ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 32

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
14 lutego 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 032/01

Kursy walutowe euro

1

 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2007/C 032/02

Pomoc państwa — Włochy — Pomoc państwa nr C 1/2004 — Ustawa regionalna nr 9/98. Sprostowanie i rozszerzenie toczonego postępowania C 1/2004 na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE ( 1 )

2

2007/C 032/03

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

6

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja

14.2.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 32/1


Kursy walutowe euro (1)

13 lutego 2007 r.

(2007/C 32/01)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3022

JPY

Jen

157,99

DKK

Korona duńska

7,4534

GBP

Funt szterling

0,66995

SEK

Korona szwedzka

9,1660

CHF

Frank szwajcarski

1,6233

ISK

Korona islandzka

88,54

NOK

Korona norweska

8,1110

BGN

Lew

1,9558

CYP

Funt cypryjski

0,5791

CZK

Korona czeska

28,233

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

254,02

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6965

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

3,9100

RON

Lej rumuński

3,3920

SKK

Korona słowacka

34,397

TRY

Lir turecki

1,8270

AUD

Dolar australijski

1,6811

CAD

Dolar kanadyjski

1,5253

HKD

Dolar hong kong

10,1756

NZD

Dolar nowozelandzki

1,8953

SGD

Dolar singapurski

2,0068

KRW

Won

1 223,48

ZAR

Rand

9,4280

CNY

Juan renminbi

10,1131

HRK

Kuna chorwacka

7,3561

IDR

Rupia indonezyjska

11 816,81

MYR

Ringgit malezyjski

4,5577

PHP

Peso filipińskie

63,118

RUB

Rubel rosyjski

34,3220

THB

Bat tajlandzki

44,050


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


V Ogłoszenia

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

Komisja

14.2.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 32/2


POMOC PAŃSTWA — WŁOCHY

Pomoc państwa nr C 1/2004 — Ustawa regionalna nr 9/98. Sprostowanie i rozszerzenie toczonego postępowania C 1/2004 na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE

Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 32/02)

Pismem z dnia 22 listopada 2006 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Włochy o swojej decyzji w sprawie skorygowania i rozszerzenia zakresu toczonego postępowania C 1/2004 na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wymienionego środka pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi na temat wspomnianego środka, którego zakres zostaje przez Komisję skorygowany i rozszerzony, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

B-1049 Brussels

Nr faksu: (32-2) 296 12 42

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom Włoch. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

TEKST STRESZCZENIA

PROCEDURA I KONTEKST

Program pomocy N272/98 został zatwierdzony w 1998 r. Przewiduje on dotacje na inwestycje początkowe w zakresie przemysłu hotelarskiego na Sardynii (Włochy).

Po zatwierdzeniu programu władze Włoch przyjęły przepisy wykonawcze na mocy różnych decyzji administracyjnych, a przede wszystkim dekretu nr 285/99, decyzji (deliberazione) nr 33/4 z dnia 27 lipca 2000 r. oraz decyzji (deliberazione) nr 33/6 z dnia 27 lipca 2000 r., przy czym Komisja nie została poinformowana ani o dekrecie nr 285/99, ani o decyzji nr 33/6.

Zgodnie z decyzjami administracyjnymi nr 285/99 i nr 33/6 pomoc może zostać przyznana na inwestycje, których realizację rozpoczęto przed terminem stosowania pomocy.

W odpowiedzi na skargę, w której wskazano na przypadek naruszenia przepisów dotyczących krajowej pomocy regionalnej polegający na przyznaniu pomocy na inwestycje, które nie były przedmiotem wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem realizacji projektu, Komisja podjęła w dniu 3 lutego 2004 r. decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego: „Pomoc N 272/98 świadczona niezgodnie z przeznaczeniem — decyzja o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE” (sprawa C 1/2004).

POWODY SKORYGOWANIA I ROZSZERZENIA POSTĘPOWANIA

Rozpatrując program pomocy, Komisja skupiła się na analizie faktu nieprzedstawienia jej dwóch z wyżej wymienionych aktów wykonawczych. Jednej z najważniejszych decyzji (nr 33/6) w ogóle nie wspomniano w decyzji o wszczęciu postępowania.

Warto również podkreślić, że co najmniej 28 przypadków przyznania pomocy, rzekomo z naruszeniem zasady konieczności, należy wiązać z decyzją nr 33/6, a nie decyzją nr 33/4, jak błędnie wskazano w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego. Decyzja nr 33/6 („Zasady przejściowe w odniesieniu do pierwszego zaproszenia do składania wniosków (bando)”) stanowi, że wyjątkowo w przypadku pierwszego zaproszenia do składania wniosków wydatki z tytułu prac poniesione po 5 kwietnia 1998 r. (termin wejścia w życie ustawy regionalnej nr 9/98) kwalifikują się do objęcia pomocą.

Ponadto decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego odnosi się do kwestii niezgodnego z prawem stosowania zatwierdzonego programu pomocy w rozumieniu art. 16 rozporządzenia proceduralnego, choć art. 16 zazwyczaj rozumie się jako odniesienie do sytuacji, w której beneficjent zatwierdzonego programu pomocy stosuje pomoc niezgodnie z warunkami konkretnej decyzji lub umowy o udzieleniu pomocy, i w zamierzeniu nie obejmuje sytuacji, w których państwo członkowskie zmieniając istniejący program pomocy, tworzy nową pomoc, która została przyznana bezprawnie (art. 1 lit. c) i f) rozporządzenia proceduralnego).

OCENA

Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej (1) (zwane dalej „wytycznymi”) określają wymóg zawierania w programach pomocy warunku składania wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad danym projektem (pkt 4.2).

Wymóg ten zawarto również w decyzji Komisji z 1998 r. zatwierdzającej omawiany program, zgodnie z którą beneficjenci muszą złożyć wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem.

Wyżej wymienione decyzje administracyjne zezwalają na przyznanie pomocy na projekty, których realizację rozpoczęto przed terminem stosowania pomocy. Wydaje się zatem, że władze włoskie postąpiły niezgodnie z decyzją Komisji z 1998 r. oraz z warunkami określonymi w wytycznych.

W związku z powyższym Komisja uważa, że efekt stymulujący pomocy mógł zostać osłabiony wskutek braku zastosowania pomocy przed faktycznym rozpoczęciem realizacji projektu. Komisja uważa, że taka pomoc, przyznana poza ramami istniejącego programu pomocy i bez uprzedniego zgłoszenia jej Komisji, stanowi pomoc przyznaną nieprawnie w rozumieniu art. 1 lit. f) rozporządzenia nr 659/99, a także wyraża wątpliwość co do zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy przyznanej na projekty inwestycyjne, których realizację rozpoczęto przed terminem stosowania pomocy.

Ponadto wobec braku efektu stymulującego taką pomoc powinno się uznać za pomoc operacyjną, która służy obniżaniu kosztów przedsiębiorstw ponoszonych w związku z prowadzoną przez nich działalnością. Zgodnie z pkt 4.15 wytycznych taki rodzaj pomocy jest zazwyczaj zabroniony. W wyjątkowych przypadkach pomoc operacyjna może jednak zostać przyznana w regionach kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach odstępstwa na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a) — obecnie Sardynia jest takim obszarem — pod warunkiem, że (i) jest ona uzasadniona z uwagi na jej wkład w rozwój regionalny i jej charakter oraz (ii) jej poziom jest proporcjonalny do ograniczeń, które ma złagodzić. Na tym etapie postępowania władze włoskie nie zdołały jednak jeszcze wykazać istnienia takich ograniczeń ani ocenić ich znaczenia.

W związku z powyższym na obecnym etapie postępowania Komisja ma wątpliwości, czy przedmiotową pomoc można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem.

TEKST PISMA

„La Commissione La informa che ha deciso, dopo ulteriori indagini, di rettificare ed estendere l'ambito del procedimento in corso C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO E ANTEFATTI

1.

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (lettera A/31409, registrata come CP 15/2003) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98) (2).

2.

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la comunicazione delle informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3.

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

4.

Il regime di aiuti N 272/98 prevedeva sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime era stato approvato nel 1998 essendo stato giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a).

5.

Dopo l'adozione della decisione con cui la Commissione ha approvato la misura N 272/98, le autorità italiane hanno adottato i regolamenti d'attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative, in particolare il decreto n. 285/99 (3), la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000 coesistente con la n. 33/4. Il Decreto n. 285/99 e la deliberazione n. 33/6 non sono stati portati a conoscenza della Commissione.

6.

In base a due delle decisioni amministrative citate, la n. 285/99 e la n. 33/6, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo bando, agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

7.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, risulta che nel 2002 sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra gli 8 e i 16 milioni di EUR.

8.

Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (4)“Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE”.

9.

Il 26 aprile 2004 una terza parte ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 aprile 2004 e il 30 giugno 2005 le autorità italiane hanno formulato i propri commenti in merito alla stessa decisione.

2.   MOTIVI PER LA RETTIFICA E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

10.

Nel valutare l'aiuto, la Commissione ha concentrato la sua analisi sul fatto che due dei regolamenti d'attuazione sopra citati non sono mai stati portati alla sua conoscenza. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non è affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale.

11.

È opportuno sottolineare che almeno 28 casi di concessione di aiuti in violazione del principio di necessità sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione del 3.2.2004. La deliberazione n. 33/6, “Norma transitoria riferita al 1o bando”, indica che eccezionalmente, per il primo invito a presentare domanda, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/98 (5).

12.

Inoltre, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale considera che si configuri un caso di attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di procedura (6). L'articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell'aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali (articolo 1, lettere c) e f) del Regolamento di procedura).

3.   BREVE SINTESI DELLE RISPOSTE ITALIANE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

13.

La parte terza afferma che il principio dell'effetto incentivante sarebbe rispettato perché i lavori sono cominciati dopo aver presentato la prima domanda di aiuti, nonostante il fatto che tale domanda sia stata introdotta sulla base di un altro regime esistente.

14.

Le autorità italiane si richiamano al regolamento d'attuazione (decreto n. 285/99) che considera come costi ammissibili le spese sostenute dopo la data d'entrata in vigore della legge (quindi dopo il 5.4.1998). La misura avrebbe quindi generato una legittima aspettativa nei beneficiari.

15.

Nelle loro dichiarazioni, infatti, le autorità italiane sostengono che il sistema di concessione degli aiuti previsto dal decreto n. 285/99 (“a sportello”) aveva portato i possibili beneficiari ad avere legittime aspettative quanto all'ammissibilità agli aiuti anche in situazioni in cui i progetti erano già cominciati.

16.

Le autorità italiane indicano che l'attuazione concreta del regime, dopo l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6 del 27.7.2000, ha richiesto per la prima volta il ricorso a una procedura “a bando”; pertanto, il passaggio da una procedura “a sportello” a una procedura “a bando” ha indotto l'amministrazione regionale a includere nel regolamento d'attuazione una clausola che stabiliva che le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del primo bando dovevano essere introdotte di nuovo secondo le forme prescritte. L'amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato domande di aiuti anche per progetti già avviati.

17.

Infine, le autorità italiane sottolineano che la deliberazione n. 33/4, vagliata dai servizi della Commissione, prevede che 'le misure ai sensi dell'articolo 9 debbano essere applicate in osservanza del “de minimis”'.

4.   VALUTAZIONE

18.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

19.

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998 (8) di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell'industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono aver presentato la domanda di aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

20.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente (9) che tale obbligo era soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

21.

Tuttavia, con la decisione amministrativa n. 33/6, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, pare che le autorità italiane non abbiano rispettato le condizioni previste nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

22.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto possa risultare compromesso per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto.

23.

Tale aiuto, concesso al di fuori di ogni regime di aiuto esistente, e senza la notifica preventiva alla Commissione, dovrebbe essere considerato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento n. 659/99.

24.

Inoltre, in mancanza di un effetto d'incentivo, tale aiuto va considerato come aiuto al funzionamento volto solo a sollevare le imprese dai loro normali costi d'esercizio. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, questi tipi di aiuti sono di norma vietati. In via eccezionale, però, essi possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) — che è attualmente il caso della Sardegna — purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. In questa fase del procedimento, tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di tali svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza.

25.

Per quanto riguarda i commenti ricevuti, la Commissione al presente considera che:

(a)

Non è possibile trasferire l'effetto di incentivo da un regime all'altro. Poiché i parametri di ogni regime sono diversi, l'effetto di incentivo è legato ad un regime in particolare e quindi la scelta, per le imprese, nell'applicare un regime o un altro non può essere accettata come una valida ragione che dia ai beneficiari il diritto di affermare di aver rispettato il principio dell'effetto incentivante.

(b)

La Commissione ha approvato le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/98, secondo cui possono essere accettate come ammissibili spese già sostenute, ma questo limitatamente alla conformità con la regola del “de minimis”. Tuttavia l'Italia, per individuare i costi rientranti nella regola del “de minimis”, ha proceduto suddividendo i progetti, distinguendo così le spese ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto da quelle sostenute dopo. Nel caso in cui i costi sostenuti prima della domanda di aiuto siano al di sotto della soglia “de minimis”, l'Italia sostiene la conformità con la regola del “de minimis”. Come già ricordato, il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dispone che la domanda di aiuto debba essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto. Ne deriva che non è possibile considerare come ammissibili le spese sostenute dopo la domanda di aiuto se il progetto, preso nella sua totalità, è cominciato prima.

26.

Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

5.   CONCLUSIONE

27.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. In particolare, la Commissione chiede all'Italia di spiegare il motivo per cui la deliberazione n. 33/6 non le sia stata presentata insieme alla deliberazione 33/4. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

28.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario.

29.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.”


(1)  Dz.U. C 10 z 10.3.1998, str. 74.

(2)  Legge regionale n. 9/98

(3)  Annullato per vizi il 27.7.2000 con decisione del Governo regionale.

(4)  Pubblicata sulla GU C 79/2004.

(5)  Solo la deliberazione n. 33/4 è stata trasmessa, il 2.11.2000, ai servizi della Commissione nel contesto della procedura relativa alle opportune misure in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998.

(6)  Regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [ora art. 88], GU L 83 del 27.3.1999.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998.

(8)  La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.98, SG(98) D/9547.

(9)  Con lettera in data 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Rispondendo a tale esercizio di opportune misure, l'Italia ha presentato solo la deliberazione n. 33/4 e non la deliberazione n. 33/6. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia aveva accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.


14.2.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 32/6


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 32/03)

1.

W dniu 6 lutego 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo MVV Energie AG („MVV”, Niemcy), kontrolowane przez Miasto Mannheim, Niemcy, oraz przedsiębiorstwo GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH („GSW”, Niemcy), kontrolowane wspólnie przez The Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs”, USA) i Cerberus Group („Cerberus”, USA), przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem WGB Wärme GmbH & Co. KG („WGB”, Niemcy), spółkę uprzednio całkowicie kontrolowaną przez GSW, w drodze zakupu papierów wartościowych.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku GSW: wynajem nieruchomości i zarządzanie nimi;

w przypadku Goldman Sachs: bankowość inwestycyjna;

w przypadku Cerberus: inwestycje w środki trwałe i finansowe w różnych branżach na całym świecie;

w przypadku MVV: wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu i wody;

w przypadku Miasta Mannheim: działalność komunalna, wynajem nieruchomości i zarządzanie nimi;

w przypadku WGB: usługi w zakresie kontraktowania energii i zarządzania nieruchomościami.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV na następujący adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.