ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 290E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
29 listopada 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   (komunikat)

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2005 — 2006

 

Posiedzenia od 13 do 16 lutego 2006 r.

 

Poniedziałek, 13 lutego 2006 r.

2006/C 290E/01

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Składanie dokumentów

Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Petycje

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Porządek obrad

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Ochrona kurcząt hodowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa * (debata)

Reforma pomocy państwa 2005-2009 (debata)

Wpływ globalizacji na rynek wewnętrzny (debata)

SOLVIT (debata)

Konfiskata samochodów przez władze greckie (debata)

Narażenie pracowników na sztuczne promieniowanie optyczne ***III (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

11

 

Wtorek, 14 lutego 2006 r.

2006/C 290E/02

PROTOKÓŁ

13

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Klauzula dotycząca praw człowieka i demokracji w umowach UE (debata)

Lokalny ruch graniczny na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich ***I (debata)

Ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (debata)

Głosowanie

Opony bieżnikowane *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Homologacja mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wspólna organizacja rynku suszu paszowego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Uchylenie dwóch rozporządzeń w obszarze polityki pieniężnej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Lokalny ruch graniczny na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Umowa w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Konfiskata samochodów przez władze greckie (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Narażenie pracowników na sztuczne promieniowanie optyczne ***III (głosowanie)

Ochrona kurcząt hodowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa * (głosowanie)

Reforma pomocy państwa 2005-2009 (głosowanie)

Wpływ globalizacji na rynek wewnętrzny (głosowanie)

Klauzula dotycząca praw człowieka i demokracji w umowach UE (głosowanie)

Przegląd niektórych ograniczeń dostępu we Wspólnej Polityce Rybołówstwa (Kwadrat Szetlandzki oraz ograniczony obszar połowu gładzicy) (głosowanie)

Ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Korekty do głosowań z poprzednich posiedzeń

Usługi na rynku wewnętrznym ***I (debata)

Tura pytań (pytania do Rady)

Usługi na rynku wewnętrznym ***I (ciąg dalszy debaty)

Nowy mechanizm finansowania na rzecz rozwoju w ramach celów milenijnych (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

25

ZAŁĄCZNIK I

27

ZAŁĄCZNIK II

36

TEKSTY PRZYJĘTE

70

P6_TA(2006)0045Opony bieżnikowane ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzje 2001/507/WE i 2001/509/WE w celu wprowadzenia obowiązku stosowania Regulaminów nr 109 i 108 EKG/ONZ w sprawie opon bieżnikowanych (COM(2004)0774 — 9916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC))

70

P6_TA(2006)0046Homologacja mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów (COM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC))

71

P6_TA(2006)0047Wspólna organizacja rynku suszu paszowego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (COM(2005)0572) — C6-0410/2005 — 2005/0225 (CNS))

71

P6_TA(2006)0048Uchylenie dwóch rozporządzeń w obszarze polityki pieniężnej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3181/78 oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 1736/79 w obszarze polityki pieniężnej (COM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS))

72

P6_TA(2006)0049Lokalny ruch graniczny ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące lokalnego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich i zmieniającego Konwencję z Schengen oraz Wspólne Instrukcje Konsularne (COM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD))

73

P6_TC1-COD(2005)0006Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 lutego 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich i zmieniającego Konwencję z Schengen

73

P6_TA(2006)0050Umowa w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona (COM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS))

82

P6_TA(2006)0051Konfiskata samochodów przez władze greckieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konfiskaty samochodów przez władze greckie (2005/2005(INI))

83

P6_TA(2006)0052Narażenie pracowników na sztuczne promieniowanie optyczne ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na czynniki fizyczne (sztuczne promieniowanie optyczne) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD))

85

P6_TA(2006)0053Ochrona kurcząt hodowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS))

86

P6_TA(2006)0054Reforma pomocy państwa 2005-2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy pomocy państwa na lata 2005 - 2009 (2005/2165(INI))

97

P6_TA(2006)0055Skutki globalizacji dla rynku wewnętrznegoRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie skutków globalizacji dla rynku wewnętrznego (2004/2225(INI))

104

P6_TA(2006)0056Klazula dotycząca praw człowieka i demokracji w umowach UERezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych przez Unię Europejską (2005/2057(INI))

107

P6_TA(2006)0057Wspólna Polityka Rybołówstwa (Kwadrat Szetlandzki oraz ograniczony obszar połowu gładzicy)Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu niektórych ograniczeń dostępu we Wspólnej Polityce Rybołówstwa (Kwadrat Szetlandzki oraz ograniczony obszar połowu gładzicy) (2005/2190 (INI))

113

P6_TA(2006)0058Ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energiiRezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (2005/2122(INI))

115

ZAŁĄCZNIKSZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WYMAGANEGO PROJEKTU

116

 

Środa, 15 lutego 2006 r.

2006/C 290E/03

PROTOKÓŁ

120

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Prawo do swobody wypowiedzi i poszanowanie wiary religijnej (debata)

Konfrontacja między Iranem a wspólnotą międzynarodową (debata)

Głosowanie

Wspólnotowa licencja kontrolera ruchu lotniczego ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Konfrontacja między Iranem a wspólnotą międzynarodową (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Uroczyste posiedzenie — Austria

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Perspektywy dla Bośni i Hercegowiny (debata)

Sytuacja na Białorusi w związku z wyborami prezydenckimi w dniu 19 marca (debata)

Zwalczanie rasizmu w piłce nożnej (pisemne oświadczenie)

Tura pytań (pytania do Komisji)

Zarządzanie ryzykiem i kryzysami w sektorze rolnym (debata)

Wdrażanie strategii leśnej Unii Europejskiej (debata)

Strategiczne wytyczne dla rozwoju obszarów wiejskich (2007-2013) * (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

128

ZAŁĄCZNIK I

130

ZAŁĄCZNIK II

132

TEKSTY PRZYJĘTE

145

P6_TA(2006)0059Wspólnotowa licencja kontrolera ruchu lotniczego ***IIRezolucja Legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego (10724/2/2005 — C6-0399/2005 — 2004/0146(COD))

145

P6_TA(2006)0060IranRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konfrontacji między Iranem i wspólnotą międzynarodową

145

 

Czwartek, 16 lutego 2006 r.

2006/C 290E/04

PROTOKÓŁ

149

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Porządek dzienny

Składanie dokumentów

Przesunięcie środków

Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Głosowanie

Usługi na rynku wewnętrznym ***I (głosowanie)

Strategiczne wytyczne dla rozwoju obszarów wiejskich (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Nowy mechanizm finansowania na rzecz rozwoju w ramach celów milenijnych (głosowanie)

Prawo do swobody wypowiedzi i poszanowanie wiary religijnej (głosowanie)

Perspektywy dla Bośni i Hercegowiny (głosowanie)

Sytuacja na Białorusi w związku z wyborami prezydenckimi w dniu 19 marca 2006 r. (głosowanie)

Zarządzanie ryzykiem i kryzysami w sektorze rolnym (głosowanie)

Wdrażanie strategii leśnej Unii Europejskiej (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Statystyka dotycząca struktury i działalności oddziałów zagranicznych ***I (debata)

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przegląd strategiczny Międzynarodowego Funduszu Walutowego (debata)

Skład komisji i delegacji

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

Dziedzictwo kulturowe w Azerbejdżanie

Sytuacja na Sri Lance

Guantanamo

Głosowanie

Dziedzictwo kulturowe w Azerbejdżanie (głosowanie)

Guantanamo (głosowanie)

Korekty do głosowania

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

163

ZAŁĄCZNIK I

165

ZAŁĄCZNIK II

184

TEKSTY PRZYJĘTE

343

P6_TA(2006)0061Usługi na rynku wewnętrznym ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskeigo w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (COM(2004)0002 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD))

343

P6_TC1-COD(2004)0001Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 lutego 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym

343

P6_TA(2006)0062Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (Okres programowania 2007- 2013) (COM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS))

379

P6_TA(2006)0063Milenijne Cele RozwojuRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego instrumentu finansowego na rzecz rozwoju w związku z Milenijnymi Celami Rozwoju

396

P6_TA(2006)0064Prawo do wolności wypowiedzi i poszanowania przekonań religijnychRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie prawa do swobody wypowiedzi i poszanowania przekonań religijnych

399

P6_TA(2006)0065Perspektywy dla Bośnii i HercegowinyRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie perspektyw dla Bośni i Hercegowiny

401

P6_TA(2006)0066BiałoruśRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi przed wyborami prezydenckimi w dniu 19 marca 2006 r.

404

P6_TA(2006)0067Zarządzanie ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w rolnictwieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie (2005/2053(INI))

407

P6_TA(2006)0068Realizacja strategii leśnej dla Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie realizacji strategii leśnej dla Unii Europejskiej (2005/2054(INI))

413

P6_TA(2006)0069Dziedzictwo kulturalne w AzerbejdżanieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dziedzictwa kulturalnego w Azerbejdżanie

421

P6_TA(2006)0070GuantanamoRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Guantanamo

423

Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

**I

Procedura współpracy: pierwsze czytanie

**II

Procedura współpracy: drugie czytanie

***

Procedura zgody

***I

Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie

***II

Procedura współdecyzji: drugie czytanie

***III

Procedura współdecyzji: trzecie czytanie

(Typ procedury zależy od podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję.)Informacje dotyczące głosowaniaW przypadku braku odmiennej informacji, Sprawozdawcy poinformowali Przewodniczącego na piśmie o ich stanowisku na temat poprawek.Rozwinięcia skrótów nazw komisji parlamentarnych

AFET

Komisja Spraw Zagranicznych

DEVE

Komisja Rozwoju

INTA

Komisja Handlu Międzynarodowego

BUDG

Komisja Budżetowa

CONT

Komisja Kontroli Budżetowej

ECON

Komisja Gospodarcza i Monetarna

EMPL

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

ENVI

Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ITRE

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

IMCO

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

TRAN

Komisja Transportu i Turystyki

REGI

Komisja Rozwoju Regionalnego

AGRI

Komisja Rolnictwa

PECH

Komisja Rybołówstwa

CULT

Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Środków Przekazu i SportuKomisja Kultury i Edukacji

JURI

Komisja Prawna

LIBE

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

AFCO

Komisja Spraw Konstytucyjnych

FEMM

Komisja Praw Kobiet i Równych Szans

PETI

Komisja Petycji

Rozwinięcia skrótów nazw grup politycznych

PPE-DE

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów

PSE

Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim

ALDE

Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Verts/ALE

Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie

GUE/NGL

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica

IND/DEM

Grupa Niepodległość i Demokracja

UEN

Unia na rzecz Europy Narodów

NI

Niezrzeszeni

PL

 


I (komunikat)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2005 — 2006

Posiedzenia od 13 do 16 lutego 2006 r.

Poniedziałek, 13 lutego 2006 r.

29.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 290/1


PROTOKÓŁ

(2006/C 290 E/01)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

1.   Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.05.

2.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Romano Maria La Russa i Giovanni Rivera poinformowali, iż byli obecni, ale ich nazwiska nie figurują na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

3.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1)

przez komisje parlamentarne:

1.1)

sprawozdania:

Sprawozdanie w sprawie klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych przez Unię Europejską (2005/2057(INI)) — Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Agnoletto Vittorio (A6-0004/2006).

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (COM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca: Daul Joseph (A6-0008/2006).

Sprawozdanie w sprawie reformy pomocy państwa na lata 2005 - 2009 (COM(2005)0107 — 2005/2165(INI)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Hökmark Gunnar (A6-0009/2006).

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3181/78 oraz rozporządzenie Rady nr 1736/79 w obszarze polityki pieniężnej (COM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Berès Pervenche (A6-0010/2006).

*** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów (11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC)) — Komisja Handlu Zagranicznego

Sprawozdawca: Barón Crespo Enrique (A6-0011/2006).

*** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzje 2001/507/WE i 2001/ 509/WE z myślą o wprowadzeniu obowiązku stosowania rozporządzeń 109 i 108 EKG/ONZ dotyczących opon bieżnikowanych (09916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271 (AVC)) — Komisja Handlu Zagranicznego

Sprawozdawca: Barón Crespo Enrique (A6-0012/2006).

Sprawozdanie w sprawie zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie (COM(2005)0074 — 2005/2053(INI)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca: Graefe zu Baringdorf Friedrich-Wilhelm (A6-0014/2006).

Sprawozdanie w sprawie realizacji strategii leśnej dla Unii Europejskiej (COM(2005)0084 — 2005/2054(INI)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca: Kindermann Heinz (A6-0015/2006).

Sprawozdanie w sprawie przeglądu niektórych ograniczeń dostępu we Wspólnej Polityce Rybołówstwa (Kwadrat Szetlandzki oraz ograniczony obszar połowu gładzicy) (COM(2005) 0422 — 2005/2190(INI)) — Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Stihler Catherine (A6-0016/2006).

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca: Berman Thijs (A6-0017/2006).

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona (COM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/ 0168(CNS)) — Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Fraga Estévez Carmen (A6-0018/2006).

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (2005/2122(INI)) — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Rothe Mechtild (A6-0020/2006).

Sprawozdanie w sprawie wpływu globalizacji na rynek wewnętrzny (2004/2225(INI)) — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Herczog Edit (A6-0021/2006).

Sprawozdanie w sprawie rewizji strategicznej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (2005/2121(INI)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Hamon Benoît (A6-0022/2006).

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (Okres programowania 2007- 2013) (COM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca: McGuinness Mairead (A6-0023/2006).

1.2)

zalecenia do drugiego czytania:

***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego (10724/2/2005 — C6-0399/2005 — 2004/0146(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: De Veyrac Christine (A6-0007/2006).

2)

przez posłów:

2.1)

pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0002/2006):

Papadimoulis Dimitrios, Corbett Richard, Landsbergis Vytautas, De Rossa Proinsias, Andrikienė Laima Liucija, Posselt Bernd, Mitchell Gay, Sakalas Aloyzas, Karas Othmar, Panayotopoulos- Cassiotou Marie, Paleckis Justas Vincas, Brejc Mihael, Matsouka Maria, Lynne Elizabeth, Rack Reinhard, Schierhuber Agnes, Moraes Claude, Crowley Brian, Rübig Paul, Pirker Hubert, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Czarnecki Ryszard, Guerreiro Pedro, Doyle Avril, Svensson Eva-Britt, Caspary Daniel, Belohorská Irena, Casaca Paulo, Hennicot-Schoepges Erna, Batzeli Katerina, Manolakou Diamanto- Schwab Andreas, Evans Robert, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Paleckis Justas Vincas, Ó Neachtain Seán, Riera Madurell Teresa, Goudin Hélène, Corbett Richard, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Starkevičiūtė Margarita, Kristensen Henrik Dam, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Kinnock Glenys, Gklavakis Ioannis, Salinas García María Isabel, Papadimoulis Dimitrios, McGuinness Mairead, Papastamkos Georgios, Coveney Simon, Rutowicz Leopold Józef, Miguélez Ramos Rosa, Ebner Michl, Staes Bart, Harkin Marian, Martin David, Doyle Avril, Mölzer Andreas, Posselt Bernd, Vanhecke Frank, Garriga Polledo Salvador, Herranz García María Esther, Gutiérrez-Cortines Cristina, Badia I Cutchet Maria, Carnero González Carlos, del Castillo Vera Pilar, Matsis Yiannakis, Masip Hidalgo Antonio, Purvis John, Moraes Claude, Vidal-Quadras Roca Alejo, Deß Albert, Mitchell Gay, Toussas Georgios, Gahler Michael, Karatzaferis Georgios, Belohorská Irena, Beglitis Panagiotis, Hennicot-Schoepges Erna, Lulling Astrid, Van Hecke Johan, Newton Dunn Bill, Maat Albert Jan, De Rossa Proinsias, Szejna Andrzej Jan, Manolakou Diamanto, Reul Herbert, Andrikienė Laima Liucija, Guerreiro Pedro, Crowley Brian, Aylward Liam, Ryan Eoin, Jensen Anne E., Czarnecki Ryszard, van Nistelrooij Lambert, Montoro Romero Cristobal

2.2)

projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu):

Gentvilas Eugenijus — Projekt rezolucji w sprawie dwudziestej rocznicy katastrofy w Czernobylu (B6-0085/2006).

odesłany

komisja przedm. właśc.: ENVI

 

opinia: AFET, ITRE

Muscardini Cristiana — Projekt rezolucji w sprawie dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym (B6-0092/2006).

odesłany

komisja przedm. właśc.: IMCO

 

opinia: ECON, TRAN

Berlato Sergio, Muscardini Cristiana — Projekt rezolucji w sprawie planu działania w zakresie biomasy (B6-0093/2006).

odesłany

komisja przedm. właśc.: ITRE

 

opinia: AGRI, ENVI

Muscardini Cristiana — Projekt rezolucji w sprawie polityki energetycznej UE (B6-0094/2006).

odesłany

komisja przedm. właśc.: ITRE

 

opinia: ENVI

2.3)

pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

Filip Kaczmarek, w sprawie wolności wyznania w Chinach (0008/2006)

Mario Borghezio, w sprawie zagrożeń dla swobody wypowiedzi europejskich gazet w związku z publikacją karykatur wykpiwających Mahometa i islam (0009/2006)

Frank Vanhecke, Philip Claeys i Koenraad Dillen, w sprawie reakcji świata islamskiego na publikację karykatur w duńskiej gazecie Jyllands-Posten (0010/2006)

3)

przez delegację Parlamentu do komitetu pojednawczego:

***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na czynniki fizyczne (promieniowanie optyczne) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (03668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)) — Delegacja Parlamentu Europejskiego w Komitecie porozumiewawczym

Sprawozdawca: Őry Csaba (A6-0026/2006).

4.   Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 59, 60, 61, 62, 63/2005 upadły, ponieważ nie uzyskano wymaganej liczby podpisów.

5.   Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Komunikat Komisji o działaniach podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu przyjętych w trakcie sesji w grudniu 2005 r. został rozesłany.

6.   Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru z dniem wskazanym poniżej, zostały przekazane, zgodnie z art. 191 ust. 5 Regulaminu, właściwej komisji:

Dnia 31.01.2006

Hedi Feibel (nr 1/2006);

Ferdo Colak (nr 2/2006);

Lutz Krajinski i Gottfried Preising (Velo-Pilgertour-Team) (nr 3/2006);

Ursula Winter et Hans-Jürgen Mielenz (nr 4/2006);

Irmgard Ghodss (nr 5/2006);

Gerhard Bühler (nr 6/2006);

Rüdiger Vosloh (nr 7/2006);

Angelika Samuels (nr 8/2006);

Corinna Gram (nr 9/2006);

Patrick Culhane (Cappagh Farmers Support Group) (nr 10/2006);

Vaclav Sroub (nr 11/2006);

David McKee (nr 12/2006);

David Hernandez (nr 13/2006);

Timothy Harrington (nr 14/2006);

Arum Rattan (nr 15/2006);

Sinéad Quinn (nr 16/2006);

Anston Park Junior School (wraz z 30 podpisami) (nr 17/2006);

Darryl Williams (nr 18/2006);

Rafael Cañada Núñez (Asociación ciudadana „Autopista No”) (nr 19/2006);

Parque y Jardín de la Plaza José-María Orense y colindantes, de Valencia, Asociación de Vecinos (nr 20/2006);

Juan Ignacio Valero Gómez (nr 21/2006);

Matti Niemelä (Dynamic Therapy Center Oy) (nr 22/2006);

Luigina De Santis (Fédération Européenne des Retraités et Personnes Agées) (ponad 400 000 podpisów) (nr 23/2006);

Jacques Suchet (nr 24/2006);

Teresa Jakubowska (Parti anticlerical RACJA) (nr 25/2006);

Rita Pirrotte (nr 26/2006);

Angelo Morini (Movimento federalista europeo) (wraz z 97 podpisami) (nr 27/2006);

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia (nr 28/2006);

Giovanna Cavalieri (nr 29/2006);

Maria Gabriella Gavioli (nr 30/2006);

Giampiero Angeli (wraz z 21 podpisami) (nr 31/2006);

Carmine D'Imperio (nr 32/2006);

Giuseppe Borriello (nr 33/2006);

Constant Verbraeken (nr 34/2006);

Loohuis (Gemeente Haaksbergen) (nr 35/2006);

Th. van der Ven (nr 36/2006);

Rolf Edman (Träkumla Rom AB) (nr 37/2006);.

Wojciech Pomorski (nr 38/2006);

Thaleia Kokka (nr 39/2006);

Georgios Foutsitzis (nr 40/2006);

Emmanouil Nikolaidis (nr 41/2006);

Konstantinos Antzas (nr 42/2006);

Christian Schulz (nr 43/2006);

Konstantinos Lympouridis (nr 44/2006).

7.   Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczoną kopię następującego dokumentu:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Ukrainą dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych.

8.   Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (wersja ujednolicona) (3649/2/2005 — C6-0049/2006 — 2003/0333(COD))

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG (3659/6/2005 — C6-0050/2006 — 2002/0254(COD))

zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dalszej europejskiej współpracy w zakresie zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym (3666/1/2005 — C6-0044/2006 — 2004/0239(COD))

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające środki towarzyszące dla krajów objętych protokołem w sprawie cukru dotkniętych reformą systemu cukrowego UE (3673/1/2005 — C6-0043/ 2006 — 2005/0117(COD))

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia we Wspólnocie międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3051/95 (3601/2006 — C6-0048/2006 - 2003/0291(COD)).

9.   Porządek obrad

Następnym punktem porządku dziennego było ustalenie porządku obrad.

Projekt końcowy porządku dziennego posiedzenia plenarnego w lutym (PE 368.298/PDOJ) został rozesłany, a następnie, zgodnie z art. 132 Regulaminu, zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 13.02.2006 - 16.02.2006

poniedziałek

bez zmian

wtorek

bez zmian

środa

Grupa ALDE złożyła trzy wnioski po terminie ustalonym w art. 132 ust. 1 Regulaminu. Przewodniczący postanowił jednakże, stwierdziwszy brak sprzeciwu, przedłożyć je do zatwierdzenia przez Parlament:

wniosek grupy ALDE w sprawie udzielenia głosu więcej niż jednemu mówcy na grupę polityczną w debacie na temat oświadczeń Rady i Komisji, dotyczących prawa do wolności słowa i poszanowania wyznania religijnego (punkt 55 końcowego projektu porządku dziennego);

wniosek grupy ALDE mający na celu zakończenie debaty złożeniem projektów rezolucji;

wniosek grupy ALDE mający w konsekwencji na celu przełożenie na przyszłą sesję oświadczeń Rady i Komisji w sprawie perspektyw dla Bośni i Hercegowiny (punkt 30 końcowego projektu porządku dziennego).

Głos zabrała Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, która uzasadniła wniosek.

Głos zabrali: w sprawie wniosków Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, który wyraził życzenie, aby trzy wnioski zostały poddane pod głosowanie łączne, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, który wyraził sprzeciw wobec głosowania łącznego,oraz Daniel Cohn-Bendit.

Głosowanie w sprawie pierwszego wniosku grupy ALDE:

Parlament odrzucił wniosek.

Głosowanie w sprawie drugiego wniosku grupy ALDE:

W GE (przy 108 głosach za, 72 głosach przeciw, 15 wstrzymało się), Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrał Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, który zaproponował, aby głosowanie w sprawie projektów rezolucji zostało wpisane do porządku obrad następnej sesji.

Głos zabrali: w nawiązaniu do tego wniosku Monica Frassoni, Johannes Voggenhuber, Hans-Gert Poettering, Daniel Cohn-Bendit, Martin Schulz, Bernd Posselt i Johannes Voggenhuber.

W trybie głosowania elektronicznego (99 za, 113 przeciw, 9 wstrzymało się), Parlament odrzucił wniosek Hannesa Swobody. Głosowanie zostało zatem wpisane do porządku obrad bieżącej sesji.

Termin złożenia:

projekty rezolucji: wtorek 14.02.2006 do godz. 10

wspólne projekty rezolucji i poprawki: środa 15.02.2006 do godz. 10

Głosowanie: czwartek 16.02.2006.

Głosowanie w sprawie trzeciego wniosku grupy ALDE:

Głos zabrał José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, który uznał, że nie należy poddawać pod głosowanie tego wniosku. Przewodniczący przyłączył się do tego stanowiska.

czwartek

bez zmian

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

10.   Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Nirj Deva, Magda Kósáné Kovács, Antolín Sánchez Presedo, Gisela Kallenbach, Jean-Claude Martinez, Mojca Drčar Murko, Pedro Guerreiro, Catherine Trautmann, Georgios Karatzaferis, Józef Pinior, Tunne Kelam, Jan Tadeusz Masiel, Stavros Lambrinidis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pasqualina Napoletano, Urszula Krupa, Marc Tarabella, Sarah Ludford, Zita Pleštinská, Alexander Lambsdorff, Marie-Noëlle Lienemann, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Gerard Batten, Henri Weber, Maria Badia I Cutchet, Bruno Gollnisch, Véronique De Keyser, Evangelia Tzampazi, Marios Matsakis, Eluned Morgan, Georgios Toussas, James Hugh Allister, Danutė Budreikaitė, Csaba Sándor Tabajdi, Dariusz Rosati, Bogusław Rogalski i Jeffrey Titford.

11.   Ochrona kurcząt hodowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt hodowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa [COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Thijs Berman (A6-0017/2006).

Głos zabrał Markos Kyprianou (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Wiceprzewodnicząca

Thijs Berman przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Åsa Westlund (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Esther Herranz García w imieniu grupy PPE-DE, Marc Tarabella w imieniu grupy PSE, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, Jeffrey Titford w imieniu grupy IND/DEM, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy UEN, Jean-Claude Martinez niezrzeszony, Elisabeth Jeggle, María Isabel Salinas García, Carl Schlyter, Albert Jan Maat i Csaba Sándor Tabajdi.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mojca Drčar Murko, James Nicholson, David Martin, Ioannis Gklavakis, Karin Scheele, Neil Parish, Ambroise Guellec i Markos Kyprianou.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 14.02.2006.

12.   Reforma pomocy państwa 2005-2009 (debata)

Sprawozdanie w sprawie reformy pomocy państwa 2005-2009 [2005/2165(INI)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A6-0009/2006).

Gunnar Hökmark przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Neelie Kroes (członkini Komisji).

Głos zabrali: Miloš Koterec (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), José Manuel García-Margallo y Marfil w imieniu grupy PPE-DE, Gilles Savary w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Diamanto Manolakou w imieniu grupy GUE/NGL, Graham Booth w imieniu grupy IND/DEM, James Hugh Allister niezrzeszony, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ieke van den Burg, Helmuth Markov, Zsolt László Becsey i Katerina Batzeli.

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: David Casa, Antolín Sánchez Presedo, Ján Hudacký, Giovanni Pittella, Corien Wortmann-Kool, Riitta Myller, Rolf Berend, Paolo Cirino Pomicino i Neelie Kroes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 14.02.2006.

13.   Wpływ globalizacji na rynek wewnętrzny (debata)

Sprawozdanie w sprawie wpływu globalizacji na rynek wewnętrzny [2004/2225(INI)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0021/2006).

Edit Herczog przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Helmuth Markov (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Zuzana Roithová w imieniu grupy PPE-DE, Danutė Budreikaitė w imieniu grupy ALDE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Andreas Mölzer niezrzeszony, Othmar Karas, Zita Pleštinská i Charlie McCreevy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 14.02.2006.

14.   SOLVIT (debata)

Pytanie ustne (O-0087/2005/rév.) zadane przez Arlene McCarthy, w imieniu komisji IMCO, do Komisji: SOLVIT (B6-0001/2006)

Arlene McCarthy (autorka) zadała pytanie ustne.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS

Wiceprzewodniczący

Charlie McCreevy (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Malcolm Harbour w imieniu grupy PPE-DE, Edit Herczog w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Adam Jerzy Bielan w imieniu grupy UEN, Danutė Budreikaitė i Charlie McCreevy.

Debata została zamknięta.

15.   Konfiskata samochodów przez władze greckie (debata)

Sprawozdanie w sprawie konfiskaty samochodów przez władze greckie [2005/2005(INI)] — Komisja Petycji.

Sprawozdawca: Michael Cashman (A6-0394/2005).

Michael Cashman przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał László Kovács (członek Komisji).

Głos zabrali: Marie Panayotopoulos-Cassiotou w imieniu grupy PPE-DE, Maria Matsouka w imieniu grupy PSE, David Hammerstein Mintz w imieniu grupy Verts/ALE, Alessandro Battilocchio niezrzeszony, László Kovács, Michael Cashman, z uwagami wyjaśniającymi, dotyczącymi zawartości sprawozdania, Marie Panayotopoulos-Cassiotou i László Kovács.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 14.02.2006.

16.   Narażenie pracowników na sztuczne promieniowanie optyczne ***III (debata)

Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztuczne promieniowanie optyczne) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) [PE-CONS 3668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego

Sprawozdawca: Csaba Őry (A6-0026/2006).

Csaba Őry przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE-DE, Stephen Hughes w imieniu grupy PSE, Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Anja Weisgerber, Karin Jöns, Marian Harkin, Harald Ettl, Marios Matsakis i Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 14.02.2006.

17.   Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny posiedzenia w kolejnym dniu (dokument „Porządek dzienny” PE 368.298/OJMA).

18.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.25.

Julian Priestley

Sekretarz Generalny

Josep Borrell Fontelles

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Ryszard Czarnecki, Daul, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy- Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Obserwatorzy:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


Wtorek, 14 lutego 2006 r.

29.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 290/13


PROTOKÓŁ

(2006/C 290 E/02)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Miroslav OUZKÝ

Wiceprzewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.

2.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1)

przez Radę i Komisję:

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załącznika XI (COM(2006)0007 — C6-0029/2006 — 2006/0008(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: EMPL

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (nowelizacja) (COM(2005)0587 — C6-0038/2006 — 2005/0237 (COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: TRAN

 

opinia: ENVI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów (COM(2005)0593 — C6-0039/2006 — 2005/0242 (COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: TRAN

 

opinia: JURI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia partnerskiego w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka (COM(2005)0692 — C6-0040/2006 — 2005/0280(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: PECH

 

opinia: DEVE, BUDG

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie specjalnych środków w celu wsparcia hodowli jedwabników (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0004 — C6-0042/2006 — 2006/0003(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenie (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (COM(2005)0676 — C6-0442/2005 — 2005/0258 (COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: EMPL

2)

przez komitet pojednawczy:

Wspólny tekst zatwierdzony przez komitet pojednawczy w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (03668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)).

3.   Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.

DZIEDZICTWO KULTUROWE W AZERBEJDŻANIE

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda i Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE, w sprawie dziedzictwa kulturowego w Azerbejdżanie (B6-0111/2006),

Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego w południowym Kaukazie (B6-0115/2006),

Frédérique Ries, Thierry Cornillet i Bernard Lehideux w imieniu grupy ALDE, w sprawie zniszczenia dziedzictwa kulturowego w Azerbejdżanie (B6-0126/2006),

Charles Tannock, Bernd Posselt, Ioannis Kasoulides, Jürgen Schröder i Jacques Toubon w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie dziedzictwa w Azerbejdżanie (B6-0129/2006),

Michał Tomasz Kamiński i Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, w sprawie zniszczenia dziedzictwa ormiańskiego przez Azerbejdżan (B6-0130/2006),

Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie dziedzictwa na terytorium Azerbejdżanu (B6-0134/2006).

II.

SYTUACJA NA SRI LANCE

Pasqualina Napoletano i Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy PSE, w sprawie Sri Lanki (B6-0110/2006),

Esko Seppänen i André Brie w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Sri Lanki (B6-0116/2006),

Eoin Ryan w imieniu grupy UEN, w sprawie Sri Lanki (B6-0128/2006),

Sajjad Karim i Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Sri Lance (B6-0131/ 2006),

Geoffrey Van Orden, Bernd Posselt, Jürgen Schröder, Charles Tannock i Philip Bradbourn w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji na Sri Lance (B6-0132/2006),

Frithjof Schmidt, Jean Lambert, Gérard Onesta i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Sri Lance (B6-0133/2006).

III.

GUANTANAMO

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Martine Roure i Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE, w sprawie Guantanamo (B6-0112/2006),

Giusto Catania, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, André Brie, Marco Rizzo i Willy Meyer Pleite w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie kary śmierci w Stanach Zjednoczonych i Guantanamo (B6-0117/2006),

Simon Coveney i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Guantanamo (B6-0118/2006),

Sarah Ludford, Cecilia Malmström i Sajjad Karim w imieniu grupy ALDE, w sprawie Guantanamo (B6-0127/2006),

Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Guantanamo (B6-0135/2006).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

4.   Klauzula dotycząca praw człowieka i demokracji w umowach UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych przez Unię Europejską [2005/2057(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Vittorio Agnoletto (A6-0004/2006).

Vittorio Agnoletto przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Fernando Fernández Martín (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Glyn Ford (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Giorgos Dimitrakopoulos w imieniu grupy PPE-DE, Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy PSE, Sajjad Karim w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Simon Coveney, Richard Howitt, Raül Romeva i Rueda, Bruno Gollnisch, Georgios Papastamkos, Panagiotis Beglitis, Cem Özdemir, Philip Claeys i Bogusław Sonik.

PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Józef Pinior, Bernat Joan i Marí, Justas Vincas Paleckis, Libor Rouček, John Attard-Montalto, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai i Benita Ferrero-Waldner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 14.02.2006.

5.   Lokalny ruch graniczny na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące lokalnego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich i zmieniającego Konwencję z Schengen oraz Wspólne Instrukcje Konsularne [COM(2005)0056 —C6-0049/2005 — 2005/0006(COD)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Mihael Brejc (A6-0406/2005)

Głos zabrał Franco Frattini (Wiceprzewodniczący Komisji).

Mihael Brejc przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Karl von Wogau (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Ewa Klamt w imieniu grupy PPE-DE, Michael Cashman w imieniu grupy PSE, Henrik Lax w imieniu grupy ALDE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Andreas Mölzer niezrzeszony, Carlos Coelho, Genowefa Grabowska, István Szent- Iványi, Barbara Kudrycka, Kinga Gál i Franco Frattini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 14.02.2006.

6.   Ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (debata)

Sprawozdanie w sprawie ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii [2005/ 2122(INI)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Mechtild Rothe (A6-0020/2006).

Mechtild Rothe przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE-DE, Reino Paasilinna w imieniu grupy PSE, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Vladimír Remek w imieniu grupy GUE/NGL, Leopold Józef Rutowicz niezrzeszony, Jan Březina, Andres Tarand, Patrizia Toia, Peter Liese, Vladimír Maňka, Alejo Vidal-Quadras, Justas Vincas Paleckis, Den Dover, Bernadette Bourzai, Romana Jordan Cizelj, Péter Olajos, Paul Rübig, Herbert Reul i Andris Piebalgs.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.14 protokołu z dnia 14.02.2006.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.55 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.05.)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

7.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w ząłaczniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

7.1.   Opony bieżnikowane *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzje 2001/507/WE i 2001/509/WE w celu wprowadzenia obowiązku stosowania Regulaminów nr 109 i 108 EKG/ONZ w sprawie opon bieżnikowanych [COM(2004)0774 — 9916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC)] — Komisja Handlu Zagranicznego.

Sprawozdawca: Enrique Barón Crespo (A6-0012/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0045)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.

7.2.   Homologacja mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Regulaminu nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów [COM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC)] — Komisja Handlu Zagranicznego.

Sprawozdawca: Enrique Barón Crespo (A6-0011/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0046)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.

7.3.   Wspólna organizacja rynku suszu paszowego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego [COM(2005) 0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Joseph Daul (A6-0008/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0047)

7.4.   Uchylenie dwóch rozporządzeń w obszarze polityki pieniężnej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3181/78 oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 1736/79 w obszarze polityki pieniężnej [COM (2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Pervenche Berès (A6-0010/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0048)

7.5.   Lokalny ruch graniczny na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące lokalnego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich i zmieniającego Konwencję z Schengen oraz Wspólne Instrukcje Konsularne [COM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Mihael Brejc (A6-0406/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0049)

7.6.   Umowa w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona [COM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS)] — Komisja Rybołówstwa.

Sprawozdawca: Carmen Fraga Estévez (A6-0018/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0050)

7.7.   Konfiskata samochodów przez władze greckie (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie konfiskaty samochodów przez władze greckie [2005/2005(INI)] — Komisja Petycji.

Sprawozdawca: Michael Cashman (A6-0394/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0051)

7.8.   Narażenie pracowników na sztuczne promieniowanie optyczne ***III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztuczne promieniowanie optyczne) [PE-CONS 3668/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego —

Sprawozdawca: Csaba Őry (A6-0026/2006))

(Zwykła większość wymagana dla przyjęcia)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT

Przyjęto (P6_TA(2006)0052)

7.9.   Ochrona kurcząt hodowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt hodowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa [COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Thijs Berman (A6-0017/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0053)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0053)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Graham Booth w sprawie przebiegu głosowania.

7.10.   Reforma pomocy państwa 2005-2009 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie reformy pomocy państwa 2005-2009 [2005/2165(INI)] — Komisja Gospodarcza I Monetarna.

Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A6-0009/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0054)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Gunnar Hökmark (sprawozdawca) w sprawie bezprzedmiotowości części 2 i 3 poprawki 8 z powodu odrzucenia części pierwszej;

Gunnar Hökmark przedstawił poprawkę ustną do poprawki 5, która została przyjęta.

7.11.   Wpływ globalizacji na rynek wewnętrzny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu globalizacji na rynek wewnętrzny [2004/2225(INI)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

Sprawozdawca: Edit Herczog (A6-0021/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0055)

7.12.   Klauzula dotycząca praw człowieka i demokracji w umowach UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych przez Unię Europejską [2005/2057(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Vittorio Agnoletto (A6-0004/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0056)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Vittorio Agnoletto (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną do poprawki 7, która została przyjęta.

7.13.   Przegląd niektórych ograniczeń dostępu we Wspólnej Polityce Rybołówstwa (Kwadrat Szetlandzki oraz ograniczony obszar połowu gładzicy) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu niektórych ograniczeń dostępu we Wspólnej Polityce Rybołówstwa (Kwadrat Szetlandzki oraz ograniczony obszar połowu gładzicy) [2005/2190(INI)] — Komisja Rybołówstwa.

Sprawozdawca: Catherine Stihler (A6-0016/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0057)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

przed głosowaniem: Catherine Stihler (sprawozdawczyni).

7.14.   Ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii [2005/ 2122(INI)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Mechtild Rothe (A6-0020/2006)

(Wymagana większość kwalifikowana do ust. 1 i załącznika)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0058)

8.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Csaba Őry — A6-0026/2006

Roselyne Bachelot-Narquin

Sprawozdanie Thijs Berman — A6-0017/2006

Albert Jan Maat, Mairead McGuinness i Frank Vanhecke

Sprawozdanie Vittorio Agnoletto — A6-0004/2006

Bruno Gollnisch, Andreas Mölzer

9.   Korekty do głosowania

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej „Séance en direct”, w części „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll- call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksymalnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.45 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

10.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

11.   Korekty do głosowań z poprzednich posiedzeń

Następujący posłowie zgłosili korekty do głosowania:

Dzień posiedzenia: 12.05.2005

Przyszłość Europy sześćdziesiąt lat po II Wojnie Światowej B6-0290/2005/rev.

rezolucja (całość)

za: Ģirts Valdis Kristovskis

12.   Usługi na rynku wewnętrznym ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie usług na rynku wewnętrznym [COM(2004)0002 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

Sprawozdawca: Evelyne Gebhardt (A6-0409/2005).

Evelyne Gebhardt przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Martin Bartenstein (urzędujący Przewodniczący Rady), José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) i Charlie McCreevy (członek Komisji).

Przewodniczący poinformował posłów, że trwająca w tej chwili przed budynkiem Parlamentu demonstracja przeciwników dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym przebiega bez incydentów.

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Adam Jerzy Bielan w imieniu grupy UEN, Marine Le Pen niezrzeszona, Christopher Heaton-Harris (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Kartika Tamara Liotard (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Jorgo Chatzimarkakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Marie-Hélène Descamps (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Kurt Lechner (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Raül Romeva i Rueda (sprawozdawca komisji opiniodawczej FEMM), Marcin Libicki (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Anne Van Lancker (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL) i Malcolm Harbour.

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Robert Goebbels, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Sahra Wagenknecht, Philippe de Villiers, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Marianne Thyssen, Richard Falbr, Philippe de Villiers, aby dokończyć swoje wystąpienie, ponieważ czas, którym dysponował nie został wyczerpany, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Mario Borghezio, Roberta Angelilli, James Hugh Allister, Othmar Karas, Hannes Swoboda, Martin Bartenstein, Toine Manders, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Eoin Ryan i Jana Bobošíková.

Po tym punkcie nastąpiła przerwa w debacie na turę pytań.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS

Wiceprzewodniczący

13.   Tura pytań (pytania do Rady)

Przewodniczący przypomniał zasady dotyczące nowej organizacji tury pytań (pkt 11 protokołu z dnia 18.01.2006).

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0002/2006).

Część pierwsza

Pytanie 1 (Dimitrios Papadimoulis): Negocjacje akcesyjne z Serbią i Czarnogórą.

Hans Winkler (urzędujący przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Dimitriosa Papadimoulisa, Barta Staesa i Huberta Pirkera.

Pytanie 2 (Richard Corbett): Słowa krytyki wypowiedziane przez przewodniczącego Rady pod adresem Trybunału Sprawiedliwości.

Hans Winkler udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Richarda Corbetta, Reinharda Racka i Paula Rübiga.

Pytanie 3 (Vytautas Landsbergis): Granica UE (a dokładniej Estonii) z Rosją.

Hans Winkler udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Vytautasa Landsbergisa, Richarda Seebera i Bernda Posselta.

Pytanie 4 (Proinsias De Rossa): Jawne posiedzenia Rady.

Hans Winkler udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Proinsiasa De Rossa, Richarda Corbetta i Gaya Mitchella.

Pytanie 5 (Laima Liucija Andrikienė): Nowe perspektywy finansowe 2007-2013.

Hans Winkler udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Laimę Liuciję Andrikienė, Reinharda Racka i Agnes Schierhuber.

Część druga

Pytanie 6 (Bernd Posselt): Zależność energetyczna Unii Europejskiej.

Pytanie 7 (Gay Mitchell): Bezpieczeństwo energetyczne.

Martin Bartenstein (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające postawione przez Bernda Posselta, Gaya Mitchella, Paula Rübiga i Richarda Seebera.

Z powodu nieobecności pytającego, pytanie 8 zostaje pozostawione bez odpowiedzi.

Pytanie 9 (Othmar Karas): Pracownicze programy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego.

Martin Bartenstein udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Othmara Karasa, Huberta Pirkera i Richarda Seebera.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pelnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19.00 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ

Wiceprzewodniczący

14.   Usługi na rynku wewnętrznym ***I (ciąg dalszy debaty)

Głos zabrali: Jacques Toubon, Harlem Désir, Ona Juknevičienė, Jean-Luc Bennahmias, który, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, zwrócił się z wnioskiem, aby posiedzenie zostało zawieszone przed końcowym głosowaniem w czwartek, Jonas Sjöstedt, Jens-Peter Bonde, Rolandas Pavilionis, Hans-Peter Martin, Ria Oomen- Ruijten, Poul Nyrup Rasmussen, Cecilia Malmström, Carl Schlyter, Georgios Toussas, Hélène Goudin, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roselyne Bachelot-Narquin, Edit Herczog, Karin Riis-Jørgensen, Hélène Flautre, Bairbre de Brún, Dariusz Maciej Grabowski, Jacek Protasiewicz, Arlene McCarthy, Bronisław Geremek, Dimitrios Papadimoulis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Avril Doyle, Jan Andersson, Luigi Cocilovo, Vladimír Železný i Zuzana Roithová.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Barbara Weiler, Sophia in 't Veld, Charlotte Cederschiöld, Maria Matsouka, Diana Wallis, Małgorzata Handzlik, Proinsias De Rossa, Šarūnas Birutis, Zita Pleštinská, Ieke van den Burg, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Dariusz Rosati, Alexander Stubb, Manuel Medina Ortega, Konstantinos Hatzidakis, Bernadette Vergnaud, Stefano Zappalà, Joel Hasse Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Mia De Vits, József Szájer, Pier Antonio Panzeri, Thomas Mann, Lasse Lehtinen, Bogusław Sonik, Joseph Muscat, Astrid Lulling, Vladimír Maňka, Gunnar Hökmark, Amalia Sartori, Simon Busuttil, Ivo Strejček, Simon Coveney, Riccardo Ventre, John Purvis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Valdis Dombrovskis i Charlie McCreevy (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 16.02.2006.

15.   Nowy mechanizm finansowania na rzecz rozwoju w ramach celów milenijnych (debata)

Oświadczenie Komisji: Nowy mechanizm finansowania na rzecz rozwoju w ramach celów milenijnych

Charlie McCreevy (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE-DE, Glenys Kinnock w imieniu grupy PSE, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Alessandro Battilocchio niezrzeszony, Karin Scheele i Michel Rocard.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Nirj Deva, Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE-DE, Ģirts Valdis Kristovskis, Eoin Ryan, Roberts Zīle i Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, w sprawie nowego mechanizmu finansowania na rzecz rozwoju w ramach milenijnych celów rozwoju (B6-0119/2006),

Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Feleknas Uca i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie finansowania rozwoju (B6-0121/2006),

Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, w sprawie nowego mechanizmu finansowania na rzecz rozwoju w ramach celów milenijnych (B6-0124/2006),

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti, Poul Nyrup Rasmussen, Glyn Ford, Claude Moraes, Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna, Thijs Berman i Proinsias De Rossa w imieniu grupy PSE, w sprawie nowych sposobów finansowania rozwoju w ramach milenijnych celów rozwoju (B6-0142/2006),

Caroline Lucas, Margrete Auken i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie nowego mechanizmu finansowania na rzecz rozwoju w ramach celów milenijnych (B6-0143/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 16.02.2006.

16.   Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny posiedzenia w kolejnym dniu (dokument „Porządek dzienny” PE 368.298/ OJME).

17.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.40.

Julian Priestley

Sekretarz Generalny

Antonios Trakatellis

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka- Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts- Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis- Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth- Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihle Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Obserwatorzy:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

 

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (..., ..., ...)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (..., ..., ...,)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

pu

punkt uzasadnienia

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Opony bieżnikowane ***

Zalecenie: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0012/2006)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

2.   Homologacja mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów ***

Zalecenie: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0011/2006)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

3.   Wspólna organizacja rynku suszu paszowego *

Spraw.: Joseph DAUL (A6-0008/2006)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

gi

+

578, 13, 10

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

4.   Uchylenie dwóch rozporządzeń w obszarze polityki pieniężnej *

Spraw.: Pervenche BERÈS (A6-0010/2006)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

5.   Lokalny ruch graniczny na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich ***I

Spraw.: Mihael BREJC (A6-0406/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

6.   Umowa w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona *

Spraw.: Carmen FRAGA ESTÉVEZ (A6-0018/2006)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

7.   Konfiskata samochodów przez władze greckie

Spraw.: Michael CASHMAN (A6-0394/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

ge

+

398, 161, 64

8.   Narażenie pracowników na sztuczne promieniowanie optyczne ***III

Spraw.: Csaba ŐRY (A6-0026/2006)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

głosowanie: wspólny projekt

gi

+

570, 16, 49

Wnioski o głosowanie imienne

ALDE: wspólny projekt

9.   Minimalne zasady dotyczące ochrony kurcząt hodowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa *

Spraw.: Thijs BERMAN (A6-0017/2006)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawka komisji przedmiotowo właściwej — głosowanie łączne

1-7

9-11

14-16

18-20

22-23

28-31

35

37

39-40

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej — głosowanie odrębne

8

komisja

gi

+

591, 38, 10

21

komisja

gi

+

613, 13, 8

26

komisja

gp

 

 

1/ge

+

508, 133, 7

2/ge

+

321, 315, 12

38

komisja

go

+

 

art. 3 ust. 2

47=

53=

Verts/ALE

JØRGENSEN ea

gi

-

172, 460, 18

12

komisja

gi

+

418, 129, 11

art. 3 po ust. 2

48

Verts/ALE

gi

-

259, 377, 16

art. 3 ust. 3 pkt 1

49=

54=

Verts/ALE

JØRGENSEN ea

gi

-

171, 464, 14

13

komisja

gi

+

431, 202, 14

art. 5

44

IND/DEM

gi

-

47, 590, 16

17

komisja

 

+

 

po art. 5

42

ALDE

 

+

 

art. 6 ust. 1 pkt 2

50

Verts/ALE

ge

+

346, 257, 36

Załącznik 1 pkt 2

55

JØRGENSEN ea

ge

+

379, 185, 74

24

komisja

 

 

 

Załącznik 1 pkt 3

56

JØRGENSEN ea

gp

 

 

1

-

 

2/ge

+

359, 277, 6

Załącznik 1 pkt 4

57

JØRGENSEN ea

 

-

 

25

komisja

 

+

 

Załącznik 1 pkt 7

27

komisja

 

+

 

58

JØRGENSEN ea

 

-

 

Załącznik 1 po pkt. 7

59

JØRGENSEN ea

 

-

 

Załącznik 1 pkt 10

60

JØRGENSEN ea

 

+

 

Załącznik 1 pkt 11po lit. a)

45

IND/DEM

 

-

 

Załącznik 2 pkt 1

61

JØRGENSEN ea

gi

-

172, 465, 15

Załącznik 2 pkt 3

32

komisja

ge

+

429, 210, 7

62

JØRGENSEN ea

 

 

 

Załącznik 3 pkt 1, część wprowadzająca

33

komisja

 

+

 

63

JØRGENSEN ea

 

 

 

Załącznik 3 pkt 2 ppkt 1

64 oc

JØRGENSEN ea

ge

-

229, 409, 11

Załącznik 3 pkt 2 ppkt 2

34

komisja

 

+

 

64 oc

JØRGENSEN ea

 

 

 

Załącznik 4 pkt 1 ppkt 1

36

komisja

 

+

 

51=

65=

Verts/ALE

JØRGENSEN ea

ge

-

213, 432, 2

Załącznik 4 pkt 3tabela 1 wiersz 2

52

Verts/ALE

 

-

 

43=

66=

PSE

JØRGENSEN ea

 

-

 

Załącznik 4 pkt 3tabela 1 wiersz 3

68

Verts/ALE

 

-

 

Załącznik 4 pkt 4 ust. 2

46

IND/DEM

gi

-

145, 445, 65

Załącznik 5 lit. d)

41

komisja

 

+

 

67

JØRGENSEN ea

 

 

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 47, 48 i 49

PSE: popr. 8, 12, 13, 21, 47/53, 49/54 i 61

IND/DEM: popr. 44 i 46

Wnioski o głosowanie odrębne

PSE: popr. 38

Wnioski o głosowanie podzielone

PSE

popr. 26

pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów „50 luksów”

druga część: te słowa

popr. 56

pierwsza część:„Wszystkie kurczęta powinny ... 5 cm” (akapit 1)

druga część:„Po przeprowadzeniu ... nową ściółkę” (akapit 2)

10.   Reforma pomocy państwa 2005-2009

Spraw.: Gunnar HÖKMARK (A6-0009/2006)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

ust. 1

3

PPE-DE

ge

+

555, 84, 7

po ust. 3

8

Verts/ALE

gp/gi

 

 

1

-

285, 364, 6

2

 

 

3

 

 

po ust. 4

9

Verts/ALE

 

-

 

ust. 7

10

Verts/ALE

 

-

 

po ust. 10

21

WEBER ea

 

+

 

ust. 12

11

Verts/ALE

ge

+

331, 304, 9

ust. 17

1

PPE-DE

 

+

 

po ust. 19

12

Verts/ALE

gi

+

342, 308, 4

po ust. 26

13

Verts/ALE

gi

-

129, 354, 170

19

GUE/NGL

 

-

 

po ust. 27

20

GUE/NGL

 

-

 

ust. 28

6

PSE

 

+

 

ust. 32

14

Verts/ALE

 

-

 

ust. 34

15

Verts/ALE

 

-

 

ust. 35

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 37

2

PPE-DE

 

+

 

ust. 40

16

Verts/ALE

 

-

 

po ust. 40

17

Verts/ALE

gi

-

281, 352, 20

po ust. 41

18

Verts/ALE

gi

+

340, 296, 12

Punkt uzasadnienia B

7

Verts/ALE

 

-

 

ust.

tekst oryginału

go

+

 

Punkt uzasadnienia C

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Po punkcie uzasadnienia C

4

PSE

 

+

 

Punkt uzasadnienia F

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Po punkcie uzasadnienia H

5

PSE

 

+

poprawka ustna

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 8, 12, 13, 17 i 18

Wnioski o głosowanie odrębne

PSE: Punkt uzasadnienia B

Wnioski o głosowanie podzielone

PSE

Punkt uzasadnienia C

pierwsza część:„mając na uwadze ... być proporcjonalna”

druga część:„i w szczególności przyznawana na zasadzie przejściowej”

ALDE

Punkt uzasadnienia F

pierwsza część:„mając na uwadze, że uzasadnienie ... odstępach czasu”

druga część:„mając na uwadze, że zadanie ... przeprowadzającym audyt”

Verts/ALE

ust. 35

pierwsza część:„uważa, że korzystanie z ... korzyść regionowi; dlatego”

druga część: przychyla się do ... dotkniętych „efektem statystycznym”;

GUE/NGL

popr. 8

pierwsza część:„uważa, że, ... wypełniać ich zadania;” z wyłączeniem słów „zgodnie z art ... Konstytucję dla Europy”

druga część:„zgodnie z art ... Konstytucję dla Europy”

trzecia część:„sugeruje, by zasady te zostały określone w dyrektywie, bez uszczerbku dla kompetencji, które mają Państwa Członkowskie do świadczenia, zlecania i finansowania takich usług”

Różne

Gunnar Hökmark, sprawozdawca, zaproponował poprawkę ustną do poprawki 5:

Ha. mając na uwadze, że pomoc państwa, która nie powoduje zakłóceń konkurencji jest dozwolonym środkiem promowania rozwoju gospodarczego oraz środkiem promowania Agendy lizbońskiej na rzecz rozwoju gospodarczego oraz zatrudnienia, obok innych instrumentów obejmujących finansowanie ze strony Wspólnoty takie jak Fundusze Strukturalne

11.   Wpływ globalizacji na rynek wewnętrzny

Spraw.: Edit HERCZOG (A6-0021/2006)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

po ust. 26

1

PPE-DE

gi

+

448, 179, 16

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: popr. 1

12.   Klauzula dotycząca praw człowieka i demokracji w umowach UE

Spraw.: Vittorio AGNOLETTO (A6-0004/2006)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

ust. 4

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 7 lit. b) ppkt 2

7

PPE-DE

ge

+

391, 208, 34

poprawka ustna

ust. 7 lit. f)

11

Verts/ALE

gi

+

325, 301, 10

ust. 9

2

ALDE

 

+

 

ust. 12 lit. c)

5 PSE

+

 

ust. 12 lit. d)

 

6

PSE

+

 

ust. 13

 

3=

8=

13=

ALDE

PSE

Verts/ALE

+

 

po ust.

 

20

14

Verts/ALE

ge

+

357, 251, 18

odniesienie 9

1=

9/rev=

10=

ALDE

PSE

Verts/ALE

 

+

 

Punkt uzasadnienia D

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

Po punkcie uzasadnienia G

4

PSE

 

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Ponieważ poprawka 12 nie dotyczy wszystkich wersji językowych, nie została poddana pod głosowanie (art. 151 lit. d) Regulaminu).

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 11

Wnioski o głosowanie podzielone

UEN

Punkt uzasadnienia D

pierwsza część:„podkreślając, że Unia Europejska ... i zasad demokracji”

druga część:„oraz że w wielu ... w państwach trzecich”

ust. 4

pierwsza część:„podkreśla, że jednym z czynników ... UE i państwami trzecimi”

druga część:„co pozostawia kontrolę ... Państw Członkowskich”

Różne

Pan Agnoletto zaproponował poprawkę ustną do poprawki 7:

zwraca uwagę, że w relacjach z krajami trzecimi oraz w kontekście propagowania zasad demokratycznych i praw człowieka poprzez klauzulę dotyczącą praw człowieka i demokracji, wzywa się Unię Europejską do zwrócenia szczególnej uwagi na wdrażanie polityki popierającej równość płci i poszanowanie praw kobiet, jednocześnie zadowalając się tym, że władze krajów trzecich przestrzegają podstawowych praw nie zezwalających na bezpodstawne aresztowanie, torturowanie oraz egzekucje oraz że ich obywatele mają dostęp do niezawisłych sądów, co stanowi kwestię priorytetową;

13.   Przegląd niektórych ograniczeń dostępu we Wspólnej Polityce Rybołówstwa (Kwadrat Szetlandzki oraz ograniczony obszar połowu gładzicy)

Spraw.: Catherine STIHLER (A6-0016/2006)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

ust. 8

ust.

tekst oryginału

go/ge

+

374, 245, 17

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

560, 56, 15

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: ust. 8

14.   Ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Spraw.: Mechtild ROTHE (A6-0020/2006)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Załącznik część A ust. 1

3

Verts/ALE

 

-

wymagana większość kwalifikowana

Załącznik część B sekcja 1 ust. 1

5

Verts/ALE

 

-

wymagana większość kwalifikowana

Załącznik część B sekcja 1 ust. 2

1

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE

 

+

wymagana większość kwalifikowana

Załącznik część B sekcja 4 ust. 11

ust.

tekst oryginału

go/ge

-

332, 272, 8

wymagana większość kwalifikowana

Załącznik część B sekcja 4 ust. 12

ust.

tekst oryginału

go/ge

-

325, 280, 8

wymagana większość kwalifikowana

głosowanie: nad ust. 1 i załącznikiem (jako całością)

ge

+

519, 60, 24

wymagana większość kwalifikowana

Po punkcie uzasadnienia E

4

Verts/ALE

 

-

 

Punkt uzasadnienia G

2

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE

 

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: Załącznik część B sekcja 4 ust. 11 i 12


ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   Sprawozdanie: Daul A6-0008/2006

Rezolucja

Za: 578

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin

Wstrzymujący się: 10

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Belohorská, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Sprawozdanie: Őry A6-0026/2006

Rezolucja

Za: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 16

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise

NI: Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: von Wogau

Wstrzymujący się: 49

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Mathieu, Piskorski

PSE: Tabajdi

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania

Za: John Attard-Montalto, Sajjad Karim, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

3.   Sprawozdanie: Berman A6-0017/2005

Popr. 8

Za: 591

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, Wohlin

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 38

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Mote

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Lamassoure, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

PSE: Casaca

UEN: Camre

Verts/ALE: Auken

Wstrzymujący się: 10

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Louis, de Villiers

PPE-DE: Belet, Marques

UEN: Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania

Za: Sajjad Karim

4.   Sprawozdanie: Berman A6-0017/2005

Popr. 21

Za: 613

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wohlin, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, 29.11.2006 PL C Dziennik Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Mote

PPE-DE: Lamassoure, Siekierski, Zwiefka

Wstrzymujący się: 8

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Rogalski, Salvini, Speroni, Železný

PPE-DE: Marques

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania

Za: Sajjad Karim

5.   Sprawozdanie: Berman A6-0017/2005

Popr. 47+53

Za: 172

ALDE: Bourlanges, Bowles, Hall, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapałowski

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fontaine, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Olajos, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Surján, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, von Wogau, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Bullmann, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Gill, Grech, Gröner, Groote, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Lavarra, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Piecyk, Pinior, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 460

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Giertych, Kozlík, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred,Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos,Carlotti, Carnero González, Castex, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Hazan, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Wstrzymujący się: 18

ALDE: Attwooll

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Borghezio, Coûteaux, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Železný

NI: Belohorská, Helmer

PPE-DE: Nicholson

PSE: Swoboda

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania

Za: Sajjad Karim

6.   Sprawozdanie: Berman A6-0017/2005

Popr. 12

Za: 498

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Giertych, Kozlík, Masiel, Mussolini, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Dehaene, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Przeciw: 129

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Meijer, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin, Železný

NI: Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, García-Margallo y Marfil, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Nicholson, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Purvis, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lehtinen

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 11

IND/DEM: Borghezio, Louis, Salvini, Sinnott, Speroni, de Villiers

NI: Romagnoli

PPE-DE: Doyle, Marques, Mitchell

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Sprawozdanie: Berman A6-0017/2005

Popr. 48

Za: 259

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Chiesa, Drčar Murko, Hall, Malmström, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Wohlin, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Bullmann, Casaca, Corbett, Kreissl-Dörfler, Napoletano, Roure, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 377

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Helmer, Mölzer, Mote, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deß, Deva, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fjellner, Gál, García-Margallo y Marfil, Glattfelder, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, McMillan-Scott, Nicholson, Őry, Parish, Purvis, Schmitt, Schöpflin, Seeberg, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Surján, Toubon, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven

Wstrzymujący się: 16

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Železný

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Gewalt, Marques

PSE: Moraes

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania

Za: Stephen Hughes

8.   Sprawozdanie: Berman A6-0017/2005

Popr. 49+54

Za: 171

ALDE: Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cornillet, Drčar Murko, Hall, Resetarits, Riis-Jørgensen

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fontaine, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Olajos, Oomen-Ruijten, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Gill, Groote, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Martin David, Mastenbroek, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Piecyk, Prets, Reynaud, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Swoboda, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 464

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Salvini, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Kozlík, Masiel, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Wstrzymujący się: 14

ALDE: Attwooll, Ludford, Lynne, Wallis

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Helmer

PSE: Mann Erika

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania

Przeciw: Charlotte Cederschiöld, Gunnar Hökmark, Ria Oomen-Ruijten

9.   Sprawozdanie: Berman A6-0017/2005

Popr. 13

Za: 431

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Hall, in 't Veld, Malmström, Resetarits, Szent-Iványi, Väyrynen, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Borghezio, Goudin, Lundgren, Salvini, Speroni, Wohlin, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, Novak, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Pavilionis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 202

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Toia, Virrankoski

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Grosch, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, Langen, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Parish, Pirker, Purvis, Rack, Rübig, Saïfi, Schierhuber, Siekierski, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Toubon, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Casaca, Castex, Désir, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lienemann, Napoletano, Patrie, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Tarabella, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Wstrzymujący się: 14

ALDE: Ludford, Lynne

GUE/NGL: Guidoni

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Doyle, Marques, Mitchell, Samaras

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania

Przeciw: Gerard Batten

10.   Sprawozdanie: Berman A6-0017/2005

Popr. 44

Za: 47

ALDE: Drčar Murko, Hall

GUE/NGL: de Brún, Liotard, Markov, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Claeys, Dillen, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hoppenstedt, Ibrisagic, Klich, Olajos, Olbrycht, Ventre, Zwiefka

PSE: Casaca, Napoletano, Roure

UEN: Camre

Przeciw: 590

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Clark, Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl- Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 16

IND/DEM: Bloom, Borghezio, Coûteaux, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Baco, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PSE: Moraes

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania

Za: Derek Roland Clark, Gunnar Hökmark

11.   Sprawozdanie: Berman A6-0017/2005

Popr. 61

Za: 172

ALDE: Bourlanges, Bowles, Drčar Murko, Hall, Jäätteenmäki, Onyszkiewicz, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Wohlin, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Olajos, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Bullmann, van den Burg, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Corbey, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Ferreira Anne, Ford, Gill, Grech, Groote, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Piecyk, Poignant, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Swoboda, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 465

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch- Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Nattrass, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Mölzer, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa- Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Wstrzymujący się: 15

ALDE: Attwooll, Wallis

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni, Titford

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Nicholson, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania

Przeciw: Henri Weber

12.   Sprawozdanie: Berman A6-0017/2005

Popr. 46

Za: 145

ALDE: Bourlanges, Bowles, Drčar Murko, Griesbeck, Hall

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fontaine, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Olajos, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, von Wogau, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Corbey, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ford, Gill, Gröner, Groote, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Locatelli, McCarthy, Martin David, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Weiler, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Auken, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 445

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts- Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Masiel, Mote, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes- Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Wstrzymujący się: 65

ALDE: Lynne, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Baco, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Ferreira Anne, Koterec, Moraes

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hudghton, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Onesta, Rühle, Turmes

Korekty do głosowania

Za: Linda McAvan

13.   Sprawozdanie: Hökmark A6-0009/2006

Popr. 8/1

Za: 285

ALDE: Chiesa, Cocilovo, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Járóka, Ventre

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 364

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez- Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Wstrzymujący się: 6

NI: Baco, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík

PPE-DE: Schierhuber

Verts/ALE: van Buitenen

14.   Sprawozdanie: Hökmark A6-0009/2006

Popr. 12

Za: 342

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis- Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 308

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Wstrzymujący się: 4

NI: Kozlík

PPE-DE: Brepoels, Schierhuber

Verts/ALE: van Buitenen

15.   Sprawozdanie: Hökmark A6-0009/2006

Popr. 13

Za: 129

ALDE: Chiesa, Harkin, Manders, Newton Dunn, Szent-Iványi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers

NI: Allister, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Brepoels, Kušķis, Lamassoure

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Grech, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Martínez Martínez, Matsouka, Moraes, Muscat, Öger, Paleckis, Prets, Sifunakis, Szejna, Tzampazi

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 354

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Neyts- Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez- Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen- Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Busquin, Goebbels, Haug, Kuc

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Wstrzymujący się: 170

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Andersson, Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania

Przeciw: Toine Manders

16.   Sprawozdanie: Hökmark A6-0009/2006

Popr. 17

Za: 281

ALDE: Chiesa, Cocilovo

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Brepoels, Kušķis, Lamassoure, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 352

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Helmer, Le Pen Jean-Marie, Masiel, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez- Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen- Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Wstrzymujący się: 20

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers, Železný

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi

PSE: Koterec

Verts/ALE: van Buitenen

17.   Sprawozdanie: Hökmark A6-0009/2006

Popr. 18

Za: 340

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Wohlin, Zapałowski

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth- Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez- Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 296

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Salvini, Titford, Tomczak, Wise, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez- Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Hasse Ferreira, Haug, Paasilinna

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Wstrzymujący się: 12

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Mote, Vanhecke

PSE: Koterec

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania

Za: Frederika Brepoels, Joel Hasse Ferreira

18.   Sprawozdanie: Herczog A6-0021/2006

Popr. 1

Za: 448

ALDE: Morillon

IND/DEM: Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez- Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 179

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 16

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ribeiro e Castro

PSE: Attard-Montalto, Castex, Grech, Muscat

UEN: Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Podkański, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas

19.   Sprawozdanie: Agnoletto A6-0004/2006

Popr. 11

Za: 325

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 301

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Letta, Morillon

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Vaidere

Wstrzymujący się: 10

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Bonde, Železný

NI: Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Brepoels

PSE: Mann Erika

Verts/ALE: van Buitenen

20.   Sprawozdanie: Stihler A6-0016/2006

Rezolucja

Za: 560

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 56

ALDE: Ortuondo Larrea

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Titford, Wise, Wohlin

NI: Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ayuso González, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kelam, López-Istúriz White, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Toubon, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García

Wstrzymujący się: 15

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, de Villiers, Železný

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Deva, Kamall, Sonik, Sturdy

UEN: Camre, Libicki

Verts/ALE: van Buitenen


TEKSTY PRZYJĘTE

 

P6_TA(2006)0045

Opony bieżnikowane ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzje 2001/507/WE i 2001/509/WE w celu wprowadzenia obowiązku stosowania Regulaminów nr 109 i 108 EKG/ONZ w sprawie opon bieżnikowanych (COM(2004)0774 — 9916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2004)0774 — 9916/2005) (1),

uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 tiret drugie i art. 4 ust. 4 decyzji Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 (2) (C6-0315/2005),

uwzględniając art. 75 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0012/2006),

1.

wyraża zgodę na wniosek dotyczący decyzji Rady;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 346 z 17.12.1997, str. 78.

P6_TA(2006)0046

Homologacja mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów (COM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/ 2005 — 2005/0002(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2005)0019 — 11233/2005) (1),

uwzględniając wniosek o wydanie zgody złożony przez Radę na podstawie art. 3 ust. 3 oraz art. 4 ust. 2 tiret drugie decyzji Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („Zrewidowane Porozumienie z 1958 r.”) (2) (C6-0317/2005),

uwzględniając art. 75 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0011/2006),

1.

wyraża zgodę na wniosek dotyczący decyzji Rady;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 346 z 17.12.1997, str. 78.

P6_TA(2006)0047

Wspólna organizacja rynku suszu paszowego *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (COM(2005)0572) — C6-0410/2005 — 2005/0225 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0572) (1),

uwzględniając art. 36 i 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0410/2005),

uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0008/2006),

1.

zatwierdza projekt Komisji,

2.

zwraca się do Rady z prośbą o informację w przypadku, gdy uznałaby ona za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu;

3.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, w przypadku, gdy uznałaby ona za stosowne zmienić w sposób znaczący projekt Komisji;

4.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas niepublikowany w Dz. U.

P6_TA(2006)0048

Uchylenie dwóch rozporządzeń w obszarze polityki pieniężnej *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3181/78 oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 1736/79 w obszarze polityki pieniężnej (COM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2005)0611) (1),

uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0010/2006),

uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0010/2006),

1.

zatwierdza wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Rady, jeżeli ta uznałaby za stosowne odstąpić od tekstu zaakceptowanego przez Parlament, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.

występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeżeli Rada uznałaby za stosowne odstąpić od tekstu zaakceptowanego przez Parlament;

4.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom Państw Członkowskich.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2006)0049

Lokalny ruch graniczny ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące lokalnego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich i zmieniającego Konwencję z Schengen oraz Wspólne Instrukcje Konsularne (COM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005) 0056) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 62 ust. 2 lit. a) i art. 62 ust. 2 lit. b) pkt ii) i iv) Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0049/2005),

mając na uwadze zobowiązanie Komisji, złożone podczas sesji plenarnej Parlamentu w dniu 14 lutego 2006 r., do zaakceptowania stanowiska przyjętego przez Parlament, a także pisemne zobowiązanie przedstawiciela Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. do zatwierdzenia wniosku po poprawkach, zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze Traktatu WE,

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0406/2005),

1.

zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2005)0006

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 lutego 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich i zmieniającego Konwencję z Schengen

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Potrzeba ustanowienia przepisów dotyczących małego ruchu granicznego w celu skonsolidowania ram prawnych Wspólnoty w zakresie granic zewnętrznych została podkreślona w komunikacie Komisji „W kierunku zintegrowanego zarządzania zewnętrznymi granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej” (3). Została ona następnie potwierdzona przez Radę w dniu 13 czerwca 2002 r. w formie przyjęcia „Planu zarządzania zewnętrznymi granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej”, który został z kolei zatwierdzony przez Radę Europejską w Sewilli w dniach 21 i 22 czerwca 2002 r.

(2)

W interesie rozszerzonej Wspólnoty leży zapewnienie, aby granice z państwami sąsiadującymi nie stanowiły barier dla handlu, wymiany społecznej i kulturalnej, czy współpracy regionalnej. W tym celu należy więc opracować skuteczny system dla potrzeb małego ruchu granicznego.

(3)

System dotyczący małego ruchu granicznego stanowi odstępstwo od ogólnych zasad regulujących kontrolę graniczną osób przekraczających zewnętrzne granice Państw Członkowskich Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu (WE) nr .../2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ...[ustanawiającym wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)] (4).

(4)

Wspólnota powinna ustanowić przepisy dotyczące kryteriów i warunków, które muszą zostać spełnione przy wprowadzaniu ułatwień przy przekraczaniu zewnętrznych granic lądowych Państw Członkowskich dla mieszkańców obszarów przygranicznych dla potrzeb małego ruchu granicznego. Przepisy takie powinny zapewnić równowagę pomiędzy ułatwianiem przekraczania granicy mieszkańcom obszarów przygranicznych działającym w dobrej wierze, mającym uzasadnione powody do częstego przekraczania granicy Państw Członkowskich, z jednej strony, a potrzebą zapobiegania nielegalnej imigracji oraz potencjalnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa, jakie stanowi działalność przestępcza, z drugiej strony.

(5)

W celu uniknięcia nadużyć, ogólną zasadą powinno być wydawanie pozwoleń na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym wyłącznie osobom legalnie mieszkającym na obszarach przygranicznych przez co najmniej rok. Umowy dwustronne mogą przewidywać dłuższy okres zamieszkania. W wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach, dotyczących np. nieletnich, zmiany stanu cywilnego lub dziedziczenia gruntu, umowy dwustronne mogą także przewidywać krótszy okres zamieszkania.

(6)

Pozwolenie na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym powinno być wydawane mieszkańcom obszarów przygranicznych niezależnie od tego, czy podlegają oni obowiązkowi wizowemu zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (5). W rezultacie niniejsze rozporządzenie należy odczytywać w związku z rozporządzeniem Rady (WE) nr .../... z dnia ... [zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 539/2001] mającym na celu zwolnienie z obowiązku wizowego mieszkańców obszarów przygranicznych czerpiących korzyści z systemu dotyczącego małego ruchu granicznego ustanowionego niniejszym rozporządzeniem. Wskutek tego niniejsze rozporządzenie może wejść w życie tylko równolegle z tym rozporządzeniem zmieniającym.

(7)

Wspólnota powinna ustanowić przepisy dotyczące szczególnych kryteriów i warunków wydawania pozwoleń na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym mieszkańcom obszarów przygranicznych dla potrzeb małego ruchu granicznego. Te kryteria i warunki powinny być zgodne z warunkami dotyczącymi wjazdu obowiązującymi mieszkańców obszarów przygranicznych, przekraczających granicę w ramach małego ruchu granicznego.

(8)

Ustanowienie przepisów dotyczących małego ruchu granicznego na szczeblu Wspólnoty nie powinno wpływać na prawo do swobodnego przemieszczania się, z którego korzystają obywatele Unii oraz członkowie ich rodzin, ani też na odpowiadające mu prawo, z którego korzystają obywatele krajów trzecich i członkowie ich rodzin na mocy umów pomiędzy Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony oraz tymi krajami trzecimi z drugiej strony. Jednakże w przypadku, gdy przekraczanie granicy jest ułatwione w ramach systemu dotyczącego małego ruchu granicznego dla mieszkańców obszarów przygranicznych i obejmuje mniej systematyczną kontrolę, przekraczanie granicy powinno być automatycznie ułatwione dla obywateli Unii oraz obywateli krajów trzecich mieszkających na obszarach przygranicznych, którzy korzystają z prawa Wspólnoty do swobodnego przemieszczania się.

(9)

W celu wdrożenia systemu dotyczącego małego ruchu granicznego Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość utrzymywania lub zawierania, w razie potrzeby, umów dwustronnych z sąsiadującymi krajami trzecimi pod warunkiem, że takie umowy są zgodne z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(10)

Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na konkretne umowy stosowane w enklawach Ceuta i Melilla, określone w deklaracji Królestwa Hiszpanii w sprawie miast Ceuta i Melilla w Akcie Końcowym do Umowy o Przystąpieniu Królestwa Hiszpanii do Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (6).

(11)

W przypadku nadużycia systemu dotyczącego małego ruchu granicznego, ustanowionego mocą niniejszego rozporządzenia, Państwa Członkowskie powinny nakładać na mieszkańców obszaru przygranicznego sankcje przewidziane w prawie krajowym.

(12)

Komisja powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia wraz z towarzyszącymi mu w razie potrzeby wnioskami legislacyjnymi.

(13)

Niniejsze rozporządzenie respektuje podstawowe prawa i wolności, a w szczególności jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

(14)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie przepisów dotyczących kryteriów i warunków na potrzeby stworzenia systemu dotyczącego małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich, ma bezpośredni wpływ na dorobek Wspólnoty w zakresie granic zewnętrznych i nie może on zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, i dlatego, z uwagi na skalę i skutki niniejszego rozporządzenia, może zostać lepiej zrealizowany na szczeblu Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć odpowiednie środki, zgodnie z zasadą subsydiarności ustanowioną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, ustanowioną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tego celu.

(15)

Zgodnie z art. 1 i 2 protokołu dotyczącego stanowiska Danii, stanowiącego załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszego rozporządzenia, nie jest przez nie związana, ani nie podlega jego stosowaniu. Biorąc pod uwagę, że niniejsze rozporządzenie bazuje na dorobku Schengen zgodnie z przepisami Tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania powinna, zgodnie z art. 5 wyżej wymienionego protokołu, w terminie sześciu miesięcy od daty przyjęcia przez Radę niniejszego rozporządzenia, podjąć decyzję o ewentualnym wdrożeniu rozporządzenia do prawa krajowego.

(16)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii, dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (7), objętych obszarem, o którym mowa w art. 1(A) decyzji Rady 1999/437/ WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania tej Umowy  (8).

(17)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym nie uczestniczy Zjednoczone Królestwo zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (9). Z tego względu Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związane, ani nie podlega jego stosowaniu.

(18)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym nie uczestniczy Irlandia, zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (10). Z tego względu Irlandia nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana, ani nie podlega jego stosowaniu.

(19)

W odniesieniu do Szwajcarii, niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej przez Unię Europejską, Wspólnotę Europejską oraz Konfederację Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (11), objętych obszarem, o którym mowa w art. 1 lit. A) decyzji 1999/437/WE w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/849/WE (12) oraz 2004/860/WE (13).

(20)

Art. 4 lit. b) i art. 9 lit. c) stanowią przepisy bazujące na dorobku Schengen lub są związane z nim w inny sposób, w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 r.,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozdział I

Przepisy ogólne

Artykuł 1

Przedmiot

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia system dotyczący małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach Państw Członkowskich oraz wprowadza w tym celu szczególny rodzaj dokumentu, który upoważnia mieszkańców obszarów przygranicznych do przekraczania granicy w ramach systemu dotyczącego małego ruchu granicznego. Dokument otrzymuje nazwę „pozwolenie na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym”.

2.   Niniejsze rozporządzenie zezwala Państwom Członkowskim na zawieranie lub utrzymanie umów dwustronnych z sąsiadującymi krajami trzecimi w celu wdrożenia niniejszym ustanowionego systemu dotyczącego małego ruchu granicznego.

Artykuł 2

Zakres

Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na przepisy prawa wspólnotowego i krajowego, mające zastosowanie do obywateli krajów trzecich, odnoszące się do:

a)

pobytów długoterminowych,

b)

dostępu do działalności gospodarczej i jej prowadzenia,

c)

opłat celnych i opodatkowania.

Artykuł 3

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

zewnętrzna granica lądowa” oznacza wspólną granicę lądową pomiędzy Państwem Członkowskim a sąsiadującym krajem trzecim;

b)

obszar przygraniczny” oznacza obszar, który nie sięga dalej niż 30 kilometrów od granicy. Lokalne okręgi administracyjne w tym obszarze, które należy uznać za obszar przygraniczny, są określane przez zainteresowane państwa w ich umowach dwustronnych . Jeśli część takiego okręgu jest położona między 30 a 50 kilometrem od linii granicy, uznaje się ją mimo to za część obszaru przygranicznego;

c)

„mały ruch graniczny” oznacza regularne przekraczanie zewnętrznej granicy lądowej Państwa Członkowskiego przez osoby mieszkające w obszarze przygranicznym w celu pobytu w obszarze przygranicznym, na przykład ze względów społecznych, kulturalnych lub określonych względów ekonomicznych lub względów rodzinnych, przez okres nieprzekraczający limitów czasu, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu;

d)

osoby korzystające ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się” oznaczają :

i)

obywateli Unii w rozumieniu art. 17 ust. 1 Traktatu oraz każdego obywatela kraju trzeciego, który jest członkiem rodziny obywatela Unii, korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się, w stosunku do którego stosuje się dyrektywę 2004/38/WE  (14);

ii)

każdego obywatela kraju trzeciego oraz członków jego rodziny, niezależnie od narodowości, który na mocy umów zawartych między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a tymi krajami, z drugiej strony, korzysta z praw do swobodnego przemieszczania się równoważnego z prawami, z których korzystają obywatele Unii;

e)

„obywatel kraju trzeciego” oznacza każdą osobę, która nie jest obywatelem Unii w rozumieniu art. 17 ust. 1 Traktatu i która nie jest objęta lit. (d);

f)

mieszkańcy obszarów przygranicznych” oznaczają obywateli kraju trzeciego legalnie mieszkających w obszarze przygranicznym kraju sąsiadującego z Państwem Członkowskim przez okres ustalony w umowach dwustronnych, o których mowa w art. 13, nie krótszy niż rok. W wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach, określonych w umowach dwustronnych, okres pobytu może być krótszy niż rok ;

g)

„pozwolenie na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym” oznacza dokument wprowadzony na mocy art. 5, który upoważnia jego posiadacza do przekraczania zewnętrznej granicy lądowej do celów małego ruchu granicznego, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia;

h)

„Konwencja z Schengen” oznacza Konwencję podpisaną w Schengen w dniu 19 czerwca 1990 r., pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Francuską, Wielkim Księstwem Luksemburga i Królestwem Holandii, wdrażającą Układ o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach, podpisany w Schengen w dniu 14 czerwca 1985 r.

Rozdział II

System dotyczący małego ruchu granicznego

Artykuł 4

Warunki wjazdu

Mieszkańcy obszarów przygranicznych mogą przekraczać zewnętrzną granicę lądową sąsiadującego Państwa Członkowskiego w ramach małego ruchu granicznego pod warunkiem, że:

a)

posiadają pozwolenie na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym oraz ważny(e) dokument (y) podróżny(e), jeśli jest(są) on(e) wymagany(e) na mocy umów dwustronnych, o których mowa w art. 13;

b)

nie są osobami, względem których w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) wydano ostrzeżenie w celu udzielenia odmowy wjazdu;

c)

uznano, że nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego , a w szczególności gdy nie wydano żadnego ostrzeżenia w krajowych bazach danych Państw Członkowskich w celu odmowy wjazdu, z tych samych powodów .

Artykuł 5

Pozwolenie na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym — zasady

1.     Niniejszym wprowadza się pozwolenie na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym.

2.     Ważność terytorialna pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest ograniczona do obszaru przygranicznego Państwa Członkowskiego wydającego pozwolenie.

3.     Pozwolenie na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym jest opatrzone fotografią posiadacza pozwolenia oraz zawiera co najmniej następujące informacje:

a)

imię, nazwisko, datę urodzenia, narodowość i miejsce zamieszkania posiadacza pozwolenia;

b)

organ wydający pozwolenie, datę wydania i okres ważności;

c)

obszar przygraniczny, w obrębie którego posiadacz pozwolenia ma prawo się poruszać;

d)

numer ważnego dokumentu podróżnego lub dokumentów zezwalających ich posiadaczowi na przekraczanie granic zewnętrznych, zgodnie z art. 9 lit. a.

Pozwolenie wyraźnie stwierdza, że jego posiadacz nie jest uprawniony do poruszania się poza obszarem przygranicznym, a każde nadużycie podlega sankcjom przewidzianym w art. 17.

Artykuł 6

Pobyt w obszarze przygranicznym

Umowy dwustronne, o których mowa w art. 13, określają maksymalny dozwolony czas trwania każdego nieprzerwanego pobytu na podstawie pozwolenia na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym, który nie może przekraczać trzech miesięcy.

Artykuł 7

Kontrole wjazdu i wyjazdu

1.    Państwa Członkowskie przeprowadzają kontrole wjazdu i wyjazdu mieszkańców obszarów przygranicznych, w celu zapewnienia przestrzegania przez nich warunków, o których mowa w art. 4.

2.     W pozwoleniu na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym wydanym na mocy systemu dotyczącego małego ruchu granicznego nie zamieszcza się żadnych pieczątek wjazdu i wyjazdu.

3.     Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla art. 15.

Rozdział III

Pozwolenie na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym — przepisy szczegółne

Artykuł 8

Zabezpieczenia i specyfikacje techniczne pozwolenia na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym

1.    Pozwolenie na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym, o którym mowa w art. 5, obejmuje zabezpieczenia i specyfikacje techniczne zgodne z odpowiednimi postanowieniami rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (15) .

2.    Państwa Członkowskie przekazują Komisji i innym Państwom Członkowskim wzór pozwolenia na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym, które wydają zgodnie z ust. 1.

Artykuł 9

Warunki wydawania

Pozwolenie na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym, o którym mowa w art. 5, może być wydane mieszkańcom obszarów przygranicznych, którzy:

a)

posiadają ważny(e) dokument(y) podróżny(e), o którym(ch) mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) Konwencji z Schengen, upoważniający(e) ich do przekraczania granicy zewnętrznej;

b)

okażą dokumenty potwierdzające ich status mieszkańca obszaru przygranicznego oraz istnienie uzasadnionych powodów dla częstego przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego;

c)

nie są osobami, względem których w SIS wydano ostrzeżenie w celu udzielenia odmowy wjazdu;

d)

uznano, że nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego, a w szczególności gdy nie wydano żadnego ostrzeżenia w krajowych bazach danych Państw Członkowskich w celu odmowy wjazdu, z tych samych powodów .

Artykuł 10

Ważność

Pozwolenie na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym, o którym mowa w art. 5, jest ważne przez minimalny okres jednego roku i maksymalnie do pięciu lat.

Artykuł 11

Opłaty za wydanie pozwolenia

Opłaty odpowiadające kosztom administracyjnym związanym z rozpatrywaniem wniosków o wydanie pozwolenia na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym, o którym mowa w art. 5, nie mogą być wyższe niż opłaty pobierane za rozpatrywanie wniosków o wydanie krótkoterminowej wizy wielokrotnego wjazdu.

Pozwolenie na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym może być wydane nieodpłatnie.

Artykuł 12

Ustalenia dotyczące wydawania pozwoleń

1.     Pozwolenie na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym może zostać wydane przez konsulat lub każdy organ administracyjny Państw Członkowskich określony w umowach dwustronnych, o których mowa w art. 13.

2.     Państwa Członkowskie prowadzą centralny rejestr wniosków o wydanie pozwolenia, pozwoleń wydanych, przedłużonych oraz cofniętych, a także wyznaczają krajowy punkt kontaktowy, odpowiedzialny za niezwłoczne dostarczanie informacji na temat pozwoleń ujętych w rejestrze na żądanie innych Państw Członkowskich.

Rozdział IV

Wdrożenie systemu dotyczącego małego ruchu granicznego

Artykuł 13

Umowy między Państwami Członkowskimi a krajami trzecimi

1.   W celu wdrożenia systemu dotyczącego małego ruchu granicznego Państwom Członkowskim zezwala się na zawieranie umów z sąsiadującymi krajami trzecimi zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Państwa Członkowskie mogą również utrzymywać istniejące umowy z sąsiadującymi krajami trzecimi dotyczące małego ruchu granicznego. Zainteresowane Państwa Członkowskie dokonują zmiany tych umów w zakresie, w jakim są one niezgodne z niniejszym rozporządzeniem, aby usunąć ujawnione niezgodności.

2.   Przed zawarciem lub zmianą jakiejkolwiek umowy dotyczącej małego ruchu granicznego z sąsiadującymi krajami trzecimi Państwa Członkowskie zasięgają opinii Komisji w zakresie zgodności umowy z niniejszym rozporządzeniem.

Jeśli Komisja uzna umowę za niezgodną z niniejszym rozporządzeniem, powiadamia o tym zainteresowane Państwo Członkowskie , które podejmuje wszelkie odpowiednie kroki w celu zmiany umowy w racjonalnym terminie w taki sposób, aby usunąć ujawnione niezgodności.

3.    Jeżeli Wspólnota lub zainteresowane Państwa Członkowskie nie zawarła/zawarły z krajem trzecim ogólnej umowy o readmisji, umowy dwustronne dotyczące małego ruchu granicznego z tym krajem trzecim zawierają przepisy ułatwiające readmisję osób dopuszczających się nadużyć systemu ustanowionego niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 14

Porównywalność traktowania

Państwa Członkowskie zapewniają, aby w swoich umowach z sąsiadującymi krajami trzecimi , o których mowa w art. 13, kraj trzeci zapewniał ze swej strony co najmniej porównywalne traktowanie osób korzystających ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się oraz obywateli kraju trzeciego, legalnie zamieszkujących w obszarze przygranicznym Państwa Członkowskiego.

Artykuł 15

Ułatwienia przy przekraczaniu granicy

1.   Umowy, o których mowa w art. 13 , mogą zawierać przepisy dotyczące ułatwień przy przekraczaniu granicy, zgodnie z którymi Państwa Członkowskie:

a)

ustanawiają specjalne przejścia graniczne otwarte tylko dla mieszkańców obszarów przygranicznych;

b)

rezerwują specjalne pasy ruchu dla mieszkańców obszarów przygranicznych na zwykłych przejściach granicznych;

c)

biorąc pod uwagę sytuację lokalną oraz tam, gdzie wyjątkowo istnieje wymóg o szczególnym charakterze, wydają zezwolenie mieszkańcom obszarów przygranicznych na przekraczanie ich granicy w wyznaczonych miejscach, poza autoryzowanymi przejściami granicznymi oraz poza ustalonymi godzinami.

2.   Jeżeli Państwo Członkowskie podejmuje decyzję o ułatwieniu mieszkańcom obszarów przygranicznych przekraczania granicy, zgodnie z ust. 1, musi ono automatycznie ułatwić przekraczanie granicy każdej osobie mieszkającej na obszarze przygranicznym, korzystającej ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się.

3.    W przejściach granicznych, o których mowa w ust. 1 lit. a) oraz na pasach ruchu, o których mowa w ust. 1 lit. b), osoby regularnie przekraczające granicę i dobrze znane celnikom z uwagi na fakt częstego przekraczania granicy podlegają zasadniczo jedynie wyrywkowym kontrolom.

Takie osoby podlegają od czasu do czasu drobiazgowym kontrolom, przeprowadzanym bez ostrzeżenia i w nieregularnych odstępach czasu.

4.     W przypadku, gdy Państwo Członkowskie podejmuje decyzję o ułatwieniu przekraczania granic mieszkańcom obszarów przygranicznych, zgodnie z ust. 1 lit. c):

a)

pozwolenie na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym, o którym mowa w art. 5, oprócz informacji, o których mowa w art. 5, zawiera szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i okoliczności, w których granica może być przekroczona;

b)

dane Państwo Członkowskie przeprowadza wyrywkowe kontrole i sprawuje stały nadzór w celu zapobiegania nieupoważnionemu przekraczaniu granicy.

Rozdział V

Przepisy końcowe

Artykuł 16

Ceuta i Melilla

Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu nie wpływają na szczególne zasady, mające zastosowanie do miast Ceuta i Melilla, określone w Deklaracji Królestwa Hiszpanii w sprawie miast Ceuta i Melilla, w Akcie Końcowym do Umowy o Przystąpieniu Królestwa Hiszpanii do Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

Artykuł 17

Sankcje

1.   Państwa Członkowskie zapewniają, aby wszelkie przypadki nadużycia systemu dotyczącego małego ruchu granicznego, ustanowionego mocą niniejszego rozporządzenia oraz wdrożonego na mocy umów dwustronnych, o których mowa w art. 13 , podlegały sankcjom przewidzianym w prawie krajowym.

2.    Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz muszą uwzględniać możliwość cofnięcia i unieważnienia pozwolenia na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym , o którym mowa w art. 5.

3.    Państwa Członkowskie prowadzą odrębny rejestr wszystkich przypadków nadużycia systemu dotyczącego małego ruchu granicznego oraz sankcji nałożonych zgodnie z ust. 1. Informacje takie są przekazywane co sześć miesięcy innym Państwom Członkowskim oraz Komisji.

Artykuł 18

Sprawozdanie z wdrożenia systemu

Najpóźniej ... (16) Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat funkcjonowania i wdrożenia systemu dotyczącego małego ruchu granicznego, ustanowionego na mocy umów dwustronnych zawartych na podstawie niniejszego rozporządzenia i zgodnych z nim. Tam, gdzie jest to konieczne, do sprawozdania załącza się odpowiednie wnioski legislacyjne.

Artykuł 19

Notyfikacja umów

1.     Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich umowach, o których mowa w art. 13 ust. 1, a także o każdym wypowiedzeniu lub wprowadzeniu poprawek do tych umów.

2.     Komisja udostępnia informacje notyfikowane zgodnie z ust. 1 Państwom Członkowskim oraz obywatelom za pośrednictwem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz innych stosownych środków.

Artykuł 20

Zmiany w Konwencji z Schengen

Postanowienia art. 136 ust. 3 Konwencji z Schengen otrzymują następujące brzmienie:

„3.   Ust. 2 nie stosuje się do umów dotyczących małego ruchu granicznego, do których stosuje się art. 13 [rozporządzenia nr ... niniejszego rozporządzenia].

Artykuł 21

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w Państwach Członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C [...] z [...], str. [...].

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2006 r.

(3)  COM(2002)0233.

(4)  Dz.U. ....

(5)  Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 851/2005 (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 3).

(6)  Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 69.

(7)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36.

(8)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

(9)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43.

(10)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 20.

(11)   Dokument Rady nr 13054/04 dostępny pod adresem: http://register.consilium.eu.int.

(12)  Decyzja Rady 2004/849/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 26).

(13)  Decyzja Rady 2004/860/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 78).

(14)  Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich ( Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 77 ).

(15)  Dz.U. L 157 z 15.6.2002, str. 1.

(16)  Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

P6_TA(2006)0050

Umowa w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona (COM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2005)0404) (1),

uwzględniając art. 37 i art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0320/2005),

uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa i opinię Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju (A6-0018/2006),

1.

zatwierdza wniosek decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy;

2.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz parlamentowi Wysp Salomona.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

Punkt 2 a preambuły (nowy)

 

(2a) Rzeczą ważną jest poprawa informacji przekazywanych Parlamentowi Europejskiemu; w tym celu Komisja powinna sporządzać roczne sprawozdanie z wykonania umowy.

Poprawka 2

Artykuł 2 a (nowy)

 

Artykuł 2a

Podczas pierwszego roku ważności umowy i przed zawarciem nowego porozumienia o jej przedłużeniu, Komisja przedłoży Parlamentowi i Radzie sprawozdanie na temat jej stosowania.

Poprawka 3

Artykuł 2 b (nowy)

 

Artykuł 2b

Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 2a, i po konsultacjach z Parlamentem Europejskim, Rada - jeśli uzna to za wskazane — udzieli Komisji mandatu negocjacyjnego w celu przyjęcia nowego protokołu.

Poprawka 4

Artykuł 2 c (nowy)

 

Artykuł 2c

Komisja przekaże Parlamentowi i Radzie kopię wieloletniego programu sektorowego i jego przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 5 protokołu.

Poprawka 5

Artykuł 2 d (nowy)

 

Artykuł 2d

Podczas pierwszego posiedzenia Wspólnego Komitetu, o którym mowa w art. 9 Umowy, Komisja poinformuje władze Wysp Salomona o obecności przedstawicieli właścicieli statków na następnym posiedzeniu Wspólnego Komitetu.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2006)0051

Konfiskata samochodów przez władze greckie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konfiskaty samochodów przez władze greckie (2005/2005(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając liczne petycje złożone do Parlamentu Europejskiego w sprawie konfiskaty samochodów przez władze greckie, jak również znaczną liczbę oficjalnych skarg zarejestrowanych przez Komisję,

uwzględniając art. 21 Traktatu WE, który przyznaje każdemu obywatelowi Unii prawo do złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 194 Traktatu,

uwzględniając art. 194 Traktatu WE, który przyznaje każdemu obywatelowi Unii, jak również każdej osobie fizycznej lub prawnej mającej miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim, prawo kierowania, indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami lub osobami, petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawach objętych zakresem działalności Wspólnoty, które dotyczą ich bezpośrednio,

uwzględniając dyrektywę Rady 83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego Państwa Członkowskiego z innego Państwa Członkowskiego (1),

uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie C-262/99 Louloudakis  (2),

uwzględniając skargę wniesioną do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w dniu 26 marca 2004 r. w sprawie C-156/04 Komisja przeciwko Grecji  (3),

uwzględniając art. 192 ust. 1 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Petycji (A6-0394/2005),

A.

mając na uwadze istotne kwestie i poważne problemy podniesione przez składających petycje i odnotowując, że Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich podkreślił już, że prawo do prowadzenia pojazdu ma wpływ na faktyczne korzystanie ze swobody przepływu osób w ramach Unii Europejskiej (4),

B.

mając na uwadze, że składający petycje spełnili warunki wymagane w dyrektywie 83/182/EWG do zwolnienia z podatku, w szczególności, z podatku obrotowego, podatków akcyzowych oraz wszelkich innych podatków konsumpcyjnych w odniesieniu do silnikowych pojazdów drogowych czasowo wwożonych z innego Państwa Członkowskiego, gdyż wszyscy oni mieli „zwykłe miejsce zamieszkania”, tj. miejsce, gdzie przebywają przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe, w Państwie Członkowskim innym niż Grecja,

C.

mając na uwadze, że składający petycje byli w stanie wykazać swoje zwykłe miejsce zamieszkania za pomocą właściwych środków, takich jak dowód tożsamości lub inne aktualne dokumenty,

D.

mając na uwadze, że nałożenie specjalnej kary administracyjnej, a w szczególności grzywien zryczałtowanych na podstawie pojemności silnika pojazdu jako jedynego kryterium, bez uwzględnienia jego daty produkcji, oraz obciążenie podwyższonym cłem, które może sięgać dziesięciokrotności cła będącego przedmiotem sporu, jest niezgodne ze wspólnotową zasadą proporcjonalności,

E.

mając na uwadze zobowiązania instytucji Unii Europejskiej i Państw Członkowskich wobec ich obywateli określone w Traktatach,

1.

wyraża swoje głębokie zaniepokojenie tym, że w konkretnych przypadkach, do których odnosiły się petycje, władze greckie nie zastosowały zwolnień określonych w dyrektywie 83/182/EWG;

2.

zwraca uwagę, że pomimo tego, greckie władze celne utrzymywały, iż składający petycje byli winni uchylania się od zapłaty podatku lub usiłowania uchylenia się od zapłaty podatku oraz niedopełnienia formalności określonych przez grecki Kodeks Celny; zwraca również uwagę, że od składających petycje zażądano zapłaty podwyższonego cła sięgającego dziesięciokrotności opłaty celnej;

3.

uważa, że całość środków administracyjnych, które Grecja uznała za odpowiednie w odniesieniu do wykroczeń celnych, a które w przypadku składających petycje prowadziły do kar sięgających wielokrotności pierwotnej ceny zakupu pojazdu, utrudnia swobodny przepływ towarów i osób;

4.

zdaje sobie sprawę, że przy braku harmonizacji ustawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie kar stosowanych w przypadkach nieprzestrzegania warunków określonych w uregulowaniach wynikających z takiego ustawodawstwa, Państwa Członkowskie mają prawo stosować kary, które wydają się im właściwe; uważa jednak, że Państwa Członkowskie muszą korzystać z tego uprawnienia zgodnie z prawem Wspólnoty i jego ogólnymi zasadami, a w konsekwencji z zasadą proporcjonalności;

5.

zdaje sobie sprawę, że wybór kary w przypadkach naruszenia prawa związanego z czasowym wwożeniem niektórych środków transportu podlega prawu krajowemu, podobnie jak kwestia ustalenia, czy należy brać pod uwagę dobrą wiarę sprawcy; uważa jednak, że w celu zapewnienia swobód gwarantowanych przez Traktaty, jeżeli określenie przepisów mających zastosowanie rodzi trudności, przy ustalaniu kary nakładanej na sprawcę musi być brana pod uwagę jego dobra wiara;

6.

zwraca uwagę, że bardzo duża liczba pojazdów została zajęta, skonfiskowana i sprzedana na aukcji, co uważa za niezgodne z zasadami Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności z jej rozdziałem VI (zatytułowanym „Wymiar sprawiedliwości”) oraz za nieuzasadnione bezwzględnie obowiązującymi wymogami egzekucji i prewencji, gdy weźmie się pod uwagę powagę naruszenia prawa; zauważa, że zgodnie z tym, co podkreślił już wcześniej Trybunał Sprawiedliwości, w przypadku „niesystematycznego” użytkowania pojazdu w jednym z Państw Członkowskich, możliwe jest zastosowanie innych kar niż konfiskata;

7.

uważa, że konfiskata pojazdów oraz fakt, że składający petycje byli pozbawieni przez wiele lat możliwości korzystania z nich, stoją w sprzeczności z prawem własności i swobodą przepływu osób oraz że składający petycję mają prawo do odpowiedniego odszkodowania, biorąc pod uwagę szkodę wyrządzoną ich poziomowi egzystencji i dobremu imieniu;

8.

wzywa władze greckie do niezwłocznego wywiązania się ze zobowiązań Republiki Greckiej wynikających z Traktatu oraz do przestrzegania przepisów określonych w ustawodawstwie Wspólnoty, a w szczególności w dyrektywie 83/182/EWG, tak aby Komisja mogła wycofać skargę;

9.

jeżeli władze greckie nie zastosują się do tego, apeluje do Komisji o niezwłoczną kontynuację procedury wszczętej przeciwko Republice Greckiej;

10.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i odnośnego sprawozdania właściwej komisji Radzie, Komisji oraz greckiemu rządowi i parlamentowi.


(1)  Dz.U. L 105 z 23.4.1983, str. 59. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Zb. Orz. [2001], I-5547.

(3)  Dz.U. C 106 z 30.4.2004, str. 47.

(4)  Wyrok w sprawie C-193/94 Skanavi i Chryssanthakopoulos, Zb. Orz. [1996], I-929 ust. 36.

P6_TA(2006)0052

Narażenie pracowników na sztuczne promieniowanie optyczne ***III

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na czynniki fizyczne (sztuczne promieniowanie optyczne) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD))

(Procedura współdecyzji: trzecie czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wspólny tekst przyjęty przez komitet pojednawczy (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006),

uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(1992)0560) (2),

uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(1994)0284) (3),

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 września 1999 r. w sprawie bieżących procedur legislacyjnych w dziedzinie zatrudnienia i spraw socjalnych (Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady — Skutki wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu) (SEC(1999)0581 — C4-0219/1999) (4),

uwzględniając własne stanowisko w drugim czytaniu (5) w sprawie wspólnego stanowiska Rady (6),

uwzględniając opinię wydaną przez Komisję w sprawie poprawek Parlamentu do wspólnego stanowiska (COM(2005)0526) (7),

uwzględniając art. 251 ust. 5 Traktatu WE,

uwzględniając art. 65 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie swojej delegacji przekazane komitetowi pojednawczemu (A6-0026/2006);

1.

przyjmuje wspólny wniosek;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

3.

zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji legislacyjnej Radzie i Komisji.


(1)  Dz.U. C 128 z 9.5.1994, str. 146.

(2)  Dz.U. C 77 z 18.3.1993, str. 12.

(3)  Dz.U. C 230 z 19.8.1994, str. 3.

(4)  Dz.U. C 54 z 25.2.2000, str. 75.

(5)  Teksty przyjęte w dniu 7.9.2005, P6_TA(2005)0329.

(6)  Dz.U. C 172 E z 12.7.2005, str. 26.

(7)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2006)0053

Ochrona kurcząt hodowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0221) (1),

uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0190/ 2005),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0017/2006),

1.

zatwierdza projekt Komisji po poprawkach;

2.

zwraca się w związku z tym do Komisji o zmianę projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.

zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

Punkt 1 a preambuły (nowy)

 

(1a) Dla osiągnięcia wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt należy ustanowić zobowiązania dotyczące osiągnięcia wyników. System oceny punktowej śmiertelności i uszkodzeń opuszki podeszwowej wskazuje, czy został osiągnięty właściwy poziom dobrostanu zwierząt. Aktualnie trwają badania naukowe nad innymi stosownymi wskaźnikami, które powinny zostać włączone, gdy tylko będą dostępne.

Poprawka 2

Punkt 9 preambuły

(9) Ważne jest, aby osoby zajmujące się kurczętami rozumiały odnośne wymogi związane z dobrostanem zwierząt i korzystały ze stosownych szkoleń związanych z wykonywanymi przez nich zadaniami.

(9) Ważne jest, aby osoby zajmujące się kurczętami rozumiały odpowiednie wymogi związane z dobrostanem zwierząt i korzystały ze stosownych szkoleń związanych z wykonywanymi przez nich zadaniami. W razie braku szkoleń, do właściwych władz należy sprawdzenie, czy doświadczenie zawodowe tych osób jest wystarczające.

Poprawka 3

Punkt 10 preambuły

(10) Podczas ustanawiania zasad dotyczących ochrony kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa, należy zachować równowagę między różnymi aspektami, które mają być uwzględnione, takimi jak zdrowie i dobrostan zwierząt, względy gospodarcze i społeczne oraz wpływ na środowisko.

(10) Podczas ustanawiania zasad dotyczących ochrony kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa, należy zachować równowagę między różnymi aspektami, które mają być uwzględnione, takimi jak zdrowie i dobrostan zwierząt, względy gospodarcze i społeczne oraz wpływ na środowisko. Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, względy gospodarcze i społeczne nie mogą jednak mieć pierwszeństwa przed dobrostanem i zdrowiem zwierząt.

Poprawka 4

Punkt 12 preambuły

(12) Różne dobrowolne programy etykietowania mięsa kurcząt oparte na przestrzeganiu standardów dobrostanu zwierząt i innych parametrów istnieją już w niektórych Państwach Członkowskich.

(12) Różne dobrowolne programy etykietowania mięsa kurcząt oparte na przestrzeganiu standardów dobrostanu zwierząt i innych parametrów istnieją już w niektórych Państwach Członkowskich. Programy te zasługują na aktywne wsparcie ze strony organizacji producentów, właściwych władz w Państwach Członkowskich oraz Komisji, ponieważ odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie ze strony konsumentów. Jasność dostarczanych informacji umożliwia odpowiedzialny wybór w chwili zakupu, co leży w interesie hodowcy, konsumenta oraz zwierząt .

Poprawka 5

Punkt 13 preambuły

(13) W świetle doświadczenia zdobytego dzięki stosowaniu tych dobrowolnych programów etykietowania do Komisji należy przedkładanie raportu z możliwego wprowadzenia na poziomie Wspólnoty szczególnego, obowiązkowego i zharmonizowanego systemu etykietowania mięsa kurcząt, produktów mięsnych i wyrobów mięsnych, opartego na przestrzeganiu standardów dobrostanu zwierząt, z uwzględnieniem możliwych skutków społeczno-gospodarczych, jego wpływu na partnerów gospodarczych Wspólnoty, oraz zgodności takiego etykietowania z zasadami Światowej Organizacji Handlu.

(13) W świetle doświadczenia zdobytego dzięki stosowaniu tych dobrowolnych programów etykietowania do Komisji należy przedłożenie - w maksymalnym okresie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej dyrektywy - raportu z możliwego wprowadzenia na poziomie Wspólnoty szczególnego, obowiązkowego i zharmonizowanego systemu etykietowania mięsa kurcząt, produktów mięsnych i wyrobów mięsnych, opartego na przestrzeganiu standardów dobrostanu zwierząt, z uwzględnieniem możliwych skutków społeczno-gospodarczych, jego wpływu na partnerów gospodarczych Wspólnoty, oraz zgodności takiego etykietowania z zasadami Światowej Organizacji Handlu.

Poprawka 6

Punkt 14 preambuły

(14) Do Komisji należy przedkładanie raportu opartego na nowych danych naukowych z uwzględnieniem dodatkowych badań i praktycznego doświadczenia w celu dalszej poprawy dobrostanu kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa, mając także na uwadze dobrostan stada rodzicielskiego tych kurcząt, a w szczególności aspekty nie objęte niniejszą dyrektywą. Wspomniany raport powinien w sposób szczególny uwzględnić wpływ parametrów genetycznych na stwierdzone niedociągnięcia, szkodliwych dla dobrostanu kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa.

(14) Do Komisji należy przedkładanie raportu opartego na nowych danych naukowych z uwzględnieniem dodatkowych badań i praktycznego doświadczenia w celu dalszej poprawy dobrostanu kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa, w tym także dobrostanu stada rodzicielskiego tych kurcząt, a w szczególności aspektów nie objętych niniejszą dyrektywą. Wspomniany raport powinien w sposób szczególny uwzględnić wpływ parametrów genetycznych na stwierdzone niedociągnięcia, szkodliwych dla dobrostanu kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. W ramach raportu należy również zbadać koszt finansowy usunięcia negatywnego wpływu parametrów genetycznych.

Poprawka 7

Punkt 14 a preambuły (nowy)

 

(14a) Należy śledzić ewolucję nowych technik pomiaru dobrostanu kurcząt z przeznaczeniem na produkcję mięsa i ocenić ich przydatność, tak aby jasno określić parametry, jakie należy uwzględnić, oraz zminimalizować koszt działań.

Poprawka 8

Punkt 15 preambuły

(15) Państwa Członkowskie powinny ustanowić zasady dotyczące kar stosowanych w przypadku naruszenia przepisów niniejszej dyrektywy oraz zapewnić ich wykonywanie. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(15) W przypadku naruszenia przepisów niniejszej dyrektywy zasady dotyczące stosowanych kar pomiędzy Państwami Członkowskimi, które powinny być zharmonizowane i powinny zapewnić ich wykonanie. Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne , progresywne i odstraszające. Jednocześnie należy kontrolować i, w zależności od przypadku, wprowadzać zakaz importu kurcząt z krajów trzecich, o ile pochodzą one z hodowli niespełniających zasad dobrostanu kurcząt przeznaczonych na produkcję mięsną porównywalnych z zasadami przyjętymi w ramach prawodawstwa wspólnotowego .

Poprawka 9

Punkt 15 a preambuły (nowy)

 

(15a) Komisja powinna stanowczo bronić znaczenia dobrostanu zwierząt podczas negocjacji w Światowej Organizacji Handlu, tak aby uzyskać globalny konsensus w tej sprawie. Wysoki stopień dobrostanu zwierząt jest niezbędny dla zrównoważonego rolnictwa, a respektowanie dobrostanu zwierząt musi być pełnoprawnym kryterium w negocjacjach nad względami innymi niż handlowe (non-trade concerns — NTC).

Poprawka 10

Punkt 15 b preambuły (nowy)

 

(15b) Komisja powinna dążyć do ustanowienia zasady, dzięki której od eksporterów dostarczających mięso drobiowe na rynek europejski będą egzekwowane te same warunki dobrostanu zwierząt co od unijnych hodowców kurcząt.

Poprawka 11

Artykuł 3 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że właściciel lub opiekun przestrzega wymogów wyszczególnionych w załączniku I.

1. Państwa Członkowskie zapewniają, że właściciel lub opiekun przestrzega wymogów wyszczególnionych w załączniku I. Z reguły wymogi, do których muszą się dostosować z akłady zarówno o niskim, jak i wysokim zagęszczeniu kurcząt na metr kwadratowy, powinny uwzględniać z jednej strony poszczególne fazy produkcji, a z drugiej strony różne warunki klimatyczne i stosowane metody hodowli .

Poprawka 12

Artykuł 3 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie zapewniają, że zagęszczenie hodowli kurcząt na metr kwadratowy powierzchni użytkowej (dalej zwane „zagęszczeniem hodowli”) w zakładach lub w pojedynczych jednostkach zakładu nie przekracza 30 kilogramów żywej masy.

2. Państwa Członkowskie zapewniają, że zagęszczenie hodowli kurcząt na metr kwadratowy powierzchni użytkowej (dalej zwane „zagęszczeniem hodowli”) w zakładach lub w pojedynczych jednostkach zakładu nie przekracza 30 kilogramów żywej masy. Maksymalne zagęszczenie hodowli oblicza się jako średnią trzech ostatnich stad. W nagłych przypadkach zezwala się na margines dwóch dni. Zagęszczenie hodowli takiego stada nie może jednak przekraczać zagęszczenia hodowli w wysokości 32 kilogramów żywej masy.

Poprawka 13

Artykuł 3, ustęp 3, akapit pierwszy

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 Państwa Członkowskie mogą zezwolić, aby kurczęta były chowane w warunkach zagęszczenia hodowli nieprzekraczającego 38 kilogramów żywej masy w zakładach lub w pojedynczych jednostkach zakładu pod warunkiem, że właściciel lub opiekun, poza innymi wymogami wyszczególnionymi w załączniku I, przestrzega wymogów wyszczególnionych w załączniku II.

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 Państwa Członkowskie mogą zezwolić, aby kurczęta były chowane w warunkach zagęszczenia hodowli nieprzekraczającego 38 kilogramów żywej masy w zakładach lub w pojedynczych jednostkach zakładu pod warunkiem, że właściciel lub opiekun, poza innymi wymogami wyszczególnionymi w załączniku I, przestrzega wymogów wyszczególnionych w załączniku II. Maksymalne zagęszczenie hodowli oblicza się jako średnią trzech ostatnich stad. W nagłych przypadkach dozwolony jest margines dwóch dni. Pojedyncze stado nie może jednak przekraczać zagęszczenia na poziomie 40 kilogramów żywej masy.

 

Od 1 stycznia 2013 r. zagęszczenie hodowli nie może przekraczać 34 kilogramów żywej masy. Owo maksymalne zagęszczenie hodowli oblicza się jako średnią trzech ostatnich stad. W nagłych przypadkach dopuszczalny jest margines dwóch dni. Pojedyncze stado nie może jednak przekraczać zagęszczenia na poziomie 36 kilogramów żywej masy.

Poprawka 14

Artykuł 3, ustęp 3, akapit drugi, wprowadzenie

W podobnych przypadkach Państwo Członkowskie zapewnia, że:

Należy rozszerzyć monitorowanie na wszystkie zakłady objęte zakresem niniejszej dyrektywy. Dobrostan kurcząt przeznaczonych na produkcję mięsa należy monitorować nawet w zakładach utrzymujących niskie zagęszczenie hodowli, jako że samo zagęszczenie hodowli nie gwarantuje dobrostanu zwierząt, na który wpływa wiele innych czynników. Należy zatem zagwarantować, że:

Poprawka 15

Artykuł 3, ustęp 3, akapit drugi litera b a) (nowa)

 

ba)

koszty oficjalnych inspekcji są ponoszone przez właściwe władze.

Poprawka 16

Artykuł 4, ustęp 3

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby ustanowiono system kontroli i zatwierdzania szkoleń. Właściciel lub opiekun kurcząt powinien posiadać świadectwo uznawane przez właściwy organ Państwa Członkowskiego poświadczające ukończenie takiego szkolenia lub nabycie doświadczenia równoważnego temu szkoleniu .

3. Państwa Członkowskie zapewniają, aby ustanowiono system kontroli i zatwierdzania szkoleń. Właściciel lub opiekun kurcząt powinien posiadać świadectwo uznawane przez właściwy organ Państwa Członkowskiego poświadczające zadowalające umiejętności posiadacza świadectwa w dziedzinach wyszczególnionych w załączniku V .

Poprawka 17

Art. 5, akapit 1

Nie później niż dwa lata licząc od daty przyjęcia niniejszej dyrektywy, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport z możliwego wprowadzenia na poziomie Wspólnoty szczególnego, obowiązkowego i zharmonizowanego systemu etykietowania mięsa kurcząt, produktów mięsnych i wyrobów mięsnych, opartego na przestrzeganiu standardów dobrostanu zwierząt.

Nie później niż sześć miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej dyrektywy, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport z możliwego wprowadzenia na poziomie Wspólnoty szczególnego, obowiązkowego i zharmonizowanego systemu etykietowania mięsa kurcząt, produktów mięsnych i wyrobów mięsnych, opartego na przestrzeganiu standardów dobrostanu zwierząt, łącznie z podawaniem na opakowaniu jasnych informacji o standardach produkcji i o pochodzeniu produktu. Na etykiecie musi w szczególności figurować zagęszczenie kurcząt w gospodarstwach. Na etykiecie powinien być podany również wiek zwierzęcia bądź inne parametry, które zdaniem konsumentów powinny być uwzględniane.

Poprawka 42

Artykuł 5 a (nowy)

 

Artykuł 5 a

Wsparcie dla rozwiązań samoregulacyjnych

Komisja podejmuje działania mające na celu przekonanie europejskich importerów mięsa kurcząt do stawiania swoim dostawcom takich samych wymagań w zakresie standardów dobrostanu zwierząt.

Poprawka 18

Artykuł 6, ustęp 1, akapit pierwszy

1. Nie później niż pięć lat licząc od daty przyjęcia niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie przekazują Komisji streszczenie danych zebranych zgodnie z pkt. 1 i 2 załącznika IV.

1. Nie później niż dwa lata od dnia przyjęcia niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie przekazują Komisji streszczenie danych zebranych zgodnie z pkt. 1 i 2 załącznika IV.

Poprawka 19 i 50

Artykuł 6, ustęp 1, akapit drugi

W oparciu te dane oraz opinie naukowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport dotyczący wpływu parametrów genetycznych na stwierdzone niedociągnięcia, szkodliwych dla dobrostanu kurcząt. Do tego raportu, jeśli to konieczne , dołączone są stosowne wnioski legislacyjne.

W oparciu o opinie naukowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Komisja, nie później niż cztery lata od dnia przyjęcia niniejszej dyrektywy , przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport dotyczący wpływu parametrów genetycznych na stwierdzone niedociągnięcia i wszelkie aspekty zdrowotne szkodliwe dla dobrostanu kurcząt u broilerów i w gospodarstwach hodujących broilery, dotyczące utraty zróżnicowania genetycznego w hodowli kurcząt i zawierający również analizę strat i korzyści z zastosowania różnych odmian hodowlanych z punktu widzenia dobrostanu zwierząt, odporności na choroby, konieczności stosowania biocydów i weterynaryjnych produktów medycznych. Do tego raportu, który przedkłada się nie później niż 30 miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej dyrektywy , dołączone są stosowne projekty aktów prawnych. Projekty te muszą być zgodne z zasadą, według której selekcja genetyczna nie może ograniczać, zmniejszać lub zakłócać potencjału dobrostanu zwierząt.

 

Należy również wyeliminować negatywne konsekwencje wcześniejszych selekcji genetycznych.

Poprawka 20

Artykuł 6, ustęp 1, akapit drugi a (nowy)

 

Raport ten i projekty aktów prawnych powinny dotyczyć genetyki kurcząt przeznaczonych na produkcję mięsa i warunków, w jakich hoduje się stado rodzicielskie, i powinny rozważyć opcje, takie jak hodowla ptaków uznanych odmian wolnorosnących, ograniczenie dziennego przyrostu wagi ptaków, minimalny wiek ptaków przeznaczonych do uboju lub zakaz stosowania kurcząt przeznaczonych na produkcję mięsa pochodzących od stada rodzicielskiego, którego żywienie musi podlegać ograniczeniom.

Poprawka 21

Artykuł 6, ustęp 2 a (nowy)

 

2a. W terminie dwóch lat od dnia przyjęcia niniejszej dyrektywy Komisja dokonuje oceny wpływu dyrektywy na dobrostan kurcząt przeznaczonych na produkcję mięsa oraz na jej konsekwencje gospodarcze w poszczególnych Państwach Członkowskich.

Poprawka 22

Artykuł 6, ustęp 2 b (nowy)

 

2b. W terminie pięciu lat od dnia przyjęcia niniejszej dyrektywy Komisja przedstawia raport z oceny dotyczący optymalizacji wyboru parametrów dobrostanu kurcząt z przeznaczeniem na produkcję mięsa oraz stosownych technik pomiaru dobrostanu, zwłaszcza w odniesieniu do parametrów behawioralnych oraz związanych z zaburzeniami metabolicznymi oraz szkieletowymi. Ocena ta obejmuje, w interesie hodowców i konsumentów, technikę realizacji oraz koszt technik pomiaru dobrostanu.

W maksymalnym terminie sześciu miesięcy od publikacji oceny następują, jeżeli to konieczne, propozycje dostosowania załączników do niniejszej dyrektywy.

Poprawka 23

Artykuł 7

Państwa Członkowskie ustanawiają system sankcji stosowanych w razie naruszeń przepisów krajowych, przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmą wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania kar. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa Członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję najpóźniej do dnia [1 grudnia 2006 r.] oraz powiadamiają bezzwłocznie o wszelkich następujących w nich zmianach.

Państwa Członkowskie ustanawiają system sankcji stosowanych w razie naruszeń przepisów krajowych, przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmą wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania kar. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Z wyjątkiem ewidentnych przypadków zaniedbań lub maltretowania, wymagających natychmiastowej interwencji, kary są progresywne. Państwa Członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję najpóźniej do dnia [1 grudnia 2006 r.] oraz powiadamiają bezzwłocznie o wszelkich następujących w nich zmianach.

Poprawka 55

Załącznik I, punkt 2

2. Kurczęta powinny mieć stały dostęp do paszy i nie mogą być jej pozbawiane dłużej niż 12 godzin przed przewidywaną godziną uboju.

2. Kurczęta powinny mieć stały dostęp do paszy lub być karmione mączką i nie mogą być jej pozbawiane dłużej niż 12 godzin przed przewidywaną godziną uboju.

Poprawka 56

Załącznik I, punkt 3, akapit pierwszy a (nowy)

 

Po przeprowadzeniu wybijania z budynku należy usunąć całą ściółkę, zakład musi zostać zdezynfekowany i wyczyszczony, a nowe ptaki muszą otrzymać nową ściółkę.

Poprawka 25

Załącznik I, śródtytuł i punkt 4

Wentylacja i ogrzewanie

Systemy wentylacji, ogrzewania i schładzania

4. Wentylacja powinna być wystarczająca, aby uniknąć przegrzania i, jeśli to konieczne, w powiązaniu z systemami ogrzewania, do usunięcia wilgoci.

4. Wymogi w zakresie napowietrzania i ogrzewania powinny uwzględniać etap produkcji, warunki klimatyczne i stosowane metody hodowli kurcząt.

 

Właściciel lub opiekun zapewnia, aby każda jednostka zakładu jest wyposażona w systemy wentylacji, ogrzewania i schładzania stworzone, zbudowane i działające w taki sposób, aby:

a)

koncentracja NH3 nie przekraczała 20 ppm, a koncentracja CO2 nie przekraczała 3000 ppm mierzonych na poziomie głów kurcząt;

b)

wentylacja była wystarczająca, aby uniknąć przegrzania i, jeśli to konieczne, w powiązaniu z systemami ogrzewania, w celu usunięcia wilgoci ;

c)

temperatura wewnętrzna, podczas gdy temperatura zewnętrzna mierzona w cieniu przekracza 30° C, nie przekraczała tej temperatury zewnętrznej o więcej niż 3° C;

d)

wilgotność względna wewnątrz jednostki zakładu nie przekraczała 70% gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż 10° C.

 

Systemy wentylacji, ogrzewania i schładzania powinny podlegać kontroli w odstępach czasu wskazanych w dokumentacji wymaganej w załączniku II pkt 2.

Poprawka 26

Załącznik I punkt 6

6. Wszystkie budynki powinny posiadać oświetlenie o minimalnej intensywności 20 luksów przy włączonym świetle, mierzone na poziomie oka ptaka, oświetlające całą powierzchnię podłogi. Czasowe ograniczenie poziomu oświetlenia może być dopuszczone, jeśli to konieczne, po wydaniu opinii przez lekarza weterynarii.

6. Wszystkie budynki powinny posiadać niemigoczące oświetlenie o minimalnej intensywności 50 luksów przy włączonym świetle, mierzone na poziomie oka ptaka, oświetlające całą powierzchnię podłogi. Czasowe ograniczenie poziomu oświetlenia może być dopuszczone, jeśli to konieczne, po wydaniu opinii przez lekarza weterynarii.

Poprawka 27

Załącznik I punkt 7

7. W terminie trzech dni licząc od chwili umieszczenia kurcząt w budynkach i do trzech dni przed przewidywanym czasem uboju, oświetlenie powinno być dostosowane do 24- godzinnego rytmu z okresami zaciemnienia trwającego co najmniej w sumie 8 godzin, z czego co najmniej 4 godziny nieprzerwanego zaciemnienia.

7. W terminie siedmiu dni licząc od chwili umieszczenia kurcząt w budynkach i do trzech dni przed przewidywanym czasem uboju, oświetlenie powinno być dostosowane do 24- godzinnego rytmu z okresami zaciemnienia trwającego co najmniej w sumie 6 godzin, z czego co najmniej 4 godziny nieprzerwanego zaciemnienia.

Poprawka 28

Załącznik I punkt 8

8. Wszystkie kurczęta chowane w zakładzie muszą podlegać kontroli co najmniej dwa razy dziennie . Opiekun zobowiązany jest do ustanowienia procedury zapewniającej, że osoba kontrolująca przejdzie w minimalnej odległości trzech metrów od każdego kurczaka.

8. Wszystkie kurczęta chowane w zakładzie muszą podlegać kontroli co najmniej dwa razy dziennie lub, jeżeli zakład jest wyposażony w zaawansowany system monitoringu (skomputeryzowany monitoring przy użyciu kamer) uwzględniający szereg parametrów związanych z zachowaniem i zdrowiem, co najmniej raz dziennie. Szczególną uwagę należy zwrócić na objawy wskazujące na zmniejszony dobrostan zwierząt (w tym zdrowie zwierząt). W razie konieczności należy kontaktować się z lekarzem weterynarii.

Poprawka 29

Załącznik I, punkt 9 a (nowy)

 

9a. Właściwe władze przeprowadzają inspekcję nie rzadziej niż raz do roku.

Poprawka 60

Załącznik I, punkt 10

10. Te części budynku, urządzeń lub przyrządów, które mają kontakt z kurczętami, powinny być starannie oczyszczone i zdezynfekowane za każdym razem po przeprowadzeniu przerwy sanitarnej, zanim do jednostki zakładu zostanie wprowadzone nowe stado.

10. Te części budynku, urządzeń lub przyrządów, które mają kontakt z kurczętami, powinny być starannie oczyszczone i zdezynfekowane za każdym razem po przeprowadzeniu wybijania, zanim do jednostki zakładu zostanie wprowadzone nowe stado. Zdecydowanie zaleca się stosowanie systemu „all in - all out” i czyszczenie jednostki przed wprowadzeniem kolejnego stada.

Poprawka 30

Załącznik I, punkt 11 litera b)

b) pochodzenie kurcząt;

b) pochodzenie i rasę kurcząt;

Poprawka 31

Załącznik I punkt 12 akapit drugi

Jednakże Państwa Członkowskie mogą, w celu zapobieżenia wyrywaniu puchu i kanibalizmowi, zezwolić na przycinanie dziobów pod warunkiem, że jest ono przeprowadzane przez wykwalifikowany personel na kurczakach, które nie są starsze niż 10 dni. Ponadto Państwa Członkowskie mogą zezwolić na kastrację kurczaków. Kastracja może być przeprowadzana wyłącznie pod nadzorem lekarza weterynarii przez personel poddany szczególnemu szkoleniu uznawanemu przez właściwy organ.

skreślony

Poprawka 32

Załącznik II, punkt 3

Wymogi dotyczące zakładu i personelu

3. Właściciel i opiekun zapewniają, że każda jednostka zakładu jest wyposażona w systemy wentylacji, ogrzewania i schładzania stworzone, zbudowane i działające w taki sposób, aby:

a)

koncentracja NH3 nie przekraczała 20 ppm a koncentracja CO2 nie przekraczała 3000 ppm mierzonych na poziomie głów kurcząt;

b)

temperatura wewnętrzna, podczas gdy temperatura zewnętrzna mierzona w cieniu przekracza 30° C, nie przekraczała tej temperatury zewnętrznej o więcej niż 3° C;

c)

wilgotność względna wewnątrz jednostki zakładu nie przekraczała 70%, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż 10° C.

Systemy wentylacji, ogrzewania i schładzania powinny podlegać kontroli w odstępach wskazanych w dokumentacji wymaganej w pkt 2 (c).

skreślony

Poprawka 33

Załącznik III, punkt 1, wprowadzenie

Właściwy organ przystępuje do kontroli w celu sprawdzenia:

Właściwy organ przystępuje - w formie niezapowiedzianych kontroli wyrywkowych, we wszystkich zakładach hodowli kurcząt przeznaczonych na produkcję mięsa (o niższym i wyższym zagęszczeniu hodowli) - do co najmniej jednej kontroli rocznie w celu sprawdzenia:

Poprawka 34

Załącznik III, punkt 2, akapit drugi

Ponadto właściwy organ może nakazać zmniejszenie maksymalnego zagęszczenia hodowli w odniesieniu do przedmiotowych zakładów lub jednostek zakładów w taki sposób, by osiągnięto poziom pozwalający na usunięcie niedociągnięcia , zwykle do zagęszczenia hodowli na poziomie między 30 a 38 kilogramów żywej masy, jeśli kontrola ujawni, że wymogi wyszczególnione w załączniku II nie są przestrzegane, lub kiedy otrzymuje informacje określone w pkt 3 załącznika IV wskazujące na poważne niedociągnięcie bądź kiedy otrzymuje drugą informację o niedociągnięciu wcześniej sygnalizowanym w tym samym zakładzie. Właściwy organ informuje właściciela lub opiekuna o podjętej decyzji, a w szczególności o chwili, od której zmniejszenie zagęszczenia hodowli zacznie obowiązywać.

Właściwy organ może jednak nakazać zmniejszenie maksymalnego zagęszczenia hodowli w odniesieniu do przedmiotowych zakładów lub jednostek zakładów w taki sposób, by osiągnięto poziom pozwalający na usunięcie niedociągnięcia. Stopień zmniejszenia opiera się na obliczanej na podstawie trzech kolejnych stad średniej punktacji śmiertelności i punktacji w odniesieniu do zapalenia skóry w okolicach opuszki podeszwowej, zgodnie z przepisami załącznika IV pkt 3 i 4. Należy wyróżnić trzy kategorie występowania niedociągnięć w stadzie :

Kategoria pierwsza: brak niedociągnięć lub niedociągnięcia w niewielkiej ilości (od 0 do jednej trzeciej skali ustanowionej na podstawie załącznika IV pkt 3 i 4). W takim przypadku obowiązują jedynie wymogi określone w niniejszym punkcie, akapit pierwszy.

Kategoria druga: niedociągnięcia w umiarkowanej ilości (od jednej trzeciej do dwóch trzecich skali ustanowionej na podstawie załącznika IV pkt 3 i 4). Jeżeli po stwierdzeniu niedociągnięć w stadzie nie następuje poprawa pozwalająca na powrót do kategorii pierwszej, hodowca jest powiadomiony o obowiązku zmniejszenia maksymalnego zagęszczenia stada o 1 kg/m2. Zmniejszone zagęszczenie utrzymuje się do momentu, gdy wynik hodowli powróci do poziomu przewidzianego dla kategorii pierwszej.

Kategoria trzecia: niedociągnięcia w znacznej ilości (od dwóch trzecich do maksimum skali ustanowionej na podstawie załącznika IV pkt 3 i 4). Po stwierdzeniu niedociągnięć hodowca jest powiadomiony o obowiązku zmniejszenia maksymalnego zagęszczenia stada o 1 kg/m2 .

Jeżeli hodowca nie skorzystał z procedury przewidzianej w załączniku III pkt 3, należy przeprowadzić nową kontrolę pomiędzy 90 a 120 dniem po dniu zmniejszenia zagęszczenia określonego w poprzednim akapicie. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, stosuje się ponowne zmniejszenie o 1 kg/m2. Tę samą procedurę należy powtarzać do momentu, gdy wynik hodowli powróci do poziomu przewidzianego dla kategorii pierwszej.

Właściwy organ informuje właściciela lub opiekuna o podjętej decyzji, a w szczególności o chwili, od której zmniejszenie zagęszczenia hodowli zacznie obowiązywać.

Poprawka 35

Załącznik III, punkt 3

3. Właściciel zakładu lub opiekun może wnioskować o ponowne rozpatrzenie nakazu zmniejszenia maksymalnego zagęszczenia hodowli, o którym mowa w pkt. 2, pod warunkiem, że:

3. Na wniosek właściciela zakładu lub opiekuna nakaz zmniejszenia maksymalnego zagęszczenia hodowli, o którym mowa w pkt. 2 , ulega całkowitemu i natychmiastowemu zniesieniu przez właściwy organ pod warunkiem, że:

a)

dwa wcześniejsze stada były zgodne z limitami ustalonymi w pkt. 3 załącznika IV; i że

a)

wcześniejsze stado było zgodne z limitami ustalonymi w pkt. 3 załącznika IV; i że

b)

lekarz weterynarii pracujący w zakładzie wydał korzystną opinię o tym wniosku.

b)

lekarz weterynarii pracujący w zakładzie wydał korzystną opinię o tym wniosku.

Właściwy organ może podjąć decyzję w sprawie wniosku na podstawie kontroli zakładu, włącznie z przejrzeniem dokumentacji dostarczonej zgodnie z pkt. 1 i 2 załącznika II.

 

Poprawka 36

Załącznik IV, punkt 1, akapit pierwszy

1. W rzeźni każda wysyłka musi być przedmiotem, pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, kontroli przeprowadzanej na reprezentatywnej próbie co najmniej 200 kurcząt w celu ujawnienia ewentualnego zapalenia skóry w okolicach opuszki podeszwowej, ustanawiając ocenę punktową zgodnie z pkt. 4.

1. W rzeźni każda wysyłka musi być przedmiotem, pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, kontroli przeprowadzanej na reprezentatywnej próbie 100 kurcząt w celu ujawnienia ewentualnego zapalenia skóry w okolicach opuszki podeszwowej, ustanawiając ocenę punktową zgodnie z pkt. 4.

Poprawka 37

Załącznik IV, punkt 4, akapit drugi a (nowy)

 

Komisja powinna określić szczegółowe opisy wraz z fotografiami uszkodzeń z grupy 1 i 2, w celu uzyskania jednolitej klasyfikacji w całej Unii Europejskiej.

Poprawka 38

Załącznik IV, punkt 4, akapit drugi b (nowy)

 

Na wdrożenie systemu oceny i punktacji w odniesieniu do zapalenia skóry w okolicy opuszki podeszwowej przyznaje się okres przejściowy wynoszący co najmniej dwa lata.

Poprawka 39

Załącznik V, litera b)

b)

fizjologia zwierząt, zwłaszcza ich potrzeby w zakresie picia i jedzenia, zachowanie zwierząt i pojęcie stresu;

b)

fizjologia zwierząt, zwłaszcza ich potrzeby w zakresie picia i jedzenia, zachowanie zwierząt , w tym oznaki zachowania normalnego, anormalnego i lęku, i pojęcie stresu;

Poprawka 40

Załącznik V, litera c)

c)

praktyczne aspekty obchodzenia się z kurczętami, włącznie z wyłapywaniem i transportem;

c)

praktyczne aspekty delikatnego obchodzenia się z kurczętami, włącznie z wyłapywaniem i transportem;

Poprawka 41

Załącznik V, litera d)

d)

opieki nad kurczętami w nagłych wypadkach, procedury uśmiercania i uboju w nagłych wypadkach.

d)

rozpoznawanie oznak pospolitych chorób i odpowiednie reagowanie, opieka nad kurczętami w nagłych wypadkach, procedury uśmiercania i uboju w nagłych wypadkach.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2006)0054

Reforma pomocy państwa 2005-2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy pomocy państwa na lata 2005 - 2009 (2005/2165(INI))

Parlament Europejski

uwzględniając dokument konsultacyjny Komisji - Plan działań w zakresie pomocy państwa - Gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005-2009 (COM(2005)0107),

uwzględniając komunikat Komisji - Dokument konsultacyjny w sprawie pomocy państwa na rzecz innowacji (COM(2005)0436),

uwzględniając decyzję Komisji 2005/842/WE z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zastosowania art. 86 ust. 2 Traktatu w przypadkach pomocy państwa w formie rekompensat z tytułu wykonywania usług publicznych przyznawanych niektórym przedsiębiorstwom, którym powierzono zadanie świadczenia usług o ogólnym interesie gospodarczym (1),

uwzględniając dyrektywę Komisji 2005/81/WE z dnia 28 listopada 2005 r., zmieniającej dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskim a przedsiębiorstwami publicznymi (2),

uwzględniając dokument roboczy Komisji w sprawie ram Wspólnoty dotyczących pomocy przyznawanej przez państwo w formie rekompensaty, w postaci przekazanej Parlamentowi Europejskiemu w dniu 8 września 2004 r. w celu wydania przez niego opinii,

uwzględniając projekt komunikatu Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r.- „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2007-2013”,

uwzględniając cele Strategii Lizbońskiej,

uwzględniając wnioski końcowe prezydencji Rady Europejskiej z Barcelony z 15 i 16 marca 2002 r. i Rady Europejskiej z Göteborga z 15 i 16 czerwca 2001 r., a w szczególności postanowienia, na mocy których Państwa Członkowskie zgodziły się na zmniejszenie poziomu pomocy państwa w Unii Europejskiej i na przekierowanie pomocy na cele horyzontalne będące przedmiotem wspólnego zainteresowania,

uwzględniając artykuły 2, 5, 16, 73, 86, 87 i 88 Traktatu WE,

uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie usług użyteczności publicznej, zwłaszcza rezolucję z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie komunikatu Komisji w sprawie usług użyteczności publicznej w Europie (3), rezolucję z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę Komisji 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi (4), rezolucję z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie komunikatu Komisji „Usługi użyteczności publicznej w Europie” (5), rezolucję z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie „Zielonej Księgi na temat usług użyteczności publicznej” (6) oraz rezolucję z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie pomocy państwa w formie rekompensat z tytułu wykonywania usług użyteczności publicznej (7),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis  (8),

uwzględniając art. I-3, I-5, II-96, III-122, III-166, III-167 i III-238 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, w postaci podpisanej przez Państwa Członkowskie w Rzymie w dniu 29 października 2004 r.,

uwzględniając orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnoszące się do usług użyteczności publicznej, a szczególnie orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00, Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH  (9),

uwzględniając art. 45 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0009/2006),

A.

mając na uwadze, że przepisy dotyczące pomocy państwa powinny być proste, przejrzyste i skuteczne,

B.

mając na uwadze, że gospodarka rynkowa stanowi najskuteczniejszy sposób przyznawania ograniczonych środków; mając na uwadze, że pomoc państwa powinna być zatem narzędziem stosowanym w ostateczności,

C.

mając na uwadze, że pomoc państwa powinna mieć zawsze jasno określone cele, być proporcjonalna i w szczególności przyznawana na zasadzie przejściowej,

D.

mając na uwadze, że pomoc państwa może być niezbędna do realizacji celów konkurencyjności europejskiej lub technologicznej niezależności w ramach projektów odnoszących się do wspólnego europejskiego interesu zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu WE,

E.

mając na uwadze, że całkowita kwota pomocy państwa przyznawana rocznie w UE stanowi, nawet według najbardziej zachowawczych szacunków, równowartość ponad 50 % rocznego budżetu UE; mając na uwadze, że wysokość pomocy państwa jako ułamek PKB znacznie się różni w poszczególnych Państwach Członkowskich, oscylując w roku 2003 pomiędzy 0,10 % a 2,76% i że skutkiem tego może powodować znaczne zakłócenia rynku,

F.

mając na uwadze, że pomoc państwa jest finansowana z pieniędzy podatników i dlatego musi być wydawana w sposób odpowiedzialny, zapewniający wysoką efektywność kosztową,

G.

mając na uwadze, że uzasadnienie udzielania pomocy państwa powinno być poddawane ponownemu rozpatrzeniu w regularnych, odpowiednich odstępach czasu; mając na uwadze, że zadanie regularnego nadzorowania i kontrolowania korzystania z pomocy państwa nie powinno być przekazane urzędom krajowym Państw Członkowskich przeprowadzającym audyt,

H.

mając na uwadze, że przy przyznawaniu pomocy państwa konieczna jest skuteczna i rygorystyczna kontrola tak, aby zagwarantować warunki uczciwej konkurencji, zapewnić przejrzystość oraz aby uniknąć dyskryminacji,

I.

mając na uwadze, że stosując zasadę pomocniczości i proporcjonalności Komisja powinna koncentrować swoje wysiłki na nadużyciach, które mają znaczący wpływ na rynek wewnętrzny, ponieważ pomoc państwa jest niezgodna ze wspólnym rynkiem zgodnie z art. 87 Traktatu jedynie w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi...,

J.

mając na uwadze, że pomoc państwa, która nie powoduje zakłóceń konkurencji jest dozwolonym środkiem promowania rozwoju gospodarczego oraz środkiem promowania Agendy lizbońskiej na rzecz rozwoju gospodarczego oraz zatrudnienia, obok innych instrumentów obejmujących finansowanie ze strony Wspólnoty takie jak Fundusze Strukturalne,

K.

mając na uwadze, że skuteczność polityki nadzoru nad pomocą państwa jest uzależniona od lepszego informowania na temat jej konsekwencji dla zainteresowanych stron,

L.

mając na uwadze, że korzyści płynące z korzystania z pomocy państwa mogą znacznie przewyższać koszty wtedy, gdy subsydia państwowe są wykorzystywane rozsądnie oraz gdy przeprowadzane są dokładne analizy kosztów i zysków,

M.

mając na uwadze, że w Państwach Członkowskich nie istnieją mechanizmy monitorowania, porównywalne do nadzorowania pomocy na poziomie Wspólnoty,

N.

mając na uwadze, że w poprzednich rezolucjach w sprawie pomocy państwa i w regularnych debatach z przedstawicielami Komisji w ramach Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlament Europejski wielokrotnie nalegał na przyjęcie środków gwarantujących większą przejrzystość.

Kwestie ogólne

1.

z zadowoleniem przyjmuje, nakreślony w planie działań w zakresie pomocy państwa, zamiar Komisji w kwestii modernizacji praktyk i procedur dotyczących pomocy państwa, w szczególności poprzez zwiększenie pewności prawnej, dopracowanie podejścia gospodarczego, zwiększenie przejrzystości przez konsultacje z zainteresowanymi stronami i ulepszenie procesu przyznawania;

2.

zgadza się z Komisją, że istnieje rzeczywista potrzeba dokonania całościowej reformy polityki w zakresie pomocy państwa;

3.

zauważa, że polityka w zakresie pomocy państwa stanowi integralna część polityki w zakresie konkurencyjności i że kontrolowanie pomocy państwa odzwierciedla potrzebę utrzymania równych szans dla wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność na jednolitym rynku europejskim; podkreśla jednakże, że zgodnie z art. 87 Traktatu pomoc państwa może również pomóc w osiąganiu innych celów UE, w szczególności tych, o których mowa w art. 2 Traktatu;

4.

zauważa, że art. 86 i 87 Traktatu wyraźnie zezwalają na pewne wyjątki od ogólnego zakazu pomocy państwa w przypadku, gdy proponowane systemy pomocy jasno określają korzystne skutki dla ludności i środowiska oraz gdy pomoc nie szkodzi ogólnej działalności Unii; dlatego też uważa za konieczne, by podczas oceniania, czy pomoc państwa jest zgodna z Traktatem, znaleźć właściwą równowagę pomiędzy negatywnymi skutkami pomocy państwa dla konkurencji a jej skutkami pozytywnymi dla wspólnych interesów Wspólnoty;

5.

podkreśla, że w celu wyeliminowania niepewności prawnej decyzje Komisji powinny być zawsze ściśle zgodne z odnośnymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości; uważa, że jeśli zachodzi taka potrzeba, planowi działań w zakresie pomocy państwa, powinny towarzyszyć inicjatywy ustawodawcze, zmierzające do reformy pomocy państwa zgodnie z wytycznymi UE oraz poprawienie pewności prawnej;

6.

sugeruje, aby Komisja w miarę możliwości systematycznie publikowała wytyczne, interpretujące orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zasad regulujących pomoc państwa, opartych zarówno na przepisach Traktatu, jak i na przepisach zawartych w prawie wtórnym;

7.

podkreśla potrzebę wyciągnięcia wniosków zarówno z nieudanego przydzielania pomocy państwa w przeszłości, jak i z przypadków, gdy okazała się ona skutecznym narzędziem do osiągnięcia zamierzonych celów; podkreśla, że pomoc państwa, która zakłóca konkurencję, powinna zostać zniesiona;

8.

wyraża życzenie, aby Komisja publikowała roczne sprawozdanie dla Parlamentu i Rady w sprawie pomocy państwa przyznanej w Państwach Członkowskich;

9.

zwraca się w tym kontekście do Komisji o zastosowanie surowych przepisów dotyczących składania deklaracji, odnoszących się zarówno do Państw Członkowskich, jak i beneficjentów; zwraca się ponadto do Komisji o dokonanie w tym celu odpowiedniej zmiany w zestawieniu dotyczącym pomocy państwa;

10.

uważa, że w dzisiejszej gospodarce światowej ważne jest, aby zasady ustalone na poziomie Wspólnoty uwzględniały warunki międzynarodowej konkurencji;

11.

wzywa Komisję do sprawdzenia, czy z zasady możliwe górne limity pomocy w wysokości do 50 %, nie są za wysokie z punktu widzenia gospodarki rynkowej, ponieważ przy tak wysokich dotacjach możliwe jest założenie firmy bez wniesienia kapitału własnego, co jest sprzeczne z zasadą odpowiedzialności przedsiębiorców w gospodarce rynkowej;

12.

z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Komisji przedstawione w planie działań w zakresie pomocy państwa, a stwierdzające, że kluczowe cele Wspólnoty obejmują wysoki poziom zatrudnienia, zrównoważony wzrost oraz spójność gospodarczą i społeczną.

Wzmocnione podejście gospodarcze

13.

z zadowoleniem przyjmuje cel Komisji, jakim jest dopracowanie gospodarczego podejścia do procedur dotyczących pomocy państwa i skoncentrowanie się na przypadkach, mogących prowadzić do najpoważniejszych zakłóceń w konkurencji i handlu w odniesieniu do celów strategii lizbońskiej i strategii z Goeteborga;

14.

wzywa, aby to gospodarcze podejście Komisji zostało szczegółowo określone celem zwiększenia pewności prawnej dla wszystkich zainteresowanych stron; w związku z tym uważa, że analizy ekonomiczne Komisji powinny opierać się na określonych kryteriach, wynikających z procedur obowiązujących w innych dziedzinach prawa konkurencji, jednocześnie uważając, aby procedury te nie były zbyt kłopotliwe;

15.

nalega, aby we wszystkich decyzjach Komisja poddawała analizie ekonomicznej oba kryteria oceny bezprawnej pomocy, podane w art. 87 ust. 1 Traktatu — z jednej strony zakłócenie lub niebezpieczeństwo zakłócenia konkurencji, a z drugiej skutki dla handlu między Państwami Członkowskimi; zwraca się do Komisji o potwierdzenie i uszczegółowienie w konkretnych wytycznych jej podejścia w przypadku obu tych kryteriów;

16.

proponuje, by Komisja przedłożyła zarówno bardziej szczegółową definicję pojęcia kryzysu rynkowego wraz z wyjaśnieniem, kiedy pojęcie to ma zastosowanie, jak i konkretną metodologię; nalega na to, aby pojęcie to było realne, tak by Państwa Członkowskie i beneficjenci mogli je stosować i odnosić z niego korzyści w praktyce; nalega, by to nowe pojęcie podlegało również krótszym procedurom; zwraca się do Komisji o wyjaśnienie granic pojęcia kryzysu rynkowego oraz jego współzależności z elementami składowymi zakazu pomocy państwa, o których mowa w art. 87 Traktatu;

17.

odnotowuje inicjatywę wiceprzewodniczącego Komisji Siima Kallasa, związaną z wprowadzeniem większej przejrzystości w procedurze przyznawaniu subsydiów rolniczych, co wymagałoby od Państw Członkowskich opublikowania w Internecie tożsamości beneficjentów oraz wysokości przyznanych kwot oraz zalecałby, by taki sposób postępowania został rozszerzony na wszystkie subsydia państwowe; zaleca, by Państwa Członkowskie wymagały od przedsiębiorstw publikowania danych dotyczących otrzymanych subsydiów, tak aby umożliwić akcjonariuszom dokonywanie lepszej oceny rzeczywistych wyników przedsiębiorstwa, w szczególności w przypadku ewentualnych cięć w pomocy państwa;

18.

ostrzega przed potencjalnie szkodliwą rolą pomocy zarówno państwowej jak i europejskiej w zakresie zachęcania do przenoszenia się ewentualnie korzystających z tej pomocy przedsiębiorstw z jednego Państwa Członkowskiego do innego, co może prowadzić do ubiegania się o subsydia przez przedsiębiorstwa, bez przynoszenia jakichkolwiek realnych korzyści z punktu widzenia wspólnych celów UE.

Innowacja, badania naukowe i rozwój

19.

podkreśla wielką wagę innowacji, badań naukowych i rozwoju dla dalszej konkurencyjności UE w gospodarce globalnej;

20.

podkreśla, że pomoc państwa dla badań naukowych i rozwoju powinna być oceniania w świetle celów strategii lizbońskiej oraz że pomoc ta może umożliwić Państwom Członkowskim zarówno stawienie czoła kryzysom rynkowym, jak i opracowanie środków, stymulujących przemysł do większego inwestowania w badania naukowe i rozwój; podkreśla jednakże, że pomoc dla badań naukowych i rozwoju nie może prowadzić do przyznawania pomocy powodującej zakłócenia konkurencji, zwłaszcza poprzez sprzyjanie ugruntowanym podmiotom rynkowym; w tym kontekście kładzie nacisk na potrzebę pokonania barier prawnych i fiskalnych w Państwach Członkowskich, które utrudniają rozwój młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw;

21.

zauważa, że rozwój w UE technologii przyjaznych środowisku, szczególnie w sektorze energetycznym, został zahamowany przez znaczną pomoc publiczną w sektorze paliw kopalnych i energii jądrowej; jest głęboko przekonany o słuszności zasady, według której koszty zewnętrzne powinny zostać włączone w cenę energii z różnych źródeł i uważa, że zasada ta powinna stanowić podstawę rewizji wytycznych UE dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej;

22.

wyraża mocne poparcie dla elastyczności pomocy państwa, dotyczącej tworzenia i promowania innowacyjnych pomysłów powstających w naukowych ośrodkach badawczych sektora publicznego oraz na uniwersytetach, jak i dla jasnych i prostych przepisów w sprawie sposobu stosowania tych pomysłów i doświadczeń w przedsiębiorstwach; w związku z tym wspiera powstawanie dalszych innowacji, płynących ze współpracy i partnerstwa sektora publicznego i prywatnego;

23.

podkreśla zasadę, zgodnie z którą pomoc dla badań naukowych i rozwoju nie powinna sprzyjać pojedynczym przedsiębiorstwom; wzywa Komisję do ukierunkowania pomocy dla badań naukowych i rozwoju na zgrupowania przedsiębiorstw innowacyjnych;

24.

popiera zamiar Komisji, zmierzającej do uelastycznienia systemu pomocy państwa w celu wspierania procesów innowacji proporcjonalnie do ich oddalenia od rynku.

Kapitał ryzyka

25.

uważa, że z uwagi na niedostateczności regulacyjne przepisów i mało pobudzające do działania systemy podatkowe w niektórych Państwach Członkowskich, udostępnianie kapitału ryzyka zwłaszcza małym przedsiębiorstwom nie jest optymalne; z zadowoleniem przyjmuje zatem dokonywany przez Komisję przegląd komunikatu Komisji w sprawie pomocy państwa i kapitału ryzyka (10), która ma wygasnąć w sierpniu 2006 r.;

26.

podkreśla potrzebę sprzyjania rozwojowi nowotworzonych przedsiębiorstw oraz młodych, innowacyjnych MŚP, między innymi poprzez stosowanie odpowiednich zachęt podatkowych;

27.

kładzie nacisk na potrzebę mniej uciążliwych i szybszych procedur zatwierdzania; w tym kontekście sprzyja wyłączeniom blokowym w odniesieniu do pomocy o niewielkim wymiarze dla MŚP.

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

28.

wzywa Komisję, aby ostatecznie zapewniła jasność prawną odnośnie pomocy dla usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

29.

uważa, że element nadmiernej rekompensaty jest najbardziej podstawowym kryterium oraz że w związku z tym finansowanie usług o ogólnym znaczeniu gospodarczym stanowi pomoc państwa jedynie wtedy, gdy kryterium sprawiedliwej rekompensaty nie jest spełnione i gdy nie można udowodnić, że jest spełnione;

30.

ubolewa nad utrzymywaniem się w dalszym ciągu wielkich różnic w kwestii sposobu, w jaki Komisja zamierza interpretować w praktyce test oparty na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Altmark; wzywa Komisję do wydania jasnego i dokładnego komunikatu interpretującego czwarte kryterium przedstawione w orzeczeniu w sprawie Altmark, który brałby pod uwagę specyfikę różnych sektorów;

31.

zwraca się do Komisji, aby ta w związku z rosnącym znaczeniem spółek publiczno-prywatnych w budowaniu infrastruktur w mniej rozwiniętych regionach, zwracała szczególną uwagę na kwestię przyznawania pomocy państwa tym spółkom i tym samym dostarczała prawnych wytycznych we wszelkich kwestiach dotyczących stosowalności zasad związanych z pomocą państwa w tym kontekście, a w szczególności wzywa do uproszczenia poprzez odpowiednie zasady sposobu korzystania ze spółek publiczno-prawnych; wnosi, aby odbywało się to ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachowanie przejrzystości;

32.

zwraca uwagę na zwolnienie z konieczności stosowania zasad udzielania pomocy państwa w stosunku do mniejszych przedsiębiorstw świadczących usługi użyteczności publicznej; zastanawia się jednak, czy rozróżnienie między małymi i dużymi przedsiębiorstwami w ocenie przepisów dotyczących udzielania pomocy państwa jest właściwe; wzywa zatem do oparcia oceny Komisji na wpływie, jaki środki pomocy państwa wywierają na odpowiedni rynek zamiast na wielkości danego przedsiębiorstwa świadczącego usługi użyteczności publicznej.

Wyłączenia blokowe

33.

popiera przyjęcie przez Komisję ogólnego systemu wyłączeń blokowych, który ma na celu uproszczenie i skonsolidowanie istniejących kategorii wyłączeń blokowych, w szczególności dotyczących szkoleń, MŚP i zatrudnienia, oraz zintegrowanie większej ilości wyłączeń, w szczególności dotyczących pomocy państwa przeznaczonej na wsparcie MŚP oraz badań naukowych i rozwoju, pod warunkiem, że subsydiowanie skrośne od małych do dużych przedsiębiorstw jest kontrolowane i tam gdzie należy zabronione; popiera dążenie Komisji do zorientowania środków na pomoc, która powoduje największe zakłócenia; uważa, że procedury notyfikacyjne oraz związane z nimi opóźnienia powinny być proporcjonalne do wypływającego z tej pomocy zagrożenia poważnym zakłóceniem konkurencji; wyraża opinię, że jednolity instrument prawny mógłby również ułatwić dalsze rozszerzanie systemu wyłączeń blokowych, tak by mniejsze kwoty w każdej kategorii pomocy nie musiały być notyfikowane;

34.

podkreśla konieczność zagwarantowania, że ogólny system wyłączeń blokowych prowadzi do rzeczywistego uproszczenia procedury, z jasnymi, szczegółowymi i jednoznacznymi przepisami, które nie sprzeciwiają się zasadniczemu celowi, jakim jest ogólne ograniczenie pomocy państwa;

35.

z zadowoleniem przyjmuje wniosek mający na celu podwyższenie progu pomocy de minimis; proponuje podwojenie kwoty do 200 000 EUR; zwraca się w tym kontekście do Komisji o rozwiązanie problemu kontrolowania kumulacji.

Pomoc regionalna

36.

z zadowoleniem przyjmuje wytyczne Komisji dotyczące pomocy państwa o przeznaczeniu regionalnym na lata 2007-2013 (11); podkreśla, że polityka pomocy regionalnej powinna w większym stopniu uwzględniać kryteria terytorialne w celu odróżnienia obszarów geograficznych UE o silnej gospodarce od obszarów doświadczających trudności związanych z przekształceniami przemysłowymi i obszarów o trwałych utrudnieniach naturalnych; postrzega polityki spójności i pomocy państwa jako wzajemnie się uzupełniające: polityki pomocy państwa okazały się skutecznym narzędziem służącym do osiągnięcia rzeczywistej konwergencji dochodów w całej UE;

37.

uważa, że korzystanie z pomocy państwa powinno być dozwolone tylko wtedy, kiedy pomoc ta tworzy wartość dodaną, jakiej żaden inny środek polityczny nie może osiągnąć, a która przynosi korzyść regionowi; dlatego przychyla się do bardziej efektywnego podejścia do przyznawania pomocy o przeznaczeniu regionalnym, z położeniem akcentu na inwestycje w dziedzinie infrastruktury i na pomoc horyzontalną w regionach o niekorzystnych warunkach lub w najsłabiej rozwiniętych regionach UE, łącznie z wprowadzeniem korzystnych warunków podatkowych na okresy przejściowe nieprzekraczające pięciu lat; w związku z tym podkreśla potrzebę utrzymania odpowiednich środków na wsparcie dla regionów dotkniętych „efektem statystycznym”;

38.

uważa, że powinno się dokonać rewizji przypadków zmniejszenia pomocy państwa dla regionów dotkniętych „efektem statystycznym”, które w wyniku rozszerzenia skorzystały ze względnego wzrostu dochodów, ale które nie osiągnęły prawdziwego wzrostu ani spójności, a doświadczają wysokiego poziomu bezrobocia;

39.

wzywa Komisję, w świetle celów UE i polityki spójności stworzonej dla osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej przy użyciu środków służących wyrównywaniu różnic pomiędzy regionami Europy, do zapewnienia, że ani pomoc państwa ani Europy nie pociąga za sobą zakłócenia konkurencji pomiędzy regionami Państw Członkowskich i nie finansuje przenoszenia zakładów pracy wewnątrz UE, co prowadzi w szczególności do utraty pracy w jednym regionie na korzyść innego;

40.

zachęca Komisję, zgodnie z założeniami strategii lizbońskiej i strategii z Goteborga, do dokonania głębszej i bardziej szczegółowej oceny poszczególnych rodzajów pomocy państwa oraz ich skuteczności, aby w ten sposób można było stwierdzić, czy niektóre formy pomocy są korzystniejsze niż inne z punktu widzenia ich ewentualnego trwałego i pozytywnego wpływu na rozwój regionalny;

41.

wzywa Komisję do stosowania zasad wyszczególnionych w planie działań w zakresie pomocy państwa również do specjalnych reguł odnoszących się do niektórych sektorów, takich jak rolnictwo, rybołówstwo, produkcja węgla i transport, które często koncentrują się w obszarach kwalifikujących się do wsparcia z funduszy strukturalnych, a także do wysunięcia większej liczby propozycji odnośnie reformy tych specjalnych zasad.

Pomoc na rzecz ochrony środowiska

42.

uważa, że pomoc państwa przeznaczona na ochronę środowiska, o ile jest ona stosowana sprawiedliwie i przejrzyście, może odgrywać podstawową rolę w realizacji celu, jakim jest trwały rozwój w UE, w szczególności poprzez stymulowanie inwestycji w technologie w perspektywie długoterminowej i patentowanie technologii w UE zgodnie z celem stabilizacji emisji gazów o efekcie cieplarnianym, określonym w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu;

43.

podziela pogląd Komisji obecne wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska „nie są odpowiednio przystosowane do wzrastającego stopnia złożoności inwestycji na rzecz technologii sprzyjających ochronie środowiska, ani do nowych form partnerstwa sektora publicznego i prywatnego” (12);

44.

wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do przyśpieszenia wprowadzenia środków służących zmniejszeniu pomocy państwa szkodliwej dla środowiska naturalnego i ostatecznie jej całkowitej likwidacji; zauważa, że ta pomoc państwa ma znaczące rozmiary; wzywa również Europejską Agencję Ochrony Środowiska do sporządzenia wykazu dotacji, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają produkcję i konsumpcję zanieczyszczającą środowisko, tym samym tworząc nieuczciwą konkurencję dla czystszych technologii;

45.

z zadowoleniem przyjmuje zatem rozpoczęcie procesu konsultacji z zainteresowanymi stronami, który ma na celu rewizję owych wytycznych, wygasających z końcem 2007 r..

Lepsze zarządzanie

46.

jest zdania, że obecna praktyka i procedury w dziedzinie pomocy państwa posiadają pewne niedociągnięcia i że są one zbyt biurokratyczne;

47.

w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem wprowadzenie przewodnika najlepszych praktyk w dziedzinie procedur pomocy państwa z myślą o skróceniu i zwiększeniu skuteczności procedur notyfikacyjnych; stawia w tym kontekście pytanie, czy bardziej właściwym środkiem do osiągnięcia tego celu nie byłoby wydanie rozporządzenia zamiast przewodnika;

48.

popiera zdecydowanie zamysł utworzenia w Państwach Członkowskich ściślejszej sieci nadzorujących władz, takich jak trybunały obrachunkowe, co ułatwiłoby realizację celu spójności w stosowaniu przepisów dotyczących pomocy państwa;

49.

podkreśla, że każdy przypadek decentralizacji kompetencji na rzecz organów krajowych wymaga rygorystycznego nadzorowania i koordynacji dla zagwarantowania, że przepisy są stosowane w taki sam sposób we wszystkich Państwach Członkowskich; uważa, że decentralizacja może pociągać za sobą zagrożenie wynikające z rozbieżności w wykonywaniu przepisów dotyczących pomocy państwa, zwłaszcza z uwagi na różnice struktur i stopnia doświadczenia i umiejętności właściwych władz Państw Członkowskich; podkreśla wagę istnienia sieci powiązań pomiędzy właściwymi władzami w Państwach Członkowskich;

50.

wzywa Komisję do ustalenia jasnych terminów dotyczących procedur związanych z pomocą państwa, włącznie z przestrzeganiem przepisów;

51.

wyraża niezadowolenie z faktu, że sankcje za brak notyfikacji są obecnie stosowane tylko w stosunku do beneficjentów, a nie do Państw Członkowskich; wspiera zatem Komisję w szukaniu nowych mechanizmów powstrzymujących, mających na celu zajęcie się niewłaściwym stosowaniem przez Państwa Członkowskie zasad udzielania pomocy państwa i zwraca się do Komisji o ustanowienie w związku z tym odpowiednich sankcji;

52.

ponawia wezwanie do wprowadzenia procedury współdecyzji w odniesieniu do wszelkich zagadnień polityki konkurencji, o których Rada decyduje większością kwalifikowaną.

*

* *

53.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.


(1)  Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 67.

(2)  Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 47.

(3)  Dz.U. C 14 z 19.1.1998, str. 74.

(4)  Dz.U. C 59 z 23.2.2001, str. 238.

(5)  Dz.U. C 140 E z 13.6.2002, str. 153.

(6)  Dz.U. C 92 E z 16.4.2004, str. 294.

(7)  Dz.U. C 304 E z 1.12.2005, str. 117.

(8)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 30.

(9)  [2003] Zb. Orz. I-7747.

(10)  Dz.U. C 235 z 21.8.2001, str. 3.

(11)  Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

(12)  Komunikat Komisji z dnia 28 stycznia 2004 roku, „Wspieranie technologii służących trwałemu rozwojowi: Plan działań Unii Europejskiej na rzecz technologii przyjaznych środowisku” (COM(2004)0038), punkt 4.2.3).

P6_TA(2006)0055

Skutki globalizacji dla rynku wewnętrznego

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie skutków globalizacji dla rynku wewnętrznego (2004/2225(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 45 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0021/2006),

A.

mając na uwadze, że globalizacja definiowana jako „rosnąca ogólnoświatowa dostępność towarów, usług, siły roboczej i przepływów kapitałowych, wzmocniona rewolucją informacyjną” jest postrzegana jako zjawisko, które stanowi fundamentalne wyzwanie dla tradycyjnych europejskich modeli społecznych, kulturowych, decyzyjnych i gospodarczych oraz europejskiego systemu gospodarczego, a w szczególności dla unijnego rynku wewnętrznego,

B.

mając na uwadze, że rozwój wewnętrznego rynku UE i gospodarki światowej jest ściśle powiązany i że dzięki postępowi technologicznemu oraz usunięciu przeszkód politycznych i technicznych dla handlu globalizacja ułatwia międzynarodową wymianę towarów i usług,

C.

mając na uwadze, że dane statystyczne wskazują, że w ostatnich latach UE stanęła w obliczu wyzwań związanych z utrzymaniem wiodącej pozycji w takich kluczowych dziedzinach, jak wzrost gospodarczy, funkcjonowanie rynku pracy, badania naukowe i innowacje, co stwierdzono również w średniookresowym przeglądzie procesu lizbońskiego (Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej: Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia — Nowy początek strategii lizbońskiej COM (2005)0024 i Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Wspólne działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia: Wspólnotowy program lizboński (COM(2005)0330)),

D.

mając na uwadze, że celem strategii lizbońskiej jest budowanie konkurencyjnej Europy w globalnym środowisku, co potwierdzono również w średniookresowym przeglądzie; mając na uwadze, że głównym celem strategii lizbońskiej jest stworzenie do 2010 r. najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki światowej, z większą liczbą lepszych miejsc pracy, wyższymi standardami ochrony środowiska i o większej spójności społecznej,

E.

mając na uwadze, że konkurencja światowa ucierpiała wskutek pojawienia się dużych, szybko rozwijających się gospodarek, szczególnie w Azji, konkurujących w produkcji i handlu towarami i w coraz większym stopniu również usługami, co może wywołać niezamierzone skutki w UE, zwłaszcza stanowiąc zagrożenie dla praw określonych w dorobku wspólnotowym,

F.

mając na uwadze, że globalizacji nie należy postrzegać wyłącznie jako negatywnego czynnika prowadzącego do podziałów społecznych, lecz raczej jako zjawisko z jednej strony zapewniające nowe możliwości w postaci dostępu do rynku światowego, ale z drugiej strony stwarzające również zagrożenie uzależnienia UE od rozwoju światowego handlu; dlatego też władze polityczne powinny wspierać pozytywne i likwidować negatywne skutki dla rynku wewnętrznego,

G.

mając na uwadze, że szybka wielostronna liberalizacja handlu z krajami trzecimi, w których istnieją niskie standardy w zakresie pracy i środowiska naturalnego, stanowi poważne wyzwanie dla konkurencyjności gospodarki europejskiej i wymaga olbrzymich modyfikacji w europejskim modelu gospodarczym i społecznym;

H.

mając na uwadze, że aby czerpać potencjalne korzyści z globalizacji, UE musi dostosować się do globalnych zmian gospodarczych; dokonać postępu w sektorach o dużym potencjale gospodarczym, takich jak sektor średnio-zaawansowanych technologii; zwrócić uwagę na jej słabe strony, tak jak w przypadku sektora zaawansowanej technologii, w tym na technologie informatyczne i komunikacyjne oraz biotechnologię; a także rozwinąć nowe obszary, w których możliwe jest uzyskanie przewagi nad konkurencją;

I.

mając na uwadze, że tworzenie gospodarki opartej na wiedzy nie jest możliwe bez odpowiedniej strategii i należytego finansowania,

J.

mając na uwadze, że UE, zwiększając prawdopodobnie wkrótce liczbę państw członkowskich z 15 do 27 i więcej, musi określić strategię sprostania temu wyzwaniu poprzez uelastycznienie i otwarcie rynku wewnętrznego, jednocześnie starając się zapewnić wzrost, zatrudnienie, sprawiedliwość społeczną i poszanowanie równowagi ekologicznej przy zachowaniu wspólnych wartości i modelu społecznego, by w oparciu o nasze doświadczenia w tworzeniu jednolitego rynku stawić czoła wyzwaniom globalizacji,

K.

mając na uwadze, że taka strategia musi obejmować wezwanie do wyraźnego politycznego zaangażowania się na rzecz ukończenia tworzenia rynku wewnętrznego jako największego atutu UE pozwalającego na maksymalizację korzyści płynących z globalizacji; mając na uwadze, że wysiłki reformatorskie mające na celu zmniejszenie obciążeń regulacyjnych muszą uwzględniać wskazania średniookresowego przeglądu strategii lizbońskiej, przedstawione w ww. komunikatach Komisji oraz w komunikacie w sprawie poprawy otoczenia regulacyjnego (COM(2005)0097),

L.

mając na uwadze, że UE pragnie osiągnąć własne cele i sprostać własnym specyficznym wyzwaniom, zachowując swe wartości historyczne i społeczne i nie rezygnując z wysokich standardów, które charakteryzują europejski model życia (takie aspekty, jak ochrona społeczna, solidarność, standardy ochrony środowiska), ale jest gotowa do podjęcia wysiłków, zmierzających do uczynienia z tych wartości powszechnie uznawanych standardów,

M.

mając na uwadze wzrost możliwości i zobowiązań UE wobec krajów trzeciego świata,

N.

mając na uwadze, że solidarność, przestrzeganie praw człowieka, standardów ekologicznych i społecznych, zrównoważony rozwój oraz wspólna odpowiedzialność za uporanie się z problemem ubóstwa w krajach rozwijających się stanowią kluczowe wartości Unii Europejskiej;

1.

przyjmuje z zadowoleniem toczącą się obecnie w Europie debatę na temat wyzwań dla rynku wewnętrznego, jakie niesie ze sobą globalizacja; jest to kwestia, której znaczenie podkreśliły głowy państw i rządów Unii Europejskiej na nieformalnym szczycie w Hampton Court w dniu 27 października 2005 r.;

2.

podkreśla znaczenie ukończenia tworzenia rynku wewnętrznego (w dziedzinie finansów, rynku pracy oraz innych usług oraz swobody przepływu pracowników), zgodnie z podstawowymi zasadami i swobodami określonymi w traktatach;

3.

zwraca uwagę na obawy wyrażone przez Komisję w komunikacie „Europejskie wartości w zglobalizowanym świecie” COM(2005)0525, związane ze skutkami globalizacji dla pracowników w Europie;

4.

wzywa Komisję do nadzorowania konkurencyjności całego unijnego przemysłu, stworzenia autentycznej unijnej polityki przemysłowej i rozpoczęcia procesu badania sektorów szczególnie dotkniętych przez globalizację;

5.

wzywa Komisję do monitorowania przejawów protekcjonizmu w państwach członkowskich i systematycznego przedkładania Parlamentowi sprawozdań na ten temat;

6.

dostrzega potrzebę stworzenia zdrowego środowiska sprzyjającego małym i średnim przedsiębiorstwom oraz wzmocnienia ich pozycji i dostępu do innowacji i środków finansowych;

7.

ponadto podkreśla znaczenie zapewnienia wielkim europejskim podmiotom działającym na rynku odpowiedniego wsparcie i możliwości na rynku wewnętrznym, dzięki czemu staną się oni uczestnikami rynku światowego;

8.

dodaje, że rynek wewnętrzny musi być wystarczająco atrakcyjny, by stanowić najlepszą dostępną alternatywę dla przedsiębiorstw i inwestorów działających na rynkach światowych;

9.

wyraża przekonanie, że realizacja strategii lizbońskiej wymaga odpowiedniej i stałej uwagi, szczególnie w formie rocznych sprawozdań oceniających postęp osiągnięty od czasu średniookresowego przeglądu;

10.

uważa, że strategia lizbońska jako ogólny plan gospodarczy może okazać się niewystarczająca, by poradzić sobie z globalizacją, i wzywa do sięgnięcia po inne metody działania opracowane z myślą o osłabieniu negatywnych skutków globalizacji i umożliwieniu wykorzystania jej pozytywnych efektów (np. Fundusz Dostosowania do Wyzwań Globalizacji);

11.

wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania skutecznych strategii na rzecz ochrony europejskich wartości w konkurencyjnym, globalnym środowisku oraz do uwzględnienia tych wartości w kształtowaniu polityki światowej;

12.

wzywa Radę i państwa członkowskie do podtrzymania i rozwijania europejskiej tradycji doskonałości i potraktowania w sposób priorytetowy potrzeby stworzenia systemu edukacyjnego na wysokim poziomie, któremu towarzyszyć będzie odpowiednie zaplecze finansowe dla badań naukowych, rozwoju i innowacji;

13.

dostrzega potrzebę stworzenia wspólnego systemu zarządzania wiedzą, dysponującego skutecznymi sposobami ochrony wiedzy, a także efektywnego programu na rzecz przekształcenia innowacji w inwestycje i wartość ekonomiczną;

14.

podkreśla w związku z tym, że należy chronić prawa własności intelektualnej i przemysłowej, między innymi poprzez utworzenie zintegrowanego i sprawnie działającego systemu udzielania patentów, połączonego ze skuteczną regulacją i kontrolą podrabiania towarów, w celu ochrony europejskich interesów gospodarczych;

15.

wzywa Komisję i państwa członkowskie do kontynuowania programu na rzecz poprawy otoczenia regulacyjnego na poziomie unijnym i krajowym oraz do przedkładania Parlamentowi sprawozdań z poczynionych w tym zakresie postępów;

16.

podkreśla znaczenie szybszego i skuteczniejszego rozstrzygania sporów na rynku wewnętrznym;

17.

wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia transpozycji zasad rynku wewnętrznego;

18.

zobowiązuje się do opracowania skutecznej i przeprowadzanej regularnie procedury oceny dotychczasowych skutków w celu oszacowania konsekwencji i stopnia wdrożenia przepisów gospodarczych i dotyczących rynku wewnętrznego i wzywa Komisję do uczynienia tego samego;

19.

wzywa Komisję do kontynuowania ogólnoświatowego dialogu regulacyjnego oraz przedkładania Parlamentowi sprawozdań dotyczących jego stanu;

20.

wzywa do przeprowadzenia analizy nierynkowych czynników gospodarki unijnej, powiązanych z wyzwaniami globalizacji w obrębie UE (np. wyzwanie demograficzne) i na skalę światową (np. odpowiedzialność wobec krajów trzeciego świata);

21.

w ramach podejmowanych wysiłków wzywa wszystkich unijnych i krajowych decydentów politycznych do prowadzonej w odpowiedzialny sposób współpracy na rzecz realizacji europejskich dążeń do doskonałości;

22.

uważa, że sposobem zagwarantowania ochrony europejskich dóbr i wartości jest stosowanie jasnych zasad znakowania towarów i przestrzeganie nazw miejsca ich pochodzenia;

23.

wzywa Komisję do zwiększenia preferencyjnego dostępu do rynku UE dla tych krajów trzecich, które ratyfikowały i należycie stosowały podstawowe konwencje międzynarodowe dotyczące pracy i środowiska naturalnego, oraz do zapewnienia dalszego preferencyjnego dostępu do rynku krajom, które przyjęły ustawodawstwo w zakresie ochrony społecznej i ochrony środowiska naturalnego oraz poszanowania dla różnorodności kulturowej;

24.

zwraca uwagę, że utworzenie wewnętrznego rynku usług jest niezbędne dla osiągnięcia celów strategii lizbońskiej, a tym samym zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej na rynku światowym;

25.

pochwala państwa członkowskie, które otworzyły swój rynek pracy dla obywateli nowych państw członkowskich, przyczyniając się tym samym znacząco do zwiększenia mobilności i konkurencyjności na wewnętrznym rynku pracy; wzywa państwa członkowskie, które wciąż utrzymują ograniczenia w tym zakresie, do zniesienia istniejących przeszkód w swobodnym przepływie siły roboczej;

26.

wzywa Komisję Europejską do dokonania oceny skutków dalszego wielostronnego otwarcia rynku w zakresie rolnictwa, przemysłu wytwórczego i usług dla rynku wewnętrznego, a także do udostępnienia tych ocen szerokiemu gronu zainteresowanych przed sformułowaniem swojej strategii negocjacji handlowych w międzynarodowych negocjacjach handlowych;

27.

wzywa Komisję Europejską oraz Radę do przygotowania odpowiednio wyważonej polityki zagranicznej, która umożliwi UE uzyskanie większych wpływów na szczeblu międzynarodowym;

28.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom państw członkowskich.

P6_TA(2006)0056

Klazula dotycząca praw człowieka i demokracji w umowach UE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych przez Unię Europejską (2005/2057(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając artykuły 3, 6, 11 i 19 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykuły 177, 300 i 310 Traktatu WE,

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie wzmocnienia działań UE w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji wobec partnerów śródziemnomorskich (1),

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego roli Unii Europejskiej w propagowaniu praw człowieka i demokratyzacji w krajach trzecich (COM(2001)0252) (2),

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 września 1996 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego komunikatu Komisji w sprawie wpisania klauzuli o poszanowaniu zasad demokracji i praw człowieka w umowach pomiędzy Wspólnotą i państwami trzecimi (COM(1995)0216) (3),

uwzględniając swoje dotychczasowe rezolucje w sprawie przestrzegania praw człowieka na świecie z dnia 28 kwietnia 2005 r. (4), 22 kwietnia 2004 r. (5), 4 września 2003 r. (6), 25 kwietnia 2002 r. (7), 5 lipca 2001 r. (8), 16 marca 2000 r. (9), 17 grudnia 1998 r. (10), 12 grudnia 1996 r. (11), 26 kwietnia 1995 r. (12), 12 marca 1993 r. (13), 12 września 1991 r. (14), 18 stycznia 1989 r. (15), 12 marca 1987 r. (16), 22 października 1985 r. (17), 22 maja 1984 r. (18) i 17 maja 1983 r. (19),

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku a UE, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (20), zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (21),

uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej ogłoszoną w Nicei dnia 7 grudnia 2000 r. (22),

uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych (COM(2005)0280),

uwzględniając Powszechną Deklarację Praw Człowieka (1948) i inne instrumenty ONZ w zakresie praw człowieka, w szczególności Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966) oraz Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (1966), Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (1965), Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979), Konwencję w sprawie zakazu tortur (1984), Konwencję o Prawach Dziecka (1989), Deklarację Wiedeńską i Program Działań Światowej Konferencji Praw Człowieka (1993) oraz Deklarację ONZ o obrońcach praw człowieka (1998),

uwzględniając konwencje przyjęte w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP),

uwzględniając przyjęte w 2003 r. normy ONZ dotyczące odpowiedzialności międzynarodowych korporacji i innych przedsiębiorstw w stosunku do praw człowieka, które odnoszą te zasady do odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka;

uwzględniając wszystkie umowy między Unią Europejską a państwami trzecimi,

uwzględniając art. 45 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Rozwoju (A6-0004/2006),

A.

mając na uwadze, że należy utrzymywać i promować uniwersalność , indywidualność i niepodzielność praw człowieka, obejmujących nie tylko prawa obywatelskie i polityczne, ale też prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne oraz mając na uwadze, że Unia Europejska musi nadal ustanawiać służące temu odpowiednie instrumenty,

B.

mając na uwadze, że rozwijanie i konsolidowanie demokracji oraz praworządność, a także poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności są globalnym celem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i muszą stanowić integralną część polityki zewnętrznej Unii Europejskiej,

C.

mając na uwadze, że wysiłki w kierunku propagowania poszanowania praw człowieka i demokracji jako podstawowych celów polityki stosunków zewnętrznych UE pójdą na marne w przypadku braku wysunięcia na pierwszy plan podstawowych zasad odnoszących się do interesów ekonomicznych, politycznych oraz bezpieczeństwa,

D.

podkreślając, że Unia Europejska musi być w stanie reagować szybko i skutecznie na poważne i utrzymujące się naruszenia praw człowieka i zasad demokracji, oraz że w wielu sytuacjach nie miało to miejsca bez względu na obiektywną ocenę stanu praw człowieka i demokracji w państwach trzecich,

E.

mając na uwadze, że prawnie wiążący charakter klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji powinien uczynić ją ważnym instrumentem polityki europejskiej mającym na celu promowanie praw podstawowych, a ponadto, po 10 latach od jej pierwszego sporządzenia, nadszedł czas na ocenę jej wdrażania i możliwości jej usprawnienia,

F.

mając na uwadze, że klauzula ta została dotychczas wprowadzona do ponad 50 umów i ma zastosowanie do ponad 120 państw; mając ponadto na uwadze, że klauzula ta nie jest jedynym środkiem, jakim dysponuje UE w zakresie propagowania podstawowych praw oraz że całość europejskiej polityki zewnętrznej, w jej wymiarze politycznym, gospodarczym i handlowym, winna opierać się na propagowaniu podstawowych zasad demokratycznych,

G.

podkreślając znaczenie, jakie ma w tym kontekście umowa z Kotonu podpisana w czerwcu 2000 roku z państwami AKP, która wzmocniła klauzulę dotyczącą praw człowieka i demokracji wprowadzoną przez Wspólnotę Europejską jako „element podstawowy” wszystkich umów z państwami trzecimi, i opiera się ona obecnie na poszanowaniu praw człowieka, zasad demokracji i rządów prawa, a także na dobrym rządzeniu i należytym zarządzaniu sprawami publicznymi,

H.

mając na uwadze, że Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE stanowi jedyne w swoim rodzaju forum do prowadzenia dialogu pomiędzy parlamentarzystami z AKP i UE, zwłaszcza na temat praw człowieka i kwestii związanych z demokracją;

I.

mając na uwadze, że w licznych umowach z państwami rozwiniętymi oraz w porozumieniach sektorowych, takich jak porozumienia w sprawie włókiennictwa, rolnictwa i rybołówstwa, ciągle brakuje tej klauzuli,

J.

mając na uwadze, że prawa człowieka winny stanowić ważny element mandatu negocjacyjnego udzielanegoKomisji przez Radę do negocjacji umów zewnętrznych, a także fakt, że procedura definiowania tego mandatu winna być bardziej przejrzysta,

K.

mając na uwadze, że Parlament Europejski musi wyrazić swoją zgodę, zanim umowa wejdzie w życie, lecz nie jest ona potrzebna do rozpoczęcia konsultacji lub częściowego zawieszenia umowy, co ogranicza jego rolę polityczną i instytucjonalną,

L.

podkreślając, że społeczeństwo obywatelskie oraz międzynarodowe organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka mają wiele do zaoferowania pod względem całej procedury sporządzania, wdrażania i oceny klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w umowach między UE a państwami trzecimi,

M.

wyrażając przekonanie, że Unia Europejska musi wypracować nowe procedury i nowe kryteria stosowania klauzuli dotyczącej prawach człowieka i demokracji, stosowane bez żadnej dyskryminacji wobec wszystkich państw, bez względu na poziom ich rozwoju,

N.

mając na uwadze, że klauzula dotycząca praw człowieka i demokracji ma zastosowanie zarówno do Unii Europejskiej, jak i do państw trzecich, a jednak nie skorzystano dotychczas w pełni z jej wzajemnego charakteru,

O.

ponownie wyrażając przekonanie, że pomoc humanitarną w nagłych przypadkach należy wyłączyć z jakiegokolwiek ewentualnego „negatywnego” stosowania klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w imię fundamentalnej zasady solidarności między narodami,

1.

z zadowoleniem przyjmuje generalną praktykę Wspólnoty Europejskiej wprowadzania od 1992 r. klauzul dotyczących praw człowieka i demokracji — tak zwanych klauzul „elementów podstawowych” oraz „niewykonania umowy” — do zawieranych przez siebie umów międzynarodowych;

2.

wzywa do zapewnienia większej przejrzystości procesu wdrażania klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji, filaru polityki zewnętrznej UE, oraz większego zaangażowania Parlamentu Europejskiego; wskazuje, że nie można wyciągać sankcji w stosunku do państw, w których zanotowano przypadki naruszenia praw człowieka, lecz w stosunku do samych naruszeń;

3.

jest zdania, że w procesie zawierania z krajem trzecim umowy międzynarodowej zawierającej klauzulę dotyczącą praw człowieka, obowiązkiem Unii jest upewnienie się, czy dany kraj trzeci przestrzega międzynarodowych norm odnoszących się do praw człowieka w chwili podpisania porozumienia;

4.

podkreśla, że jednym z czynników, które negatywnie wpłynęły na stosowanie tej klauzuli, jest ogólny sposób jej sformułowania, który nie określa szczegółowej procedury „pozytywnych” i „negatywnych” interwencji w ramach współpracy między UE i państwami trzecimi, co pozostawia kontrolę nad bardziej ogólnymi wymogami praw człowieka Radzie i krajowym priorytetom Państw Członkowskich;

5.

pochwala jednak eksperymentalne zastosowanie klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w art. 9 i 96 umowy z Kotonu z państwami AKP, które doprowadziło nawet do czasowego zawieszenia współpracy gospodarczej i handlowej z niektórymi państwami AKP z powodu poważnych naruszeń praw człowieka, wzmacniając w ten sposób zdecydowanie determinację Unii Europejskiej i jej wiarygodność; opowiada się za kontynuowaniem tych działań oraz za włączeniem ich jako standardu do umów między UE i państwami trzecimi;

6.

podkreśla, że polityczna i prawna treść klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji zawarta jest w umowie z Kotonu; opisuje ona szczegółowo mechanizmy konsultacji i wymiany informacji poprzedzające czasowe zawieszenie współpracy dwustronnej;

7.

opowiada się za sporządzeniem nowej „klauzuli modelowej”, która miałaby poprawić aktualne sformułowanie znane jako „art. 2”, w celu zapewnienia spójniejszego, skuteczniejszego i bardziej przejrzystego podejścia do polityki europejskiej w zakresie praw człowieka w umowach z państwami trzecimi; klauzula modelowa powinna uwzględniać następujące zasady:

a)

promocja demokracji, praw człowieka, w tym praw mniejszości, praworządności i dobrych rządów stanowią podstawę współpracy wielostronnej; mają one zastosowanie do umów zawieranych zarówno z krajami rozwijającymi się, jak i uprzemysłowionymi;

b)

gdy chodzi o prawne sformułowanie tych praw, strony powinny odwołać się w szczególności do swoich już ratyfikowanych międzynarodowych zobowiązań; musi być ponadto jasne, że od stron wymaga się postępowania zgodnie z normami stanowiącymi „element podstawowy” umowy; strony powinny w szczególności podejmować się propagowania praw podstawowych ujętych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych z 1948 r., dwóch paktach ONZ: praw obywatelskich i politycznych oraz praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a także uznanych międzynarodowo paktów i norm prawnych NZ o charakterze „ius cogens”;

zwraca uwagę, że w relacjach z krajami trzecimi oraz w kontekście propagowania zasad demokratycznych i praw człowieka poprzez klauzulę dotyczącą praw człowieka i demokracji, wzywa się Unię Europejską do zwrócenia szczególnej uwagi na wdrażanie polityki popierającej równość płci i poszanowanie praw kobiet, jednocześnie zadowalając się tym, że władze krajów trzecich przestrzegają postawowych praw nie zezwalających na bezpodstawne aresztowanie, torturowanie oraz egzekucje oraz że ich obywatele mają dostęp do niezawisłych sądów, co stanowi kwestię priorytetową;

zwraca uwagę, że zgodnie z europejskimi traktatami, w relacjach z krajami trzecimi oraz w kontekście propagowania zasad demokratycznych i praw człowieka poprzez klauzulę dotyczącą praw człowieka i demokracji, UE zobowiązuje się także przeciwstawiać się wszelkiej dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub dotykającej osób niepełnosprawnych;

c)

strony powinny odnieść się do obowiązujących je konwencji ONZ oraz do konwencji wyspecjalizowanych agencji ONZ przy określaniu tych praw sektorowych, których ma dotyczyć współpraca, w szczególności do konwencji MOP, która to organizacja wypracowała uznawany w skali międzynarodowej zbiór praw podstawowych;

d)

klauzula powinna obejmować procedurę wzajemnej konsultacji stron, wyszczególniając mechanizmy polityczne i prawne stosowane w przypadku wniosku o zawieszenie współpracy dwustronnej na podstawie powtarzających się i systematycznych naruszeń praw człowieka stanowiących naruszenie prawa międzynarodowego; zawieszenie współpracy jest oczywiście środkiem ostatecznym w stosunkach między UE a państwami trzecimi i dlatego należy opracować przejrzysty system sankcji w celu możliwości zaproponowania alternatywnego trybu postępowania, lecz zasadniczo pozytywne podejście do praw człowieka nie powinno wykluczać możliwości zastosowania czasowego zawieszenia współpracy z powodu naruszenia klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji;

e)

klauzula ta winna także zawierać szczegółowe informacje dotyczące mechanizmu pozwalającego na tymczasowe zawieszenie umowy współpracy, a także „mechanizmu ostrzegawczego” w odpowiedzi na naruszenie klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji;

f)

klauzula musi być oparta na zasadzie wzajemności i dlatego powinna stanowić podstawę prawną pozwalającą stronom na wspólne dyskusje i działanie, w odniesieniu zarówno do terytorium Unii Europejskiej, jak i terytorium państwa trzeciego; powinien być to dwukierunkowy instrument sprawiający, że Unia Europejska i dane państwo trzecie są przed sobą wzajemnie odpowiedzialne za wszystkie swoje polityki dotyczące praw człowieka i wolności podstawowych;

8.

wzywa do rozszerzenia klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji na wszystkie nowe umowy zawierane przez Unię Europejską z państwami trzecimi, zarówno uprzemysłowionymi, jak i rozwijającymi się, a także na umowy sektorowe, wymianę handlową, pomoc techniczną lub finansową, podobnie jak uczyniono to wobec krajów AKP;

9.

wzywa do rozszerzenia pozytywnego wymiaru klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji, która pociąga za sobą konieczność przyjęcia skutecznych środków umożliwiających przyczynienie się do korzystania z praw człowieka poprzez odpowiednie podmioty, włączenie stałej oceny i monitorowania wpływu samej umowy w zakresie praw człowieka jak również skupienie na prawach człowieka w procesie wdrażania wszystkich aspektów umowy;

10.

podkreśla, że nie jest już dłużej gotowy wyrażać zgodę na nowe międzynarodowe porozumienia nie zawierające klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji;

11.

wyraża przekonanie, że Parlament Europejski musi uczestniczyć w określaniu mandatu negocjacyjnego dla nowych umów z państwami trzecimi, w szczególności w przygotowywaniu ich celów politycznych oraz promocji praw człowieka; w tym celu Komisja i Rada powinny w większym stopniu zaangażować Parlament Europejski, poprzez odpowiednie komisje parlamentarne, w sporządzanie mandatu negocjacyjnego dla umów między UE i państwami trzecimi; podkreśla w związku z tym konieczność poprawy międzyinstytucjonalnej wymiany informacji oraz dostępu do baz danych Komisji i Rady;

12.

w odniesieniu do potrzeby zapewnienia efektywnego mechanizmu monitorowania poszanowania praw człowieka i zasad demokratycznych przez partnerów:

a)

wzywa Radę i Komisję do uruchomienia procedur dialogu zorganizowanego jako etapu regularnej oceny przestrzegania przez partnerów zobowiązań dotyczących praw człowieka; uznaje systematyczne uwzględnianie zagadnień z zakresu praw człowieka w porządkach dziennych Rad Stowarzyszenia za część tego dialogu;

b)

zaleca wzmocnienie roli szefów delegacji Komisji w państwach trzecich; domaga się sporządzania wieloletnich dokumentów strategicznych po kolei dla wszystkich krajów, za przygotowanie których odpowiedzialni byliby przywódcy delegacji, a także domaga się, aby krajowe dokumenty strategiczne w większym stopniu uwzględniały sytuację w dziedzinie ochrony praw człowieka, identyfikowały priorytety oraz wyjaśniały środki i instrumenty stosowane przez UE w celu zapewnienia przestrzegania klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji oraz podniesienia poziomu poszanowania praw podstawowych; a także domaga się, aby sformułowania zawarte w takich strategiach poddawane były regularnym przeglądom, szczególnie przy udziale Parlamentu Europejskiego oraz stanowiły przedmiot debat w odpowiednich delegacjach Parlamentu oraz na posiedzeniach plenarnych, zwłaszcza pod względem ich wdrożenia; zaleca, aby krajowe dokumenty strategiczne i plany działania Komisji zawierały jasne wskaźniki postępu w dziedzinie praw człowieka oraz ramy czasowe, w obrębie których zmiany te winny zostać wprowadzone;

c)

jeżeli jeden z zainteresowanych rządów, Parlament Europejski lub zainteresowane parlamenty krajowe, albo też, w przypadku krajów AKP, Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE powołuje się na klauzulę dotyczącą praw człowieka i demokracji poprzez zawieszenie umów dwustronnych lub zastosowania innych właściwych środków bądź rozpoczęcie dialogu, Rada Stowarzyszenia powinna automatycznie uwzględnić tę debatę w porządku dziennym; zauważa, że Parlament Europejski wielokrotnie wyrażał oficjalnie swoją opinię o takiej samej treści, lecz Rada Stowarzyszenia po prostu zignorowała te wnioski;

d)

zaleca rozpoczęcie „zorganizowanego dialogu” pomiędzy Radą Stowarzyszenia lub jej podkomitetu ds. praw człowieka, Parlamentem Europejskim, w razie potrzeby Wspólnym Zgromadzeniem Parlamentarnym AKP-UE i organizacjami pozarządowymi lub niezależnymi i demokratycznymi podmiotami innymi niż państwowe w dyskusji odnoszącej się do naruszeń klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych przez Unię Europejską, wraz z propozycjami ulepszeń we wdrażaniu klauzuli (bez żadnych wyjątków);

e)

wyraża ubolewanie z powodu faktu, że Parlament Europejski nie został włączony do procesu decyzyjnego w sprawie rozpoczęcia konsultacji lub zawieszenia umowy; podkreśla w związku z powyższym, że istnieje potrzeba, aby Parlament Europejski podejmował decyzję w tym zakresie wspólnie z Komisją i Radą; podobnie w odniesieniu do decyzji w sprawie zawieszenia wszelkich odpowiednich środków negatywnych już zastosowanych wobec danego państwa („zawieszenie zawieszenia”);

f)

proponuje, aby Komisja Europejska, przy współpracy podkomitetów ds. praw człowieka, sporządzała roczne sprawozdania z zastosowania klauzul dotyczących praw człowieka i demokracji w obowiązujących umowach międzynarodowych, które to sprawozdanie podlegałoby następnie rozpatrzeniu przez Parlament Europejski; sprawozdanie takie powinno zawierać zindywidualizowaną analizę każdego procesu konsultacyjnego oraz innych właściwych środków zainicjowanych lub odrzuconych przez Radę w danym roku, a także szczegółowe rekomendacje oraz ocenę efektywności i spójności podjętych działań;

13.

zwracając uwagę na fakt, że zasadniczo rady stowarzyszenia zarządzają stosunkami między Unią Europejską a państwami trzecimi, wzywa do powszechnego ustanowienia podkomitetów ds. praw człowieka na podstawie układów o stowarzyszeniu, posiadających uprawnienia do:

a)

dokonywania przeglądu przestrzegania, stosowania i wdrażania klauzuli o demokracji;

b)

proponowania konkretnych pozytywnych działań mających na celu rozwój demokracji i praw człowieka; oraz

c)

oceny i monitorowania bezpośredniego i pośredniego wpływu wdrażania umowy na pełne korzystanie z praw podstawowych w państwach oraz w związku z tym opracowania konkretnych zaleceń;

wyraża przekonanie, że podkomitety takie powinny odbywać regularne posiedzenia (a także spotykać się podczas posiedzeń rady stowarzyszenia), a także, że powinny one obejmować przedstawicieli parlamentów i organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie oraz konsultować się z nimi; uważa w związku z tym, że zindywidualizowana polityka nie jest najodpowiedniejszym podejściem do krajów partnerskich w zakresie tworzenia podkomitetów ds. praw człowieka oraz definiowania ich mandatu; ponownie podkreśla konieczność rozpatrywania poszczególnych przypadków w obrębie tych podkomitetów;

14.

wzywa Parlament Europejski do nawiązania ścisłej współpracy z radami stowarzyszenia oraz z podkomitetami ds. praw człowieka oraz międzyparlamentarne delegacje Parlamentu Europejskiego do odgrywania większej roli w tej współpracy, a także do niezmiennego umieszczania dyskusji na temat klauzuli w programach ich wizyt;

15.

podkreśla, że kryteria rozpoczęcia procedury konsultacyjnej lub zastosowania odpowiednich środków muszą być obiektywne i czytelne;

16.

podkreśla, że żaden ze środków nie może zostać zniesiony, zanim przyczyny jego stosowania przestaną istnieć oraz wzywa do wprowadzenia dodatkowych środków w przypadkach, gdy istniejące środki nie przyniosły rezultatów po upływie znacznego okresu czasu;

17.

uznając, że potrzeba jednomyślności w Radzie w celu rozpoczęcia procedury konsultacyjnej utrudniła stosowanie klauzuli, wzywa do zniesienia wymogu jednomyślności przy rozpoczynaniu procedury konsultacyjnej oraz do dokonania przeglądu art. 300 ust. 2 Traktatu WE, który ogranicza rolę Parlamentu Europejskiego w takich przypadkach;

18.

wskazuje na znaczenie zwrócenia uwagi szerokiej opinii publicznej na fakt, że klauzula dotycząca praw człowieka i demokracji umieszczana jest w umowach pomiędzy UE i państwami trzecimi;

19.

jest zdania, że w wyjątkowym przypadku krajów, z którymi UE dzieli podstawowe wartości i wspólną politykę długofalową, takich jak kraje objęte „nową polityką sąsiedztwa”, możliwe byłoby rozważenie podpisania umów wychodzących poza klauzulę dotyczącą praw człowieka i demokracji, opartych na korzystaniu ze wspólnych instytucji promujących zasady demokracji i prawa człowieka, na podobieństwo Rady Europy lub innych instytucji regionalnych;

20.

ze szczególnym uwzględnieniem krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa, z którymi Unia Europejska utrzymuje szczególnie bliskie związki poprzez układy stowarzyszeniowe, klauzula wina przewidywać, że sygnatariusze takich układów winni przyznać sobie, na zasadzie wzajemności, prawo do obserwacji odbywających się u nich wyborów parlamentarnych i prezydenckich; wzywa Radę i Komisję, aby nadal zachęcały zainteresowane kraje do przyjmowania międzynarodowych obserwatorów w okresie trwania wyborów w interesie zachowania przejrzystości;

21.

podkreśla, że aby wybory mogły być uważane za demokratyczne, wolne i równe, muszą być spełnione uprzednio pewne warunki wstępne, obejmujące między innymi poszanowanie praw politycznych i obywatelskich, poszanowanie swobody wyrażania opinii i informacji, równy dostęp do środków masowego przekazu oraz poszanowanie pluralizmu politycznego, tak aby zaoferować wyborcom rzeczywisty wybór;

22.

zwraca się do swojego przewodniczącego o przekazanie niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.


(1)  Dz.U. C 97 E z 22.4.2004, str. 656.

(2)  Dz.U. C 131 E z 5.6.2003, str. 147.

(3)  Dz.U. C 320 z 28.10.1996, str. 261.

(4)  Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0150.

(5)  Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, str. 1048.

(6)  Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, str. 386.

(7)  Dz.U. C 131 E z 5.6.2003, str. 138.

(8)  Dz.U. C 65 E z 14.3.2002, str. 336.

(9)  Dz.U. C 377 z 29.12.2000, str. 336.

(10)  Dz.U. C 98 z 9.4.1999, str. 267.

(11)  Dz.U. C 20 z 20.1.1997, str. 161.

(12)  Dz.U. C 126 z 22.5.1995, str. 15.

(13)  Dz.U. C 115 z 26.4.1993, str. 214.

(14)  Dz.U. C 267 z 14.10.1991, str. 165.

(15)  Dz.U. C 47 z 27.2.1989, str. 61.

(16)  Dz.U. C 99 z 13.4.1987, str. 157.

(17)  Dz.U. C 343 z 31.12.1985, str. 29.

(18)  Dz.U. C 172 z 2.7.1984, str. 36.

(19)  Dz.U. C 161 z 10.6.1983, str. 58.

(20)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.

(21)  Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 1.

(22)  Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.

P6_TA(2006)0057

Wspólna Polityka Rybołówstwa (Kwadrat Szetlandzki oraz ograniczony obszar połowu gładzicy)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu niektórych ograniczeń dostępu we Wspólnej Polityce Rybołówstwa (Kwadrat Szetlandzki oraz ograniczony obszar połowu gładzicy) (2005/2190(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Przegląd niektórych ograniczeń dostępu we Wspólnej Polityce Rybołówstwa (Kwadrat Szetlandzki oraz ograniczony obszar połowu gładzicy)” COM(2005)0422,

uwzględniając art. 18 i 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1),

uwzględniając art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (2),

uwzględniając art. 45 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0016/2006);

1.

zauważa, że Komisja wypełniła zobowiązanie, zapisane w art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/ 2002, do dokonania oceny uzasadnienia ograniczeń dostępu do wód i zasobów poza strefą 12 mil morskich, w odniesieniu do Kwadratu Szetlandzkiego i ograniczonego obszaru połowu gładzicy;

2.

zauważa, że z wielu powodów dokonanie ocen wymagało więcej czasu niż przewidywano uprzednio;

3.

z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o szerokich konsultacjach z przemysłem i Państwami Członkowskimi przed wydaniem opinii na ten istotny temat;

4.

z zadowoleniem przyjmuje rolę Regionalnego Komitetu Doradczego Morza Północnego (NSRAC) w doradzaniu Komisji w sprawach związanych z funkcjonowaniem i skutecznością Kwadratu Szetlandzkiego oraz ograniczonego obszaru połowu gładzicy; wzywa Komisję do dalszego korzystania z doradztwa NSRAC w kolejnych ocenach obu obszarów;

5.

z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o utrzymaniu Kwadratu Szetlandzkiego przez następne trzy lata, podczas gdy prowadzone będą kolejne oceny tego obszaru jako pierwszy krok w kierunku zapewnienia ochrony społecznościom utrzymującym się z rybołówstwa w tym regionie poprzez system rybołówstwa zabezpieczający ich przyszłość w ramach zrównoważonej gospodarki;

6.

zauważa, że Komitet Naukowo-Techniczny i Gospodarczy Rybołówstwa (STECF) zalecił utrzymanie Kwadratu Szetlandzkiego;

7.

zauważa, że NSRAC zalecił, by Kwadrat Szetlandzki został utrzymany w oczekiwaniu na dalszą ocenę;

8.

uważa, że w przypadku, gdyby proponowane przyszłe oceny Kwadratu Szetlandzkiego trwały dłużej niż przewidywane obecnie trzy lata, obecne przepisy pozostaną w mocy, zgodnie z radą STECF;

9.

zauważa, że STECF zasugerował, że likwidacja Kwadratu Szetlandzkiego mogłaby spowodować zwiększenie nakładu połowowego w tym obszarze oraz że należy unikać wszelkich zmian, które mogłyby doprowadzić do zwiększenia nakładu połowowego w tym obszarze;

10.

zauważa, że władze brytyjskie i niemieckie opowiedziały się za utrzymaniem Kwadratu Szetlandzkiego oraz że rząd Wielkiej Brytanii oświadczył, że zmiany nie są potrzebne ani pożądane;

11.

zauważa, ze Kwadrat Szetlandzki jest obszarem o istotnym znaczeniu dla plamiaka, witlinka i żabnicy oraz że STECF uważa, że obecnie znaczenie to jest prawdopodobnie nawet większe niż w momencie utworzenia tego obszaru;

12.

z zaniepokojeniem zauważa ponadto, że ekspercka grupa robocza Komisji ustanowiona dla dokonania oceny skuteczności Kwadratu Szetlandzkiego i ograniczonego obszaru połowu gładzicy stwierdziła, że w ogólnym ujęciu zasoby Kwadratu Szetlandzkiego mające wartość komercyjną znajdują się poza bezpiecznymi granicami biologicznymi, z wyjątkiem plamiaka i czarniaka;

13.

wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny ilościowej prawdopodobnych skutków jakichkolwiek zmian w Kwadracie Szetlandzkim;

14.

z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o utrzymaniu ograniczonego obszaru połowu gładzicy i związanych z nim ograniczeń dostępu w oczekiwaniu na dalsze analizy;

15.

zauważa, że władze niemieckie opowiadają się za utrzymaniem ograniczonego obszaru połowu gładzicy oraz że zdaniem rządu brytyjskiego wszelkie decyzje powinny być podejmowane przy uwzględnieniu przyszłej gospodarki płastugą oraz po zasięgnięciu opinii NSRAC;

16.

zauważa, że cel ochrony ograniczonego obszaru połowu gładzicy jest jasny;

17.

wzywa Komisję do dokonania przeglądu ograniczonego obszaru połowu gładzicy w świetle przyszłej gospodarki płastugą, w tym planu naprawczego dla gładzicy;

18.

zauważa, że ekspercka grupa robocza uwypukliła znaczenie społeczno-gospodarcze tych obszarów;

19.

zauważa ponadto, że ekspercka grupa robocza uznała, że jednym z celów Kwadratu Szetlandzkiego jest zapewnienie ochrony społecznościom utrzymującym się z rybołówstwa na północy Szkocji;

20.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 125 z 27.4.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2166/2005 (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 5).

P6_TA(2006)0058

Ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (2005/2122(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 192 drugi akapit Traktatu WE,

uwzględniając art. 39 oraz art. 45 Regulaminu,

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udziału odnawialnych źródeł energii w UE oraz propozycji konkretnych działań (1),

uwzględniając komunikat Komisji „Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii” - Biała Księga strategii wspólnotowej i plan działania (COM(1997)0599),

uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0020/2006),

A.

mając na uwadze, że nie istnieje obecnie żaden przepis prawny dotyczący ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

B.

mając na uwadze, że nie jest przygotowywany żaden projekt w rozumieniu art. 39 ust. 2 Regulaminu,

C.

mając na uwadze, że dyrektywy dotyczące wspierania odnawialnych źródeł energii w sektorze elektryczności i transportu spowodowały lub wzmocniły zrównoważony rozwój w Państwach Członkowskich,

D.

mając na uwadze, że obecne całkowicie odmienne kierunki rozwoju rynku w zakresie odnawialnych źródeł energii w poszczególnych Państwach Członkowskich w dużej mierze nie zależą od różnych potencjałów, lecz od różnych, a w niektórych przypadkach nieodpowiednich, politycznych i prawnych warunków ramowych,

E.

mając na uwadze, że wspieranie rynku odnawialnych źródeł energii przyczyni się do realizacji nowych celów lizbońskich poprzez zwiększenie zatrudnienia w Państwach Członkowskich i poprzez intensyfikację działań Państw Członkowskich i UE w dziedzinie badań i innowacji;

F.

zauważając ponadto, że wykorzystanie ciepła odpadowego z procesu produkcji energii elektrycznej lub produkcji przemysłowej oraz swobodnego chłodzenia przyczynia się do ograniczenia popytu na energię konwencjonalną, a Państwa Członkowskie powinny określić możliwości wykorzystania tych zasobów, wskazać, jak mogą one być bardziej efektywnie eksploatowane, zapewnić jasną sytuację prawną, lepsze informowanie społeczeństwa i nasilenie prac badawczych,

G.

podkreślając wagę następstw szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (2), dla ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

1.

zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi do dnia 31 lipca 2006 r., na podstawie art. 175 ust. 1 Traktatu WE, projektu aktu prawnego w sprawie zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii grzewczej i chłodniczej, zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami przedstawionymi w załączniku;

2.

stwierdza, że zalecenia te zachowują zasadę pomocniczości oraz podstawowe prawa obywateli;

3.

uważa, że wspomniany wniosek nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla budżetu UE;

4.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, a także szczegółowych zaleceń przedstawionych w załączniku, Komisji oraz Radzie.


(1)  Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0365.

(2)  Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WYMAGANEGO PROJEKTU

A.   ZASADY I CELE PROJEKTU

1. Wymagany projekt ma służyć dokonaniu oceny oraz wykorzystaniu ekonomicznego potencjału, mając na celu procentowe zwiększenie wykorzystania energii odnawialnych w sektorze ogrzewania i chłodzenia w UE z obecnego poziomu wynoszącego blisko 10% do realistycznego i ambitnego poziomu, będącego do 2020 r. co najmniej dwukrotnością obecnego.

2. Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnych w sektorze ogrzewania i chłodzenia powinno w istotny sposób przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w Europie, tworzenia nowych miejsc pracy oraz dbania o środowisko, a także do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania UE na energię konwencjonalną, zmniejszenia całkowitego zużycia energii w sektorze ogrzewania i chłodzenia w UE, szczególnie zmniejszenia uzależnienia UE od ropy i gazu oraz do obniżenia kosztów energii ponoszonych przez konsumentów w związku z jej używaniem w gospodarstwach domowych oraz zastosowaniem przemysłowym.

3. Wymagana dyrektywa ma za zadanie ustanowienie warunków ramowych dla krajowych narzędzi wsparcia z należytym uwzględnieniem zasady pomocniczości oraz obowiązujących przepisów europejskich w dziedzinie energii i środowiska naturalnego.

4. Dotychczas w niewielkim stopniu wykorzystywany potencjał energii odnawialnej w sektorze ciepłownictwa i chłodnictwa powinien zostać wykorzystany, o ile uzyskiwane wyniki w zakresie zużycia energii i wpływu na środowisko naturalne okażą się korzystne i zgodne z trwałymi metodami produkcji. Nie może to stanowić dla UE usprawiedliwienia w przypadku gdy do roku 2020 nie stanie się ona najbardziej wydajną energetycznie gospodarką na świecie; należy wyeliminować zwłaszcza przeszkody stojące przed technologiami, tam gdzie to możliwe w drodze współpracy pomiędzy władzami krajowymi i zdecentralizowanymi.

5. Wymagana dyrektywa ma na celu umożliwienie penetracji rynku i rynkowy rozwój wszystkich możliwych technologii we wszystkich Państwach Członkowskich. Możliwe jest zwiększenie w tej dziedzinie współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W tym celu należy we właściwy sposób wykorzystać odpowiednie polityki i programy Wspólnoty, takie jak program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz siódmy program ramowy badań i rozwoju.

6. Uzyskanie ekonomicznej wykonalności odpowiednich technologii i procesów powinno zostać przyspieszone dzięki masowej produkcji i dystrybucji.

B.   PROPONOWANE DZIAŁANIA

I.   Cele, definicja i monitoring

1. Realistyczny i ambitny poziom dla UE, polegający na osiągnięciu do 2020 r. co najmniej dwukrotności obecnego poziomu wykorzystania energii odnawialnych w sektorze ogrzewania i chłodzenia, zostanie wyznaczony w celu zwiększenia wykorzystania tych energii w całej UE.

2. Skuteczne cele krajowe, uwzględniające bieżące różnice w poziomie wykorzystania energii odnawialnych w sektorze ogrzewania i chłodzenia w Państwach Członkowskich i ich regionach oraz potencjał każdej danej technologii i związane z tym analizy powinny przyczyniać się do osiągnięcia powyższego unijnego celu.

3. Jako podstawę działania należy opracować jasną definicję odpowiednich form energii, tj. geotermicznej, słonecznej, termicznej (w tym energii pasywnej), energii grzewczej i chłodniczej wykorzystującej odnawialne źródła energii, ciepło z otoczenia oraz biomasy (zgodnie z dyrektywą 2001/77/WE Parlamentu Europe