ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 103

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
8 maja 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia, stanowiska i opinie

 

ZALECENIA

 

Rada

2007/C 103/01

Zalecenie Rady z dnia 19 marca 2007 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) za rok budżetowy 2005

1

2007/C 103/02

Zalecenie Rady z dnia 19 marca 2007 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2005

2

2007/C 103/03

Zalecenie Rady z dnia 19 marca 2007 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2005

3

2007/C 103/04

Zalecenie Rady z dnia 19 marca 2007 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2005

4

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 103/05

Kursy walutowe euro

5

2007/C 103/06

Odnowienie składu członków Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury

6

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2007/C 103/07

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw ( 1 )

7

2007/C 103/08

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw ( 1 )

11

2007/C 103/09

Zmiana w zakresie zobowiązań nałożonych na niektóre regularne usługi lotnicze z tytułu wykonywania usług publicznych w obrębie Autonomicznego Regionu Azorów ( 1 )

14

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja

2007/C 103/10

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

15

 

INNE AKTY

 

Komisja

2007/C 103/11

Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

20

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Rezolucje, zalecenia, stanowiska i opinie

ZALECENIA

Rada

8.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/1


ZALECENIE RADY

z dnia 19 marca 2007 r.

dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) za rok budżetowy 2005

(2007/C 103/01)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając trzecią Konwencję AKP-EWG podpisaną w Lomé dnia 8 grudnia 1984 r. (1),

uwzględniając Umowę wewnętrzną 86/126/EWG w sprawie finansowania i zarządzania pomocą Wspólnoty (2), a w szczególności jej art. 29 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie finansowe z dnia 11 listopada 1986 r. mające zastosowanie do szóstego Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) (3), a w szczególności jego art. 66-73,

po zbadaniu rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu dotyczących szóstego EFR na dzień 31 grudnia 2005 r., a także sprawozdania Trybunału Obrachunkowego dotyczącego roku budżetowego 2005 wraz z odpowiedziami Komisji (4),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zgodnie z art. 29 ust. 3 wyżej wspomnianej Umowy wewnętrznej, Parlament Europejski, na zalecenie Rady, udziela Komisji absolutorium z zarządzania finansowego szóstym EFR,

(2)

ogólna realizacja operacji szóstego EFR przez Komisję w roku budżetowym 2005 była zadowalająca,

NINIEJSZYM ZALECA Parlamentowi Europejskiemu udzielenie Komisji absolutorium z realizacji operacji szóstego EFR za rok budżetowy 2005.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2007 r.

W imieniu Rady

H. SEEHOFER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 86 z 31.3.1986, str. 3.

(2)  Dz.U. L 86 z 31.3.1986, str. 210. Umowa zmieniona decyzją 86/281/EWG (Dz.U. L 178 z 2.7.1986, str. 13).

(3)  Dz.U. L 325 z 20.11.1986, str. 42.

(4)  Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 205.


8.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/2


ZALECENIE RADY

z dnia 19 marca 2007 r.

dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2005

(2007/C 103/02)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając czwartą Konwencję AKP-WE podpisaną w Lomé dnia 15 grudnia 1989 r. (1), zmienioną Umową zawartą na Mauritiusie dnia 4 listopada 1995 r. (2),

uwzględniając Umowę wewnętrzną 91/401/EWG w sprawie finansowania i zarządzania pomocą Wspólnoty na mocy czwartej Konwencji AKP-WE (3), ustanawiającą, między innymi, siódmy Europejski Fundusz Rozwoju (siódmy EFR), a w szczególności art. 33 ust. 3 tej Umowy,

uwzględniając rozporządzenie finansowe z dnia 29 lipca 1991 r. dotyczące rozwoju współpracy finansowej w ramach czwartej Konwencji AKP-WE (4), a w szczególności jego art. 69-77,

po zbadaniu rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu dotyczących operacji siódmego EFR na dzień 31 grudnia 2005 r., a także sprawozdania Trybunału Obrachunkowego dotyczącego roku budżetowego 2005 wraz z odpowiedziami Komisji (5),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zgodnie z art. 33 ust. 3 wyżej wspomnianej Umowy wewnętrznej, Parlament Europejski, na zalecenie Rady, udziela Komisji absolutorium z zarządzania finansowego siódmym EFR,

(2)

ogólna realizacja operacji siódmego EFR przez Komisję w roku budżetowym 2005 była zadowalająca,

NINIEJSZYM ZALECA Parlamentowi Europejskiemu udzielenie Komisji absolutorium z realizacji operacji siódmego EFR za rok budżetowy 2005.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2007 r.

W imieniu Rady

H. SEEHOFER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 229 z 17.8.1991, str. 3.

(2)  Dz.U. L 156 z 29.5.1998, str. 3.

(3)  Dz.U. L 229 z 17.8.1991, str. 288.

(4)  Dz.U. L 266 z 21.9.1991, str. 1.

(5)  Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 205.


8.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/3


ZALECENIE RADY

z dnia 19 marca 2007 r.

dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2005

(2007/C 103/03)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając czwartą Konwencję AKP-WE podpisaną w Lomé dnia 15 grudnia 1989 r. (1), zmienioną Umową zawartą na Mauritiusie dnia 4 listopada 1995 r. (2),

uwzględniając Umowę wewnętrzną w sprawie finansowana i zarządzania pomocą Wspólnoty na mocy drugiego protokołu finansowego do czwartej Konwencji AKP-WE (3) ustanawiającą, między innymi, ósmy Europejski Fundusz Rozwoju (ósmy EFR), a w szczególności art. 33 ust. 3 tej Umowy,

uwzględniając rozporządzenie finansowe z dnia 16 czerwca 1998 r. dotyczące rozwoju współpracy finansowej w ramach czwartej Konwencji AKP-WE (4), a w szczególności jego art. 66-74,

po zbadaniu rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu dotyczących operacji ósmego EFR na dzień 31 grudnia 2005 r., a także sprawozdania Trybunału Obrachunkowego dotyczącego roku budżetowego 2005 wraz z odpowiedziami Komisji (5),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zgodnie z art. 33 ust. 3 wyżej wspomnianej Umowy wewnętrznej, Parlament Europejski, na zalecenie Rady, udziela Komisji absolutorium z zarządzania finansowego ósmym EFR,

(2)

ogólna realizacja operacji ósmego EFR przez Komisję w roku budżetowym 2005 była zadowalająca,

NINIEJSZYM ZALECA Parlamentowi Europejskiemu udzielenie Komisji absolutorium z realizacji operacji ósmego EFR za rok budżetowy 2005.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2007 r.

W imieniu Rady

H. SEEHOFER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 229 z 17.8.1991, str. 3.

(2)  Dz.U. L 156 z 29.5.1998, str. 3.

(3)  Dz.U. L 156 z 29.5.1998, str. 108.

(4)  Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 53.

(5)  Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 205.


8.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/4


ZALECENIE RADY

z dnia 19 marca 2007 r.

dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2005

(2007/C 103/04)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Umowę o Partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), i zmienioną w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga) w dniu 25 czerwca 2005 r. (2)

uwzględniając Umowę wewnętrzną w sprawie finansowana i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy Protokołu Finansowego do Umowy AKP-WE (3) ustanawiającą, między innymi, dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (dziewiąty EFR), a w szczególności art. 32 ust. 3 tej Umowy,

uwzględniając rozporządzenie finansowe z dnia 27 marca 2003 r. mające zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (4), a w szczególności jego art. 96-103,

po zbadaniu rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu dotyczących operacji dziewiątego EFR na dzień 31 grudnia 2004 r., a także sprawozdania Trybunału Obrachunkowego dotyczącego roku budżetowego 2004 wraz z odpowiedziami Komisji (5),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zgodnie z art. 32 ust. 3 wyżej wspomnianej Umowy wewnętrznej, Parlament Europejski, na zalecenie Rady, udziela Komisji absolutorium z zarządzania finansowego dziewiątym EFR,

(2)

ogólna realizacja operacji dziewiątego EFR przez Komisję w roku budżetowym 2005 była zadowalająca,

NINIEJSZYM ZALECA Parlamentowi Europejskiemu udzielenie Komisji absolutorium z realizacji operacji dziewiątego EFR za rok budżetowy 2005.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2007 r.

W imieniu Rady

H. SEEHOFER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.

(2)  Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 4.

(3)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 355.

(4)  Dz.U. L 83 z 1.4.2003, str. 1.

(5)  Dz.U. C 263 z 31.10.2006, str. 205.


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

8.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/5


Kursy walutowe euro (1)

7 maja 2007 r.

(2007/C 103/05)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3615

JPY

Jen

163,31

DKK

Korona duńska

7,4516

GBP

Funt szterling

0,68230

SEK

Korona szwedzka

9,1655

CHF

Frank szwajcarski

1,6471

ISK

Korona islandzka

86,37

NOK

Korona norweska

8,1220

BGN

Lew

1,9558

CYP

Funt cypryjski

0,5826

CZK

Korona czeska

28,167

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

246,20

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6966

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

3,7413

RON

Lej rumuński

3,3120

SKK

Korona słowacka

33,537

TRY

Lir turecki

1,8230

AUD

Dolar australijski

1,6483

CAD

Dolar kanadyjski

1,5028

HKD

Dolar hong kong

10,6428

NZD

Dolar nowozelandzki

1,8442

SGD

Dolar singapurski

2,0613

KRW

Won

1 255,85

ZAR

Rand

9,4161

CNY

Juan renminbi

10,4889

HRK

Kuna chorwacka

7,3458

IDR

Rupia indonezyjska

12 096,93

MYR

Ringgit malezyjski

4,6495

PHP

Peso filipińskie

64,331

RUB

Rubel rosyjski

35,0260

THB

Bat tajlandzki

44,335


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


8.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/6


Odnowienie składu członków Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury

(2007/C 103/06)

Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury został odnowiony na mocy decyzji Komisji 2004/864/WE (1) zmieniającej decyzję 1999/478/WE (2) odnawiającą Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury

Kadencja członka Komitetu trwa trzy lata. Jego mandat jest odnawialny. Mandat członków Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury utworzonego w dniu 1 maja 2004 r. wygasa zatem w dniu 30 kwietnia 2007 r.

Dlatego też Komisja podjęła decyzję o odnowieniu Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury na okres od dnia 1 maja 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r., zgodnie z tym co następuje:

GRUPY INTERESÓW OBJĘTE WPRyb

ILOŚĆ MIEJSC

CZŁONKOWIE

Komitet

 

Członkowie pełnoprawni

Zastępcy członków pełnoprawnych

Prywatni armatorzy

1

PanB. DEAS

Pan J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ

Spółdzielczy armatorzy

1

Pan G. VAN BALSFOORT

Pan J. R. FUERTES GAMUNDI

Organizacje producentów

1

Pan C. OLESEN

Pan S. O'DONOGHUE

Hodowcy mięczaków/skorupiaków

1

Pan G. FUCCI

Pan A. BAEKGAARD

Hodowcy ryb

1

Pan I. STEPHANIS

Pan P. A. SALVADOR

Przetwórcy

1

Pan G. PASTOOR

Pan P. COMMERE

Handlowcy

1

Pan P. BAMBERGER

Pan T. F. GEOGHEGAN

Rybacy i pracownicy etatowi

1

Pan R. OTERO

Pan A. MACEDO

Konsumenci

1

Pan J. GODFREY

 

Środowisko naturalne

1

Pan E. DUNN

Pani C. PHUA

Rozwój

1

Pan J. GOUYEN

Pani B. GOREZ

Grupy robocze

 

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Grupa I

2

Pan J. GARAT PÉREZ

Pan J. L. DE FEUARDENT

Grupa II

2

Pan R. FLYNN

Pan G. BREST

Grupa III

2

Pan M. KELLER

Pan J. A. SUÁREZ LLANOS

Grupa IV

2

Pan N. WICHMANN

Pan J. A. MOZOS


(1)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 91.

(2)  Dz.U. L 187 z 20.7.1999, str. 70.


ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

8.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/7


Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 103/07)

Pomoc nr

XS 164/06

Państwo Członkowskie

Polska

Region

Północny 1.6

Nazwa programu pomocy lub nazwa firmy otrzymującej pomoc indywidualną

Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg, realizujących nowe inwestycje.

Podstawa prawna

art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całościowa kwota przyznanej firmie pomocy indywidualnej

Program pomocy

Roczna całościowa kwota

0,2586 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całościowa kwota

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

Data wykonania

3.11.2006

Okres trwania systemu lub indywidualnej pomocy

Do 31.12.2006

Cel pomocy

Pomoc dla MSP

Tak

Sektory gospodarcze, których pomoc dotyczy

Wszystkie sektory kwalifikowane do przyznania pomocy dla MSP

Tak

Nazwa i adres władzy przyznającej pomoc

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1

PL-82-300 Elbląg

Duża pomoc indywidualna

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak


Nr środka pomocy

XS 170/06

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo (oraz Republika Irlandii)

Region

32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Pomoc doradcza na rzecz tworzenia oprogramowania

Podstawa prawna

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

2006: 70 000 GBP

2007: 86 000 GBP

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

tak

Data realizacji

Od 1.12.2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r.

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

tak

Sektory gospodarki

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

tak

inne usługi

tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry BT34 2DE

United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

tak


Nr środka pomocy

XS 171/06

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Comunidad Valenciana

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Program GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada — tworzenie rozwiązań z zakresu zaawansowanej technologii) na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczący projektów badań przemysłowych ukierunkowanych na osiągnięcie celów technologicznych.

Podstawa prawna

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

3,5 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

tak

Data realizacji

1.1.2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007 r.

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

tak

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6

E-46002 Valencia

Tlf. (34-6) 398 62 91

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

tak


Nr środka pomocy

XS 174/06

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Regione Basilicata

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Ulgi z tytułu inwestycji w innowacje technologiczne, ochronę środowiska, innowacje organizacyjne i innowacje handlowe.

Podstawa prawna

Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

7 mln EUR (1)

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

tak

Data realizacji

21.7.2006

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

tak

Sektory gospodarki

Wydobycie minerałów;

działalność produkcyjna;

wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody;

usługi

nie

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata

I-85100 Potenza

Tel. (39) 0971 66 87 30


Nr środka pomocy

XS 181/06

Państwo członkowskie

Irlandia

Region

Wszystkie regiony

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Dotacje kapitałowe dla hoteli należących do kategorii MŚP (XS/24/2001)

Podstawa prawna

Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

20 mln EUR za okres od 1.1.2007 r. do 31.7.2008 r.

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

tak

Data realizacji

2.2.2001 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.7.2008 r.

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

tak

Sektory gospodarki

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

tak

inne usługi

Sektor usług hotelowych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

tak


(1)  Roczne wydatki przedstawione powyżej stosują się łącznie do obydwu środków wymienionych w podstawie prawnej.


8.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/11


Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 103/08)

Nr środka pomocy

XS 187/06

Państwo członkowskie

Republika Federalna Niemiec

Region

Wszystkie regiony kwalifikujące się do pomocy zgodnie z mapą pomocy regionalnej dla Niemiec na lata 2007-2013

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Program pomocy regionalnej w ramach EPR

Podstawa prawna

ERP-Wirtschaftsplangesetz, ERP-Richtlinie „ERP-Regionalförderprogramm “sowie „Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

21 milionów EUR

Gwarantowane pożyczki

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

Gwarantowane pożyczki

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

Data realizacji

Od 1.1.2007

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2007, względnie do momentu wygaśnięcia obowiązującego rozporządzenia w sprawie wyłączeń dla MŚP

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt am Main

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak


Numer pomocy

XS 2/07

Państwo członkowskie

Polska

Region

Wszystkie 16 województw

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP 2.3)

Przedłużenie (XS133/04)

Podstawa prawna

Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie inwestycji

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 387 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Data realizacji

7.9.2004

Czas trwania

30.6.2008

Cel pomocy

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Numer pomocy

XS 3/07

Państwo członkowskie

Polska

Region

Wszystkie 16 województw

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP doradztwo)

Przedłużenie (XS 134/04)

Podstawa prawna

Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie doradztwa

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 19 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Data realizacji

7.9.2004

Czas trwania

30.6.2008

Cel pomocy

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Numer pomocy

XS 47/07

Państwo członkowskie

Niderlandy

Region

Alle regio's

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Podstawa prawna

Kaderwet EZ-subsidies (versie 01-01-1998)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 34 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Data realizacji

1.1.2007

Czas trwania

1.1.2012

Cel pomocy

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20

2500 EC Den Haag

Nederland


Numer pomocy

XS 127/07

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Cantabria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento

Podstawa prawna

Secciones 1a y 2a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Budżet

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,25 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: —

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Data realizacji

2.3.2007

Czas trwania

31.12.2013

Cel pomocy

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

Consejería de Ganadería, Edificio Europa

E-39011 Santander (Cantabria)

Tfno (34) 942 20 78 60


8.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/14


Zmiana w zakresie zobowiązań nałożonych na niektóre regularne usługi lotnicze z tytułu wykonywania usług publicznych w obrębie Autonomicznego Regionu Azorów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 103/09)

Zgodnie z przepisami komunikatu Komisji (Dz.U. C 115 z 16.5.2002, str. 2) rząd Autonomicznego Regionu Azorów dokonał przeglądu taryf dotyczących zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych nałożonych na regularne usługi lotnicze w obrębie Autonomicznego Regionu Azorów i w następujący sposób zmienił załączniki A i B do wymienionego komunikatu:

„ZAŁĄCZNIK A

Taryfa zwykła w klasie ekonomicznej (RT) (w EUR) w 2007 r.

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

50

174

106

174

174

174

174

174

FLW

50

 

174

106

174

174

174

174

174

GRW

174

174

 

174

174

174

174

174

106

HOR

106

106

174

 

174

174

174

174

172

PDL

174

174

174

174

 

174

174

106

174

PIX

174

174

174

174

174

 

174

174

172

SJZ

174

174

174

174

174

174

 

174

106

SMA

174

174

174

174

106

174

174

 

174

TER

174

174

106

172

174

172

106

174

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira

ZAŁĄCZNIK B

Taryfa dla mieszkańców (RT) (w EUR) w 2007 r

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

42

146

82

146

146

146

146

146

FLW

42

 

146

82

146

146

146

146

146

GRW

146

146

 

94

146

94

94

146

82

HOR

82

82

94

 

146

94

94

146

140

PDL

146

146

146

146

 

146

146

82

146

PIX

146

146

94

94

146

 

94

146

140

SJZ

146

146

94

94

146

94

 

146

82

SMA

146

146

146

146

82

146

146

 

146

TER

146

146

82

140

146

140

82

146

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira”


V Ogłoszenia

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Komisja

8.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/15


Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

(2007/C 103/10)

Po opublikowaniu zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu (1) środków antydumpingowych obowiązujących względem przywozu kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej („kraj, którego dotyczy postępowanie”), Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu tych środków, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (2).

1.   Wniosek o dokonanie przeglądu

Wniosek został złożony w dniu 8 lutego 2007 r. przez Europejską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC) („wnioskodawca”) w imieniu jedynego producenta we Wspólnocie reprezentującego całą wspólnotową produkcję kumaryny.

2.   Produkt

Produktem objętym przeglądem jest kumaryna pochodząca z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępowaniem”), obecnie objęta kodem CN 2932 21 00. Powyższe kody CN podane są jedynie w celach informacyjnych.

3.   Obowiązujące środki

Obecnie obowiązującymi środkami są ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 769/2002 (3), rozszerzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 2272/2004 (4) na przywóz wysyłany z Indii i Tajlandii oraz rozporządzeniem (WE) nr 1650/2006 (5) na przywóz wysyłany z Indonezji i Malezji.

4.   Podstawy dokonania przeglądu

W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu wspólnotowego.

Wnioskodawca przedstawił dowody na to, że w dalszym ciągu dokonywano przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w znaczących ilościach i po cenach dumpingowych.

Biorąc pod uwagę przepisy art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, wnioskodawca ustalił wartość normalną dla Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie ceny w odpowiednim kraju o gospodarce rynkowej, wspomnianym w pkt 5.1 lit. c). Zarzut kontynuacji dumpingu jest oparty na porównaniu wartości normalnej, o której mowa powyżej, z cenami produktu objętego postępowaniem sprzedawanego na wywóz do Wspólnoty.

Obliczony na tej podstawie margines dumpingu jest znaczny.

W odniesieniu do ponownego wystąpienia dumpingu, zarzuca się, iż wywóz do państw trzecich tj. USA i Brazylii jest dokonywany po cenach dumpingowych.

Wnioskodawca przedstawił dowody na to, że w dalszym ciągu dokonywano znaczącego przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu ogólnym jak i pod względem udziału w rynku.

Zarzuca się, że ilości i ceny rozpatrywanego przywożonego produktu mają, poza innymi konsekwencjami, negatywny wpływ na poziom cen stosowany przez przemysł wspólnotowy, powodując znaczny niekorzystny wpływ na sytuację finansową i stan zatrudnienia w przemyśle wspólnotowym.

Wnioskodawca zwraca również uwagę na możliwość dalszego stosowania dumpingu wyrządzającego szkodę. W tym zakresie wnioskodawca przedstawia dowody, iż w przypadku zniesienia środków obecny poziom przywozu produktu objętego postępowaniem prawdopodobnie wzrośnie z powodu istniejących niewykorzystanych mocy produkcyjnych w krajach, których dotyczy postępowanie.

Ponadto wnioskodawca twierdzi, że przemysł wspólnotowy znajduje się w takiej sytuacji, iż ponowne wystąpienie znacznego przywozu po cenach dumpingowych z kraju, którego dotyczy postępowanie, mogłoby prawdopodobnie doprowadzić do pogłębienia szkody wyrządzonej przemysłowi wspólnotowemu, jeżeli środki zostałyby zniesione.

Ponadto wnioskodawca wskazuje, że w okresie wprowadzenia środków eksporterzy/producenci produktu objętego postępowaniem z Chińskiej Republiki Ludowej usiłowali podważyć obowiązujące środki stosując praktyki mające na celu ich obejście, które były zwalczane przy pomocy rozszerzenia środków na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2272/2004 i (WE) nr 1650/2006.

5.   Procedura

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu wygaśnięcia środków, Komisja niniejszym wszczyna przegląd zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

5.1.   Procedura dotycząca określenia prawdopodobieństwa wystąpienia dumpingu i szkody

W toku dochodzenia zostanie ustalone, czy wygaśnięcie środków może doprowadzić do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody.

a)   Kontrola wyrywkowa

Ze względu na dużą liczbę stron uczestniczących w postępowaniu Komisja może podjąć decyzję o zastosowaniu kontroli wyrywkowej, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

(i)   Kontrola wyrywkowa eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie ustalonym w pkt 6 lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt 7, następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw:

nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktów

obroty, w walucie lokalnej, oraz wielkość sprzedaży na wywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem, w tonach, w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r.,

obroty, w walucie lokalnej, oraz wielkość sprzedaży produktu objętego postępowaniem na rynku krajowym, w tonach, w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r.,

obroty, w walucie lokalnej oraz wielkość sprzedaży produktu objętego postępowaniem na wywóz do innych krajów trzecich, w tonach, w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r.,

dokładne określenie rodzaju działalności przedsiębiorstwa w odniesieniu do produkcji produktu objętego postępowaniem oraz wyrażona w tonach wielkość produkcji produktu objętego postępowaniem, moce produkcyjne oraz inwestycje w zakresie mocy produkcyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r.,

nazwy i dokładne określenie rodzaju działalności wszystkich przedsiębiorstw powiązanych (6) uczestniczących w produkcji i/lub sprzedaży (przeznaczonej na wywóz i/lub krajowej) produktu objętego postępowaniem,

wszelkie inne istotne informacje, które mogłyby pomóc Komisji w doborze próby,

poprzez przekazanie wyżej wspomnianych informacji przedsiębiorstwo wyraża zgodę na ewentualne włączenie go do próby. Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie włączone do próby, będzie to dla niego oznaczać konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie dochodzenia na miejscu w zakresie udzielonych odpowiedzi. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie wyrazi zgody na ewentualne włączenie go do próby, zostanie uznane za podmiot niewspółpracujący w dochodzeniu. Konsekwencje braku współpracy określono w pkt 8 poniżej.

Ponadto w celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby eksporterów/producentów Komisja skontaktuje się z władzami kraju wywozu i wszystkimi znanymi jej zrzeszeniami eksporterów/producentów.

(ii)   Kontrola wyrywkowa importerów

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie ustalonym w pkt 6 lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt 7, następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw:

nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktów

łączny obrót przedsiębiorstwa, w euro, w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r.,

łączna liczba pracowników,

dokładne określenie działalności przedsiębiorstwa w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem,

wielkość, w tonach, i wartość, w euro, przywozu do Wspólnoty i odsprzedaży dokonanej na rynku wspólnotowym przywożonego produktu objętego postępowaniem, pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r.,

nazwy i dokładne określenie działalności wszystkich przedsiębiorstw powiązanych (7) uczestniczących w produkcji i/lub sprzedaży produktu objętego postępowaniem,

wszelkie inne istotne informacje, które mogłyby pomóc Komisji w doborze próby,

poprzez przekazanie wyżej wspomnianych informacji przedsiębiorstwo wyraża zgodę na ewentualne włączenie go do próby. Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie włączone do próby, będzie to dla niego oznaczać konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie dochodzenia na miejscu w zakresie udzielonych odpowiedzi. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie wyrazi zgody na ewentualne włączenie go do próby, zostanie uznane za podmiot niewspółpracujący w dochodzeniu. Konsekwencje braku współpracy określono w pkt 8 poniżej.

Ponadto w celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby importerów Komisja skontaktuje się z wszystkimi znanymi zrzeszeniami importerów.

(iii)   Ostateczny dobór próby

Wszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić jakiekolwiek istotne informacje dotyczące doboru próby muszą tego dokonać w terminie określonym w pkt 6 lit. b) ppkt ii).

Komisja zamierza dokonać ostatecznego doboru próby po konsultacji z zainteresowanymi stronami, które wyraziły gotowość włączenia ich do próby.

Przedsiębiorstwa włączone do próby muszą udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, w terminie ustalonym w pkt 6 lit. b) ppkt (iii) i są zobowiązane do współpracy w trakcie dochodzenia.

W przypadku braku wystarczającej współpracy Komisja może oprzeć swoje ustalenia, zgodnie z art. 17 ust. 4 i art. 18 rozporządzenia podstawowego, na dostępnych faktach. Ustalenia oparte na dostępnych faktach mogą być mniej korzystne dla zainteresowanej strony, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w pkt 8 niniejszego zawiadomienia.

b)   Kwestionariusze

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do producentów przemysłu wspólnotowego oraz do wszystkich zrzeszeń producentów we Wspólnocie, do eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej do wszelkich zrzeszeń eksporterów/producentów, do importerów objętych próbą, do wszystkich zrzeszeń importerów wymienionych we wniosku lub którzy współpracowali podczas dochodzenia prowadzącego do wprowadzenia środków będących przedmiotem przeglądu, oraz do władz kraju wywozu, którego dotyczy postępowanie.

c)   Wybór kraju o gospodarce rynkowej

Komisja przewiduje wykorzystanie Indii jako odpowiedniego kraju o gospodarce rynkowej, aby ustalić wartość normalną w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej. Zainteresowane strony są niniejszym proszone o wypowiedzenie się na temat stosowności wyboru tego kraju w szczególnym terminie określonym w pkt 6 lit. c).

d)   Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia swoich opinii, a także informacji innych niż odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. Wymienione informacje i dowody je potwierdzające powinny wpłynąć do Komisji w terminie określonym w pkt 6 lit. b) ppkt (ii) niniejszego zawiadomienia.

Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że wystąpiły one z wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane. Wniosek ten należy złożyć w terminie określonym w pkt 6 lit. a) ppkt (iii) niniejszego zawiadomienia.

5.2.   Procedura oceny interesu Wspólnoty

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego i w przypadku potwierdzenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody, ustalone zostanie, czy utrzymanie lub uchylenie środków antydumpingowych nie będzie sprzeczne z interesem Wspólnoty. Z tego powodu przemysł wspólnotowy, importerzy, reprezentujące ich zrzeszenia, reprezentatywni użytkownicy i reprezentatywne organizacje konsumentów mogą, w terminach ustalonych w pkt 6 lit. a) ppkt (ii) niniejszego zawiadomienia, zgłosić się do Komisji i przekazać stosowne informacje, pod warunkiem że udowodnią istnienie obiektywnego związku pomiędzy swoją działalnością a produktem objętym postępowaniem. Strony, które postąpiły zgodnie z wymogiem określonym w poprzednim zdaniu, mogą wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, w terminie ustalonym w pkt 6 lit. a) ppkt (iii) niniejszego zawiadomienia. Należy zauważyć, iż każda informacja przedstawiona zgodnie z art. 21 zostanie uwzględniona wyłącznie wtedy, gdy będzie poparta udokumentowanymi informacjami w momencie jej przedstawienia.

6   Terminy

a)   Terminy ogólne

(i)   Dla stron zwracających się z prośbą o przesłanie kwestionariusza

Wszystkie zainteresowane strony, które nie współpracowały podczas dochodzenia prowadzącego do wprowadzenia środków będących przedmiotem przeglądu, powinny zwrócić się z prośbą o przesłanie kwestionariusza w jak najkrótszym terminie, lecz nie później niż 15 dni po opublikowaniu niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(ii)   Dla stron zgłaszających się, udzielających odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i przedkładających inne informacje

Wszystkie zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszystkie inne informacje w terminie 40 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z większości praw proceduralnych ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w wyżej wymienionym terminie.

Przedsiębiorstwa wybrane do próby muszą przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu w terminach wskazanych w pkt 6 lit. b) ppkt (iii).

(iii)   Przesłuchania

Wszystkie zainteresowane strony mogą składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w takim samym terminie 40 dni.

b)   Szczególny termin w odniesieniu do kontroli wyrywkowych

(i)

Informacje, o których mowa w pkt 5.1 lit. a) ppkt (i) oraz pkt 5.1 lit. a) ppkt (ii), powinny wpłynąć do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę, iż Komisja zamierza przeprowadzić konsultacje na temat ostatecznego doboru próby z zainteresowanymi stronami, które wyraziły gotowość włączenia ich do próby, w terminie 21 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(ii)

Wszystkie inne informacje istotne dla doboru próby, o których mowa w pkt 5.1 lit. a) ppkt iii), muszą wpłynąć do Komisji w terminie 21 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(iii)

Kwestionariusze wypełnione przez strony objęte próbą muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty powiadomienia ich o włączeniu do próby.

c)   Szczególny termin dotyczący wyboru kraju o gospodarce rynkowej

Strony dochodzenia mogą chcieć wypowiedzieć się na temat stosowności wyboru Indii, które, jak wskazano w pkt 5 lit. c), mają być wykorzystane jako kraj o gospodarce rynkowej w celu ustalenia wartości normalnej w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej. Komentarze muszą wpłynąć do Komisji w terminie 10 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7.   Oświadczenia pisemne, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencja

Wszelkie oświadczenia i wnioski przedkładane przez zainteresowane strony należy składać na piśmie (nie w formie elektronicznej, chyba że ustalono inaczej); należy w nich wskazać nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu zainteresowanej strony. Wszelkie oświadczenia pisemne, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencję dostarczaną przez zainteresowane strony na zasadzie poufności należy oznakować „Limited” (8) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dołączyć do nich wersję bez klauzuli poufności, oznakowaną „DO WGLĄDU ZAINTERESOWANYCH STRON”.

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania ustaleń potwierdzających lub zaprzeczających, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te nie są brane pod uwagę, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

9.   Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10.   Możliwość złożenia wniosku o przegląd na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego

Ponieważ niniejszy przegląd wygaśnięcia jest wszczynany zgodnie z przepisami art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, wynikające z niego ustalenia nie będą prowadzić do zmiany poziomu obowiązujących środków, lecz do podjęcia decyzji o uchyleniu lub utrzymaniu środków zgodnie z art. 11 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

Jeżeli którakolwiek ze stron postępowania uzna, że przegląd poziomu środków w celu umożliwienia zmiany (tzn. podniesienia lub obniżenia) poziomu środków jest uzasadniony, to strona ta może złożyć wniosek o dokonanie przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

Strony, które zamierzają złożyć wniosek o dokonanie takiego przeglądu, przeprowadzanego niezależnie od przeglądu wygaśnięcia, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu, mogą skontaktować się z Komisją używając w tym celu podanego powyżej adresu.


(1)  Dz.U. C 196 z 19.8.2006, str. 2.

(2)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

(3)  Dz.U. L 123 z 9.5.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1854/2003 (Dz.U. L 272 z 23.10.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 18.

(5)  Dz.U. L 311 z 10.11.2006, str. 1.

(6)  Objaśnienia dotyczące pojęcia przedsiębiorstw powiązanych zawiera art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1).

(7)  Objaśnienia dotyczące pojęcia przedsiębiorstw powiązanych zawiera art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93.

(8)  Oznacza to, że dokument służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI GATT 1994 (Porozumienie antydumpingowe).


INNE AKTY

Komisja

8.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 103/20


Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

(2007/C 103/11)

Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu do wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1). Sprzeciw należy zgłosić Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

STRESZCZENIE

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 510/2006

„PARDUBICKÝ PERNÍK”

nr WE: CZ/PGI/005/0408/26.10.2004

CHNP ( ) CHOG (X)

Niniejsze streszczenie zawiera główne elementy specyfikacji produktu przeznaczone do celów informacyjnych.

1.   Właściwy organ państwa członkowskiego:

Nazwa:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adres:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Tel.:

(420) 220 383 111

Faks:

(420) 224 324 718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Grupa

Nazwa:

Sdružení Pardubický perník

Adres:

Rožkova 1009

CZ-530 02 Pardubice

Tel.:

(420) 466 303 637

Faks:

(420) 466 303 637

E-mail:

info@goldfein.cz

Skład:

producenci/przetwórcy (X) inni ( )

3.   Rodzaj produktu

Klasa: 2.4, pierniki

2.   Specyfikacja

(streszczenie wymogów zgodne z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

4.1.   Nazwa: „Pardubický perník”

4.2.   Opis: Pierniki pardubickie są pieczonym wyrobem piekarniczym, produkowanym z mąki pszenicznej, cukru, masy jajowej, miodu pszczelego, dżemów owocowych, tłuszczów roślinnych, kakao, mieszanki przypraw do pierników (cynamon, kolendra, goździki, anyż, ziele angielskie) i substancji spulchniających. Pierniki pardubickie są produkowane w dwóch odmianach:

4.3.   Obszar geograficzny: Obszar geograficzny, na którym produkowane są pierniki pardubickie, obejmuje obszar administracyjny miasta Pardubice włącznie z obszarem administracyjnym gminy Spojil.

4.4.   Dowód pochodzenia: Produkcja pierników pardubickich jest zgodna z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi oraz podlega państwowej kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Rolno-Spożywczą (w tym kontroli zgodności produktu z jego specyfikacją) oraz wewnętrznemu mechanizmowi kontroli HACCP (kontrola punktów krytycznych). Ze względu na prawny wymóg monitorowania produktów wszyscy producenci prowadzą ewidencję wszystkich dostawców surowców, a także odbiorców gotowych produktów. Pierniki nie należą do kategorii świeżych wyrobów piekarniczych, dlatego muszą być pakowane już przez producenta. Konieczne jest też podanie przynajmniej informacji określonych w przepisach, przede wszystkim nazwy, masy i składników produktu oraz nazwy producenta.

4.5.   Metoda produkcji: Technologię produkcji wyrobu piekarniczego pierniki pardubickie stosuje się — z niewielkimi zmianami — od trzystu lat.

Produkcja pierników przebiega w dwóch etapach, które dzieli kilkudniowa przerwa.

Etap pierwszy polega na wyprodukowaniu podstawowego ciasta, które dojrzewa przez kilka dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu produkcji.

Drugi etap rozpoczyna się od wymieszania dojrzałego ciasta z masą jajową, dżemem, przyprawami i środkiem spulchniającym. Powstałą w ten sposób elastyczną masę rozwałkowuje się, a z uzyskanego płatu ciasta wytwarza się alternatywnie:

pierniki opisane w pkt 4.2 lit. a): z ciasta wykrawa się lub wykłuwa identyczne kawałki, które po upieczeniu w piecu nadziewa się i oblewa polewami lub czekoladą, a następnie pakuje w folię opatrzoną niezbędnymi informacjami o produkcie lub

pierniki opisane w pkt 4.2 lit. b): z ciasta wykrawa się lub wykłuwa kawałki ciasta o określonym kształcie (zob. pkt 4.2.) lub elementy, z których buduje się następnie formę przestrzenną (zob. pkt 4.2). Kawałki ciasta piecze się w piecu, a po wystygnięciu oblewa polewą, czekoladą lub pozostawia bez polewy. Przygotowane w ten sposób korpusy dekoruje się ręcznie masą z cukru, tłuszczu lub z czekolady, a następnie pakuje w folię, na której podane są informacje o produkcie.

Cały proces produkcji włącznie z pakowaniem przebiega w zakładach na terenie określonego obszaru geograficznego. Pakowanie bezpośrednio przez producenta jest konieczne ze względu na charakter produktu: transport niezapakowanych gotowych wyrobów spowodowałby obniżenie się ich jakości, ponieważ są oblewane polewą lub zdobione. Wymóg ten został również zawarty w przepisach, zgodnie z którymi trwały wyrób piekarniczy musi być pakowany bezpośrednio przez producenta.

4.6.   Związek: Historię produkcji pierników w Pardubicach prześledzić można wstecz aż do XVI w. Prawo do wyrobu pierników w Pardubicach potwierdziła cesarzowa Maria Teresa Habsburg w 1759 r. Rozkwit tej gałęzi przemysłu nastąpił w XX w., kiedy to obok produkcji rzemieślniczej rozpoczęto produkcję przemysłową. Współcześnie wyjątkową pozycję pierników pardubickich w powszechnej świadomości potwierdzają artykuły w prasie (Noviny Pernštejn, Blesk i. in..) oraz fotografie z wizyty, którą w zakładzie firmy Goldfein CZ złożył ówczesny prezydent Václav Havel. Jak z powyższego wynika, w Pardubicach przez całe lata pracowali i kształcili się wykwalifikowani rzemieślnicy zajmujący się wyrobem pierników, a ich duchowe dziedzictwo przekazywano z pokolenia na pokolenie. Jedną z ważnych umiejętności jest wykonywanie charakterystycznych zdobień pierników pardubickich. Stylu i sposobu zdobienia można się nauczyć wyłącznie w praktyce, uczestnicząc w produkcji pierników. Inne drogi kształcenia w tej dziedzinie nie istnieją.

4.7.   Organ kontrolny:

Nazwa:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Hradci Králové

Adres:

Březhradská 182

CZ-530 32 Hradec Králové

Tel.:

(420) 495 454 110

Faks:

(420) 495 532 518

E-mail:

hradec@szpi.gov.cz

4.8.   Etykietowanie: —


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12.