA

Włochy

ALITALIA EXPRESS

Włochy

ALPI EAGLES SPA

Włochy

AMRASH

Stany Zjednoczone

ASSICURATRICE MILANO

Włochy

ASTAR (RCH FLIGHTS)

Stany Zjednoczone

AVANGARD MALZ AG

Niemcy

AVTN DEVLPMENT INTL

Irlandia

BAA JET MANAGEMENT

Chiny

BALMORAL AIR PTY

Australia

BEDEK AVIATION

Izrael

BELAVIA AIRLINES

Białoruś

BELL TEXTRON

Stany Zjednoczone

BELLE AIR

Albania

BERJAYA AIR SDN (2)

Malezja

BERWIND AVIATION

Stany Zjednoczone

BIZ JET AIRCRAFT

Włochy

BLUE JET

Stany Zjednoczone

BLUE PANORAMA LI

Włochy

BOEING — SEATTLE

Stany Zjednoczone

BRENZIL PTY

Australia

BURAQ AIR

Libia

BURMESTER OVERSEAS

Wyspy Dziewicze (Zjednoczone Królestwo)

BUSINESS JET SERVICE

Stany Zjednoczone

CABLEAIR

Stany Zjednoczone

CAPITAL ACFT GROUP

Belgia

CAREMARK AVIATION

Stany Zjednoczone

CARGOITALIA

Włochy

CARNIVAL CORP

Stany Zjednoczone

CATEX USA

Stany Zjednoczone

CGR PARMA

Włochy

CLOSE AIR

Zjednoczone Królestwo

CLUB AIR SPA

Włochy

CNH AMERICA

Stany Zjednoczone

CONSOLIDATED INVESTM

Stany Zjednoczone

COVIDIEN INC

Stany Zjednoczone

CZAR AVIATION LTD

Zjednoczone Królestwo

DATELINE OVERSEAS

Cypr

DEADSON PROPERTY

Australia

DI AIR

Czarnogóra

DOBRO LTD

Arabia Saudyjska

DOLE FOODS

Stany Zjednoczone

DOLPHIN AIR EXPRESS

Włochy

DOMUS

Włochy

DOYSA VIP HAVA A.S.

Turcja

DRAX GROUP

Stany Zjednoczone

DRUK AIR (2)

Bhutan

DS AVIATION

Izrael

DUDMASTON LTD

Szwajcaria

ELANAIR INC

Stany Zjednoczone

ELITICINO SA

Szwajcaria

ELIWORK SRL

Włochy

ENAV ITALIE

Włochy

ERS SRL

Włochy

ETHIOPIAN AIRLINES

Etiopia

EURAVIATION 2

Włochy

EUROFLY

Włochy

EUROFLY SERVICE

Włochy

EUROPEAN 2000 AIRL

Malta

EUROPEAN AIR CRANE

Włochy

EUTELIA S.P.A.

Włochy

FAMILY AIRLINES

Szwajcaria

FIBA AIR HAVA

Turcja

FININVEST

Włochy

FINITAL FINANZIARIA

Włochy

FLIGH TEST ASSOCIATE

Stany Zjednoczone

FLYFORT

Norwegia

FLYING FALCON

Stany Zjednoczone

FLYNOR JET

Włochy

GEDEAM SERVICES

Luksemburg

GENERAL WORK GUINEA

Gwinea Równikowa

GEOFOTO D.O.O.

Chorwacja

GKW UNIFIED HODLINGS

Stany Zjednoczone

GLOBAL TAXI AEREO

Brazylia

GLORIA AVIATION APS

Monako

GOLDEN AIR SRL

Włochy

GULF AVIATION

Zjednoczone Emiraty Arabskie

GULF HELICOPTERS CO

Katar

HANSUNG AIRLINES

Republika Korei

ICAR AIR

Bośnia i Hercegowina

ICARO

Włochy

INTELLECTUAL VENTURE

Stany Zjednoczone

INTERFLY SRL

Włochy

INTERJET ITALY

Włochy

ISLAND AVIATION SVCS

Malediwy

ITALFLY 2

Włochy

ITALI AIRLINES SPA

Włochy

ITALY FIRST

Włochy

JET PLANE CORP

Dania

JETEX FLIGHT SUPPORT

Zjednoczone Emiraty Arabskie

JETLINK EXPRESS

Kenia

KORAL BLUE AIRLINES

Egipt

LATIUM JET SERVICES

Zjednoczone Królestwo

LEMOINE INVESTMENTS

Stany Zjednoczone

LENNAR

Stany Zjednoczone

LIVINGSTON SPA

Włochy

LUKOIL AVIA

Federacja Rosyjska

LVOV AIRLINES

Ukraina

MASS MUTUAL LIFE

Stany Zjednoczone

MERIDIANA ITALIA

Włochy

MIL ITALY

Włochy

MISTRAL AIR ROMA

Włochy

MODENA CAPITALE AVTN

Włochy

MSC AVIATION

Szwajcaria

MVA AVIATION LTD.

Zjednoczone Królestwo

MYAIR.COM

Włochy

N349BA

Stany Zjednoczone

NEOS

Włochy

NEW WORLD JET

Stany Zjednoczone

NEWCO MANAGEMENT GRP

Stany Zjednoczone

NEWSFLIGHT CALIFORNI

Stany Zjednoczone

NEXT CENTURY AVTN

Stany Zjednoczone

NIKE

Stany Zjednoczone

NOEVIR AVIATION

Stany Zjednoczone

NUROL HAVACILIK

Turcja

OAK MANAGEMENT

Stany Zjednoczone

OCEAN AIRLINES ITALY

Włochy

OZEK HAVACILIK

Turcja

PAFO

Stany Zjednoczone

PETROFF AIR

Federacja Rosyjska

PITTCO

Stany Zjednoczone

PRATT HOLDINGS

Australia

PRECISIONAIR SVCS

Republika Tanzanii

PRINCE AVIATION

Serbia

RAE — REGIONAL AIR

Niemcy

RENCO USA

Stany Zjednoczone

RHEA VENDORS

Włochy

SAO CONRADO TAXI

Brazylia

SBM GROUP

Stany Zjednoczone

SEQUOIA MILLENNIUM

Stany Zjednoczone

SERVIS AIR HAVA

Turcja

SERVIZI AEREI

Włochy

SILVER VENTURES INC

Stany Zjednoczone

SIRIO

Włochy

SIRIO EXECUTIVE

Włochy

SKYSERVICE AIRLINES

Kanada

SKYWEST AIRLINES

Australia

SLAM

Włochy

SOREM S.R.L.

Włochy

SOUTHERN AIR SYSTEM

Stany Zjednoczone

SPRINGWAY

Federacja Rosyjska

SPRINGWAY LTD

Federacja Rosyjska

STAR ACFT LEASING

Stany Zjednoczone

TECHNO SKY S.R.L.

Włochy

TOSCANA JET S.R.L.

Włochy

TRIP LINHAS AEREAS 2

Brazylia

U S ALPHA

Stany Zjednoczone

VF CORP

Stany Zjednoczone

VIZAVI-AVIA LTD

Federacja Rosyjska

VOLARE AIRLINES LI 2

Włochy

VOLARE S.P.A.

Włochy

VOLKSWAGEN USA

Stany Zjednoczone

WESTERN STONE & METAL

Stany Zjednoczone

WHIRLPOOL

Stany Zjednoczone

WIDEWORLD SRVCS

Argentyna

WIND JET SPA

Włochy


CYPR

Nazwa operatora

Państwo operatora

AEROGRAPHICS INC

Stany Zjednoczone

ALLIANCE AIR

India

AL-MORRELL DEVELOPMT

Stany Zjednoczone

AVIATORS INDIA

India

AYEET AVIATION

Izrael

BASHKORTOSTAN AIR

Federacja Rosyjska

BATAVIA AIR

Indonezja

CYPRUS AIRWAYS

Cypr

EDT OFFSHORE

Cypr

ELITE JETS DUBAI

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EUROCYPRIA

Cypr

FALCON EXPRESS CARGO

Zjednoczone Emiraty Arabskie

FLAIR AVIATION GMBH

Niemcy

FUNAIR

Stany Zjednoczone

HAMRA AIR

Zjednoczone Emiraty Arabskie

HONG KONG EXPRESS

Chiny

JENSON & NICHOLSON

Singapur

JOANNOU PARASKEVAIDE

Arabia Saudyjska

KINGFISHER AIRLINES

India

KUBASE AVIATION

India

MARSLAND AVIATION

Sudan

MEGA

Kazachstan

MIL DENMARK

Dania

MINOR AVIATION

Tajlandia

NEFTEYUGANSK AVIA

Federacja Rosyjska

ORION-X

Federacja Rosyjska

PANKH

Federacja Rosyjska

PARAMOUNT AIRWAYS VI

India

PEARSONS ASSETS GRP

Singapur

PLANES AND PARTS

Kanada

RUSLINE JSC

Federacja Rosyjska

SAKAVIA SERVICE

Gruzja

SAMA

Arabia Saudyjska

SIRIUS AERO

Federacja Rosyjska

SKY GATE

Jordania

UKRAINIAN HELICOPTER

Ukraina

VERTIKAL-T COMPANY

Federacja Rosyjska

XIAMEN AVIATION AVV

Federacja Rosyjska


ŁOTWA

Nazwa operatora

Państwo operatora

WORLD JET DELAWARE

Stany Zjednoczone

YAKUTIA AIRCOMPANY J

Federacja Rosyjska

AIR BALTIC

Łotwa

FERAFORT INVESTMENT

Zjednoczone Emiraty Arabskie

RUSAIR JOINT STOCK

Federacja Rosyjska


LITWA

Nazwa operatora

Państwo operatora

SMARTLYNX AIRLINES

Łotwa

UNIVERSAL JET AVTN

Stany Zjednoczone

AURELA

Litwa

LITHUANIAN AIRLINES

Litwa

MIL LITHUANIA

Litwa

MIL US NAVY

Stany Zjednoczone

QANOT-SHARQ

Uzbekistan


LUKSEMBURG

Nazwa operatora

Państwo operatora

STAR UP

Peru

VESPERA UAB

Litwa

AERO-CHARTER UKRAINE

Ukraina

CARGOLUX

Luksemburg

GLOBAL JET LUXEMBOURG

Luksemburg

HUSKY

Kanada

HUSKY IMS

Luksemburg

LUXAIR

Luksemburg

PHOENIX AVTN LTD

Kenia

RANGE FLYERS

Stany Zjednoczone


WĘGRY

Nazwa operatora

Państwo operatora

ZAHID TRACTOR

Arabia Saudyjska

ABC AIR HUNGARY

Węgry

AIR-INVEST KFT.

Węgry

ARTIC GROUP KFT.

Węgry

BALTYKA LTD.

Ukraina

BLACKBURN INTL. HU

Węgry

DEER AIR CO LTD.

Chiny

DHMI TURKEY

Turcja

FARNAIR AIR HUNGARY

Węgry

GLOBE JET

Liban

HAINAN AIRLINES (2)

Chiny

HEAVYLIFT CONGO

Kongo

INDICATOR

Węgry

ISD AVIA

Ukraina

KRUNK AVIATION

Ukraina

MALEV

Węgry

MIL HUNGARY

Węgry

MOLDAVIAN AIRLINES

Republika Mołdowy

PANNON AIR SERVICE

Węgry

SKY EUROPE HUNGARY

Węgry

SKYEXPRESS JSC

Federacja Rosyjska

SKYJET AVIATION

Węgry

STARLINE KZ JSC

Kazachstan

TAM AIR JSC

Gruzja

TRAVEL SERVICE KFT.

Węgry

UB AIR PVT LTD.

Stany Zjednoczone

VALKYRIE AVTN

Stany Zjednoczone


MALTA

Nazwa operatora

Państwo operatora

TRADEWINDS AIRLINES

Stany Zjednoczone

WEST AIR LUXEMBOURG

Luksemburg

AERO POWER LTD

Zjednoczone Królestwo

AIR MALTA

Malta

AIR-TEC MAURITIUS

Mauritius

BAE SYSTEM OPS LTD

Zjednoczone Królestwo

CSIM AIR

Stany Zjednoczone

FUGRO AIRBORNE

Australia

HEAVYLIFT CARGO

Sierra Leone

IAP GROUP AUSTRALIA

Australia

JETCRAFT AVIATION

Australia

KHARKOV AIRCRAFT

Ukraina

MEDAVIA MALTA

Malta

NAC

Republika Południowej Afryki

ORANGE AIRCRAFT LSNG

Niderlandy

S TOGO

Togo

SOLENTA AVIATION

Republika Południowej Afryki


NIDERLANDY

Nazwa operatora

Państwo operatora

SRD AVIATION

Australia

WASHINGTON TIMES AVT

Stany Zjednoczone

AEROVERTIGO 2

Stany Zjednoczone

ARMAVIA

Armenia

ASPEN I LLC

Stany Zjednoczone

AVSOURCE GROUP

Stany Zjednoczone

BLUE AIRWAYS LLC

Armenia

CHINA AIRLINES

Chiny

CHINA SOUTHERN

Chiny

CORENDON AIRLINES

Turcja

EASTMAN CHEMICAL

Stany Zjednoczone

ELAL

Izrael

ELAS PROFESSIONAL

Niderlandy

EMERGO FINANCE

Kanada

EXACT HOLDING

Niderlandy

FLORIDA WEST INTL AW

Stany Zjednoczone

FLY HAVA YOLLARY

Turcja

FOKKER HERITAGE

Niderlandy

FOKKER SERVICES

Niderlandy

GCB BEHEER

Niderlandy

GLOBAL ACFT SERVICES

Stany Zjednoczone

GREAT WALL AIRLINES

Chiny

HEEREMA VLIEGBEDRIJF

Niderlandy

INTERNET JET

Niderlandy

INTERSTATE AIRLINE

Niderlandy

JADE CARGO INTL

Chiny

JET SOURCE CHARTER

Stany Zjednoczone

JETAWAY

Stany Zjednoczone

JETSUPPORT

Niderlandy

JLJ EQUIPMENT LEASIN

Stany Zjednoczone

JM FAMILY AVIATION

Stany Zjednoczone

KALITTA CHARTERS

Stany Zjednoczone

KEYCORP

Stany Zjednoczone

KLM

Niderlandy

KOM ACTIVITY

Niderlandy

LIBERTY GLOBAL EUROP

Niderlandy

LUCHT RUIMTEV LABO

Niderlandy

MARTINAIR

Niderlandy

MASS HOLDING NV

Niderlandy

MIL NETHERLANDS

Niderlandy

NIPPON CARGO

Japonia

NORTHWEST AIRLINES

Stany Zjednoczone

PATH

Stany Zjednoczone

PINKERTON

Szwajcaria

POLAR AIR CARGO WW

Stany Zjednoczone

RED BARN FARMS

Stany Zjednoczone

RIJSSEN

Niderlandy

ROONEY HOLDINGS INC

Stany Zjednoczone

RUYGROK

Niderlandy

SCD AVIATION

Gabon

SHELL AIRCRAFT

Zjednoczone Królestwo

SKYLINE AVIATION

Niderlandy

SOC. DE CONSERVATION

Niderlandy

SOUTHERN AIR

Stany Zjednoczone

TISMA

Stany Zjednoczone

TRANSAVIA AIRLINES

Niderlandy


AUSTRIA

Nazwa operatora

Państwo operatora

AAA — AIR ALPS AVTN

Austria

AIR CHARTER LTD

Szwajcaria

ASTRON AVIATION LTD

Szwajcaria

AUSTRIAN AIRLINES

Austria

BFS BUSINESS FLIGHT

Austria

BOMBARDIER DOWNSVIEW

Kanada

BUNDESAMT F|R EICH

Austria

CENTRE-AVIA AIRLINES

Federacja Rosyjska

COLUMBA AIR LTD

Chorwacja

FLICK, INGRID

Niemcy

FLIGHT MANAGMNT LLC

Stany Zjednoczone

FLY JET

Włochy

GEORGETOWN MNGMNT

Stany Zjednoczone

GLOBAL JET AUSTRIA

Austria

GLOCK GMBH

Austria

INTER AVIA FLUGBETR.

Austria

INTERJET AG

Szwajcaria

INTERNATIONAL JET

Austria

INTERSKY LUFTFAHRT

Austria

JETALLIANCE

Austria

KRONO AIR

Austria

KRONOTRANS SPEDITION

Niemcy

M.A.P. EXECUTIVE

Austria

MAGNA INTERNATIONAL

Kanada

MIL AUSTRIA

Austria

NIKI LUFTFAHRT GMBH

Austria

OCA INTERNATIONAL

Niemcy

PLANE FOLK LLC

Stany Zjednoczone

PORSCHE KONSTRUKTION

Austria

PREMIERE FLIGHT

Stany Zjednoczone

RED STAR AIR AMBUL

Turcja

ROSTRUM AIRCRAFT LTD

Monako

SCHAFFER

Austria

SCHAFFER GMBH

Szwajcaria

SEMITOOL EUROPE

Zjednoczone Królestwo

STRASSER GMBH

Austria

STYRIAN AIRWAYS AG

Austria

THE FLYING BULLS

Austria

TUPACK

Austria

TYROLEAN JET SERVICE

Austria

UKRAINE INTL AIRLINE

Ukraina

VISTAJET

Austria

VOLGA AVIAEXPRESS

Federacja Rosyjska


POLSKA

Nazwa operatora

Państwo operatora

TUI NED. ARKEFLY

Niderlandy

UIM AIRCRAFT

Stany Zjednoczone

WILMINGTON TRUST CY

Stany Zjednoczone

AIR ITALY POLSKA

Polska

AIR SERVICE SRPSKA

Bośnia i Hercegowina

ALG TRANSP UK OFFICE

Stany Zjednoczone

ALPLA WERKE

Austria

AMC AVIATION

Egipt

AWAS AVTN SRVC

Stany Zjednoczone

BUEGE C

Niemcy

CARD AERONAUTICS

Stany Zjednoczone

CARDINAL AVIATION AG

Szwajcaria

DIRECT DISTRIBUTION

Francja

EUROMEDITERRANEAN

Egipt

FAS FINOW-AIR-SERV

Niemcy

GENERAL AVIATION EP

Polska

GRONBACH

Niemcy

HANSEATIC AVIATION

Niemcy

LC ENGINEERING

Polska

LIBERTY POLAND

Polska

LOT

Polska

MARITIME OFFICE

Polska

MIL ALGERIA

Algieria

MIL FINLAND

Finlandia

MIL ISRAEL

Izrael

MIL NATO NAPMA

Stany Zjednoczone

MIL POLAND

Polska

MIL RUSSIA

Federacja Rosyjska

MIL SPAIN NAVY

Hiszpania

MIL SWITZERLAND

Szwajcaria

MIL TURKEY

Turcja

MIL UKRAINE

Ukraina

MIL USA

Stany Zjednoczone

NOWY PRZEWOZNIK

Polska

PLAZA CENTERS LTD.

Węgry

POLISH AIR NAVIG

Polska

PRIMA CHARTER POLAND

Polska

PRIMARIS AIRLINES

Stany Zjednoczone

PYRLANDIA BOOGIE SP.

Polska

PZL MIELEC

Polska

RAY AVIATION

Izrael

SALWATOR SPOLKA

Polska

SCHUETZ GMBH

Niemcy

UHENDATUD KAPITAL AS

Estonia


PORTUGALIA

Nazwa operatora

Państwo operatora

UKRAINIAN PILOT

Ukraina

VTS CLIMA

Polska

WEISERT

Niemcy

AGROAR

Portugalia

AIR BEAR

Stany Zjednoczone

AIR JETSUL

Portugalia

AIR LUXOR GB LDA

Gwinea Bissau

AIR LUXOR STP

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

AIR SERVICES EP

Polska

AIR TRACTOR EUROPE

Hiszpania

ALLIANCE JET TAXI

Brazylia

ANGEL MARTINEZ RIDAO

Hiszpania

ANGOLA AIR SERVICE

Angola

ANGOLA AIRLINES

Angola

ASSOCIATED AVTN

Zjednoczone Królestwo

AVIALSA

Hiszpania

AVIATECH LTD

Stany Zjednoczone

AVIATION SRVCS INTL

Stany Zjednoczone

BASLER TURBO

Stany Zjednoczone

BRA TRANSP AEREOS

Brazylia

BRITISH ANTARCTIC

Zjednoczone Królestwo

BROAD RIVER AVTN

Stany Zjednoczone

CANADIAN METRO AIRL

Kanada

CASBAH

Szwajcaria

CHARTERTECH PARTNER

Republika Południowej Afryki

CIELOS DEL PERÚ SA

Peru

CLOS DE BERRY MGMT

Stany Zjednoczone

COMAIR SALES LTD

Republika Południowej Afryki

CONSORCIO UNIBANCO

Brazylia

CONSTRUCTORA SAMBIL

Wenezuela

CRYSTAL AIR AVTN

Stany Zjednoczone

DES R CARGO EXPRESS

Mauretania

DISTRIBUIDORA PHARMA

Brazylia

DODSON AVIATION

Stany Zjednoczone

DPMG

Stany Zjednoczone

DUTCH ANTILLES EXPR.

Aruba (NL), Antyle Holenderskie

EAGLE MOUNTAIN INTL

Stany Zjednoczone

ELITE AIRCRAFT HOLDG

Stany Zjednoczone

EUROATLANTIC AIRWAYS

Portugalia

FAITH LANDMARK

Stany Zjednoczone

FALCONCREST AVTN

Stany Zjednoczone

FAYARD ENTERPRISES

Stany Zjednoczone

FLIGHTEXEC

Kanada

FLUIRDADOS SA

Portugalia

FLYING SQUIRREL

Stany Zjednoczone

GAMBIA INTL (2)

Gambia

GAVILAN

Stany Zjednoczone

GLOBAL EQUITIES

Republika Południowej Afryki

HELIBRAVO AVIACO

Portugalia

HELIPORTUGAL

Portugalia

HMY AIRWAYS INC

Kanada

IBIS PARTICIPACOES

Brazylia

INTL PRIVATE JET

Szwajcaria

JORDAN AVIATION

Jordania

KING AIR & TRAVELS

Nigeria

KNIGHTS ARILINES LTD

Nigeria

LADS

Australia

LUZAIR SA

Portugalia

MACAU LANDMARK MGMT

Makau (Chiny)

MANACA TAXI AEREA

Brazylia

MARINER MANAGEMENT 2

Barbados

MBF HEALTCARE MGMT

Stany Zjednoczone

MENTE

Stany Zjednoczone

MIL PORTUGAL

Portugalia

MINISTRY TRANSPORT

Nigeria

MORGAN FLIGHT

Stany Zjednoczone

MOURITZEN FAMILY

Republika Południowej Afryki

NATURELINK

Republika Południowej Afryki

NETJETS TRANSPORTES

Portugalia

OCEANAIR LINHAS AER

Brazylia

ORIENT THAI AIRLINES

Tajlandia

PARTNERSHIP

Republika Południowej Afryki

PAY S AIR SERVICE

Australia

PEGASUS ELITE AVTN

Stany Zjednoczone

PILOT INTERNATIONAL

Stany Zjednoczone

PORTUGALIA

Portugalia

R & R AIRCRAFT

Stany Zjednoczone

RB SPORTS INTL

Zjednoczone Emiraty Arabskie

RICH PRODUCTS

Stany Zjednoczone

SAL EXPRESS

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

SATA AZORES

Portugalia

SATA INTERNATIONAL

Portugalia

SONAIR ANGOLA

Angola

SOTAN

Brazylia

SPECIALIZED AIRCRAFT

Stany Zjednoczone

SPECTREM AIR

Republika Południowej Afryki

STEPHENSON AIR SVCS

Stany Zjednoczone

STP

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

SUMMER SUN TRADING

Republika Południowej Afryki

TACV CABO VERDE

Wyspy Zielonego Przylądka

TAP PORTUGAL

Portugalia

TINAIRLINES

Portugalia

TOMBOUCTOU AVTN COMP

Mali

TRANS CAPITAL AIR

Kanada

TRUSH AIRCRAFT

Stany Zjednoczone

UAC AIR CHARTER

Niemcy

ULTIMATE ACFT SERVIC

Stany Zjednoczone

VINAIR AEROSERVICOS

Portugalia

VITESSE AVIATION

Brazylia

WEST CENTRAL AIR

Kanada

WHITE-AIRWAYS SA

Portugalia


RUMUNIA

Nazwa operatora

Państwo operatora

WILKES AND MCHUGH

Stany Zjednoczone

WINGS AVTN NIGERIA

Nigeria

WORLDWIDE FERRYING

Kanada

AIRCRAFT TRADERS

Belgia

ARP 410 AIRLINES

Ukraina

AVE. COM FZC

Zjednoczone Emiraty Arabskie

BLUE AIR TRANSPORT

Rumunia

CARPATAIR

Rumunia

DOLPHIN AIR

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EMAIR

Turcja

FIRAT HAVACILIK

Turcja

JETRAN

Stany Zjednoczone

JETRAN AIR S.R.L.

Rumunia

MIA

Liban

PACTEC

Stany Zjednoczone

ROMANIAN CIVIL

Rumunia

ROMAVIA ROMANIAN

Rumunia

S CAMEROON

Kamerun

TAROM

Rumunia


SŁOWENIA

Nazwa operatora

Państwo operatora

MIL SLOVAKIA

Słowacja

SEAGLE AIR

Słowacja

SKY EUROPE AIRLINES

Słowacja

SLOVAK AIRLINES

Słowacja

STEEL KOSICE

Słowacja

ADRIA AIRWAYS

Słowenia

AURORA AIRLINES

Słowenia

CITIC GA G. AVIATION

Chiny

DAC-AVIATION

Kanada

MIL BULGARIA

Bułgaria

MIL ROMANIA

Rumunia


SŁOWACJA

Nazwa operatora

Państwo operatora

TRAST AERO

Federacja Rosyjska

UAS UNITED AVIATION

Zjednoczone Emiraty Arabskie

VICTORIA AVTN

Szwajcaria

VISION AIRLINES

Stany Zjednoczone

AEROMIST KHARKIV

Ukraina

AIR SLOVAKIA BWJ

Słowacja

CAA SLOVAK REPUBLIC

Słowacja

DUBNICA AIR LTD

Słowacja

EASTERN AIRWAYS (FD)

Suazi

GOVERNMENT SLOVAKIA

Słowacja

ILYICH IRON & STEEL

Ukraina

JET AMERICA SALES

Stany Zjednoczone


FINLANDIA

Nazwa operatora

Państwo operatora

AEROSYNCRO (2)

Szwecja

AIR FINLAND

Finlandia

ALTICOR

Stany Zjednoczone

ATYRAU AUE JOLY

Kazachstan

BLUE1

Finlandia

CARLBAD ENTERPRISES

Ukraina

CHIPOLA AVIATION

Stany Zjednoczone

COPTERLINE OY

Finlandia

FIN AVIATION ACADEMY

Finlandia

FINNAIR OY

Finlandia

FINNISH COMMUTER

Finlandia

HELSINKI UNIVERSITY

Finlandia

KAZAIR WEST

Kazachstan

LASKUVARJOKERHO RY

Finlandia

METROPOLITAN LIFE

Stany Zjednoczone

PICTON LTD

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

RIVER AVIATION

Finlandia

RIVER AVIATION OY

Finlandia

TUPOLEV OAO

Federacja Rosyjska

VK AVIATION USA

Stany Zjednoczone


SZWECJA

Nazwa operatora

Państwo operatora

US EUROPE AFRICA TR

Stany Zjednoczone

VICTOR ECHO S.A.

Hiszpania

VIM AIRLINES

Federacja Rosyjska

VIRGIN BLUE

Australia

VUELING AIRLINES

Hiszpania

WACHOVIA FINANCIAL

Stany Zjednoczone

ZOREX S.A.

Hiszpania

AIR EXPRESS SWEDEN

Szwecja

AIR NELSON (2)

Nowa Zelandia

AIRWING AS

Norwegia

ALLEGIANT AIR

Stany Zjednoczone

ATRAN-AVIATRANS

Federacja Rosyjska

AVITRANS NORDIC AB

Szwecja

BENDERS AIR

Szwecja

BIRGMA SWEDEN AB

Szwecja

BLUE CHIP JET

Szwecja

CITY AIRLINE AB

Szwecja

DAFGARD

Szwecja

DC-YHDISTYS

Finlandia

DLS AIR

Stany Zjednoczone

EAST AIR KB

Szwecja

EFS EUROPEAN

Szwecja

EZNIS AIRWAYS

Mongolia

FALCON AIR AB

Szwecja

FF INVETS AB

Szwecja

FLYGANDE VETERANER

Szwecja

FLYME SWEDEN

Szwecja

GLOBAL AVTN PARTNERS

Federacja Rosyjska

GOLDEN AIR FLYG AB

Szwecja

GRAFAIR (S) 2

Szwecja

HASTENS SANGAR AB

Szwecja

INTERNAL MINISTRY UK

Ukraina

JULA POSTORDER

Szwecja

KINNARPS

Szwecja

KUSTBEVAKNINGEN

Szwecja

LUNDS UNIVERSITET

Szwecja

MALMO AVIATION

Szwecja

MARINE R CORP

Stany Zjednoczone

MASTER TOP LINHAS

Brazylia

MIL LATVIA

Łotwa

MIL SWEDEN

Szwecja

MIL/CIV SWEDEN

Szwecja

NORDIC AIRLINK HOLD

Szwecja

NORDIC AIRWAYS

Szwecja

NORDWAYS SWEDEN AB

Szwecja

NOVA AIRLINES

Szwecja

NYGREN U

Szwecja

OCCIDENTAL PETROLEUM

Stany Zjednoczone

PA-FLYG AB

Szwecja

SAAB AB

Szwecja

SAAB AEROTECH

Szwecja

SAS

Szwecja

SCANDINAVIAN MEDICOP

Szwecja

SEB FINANS AB

Szwecja

SKYDIVE AIRLINES AB

Szwecja

SKYWAYS EXPRESS AB

Szwecja

SNAS COURIERS

Bahrajn

TABY AIR MAINTENANCE

Szwecja

TANDORO

Szwajcaria


ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Nazwa operatora

Państwo operatora

TRANSMILE AIR SVCS 2

Malezja

TRANSWEDE AIRWAYS

Szwecja

TUIFLY NORDIC AB

Szwecja

VARTIOLENTOLAIVUE

Finlandia

VASTGOTA

Szwecja

VIKING AIRLINES

Szwecja

VOLVO AERO

Szwecja

WEST AIR SWEDEN AB

Norwegia

247 JET LTD

Zjednoczone Królestwo

328 SUPPORT SERVICES

Niemcy

3M COMPANY

Stany Zjednoczone

57 AVIATION SERVICES

Stany Zjednoczone

711 CODY INC

Stany Zjednoczone

994748 ONTARIO INC

Kanada

ABBOTT LABORATORIES

Stany Zjednoczone

ABCO AVIATION

Stany Zjednoczone

ACASS CANADA LTD

Kanada

ACE-INA FLIGHT OPS

Stany Zjednoczone

ACFT SARL

Luksemburg

ACT AIRLINES

Turcja

AD AVTN

Zjednoczone Królestwo

ADL LEASING

Stany Zjednoczone

ADVENTAIR

Stany Zjednoczone

AEC INTERN. LTD

Szwajcaria

AERGO BETA LEASING

Irlandia

AERO MEXICO CONNECT

Meksyk

AERO TAXI AVTN 2

Stany Zjednoczone

AERODYNAMICS

Zjednoczone Królestwo

AEROMAR AIRLINES

Meksyk

AEROMEDICAL EVAC

Arabia Saudyjska

AERONORTE

Portugalia

AEROSERVICIOS EJE

Meksyk

AFRICAN AIR SOLUT

Republika Południowej Afryki

AGILE AVTN

Stany Zjednoczone

AIM AVTN

Stany Zjednoczone

AIR ALPHA JEDDAH

Arabia Saudyjska

AIR AMBULANCE SUPPRT

Stany Zjednoczone

AIR ATLANTA

Islandia

AIR ATLANTA EUROPE

Zjednoczone Królestwo

AIR BLESSING

Stany Zjednoczone

AIR CANADA

Kanada

AIR CHTR EXPRESS 2

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AIR CONTRACTORS

Zjednoczone Królestwo

AIR GROUP (VAN NUYS)

Stany Zjednoczone

AIR HARRODS

Zjednoczone Królestwo

AIR INDIA

India

AIR MACAU CO. LTD

Makau (Chiny)

AIR MERCIA LTD

Zjednoczone Królestwo

AIR NEW ZEALAND

Nowa Zelandia

AIR PARTNER

Zjednoczone Królestwo

AIR ROUTING

Stany Zjednoczone

AIR RUTTER INTL

Stany Zjednoczone

AIR SAHARA

India

AIR SOUTH WEST LTD

Zjednoczone Królestwo

AIR TRANSAT

Kanada

AIRBLUE LTD

Pakistan

AIRLIFT NORWAY

Norwegia

AIRSTAR GROUP

Stany Zjednoczone

AIRTIME CHARTERS

Zjednoczone Królestwo

AIRTIME LLC

Stany Zjednoczone

AJW-AVIATION

Zjednoczone Królestwo

AL RUSHAID AVIATION

Stany Zjednoczone

AL SALAM 319 LTD

Zjednoczone Emiraty Arabskie

ALBION AVTN LEASING

Zjednoczone Królestwo

ALIA ROYAL JORDANIAN

Jordania

ALII AVIATION

Stany Zjednoczone

AMBER AIR UAB

Litwa

AMBRION AVIATION

Zjednoczone Królestwo

AMERICAN AIRLINES

Stany Zjednoczone

AMERICAN EXPRESS

Stany Zjednoczone

AMERICAN INT GROUP

Stany Zjednoczone

AMGEN

Stany Zjednoczone

ANDALEX RESOURCES

Stany Zjednoczone

ANDAMAN AVIATION

Zjednoczone Emiraty Arabskie

ANGLO OPERATIONS

Republika Południowej Afryki

ANHEUSER BUSCH

Stany Zjednoczone

ANSCHUTZ

Stany Zjednoczone

APEX AVIATION

Stany Zjednoczone

APRILIA HOLDINGS INC

Izrael

ARAMARK

Stany Zjednoczone

ARAMCO SAUDI ARABIA

Stany Zjednoczone

ARINC DIRECT

Stany Zjednoczone

ARKAS SHIPPING

Turcja

ASIA AVIATION LTD

India

ASTRAEUS LTD

Zjednoczone Królestwo

ATLANTIC AIRLINES UK

Zjednoczone Królestwo

ATLANTIC ARL-N176AF

Zjednoczone Królestwo

ATLANTIC AVTN 2

Stany Zjednoczone

ATLANTIC BRIDGE AV 2

Zjednoczone Królestwo

AURIGNY AIR

Zjednoczone Królestwo

AVALON CAPITAL GROUP

Stany Zjednoczone

AVCARD

Stany Zjednoczone

AVENIR WORLDWIDE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AVIA CONSULT

Austria

AVIAMAX

Niemcy

AVIONETA

Stany Zjednoczone

AVJET CORP

Stany Zjednoczone

AVN AIR

Stany Zjednoczone

AVTN SVCS MGMT

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AVTRADE UK

Zjednoczone Królestwo

AWAIR

Zjednoczone Królestwo

AZERBAIJAN AIRLINES

Azerbejdżan

B & D AVIATION

Stany Zjednoczone

BA CITYFLYER LTD

Zjednoczone Królestwo

BA CONNECT

Zjednoczone Królestwo

BAE SYSTEMS HATFIELD

Zjednoczone Królestwo

BAE SYSTEMS MARINE

Zjednoczone Królestwo

BAE SYSTEMS OPS CAT

Zjednoczone Królestwo

BAHRAIN AMIRI FLIGHT

Bahrajn

BAKEWELL INDUSTRIES

Zjednoczone Królestwo

BAMFORD EXCAVATOR

Zjednoczone Królestwo

BANGLADESH BIMAN

Bangladesz

BANLINE AVIATION

Zjednoczone Królestwo

BARTLETT AND SONS

Zjednoczone Królestwo

BASEOPS

Stany Zjednoczone

BASS ENTERPRISES

Stany Zjednoczone

BECHTEL

Stany Zjednoczone

BECTON DICKINSON

Stany Zjednoczone

BEEHAWK AVIATION

Stany Zjednoczone

BEL AIR

Zjednoczone Królestwo

BERGEN AIR TRANSPORT

Norwegia

BEXAIR

Bahrajn

BHARAT FORGE

India

BLACK & DECKER

Stany Zjednoczone

BLUE CITY AVIATION

Zjednoczone Królestwo

BOEING EXECUTIVE FLT

Stany Zjednoczone

BOMBARDIER CANADAIR

Kanada

BOMBARDIER DE HAVILL

Kanada

BOMBARDIER INC

Kanada

BOND OFFSHORE HELIS

Zjednoczone Królestwo

BOOKAJET ACFT MNG

Zjednoczone Królestwo

BOOKAJET OPS LTD

Zjednoczone Królestwo

BOOTH CREEK MGMT

Stany Zjednoczone

BOULTBEE AVTN 2

Zjednoczone Królestwo

BPG PROPERTIES

Stany Zjednoczone

BRAMPTONIA LTD

Zjednoczone Królestwo

BRAVO AVIATION

Zjednoczone Królestwo

BRECO INTL

Zjednoczone Królestwo

BRIDGE AVIATION

Zjednoczone Królestwo

BRIDGTOWN PLANT

Zjednoczone Królestwo

BRISTOL AIR LTD

Arabia Saudyjska

BRISTOL MYERS SQUIBB

Stany Zjednoczone

BRITANNIA AIRWAYS

Zjednoczone Królestwo

BRITISH AIRWAYS BA

Zjednoczone Królestwo

BRITISH MEDITERR

Zjednoczone Królestwo

BRITISH MIDLAND

Zjednoczone Królestwo

BRITISH NORTH WEST

Zjednoczone Królestwo

BROKERAGE & MANAGMT

Stany Zjednoczone

BROOM P AVTN SVCS

Stany Zjednoczone

BROOME WELLINGTON

Zjednoczone Królestwo

BRUNSWICK

Stany Zjednoczone

BUCKHEAD

Stany Zjednoczone

BURLINGTON RESOURCES

Stany Zjednoczone

BZL

Szwajcaria

C AND S AVIATION

Stany Zjednoczone

CAERNARFON AIRWORLD

Zjednoczone Królestwo

CALIFORNIA JET SHARE

Stany Zjednoczone

CALSPAN

Stany Zjednoczone

CAMPBELL SOUP

Stany Zjednoczone

CAN PACIFIC RAILWAY

Kanada

CANADIAN GLOBAL AIR

Kanada

CAPE CLEAR CAPITAL

Stany Zjednoczone

CAPITAL AVIATION

Zjednoczone Królestwo

CARDAL

Stany Zjednoczone

CARGILL

Stany Zjednoczone

CARIS AVIATION

Stany Zjednoczone

CARRE AVIATION LTD

Zjednoczone Królestwo

CATERPILLAR

Stany Zjednoczone

CATHAY PACIFIC

Chiny

CATHTON HOLDINGS LTD

Kanada

CB APPLICATIONS

Stany Zjednoczone

CBAIR

Stany Zjednoczone

CBAS (PVT) LTD

India

CELTIC TECH JET

Kanada

CENDANT

Stany Zjednoczone

CENTAERO AVIATION

Kanada

CESSNA CITATION OPS

Stany Zjednoczone

CESSNA PROPJET DP880

Stany Zjednoczone

CHAMARAC

Stany Zjednoczone

CHARTRIGHT AIR

Kanada

CHARTWELL AVIATION

Stany Zjednoczone

CHEVRONTEXACO

Stany Zjednoczone

CIGNA

Stany Zjednoczone

CIRRUS EHF

Islandia

CIT LEASING

Stany Zjednoczone

CITELYNX TRAVEL

Zjednoczone Królestwo

CITIGROUP

Stany Zjednoczone

CITY STAR AIRLINES

Zjednoczone Królestwo

CJ AIRWAYS

Zjednoczone Królestwo

CLAESSENS INTL

Zjednoczone Królestwo

CLAY LACY AVIATION

Stany Zjednoczone

CLEARWATER AVIATION

Zjednoczone Królestwo

CLEARWATER FINE FOOD

Kanada

CLOUD AIR SERVICE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

CLUB 328 LTD

Zjednoczone Królestwo

COBHAM FLIGHT INSP.

Zjednoczone Królestwo

COCA COLA ENTERPRISE

Stany Zjednoczone

COLLEEN

Stany Zjednoczone

COLT INTL

Kanada

COLT INTL HOUSTON

Stany Zjednoczone

COMCO

Stany Zjednoczone

COMLUX AVTN

Szwajcaria

COMPANHIA VALE RIO

Brazylia

COMPUTAPLANE

Zjednoczone Królestwo

CONDOR AVTN

Zjednoczone Królestwo

CONOCOPHILLIPS AVTN

Stany Zjednoczone

CONSOLIDATED CHARTER

Stany Zjednoczone

CONSOLIDATED PRESS 2

Australia

CONSTELLATION AVTN

Stany Zjednoczone

CONTINENTAL AIRLINES

Stany Zjednoczone

COPART INC

Stany Zjednoczone

COSTA AZZOURA

Arabia Saudyjska

COSTCO WHOLESALE

Stany Zjednoczone

COUGAR HELICOPTERS

Kanada

COUNTRYWIDE HOME

Stany Zjednoczone

COVE PARTNERS

Stany Zjednoczone

CRAFT AIR SA

Luksemburg

CRANE COMPANY

Stany Zjednoczone

CRANFIELD INSTITUTE

Zjednoczone Królestwo

CRESAIR INC

Stany Zjednoczone

CSC TRANSPORTATION

Stany Zjednoczone

CTC AVTN JET SVCS

Zjednoczone Królestwo

CUMULUS INV. HOL. LTD

Zjednoczone Królestwo

CW AVIATION HOLDINGS

Zjednoczone Królestwo

DACION

Stany Zjednoczone

DAIDALOS AVIATION

Ukraina

DAKOTA NORWAY

Norwegia

DANA EXECUTIVE JETS

Syria

DARWIN AIRLINE

Szwajcaria

DATEL DIRECT LTD

Zjednoczone Królestwo

DELTA AIRELITE

Stany Zjednoczone

DESERT AIR CHTR INC

Stany Zjednoczone

DIRECT AIR EXECUTIVE

Zjednoczone Królestwo

DITCO SA

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

DLF LTD

India

DONINGTON AVIATION

Zjednoczone Królestwo

DOVE AIR

Stany Zjednoczone

DRAGONFLY AVTN SVCS

Zjednoczone Królestwo

DTC LLC

Stany Zjednoczone

DUBAI AIR WING

Zjednoczone Emiraty Arabskie

DUBLIN AERO SERVICES

Irlandia

DUKE OF WESTMINSTER

Zjednoczone Królestwo

DUNAVANT ENTERPRISES

Stany Zjednoczone

DUNMORE HOMES

Stany Zjednoczone

DUNVIEW

Szwajcaria

DX SERVICE COMPANY

Stany Zjednoczone

E*TRADE GROUP

Stany Zjednoczone

EAGLE AIRCRAFT

Stany Zjednoczone

EAS AEROSERVIZI (2)

Włochy

EASSDA IRELAND LTD

Irlandia

EASTERN AIRWAYS UK

Zjednoczone Królestwo

EASTERN SKYJETS

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EASY AVIATION

Zjednoczone Królestwo

EASYJET AIRLINE

Zjednoczone Królestwo

EBJ OPERATIONS LTD

Zjednoczone Królestwo

EDREES MUSTAFA

Arabia Saudyjska

EDS USA

Stany Zjednoczone

EFB AVIATION

Stany Zjednoczone

EGYPTAIR

Egipt

EIE EAGLE

Zjednoczone Królestwo

ELLIOTT AVIATION LTD

Zjednoczone Królestwo

ELMET AVTN

Stany Zjednoczone

EL-SEIF ENGINEERING

Arabia Saudyjska

EMBRAER

Brazylia

EMIRATES INTL

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EMPIRE AVIATION

Zjednoczone Emiraty Arabskie

ENNA — ALGERIE

Algieria

EOS AIRLINES

Stany Zjednoczone

EPC HOLDINGS 644

Stany Zjednoczone

ERNIR

Islandia

ERRIGAL AVIATION LTD

Zjednoczone Królestwo

ETIHAD AIRWAYS

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EURO BUSINESS JETS

Zjednoczone Królestwo

EURO-ASIA AIR

Kazachstan

EUROMANX AUSTRIA

Zjednoczone Królestwo

EUROPEAN AVIAT CHART

Zjednoczone Królestwo

EVA AIR

Tajwan (Republika Chińska)

EVERGREEN HELICPTR 2

Stany Zjednoczone

EWA WEST

Stany Zjednoczone

EXCEL AIRWAYS LTD

Zjednoczone Królestwo

EXCELAIRE USA

Stany Zjednoczone

EXCELLENT GLIDE

Kazachstan

EXEC JET MANAGEMENT

Zjednoczone Królestwo

EXECUJET ASIA

Australia

EXECUJET AUSTRALIA

Australia

EXECUJET EUROPE GMBH

Niemcy

EXECUJET FLIGHT OPS

Republika Południowej Afryki

EXECUTIVE AVIAT SERV

Zjednoczone Królestwo

EXECUTIVE FLITEWAYS

Stany Zjednoczone

EXECUTIVE JET BBJ

Stany Zjednoczone

EXECUTIVE JET GROUP

Zjednoczone Królestwo

EXECUTIVE JET INC

Stany Zjednoczone

EXECUTIVE JET LONDON

Zjednoczone Królestwo

EXECUTIVE JET MNGMT

Stany Zjednoczone

EXECUTIVE JETS LTD

Arabia Saudyjska

EXXON PENNSYLVANIA

Stany Zjednoczone

FAA

Stany Zjednoczone

FALCONAIR LTD

Republika Południowej Afryki

FAROE JET

Dania

FAS GMBH

Niemcy

FAYAIR (JERSEY)

Zjednoczone Królestwo

FEGOTILA LTD

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

FERNCROFT

Zjednoczone Królestwo

FERTITTA ENTERPRISES

Stany Zjednoczone

FIRST CHOICE AIRWAYS

Zjednoczone Królestwo

FIRSTFLIGHT

Stany Zjednoczone

FJ900

Stany Zjednoczone

FJL LEASING

Stany Zjednoczone

FJR PRIVATE FLIGHT

Zjednoczone Emiraty Arabskie

FLEET INT AVTN & FIN

Zjednoczone Królestwo

FLIGHT CONSULTANCY

Zjednoczone Królestwo

FLIGHT MANAGEMENT

Stany Zjednoczone

FLIGHT OPTIONS

Stany Zjednoczone

FLIGHTLINE

Zjednoczone Królestwo

FLIGHTWORKS

Stany Zjednoczone

FLYBE

Zjednoczone Królestwo

FLYCORP AVIATION

Zjednoczone Królestwo

FLYING LION

Stany Zjednoczone

FLYNN FINANCIAL

Stany Zjednoczone

FML AVIATION

Zjednoczone Królestwo

FORD EUROPE LTD

Zjednoczone Królestwo

FOREST AVIATION LTD

Zjednoczone Królestwo

FORMULA ONE MNGMT

Stany Zjednoczone

FOUNTAIN AIR

Zjednoczone Królestwo

FOUR STAR

Stany Zjednoczone

FRANKLIN TEMPLETON

Stany Zjednoczone

FRONTLINER

Stany Zjednoczone

FUTURA TRAVELS

India

G5 EXECUTIVE

Szwajcaria

GALLAGHER ENTERPRISE

Stany Zjednoczone

GAMA AVIATION

Zjednoczone Królestwo

GAMA AVIATION INC

Stany Zjednoczone

GANTT AVIATION

Stany Zjednoczone

GB AIRWAYS LTD

Zjednoczone Królestwo

GE CORPORATE AIR TRP

Stany Zjednoczone

GEMINAIR LTD

Zjednoczone Królestwo

GENERAL DYNAMICS

Stany Zjednoczone

GF AIR

Stany Zjednoczone

GHANA INTL AIRLINES

Ghana

GIFFORD D

Stany Zjednoczone

GLOBAL AVIATION (OR)

Stany Zjednoczone

GLOBAL EXEC AVTN

Stany Zjednoczone

GLOBAL JET CONCEPT

Luksemburg

GLOBAL SUPPLY SYSTEM

Zjednoczone Królestwo

GLOBAL TRIP SUPPORT

Stany Zjednoczone

GLOBESPAN AIRWAYS

Zjednoczone Królestwo

GODWIN PUMPS

Stany Zjednoczone

GOLDEN EUROPE JET

Niemcy

GRAHAM CAPITAL

Stany Zjednoczone

GRAINGER

Stany Zjednoczone

GRANARD LTD

Zjednoczone Królestwo

GREEN FLAG AVIATION

Sudan

GREENDRAKE

Stany Zjednoczone

GREYSCAPE

Zjednoczone Królestwo

GSC PARTNERS

Stany Zjednoczone

GSCP (NJ) INC

Stany Zjednoczone

GTC MANAGEMT BURBANK

Stany Zjednoczone

GTC MGMT NEW YORK

Stany Zjednoczone

GUARD SYSTEMS ASA

Norwegia

GUILD INVESTMENTS

Stany Zjednoczone

GULF AIR

Bahrajn

GULFSTREAM SAVANNAH

Stany Zjednoczone

HAMILTON COMPANIES

Stany Zjednoczone

HAMLIN AVIATION

Zjednoczone Królestwo

HANGAR 8 LTD

Zjednoczone Królestwo

HANGAR ACQUISITION

Stany Zjednoczone

HARBERT AVTN

Stany Zjednoczone

HARRAH'S OPERATING C

Stany Zjednoczone

HARRIS

Stany Zjednoczone

HARSCO

Stany Zjednoczone

HARTH TRADING EST

Arabia Saudyjska

HAUGHEY AIR LTD

Zjednoczone Królestwo

HAVERFORD SUISSE

Szwajcaria

HAWKER BEECHCRAFT

Stany Zjednoczone

HAWKER WEST

Kanada

HBC AVIATION

Zjednoczone Królestwo

HCC SERVICE CO

Stany Zjednoczone

HD AIR LIMITED

Zjednoczone Królestwo

HEINZ COMPANY

Stany Zjednoczone

HELITRANS

Norwegia

HELLO

Szwajcaria

HENFIELD LODGE AVTN

Zjednoczone Królestwo

HENNIG

Republika Południowej Afryki

HERITAGE JETS (FL)

Stany Zjednoczone

HESNES AIR

Norwegia

HILL AIR

Stany Zjednoczone

HOME DEPOT

Stany Zjednoczone

HONEYWELL ARIZONA

Stany Zjednoczone

HONEYWELL MORRISTOWN

Stany Zjednoczone

HONG KONG DRAGON AIR

Chiny

HOZU-AVIA LTD

Kazachstan

HUGHES AIR CORP

Kanada

HUNDRED PERCENT AVTN

Zjednoczone Królestwo

IBM

Stany Zjednoczone

ICEJET (2)

Islandia

ICELAND COAST GUARD

Islandia

ICELAND FROZEN FOODS

Zjednoczone Królestwo

ICELANDAIR

Islandia

IDAHO ASSOCIATES

Stany Zjednoczone

IL LIONE ALATO ARL

Zjednoczone Królestwo

IMAGE AIR CHARTER

Kanada

INDO PACIFIC AVTN

India

INDYCAR AVIATION

Stany Zjednoczone

INFINITY AVIATION

Zjednoczone Emiraty Arabskie

INFLITE ENGINEERING

Zjednoczone Królestwo

INTERLEASE AVIATION

Stany Zjednoczone

INTERNATIONAL JET MG

Stany Zjednoczone

INTL JET CLUB

Zjednoczone Królestwo

INTL JETCLUB LTD

Zjednoczone Królestwo

INVESTAVIA

Kazachstan

ISCAR ISRAEL

Izrael

ISLAND AVTN USA

Stany Zjednoczone

ISM AVIATION

Zjednoczone Królestwo

ISTITHMAR WORLD AVTN

Zjednoczone Emiraty Arabskie

ITCA C/O ACI PACIFIC

Stany Zjednoczone

ITT INDUSTRIES

Stany Zjednoczone

IVANHOE AVIATION 2

Singapur

J MAX AIR SERVICES

Zjednoczone Królestwo

J S AIRLINES LTD

Zjednoczone Królestwo

JANNAIRE LLP

Zjednoczone Królestwo

JAPAN AIRLINES

Japonia

JATO AVTN

Zjednoczone Królestwo

JEDINAK R AND R

Kanada

JEPPESEN DATAPLAN 2

Stany Zjednoczone

JET AIRWAYS INDIA

India

JET ASIA LTD

Makau (Chiny)

JET AVIATION H KONG

Chiny

JET AVTN TETERBORO

Stany Zjednoczone

JET CHARTER (FLORIDA)

Stany Zjednoczone

JET FLIGHT CORP

Stany Zjednoczone

JET LINK

Izrael

JET OPTIONS LTD

Zjednoczone Królestwo

JET2. COM

Zjednoczone Królestwo

JETPORT

Kanada

JETSTEFF AVIATION

Zjednoczone Królestwo

JETSTREAM EXEC

Zjednoczone Królestwo

JETT8 A/L CARGO

Singapur

JOHN MASON ACFT SVCS

Zjednoczone Królestwo

JOHNSON FRANKLIN

Stany Zjednoczone

JOHNSON SC AND SON

Stany Zjednoczone

JOHNSONS AIR LTD

Ghana

JOKLAFLUG

Islandia

JOLUK AVTN

Stany Zjednoczone

JP MORGAN CHASE CY

Stany Zjednoczone

KAISERAIR

Stany Zjednoczone

KANGRA AVIATION (FA)

Republika Południowej Afryki

KAY R

Zjednoczone Królestwo

KENDRIS PRIVATE LTD

Szwajcaria

KENN BOREK AIR (A)

Kanada

KENYA AIRWAYS

Kenia

KERR-MCGEE

Stany Zjednoczone

KERZNER INTL.

Stany Zjednoczone

KEY AIR

Stany Zjednoczone

KEYPOINT AVIATION

Zjednoczone Królestwo

KIBRIS TURK HAVA YOL

Turcja

KING AIRLINES (2)

Nigeria

KLEIN TOOLS

Stany Zjednoczone

KMI MANAGEMENT

Stany Zjednoczone

KOHLER

Stany Zjednoczone

KRAFT

Stany Zjednoczone

KUWAIT AIRWAYS

Kuwejt

KUZU AIRLINES CARGO

Turcja

LANGLEY HOLDINGS

Zjednoczone Królestwo

LARVOTTO LP

Zjednoczone Królestwo

LAS VEGAS SANDS

Stany Zjednoczone

LEARJET

Stany Zjednoczone

LEDAIR CANADA

Kanada

LEGATUM AVIATION

Zjednoczone Królestwo

LEVEL 3 COMMUNICATN

Stany Zjednoczone

LIBERTY AVTN COMPANY

Zjednoczone Królestwo

LIBERTY MEDIA LLC

Stany Zjednoczone

LIBERTY MUTUAL

Stany Zjednoczone

LIBYAN ARAB AIRLINES

Libia

LIGHTAIR

Stany Zjednoczone

LINK AVIATION

Zjednoczone Królestwo

LOCKHEED MARTIN

Stany Zjednoczone

LOGANAIR

Zjednoczone Królestwo

LONDON AIR SERVICES

Kanada

LONDON CORPORATE JET

Zjednoczone Królestwo

LONDON EXEC AVIATION

Zjednoczone Królestwo

LONGTAIL AVTN

Bermudy (Zjednoczone Królestwo)

LOWE'S COMPANIES

Stany Zjednoczone

LUKOIL-AVIA SWISS

Szwajcaria

LWOOD AVIATION

Stany Zjednoczone

LYDD AIR LTD

Zjednoczone Królestwo

M G TRANSPORT

Stany Zjednoczone

MAINE AVIATION 2

Stany Zjednoczone

MALAYSIAN AIRLINES

Malezja

MANHATTAN JET CHTR

Zjednoczone Królestwo

MANN AIR LTD

Zjednoczone Królestwo

MARATHON OIL

Stany Zjednoczone

MARBYIA EXEC. FLIGHT

Arabia Saudyjska

MARKOSS AVIATION UK

Zjednoczone Królestwo

MARSHALL CAMBRIDGE

Zjednoczone Królestwo

MARTIN BAKER

Zjednoczone Królestwo

MAS AIRWAYS LTD

Zjednoczone Królestwo

MASCO

Stany Zjednoczone

MATTHEWS AVIATION

Zjednoczone Królestwo

MATTHEWS JOHN

Zjednoczone Królestwo

MAXJET AIRWAYS

Stany Zjednoczone

MAZAMA FINANCE

Stany Zjednoczone

MBI AVIATION

Stany Zjednoczone

MCAIR SERVICES

Zjednoczone Królestwo

MCCAIN FOODS

Kanada

MCDONALD'S CORP