ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 111

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
6 maja 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Parlament Europejski
Rada

2008/C 111/01

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie ( 1 )

1

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 111/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

8

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 111/03

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 4,26 % na dzień 1 maja 2008 r. — Kursy walutowe euro

9

2008/C 111/04

Kursy walutowe euro

10

2008/C 111/05

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących — Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

11

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2008/C 111/06

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

13

2008/C 111/07

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

18

2008/C 111/08

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

22

2008/C 111/09

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

25

2008/C 111/10

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych ( 1 )

26

2008/C 111/11

Komunikat Komisji zgodnie z procedurą określoną art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na trasie Ostrawa (OSR) — Bruksela (BRU) ( 1 )

42

2008/C 111/12

Komunikat Komisji zgodnie z procedurą określoną art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na trasie Ostrawa (OSR) — Amsterdam (AMS) ( 1 )

43

2008/C 111/13

Komunikat Komisji zgodnie z procedurą określoną art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na trasie Ostrawa (OSR) — Londyn (LTN) ( 1 )

44

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2008/C 111/14

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac Możliwości siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

45

 

Europejska Agencja Środowiska

2008/C 111/15

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania powołaniem eksperta na członka Komitetu Naukowego Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) 2008

46

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja

2008/C 111/16

Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

50

 

INNE AKTY

 

Komisja

2008/C 111/17

Publikacja wniosku w sprawie zatwierdzenia zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

51

 

Sprostowania

2008/C 111/18

Protokół ze sprostowania do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.(Dz.U. C 306 z 17.12.2007)

56

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Rezolucje, zalecenia i opinie

ZALECENIA

Parlament Europejski Rada

6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/1


ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 111/01)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego artykuł 149 ust. 4 i art. 150 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Poszerzanie i uznawanie wiedzy, umiejętności i kompetencji obywateli ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju osobistego, konkurencyjności, zatrudnienia i spójności społecznej Wspólnoty. Takie poszerzanie i uznawanie wiedzy powinno ułatwiać międzynarodową mobilność pracowników i osób uczących się oraz sprzyjać spełnianiu wymogów w zakresie podaży i popytu na europejskim rynku pracy. Należy zatem promować i zwiększać na szczeblu krajowym i wspólnotowym dostęp do uczenia się przez całe życie i uczestnictwo w nim wszystkich osób, w tym do osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, a także korzystanie z kwalifikacji.

(2)

Rada Europejska obradująca w Lizbonie w 2000 r. stwierdziła, że większa przejrzystość kwalifikacji powinna być jednym z głównych elementów koniecznych do dostosowania systemów kształcenia i szkolenia we Wspólnocie do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy. Rada Europejska obradująca w Barcelonie w 2002 r. wezwała ponadto do ściślejszej współpracy w sektorze uniwersyteckim oraz do zwiększenia przejrzystości i metod uznawania kwalifikacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

(3)

W rezolucji Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie uczenia się przez całe życie (4) wezwano Komisję, aby w ścisłej współpracy z Radą i państwami członkowskimi opracowała ramy uznawania kwalifikacji w zakresie kształcenia i szkolenia, w oparciu o osiągnięcia procesu bolońskiego i w ramach promowania podobnych działań w zakresie szkolenia zawodowego.

(4)

We wspólnych sprawozdaniach Rady i Komisji w sprawie wdrożenia programu prac „Edukacja i szkolenie 2010”, przyjętych w latach 2004 i 2006, podkreślono potrzebę opracowania europejskich ram kwalifikacji.

(5)

W kontekście procesu kopenhaskiego konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie w dniu 15 listopada 2004 r., w sprawie przyszłych priorytetów wzmocnionej współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, nadały priorytet opracowaniu otwartych i elastycznych europejskich ram kwalifikacji, opartych na przejrzystości i wzajemnym zaufaniu, które powinny być wspólnym odniesieniem zarówno dla kształcenia, jak i szkolenia.

(6)

Walidacja efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego należy wspierać zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie wspólnych europejskich zasad w zakresie identyfikacji i uznawania uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

(7)

Rada Europejska obradująca w Brukseli w marcu 2005 r. i w marcu 2006 r. podkreśliła znaczenie przyjęcia europejskich ram kwalifikacji.

(8)

W niniejszym zaleceniu uwzględnia się decyzję nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass) (5) oraz zalecenie 2006/962/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (6).

(9)

Niniejsze zalecenie jest zgodne z ramami dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz deskryptorami cykli uzgodnionych przez ministrów szkolnictwa wyższego 45 krajów europejskich na spotkaniu w Bergen w dniach 19 i 20 maja 2005 r. w ramach procesu bolońskiego.

(10)

Konkluzje Rady dotyczące zapewniania jakości kształcenia i szkolenia zawodowego z 23 i 24 maja 2004 r., zalecenie 2006/143/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie dalszej europejskiej współpracy w zakresie zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym (7) oraz normy i wytyczne w zakresie zapewniania jakości w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego uzgodnione przez ministrów szkolnictwa wyższego podczas spotkania w Bergen w maju 2005 r. zawierają wspólne zasady zapewniania jakości, które powinny stanowić podstawę realizacji europejskich ram kwalifikacji.

(11)

Niniejsze zalecenie pozostaje bez uszczerbku dla dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (8), która określa prawa i nakłada obowiązki zarówno na właściwy organ krajowy, jak i na migranta. Odniesienia kwalifikacji do poziomów europejskich ram kwalifikacji nie powinny wpłynąć na dostęp do rynku pracy w przypadku kwalifikacji zawodowych, które zostały uznane zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE.

(12)

Celem niniejszego zalecenia jest utworzenie wspólnych ram odniesienia, które będą służyć jako instrument przełożenia kwalifikacji i ich poziomów w różnych systemach kwalifikacji i ich poziomach, zarówno w kształceniu ogólnym i wyższym, jak i w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Poprawi to przejrzystość, porównywalność i możliwość przenoszenia kwalifikacji obywateli, uzyskanych zgodnie z praktykami stosowanymi w poszczególnych państwach członkowskich. Każdy poziom kwalifikacji powinien być zasadniczo osiągalny przez osoby podążające różnymi ścieżkami edukacji i kariery. Europejskie ramy kwalifikacji powinny ponadto umożliwiać międzynarodowym organizacjom sektorowym odnoszenie swoich systemów kwalifikacji do wspólnego europejskiego punktu odniesienia, co ułatwi wskazanie związku między wewnętrznymi kwalifikacjami sektorowymi a krajowymi systemami kwalifikacji. Niniejsze zalecenie przyczynia się zatem do realizacji szerszych celów promowania uczenia się przez całe życie oraz zwiększania możliwości zatrudnienia, mobilności i integracji społecznej pracowników i osób uczących się. Przejrzyste zasady zapewniania jakości oraz wymiana informacji pomogą w jego wdrożeniu, przyczyniając się do budowania wzajemnego zaufania.

(13)

Niniejsze zalecenie przyczynia się do unowocześnienia systemów kształcenia i szkoleń, do powiązania kształcenia i szkolenia z zatrudnieniem oraz do budowania mostów między uczeniem formalnym, pozaformalnym i nieformalnym, a tym samym prowadzi do walidacji efektów uczenia się poprzez praktyczne doświadczenia.

(14)

Niniejsze zalecenie nie zastępuje ani nie określa krajowych systemów kwalifikacji lub samych kwalifikacji. Europejskie ramy kwalifikacji nie opisują określonych kwalifikacji lub kompetencji jednostki — konkretne kwalifikacje powinny zostać odniesione do właściwego poziomu europejskich ram kwalifikacji poprzez odpowiednie krajowe systemy kwalifikacji.

(15)

Z uwagi na jego niewiążący charakter, niniejsze zalecenie odpowiada zasadzie pomocniczości wspierając i uzupełniając działania państw członkowskich poprzez ułatwianie dalszej współpracy między nimi mającej na celu zwiększenie przejrzystości oraz promowanie mobilności i uczenia się przez całe życie. Powinno ono zostać wdrożone zgodnie z krajowym prawem i praktyką.

(16)

Ponieważ cel niniejszego zalecenia, mianowicie utworzenie wspólnych ram odniesienia służących jako mechanizm przekładu między różnymi systemami kwalifikacji i ich poziomami, nie może być osiągnięte w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki zamierzonego działania możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, o której mowa w tym samym artykule, niniejsze zalecenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

NINIEJSZYM ZALECAJĄ PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM, CO NASTĘPUJE:

1)

Stosowanie europejskich ram kwalifikacji jako narzędzia odniesienia w celu porównywania poziomów kwalifikacji w różnych systemach kwalifikacji oraz wspieranie zarówno uczenia się przez całe życie, jak i równych szans w społeczeństwie opartym na wiedzy, a także dalszą integrację europejskiego rynku pracy, w poszanowaniu dla bogactwa różnorodności krajowych systemów edukacji.

2)

Odniesienie krajowych systemów kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji do 2010 r., w szczególności poprzez odniesienie w sposób przejrzysty poziomów kwalifikacji do poziomów określonych w załączniku II i poprzez opracowanie, w stosownych przypadkach, krajowych ram kwalifikacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką.

3)

W odpowiednich przypadkach przyjęcie środków mających na celu zagwarantowanie, że do 2012 r. wszystkie nowe świadectwa, dyplomy i dokumenty Europass potwierdzające zdobyte kwalifikacje, wydane przez właściwe organy, będą zawierały wyraźne odniesienie — za pośrednictwem krajowych systemów kwalifikacji — do odpowiedniego poziomu europejskich ram kwalifikacji.

4)

Stosowanie podejścia opartego na efektach uczenia się przy definiowaniu i opisywaniu kwalifikacji oraz promowanie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego zgodnie ze wspólnymi europejskimi zasadami uzgodnionymi w konkluzjach Rady z dnia 28 maja 2004 r., przy zwróceniu szczególnej uwagi na obywateli najbardziej narażonych na bezrobocie lub niepewne formy zatrudnienia, w przypadku których takie podejście może ułatwić zwiększanie uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie oraz dostęp do rynku pracy.

5)

Promowanie i stosowanie zasad zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu, określonych w załączniku III, przy odnoszeniu kwalifikacji zdobytych w kształceniu wyższym oraz kształceniu i szkoleniu zawodowym umieszczonych w krajowych systemach kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji.

6)

Wyznaczenie krajowych struktur koordynacyjnych, powiązanych ze szczególnymi strukturami i wymogami państw członkowskich, w celu wspierania oraz — wraz z innymi odpowiednimi organami krajowymi — kierowania powiązaniami między krajowym systemami kwalifikacji a europejskimi ramami kwalifikacji dla promowania jakości i przejrzystości tych powiązań.

Zadania krajowych struktur koordynacyjnych powinny obejmować:

a)

odnoszenie poziomów kwalifikacji w ramach krajowych systemów kwalifikacji do poziomów europejskich ram kwalifikacji opisanych w załączniku II;

b)

zapewnianie stosowania przejrzystej metodyki ustalania odniesień między krajowymi poziomami kwalifikacji a europejskimi ramami kwalifikacji, z jednej strony w celu ułatwienia porównań między nimi, a z drugiej dla zapewnienia publikacji wynikających z niej decyzji;

c)

zapewnianie zainteresowanym stronom dostępu do informacji oraz wytycznych w zakresie tego, w jaki sposób kwalifikacje krajowe odnoszą się do europejskich ram kwalifikacji poprzez krajowe systemy kwalifikacji;

d)

wspieranie uczestnictwa wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, instytucji szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, partnerów społecznych, sektorów i ekspertów w zakresie porównywania i wykorzystania kwalifikacji na poziomie europejskim.

ZATWIERDZAJĄ ZAMIERZENIE KOMISJI W ZAKRESIE:

1)

Wspierania państw członkowskich w realizowaniu wspomnianych powyżej zadań i międzynarodowych organizacji sektorowych w stosowaniu poziomów odniesienia i zasad europejskich ram kwalifikacji określonych w niniejszym zaleceniu, w szczególności poprzez ułatwienie współpracy, wymianę dobrych praktyk i testowanie, między innymi w drodze dobrowolnej wzajemnej weryfikacji i programów pilotażowych w ramach programów wspólnotowych, poprzez inicjowanie działań informacyjnych i konsultacyjnych z udziałem komitetów dialogu społecznego oraz opracowanie materiałów pomocniczych i wytycznych.

2)

Ustanowienia do 23 kwietnia 2009 r. grupy doradczej ds. europejskich ram kwalifikacji, złożonej z przedstawicieli państw członkowskich, z odpowiednim udziałem europejskich partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron) odpowiedzialnej za zapewnianie ogólnej spójności i promowanie przejrzystości procesu ustalania odniesień systemów kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji.

3)

Oceny i analizy we współpracy z państwami członkowskimi, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami, działań podejmowanych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie, w tym kompetencji grupy doradczej i okresu, na jaki została powołana, a także przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w terminie do 23 kwietnia 2013 r., sprawozdania na temat zdobytych doświadczeń i wniosków na przyszłość, w tym, w razie konieczności, możliwego przeglądu i zmiany niniejszego zalecenia.

4)

Wspierania ścisłych powiązań między europejskimi ramami kwalifikacji a istniejącymi lub przyszłymi europejskimi systemami transferu i akumulacji osiągnięć w szkolnictwie wyższym oraz kształceniu i szkoleniu zawodowym, w celu zwiększenia mobilności obywateli i ułatwiania uznawania efektów uczenia się.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 23 kwietnia 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LANARČIČ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 175 z 27.7.2007, str. 74.

(2)  Dz.U. C 146 z 30.6.2007, str. 77.

(3)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 14 lutego 2008 r.

(4)  Dz.U. C 163 z 9.7.2002, str. 1.

(5)  Dz.U. L 390 z 31.12.2004, str. 6.

(6)  Dz.U. L 394 z 30.12.2006, str. 10.

(7)  Dz.U. L 64 z 4.3.2006, str. 60.

(8)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 2006/100/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 141).


ZAŁĄCZNIK I

Definicje

Do celów niniejszego zalecenia zastosowanie mają następujące definicje:

a)

„kwalifikacja” oznacza formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami;

b)

„krajowy system kwalifikacji” oznacza wszystkie aspekty działalności państw członkowskich związane z uznawaniem uczenia się i inne mechanizmy łączące kształcenie i szkolenie z rynkiem pracy i społeczeństwem obywatelskim. Obejmuje on opracowanie i wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych i procedur związanych z zapewnianiem jakości, oceną i przyznawaniem kwalifikacji. Krajowy system kwalifikacji może składać się z kilku podsystemów i może obejmować krajowe ramy kwalifikacji;

c)

„krajowe ramy kwalifikacji” oznaczają narzędziesłużące do klasyfikowania kwalifikacji na wyszczególnione według przyjętego zespołu kryteriów poziomy osiągnięć wuczeniu się, które ma na celu integrację i koordynację krajowych podsystemów kwalifikacji oraz poprawę przejrzystości, dostępności, rozwoju i jakości kwalifikacji w odniesieniu do rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego;

d)

„sektor” oznacza zrupowanie aktywnościzawodowej według głównej funkcji gospodarczej, produktu, usługi lub technologii;

e)

„międzynarodowa organizacja sektorowa” oznacza stowarzyszenie organizacji krajowych, w tym na przykład organizacji pracodawców i organizacji zawodowych reprezentujących interesy sektorów krajowych;

f)

„efekty uczenia się” oznaczają określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu procesu uczenia się, które dokonywane jest w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji;

g)

„wiedza” oznacza efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub nauki. W kontekście europejskich ram kwalifikacji wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną;

h)

„umiejętności” oznaczają zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście europejskich ram kwalifikacji umiejętności określa się jako kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów);

i)

„kompetencje” oznaczają udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznychokazywaną w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej; w europejskich ramach kwalifikacji, kompetencje określane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomi.


ZAŁĄCZNIK II

Deskryptory definiujące poziomy europejskich ram kwalifikacji (ERK)

Każdy z 8 poziomów jest określony poprzez zestaw deskryptorów wskazujących na efekty uczenia się odpowiadające kwalifikacjom na tym poziomie w dowolnymsystemie kwalifikacji.

 

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

 

W kontekście ERK wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną.

W kontekście ERK umiejętności określa się jako kognitywne (z zastosowaniem myślenia logicznego, intuicyjnego i kreatywnego) oraz praktyczne (związane ze sprawnościąmanualną i korzystaniem z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów).

W kontekście ERK, kompetencję określa się w kategoriach odpowiedzialności i autonomii.

Poziom 1

Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 1:

podstawowa wiedza ogólna

podstawowe umiejętności wymagane do realizacji prostych zadań

praca lub nauka pod bezpośrednim nadzorem w zorganizowanym kontekście

Poziom 2

Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 2:

podstawowa wiedza faktograficzna w danej dziedzinie pracy lub nauki

podstawowe kognitywne i praktyczne umiejętności potrzebne do korzystania z istotnych informacji w celu realizacji zadań i rozwiązywania rutynowych problemów przy użyciu prostych zasad i narzędzi

praca lub nauka pod nadzorem, o pewnym stopniu autonomii

Poziom 3

Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 3:

znajomość faktów, zasad, procesów i pojęć ogólnych w danej dziedzinie pracy lub nauki

zestaw umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do realizacji zadań i rozwiązywania problemów poprzez wybieranie i stosowanie podstawowych metod, narzędzi, materiałów i informacji

ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań w pracy lub nauce

dostosowywanie własnego zachowania do okoliczności w rozwiązywaniu problemów

Poziom 4

Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 4:

faktograficzna i teoretyczna wiedza w szerszym kontekście danej dziedziny pracy lub nauki

zakres umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do generowania rozwiązań określonych problemów w danej dziedzinie pracy lub nauki

samodzielna organizacja w ramach wytycznych dotyczących kontekstów związanych z pracą lub nauką, zazwyczaj przewidywalnych, ale podlegających zmianom

nadzorowanie rutynowej pracy innych, ponoszenie pewnej odpowiedzialności za ocenę i doskonalenie działań związanych z pracą lub nauką

Poziom 5 (1)

Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 5:

obszerna, specjalistyczna, faktograficzna i teoretyczna wiedza w danej dziedzinie pracy lub nauki i świadomość granic tej wiedzy

rozległy zakres umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do kreatywnego rozwiązywania abstrakcyjnych problemów

zarządzanie i nadzór w kontekstach pracy i nauki podlegających nieprzewidywalnym zmianom

analizowanie i rozwijanie osiągnięćpracy własnej oraz innych osób

Poziom 6 (2)

Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 6:

zaawansowana wiedza w danej dziedzinie pracy i nauki obejmująca krytyczne rozumienie teorii i zasad

zaawansowane umiejętności, wykazywanie się biegłością i innowacyjnością potrzebną do rozwiązania złożonych i nieprzewidywalnych problemów w specjalistycznej dziedzinie pracy lub nauki

zarządzanie złożonymi technicznymi lub zawodowymi działaniami lub projektami, ponoszenie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w nieprzewidywalnych kontekstach związanych z pracą lub nauką

ponoszenie odpowiedzialności za zarządzanie rozwojem zawodowym jednostek i grup

Poziom 7 (3)

Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 7:

wysoce wyspecjalizowana wiedza, której część stanowi najnowszą wiedzę w danej dziedzinie pracy lub nauki, będąca podstawą oryginalnego myślenia lub badań

krytyczna świadomość zagadnień w zakresie wiedzy w danej dziedzinie oraz na styku różnych dziedzin

specjalistyczne umiejętności rozwiązywania problemów potrzebne do badań lub działalności innowacyjnej w celu tworzenia nowej wiedzy i procedur oraz integrowania wiedzy z różnych dziedzin

zarządzanie i przekształcanie kontekstów związanych z pracą lub nauką, które są złożone, nieprzewidywalne i wymagają nowych podejść strategicznych

ponoszenie odpowiedzialności za przyczynianie się do rozwoju wiedzy i praktyki zawodowej lub za dokonywanie przeglądu strategicznych wyników zespołów

Poziom 8 (4)

Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi 8:

wiedza na najbardziej zaawansowanym poziomie w danej dziedzinie pracy lub nauki oraz na styku różnych dziedzin

najbardziej zaawansowane i wyspecjalizowane umiejętności i techniki, w tym synteza i ocena, potrzebne do rozwiązywania krytycznych problemów w badaniach lub działalności innowacyjnej oraz do poszerzania i ponownego określania istniejącej wiedzy lub praktyki zawodowej

wykazywanie się znaczącym autorytetem, innowacyjnością, autonomią, etyką naukową i zawodową oraz trwałym zaangażowaniem w rozwój nowych idei i procesów w najważniejszych kontekstach pracy zawodowej lub nauki, w tym badań.

Ramy kwalifikacji europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego określają deskryptory dla cyklów.

Deskryptory dla każdego cyklu oferują ogólne określenie typowych oczekiwań w zakresie osiągnięć i umiejętności związanych z kwalifikacjami odzwierciedlającymi koniec danego cyklu.


(1)  Deskryptor krótkiego cyklu kształcenia wyższego (w ramach pierwszego cyklu lub z nim powiązany), opracowany przez tzw. Wspólną Inicjatywę Jakości, jako część Procesu Bolońskiego, odpowiada efektom uczenia się z poziomu 5 ERK.

(2)  Deskryptor krótkiego cyklu kształcenia wyższego (w ramach pierwszego cyklu lub z nim powiązany), opracowany przez tzw. Wspólną Inicjatywę Jakości, jako część Procesu Bolońskiego, odpowiada efektom uczenia się z poziomu 6 ERK.

(3)  Deskryptor krótkiego cyklu kształcenia wyższego (w ramach pierwszego cyklu lub z nim powiązany), opracowany przez tzw. Wspólną Inicjatywę Jakości, jako część Procesu Bolońskiego, odpowiada efektom uczenia się z poziomu 7 ERK.

(4)  Deskryptor krótkiego cyklu kształcenia wyższego (w ramach pierwszego cyklu lub z nim powiązany), opracowany przez tzw. Wspólną Inicjatywę Jakości, jako część Procesu Bolońskiego, odpowiada efektom uczenia się z poziomu 8 ERK.


ZAŁĄCZNIK III

Wspólne zasady zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym oraz w kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście europejskich ram kwalifikacji

Podczas wdrażania europejskich ram kwalifikacji zapewnianie jakości, konieczne do zagwarantowania odpowiedzialności i doskonalenia szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, powinno być realizowane zgodnie z następującymi zasadami:

polityka i procedury zapewniania jakości powinny stanowić podstawę dla wszystkich poziomów europejskich ram kwalifikacji,

zapewnianie jakości powinno być integralną częścią wewnętrznego zarządzania instytucjami kształcenia i szkolenia,

zapewnianie jakości powinno obejmować regularną ocenę instytucji lub programów przez organy lub agencje monitorowania zewnętrznego,

organy lub agencje monitorowania zewnętrznego zapewniające jakość powinny być poddawane regularnym przeglądom,

zapewnianie jakości powinno obejmować następujące wymiary: kontekst, wkład, proces i informacje wyjściowe, zwracając uwagę na rezultaty i efekty uczenia się,

systemy zapewniania jakości powinny obejmować następujące elementy:

jasne i mierzalne cele i standardy,

wytyczne dotyczące wdrażania, w tym zaangażowanie zainteresowanej strony,

odpowiednie zasoby,

spójne metody oceny, wiążące ocenę wewnętrzną z oceną zewnętrzną,

mechanizmy informacji zwrotnej i procedury służące poprawie,

szeroko dostępne wyniki oceny,

inicjatywy zapewniania jakości na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym powinny być koordynowane w celu zagwarantowania przegląduspójności, synergii i analizy całego systemu,

zapewnianie jakości powinno być procesem współpracy na wszystkich poziomach i we wszystkich systemach kształcenia i szkolenia, angażującym istotne zainteresowane strony, w państwach członkowskich oraz w całej Wspólnocie,

wskazówki dotyczące zapewniania jakości na poziomie wspólnotowym mogą określać punkty odniesienia dla oceny i wzajemnego uczenia się.


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/8


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 111/02)

W dniu 3 kwietnia 2008 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32008M4999. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego (http://eur-lex.europa.eu).


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/9


Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących (1):

4,26 % na dzień 1 maja 2008 r.

Kursy walutowe euro (2)

5 maja 2008 r.

(2008/C 111/03)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,5460

JPY

Jen

162,73

DKK

Korona duńska

7,4624

GBP

Funt szterling

0,78520

SEK

Korona szwedzka

9,3485

CHF

Frank szwajcarski

1,6305

ISK

Korona islandzka

118,32

NOK

Korona norweska

7,9150

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,227

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

252,14

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6985

PLN

Złoty polski

3,4423

RON

Lej rumuński

3,6350

SKK

Korona słowacka

32,243

TRY

Lir turecki

1,9538

AUD

Dolar australijski

1,6424

CAD

Dolar kanadyjski

1,5717

HKD

Dolar hong kong

12,0510

NZD

Dolar nowozelandzki

1,9738

SGD

Dolar singapurski

2,1041

KRW

Won

1 557,98

ZAR

Rand

11,7728

CNY

Juan renminbi

10,8033

HRK

Kuna chorwacka

7,2569

IDR

Rupia indonezyjska

14 243,30

MYR

Ringgit malezyjski

4,8807

PHP

Peso filipińskie

65,218

RUB

Rubel rosyjski

36,7400

THB

Bat tajlandzki

48,993

BRL

Real brazylijski

2,5596

MXN

Peso meksykańskie

16,1858


(1)  

Stopa obowiązująca w ostatnich operacjach, których dokonywano przed wskazaną datą. W przypadku przetargu procentowego, stopa procentowa odpowiada marginalnej stopie procentowej.

(2)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/10


Kursy walutowe euro (1)

2 maja 2008 r.

(2008/C 111/04)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,5458

JPY

Jen

161,94

DKK

Korona duńska

7,4618

GBP

Funt szterling

0,77900

SEK

Korona szwedzka

9,3555

CHF

Frank szwajcarski

1,6238

ISK

Korona islandzka

116,22

NOK

Korona norweska

7,9260

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,265

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

251,93

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6985

PLN

Złoty polski

3,4518

RON

Lej rumuński

3,6395

SKK

Korona słowacka

32,237

TRY

Lir turecki

1,9532

AUD

Dolar australijski

1,6554

CAD

Dolar kanadyjski

1,5715

HKD

Dolar hong kong

12,0498

NZD

Dolar nowozelandzki

1,9772

SGD

Dolar singapurski

2,1058

KRW

Won

1 563,19

ZAR

Rand

11,7563

CNY

Juan renminbi

10,8013

HRK

Kuna chorwacka

7,2600

IDR

Rupia indonezyjska

14 260,01

MYR

Ringgit malezyjski

4,8909

PHP

Peso filipińskie

65,233

RUB

Rubel rosyjski

36,7635

THB

Bat tajlandzki

49,025

BRL

Real

2,5588

MXN

Peso meksykańskie

16,2085


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/11


KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2008/C 111/05)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: kwiecień 2008 r.

Okres zastosowania: lipiec, sierpień, wrzesień 2008 r.

04-2008

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

1,95580

25,0638

7,46034

15,6466

0,697409

3,45280

253,752

3,44213

3,64281

32,3741

9,36989

0,794866

7,96286

116,652

1,59639

1 BGN =

0,511300

1

12,8151

3,81447

8,00010

0,356585

1,76542

129,743

1,75996

1,86257

16,5529

4,79082

0,406415

4,07141

59,6443

0,816232

1 CZK =

0,0398982

0,0780328

1

0,297654

0,624270

0,0278253

0,137760

10,1242

0,137335

0,145341

1,29167

0,373841

0,0317137

0,317704

4,65421

0,0636929

1 DKK =

0,134042

0,262160

3,35961

1

2,09730

0,0934822

0,462821

34,0134

0,461390

0,488290

4,33950

1,25596

0,106546

1,06736

15,6363

0,213983

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,60187

0,476803

1

0,0445726

0,220674

16,2177

0,219992

0,232818

2,06908

0,598845

0,0508012

0,50892

7,45544

0,102028

1 LVL =

1,43388

2,80438

35,9385

10,6972

22,4353

1

4,95090

363,849

4,93559

5,22335

46,4206

13,4353

1,13974

11,4178

167,265

2,28902

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,25898

2,16066

4,53157

0,201984

1

73,4916

0,996909

1,05503

9,37620

2,71371

0,230209

2,30620

33,7848

0,462345

1 HUF =

0,00394086

0,00770753

0,0987730

0,0294001

0,0616610

0,00274839

0,0136070

1

0,0135649

0,0143558

0,127582

0,0369254

0,00313245

0,0313805

0,459710

0,00629113

1 PLN =

0,290518

0,568195

7,28149

2,16736

4,54562

0,202610

1,003100

73,7195

1

1,05830

9,40527

2,72212

0,230923

2,31336

33,8896

0,463779

1 RON =

0,274513

0,536893

6,88035

2,04796

4,29520

0,191448

0,947840

69,6583

0,944910

1

8,88714

2,57216

0,218201

2,18591

32,0226

0,438229

1 SKK =

0,0308889

0,0604124

0,774193

0,230441

0,483306

0,0215422

0,106653

7,83810

0,106323

0,112522

1

0,289425

0,0245525

0,245964

3,60326

0,0493105

1 SEK =

0,106725

0,208732

2,67493

0,796204

1,66988

0,0744309

0,368499

27,0816

0,367360

0,388778

3,45512

1

0,0848319

0,849835

12,4497

0,170374

1 GBP =

1,25807

2,46054

31,5321

9,38566

19,6846

0,877392

4,34388

319,239

4,33045

4,58292

40,7291

11,7880

1

10,0179

146,757

2,00837

1 NOK =

0,125583

0,245615

3,14759

0,936892

1,96495

0,0875827

0,433613

31,8669

0,432273

0,457475

4,06564

1,17670

0,0998216

1

14,6495

0,200479

1 ISK =

0,0085725

0,0167661

0,214859

0,0639537

0,134130

0,00597853

0,0295991

2,17528

0,0295076

0,0312279

0,277527

0,0803233

0,00681398

0,0682615

1

0,0136850

1 CHF =

0,626415

1,22514

15,7003

4,67327

9,80126

0,436867

2,16288

158,954

2,15620

2,28191

20,2796

5,86944

0,497916

4,98806

73,0727

1

1.

Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na postawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2.

Okresy odniesienia:

styczeń dla przelicznika stosowanego od 1 kwietnia tego samego roku,

kwiecień dla przelicznika stosowanego od 1 lipca tego samego roku,

lipiec dla przelicznika stosowanego od 1 października tego samego roku,

październik dla przelicznika stosowanego od 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.


ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/13


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2008/C 111/06)

Numer XA: XA 411/07

Państwo członkowskie: Słowenia

Region: Območje občine Brda

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Podstawa prawna: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

 

2007 r.: 35 000 EUR

 

2008 r.: 35 000 EUR

 

2009 r.: 35 000 EUR

 

2010 r.: 35 000 EUR

 

2011 r.: 35 000 EUR

 

2012 r.: 35 000 EUR

 

2013 r.: 35 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1.   Inwestycje w gospodarstwa rolne w odniesieniu do produkcji pierwotnej:

na modernizację gospodarstw rolnych oraz zarządzanie gruntami rolnymi i drogami dojazdowymi, intensywność pomocy nie może przekroczyć 40 % kosztów kwalifikowalnych bez VAT.

2.   Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

na obiekty nieprodukcyjne maksymalnie 100 % kosztów kwalifikowalnych bez VAT,

na obiekty produkcyjne maksymalnie 60 % kosztów kwalifikowalnych bez VAT, pod warunkiem że inwestycja nie prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarstwa,

istnieje możliwość przyznania dodatkowej pomocy o stawce w wysokości do 100 % w celu pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku zastosowania materiałów tradycyjnych niezbędnych do zachowania obiektów dziedzictwa kulturalnego.

3.   Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

kwota współfinansowania przez gminę jest równa różnicy między kwotą współfinansowania składek ubezpieczeniowych z budżetu państwa a kwotą odpowiadającą 50 % kwalifikowalnych kosztów składek na ubezpieczenie upraw i plonów oraz składek na ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od choroby.

4.   Pomoc na scalanie gruntów:

maksymalnie 100 % kwalifikowalnych kosztów prawnych i administracyjnych.

5.   Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej jakości:

maksymalnie 100 % kosztów kwalifikowalnych bez VAT, pomoc ma postać dotowanych usług i nie może obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów.

6.   Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

maksymalnie 100 % kosztów kwalifikowalnych bez VAT, pomoc ma postać dotowanych usług i nie może obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla gospodarstw rolnych

Data realizacji: Październik 2007 r. (pomoc nie zostanie przydzielona przed publikacją zestawienia na stronie internetowej Komisji)

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej:

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

Odniesienie do artykułów rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 i koszty kwalifikowalne: Rozdział II wytycznych „Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013” obejmuje środki stanowiące pomoc państwa zgodnie z następującymi artykułami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3):

artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwa rolne w odniesieniu do produkcji pierwotnej,

artykuł 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budowli,

artykuł 12: Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych,

artykuł 13: Pomoc na scalanie gruntów,

artykuł 14: Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej jakości,

artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

SLO-5212 Dobrovo

Adres internetowy: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a

Inne informacje: Środek dotyczący płatności składek z tytułu ubezpieczenia upraw i plonów obejmuje następujące niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne do klęsk żywiołowych: wiosenne przymrozki, gradobicie, uderzenie pioruna, pożar spowodowany uderzeniem pioruna, huragany i powodzie.

Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowanych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i kontrola pomocy)

Andrej MARKOČIČ

Dyrektor administracji gminy

Numer XA: XA 412/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Kobarid

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

 

2007 r.: 35 662 EUR

 

2008 r.: 40 000 EUR

 

2009 r.: 45 000 EUR

 

2010 r.: 45 000 EUR

 

2011 r.: 50 000 EUR

 

2012 r.: 50 000 EUR

 

2013 r.: 60 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1.   Inwestycje w gospodarstwa rolne w odniesieniu do produkcji pierwotnej:

maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz maksymalnie 40 kosztów kwalifikowalnych na innych obszarach.

2.   Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

maksymalnie 100 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji w obiekty nieprodukcyjne,

maksymalnie 60 % (lub 75 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania) kosztów kwalifikowalnych inwestycji w obiekty produkcyjne pod warunkiem że inwestycja nie prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarstwa,

istnieje możliwość przyznania dodatkowej pomocy o stawce w wysokości do 100 % w celu pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku zastosowania materiałów tradycyjnych niezbędnych do zachowania obiektów dziedzictwa kulturalnego.

3.   Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

maksymalnie 100 % kosztów związanych z edukacją, usługami doradczymi, organizacją forów, konkursów, wystaw, targów, publikacjami i stronami internetowymi; rozpowszechnianiem wiedzy naukowej

Data realizacji: Październik 2007 r. (pomoc nie zostanie przydzielona przed publikacją zestawienia na stronie internetowej Komisji)

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

Odniesienie do artykułów rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 i koszty kwalifikowalne: Rozdział III wytycznych „Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013” obejmuje środki stanowiące pomoc państwa zgodnie z następującymi artykułami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3):

artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,

artykuł 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budowli,

artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Občina Kobarid

Trg svobode 2

SLO-5222 Kobarid

Adres internetowy: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831

Inne informacje: Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowanych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i kontrola pomocy)

Robert KAVČIČ

Burmistrz Občine Kobarid

Numer XA: XA 413/07

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Region: Območje občine Starše

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Podstawa prawna: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

 

2007 r.: 111 332 EUR

 

2008 r.: 80 000 EUR

 

2009 r.: 80 000 EUR

 

2010 r.: 80 000 EUR

 

2011 r.: 80 000 EUR

 

2012 r.: 80 000 EUR

 

2013 r.: 80 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

1.   Inwestycje w gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją podstawową:

do 40 % kwalifikujących się wydatków,

do 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji dokonywanych przez młodych rolników w okresie pięciu lat od momentu rozpoczęcia działalności,

do 50 % kosztów kwalifikowalnych w pozostałych obszarach w przypadku inwestycji dokonywanych przez młodych rolników w okresie pięciu lat od momentu rozpoczęcia działalności. Inwestycje te muszą być uwzględnione w planie operacyjnym, a młody rolnik musi spełniać kryteria określone w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Pomocy przeznaczona jest na inwestycje w przywracanie charakteru gospodarstw, zakup sprzętu do produkcji rolnej, inwestycje w stałe uprawy oraz poprawę jakości gruntów rolnych i pastwisk.

2.   Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:

do 60 % kwalifikowalnych kosztów lub do 75 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na inwestycje mające na celu zachowanie obiektów dziedzictwa kulturalnego, stanowiących produkcyjny składnik majątku gospodarstwa, takich jak budynki gospodarstwa, pod warunkiem że inwestycja nie powoduje wzrostu zdolności produkcyjnych gospodarstwa,

do 100 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w ochronę historycznych obiektów nieprodukcyjnych znajdujących się w gospodarstwach rolnych (zabytki archeologiczne i historyczne),

do 100 % dodatkowej pomocy na pokrycie dodatkowych kosztów wynikających z zastosowania tradycyjnych materiałów niezbędnych do zachowania historycznego charakteru budynków.

3.   Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:

kwota współfinansowania przez gminę jest równa różnicy między kwotą współfinansowania składek ubezpieczeniowych z budżetu państwa a kwotą odpowiadającą 50 % kwalifikowalnych kosztów składek na ubezpieczenie upraw i produktów oraz składek na ubezpieczenie inwentarza żywego od zniszczenia przez chorobę.

4.   Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów:

do 70 % kwalifikowalnych kosztów postępowań prawnych i administracyjnych.

5.   Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej jakości:

do 100 % rzeczywiście poniesionych kosztów; pomoc musi być udzielana w formie dotowanych usług i nie może wiązać się z żadnymi bezpośrednimi wypłatami pieniędzy na rzecz producentów.

6.   Zapewnienie wsparcia technicznego:

do 100 % kosztów kształcenia i szkolenia rolników, usług doradczych świadczonych przez osoby trzecie oraz organizacji forów, konkursów, wystaw i targów, a także kosztów publikacji i stron internetowych. Pomoc należy przyznać w formie rzeczowej za pośrednictwem usług dotowanych i nie może ona obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów

Data realizacji: Listopad 2007 r. (pomoc nie zostanie przyznana przed opublikowaniem streszczenia na stronie internetowej Komisji Europejskiej)

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

Odesłania do artykułów rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne: Rozdział II projektu „Zasad przyznawania pomocy państwa i pomocy de minimis oraz innych środków w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w gminie Starše”, obejmuje środki stanowiące pomoc państwa zgodnie z następującymi artykułami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3):

artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,

artykuł 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,

artykuł 12: Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych,

artykuł 13: Pomoc na poprawę jakości gruntów rolnych,

artykuł 14: Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej jakości,

artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Občina Starše

Starše 93/I 5

SLO-2205 Starše

Adres internetowy: http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Inne informacje: Środek dotyczący płatności składek z tytułu ubezpieczenia upraw i produktów obejmuje następujące niekorzystne warunki pogodowe, które mogą zostać zaklasyfikowane jako kataklizmy: wiosenne przymrozki, gradobicie, uderzenie pioruna, pożar spowodowany uderzeniem pioruna, huragany i powodzie.

Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowanych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i monitorowanie pomocy)

Vili DUCMAN

Burmistrz gminy Starše

Numer XA: XA 415/07

Państwo członkowskie: Irlandia

Region: Państwo członkowskie

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Breeding Information Campaign 2008

Podstawa prawna: National Development Plan 2007-2013

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej podmiotowi: 100 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 50 %

Data realizacji:

Czas trwania programu lub pomocy indywidualnej: 1 stycznia 2008 r.–31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy: Celem kampanii informacyjnej jest popularyzacja wśród rolników wyników testów i oceny genetycznej przeprowadzanych przez Irish Cattle Breeding Federation, tak aby zachęcić hodowców bydła i producentów mleka do stosowania nowoczesnych naukowych metod hodowli, co przyczyni się do długoterminowej opłacalności.

Niniejsza pomoc przyznawana jest zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 dotyczącymi zapewnienia wsparcia technicznego w sektorze rolnym.

Koszty kwalifikowalne będą związane z:

warsztatami,

reklamą,

przeprowadzaniem analiz

Sektor(-y) gospodarki: Bydło

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street, Dublin 2

Ireland

Adres internetowy: http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(Warunki programu pomocy będą dostępne na stronie internetowej po rozpoczęciu realizacji programu)

Numer XA: XA 416/07

Państwo członkowskie: Niderlandy

Region: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Podstawa prawna: Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Jeśli projekt ustawy Overige fiscale maatregelen 2008 zostanie przyjęty przez izbę wyższą parlamentu, podstawą prawną stanie się artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001  (1)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Roczne straty podatkowe objęte programem wynoszą do 8,7 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 pomoc można przyznać w wysokości do 100 % poniesionych kosztów, jeśli przeniesienie budynków polega tylko na rozbiórce, przeniesieniu i ponownym montażu istniejących urządzeń. Program pomocy XA 62/05 przewiduje przyznanie pomocy na przeniesienie zabudowań gospodarskich przeznaczonych na intensywną hodowlę zwierząt gospodarskich, które są usytuowane na obszarach podlegających restrukturyzacji wskazanych w Reconstructiewet concentratiegebieden (ustawa o restrukturyzacji obszarów o dużej koncentracji rolnictwa). Niemniej jednak, w podstawie do obliczenia rekompensaty przyznawanej w ramach tego programu pomocy nie uwzględnia się konsekwencji podatkowych, jakie ponoszą rolnicy, którzy przenoszą swoje budynki gospodarcze. Rolnicy, którzy likwidują działalność ze względów podatkowych w celu przeniesienia gospodarstwa, zobowiązani są zapłacić podatek od ukrytych rezerw i podobnych aktywów należących do starego gospodarstwa. Dla rolników jest to wydatek bezpośrednio i nierozerwalnie związany z przeniesieniem gospodarstwa. Aby pokryć koszty przeniesienia oraz dokonać zapłaty podatku, rolnicy są zmuszeni do zaciągania pożyczek, co pociąga za sobą konieczność ponoszenia opłat z tytułu kredytów. Zgłoszony program pomocy stanowi zatem uzupełnienie programu pomocy XA 62/05. W powiązaniu z tym programem pomocy, pomoc przyznawana będzie do wysokości 100 % poniesionych kosztów, pozostając w zgodzie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Data realizacji: Program zostanie zrealizowany po publikacji dekretu w sprawie wejścia w życie dekretu z dnia 3 września 2007 r. zmieniającego Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, Stb. 2007, 328. Dekret ten zostanie przygotowany po opublikowaniu informacji o programie pomocy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Czas trwania pomocy zależy od tego, kiedy prowincje Limburgia, Brabancja Północna, Utrecht, Geldria i Overijssel udostępnią programy pomocy wnioskodawcom, jednak nie powinien on trwać dłużej niż do 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Jak wskazano w opisie programu pomocy XA 62/05, pomoc odnosi się do przeniesienia — w interesie publicznym — zabudowań gospodarczych przeznaczonych na intensywną hodowlę zwierząt gospodarskich. Celem programu pomocy jest ułatwienie przenoszenia gospodarstw zajmujących się hodowlą, objętych ustawą Reconstructiewet concentratiegebieden. W takich prowincjach, jak: Limburgia, Brabancja Północna, Utrecht, Geldria i Overijssel istnieją programy pomocy dotyczące tego rodzaju przenoszenia (zob. program pomocy XA 62/05), jednak rolnicy, którzy korzystają z tych programów i likwidują swoją działalność z powodów podatkowych w celu jej przeniesienia, ponoszą dodatkowe koszty. Koszty te powodowane są zaciąganiem pożyczek (a więc i koniecznością ponoszenia opłat z tytułu kredytów) na dokonanie zapłaty obowiązkowego podatku z tytułu ukrytych rezerw i podobnych aktywów w wyniku likwidacji działalności. W związku z powyższym rolników często nie stać na dokonanie przeniesienia i gospodarstwa hodowlane zachowują swoją starą lokalizację (np. w pobliżu zagrożonych obszarów naturalnych). Zgłoszony program pomocy ma na celu zapobieganie powstawaniu takich kosztów. Jest on zarezerwowany dla rolników, którzy są beneficjentami programów pomocy wspomnianych w programie XA 62/05

Sektor(-y) gospodarki: Sektor hodowli zwierząt gospodarskich

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20501

2500 EK Den Haag

Nederland

Adres internetowy: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Inne informacje: —


(1)  Kamerstukken I 2007/08, 31 206, No A, zob.:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf


6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/18


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(2008/C 111/07)

Numer pomocy

XA 7051/07

Państwo członkowskie

Portugalia

Region

Região Autónoma dos Açores

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Aumento do valor dos produtos florestais.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 70/2001 zmienione rozporządzeniami (WE) nr 364/2004 i (WE) nr 1857/2006.

Środek 1.7 Programu Rozwoju Rolnego Autonomicznego Regionu Azorów opiera się na art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i zostanie objęty krajowym rozporządzeniem wykonawczym po zatwierdzeniu wspomnianego programu przez Komisję

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

85 000 EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i rozporządzenia (WE) nr 70/2001

Tak

Pomoc, która może zostać przyznana jest ograniczona do maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji

Data realizacji

2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy

Wsparcie przedsiębiorstw z sektora leśnego w celu zwiększenia wartości produktów leśnych. Pomoc obejmuje wyłącznie przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych

Tak

Sektor(-y) gospodarki

Sektor leśny

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Nie

Instytucja zarządzająca

(Fátima Amorim)

Numer pomocy

XA 7052/07

Państwo członkowskie

Portugalia

Region

Região Autónoma dos Açores

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Cooperação para a Promoção da Inovação.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 70/2001 zmienione rozporządzeniami (WE) nr 364/2004 i (WE) nr 1857/2006.

Środek 1.8 Programu Rozwoju Rolnego Autonomicznego Regionu Azorów opiera się na art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i zostanie objęty krajowym rozporządzeniem wykonawczym po zatwierdzeniu wspomnianego programu przez Komisję

Roczne wydatki planowane wramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

672 269 EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 5 ust. a rozporządzenia (WE) nr 70/2001

Tak

Intensywność pomocy waha się między 45 % i 100 % kosztów kwalifikowalnych, poziom wsparcia jest zróżnicowany w zależności od etapów badań i rozwoju, których dotyczą koszty.Jeżeli jeden projekt obejmuje różne etapy badania i rozwoju, dopuszczalna intensywność pomocy zostanie określona na podstawie średniej ważonej poszczególnych dopuszczalnych intensywności pomocy, obliczanych na podstawie odpowiednich kosztów kwalifikowalnych

Data realizacji

2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2013

Cel pomocy

Propagowanie współpracy między podmiotami sektora i partnerami publiczno-prywatnymi w celu rozwoju, przekazywania i rozpowszechniania nowych produktów, procesów i technologii

Sektor(-y) gospodarki

Sektor rolno-spożywczy i leśny

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Nie

Instytucja zarządzająca

(Fátima Amorim)

Numer pomocy

XA 7057/07

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Galicia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Podstawa prawna

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

Roczne wydatki planowane w ramach programu wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

Rok 2007

0,2 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

Data realizacji

24.8.2008

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Od 1.1.2007 do 31.12.2013

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nie

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

 

Sektor wydobycia węgla

 

Wszystkie sektory związane z produkcją

 

lub

 

Hutnictwo stali

 

Budownictwo okrętowe

 

Przemysł włókien syntetycznych

 

Przemysł motoryzacyjny

 

Inny sektor związany z produkcją

 

Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych

Tak

Wszystkie usługi

 

lub

 

Usługi transportowe

 

Usługi finansowe

 

Inne usługi

 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria

dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n

E-15781 Santiago de Compostela

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak


Numer pomocy

XA 7060/07

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Cataluña

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino

Podstawa prawna

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

0,478 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

Data realizacji

30.10.2007

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2008

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

 

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Sektor wydobycia węgla

 

Wszystkie sektory związane z produkcją

 

lub

 

Hutnictwo stali

 

Budownictwo okrętowe

 

Przemysł włókien syntetycznych

 

Przemysł motoryzacyjny

 

Inny sektor związany z produkcją

 

Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych (1)

Tak

Wszystkie usługi

 

lub

 

Usługi transportowe

 

Usługi finansowe

 

Inne usługi

 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak


(1)  Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. k) wspomnianego rozporządzenia.


6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/22


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(2008/C 111/08)

Numer XA: XA 7054/07

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Umbria

Nazwa systemu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Podstawa prawna: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Niniejszy program pomocy jest nową wersją poprzedniego programu pomocy objętego wyłączeniem i zarejestrowanego przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1/2004 pod XA 02/05. Zostanie on ogłoszony w specjalnym zaproszeniu do składania wniosków, w którym zostaną określone zasady i warunki składania wniosków. Zaproszenie zostanie opublikowane dopiero wtedy, gdy Komisja potwierdzi zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 70/2001 odbiór niniejszego zestawienia informacji i opublikuje je na swojej stronie internetowej.

W odniesieniu do wszystkich kategorii pomocy dotyczących sektora produkcji produktów o których mowa w załączniku I Traktatu, należy podkreślić, że podstawa prawna, którą jest wyżej wymieniony objęty wyłączeniem program pomocy XA 02/05, jest w chwili obecnej objęta przeglądem zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. Z tego względu, zgodnie z art. 20 wspomnianego rozporządzenia do Komisji razem z niniejszym zestawieniem informacji zostanie przesłane zestawienie informacji stanowiące wstępny warunek prawny dla rozpoczęcia programu pomocy objętego wyłączeniem w tym sektorze

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 5 450 000 EUR z czego:

5 000 000 przede wszystkim dla przedsiębiorstw znajdujących się na obszarze Lago Trasimeno — w prowincji Perugia PG, (Magione, Panicale, C. del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano),

450 000 EUR w ramach pierwszej procedury przydziału i zgodnie z harmonogramem przewidzianym w RPR dla Umbrii na okres 2007–2013, który w chwili obecnej Komisja bada w celu zatwierdzenia, na udzielenie wsparcia projektom zintegrowanym w sektorze rolno-spożywczym na pozostałych obszarach regionu

Maksymalna intensywność pomocy:

1.

W sektorze produkcji podstawowej pomoc przyznawana w formie dopłat do kapitału jest przyznawana do maksymalnej wysokości kwot:

40 % wydatków poniesionych na następujące działania/operacje:

a)

zakup lub modernizację nieruchomości, lub zakup ziemi rolnej w wysokości maksymalnie 10 % ogólnych kosztów poniesionych przez każdy z zaangażowanych podmiotów. Dozwolony jest również zakup nieruchomości niezbędnych dla realizacji projektu za maksymalną kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 516 EUR za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej;

b)

Wydatki związane z wprowadzaniem systemów jakości przedsiębiorstw zgodnie z wymaganiami norm ISO 9000,

20 % wydatków poniesionych na zakup maszyn lub narzędzi, w tym urządzeń informatycznych,

12 % na koszty ogólne związane z wydatkami opisanymi w lit. a) i b), łącznie z kosztami zakupu patentów i pozwoleń.

Powyższe stawki wzrastają o 10 punktów procentowych jeśli działania/operacje przeprowadzane są na terenach górskich lub na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania określonych w Programie rozwoju obszarów wiejskich dla Umbrii na okres 2007–2013, zgodnie z art. 50 i 94 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i o kolejnych 10 punktów procentowych jeśli jego realizatorami są młodzi rolnicy.

W każdym przypadku maksymalna kwota przyznanej pomocy pojedynczemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć kwoty 400 000 EUR w ciągu żadnego z trzech lat budżetowych lub kwoty 500 000 EUR jeśli przedsiębiorstwo znajduje się na terenach górskich lub na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania określonych w Programie rozwoju obszarów wiejskich dla Umbrii na okres 2007–2013, zgodnie z art. 50 i 94 rozporządzenia (WE) 1698/2005.

Do sektora produkcji podstawowej zaliczają się także inwestycje w gospodarstwie rolnym konieczne do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży. Termin „pierwsza sprzedaż” oznacza sprzedaż przez producenta podstawowego podmiotom zajmującym się dalszą sprzedażą i przetwórstwem oraz działania przygotowujące produkt do takiej pierwszej sprzedaży, lub sprzedaż konsumentowi końcowemu jeśli produkt jest sprzedawany w pomieszczeniach nieoddzielonych od pomieszczeń w których prowadzona jest produkcja podstawowa.

Nie kwalifikują się:

zakup uprawnień do produkcji, zwierząt i roślin jednorocznych,

kanalizacja, urządzenia do nawadniania,

sadzenie roślin jednorocznych,

proste inwestycje odtworzeniowe,

inwestycje w produkcję i obrót produktami naśladującymi lub zastępującymi mleko i przetwory mleczne.

2.

W sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu pomoc przyznawana w formie dopłat do kapitału jest przyznawana do maksymalnej wysokości 40 % wydatków poniesionych na następujące działania/operacje:

a)

budowa lub modernizacja nieruchomości. Dozwolony jest również zakup nieruchomości niezbędnych dla realizacji projektu za maksymalną kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 516 EUR za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej;

b)

wydatki związane z wprowadzaniem systemów jakości przedsiębiorstw zgodnie z wymaganiami norm ISO 9000;

c)

zakup maszyn lub narzędzi, w tym urządzeń informatycznych i instalacji technicznych;

d)

do 12 % kosztów ogólnych związanych z wydatkami opisanymi w lit. a) b) i c), łącznie z kosztami zakupu patentów i pozwoleń.

Nie kwalifikują się:

inwestycje związane z etapami następującymi po pierwszym przetworzeniu w przypadku, gdy pierwsze przetworzenie produktów o których mowa w załączniku I Traktatu nie odbywa się na terenie gospodarstwa,

inwestycje związane z handlem detalicznym,

inwestycje związane z wprowadzaniem na rynek lub przetwarzaniem produktów pochodzących z krajów spoza Wspólnoty.

Dla każdego przedsiębiorstwa maksymalne wydatki kwalifikowane ograniczają się do 40 % rocznych obrotów zgodnie z ostatnim budżetem zatwierdzonym w dniu zgłoszenia wniosku, lub dziesięciokrotnej wielokrotności kapitału zakładowego zgłoszonego przed tą datą.

W każdym przypadku dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych o których mowa w załączniku I Traktatu, wydatki kwalifikują się do objęcia pomocą jedynie jeśli są zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 70/2001.

3.

W sektorze zintegrowanego zarządzania jakością, ochroną środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa pracy pomoc przyznawana w formie dopłat do kapitału jest przyznawana w następujący sposób:

do 100 % kosztów poniesionych przez indywidualnych lub zrzeszonych producentów i w wysokości maksymalnie do 30 000 EUR dla każdego przedsiębiorstwa na następujące działania:

a)

wydatki związane z kontrolami koniecznymi do uzyskania po raz pierwszy certyfikatu dla produktów jakościowych uznanych na poziomie Wspólnoty (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT i produktów ekologicznych),

maksymalnie do 50 % wydatków poniesionych i w wysokości maksymalnie do 100 000 EUR dla przedsiębiorstwa na następujące działania:

b)

wydatki związane z wprowadzaniem środowiskowych systemów jakości zgodnie z wymaganiami norm ISO 14000 i EMAS,

maksymalnie do 80 % wydatków poniesionych i w wysokości maksymalnie do 100 000 EUR dla przedsiębiorstwa na następujące działania:

c)

wydatki poniesione w celu wprowadzenia systemów certyfikacji łańcucha żywnościowego,

maksymalnie do 70 % wydatków poniesionych przez pojedyncze lub zrzeszone przedsiębiorstwa i w wysokości maksymalnie do 200 000 EUR dla przedsiębiorstwa na działania związane z wspieraniem wprowadzania do obrotu, np.:

d)

materiały reklamowe jak katalogi lub strony internetowe zawierające informacje na temat danego produktu pod warunkiem, że informacje są neutralne i wszystkie podmioty danego sektora mają takie same możliwości prezentowania swoich produktów;

e)

organizacja forów wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami, konkursów, targów i wystaw oraz uczestnictwo w tych imprezach jedynie na wydatki związane z: Rejestracją, dojazdem, materiałami informacyjnymi, wynajęciem stoisk wystawowych, symbolicznymi nagrodami w wysokości do 250 EUR na nagrodę i na jednego zwycięzcę;

f)

produkty jakościowe uznane na poziomie Wspólnoty (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT i produkty ekologiczne):

(i)

rozpowszechnianie wiedzy naukowej;

(ii)

informacje na temat systemów jakości i właściwościach odżywczych tych produktów pod warunkiem, że odniesienia do miejsca pochodzenia dokładnie odpowiadają odniesieniom zarejestrowanym przez Wspólnotę.

Pomoc związana ze świadczeniem usług w zakresie pomocy technicznej nie dotyczy w żadnym razie płatności bezpośrednich przyznawanych rolnikom z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Data realizacji: Do dnia 1 października 2007 r.

Czas trwania programu: Do dnia 31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy: Pomoc dla MŚP działających w sektorze produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I Traktatu WE (z wyłączeniem leśnictwa, bioenergii i rybołówstwa), mająca na celu wzmocnienie konkurencyjności głównych sektorów rolno-spożywczych na terenie Umbrii poprzez wprowadzenie innowacji dotyczących produktu i procesu produkcyjnego oraz zintegrowane zarządzanie jakością i ochroną środowiska oraz poprzez działania związane z wspieraniem wprowadzania do obrotu produktów rolnych, przede wszystkim produktów jakościowych.

W odniesieniu do sektora produkcji, podstawę prawną do wyłączenia z niniejszego systemu pomocy stanowią następujące artykuły rozporządzenia (WE) nr 1857/2006: 4, 14, i 15.

W odniesieniu do sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu podstawę prawną do wyłączenia z niniejszego systemu pomocy stanowią następujące artykuły rozporządzenia (WE) nr 70/2001: 4 i 5.

Koszty kwalifikujące się do finansowania w ramach systemu pomocy są wymienione powyżej w części „Maksymalna intensywność pomocy”

Sektor(-y) gospodarki: Sektory objęte omawianym programem pomocy to sektory produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów o których mowa w załączniku I Traktatu WE (z wyjątkiem leśnictwa, bioenergii i rybołówstwa).

W przypadku wszystkich inicjatyw przewidzianych przez niniejszy system pomocy konieczne będzie przedstawienie dowodów na istnienie normalnych rynków zbytu. Pomoc nie obejmuje inwestycji w zwiększenie możliwości produkcyjnych w sektorach objętych ograniczeniami w ramach wspólnej organizacji rynków o ile nie są one poparte zakupem odpowiednich kwot produkcyjnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Strona internetowa: www.regione.umbria.it

kliknąć na „aree tematiche”,

kliknąć na „agricoltura e foreste”,

kliknąć na „ultime notizie potem na D.G.R. del”,

kliknąć na „clicca qui”

E-mail adres: fgarofalo@regione.umbria.it

Inne informacje: Pomoc dla sektora produkcji produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu jest objęta wyłączeniem zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1857/2006. Z tego powodu, zgodnie z art. 20 wyżej wymienionego rozporządzenia zestawienie informacji na temat pomocy objętej wyłączeniem dla tego sektora zostanie przekazana Komisji jednocześnie z niniejszym zestawieniem


6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/25


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2008/C 111/09)

Numer XA

XA 6/08

Państwo członkowskie

Austria

Region

Bundesland Salzburg

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Erhaltung regionaltypischer Steinmauern und Holzzäune; Almschindeldächer

Podstawa prawna

Allgemeine Richtlinie für die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg bzw. die Sonderrichtlinien des Bundes zu den sonstigen Maßnahmen der LE mit Ausnahmen hinsichtlich Förderbarkeit von Sachkosten und Mindestinvestitionssumme

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Roczne wydatki planowane w ramach programu: około 85 000 EUR rocznie

Całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: maksymalnie 10 000 EUR rocznie

Maksymalna intensywność pomocy

Maksymalna intensywność pomocy: 50 %

Maksymalna kwota pomocy: 10 000 EUR rocznie na podmiot

Data realizacji

Od zatwierdzenia pomocy

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31.12.2013

Cel pomocy

Mający zastosowanie przepis: art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 („Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków”)

Cel pomocy: zachowanie tradycyjnych elementów, które nadają krajobrazowi szczególny charakter

Koszty kwalifikujące się do wsparcia (rocznie na podmiot): maksymalnie 20 000 EUR

Sektory gospodarki

Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Land- und Forstwirtschaft

Fanny von Lehnert Straße 1

A-5020 Salzburg

www.salzburg.gv.at


6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/26


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

(2008/C 111/10)

Poniższy wykaz zawiera odniesienia do zharmonizowanych norm dla urządzeń ciśnieniowych oraz dodatkowych norm zharmonizowanych dla materiałów wykorzystanych przy produkcji urządzeń ciśnieniowych. W przypadku dodatkowych norm zharmonizowanych dla materiałów, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa ograniczone jest do danych technicznych materiałów określonych w normie i nie przesądza o stosowności wyboru danego materiału do konkretnego elementu lub urządzenia. W związku z tym dane techniczne określone w normie dla materiału muszą być oceniane w powiązaniu z wymogami konstrukcyjnymi tego konkretnego elementu lub urządzenia w celu sprawdzenia, że spełnione zostały zasadnicze wymogi bezpieczeństwa określone w dyrektywie dotyczącej urządzeń ciśnieniowych(PED).

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej

(oraz dokument referencyjny)

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

(Przypis 1)

CEN

EN 19:2002

Armatura przemysłowa — Znakowanie armatury metalowej

 

CEN

EN 287-1:2004

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 1: Stale

 

EN 287-1:2004/A2:2006

Przypis 3

Termin minął

(30.9.2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar

 

CEN

EN 473:2000

Badania nieniszczące — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczacych — Zasady ogólne

 

EN 473:2000/A1:2005

Przypis 3

Termin minął

(30.4.2006)

CEN

EN 593:2004

Armatura przemysłowa — Przepustnice metalowe

 

CEN

EN 764-5:2002

Urządzenia ciśnieniowe — Część 5: Kontrola zgodności dokumentacji materiałowej

 

CEN

EN 764-7:2002

Urządzenia ciśnieniowe — Część 7: Systemy bezpieczeństwa stosowane w nieogrzewanych płomieniem urządzeniach ciśnieniowych

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Miedź i stopy miedzi — Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

 

CEN

EN 1092-1:2007

Kołnierze i ich połączenia — Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łącznikówk i osprzętu z oznaczeniem PN — Część 1: Kołnierze stalowe

 

CEN

EN 1092-3:2003

Kołnierze i ich połączenia — Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek i osprzętu z oznaczeniem PN — Część 3: Kołnierze ze stopów miedzi

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Kołnierze i ich połączenia — Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN — Część 4: Kołnierze ze stopów aluminium

 

CEN

EN 1171:2002

Armatura przemysłowa — Zasuwy żeliwne

 

CEN

EN 1252-1:1998

Zbiorniki kriogeniczne — Materiały — Część 1: Wymagania dotyczące ciągliwości w temperaturze poniżej – 80 °C

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Zbiorniki kriogeniczne — Materiały — Część 2: Wymagania dotyczące ciągłości (wiązkości) w temperaturach od – 80 °C do – 20 °C

 

CEN

EN 1349:2000

Armatura sterująca procesami przemysłowymi

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Kołnierze i ich połączenia — Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką — Część 1: Metoda obliczeniowa

 

CEN

EN 1626:1999

Zbiorniki kriogeniczne — Zawory w obsłudze kriogenicznej

 

CEN

EN 1653:1997

Miedź i stopy miedzi — Płyty, blachy i krążki na kotły, zbiorniki ciśnieniowe i zbiorniki gorącej wody

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Kołnierze i ich połączenia — Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek i osprzętu z oznaczeniem klasy — Część 3: Kołnierze ze stopów miedzi

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Kołnierze i ich połączenia — Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek i osprzętu z oznaczeniem klasy — Część 4: Kołnierze ze stopów aluminium

 

CEN

EN 1797:2001

Zbiorniki kriogeniczne — Kompatybilność gaz/materiał

EN 1797-1:1998

Termin minął

(31.1.2002)

CEN

EN 1866:2005

Gaśnice przewoźne

 

CEN

EN 1983:2006

Armatura przemysłowa — Kurki kulowe stalowe

 

CEN

EN 1984:2000

Armatura przemysłowa — Zasuwy stalowe i staliwne

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia — Część 1: Zawory bezpieczeństwa (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia — Część 3: Kombinacja zaworu bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczającego z płytką bezpieczeństwa (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia — Część 4: Zawory bezpieczeństwa sterowane pilotem (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia — Część 5: Sterowane układy bezpieczeństwa do zrzutu ciśnienia (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 2: Aluminium i stopy aluminium (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Egzaminowanie spawaczy — Spawanie — Część 3: Miedź i stopy miedzi (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Egzaminowanie spawaczy — Spawanie — Część 4: Nikiel i stopy niklu (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Egzaminowanie spawaczy — Spawanie — Część 5: Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-2:2003

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe — Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach

EN 10028-2:1992

Termin minął

(31.12.2003)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe — Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane

EN 10028-3:1992

Termin minął

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-4:2003

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe — Część 4: Stale stopowe niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach

EN 10028-4:1994

Termin minął

(31.12.2003)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe — Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznie

EN 10028-5:1996

Termin minął

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-6:2003

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe — Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste ulepszone cieplnie

EN 10028-6:1996

Termin minął

(31.12.2003)

CEN

EN 10204:2004

Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentów kontroli

 

CEN

EN 10213:2007

Odlewy staliwne do pracy pod ciśnieniem

EN 10213-1:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

31.5.2008

CEN

EN 10216-1:2002

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002 + A2:2007

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

EN 10216-2:2002

Termin minął

(29.2.2008)

CEN

EN 10216-3:2002

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 4: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję

 

CEN

EN 10217-1:2002

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję

 

CEN

EN 10222-1:1998

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe — Część 1: Ogólne wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutych

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2002)

CEN

EN 10222-2:1999

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe — Część 2: Stale ferrytyczne i martenzytyczne o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe — Część 3: Stale niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach

 

CEN

EN 10222-4:1998

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe — Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o podwyższonej granicy plastyczności

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2002)

CEN

EN 10222-5:1999

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe — Część 5: Stale odporne na korozję martenzytyczne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczne

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego — Część 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli

 

CEN

EN 10253-4:2008

Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego — Część 4: Stale odporne na korozję austenityczne i austenityczno-ferrytyczne (duplex) do przeróbki plastycznej, ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli

 

CEN

EN 10269:1999

Stale i stopy niklu na elementy złączne o określonych własnościach w podwyższonych i/lub niskich temperaturach

 

EN 10269:1999/A1:2006

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2006)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10305-4:2003

Rury stalowe precyzyjne — Warunki techniczne dostawy — Część 4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne

 

CEN

EN 10305-6:2005

Rury stalowe precyzyjne — Warunki techniczne dostawy — Część 6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych — Poli(fluorek winylidenu) (PVDF) — Specyfikacje elementów i systemu (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Wskaźniki poziomu cieczy — Wymagania, badania i znakowanie

 

CEN

EN 12263:1998

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem — Wymagania i badania

 

CEN

EN 12266-1:2003

Armatura przemysłowa — Badanie armatury — Część 1: Badania ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru — Wymagania obowiązkowe

 

CEN

EN 12284:2003

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Zawory — Wymagania, badania i znakowanie

 

CEN

EN 12288:2003

Armatura przemysłowa — Zasuwy ze stopów miedzi

 

CEN

EN 12334:2001

Armatura przemysłowa — Armatura zwrotna żeliwna

 

EN 12334:2001/A1:2004

Przypis 3

Termin minął

(28.2.2005)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Aluminium i stopy aluminium — Wyroby przerobione plastycznie — Specjalne wymagania dla wyrobów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych

 

CEN

EN 12420:1999

Miedź i stopy miedzi — Odkuwki

 

CEN

EN 12434:2000

Zbiorniki kriogeniczne — Przewody elastyczne dla czynników kriogenicznych

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Miedź i stopy miedzi — Rury okrągłe bez szwu do wymienników ciepła

 

CEN

EN 12452:1999

Miedź i stopy miedzi — Rury żebrowane walcowane bez szwu do wymienników ciepła

 

CEN

EN 12516-1:2005

Armatura przemysłowa — Wytrzymałość obudowy — Część 1: Metoda tabelaryczna dla obudów armatury stalowej

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Armatura przemysłowa — Wytrzymałość obudowy — Część 2: Metoda obliczeniowa dla obudów stalowych

 

CEN

EN 12516-3:2002

Armatura — Wytrzymałość obudowy — Część 3: Metoda doświadczalna

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Armatura przemysłowa – Wytrzymałość obudowy — Część 4: Metoda obliczeniowa dla obudów wykonanych z metali innych nż stal

 

CEN

EN 12542:2002

Stacjonarne spawane stalowe zbiorniki walcowe, produkowane seryjnie, do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG), o pojemności nie większej niż 13 m3, przeznaczone do instalacji naziemnej — Projektowanie i wytwarzanie

 

EN 12542:2002/A1:2004

Przypis 3

Termin minął

(31.5.2005)

CEN

EN 12735-1:2001

Miedź i stopy miedzi — Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych — Część 1: Rury do instalacji rurowych

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2005)

CEN

EN 12735-2:2001

Miedź i stopy miedzi — Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych — Część 2: Rury do oprzyrządowania

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2005)

CEN

EN 12778:2002

Naczynia kuchenne — Szybkowary do użytku domowego

 

CEN

EN 12952-1:2001

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 1: Postanowienia ogólne

 

CEN

EN 12952-2:2001

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i wyposażenie

 

CEN

EN 12952-3:2001

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych

 

CEN

EN 12952-5:2001

Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze — Część 5: Budowa i wytwarzanie części ciśnieniowych kotłów

 

CEN

EN 12952-6:2002

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 6: Badania podczas wytwarzania; sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów

 

CEN

EN 12952-7:2002

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 7: Wymagania dotyczące wyposażenia kotłów

 

CEN

EN 12952-8:2002

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 8: Wymagania dla instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów

 

CEN

EN 12952-9:2002

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 9: Wymagania stawiane instalacjom paleniskowym pyłowym w kotłach

 

CEN

EN 12952-10:2002

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 10: Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia

 

CEN

EN 12952-11:2007

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 11: Wymagania dla ograniczników kotła i urządzeń pomocniczych

 

CEN

EN 12952-14:2004

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 14: Wymagania dla instalacji usuwania tlenków azotu DENOX wykorzystującej ciekły ciśnieniowy amoniak i jego roztwory

 

CEN

EN 12952-16:2002

Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 16: Wymagania stawiane rusztowym i fluidalnym instalacjom paleniskowym na paliwa stałe w kotłach

 

CEN

EN 12953-1:2002

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 1: Postanowienia ogólne

 

CEN

EN 12953-2:2002

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i wyposażenie

 

CEN

EN 12953-3:2002

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowych

 

CEN

EN 12953-4:2002

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 4: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów

 

CEN

EN 12953-5:2002

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 5: Badanie podczas wytwarzania, dokumentacja i znakowanie części ciśnieniowych kotłów

 

CEN

EN 12953-6:2002

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 6: Wymagania dotyczące wyposażenia kotłów

 

CEN

EN 12953-7:2002

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 7: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów

 

CEN

EN 12953-8:2001

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 8: Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia

 

CEN

EN 12953-9:2007

Kotły płomienicowo — Część 9: Wymagania dla ograniczników kotła i urządzeń pomocniczych

 

CEN

EN 12953-12:2003

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 12: Wymagania dla instalacji paleniskowych rusztowych na paliwa stałe do kotłów

 

CEN

EN 13121-1:2003

Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym — Część 1: Surowce — Wymagania techniczne i warunki odbioru

 

CEN

EN 13121-2:2003

Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym — Część 2: Materiały kompozytowe — Odporność chemiczna

 

CEN

EN 13133:2000

Lutowanie twarde — Egzaminowanie lutowaczy

 

CEN

EN 13134:2000

Lutowanie twarde — Uznawanie technologii

 

CEN

EN 13136:2001

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła — Przyrządy zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem i przewody przyłączeniowe — Metody obliczeń

 

EN 13136:2001/A1:2005

Przypis 3

Termin minął

(31.12.2005)

CEN

EN 13175:2003 + A2:2007

Specyfikacja techniczna i badanie zaworów i osprzętu zbiorników do skroplonych gazów węglowodorowych LPG

EN 13175:2003

Termin minął

(30.9.2007)

CEN

EN 13348:2001

Miedź i stopy miedzi — Rury z miedzi okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni

 

EN 13348:2001/A1:2005

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2005)

CEN

EN 13371:2001

Zbiorniki kriogeniczne — Złącza w obsłudze kriogenicznej

 

CEN

EN 13397:2001

Armatura przemysłowa — Zawory membranowe metalowe

 

CEN

EN 13445-1:2002

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 1: Postanowienia ogólne

 

EN 13445-1:2002/A1:2007

Przypis 3

Termin minął

(31.12.2007)

EN 13445-1:2002/A2:2006

Przypis 3

Termin minął

(30.6.2007)

EN 13445-1:2002/A3:2007

Przypis 3

Termin minął

(29.2.2008)

CEN

EN 13445-2:2002

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 2: Materiały

 

EN 13445-2:2002/A1:2007

Przypis 3

Termin minął

(31.12.2007)

EN 13445-2:2002/A2:2006

Przypis 3

Termin minął

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-3:2002

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 3: Projektowanie

 

EN 13445-3:2002/A1:2007

Przypis 3

Termin minął

(31.12.2007)

EN 13445-3:2002/A2:2007

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A3:2007

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A4:2005

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2006)

EN 13445-3:2002/A5:2005

Przypis 3

Termin minął

(15.8.2006)

EN 13445-3:2002/A6:2006

Przypis 3

Termin minął

(31.8.2006)

EN 13445-3:2002/A8:2006

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2006)

EN 13445-3:2002/A10:2008

Przypis 3

30.9.2008

EN 13445-3:2002/A11:2006

Przypis 3

Termin minął

(30.6.2007)

EN 13445-3:2002/A17:2007

Przypis 3

Termin minął

(30.4.2007)

CEN

EN 13445-4:2002

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 4: Wytwarzanie

 

EN 13445-4:2002/A2:2006

Przypis 3

Termin minął

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-5:2002

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 5: Kontrola i badania

 

EN 13445-5:2002/A1:2007

Przypis 3

Termin minął

(31.12.2007)

EN 13445-5:2002/A2:2005

Przypis 3

Termin minął

(31.12.2005)

EN 13445-5:2002/A3:2006

Przypis 3

Termin minął

(30.11.2006)

EN 13445-5:2002/A4:2006

Przypis 3

Termin minął

(30.6.2007)

EN 13445-5:2002/A5:2006

Przypis 3

Termin minął

(28.2.2007)

CEN

EN 13445-6:2002

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2004)

EN 13445-6:2002/A2:2006

Przypis 3

Termin minął

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-8:2006

Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 8: Dodatkowe wymagania dotyczące zbiorników ciśnieniowych wykonanych z aluminium lub stopu aluminium

 

CEN

EN 13458-1:2002

Zbiorniki kriogeniczne — Zbiorniki stałe izolowane próżnią — Część 1: Wymagania podstawowe

 

CEN

EN 13458-2:2002

Zbiorniki kriogeniczne — Zbiorniki stałe izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Zbiorniki kriogeniczne — Zbiorniki stałe izolowane próżnią — Część 3: Wymagania eksploatacyjne

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Przypis 3

Termin minął

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-1:2002

Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 1: Postanowienia ogólne

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

Przypis 3

Termin minął

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-2:2002

Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 2: Materiały

 

CEN

EN 13480-3:2002

Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 3: Projektowanie i obliczenia

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

Przypis 3

Termin minął

(28.2.2006)

EN 13480-3:2002/A2:2006

Przypis 3

Termin minął

(31.5.2007)

CEN

EN 13480-4:2002

Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 4: Wykonanie i montaż

 

CEN

EN 13480-5:2002

Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 5: Kontrola i badania

 

CEN

EN 13480-6:2004

Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

Przypis 3

Termin minął

(30.6.2006)

CEN

EN 13480-8:2007

Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 8: Wymagania dodatkowe dla rurociągów z aluminium i stopów aluminium

 

CEN

EN 13611:2007

Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i odbiorników spalających gaz — Wymagania ogólne

 

CEN

EN 13648-1:2002

Zbiorniki kriogeniczne — Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem — Część 1: Zawory bezpieczeństwa w obsłudze kriogenicznej

 

CEN

EN 13648-2:2002

Zbiorniki kriogeniczne — Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem — Część 2: Płytki bezpieczeństwa w kriogenicznej obsłudze

 

CEN

EN 13648-3:2002

Zbiorniki kriogeniczne — Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem — Część 3: Określenie wymaganego wypływu — Pojemność i wielkość

 

CEN

EN 13709:2002

Armatura przemysłowa — Stalowe zawory zaporowe i zaporowo-zwrotne

 

CEN

EN 13789:2002

Armatura przemysłowa — Zawory zaporowe żeliwne

 

CEN

EN 13799:2002

Przyrządy do pomiaru zawartości zbiorników do skroplonych gazów węglowodorowych LPG

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13835:2002

Odlewnictwo — Żeliwo austenityczne

 

EN 13835:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 13923:2005

Zbiorniki ciśnieniowe pokrywane włóknem szklanym (FRP) — Materiały, projektowanie, wytwarzanie i Badania

 

CEN

EN 14071:2004

Nadciśnieniowe zawory bezpieczeństwa zbiorników LPG — Wyposażenie pomocnicze

 

CEN

EN 14075:2002

Stacjonarne spawane stalowe zbiorniki walcowe, produkowane seryjnie do magazynowania skroplonych gazów węglowodorowych (LPG) o pojemności nie większej niż 13 m3 przeznaczone do instalacji podziemnej — Projektowanie i wytwarzanie

 

EN 14075:2002/A1:2004

Przypis 3

Termin minął

(30.6.2005)

CEN

EN 14129:2004

Nadciśnieniowe zawory bezpieczeństwa zbiorników LPG

 

CEN

EN 14197-1:2003

Zbiorniki kriogeniczne — Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią — Część 1: Wymagania podstawowe

 

CEN

EN 14197-2:2003

Zbiorniki kriogeniczne — Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Przypis 3

Termin minął

(28.2.2007)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Zbiorniki kriogeniczne — Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią — Część 3: Wymagania eksploatacyjne

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Przypis 3

Termin minął

(31.12.2005)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe wykonane ze stali nierdzewnej

 

CEN

EN 14276-1:2006

Wyposażenie ciśnieniowe instalacji ziębniczych i pomp ciepła — Część 1: Zbiorniki — Wymagania ogólne

 

CEN

EN 14341:2006

Armatura przemysłowa — Armatura zwrotna stalowa

 

CEN

EN 14359:2006

Zasobniki gazowe stosowane do napędów i sterowań hydraulicznych

 

CEN

EN 14382:2005

Zabezpieczające urządzenia stosowane w gazowych stacjach redukcyjnych i instalacjach — Zabezpieczające urządzenia odcinające dla cisnień wlotowych do 100 bar

 

CEN

EN 14570:2005

Wyposażenie naziemnych i podziemnych zbiorników do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)

 

EN 14570:2005/A1:2006

Przypis 3

Termin minął

(31.8.2006)

CEN

EN 14585-1:2006

Faliście giętkie zespoły przewodów metalowych do zastosowań cisnieniowych — Część 1: Wymagania

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych — Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) i chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) — Właściwości elementów i systemu — Serie metryczne (ISO 15493:2003)

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych — Polibuten (PB), polietylen (PE) i polipropylen (PP) — Właściwości elementów i systemu — Serie metryczne (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Kwalifikowanie na podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu (ISO 15614-1:2004)

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Przypis 3

31.8.2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 2: Spawanie łukowe aluminium i jego stopów (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 4: Spawanie wykańczające odlewów aluminiowych (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 5: Spawanie łukowe tytanu, cyrkonu i ich stopów (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 6: Spawanie łukowe miedzi i jej stopów (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Materiały metalowe — Metada badania dotycząca wyznaczania quasistatycznej odporności na kruche pękanie spoin (ISO 15614-7:2007)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 11: Spawanie wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Zgrzewanie — Zgrzewanie tarciowe metali (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Armatura przemysłowa — Kurki kulowe z tworzyw termoplastycznych (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Armatura przemysłowa — Przepustnice z tworzyw termoplastycznych (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Armatura przemysłowa — Zawory zwrotne z tworzyw termoplastycznych (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Armatura przemysłowa — Zawory membranowe z tworzyw termoplastycznych (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Armatura przemysłowa — Zasuwy z tworzyw termoplastycznych (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Armatura przemysłowa — Zawory z tworzyw termoplastycznych (ISO 21787:2006)

 

Przypis 1

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 3

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), zmienionej dyrektywą 98/48/WE (3).

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:

CEN: Europejski Komitet Normalizacyjny: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel.: (32-2) 550 08 11; faks: (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel.: (32-2) 519 68 71; faks: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.: (33) 492 94 42 00; faks: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  Dz.U. L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  Dz.U. L 217, 5.8.1998, str. 18.


6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/42


Komunikat Komisji zgodnie z procedurą określoną art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na trasie Ostrawa (OSR) — Bruksela (BRU)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 111/11)

1.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, Republika Czeska nałożyła obowiązek użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na trasie Ostrawa (OSR) — Bruksela (BRU).

2.

Obowiązek użyteczności publicznej obejmuje następujące warunki:

Minimalna częstotliwość — trasa i minimalna liczba lotów tam i z powrotem na tydzień

Port lotniczy Ostrawa im. Leoša Janáčka (OSR/LKMT) — port lotniczy Bruksela (BRU/EBBR): 3 loty tam i z powrotem.

Wymagane parametry minimalne samolotu

Samolot wyposażony w kabinę ciśnieniową mieszczącą co najmniej 30 pasażerów.

Ciągłość działania

W okresie realizacji połączeń dopuszcza się odwołanie maksymalnie 2 % połączeń tam i z powrotem z całkowitej liczby połączeń przewidzianych na poszczególnych trasach, nie licząc lotów odwołanych z przyczyn niezależnych, takich jak zmiana pogody, strajk lub ograniczenia działania wprowadzone przez porty lotnicze.

Rozkład lotów i struktura połączeń

Połączenia z przesiadką mogą stanowić maksymalnie 30 % połączeń realizowanych w ramach obowiązku użyteczności publicznej.

Pierwszy odlot z portu lotniczego Ostrawa nie może być realizowany przed godz. 4.30 czasu miejscowego (LT), ostatni przylot nie może być realizowany po godz. 23.55 czasu miejscowego.

Jeden lot może mieć dwa lub więcej kodów poszczególnych współoperatorów (umowa code share).

Współpraca w formie porozumienia o wzajemnym honorowaniu dokumentów przewozowych (interline agreement) z pozostałymi operatorami nie jest wymagana, ale jest dopuszczalna.

Taryfy

Maksymalna cena biletu lotniczego na przelot w jedną stronę na trasie OSR — BRU nie może przekroczyć 200 EUR.

Maksymalna cena biletu lotniczego na przelot w jedną stronę obejmuje opłatę za przelot w jedną stronę w klasie ekonomicznej bez podatku VAT.

Wymaga się dystrybucji biletów za pomocą globalnego systemu rezerwacji.


6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/43


Komunikat Komisji zgodnie z procedurą określoną art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na trasie Ostrawa (OSR) — Amsterdam (AMS)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 111/12)

1.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, Republika Czeska nałożyła obowiązek użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na trasie Ostrawa (OSR) — Amsterdam (AMS).

2.

Obowiązek użyteczności publicznej obejmuje następujące warunki:

Minimalna częstotliwość — trasa i minimalna liczba lotów tam i z powrotem na tydzień

Port lotniczy Ostrawa im. Leoša Janáčka (OSR/LKMT) — port lotniczy Amsterdam (AMS/EHAM): 2 loty tam i z powrotem.

Wymagane parametry minimalne samolotu

Samolot wyposażony w kabinę ciśnieniową mieszczącą co najmniej 30 pasażerów.

Ciągłość działania

W okresie realizacji połączeń dopuszcza się odwołanie maksymalnie 2 % połączeń tam i z powrotem z całkowitej liczby połączeń przewidzianych na poszczególnych trasach, nie licząc lotów odwołanych z przyczyn niezależnych, takich jak zmiana pogody, strajk lub ograniczenia działania wprowadzone przez porty lotnicze.

Rozkład lotów i struktura połączeń

Połączenia z przesiadką mogą stanowić maksymalnie 30 % połączeń realizowanych w ramach obowiązku użyteczności publicznej.

Pierwszy odlot z portu lotniczego Ostrawa nie może być realizowany przed godz. 4.30 czasu miejscowego (LT), ostatni przylot nie może być realizowany po godz. 23.55 czasu miejscowego.

Jeden lot może mieć dwa lub więcej kodów poszczególnych współoperatorów (umowa code share).

Współpraca w formie porozumienia o wzajemnym honorowaniu dokumentów przewozowych (interline agreement) z pozostałymi operatorami nie jest wymagana, ale jest dopuszczalna.

Taryfy

Maksymalna cena biletu lotniczego na przelot w jedną stronę na trasie OSR-AMS nie może przekroczyć 200 EUR.

Maksymalna cena biletu lotniczego na przelot w jedną stronę obejmuje opłatę za przelot w jedną stronę w klasie ekonomicznej bez podatku VAT.

Wymaga się dystrybucji biletów za pomocą globalnego systemu rezerwacji.


6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/44


Komunikat Komisji zgodnie z procedurą określoną art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

Nałożenie obowiązku użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na trasie Ostrawa (OSR) — Londyn (LTN)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 111/13)

1.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, Republika Czeska nałożyła obowiązek użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na trasie Ostrawa (OSR) — Londyn (LTN).

2.

Obowiązek użyteczności publicznej obejmuje następujące warunki:

Minimalna częstotliwość — trasa i minimalna liczba lotów tam i z powrotem na tydzień

Port lotniczy Ostrawa im. Leoša Janáčka (OSR/LKMT) — port lotniczy Londyn-Luton (LTN/EGGW): 5 lotów tam i z powrotem.

Wymagane parametry minimalne samolotu

Samolot wyposażony w kabinę ciśnieniową mieszczącą co najmniej 30 pasażerów.

Ciągłość działania

W okresie realizacji połączeń dopuszcza się odwołanie maksymalnie 2 % połączeń tam i z powrotem z całkowitej liczby połączeń przewidzianych na poszczególnych trasach, nie licząc lotów odwołanych z przyczyn niezależnych, takich jak zmiana pogody, strajk lub ograniczenia działania wprowadzone przez porty lotnicze.

Rozkład lotów i struktura połączeń

Połączenia z przesiadką mogą stanowić maksymalnie 30 % połączeń realizowanych w ramach obowiązku użyteczności publicznej.

Pierwszy odlot z portu lotniczego Ostrawa nie może być realizowany przed godz. 4.30 czasu miejscowego (LT), ostatni przylot nie może być realizowany po godz. 23.55 czasu miejscowego.

Jeden lot może mieć dwa lub więcej kodów poszczególnych współoperatorów (umowa code share).

Współpraca w formie porozumienia o wzajemnym honorowaniu dokumentów przewozowych (interline agreement) z pozostałymi operatorami nie jest wymagana, ale jest dopuszczalna.

Taryfy

Maksymalna cena biletu lotniczego na przelot w jedną stronę na trasie OSR — LTN: nie może przekroczyć 200 EUR.

Maksymalna cena biletu lotniczego na przelot w jedną stronę obejmuje opłatę za przelot w jedną stronę w klasie ekonomicznej bez podatku VAT.

Wymaga się dystrybucji biletów za pomocą globalnego systemu rezerwacji.


V Ogłoszenia

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

Komisja

6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/45


Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac „Możliwości” siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

(2008/C 111/14)

Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków w ramach programu prac „Możliwości” siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013).

Przyjmowane są wnioski dotyczące wyszczególnionego poniżej zaproszenia.

Program szczegółowy „Możliwości”:

Część

:

Infrastruktura naukowo-badawcza

Identyfikator zaproszenia

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy programu prac przyjętego decyzją Komisji C(2007) 5759 z dnia 29 listopada 2007 r.

Zasady dotyczące budżetu, terminów i procedur zaproszenia do składania wniosków, program prac oraz wskazówki dla wnioskodawców zamieszczono na stronach internetowych serwisu CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


Europejska Agencja Środowiska

6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/46


Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania powołaniem eksperta na członka Komitetu Naukowego Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) 2008

(2008/C 111/15)

Europejska Agencja Środowiska

Głównym celem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i pomoc w uzyskaniu znaczącej i wymiernej poprawy stanu środowiska w Europie przez regularne dostarczanie tematycznych, rzeczowych i wiarygodnych informacji organom decyzyjnym i społeczeństwu.

EEA zbiera i rozpowszechnia dane oraz informacje za pośrednictwem europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska Eionet — sieci współpracy między EEA a jej 32 państwami członkowskimi, łączącej krajowe punkty kontaktowe w UE i krajach współpracujących, europejskie centra tematyczne, krajowe centra referencyjne oraz ekspertów Komisji.

Zadania EEA obejmują gromadzenie i analizę wspólnych danych z dziedziny środowiska, pochodzących od służb Komisji Europejskiej, państw członkowskich EEA, organizacji międzynarodowych oraz stron konwencji i umów, a także formułowanie właściwych wskazówek politycznych oraz szerokie rozpowszechnianie tych informacji.

EEA ogłasza niniejsze zaproszenie (EEA/SC/2008/001-014), aby powołać dziewięciu członków Komitetu Naukowego dysponujących specjalistyczną wiedzą w dziedzinach objętych zakresem niniejszego zaproszenia.

Zadania Komitetu Naukowego EEA

Komitet Naukowy (KN) wspiera zarząd oraz dyrektora zarządzającego w formułowaniu wskazówek naukowych, zaleceń i profesjonalnych opinii na wszelkie tematy naukowe z zakresu prac EEA.

Komitet Naukowy EEA został powołany na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska. Do głównych zadań KN należy sporządzanie opinii w sprawie rocznych i wieloletnich programów pracy Agencji, rekrutacji pracowników naukowych oraz wszelkich kwestii naukowych związanych z działalnością EEA.

Zakres zaproszenia

Poniżej podano dziedziny o istotnym znaczeniu, którymi ma się zajmować Komitet Naukowy EEA:

1)

procesy zachodzące w atmosferze, zanieczyszczenie powietrza, łagodzenie skutków zmian klimatycznych oraz strategie adaptacji;

2)

bioróżnorodność;

3)

działalność gospodarcza i przedsiębiorczość nastawiona na ochronę środowiska;

4)

ekonomia ekologiczna;

5)

energia (w tym strategie łagodzenia i adaptacji);

6)

historia środowiskowa;

7)

europejskie i międzynarodowe prawo ochrony środowiska;

8)

woda słodka (w tym wody gruntowe);

9)

zintegrowana ocena stanu środowiska i wskaźniki;

10)

planowanie przestrzenne i zarządzanie zasobami naturalnymi;

11)

rolnictwo;

12)

ekosystemy lądowe, w tym gleby, lasy, użytki zielone;

13)

nowoczesne technologie (w tym nanotechnologie, organizmy modyfikowane genetycznie itp.);

14)

transport i środowisko.

Skład Komitetu Naukowego EEA

W skład Komitetu Naukowego EEA wchodzą niezależni naukowcy z 32 państw członkowskich EEA, reprezentujący wszystkie środowiskowe dziedziny związane z zakresem działalności EEA. Członkowie KN są wybierani w trybie otwartej procedury rekrutacji.

Przewodniczący i dwaj wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego wybierani są spośród jego członków.

Liczba członków Komitetu Naukowego nie może przekroczyć 20 ekspertów.

Pożądane jest, by oprócz wiedzy z podstawowej dziedziny eksperci Komitetu posiadali dogłębną znajomość jednego lub większej liczby obszarów nauki o środowisku, i w ten sposób wspólnie reprezentowali możliwie najszerszy wachlarz dyscyplin naukowych.

Uczestnictwo w posiedzeniach

Eksperci powinni regularnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Naukowego — co najmniej trzy razy w roku. Posiedzenia Komitetu Naukowego odbywają się zwykle w siedzibie EEA w Kopenhadze.

Członkowie Komitetu Naukowego nie otrzymują wynagrodzenia, ale są uprawnieni do honorarium za każdy pełny dzień posiedzenia. Otrzymają oni także zwrot kosztów podróży oraz diety zgodnie z przepisami Agencji dotyczącymi zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania.

Przewodniczącemu oraz sprawozdawcom przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z koordynacją prac nad projektami opinii.

Kwalifikacje i umiejętności

Kandydaci powinni:

posiadać stopień naukowy w odpowiedniej dziedzinie nauki, najlepiej na poziomie doktorskim,

mieć co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe na poziomie, do którego uprawniają dane kwalifikacje,

być obywatelami jednego z państw członkowskich EOG (państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja).

Kryteria wyboru

Zgłoszenia spełniające wymagania kwalifikacyjne zostaną poddane ocenie porównawczej na podstawie następujących kryteriów:

doświadczenie w przeprowadzaniu ocen naukowych i/lub doradztwie naukowym w wymaganych obszarach kompetencji i wiedzy specjalistycznej,

doświadczenie w recenzowaniu prac naukowych i publikacji, najlepiej w dziedzinach związanych z obszarem zainteresowań EEA,

umiejętność analizowania złożonych informacji i dokumentów oraz przygotowywania projektów opinii naukowych i sprawozdań,

znajomość procesu zapewnienia jakości,

udokumentowane wybitne osiągnięcia naukowe w danej dyscyplinie (dyscyplinach),

doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku multidyscyplinarnym, najlepiej w kontekście międzynarodowym,

atutem będzie dobra znajomość języka angielskiego, ponieważ jest to język roboczy KN. Pożądana jest umiejętność korzystania z nowoczesnych elektronicznych systemów wymiany dokumentów i komunikacji, ze względu na zamiar wykorzystania przez Agencję takich technik.

Dyrektor zarządzający może powołać panel, który zajmie się oceną doświadczenia zawodowego kandydatów.

Mianowanie, kadencja i lista rezerwowa

Eksperci, którzy najlepiej spełniają powyższe kryteria zostaną mianowani na czteroletni okres czasu, z możliwością jednokrotnego przedłużenia maksymalnie na kolejny czteroletni okres.

Eksperci spełniający kryteria członkostwa, którzy nie zostaną mianowani będą umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa może być wykorzystywana do podobnych celów i zachowuje ważność (np.) do 31 grudnia 2010 r. (istnieje możliwość przedłużenia) przez okres 2 lat. Ważność listy rezerwowej może być przedłużona.

Niezależność i deklaracja o braku konfliktu interesów

Wybrani eksperci będą mianowani osobiście. Wymaga się od nich podpisania oświadczenia o zaangażowaniu oraz corocznego składania oświadczenia o braku konfliktu interesów, który mógłby być przeszkodą zagrażającą ich niezależności.

Równe szanse

EEA jest pracodawcą, który stosuje zasadę równych szans i dokłada wszelkich starań, by unikać jakichkolwiek form dyskryminacji.

Procedura zgłaszania kandydatur

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie swego zainteresowania przez wypełnienie formularza wniosku on-line oraz standardowego życiorysu; formularze te można znaleźć pod każdym z podanych poniżej adresów internetowych.

Życiorys powinien zawierać wykaz publikacji naukowych kandydata, najlepiej w języku angielskim, oraz opis przebiegu pracy zawodowej.

Oprócz podstawowej dziedziny specjalizacji kandydaci powinni wskazać drugi i trzeci obszar wiedzy specjalistycznej, który można brać pod uwagę w kontekście zagwarantowania lepszego wsparcia w ramach przekrojowych i tematycznych prac EEA.

Obowiązujący regulamin wewnętrzny Komitetu Naukowego EEA można też znaleźć pod następującym adresem internetowym:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(dokument w jęz. angielskim).

Przy składaniu zgłoszenia z wykorzystaniem formularza wniosku on-line należy upewnić się, że zachowane zostały następujące zasady:

1)

przy składaniu wniosku należy uwzględnić strefy czasowe;

2)

po złożeniu wniosku kandydat otrzyma automatyczną odpowiedź;

3)

na kandydacie spoczywa obowiązek zachowania tej automatycznej odpowiedzi jako dowodu złożenia wniosku;

4)

brak automatycznej odpowiedzi oznacza, że wniosek należy złożyć ponownie.

EEA zachęca do składania zgłoszeń z wykorzystaniem formularza wniosku on-line.

Zgłoszenia nadesłane pocztą również będą przyjmowane, pod warunkiem że kandydaci wyraźnie zaznaczą na kopercie dziedzinę specjalizacji, w której chcą być brani pod uwagę.

Formularze wniosku on-line (w języku angielskim) oraz wzór życiorysu (w języku angielskim) dla poszczególnych dziedzin można znaleźć pod następującymi adresami internetowymi:

 

Dziedzina 1. Procesy zachodzące w atmosferze, zanieczyszczenie powietrza, łagodzenie skutków zmian klimatycznych oraz strategie adaptacji

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Dziedzina 2. Bioróżnorodność

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Dziedzina 3. Działalność gospodarcza i przedsiębiorczość nastawiona na ochronę środowiska

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Dziedzina 4. Ekonomia ekologiczna

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Dziedzina 5. Energia (w tym strategie łagodzenia i adaptacji)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Dziedzina 6. Historia środowiskowa

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Dziedzina 7. Europejskie i międzynarodowe prawo ochrony środowiska

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Dziedzina 8. Woda słodka (w tym wody gruntowe)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Dziedzina 9. Zintegrowana ocena stanu środowiska i wskaźniki

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Dziedzina 10. Planowanie przestrzenne i zarządzanie zasobami naturalnymi

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Dziedzina 11. Rolnictwo

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Dziedzina 12. Ekosystemy lądowe, w tym gleby, lasy, użytki zielone

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Dziedzina 13. Nowoczesne technologie (w tym nanotechnologie, organizmy modyfikowane genetycznie itp.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Dziedzina 14. Transport i środowisko

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

Zgłoszenia wysyłane pocztą należy wysyłać na następujący adres:

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 — area (proszę podać odpowiednio numer 1–14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Copenhaga K

Uprasza się kandydatów o kierowanie wszelkich pytań dotyczących niniejszego zaproszenia na następujący adres poczty elektronicznej:

sc.call08-questions@eea.europa.eu

Na późniejszym etapie Agencja może zażądać dokumentów uzupełniających.

Wszystkie zgłoszenia będą traktowane jako poufne.

Należy mieć na względzie, że EEA nie zwraca zgłoszeń nadesłanych przez kandydatów. Dane osobowe wymagane od kandydatów przez EEA będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Celem przetwarzania danych osobowych podanych przez kandydatów jest analiza zgłoszeń na potrzeby ewentualnej wstępnej kwalifikacji, wyboru i mianowania członków Komitetu Naukowego EEA.

Termin składania zgłoszeń

Zgłoszenia należy przesyłać na specjalnym formularzu wniosku on-line (do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego) lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na wskazany wyżej adres w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2008 r.


PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Komisja

6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/50


Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

(2008/C 111/16)

1.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) Komisja zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, wymienione poniżej środki antydumpingowe wygasną w dniu podanym w poniższej tabeli.

2.   Procedura

Producenci ze Wspólnoty mogą złożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie przeglądu. Wniosek ten musi zawierać dostateczne dowody na to, iż wygaśnięcie środków może spowodować kontynuację lub wznowienie praktyk dumpingowych oraz szkody.

Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu danych środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele kraju wywozu oraz producenci wspólnotowi będą mieli możliwość rozwinięcia, odrzucenia lub zgłoszenia uwag do kwestii zawartych we wniosku o przeprowadzenie przeglądu.

3.   Termin

Producenci ze Wspólnoty mogą przedłożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury tak, by dotarł on do Dyrekcji Generalnej ds. Handlu (Dział H-1) J-79 4/23, B-1049 Komisji Europejskiej w Brukseli (2) w jakimkolwiek terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie poźniej niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli.

4.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96.

Produkt

Kraj(-e) pochodzenia lub wywozu

Środki

Podstawa prawna

Data wygaśnięcia

Alkohol furfurylowy

Chińska Republika Ludowa

Cło anty-dumpingowe

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1905/2003 (Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 1)

1.11.2008


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

(2)  Faks: (32-2) 295 65 05.


INNE AKTY

Komisja

6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/51


Publikacja wniosku w sprawie zatwierdzenia zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

(2008/C 111/17)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku w sprawie zatwierdzenia zmiany zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1). Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

WNIOSEK W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ZMIANY

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmiany składany na podstawie art. 9

„GORGONZOLA”

NR WE: IT/PDO/117/0010/12.4.2002

Image CHOGImage CHNP

1.   Nagłówek w specyfikacji produktu, którego dotyczy zmiana

Image

Nazwa produktu

Image

Opis

Image

Obszar geograficzny

Image

Dowód pochodzenia

Image

Metoda produkcji

Image

Związek z obszarem geograficznym

Image

Etykietowanie

Image

Wymogi krajowe

Image

Inne

2.   Rodzaj zmian(-y)

Image

Zmiana dokumentu jednolitego lub streszczenia

Image

Zmiana specyfikacji zarejestrowanej CHNP lub zarejestrowanego CHOG, w odniesieniu do których nie opublikowano ani dokumentu jednolitego, ani streszczenia

Image

Zmiana specyfikacji niewymagająca zmian w opublikowanym dokumencie jednolitym (art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

Image

Tymczasowa zmiana specyfikacji wynikająca z wprowadzenia obowiązkowych środków sanitarnych lub fitosanitarnych przez organy władzy publicznej (art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

3.   Zmiana(-y)

Opis produktu

W obecnej specyfikacji podawana jest waga pojedynczego kręgu sera wynosząca od 6 do 13 kg, jednak brak określenia parametrów organoleptycznych właściwych dla poszczególnych wielkości produktu gotowego.

W zmienionej specyfikacji określono parametry organoleptyczne w zależności od wielkości kręgu sera (poniżej), dzięki czemu klientom łatwiej będzie rozpoznać produkt:

duży krąg o wadze 10–13 kg o smaku delikatnym do nieco ostrego; minimalny okres dojrzewania: 50 dni,

średni krąg o wadze 9–12 kg o wyraźnie ostrym smaku; minimalny okres dojrzewania: 80 dni,

mały krąg o wadze 6–8 kg o wyraźnie ostrym smaku; minimalny okres dojrzewania: 60 dni.

Wysokość i średnicę pojedynczych kręgów sera dostosowano w następujący sposób do rzeczywistych parametrów produktu:

powierzchnia boczna prosta, minimalna wysokość 13 cm,

średnica 20–32 cm.

Aby dostarczyć konsumentowi precyzyjnych wskazówek uznano także, że zasadne będzie podanie jednoznacznej informacji o niejadalnym charakterze skórki oraz określenie jej barwy jako różowej, a nie czerwonawej, w celu dokładniejszego opisania wyglądu zewnętrznego produktu.

Obszar geograficzny

Uwzględniono obecnie prowincję Varese, którą w pierwotnej rejestracji pominięto, mimo istnienia wymaganej dokumentacji historycznej, typowego klimatu, wspólnego dla całego przedmiotowego obszaru, oraz tego, że ser wytwarzany w tej prowincji ma te same właściwości, co sery, co do których wnioskowano o uznanie za sery Gorgonzola.

Dlatego też uaktualniono wykaz prowincji. Uaktualnienie to nie stanowi faktycznej zmiany, ponieważ nowe określenie granic administracyjnych nie stanowi zmiany obszaru produkcji, o którym mowa w rozporządzeniu uznającym ser Gorgonzola za CHNP (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/96), ale jedynie zmianę nazewnictwa obszaru.

W związku z tym dodano następujące nazwy prowincji; należy jednak zauważyć, że ich obszar już wcześniej stanowił część obszaru produkcji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/96:

 

Biella, wcześniej uwzględniona jako część prowincji Vercelli.

 

Lecco, Lodi i Monza, wcześniej uwzględnione jako części prowincji Mediolan.

 

Verbano-Cusio-Ossol, wcześniej uwzględniona jako część prowincji Novara.

Dowód pochodzenia

Obecnie w specyfikacji produktu dodano ustęp dotyczący pochodzenia, którego poprzednio nie uwzględniano w przypadku produktów, takich jak Gorgonzola, uznanych zgodnie z art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92.

Metoda produkcji

Ponieważ w aktualnej specyfikacji nie podano, czy należy stosować mleko surowe czy pasteryzowane, uznano, że celowe jest (także w celach kontrolnych) sprecyzowanie, że należy stosować pełne, pasteryzowane mleko krowie. Należy stwierdzić, że ser Gorgonzola zawsze był wytwarzany w ten sposób.

Po dodaniu informacji o pasteryzacji mleka w obecnej specyfikacji podano także, że jest ono szczepione enzymami mleka oraz zawiesiną przetrwalników grzybów Penicillium i wybranych szczepów drożdży.

Dzięki zastosowaniu enzymów mleka do wstępnego zakwaszania, w miąższu tworzą się przestrzenie umożliwiające wzrost grzybów Penicillium, które nadają serowi tradycyjną, zielononiebieską fakturę marmurkową. Ten etap uwzględniono w wymogu, zgodnie z którym niedozwolone jest mechaniczne wytwarzanie dziur przez mieszanie miąższu, co — oprócz ułatwienia wzrostu grzybów Penicillium — mogłoby powodować zagrożenie zanieczyszczeniem bakteriami Listeria.

W miejsce ogólnego sformułowania zawartego w aktualnej specyfikacji, zgodnie z którym okres dojrzewania wynosi dwa do trzech miesięcy, uznano, że zasadne jest powiązanie tego okresu z rodzajem produktu.

Maksymalną temperaturę ścinania mleka, która obecnie wynosi 32 °C, zwiększono do 36 °C w celu zachowania typowych właściwości sera Gorgonzola. W związku z tym podwyższono także maksymalną temperaturę solenia na sucho — z 20 °C do 24 °C.

Ponadto w nowym dokumencie obniżono nieco temperaturę otoczenia na etapie dojrzewania — z 5–8 °C do 2–7 °C — zgodnie z innymi wnioskowanymi zmianami, których celem jest redukcja szybkości reakcji biochemicznych, co prowadzi do zmniejszenia ostrości smaku sera.

Nowym elementem jest uwzględnienie wilgotności względnej (85–99 %), której nie podano w specyfikacji, na podstawie której produkt został uznany; gdy tymczasem jest to parametr niezwykle istotny.

Ustęp w aktualnej specyfikacji dotyczący umieszczania znaków CHNP został przeredagowany, aby precyzyjnie wyjaśnić, że umieszcza się dwa oznaczenia — jedno w miejscu produkcji i drugie z karbowanej folii aluminiowej, kiedy ser jest wprowadzony do obrotu — oraz aby wprowadzić wymóg, zgodnie z którym oznaczeń nie umieszcza się przed stwierdzeniem przez organ kontrolny, że produkt uzyskał właściwości organoleptyczne i jakościowe zgodne ze specyfikacją.

Etykietowanie

Ponownie w celu umożliwienia konsumentom dokonania bardziej świadomego wyboru, dodano możliwość określenia na etykiecie, czy ser jest łagodny, czy ostry w smaku.

STRESZCZENIE

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006

„GORGONZOLA”

NR WE: IT/PDO/117/0010/12.4.2002

CHNP ( X ) CHOG ( )

Niniejsze streszczenie zawiera główne elementy specyfikacji produktu i jest przeznaczone do celów informacyjnych.

1.   Właściwy organ państwa członkowskiego:

Nazwa:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche di sviluppo — Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari

Adres:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tel.:

(39) 06 481 99 68

Faks:

(39) 06 420 31 26

E-mail:

qpa3@politicheagricole.gov.it

2.   Grupa składająca wniosek:

Nazwa:

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

Adres:

Via A. Costa, 5/c

I-28100 Novara

Tel.:

(39) 0321 62 66 13

Faks:

(39) 0321 39 09 36

E-mail:

consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it

Skład:

Producenci/przetwórcy ( X ) inni ( )

3.   Rodzaj produktu:

Klasa 1.3 — Sery

4.   Specyfikacja produktu:

(podsumowanie wymogów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

4.1.   Nazwa produktu: „Gorgonzola”

4.2.   Opis produktu: Gorgonzola jest serem miękkim, tłustym, o surowym miąższu, uzyskiwanym wyłącznie z pełnego mleka krowiego.

Produkt gotowy ma następujące właściwości:

kształt: cylindryczny, z płaską powierzchnią górną i dolną oraz wysokim, prostym bokiem,

wymiary: minimalna wysokość: 13 cm, średnica od 20 do 32 cm,

waga:

duży krąg, rodzaj łagodny: 10–13 kg, smak łagodny do lekko ostrego,

średni krąg, rodzaj ostry: 9–12 kg, smak wyraźnie ostry,

mały krąg, rodzaj ostry: 6–8 kg, smak wyraźnie ostry,

skórka: szara lub różowa, niejadalna,

miąższ: jednorodny, biały lub bladożółty, z pleśnią (marmurek) o charakterystycznych niebieskozielonych żyłkach,

zawartość tłuszczu w suchej masie: minimum 48 %.

4.3.   Obszar geograficzny: Obszar, w którym ser jest produkowany i poddawany dojrzewaniu, obejmuje w całości obszary następujących prowincji:

Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Mediolan, Monza, Novara, Pawia, Varese, Verbano Cusio-Ossola i Vercelli,

Alessandria: jedynie gminy Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino i Frassineto Po.

4.4.   Dowód pochodzenia: Konieczna kontrola każdego etapu procesu produkcji odbywa się poprzez odnotowanie, na każdym etapie, produktów wchodzących i wychodzących. W ten sposób, a także przez gromadzenie protokołów, którymi zajmuje się urząd kontroli gospodarstw hodowlanych, zakładów mleczarskich i dojrzewalni, archiwizację zapisów produkcyjnych i powiadamianie urzędu kontrolnego o wielkości produkcji, zapewniana jest identyfikowalność produktu. Surowiec jest ściśle monitorowany przez odpowiedni urząd kontrolny na wszystkich etapach produkcji. Wszystkie osoby fizyczne i prawne, których nazwiska pojawiają się w rejestrach, będą poddawane kontroli przez urząd kontrolny zgodnie ze specyfikacją i planem kontroli.

CHNP „Gorgonzola” jest wyraźnie widoczna dzięki dwóm oznaczeniom umieszczanym w miejscu produkcji i dojrzewania, które pozwalają urzędowi kontrolnemu z wyprzedzeniem ustalić, czy produkt uzyskał właściwości organoleptyczne i jakościowe zgodne z punktem 4.2.

Dwa oznaczenia umieszcza się w następujący sposób:

jedno w miejscu produkcji, na powierzchni górnej i dolnej kręgu z numerem identyfikacyjnym zakładu mleczarskiego pobranym z tabel publikowanych przez podmiot odpowiedzialny za ochronę na podstawie upoważnienia nadanego przez Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Polityki Leśnej,

drugie oznaczenie jest dołączane, gdy produkt uzyskuje wymagane właściwości i może zostać wprowadzony do obrotu; jest to karbowana folia aluminiowa owinięta dookoła całego kręgu lub jego połowy, jeśli ser został przecięty w płaszczyźnie poziomej, tak że oznaczenie pochodzenia z numerem identyfikacyjnym zakładu mleczarskiego jest wyraźnie widoczne na powierzchni górnej lub dolnej kręgu, a po drugiej stronie karbowane oznaczenie identyfikacyjne gwarantujące autentyczność i identyfikowalność produktu.

4.5.   Metoda produkcji:

Produkcja: produkt o chronionej nazwie pochodzenia „Gorgonzola” jest wytwarzany w następujący sposób:

pełne mleko krowie z obszaru produkcji jest poddawane pasteryzacji,

ścinanie: po pasteryzacji pełne mleko krowie jest szczepione enzymami mleka oraz zawiesiną przetrwalników grzybów Penicillium i wybranych szczepów drożdży; następnie w temperaturze 28–36 °C dodawana jest podpuszczka cielęca,

skrzep mleka wlewany jest do fasceruoli (perforowanych pojemników w kształcie walca), a na powierzchni górnej oraz dolnej umieszczane jest oznaczanie pochodzenia z numerem identyfikacyjnym zakładu mleczarskiego,

powstały krąg jest solony na sucho w ciągu kilku dni w temperaturze 18–24 °C,

w trakcie dojrzewania odmiany i szczepy grzybów Penicillium charakterystyczne dla sera „Gorgonzola” rozwijają się, nadając niebieskozielone zabarwienie (faktura marmurkowa).

Dojrzewanie: minimum 50 dni:

duży krąg, rodzaj łagodny: 10–13 kg, smak łagodny do lekko ostrego, minimalny okres dojrzewania: 50 dni,

średni krąg, rodzaj ostry: 9–12 kg, smak wyraźnie ostry, minimalny okres dojrzewania: 80 dni,

mały krąg, rodzaj ostry: 6–8 kg, smak wyraźnie ostry, minimalny okres dojrzewania: 60 dni.

Dojrzewanie wszystkich rodzajów jest prowadzone w temperaturze od 2 do 7 °C i wilgotności od 85 do 99 %.

W trakcie dojrzewania w miąższu wielokrotnie tworzą się dziury, które ułatwiają rozwój odmian i szczepów grzybów Penicillium charakterystycznych dla sera „Gorgonzola” (faktura marmurkowa).

Na końcu okresu dojrzewania organ kontrolny sprawdza, czy produkt uzyskał odpowiednie właściwości i może zostać wprowadzony do obrotu; ser jest pakowany w karbowaną folię aluminiową z karbowanym znakiem identyfikacyjnym.

4.6.   Związek z obszarem geograficznym: Warunki klimatyczne występujące w obszarze produkcji są pochodną naturalnych czynników. Sprzyjają one obfitemu wzrostowi wysokojakościowej paszy dla krów i rozwojowi czynników mikrobiologicznych nadających serowi właściwości organoleptyczne i barwę.

Jeśli chodzi o czynnik ludzki, należy zauważyć, że konsumpcja produktu ma charakter powszechny, w szczególności dzięki jego zastosowaniu w tradycyjnych potrawach mącznych typowych dla obszaru produkcji.

4.7.   Organ kontrolny:

Nazwa:

CSQA — Certificazioni S.r.l.

Adres:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Tel.:

(39) 0445 36 60 94

Faks:

(39) 0445 38 26 72

E-mail:

csqa@csqa.it

Organ kontrolny spełnia warunki przewidziane normą EN 45011.

4.8.   Etykietowanie: Poszczególne bloki sera muszą nosić znaki identyfikacyjne wydane przez organ odpowiedzialny za ochronę.

Duże kręgi sera o właściwościach, dzięki którym można je opisać jako łagodne, oraz kręgi średnie i małe o właściwościach, dzięki którym można je opisać jako ostre w smaku, mogą nosić oznaczenie odpowiednio „dolce” i „piccante” na etykiecie obok lub poniżej nazwy „Gorgonzola”, przy czym czcionka powinna być znacznie mniejsza.


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12.


Sprostowania

6.5.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 111/56


PROTOKÓŁ ZE SPROSTOWANIA

do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 306 z 17 grudnia 2007 r. )

(2008/C 111/18)

Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu ze sprostowania, podpisanego w Rzymie dnia 30 kwietnia 2008 r., którego depozytariuszem jest Rząd Republiki Włoskiej.

1.   ZMIANY WPROWADZONE DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ

a)

Strona 28, artykuł 1 punkt 33 litera a)

Zamiast:

„(…) »Każde Państwo Członkowskie, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa lub wysoki przedstawiciel przy wsparciu Komisji, mogą zwracać się do Rady z …« (…)”,

powinno być:

„(…) »Każde Państwo Członkowskie, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa lub wysoki przedstawiciel przy wsparciu Komisji mogą zwracać się do Rady z …« (…)”.

b)

Strona 42, artykuł 2 punkt 2 litera b)

Zamiast:

„(…) a, w stosownych przypadkach, czasownik i przymiotniki występujące po nich lub przed nimi otrzymują liczbę mnogą; (…)”,

powinno być:

„(…), w stosownych przypadkach wraz z odpowiednim gramatycznym dostosowaniem danego zdania; (…)”.

c)

Strona 42, artykuł 2 punkt 2 litera c)

Zamiast:

„c)

wszystkie formy gramatyczne wyrazów »Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251« oraz »Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 251« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów »Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą«, zaś wszystkie formy gramatyczne wyrazów »procedura określona w artykule 251« oraz »procedura przewidziana w artykule 251« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów »zwykła procedura prawodawcza«, (…)”,

powinno być:

„c)

wszystkie formy gramatyczne wyrazów »Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów »Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą«, zaś wszystkie formy gramatyczne wyrazów »procedura określona w artykule 251« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów »zwykła procedura prawodawcza«, (…)”.

d)

Strona 44, artykuł 2 punkt 7 akapit pierwszy kolumna lewa tiret trzecie

Zamiast:

„—

artykuł 95, który otrzymał oznaczenie artykuł 94 ustęp 9,”,

powinno być:

„—

artykuł 95, który otrzymał oznaczenie artykuł 94, ustęp 9,”.

e)

Strona 44, artykuł 2 punkt 7

Skreśla się akapit drugi tiret czwarte („— artykuł 231 akapit drugi”).

f)

Strona 45, artykuł 2 punkt 8 tiret drugie

Zamiast:

„—

artykuł 97b:”,

powinno być:

„—

artykuł 4, który otrzymał oznaczenie artykuł 97b:”.

g)

Strona 49, artykuł 2 punkt 21

Zamiast:

„Dodaje się artykuł 6b, który otrzymuje brzmienie postanowienia Protokołu w sprawie dobrobytu zwierząt; wyrazy »wspólnotowej polityki rolnej i transportu« zastępuje się wyrazami »polityki rolnej, rybołówstwa i transportu Unii«; wyrazy »i badań« zastępuje się wyrazami »…, badań i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej«, zaś po wyrazach »… w zakresie dobrobytu zwierząt« dodaje się wyrazy »jako istot zdolnych do odczuwania«.”,

powinno być:

„Dodaje się artykuł 6b, który otrzymuje brzmienie postanowienia Protokołu w sprawie dobrostanu zwierząt; wyrazy »wspólnotowej polityki rolnej i transportu« zastępuje się wyrazami »polityki rolnej, rybołówstwa i transportu Unii«; wyrazy »i badań« zastępuje się wyrazami »…, badań i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej«, zaś po wyrazach »… w zakresie dobrostanu zwierząt« dodaje się wyrazy »jako istot zdolnych do odczuwania«.”.

h)

Strona 56, artykuł 2 punkt 54 litera a)

Zamiast:

„a)

na końcu ustępu 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: (…)”,

powinno być:

„a)

na końcu ustępu 1 dodaje się tekst w brzmieniu: (…)”.

i)

Strona 71, artykuł 2 punkt 83

Zamiast:

„W artykule 96 akapit drugi zdanie pierwsze wyrazy »Rada, na wniosek Komisji, uchwala …« zastępuje się wyrazami »Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą przyjmują …«.”,

powinno być:

„W artykule 96 akapit drugi zdanie pierwsze wyrazy »Rada, na wniosek Komisji, uchwala …« zastępuje się wyrazami »Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, przyjmują …«.”.

j)

Strona 74, artykuł 2 punkt 93 litera b)

Zamiast:

„b)

w ustępie 4, który otrzymuje oznaczenie ustęp 2, wyrazy »Statut ESBC« zastępuje się fragmentem zdania w brzmieniu: »Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, zwany dalej ‘Statutem ESBC i EBC’ …«;”,

powinno być:

„b)

w ustępie 4, który otrzymuje oznaczenie ustęp 2, wyrazy »Statut ESBC« zastępuje się fragmentem zdania w brzmieniu: »Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, zwany dalej ‘Statutem ESBC i EBC’, …«;”.

k)

Strona 81, artykuł 2 punkt 116 litera a)

Zamiast:

„a)

w ustępie 2 akapit pierwszy część wprowadzająca wyraz »Rada:« zastępuje się wyrazami »Parlament Europejski i Rada:«, wraz z odpowiednim dostosowaniem gramatycznym czasowników; (…)”,

powinno być:

„a)

w ustępie 2 akapit pierwszy część wprowadzająca wyraz »Rada:« zastępuje się wyrazami »Parlament Europejski i Rada:«, a wyraz »może« występujący bezpośrednio na początku, odpowiednio, liter a) i b) zastępuje się wyrazem »mogą«; (…)”.

l)

Strona 81, artykuł 2 punkt 116 litera b)

Zamiast:

„(…), a wyrazy »… dyrektywa powinna być przetransponowana zgodnie z artykułem 249,« zastępuje się wyrazami »… dyrektywa lub decyzja powinna być przetransponowana lub wykonana«.”,

powinno być:

„(…), a wyrazy »… dyrektywa powinna być przetransponowana zgodnie z artykułem 249,« zastępuje się wyrazami »… dyrektywa lub decyzja powinna być przetransponowana lub wykonana,«.”.

m)

Strona 82, artykuł 2 punkt 122

Zamiast:

„W artykule 148 wyrazy »podejmuje decyzje wykonawcze« zastępuje się wyrazami »przyjmuje rozporządzenia wykonawcze«.”,

powinno być:

„W artykule 148 wyrazy »podejmuje decyzje wykonawcze« zastępuje się wyrazami »przyjmują rozporządzenia wykonawcze«.”.

n)

Strona 109, artykuł 2 punkt 215

Zamiast:

„W artykule 231 akapit drugi otrzymuje brzmienie: »Jednakże Trybunał Sprawiedliwości wskazuje, jeśli uzna to za niezbędne, które skutki aktu, o którego nieważności orzekł, powinny być uważane za ostateczne.«.”,

powinno być:

„W artykule 231 akapit drugi otrzymuje brzmienie: »Jednakże Trybunał wskazuje, jeśli uzna to za niezbędne, które skutki aktu, o którego nieważności orzekł, powinny być uważane za ostateczne.«.”.

o)

Strona 109, artykuł 2 punkt 216 litera b)

Zamiast:

„b)

w akapicie trzecim po wyrazach »jednej z instytucji« dodaje się wyrazy »… lub jednemu z organów lub jednostek organizacyjnych«;”,

powinno być:

„b)

w akapicie trzecim po wyrazach »jednej z instytucji« dodaje się wyrazy »… lub jednemu z organów lub jednej z jednostek organizacyjnych«;”.

p)

Strona 111, artykuł 2 punkt 224

Zamiast:

„Bez względu na upływ terminu przewidzianego w artykule 230 akapit piąty,”,

powinno być:

„Bez względu na upływ terminu przewidzianego w artykule 230 akapit szósty,”.

q)

Strona 112, artykuł 2 punkt 231 litera c)

Zamiast:

„c)

w ustępie 4, który otrzymuje oznaczenie ustęp 3, po wyrazach »W wykonywaniu swoich obowiązków …« dodaje się wyrazy »członkowie Trybunału Obrachunkowego«.”,

powinno być:

„c)

w ustępie 4, który otrzymuje oznaczenie ustęp 3, po wyrazach »W wykonywaniu swych obowiązków …« dodaje się wyrazy »członkowie Trybunału Obrachunkowego«.”.

r)

Strona 112, artykuł 2 punkt 231

Dodaje się literę d) w brzmieniu:

„d)

w ustępie 8, który otrzymuje oznaczenie ustęp 7, skreśla się wyrazy »(…), stanowiąc tą samą większością, (…)«.”.

s)

Strona 112, artykuł 2 punkt 232

Zamiast:

„W artykule 248 wszystkie formy gramatyczne wyrazu »organ« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów »organ lub jednostka organizacyjna«.”,

powinno być:

„W artykule 248 wszystkie formy gramatyczne wyrazu »organ« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazów »organ lub jednostka organizacyjna«, przy czym w ustępie 3 zdanie pierwsze wyraz »zarządzającego« zastępuje się wyrazem »zarządzających«.”.

t)

Strona 114, artykuł 2 punkt 237

Zamiast:

„Przed artykułem 250 dodaje się sekcję 2 w brzmieniu: »PROCEDURY PRZYJMOWANIA AKTÓW I INNE POSTANOWIENIA«.”.

powinno być:

„Przed artykułem 250 dodaje się sekcję 2 zatytułowaną: »PROCEDURY PRZYJMOWANIA AKTÓW I INNE POSTANOWIENIA«.”.

u)

Strona 125, artykuł 2 punkt 266 litera b)

Zamiast:

„b)

w akapicie drugim po wyrazie »Rada« dodaje się wyrazy »… na wniosek Komisji,«, (…)”,

powinno być:

„b)

w akapicie drugim po wyrazie »Rada,« dodaje się wyrazy »… na wniosek Komisji«, (…)”.

2.   PROTOKOŁY DOŁĄCZONE DO TRAKTATU Z LIZBONY

a)

Strona 166, artykuł 1 punkt 4 zdanie wprowadzające

Zamiast:

„W następujących protokołach wszystkie formy gramatyczne wyrazu »Traktat« i »niniejszy Traktat« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazu »Traktaty«, a odesłanie do Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zastępuje się odesłaniem do Traktatów:”,

powinno być:

„W następujących protokołach wszystkie formy gramatyczne wyrazu »Traktat« i »niniejszy Traktat« zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazu »Traktaty«, a odesłanie do Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zastępuje się odesłaniem do Traktatów, w stosownych przypadkach wraz z odpowiednim dostosowaniem gramatycznym danego zdania:”.

b)

Strona 166, artykuł 1 punkt 4 litera b)

Dodaje się nowe tiret drugie w brzmieniu:

„—

artykuł 7 (druga wzmianka: »niniejszym Traktatem«),”

c)

Strona 167, artykuł 1 punkt 5 litera d) tiret pierwsze, drugie, trzecie i czwarte

Zamiast:

„—

punkt 6, który otrzymuje oznaczenie punkt 5, akapit drugi,

punkt 9, który otrzymuje oznaczenie punkt 8, zdanie wprowadzające,

punkt 10, który otrzymuje oznaczenie punkt 9, litera a) zdanie drugie,

punkt 11, który otrzymuje oznaczenie punkt 10;”,

powinno być:

„—

ustęp 6, który otrzymuje oznaczenie ustęp 5, akapit drugi,

ustęp 9, który otrzymuje oznaczenie ustęp 8, zdanie wprowadzające,

ustęp 10, który otrzymuje oznaczenie ustęp 9, litera a) zdanie drugie,

ustęp 11, który otrzymuje oznaczenie ustęp 10;”.

d)

Strona 169, artykuł 1 punkt 9 litera h)

Zamiast:

„h)

Protokół w sprawie dobrobytu zwierząt (1997), którego tekst zostaje przekształcony w artykuł 6b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;”,

powinno być:

„h)

Protokół w sprawie dobrostanu zwierząt (1997), którego tekst zostaje przekształcony w artykuł 6b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;”.

e)

Strona 170, artykuł 1 punkt 10 litera a) zdanie drugie

Zamiast:

„W pozostałej części protokołu wszystkie formy gramatyczne wyrazów »Traktat UE« zastępuje się (…)”,

powinno być:

„W pozostałej części protokołu wszystkie formy gramatyczne wyrazów »Traktat WE« zastępuje się (…)”.

f)

Strona 170, artykuł 1 punkt 10 litera b) kolumna lewa tiret piąte

Zamiast:

„—

artykuły 10–14,”,

powinno być:

„—

artykuły 10, 11 pierwsza wzmianka, 12 i 14,”.

g)

Strona 170, artykuł 1 punkt 10 litera b) kolumna lewa tiret trzynaste, czternaste, piętnaste i szesnaste

Zamiast:

„—

artykuł 21 akapit pierwszy,

artykuł 22 akapit pierwszy,

artykuł 23 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

artykuł 24 akapit pierwszy,”,

powinno być:

„—

artykuł 21 akapit pierwszy pierwsza wzmianka,

artykuł 22 akapit pierwszy pierwsza wzmianka,

artykuł 23 akapit pierwszy zdanie pierwsze pierwsza wzmianka,

artykuł 24 akapit pierwszy pierwsza wzmianka,”.

h)

Strona 170, artykuł 1 punkt 10 litera b) kolumna lewa tiret dziewiętnaste

Zamiast:

„—

artykuły 30–32, 35, 38, 41 i 43,”,

powinno być:

„—

artykuły 30, 31, 32 pierwsza wzmianka, 35, 38, 41 i 43,”.

i)

Strona 171, artykuł 1 punkt 10 litera c)

Zamiast:

„c)

artykuł 2 wyrazy »na posiedzeniu jawnym ślubuje« zastępuje się wyrazami »na posiedzeniu jawnym ślubuje przed Trybunałem Sprawiedliwości«;”,

powinno być:

„c)

w artykule 2 wyrazy »na posiedzeniu jawnym ślubuje« zastępuje się wyrazami »ślubuje, przed Trybunałem Sprawiedliwości obradującym na posiedzeniu jawnym,«;”.

j)

Strona 174, artykuł 1 punkt 11 litera aa)

Zamiast:

„aa)

w artykule 52, który otrzymuje oznaczenie artykuł 49, po wyrazach »Po nieodwołalnym ustaleniu kursów walut …« dodaje się »…, zgodnie z artykułem 116 ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,«;”,

powinno być:

„aa)

w artykule 52, który otrzymuje oznaczenie artykuł 49, w tytule artykułu wyrazy »w walucie wspólnotowej« zastępuje się wyrazami »w walucie Państw Członkowskich«, a w treści artykułu po wyrazach »Po nieodwołalnym ustaleniu kursów walut …« dodaje się wyrazy »…, zgodnie z artykułem 117a ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,«;”.

k)

Strona 174, artykuł 1 punkt 12 litera a)

Zamiast:

„a)

w całym protokole odesłanie do danego artykułu »niniejszego Traktatu« zastępuje się odesłaniem do danego artykułu »Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej«;”,

powinno być:

„a)

w całym protokole odesłanie do danego artykułu »niniejszego Traktatu« lub »Traktatu« zastępuje się odesłaniem do danego artykułu »Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej«;”.

l)

Strona 176, artykuł 1 punkt 12 litera l) podpunkt (ii) zdanie wprowadzające

Zamiast:

„ustęp 2 zastępuje się trzema nowymi akapitami w brzmieniu:”,

powinno być:

„ustęp 2 zastępuje się trzema nowymi ustępami w brzmieniu:”.

m)

Strona 176, artykuł 1 punkt 12 litera n) podpunkt (i)

Zamiast:

„(i)

w ustępie 1 akapit pierwszy wyrazy »… udziela pożyczek« zastępuje się wyrazami »… przyznaje finansowanie, w szczególności w formie pożyczek i gwarancji«, (…)”,

powinno być:

„(i)

w ustępie 1 akapit pierwszy wyrazy »… udziela pożyczek« zastępuje się wyrazami »… przyznaje finansowanie, w szczególności w formie pożyczek i gwarancji,«, (…)”.

n)

Strona 178, artykuł 1 punkt 12 litera t)

Zamiast:

„t)

w artykule 25, który otrzymuje oznaczenie artykuł 23, w ustępie 1 zdanie pierwsze po wyrazach »jednego Państwa Członkowskiego«, a w ustępie 2 po wyrazach »Państwa Członkowskiego« dodaje się wyrazy (…)”,

powinno być:

„t)

w artykule 25, który otrzymuje oznaczenie artykuł 23, w ustępie 1 zdanie pierwsze po wyrazach »jednego Państwa Członkowskiego«, a w ustępie 2 po pierwszej wzmiance wyrazów »Państwa Członkowskiego« dodaje się wyrazy (…)”.

o)

Strona 180, artykuł 1 punkt 13 litera c)

Zamiast:

„c)

w literze d) skreśla się wyrazy »i Sąd Pierwszej Instancji«, a forma gramatyczna czasownika zostaje odpowiednio dostosowana;”,

powinno być:

„c)

w literze d) skreśla się wyrazy »i Sąd Pierwszej Instancji«, a forma gramatyczna czasownika i rzeczownika zostaje odpowiednio dostosowana;”.

p)

Strona 180, artykuł 1 punkt 13 litera d)

Zamiast:

„d)

w literze i) skreśla wyrazy »Europejski Instytut Walutowy i«, a forma gramatyczna czasownika zostaje odpowiednio dostosowana.”,

powinno być:

„d)

w literze i) skreśla się wyrazy »Europejski Instytut Walutowy i«, a forma gramatyczna czasownika i rzeczownika zostaje odpowiednio dostosowana”.

q)

Strona 180, artykuł 1 punkt 15 litera b)

Zamiast:

„b)

w motywie pierwszym wyrazy »… decyzji dotyczącej przejścia do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej …« zastępuje się wyrazami »decyzji dotyczącej uchylenia derogacji w stosunku do Państw Członkowskich objętych derogacją …«;”,

powinno być:

„b)

w motywie pierwszym wyrazy »… decyzji dotyczącej przejścia do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej, o której mowa w artykule 121 ustęp 1 …« zastępuje się wyrazami »decyzji dotyczących uchylenia derogacji w stosunku do Państw Członkowskich objętych derogacją, o których mowa w artykule 117a …«, a wyrazy »niniejszego Traktatu« zastępuje się wyrazami »Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej«;”.

r)

Strona 181, artykuł 1 punkt 15 litera d)

Zamiast:

„d)

w artykule 6 skreśla się wyrazy »…, EIW lub«;”,

powinno być:

„d)

w artykule 6 wyrazy »… EIW lub EBC, w zależności od sytuacji,« zastępuje się wyrazami »EBC«;”.

s)

Strona 181, artykuł 1 punkt 16 litera a)

Zamiast:

„a)

w całym protokole wyrazy »do przejścia do trzeciego etapu« lub »… do przejścia do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej« zastępuje się wyrazami »… do przyjęcia euro …«, wyrazy »… przejdzie do trzeciego etapu …« zastępuje się wyrazami »… przyjmie euro …«, wyrazy »… podczas trzeciego etapu …« zastępuje się wyrazami »… po wprowadzeniu euro ….«;”,

powinno być:

„a)

w całym protokole wyrazy »przejścia do trzeciego etapu« lub »… przejścia do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej« zastępuje się wyrazami »… przyjęcia euro …«, wyrazy »… przejdzie do trzeciego etapu …« zastępuje się wyrazami »… przyjmie euro …«, wyrazy »… podczas trzeciego etapu …« zastępuje się wyrazami »… po wprowadzeniu euro ….«, wyrazy »przejść do trzeciego etapu« zastępuje się wyrazami »przyjąć euro«, wyrazy »przejście do trzeciego etapu« zastępuje się wyrazami »przyjęcie euro«;”.

t)

Strona 181, artykuł 1 punkt 16 litera b)

Zamiast:

„b)

w preambule dodaje się nowy motyw w brzmieniu:

 

BIORĄC POD UWAGĘ, że 16 października 1996 roku i 30 października 1997 roku rząd Zjednoczonego Królestwa notyfikował Radzie zamiar nieuczestniczenia w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej,”;”,

powinno być:

„b)

w preambule dodaje się nowy motyw drugi w brzmieniu:

 

»BIORĄC POD UWAGĘ, że 16 października 1996 roku i 30 października 1997 roku rząd Zjednoczonego Królestwa notyfikował Radzie zamiar nieuczestniczenia w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej,«;”.

u)

Strona 192, artykuł 1 punkt 22 litera b) podpunkt (i)

Zamiast:

„(i)

w literze b) po wyrazach »… Radę« dodaje się wyrazy »lub, w stosownym przypadku, Radę Europejską«, a po wyrazach »została wszczęta« dodaje się wyrazy »… w odniesieniu do Państwa Członkowskiego, którego obywatelem jest wnioskodawca;«;”,

powinno być:

„(i)

w literze b) po wyrazach »… Radę« dodaje się wyrazy »lub, w stosownym przypadku, Radę Europejską«, a po wyrazach »została wszczęta« dodaje się wyrazy »… w odniesieniu do Państwa Członkowskiego, którego obywatelem jest wnioskodawca,«;”.

v)

Strona 193, artykuł 1 punkt 27

Zamiast:

„W Protokole w sprawie artykułu 17 Traktatu o Unii Europejskiej w tekście postanowienia na końcu ostatniego zdania skreśla się wyrazy w terminie roku od wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu.”,

powinno być:

„W Protokole w sprawie artykułu 17 Traktatu o Unii Europejskiej w preambule motyw pierwszy odesłanie do artykułu 17 ustęp 1 akapit drugi i ustęp 3 zastępuje się odesłaniem do artykułu 28a ustęp 2, a w tekście postanowienia na końcu ostatniego zdania skreśla się wyrazy »w terminie roku od wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu«.”.

w)

Strona 193, artykuł 1 punkt 30 litera a)

Zamiast:

„a)

w nagłówku protokołu odniesienie do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zastępuje się odniesieniem do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;”,

powinno być:

„a)

w tytule protokołu odniesienie do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zastępuje się odniesieniem do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;”.

x)

Strona 194, artykuł 1

Dodaje się punkt w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIKI

34)

W załączniku I, dział 22, ex 22.08, ex 22.09, skreśla się wyrazy »do Traktatu«.”.

3.   TABELE EKWIWALENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 5 TRAKTATU Z LIZBONY

Traktat o Unii Europejskiej

Strona 206, dotychczasowa numeracja w Traktacie o Unii Europejskiej dotycząca artykułu 47

Zamiast:

„Artykuł 47 (przeniesiony)”,

powinno być:

„Artykuł 47 (zastąpiony)”.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

a)

Strona 214, nowa numeracja w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotycząca artykułu 113 (przeniesiony)

Zamiast:

„Artykuł 294”,

powinno być:

„Artykuł 284”.

b)

Strona 228, numeracja w Traktacie z Lizbony, przypis dotyczący artykułu 6b

Zamiast:

„Dodanie postanowienia Protokołu w sprawie dobrobytu zwierząt.”,

powinno być:

„Dodanie postanowienia Protokołu w sprawie dobrostanu zwierząt.”.

c)

Strona 228, dotychczasowa numeracja w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, przypis dotyczący artykułu 63 punkty 1 i 2 oraz artykułu 64 ustęp 2

Zamiast:

„Artykuł 63 punkty 1 i 2 Traktatu WE zostaje zastąpiony artykułem 63 ustępy 1 i 2 TFUE, a artykuł 64 ustęp 2 zostaje zastąpiony artykułem 63 ustęp 3 TFUE.”,

powinno być:

„Artykuł 63 punkty 1 i 2 Traktatu WE zostaje zastąpiony artykułem 63 ustępy 1 i 2 TFUE (który otrzymuje oznaczenie artykuł 78), a artykuł 64 ustęp 2 zostaje zastąpiony artykułem 63 ustęp 3 TFUE (który otrzymuje oznaczenie artykuł 78).”.

d)

Strona 229, dotychczasowa numeracja w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, przypis dotyczący artykułu 178

Zamiast:

„Treść zastąpiona artykułem 188d ustęp 1 akapit drugi zdanie drugie TFUE.”,

powinno być:

„Treść zastąpiona artykułem 188d ustęp 1 akapit drugi zdanie drugie TFUE (który otrzymuje oznaczenie artykuł 208).”.