ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 14

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
19 stycznia 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2008/C 014/01

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

1

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 014/02

Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

6

2008/C 014/03

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

10

2008/C 014/04

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

14

2008/C 014/05

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

18

2008/C 014/06

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries) ( 1 )

20

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2008/C 014/07

Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. w sprawie mianowania brytyjskiego członka Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

21

 

Komisja

2008/C 014/08

Kursy walutowe euro

22

2008/C 014/09

Zakres obowiązków i kompetencji — Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

23

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2008/C 014/10

Zaproszenie do składania wniosków w związku z decyzją Komisji 2007/675/WE ustanawiającą Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

27

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja

2008/C 014/11

Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady — Wniosek państwa członkowskiego

34

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2008/C 014/12

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) ( 1 )

35

2008/C 014/13

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

36

2008/C 014/14

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) ( 1 )

37

2008/C 014/15

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

38

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Rezolucje, zalecenia i opinie

OPINIE

Europejski Inspektor Ochrony Danych

19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/1


Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

(2008/C 14/01)

EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 286,

uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 8,

uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1),

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2), w szczególności jego art. 41,

uwzględniając wniosek o wydanie opinii zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 otrzymany od Komisji w dniu 29 maja 2007 r.,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ OPINIĘ:

1.   Wprowadzenie

1.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (zwany dalej „wnioskiem”) został przekazany EIOD przez Komisję w celu przeprowadzenia konsultacji zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i został otrzymany przez EIOD w dniu 29 maja 2007 r. Zmieniona wersja wniosku została otrzymana w dniu 6 lipca 2007 r. EIOD wyraża zadowolenie, że preambuła rozporządzenia w wersji zaproponowanej przez Komisję wymienia go jako organ konsultacyjny.

2.

Celem wniosku jest zastąpienie dyrektywa Rady 96/26/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, mająca na celu ułatwienie tym przewoźnikom korzystania z prawa swobody przedsiębiorczości w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego (3), tak aby skorygować wady tej dyrektywy. Dyrektywa ustanawia minimalne warunki dotyczące nieposzlakowanej opinii, zdolności finansowej i kwalifikacji zawodowych, które to warunki muszą spełnić przedsiębiorstwa. W uzasadnieniu wniosku stwierdza się, że dyrektywa 96/26/WE stanowi element ram prawnych kształtujących wewnętrzny rynek transportu drogowego. W uzasadnieniu stwierdza się, że dyrektywa nie jest stosowana ani wdrażana w jednolity sposób; jest to wynikiem przepisów, które są niejasne, niekompletne lub niedostosowane do tempa rozwoju tego sektora. W konsekwencji uznaje się, że taki stan rzeczy działa na szkodę uczciwej konkurencji. Należy ustanowić nowe reguły dotyczące swobodnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w sektorze transportu drogowego.

3.

We wniosku wykorzystano kilka przepisów dyrektywy 96/26/WE, a także dodano nowe elementy wymienione w pkt. 3.1 uzasadnienia. Wykonując swój obowiązek doradzania instytucjom oraz organom Wspólnoty w zakresie przetwarzania danych osobowych, EIOD nie będzie analizować wszystkich tych kwestii, ale skoncentruje się na tych elementach wniosku, które są szczególnie ważne w kontekście ochrony danych osobowych. Wniosek wprowadza w szczególności wzajemnie połączone rejestry elektroniczne we wszystkich państwach członkowskich ułatwiające wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi. Wniosek wprowadza ponadto obowiązek wydania ostrzeżenia przewoźnikowi przez władze, w przypadku gdy stwierdzą one, że przewoźnik drogowy przestał spełniać warunki dotyczące nieposzlakowanej opinii, zdolności finansowej lub kwalifikacji zawodowych. Obowiązek ten stanowi jedną z zasad zapewniających spełnienie tych warunków.

4.

W związku z tym wniosek zawiera elementy, które wymagają przetwarzania danych osobowych. Wymienione powyżej rejestry zawierają dane osobowe (art. 15 wniosku). W związku z tym należy podkreślić, że wniosek zawiera prawa i obowiązki dotyczące przedsiębiorstw, jak również zarządzających transportem. Z definicji zawartej w art. 1 ust. 2 lit. d) wynika, że nie tylko zarządzający transportem, ale również przedsięwzięcia mogą być osobami fizycznymi. W takich przypadkach również przetwarzanie danych osobowych dotyczących przedsiębiorstw wchodzi w zakres prawa dotyczącego ochrony danych.

5.

W niniejszej opinii EIOD odnosi się do następujących artykułów wniosku:

art. 6 dotyczącego warunków odnoszących się do wymogu nieposzlakowanej opinii,

art. 9–14 dotyczących wydawania uprawnień oraz nadzoru przez właściwe organy,

art. 15 wprowadzającego elektroniczny rejestr przedsiębiorstw w każdym państwie członkowskim; rejestr ten powinien być wzajemnie połączony w całej Wspólnocie w zgodzie z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

art. 16 przywołującego podstawowe zasady stosowane w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

2.   Artykuł 6

6.

Art. 6 dotyczy warunków odnoszących się do wymogu nieposzlakowanej opinii. Jeden z wymogów określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) z definicji określa zachowanie osób fizycznych oraz mieści się w zakresie prawa wspólnotowego dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Inne wymogi wymienione w art. 6 ust. 1 lit. a) oraz c) mogą dotyczyć zachowania osób fizycznych.

7.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) zarządzającym transportem nie może być osoba skazana bądź ukarana za poważne naruszenia lub powtarzające się naruszenia prawa. Niemniej jednak wniosek nie określa dokładnie różnicy pomiędzy poważnym a drobnym naruszeniem. Wskazówki dotyczące tej różnicy można znaleźć w motywie (8). Jest w nim mowa, że „zarządzający transportem nie może być karany za poważne przestępstwa kryminalne lub nie mogą na nim ciążyć poważne kary, w szczególności za naruszenie przepisów wspólnotowych w dziedzinie transportu drogowego”. Jednakże wskazówka ta nie rozwiewa wątpliwości w wystarczającym stopniu. Czy na przykład skazanie za złamanie przepisów wspólnotowych dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku jest „poważne” czy też nie; w jakich przypadkach złamanie przepisów niezwiązanych z transportem drogowym jest „poważne”?

8.

To zagadnienie będzie wyjaśnione w rozporządzeniu wykonawczym ustanowionym przez Komisję (wspomaganą przez procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą złożoną z przedstawicieli państw członkowskich) zawierającym listę kategorii, rodzajów i wagi naruszeń oraz częstotliwości ich popełniania, po przekroczeniu którego powtarzające się drobne naruszenia prowadzą do utraty nieposzlakowanej opinii (art. 6 ust. 2). EIOD podkreśla wagę przedmiotowego rozporządzenia wykonawczego. Punkt 4.2.4 uzasadnienia słusznie stwierdza, że wykaz jest warunkiem wstępnym wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi oraz określenia wspólnych progów, których przekroczenie prowadzi do odebrania zezwolenia (4). Co więcej, zdaniem EIOD stanowi on niezbędne narzędzie zapewniające stosowanie zasad dotyczących jakości danych (5), takich jak wymóg dokładności danych osobowych, ich przydatności i zawartości dotyczącej tylko celu, w jakim zostały zebrane; dane powinny być dokładne i aktualne. Wykaz ten jest również niezbędnym elementem pewności prawnej osób, które obejmuje. Na koniec, należy przypomnieć, że dane dotyczące naruszeń są niezbędne do oceny, czy dana osoba może wykonywać zawód zarządzającego transportem, a przetwarzanie tych danych wyraźnie stanowi ryzyko w kontekście ochrony prywatności. Jest to tym ważniejsze, że dane te będą decydować o zawartości krajowych rejestrów elektronicznych, zgodnie z postanowieniami art. 15 wniosku.

9.

Zdaniem EIOD rozporządzenie wykonawczy będzie zawierać niezbędne elementy składowe systemu dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz wykonywania tego zawodu, co jest przedmiotem wniosku zgodnie z art. 1. Dlatego też właściwsze byłoby określenie bezpośrednio we wniosku przynajmniej głównych elementów wykazu wymienionego w art. 6 ust. 2, na przykład w formie załącznika, w sposób bardziej szczegółowy niż w art. 6 ust. 2 lit. a)–c). EIOD sugeruje zmianę wniosku w tym zakresie, tak aby był on zgodny z wytycznymi dotyczącymi jakości danych. Nie zgadza się z przepisem art. 6 ust. 2, a mianowicie, że wykaz powinien zawierać tylko elementy inne niż istotne.

10.

EIOD wskazuje także na art. 6 ust. 1 lit. a) wniosku, który stanowi, że państwa członkowskie powinny zapewnić wypełnienie przez przedsiębiorstwa wymogu braku poważnych zarzutów podważających nieposzlakowaną opinię. Wniosek i uzasadnienie nie dają wskazówek co do tego, w jaki sposób państwa członkowskie powinny określić ten niejasny przepis, która najwidoczniej dotyczy sytuacji, w których nie zastosowano żadnych kar wobec przedsięwzięcia ani nie skazano zarządzających transportem, ale w których występuje ryzyko narażenia nieposzlakowanej opinii. EIOD proponuje, aby prawodawca wspólnotowy określił przypadki, które ma obejmować ten zapis, szczególnie, że celem wniosku jest poprawa sprawnego funkcjonowania wewnętrznego rynku transportu drogowego. Z perspektywy ochrony danych jest to tym ważniejsze, że przedsiębiorstwa mogą być osobami fizycznymi i stosowane będzie wobec nich prawo dotyczące ochrony danych.

3.   Artykuły 9–14

11.

Artykuły 9–14 dotyczące zezwoleń i nadzoru definiują centralną rolę właściwych organów państw członkowskich we wdrażaniu systemu. Uprawnienia właściwych organów określone są w art. 9 i dotyczą rozpatrywania wniosków składanych przez przedsiębiorstwa transportu drogowego, przyznawania, zawieszania i wycofywania zezwoleń, stwierdzenia niezdolności zarządzającego transportem do wykonywania zawodu oraz kontroli.

12.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje centralną rolę właściwych organów, która wiąże się z odpowiedzialnością za przetwarzanie danych osobowych, co jest niezbędnym elementem ich działalności. W tym kontekście EIOD zauważa we wniosku pewne nieścisłości, które mogą być łatwo wyeliminowane bez konieczności wprowadzania żadnych zmian w samym systemie. Po pierwsze, art. 10 dotyczy, zgodnie z jego tytułem, rejestracji wniosków. Jednakże art. 10 ust. 2 — dotyczący rejestracji — wydaje się dotyczyć rejestracji zezwoleń. Jeżeli jednak prawodawca wspólnotowy ma także zajmować się rejestracją wniosków, włączając w to nazwiska zarządzającego transportem, należy to jasno określić. Po drugie, obowiązki właściwych organów związane są z rejestracją w krajowych rejestrach elektronicznych, jednakże nie określa się jasno, że organy te są odpowiedzialne za prowadzenie rejestrów (zob. punkt 17 niniejszej opinii).

13.

Odrębnym problemem w rozdziale dotyczącym zezwoleń i nadzoru są środki rehabilitujące. Zgodnie z art. 6 ust. 3 rehabilitacja lub inne środki mające podobne skutki są niezbędne do odzyskania nieposzlakowanej opinii. Art. 14 ust. 1 stanowi, że środki rehabilitujące muszą być określone przez państwa członkowskie w decyzjach dotyczących dostępu do zawodu zarządzającego transportem drogowym, wycofania lub zawieszenia tego dostępu, jak również stwierdzenia niezdolności. Niemniej jednak wniosek pozostawia państwom członkowskim pełną swobodę co do powodu, jak i zakresu rehabilitacji, jak również okresu, w którym powinna nastąpić. Korzystniejsze byłoby ograniczenie swobody państw członkowskich, co pozwoliłoby na sprawne funkcjonowanie wewnętrznego rynku transportu drogowego, jak również na zastosowanie zasad dotyczących jakości danych oraz pewności prawnej osób, które obejmuje.

4.   Artykuł 15

14.

Art. 15 ust. 1 stanowi, że każde państwo członkowskie powinno prowadzić krajowy rejestr przewoźników drogowych, którzy uzyskali zezwolenie. Zawiera on dane wyszczególnione w drugiej części ustępu, w tym dane osobowe. Niektóre dane osobowe znajdujące się w rejestrach stanowią konkretne zagrożenie dla przedmiotu danych; są to na przykład nazwiska osób, które zostały uznane za niezdolne do zarządzania działalnością transportową przedsiębiorstwa (6).

15.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje fakt, że dostęp do tych rejestrów jest wyraźnie ograniczony do tych organów krajowych, które mają uprawnienia związane z przedmiotem wniosku. Cel tworzenia rejestrów jest również jasno ograniczony do wdrażania rozporządzenia; określono go w artykułach 10–13 wniosku; inny cel określony jest w art. 26 wniosku i dotyczy on tworzenia sprawozdań z funkcjonowania rozporządzenia.

16.

Art. 15 ust. 2 pozwala na przechowywanie przez dwa lata danych dotyczących zawieszeń i wycofań zezwoleń oraz danych dotyczących osób uznanych za niezdolne do wykonywania zawodu. EIOD wyraża zadowolenie z faktu, że okres przechowywania danych został ograniczony do dwóch lat. Niemniej jednak tekst powinien również gwarantować, że dane dotyczące osób uznanych za niezdolne do wykonywania zawodu zostaną usunięte natychmiast po zastosowaniu środka rehabilitacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 3. W tym kontekście można odnieść się do art. 6 ust. 1 lit. e) dyrektywy 95/46/WE (7).

17.

Ponadto odpowiedzialność za prowadzenie rejestru oraz za przetwarzanie danych w nim umieszczonych powinna być jasno określona w tekście rozporządzenia. Zgodnie z terminologią dyrektywy 95/46/WE: jaki organ może pełnić funkcje kontrolne (8)? Logiczne wydaje się, że właściwy organ musi pełnić rolę administratora danych, jednakże wniosek pomija tę kwestię. EIOD proponuje jasne określenie tego we wniosku. Istnieje więcej przyczyn, dla których należy doprecyzować to zagadnienie, ponieważ rozporządzenie przewiduje połączenie krajowych rejestrów elektronicznych do końca 2010 r. oraz wyznaczenie punktów kontaktowych odpowiedzialnych za wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi. Niemniej jednak nie wszystkie właściwe organy będą punktami kontaktowymi: będzie istniał jeden punkt kontaktowy w każdym państwie członkowskim, natomiast liczba właściwych organów może być większa.

18.

Prowadzi to do wniosków dotyczących połączenia krajowych rejestrów elektronicznych. Art. 15 ust. 4 stanowi, że połączenie powinno być wdrożone w taki sposób, aby właściwy organ w każdym państwie członkowskim mógł wyszukiwać informacje w rejestrach elektronicznych wszystkich państw członkowskich. Innymi słowy, wniosek przewiduje powstanie systemu opartego na dostępie bezpośrednim. Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w opinii EIOD w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie wymiany informacji w ramach zasady dostępności (9), dostęp bezpośredni spowoduje, że większa liczba osób będzie miała dostęp do bazy danych, zwiększając w ten sposób niebezpieczeństwo nadużyć. W przypadku dostępu bezpośredniego przez właściwe organy innego państwa członkowskiego, organy państwa członkowskiego, z którego dane te pochodzą, nie mają żadnej kontroli nad dostępem i dalszym wykorzystaniem danych. W jaki sposób na przykład właściwy organ państwa członkowskiego, z którego pochodzą dane, może mieć pewność, że organ innego państwa członkowskiego — po uzyskaniu dostępu do danych — jest informowany o zmianach w rejestrze?

19.

Tym zagadnieniom należy poświęcić uwagę w decyzjach Komisji dotyczących połączenia przewidzianego w art. 15 ust. 5 i 6 wniosku. EIOD wyraża zadowolenie zwłaszcza z faktu ustanowienia wspólnych zasad dotyczących formatu oraz procedur technicznych służących do automatycznego przeszukiwania rejestru, które to zasady zostaną przyjęte przez Komisję. W każdym przypadku należy wyeliminować wszelkie wątpliwości odnoszące się do uprawnień dotyczących dostępu i dalszego użytkowania danych. EIOD sugeruje dodanie następującego zdania do art. 15 ust. 5: „Te wspólne zasady powinny określać, jaki organ jest odpowiedzialny za dostęp, dalsze użytkowanie oraz aktualizację danych po uzyskaniu do nich dostępu, jak również powinny ustanowić do tego celu zasady dotyczące wprowadzania i nadzoru danych.”

5.   Artykuł 16

20.

Art. 16 jest artykułem dotyczącym ochrony danych osobowych. Początek tego artykułu potwierdza, że dyrektywa 95/46/WE w pełni stosuje się do danych osobowych umieszczonych w rejestrach. Artykuł ten podkreśla wagę ochrony danych i może być postrzegany jako wprowadzenie do bardziej szczegółowych przepisów art. 16 lit a), b), c) i d).

21.

Zdaniem EIOD bardziej szczegółowe przepisy art. 16 nie stanowią wartości dodanej. Powtarzają one prawa podmiotów danych określone w dyrektywie 95/46/WE (w wersji przedstawionej w art. 12 i 14) w wersji uproszczonej i bez uszczegółowień (poza elementem wspomnianym w punkcie 23 niniejszej opinii). Ponadto uproszczenie praw podmiotów danych prowadzi do niepewności prawnej i może w efekcie pogorszyć ich ochronę. Art. 16 wniosku jest niejednoznaczny co do faktu, czy bardziej szczegółowe przepisy dyrektywy 95/46/WE stosują się w pełni do wniosków podmiotów danych w sprawie informacji ich dotyczących w ramach zakresu zastosowania wniosku. Art. 16 wniosku — lex specialis do art. 12 i 14 dyrektywy 95/46/WE — stanowi, że w szczególności elementy wymienione w art. 16 lit. a), b), c) i d) są zapewnione. Zdaniem EIOD nie powinno to oznaczać, że pozostałe elementy nie są zapewnione, jednakże tekst nie jest do końca jasny.

22.

Z drugiej strony art. 16 mógłby stanowić wartość dodaną, jeśli określałby prawa zawarte w dyrektywie. Na przykład, art. 16 mógłby:

określać jasno, jaki organ odpowiedzialny jest za dostarczanie informacji; zgodnie z terminologią dyrektywy 95/46/WE, jaka jednostka może pełnić funkcje kontrolne (zob. także punkt 17 niniejszej opinii),

zalecać stosowanie określonego formatu wdrażania praw podmiotów danych,

określać dalszy tryb realizacji prawa do zgłaszania sprzeciwu.

23.

Art. 16 lit. b) zawiera ograniczenie prawa dostępu zgodnie z art. 12 dyrektywy 95/46/WE, co jest niezgodne z tą dyrektywą. Stanowi on, że dostęp powinien być udzielany bez ograniczeń, odbywać się w regularnych odstępach czasu, bez zbędnej zwłoki i kosztów ponoszonych przez organ państwowy odpowiedzialny za przetwarzanie danych lub przez wnioskodawcę. Art. 12 dyrektywy 95/46/WE ma jednakże na celu ochronę podmiotu danych w razie konieczności uzyskania nieograniczonego dostępu bez zbędnej zwłoki i ponoszenia kosztów. EIOD proponuje zmianę art. 16 lit. b, tak aby był on zgodny z dyrektywą 95/46/WE, poprzez usunięcie słów „przez organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych”. W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących kosztów wynikających z wniosków o dostęp, zauważa się, że pojęcie „zbyt wysokich kosztów” wymienione w art. 12 dyrektywy nie odbiera organom kontrolującym prawa do pobierania niskiej opłaty (tak niskiej, aby nie stanowiła ona dla podmiotu danych przeszkody w korzystaniu z przysługującego mu prawa). Co więcej, zgodnie z prawem krajowym władze będą dysponowały narzędziami prawnymi umożliwiającymi ograniczenie nadużywania tego prawa przez podmioty danych.

24.

EIOD proponuje, aby art. 16 został ponownie zredagowany, biorąc pod uwagę powyższe punkty niniejszej opinii.

25.

Ponadto dyrektywa 95/46/WE, a w szczególności art. 16 mają również zastosowanie do współpracy administracyjnej pomiędzy państwami członkowskimi, będącej przedmiotem art. 17, z uwagi na to, że wymiana informacji obejmujących naruszenia i kary dotyczące osób fizycznych pomiędzy państwami członkowskimi kwalifikowana jest jako przetwarzanie danych osobowych. Oznacza to między innymi, że podmioty danych należy informować, zgodnie z dyrektywą 95/46/WE oraz art. 16 lit. a) rozporządzenia.

6.   Wnioski

26.

EIOD proponuje, aby prawodawca wspólnotowy określił przypadki, które ma obejmować przepis art. 6 ust. 1 lit. a), także dlatego, że celem wniosku jest poprawa sprawnego funkcjonowania wewnętrznego rynku transportu drogowego. Proponuje on także zmiany we wniosku, tak aby możliwe było określenie przynajmniej głównych elementów wykazu wymienionego w art. 6 ust. 2 w samym wniosku, na przykład w formie załącznika, w sposób bardziej szczegółowy niż w art. 6 ust. 2 lit. a)–c).

27.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje centralną rolę właściwych organów, która to rola wiąże się z odpowiedzialnością za przetwarzanie danych osobowych, co jest niezbędnym elementem ich działalności. W tym kontekście EIOD zauważa we wniosku pewne nieścisłości, które mogą być łatwo wyeliminowane bez konieczności wprowadzania zmian w samym systemie.

28.

EIOD z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zarówno dostęp do krajowych rejestrów elektronicznych, jak i cel ich funkcjonowania zostały ograniczone. EIOD wyraża zadowolenie z faktu, że okres przechowywania danych został ograniczony do dwóch lat. Niemniej jednak tekst powinien również gwarantować, że dane dotyczące osób uznanych za niezdolne do wykonywania zawodu powinny być usunięte z rejestru natychmiast po zastosowaniu środka rehabilitacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 3.

29.

Odpowiedzialność za prowadzenie rejestru elektronicznego oraz za przetwarzanie danych w nim umieszczonych powinna być jasno określona w tekście rozporządzenia. Jeśli chodzi o połączenie krajowych rejestrów elektronicznych, następujące zdanie powinno zostać dodane do art. 15 ust. 5: „Te wspólne zasady powinny określać, jaki organ jest odpowiedzialny za dostęp, dalsze użytkowanie oraz aktualizację danych po uzyskaniu do nich dostępu, jak również powinny ustanowić do tego celu zasady dotyczące wprowadzania i nadzoru danych.”

30.

EIOD proponuje, aby art. 16 dotyczący ochrony danych został ponownie zredagowany, biorąc pod uwagę następujące potrzeby:

jasne określenie we wniosku, że bardziej szczegółowe przepisy dyrektywy 95/46/WE stosuje się w pełni do wniosków podmiotów danych w sprawie informacji ich dotyczących w ramach zakresu zastosowania wniosku,

wartość dodaną, która oznacza sprecyzowanie praw zawartych w dyrektywie na przykład poprzez jasne określenie, jaki organ jest odpowiedzialny za dostarczanie informacji; jest to możliwe dzięki wprowadzeniu określonego formatu wdrażania praw podmiotów danych oraz dzięki zdefiniowaniu trybu realizacji prawa do zgłaszania sprzeciwu,

wykreślenie słów „przez organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych” w odniesieniu do zbyt wysokich kosztów lub opóźnień wynikających ze złożenia wniosku o uzyskanie dostępu.

Sporządzono w Brukseli, w dniu 12 września 2007 r.

Peter HUSTINX

Europejski Inspektor Ochrony Danych


(1)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31.

(2)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

(3)  Dz.U. L 124 z 23.5.1996, str. 1.

(4)  Motyw 8 potwierdza również konieczność wprowadzenia wspólnej definicji.

(5)  Zgodnie z art. 6 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31).

(6)  Dane te zostały szczegółowo określone w motywie 13 wniosku.

(7)  Przepis ten określa, że dane osobowe powinny być „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub dla których są dalej przetwarzane”.

(8)  Art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE określa administratora danych jako osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych.

(9)  Dz.U. C 116 z 17.5.2006, str. 8.


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/6


Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

(2008/C 14/02)

(Niniejszy komunikat zastępuje poprzednie obwieszczenia w sprawie metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych)

STOPY REFERENCYJNE I DYSKONTOWE

W ramach kontrolowania przez Wspólnotę pomocy państwa Komisja korzysta ze stóp referencyjnych i dyskontowych. Stopy referencyjne i dyskontowe stosuje się zastępczo dla stopy rynkowej oraz do mierzenia ekwiwalentu dotacji pomocy, w szczególności w przypadku, gdy wypłaca się ją w kilku transzach, a także do obliczania elementu pomocy będącego pochodną programów dotacji na spłatę oprocentowania. Stosuje się je również do sprawdzania zgodności z zasadą de minimis oraz z rozporządzeniami o wyłączeniach grupowych.

KONTEKST REFORMY

Metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych powinny zostać ponownie przeanalizowane głównie dlatego, że wymagane parametry finansowe nie zawsze są dostępne we wszystkich państwach członkowskich, a w szczególności tych, które niedawno przystąpiły do Unii (1). Obecną metodę można ponadto ulepszyć w celu uwzględnienia zdolności kredytowej i zabezpieczeń dłużnika.

W związku z powyższym niniejszy komunikat przedstawia zrewidowaną metodę ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. Proponowane w nim podejście — oparte na obecnych rozwiązaniach, akceptowanych przez wszystkie państwa członkowskie i prostych do stosowania w praktyce — ma na celu określenie nowej metody, która zminimalizuje niektóre z niedociągnięć obecnego systemu, będzie zgodna z różnymi systemami finansowymi w UE (w szczególności w nowych państwach członkowskich) i łatwa do wprowadzenia w życie.

BADANIE

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji firma Deloitte & Touche (2) proponuje system oparty na dwóch filarach: podejściu „standardowym” oraz podejściu „zaawansowanym”.

Podejście standardowe

W ramach tego podejścia raz na kwartał Komisja publikuje stopę bazową obliczaną w oparciu o kilka terminów zapadalności — trzymiesięczny, jednoroczny, pięcioletni i dziesięcioletni — i dla różnych walut. Do obliczeń stosuje się stopy IBOR (3) oraz stopy ofert kupna w transakcjach swap lub, w razie braku tych parametrów, stopy procentowe obligacji rządowych. Premię stosowaną w celu uzyskania stopy referencyjnej dla kredytu oblicza się zgodnie ze zdolnością kredytową i zabezpieczeniami kredytobiorcy. Zgodnie z kategorią ratingu przedsiębiorstwa („rating” dostarczony przez agencje ratingowe w przypadku większych przedsiębiorstw lub przez banki w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw), marża mająca zastosowanie w standardowych przypadkach (standardowy rating i standardowe zabezpieczenie (4)) odpowiada 220 punktom bazowym. Wzrost mógłby dochodzić do poziomu 1 650 punktów bazowych w przypadku niskiej zdolności kredytowej i niskiego poziomu zabezpieczeń.

Podejście zaawansowane

Podejście to umożliwiłoby państwom członkowskim wyznaczenie niezależnego organu zajmującego się obliczeniami — na przykład banku centralnego — odpowiedzialnego za regularne publikowanie zasadnej referencyjnej stopy procentowej dla większej liczby terminów zapadalności i częściej, niż ma to miejsce w przypadku podejścia standardowego. Przyjęcie tego podejścia uzasadniałby fakt, że taki organ miałby lepszą, w porównaniu z Komisją, znajomość danych finansowych i bankowych i łatwiejszy do nich dostęp. W takiej sytuacji metody obliczania zatwierdzałaby Komisja i zewnętrzny audytor. W ramach tego podejścia w niektórych przypadkach można by rozważyć możliwość wyłączenia z zakresu zastosowania tych zasad (ang. opting out).

Słabe strony

Pomimo przydatności obu tych metod z ekonomicznego punktu widzenia, wyłaniają się pewne trudności.

Podejście standardowe:

nie rozwiązuje ono problemu braku danych finansowych w nowych państwach członkowskich i wymaga dodatkowo kilku nowych, trudno dostępnych parametrów,

ta standardowa metoda mogłaby stawiać w uprzywilejowanej sytuacji duże spółki ze szkodą dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których albo nie ma żadnego ratingu, albo istniejący rating jest mniej korzystny (w szczególności z powodu asymetrii informacji odnoszących się do kredytodawcy). Podejście to mogłoby również stać się źródłem wielu sporów co do metod obliczania premii, które należy zastosować zależnie od zdolności kredytowej i poziomu zabezpieczeń,

podejście to nie ułatwia państwom członkowskim wywiązywania się z ich zadań, w szczególności w zakresie obliczeń mających na celu sprawdzenie zgodności z zasadą de minimis oraz rozporządzeń o wyłączeniach grupowych.

Metoda zaawansowana:

metoda zaawansowana może okazać się problematyczna w przypadku zastosowania jej do programów pomocy; zmienność stóp rynkowych mogłaby sprawić, że różnica między stopą ustaloną dla programu pożyczek a ważną w tamtym okresie stopą referencyjną byłaby tak korzystna dla kredytobiorcy, że niektóre środki okazałyby się niezgodne z zasadami pomocy państwa,

dostosowywanie stóp raz na kwartał mogłoby utrudnić prowadzenie spraw, gdyż obliczone kwoty pomocy mogłyby znacząco zmieniać się w okresie pomiędzy rozpoczęciem etapu oceny a datą podjęcia przez Komisję ostatecznej decyzji,

rozwiązanie to wydaje się nadmiernie skomplikowane i może nie zapewniać spójnego i równego traktowania państw członkowskich.

NOWA METODA

Aby uniknąć tych trudności, Komisja proponuje metodę, która:

jest łatwa do zastosowania (w szczególności dla państw członkowskich w odniesieniu do środków objętych zasadą de minimis lub rozporządzeniami o wyłączeniach grupowych),

zapewnia równe traktowanie państw członkowskich, tylko nieznacznie odbiega od obecnej praktyki i ułatwia nowym państwom członkowskim stosowanie stóp referencyjnych,

opiera się na uproszczonych kryteriach uwzględniających zdolność kredytową przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wielkość — kryterium wielkości wydaje się rozwiązaniem zbytnio uproszczonym.

Ponadto metoda ta pozwala uniknąć niepewności i złożoności metod obliczeniowych w zmiennych warunkach bankowych i finansowych, które wprowadza dodatkowo stosowanie umowy bazylejskiej II, co mogłoby mieć znaczący wpływ na alokację kapitału, jak również na postępowanie banków. Komisja nadal będzie monitorować zmieniające się warunki i jeśli okaże się to konieczne, dostarczy dalszych wskazówek.

OBWIESZCZENIE KOMISJI

Metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych powinny zostać ponownie przeanalizowane głównie dlatego, że wymagane parametry finansowe nie zawsze są dostępne we wszystkich państwach członkowskich. Obecną metodę można ponadto ulepszyć w celu uwzględnienia zdolności kredytowej i zabezpieczeń dłużnika.

W związku z powyższym Komisja przyjmuje następującą metodę ustalania stóp referencyjnych:

Podstawa obliczania: jednoroczna stopa IBOR

Podstawą stopy bazowej są jednoroczne stopy rynku pieniężnego, dostępne w większości państw członkowskich, przy czym Komisja zastrzega sobie prawo stosowania krótszych lub dłuższych terminów zapadalności, dostosowanych do niektórych przypadków.

Jeżeli stopy te nie będą dostępne, stosowane będą trzymiesięczne stopy rynku pieniężnego.

W przypadku braku wiarygodnych lub równoważnych danych lub w wyjątkowych okolicznościach Komisja może, w ścisłej współpracy z danym państwem członkowskim (państwami członkowskimi) oraz zasadniczo w oparciu o dane uzyskane z banku centralnego tego państwa członkowskiego, określić inną podstawę obliczeń.

Marża (5)

Zależnie od ratingu danego przedsiębiorstwa oraz od oferowanego poziomu zabezpieczeń (6) zasadniczo należy stosować następujące marże.

Marża kredytów w punktach bazowych

Kategoria ratingu

Poziom zabezpieczeń

Wysoki

Standardowy

Niski

Wysoki (AAA-A)

60

75

100

Dobry (BBB)

75

100

220

Zadowalający (BB)

100

220

400

Niski (B)

220

400

650

Zły/Trudności finansowe (CCC i poniżej)

400

650

1 000 (7)

Zazwyczaj do stopy bazowej dodaje się 100 punktów bazowych. Stosuje się to do (i) kredytów dla przedsiębiorstw o zadowalającym ratingu i wysokim poziomie zabezpieczeń lub (ii) kredytów dla przedsiębiorstw o dobrym ratingu i standardowym poziomie zabezpieczeń.

W odniesieniu do kredytobiorców, którzy nie mają historii kredytowej lub ratingu opartego o podejście bilansowe, jak niektóre spółki specjalnego przeznaczenia lub nowoutworzone przedsiębiorstwa, stopa bazowa powinna być zwiększona o przynajmniej 400 punktów bazowych (zależnie od dostępnych zabezpieczeń), a marża nigdy nie może być niższa niż marża, która zostałaby zastosowana w odniesieniu do spółki dominującej.

Rating nie musi pochodzić z konkretnych agencji ratingowych — akceptowane są również krajowe systemy ratingowe lub systemy ratingowe stosowane przez banki w celu odzwierciedlenia wskaźników niewypłacalności (8).

Powyższe marże mogą od czasu do czasu ulegać dostosowaniu w celu uwzględnienia sytuacji rynkowej.

Aktualizacja

Każdego roku będzie przeprowadzana aktualizacja stopy referencyjnej. Stopa bazowa będzie obliczana w oparciu o jednoroczną stopę IBOR zarejestrowaną we wrześniu, październiku i listopadzie poprzedniego roku. Ustalona wtedy stopa bazowa będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia. Dla okresu od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. stopa referencyjna będzie obliczana wyjątkowo w oparciu o jednoroczną stopę IBOR zarejestrowaną w lutym, marcu i kwietniu 2008 r., z zastrzeżeniem stosowania następnego akapitu.

Ponadto, w celu uwzględnienia znacznych i nagłych zmian, aktualizacja zostanie przeprowadzona za każdym razem, gdy średnia stopa obliczona za trzy poprzednie miesiące będzie odbiegać o więcej niż 15 % od stopy obowiązującej. Nowa stopa zacznie obowiązywać pierwszego dnia drugiego miesiąca po miesiącach, z których dane wykorzystano dla potrzeb obliczeń.

Stopa dyskontowa: obliczanie wartości bieżącej netto

Stopę referencyjną należy stosować także jako stopę dyskontową do obliczania wartości bieżących. W tym celu, co do zasady, stosowana będzie stopa bazowa powiększona o stałą marżę 100 punktów bazowych.

Niniejsza metoda wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2008 r.


(1)  Obecne stopy referencyjne dla tych państw członkowskich podawane są przez te państwa jako odzwierciedlające odpowiednią stopę rynkową. Metody obliczania tych stóp różnią się w zależności od państwa.

(2)  Opinię zamieszczono na stronie internetowej DG ds. Konkurencji:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/

(3)  Międzybankowa oferowana stopa referencyjna (Inter-bank offered reference rate) na rynku pieniężnym.

(4)  Przypadki, w których odbiorcę charakteryzuje zadowalający rating (BB), oraz gdy stopy strat z tytułu niewywiązywania się z płatności wynoszą pomiędzy 31 % a 59 %.

(5)  Jak wynika z badania, marża ta jest w dużym stopniu niezależna od terminu zapadalności kredytu.

(6)  Pod pojęciem „standardowy poziom zabezpieczeń” należy rozumieć poziom zabezpieczeń, jakiego zwyczajowo wymagają instytucje finansowe z tytułu gwarancji dla udzielanych kredytów. Poziom zabezpieczeń może być mierzony jako strata z tytułu niewywiązywania się z płatności (ang. Loss Given Default — LGD), czyli oczekiwana, wyrażona w procentach strata w łącznej kwocie kredytu dłużnika, przy uwzględnieniu możliwych do odzyskania kwot pochodzących z zabezpieczeń i masy upadłościowej; w konsekwencji LGD jest odwrotnie proporcjonalne do ważności zabezpieczeń. Dla potrzeb niniejszego komunikatu przyjmuje się założenie, że „wysoki” poziom zabezpieczeń oznacza LGD nieprzekraczające 30 %, „standardowy” poziom zabezpieczeń — LGD między 31 % a 59 %, a „niski” poziom zabezpieczeń — LGD przekraczające lub równe 60 %. Dalsze informacje na temat pojęcia LGD w dokumencie Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework — Comprehensive Version (Bazylea II: Międzynarodowa konwergencja pomiaru kapitału i wymogów odnoszących się do funduszy własnych: zmienione ramy — wersja kompletna], dostępnym na stronie:

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf

(7)  Z zastrzeżeniem stosowania szczegółowych przepisów dotyczących pomocy na ratowanie i restrukturyzację, określonych obecnie w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, Dz.U. C 244 z 1.10.2004, str. 2, a w szczególności pkt. 25 lit. a), który odnosi się do „stopy procentowej co najmniej porównywalnej do stóp procentowych stosowanych przy pożyczkach dla przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej i w szczególności zgodnie ze stawkami referencyjnymi przyjętymi przez Komisję”. Stąd w sprawach dotyczących pomocy na ratowanie stosuje się jednoroczną stopę IBOR powiększoną o przynajmniej 100 punktów bazowych.

(8)  Mechanizmy ratingu kredytowego będące w powszechnym użyciu porównano np. w tabeli nr 1 w dokumencie roboczym nr 207 Banku Rozrachunków Międzynarodowych:

http://www.bis.org/publ/work207.pdf


19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/10


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 14/03)

Data przyjęcia decyzji

23.10.2007

Numer pomocy

N 522/06

Państwo członkowskie

Francja

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Loi de programme pour l'outre-mer

Podstawa prawna

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Obniżenie podstawy podatku dochodowego

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 360 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Direction générale des impôts

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

23.10.2007

Numer pomocy

N 524/06

Państwo członkowskie

Francja

Region

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

TVA non perçue récupérable

Podstawa prawna

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Obniżenie stawki podatku

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 200 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Direction générale des impôts

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

23.10.2007

Numer pomocy

N 529/06

Państwo członkowskie

Francja

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Octroi de mer

Podstawa prawna

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Obniżenie stawki podatku

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 165 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Direction générale des douanes et des droits indirects

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

28.11.2007

Numer pomocy

N 385/07

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Freistaat Sachsen

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

ARISE Technologies Corporation

Podstawa prawna

35. GA-Rahmenplan

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 7 440 000 mln EUR

Intensywność pomocy

15 %

Czas trwania

1.11.2006-31.10.2009

Sektory gospodarki

Urządzenia elektryczne i optyczne

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

30.11.2007

Numer pomocy

N 496/07

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Lombardia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Fondo NEXT

Podstawa prawna

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Kapitał podwyższonego ryzyka

Forma pomocy

Dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 12,23 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

20.8.2007-10.10.2016

Sektory gospodarki

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Regione Lombardia

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/14


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 14/04)

Data przyjęcia decyzji

23.10.2007

Numer pomocy

N 540/06

Państwo członkowskie

Francja

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Contrat d'accès à l'emploi (CAE-DOM)

Podstawa prawna

Articles L. 832-2, R. 831-1 à 9 et D. 7831-1 à 4 du code du travail

Circulaire DAESC/ASC/DEFI no 2004/100 du 26 mars 2004

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 32 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Directeurs des agences locales pour l'emploi

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

23.10.2007

Numer pomocy

N 542/06

Państwo członkowskie

Francja

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Exonération des charges sociales patronales

Podstawa prawna

Articles L. 752-3-1, R. 752-19 à R. 752-25 et D. 752-6 du code de la sécurité sociale

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 850 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Caisse générale de sécurité sociale

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

23.10.2007

Numer pomocy

N 559/06

Państwo członkowskie

Francja

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Abattement d'un tiers sur les résultats des bénéfices réalisés dans les DOM

Podstawa prawna

Article 217 bis du code général des impôts

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Obniżenie podstawy podatku dochodowego

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 75 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Direction générale des impôts

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

23.10.2007

Numer pomocy

N 560/06

Państwo członkowskie

Francja

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Taxe réduite sur les salaires

Podstawa prawna

Article 231 du code général des impôts

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Obniżenie stawki podatku

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 105 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Direction générale des impôts

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

23.10.2007

Numer pomocy

N 627/06

Państwo członkowskie

Francja

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Fonds de garantie «Fonds DOM»

Podstawa prawna

Convention nationale relative au fonds DOM entre l'État, l'AFD et Sofaris (15.9.1999)

Convention cadre entre l'État et Sofaris (17.5.1999)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Gwarancja

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 8,1 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Agence Française de Développement (AFD) et OSEO Sofaris (Société Française de Garantie des Financements des Petites et Moyennes Entreprises)

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/18


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 14/05)

Data przyjęcia decyzji

23.10.2007

Numer pomocy

N 667/06

Państwo członkowskie

Francja

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Soutien à l'emploi des jeunes diplômés (SEJD)

Podstawa prawna

Articles L. 832-7-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5, D.832-1 à D. 832-8 du code du travail

Circulaire DAESC/DGEFP no 2004/200 du 10 juin 2004

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,957 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

23.10.2007

Numer pomocy

N 668/06

Państwo członkowskie

Francja

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Prime à la création d'emploi

Podstawa prawna

Articles L. 832-7, R. 831-20 et R. 831.21, D.831-5 du code du travail

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,867 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

28.11.2007

Numer pomocy

N 388/07

Państwo członkowskie

Zjednoczone Krolestwo

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Post Office Ltd: Transformation Programme

Podstawa prawna

Postal Services Act 2000

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie, Pożyczka uprzywilejowana

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 334 mln GBP; całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 634 mln GBP

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

1.4.2008-31.3.2011

Sektory gospodarki

Poczta i telekomunikacja, Handel detaliczny

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/20


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 14/06)

W dniu 11 stycznia 2008 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32008M4886. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego (http://eur-lex.europa.eu).


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/21


DECYZJA RADY

z dnia 15 października 2007 r.

w sprawie mianowania brytyjskiego członka Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

(2008/C 14/07)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, a w szczególności jego art. 4 (1),

uwzględniając kandydaturę przedstawioną przez rząd Zjednoczonego Królestwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji z dnia 18 września 2006 r. (2) Rada mianowała członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na okres od dnia 18 września 2006 r. do dnia 17 września 2009 r.

(2)

W następstwie rezygnacji Pauline CHARLES zwolniło się stanowisko członka zarządu centrum w kategorii przedstawicieli rządów.

(3)

Brytyjskiego członka zarządu wspomnianego centrum należy mianować na pozostałą część obecnej kadencji, która wygasa w dniu 17 września 2009 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Członkiem Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 17 września 2009 r., zostaje niniejszym mianowana następująca osoba:

I.   PRZEDSTAWICIEL RZĄDU

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO: Nicola SAMS

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 15 października 2007 r.

W imieniu Rady

L. AMADO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2051/2004 (Dz.U. L 355 z 1.12.2004, str. 1).

(2)  Dz.U. C 240 z 5.10.2006, str. 1.


Komisja

19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/22


Kursy walutowe euro (1)

18 stycznia 2008 r.

(2008/C 14/08)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,4674

JPY

Jen

157,70

DKK

Korona duńska

7,4539

GBP

Funt szterling

0,74810

SEK

Korona szwedzka

9,4283

CHF

Frank szwajcarski

1,6144

ISK

Korona islandzka

95,41

NOK

Korona norweska

7,9915

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

26,118

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

256,13

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6988

PLN

Złoty polski

3,6165

RON

Lej rumuński

3,6749

SKK

Korona słowacka

33,693

TRY

Lir turecki

1,7341

AUD

Dolar australijski

1,6697

CAD

Dolar kanadyjski

1,5024

HKD

Dolar hong kong

11,4550

NZD

Dolar nowozelandzki

1,9127

SGD

Dolar singapurski

2,1050

KRW

Won

1 383,90

ZAR

Rand

10,2954

CNY

Juan renminbi

10,6266

HRK

Kuna chorwacka

7,3367

IDR

Rupia indonezyjska

13 863,26

MYR

Ringgit malezyjski

4,7999

PHP

Peso filipińskie

59,723

RUB

Rubel rosyjski

35,9230

THB

Bat tajlandzki

45,450

BRL

Real

2,6026

MXN

Peso meksykańskie

16,0269


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/23


Zakres obowiązków i kompetencji — Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

(2008/C 14/09)

Niniejszym Komisja zaprasza osoby fizyczne do składania wniosków w celu stworzenia listy ekspertów, którzy mogą zostać zaproszeni do uczestnictwa w grupie ekspertów ds. problemów zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego zjawiska w ramach polityki europejskiej.

1.   Kontekst

W celu skuteczniejszego zwalczania handlu ludźmi na poziomie europejskim i zgodnie z deklaracją brukselską (1) (2002 r.), w której wyrażono potrzebę powołania przez Komisję grupy ekspertów ds. handlu ludźmi, decyzją Komisji 2003/209/WE (2) powołano grupę konsultacyjną o nazwie „Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi”.

W świetle cennych dokonań Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi od 2003 r., które umożliwiły Komisji dalszy rozwój polityki w tym obszarze, i biorąc pod uwagę rosnące znaczenie polityki w dziedzinie handlu ludźmi na poziomie światowym, grupa ekspertów powinna kontynuować swą pracę. W związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej konieczne było wydanie nowej decyzji Komisji (3). Należy również rozszerzyć zakres działania grupy ekspertów i umożliwić jej korzystanie z szerszego zakresu wiedzy fachowej, koniecznej ze względu na zmiany zachodzące w zjawisku handlu ludźmi.

2.   Grupa ekspertów

Komisja może konsultować się z grupą w każdej sprawie odnoszącej się do handlu ludźmi.

Do zadań grupy należy:

a)

ustanowienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, innymi stronami określonymi w art. 3 ust. 2 lit. b) i Komisją w zakresie szeregu kwestii związanych z handlem ludźmi;

b)

wspieranie Komisji poprzez wydawanie opinii dotyczących handlu ludźmi i zapewnienie spójnego podejścia w tej dziedzinie;

c)

wspieranie Komisji w ocenie rozwoju polityki w dziedzinie handlu ludźmi na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym;

d)

wspieranie Komisji w wysiłkach na rzecz identyfikowania i definiowania właściwych środków i działań możliwych do podjęcia na poziomie europejskim i krajowym w ramach polityki zwalczania handlu ludźmi;

e)

przekazywanie Komisji na jej wniosek lub z własnej inicjatywy opinii lub sprawozdań, przy należytym uwzględnieniu realizacji i dalszego rozwoju na poziomie unijnym planu UE dotyczącego najlepszych wzorców, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu (4), a także pokrewnych form wyzysku. Grupa uwzględni również aspekty dotyczące płci.

3.   Skład

Grupa składa się z 21 członków. Są oni powoływani przez Komisję. Grupa ekspertów jest ustanawiana na okres 3 lat. Decyzją Komisji okres ten może ulec wydłużeniu.

4.   Kryteria kwalifikacji

Wnioski mogą składać osoby fizyczne będące obywatelami państwa członkowskiego UE lub, w stosownych przypadkach, kraju przystępującego lub należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Członkowie grupy powoływani są spośród specjalistów posiadających wiedzę fachową i doświadczenie w zwalczaniu handlu ludźmi, w tym handlu ludźmi w celu wykorzystywania ich jako siły roboczej. Członkowie wywodzą się z:

a)

administracji państw członkowskich UE (do jedenastu członków);

b)

organizacji międzyrządowych, międzynarodowych i pozarządowych działających na poziomie europejskim (do pięciu członków);

c)

partnerów społecznych i stowarzyszeń pracodawców działających na poziomie europejskim (do czterech członków);

d)

Europolu (jeden członek);

e)

grupy osób z doświadczeniem wynikającym z prowadzenia badań naukowych na rzecz państwowych lub prywatnych uczelni wyższych lub instytutów w państwach członkowskich (do dwóch członków).

Od przyszłych ekspertów wymaga się zajmowania, obecnie lub w przeszłości stanowiska w wyżej wyszczególnionych właściwych instytucjach. Wymaga się od nich ponadto:

umiejętności i wiedzy odpowiadających dziedzinom działalności, w których mogą zostać poproszeni o udzielenie wsparcia,

znacznych osiągnięć zawodowych w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi oraz co najmniej 5 lat właściwego doświadczenia zawodowego,

znajomości języków obcych, w tym możliwej do wykazania umiejętności pracy w języku angielskim.

Umiejętności te zostaną ocenione na podstawie wypełnionych formularzy życiorysu i wniosku.

5.   Zaproszenia do składania wniosków

Wnioski można składać jedynie poprzez wypełnienie wzoru formularza wniosku (załącznik 1) i wzoru życiorysu (załącznik 2), dołączonych do zaproszenia do składania wniosków. Wnioskodawcy proszeni są o wyraźne wskazanie na wniosku dziedziny handlu ludźmi, w której posiadają szczególną wiedzę. Do wniosku należy także dołączyć dokumenty potwierdzające, że kandydat spełnia wyżej wymienione warunki.

Wnioski należy składać do 15 lutego 2008 r. drogą elektroniczną lub pocztą na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa:

European Commission

Directorate-general Justice, Freedom and Security

Unit D2 Secretariat

LX 46 3/131

B-1049 Brussels

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

Wnioski będą rozpatrywane na podstawie kryteriów określonych w zaproszeniu do składania wniosków. Komisja poinformuje wnioskodawców o wynikach procedury, w szczególności o tym, czy zostali oni wpisani na listę ekspertów.

Mając na uwadze politykę przejrzystości instytucji europejskich i potrzebę informowania społeczeństwa o tożsamości i kwalifikacjach ekspertów doradzających tym instytucjom, ogólne dane osobowe zostaną — zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (5) — udostępnione publicznie w Rejestrze Grup Ekspertów (6) przez okres przynależności do grupy lub do czasu zgłoszenia wniosku o usunięcie z publicznej strony internetowej.

6.   Ostateczne określenie składu grupy

Komisja ustala skład grupy ekspertów na podstawie wniosków złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków.

Przy ocenie wniosków Komisja uwzględnia następujące kryteria:

udokumentowane kompetencje i doświadczenie, w tym na poziomie europejskim lub międzynarodowym, w dziedzinach związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi,

konieczność zapewnienia równowagi w grupie ekspertów pod względem reprezentatywności, płci i pochodzenia geograficznego kandydatów,

konieczność zapewnienia równowagi pod względem wiedzy fachowej na temat różnych form handlu ludźmi, w tym wykorzystywania pracowników i wykorzystywania seksualnego, w różnorodnych aspektach, takich jak zapobieganie, ściganie i pomoc ofiarom, a także w dziedzinie praw człowieka, praw dziecka, prawa karnego, pracy i migracji,

konieczność dążenia do kontynuowania prac poprzedniej grupy ekspertów w dziedzinie handlu ludźmi (ustanowionej decyzją Komisji z dnia 25 marca 2003 r.),

członkowie grupy ekspertów muszą być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub, w stosownych przypadkach, kraju przystępującego lub należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Członkowie powiadamiają Komisję z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich konfliktach interesów, które mogłyby podważać ich obiektywizm.

Lista członków Grupy Ekspertów publikowana jest na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa (DG JLS) oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Członkowie są powoływani na trzyletnią kadencję, z możliwością ponownego powołania, i pełnią swoją funkcję do czasu ich zastąpienia lub do wygaśnięcia ich kadencji.

Członkowie mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich kadencji, w następujących przypadkach:

a)

jeżeli członek złoży rezygnację;

b)

jeżeli członek utraci zdolność wnoszenia rzeczywistego wkładu w prace Grupy;

c)

jeżeli członek nie spełnia warunków określonych w art. 287 Traktatu;

d)

jeżeli członek nie poinformował Komisji z odpowiednim wyprzedzeniem o wystąpieniu konfliktu interesów.

7.   Poufność

Aby zapewnić niezbędne bezpieczeństwo szczególnie chronionych informacji, eksperci powoływani do uczestnictwa w grupach ekspertów zobowiązani są do podpisania umowy o zachowaniu poufności. W swojej pracy będą zobowiązani są oni do zachowania w całkowitej poufności treści udostępnionych im informacji i dokumentów.

8.   Funkcjonowanie

Grupa wybiera przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących spośród swoich członków zwykłą większością głosów.

W porozumieniu z Komisją grupa może ustanowić podgrupy do zbadania szczególnych kwestii w ramach zakresu obowiązków ustalonego przez grupę. W skład podgrup wchodzi nie więcej niż 9 członków i są one rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu powierzonych im zadań.

Posiedzenia grupy i jej podgrup odbywają się zwykle w pomieszczeniach Komisji zgodnie z ustalonymi przez nią procedurami i harmonogramem. Komisja zapewnia usługi sekretarskie na potrzeby posiedzeń grupy i jej podgrup. W spotkaniach grupy i jej podgrup mogą brać udział przedstawiciele zainteresowanych służb Komisji.

Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu o wzór regulaminu wewnętrznego przyjęty przez Komisję.

Komisja może publikować wszelkie streszczenia, wnioski, wnioski częściowe lub dokumenty robocze przygotowane przez grupę w oryginalnym języku danego dokumentu.

9.   Zwrot kosztów

Komisja zwraca koszty podróży poniesione przez ekspertów zaproszonych do uczestnictwa w grupie ekspertów.

Koszty posiedzeń podlegają zwrotowi w granicach rocznego budżetu przyznanego grupie przez właściwe służby Komisji.


(1)  Deklarację brukselską uchwalono podczas Europejskiej Konferencji w sprawie Zapobiegania Handlowi Ludźmi i Zwalczania Tego Zjawiska — Globalnego Wyzwania XXI wieku, w dniach 18–20 września 2002 r. (Dz.U. C 137 z 12.6.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 79 z 26.3.2003, str. 25.

(3)  Decyzja Komisji 2007/675/WE z dnia 17 października 2007 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi (Dz.U. L 277 z 20.10.2007, str. 29).

(4)  Dz.U. C 311 z 9.12.2005, str. 1.

(5)  Dane zostaną opublikowane w Rejestrze Grup Ekspertów: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(6)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1).


V Ogłoszenia

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

Komisja

19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/27


Zaproszenie do składania wniosków w związku z decyzją Komisji 2007/675/WE ustanawiającą Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

(2008/C 14/10)

Decyzją 2007/675/WE (1) Komisja powołała Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi. Komisja może konsultować się z grupą w każdej sprawie odnoszącej się do handlu ludźmi.

Do zadań tej grupy ekspertów należy w szczególności:

a)

ustanowienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, innymi stronami wyszczególnionymi w art. 3 ust. 2 lit. b) i Komisją w zakresie szeregu kwestii związanych z handlem ludźmi;

b)

wspieranie Komisji poprzez wydawanie opinii związanych z handlem ludźmi i zapewnienie spójnego podejścia w tej dziedzinie;

c)

wspieranie Komisji w ocenie rozwoju polityki w dziedzinie handlu ludźmi na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym;

d)

wspieranie Komisji w wysiłkach na rzecz identyfikowania i definiowania właściwych środków i działań możliwych do podjęcia na poziomie europejskim i krajowym w ramach polityki zwalczania handlu ludźmi;

e)

przekazywanie Komisji na jej wniosek lub z własnej inicjatywy opinii lub sprawozdań, przy należytym uwzględnieniu realizacji i dalszego rozwoju na poziomie unijnym planu UE dotyczącego najlepszych wzorców, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu (2), a także pokrewnych form wyzysku. Grupa uwzględni również aspekty dotyczące płci.

W związku z powyższym Komisja zaprasza do zgłaszania wniosków celem ustalenia listy kandydatów, z której wybrani zostaną członkowie grupy.

1.

Grupa ekspertów składa się z 21 członków powołanych jako osoby prywatne. Zgodnie z art. 3 powyższej decyzji członków wybiera Komisja na podstawie stosownych kwalifikacji.

Od przyszłych ekspertów wymaga się zajmowania, obecnie lub w przeszłości, stanowiska we właściwej instytucji wyszczególnionej w przywołanej decyzji Komisji. Wymaga się od nich ponadto:

umiejętności i wiedzy związanych z obszarami działań w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi i zwalczania tego zjawiska, w których mogą zostać poproszeni o udzielenie wsparcia,

znacznych osiągnięć zawodowych w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi oraz co najmniej 5 lat właściwego doświadczenia zawodowego,

znajomości języków obcych, w tym możliwej do wykazania umiejętności pracy w języku angielskim.

Umiejętności te zostaną ocenione na podstawie wypełnionych formularzy życiorysu i wniosku.

2.

Przy ocenie wniosków Komisja uwzględnia następujące kryteria:

udokumentowane kompetencje i doświadczenie, w tym na poziomie europejskim lub międzynarodowym, w dziedzinach związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi,

konieczność zapewnienia równowagi w grupie ekspertów pod względem reprezentatywności, płci i pochodzenia geograficznego kandydatów,

konieczność zapewnienia równowagi pod względem wiedzy fachowej na temat różnych form handlu ludźmi, w tym wykorzystywania pracowników i wykorzystywania seksualnego, w różnorodnych aspektach, takich jak zapobieganie, ściganie i pomoc ofiarom, a także w dziedzinie praw człowieka, praw dziecka, prawa karnego, pracy i migracji,

konieczność dążenia do kontynuowania prac poprzedniej grupy ekspertów w dziedzinie handlu ludźmi (ustanowionej decyzją Komisji z dnia 25 marca 2003 r.),

członkowie grupy ekspertów muszą być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub, w stosownych przypadkach, kraju przystępującego lub należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wnioski można składać jedynie poprzez wypełnienie wzoru formularza wniosku (załącznik 1) i wzoru życiorysu (załącznik 2). Kandydaci proszeni są o wyraźne wskazanie we wniosku dziedziny handlu ludźmi, w której posiadają szczególną wiedzę.

Mając na uwadze politykę przejrzystości instytucji europejskich i potrzebę informowania społeczeństwa o tożsamości i kwalifikacjach ekspertów doradzających tym instytucjom, ogólne dane osobowe zostaną — zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (3) — udostępnione publicznie w Rejestrze Grup Ekspertów (4) przez okres przynależności do grupy lub do czasu zgłoszenia wniosku o usunięcie z publicznej strony internetowej.

3.

Należycie podpisane wnioski należy przesłać do 15 lutego 2008 r. drogą elektroniczną lub pocztą na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa:

European Commission

Directorate-general Justice, Freedom and Security

Unit D2 Secretariat

LX 46 3/131

B-1049 Brussels

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

4.

Komisja powołuje członków jako osoby prywatne na trzyletnią kadencję, z możliwością ponownego powołania. Przedstawiają oni Komisji niezależne opinie wolne od wpływów zewnętrznych oraz przestrzegają zasad poufności, o której mowa w art. 4 decyzji Komisji ustanawiającej grupę ekspertów.

5.

Komisja zwraca koszty podróży i pobytu ponoszone w związku z działalnością grupy ekspertów zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji. Za pełnienie swoich obowiązków członkowie nie będą otrzymywać żadnego wynagrodzenia.

6.

Lista członków grupy ekspertów publikowana jest na stronie internetowej DG ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

7.

Dodatkowych informacji udziela pani Enikő FELFÖLDI (tel.: (32-2) 295 49 33, faks: (32-2) 296 76 33, email: eniko.felfoldi@ec.europa.eu).


(1)  Dz.U. L 277 z 20.10.2007, str. 29.

(2)  Dz.U. C 311 z 9.12.2005, str. 1.

(3)  Dane zostaną opublikowane w Rejestrze Grup Ekspertów: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1).


ZAŁĄCZNIK 1

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK 2

Image

Image


PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Komisja

19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/34


Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Wniosek państwa członkowskiego

(2008/C 14/11)

Dnia 10 stycznia 2008 r. Komisja otrzymała wniosek złożony na mocy art. 30 ust. 4 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1). Pierwszym dniem roboczym następującym po wpłynięciu wniosku był dzień 11 stycznia 2008 r.

Przedmiotowy wniosek, złożony przez Austrię, dotyczy produkcji energii elektrycznej w tym kraju. Artykuł 30 przewiduje, iż przepisy dyrektywy 2004/17/WE nie mają zastosowania, jeżeli dana działalność bezpośrednio podlega konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony. Ocena spełnienia tych warunków dokonywana jest wyłącznie na mocy przepisów dyrektywy 2004/17/WE i nie ma wpływu na zastosowanie reguł konkurencji.

Komisji przysługuje termin trzech miesięcy, począwszy od pierwszego dnia roboczego określonego powyżej, na podjęcie decyzji dotyczącej przedmiotowego wniosku. Termin upływa zatem w dniu 11 kwietnia 2008 r.

Przepisy wyżej wymienionego ust. 4 akapit trzeci nie mają zastosowania. W związku z tym okres, jakim dysponuje Komisja na podjęcie decyzji, może zostać przedłużony o trzy miesiące. Takie ewentualne przedłużenie okresu na podjęcie decyzji będzie przedmiotem publikacji.


(1)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1.


PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja

19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/35


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 14/12)

1.

W dniu 11 stycznia 2008 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Henkel KGaA („Henkel”, Niemcy) nabywa kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia nad całością biznesu zajmującego się produkcją kleji i materiałów elektronicznych („A & E Business”) w drodze zakupu akcji. A & E Business został niedawno nabyty przez Akzo Nobel N.V. („Akzo”, Holandia) od Imperial Chemical Industries PLC („ICI”, Wielka Brytania). A & E Businesses obecnie stanowi część National Starch and Chemical Company, w ramach ICI.

2.

Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

Henkel: produkcja i dostarczanie detergentów oraz środków utrzymania czystości w pomieszczeniach mieszkalnych, kosmetyków, przyborów toaletowych, klejów, materiałów uszczelniających oraz produktów technologii powierzchniowych,

A & E Business: produkcja i dostarczanie klejów przemysłowych I materiałów elektronicznych jak również niektórych przemysłowych produktów technologii powierzchniowych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

4.

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/36


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 14/13)

1.

W dniu 10 stycznia 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH („REWE International”, Niemcy), należące do grupy REWE („REWE”, Niemcy), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady cakowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem UAB Palink (Litwa) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku REWE: handel hurtowy i detaliczny artykułami żywnościowymi i nieżywnościowymi (m.in. supermarkety, sklepy dyskontowe, sklepy specjalistyczne), podróże i turystyka, głównie w Niemczech,

w przypadku UAB Palink: handel detaliczny artykułami żywnościowymi i nieżywnościowymi na Litwie i Łotwie.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymaæ takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/37


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4961 — Cookson/Foseco)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 14/14)

1.

W dniu 15 stycznia 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Cookson plc („Cookson”, Zjednoczone Królestwo) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Foseco plc („Foseco”, Zjednoczone Królestwo) w drodze publicznej oferty ogłoszonej w dniu 11 października 2007 r.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Cookson: Cookson jest prowadzącym działalność na całym świecie przedsiębiorstwem materiałoznawczym, działającym w branży ceramicznej, elektronicznej oraz metali szlachetnych. Dział materiałów ceramicznych przedsiębiorstwa Cookson zajmuje się przede wszystkim dostawą materiałów ogniotrwałych na potrzeby kilku gałęzi przemysłu, m.in. hutnictwa żelaza i stali, oraz w mniejszym stopniu dostawą technicznych wyrobów ceramicznych (w szczególności filtrów) na potrzeby branży wyrobów szklanych, energii słonecznej oraz przemysłu odlewniczego,

w przypadku Foseco: Foseco zajmuje się przede wszystkim dostawą produktów zużywalnych wykorzystywanych w odlewniach (np. filtrów) oraz w mniejszym stopniu dostawą produktów ogniotrwałych wykorzystywanych w produkcji żelaza i stali. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na całym świecie.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4961 — Cookson/Foseco, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.


19.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/38


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 14/15)

1.

W dniu 7 stycznia 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Reitan Servicehandel AS („Reitan”, należące do grupy Reitan, Norwegia), SAS AB („SAS”, Szwecja), Norges Statsbaner AS („NSB”, Norwegia), Marked AS („Marked”, Norwegia) oraz Vizz AS („Vizz”, Norwegia) przejmują wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Travel AS („Travel”, Norwegia) w drodze zakupu akcji oraz w inny sposób.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Reitan: franchising sklepów dyskontowych oraz sklepów typu convenience,

w przypadku SAS: transport lotniczy,

w przypadku NSB: transport kolejowy i autobusowy,

w przypadku Marked: brak działalności,

w przypadku Vizz: brak działalności,

w przypadku Travel: usługi informatyczne związane z rezerwacją usług turystycznych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.