ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 271

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
14 listopada 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 271/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ( 1 )

1

2007/C 271/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) ( 1 )

1

2007/C 271/03

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

2

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2007/C 271/04

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

4

 

Komisja

2007/C 271/05

Kursy walutowe euro

8

2007/C 271/06

Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną między Wspólnotą, Algierią, Egiptem, Islandią, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Norwegią, Syrią, Szwajcarią (w tym również Liechtensteinem), Tunezją, Turcją, Wyspami Owczymi oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu i Strefą Gazy

9

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2007/C 271/07

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/9/WE odnosząca się do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób ( 1 )

11

2007/C 271/08

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych zgodnie z art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) [Dz.U. C 247 z 13.10.2006, str. 1, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, str. 5, Dz.U. C 182 z 4.8.2007, str. 18]

14

2007/C 271/09

Aktualizacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) [Dz.U. C 247 z 13.10.2006, str. 25, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, str. 9]

15

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2007/C 271/10

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

16

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

14.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 271/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 271/01)

W dniu 27 września 2007 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32007M4880. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)


14.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 271/1


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 271/02)

W dniu 31 października 2007 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32007M4807. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)


14.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 271/2


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 271/03)

Data przyjęcia decyzji

27.6.2007

Numer pomocy

N 900/06

Państwo członkowskie

Portugalia

Region

Figueira da Foz

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

CELBI, S.A.

Podstawa prawna

Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Pożyczka uprzywilejowana, Ulga podatkowa

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 89,93 mln EUR

Intensywność pomocy

18,60 %

Czas trwania

1.1.2008-31.12.2017

Sektory gospodarki

Sektory związane z produkcją

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

13.6.2007

Numer środka pomocy

N 156/07

Państwo członkowskie

Belgia

Region

Vlaanderen

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Podstawa prawna

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal

Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozbudowa lotniska w Antwerpii

Forma pomocy

Zmniejszenie kosztów wprowadzania na rynek, reklamy i instalacji

Budżet

4 116 279 EUR

Intensywność pomocy

Maksymalnie 30 %

Czas trwania pomocy

1.1.2007-1.1.2010

Sektory gospodarki

Lotnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

14.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 271/4


DECYZJA RADY

z dnia 8 listopada 2007 r.

w sprawie mianowania członków i zastępców członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

(2007/C 271/04)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (1), w szczególności jego art. 8,

uwzględniając listę proponowanych kandydatów przedłożoną Radzie przez rządy państw członkowskich,

uwzględniając listę proponowanych kandydatów przedłożoną Radzie przez przewodniczącego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy w odniesieniu do propozycji grup członków reprezentujących organizacje pracodawców oraz pracowników w ramach tego komitetu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją z dnia 3 czerwca 2002 r. (2) Rada mianowała członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy i ich zastępców na okres od dnia 3 czerwca 2002 r. do dnia 2 czerwca 2005 r.

(2)

Decyzją z dnia 15 listopada 2004 r. (3) Rada mianowała członków i ich zastępców reprezentujących nowe państwa członkowskie.

(3)

Rada Administracyjna działała w oczekiwaniu na wejście w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1112/2005 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94.

(4)

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1112/2005 Radę Administracyjną zastąpiła Rada Zarządzająca.

(5)

Członkowie rzeczonej Rady Zarządzającej i ich zastępcy powinni być mianowani na okres trzech lat,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Następujące osoby są mianowane na członków Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy i ich zastępców na okres od dnia 8 listopada 2007 r. do dnia 7 listopada 2010 r.:

I.   PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

pan Willy IMBRECHTS

pan Christian DENEVE

Bułgaria

pan Atanas KOLCZAKOW

pan Petyr HADŻISTOJKOW

Republika Czeska

pani Daniela KUBÍČKOVÁ

pani Martina KAJÁNKOVÁ

Dania

pani Charlotte SKJOLDAGER

pani Tove LOFT

Niemcy

pan Ulrich RIESE

pan Kai SCHÄFER

Estonia

pani Egle KÄÄRATS

Irlandia

pan Daniel KELLY

pani Mary DORGAN

Grecja

pan Trifon GINALAS

pan Konstantinos PETINIS

Hiszpania

pan Mario GRAU-RIOS

pani Pilar CASLA-BENITO

Francja

pani Mireille JARRY

pan Yvan DENION

Włochy

pani Lea BATTISTONI

pan Mario ALVINO

Cypr

pan Leandros NICOLAIDES

pan Marios KOURTELLIS

Łotwa

pan Renārs LŪSIS

pani Jolanta KANČA

Litwa

pani Aldona SABAITIENĖ

pani Aušra STANKIUVIENĖ

Luksemburg

pan Paul WEBER

pan Robert HUBERTY

Węgry

pan András BÉKÉS

pani Mária GROSZMANN

Malta

pan Mark GAUCI

pan Vincent ATTARD

Niderlandy

pan R. FERINGA

pan M.G. DEN HELD

Austria

pani Gertrud BREINDL

pani Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Polska

pani Danuta KORADECKA

pan Daniel PODGÓRSKI

Portugalia

Rumunia

pani Daniela MARINESCU

pan Dan Ion OPREA

Słowenia

pani Tatjana PETRIČEK

pan Jože HAUKO

Słowacja

pan Miloš JANOUŠEK

pani Elena PALIKOVÁ

Finlandia

pan Mikko HURMALAINEN

pani Anna-Liisa SUNDQUIST

Szwecja

pan Bertil REMAEUS

pani Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Zjednoczone Królestwo

pani Elizabeth HODKINSON

pan Malcolm DARVILL

II.   PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

pan François PHILIPS

pan Herman FONCK

Bułgaria

pan Aleksandyr ZAGOROW

pan Iwan KOKAŁOW

Republika Czeska

pan Miroslav KOSINA

pan Jaroslav ZAVADIL

Dania

pan Jan KAHR FREDERIKSEN

pani Lone JACOBSEN

Niemcy

pani Marina SCHROEDER

pan Maximilian ANGERMAIER

Estonia

pan Argo SOON

pan Ülo KRISTJUHAN

Irlandia

pan Sylvester CRONIN

pan Fergus WHELAN

Grecja

pan Ioannis ADAMAKIS

Hiszpania

pan Fernando RODRIGO CENCILLO

pan Dionis OÑA

Francja

pan Gilles SEITZ

pan Henri FOREST

Włochy

pani Cinzia FRASCHERI

pan Diego ALHAIQUE

Cypr

pan Nicos ANDREOU

Ms Maria THEOCHARIDOU

Łotwa

pan Ziedonis ANTAPSONS

pan Mārtiņš PUŽULS

Litwa

Luksemburg

pan Claude FORGET

pan Marcel GOEREND

Węgry

pan Károly GYÖRGY

pan Pál GERGELY

Malta

pan Anthony CASARU

pan Salv SAMMUT

Niderlandy

pan Willem VAN VEELEN

pan Arie  WOLTMEIJER

Austria

pani Julia LISCHKA

pani Karin ZIMMERMANN

Polska

pani Anita NOWAKOWSKA

pani Iwona PAWLACZYK

Portugalia

pan Armando DA COSTA FARIAS

Rumunia

pan Adrian COJOCARU

pani Maria GHIMPU

Słowenia

pani Lučka BÖHM

pani Spomenka GERŽELJ

Słowacja

pan Bohuslav BENDÍK

pan Jaroslav BOBELA

Finlandia

pani Raili PERIMÄKI

pan Erkki AUVINEN

Szwecja

pan Sven BERGSTRÖM

pan Börje SJÖHOLM

Zjednoczone Królestwo

pan Hugh ROBERTSON

pani Liz SNAPE

III.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

Państwo

Członkowie

Zastępcy członków

Belgia

pan André PELEGRIN

pan Ir. Kris DE MEESTER

Bułgaria

Republika Czeska

pan Karel PETRŽELKA

pan Miroslav BURIŠIN

Dania

pan Thomas PHILBERT NIELSEN

pani Anne-Marie RØGE KRAG

Niemcy

pan Thomas HOLTMANN

pan Herbert BENDER

Estonia

pani Heddi LUTTERUS

pan Ilmar LINK

Irlandia

pan Tony BRISCOE

pan Kevin ENRIGHT

Grecja

pan Pavlos KYRIAKONGONAS

pani Natascha AVLONITOU

Hiszpania

pani Pilar IGLESIAS VALCARCE

pan Pere TEIXIDÓ CAMPÁS

Francja

pani Nathalie BUET

pan Patrick LÉVY

Włochy

Cypr

pan Lefteris KARYDIS

pani Christina VASILA

Łotwa

pani Liene VANCĀNE

Litwa

Luksemburg

pan François ENGELS

Węgry

pan Géza BOMBERA

pan Antal SZABADKAI

Malta

pan Joe DELIA

Niderlandy

pan Bob KONING

pan Mario VAN MIERLO

Austria

pani Christa SCHWENG

pan Heinrich BRAUNER

Polska

pan Jacek MĘCINA

Portugalia

pan Marcelino PENA E COSTA

pan José COSTA TAVARES

Rumunia

pan Ovidiu NICOLESCU

pan Adrian IZVORANU

Słowenia

pan Igor ANTAUER

Słowacja

pan Boris MICHALÍK

Finlandia

pan Jyrki HOLLMÉN

pan Rauno TOIVONEN

Szwecja

pani Bodil MELLBLOM

Zjednoczone Królestwo

pani Janet ASHERSON

pan Keith SEXTON

Artykuł 2

Rada przystąpi w późniejszym terminie do mianowania członków, na których stanowiska nie przedstawiono do tej pory kandydatów.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje do celów informacyjnych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2007 r.

W imieniu Rady

R. PEREIRA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1112/2005 (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str. 5).

(2)  Dz.U. C 161 z 5.7.2002, str. 5.

(3)  Dz.U. C 24 z 29.1.2005, str. 2.


Komisja

14.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 271/8


Kursy walutowe euro (1)

13 listopada 2007 r.

(2007/C 271/05)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,4607

JPY

Jen

160,96

DKK

Korona duńska

7,4525

GBP

Funt szterling

0,70470

SEK

Korona szwedzka

9,2805

CHF

Frank szwajcarski

1,6436

ISK

Korona islandzka

88,22

NOK

Korona norweska

7,9090

BGN

Lew

1,9558

CYP

Funt cypryjski

0,5842

CZK

Korona czeska

26,691

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

254,27

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7023

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

3,6445

RON

Lej rumuński

3,4430

SKK

Korona słowacka

32,866

TRY

Lir turecki

1,7601

AUD

Dolar australijski

1,6294

CAD

Dolar kanadyjski

1,3945

HKD

Dolar hong kong

11,3708

NZD

Dolar nowozelandzki

1,9220

SGD

Dolar singapurski

2,1159

KRW

Won

1 342,09

ZAR

Rand

9,8775

CNY

Juan renminbi

10,8581

HRK

Kuna chorwacka

7,3457

IDR

Rupia indonezyjska

13 415,07

MYR

Ringgit malezyjski

4,8933

PHP

Peso filipińskie

62,788

RUB

Rubel rosyjski

35,8350

THB

Bat tajlandzki

46,221


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


14.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 271/9


Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną między Wspólnotą, Algierią, Egiptem, Islandią, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Norwegią, Syrią, Szwajcarią (w tym również Liechtensteinem), Tunezją, Turcją, Wyspami Owczymi oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu i Strefą Gazy

(2007/C 271/06)

W celu utworzenia diagonalnej kumulacji pochodzenia pomiędzy Wspólnotą, Algierią, Egiptem, Islandią, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Norwegią, Syrią, Szwajcarią (w tym również Liechtensteinem), Tunezją, Turcją, Wyspami Owczymi oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu i Strefą Gazy, Wspólnota i kraje zainteresowane informują się wzajemnie, poprzez Komisję Europejską, o obowiązujących regułach pochodzenia z innymi krajami.

Załączona poniżej tabela przedstawia sporządzony w oparciu o zawiadomienia otrzymane ze strony zainteresowanych krajów przegląd protokołów w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulacje diagonalną, z podaniem daty, od której kumulacja taka ma zastosowanie. Poniższa tabela zastępuje poprzednią tabelę (Dz.U. C 229 z 29.9.2007).

Należy przypomnieć, że kumulacja może być stosowana wyłącznie wtedy, gdy kraj końcowej produkcji i końcowego miejsca przeznaczenia zawarły umowy o wolnym handlu przewidujące identyczne reguły pochodzenia, z wszystkimi krajami uczestniczącymi w nabyciu statusu pochodzenia, tj. z wszystkimi krajami, z których pochodzą wszelkie użyte materiały. Materiał pochodzący z kraju, który nie zawarł umowy z krajem końcowej produkcji i końcowego przeznaczenia jest traktowany jako materiał niepochodzący. Szczególne przykłady podano w wyjaśnieniach dotyczących paneurośródziemnomorskich protokołów w sprawie reguł pochodzenia (1).

Należy również przypomnieć, że:

Szwajcaria i Księstwo Liechtensteinu tworzą unię celna;

w odniesieniu do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należą: UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia, dniem, od którego protokoły mają zastosowanie jest 1 listopada 2005 r.

Kody ISO Alfa-2 dla krajów wymienionych w tabeli są następujące:

Algieria

DZ

Egipt

EG

Wyspy Owcze

FO

Islandia,

IS

Izrael

IL

Jordania

JO

Liban

LB

Liechtenstein

LI

Maroko

MA

Norwegia

NO

Szwajcaria

CH

Syria

SY

Tunezja

TN

Turcja

TR

Zachodni Brzeg Jordanu i Strefa Gazy

PS


Data, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujące kumulację diagonalną w strefie paneurośródziemnomorskiej

 

EU

DZ

CH

(EFTA)

EG

FO

IL

IS

(EFTA)

JO

LB

LI

(EFTA)

MA

NO

(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

 

 

1.8.2006

 (2)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

 

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

 (2)

 

 

1.3.2007

 

1.3.2006

 

 

 

 

1.1.2006

 

 

 

1.7.2005

 


(1)  Dz.U. C 83 z 17.4.2007, str. 1.

(2)  W przypadku towarów objętych unią celną WE-Turcja datę ustala się na dzień 27 lipca 2006 r.

W przypadku produktów rolnych datę ustala się na dzień 1 stycznia 2007 r.

W przypadku węgla i wyrobów ze stali kumulacja diagonalna nie ma jeszcze zastosowania.


ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

14.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 271/11


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/9/WE odnosząca się do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

(2007/C 271/07)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej

(oraz dokument referencyjny)

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

CEN

EN 1709:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób — Odbiór techniczny, konserwacja, kontrola i sprawdzenie działania

 

CEN

EN 1908:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób — Urządzenia napinające

 

CEN

EN 1909:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób — Uruchamianie awaryjne i ewakuacja

 

CEN

EN 12385-8:2002

Liny stalowe — Bezpieczeństwo — Część 8: Liny splotkowe napędowe i nośno-napędowe dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób

 

CEN

EN 12385-9:2002

Liny stalowe — Bezpieczeństwo — Część 9: Liny nośne o konstrukcji zamkniętej dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób

 

CEN

EN 12397:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób — Działanie

 

CEN

EN 12927-1:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych — Liny — Część 1: Kryteria doboru lin i ich zakończeń

 

CEN

EN 12927-2:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych — Liny — Część 2: Współczynniki bezpieczeństwa

 

CEN

EN 12927-3:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych — Liny — Część 3: Długie zaploty sześciosplotkowych lin napędowych, nośno-napędowych i holujących

 

CEN

EN 12927-4:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych — Liny — Część 4: Zamocowania końców

 

CEN

EN 12927-5:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych — Liny — Część 5: Magazynowanie, transport, montaż i napinanie

 

CEN

EN 12927-6:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych — Liny — Część 6: Kryteria odkładania

 

CEN

EN 12927-7:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych — Liny — Część 7: Kontrola, naprawa i konserwacja

 

CEN

EN 12927-8:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych — Liny — Część 8: Badania magnetyczne lin (MRT)

 

CEN

EN 12929-1:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób — Wymagania ogólne — Część 1: Wymagania dotyczące wszystkich urządzeń

 

CEN

EN 12929-2:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób — Wymagania ogólne — Część 2: Dodatkowe wymagania dotyczące dwustronnych, dwulinowych, napowietrznych kolei linowych

 

CEN

EN 12930:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób — Obliczenia

 

CEN

EN 13107:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób — Inżynieria budowy

 

CEN

EN 13223:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób — Systemy napędowe i inne wyposażenie mechaniczne

 

CEN

EN 13243:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób — Wyposażenie elektryczne inne niż napędowe

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych — Wagony — Część 1: Zaciski, platformy, hamulce pokładowe, kabiny, siedziska, wózki i ich konserwacja, zaczepy holujące

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych — Wagony — Część: 2 Badanie odporności zacisków na ślizganie

 

CEN

EN 13796-3:2005

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych — Wagony — Część 3: Badania zmęczeniowe

 

Przypis 1

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dow”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 3

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE (2) Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienionej dyrektywą 98/48/WE (3).

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:

CEN — Europejski Komitet Normalizacyjny: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC — Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels. Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI — Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis. Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  Dz.U. L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  Dz.U. L 217, 5.8.1998, str. 18.


14.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 271/14


Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych zgodnie z art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) [Dz.U. C 247 z 13.10.2006, str. 1, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, str. 5, Dz.U. C 182 z 4.8.2007, str. 18]

(2007/C 271/08)

Publikacja wykazu dokumentów pobytowych zgodnie z art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (1) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa dostępne są aktualizowane co miesiąc informacje.

ESTONIA

Nowy wykaz zastępujący wykaz opublikowany w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

Dokumenty zezwalające na pobyt:

1)

dokument tożsamości;

2)

dokument pobytowy w formie naklejki (umieszczanej w dokumencie podróży wydanym przez Estonię lub przez inny kraj).

1.

Dokument tożsamości wydany obywatelowi kraju trzeciego może zawierać następujące uwagi:

zezwolenie na pobyt czasowy ważne do dd/mm/rr/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa;

rezydent długoterminowy WE/ pikaajaline elanik EÜ;

zezwolenie na pobyt stały/alaline elamisluba — wydane nie później niż 31.5.2006.

Taki dokument tożsamości nie stanowi dokumentu podróży uprawniającego do przekraczania granic państwowych. Aby móc przekroczyć granicę, dokument tożsamości należy okazać razem z ważnym paszportem.

2.

Dokument pobytowy w formie naklejki może zawierać następujące uwagi:

zezwolenie na pobyt czasowy/tähtajaline elamisluba;

rezydent długoterminowy WE/pikaajaline elanik EÜ;

zezwolenie na pobyt stały/alaline elamisluba — wydane nie później niż 31.5.2007.

Dokumenty pobytowe mogą zezwalać na pobyt:

czasowy (dokument o okresie ważności nie dłuższym niż 5 lat) lub

stały.

Wszystkie uwagi, z wyjątkiem tych odnoszących się do zezwolenia na pobyt stały, są sporządzane w języku angielskim.


(1)  Dz.U. L 105 z 13.4.2006, str. 1.


14.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 271/15


Aktualizacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) [Dz.U. C 247 z 13.10.2006, str. 25, Dz.U. C 153 z 6.7.2007, str. 9]

(2007/C 271/09)

Publikacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa dostępne są aktualizowane co miesiąc informacje.

HISZPANIA

Granice morskie

Nowe morskie przejście graniczne:

 

Puerto del Rosario (Fuerteventura).

NORWEGIA

Granice powietrzne

Nowe lotnicze przejście graniczne (otwarte 1 października 2007 r.):

 

Moss Lufthavn Rygge.


V Ogłoszenia

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja

14.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 271/16


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 271/10)

1.

W dniu 31 października 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo 3i Group plc („3i Group”, Zjednoczone Królestwo) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Global Garden Products B, S. à r. l. („Global Garden Products”, Luksemburg) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa 3i Group: inwestycje w fundusze inwestycyjne, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzanie inwestycjami w imieniu funduszy inwestycyjnych;

w przypadku Global Garden Products: produkcja i sprzedaż różnego rodzaju elektrycznych narzędzi ogrodowych i sprzętu do użytku domowego i profesjonalnego.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.