ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 153

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
6 lipca 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 153/01

Informacje przekazane zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen

1

2007/C 153/02

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych zgodnie z art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 247 z 13.10.2006, str. 1

5

2007/C 153/03

Aktualizacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 247 z 13.10.2006, str. 25

9

2007/C 153/04

Aktualizacja wzorów dokumentów wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i placówek konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 247 z 13.10.2006, str. 85

15

2007/C 153/05

Aktualizacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej do celów art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 247 z 13.10.2006, str. 17

21

2007/C 153/06

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 247 z 13.10.2006, str. 19

22

PL

 


II Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

6.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/1


Informacje przekazane zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen

(2007/C 153/01)

Artykuł 34 kodeksu granicznego Schengen stanowi, że państwa członkowskie zgłaszają Komisji wykaz dokumentów pobytowych i przejść granicznych, kwoty referencyjne wymagane do przekroczenia ich granic zewnętrznych, ustalane co roku przez organy krajowe, wykaz służb krajowych odpowiedzialnych za kontrolę graniczną i wzory kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych.

I.   Artykuł 31 ust. 1 lit. a): wykaz dokumentów pobytowych

Ustawodawstwo bułgarskie określa zasady dotyczące pobytu osób fizycznych na terytorium Republiki Bułgarii w zależności od ich obywatelstwa (obywatele państw członkowskich UE lub obywatele państw trzecich).

W ustawie regulującej wjazd i pobyt na terytorium Republiki Bułgarii oraz wyjazd z terytorium Republiki Bułgarii obywateli UE i członków ich rodzin przewidziano wydawanie następujących dokumentów:

Zezwolenie na pobyt długoterminowy jest wydawane przez policję krajową i poświadcza prawo obywatela Unii Europejskiej do długoterminowego pobytu w Republice Bułgarii.

Zezwolenie na pobyt stały jest wydawane przez policję krajową i poświadcza prawo obywatela Unii Europejskiej do stałego pobytu w Republice Bułgarii.

Karta długoterminowego pobytu jest wydawana przez właściwy organ i poświadcza prawo członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, który to członek sam nie jest obywatelem UE, do długoterminowego pobytu w Republice Bułgarii.

Karta stałego pobytu jest wydawana przez właściwy organ i poświadcza prawo członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, który to członek sam nie jest obywatelem UE, do stałego pobytu w Republice Bułgarii.

Poniżej podano różne dokumenty tożsamości wydawane obywatelom państw trzecich (cudzoziemcom) i ważne na terytorium Republiki Bułgarii, określone w art. 14 ustawy o bułgarskich dokumentach tożsamości:

1.

Karta długoterminowego pobytu w Republice Bułgarii dla cudzoziemca;

2.

Karta stałego pobytu w Republice Bułgarii dla cudzoziemca;

3.

Karta uchodźcy;

4.

Tymczasowa karta uchodźcy i tymczasowa karta uchodźcy objętego procedurą przyspieszoną;

5.

Poświadczenie wyjazdu uchodźcy z terytorium Republiki Bułgarii;

6.

Poświadczenie wyjazdu bezpaństwowca z terytorium Republiki Bułgarii;

7.

Tymczasowe poświadczenie wyjazdu z terytorium Republiki Bułgarii;

8.

Tymczasowa karta cudzoziemca;

9.

Poświadczenie powrotu cudzoziemca na terytorium Republiki Bułgarii;

10.

Karta cudzoziemca mającego status humanitarny;

11.

Poświadczenie tymczasowej ochrony przysługującej cudzoziemcowi;

12.

Poświadczenie wyjazdu z terytorium Republiki Bułgarii cudzoziemca mającego status humanitarny;

13.

Karta cudzoziemca akredytowanego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym lub konsularnym lub organizacji międzynarodowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Bułgarii.

Wymienione dokumenty są dokumentami tożsamości w rozumieniu prawa bułgarskiego i sporządza się je zgodnie z zaleceniami ICAO DOC 9303.

II.   Artykuł 34 ust. 1 lit. b): wykaz przejść granicznych

1.

Granica bułgarsko-serbska: Bregowo, Wryszka Czuka, Kałotina, Strezimirowci, Oltomanci;

2.

Granica bułgarsko-macedońska: Gjueszewo, Stanke Lisiczkowo, Złatarewo;

3.

Granica bułgarsko-turecka: Małko Tyrnowo, Lesowo, Kapitan Andreewo;

4.

Granica bułgarsko-grecka: Kułata, Ilinden, Kapitan Petko woiwoda;

5.

Granica bułgarsko-rumuńska: Widin – prom, Orjachowo – prom, Ruse – most na Dunaju, Silistra, Kardam, Durankułak;

6.

Porty rzeczne: Widin, Łom, Somovit – Nikopol, Swisztow, Ruse, Tutrakan, Silistra;

7.

Porty morskie: Bałczik, Warna, Burgas, Carewo;

8.

Porty lotnicze: lotnisko w Sofii, lotnisko w Płowdiw, lotnisko w Gornej Orjachowicy, lotnisko w Warnie, lotnisko w Burgas.

III.   Artykuł 34 ust. 1 lit. c): kwoty referencyjne wymagane do przekroczenia granic zewnętrznych państwa

Zgodnie z art. 19 ust. 5 rozporządzenia w sprawie warunków i zasad wydawania wiz, przyjętego dekretem Rady Ministrów nr 97 dnia 11 maja 2002 r., każdy cudzoziemiec pragnący uzyskać wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Republiki Bułgarii jest obowiązany udowodnić, że posiada środki utrzymania wystarczające na pokrycie swoich potrzeb, tj. co najmniej 50 EUR na dzień pobytu i łącznie nie mniej niż 500 EUR. Posiadania wspomnianej kwoty wymaga się również od każdego cudzoziemca w chwili wjazdu na terytorium Republiki Bułgarii, chyba że przedstawi on dokument poświadczający opłacenie z góry usług turystycznych w jego kraju.

IV.   Artykuł 34 ust. 1 lit. d): służby krajowe odpowiedzialne za kontrolę graniczną

Organem odpowiedzialnym za kontrolę na granicach Republiki Bułgarii jest dyrekcja generalna policji krajowej „Policja Graniczna”.

V.   Artykuł 34 ust. 1 lit. e): wzory kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych

Personelowi zatrudnionemu w ambasadach lub konsulatach na terytorium Republiki Bułgarii wydawane są następujące karty identyfikacyjne:

1.

Legitymacje dyplomatyczne wydawane są wyłącznie członkom personelu dyplomatycznego misji zagranicznych oraz członkom ich rodzin w wieku od 14 do 21 lat;

Strona przednia

Image

Strona tylna

Image

2.

Legitymacje konsularne wydawane są wyłącznie członkom personelu dyplomatycznego urzędów konsularnych oraz członkom ich rodzin w wieku od 14 do 21 lat;

Strona przednia

Image

Strona tylna

Image

3.

Legitymacje członków personelu administracyjnego i technicznego wydawane są członkom personelu administracyjnego i technicznego ambasady/konsulatu oraz członkom ich rodzin w wieku od 14 do 21 lat;

Strona przednia

Image

Strona tylna

Image

4.

Legitymacje personelu obsługi wydawane są wyłącznie osobom należącym do tej kategorii oraz członkom ich rodzin w wieku od 14 do 21 lat.

Strona przednia

Image

Strona tylna

Image

Członkami rodziny są osoby pozostające w gospodarstwie domowym urzędnika, a mianowicie:

mąż/żona,

dzieci w wieku do 21 lat, niepozostające w związku małżeńskim, mieszkające z rodzicami,

dzieci w wieku od 21 do 26 lat, niepozostające w związku małżeńskim; mieszkające z rodzicami, studiujące na wyższych uczelniach w Bułgarii. Karta identyfikacyjna jest im wydawana co rok po przedłożeniu zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta w danym roku akademickim,

dzieci niepełnosprawne w wieku powyżej 21 lat, niepozostające w związku małżeńskim, mieszkające z rodzicami i wymagające ich opieki, co zostało potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Karty identyfikacyjne zawierają następujące dane:

nazwa i numer karty,

zdjęcie,

imię (imiona) i nazwisko posiadacza karty,

płeć,

obywatelstwo,

data urodzenia,

misja dyplomatyczna lub urząd konsularny,

stanowisko posiadacza karty (tylko w legitymacjach dyplomatycznych),

oficjalna funkcja (w pozostałych trzech rodzajach kart),

podpis posiadacza karty,

organ wydający,

data wydania,

termin ważności,

podpis dyrektora protokołu dyplomatycznego.


6.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/5


Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych zgodnie z art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opublikowanego w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 247 z 13.10.2006, str. 1

(2007/C 153/02)

Publikacja wykazu dokumentów pobytowych zgodnie z art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa dostępne są aktualizowane co miesiąc informacje.

FRANCJA:

Nowy wykaz zastępujący wykaz opublikowany w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

1.

Pełnoletni cudzoziemcy powinni posiadać następujące dokumenty:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an)

(dokument pobytowy zezwalający na pobyt czasowy zawierający szczegółowe dane dotyczące przyczyn pobytu) (1 rok)

Carte de résident (10 ans)

(karta rezydenta) (10 lat)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 2 ans, 10 ans)

(dokument pobytowy dla Algierczyków z odpowiednimi oznaczeniami zależnie od przyczyn pobytu) (1 rok, 2 lata, 10 lat)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans, permanente)

(dokument pobytowy Wspólnot Europejskich) (1 rok, 5/10 lat, pobyt stały)

karta wydawana wyłącznie obywatelom UE i członkom ich rodzin, nawet jeżeli członkowie ci są obywatelami krajów trzecich

Carte de séjour de l'Espace économique européen (1 an, 5 ans, 10 ans)

(dokument pobytowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) (1 rok, 5 lat, 10 lat)

karta wydawana wyłącznie obywatelom EOG i członkom ich rodzin, nawet jeżeli członkowie ci są obywatelami państw trzecich

Dokumenty pobytowe ważne na okres do 1 roku, wydane do dnia 31 grudnia 2006 r., mogą mieć postać naklejek w paszporcie.

W pozostałych przypadkach, niezależnie od okresu ważności, dokumenty pobytowe wydane od dnia 13 maja 2002 r. mają postać laminowanej karty, odpowiadającej jednolitemu wzorowi europejskiemu.

Produkcji laminowanych dokumentów pobytowych według wzoru francuskiego zaprzestano dnia 12 maja 2002 r., ale pozostaną one jeszcze w obiegu najpóźniej do dnia 12 maja 2012 r.

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires étrangères

(oficjalne zezwolenia o takim samym statusie jak dokumenty pobytowe wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

a)

Titres de séjour spéciaux (specjalne dokumenty pobytowe)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „CMD/A” wydawany szefom misji dyplomatycznych)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d'organisation internationale

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „CMD/M” wydawany szefom misji organizacji międzynarodowych)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „CMD/D” wydawany szefom stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique

(specjalny dokument pobytowe oznaczony „CD/A” wydawany urzędnikom dyplomatycznym)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „CD/M” wydawany wyższym urzędnikom organizacji międzynarodowych)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „CD/D” wydawany urzędnikom o statusie porównywalnym do statusu urzędników dyplomatycznych, którzy są członkami stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires

(specjalny dokument pobytowe oznaczony „CC/C” wydawany urzędnikom konsularnym)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „AT/A” wydawany personelowi administracyjnemu i technicznemu ambasad)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „AT/C” wydawany personelowi administracyjnemu i technicznemu konsulatów)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „AT/M” wydawany personelowi administracyjnemu i technicznemu organizacji międzynarodowych)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „AT/D” wydawany personelowi administracyjnemu i technicznemu przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d'une ambassade

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „SE/A” wydawany personelowi obsługi ambasad)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d'un consulat

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „SE/C” wydawany personelowi obsługi konsulatów)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d'une organisation internationale

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „SE/M” wydawany personelowi obsługi organizacji międzynarodowych)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „SE/D” wydawany personelowi obsługi przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d'un diplomate

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „PP/A” wydawany prywatnemu personelowi dyplomatów)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „PP/C” wydawany prywatnemu personelowi urzędników konsularnych)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „PP/M” wydawany prywatnemu personelowi członków organizacji międzynarodowych)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „PP/D” wydawany prywatnemu personelowi członków stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „EM/A” wydawany związanym z ambasadą nauczycielom lub personelowi wojskowemu o specjalnym statusie)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „EM/C” wydawany związanym z konsulatem nauczycielom lub personelowi wojskowemu o specjalnym statusie)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(specjalny dokument pobytowy oznaczony „EF/M” wydawany urzędnikom międzynarodowym zamieszkałym za granicą).

b)

Dokumenty wydawane w Monako:

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(dokument pobytowy dla rezydentów tymczasowych),

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(dokument pobytowy dla rezydentów zwykłych),

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(dokument pobytowy dla rezydentów uprzywilejowanych),

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(dokument pobytowy dla współmałżonka obywatela Monako).

2.

Małoletni cudzoziemcy powinni posiadać następujące dokumenty:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(dokument podróży dla małoletnich cudzoziemców)

Titre d'identité républicain

(francuski dokument tożsamości)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(wiza powrotna) (małoletni cudzoziemcy niepodlegający warunkom dotyczącym obywatelstwa lub zwolnieni z obowiązku przedstawiania dokumentu pobytowego)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(paszport dyplomatyczny/służbowy/zwykły dla małoletnich dzieci osób posiadających specjalną legitymację Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zawierającą wizę turystyczną)

3.

Lista osób biorących udział w wycieczkach szkolnych na terenie Unii Europejskiej

Uwaga 1:

Należy podkreślić, że poświadczenie złożenia pierwszego wniosku o wydanie dokumentu pobytowego nie upoważnia do wjazdu bez wizy. Natomiast w przypadku wniosku o przedłużenie ważności lub zmianę dokumentu pobytowego poświadczenie złożenia takiego wniosku jest uznawane, o ile zostanie przedłożone wraz ze starym dokumentem.

Uwaga 2:

„Attestations de fonctions” (zaświadczenia o mianowaniu), wydawane przez wydział protokolarny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie mogą zastępować dokumentu pobytowego. Posiadacze tych zaświadczeń muszą również posiadać jeden ze zwykłych dokumentów pobytowych.

MALTA:

Dokumenty pobytowe obywateli państw trzecich wydaje się w formacie odpowiadającym jednolitemu wzorowi zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich. W rubryce „rodzaj dokumentu” w każdym dokumencie wpisuje się jedną z następujących kategorii:

Xogħol (w celu podjęcia zatrudnienia),

Jaħdem għal rasu (w celu prowadzenia działalności gospodarczej),

Temporanju (czasowy),

Residenti fit-tul- KE (rezydent długoterminowy – WE),

Benestant (dysponujący wystarczającymi środkami finansowymi),

Adozzjoni (przysposobienie),

Raġunijiet ta' Saħħa (przyczyny zdrowotne),

Reliġjuż (przyczyny religijne),

Skema- Residenza Permanenti (program stałego pobytu).

W okresie przejściowym, gdy rozpatrywany jest wniosek o wydanie dokumentu pobytowego, wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku, które pełni funkcję karty pobytu czasowego i przeznaczone jest jedynie do użytku krajowego.

Policja imigracyjna wydaje „zaświadczenie imigracyjne” z przyczyn humanitarnych obywatelom państw trzecich, którzy nie posiadają innych dokumentów tożsamości. Dokument taki przeznaczony jest do użytku krajowego w celu ustalenia tożsamości, natomiast nie można się nim posługiwać w podróży.

Obywatelom państw trzecich, będącym członkami rodziny obywateli EOG korzystających z prawa przysługującego im na mocy Traktatu na Malcie, wydaje się dokument pobytowy w postaci stempla w paszporcie.

Małżonka obywatela Malty/wdowę (wdowca) po obywatelu (obywatelce) Malty/dziecko obywatela Malty poniżej 21. roku życia uznaje się za zwolnionych z wymogu posiadania dokumentu pobytowego i w związku z tym może mieszkać i pracować na Malcie. O statusie imigracyjnym takich osób informuje jeden z poniższych stempli w paszporcie:

posiadacz ma prawo do swobodnego przemieszczania się na mocy przepisów sekcji 44 ust. 4 lit. a) Konstytucji Malty,

posiadacz jest zwolniony z wymogu posiadania dokumentu pobytowego na mocy przepisów rozdziału 217 sekcji 4 ust. 1 lit. g) i h) Ustawodawstwa maltańskiego.

NORWEGIA:

Nowy wykaz zastępujący wykaz opublikowany w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

Oppholdstillatelse (dokument pobytowy)

Arbeidstillatelse (zezwolenie na pracę)

Bosettingstillatelse (zezwolenie na osiedlenie/Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały z prawem do pracy)

Dokumenty pobytowe wydane przed dniem 25 marca 2000 r. mają formę stempli (nie naklejek) w dokumentach podróży posiadacza. W przypadku cudzoziemców objętych obowiązkiem wizowym stemple te uzupełnia norweska naklejka wizowa obowiązująca w okresie ważności dokumentu pobytowego. Dokumenty pobytowe wydane po wejściu w życie układu z Schengen dnia 25 marca 2001 r. mają formę naklejki. Jeżeli dokument podróży cudzoziemca opatrzony jest starym stemplem, pozostaje on ważny, dopóki władze norweskie nie zamienią go na nową naklejkę umieszczaną w dokumencie pobytowym.

Wyżej wymienione dokumenty pobytowe nie są dokumentami podróży. W przypadku gdy cudzoziemiec potrzebuje dokumentu podróży, jeden z poniższych dokumentów może służyć jako uzupełnienie pozwolenia na pracę, pobyt lub osiedlenie:

Dokument podróży uchodźcy („Reisebevis” – zielony)

Paszport imigranta („Utlendingspass” – niebieski).

Posiadaczowi jednego z tych dokumentów podróży gwarantuje się pozwolenie na ponowny wjazd na terytorium Norwegii do końca okresu ważności danego dokumentu.

Karta EOG wydawana obywatelom EOG i członkom ich rodzin będącym obywatelami państwa trzeciego. Karty te są zawsze laminowane.

Identitetskort for diplomater (dokument tożsamości dla dyplomatów – czerwony)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (dokument tożsamości dla personelu pomocniczego – brązowy)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (dokument tożsamości dla personelu administracyjnego i technicznego – niebieski)

Identitetskort for utsendte konsuler (dokument tożsamości dla konsulów – zielony)

Naklejka pobytowa/wizowa wydawana posiadaczom paszportów dyplomatycznych, służbowych i urzędowych objętym obowiązkiem wizowym oraz pracownikom misji zagranicznych posiadającym paszport krajowy


6.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/9


Aktualizacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opublikowanego w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 247 z 13.10.2006, str. 25

(2007/C 153/03)

Publikacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa dostępne są aktualizowane co miesiąc informacje.

REPUBLIKA CZESKA:

Nowe lądowe przejście graniczne:

Republika Czeska – Niemcy

Krásný les – Breitenau

FRANCJA:

Nowe informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

Granice powietrzne:

1)

Abbeville

2)

Agen-la Garenne

3)

Ajaccio-Campo dell'Oro

4)

Albi-le Séquestre

5)

Amiens-Glisy

6)

Angers-Marcé

7)

Angoulême-Brie-Champniers

8)

Annecy-Methet

9)

Annemasse

10)

Auxerre-Branches

11)

Avignon-Caumont

12)

Bâle-Mulhouse

13)

Bastia-Poretta

14)

Beauvais-Tillé

15)

Bergerac-Roumanière

16)

Besançon-la Vèze

17)

Béziers-Vias

18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

19)

Bordeaux-Mérignac

20)

Bourges

21)

Brest-Guipavas

22)

Caen-Carpiquet

23)

Cahors-Lalbenque

24)

Calais-Dunkerque

25)

Calvi-Sainte-Catherine

26)

Cannes-Mandelieu

27)

Carcassonne-Salvaza

28)

Castres-Mazamet

29)

Châlons-Vatry

30)

Chambéry-Aix-les-Bains

31)

Charleville-Mézières

32)

Châteauroux-Déols

33)

Cherbourg-Mauperthus

34)

Clermont-Ferrand-Aulnat

35)

Colmar-Houssen

36)

Courchevel

37)

Deauville-Saint-Gatien

38)

Dieppe-Saint-Aubin

39)

Dijon-Longvic

40)

Dinard-Pleurtuit

41)

Dôle-Tavaux

42)

Epinal-Mirecourt

43)

Figari-Sud Corse

44)

Gap-Tallard

45)

Genève-Cointrin

46)

Granville

47)

Grenoble-Saint-Geoirs

48)

Hyères-le Palivestre

49)

Issy-les-Moulineaux

50)

La Môle

51)

Lannion

52)

La Rochelle-Laleu

53)

Laval-Entrammes

54)

Le Castelet

55)

Le Havre-Octeville

56)

Le Mans-Arnage

57)

Le Touquet-Paris-Plage

58)

Lille-Lesquin

59)

Limoges-Bellegarde

60)

Lognes-Emerainville

61)

Lorient-Lann-Bihoué

62)

Lyon-Bron

63)

Lyon-Saint-Exupéry

64)

Marseille-Provence

65)

Meaux-Esbly

66)

Megève

67)

Metz-Nancy-Lorraine

68)

Monaco-Héliport

69)

Montbéliard-Courcelles

70)

Montpellier-Méditérranée

71)

Morlaix-Ploujean

72)

Nancy-Essey

73)

Nantes-Atlantique

74)

Nevers-Fourchambault

75)

Nice-Côte d'Azur

76)

Nîmes-Garons

77)

Orléans-Bricy

78)

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

79)

Paris-Charles de Gaulle

80)

Paris-le Bourget

81)

Paris-Orly

82)

Pau-Pyrénées

83)

Périgueux-Bassillac

84)

Perpignan-Rivesaltes

85)

Poitiers-Biard

86)

Pontarlier

87)

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

88)

Quimper-Pluguffan

89)

Reims-Champagne

90)

Rennes Saint-Jacques

91)

Roanne-Renaison

92)

Rodez-Marcillac

93)

Rouen-Vallée de Seine

94)

Saint-Brieuc-Armor

95)

Saint-Etienne-Bouthéon

96)

Saint-Nazaire-Montoir

97)

Saint-Yan

98)

Strasbourg-Entzheim

99)

Tarbes-Ossun-Lourdes

100)

Toulouse-Blagnac

101)

Tours-Saint-Symphorien

102)

Toussus-le-Noble

103)

Troyes-Barberey

104)

Valence-Chabeuil

105)

Valenciennes-Denain

106)

Vannes-Meucon

107)

Vesoul-Frotey

108)

Vichy-Charmeil

Granice morskie:

1)

Ajaccio

2)

Bastia

3)

Bayonne

4)

Bonifacio

5)

Bordeaux

6)

Boulogne

7)

Brest

8)

Caen-Ouistreham

9)

Calais

10)

Calvi

11)

Cannes-Vieux Port

12)

Carteret

13)

Cherbourg

14)

Concarneau

15)

Dieppe

16)

Douvres

17)

Dunkerque

18)

Fécamp

19)

Granville

20)

Honfleur

21)

La Rochelle-La Pallice

22)

Le Havre

23)

Les Sables-d'Olonne-Port

24)

Le Tréport

25)

L'Ile-Rousse

26)

Lorient

27)

Marseille

28)

Monaco-Port de la Condamine

29)

Nantes-Saint-Nazaire

30)

Nice

31)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

32)

Port-la-Nouvelle

33)

Porto-Vecchio

34)

Port-Vendres

35)

Propriano

36)

Roscoff

37)

Rouen

38)

Saint-Brieuc (maritime)

39)

Saint-Malo

40)

Sète

41)

Toulon

42)

Villefranche-sur-Mer

Granice lądowe:

Ze Szwajcarią

1)

Port lotniczy Bâle-Mulhouse (przejście dla pieszych pomiędzy sektorami)

2)

Bois-d'Amont

3)

Chatel

4)

Col France

5)

Delle route

6)

Evian Port

7)

Ferney-Voltaire

8)

Ferrières-sous-Jougne

9)

Gare de Genève-Cornavin

10)

Goumois

11)

La Cure

12)

Les Verrières route

13)

Moëllesulaz

14)

Pontarlier-gare

15)

Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex

16)

Prévessin

17)

Saint-Gingolph

18)

Saint-Julien-Perly

19)

Saint-Louis autoroute

20)

Saint-Louis-Bâle-gare ferroviaire

21)

Vallard-Thonex

22)

Vallorbe (pociągi międzynarodowe)

23)

Vallorcine

24)

Veigy

Ze Zjednoczonym Królestwem

(stałe połączenie przez kanał)

1)

Gare d'Ashford International

2)

Gare d'Avignon-Centre

3)

Cheriton/Coquelles

4)

Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

5)

Gare de Fréthun

6)

Gare de Lille-Europe

7)

Gare de Londres-Waterloo

8)

Gare de Paris-Nord

Z Andorą

Pas de la Case-Porta

WĘGRY:

Węgry – Serbia

Granice lądowe:

Bácsalmás – Bajmok: przejście otwarte czasowo od dnia 1 września 2006 r.

Tiszasziget – Đjala (Gyála): przejście zamknięte czasowo od dnia 1 września 2006 r.

Węgry – Ukraina

Granice lądowe:

Barabás – Kosino: przejście zamknięte czasowo od dnia 15 września 2006 r.

POLSKA:

Nowe morskie przejście graniczne:

Międzyzdroje: tylko dla obywateli UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej podróżujących na statkach zarejestrowanych w UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej.

SŁOWACJA:

Nowe przejścia graniczne:

Słowacja – Republika Czeska:

Skalica prístavisko – Hodonín přístaviště (rzeczne przejście graniczne)

1.4–31.10 – godziny otwarcia: 9.30–10.00; 11.30–12.00; 13.30–14.00; 15.30–16.00.

Skalica prístavisko – Rohatec přístaviště (rzeczne przejście graniczne)

1.4–31.10 – godziny otwarcia: 10.30–11.30; 14.30–15.30.

Skalica prístavisko – Sudoměřice (Výklopník) (rzeczne przejście graniczne)

1.4–31.10 – godziny otwarcia: 10.45–11.15; 14.45–15.15.

SŁOWENIA:

Nowe informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

Słowenia – Włochy

Granice lądowe:

1)

Fernetiči – Fernetti

2)

Kozina – Pese

3)

Lazaret – S. Bartolomeo

4)

Lipica – Basovizza

5)

Neblo – Venco

6)

Nova Gorica – Gorizia Casa Rossa

7)

Nova Gorica – Gorizia (kolejowe)

8)

Predel – Passo Predil

9)

Rateče – Fusine Laghi

10)

Robič – Stupizza

11)

Sežana – Villa Opicina (kolejowe)

12)

Škofije – Rabuiese

13)

Učeja – Uccea

14)

Vrtojba – S. Andrea

Granice lądowe – lokalny ruch graniczny:

1)

Britof – Molino Vechio (1)

2)

Čampore – Chiampore (1)

3)

Golo Brdo – Mernico

4)

Gorjansko – S. Pelagio (1)

5)

Hum – S. Floriano (1)

6)

Kaštelir – S. Barbara

7)

Klariči – Jamiano (1)

8)

Livek – Polava di Cepletischis (1)

9)

Lokvica – Devetachi

10)

Miren – Merna (1)

11)

Most na Nadiži – Ponte Vittorio

12)

Nova Gorica I – S. Gabriele (1)

13)

Osp – Prebenico Caresana (1)

14)

Plavje – Noghere

15)

Plešivo – Plessiva (1)

16)

Pristava – Gorizia Via Rafut

17)

Repentabor – Monrupino (1)

18)

Robidišče – Robedischis

19)

Socerb – S. Servolo (1)

20)

Solkan – Salcano (1)

21)

Šempeter – Gorizia S. Pietro (1)

22)

Vipolže – Castelleto Versa (1)

Słowenia – Austria

Granice lądowe:

1)

Gederovci – Sicheldorf

2)

Gornja Radgona – Bad Radkersburg

3)

Holmec – Grablach

4)

Jesenice – Rosenbach (kolejowe)

5)

Jezersko – Seebergsattel

6)

Jurij – Langegg

7)

Karavanke – Karawankentunnel

8)

Korensko sedlo – Wurzenpass

9)

Kuzma – Bonisdorf

10)

Libeliče – Leifling

11)

Ljubelj – Loibltunnel

12)

Maribor – Spielfeld (kolejowe)

13)

Mežica – Raunjak

14)

Pavličevo sedlo – Paulitschsattel

15)

Prevalje – Bleiburg (kolejowe)

16)

Sveti Duh na Ostrem vrhu – Großwalz

17)

Radlje – Radlpass

18)

Šentilj – Spielfeld

19)

Šentilj – Spielfeld (autostrada)

20)

Trate – Mureck

21)

Vič – Lavamünd

Granice lądowe – lokalny ruch graniczny:

1)

Cankova – Zelting

2)

Fikšinci – Gruisla

3)

Gerlinci – Pölten

4)

Gradišče – Schloßberg

5)

Kapla – Arnfels

6)

Korovci – Goritz

7)

Kramarovci – St. Anna

8)

Matjaševci – Tauka

9)

Muta – Soboth

10)

Pernice – Laaken

11)

Plač – Ehrenhausen

12)

Remšnik – Oberhaag

13)

Sladki Vrh – Weitersfeld (Murfähre)

14)

Sotina – Kalch

15)

Špičnik – Sulztal

16)

Svečina – Berghausen

Słowenia – Węgry

Granice lądowe:

1)

Čepinci – Kétvölgy

2)

Dolga vas – Rédics

3)

Hodoš – Bajánsenye

4)

Hodoš – Bajánsenye (kolejowe)

5)

Kobilje – Nemesnép

6)

Martinje – Felsőszölnök

7)

Pince – Tornyiszentmiklós

8)

Prosenjakovci – Magyarszombatfa

Słowenia – Chorwacja

Granice lądowe:

1)

Babno Polje – Prezid

2)

Bistrica ob Sotli – Razvor

3)

Dobova – Savski Marof (kolejowe)

4)

Dobovec – Lupinjak

5)

Dragonja – Kaštel

6)

Gruškovje – Macelj

7)

Ilirska Bistrica – Šapjane (kolejowe)

8)

Imeno – Kumrovec (kolejowe)

9)

Jelšane – Rupa

10)

Lendava – Čakovec (kolejowe)

11)

Metlika – Jurovski brod

12)

Metlika – Kamanje (kolejowe)

13)

Obrežje – Bregana

14)

Petišovci – Mursko središče

15)

Petrina – Brod na Kupi

16)

Podgorje – Jelovice

17)

Rakitovec – Buzet (kolejowe)

18)

Rogatec – Đurmanec (kolejowe)

19)

Sečovlje – Plovanija

20)

Sočerga – Požane

21)

Središče ob Dravi – Čakovec (kolejowe)

22)

Središče ob Dravi – Trnovec

23)

Starod – Pasjak

24)

Vinica – Pribanjci

25)

Zavrč – Dubrava Križovljanska

Granice lądowe – przejścia graniczne dla ruchu międzypaństwowego, dostępne także dla obywateli UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej:

1)

Gibina – Bukovje

2)

Imeno – Miljana

3)

Orešje – Mihanović Dol

4)

Ormož – Otok Virje

5)

Podplanina – Čabar

6)

Razkrižje – Banfi

7)

Rigonce – Harmica

8)

Rogatec – Hum na Sutli

9)

Slovenska vas – Bregana naselje

10)

Zg. Leskovec – Cvetlin

Granice lądowe – lokalny ruch graniczny:

1)

Božakovo – Obrež

2)

Brezovica pri Gradinu – Lucija

3)

Brezovica – Brezovica

4)

Drenovec – Gornja Voća

5)

Hotiza – Sveti Martin na Muri

6)

Krasinec – Pravutina

7)

Krmačina – Vivodina

8)

Nova vas ob Sotli – Draše

9)

Novi Kot – Prezid I

10)

Novokračine – Lipa

11)

Osilnica – Zamost

12)

Planina v Podboču – Novo Selo Žumberačko

13)

Podčetrtek – Luke Poljanske

14)

Radovica – Kašt

15)

Rajnkovec – Mali Tabor

16)

Rakitovec – Slum

17)

Rakovec – Kraj Donji

18)

Sedlarjevo – Plavić

19)

Sodevci – Blaževci

20)

Središče ob Dravi I – Preseka

21)

Stara vas/Bizeljsko – Donji Čemehovec

22)

Žuniči – Prilišće

Granice morskie:

1)

Izola – Isola (sezonowe)

2)

Koper – Capodistria

3)

Piran – Pirano

Granice powietrzne:

1)

Ljubljana – Brnik

2)

Maribor – Slivnica

3)

Portorož – Portorose


(1)  Dostępne również dla obywateli UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej

inne przejścia graniczne dostępne jedynie dla posiadaczy zezwoleń w ramach lokalnego ruchu granicznego.


6.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/15


Aktualizacja wzorów dokumentów wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i placówek konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 247 z 13.10.2006, str. 85

(2007/C 153/04)

Publikacja wzorów dokumentów wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i placówek konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa dostępne są aktualizowane co miesiąc informacje.

ESTONIA:

Nowe wzory zastępujące wzory opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

Legitymacja dyplomatyczna

Przód

Image

Tył

Image

Kolor – niebieski

Kategoria A – szef misji i członek jego rodziny

 


Przód

Image

Tył

Image

Kolor – niebieski

Kategoria B – dyplomata i członek jego rodziny

 

Legitymacja służbowa

Przód

Image

Tył

Image

Kolor – czerwony

Kategoria C – pracownik administracyjny i członek jego rodziny

 


Przód

Image

Tył

Image

Kolor – zielony

Kategoria D – członek personelu obsługi i członek jego rodziny

 


Przód

Image

Tył

Image

Kolor – zielony

Kategoria E – prywatna służba domowa

 


Przód

Image

Tył

Image

Kolor – zielony

Kategoria F – pracownik miejscowy

 


Przód

Image

Tył

Image

Kolor – szary

Kategoria HC – konsul honorowy

 

WŁOCHY:

Nowe wzory zastępujące wzory opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

Carta d'identità M.A.E.

(Legitymacja wydawana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(Model 1 (niebieski) – akredytowani członkowie korpusu dyplomatycznego i ich małżonkowie posiadający paszport dyplomatyczny)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(Model 2 (zielony) – członkowie korpusu konsularnego posiadający paszport dyplomatyczny)

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(Model 3 (pomarańczowy) urzędnicy FAO, kategoria II, posiadający paszport dyplomatyczny, służbowy lub zwykły)

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(Model 4 (pomarańczowy) – pracownicy techniczni i administracyjni przedstawicielstw dyplomatycznych posiadający paszport służbowy)

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(Model 5 (pomarańczowy) – pracownicy konsularni posiadający paszport służbowy)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(Model 7 (szary) – pracownicy służby domowej personelu przedstawicielstw dyplomatycznych posiadający paszport służbowy)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(Model 8 (szary) – pracownicy służby domowej personelu placówek konsularnych posiadający paszport służbowy)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(Model 11 (beżowy) – urzędnicy organizacji międzynarodowych, konsule honorowi, pracownicy miejscowi, służba domowa zatrudniona za granicą, która przybyła za swym pracodawcą, rodziny członków korpusu dyplomatycznego i organizacji międzynarodowych, posiadający zwykły paszport)

Uwaga: Modele 6 (pomarańczowy) i 9 (zielony) odpowiednio dla pracowników organizacji międzynarodowych nieposiadających immunitetu dyplomatycznego i zagranicznych konsulów honorowych nie są już wydawane i zostały zastąpione wzorem 11. Dokumenty te są jednak nadal ważne do upływu ich daty ważności.

MOD. MAE/1

Image

Image

MOD. MAE/2

Image

Image

MOD. MAE/3

Image

Image

MOD. MAE/4

Image

Image

MOD. MAE/5

Image

Image

MOD. MAE/7

Image

Image

MOD. MAE/8

Image

Image

MOD. MAE/11

Image

Image


6.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/21


Aktualizacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej do celów art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opublikowanego w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 247 z 13.10.2006, str. 17

(2007/C 153/05)

Publikacja wykazu służb krajowych właściwych do przeprowadzania kontroli granicznej do celów art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa dostępne są aktualizowane co miesiąc informacje.

MALTA:

Nowe służby krajowe właściwe do przeprowadzania kontroli granicznej:

Siły zbrojne Malty.


6.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 153/22


Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opublikowanego w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 247 z 13.10.2006, str. 19

(2007/C 153/06)

Publikacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa dostępne są aktualizowane co miesiąc informacje.

FRANCJA:

Nowe informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

Kwota referencyjna środków utrzymania w okresie pobytu planowanego przez cudzoziemca we Francji lub podczas jego tranzytu przez Francję, jeżeli podróżuje do kraju trzeciego, odpowiada kwocie gwarantowanej minimalnej płacy dziennej we Francji (SMIC), obliczanej na podstawie stawki ustalanej dnia 1 stycznia danego roku.

Kwota ta jest rewaloryzowana okresowo odpowiednio do zmiany wskaźnika kosztów utrzymania we Francji:

automatycznie, za każdym razem, kiedy wskaźnik cen detalicznych wzrasta o ponad 2 %,

na mocy decyzji rządowej – po uzgodnieniach z Krajową Komisją ds. Układów Zbiorowych – w celu przyznania podwyżki wyższej niż wzrost wskaźnika cen detalicznych.

Na dzień 1 lipca 2005 r. dzienna stawka płacy minimalnej (SMIC) wynosi 56,20 EUR.

Aby móc pozostawać na terytorium Francji, osoby posiadające zaświadczenia o zakwaterowaniu („attestation d'accueil”) muszą dysponować kwotą minimalną odpowiadającą połowie stawki dziennej SMIC. Kwota ta wynosi więc 28,10 EUR dziennie.