ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 31

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 52
7 lutego 2009


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 031/01

Komunikat Komisji w sprawie kryteriów oceny pomocy państwa zawartych w komunikacie Komisji w sprawie niektórych aspektów prawnych produkcji kinematograficznych i innych produkcji audiowizualnych (komunikat dotyczący kinematografii) z dnia 26 września 2001 r. ( 1 )

1

2009/C 031/02

Wszczęcie postępowania (Sprawa COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) ( 1 )

2

2009/C 031/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5168 — EADS/SSTL) ( 1 )

3

2009/C 031/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler) ( 1 )

3

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2009/C 031/05

Kursy walutowe euro

4

2009/C 031/06

Nowy narodowy rewers obiegowych monet euro

5

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2009/C 031/07

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

6

2009/C 031/08

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

10

2009/C 031/09

Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych ( 1 )

14

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2009/C 031/10

Zaproszenie do składania wniosków 2009 — Działanie przygotowawcze MEDIA International

15

2009/C 031/11

MEDIA 2007 — Rozwój, dystrybucja, promocja i szkolenia — Zaproszenie do składania ofert — EACEA/36/08 — Wsparcie na rzecz współpracy sieciowej i mobilności studentów i szkoleniowców w Europie

17

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2009/C 031/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

19

2009/C 031/13

Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z pozwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

20

 

2009/C 031/14

Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/1


Komunikat Komisji w sprawie kryteriów oceny pomocy państwa zawartych w komunikacie Komisji w sprawie niektórych aspektów prawnych produkcji kinematograficznych i innych produkcji audiowizualnych (komunikat dotyczący kinematografii) z dnia 26 września 2001 r.

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 31/01)

Zgodnie z komunikatami Komisji z 2004 (1) i 2007 r. (2), przedłużającymi ważność kryteriów oceny pomocy państwa zawartych w komunikacie dotyczącym kinematografii z 2001 r. (3), Komisja przeprowadziła kompleksowe badania wpływu ekonomicznego i kulturowego, jaki wywiera obowiązek terytorialnego wykorzystania środków nałożony w ramach programu wsparcia dla branży filmowej. Badania zostały zapoczątkowane w dniu 24 sierpnia 2006 r. (4), a 6 lipca 2007 r. zorganizowano warsztaty dla zainteresowanych stron. Rezultaty badań opublikowano w dniu 22 maja 2008 r. (5)

Raport końcowy z badań nie jest rozstrzygający co do faktycznego wpływu ekonomicznego i kulturowego, jaki wywiera obowiązek terytorialnego wykorzystania środków nałożony w ramach programu wsparcia dla branży filmowej. Wyniki podkreślają więc potrzebę dalszej analizy przed zaproponowaniem zmiany obecnego kryterium oceny pomocy państwa zawartego w komunikacie dotyczącym kinematografii z 2001 r. i odnoszącego się do obowiązku terytorialnego wykorzystania środków, która będzie zgodna z podstawowymi zasadami zawartymi w Traktacie.

W opinii Komisji, bieżące kryteria oceny pomocy państwa mogą na chwilę obecną nadal być stosowane w celu promowania twórczości kulturalnej i będą gwarantować, że pomoc na rzecz produkcji filmowej i audiowizualnej nie wpłynie na konkurencję i warunki wymiany handlowej w stopniu sprzecznym ze wspólnym interesem. Jednak od czasu komunikatu dotyczącego kinematografii z 2001 r. pojawiło się wiele odmiennych tendencji, które będą wymagać udoskonalenia tych kryteriów we właściwym momencie.

Tendencje te obejmują wsparcie dla dziedzin aktywności innych niż produkcja filmowa i telewizyjna (takich jak dystrybucja filmów i wyświetlanie cyfrowe), więcej regionalnych programów wsparcia dla branży filmowej, jak również współzawodnictwo pomiędzy niektórymi państwami członkowskimi polegające na stosowaniu pomocy państwa dla przyciągnięcia inwestycji zagranicznych ze strony wielkich przedsiębiorstw, głównie amerykańskich, zajmujących się produkcją filmową. Wypracowanie odpowiednich kryteriów oceny z uwzględnieniem tak złożonych kwestii wymaga dyskusji z państwami członkowskimi oraz krajowymi i regionalnymi instytucjami wspierającymi branżę filmową.

Dlatego też Komisji zdecydowała, że będzie nadal stosować bieżące kryteria oceny do czasu wprowadzenia nowych zasad przyznawania pomocy państwa dla produkcji kinematograficznych i innych produkcji audiowizualnych, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r.


(1)  Dz.U. C 123, z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. C 134, z 16.6.2007, s. 5.

(3)  Dz.U. C 43, z 16.2.2002, s. 6.

(4)  Dz.U. S 173 z 12.9.2006, nr ref. 2006/S 173-183834.

(5)  http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#finalised.


7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/2


Wszczęcie postępowania

(Sprawa COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 31/02)

W dniu 29 stycznia 2009 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie, po wcześniejszym stwierdzeniu, iż zgłoszona sprawa wzbudza poważne wątpliwości co do jej zgodności ze wspólnym rynkiem. Niniejsze wszczęcie postępowania otwiera drugą fazę dochodzenia w stosunku do zgłoszonej koncentracji i nie determinuje końcowej decyzji w tej sprawie. Obecna decyzja jest oparta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004.

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 15 dni od daty niniejszej publikacji, aby mogły zostać w pełni wzięte po uwagę podczas procedury. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/3


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.5168 — EADS/SSTL)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 31/03)

W dniu 17 grudnia 2008 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32008M5168. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego (http://eur-lex.europa.eu).


7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/3


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 31/04)

W dniu 21 stycznia 2009 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32009M5420. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego (http://eur-lex.europa.eu).


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/4


Kursy walutowe euro (1)

6 lutego 2009 r.

(2009/C 31/05)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2796

JPY

Jen

116,7

DKK

Korona duńska

7,4516

GBP

Funt szterling

0,8706

SEK

Korona szwedzka

10,5655

CHF

Frank szwajcarski

1,5012

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

8,773

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

28,02

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

292,6

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7035

PLN

Złoty polski

4,5995

RON

Lej rumuński

4,2575

TRY

Lir turecki

2,0891

AUD

Dolar australijski

1,9407

CAD

Dolar kanadyjski

1,6001

HKD

Dolar hong kong

9,9228

NZD

Dolar nowozelandzki

2,4684

SGD

Dolar singapurski

1,9233

KRW

Won

1 764,06

ZAR

Rand

12,7049

CNY

Juan renminbi

8,7453

HRK

Kuna chorwacka

7,4045

IDR

Rupia indonezyjska

15 067,29

MYR

Ringgit malezyjski

4,6053

PHP

Peso filipińskie

60,4

RUB

Rubel rosyjski

46,4607

THB

Bat tajlandzki

44,818

BRL

Real

2,9229

MXN

Peso meksykańskie

18,3271

INR

Rupia indyjska

62,093


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/5


Nowy narodowy rewers obiegowych monet euro

(2009/C 31/06)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności, a także ogółu społeczeństwa, Komisja ogłasza wszystkie nowe wzory monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 8 grudnia 2003 r. (2), państwom członkowskim należącym do strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny ze Wspólnotą przewidujący emisję obiegowych monet euro, przysługuje prawo do emisji pewnej ilości okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym monety takie muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet euro, lecz na ich narodowym rewersie znajduje się wzór okolicznościowy.

Państwo emitujące: Niemcy

Upamiętniane miejsce: Region Saary

Opis motywu: Wewnętrzna część rewersu monety przedstawia kościół św. Ludwika w Saarbrücken. Pod wizerunkiem budynku widnieje nazwa „Saarland” oraz znak mennicy: „A”, „D”, „F” lub „J”. Po prawej stronie wizerunku widnieją inicjały projektanta Friedricha Brennera: „FB”. Na zewnętrznym otoku, w dolnej jego części, widnieje nazwa państwa emitującego „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND”, natomiast w jego części górnej oznaczenie roku wybicia (2009) i dwanaście gwiazd.

Maksymalny nakład: 30 milionów monet

Przybliżona data emisji: Luty 2009 r.

Napis na krawędzi monety: „EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT” oraz orzeł będący godłem Republiki Federalnej Niemiec


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich narodowych rewersów, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Ogólnych z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmian we wzorach narodowych rewersów monet euro.


ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/6


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2009/C 31/07)

Numer XA: XA 278/08

Państwo członkowskie: Francja

Region: Département de la Moselle

Nazwa programu pomocy: Aides aux investissements pour le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, des bioénergies est des économies d'énergies dans le secteur agricole

Podstawa prawna: Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Maksimum 270 000 EUR, w zależności od potrzeb oraz w ramach dostępnych środków budżetowych

Maksymalna intensywność pomocy: Wysokość pomocy nie powinna przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy w wysokości 50 % kwalifikowanych inwestycji na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (powiększonej o 10 % w przypadku młodych rolników) oraz 40 % w pozostałych regionach

Data realizacji: Od dnia opublikowania numeru, pod którym zarejestrowany został wniosek o zwolnienie, na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej i z zastrzeżeniem dostępności środków finansowych

Czas trwania programu pomocy: Trzy lata począwszy od otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję (z zastrzeżeniem dostępności środków finansowych)

Cel i zasady pomocy: Celem pomocy jest zastąpienie energii pochodzącej z nieodnawialnych źródeł systemami produkcji wykorzystującymi energię odnawialną i bioenergię, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa ograniczając przy tym emisję gazów cieplarnianych, bez sprzedaży wyprodukowanej energii. Kwalifikowane będą następujące inwestycje, pomocne w poprawie jakości oraz w ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego:

projekty wzorcowe mające korzystny wpływ na środowisko i w znacznym stopniu przyczyniające się do zwalczania emisji gazów cieplarnianych (maksymalna pomoc w wysokości 20 000 EUR),

urządzenia przeznaczone do suszenia siana, ziarna,

urządzenia do odzyskiwania ciepła itp.

Pomoc udzielana będzie na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, zgodnie ze wszystkimi zawartymi w nim zasadami

Sektory gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne w departamencie Moselle

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Strona internetowa: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Inne informacje: Aby zapewnić ścisłe przestrzeganie pułapów określonych w rozporządzeniu wspólnotowym dla każdego przewidzianego typu pomocy, wysokość pomocy będzie w stosownych przypadkach zredukowana, w zależności od wysokości środków finansowych pochodzących z innych źródeł publicznych.

Pomoc zarezerwowana będzie dla podmiotów, które nie korzystały z podobnych programów pomocy w ciągu poprzednich pięciu lat, z wyjątkiem podmiotów, które zamknęły poprzednie projekty

Numer XA: XA 280/08

Państwo członkowskie: Francja

Region: Département de la Moselle

Nazwa programu pomocy: Développement des filières atypiques, démarches qualité, volets „investissements” et „assistance technique”

Podstawa prawna: Artykuły 4 i 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 460 000 EUR rocznie z czego 400 000 EUR na „inwestycje” i 60 000 EUR na „pomoc techniczną”

Maksymalna intensywność pomocy: „Inwestycje”

Maksymalna kwota dotacji wynosi 20 000 EUR

„Pomoc techniczna”

Maksymalna kwota dotacji wynosi 80 % wydatków, w granicach pułapu 3 000 EUR za każdą usługę

Data realizacji: Od dnia opublikowania na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej numeru, pod którym zarejestrowany został wniosek o wyłączenie i z zastrzeżeniem dostępności środków finansowych

Czas trwania programu pomocy: Trzy lata począwszy od otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję (z zastrzeżeniem dostępności środków finansowych)

Cel i zasady pomocy: Celem pomocy jest udzielenie wsparcia w celu restrukturyzacji niektórych branży produkcji rolnej departamentu Moselle oraz rozwoju działań na rzecz jakości na etapie produkcji podstawowej. Wspierane będą: inicjatywy pozwalające na tworzenie nowych branży produkcji rolnej oraz tworzenie wartości dodanej na terenie gospodarstw rolnych, innowacyjne projekty i projekty tworzenia nietypowych sektorów. Pewne działania w ramach programu będą objęte art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, inne (wstępne badania) — art. 15 tego rozporządzenia

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne w departamencie Moselle

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Adres internetowy: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Inne informacje: Aby zapewnić ścisłe przestrzeganie pułapów określonych w rozporządzeniu wspólnotowym dla każdego przewidzianego typu pomocy, wysokość pomocy będzie w stosownych przypadkach zredukowana, w zależności od wysokości środków finansowych pochodzących z innych źródeł publicznych.

Pomoc zarezerwowana będzie dla organizacji producentów, które nie korzystały z podobnych programów pomocy w ciągu poprzednich pięciu lat, z wyjątkiem tych, które rozliczyły poprzednie projekty

Numer XA: XA 282/08

Państwo członkowskie: Francja

Region: Département de la Moselle

Nazwa programu pomocy: Diagnostic-conseil pour optimiser les investissements matériels et réduire les coûts de mécanisation (assistance technique)

Podstawa prawna: Artykuł 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Article L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Maksimum 68 000 EUR, w zależności od potrzeb oraz w granicach dostępnych środków budżetowych

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna kwota dotacji wynosi 80 %, w granicach następujących pułapów:

400 EUR na diagnostykę i doradztwo związane z inwestycjami materialnymi,

500 EUR na diagnostykę i doradztwo związane z redukcją kosztów mechanizacji

Data realizacji: Od dnia opublikowania na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej numeru, pod którym zarejestrowany został wniosek o wyłączenie i z zastrzeżeniem dostępności środków finansowych

Czas trwania programu pomocy: Trzy lata począwszy od otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję (z zastrzeżeniem dostępności środków finansowych)

Cel i zasady pomocy: Celem pomocy jest udzielenie wsparcia rolnikom w postaci diagnostyki, doradztwa i szkoleń, w celu optymalizacji ich inwestycji materialnych poprzez podejmowanie słusznych decyzji, szczególnie w zakresie ochrony i zarządzania zasobami naturalnymi.

Przestrzegane będą wszystkie warunki określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne w departamencie Moselle (rolnicy, grupy rolników, spółdzielnie użytkowania sprzętu rolniczego — CUMA)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Adres internetowy: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Inne informacje: Aby zapewnić ścisłe przestrzeganie pułapów określonych w rozporządzeniu wspólnotowym dla każdego przewidzianego typu pomocy, wysokość pomocy będzie w stosownych przypadkach zredukowana, w zależności od wysokości środków finansowych pochodzących z innych źródeł publicznych.

Pomoc zarezerwowana będzie dla podmiotów, które nie korzystały z podobnych programów pomocy w ciągu poprzednich pięciu lat, z wyjątkiem podmiotów, które rozliczyły poprzednie projekty

Numer XA: XA 348/08

Państwo członkowskie: Holandia

Region: Provincie Fryslân

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Nazwa beneficjenta:

S. Jelsma, Mienskerwei 2, 9262 SM Suameer, Nederland

Podstawa prawna: Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007, Hoofdstuk 1.3. Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing (blz 28).

www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: —

Maksymalna pomoc jednorazowa: 178 925 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc spełnia warunki ustanowione w art. 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 Biorąc pod uwagę, że objęte pomocą przedsiębiorstwo leży na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 %.

Przeniesienie leży w interesie publicznym, ma bowiem miejsce w kontekście wdrażania krajowej sieci ekologicznej oraz poprawy struktur rolnych, przyczyni się również do wyposażenia gospodarstwa w bardziej nowoczesne urządzenia oraz do wzrostu jego zdolności produkcyjnych. Całkowite koszty kwalifikowalne wynoszą 357 850 EUR, z czego 50 % kwalifikuje się do objęcia pomocą. Koszty te związane są ze zwiększeniem pojemności zbiorników do chłodzenia mleka, zwiększeniem obszaru pod płyty do magazynowania kiszonki, zwiększeniem powierzchni pomieszczeń ogólnego użytku, modernizacją pomieszczenia do składowania narzędzi, modernizacją obory bezuwięziowej oraz dalszym utwardzaniem podłoża

Data realizacji: Dzień 1 listopada 2008 r. lub po otrzymaniu od Komisji potwierdzenia odbioru (wraz z numerem identyfikacyjnym)

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Ostatnia płatność zostanie dokonana najpóźniej w listopadzie 2010 r.

Cel pomocy: Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cel drugorzędny: przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym, tj. w ramach wdrażania krajowej sieci ekologicznej oraz poprawy struktur rolnych. Zastosowano w tym przypadku możliwość, o której mowa w art. 6, pozwalającą na przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym, co skutkuje wprowadzeniem bardziej nowoczesnych urządzeń oraz zwiększeniem zdolności produkcyjnych

Sektor gospodarki: Rołnictwo

Podsektor: Gospodarstwo mleczarskie

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Fryslân (Friesland)

Sneekertrekweg 1

Leeuwarden

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Strona internetowa: www.fryslan.nl/regelgevingeuropa

Nazwa użytkownika: europa

Hasło: regelgeving

Informacje dotyczące procedury oraz mapa obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania dostępne są na stronie: www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007)

Numer XA: XA 407/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Northern Ireland

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Northern Ireland Fallen Stock Scheme

Podstawa prawna: Program jest fakultatywny.

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich ustaleń umożliwiających utylizację produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Od 1 grudnia 2008 r. do 31 marca 2009 r.: 0,24 mln GPB

Razem: 0,24 mln GPB

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy w przypadku kosztów transportu związanych ze zbiórką padłych zwierząt z gospodarstw przez zatwierdzone przedsiębiorstwo wynosi maksymalnie 100 % zgodnie z art. 16 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Intensywność pomocy w przypadku kosztów usuwania związanych z utylizacją lub spalaniem zwłok zwierzęcych przez zatwierdzone przedsiębiorstwo wynosi maksymalnie 75 % zgodnie z art. 16 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Data realizacji: 1 grudnia 2008 r. lub w dniu opublikowania programu przez Komisję na swojej stronie internetowej, w zależności od tego, który termin będzie późniejszy

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Program rozpocznie się 1 grudnia 2008 r. lub w dniu, kiedy Komisja opublikuje go na swojej stronie internetowej, w zależności od tego, który termin będzie późniejszy. Program kończy się dnia 31 marca 2009 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 31 marca 2009 r.

Cel pomocy: Cel programu jest taki sam, jak cel krajowego programu ds. padłych zwierząt (ang. National Fallen Stock Scheme) (Zjednoczone Królestwo) XA 168/07, który dobiega końca w listopadzie 2008 r., tzn. jest to stworzenie wspieranego przez państwo systemu dobrowolnych zapisów w odniesieniu do zbiórki i usuwania padłych zwierząt zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002. Jednakże element pomocowy ogłoszony w tym nowym programie jest ograniczony do MŚP z Irlandii Północnej, które zajmują się hodowlą bydła, i dotyczy zbiórki i usuwania padłych zwierząt wyłącznie z terenu Irlandii Północnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Organ ustawowy odpowiedzialny za program:

Department of Agriculture and Rural Development

Environmental Policy Branch

Room 654

Dundonald House

Upper Newtownards Road

BT4 3SB Belfast

Northern Ireland

Program pomocy realizowany przez:

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

PE1 1QF Peterborough

Adres internetowy: http://nfsco.co.uk/news/press-releases/northern-ireland-members/

Inne informacje: Krajowy program ds. padłych zwierząt (ang. National Fallen Stock Scheme) (Zjednoczone Królestwo) XA 168/07 dobiega końca w listopadzie 2008 r. Nowy ogłoszony program dotyczy tylko MŚP w Irlandii Północnej.

Komisja jest również proszona o odnotowanie, że:

National Fallen Stock Company pobiera obecnie od członków uczestniczących w krajowym programie ds. padłych zwierząt (Zjednoczone Królestwo) XA 168/07 roczną opłatę członkowską w wysokości 28 GBP. Proponuje się, by w miejsce opłaty członkowskiej od dnia 1 grudnia 2008 r. pobierać od członków niewielką opłatę administracyjną obejmującą miesiące, podczas których rzeczywiście korzystają oni z programu,

zgodnie z oczekiwaniami zmieniony krajowy program ds. padłych zwierząt ma być ogłoszony dla całego Zjednoczonego Królestwa w styczniu 2009 r.

Bardziej szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionej stronie internetowej


7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/10


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2009/C 31/08)

Numer XA: XA 350/08

Państwo członkowskie: Finlandia

Region: Finlandia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Podstawa prawna: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Łączny budżet roczny wynosi 3 mln EUR. Pomoc przyznawana będzie w latach 2009–2013

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji:

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej:

Cel pomocy: Pomoc przyznawana jest zarejestrowanym stowarzyszeniom pożytku publicznego i podmiotom publicznym. Końcowym beneficjentem jest rolnik uznany za małego przedsiębiorcę zajmującego się produkcją podstawową.

Pomoc jest realizowana na podstawie art. 15

Sektor(y) gospodarki: Kod NACE

A1 — Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Produkty wyszczególnione w załączniku 1 do Traktatu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Adres internetowy: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Inne informacje: Pomoc jest przyznawana i zarządzana przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii. Wielkość pomocy wynosi 3 mln EUR rocznie, czyli łącznie 15 mln EUR w latach 2009–2013. Pomoc może zostać przyznana z przeznaczeniem na realizację dużych, ogólnokrajowych projektów na rzecz rozwoju produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, których celem jest podnoszenie świadomości w zakresie wysokiej jakości produktów rolnych, gastronomii lub zdrowego odżywiania się oraz upowszechnianie wiedzy na te tematy.

Projekt może obejmować takie działania na rzecz rozwoju produkcji i wprowadzania produktów do obrotu jak: informowanie, badania, szkolenia i doradztwo dla rolników, organizowanie wymiany informacji pomiędzy podmiotami branży spożywczej, targi i wystawy. Projekt może być skierowany do rolników, konsumentów i podmiotów działających w branży spożywczej, takich jak profesjonalne kuchnie, placówki edukacyjne, media i eksperci w dziedzinie żywienia.

W praktyce funkcjonowanie programu pomocy polega na tym, że stowarzyszenia pożytku publicznego przeznaczają uzyskane w ramach pomocy środki na realizację przedsięwzięć skierowanych do innych grup, np. do konsumentów lub rolników. Na przykład projekt informowania o wartości odżywczej produktów może być skierowany do konsumentów, ale pośrednio przynosi korzyści również rolnikom wytwarzającym dane produkty, ponieważ wiedza taka może doprowadzić do wzrostu wartości tych produktów, a pośrednio również do wzrostu ich spożycia.

W ramach projektów nie wolno odnosić się do pochodzenia produktów ani do konkretnych produktów czy marek, a same projekty muszą być zgodne ze wspólnotowymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Ma to na celu zapobieganie zakłóceniom konkurencji.

Intensywność pomocy: przewidziana w przepisach wspólnotowych maksymalna intensywność pomocy w wysokości 100 % ograniczona jest przez § 6 ustawy o pomocy państwa, zgodnie z którym wypłata świadczenia całkowitego możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione i niezbędne dla osiągnięcia celów

Informowanie

Informowanie może dotyczyć na przykład sezonów na poszczególne rodzaje żywności oraz tematów mających na celu pobudzenie zainteresowania konsumentów odżywianiem się w sposób korzystny dla samopoczucia i zdrowia. Może to również obejmować publikowanie przepisów w elektronicznej książce kucharskiej lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Inne działania mogą obejmować konferencje prasowe, seminaria, wizyty i wystawy tematyczne dla dziennikarzy zajmujących się tematyką gastronomiczną, konsumencką i gospodarczą oraz dla szkół.

Zalicza się tu również opracowywanie stron internetowych i zamieszczanie w sieci materiałów edukacyjnych, które mogą być również wydawane drukiem, a dotyczyć na przykład pozyskiwania, przetwarzania, właściwości i zastosowań miodu.

Celem kampanii skierowanej do pracowników opieki zdrowotnej może być upowszechnianie wśród pracowników opieki zdrowotnej i rodziców wiedzy na temat zdrowego odżywiania się oraz wpływanie na nawyki żywieniowe rodzin posiadających dzieci poprzez dostarczanie im informacji i narzędzi pomagających dokonywać wyborów żywieniowych korzystnych dla samopoczucia i zdrowia.

Stołówki w szkołach i inne stołówki można informować na tematy związane z wykorzystaniem produktów ekologicznych. Informowanie może wiązać się także z różnymi pracami przygotowawczymi, np. z opracowywaniem strategii, badaniami rynku i podróżami studyjnymi

Szkolenia

Szkolenie dla rolników może obejmować między innymi kursy zbieractwa, w ramach których uczestnicy zapoznają się z np. 2–4 roślinami lub grzybami i zdają egzamin ze zdobytej wiedzy. Pozytywny wynik egzaminu odnotowywany jest w karcie zbieracza. Kursy zbieractwa mogą być organizowane jedynie w okresach, w których płody będące przedmiotem kursu występują w przyrodzie.

Aby móc rozwijać produkcję, rolnicy potrzebują informacji na przykład o właściwościach produktów uprawianych w sposób ekologiczny. W tym celu organizowane będą szkolenia we współpracy z organizacjami branżowymi

Wymiana informacji

Wymiana informacji może obejmować organizację targów, wystaw, konkursów i innych imprez wspierających wymianę informacji w branży spożywczej oraz uczestnictwo w takich imprezach

Doradztwo

Pomoc może zostać przyznana z przeznaczeniem na doradztwo dla rolników

Numer XA: XA 353/08

Państwo członkowskie: Finlandia

Region: Cała Finlandia

Nazwa programu pomocy: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Podstawa prawna: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 1,2 mln EUR rocznie. Pomoc przyznawana będzie w latach 2009–2013

Maksymalna intensywność pomocy: Przewidziana w przepisach wspólnotowych maksymalna intensywność pomocy w wysokości 100 % ograniczona jest przez § 6 ustawy o pomocy państwa, zgodnie z którym wypłata świadczenia całkowitego możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione i niezbędne dla osiągnięcia celów

Data realizacji:

Czas trwania programu pomocy:

Cel pomocy: Pomoc przyznawana jest zarejestrowanym stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego, organom administracji państwowej oraz innym podmiotom publicznym. Końcowym beneficjentem jest rolnik uznany za małego przedsiębiorcę zajmującego się produkcją pierwotną.

Pomoc jest realizowana na podstawie art. 15 ust. 2 lit. a), c), d) oraz e) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(y) gospodarki: Kod NACE

A1 — Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Produkty wyszczególnione w załączniku 1 do Traktatu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Adres internetowy: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Inne informacje: Pomoc jest przyznawana i zarządzana przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii. Wielkość pomocy wynosi 1,2 mln EUR rocznie, czyli łącznie 6 mln EUR w latach 2009–2013. Pomoc może zostać przyznana na ogólnokrajowe projekty w ramach realizacji strategii jakości w branży spożywczej, której koordynacją zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii. Projekty muszą przyczyniać się do poprawy konkurencyjności branży spożywczej, wzmocnienia jego odpowiedzialności społecznej (między innymi do rozwoju systemów identyfikowalności i przestrzegania zasad etyki) oraz zwiększenia wiedzy konsumentów o funkcjonowaniu tej branży.

Projekt może obejmować działania na rzecz wzmocnienia łańcucha wartości w branży spożywczej lub na rzecz poprawy jakości produktów lub procesów, takie jak informowanie, badania, szkolenia i doradztwo dla producentów produktów rolnych oraz organizowanie wymiany informacji pomiędzy podmiotami branży spożywczej. Projekt może być skierowany do producentów rolnych, konsumentów i podmiotów działających w branży spożywczej, takich jak profesjonalne kuchnie, placówki edukacyjne, media i eksperci w dziedzinie żywienia. Końcowym beneficjentem jest rolnik uznany za małego przedsiębiorcę zajmującego się produkcją podstawową.

W praktyce funkcjonowanie programu pomocy polega na tym, że beneficjenci pomocy (zarejestrowane stowarzyszenia i organizacje, zakłady badawcze, organy administracji państwowej i inne podmioty publiczne) przeznaczają uzyskane w ramach pomocy środki na realizację ogólnokrajowych przedsięwzięć, często przynoszących korzyści całemu łańcuchowi żywieniowemu. Na przykład projekt obejmujący informowanie o pracach podjętych na rzecz poprawy jakości produktów w jakimś sektorze produkcji może być skierowany do konsumentów. Pośrednio jednak przynosi on korzyści również producentom rolnym wytwarzającym dane produkty, ponieważ wiedza taka może doprowadzić do wzrostu zaufania do takiej produkcji i tych produktów, a tym samym ich wartości, a pośrednio również do wzrostu ich spożycia.

W ramach projektów nie wolno odnosić się do pochodzenia produktów ani do konkretnych produktów czy marek, a same projekty muszą być zgodne ze wspólnotowymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Ma to na celu zapobieganie zakłóceniom konkurencji.

Przewidziana w przepisach wspólnotowych maksymalna intensywność pomocy w wysokości 100 % ograniczona jest przez § 6 ustawy o pomocy państwa, zgodnie z którym wypłata świadczenia całkowitego możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione i niezbędne dla osiągnięcia celów

Informowanie

Informowanie nie może zawierać elementów reklamy

Za kwalifikowalne uznaje się następujące działania informacyjne:

artykuły i informacje prasowe (np. na temat nowych sposobów zapewnienia dobrostanu zwierzętom gospodarskim lub na temat elektronicznych systemów wymiany informacji w ramach nadzoru produkcji rolnej),

konferencje prasowe, seminaria, wizyty i wystawy poświęcone aktualnej tematyce z dziedziny produkcji rolnej, przeznaczone dla dziennikarzy zajmujących się tematyką gastronomiczną, konsumencką i gospodarczą oraz dla szkół,

opracowywanie stron internetowych i zamieszczanie w sieci materiałów edukacyjnych, które mogą być również wydawane drukiem (np. na temat wymagań w zakresie higieny przy zbiorze jagód, ochrony zbóż przed chorobami, przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt, praktyk gospodarskich zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju czy oczekiwań i praw konsumentów),

informowanie profesjonalnych kuchni (w szkołach i tym podobnych placówkach), na przykład o kwestiach związanych z zaopatrywaniem się w produkty na rynku lokalnym.

Informowanie może wiązać się także z różnymi pracami przygotowawczymi, np. z opracowywaniem strategii, badaniami rynku i podróżami studyjnymi

Szkolenia

Szkolenie dla producentów rolnych może obejmować np. szkolenia w zakresie higieny przy zbiorze jagód, w ramach których zbieracze zapoznają się z zasadami higieny przy zbiorze i transporcie jagód, a także szkolenia w zakresie kontroli stanu zdrowia zwierząt oraz prowadzenie ksiąg elektronicznych

Wymiana informacji

Wymiana informacji może obejmować organizację wystaw, konkursów i innych imprez wspierających wymianę informacji w branży spożywczej oraz uczestnictwo w takich imprezach

Doradztwo

Pomoc może zostać przyznana z przeznaczeniem na doradztwo dla producentów rolnych

Numer XA: XA 398/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: North-East England

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Living North Pennines

Podstawa prawna: National Heritage Act (1980)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 76 508 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy wynosi maksymalnie 100 %; zostanie one wykorzystana na pokrycie kosztów rzeczywistych poniesionych w związku z inwestycjami lub kapitalnymi remontami, mającymi na celu zachowanie nieprodukcyjnych obiektów dziedzictwa kulturalnego umiejscowionych na terenie gospodarstw rolnych. Pomoc wypłacana będzie zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Data realizacji: Program rozpocznie się 28 listopada 2008 r. lub w dniu, w którym zostanie opublikowany przez Komisję Europejską, w zależności od tego, który z tych terminów będzie późniejszy

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Program rozpocznie się w dniu 28 listopada 2008 r. lub w dniu, w którym zostanie opublikowany przez Komisję Europejską, w zależności od tego, który z tych terminów będzie późniejszy. Program zakończy się dnia 31 grudnia 2010 r. Ostatnia płatność zostanie zrealizowana dnia 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy: Pomoc dotyczy remontów kapitalnych mających na celu zachowanie nieprodukcyjnych obiektów dziedzictwa kulturalnego umiejscowionych na terenie gospodarstw rolnych. Planowane prace obejmują remont ścian obiektu polegający na naprawie i rekonstrukcji spoin oraz podpór obiektu, co ma zapobiec jego zawaleniu się. Działanie to jest zgodne z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(y) gospodarki: Rolnictwo — firma rolnicza musi zaliczać się do MŚP zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Organ ustawowy odpowiedzialny za program:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Program pomocy realizowany przez:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Adres internetowy: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Inne informacje: Więcej szczegółowych informacji na temat kwalifikowalności oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionych stronach internetowych


7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/14


Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 31/09)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Trasa

Wyspy Kanaryjskie (Gran Canaria – Teneryfa Płn. i Płd., Gran Canaria – Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, Teneryfa Płn. i Płd. – La Gomera – La Palma, La Palma – Lanzarote)

Data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej

Data opublikowania niniejszego ogłoszenia

Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznej

Dirección General de Aviación Civil

Sudireción General de Transporte Aéreo

Area de Explotación

Tel.: (34-91) 59 77 505

Fax (34-91) 59 78 643

E-mail: mmederos@fomento.es


V Ogłoszenia

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

Komisja

7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/15


Zaproszenie do składania wniosków 2009 — Działanie przygotowawcze MEDIA International

(2009/C 31/10)

1.   Cele i opis

Działanie przygotowawcze MEDIA International ma na celu zbadanie i przetestowanie działań w zakresie współpracy między europejskimi specjalistami filmowymi a specjalistami z krajów trzecich. Obejmuje ono:

wspieranie szkoleń,

wspieranie dystrybucji,

wspieranie promocji,

wspieranie rozwoju sieci kin,

wspieranie rosnącego zapotrzebowania ze strony publiczności.

W ramach programu prac działania przygotowawczego MEDIA International na rok 2009 Komisja niniejszym zaprasza kandydatów do składania wniosków.

2.   Kwalifikujący się wnioskodawcy

W ramach niniejszego zaproszenia przyjmowane są wnioski od osób prawnych z 27 państw członkowskich UE oraz wszystkich krajów trzecich. Szczegółowe warunki określa program prac działania przygotowawczego MEDIA International na rok 2009.

3.   Budżet projektów

Maksymalny budżet dostępny w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 4,96 mln EUR.

Wsparcie finansowe Wspólnoty nie może przekroczyć 50 %, 75 % lub 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych, w zależności od charakteru działania.

Wkład finansowy zostanie przyznany w postaci dotacji.

4.   Ocena i selekcja wniosków

Otrzymane wnioski zostaną ocenione przez Komisję z pomocą niezależnych ekspertów. Kryteria stosowane do oceny określone są w programie prac działania przygotowawczego MEDIA International na rok 2009. Wnioski ocenione pozytywnie zostaną uszeregowane pod względem jakości.

Procedura oceny wniosków o przyznanie dotacji przez Komisję jest określona w rozporządzeniu finansowym mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1).

5.   Terminy składania wniosków

Wnioski należy przesłać najpóźniej do dnia 2 czerwca 2009 r. na adres:

Ms Aviva Silver

European Commission

Directorate-General Information Society and Media

Directorate A — Audiovisual, Media and Internet

Unit A2 — MEDIA programme and media literacy

Office BU33 02/005

B-1049 Brussels

6.   Szczegółowe informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków wraz z programem prac działania przygotowawczego MEDIA International na rok 2009 i formularzami wniosków można znaleźć pod następującym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/media

Wnioski muszą spełniać wszystkie warunki określone w zaproszeniu do składania wniosków oraz muszą zostać złożone na udostępnionych formularzach.


(1)  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).


7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/17


MEDIA 2007 — ROZWÓJ, DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I SZKOLENIA

Zaproszenie do składania ofert — EACEA/36/08

Wsparcie na rzecz współpracy sieciowej i mobilności studentów i szkoleniowców w Europie

(2009/C 31/11)

1.   Cele i opis

Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków zostało wydane na podstawie decyzji nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007).

Jednym z celów programu jest zachęcanie do wymian i współpracy poprzez wspieranie współpracy sieciowej europejskich podmiotów z branży szkoleń, w szczególności instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji szkolenia zawodowego i partnerów z sektora audiowizualnego oraz propagowanie mobilności studentów i szkoleniowców w Europie.

2.   Kwalifikujący się wnioskodawcy

Niniejsze ogłoszenie jest skierowane do ogólnoeuropejskiego konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji szkolenia zawodowego i partnerów z sektora audiowizualnego, których działalność przyczynia się do osiągnięcia ww. celów programu MEDIA, o których mowa w decyzji Rady.

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów:

27 państwach Unii Europejskiej,

krajach EFTA, Szwajcarii i Chorwacji.

3.   Kwalifikujące się działania

Kwalifikują się następujące działania lub działalność mające miejsce w krajach MEDIA:

działania mające na celu rozwijanie zdolności przyszłych specjalistów z sektora audiowizualnego do zrozumienia i włączenia wymiaru europejskiego do swojej pracy poprzez poszerzanie wiedzy specjalistycznej w następujących dziedzinach:

szkolenia w zakresie ekonomicznych, finansowych i handlowych aspektów zarządzania,

szkolenia w zakresie nowych technologii audiowizualnych,

szkolenia w zakresie opracowywania projektu scenariusza.

Czas trwania działania (= okres kwalifikowalności kosztów) wynosi 12 miesięcy (maksymalnie do 18 miesięcy w należycie uzasadnionych przypadkach).

Działanie musi być podjęte w okresie pomiędzy 1 września 2009 r. a 30 czerwca 2011 r.

4.   Kryteria przyznawania dotacji

Punkty (na 100 możliwych) zostaną przyznane kwalifikującym się wnioskom na podstawie następujących wskaźników:

jakość proponowanego działania (20 pkt.)

zarządzanie projektem (20 pkt.)

jakość konsorcjum (20 pkt.)

wymiar europejski (20 pkt.)

skutki (20 pkt.)

5.   Budżet

Całkowity dostępny budżet wynosi 1 900 000 EUR.

Wkład finansowy przyznawany jest w formie dotacji. Finansowe wsparcie za strony Komisji nie może przekroczyć 50 % lub 75 % całkowitych kwalifikujących się kosztów.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.

6.   Termin składania wniosków

Wnioski należy przesyłać do Agencji Wykonawczej (EACEA) najpóźniej do dnia 27 marca 2009 r. na poniższy adres:

Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)

Call for proposals EACEA 36/2008/„MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers in Europe”

Mr Constantin Daskalakis

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Brussels

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, należycie podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania prawnych zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek.

Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną odrzucone.

7.   Szczegółowe informacje

Pełny tekst przewodnika wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie internetowej pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm

Wnioski muszą spełniać wszelkie warunki przedstawione w przewodniku, należy je składać na odpowiednich formularzach i muszą zawierać wszystkie informacje i załączniki wymienione w treści zaproszenia.


PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja

7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/19


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 31/12)

1.

W dniu 30 stycznia 2009 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Atlantia S.p.A. (Włochy) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady, wraz z przedsiębiorstwem Acciona (Hiszpania), wspólną kontrolę nad częścią przedsiębiorstwa Itínere (Hiszpania).

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Atlantia: płatne autostrady we Włoszech i za granicą,

w przypadku przedsiębiorstwa Acciona: infrastruktura, energia, woda i usługi koncesyjne,

w przypadku przedsiębiorstwa Itínere: aktywa, do których odnosi się zgłoszenie, to płatne autostrady w Chile.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32.


7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/20


Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z pozwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2009/C 31/13)

Minister Gospodarki niniejszym zawiadamia, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów.

Obszar, którego dotyczy wniosek znajduje się w prowincji Brabancja Północna i został wyznaczony w następujący sposób:

a)

linia prosta od punktu P do punktu A do punktu jej przecięcia z linią wyznaczającą środek biegu rzeki Amer, w pobliżu punktu B;

b)

linia wyznaczająca środek biegu rzeki Amer i następnie Bergsche Maas od przecięcia, o którym mowa w punkcie a. powyżej do punktu C wyznaczającego środek Bergsche Maas;

c)

linie proste pomiędzy parami punktów C–D oraz D–E;

d)

linia prosta biegnąca od punktu E do punktu F aż do punktu jej przecięcia z linią wyznaczającą środek biegu rzeki Amer, w pobliżu punktu F;

e)

linia wyznaczająca środek Bergsche Maas od przecięcia, o którym mowa w punkcie d. powyżej, do punktu, w którym przecina ją linia współrzędnej x = 137100.00, w pobliżu punktu G;

f)

linia graniczna między prowincjami Gelderland i Brabancja Północna od punktu przecięcia, o którym mowa w pkt e. powyżej, do punktu przecięcia z linią łączącą punkt J z punktem I, w pobliżu punktu H;

g)

linia prosta od punktu przecięcia, o którym mowa w punkcie f. powyżej, do punktu I;

h)

linia prosta prowadzona od punktu I do punktu J, do punktu przecięcia z linią pomiędzy punktami o współrzędnych x = 164000.00, y = 421000.00 oraz x = 189000.00, y = 373000.00, w pobliżu punktu K;

i)

linia prosta prowadzona od punktu przecięcia, o którym mowa w punkcie h. powyżej, do punktu przecięcia z linią prostą od punktu N do punktu M z linią biegnącą pomiędzy punktami o współrzędnych x = 164000.00, y = 421000.00 oraz x = 189000.00, y = 73000.00, w pobliżu punktu L;

j)

linia prosta od punktu przecięcia, o którym mowa w punkcie i. powyżej, do punktu M;

k)

linie proste między parami punktów M–N, N–O oraz O–P.

Współrzędne punktów, o których mowa, są następujące:

Punkt

X

Y

A

115338.00

413290.00

B

115338.00

413678.55

C

120700.00

414650.00

D

120000.00

418500.00

E

135000.00

418500.00

F

136200.28

416299.48

G

137100.00

416580.00

H

153173.00

419368.00

I

153329.00

419368.00

J

162400.00

419368.00

K

164850.00

419368.00

L

187645.83

375600.00

M

186939.00

375600.00

N

151430.00

375600.00

O

130074.00

390264.00

P

115338.00

390264.00

Obszar wyznaczony przez następujące punkty oraz linie proste nie należy do wyżej wspomnianego obszaru:

Punkt

X

Y

1

130074.00

416300.00

2

130074.00

416300.00

3

130074.00

393000.00

4

130074.00

393000.00

Współrzędne podano zgodnie z narodowym systemem triangulacji (RD).

Na podstawie powyższego opisu, powierzchnia wyznaczonego obszaru wynosi 2 026 km2.

Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. 15 Ustawy o górnictwie (Mijnbouwwet) (Dziennik Ustaw (Staatsblad) 2002, nr 542), Minister Gospodarki niniejszym zaprasza zainteresowane strony do składania konkurencyjnych wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na obszarze, jaki wyznaczają wymienione punkty i współrzędne.

Organem upoważnionym do wydawania zezwoleń jest Minister Gospodarki. Kryteria, warunki i wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 i art. 6 ust. 2 wyżej wymienionej dyrektywy, określa Ustawa o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) 2002, nr 542).

Wnioski można przesyłać przez 13 tygodni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na następujący adres:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP A/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Wnioski, które wpłyną po upływie powyższego terminu, nie będą rozpatrywane.

Decyzja w sprawie wniosków zostanie podjęta w ciągu dwunastu miesięcy od upływu wspomnianego terminu.

Dodatkowych informacji udziela pan E. J. Hoppel pod nr telefonu: (31-70) 379 77 62.


7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/s3


NOTA DO CZYTELNIKA

Instytucje postanowiły zaprzestać umieszczania w swoich tekstach wzmianek o ostatnich zmianach cytowanych aktów.

O ile nie określono inaczej, akty, do których następują odesłania w opublikowanych tekstach, są aktami obecnie obowiązującymi.