ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 175E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
10 lipca 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski

 

SESJA 2007 - 2008

 

Posiedzenia od 9 do 12 lipca 2007 r.

 

Poniedziałek, 9 lipca 2007 r.

2008/C 175E/01

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Oświadczenie Przewodniczącego

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Skład Parlamentu

Skład komisji i delegacji

Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Składanie dokumentów

Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Petycje

Kalendarz 2008

Porządek obrad

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I — Dodatki do żywności ***I — Enzymy spożywcze ***I — Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I (debata)

Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina Zdrowie ***II — Środki mające na celu leczenie chorób układu krążenia (debata)

Zarządzanie ryzykiem związanym z kukurydzą MON 863 (debata)

Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (debata)

Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej (debata)

Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II (debata)

Rozpoznanie i wyznaczenie europejskiej infrastruktury krytycznej oraz ocena potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony * (debata)

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (RZYM II) ***III (debata)

Porządek obrad następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

22

 

Wtorek, 10 lipca 2007 r.

2008/C 175E/02

PROTOKÓŁ

24

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Przesunięcie środków

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***I (debata)

Usługi finansowe 2005-2010 - Biała Księga (debata)

Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (debata)

Głosowanie

Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Wkład wolontariatu w spójność ekonomiczną i społeczną (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)

Zawarcie protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE a Algierią w celu uwzględnienia rozszerzenia z dnia 1 maja 2004 r. *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Armenia w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Azerbejdżan w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zawarcie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Gruzja w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Reasekuracja (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Nowa klasyfikacja statystyczna produktów według działalności (CPA) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Badanie prób losowych dotyczące siły roboczej we Wspólnocie ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Znakowanie efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 954/79) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Kontrola działalności połowowej w Antarktyce * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich UE */***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Corrigenda (nowy art. 250a Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Konsultacja w sprawie immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego Ashleya Mote'a(art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt budżetu korygującego nr 4/2007 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 9/2006 dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Komisję, Parlament Europejski i Radę (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zmninimalizowanie kosztów administracyjnych wynikających z ustawodawstwa (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (RZYM II) ***III (głosowanie)

Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina Zdrowie ***II (głosowanie)

Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II (głosowanie)

Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I (głosowanie)

Dodatki do żywności ***I (głosowanie)

Enzymy spożywcze ***I (głosowanie)

Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I (głosowanie)

Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie końcowe)

Rozpoznanie, wyznaczenie i ochrona europejskiej infrastruktury krytycznej * (głosowanie)

Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej (głosowanie)

Rybołówstwo przemysłowe oraz produkcja mączki rybnej i oleju rybnego (głosowanie)

Zwołanie Konferencji Międzyrządowej (termin wnoszenia poprawek)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (ciąg dalszy debaty)

Oddelegowywanie pracowników (debata)

Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz (debata)

Tura pytań (pytania do Komisji)

Skład komisji i delegacji

Wdrożenie pierwszego pakietu kolejowego (debata)

Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego (przekształcenie) ***I (debata)

Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu (debata)

Dwustronne stosunki handlowe UE - Chiny (debata)

Porządek obrad następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

46

ZAŁĄCZNIK I

48

ZAŁĄCZNIK II

62

TEKSTY PRZYJĘTE

99

P6_TA(2007)0291Protokół do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie WE/ Algieria w celu uwzględnienia rozszerzenia ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (8937/2007 — COM(2006)0765 — C6-0153/ 2007 — 2006/0254(AVC))

99

P6_TA(2007)0292Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))

100

P6_TA(2007)0293Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Ukraina w następstwie rozszerzenia *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))

100

P6_TA(2007)0294Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Armenia w następstwie rozszerzenia *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS))

101

P6_TA(2007)0295Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Azerbejdżan w następstwie rozszerzenia *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS))

102

P6_TA(2007)0296Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Gruzja w następstwie rozszerzenia *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS))

102

P6_TA(2007)0297Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych (COM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079 (CNS))

103

P6_TA(2007)0298Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0289Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

104

P6_TA(2007)0299Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293 (COD))

105

P6_TA(2007)0300Reasekuracja (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/68/WE w sprawie reasekuracji w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006) 0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD))

105

P6_TA(2007)0301Nowa klasyfikacja statystyczna produktów według działalności (CPA) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

106

P6_TC1-COD(2006)0218Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Radynową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93

106

P6_TA(2007)0302Badanie prób losowych dotyczące siły roboczej we Wspólnocie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (COM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD))

107

P6_TC1-COD(2006)0180Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie

107

P6_TA(2007)0303Energy Star ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) (COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187 (COD))

108

P6_TC1-COD(2006)0187Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona)

108

P6_TA(2007)0304Konwencja ONZ w sprawie Kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 954/79) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (COM (2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD))

109

P6_TA(2007)0305Kontrola działalności połowowej w Antarktyce *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 601/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki i uchylające rozporządzenia: (EWG) Nr 3943/90, (WE) Nr 66/98 i (WE) Nr 1721/1999 (COM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS))

109

P6_TA(2007)0306Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r. *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencji o Europolu) (COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

114

P6_TA(2007)0307Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 29 maja 2000 r. *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (COM(2007) 0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

115

P6_TA(2007)0308Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych (COM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS))

115

P6_TA(2007)0309Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich lub urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 maja 1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich lub urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (COM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS))

116

P6_TA(2007)0310Sprostowania (nowy art. 204a Regulaminu PE)Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu Europejskiego nowego artykułu 204a dotyczącego sprostowania (2005/2041(REG))

117

P6_TA(2007)0311Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE)Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany art. 201 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania i wykładni Regulaminu (2006/2192(REG))

118

P6_TA(2007)0312Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Alessandry MussoliniDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini (2006/2301(IMM))

118

P6_TA(2007)0313Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Ashleya Mote`aDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Ashleya Mote`a (2007/2122(IMM))

119

P6_TA(2007)0314Projekt budżetu korygującego nr 4/2007Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2007 na rok budżetowy 2007, Sekcja III — Komisja (10966/2007 — C6-0195/ 2007 — 2007/2072(BUD))

120

P6_TA(2007)0315Specjalne sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Komisję, Parlament i RadęRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie specjalnego sprawozdania nr 9/2006 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Komisję, Parlament i Radę (2007/2077(INI))

121

P6_TA(2007)0316Minimalizacja kosztów administracyjnych nałożonych w drodze legislacjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie minimalizacji kosztów administracyjnych nałożonych w drodze legislacji (2005/2140(INI)

124

P6_TA(2007)0317Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (RZYM II) ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (RZYM II) (PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

130

P6_TA(2007)0318Drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2008-2013) ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013 (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD))

131

P6_TC2-COD(2005)0042AStanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013

132

P6_TA(2007)0319Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć (5665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018 (COD))

133

P6_TA(2007)0320Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności (COM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD))

134

P6_TC1-COD(2006)0143Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności

134

P6_TA(2007)0321Dodatki do żywności ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dodatków do żywności (COM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD))

142

P6_TC1-COD(2006)0145Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności

143

ZAŁĄCZNIK IRODZAJE FUNKCJI PEŁNIONEJ PRZEZ DODATKI DO ŻYWNOŚCI W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH ORAZ DODATKI DO ŻYWNOŚCI W DODATKACH DO ŻYWNOŚCI I W ENZYMACH SPOŻYWCZYCH.

159

ZAŁĄCZNIK IIWSPÓLNOTOWY WYKAZ DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH ORAZ WARUNKI ICH STOSOWANIA

161

ZAŁĄCZNIK IIIWSPÓLNOTOWY WYKAZ DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W DODATKACH DO ŻYWNOŚCI, W ENZYMACH SPOŻYWCZYCH I W ŚRODKACH AROMATYZUJĄ-CYCH DO ŻYWNOŚCI ORAZ WARUNKI ICH STOSOWANIA

161

ZAŁĄCZNIK IVTRADYCYJNE ŚRODKI SPOŻYWCZE, W PRZYPADKU KTÓRYCH OKREŚLONE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE MOGĄ NADAL ZAKAZYWAĆ STOSOWANIA OKREŚLONYCH RODZAJÓW DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

161

P6_TA(2007)0322Enzymy spożywcze ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 2001/112/WE (COM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD))

162

P6_TC1-COD(2006)0144Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie (WE) nr 258/97, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 2001/112/WE

162

P6_TA(2007)0323Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE (COM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD))

175

P6_TC1-COD(2006)0147Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE

176

ZAŁĄCZNIK IWSPÓLNOTOWY WYKAZ ŚRODKÓW AROMATYZUJĄCYCH I MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH ZATWIERDZONYCH DO STOSOWANIA W I NA ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH

191

ZAŁĄCZNIK IIWYKAZ TRADYCYJNYCH PROCESÓW PRZYGOTOWYWANIA ŻYWNOŚCI, W KTÓRYCH OTRZYMUJE SIĘ NATURALNE SUBSTANCJE AROMATYCZNE I NATURALNE PREPARATY AROMATYCZNE

191

ZAŁACZNIK IIIOBECNOŚĆ NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI

191

ZAŁĄCZNIKI IVWYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH, KTÓRYCH UŻYCIE DO WYTWARZANIA ŚRODKÓW AROMATYZUJĄCYCH I SKŁADNIKÓW ŻYWNOŚCI O WŁASNOŚCIACH AROMATYZUJĄCYCH PODLEGA OGRANICZENIOM

192

ZAŁĄCZNIK VWARUNKI WYTWARZANIA ŚRODKÓW AROMATYZUJĄCYCH Z PRZETWORZENIA TERMICZNEGO ORAZ NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W ŚRODKACH AROMATYZUJĄCYCH Z PRZETWORZENIA TERMICZNEGO

193

P6_TA(2007)0324Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/84/EWG w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (COM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/0165(CNS))

193

P6_TA(2007)0325Rozpoznanie i wyznaczenie europejskiej infrastruktury krytycznej oraz ocena potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie rozpoznania i wyznaczenia europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony (COM(2006)0787 — C6-0053/ 2007 — 2006/0276(CNS))

194

P6_TA(2007)0326Perspektywy rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu (2007/2089(INI))

206

P6_TA(2007)0327Rybołówstwo przemysłoweRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie rybołówstwa przemysłowego oraz produkcji mączki rybnej i oleju rybnego (2004/2262(INI))

214

 

Środa, 11 lipca 2007 r.

2008/C 175E/03

PROTOKÓŁ

218

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (złożone projekty rezolucji)

Prezentacja programu Prezydencji Portugalskiej (debata)

Zwołanie Konferencji Międzyrządowej * (debata)

Oświadczenie Przewodniczącego (Libia)

Głosowanie

Kalendarz 2008 (głosowanie)

Zwołanie Konferencji Międzyrządowej (głosowanie)

Łączenie i podział spółek akcyjnych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Program szczegółowy Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych (2007-2013) ***II (głosowanie)

Wspólnotowa polityka wodna (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

Pojazdy wycofane z eksploatacji (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

Niebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (głosowanie)

Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***I (głosowanie).

Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego (przekształcenie) ***I (głosowanie)

Usługi finansowe 2005-2010 - Biała Księga (głosowanie)

Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (głosowanie)

Oddelegowywanie pracowników (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Strefa euro (2007) - Europejski Bank Centralny (2006) (debata)

Porządek obrad

Strefa euro (2007) - Europejski Bank Centralny (2006) (ciąg dalszy debaty)

Palestyna (debata)

Sytuacja w Pakistanie (debata)

Przyszłe porozumienie w sprawie Kosowa (debata)

Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 2006 (debata)

Umowa TRIPS i dostęp do leków (debata)

Skład komisji i delegacji

Tura pytań (pytania do Rady)

Demokratyczny nadzór w ramach Instrumentu Współpracy na rzecz Rozwoju (debata)

Katastrofy naturalne (debata)

Wspólnotowy program statystyczny 2008-2012 ***I - Terminowe przekazywanie i weryfikowanie danych statystycznych dostarczonych przez państwa członkowskie (debata)

Porządek obrad następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

233

ZAŁĄCZNIK I

235

ZAŁĄCZNIK II

251

TEKSTY PRZYJĘTE

347

P6_TA(2007)0328Zwołanie konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu EuropejskiegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 Traktatu UE) (11222/2007 — C6-0206/ 2007 — 2007/0808(CNS))

347

P6_TA(2007)0329Łaczenie się i podział spółek akcyjnych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału (COM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035(COD))

350

P6_TC1-COD(2007)0035Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy nr .../2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału

350

P6_TA(2007)0330Program szczegółowy Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych jako część programu ogólnego Prawa podstawowe i sprawiedliwość ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych jako część programu ogólnego Prawa podstawowe i sprawiedliwość (8699/2/2007 — C6-0179/2007 — 2005/0040(COD))

350

P6_TC2-COD(2005)0040Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych jako część programu ogólnego Prawa podstawowe i sprawiedliwość

351

P6_TA(2007)0331Wspólnotowe działanie w dziedzinie polityki wodnej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0921 — C6-0032/2007 — 2006/0297 (COD))

351

P6_TC1-COD(2006)0297Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

352

P6_TA(2007)0332Pojazdy wycofane z eksploatacji ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0922 — C6-0006/2007 — 2006/0287(COD))

352

P6_TC1-COD(2006)0287Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

352

P6_TA(2007)0333Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0914 — C6-0019/2007 — 2006/0302(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0302Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

353

P6_TA(2007)0334Niebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0915 — C6-0021/2007 — 2006/0303(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0303Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

354

P6_TA(2007)0335Wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE, jeśli chodzi o uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (COM(2006)0907 — C6-0034/2007 — 2006/0291(COD))

354

P6_TC1-COD(2006)0291Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającą dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

355

P6_TA(2007)0336Usługi pocztowe Wspólnoty ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (COM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD))

355

P6_TC1-COD(2006)0196Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w zakresie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty

355

P6_TA(2007)0337Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad realizacji usług transportu lotniczego na terenie Wspólnoty (przekształcenie) (COM(2006)0396 — C6-0248/ 2006 — 2006/0130(COD))

371

P6_TC1-COD(2006)0130Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad realizacji usług transportu lotniczego na terenie Wspólnoty (przekształcenie)

371

ZAŁĄCZNIK IINFORMACJE KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ DOSTARCZONE ZGODNIE Z ART. 5 I 8

387

ZAŁĄCZNIK IITABELA KORELACJI

388

P6_TA(2007)0338Usług finansowe 2005-2010 - Biała księgaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie Białej księgi na temat polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010 (2006/2270(INI))

392

P6_TA(2007)0339Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wiekuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (2007/2023(INI))

401

P6_TA(2007)0340Oddelegowywanie pracownikówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie komunikatu Komisji Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług: maksymalizacja jego korzyści i potencjału przy zapewnieniu ochrony pracowników

411

 

Czwartek, 12 lipca 2007 r.

2008/C 175E/04

PROTOKÓŁ

413

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Mandat negocjacyjny dotyczący nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą (debata)

Kalendarium budżetowe

Rola i skuteczność polityki spójności w zakresie zmniejszania nierówności w najuboższych regionach UE (debata)

Głosowanie

Wspólnotowy program statystyczny 2008-2012 ***I (głosowanie)

Darfur (głosowanie)

Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz (głosowanie)

Wdrożenie pierwszego pakietu kolejowego (głosowanie)

Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu (głosowanie)

Środki mające na celu leczenie chorób układu krążenia (głosowanie)

Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (głosowanie)

Strefa euro (2007) (głosowanie)

Europejski Bank Centralny (2006) (głosowanie)

Palestyna (głosowanie)

Sytuacja w Pakistanie (głosowanie)

Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 2006 (głosowanie)

Umowa ADPIC i dostęp do leków (głosowanie)

Demokratyczny nadzór w ramach Instrumentu Współpracy na rzecz Rozwoju (głosowanie).

Mandat negocjacyjny dotyczący nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą (głosowanie)

Rola i skuteczność polityki spójności w zakresie zmniejszania nierówności w najuboższych regionach UE (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

Sytuacja humanitarna uchodźców irackich

Naruszenia praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdawia)

Prawa człowieka w Wietnamie

Skład komisji i delegacji

Głosowanie

Sytuacja humanitarna uchodźców irackich (głosowanie)

Naruszenia praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdawia) (głosowanie)

Prawa człowieka w Wietnamie (głosowanie)

Aprobata Rady dla stanowisk Parlamentu przyjętych w pierwszym czytaniu (art. 66 Regulaminu)

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przesunięcie środków

Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

428

ZAŁĄCZNIK I

430

ZAŁĄCZNIK II

450

TEKSTY PRZYJĘTE

525

P6_TA(2007)0341Wspólnotowy program statystyczny (2008-2012) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008-2012 (COM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD))

525

P6_TC1-COD(2006)0229Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 lipca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008-2012

525

P6_TA(2007)0342DarfurRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sytuacji w Darfurze

526

P6_TA(2007)0343Przyszła unijna polityka morskaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja ocean i mórz (2006/2299(INI))

531

P6_TA(2007)0344Pierwszy pakiet kolejowyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego (2006/2213(INI))

551

P6_TA(2007)0345Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie utrzymania Europy w ruchu - zrównoważonej mobilności dla naszego kontynentu (2006/2227(INI))

556

P6_TA(2007)0346Przeciwdziałanie chorobom układu krążeniaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przeciwdziałania chorobom układu krążenia

561

P6_TA(2007)0347Porozumienie PNRRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR)

564

P6_TA(2007)0348Strefa euro (2007)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie rocznego przeglądu sytuacji w strefie euro 2007 (2007/2143(INI))

569

P6_TA(2007)0349Europejski Bank Centralny (2006)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2006 (2007/2142(INI))

574

P6_TA(2007)0350Bliski WschódRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Bliskiego Wschodu

579

P6_TA(2007)0351PakistanRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Pakistanu

583

P6_TA(2007)0352Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2006 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdania z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2006 r. (2006/2289(INI))

586

P6_TA(2007)0353Porozumienie TRIPS i dostęp do lekówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) i dostępu do leków

591

P6_TA(2007)0354Demokratyczna kontrola w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwojuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie demokratycznej kontroli procesu wdrażania instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI)

595

P6_TA(2007)0355Mandat negocjacyjny: rozszerzone porozumienie WE/UkrainaZalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. dla Rady w sprawie mandatu negocjacyjnego dotyczącego nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą (2007/2015(INI))

597

P6_TA(2007)0356Zmniejszanie nierówności rozwojowych w najuboższych regionach UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie roli i skuteczności polityki spójności w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych w najbiedniejszych regionach Unii Europejskiej (2006/2176(INI))

603

P6_TA(2007)0357Sytuacja humanitarna uchodźców irackichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sytuacji humanitarnej uchodźców irackich

609

P6_TA(2007)0358Republika MołdowyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie naruszeń praw człowieka w Naddniestrzu (Republika Mołdowy)

613

P6_TA(2007)0359Prawa człowieka w WietnamieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie praw człowieka w Wietnamie

615

Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

**I

Procedura współpracy: pierwsze czytanie

**II

Procedura współpracy: drugie czytanie

***

Procedura zgody

***I

Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie

***II

Procedura współdecyzji: drugie czytanie

***III

Procedura współdecyzji: trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję.)Informacje dotyczące głosowaniaW przypadku braku odmiennej informacji, Sprawozdawcy poinformowali Przewodniczącego na piśmie o ich stanowisku na temat poprawek.Rozwinięcia skrótów nazw komisji parlamentarnych

AFET

Komisja Spraw Zagranicznych

DEVE

Komisja Rozwoju

INTA

Komisja Handlu Międzynarodowego

BUDG

Komisja Budżetowa

CONT

Komisja Kontroli Budżetowej

ECON

Komisja Gospodarcza i Monetarna

EMPL

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

ENVI

Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ITRE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

IMCO

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

TRAN

Komisja Transportu i Turystyki

REGI

Komisja Rozwoju Regionalnego

AGRI

Komisja Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

PECH

Komisja Rybołówstwa

CULT

Komisja Kultury i Edukacji

JURI

Komisja Prawna

LIBE

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

AFCO

Komisja Spraw Konstytucyjnych

FEMM

Komisja Praw Kobiet i Równych Szans

PETI

Komisja Petycji

Rozwinięcia skrótów nazw grup politycznych

PPE-DE

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów

PSE

Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim

ALDE

Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

UEN

Grupa Unii na rzecz Europy Narodów

Verts/ALE

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie

GUE/NGL

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica

IND/DEM

Grupa Niepodległość i Demokracja

ITS

Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność

NI

Niezrzeszeni

PL

 


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

SESJA 2007 - 2008

Posiedzenia od 9 do 12 lipca 2007 r.

Poniedziałek, 9 lipca 2007 r.

10.7.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 175/1


PROTOKÓŁ

(2008/C 175 E/01)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

1.   Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.00.

2.   Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie w sprawie ostatnich zamachów terrorystycznych w Londynie, Glasgow i Jemenie. Po raz kolejny potępił akty terrorystyczne i wyraził w imieniu Parlamentu solidarność z rodzinami ofiar.

Parlament uczcił pamięć ofiar terroryzmu minutą ciszy.

3.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Zatwierdzono protokół poprzedniego posiedzenia.

*

* *

Marie Anne Isler Béguin poinformowała, że z powodu delegacji, którą kieruje w związku z obserwacją wyborów w Sierra Leone, nie może brać udziału w trwającej sesji.

4.   Skład Parlamentu

W piśmie z dnia 4.7.2007 r. właściwe organy francuskie poinformowały o zakończeniu procedur wyboru Marie-Line Reynaud, Pierre'a Moscoviciego i Jeana-Claude'a Fruteau do Zgromadzenia Narodowego oraz podały nazwiska ich zastępców.

Przewodniczący stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 26.6.2007. Odnotował mianowanie ze skutkiem od dnia 4.7.2007 Roselyne Lefrançois w miejsce Marie-Line Reynaud, Pierre'a Pribeticha w miejsce Pierre'a Moscoviciego i Catherine Anita Neris w miejsce Jeana-Claude'a Fruteau.

Właściwe organy włoskie poinformowały o wyborze Marty Vincenzi na stanowisko niepołączalne ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 7 ust. 3 Aktu w sprawie wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach powszechnych i podały przewodniczącemu nazwisko zastępcy.

Przewodniczący zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 regulaminu stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 30.6.2007 i odnotował mianowanie Franceska Ferrariego w miejsce Marty Vincenzi ze skutkiem od dnia 5.7.2007.

Francesco Ferrari poinformował, że przystępuje do grupy ALDE.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Roselyne Lefrancois, Pierre Pribetich, Catherine Neris i Francesco Ferrari biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

5.   Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy ITS Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja ECON: Slavi Binev

komisja IMCO: Desislav Chukolov

komisja AFCO: Ashley Mote.

6.   Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe (3620/3/2007 — C6-0223/2007 — 2006/0183 (COD))

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (3608/2/2007 — C6-0220/2007 — 2005/0265(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (3609/4/2007 — C6-0221/2007 — 2005/ 0156(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu i określające uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy (3616/2/2007 — C6-0222/2007 — 2006/0140(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (3604/5/2007 — C6-0219/2007 — 2005/0020(COD))

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (3619/3/2007 — C6-0199/2007 — 2003/0168(COD)).

7.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1)

przez Radę i Komisję:

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 22/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)0680 — C6-0191/2007 — 2007/2159(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 24/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)0682 — C6-0192/2007 — 2007/2160(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0344 — C6-0193/2007 — 2007/0119 (COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)0681 — C6-0194/2007 — 2007/2161(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu na rok 2007 — Ogólne zestawienie dochodów — Zestawienie dochodów i wydatków według sekcji — Sekcja III — Komisja (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

 

opinia: CULT, ITRE, CONT, LIBE

Wniosek w sprawie dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/109/WE w celu rozszerzenia zakresu jej obowiązywania na osoby objęte ochroną międzynarodową (COM(2007)0298 — C6-0196/2007 — 2007/0112(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

 

opinia: DEVE, AFET, EMPL

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (COM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ENVI

 

opinia: ITRE, IMCO

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0151 — C6-0198/2007 — 2007/0057(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: TRAN

Wniosek decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007) 0219 — C6-0201/2007 — 2007/0074(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: TRAN

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (COM(2007)0268 — C6-0203/2007 — 2007/0095(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: AGRI

 

opinia: BUDG, IMCO

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załączniki do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (COM(2007)0376 — C6-0204/2007 — 2007/0129(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: EMPL

Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady (EURATOM) ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym przypadku pogotowia radiologicznego (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0302 — C6-0205/2007 — 2007/0103(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

Zwołanie konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (11222/2007 — C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFCO

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 25/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)0683 — C6-0207/2007 — 2007/2164(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 26/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)0684 — C6-0208/2007 — 2007/2165(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek dotyczący decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia umowy o komunikacji lotniczej między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki z drugiej strony (COM(2006)0169 — C6-0210/2007 — 2006/0058(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: TRAN

 

opinia: LIBE

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (COM(2007)0090 [[02]] — C6-0211/2007 — 2007/0037B(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ENVI

2)

przez komisje parlamentarne:

2.1)

sprawozdania:

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 601/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki i uchylające rozporządzenia: (EWG) Nr 3943/90, (WE) Nr 66/98 i (WE) Nr 1721/1999 (COM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS)) — komisja PECH.

Sprawozdawczyni: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania o postępach Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2006 r. (2006/2289(INI)) — komisja AFET.

Sprawozdawca: Erik Meijer (A6-0214/2007)

Sprawozdanie w sprawie Sprawozdania Specjalnego nr 9/2006 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Komisję, Parlament i Radę (2007/2077(INI)) — komisja CONT.

Sprawozdawca: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS)) — komisja AFET.

Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

Sprawozdanie w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie mandatu negocjacyjnego dotyczącego nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą z drugiej strony (2007/2015(INI)) — komisja AFET.

Sprawozdawca: Michał Tomasz Kamiński (A6-0217/2007)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego (2006/2213(INI)) — komisja TRAN.

Sprawozdawca: Michael Cramer (A6-0219/2007)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (COM(2006)0569 — C6-0331/2006 — 2006/0182(COD)) — komisja TRAN.

Sprawozdawca: Helmuth Markov (A6-0221/2007)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/ 55/WE, jeśli chodzi o uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (COM(2006)0907 — C6-0034/2007 — 2006/0291(COD)) — komisja ENVI.

Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A6-0222/2007)

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007) 0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS)) — komisja AFET.

Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0906 — C6-0022/2007 — 2006/0281(COD)) — komisja LIBE.

Sprawozdawca: Philip Bradbourn (A6-0225/2007)

Sprawozdanie w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu Europejskiego nowego artykułu 204a dotyczącego „Sprostowań” (2005/2041(REG)) — komisja AFCO.

Sprawozdawca: Richard Corbett (A6-0229/2007)

Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmiany w art. 201 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania lub wykładni Regulaminu (2006/2192(REG)) — komisja AFCO.

Sprawozdawca: Richard Corbett (A6-0230/2007)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2007)0093 — C6-0088/2007 — 2007/0036(COD)) — komisja ENVI.

Sprawozdawca: Johannes Blokland (A6-0232/2007)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształconego) (COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD)) — komisja ITRE.

Sprawozdawca: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

Sprawozdanie w sprawie przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz (2006/2299(INI)) — komisja TRAN.

Sprawozdawca: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/675/EWG ustanawiającą Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0925 — C6-0008/2007 — 2006/0292(COD)) — komisja ECON.

Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0236/2007)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD)) — komisja ECON.

Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/68/WE w sprawie reasekuracji, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/ 0280(COD)) — komisja ECON.

Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD)) — komisja ECON.

Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008-2012 (COM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD)) — komisja ECON.

Sprawozdawca: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

Sprawozdanie w sprawie roli i skuteczności polityki spójności w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych w najbiedniejszych regionach Unii Europejskiej (2006/2176(INI)) — komisja REGI.

Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0241/2007)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD)) — komisja ECON.

Sprawozdawca: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (COM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD)) — komisja TRAN.

Sprawozdawca: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Sprawozdanie w sprawie modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (2007/2023(INI)) — komisja EMPL.

Sprawozdawca: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Sprawozdanie w sprawie Białej księgi na temat polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010 (2006/2270(INI)) — komisja ECON.

Sprawozdawczyni: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu (2007/2089(INI)) — komisja ITRE.

Sprawozdawca: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Ashleya Mote'a (2007/2122(IMM)) — komisja JURI.

Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini (2006/2301(IMM)) — komisja JURI.

Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 78/855/EWG dotyczącą łączenia się spółek akcyjnych oraz dyrektywę Rady 82/891/EWG dotyczącą podziału spółek akcyjnych w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego dotyczącego połączenia się spółek lub ich podziału (COM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035(COD)) — komisja JURI.

Sprawozdawczyni: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007)

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007) 0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS)) — komisja AFET.

Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM (2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS)) — komisja AFET.

Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS)) — komisja AFET.

Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (COM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD)) — komisja ECON.

Sprawozdawczyni: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

* Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencji o Europolu) (COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS)) — komisja LIBE.

Sprawozdawczyni: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

* Sprawozdanie w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (COM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS)) — komisja LIBE.

Sprawozdawczyni: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

Sprawozdanie w sprawie rocznego przeglądu sytuacji w strefie euro 2007 (2007/2143(INI)) — komisja ECON.

Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych (COM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS)) — komisja LIBE.

Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2006 (2007/2142(INI)) — komisja ECON.

Sprawozdawca: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2007 na rok budżetowy 2007 (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD)) — komisja BUDG.

Sprawozdawca: James Elles (A6-0268/2007)

* Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych (COM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS)) — komisja LIBE.

Sprawozdawczyni: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie rozpoznania i wyznaczenia europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony (COM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS)) — komisja LIBE.

Sprawozdawczyni: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

* Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich lub urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (COM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS)) — komisja LIBE.

Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

*** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (08937/2007 — C6-0153/2007 — 2006/0254 (AVC)) — komisja AFET.

Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

Sprawozdanie w sprawie minimalizacji kosztów administracyjnych nałożonych w drodze legislacji (2005/2140(INI)) — komisja CONT.

Sprawozdawca: Jan Mulder (A6-0275/2007)

2.2)

zalecenia do drugiego czytania:

***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2013 (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD)) — komisja ENVI.

Sprawozdawca: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

***II Zalecenie do drugiego czytania w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć (05665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD)) — komisja ENVI.

Sprawozdawczyni: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (08699/2/2007 — C6-0179/2007 — 2005/0040(COD)) — komisja LIBE.

Sprawozdawczyni: Inger Segelström (A6-0262/2007)

3)

przez posłów:

3.1)

pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0133/2007):

do Komisji

Crowley Brian, Schmidt Olle, Stihler Catherine, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Kirilov Evgeni, Badia i Cutchet Maria, Andrikienė Laima Liucija, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Paleckis Justas Vincas, Moraes Claude, Schlyter Carl, Belet Ivo, Mitchell Gay, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Medina Ortega Manuel, Mavrommatis Manolis, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Henin Jacky, Nicholson James, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Batzeli Katerina, Färm Göran, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, De Vits Mia, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Jensen Anne E., Uca Feleknas, Riis-Jørgensen Karin, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Ţicău Silvia-Adriana

do Rady

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Crowley Brian, Manolakou Diamanto, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Moraes Claude, Newton Dunn Bill, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, Morgantini Luisa, Rutowicz Leopold Józef, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Harkin Marian

4)

przez komitet pojednawczy:

Wspólny wniosek zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (03619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

5)

przez delegację Parlamentu do komitetu pojednawczego:

***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) (03619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD)) — komisja CODE.

Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0257/2007)

8.   Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Złożone zostały następujące dokumenty:

1)

pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

(O-0032/2007) Helmuth Markov, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Ostatnie wydarzenia w dwustronnych stosunkach z Chinami (B6-0129/2007);

(O-0036/2007) Gianluca Susta i Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE, Kader Arif w imieniu grupy PSE, Georgios Papastamkos w imieniu grupy PPE-DE, Vittorio Agnoletto i Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, do Rady: Porozumienie TRIPS oraz dostęp do leków (B6-0130/2007);

(O-0037/2007) Gianluca Susta i Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE, Kader Arif w imieniu grupy PSE, Georgios Papastamkos w imieniu grupy PPE-DE, Vittorio Agnoletto i Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, do Komisji: porozumienia TRIPS oraz dostęp do leków (B6-0131/2007);

(O-0041/2007) Jan Andersson, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Delegowanie pracowników (B6-0132/2007);

(O-0033/2007) Miroslav Ouzký, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Przeciwdziałanie chorobie układu krążenia (B6-0134/2007);

2)

pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

Mario Borghezio, prześladowanie chrześcijan w krajach arabskich i w innych częściach świata (0065/2007);

Arlene McCarthy, Gérard Onesta i Georgs Andrejevs, w sprawie papierosów stwarzających mniejsze zagrożenie zaprószeniem ognia (0066/2007);

Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre i Luisa Morgantini, w sprawie kary śmierci na Białorusi (0067/2007);

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov i Slavi Binev, w sprawie ludobójstwa popełnionego przez Turków na Bułgarach w latach 1876-1877 (0068/2007);

Andreas Mölzer, w sprawie przestępczości osób ubiegających się o azyl (0069/2007);

Bogusław Rogalski, w sprawie odebrania praw rodzicielskich Polce, XX, na rzecz Norwega, XX, podejrzanego o wykorzystywanie seksualne ich córki (0070/2007).

9.   Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kirgiskiej dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych;

umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Konfederacją Szwajcarską.

10.   Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/2007 upadły, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.

11.   Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru z dniem wskazanym poniżej, zostały przekazane, zgodnie z art. 191 ust. 5 Regulaminu, właściwej komisji:

Dnia 22.06.2007

Uwe Herzog (nr 353/2007);

Giorgio Bortini (nr 354/2007);

Giorgio Bortini (nr 355/2007);

Otwin Schneider (nr 356/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 357/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 358/2007);

Rainer Müller (nr 359/2007);

Udo Anders (nr 360/2007);

Rudolf Hotz (nr 361/2007);

Manfred Böhm (nr 362/2007);

Doris Müller (nr 363/2007);

Peter Rabe (RAe Lueken, Voelzke & Kollegen) (nr 364/2007);

Heinz Blume (nr 365/2007);

Jack Morin (nr 366/2007);

Eugenia Iliescu (nr 367/2007);

Hartwig Wendhausen (nr 368/2007);

Michael Heilig (nr 369/2007);

Gisela et Wilfried Ruffing (nr 370/2007);

Günther Daumenlang (nr 371/2007);

Adam Bohdan (Pracownia na rzecz Wzystkich Istot Oddzial Podlaski) (nr 372/2007);

Isabelle Borg (nr 373/2007);

Barbara Bode (nr 374/2007);

Singam Narendrasingam (nr 375/2007);

Teresa McDonnell (nr 376/2007);

Joan Borg Cardona (nr 377/2007);

Lesley Gail Kreupl (nr 378/2007);

Alvin Slack (nr 379/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 380/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 381/2007);

Joseph Fsadni (nr 382/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 383/2007);

Birgit Garthe (nr 384/2007);

Octavian Cocos (nr 385/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 386/2007);

Ann Kelly (nr 387/2007);

Brent Gardner (nr 388/2007);

GJW i PJ Hall (nr 389/2007);

Patrick Heffernan (nr 390/2007);

Elaine Comet (nr 391/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 392/2007);

Gordon McGinn (nr 393/2007);

Peter Welz (nr 394/2007);

Alan Handforth (nr 395/2007);

Miguel Ángel de la Cámara Egea (Asociación de Técnicos de Imagen para el Diagnóstico) (nr 396/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 397/2007);

Ignacio López Gil (nr 398/2007);

Antonio Tortosa López (nr 399/2007);

Sergil Garriga Llovet (nr 400/2007);

Golden-Line SPRL (10 podpisów) (nr 401/2007);

Dimitar-Dimtchev Sabev (nr 402/2007);

Jean-Marie Godot (nr 403/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 404/2007);

Carla Cocco (nr 405/2007);

Claudio Falcone (nr 406/2007);

Carlo Renato Gaspare Casertano (nr 407/2007);

Fabiano Fortunato (nr 408/2007);

Gunars Resnais (Latvijas Politiski Represeto Apvieniba) (nr 409/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 410/2007);

Kryzysztof Adamkiewicz (nr 411/2007);

Josef Jedruch (nr 412/2007);

I Peuzi Devlecea (nr 413/2007);

Lucian Vincentiu Ionescu (nr 414/2007);

Dron Emanuil Danut (nr 415/2007);

Dnia 26.06.2007

Isabel Pérez-Espinosa González-Lobón (nr 416/2007);

Peter Sälzer (nr 417/2007);

Helga Blümel (nr 418/2007);

Matthias Hoffmann (Hazet-Werk) (nr 419/2007);

Edgar Thomas (Thomas Spedition GmbH) (nr 420/2007);

Osman Türker (nr 421/2007);

Erich Schmitt (nr 422/2007);

Helmut et Sigrid Kursch (nr 423/2007);

Joachim Bader (Europäische Vereinigung von Erfinder-Verbänden und Vereinen) (nr 424/2007);

Holger Pollmann (nr 425/2007);

Olaf Quasdorff (nr 426/2007);

Klaus Seitz (nr 427/2007);

Giorgio Bortini (nr 428/2007);

Alfred Hopp (nr 429/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 430/2007);

Lisa Neukirchen (nr 431/2007);

Thomas Reimitz (nr 432/2007);

Wolfgang Depcik (nr 433/2007);

Kurt Sevecke (nr 434/2007);

Rafael Schiel (First Focus Foundation) (nr 435/2007);

Wolfgang Joußen (nr 436/2007);

Pater Don Demidoff (Liga pentru Renastere Morala) (nr 437/2007);

Paul Perterer (Europäische Vereinigung für Bürgerrechte) (nr 438/2007);

Bernhard Vetter (nr 439/2007);

Günter Fröhlich (nr 440/2007);

Richard Rivett (Regency Apartments) (nr 441/2007);

George Karlos (nr 442/2007);

Singam Narendrasingam (nr 443/2007);

Anna Doliwa-Klepacka (Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju) (nr 444/2007);

José Luis Canales Mediana („Mesurbi” ciudadanos agrupados) (nr 445/2007);

Harry Schindler (Italy Star Association 1943-1945) (nr 446/2007);

Harvey (nr 447/2007);

Bernd Michael Uhl (nr 448/2007);

Joseph Grech (nr 449/2007);

Lucienne Pace (nr 450/2007);

Alan Gulliver (Valle Romano) (nr 451/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 452/2007);

Stefcho Minchev (nr 453/2007);

Newton Enkel (nr 454/2007);

Julia Kalimeri (Apanemi (Women's Information and Support Centre)) (nr 455/2007);

Malgorzata Nesterowicz (nr 456/2007);

Santiago Jiménez Serrano (nr 457/2007);

Jose Fernández Fernández (Asociación de Vecinos de Candás) (nr 458/2007);

Jesús Luis Morillo Fernández (nr 459/2007);

Pedro Torres Tortosa (nr 460/2007);

Laura Bendala Tufanisco (nr 461/2007);

Cándido Martínez Rodríguez (Colectivo Ecoloxista „Luita Verde”) (nr 462/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 463/2007);

Gérard Robillard (nr 464/2007);

Claudio Beltrame (nr 465/2007);

Daniela Monaco (Comune di Lampedusa e Linosa) (nr 466/2007);

Jan Riegman (nr 467/2007);

Jan Terkel Nielsen (nr 468/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 469/2007);

Ryszard Garbowski (nr 470/2007);

Krzysztof Kukula (nr 471/2007);

Maria Helinska (nr 472/2007);

Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá (Associação de municipios para o ambiente) (nr 473/2007);

Dnia 04.07.2007

Jörg Leichtfried et Reinhard Rack (MEP) (55 podpisów) (nr 474/2007);

Ronald Birchall (nr 475/2007);

Michael Izatt (nr 476/2007);

Catherina Groneveld (nr 477/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 478/2007);

Igor Lukashanets (48 signatures) (nr 479/2007);

Oisin Jones-Dillon (nr 480/2007);

William Mclorn (nr 481/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 482/2007);

Roberto Giurastante (Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth-Amici della Terra) (nr 483/2007);

de Jiřina Novotná (Společnost pro Pomoc při Huntingtonově Chorobě) (2918 signatures) (nr 484/2007);

Hans-Günter Rogall (nr 485/2007);

Jürgen Gerlach (6 signatures) (nr 486/2007);

de Association Luxembourgeoise pour la Protection des Animaux (ALPA) (30 signatures) (nr 487/2007);

Helene Pletzer (nr 488/2007);

Martin Züchner (nr 489/2007);

Achim Fritz Achmed Kolar Saal (nr 490/2007);

Karin Zajewski (nr 491/2007);

Christa Schulze (nr 492/2007);

Giorgio Bortini (nr 493/2007);

Giannis Aivaliotis (nr 494/2007);

Αnna Bousna (nr 495/2007);

Theodoros Papoulakos (nr 496/2007);

Pavlos Kirkos (nr 497/2007);

Pavlos Kirkos (nr 498/2007);

Nikolova Gelka Koleva (nr 499/2007);

Alexiou Chrisostomos (GERMAS Import-Export) (nr 500/2007);

Galousi Triantafillou (nr 501/2007);

Ioulia Rhessal Kasadsidou (nr 502/2007);

Emmanouil Vasilakakis (nr 503/2007);

Vassilis Stavrou (nr 504/2007);

Panagiota Evaggelopoulou (nr 505/2007);

Ιoannis Baklatsis (Enosi Periferiakon Kanalion Ellados) (2 podpisy) (nr 506/2007);

Petko Kovatchev (CEIE/CEE Bankwatch Network) (4 podpisy) (nr 507/2007);

Lander (National Association of Mother Tongue Language Teachers in Italian Universities) (nr 508/2007);

Cheryl Wolley (nr 509/2007);

Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona (Proyecto INTER/SUR para la Ecociudadanía 1996-2016) (nr 510/2007);

Quintín Gómez Huerta (Plataforma „Orihuela Sin Muralles” CV-91) (7414 signatures) (nr 511/2007);

Eugenio Bermejo García (nr 512/2007);

José-Domingo López Manchón (Grup Ecologista Maigmó (GREMA)-Ecologistes en Acció) (nr 513/2007);

Víctor M. Olmos (Plataforma de Desarrollo Eólico Sostenible) (2 podpisy) (nr 514/2007);

Odorinda Tena Llorens (4 signatures) (nr 515/2007);

Liliane Rocher (Asociación de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)) (nr 516/2007);

Anatoli Galitski (4 signatures) (nr 517/2007);

Jean-François Legueulle (Fondation 30 Millions d'Amis) (7 podpisów) (nr 518/2007);

Benedicto Vadillo Ortíz (nr 519/2007);

Philippe Carrier (Association Bien Vivre à Bioule) (nr 520/2007);

Paolo Melissano (nr 521/2007);

Halina Messerschmidt (Koło Ligi Ochrony Przyrody „Zuraw”) (nr 522/2007);

Jacob Jensen Pruehs (nr 523/2007);

Ralf Schmelich (nr 524/2007);

Ariel Machiel Rijkenberg (nr 525/2007);

Edgar Guhde (Politischer Arbeitskreis für Tierrechte in Europa PAKT) (nr 526/2007);

Helmut Nehrenheim (nr 527/2007);

Erik Siegfried (nr 528/2007);

Jörg Riesemann (nr 529/2007);

Jörg Cloesters (nr 530/2007);

Wolfgang Kupffender (nr 531/2007);

Nicole Andres (nr 532/2007);

Pace (5 signatures) (nr 533/2007);

John Oakley (Asociación de Vecinos — Pueblo de Aigües) (nr 534/2007);

Lennart Hellstrand (nr 535/2007);

Ioannis Markides (nr 536/2007);

Gero Debusmann (nr 537/2007);

Gillian Wilson (nr 538/2007);

Barry Curtin (Watergrasshill Community Association) (nr 539/2007);

Graham i Janice Fisher (nr 540/2007);

Fernando Ripoll Vidal (Arenal Parcent S.L.) (nr 541/2007);

Agustín Sanmartín y González (nr 542/2007);

Francisco Amorós Samper (Asociación Nueva Cultura del Territorio) (nr 543/2007);

Brigitte Votron (Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral) (2 podpisy) (nr 544/2007);

Josefa Pavia Ferrando (nr 545/2007);

Vicent Beltrán Serrulla (Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc) (nr 546/2007);

Eloy Gregorio Cuellar Martín (Foro por Orcasitas) (nr 547/2007);

Joseline Martin (Locataires du Parloniam) (324 podpisy) (nr 548/2007);

Jean-François Delage (Triasem Sarl) (nr 549/2007);

Celestina Pollastri (nr 550/2007);

Marja Tuk-Koek (nr 551/2007);

Robbert Maris (nr 552/2007);

Krystyna Kowalska (nr 553/2007);

Malgorzata Waclawik (nr 554/2007);

Mats Söderlund (nr 555/2007);

Manuel Rosa dos Santos (nr 556/2007);

Monika i Ulrich Eichenberger (nr 557/2007);

Rosemary i Bob Johnson (nr 558/2007);

Salvador Ruíz Cruanes (nr 559/2007);

Juan Manuel Prego Paz (Videoclub Fontiñas) (2 podpisy) (nr 560/2007);

Dnia 06.07.2007

František Venzara (nr 561/2007);

George Angelopoulos (Radio Taxi Patras) (nr 562/2007);

Nikitas Giannakakis (nr 563/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 564/2007);

José Enrique Carmona Llamas (nr 565/2007);

Antonio Mora Vergés (nr 566/2007);

Maria Begoña Valcarel Abellán (IZATE) (nr 567/2007);

Antonio Muñóz Secilla (Ecologistas en acción Andalucía) (nr 568/2007);

Antonio Tortosa López (nr 569/2007);

Jesus Luis Morillo Fernández (nr 570/2007);

(Nazwisko poufne) (nr 571/2007);

Antonio Díaz (Asociación de Perjudicados CV-95 Orihuela-Costa) (nr 572/2007);

Honorio Fernández Llamas (Asociación Europea de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo) (nr 573/2007);

Ignacio Montés Reig (nr 574/2007);

Jaime Del Val (Asociación Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense) (nr 575/2007);

Ahmed Mokhtar (nr 576/2007);

Olivier Baux (nr 577/2007);

Matthieu Wemaere (SCP Huglo-Lepage et Associés Conseil) (nr 578/2007);

Chryssikos Demetrius (nr 579/2007);

Jean-Paul et Nicole Bardy (2 podpisy) (nr 580/2007);

Yves Gérard (4 podpisy) (nr 581/2007);

Frédéric Jacquemart (G.I.E.T.) (21517 podpisów) (nr 582/2007);

Henri Nikuna Kelani (nr 583/2007);

Nucu Istrate Moldovan (253 podpisy) (nr 584/2007);

Brahim Katoui (nr 585/2007);

Stefano Pino (nr 586/2007);

Marina Salvadore (Voce di me Garide) (nr 587/2007);

Vincenzo Russo (Genitori Scuola Media Redi Granacci) (nr 588/2007);

Mario Zaccaria (3 podpisy) (nr 589/2007);

Andrea Bucci (nr 590/2007);

Slavnicu Lacramioara (nr 591/2007);

Pimen Inalt Prea Sfintitul (nr 592/2007);

Maria Hapenciuc (nr 593/2007);

Sefan Iulian Blebea (nr 594/2007);

Iosif Giurgiu et Maria Ardean (2 podpisy) (nr 595/2007);

Cristiana Muscardini (913 podpisów) (nr 596/2007);

„Contract Agents in European Commission Delegations around the World” (nr 597/2007);

Cathal McCarthy (Weston Garden Residents Association) (nr 598/2007).

12.   Kalendarz 2008

Konferencja Przewodniczących przedstawiła swój projekt kalendarza sesyjnego na rok 2008.

Projekt kalendarza jest następujący:

14-17 stycznia

23 stycznia (1)

30 i 31 stycznia

18-21 lutego

27 lutego (1)

10-13 marca

26 marca (1)

2 i 3 kwietnia

14-17 kwietnia

23 kwietnia (1)

7 i 8 maja

19-22 maja

28 maja (1)

4 i 5 czerwca

16-19 czerwca

25 czerwca (1)

7-10 lipca

1-4 września

10 września (1)

22-25 września

8 i 9 października

20-23 października

5 listopada (1)

17-20 listopada

3 i 4 grudnia

15-18 grudnia.

Poprawki do propozycji może złożyć grupa polityczna lub 40 posłów.

Na wniosek grupy PSE termin składania poprawek przedłużono do wtorku 10.7.2007 r. o godz. 10.00 (patrz również wystąpienie Martina Schulza - koniec punktu 13). Głosowanie odbędzie się w środę 11.7.2007 r. o godz. 12.00.

13.   Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w lipcu 2007 r. (PE 391.081/PDOJ) został rozesłany i zgodnie z art. 132 regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 9.7.2007-12.7.2007

poniedziałek i wtorek,

bez zmian

środa,

wniosek grup PSE, ALDE i GUE/NGL o odesłanie do komisji sprawozdania Helmutha Markova w sprawie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej (A6-0221/2007) (pkt 17 projektu porządku obrad) zgodnie z art. 168 regulaminu

Głos zabrał Brian Simpson w imieniu grupy PSE, uzasadniając ten wniosek.

Parlament zaakceptował wniosek.

czwartek,

bez zmian

Głos zabrał Martin Schulz, wnosząc o przedłużenie terminu składania poprawek do kalendarza na rok 2008 do wtorku 10.7.2007 o godz. 18.00. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwu.

*

* *

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

14.   Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Ovidiu Victor Ganţ, Árpád Duka-Zólyomi, Lasse Lehtinen, Alexandru-Ioan Morţun, Andrzej Tomasz Zapałowski, Milan Horáček, Willy Meyer Pleite, Thomas Wise, Desislav Chukolov, Sergej Kozlík, Georgios Papastamkos, Maria Matsouka, Diana Wallis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Monica Maria Iacob-Ridzi, Magda Kósáné Kovács, Pedro Guerreiro, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Cristian Silviu Buşoi, Péter Olajos, Proinsias De Rossa, Richard James Ashworth, Brian Simpson, Marios Matsakis, Bogusław Rogalski, Ioannis Gklavakis, Jörg Leichtfried, Geoffrey Van Orden i Tunne Kelam.

PRZEWODNICTWO: Marek SIWIEC

Wiceprzewodniczący

15.   Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I — Dodatki do żywności ***I — Enzymy spożywcze ***I — Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności [COM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143 (COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawczyni: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności [COM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawczyni: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/ 1999, dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 2001/112/WE [COM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawczyni: Avril Doyle (A6-0177/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE [COM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawczyni: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

Głos zabrał Markos Kyprianou (członek Komisji).

Åsa Westlund przedstawiła swoje sprawozdania.

Avril Doyle przedstawiła sprawozdanie.

Mojca Drčar Murko przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Manuel Medina Ortega (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Horst Schnellhardt w imieniu grupy PPE-DE, Karin Scheele w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski w imieniu grupy UEN, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk i Markos Kyprianou.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.32 protokołu z dnia 10.07.2007, pkt 8.33 protokołu z dnia 10.07.2007, pkt 8.34 protokołu z dnia 10.07.2007 i pkt 8.35 protokołu z dnia 10.07.2007.

16.   Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina „Zdrowie” ***II — Środki mające na celu leczenie chorób układu krążenia (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2013 [16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

Pytanie ustne (O-0033/2007) zadane w imieniu komisji ENVI przez Miroslava Ouzký'ego, do Komisji: Przeciwdziałanie chorobom układu krążenia (B6-0134/2007)

Antonios Trakatellis przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Miroslav Ouzký zadał pytanie ustne.

Głos zabrał Markos Kyprianou (członek Komisji).

Głos zabrali: John Bowis w imieniu grupy PPE-DE, Linda McAvan w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/ DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Christofer Fjellner, Dorette Corbey, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Zuzana Roithová i Markos Kyprianou.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs i John Bowis, w imieniu komisji ENVI, w sprawie przeciwdziałania chorobom układu krążenia (B6-0277/2007)

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN

Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.30 protokołu z dnia 10.07.2007.

17.   Zarządzanie ryzykiem związanym z kukurydzą MON 863 (debata)

Oświadczenie Komisji: Zarządzanie ryzykiem związanym z kukurydzą MON 863

Markos Kyprianou (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Renate Sommer w imieniu grupy PPE-DE, Karin Scheele w imieniu grupy PSE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy UEN, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, i Markos Kyprianou.

Debata została zamknięta.

18.   Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (debata)

Oświadczenie Komisji: Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR

Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Carlos Coelho w imieniu grupy PPE-DE, Stavros Lambrinidis w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Franco Frattini i Kathalijne Maria Buitenweg.

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 12.07.2007.

19.   Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej (debata)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej [2007/2089(INI)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

Alejo Vidal-Quadras przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Głos zabrali: Sophia in 't Veld (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Brigitte Douay (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Herbert Reul w imieniu grupy PPE-DE, Edit Herczog w imieniu grupy PSE, Anne Laperrouze w imieniu grupy ALDE, Eugenijus Maldeikis w imieniu grupy UEN, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Jana Bobošíková niezrzeszona, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Konrad Szymański, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Silvia Ciornei, András Gyürk, Eluned Morgan, Jorgo Chatzimarkakis, Romana Jordan Cizelj, Joan Calabuig Rull, Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Jan Březina, Dorette Corbey, Alexander Stubb, Eija-Riitta Korhola i Monica Maria Iacob-Ridzi.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Rübig i Andris Piebalgs.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.38 protokołu z dnia 10.07.2007.

20.   Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć [05665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawczyni: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

María Sornosa Martínez przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Martin Callanan w imieniu grupy PPE-DE, Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Miroslav Mikolášik, Linda McAvan, Günter Verheugen i Carl Schlyter.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.31 protokołu z dnia 10.07.2007.

21.   Rozpoznanie i wyznaczenie europejskiej infrastruktury krytycznej oraz ocena potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie rozpoznania i wyznaczenia europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony [COM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

Głos zabrał Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji).

Jeanine Hennis-Plasschaert przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Harald Ettl (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Renate Sommer (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Herbert Reul w imieniu grupy PPE-DE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy PSE, Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Christian Ehler, Inger Segelström, Marianne Mikko i Franco Frattini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.37 protokołu z dnia 10.07.2007.

22.   Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) ***III (debata)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) [PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD)] — Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego.

Sprawozdawca: Diana Wallis A6-0257/2007

Diana Wallis przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Rainer Wieland w imieniu grupy PPE-DE, Manuel Medina Ortega w imieniu grupy PSE, i Andrzej Jan Szejna.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.29 protokołu z dnia 10.07.2007.

23.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 391.081/ OJMA).

24.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.45.

Harald Rømer

Sekretarz Generalny

Luigi Cocilovo

Wiceprzewodniczący


(1)  Te daty zarezerwowano na ewentualne posiedzenia poświęcone tematom aktualnym zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 28.9.2006 r.


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Janowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Popeangă, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka


Wtorek, 10 lipca 2007 r.

10.7.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 175/24


PROTOKÓŁ

(2008/C 175 E/02)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Wiceprzewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.

2.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1)

przez komisje parlamentarne:

1.1)

sprawozdania:

Sprawozdanie w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 traktatu UE) (11222/2007 — C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS)) — komisja AFCO.

Sprawozdawca: Jo Leinen (A6-0279/2007)

3.   Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0148/2007 — SEC(2007)0560) w sprawie przesunięcia środków DEC 14/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady, wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0164/2007 — SEC(2007)0674) w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady, wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0165/2007 — SEC(2007)0675) w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady, wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust.3 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0189/2007 — SEC(2007)0677) w sprawie przesunięcia środków DEC 19/2007.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0167/2007 — SEC(2007)0678) w sprawie przesunięcia środków DEC 20/2007.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0194/2007 — SEC(2007)0681) w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2007.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0192/2007 — SEC(2007)0682) w sprawie przesunięcia środków DEC 24/2007.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r

4.   Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.

SYTUACJA HUMANITARNA UCHODŹCÓW IRACKICH

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis i Thierry Cornillet w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji uchodźców irackich i osób wysiedlonych wewnątrz kraju (B6-0291/2007),

André Brie, Marco Rizzo i Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji humanitarnej uchodźców irackich (B6-0295/2007),

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji humanitarnej uchodźców irackich (B6-0299/2007),

Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Javier Moreno Sánchez w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji uchodźców irackich i osób wysiedlonych wewnątrz kraju (B6-0300/2007),

Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ ALE, w sprawie sytuacji uchodźców irackich i osób wysiedlonych wewnątrz kraju (B6-0303/ 2007),

Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji humanitarnej uchodźców irackich (B6-0308/2007).

II.

NARUSZENIA PRAW CZŁOWIEKA W NADDNIESTRZU (MOŁDAWIA)

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu i w sprawie konieczności wsparcia ze strony UE na rzecz wyjścia z impasu w trwającym w tym regionie Republiki Mołdowy konflikcie (B6-0292/2007),

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdowa) (B6-0293/2007),

Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdowa) (B6-0296/2007),

Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre i Radu Ţîrle w imieniu grupy PPEDE, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu i w sprawie konieczności wsparcia ze strony UE na rzecz wyjścia z impasu w trwającym w tym regionie Republiki Mołdowy konflikcie (B6-0298/2007),

Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Mihalache i Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu i w sprawie konieczności wsparcia ze strony UE na rzecz wyjścia z impasu w trwającym w tym regionie Republiki Mołdowy konflikcie (B6-0302/2007),

Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu i w sprawie konieczności wsparcia ze strony UE na rzecz wyjścia z impasu w trwającym w tym regionie Republiki Mołdowy konflikcie (B6-0304/2007).

III.

PRAWA CZŁOWIEKA W WIETNAMIE

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, w sprawie Wietnamu (B6-0290/2007),

Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Wietnamu (B6-0294/2007),

Bernd Posselt, Charles Tannock i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie praw człowieka w Wietnamie (B6-0297/2007),

Pasqualina Napoletano i Marc Tarabella w imieniu grupy PSE, w sprawie Wietnamu (B6-0301/2007),

Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Wietnamu (B6-0305/2007),

Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie praw człowieka w Wietnamie (B6-0306/2007).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

5.   Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty [COM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki.

Sprawozdawca: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Markus Ferber przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Stephen Hughes (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Hannes Swoboda (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Markus Pieper (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Brian Simpson w imieniu grupy PSE, Luigi Cocilovo w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Henry Nattrass w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli w imieniu grupy ITS, Alessandro Battilocchio niezrzeszony, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui i Nathalie Griesbeck.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine i Charlie McCreevy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 11.07.2007.

Głos zabrał Reinhard Rack, wyrażając ubolewanie z powodu nieobecności Rady.

6.   Usługi finansowe 2005-2010 - Biała Księga (debata)

Sprawozdanie w sprawie polityki w zakresie usług finansowych w latach 2005-2010 — Biała Księga [2006/2270(INI)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Ieke van den Burg przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Jean-Paul Gauzès (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Othmar Karas w imieniu grupy PPE-DE, Pervenche Berès w imieniu grupy PSE, Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE, i Sahra Wagenknecht w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: John Whittaker w imieniu grupy IND/DEM, Petre Popeangă w imieniu grupy ITS, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo i Charlie McCreevy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 11.07.2007.

7.   Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (debata)

Sprawozdanie w sprawie modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku [2007/2023 (INI)] — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Sprawozdawca: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Jacek Protasiewicz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Donata Gottardi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Mia De Vits (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Kartika Tamara Liotard (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), José Albino Silva Peneda w imieniu grupy PPE-DE, Ole Christensen w imieniu grupy PSE, Luigi Cocilovo w imieniu grupy ALDE, Jan Tadeusz Masiel w imieniu grupy UEN, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, i Roger Helmer niezrzeszony.

Po tym punkcie nastąpiła przerwa w debacie na czas głosowania.

Debata zostanie wznowiona o godz. 15.00. (punkt 13).

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS

Wiceprzewodnicząca

8.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

8.1.   Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Porządek obrad przewiduje wybór wiceprzewodniczącego, który zajmie miejsce Pierre'a Moscoviciego, wakujące w wyniku zrzeczenia się przez niego mandatu z dniem 26.6.2007.

Przewodniczący ogłosił, że grupa PSE zgłosiła kandydaturę Martine Roure.

Ponieważ Martine Roure jest jedyną kandydatką, przewodniczący zaproponował Zgromadzeniu dokonanie wyboru przez aklamację, zgodnie z art. 12 ust. 1 regulaminu.

Parlament przyjął tę propozycję.

Zgromadzenie wybrało Martine Roure przez aklamację.

Przewodniczący ogłosił Martine Roure wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego i złożył jej gratulacje. Zgodnie z art. 17 ust. 1 regulaminu Martine Roure zajęła w porządku pierwszeństwa miejsce ustępującego wiceprzewodniczącego.

8.2.   Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Wkład wolontariatu w spójność ekonomiczną i społeczną (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie wkładu wolontariatu w spójność ekonomiczną i społeczną

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Zatwierdzono

8.3.   Zawarcie protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE a Algierią w celu uwzględnienia rozszerzenia z dnia 1 maja 2004 r. *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej [08937/2007 — COM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254 (AVC)] — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0291)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.

8.4.   Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [COM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS)] — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0292)

8.5.   Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS)] — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0293)

8.6.   Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Armenia w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [COM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS)] — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0294)

8.7.   Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Azerbejdżan w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [COM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS)] — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0295)

8.8.   Zawarcie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Gruzja w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [COM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS)] — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0296)

8.9.   Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych [COM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0297)

8.10.   Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [COM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Pervenche Berès (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie zgodnie z art. 131 ust. 4 regulaminu i wycofała pierwszą część poprawki.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0298)

8.11.   Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [COM(2006)0926 — C6-0010/ 2007 — 2006/0293(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0299)

8.12.   Reasekuracja (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/68/WE w sprawie reasekuracji w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [COM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Pervenche Berès (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie zgodnie z art. 131 ust. 4 regulaminu i wycofała poprawkę.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0300)

8.13.   Nowa klasyfikacja statystyczna produktów według działalności (CPA) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 3696/93 [COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0301)

8.14.   Badanie prób losowych dotyczące siły roboczej we Wspólnocie ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie [COM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD)] — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Sprawozdawca: Jan Andersson (A6-0181/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Jan Andersson (sprawozdawca) złożył oświadczenie zgodnie z art. 131 ust. 4 regulaminu i wskazał, że poprawki 1 do 3 zostały wycofane.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0302)

8.15.   Znakowanie efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) [COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Nikolaos Vakalis (sprawozdawca) zabrał głos na podstawie art. 110a ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0303)

8.16.   Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 954/79) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych [COM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawczyni: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0304)

8.17.   Kontrola działalności połowowej w Antarktyce * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 601/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 3943/90, (WE) nr 66/98 i (WE) nr 1721/1999 [COM(2006) 0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS)] — Komisja Rybołówstwa.

Sprawozdawczyni: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0305)

8.18.   Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencji o Europolu) [COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawczyni: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0306)

8.19.   Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej [COM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawczyni: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0307)

8.20.   Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych [COM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075 (CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawczyni: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0308)

8.21.   Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich UE */***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej [COM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0309)

8.22.   Corrigenda (nowy art. 250a Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu Europejskiego nowego art. 205a dotyczącego corrigendum [2005/2041(REG)] — Komisja Spraw Konstytucyjnych.

Sprawozdawca: Richard Corbett (A6-0229/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT DECYZJI, POPRAWKA DO REGULAMINU

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0310)

Nowy przepis wejdzie w życie pierwszego dnia kolejnej sesji miesięcznej.

8.23.   Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmiany art. 201 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego stosowania i wykładni Regulaminu [2006/2192(REG)] — Komisja Spraw Konstytucyjnych.

Sprawozdawca: Richard Corbett (A6-0230/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT DECYZJI, POPRAWKA DO REGULAMINU

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0311)

Nowy przepis wejdzie w życie pierwszego dnia kolejnej sesji miesięcznej.

8.24.   Konsultacja w sprawie immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie konsultacji w sprawie immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini [2006/2301 (IMM)] — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0312)

8.25.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego Ashleya Mote'a (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Ashleya Mote`a [2007/2122 (IMM)] — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0313)

8.26.   Projekt budżetu korygującego nr 4/2007 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2007 na rok budżetowy 2007 — Sekcja III — Komisja [10966/2007 - C6 0195/2007 - 2007/2072(BUD)] — Komisja Budżetowa.

Sprawozdawca: James Elles (A6-0268/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0314)

8.27.   Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 9/ 2006 dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Komisję, Parlament Europejski i Radę (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania specjalnego nr 9/2006 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Komisję, Parlament Europejski i Radę [2007/2077(INI)] — Komisja Kontroli Budżetowej.

Sprawozdawca: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0315)

8.28.   Zmninimalizowanie kosztów administracyjnych wynikających z ustawodawstwa (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zminimalizowania kosztów administracyjnych wynikających z ustawodawstwa [2005/2140(INI)] — Komisja Kontroli Budżetowej.

Sprawozdawca: Jan Mulder (A6-0275/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0316)

8.29.   Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) ***III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) — [PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD)] — Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego.

Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0257/2007)

(Zwykła większość wymagana dla przyjęcia)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0317)

8.30.   Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina „Zdrowie” ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2013 [16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2007)0318)

8.31.   Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć [05665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawczyni: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszone jako przyjęte (P6_TA(2007)0319)

8.32.   Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności [COM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143 (COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawczyni: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0320)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0320)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Hartmut Nassauer, przed głosowaniem, w sprawie listy głosowania grupy PPE-DE.

8.33.   Dodatki do żywności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności [COM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawczyni: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0321)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0321)

8.34.   Enzymy spożywcze ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/ 1999, dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 2001/112/WE [COM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawczyni: Avril Doyle (A6-0177/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0322)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0322)

8.35.   Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE [COM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawczyni: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 34)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0323)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0323)

8.36.   Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/84/EWG w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych [COM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/0165(CNS)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawczyni: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Debata odbyła się dnia 22.05.2007(pkt 20 protokołu z dnia 22.05.2007).

Na posiedzeniu w dniu 23 maja 2007 r. Parlament odrzucił wniosek w sprawie dyrektywy (pkt 54 protokołu z dnia 23.05.2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 35)

WNIOSEK KOMISJI

Głos zabrali: Astrid Lulling (sprawozdawczyni), zalecając odrzucenie poprawek komisji właściwej i sprawozdania, oraz Pervenche Berès (przewodnicząca komisji ECON), w sprawie tego wystąpienia.

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Odrzucony

(Rezolucja legislacyjna potwierdzająca odrzucenie wniosku komisji figuruje w „Tekstach przyjętych”(P6_TA (2007)0324).)

8.37.   Rozpoznanie, wyznaczenie i ochrona europejskiej infrastruktury krytycznej * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie rozpoznania i wyznaczenia europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony [COM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawczyni: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 36)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0325)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0325)

8.38.   Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej [2007/2089(INI)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 37)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0326)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Alejo Vidal-Quadras (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną do poprawki 2; poprawka została przyjęta.

8.39.   Rybołówstwo przemysłowe oraz produkcja mączki rybnej i oleju rybnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rybołówstwa przemysłowego oraz produkcji mączki rybnej i oleju rybnego [2004/ 2262(INI)] — Komisja Rybołówstwa.

Sprawozdawca: Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 38)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0327)

*

* *

Głos zabrała Åsa Westlund, zgłaszając, że dwukrotnie bezskutecznie prosiła o przeprowadzenie elektronicznej weryfikacji podczas głosowania nad jej sprawozdaniami (A6-0153/2007 i A6-0154/2007) (Przewodnicząca odnotowała tę uwagę).

9.   Zwołanie Konferencji Międzyrządowej (termin wnoszenia poprawek)

Przewodnicząca poinformowała, że termin składania poprawek do sprawozdania Leinen w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej (A6-0279/2007) (punkt 46 Dz.U) został przedłużony do wtorku 10.07.2007 o godz.15.

10.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie María Sornosa Martínez — A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Sprawozdanie Åsa Westlund — A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Sprawozdanie Alejo Vidal-Quadras — A6-0249/2007: Markus Pieper

Sprawozdanie Jeanine Hennis-Plasschaert — A6-0270/2007: Hubert Pirker

11.   Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po dacie głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.10 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO

Wiceprzewodniczący

12.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

13.   Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (ciąg dalszy debaty)

Sprawozdanie w sprawie modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku [2007/2023 (INI)] — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Sprawozdawca: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Głos zabrali: Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews i Vladimír Špidla (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE

Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 11.07.2007.

14.   Oddelegowywanie pracowników (debata)

Pytanie ustne (O-0041/2007) zadane przez Jana Anderssona, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Delegowanie pracowników (B6-0132/2007)

Jan Andersson zadał pytanie ustne.

Vladimír Špidla (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Philip Bushill-Matthews w imieniu grupy PPE-DE, Anne Van Lancker w imieniu grupy PSE, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Mary Lou McDonald w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa i Vladimír Špidla.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Jan Andersson, w imieniu komisji EMPL, w sprawie komunikatu Komisji „Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług: maksymalizacja jego korzyści i potencjału przy zapewnieniu ochrony pracowników” (B6-0266/2007).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.14 protokołu z dnia 11.07.2007.

15.   Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz (debata)

Sprawozdanie w sprawie przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz [2006/2299 (INI)] — Komisja Transportu i Turystyki.

Sprawozdawca: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

Willi Piecyk przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Satu Hassi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Jorgo Chatzimarkakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Struan Stevenson (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Yiannakis Matsis (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Luís Queiró w imieniu grupy PPE-DE, Paulo Casaca w imieniu grupy PSE, Josu Ortuondo Larrea w imieniu grupy ALDE, Ian Hudghton w imieniu grupy Verts/ALE, Georgios Toussas w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Jim Allister niezrzeszony, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David Casa, Jamila Madeira i Margie Sudre.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns i Joe Borg

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 12.07.2007.

16.   Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0133/2007).

Część pierwsza

Pytanie 28 (Catherine Stihler): Konsultacje w sprawie informacji dla pacjentów

Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Catherine Stihler.

Pytanie 26 (Brian Crowley): Walka z bezrobociem wśród młodych i dlugotrwałe bezrobocie w UE

Vladimír Špidla (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Brian Crowley.

Pytanie 27 (Olle Schmidt): Europa- miejsce schronienia prześladowanych literatów i dziennikarzy

Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Olle Schmidt, Jörg Leichtfried i Jim Allister.

Część druga

Pytanie 29 (Stavros Arnaoutakis): Ryzyko wyczerpania zasobów rybnych morza Egejskiego

Joe Borg (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack i Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ochrona praw dziecka w stosunkach zewnętrznych UE

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 31 (Bernd Posselt): Strategia dla basenu Morza Czarnego

Benita Ferrero-Waldner udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt, Reinhard Rack i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 32 (Evgeni Kirilov): Sytuacja pielęgniarek bułgarskich i lekarza palestyńskiego w Libii

Benita Ferrero-Waldner udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Evgeni Kirilov, Glyn Ford i Bogusław Sonik.

Odpowiedzi na pytania 33 i 34 zostaną udzielone na piśmie.

Pytanie 35 (Georgios Papastamkos): Energia jądrowa w regionie Bałkanów

Andris Piebalgs (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos, Paul Rübig i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 36 (Dimitrios Papadimoulis): Zarządzanie zapasami paliwa w Grecji

Andris Piebalgs udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Dimitrios Papadimoulis.

Pytanie 37 (Justas Vincas Paleckis): Rurociąg naftowy „Drużba”

Andris Piebalgs udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Justas Vincas Paleckis i Paul Rübig.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik do pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19.10 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO

Wiceprzewodniczący

17.   Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PSE i Verts/ALE wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja AFET: Béatrice Patrie

komisja IMCO: Catherine Anita Neris zamiast Béatrice Patrie

komisja REGI: Pierre Pribetich zamiast Bernadette Bourzai

komisja AGRI: Bernadette Bourzai

komisja CULT: Mikel Irujo Amezaga

komisja LIBE: Roselyne Lefrançois

komisja FEMM: Roselyne Lefrançois

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant nie jest już członkiem komisji PECH

Nominacje te zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia niniejszego protokołu nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.

18.   Wdrożenie pierwszego pakietu kolejowego (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego [2006/2213(INI)] — Komisja Transportu i Turystyki.

Sprawozdawca: Michael Cramer (A6-0219/2007)

Michael Cramer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE-DE, Robert Navarro w imieniu grupy PSE, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Leopold Józef Rutowicz, Pedro Guerreiro i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 12.07.2007.

19.   Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego (przekształcenie) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad realizacji usług transportu lotniczego na terenie Wspólnoty (przekształcenie) [COM(2006) 0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki.

Sprawozdawca: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE-DE, Ulrich Stockmann w imieniu grupy PSE, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 11.07.2007.

20.   Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu (debata)

Sprawozdanie pt. „Utrzymać Europę w ruchu — zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu” [2006/2227(INI)] — Komisja Transportu i Turystyki.

Sprawozdawczyni: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Satu Hassi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Dieter-Lebrecht Koch w imieniu grupy PPE-DE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy PSE, Paolo Costa w imieniu grupy ALDE, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 12.07.2007.

21.   Dwustronne stosunki handlowe UE - Chiny (debata)

Pytanie ustne (O-0032/2007) zadane przez Helmutha Markova, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Ostatnie wydarzenia w dwustronnych stosunkach z Chinami (B6-0129/2007)

Helmuth Markov zadał pytanie ustne.

Peter Mandelson (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Georgios Papastamkos w imieniu grupy PPE-DE, Francisco Assis w imieniu grupy PSE, Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Georg Jarzembowski, Joan Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson i Bastiaan Belder, aby zadać pytanie Komisji, na które Peter Mandelson zobowiązał się dostarczyć odpowiedź pisemną.

Debata została zamknięta.

22.   Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 391.081/OJME).

23.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 24.00.

Harald Rømer

Sekretarz Generalny

Hans-Gert Pöttering

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (..., ..., ...)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (..., ..., ...,)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowania odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

§

ustęp

art.

artykuł

pp

punkt preambuły

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Wniosek o konsultację z Komitetem Regionów: Wkład wolontariatu w spójność ekonomiczną i społeczną

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Wniosek o zasięgnięcie opinii

 

+

 

2.   Zawarcie protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE a Algierią w celu uwzględnienia rozszerzenia z dnia 1 maja 2004 r. ***

Spraw.: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0274/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

3.   Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

Spraw.: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0224/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

4.   Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

Spraw.: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0216/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

5.   Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Armenia w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

Spraw.: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0254/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

6.   Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Azerbejdżan w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

Spraw.: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0255/2007)

Temat

gi itd

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

7.   Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Gruzja w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

Spraw.: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (A6-0256/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

8.   Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych *

Spraw.: Jean-Marie CAVADA (A6-0265/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

9.   Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

Spraw.: Pervenche BERÈS (A6-0237/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

Celem poprawki jest skreślenie odniesienia do ust. 1 akapit drugi.

10.   Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

Spraw.: Pervenche BERÈS (A6-0239/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

11.   Reasekuracja (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

Spraw.: Pervenche BERÈS (A6-0238/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

poprawka wycofana

12.   Nowa klasyfikacja statystyczna produktów według działalności (CPA) ***I

Spraw.: Guntars KRASTS (A6-0242/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

13.   Badanie prób losowych dotyczące siły roboczej we Wspólnocie ***I

Spraw.: Jan ANDERSSON (A6-0181/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

14.   Znakowanie efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) ***I

Spraw.: Nikolaos VAKALIS (A6-0234/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

15.   Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (ucylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 954/79) ***I

Spraw.: Corien WORTMANN-KOOL (A6-0258/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

16.   Kontorla działalności połowowej w Antarktyce *

Spraw.: Rosa MIGUELEZ RAMOS (A6-0213/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

17.   Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r. *

Spraw.: Genowefa GRABOWSKA (A6-0260/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

18.   Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE *

Spraw.: Genowefa GRABOWSKA (A6-0261/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

19.   Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych *

Spraw.: Genowefa GRABOWSKA (A6-0269/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

gi

+

636, 13, 19

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

20.   Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich UE *

Spraw.: Jörg LEICHTFRIED (A6-0272/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

gi

+

648, 7, 17

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

21.   Corrigenda (nowy art. 204a Regulaminu PE)

Spraw.: Richard CORBETT (A6-0229/2007) (wymagana większość kwalifikowana)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

22.   Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE)

Spraw.: Richard CORBETT (A6-0230/2007) (wymagana większość kwalifikowana)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

23.   Konsultacja w sprawie immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini

Spraw.: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0251/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

24.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego Ashleya Mote'a

Spraw.: Francesco Enrico SPERONI (A6-0250/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

25.   Projekt budżetu korygującego nr 4/2007

Spraw.: James ELLES (A6-0268/2007) (wymagana większość kwalifikowana)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

26.   Sprawozdanie Specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 9/2006 dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Komisję, Parlament Europejski i Radę

Spraw.: Alexander STUBB (A6-0215/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

27.   Zminimalizowanie kosztów administracyjnych wynikających z ustawodawstwa

Spraw.: Jan MULDER (A6-0275/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

28.   Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) ***III

Spraw.: Diana WALLIS (A6-0257/2007)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

29.   Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina „Zdrowie” ***II

Zalecenie do drugiego czytania: Antonios TRAKATELLIS (A6-0184/2007) (wymagana większość kwalifikowana)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Głosowanie łączne nr 1 — poprawki kompromisowe

8

20/rev-39/rev(35/rev2+36/rev2)

komisja

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN+GUE/NGL

 

+

 

Głosowanie łączne nr 2

1-7

9-18

komisja

 

 

pp 14

19

PSE

 

+

 

30.   Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II

Zalecenie do drugiego czytania: María SORNOSA MARTÍNEZ (A6-0218/2007) (wymagana większość kwalifikowana

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

art. 2

4

IND/DEM

 

niedopuszczalna

 

Załącznik 1 pkt 19a

5

IND/DEM

 

niedopuszczalna

 

2

PPE-DE+Sterckx

gi

-

317, 352, 12

pp 5

1

PPE-DE+Sterckx

gi

-

315, 346, 19

pp 7

3

IND/DEM

 

-

 

Poprawki 4 i 5 uznano za niedopuszczalne zgodnie z art. 62 i z art. 151 ust. 3 regulaminu.

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: popr. 1, 2

31.   Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I

Spraw.: Åsa WESTLUND (A6-0153/2007)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Podstawa prawna

39

PSE

 

-

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie łączne

1

3-6

10-12

19-21

23-24

27-28

30

32

34

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej-- głosowanie odrębne

2

komisja

go

+

 

8

komisja

go

+

 

9

komisja

gp

 

 

1

+

 

2

-

 

14

komisja

go

+

 

16

komisja

gi

-

332, 345, 15

17

komisja

go

-

 

18

komisja

gi

-

319, 348, 24

22

komisja

go/ge

+

373, 312, 5

25

komisja

go

+

 

29

komisja

go

-

 

31

komisja

go

+

 

33

komisja

go

+

 

art. 2 ust. 1

13

komisja

gi

-

326, 350, 18

36

PPE-DE

 

+

 

art. 7

26

komisja

gi

-

325, 351, 13

37

PPE-DE

 

+

 

art. 8 ust. 2

38

Verts/ALE

 

-

 

po pp 18

35

PPE-DE

 

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Poprawki 7 i 15 nie dotyczą wszystkich wersji językowych, dlatego też nie zostały poddane pod głosowanie (art. 151 ust. 1 lit. d) regulaminu).

Wnioski o głosowanie odrębne

ALDE: popr. 25, 31, 2, 8

PPE-DE: popr. 13, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 29

GUE/NGL: popr. 14, 33

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 13, 16, 18 i 26

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE

popr. 9

pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słowa „wszystkimi”.

druga część: to słowo

32.   Dodatki do żywności ***I

Spraw.: Åsa WESTLUND (A6-0154/2007)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Podstawa prawna

81

PSE

 

-

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie łączne

1

3-4

6

8-10

12-16

18-22

24

28-29

33-34

36-37

39-40

42-44

46-48

51-52

55-60

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie odrębne

2

komisja

go

-

 

5

komisja

go

+

 

7

komisja

go

+

 

11

komisja

go

+

 

17

komisja

go

-

 

23

komisja

go

-

 

25

komisja

go

+

 

26

komisja

go

+

 

27

komisja

go

-

 

31

komisja

go

-

 

32

komisja

go

-

 

35

komisja

go

+

 

41

komisja

go

-

 

45

komisja

go

+

 

54

komisja

go

+

 

art. 4 ust. 5

62

ALDE

 

-

 

art. 5 ust. 1 po lit. c)

70/rev

IND/DEM

ge

-

337, 345, 9

71=

77=

Verts/ALE

PSE

gi

-

338, 348, 5

art. 5 po ust. 1

72

Verts/ALE

gi

-

198, 475, 18

art. 6 lit. b)

73

Verts/ALE

ge

+

362, 324, 3

art. 7

74

Verts/ALE

gi

-

112, 574, 5

30

komisja

 

+

 

art. 11

38

komisja

gi

+

426, 251, 13

63

ALDE

 

+

 

65/rev

PPE-DE

 

 

art. 14

75

Verts/ALE

gi

-

115, 570, 8

art. 24 ust. 3

76

Verts/ALE

 

-

 

art. 26 ust. 2

66/rev

PPE-DE

 

-

 

art. 30 ust. 1

67/rev.=

79=

PPE-DE

PSE

 

+

 

49

komisja

 

 

art. 30 ust. 2

68/rev=

80=

PPE-DE

PSE

 

+

 

50

komisja

 

 

art. 31 ust. 2

69/rev.

PPE-DE

 

+

 

53

komisja

 

 

pp 8

61

ALDE

 

-

 

pp 10

78

GUE/NGL

 

+

 

po pp 17

64/rev.

PPE-DE

 

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Wnioski o Głosowanie odrębne

ALDE: popr. 2, 5, 17, 25, 26, 45, 54

Verts/ALE: popr. 11 i 35

PPE-DE: popr. 7, 17, 23, 27, 31, 32, 38, 41, 49, 50, 53

IND/DEM: popr. 2 i 17

Wnioski o Głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 38, 72, 74, 75

PSE: popr. 77

33.   Enzymy spożywcze ***I

Spraw.: Avril DOYLE (A6-0177/2007)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Podstawa prawna

35

PPE-DE

gi

+

382, 278, 30

1

komisja

 

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie łączne

2-4

6

8-19

24

28-31

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej-- głosowanie odrębne

21

komisja

go

+

 

22

komisja

go

+

 

23

komisja

go

+

 

27

komisja

go

+

 

32

komisja

go

+

 

art. 7

34

PPE-DE

 

+

 

20

komisja

 

 

39

Verts/ALE

 

 

art. 12

25

komisja

 

+

 

40

Verts/ALE

 

 

art. 13

37

PSE

ge

+

372, 293, 10

26

komisja

 

-

 

art. 24 po ust. 3

36

PPE-DE

 

+

 

pp 8

5

komisja

 

-

 

38

Verts/ALE

 

+

 

pp 11

7

komisja

 

+

 

33

PPE-DE

 

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: popr. 21, 22, 23 i 27

PSE: popr. 21, 22, 23 i 27

PPE-DE: popr. 32

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE popr. 1 i 35

34.   Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I

Spraw.: Mojca DRČAR MURKO (A6-0185/2007)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie łączne

1

4

6-9

11-16

21

23-24

26

28

31-37

39-40

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej-- głosowanie odrębne

2

komisja

go/ge

+

410, 259, 8

5

komisja

go

+

 

17

komisja

go

+

 

18

komisja

go

-

 

19

komisja

go

+

 

20

komisja

gp

 

 

1

+

 

2

-

 

29

komisja

go

+

 

30

komisja

go

+

 

38

komisja

gi

+

668, 2, 16

art. 2 ust. 2 po lit. a)

51

Verts/ALE

gi

-

315, 342, 24

art. 2 ust. 2 lit. b)

45

PPE-DE

 

+

 

10

komisja

 

 

art. 3 ust. 2 lit. b)

49

ALDE

 

+

 

art. 3 ust. 2 po lit. j)

52

Verts/ALE

 

+

 

art. 5 po ust. 2

46

PPE-DE

 

+

 

22

komisja

 

 

art. 6 ust. 1

53

Verts/ALE

 

-

 

art. 11

41

PPE-DE

 

+

 

25

komisja

 

 

art. 13 ust. 1 lit. d)

47

PSE

 

-

 

27

komisja

 

+

 

art. 14 ust. 6 pkt 1

43

PPE-DE

 

+

 

art. 27 ust. 2

44

PPE-DE

 

+

 

pp 12

48

PSE

 

-

 

pp 13

50

Verts/ALE

 

-

 

pp 20

3

komisja

 

-

 

42

PPE-DE

 

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

ALDE: popr. 18

PPE-DE: popr. 2, 5, 17, 19, 29, 30

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 38 i 51

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE

popr. 20

pierwsza część:„istnieje uzasadniony wymóg technologiczny stosowania ich”

druga część:„a zamierzony skutek nie może zostać osiągnięty przy użyciu ziół”

35.   Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (głosowanie końcowe) *

Spraw.: Astrid LULLING (A6-0148/2007)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie łączne

28

30-39

42

komisja

ge

-

307, 350, 23

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej -- głosowanie odrębne

29

komisja

gi

-

303, 335, 44

40

komisja

go

-

 

41

komisja

go

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

-

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

gi

- (1)

46, 627, 13

Wniosek Komisji odrzucono po raz pierwszy na posiedzeniu w dniu 23 maja 2007 r.

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: popr. 40, 41

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: popr. 29

Verts/ALE głosowanie końcowe (rezolucja legislacyjna)

36.   Rozpoznanie, wyznaczenie i ochrona europejskiej infrastruktury krytycznej *

Spraw.: Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (A6-0270/2007)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej - głosowanie łączne

1-5

7-19

21-30

32-33

35-47

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej-- głosowanie odrębne

6

komisja

go

+

 

20

komisja

go

+

 

31

komisja

go

+

 

34

komisja

go

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

Verts/ALE: popr. 31 i 34

PSE: popr. 6 i 20

37.   Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej

Spraw.: Alejo VIDAL-QUADRAS (A6-0249/2007)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

§ 2

4

REUL i in.

gi

-

245, 406, 22

§ 4

1

PPE-DE

 

+

 

§ 5

7

Verts/ALE

 

+

 

§

tekst oryginału

go

 

§ 11

5

ALDE

 

w

 

po ust. 12

8

Verts/ALE

gi

-

108, 555, 16

2

PPE-DE

 

+

z poprawką ustną

§ 14

3

PPE-DE

ge

-

304, 343, 14

§ 37

9

Verts/ALE

 

+

 

§ 46

10

Verts/ALE

gi

-

306, 329, 38

po ust. 52

11

VIDAL -QUADRAS i in.

 

+

 

§ 54

6

ALDE

 

w

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

ALDE: § 5

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 4, 8, 10

Różne

Alejo Vidal-Quadras zaproponował następującą poprawkę ustną do poprawki 2:

zastąpienie słowa „instytucjonalnej” słowem „urzędowej”

38.   Rybołówstwo przemysłowe oraz produkcja mączki rybnej i oleju rybnego

Spraw.: Struan STEVENSON (A6-0155/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

§ 4

2

PPE-DE

 

+

 

§ 12

10

Verts/ALE, PSE

 

+

 

3

PPE-DE

 

+

 

po ust. 12

12

PPE-DE

 

+

 

§ 13

11s=

13s=

Verts/ALE, PSE

GUE/NGL

gi

-

247, 339, 19

5

PPE-DE

ge

-

244, 253, 9

odniesienie 3

6

Verts/ALE, PSE

 

-

 

po tiret szóstym

1

PPE-DE

 

+

 

7

Verts/ALE, PSE

 

+

 

pp B

8

Verts/ALE, PSE

 

-

 

pp C

9

Verts/ALE, PSE

 

-

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Grupa PSE podpisała się również pod poprawkami 6 do 11 włącznie.

Poprawka 4 została wycofana.

Tytuł w poprawkach 1 do 5 powinien brzmieć: „produkcja mączki rybnej i oleju rybnego”

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 11


(1)  Odrzucenie pierwotnej rezolucji legislacyjnej potwierdza odrzucenie wniosku Komisji (rezolucja legislacyjna w sprawie odrzucenia figuruje w związku z tym w „Tekstach przyjętych”).


ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   Sprawozdanie: Grabowska A6-0269/2007

Rezolucja

Za: 636

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Koch-Mehrin, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beňová, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Gobbo, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 13

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Chukolov, Stoyanov

NI: Chruszcz, Giertych

UEN: Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kamiński, Libicki, Wojciechowski Janusz

Wstrzymujący się: 19

GUE/NGL: Adamou, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Allister, Helmer

2.   Sprawozdanie: Leichtfried A6-0272/2007

Rezolucja

Za: 648

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beňová, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 7

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Chruszcz, Giertych

UEN: Kamiński, Libicki

Wstrzymujący się: 17

GUE/NGL: Adamou, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Mote

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za: Elly de Groen-Kouwenhoven

3.   Zalecenie: Sornosa Martinez A6-0218/2007

Popr. 2

Za: 317

ALDE: Alvaro, Bourlanges, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Polfer, Riis-Jørgensen, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toma, Van Hecke, Watson

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Deß, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gräßle, Grosch, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: De Vits, El Khadraoui, Tarabella, Van Lancker

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hudghton, Staes

Przeciw: 352

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Ciornei, Cocilovo, Drčar Murko, Duff, Ek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Lax, Manders, Matsakis, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Szent-Iványi, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Železný

ITS: Coşea

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Cederschiöld, Coelho, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Ebner, Elles, Fontaine, Freitas, Gklavakis, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hennicot-Schoepges, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Kauppi, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Landsbergis, Lehne, Liese, Matsis, Mavrommatis, Morin, Niebler, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Samaras, Schwab, Seeberg, Silva Peneda, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Weber Manfred

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, La Russa, Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 12

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Louis, de Villiers

NI: Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Caspary, Mladenov, Siekierski, Toubon

UEN: Kamiński, Pęk

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za: Hans-Peter Martin, Jean Marie Beaupuy

Przeciw: Christofer Fjellner

4.   Zalecenie: Sornosa Martinez A6-0218/2007

Popr. 1

Za: 315

ALDE: Alvaro, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hellvig, Jäätteenmäki, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Panayotov, Pannella, Polfer, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Van Hecke, Watson

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Sinnott, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Demetriou, Deß, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: De Vits, El Khadraoui, Kindermann, Schulz, Siwiec, Tarabella, Van Lancker

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hudghton, Smith, Staes

Przeciw: 346

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cavada, Cocilovo, Costa, Drčar Murko, Duff, Ek, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Lax, Matsakis, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea, Mihăescu

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, Coelho, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Fjellner, Fontaine, Freitas, Gklavakis, Grossetête, Guellec, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Kasoulides, Kauppi, Klaß, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lehne, Liese, Matsis, Mavrommatis, Morin, Niebler, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Reul, Samaras, Schwab, Seeberg, Silva Peneda, Stubb, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasák, Weber Manfred

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 19

ALDE: Cappato, Manders

GUE/NGL: Kohlíček

ITS: Binev, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Caspary, Gaubert, Toubon

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw: Martin Schulz

5.   Sprawozdanie: Westlund A6-0153/2007

Popr. 16

Za: 332

ALDE: Cavada, Ferrari, Harkin, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Sonik

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 345

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers, Železný

NI: Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Jørgensen

UEN: Camre

Wstrzymujący się: 15

ALDE: Buşoi, Ek

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

ITS: Mote

NI: Battilocchio, Kozlík

UEN: Rogalski

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za: Dan Jørgensen

6.   Sprawozdanie: Westlund A6-0153/2007

Popr. 18

Za: 319

ALDE: Cavada, Ferrari, Harkin, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Stănescu

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 348

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers, Železný

NI: Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

Wstrzymujący się: 24

ALDE: Ek

GUE/NGL: Adamou

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Schenardi, Stoyanov

NI: Kozlík, Rivera

7.   Sprawozdanie: Westlund A6-0153/2007

Popr. 13

Za: 326

ALDE: Alvaro, Cavada, Ferrari, Harkin, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Belohorská, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 350

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Louis, de Villiers, Železný

NI: Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels, Thomsen

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foglietta, Masiel

Wstrzymujący się: 18

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Mote

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Rivera

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za: Britta Thomsen

8.   Sprawozdanie: Westlund A6-0153/2007

Popr. 26

Za: 325

ALDE: Alvaro, Ferrari, Harkin, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Przeciw: 351

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers, Železný

ITS: Coşea

NI: Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

Wstrzymujący się: 13

GUE/NGL: Adamou

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

ITS: Mote

NI: Kozlík, Rivera

9.   Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007

Popr. 71 + 77

Za: 338

ALDE: Alvaro, Ferrari, Resetarits, Samuelsen, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 348

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Mote

NI: Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

Wstrzymujący się: 5

ALDE: Matsakis

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Rivera

10.   Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007

Popr. 72

Za: 198

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Seeberg

PSE: Ferreira Anne, Lévai, Obiols i Germà, Occhetto

UEN: Angelilli, Bielan, Camre, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Przeciw: 475

ALDE: Takkula

IND/DEM: Belder, Blokland, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Wstrzymujący się: 18

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PSE: Castex, Gierek, Lienemann

11.   Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007

Popr. 74

Za: 112

ALDE: Alvaro, Ferrari, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Obiols i Germà, Schulz

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 574

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Wstrzymujący się: 5

NI: Baco, Kozlík

PSE: Castex, Ferreira Anne, Koterec

12.   Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007

Popr. 38

Za: 426

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Baco, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Karas, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 251

IND/DEM: Železný

ITS: Claeys, Mote

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels, Guy-Quint

UEN: Angelilli, La Russa

Wstrzymujący się: 13

ALDE: Takkula

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Kozlík, Rivera

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw: Rainer Wieland

13.   Sprawozdanie: Westlund A6-0154/2007

Popr. 75

Za: 115

ALDE: Alvaro

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Rack

PSE: Dumitrescu, Leichtfried, Lienemann, Matsouka, Obiols i Germà, dos Santos, Siwiec, Szejna

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuc, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 570

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leinen, Lévai, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Wstrzymujący się: 8

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Kohlíček

NI: Allister, Baco, Kozlík

PSE: Castex, Koterec

Verts/ALE: Jonckheer

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw: Reinhard Rack

14.   Sprawozdanie: Doyle A6-0177/2007

Popr. 35

Za: 382

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Przeciw: 278

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea, Dillen, Lang, Romagnoli

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Krasts, Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 30

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Baco, Kozlík

UEN: Kamiński

15.   Sprawozdanie: Drčar Murko A6-0185/2007

Popr. 38

Za: 668

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez- Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 2

ITS: Mote

PSE: Goebbels

Wstrzymujący się: 16

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Kozlík, Rivera

UEN: Kamiński

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za: Hans-Peter Martin

16.   Sprawozdanie: Drčar Murko A6-0185/2007

Popr. 51

Za: 315

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, Laperrouze, Lehideux, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Ortuondo Larrea, Pistelli, Polfer, Raeva, Resetarits, Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Le Pen Jean-Marie, Mihăescu, Popeangă

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kónya-Hamar, Mauro

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl- Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez- Barnuevo García

UEN: Czarnecki Ryszard, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Pęk, Rogalski, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Przeciw: 342

ALDE: Andria, Baeva, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Busk, Buşoi, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lax, Ludford, Morţun, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Železný

ITS: Coşea, Stănescu

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Voggenhuber

Wstrzymujący się: 24

ALDE: Budreikaitė, Ek, Manders, Savi

IND/DEM: Nattrass

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Moisuc, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Kozlík, Rivera

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za: Jean Marie Beaupuy, Gitte Seeberg

17.   Sprawozdanie: Lulling A6-0148/2007

Popr. 29

Za: 303

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Buşoi, Cappato, Cavada, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pistelli, Pohjamo, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Doyle, Higgins, Korhola, McGuinness, Mitchell, Roithová, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Ferreira Anne, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Przeciw: 335

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Chatzimarkakis, Cornillet, Gentvilas, Griesbeck, Hyusmenova, Kazak, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Piskorski, Polfer, Raeva, Staniszewska, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Kohlíček

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill- Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Deß, Deva, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen- Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz- Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Athanasiu, Capoulas Santos, Correia, Dîncu, Dumitrescu, Estrela, Fernandes, Golik, Hasse Ferreira, Miguélez Ramos, Paparizov, Plumb, Podgorean, Severin

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Wstrzymujący się: 44

ALDE: Busk, Ciornei, Hennis-Plasschaert, Manders, Morţun, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Van Hecke

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker

NI: Rivera

PPE-DE: Audy, Descamps, De Veyrac, Esteves, Fontaine, Gaubert, Gauzès, Grossetête, Guellec, Gutiérrez- Cortines, Mathieu, Saïfi, Sudre, Toubon

PSE: Carlotti, Falbr, Iotova, Lyubcheva, Mihalache, Paşcu, Rouček, Sârbu

UEN: Foltyn-Kubicka

Verts/ALE: Hudghton, Voggenhuber

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw: Pedro Guerreiro, Ilda Figueiredo

18.   Sprawozdanie: Lulling A6-0148/2007

Rezolucja

Za: 46

ALDE: Andria, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Cocilovo, Cornillet, Ferrari, Morţun, Pannella, Szent-Iványi, Veraldi

IND/DEM: Belder, Blokland, Železný

ITS: Dillen, Le Pen Marine, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Albertini, Burke, Doyle, Higgins, McGuinness, Mitchell, Mladenov, Seeberg

PSE: Gottardi, Grabowska, Herczog, Iotova, Mikko, Paşcu, Plumb, Podgorean

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Voggenhuber

Przeciw: 627

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Wstrzymujący się: 13

ALDE: Ciornei, Ek, Harkin, Manders, Ortuondo Larrea, Samuelsen, Şerbu

NI: Rivera

PPE-DE: Landsbergis

PSE: Falbr, Lyubcheva, Stihler

Verts/ALE: Hudghton

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za: Gitte Seeberg

Przeciw: ITS, Alfonso Andria, Catherine Stihler, Anders Samuelsen

19.   Sprawozdanie: Vidal-Quadras A6-0249/2007

Popr. 4

Za: 245

ALDE: Alvaro, Andria, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, Dičkutė, Ferrari, Fourtou, Griesbeck, Jäätteenmäki, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Manders, Morillon, Polfer, Ries, Van Hecke

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Flasarová, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott, Tomczak

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mihăescu, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister

PPE-DE: Audy, Berend, Böge, Brejc, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, Castiglione, Daul, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Ebner, Ehler, Ferber, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gaľa, Ganţ, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Jeggle, Karas, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Mann Thomas, Marinescu, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mladenov, Nassauer, Niebler, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Posselt, Post, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Zaleski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Berès, Bösch, Bono, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Castex, Cottigny, De Keyser, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, Färm, Ferreira Anne, Gebhardt, Glante, Goebbels, Golik, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hedh, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrancois, Leichtfried, Leinen, Martínez Martínez, Matsouka, Navarro, Neris, Öger, Piecyk, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Roure, Schapira, Scheele, Severin, Swoboda, Tarabella, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Gobbo, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Speroni, Tatarella

Przeciw: 406

ALDE: Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Guidoni, Henin, Holm, McDonald, Meijer, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Verges

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Titford, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Coelho, De Blasio, Deva, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gawronski, Goepel, Graça Moura, Grosch, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klich, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, De Lange, Lauk, Lulling, McGuinness, Mantovani, Marques, Mauro, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schwab, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Surján, Szabó, Tajani, Tannock, Ţîrle, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beňová, Berlinguer, Berman, Borrell Fontelles, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Hasse Ferreira, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Lehtinen, Lévai, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Bielan, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 22

ALDE: Gentvilas

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

ITS: Claeys, Mote

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Anastase, Chmielewski, Demetriou, Lewandowski, Martens, Mato Adrover

PSE: van den Berg, Panzeri

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za: Harald Ettl, Harlem Désir, Reinhard Rack

Przeciw: Edit Herczog, Marianne Thyssen, Anna Hedh, Göran Färm, Jan Andersson, Zbigniew Zaleski

20.   Sprawozdanie: Vidal-Quadras A6-0249/2007

Popr. 8

Za: 108

ALDE: Koch-Mehrin, Susta

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Guidoni, Henin, Holm, Liotard, Meijer, Morgantini, Musacchio, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Verges

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott

NI: Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Elles, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Nicholson, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zieleniec

PSE: Bourzai, Casaca, Castex, Correia, Estrela, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Gomes, Hasse Ferreira, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Lefrancois, Lienemann, Madeira, Pahor, Pinior, dos Santos, Trautmann, Vaugrenard

UEN: Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Krasts, Kuźmiuk, Rogalski, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 555

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Wstrzymujący się: 16

ALDE: Manders, Pistelli

GUE/NGL: Pflüger, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Louis, de Villiers, Železný

ITS: Romagnoli

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Hennicot-Schoepges

PSE: van den Berg

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za: Hans-Peter Martin

Przeciw: Bernadette Bourzai, Catherine Trautmann, Anne Ferreira, Roselyne Lefrancois, Françoise Castex

21.   Sprawozdanie: Vidal-Quadras A6-0249/2007

Popr. 10

Za: 306

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Portas, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Sinnott

NI: Allister, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Elles, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Nicholson, Purvis, Seeberg, Šťastný, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zieleniec

PSE: Andersson, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, ElKhadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Camre, Didžiokas, Kuc, Maldeikis

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 329

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman, Krupa, Titford, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Dumitrescu, Ferreira Anne, Glante, Goebbels, Golik, Gröner, Guy-Quint, Hazan, Hutchinson, Laignel, Lambrinidis, Lefrancois, Lienemann, Matsouka, Neris, Patrie, Peillon, Poignant, Pribetich, Roure, Schapira, Tarabella, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Hassi

Wstrzymujący się: 38

ALDE: Manders

GUE/NGL: Adamou, Brie, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Hennicot-Schoepges

PSE: Scheele

UEN: Rogalski

22.   Sprawozdanie: Stevenson A6-0155/2007

Popr. 11 + 13

Za: 247

ALDE: Degutis, Deprez, Jäätteenmäki, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Braghetto, Brepoels, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 339

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Kazak, Koch-Mehrin, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Raeva, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Aita

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Mihăescu, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Brejc, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Christensen, Sornosa Martínez

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tatarella, Vaidere

Wstrzymujący się: 19

ALDE: Harkin, Manders

IND/DEM: Booth, Clark, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Cabrnoch, Castiglione, Fatuzzo, Konrad, Mauro, Musotto, Sonik, Tajani, Veneto

PSE: Bösch, Borrell Fontelles


TEKSTY PRZYJĘTE

 

P6_TA(2007)0291

Protokół do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie WE/Algieria w celu uwzględnienia rozszerzenia ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (8937/2007 — COM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2006)0765) (1),

uwzględniając tekst Rady (8937/2007),

uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi, w związku z art. art. 310 i art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE (C6-0153/2007),

uwzględniając art. 75, art. 83 ust. 7 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0274/2007),

1.

wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0292

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji (COM(2007)0009) (1),

uwzględniając Umowę o partnerstwie i współpracy z Republiką Mołdowy (9221/2004),

uwzględniając art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 ostatnie zdanie oraz art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, art. 94, art. 133 i art. 181a i art. 300 ust. 2 akapit trzeci Traktatu WE,

uwzględniając art. 101 ust. 2 Traktatu Euratom,

uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0103/2007),

uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0224/2007),

1.

zatwierdza zawarcie Protokołu;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Mołdowy.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0293

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Ukraina w następstwie rozszerzenia *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji (COM(2007)0007) (1),

uwzględniając Umowę o partnerstwie i współpracy z Ukrainą (9108/2004),

uwzględniając art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 ostatnie zdanie oraz art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, art. 94, art. 133 i art. 181a oraz art. 300 ust. 2 akapit trzeci Traktatu WE,

uwzględniając art. 101 ust. 2 Traktatu Euratom,

uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0102/2007),

uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0216/2007),

1.

zatwierdza zawarcie Protokołu;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Ukrainy.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0294

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Armenia w następstwie rozszerzenia *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji (COM(2007)0113) (1),

uwzględniając Umowę o partnerstwie i współpracy z Republiką Armenii (9257/2004),

uwzględniając art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2, ostatnie zdanie, art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, art. 94, art. 133, art. 181a i art. 300 ust. 2 akapit trzeci Traktatu WE,

uwzględniając art. 101 ust. 2 Traktatu Euratom,

uwzględniając art. 300 ust. 3 pierwszy akapit Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0161/2007),

uwzględniając art. 51, 83 ust. 7 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0254/2007),

1.

zatwierdza zawarcie Protokołu;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Armenii.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0295

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Azerbejdżan w następstwie rozszerzenia *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji (COM(2007)0114) (1),

uwzględniając Umowę o partnerstwie i współpracy z Republiką Azerbejdżańską (8924/2004),

uwzględniając art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 ostatnie zdanie, art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, art. 94, art. 133, art. 181a oraz art. 300 ust. 2 akapit trzeci Traktatu WE,

uwzględniając art. 101 ust. 2 Traktatu Euratom,

uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0160/2007),

uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0255/2007),

1.

zatwierdza zawarcie Protokołu;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Europejskiego Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Azerbejdżańskiej.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0296

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Gruzja w następstwie rozszerzenia *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji (COM(2007)0098) (1),

uwzględniając Umowę o partnerstwie i współpracy z Gruzją (8916/2004),

uwzględniając art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 ostatnie zdanie, art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, art. 94, art. 133, art. 181a oraz art. 300 ust. 2 akapit trzeci Traktatu WE,

uwzględniając art. 101 ust. 2 Traktatu Euratom,

uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0162/2007),

uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0256/2007),

1.

zatwierdza zawarcie Protokołu;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Gruzji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0297

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych (COM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając zalecenie Komisji dla Rady (COM(2007)0211) (1),

uwzględniając art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0168/2007),

uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0265/2007),

1.

zatwierdza zalecenie Komisji;

2.

zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do zalecenia Komisji;

4.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz rządom Republiki Bułgarii i Rumunii.


(1)  Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0298

Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006) 0924) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 i art. 55 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0009/2007),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0237/2007),

1.

zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2006)0289

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, dyrektywy 2007/.../WE.)

P6_TA(2007)0299

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006) 0926) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 47 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0010/2007),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0239/2007),

1.

zatwierdza wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0300

Reasekuracja (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/68/WE w sprawie reasekuracji w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006) 0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006) 0905) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 i art. 55 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0017/2007),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0238/2007),

1.

zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0301

Nowa klasyfikacja statystyczna produktów według działalności (CPA) ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/ 93 (COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006) 0655) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0376/2006),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0242/2007),

1.

zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2006)0218

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Radynową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr .../2007.)

P6_TA(2007)0302

Badanie prób losowych dotyczące siły roboczej we Wspólnocie ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (COM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006) 0565) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0326/2006),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0181/2007),

1.

zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2006)0180

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 1372/2007.)

P6_TA(2007)0303

Energy Star ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) (COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187 (COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006) 0576),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0329/2006),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0234/2007),

1.

zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2006)0187

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona)

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr .../2007.)

P6_TA(2007)0304

Konwencja ONZ w sprawie Kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 954/79) ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (COM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006) 0869) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 80 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0059/2007),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0258/2007),

1.

zatwierdza wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0305

Kontrola działalności połowowej w Antarktyce *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 601/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki i uchylające rozporządzenia: (EWG) Nr 3943/90, (WE) Nr 66/98 i (WE) Nr 1721/1999 (COM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0867) (1),

uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0054/ 2007),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0213/2007),

1.

zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.

zwraca się do Rady, jeśli uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

ARTYKUŁ 1, PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 5a (nowy) (Rozporządzenie (WE) nr 601/2004)

 

2a.

Dodaje się art. 5a w następującym brzmieniu:

Artykuł 5a

Powiadamianie o zamiarze uczestniczenia w połowach kryla

Wszystkie strony zamierzające prowadzić połowy kryla na obszarze objętym Konwencją powiadamiają Sekretariat CCAMLR o takim zamiarze nie później niż cztery miesiące przed regularnym corocznym posiedzeniem CCAMLR bezpośrednio poprzedzającym sezon, w którym zamierzają prowadzić połowy.

Poprawka 2

ARTYKUŁ 1, PUNKT 2B (nowy)

Artykuł 6, ustęp 3 (Rozporządzenie (WE) nr 601/2004)

 

2b.

Artykuł 6 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Państwo członkowskie bandery powiadamia Komisję nie później niż cztery miesiące przed corocznym regularnym posiedzeniem CCAMLR o zamiarze podjęcia przez statek rybacki Wspólnoty nowych połowów na obszarze objętym Konwencją.

Do wspomnianego powiadomienia dołącza się możliwie jak najwięcej wymienionych poniżej informacji, które państwo członkowskie może podać:

a)

charakter połowów, które zamierza prowadzić, w tym gatunków docelowych, metod połowu, regionu rybackiego, w którym zamierza prowadzić połowy oraz minimalnego poziomu połowów wymaganego do prowadzenia zrównoważonego rybołówstwa;

b)

informacje dotyczące życia biologicznego pozyskane dzięki rejsom badawczym, takich jak rozmieszczenie, obfitość, dane dotyczące populacji oraz rodzaje zasobu;

c)

szczegółowe dane na temat gatunków zależnych i powiązanych oraz prawdopodobieństwa negatywnego wpływu planowanych połowów na te gatunki;

d)

informacje uzyskane na podstawie innych połowów w regionie lub podobnych połowów w innych miejscach, które mogą ułatwić ocenę potencjalnej wielkości połowów;

e)

jeżeli planowane połowy mają odbyć się przy użyciu włoka dennego, informacje o znanym i przewidywanym wpływie takiego sprzętu na wrażliwe ekosystemy morskie, w tym na bentos i populacje bentoniczne.

Poprawka 3

ARTYKUŁ 1, PUNKT 4

Artykuł 7b, litera a) (Rozporządzenie (WE) nr 601/2004)

a)

Osobniki Dissostichus spp. są znakowane oraz wypuszczane w liczbie jednego osobnika na tonę żywej wagi w trakcie sezonu, zgodnie z protokołem znakowania CCAMLR. Statki zaprzestają znakowania po oznakowaniu 500 osobników lub opuszczają łowisko po oznakowaniu jednego osobnika na tonę żywej wagi;

a)

Osobniki Dissostichus spp. są znakowane oraz wypuszczane w liczbie jednego osobnika na tonę żywej wagi w trakcie sezonu, zgodnie z protokołem znakowania CCAMLR. Statki zaprzestają znakowania po oznakowaniu 500 osobników lub opuszczają łowisko po oznakowaniu jednego osobnika na tonę żywej wagi wymienionej liczby Dissostichus spp.

Poprawka 4

ARTYKUŁ 1, PUNKT 4

Artykuł 7b, litera b) (Rozporządzenie (WE) nr 601/2004)

b)

program koncentruje się na osobnikach wszystkich rozmiarów w celu spełnienia wymogu oznakowania jednego osobnika na tonę żywej wagi. Wszystkie wypuszczone osobniki powinny być dwukrotnie oznakowane, a wypuszczanie powinno obejmować możliwie największy obszar geograficzny;

b)

program koncentruje się na osobnikach wszystkich rozmiarów w celu spełnienia wymogu oznakowania jednego osobnika na tonę żywej wagi. Wszystkie wypuszczone osobniki powinny być dwukrotnie oznakowane, a wypuszczanie powinno obejmować możliwie największy obszar geograficzny; w regionach, w których występują oba gatunki Dissostichus spp., liczba oznakowań jest w miarę możliwości proporcjonalna do gatunku i rozmiaru złowionych osobników Dissostichus spp.

Poprawka 5

ARTYKUŁ 1, PUNKT 4

Artykuł 7b, litera c) (Rozporządzenie (WE) nr 601/2004)

c)

wszystkie znaczki posiadają wyraźny nadruk niepowtarzalnego numeru seryjnego oraz adresu zwrotnego, tak aby pochodzenie znaczków mogło zostać odtworzone w przypadku ponownego złapania oznakowanego osobnika;

c)

wszystkie znaczki posiadają wyraźny nadruk niepowtarzalnego numeru seryjnego oraz adresu zwrotnego, tak aby pochodzenie znaczków mogło zostać odtworzone w przypadku ponownego złapania oznakowanego osobnika; począwszy od dnia 1 września 2007 r. wszystkie znaczki stosowane w połowach badawczych pochodzą z Sekretariatu CCAMLR.

Poprawka 6

ARTYKUŁ 1, PUNKT 4

Artykuł 7b, litera e) (Rozporządzenie (WE) nr 601/2004)

e)

od wszystkich ponownie złapanych, oznakowanych osobników pobiera się próbki biologiczne (długość, waga, płeć, gruczoły płciowe), w miarę możliwości wykonuje się elektroniczne zdjęcie , pobiera się otolity i usuwa się znaczek;

e)

od wszystkich ponownie złapanych, oznakowanych osobników pobiera się próbki biologiczne (długość, waga, płeć, gruczoły płciowe), wykonuje się elektroniczne zdjęcie z datą i godziną, pobiera się otolity i usuwa się znaczek;

Poprawka 7

ARTYKUŁ 1, PUNKT 4

Artykuł 7b, litera ga) (nowa) (Rozporządzenie (WE) nr 601/2004)

 

ga)

oznaczone i wypuszczone osobniki Dissostichus spp. nie są wliczane do limitu połowów.

Poprawka 8

ARTYKUŁ 1, PUNKT 12A (nowy)

Artykuł 26a (Rozporządzenie (WE) nr 601/2004)

 

12a.

Dodaje się art. 26a w następującym brzmieniu:

Artykuł 26a

Sprawozdanie z obserwacji statków

1. Jeżeli kapitan statku rybackiego posiadającego licencję zaobserwuje statek rybacki na obszarze objętym Konwencją powinien zebrać, w miarę możliwości jak najwięcej informacji na temat zaobserwowanego statku, w tym:

a)

nazwę i opis statku;

b)

sygnał wywoławczy statku;

c)

numer rejestracyjny i numer Lloyds/IMO statku;

d)

państwo bandery statku;

e)

zdjęcia statku dla celów sprawozdania;

f)

wszelkie inne istotne informacje dotyczące zaobserwowanych działań statku.

2. Kapitan jak najszybciej przekazuje sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w ust. 1, swojemu państwu bandery. Państwo bandery przekazuje wspomniane sprawozdanie Sekretariatowi CCAMLR, jeżeli zaobserwowany statek prowadził według norm CCAMLR nielegalne, nieuregulowane i nieudokumentowane połowy (IUU).

Poprawka 9

ARTYKUŁ 1, PUNKT 14

Artykuł 30, ustęp 1, litera d) (Rozporządzenie (WE) nr 601/2004)

d)

statki umieszczone w wykazie statków IUU, które dobrowolnie wpływają do ich portów były poddawane inspekcji w porcie zgodnie z art. 27 ;

d)

odmówić wstępu do portów statkom umieszczonym w wykazie statków IUU, z wyjątkiem działań lub przypadków siły wyższej lub też w celu udzielenia pomocy statkom lub osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie na tych statkach. Statki, którym zezwoli się na wpłynięcie do portu zostaną poddane inspekcji zgodnie z art. 27;

 

da)

w przypadku zezwolenia takim statkom na wejście do portu:

przeprowadza się w danym przypadku analizę dokumentacji i innych informacji, w tym dokumentów dotyczących połowów gatunku Dissostichus spp., w celu sprawdzenia na jakim obszarze dokonano połowów; jeżeli nie można należycie sprawdzić ich pochodzenia połowy zostają zatrzymane lub zabrania się wyładunku lub przeładunku połowów, i

w zależności od przypadku, jeżeli okaże się, że połowów dokonano z naruszeniem środków ochronnych CCAMLR, połowy zostają skonfiskowane.

Zabrania się udzielania jakiejkolwiek pomocy takim statkom, w tym tankowania innego niż w sytuacji awaryjnej, uzupełniania zaopatrzenia oraz napraw.

Poprawka 10

ARTYKUŁ 1, PUNKT 15

Artykuł 30, ustęp 2, litery a) i b) (Rozporządzenie (WE) nr 601/2004)

a)

w drodze odstępstwa od art. 11 rozporządzenia (EWG) 2847/93, uczestniczenia wspólnotowych statków rybackich, statków pomocniczych, statków baz i statków towarowych w jakichkolwiek przeładunkach na inne statki lub wspólnej działalności połowowej ze statkami umieszczonymi w wykazie statków IUU;

a)

w drodze odstępstwa od art. 11 rozporządzenia (EWG) 2847/93, uczestniczenia wspólnotowych statków rybackich, statków pomocniczych, statków zaopatrujących inne statki w paliwo , statków baz i statków towarowych w jakichkolwiek przeładunkach na inne statki lub wspólnej działalności połowowej ze statkami umieszczonymi w wykazie statków IUU;

b)

wyładunku na ląd lub przeładunku na inny statek w porcie w odniesieniu do statków umieszczonych w wykazie statków IUU, które dobrowolnie wpłynęły do portu;

 

Poprawka 11

ARTYKUŁ 1, PUNKT 15 A (nowy)

Artykuł 31 (Rozporządzenie (WE) nr 601/2004)

 

15a.

Artykuł 31 otrzymuje następujące brzmienie:

Artykuł 31

System wspierania stosowania przez obywateli państw stron Konwencji środków ochronnych CCAMLR

1. Niezależnie od pierwszeństwa odpowiedzialności państwa bandery, państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki zgodnie z ich obowiązującym prawodawstwem w celu:

a)

sprawdzenia czy jakakolwiek osoba prawna lub fizyczna podlegająca ich jurysdykcji uczestniczy w działalności IUU opisanej w art. 28,

b)

umożliwienia im podjęcia odpowiednich działań w odpowiedzi na wszelką stwierdzoną działalność, o której mowa w lit. a) oraz

c)

umożliwienia współpracy w celu wdrożenia środków i działań, o których mowa w lit. a). W tym celu właściwe organy państw członkowskich współpracują przy wdrażaniu środków ochronnych CCAMLR oraz nawiązują współpracę z przemysłem na obszarze ich jurysdykcji.

 

2. W celu wsparcia wdrożenia niniejszego środka ochronnego, państwa członkowskie przedstawiają z odpowiednim wyprzedzeniem, z kopią do Komisji, Sekretariatowi CCAMLR oraz stronom Konwencji oraz innym stronom współpracującym z CCAMLR w zakresie wdrożenia systemu dokumentowania połowów Dissostichus spp., sprawozdanie na temat działań i środków podjętych zgodnie z ust. 1.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0306

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r. *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencji o Europolu) (COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając zalecenie Komisji dla Rady (COM(2007)0215) (1),

uwzględniając art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0169/2007),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0260/2007),

1.

zatwierdza zalecenie Komisji;

2.

zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do zalecenia Komisji;

4.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także rządom Republiki Bułgarii i Rumunii.


(1)  Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0307

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 29 maja 2000 r. *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (COM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,