ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 314

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
9 grudnia 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Bank Centralny

2008/C 314/01

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 listopada 2008 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (CON/2008/70)

1

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja
Eurojust

2008/C 314/02

Komunikat dotyczący Praktycznych ustaleń w sprawie zasad współpracy pomiędzy Eurojust-em a OLAF-em

3

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 314/03

Kursy walutowe euro

8

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2008/C 314/04

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej ( 1 )

9

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2008/C 314/05

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac Możliwości siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

11

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja

2008/C 314/06

Planowane zamknięcie akt skargi 2007/2001

12

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2008/C 314/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5358 — Arizona/Abieta) ( 1 )

14

 

2008/C 314/08

Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Rezolucje, zalecenia i opinie

OPINIE

Europejski Bank Centralny

9.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 314/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 18 listopada 2008 r.

wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 24 października 2008 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (1) (zwanej dalej „projektowaną dyrektywą”).

Właściwość EBC do wydania opinii w sprawie projektowanej dyrektywy wynika z art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

1.   Uwagi ogólne

1.1

EBC zauważa, że obecny kryzys na rynkach finansowych potwierdził kluczową rolę systemów gwarancji depozytów dla utrzymania zaufania deponentów, a zatem dla zabezpieczenia stabilności finansowej. EBC popiera podstawowy cel polegający na zwiększeniu zaufania deponentów i rozumie, że z uwagi na pilny charakter regulowanych kwestii projektowana dyrektywa koncentruje się na podwyższeniu wysokości gwarancji w krajowych systemach gwarantowania depozytów (zwanych dalej „systemami krajowymi”) zgodnie z ustaleniami Rady ECOFIN z dnia 7 października 2008 r. (2), skróceniu terminu spłaty oraz rezygnacji z obecnych zasad dotyczących udziału własnego.

1.2

EBC popiera jednocześnie zamierzoną przez Komisję kontynuację prac nad ujednoliceniem systemów krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem harmonizacji mechanizmów ich finansowania, jak również planowane złożenie w tej sprawie sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 31 grudnia 2009 r. (3). Biorąc pod uwagę znaczenie metod finansowania systemów krajowych dla skuteczności mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo finansowe oraz zapewnienia stabilności finansowej, EBC wyraża chęć włączenia się w przyszłe prace Komisji w tym zakresie i liczy na terminowe sporządzenia sprawozdania Komisji. W tym kontekście EBC podkreśla, że metody finansowania systemów krajowych muszą m.in. być zgodne z zakazem finansowania ze środków banku centralnego przewidzianym w Traktacie, a w szczególności z zakazem udzielania przez banki centralne pożyczek na pokrycie deficytu lub jakichkolwiek innych kredytów w rozumieniu art. 101 Traktatu (4). Kwestie te zostały omówione w sposób bardziej szczegółowy w poprzednich opiniach EBC dotyczących projektowanych przepisów krajowych (5) oraz w Raportach EBC o konwergencji (6).

2.   Uwagi szczegółowe

2.1   Wysokość gwarancji

EBC z zadowoleniem przyjmuje podwyższenie minimalnej wysokości gwarancji depozytów do 50 000 euro z końcem 2008 r., jak również dalsze jej podwyższenie do kwoty 100 000 euro (7), zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 7 października 2008 r. (8) Jednocześnie EBC podkreśla, że dalsze podwyższanie zakresu gwarancji ponad tę drugą kwotę powinna poprzedzić ścisła koordynacja na poziomie UE, gdyż utrzymywanie się istotnych różnic pomiędzy środkami stosowanymi w poszczególnych krajach może mieć skutek odwrotny od zamierzonego i spowodować zakłócenia na wspólnym rynku.

2.2   Skrócenie terminu spłaty

EBC z zadowoleniem przyjmuje zamiar znaczącego skrócenia terminów spłaty depozytów gwarantowanych i wzmocnienia w ten sposób zaufania deponentów (9). W związku z powyższym EBC pragnie podkreślić, iż przeprowadzona niedawno na poziomie międzynarodowym analiza pokazała kluczowe znaczenie szybkiej spłaty należności deponentów dla skutecznej ochrony depozytów. Wskazane jest przy tym pragmatyczne podejście do kwestii koniecznego skrócenia terminów spłat, co umożliwi utrzymanie wiarygodności systemów gwarancji depozytów. Oznacza to konieczność wprowadzenia efektywnych procedur ustalania roszczeń oraz spłat na rzecz deponentów, jak również zapewnienia dostępności wystarczającego finansowania. W szczególności należy wprowadzić procedury, które w przypadku upadłości banku prowadzącego działalność transgraniczną zagwarantują taką samą efektywność spłat na rzecz deponentów, jak w przypadku upadłości banku prowadzącego działalność tylko w jednym państwie członkowskim. EBC sugeruje ponadto uzupełnienie planów Komisji zbadania możliwości dalszej harmonizacji metod finansowania systemów krajowych o przegląd efektywności procedur spłat. EBC wskazuje również, że kolejnym czynnikiem — obok skrócenia okresu spłaty — który może wzmocnić zaufanie do systemów gwarancji depozytów jest poprawa znajomości warunków ochrony depozytów, m.in. poprzez odpowiednie informowanie o tych warunkach przez instytucje kredytowe.

Frankfurt nad Menem, dnia 18 listopada 2008 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2008) 661, wersja ostateczna.

(2)  Zob. komunikat prasowy z 2894. posiedzenia Rady (13784/08), dostępny na stronie Rady pod adresem www.consilium.europa.eu, cytowany w szóstym akapicie pkt 1 uzasadnienia projektowanej dyrektywy.

(3)  Artykuł 12 dyrektywy 94/19/WE w brzmieniu zmienionym przez art. 1 pkt 6 projektowanej dyrektywy; por. motywy 1 i 7 do projektowanej dyrektywy.

(4)  Interpretowanego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. określającym definicje w celu zastosowania zakazów określonych w art. 104 i 104b ust. 1 Traktatu (Dz.U. L 332 z 31.12.1993, s. 1).

(5)  Zob. punkty 11-14 opinii EBC CON/2001/32 z dnia 11 października 2001 r. wydanej na wniosek ministerstwa finansów Portugalii w sprawie projektu dekretu zmieniającego ramy prawne instytucji kredytowych i przedsiębiorstw finansowych; punkty 11-13 opinii EBC CON/2005/50 z dnia 1 grudnia 2005 r. wydanej na wniosek Národná banka Slovenska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy nr 118/1996 Z.z. o ochronie depozytów bankowych oraz o zmianie innych ustaw, z późn. zm.; punkty 2.1-2.3 opinii EBC CON/2007/26 z dnia 27 sierpnia 2007 r. wydanej na wniosek Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym; oraz punkty 2.2-2.8 opinii EBC CON/2008/5 z dnia 17 stycznia 2008 r. wydanej na wniosek Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

(6)  Zob. np. Raport EBC o konwergencji z grudnia 2006 r., s. 30.

(7)  Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 94/19/WE, w brzmieniu zmienionym przez art. 1 pkt 3 ppkt a) projektowanej dyrektywy oraz uzupełnionym przez pierwszy i drugi akapit art. 2 ust. 1 projektowanej dyrektywy, przewidujący stosowanie podwyższonego pokrycia ze skutkiem wstecznym od dnia 15 października 2008 r.; por. motyw 3 projektowanej dyrektywy oraz pkt 5.3 uzasadnienia projektowanej dyrektywy.

(8)  Rada uzgodniła, że „wszystkie państwa członkowskie zapewnią poszczególnym właścicielom rachunków oszczędnościowych ochronę w ramach gwarancji depozytów przez wstępny okres co najmniej jednego roku na kwotę co najmniej 50 000 EUR, uznając, że wiele państw członkowskich postanowiło podnieść kwoty minimalne podlegające ochronie do 100 000 EUR”.

(9)  Artykuł 1 pkt 3 dyrektywy 94/19/WE, w brzmieniu zmienionym przez art. 1 pkt 1 projektowanej dyrektywy, oraz art. 10 ust. 1 i 2 dyrektywy 94/19/WE, w brzmieniu zmienionym przez art. 1 pkt 5 projektowanej dyrektywy; por. motyw 5 projektowanej dyrektywy oraz pkt 5.1 uzasadnienia projektowanej dyrektywy.


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Eurojust

9.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 314/3


Komunikat dotyczący „Praktycznych ustaleń w sprawie zasad współpracy pomiędzy Eurojust-em a OLAF-em”

(2008/C 314/02)

W dniu 24 września 2008 r. Eurojust, organ współpracy sądowej w Unii Europejskiej, oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) podpisały dokument w sprawie praktycznych ustaleń, dotyczący dalszej poprawy koordynacji i współpracy w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkich innych przestępstw przeciwko interesom finansowym Wspólnoty Europejskiej. Dokument w sprawie praktycznych ustaleń zawiera zasady bliskiej i zacieśnionej współpracy oraz przepisy dotyczące wymiany danych ogólnych oraz osobowych. Rada zatwierdziła ustalenia praktyczne w dniu 25 lipca 2008 r.


ZAŁĄCZNIK

Practical Agreement on arrangements of cooperation between Eurojust and OLAF

EUROJUST AND OLAF,

Hereinafter referred to as „the Parties”,

Having regard to the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust and the Commission Decision of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) as well as Regulations (EC) No 1073/1999 and (Euratom) No 1074/1999 and the tasks, objectives and responsibilities assigned to Eurojust and OLAF in the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests;

Having regard to the opinion of the Joint Supervisory Body of Eurojust of 26 April 2007, re-iterated on 24 April 2008;

After consulting the European Data Protection Supervisor;

Considering that Article 26(3) of the Council Decision setting up Eurojust stipulates that Eurojust shall establish and maintain close co-operation with OLAF;

Considering Articles 26(4) and 27 of the Council Decision setting up Eurojust explicitly dealing with the exchange of information;

Considering the Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams as well as Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 2000 and in particular the provision for the setting up of Joint Investigation Teams;

Considering that both Parties have adequate rules in place regarding the protection of personal data;

Considering that it is within the common interest of Eurojust and OLAF to enhance their co-operation, in an effort to make the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests as efficient as possible and to avoid duplication of effort wherever possible,

HAVE AGREED:

CHAPTER 1

DEFINITIONS AND PURPOSE OF THE PRACTICAL AGREEMENT ON ARRANGEMENTS OF COOPERATION

Point 1

Definitions

For the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation:

1.

„Eurojust Decision” means the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (1);

2.

„Rules of Procedure of Eurojust” means the Rules of Procedure of Eurojust (2);

3.

„Eurojust” means the unit set up by the Eurojust Decision;

4.

„OLAF” means the European Anti-Fraud Office established by the Commission Decision of 28 April 1999 (3), carrying out the administrative investigation tasks set out in Council Regulation (EC) No 1073/1999 (4) and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 (5);

5.

„President of the College” means the President as elected by the College, as referred to in Article 28 of the Eurojust Decision;

6.

„Director of OLAF” means the Director, as referred to in Article 12 of Regulation (EC) No 1073/1999 and Regulation (Euratom) No 1074/1999;

7.

„College” means the College of Eurojust, as referred to in Article 10 of the Eurojust Decision;

8.

„Eurojust National Member” means the national member seconded to Eurojust by each Member State, as referred to in Article 2(1) of the Eurojust Decision;

9.

„Assistant” means a person who may assist each Eurojust National Member, as referred to in Article 2(2) of the Eurojust Decision, unless defined otherwise in this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

10.

„Administrative Director” means the Administrative Director as referred to in Article 29 of the Eurojust Decision;

11.

„Eurojust Staff” means the staff referred to in Article 30 of the Eurojust Decision;

12.

„Competent OLAF Unit” means the unit within OLAF, whose tasks comprise, amongst others, liaising with national judicial authorities;

13.

„OLAF Staff” means staff as referred to in Article 6(1) of Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office (OLAF);

14.

„Data Protection Provisions” means, within Eurojust, the applicable data protection rules as laid down in the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust (6), and, within OLAF, the Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (7);

15.

„Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable natural person: an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity;

16.

„Processing” of Personal Data means any operation or set of operations which are performed upon Personal Data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction;

17.

„Case Summary” means general information on a case dealt with either by Eurojust or OLAF and describing the main features of elements of the case, but without containing any Personal Data;

18.

„Joint Investigation Team” means a Joint Investigation Team, as referred to in Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (8) and in the Framework Decision 2002/465/JHA on Joint Investigation Teams (9).

Point 2

Purpose of the Practical Agreement on arrangements of cooperation

1.

The purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation is to enhance the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests and to define to this end the modalities for a close co-operation between the Parties. The co-operation will take place with due regard to transparency, complementarity of tasks and coordination of efforts.

2.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation does not modify any relevant legal rules and does not interfere with or amend the legal framework governing Eurojust or OLAF.

CHAPTER 2

CO-OPERATION

Point 3

Regular contacts and co-operation

1.

The Parties will maintain close and regular contacts. To this end, they will set up teams consisting for Eurojust of designated Eurojust National Members and/or their Assistants and for OLAF of the Competent OLAF Unit.

2.

The teams will meet regularly, at least quarterly. The meetings will be chaired by a representative of each Party in rotation, on the basis of an agenda agreed on beforehand.

3.

The teams will exchange Case Summaries in accordance with Point 5 and provide general feedback on the progress made and the activities performed in cases exchanged between the Parties with a view to reinforcing, if necessary, the co-operation.

4.

Moreover, the meetings and further contacts between the teams are intended

(a)

to reinforce common strategies on cases and to resolve practical problems in the co-operation which may arise from the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

(b)

to consult on matters of common interest in order to allow the Parties to achieve their respective objectives and co-ordinate their activities;

(c)

to support the development of priorities and strategies which are complementary to each other having regard to the priorities established in accordance with the respective legal framework of both Parties and the overall objective of enhancing the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests within their respective competences;

(d)

to identify individual or joint activities, if any, that need to be taken thereafter with a view to a more efficient and better use of the resources of the Parties;

(e)

to help in coordinating the Parties' support and assistance of the national judicial authorities and of the authorities in charge of investigations and prosecutions.

5.

If necessary to improve co-operation, the teams may invite other Eurojust National Member(s), their Assistants and/or Eurojust and OLAF Staff to take part in a meeting.

6.

The designation of teams does not have any effect on direct contacts of OLAF Staff responsible for a specific case with one or more of the Eurojust National Members concerned and vice versa.

Point 4

General rules on operational co-operation

1.

The Parties may collaborate in accordance with their respective competences and tasks either at the request of OLAF or on the initiative of Eurojust. This collaboration includes in particular the exchange of Case Summaries with a view to identifying appropriate cases requiring co-operation in accordance with Point 5, the exchange of operational information in accordance with Point 6, the participation in operational meetings in accordance with Point 8 and the provision of such mutual assistance and advice as may be useful to the Parties for the efficient and effective fulfilment of their respective tasks.

2.

Before taking up collaboration with OLAF on a case concerning the protection of the European Communities' financial interests, Eurojust will verify in accordance with Article 26(3) of the Eurojust Decision that the competent authorities of the Member States concerned do not oppose the collaboration in such case.

3.

Unless otherwise specified in this Practical Agreement on arrangements of cooperation, collaboration and any kind of communication will take place directly between the person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case.

To this end, the Parties will promptly inform each other after having taken up collaboration of the competent person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case and his/her/their contact details.

4.

The Parties will inform each other of any action taken, responses received or other relevant developments or encountered difficulties in cases where they collaborate. This includes information on the decision to close or not to pursue a specific case.

Point 5

Exchange of Case Summaries

1.

With a view to identifying appropriate cases for collaboration, the Parties will inform each other as soon as possible via the transmission of Case Summaries of the existence of any case dealt with under their respective competences where:

in respect of Eurojust, it appears that the case is related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests,

in respect of OLAF, it appears that the case directly involves judicial co-operation between the competent national authorities of two or more Member States, or where the case concerns a Member State and the Community.

Unless otherwise stated when transmitting the Case Summary, the transmission of a Case Summary constitutes a request to the other Party (requested Party) to examine the necessity for close co-operation on a specific case.

2.

As soon as the requested Party has decided that a specific case, for which a Case Summary was transmitted, requires co-operation:

in respect of Eurojust, the College and/or the National Member(s) concerned,

in respect of OLAF, the Competent OLAF unit and/or the Director of OLAF and/or the OLAF Staff member responsible for the case

will inform the other Party of this decision without undue delay.

Information will also be provided when the requested Party decides that a case is not appropriate for co-operation.

3.

Nothing prevents one Party from directly requesting the other Party to collaborate in a specific case without exchanging Case Summaries beforehand.

Point 6

Exchange of case-related information

1.

When collaborating on a specific case, the Parties will exchange any necessary information, including personal data, in order to achieve the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2. Any exchange of information takes place within the limits of their respective competences and as far as allowed under their respective legal framework and this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Requesting Party will notify the other Party of the purpose for which the information is requested. In the case of a spontaneous transfer of information, the Party providing information will notify the other Party of the purpose for which the information is supplied.

3.

Personal Data transmitted from OLAF to Eurojust will be transmitted:

directly to the College, when the case falls within the competence of the College, or

directly to the Eurojust National Member(s) concerned, when the case falls within the competence of one or more of the Eurojust National Members.

4.

The respective Eurojust National Member(s) concerned with a case may transmit personal data to OLAF.

5.

Information not containing Personal Data can be exchanged between the Parties also via other channels, in particular via the teams.

Point 7

Exchange of strategic information

Within the limits of their respective competences, the Parties will exchange strategic information necessary for the accomplishment of the missions of each Party, either spontaneously or on specific request. Strategic information may include:

trends in criminality related to fraud, corruption or any other illegal activities affecting the European Communities' financial interests,

operational structures of the organisations implicated in these activities, as well as the links existing between these organisations operating inside or outside the European Union,

strategies, modus operandi, techniques and the financing of these organisations.

Point 8

Operational and strategic meetings

1.

When operational meetings, organised by Eurojust, deal with cases the purpose of which is to co-ordinate investigations and prosecutions regarding the protection of the European Communities' financial interests, the participation of OLAF will, at the initiative of the Eurojust National Members concerned, be at the invitation of the President of the College.

2.

OLAF may also participate in strategic meetings, organised by Eurojust, dealing with the protection of the European Communities' financial interests, at the invitation of the President of the College and with the approval of the Eurojust National Members concerned.

3.

OLAF may also be invited by the President of the College to participate in operational and strategic meetings on its own request provided that the competent national authorities concerned do not oppose such participation.

4.

Eurojust National Members and their Assistants, the Administrative Director, Eurojust Staff and, where appropriate, Liaison Magistrates and Liaison Prosecutors at Eurojust may also attend meetings organised by OLAF at the invitation of OLAF.

Point 9

Joint Investigation Teams

1.

If either Eurojust or OLAF participates in a Joint Investigation Team set up by the Member States related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests, the Party will, when appropriate, inform the other Party and propose to the Member States to consider inviting the other Party to participate in the Joint Investigation Team.

2.

The Parties may assist the Member States in the setting up of the Joint Investigation Team.

3.

Eurojust and OLAF, acting separately or together, may recommend to the national authorities of the Member States the setting up of Joint Investigation Teams when the information they possess shows the usefulness of doing so.

Point 10

Co-operation in the field of professional training, seminars and workshops

The Parties will co-operate in the field of professional training, seminars and workshops:

by informing each other of relevant activities which they organise and which may be of common interest, and, when appropriate, by inviting each other to these activities,

by organising joint activities in this field.

CHAPTER 3

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Point 11

General principles

1.

The transmission of Personal Data between the Parties and their Processing will take place in accordance with:

in respect of Eurojust, the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust,

in respect of OLAF, Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of Personal Data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

2.

When transmitting the information, the Party may notify the other Party of any restriction on the use of the provided information. This includes possible access restrictions, restrictions on transmission to the competent authorities of the Member States and terms for deletion or destruction. Notification may also be given at a later stage, when the need for such restrictions becomes apparent after the transfer.

3.

As far as allowed under the respective legal frameworks, the Parties may further process information obtained from the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation for the purpose of achieving the objectives of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2.

Point 12

Documentation

Each Party will maintain a record of the transmission and receipt of Personal Data communicated to the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

Point 13

Data security

The Parties will inform each other of the technical measures and organisational arrangements, which they have taken in accordance with the respective law applicable to the Parties, to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorised disclosure, alteration, access or any unauthorised form of Processing. The Parties in particular ensure that only those authorised to access Personal Data can have access to such data.

Point 14

Rights of data subjects

The transmitting Party will be consulted by the other Party before it takes a final decision on the request by an individual to have access to, and to request the correction, blocking or deletion of, Personal Data concerning him transmitted under this Practical Agreement on arrangements of cooperation, in accordance with the applicable Data Protection Provisions of the Party to which the request is addressed.

Point 15

Correction and deletion of information

1.

Each Party will immediately inform the other Party in all cases where information which has been transmitted to or received from that Party is corrected or deleted, stating the reasons. It will also inform the other Party in cases where it emerges that the information should not have been transmitted.

2.

When the transmitting Party informs the receiving Party that it has corrected or deleted information previously transmitted, or that the information should not have been transmitted, the receiving Party will correct or delete the information accordingly.

3.

When a Party has reason to assume that information received from the other Party is not accurate, or no longer up to date, it will inform the other Party. This Party will verify the data and inform the other Party of the outcome of such verification.

4.

In cases where Personal Data received from a Party and transmitted onward to a third party is corrected or deleted afterwards, the onward transmitting Party will inform that third party thereof.

Point 16

Time limits for the storage of Personal Data

Personal Data will be stored in accordance with the respective laws applicable to the Parties.

CHAPTER 4

FINAL PROVISIONS

Point 17

Evaluation of co-operation

1.

During the meetings of the teams set out in Point 3, the Parties will evaluate periodically the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation and the necessity for amendments.

2.

The President of Eurojust and the Director of OLAF, or their nominees, will consult each other regularly on the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation. They will meet at least once a year to oversee the evaluation process conducted by the teams.

3.

The Parties will provide information on their collaboration in their respective annual reports.

Point 18

Amendments

1.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation may be amended by mutual consent of the Parties at any time, provided that these amendments are approved in accordance with the procedures established for obtaining approval for this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Parties will enter into consultations with respect to the amendment of this Practical Agreement on arrangements of cooperation at the request of either of them.

Point 19

Relation to other instruments

This Practical Agreement on arrangements of cooperation replaces the Memorandum of Understanding between Eurojust and OLAF, dated 14 April 2003.

Point 20

Entry into force

This Practical Agreement on arrangements of cooperation will enter into force on the first day after its signature.

Done at Brussels, this twenty fourth of September two thousand and eight, in two copies in the English language.

For Eurojust

José Luís LOPES DA MOTA

President

For OLAF

Franz-Hermann BRÜNER

Director


(1)  OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.

(2)  OJ C 286, 22.11.2002, p. 1.

(3)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 20.

(4)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.

(5)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 8.

(6)  OJ C 68, 19.3.2005, p. 1.

(7)  OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  OJ C 197, 12.7.2000, p. 3.

(9)  OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

9.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 314/8


Kursy walutowe euro (1)

8 grudnia 2008 r.

(2008/C 314/03)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2854

JPY

Jen

120,10

DKK

Korona duńska

7,4497

GBP

Funt szterling

0,86510

SEK

Korona szwedzka

10,4150

CHF

Frank szwajcarski

1,5590

ISK

Korona islandzka

290,00

NOK

Korona norweska

9,1270

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,712

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

264,45

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7093

PLN

Złoty polski

3,8875

RON

Lej rumuński

3,8795

SKK

Korona słowacka

30,195

TRY

Lir turecki

2,0341

AUD

Dolar australijski

1,9377

CAD

Dolar kanadyjski

1,6067

HKD

Dolar hong kong

9,9633

NZD

Dolar nowozelandzki

2,3690

SGD

Dolar singapurski

1,9400

KRW

Won

1 865,53

ZAR

Rand

13,1246

CNY

Juan renminbi

8,8436

HRK

Kuna chorwacka

7,1948

IDR

Rupia indonezyjska

14 974,91

MYR

Ringgit malezyjski

4,6756

PHP

Peso filipińskie

62,470

RUB

Rubel rosyjski

36,0075

THB

Bat tajlandzki

45,702

BRL

Real

3,1580

MXN

Peso meksykańskie

17,3209


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

9.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 314/9


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 314/04)

Numer pomocy

XR 16/08

Państwo członkowskie

Polska

Region

Lubuskie

Nazwa programu pomocy lub nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego uzupełniającą pomoc ad hoc

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.).

Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy

1 mln PLN

Maksymalna intensywność pomocy

50 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji

9.6.2007

Czas trwania

31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3–4

PL-66-400 Gorzów Wlkp

tel. (48-95) 721 95 27

e-mail: wojnicka@um.gorzow.pl

Adres internetowy publikacji programu pomocy

http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf

Inne informacje


Numer pomocy

XR 41/08

Państwo członkowskie

Belgia

Region

Brabant wallon (Tubize); Namur (Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze); Liège (Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé); Luxembourg (Bastogne, Bertogne, La roche-en Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Tellin et Vielsalm).

Nazwa programu pomocy lub nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego uzupełniającą pomoc ad hoc

Incitants en favour des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif convergence

Podstawa prawna

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy

18,7 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy

15 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji

8.2.2008

Czas trwania

31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi

Direction de la Politique économique

Place de la Wallonie, 1, bât. 1

B-5100 Jambes

Adres internetowy publikacji programu pomocy

http://wallex.wallonie.be

Inne informacje


V Ogłoszenia

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

Komisja

9.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 314/11


Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac „Możliwości” siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

(2008/C 314/05)

Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków w ramach programu prac „Możliwości” siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013).

Przyjmowane są wnioski dotyczące wyszczególnionego poniżej zaproszenia.

Program szczegółowy „Możliwości”:

Część

:

Infrastruktura naukowo-badawcza

Identyfikator zaproszenia

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy programu prac przyjętego decyzją Komisji C(2008) 4566 z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Zasady dotyczące budżetu, terminów i procedur zaproszenia do składania wniosków, program prac oraz wskazówki dla wnioskodawców zamieszczono na stronach internetowych serwisu CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Komisja

9.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 314/12


Planowane zamknięcie akt skargi 2007/2001

(2008/C 314/06)

Komisja Europejska otrzymała wiele skarg dotyczących dyskryminacyjnego podatku nakładanego w Rumunii przy pierwszej rejestracji pojazdu silnikowego na jej terytorium. Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej zarejestrował wiele skarg i pism w tej sprawie. Skargi zarejestrowane pod numerami referencyjnymi 2007/4078, 2007/4079, 2007/4151 oraz inną korespondencję od zainteresowanych obywateli UE rozpatrywano w ramach głównego zbioru akt o numerze referencyjnym 2007/2001.

Odpowiedni departament Komisji przeprowadził postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Aby zapewnić należytą informację skarżącym oraz wszystkim osobom zainteresowanym, Komisja postanowiła opublikować niniejsze zawiadomienie o zamiarze zamknięcia akt skargi.

Wprawdzie powszechnie wiadomo, że podatki związane z samochodami osobowymi nie podlegają harmonizacji na szczeblu wspólnotowym, co wiąże się z tym, że państwa członkowskie mogą nakładać tego rodzaju podatki oraz decydować o ich wysokości i metodach ich stosowania, jednak ich swobodę decyzyjną w tym zakresie ograniczają postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 90, który wyklucza dyskryminacyjne opodatkowanie towarów pochodzących z innych państw członkowskich.

Przepisy rumuńskie dotyczące podatku rejestracyjnego nakładanego na samochody wydawały się niezgodne z postanowieniami art. 90 TWE. W związku z tym dnia 23 marca 2007 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia przepisów, wystosowując do Rumunii wezwanie do usunięcia uchybienia ((IP/07/372). Komisja odwołała się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który konsekwentnie orzekał, że jeżeli nakłada się podatek na nowe i używane pojazdy silnikowe tylko raz, kwota należnego podatku od używanych pojazdów silnikowych pochodzących z innego państwa członkowskiego nie może przekraczać podatku rezydualnego zawartego w wartości rynkowej podobnego używanego samochodu już zarejestrowanego w tym państwie członkowskim, kiedy był on nowy. W tym celu państwa członkowskie muszą uwzględniać spadek wartości importowanych używanych pojazdów silnikowych.

Rumunia potwierdziła otrzymanie wezwania do usunięcia uchybienia i opracowała ogólne wskazówki, zgodnie z którymi przygotowano tekst niezbędnych zmian, wraz ze wzorem na obliczenie kwoty podatku rejestracyjnego od samochodów oraz wartości do wykorzystania w tym celu, łącznie ze stałą tabelą odzwierciedlającą spadek wartości samochodów. Niezbędnych zmian nie przyjęto jednak w odpowiednim terminie.

W dniu 28 listopada 2007 r. Komisja wystosowała do Rumunii uzasadnioną opinię, w której domagała się od Rumunii przestrzegania prawa wspólnotowego w interpretacji Trybunału (IP/07/1799). Następnie odbyło wiele spotkań technicznych i dyskusji na temat kolejnych wersji projektu ustawy, które zaowocowały przyjęciem w dniu 21 kwietnia 2008 r. rozporządzenia nadzwyczajnego nr 50/2008 (opublikowanego w rumuńskim Dzienniku Urzędowym dnia 25 kwietnia 2008 r.) zmieniającego kwestionowane przepisy. Rząd Rumunii zatwierdził także normy w zakresie metod stosowania rozporządzenia nadzwyczajnego nr 50/2008 poprzez włączenie tytułu V Obliczenie rzeczywistego spadku wartości używanego pojazdu silnikowego do zasad zastosowania skorygowanej stałej tabeli odzwierciedlającej spadek wartości samochodów, zawartej w załączniku 4 rozporządzenia nadzwyczajnego. Dzięki temu przy obliczaniu należnego podatku rejestracyjnego od samochodów uwzględnia się rzeczywisty spadek wartości używanych pojazdów silnikowych.

Ponadto wyżej wymienionymi przepisami rumuńskimi usunięto dyskryminacyjny współczynnik korelacji, wprowadzono odpowiednią definicję „nowego pojazdu silnikowego” oraz zagwarantowano podatnikowi prawo do indywidualnej inspekcji pojazdu w celu ustalenia, ile rzeczywiście stracił on na wartości. Ponadto dzięki przyjęciu wspomnianych przepisów nastąpiło upublicznienie kryteriów, na podstawie których oblicza się spadek wartości używanych pojazdów silnikowych.

W świetle powyższych informacji odpowiedni departament Komisji uważa, że władze rumuńskie podjęły odpowiednie kroki w celu zapewnienia zgodności przepisów rumuńskich z przepisami prawa wspólnotowego i obecnie wydaje się, że rumuńskie przepisy ustawodawcze w sprawie podatku rejestracyjnego od samochodów dostosowano do art. 90 Traktatu WE.

W związku z tym odpowiedni departament Komisji wystąpi o zamknięcie akt omawianej sprawy.


PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja

9.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 314/14


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5358 — Arizona/Abieta)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 314/07)

1.

W dniu 2 grudnia 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Arizona Chemical GmbH. („Arizona”, Niemcy) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Abieta Chemie GmbH („Abieta”, Niemcy) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Arizona: uszlachetnianie, obróbka i sprzedaż oleochemikaliów,

w przypadku przedsiębiorstwa Abieta: produkcja i sprzedaż mydła kalafoniowego wykorzystywanego jako emulgator.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5358 — Arizona/Abieta, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


9.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 314/s3


NOTA DO CZYTELNIKA

Instytucje postanowiły zaprzestać umieszczania w swoich tekstach wzmianek o ostatnich zmianach cytowanych aktów.

O ile nie określono inaczej, akty, do których następują odesłania w opublikowanych tekstach, są aktami obecnie obowiązującymi.