ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 285E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
22 listopada 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   (komunikat)

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2005 — 2006

 

Środa 30 listopad 2005

2006/C 285E/1

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Oświadczenia Przewodniczącego

Skład komisji i delegacji

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przesunięcie środków

Składanie dokumentów

Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Porządek dzienny

Przygotowanie Konferencji Ministerialnej WTO (debata)

Prawa człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie (debata)

Zawieszenie walk na czas olimpiady — Rozwój i sport (debata)

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Wspólnotowe środki zwalczania ptasiej grypy * — Wydatki w dziedzinie weterynarii * (debata)

Wspólnotowe środki zwalczania ptasiej grypy * — Wydatki w dziedzinie weterynarii * (ciąg dalszy debaty)

Patenty na produkty farmaceutyczne przeznaczone na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym ***I (debata)

Zatwierdzenie Komisji Europejskiej (debata)

Użycie sankcji karnych w przypadku naruszenia prawa wspólnotowego (debata)

Stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji do transportu morskiego (debata)

Europejskie przepisy regulacyjne i rynki komunikacjii elektronicznej w Europie w 2004 r. (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

12

 

Czwartek 1 grudzień 2005

2006/C 285E/2

PROTOKÓŁ

14

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Zmiana wspólnego systemu podatku VAT w zakresie okresu stosowania minimalnej stawki standardowej * — Zasady zwrotu podatku VAT podatnikom mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim * — VAT należny od usług wymagających dużego nakładu pracy (debata)

Sytuacja w zakresie sił policyjnych w Słowacji (debata)

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Głosowanie

Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Protokół dodatkowy do Umowy między WE a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu, rozwoju i współpracy w następstwie rozszerzenia *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Rola Euroregionów w rozwoju polityki regionalnej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Andrzeja Pęczaka (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Giovanniego Claudio Favę (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt budżetu korygującego nr 6/2005 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt budżetu korygującego nr 6/2005 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Dyscyplina i procedura budżetowa (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Patenty na produkty farmaceutyczne przeznaczone na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym ***I (głosowanie)

Wspólnotowe środki zwalczania ptasiej grypy * (głosowanie)

Wydatki w dziedzinie weterynarii * (głosowanie)

Euro (ramy prawne rozszerzenia strefy euro) * (głosowanie)

Zmiana wspólnego systemu podatku VAT w zakresie okresu stosowania minimalnej stawki standardowej * (głosowanie)

Zasady zwrotu podatku VAT podatnikom mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim * (głosowanie)

Europejskie agencje regulacyjne (głosowanie)

Przygotowanie Konferencji Ministerialnej WTO (głosowanie)

Prawa człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie (głosowanie)

Zawieszenie walk na czas olimpiady (głosowanie)

Rozwój i sport (głosowanie)

Zatwierdzenie Komisji Europejskiej (głosowanie)

Stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji do transportu morskiego

Europejskie przepisy regulacyjne i rynki komunikacjii elektronicznej w Europie w 2004 r. (głosowanie)

VAT należny od usług o dużym nakładzie pracy (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Skład komisji

Weryfikacja mandatów

Skład Parlamentu

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

25

ZAŁĄCZNIK I

27

ZAŁĄCZNIK II

37

TEKSTY PRZYJĘTE

71

P6_TA(2005)0447Protokół dodatkowy do Umowy między WE a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu, rozwoju i współpracy w następstwie rozszerzenia ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Południowej Afryki z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (COM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC))

71

P6_TA(2005)0448Rola Euroregionów w rozwoju polityki regionalnejRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie roli Euroregionów w procesie rozwoju polityki regionalnej (2004/2257(INI))

71

P6_TA(2005)0449Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Andrzeja PęczakaDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Andrzeja Pęczaka, byłego posła do Parlamentu Europejskiego (2005/2128(IMM))

74

P6_TA(2005)0450Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Giovanniego Claudio FavęDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Giovanniego Claudio Favę (2005/2174(IMM))

75

P6_TA(2005)0451Projekt budżetu korygującego nr 6/2005 (Poprawka)Projekt budżetu korygującego nr 6/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 — Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości — Utworzenie Europejskiego Trybunału Służby Cywilnej, zmodyfikiwany przez Radę (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUDG))

75

P6_TA(2005)0452Projekt budżetu korygującego nr 6/2005Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości — Utworzenie Europejskiego Trybunału Służby Cywilnej, zmodyfikowanego przez Radę (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

76

P6_TA(2005)0453Dyscyplina budżetowaRezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (2005/2237(INI))

77

P6_TA(2005)0454Patenty na produkty farmaceutyczne przeznaczone na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym (COM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

79

P6_TC1-COD(2004)0258Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym

79

P6_TA(2005)0455Wspólnotowe środki zwalczania ptasiej grypy *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Rady w sprawie wspólnotowych środków zwalczania ptasiej grypy (COM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS))

89

P6_TA(2005)0456Wydatki w dziedzinie weterynarii *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (COM(2005) 0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

115

P6_TA(2005)0457Euro (ramy prawne rozszerzenia strefy euro) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (COM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS))

118

P6_TA(2005)0458Zmiana wspólnego systemu podatku VAT w zakresie okresu stosowania minimalnej stawki standardowej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG dotyczącą wspólnego systemu podatku VAT w zakresie okresu stosowania minimalnej stawki standardowej (COM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS))

121

P6_TA(2005)0459Zasady zwrotu podatku VAT podatnikowym mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego Dyrektywy Rady określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku VAT, przewidzianego w dyrektywie 77/388/EWG, podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju, lecz mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim (COM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS))

122

P6_TA(2005)0460Europejskie agencje regulacyjneRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu Komisji w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych

123

P6_TA(2005)0461Przygotowania do Konferencji WTORezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przygotowań do Szóstej Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w Hongkongu

126

P6_TA(2005)0462Prawa człowieka w Kambodży, Laosie i WietnamieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji praw człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie

129

P6_TA(2005)0463Olimpijskie zawieszenie broniRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie olimpijskiego zawieszenia broni na czas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie w 2006 r.

133

P6_TA(2005)0464Rozwój i sportRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju i sportu

135

P6_TA(2005)0465Zatwierdzenie Komisji EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wytycznych dotyczących zatwierdzania Komisji Europejskiej (2005/2024(INI))

137

P6_TA(2005)0466Stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji do transportu morskiegoRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania wspólnotowych reguł konkurencji do transportu morskiego (2005/2033 (INI))

139

P6_TA(2005)0467Europejskie przepisy regulacyjne i rynki łączności elektronicznej w Europie w 2004 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskich przepisów regulacyjnych i rynków łączności elektronicznej w 2004 r. (2005/2052(INI))

143

P6_TA(2005)0468VAT należny od usług wymagających dużego nakładu pracyRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wygaśnięcia dyrektywy 1999/85/WE dotyczącej stosowania obniżonych stawek podatku VAT od usług wymagających dużego nakładu pracy

149

PL

 


I (komunikat)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2005 — 2006

Środa 30 listopad 2005

22.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 285/1


PROTOKÓŁ

(2006/C 285 E/01)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

1.   Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15.05.

2.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Umberto Pirilli poinformował, iż był obecny na posiedzeniu w dniu 17.11.2005, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

*

* *

Korekty do głosowania złożone po terminie (ponad dwa tygodnie po głosowaniu) i niemogące zostać uwzględnione w końcowej wersji protokołu.

Dzień posiedzenia: 26.10.2005

Projekt rezolucji RC-B6-0551/2005: Biotechnologie

punkt uzasadnienia M

przeciw: Nathalie Griesbeck

Dzień posiedzenia: 27.10.2005

Projekt budżetu ogólnego na rok 2006

poprawka 460, druga część

za: Lars Wohlin

*

* *

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

3.   Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie na temat porwań osób w Iraku, w tym mających niedawno miejsce porwań dwóch obywateli Unii Europejskiej. Stwierdził on, że Parlament musi aktywnie uczestniczyć w kampanii uczulającej społeczeństwo na tę sprawę i mającej na celu ich uwolnienie.

Przewodniczący wygłosił również oświadczenie nawiązujące do Światowego Dnia AIDS, obchodzonego w następnym dniu, oraz podkreślił, jak konieczna jest mobilizacja sił w Parlamencie Europejskim, zwłaszcza na rzecz uświadomienia europejskim obywatelom faktu, że pandemia ta zatacza coraz szersze kręgi.

4.   Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PPE-DE Parlament zatwierdził następującą nominację:

Delegacja do spraw stosunków z Kanadą: Iles Braghetto.

5.   Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisja BUDG:

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (2005/2237(INI))

(opinia: AFCO)

6.   Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 34/2005 Komisji Europejskiej (C6-0308/2005 — SEC(2005)1188 końcowy).

Komisja Budżetowa udzieliła zgody na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC38/2005 Komisji Europejskiej (C6-0325/2005 — SEC(2005)1274 końcowy).

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Komisja Budżetowa udzieliła zgody na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 39/2005 Komisji Europejskiej (C6-0325/2005 — SEC(2005)1274 końcowy).

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Komisja Budżetowa udzieliła zgody na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 45/2005 Komisji Europejskiej (C6-0370/2005 — SEC(2005)1360 końcowy).

Komisja Budżetowa udzieliła zgody na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r., z zastrzeżeniem przyjęcia uprzednio podstawy prawnej.

7.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1)

przez Radę i Komisję:

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Walka z przemocą (Daphne)” w ramach programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (COM(2005)0122 [05] — C6-0388/2005 — 2005/0037A(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: FEMM

 

opinia: BUDG, LIBE

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 61/2005 — Sekcja III — Komisja (SEC(2005)1411 — C6-0400/2005 — 2005/2235(GBD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (COM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: ENVI

 

opinia: ITRE, IMCO

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 62/2005 — Sekcja III — Komisja (SEC(2005)1485 — C6-0402/2005 — 2005/2236(GBD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Projekt budżetu korygującego nr 6 na rok budżetowy 2005 — Ogólne zestawienie dochodów i wydatków — Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości (N6-0028/2005 — C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

 

opinia: JURI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (WE) zmieniającego rozporządzenie(WE) Nr 533/2004 (COM(2005)0563 — C6-0406/2005 — 2005/0226(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFET

2)

przez komisje parlamentarne

2.1)

sprawozdania

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w kwestii okresu stosowania minimalnej stawki standardowej (COM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051 (CNS)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Becsey Zsolt László (A6-0323/2005).

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 77/388/EWG, podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju, lecz mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim (COM(2004)0728 [03] — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Becsey Zsolt László (A6-0324/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (COM(2005)0171 [02] — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Figueiredo Ilda (A6-0326/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Rady w sprawie wspólnotowych środków zwalczania ptasiej grypy (COM(2005)0171 [01] — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Parish Neil (A6-0327/2005).

*** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Południowej Afryki z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)) — Komisja Rozwoju.

Sprawozdawca: Martínez Martínez Miguel Angel (A6-0328/2005).

* Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (COM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Rosati Dariusz (A6-0329/2005).

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Andrzeja Pęczaka, byłego posła do Parlamentu Europejskiego (2005/2128(IMM)) — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Berger Maria (A6-0330/2005).

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Giovanniego Claudio Favy (2005/2174(IMM)) — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Lehne Klaus-Heiner (A6-0331/2005).

Sprawozdanie, w formie zmienionej przez Radę, w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6 na rok budżetowy 2005 — Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości - Ustanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (N6-0028/2005 — C6-0404/2005 - 2005/2159(BUD)) (A6-0336/2005)

Sprawozdanie w sprawie międzyinstytucjonalnego porozumienia dotyczącego poprawy procedury budżetowej (B6-0615/2005 — 2005/2237(INI)) - Komisja Budżetowa —

Sprawozdawca: Böge Reimer (A6-0356/2005).

2.2)

zalecenia do drugiego czytania

***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzenia we Wspólnocie Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 3051/95 (06919/1/2005 — C6-0269/2005 — 2003/0291(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki —

Sprawozdawca: Costa Paolo (A6-0325/2005).

3)

przez posłów

3.1)

pytania ustne (art. 108 Regulaminu)

(O-0106/2005), Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Wygaśnięcie dyrektywy 1999/85/WE dotyczącej stosowania obniżonej stawki VAT do usług pracochłonnych (B6-0342/2005)

3.2)

projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

Garriga Polledo Salvador — Projekt rezolucji w sprawie elastyczności przepisów dotyczących wieku emerytalnego (B6-0614/2005).

odesłany

komisja przedm. właśc.: EMPL

Cirino Pomicino Paolo, Lombardo Raffaele — Projekt rezolucji w sprawie wznowienia europejskiego procesu konstytucyjnego (B6-0617/2005).

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFCO

3.3)

propozycje zaleceń (art. 114 Regulaminu)

Kudrycka Barbara, w imieniu grupy PPE-DE — Projekt zalecenia dla Rady w sprawie walki z handlem ludźmi — podejście zintegrowane oraz propozycje planu działania (B6-0613/2005).

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

 

opinia: FEMM

3.4)

propozycje zmian w Regulaminie (art. 202 Regulaminu)

Corbett Richard — Projekt zmiany w regulaminie Parlamentu Europejskiego — Zmiana artykułu 158 (B6-0616/2005).

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFCO

3.5)

pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Bruno Gollnisch, Andreas Mölzer i Luca Romagnoli, w sprawie braku demokracji oraz nierównego traktowania partii politycznych w Bułgarii (67/2005);

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck i Konrad Szymański, w sprawie nowych technologii informacyjnych i ich wpływu na dzieci (68/2005);

Emine Bozkurt, Claude Moraes, Christopher Heaton-Harris, Cem Özdemir i Alexander Nuno Alvaro, w sprawie zwalczania rasizmu w piłce nożnej (69/2005);

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Romano Maria La Russa, Alessandro Foglietta i Sergio Berlato, w sprawie konieczności wprowadzenia klauzul społecznych i ochrony środowiska podczas negocjacji WTO w Hongkongu (70/2005).

8.   Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament w trakcie 1. i 2. wrześniowej sesji miesięcznej 2005 r. został rozesłany.

9.   Porządek dzienny

Porządek obrad został ustalony (pkt 16 protokołu z dnia 17.11.2005) i rozesłana została errata do porządku dziennego (PE 364.133/OJ/COR), gdzie zaproponowano wprowadzenie następujących zmian:

czwartek

37 posłów złożyło wniosek o odesłanie do komisji, na podstawie art. 168 Regulaminu, sprawozdania Mitchella (A6-0060/2005 — Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej) (pkt 68 porządku dziennego). Termin głosowania nad tym wnioskiem wyznaczono w tym samym czasie co głosowanie nad ww. sprawozdaniem.

Parlament zatwierdził tę procedurę.

Martin Schulz w imieniu grupy PSE wniósł o włączenie do porządku dziennego oświadczenia Komisji w sprawie decyzji słowackiego rządu, dotyczącej ponownego podporządkowania policji wojsku w odniesieniu do niektórych obszarów działania.

Głos zabrali: w sprawie wniosku: Peter Mandelson (członek Komisji), który zauważył, że odpowiedzialny za te sprawy wiceprzewodniczący Komisji F. Frattini nie będzie obecny w dniu następnym i w związku z tym nie będzie mógł wygłosić oświadczenia, ale jeżeli Parlament wyrazi takie życzenie, będzie mógł wygłosić je na jednej z kolejnych sesji miesięcznych; Monika Beňová, Peter Šťastný i Hannes Swoboda, ten ostatni w sprawie wystąpienia Petera Mandelsona.

W GE (przy 181 głosach za, 130 głosach przeciw, 5 wstrzymujących się), Parlament przyjął wniosek.

Rzeczony punkt został wpisany do czwartkowego porządku dziennego.

Głos zabrał Jean-Marie Cavada, wnosząc o składanie projektów rezolucji po przeprowadzeniu debaty w sprawie pytania ustnego (O-0085/rev.2 — stosowanie sankcji karnych w przypadku naruszenia prawa wspólnotowego (B6-0336/2005)) (pkt 5 porządku dziennego), a także o wpisanie głosowania do porządku dziennego styczniowej sesji miesięcznej (Przewodniczący przyjął wniosek do wiadomości i oświadczył, że przekaże go przewodniczącym grup politycznych).

Niniejszym porządek dzienny został ustalony.

*

* *

Przewodniczący ogłosił, że jednominutowe wystąpienia odbędą się po wspólnej dyskusji na temat sportu (punkt 52 oraz 82 porządku dziennego).

10.   Przygotowanie Konferencji Ministerialnej WTO (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Szósta Konferencja Ministerialna WTO (Hongkong, 13-18 grudnia 2005 r.)

Ian Pearson (urzędujący Przewodniczący Rady) i Peter Mandelson (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrał Georgios Papastamkos w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Antonios TRAKATELLIS

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Harlem Désir w imieniu grupy PSE, Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/ DEM, Seán Ó Neachtain w imieniu grupy UEN, James Hugh Allister niezrzeszony, Zbigniew Zaleski, Erika Mann, Sajjad Karim, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Helmuth Markov, Nigel Farage, Roberta Angelilli, Jan Tadeusz Masiel, Daniel Varela Suanzes-Carpegna i Glenys Kinnock.

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Danutė Budreikaitė, Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Bastiaan Belder, Peter Baco, Christofer Fjellner, Stéphane Le Foll, Carl Schlyter, Giuseppe Castiglione, Javier Moreno Sánchez, Béla Glattfelder, Paul Rübig, Albert Jan Maat, Ian Pearson i Peter Mandelson.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Harlem Désir i Erika Mann w imieniu grupy PSE, w sprawie przygotowań do Szóstej Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w Hongkongu (B6-0619/2005);

Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Maria Martens i Paul Rübig w imieniu grupy PPEDE, w sprawie przygotowań do Szóstej Konferencji Ministerialnej WTO w Hongkongu (B6-0620/2005);

Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, w sprawie przygotowań do Szóstej Konferencji Ministerialnej WTO w Hongkongu (B6-0621/2005);

Caroline Lucas, Marie-Hélène Aubert, Pierre Jonckheer, Alain Lipietz, Frithjof Schmidt i Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie prac przygotowawczych do Szóstej Konferencji Ministerialnej WTO w Hongkongu (B6-0623/2005);

Sajjad Karim w imieniu grupy ALDE, w sprawie przygotowań do Konferencji WTO (B6-0624/2005);

Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Jacky Henin i Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie przygotowań do Szóstej Konferencji Ministerialnej WTO w Hongkongu (B6-0628/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.16 protokołu z dnia 01.12.2005.

11.   Prawa człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Prawa człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie

Ian Pearson (urzędujący Przewodniczący Rady) i Ján Figeľ (członek Komisji) wydali oświadczenia.

Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, María Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy PSE, Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, i Simon Coveney.

PRZEWODNICTWO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Glyn Ford, James Hugh Allister, Antonio Tajani, Eluned Morgan, Ursula Stenzel, Eija-Riitta Korhola, Patrick Gaubert, Ian Pearson i Ján Figeľ.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Inese Vaidere i Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, w sprawie praw człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie (B6-0622/2005);

Graham Watson i István Szent-Iványi w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie (B6-0625/2005);

Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, w sprawie praw człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie (B6-0626/2005);

Vittorio Agnoletto i Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie (B6-0627/2005);

Charles Tannock, Jas Gawronski, Mario Mauro, Antonio Tajani i Marcello Vernola w imieniu grupy PPEDE, w sprawie sytuacji w Kambodży, Laosie i Wietnamie z okazji trzydziestej rocznicy „komunistycznych rewolucji” (B6-0629/2005);

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie (B6-0631/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.17 protokołu z dnia 01.12.2005.

12.   Zawieszenie walk na czas olimpiady — Rozwój i sport (debata)

Pytanie ustne (O-0084/2005) zadane przez Nikolaosa Sifunakisa, w imieniu komisji CULT, do Rady: Rozejm olimpijski (B6-0335/2005)

Pytanie ustne (O-0078/2005) zadane przez Marię Martens, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Rozwój i sport (B6-0340/2005)

Pytanie ustne (O-0079/2005) zadane przez Marię Martens, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Rozwój i sport (B6-0341/2005)

Nikolaos Sifunakis i Maria Martens zadali pytania ustne.

Ian Pearson (urzędujący Przewodniczący Rady) odpowiedział na pytania.

Głos zabrał Christopher Beazley w celu zadania dodatkowego pytania Radzie.

Ján Figeľ (członek Komisji) odpowiedział na pytania.

Głos zabrali: Manolis Mavrommatis w imieniu grupy PPE-DE, Margrietus van den Berg w imieniu grupy PSE, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Georgios Karatzaferis w imieniu grupy IND/DEM, Eoin Ryan w imieniu grupy UEN, Pál Schmitt, Glyn Ford, Jas Gawronski, Maria Badia I Cutchet i Ivo Belet.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pier Antonio Panzeri, Vito Bonsignore, Gyula Hegyi, Stavros Lambrinidis, Ján Figeľ i Ian Pearson

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Nikolaos Sifunakis, w imieniu komisji CULT, w sprawie olimpijskiego zawieszenia broni na czas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie w 2006 r. (B6-0618/2005);

Maria Martens, Manolis Mavrommatis w imieniu grupy PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez w imieniu grupy PSE, Fiona Hall, Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Ģirts Valdis Kristovskis, Rolandas Pavilionis w imieniu grupy UEN, Luisa Morgantini, Feleknas Uca i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie rozwoju i sportu (B6-0633/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.18 protokołu z dnia 01.12.2005 i pkt 6.19 protokołu z dnia 01.12.2005.

13.   Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Laima Liucija Andrikienė, Hannes Swoboda, Marian Harkin, David Hammerstein Mintz, Roberto Musacchio, Bernard Piotr Wojciechowski, James Hugh Allister, Tunne Kelam, David Martin, Derek Roland Clark, Erna Hennicot-Schoepges, Gyula Hegyi, Sylwester Chruszcz, Eluned Morgan, Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Andrzej Tomasz Zapałowski, Proinsias De Rossa, Gerard Batten, Csaba Sándor Tabajdi, Milan Gaľa, Georgios Karatzaferis i Ryszard Czarnecki.

14.   Wspólnotowe środki zwalczania ptasiej grypy * — Wydatki w dziedzinie weterynarii * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnotowych środków zwalczania ptasiej grypy [COM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Neil Parish (A6-0327/2005)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 90/424/EWG Rady w sprawie niektórych wydatków w dziedzinie weterynarii [COM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/ 0063(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005)

Głos zabrał Markos Kyprianou (członek Komisji).

Neil Parish przedstawił sprawozdanie (A6-0327/2005).

Ilda Figueiredo przedstawiła sprawozdanie (A6-0326/2005).

Głos zabrali: Jan Mulder (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG) i Robert Sturdy (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI).

Po tym punkcie nastąpiła przerwa w debacie.

Debata zostanie wznowiona o godz. 21.00.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.15 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS

Wiceprzewodniczący

15.   Wspólnotowe środki zwalczania ptasiej grypy * — Wydatki w dziedzinie weterynarii * (ciąg dalszy debaty)

Głos zabrali: Albert Jan Maat w imieniu grupy PPE-DE, Bogdan Golik w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, Diamanto Manolakou w imieniu grupy GUE/NGL, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Irena Belohorská niezrzeszona, Péter Olajos, Phillip Whitehead, Michl Ebner, Thijs Berman, Karsten Friedrich Hoppenstedt i Markos Kyprianou.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 01.12.2005 i pkt 6.11 protokołu z dnia 01.12.2005.

16.   Patenty na produkty farmaceutyczne przeznaczone na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym [COM (2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD)] — Komisja Handlu Zagranicznego.

Sprawozdawca: Johan Van Hecke (A6-0242/2005)

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Johan Van Hecke przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Kader Arif w imieniu grupy PSE, Thomas Ulmer (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Maria Martens w imieniu grupy PPE-DE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Hans-Peter Mayer i Giuseppe Gargani (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 01.12.2005.

17.   Zatwierdzenie Komisji Europejskiej (debata)

Sprawozdanie w sprawie wytycznych dotyczących zatwierdzenia Komisji Europejskiej [2005/2024(INI)] — Komisja Spraw Konstytucyjnych.

Sprawozdawca: Andrew Duff (A6-0179/2005)

Andrew Duff przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Maria da Assunção Esteves w imieniu grupy PPE-DE, Richard Corbett w imieniu grupy PSE, i Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy GUE/NGL.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.20 protokołu z dnia 01.12.2005.

18.   Użycie sankcji karnych w przypadku naruszenia prawa wspólnotowego (debata)

Pytanie ustne (O-0085/2005/rév.2) zadane przez Martine Roure i Marię Berger w imieniu grupy PSE, Kathalijne Marię Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Dianę Wallis i Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Stosowanie sankcji karnych w przypadku naruszenia prawa wspólnotowego (B6-0336/2005)

Martine Roure i Kathalijne Maria Buitenweg zadały pytanie ustne.

Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Carlos Coelho w imieniu grupy PPE-DE, Maria Berger w imieniu grupy PSE, Patrick Louis w imieniu grupy IND/DEM, Giuseppe Gargani, Gerard Batten, Timothy Kirkhope i Franco Frattini.

Debata została zamknięta.

19.   Stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji do transportu morskiego (debata)

Sprawozdanie w sprawie warunków stosowania wspólnotowych reguł konkurencji do transportu morskiego [ 2005/2033(INI)] — Komisja Transportu i Turystyki.

Sprawozdawca: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005)

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Robert Navarro w imieniu grupy PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Georgios Toussas w imieniu grupy GUE/NGL, Sylwester Chruszcz w imieniu grupy IND/DEM, Marta Vincenzi i Charlie McCreevy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.21 protokołu z dnia 01.12.2005.

20.   Europejskie przepisy regulacyjne i rynki komunikacji elektronicznej w Europie w 2004 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskich przepisów regulacyjnych i rynków komunikacji elektronicznej w Europie w 2004 r. [2005/2052(INI)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Patrizia Toia (A6-0305/2005)

Patrizia Toia przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (członkini Komisji).

Głos zabrali: Piia-Noora Kauppi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Lorenzo Cesa w imieniu grupy PPE-DE, Catherine Trautmann w imieniu grupy PSE, András Gyürk, Reino Paasilinna i Viviane Reding.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.22 protokołu z dnia 01.12.2005.

21.   Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny jutrzejszego posiedzenia (dokument „Porządek dzienny” PE 364.133/OJJE).

22.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 0.05.

Julian Priestley

Sekretarz Generalny

Pierre Moscovici

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Obserwatorzy

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


Czwartek 1 grudzień 2005

22.11.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 285/14


PROTOKÓŁ

(2006/C 285 E/02)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Ingo FRIEDRICH

Wiceprzewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.

2.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

przez Radę i Komisję:

Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (SEC(2005)1240 — C6-0355/2005 — 2005/0904(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: CONT

 

opinia: BUDG

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji (COM(2005) 0571 — C6-0407/2005 — 2005/0224(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: INTA

 

opinia: FET, BUDG

3.   Zmiana wspólnego systemu podatku VAT w zakresie okresu stosowania minimalnej stawki standardowej * — Zasady zwrotu podatku VAT podatnikom mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim * — VAT należny od usług wymagających dużego nakładu pracy (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG dotyczącą wspólnego systemu podatku VAT w zakresie okresu stosowania minimalnej stawki standardowej [COM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku VAT, przewidzianego w dyrektywie 77/388/EWG, podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju lecz mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim [COM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005)

Pytanie ustne (O-0106/2005) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Wygaśnięcie dyrektywy 1999/85/WE dotyczącej stosowania obniżonej stawki VAT do usług pracochłonnych (B6-0342/2005).

Zsolt László Becsey przedstawił sprawozdania.

Pervenche Berès zadała pytanie ustne.

Głos zabrał László Kovács (członek Komisji).

Głos zabrali: Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Ieke van den Burg w imieniu grupy PSE, Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE, Ian Hudghton w imieniu grupy Verts/ALE, Diamanto Manolakou w imieniu grupy GUE/NGL, John Whittaker w imieniu grupy IND/DEM, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Othmar Karas, Dariusz Rosati, Wolf Klinz, Marie Anne Isler Béguin, Patrick Louis i José Manuel García-Margallo y Marfil.

PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Joseph Muscat, Paolo Costa, Astrid Lulling, Richard Howitt, Avril Doyle i László Kovács.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Alexander Radwan w imieniu grupy PPE-DE, Ieke van den Burg w imieniu grupy PSE, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Ian Hudghton w imieniu grupy Verts/ALE, Sahra Wagenknecht w imieniu grupy GUE/NGL, Eoin Ryan i Guntars Krasts w imieniu grupy UEN, w sprawie wygaśnięcia dyrektywy 1999/85/WE dotyczącej stosowania obniżonych stawek podatku VAT do usług pracochłonnych (B6-0630/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.13 protokołu z dnia 01.12.2005, pkt 6.14 protokołu z dnia 01.12.2005 i pkt 6.23 protokołu z dnia 01.12.2005.

4.   Sytuacja w zakresie sił policyjnych w Słowacji (debata)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja w zakresie sił policyjnych w Słowacji

László Kovács (członek Komisji) wydał oświadczenie.

Głos zabrali: Ján Hudacký w imieniu grupy PPE-DE, Monika Beňová w imieniu grupy PSE, Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Sergej Kozlík niezrzeszony, Anna Záborská, Poul Nyrup Rasmussen, László Kovács i Poul Nyrup Rasmussen, który odniósł się do swojej poprzedniej wypowiedzi.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 10.40 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 11.00.)

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI

Wiceprzewodniczący

5.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Phillip Whitehead poinformował, iż był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

6.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w ząłaczniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

6.1.   Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej [COM(2004) 0629 — C6-0128/2004 — 2004/0220(COD)] — Komisja Rozwoju.

Sprawozdawca: Gay Mitchell (A6-0060/2005)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Głos zabrali: Gay Mitchell (sprawozdawca), w pierwszej kolejności wygłaszając oświadczenie na podstawie art. 131 ust. 4 Regulaminu, a następnie wnosząc, na podstawie art. 168 Regulaminu, o odesłanie sprawozdania do komisji; Hannes Swoboda popierając wniosek przedmówcy.

Parlament przyjął wniosek.

Niniejszym sprawa została ponownie odesłana do właściwej komisji.

6.2.   Protokół dodatkowy do Umowy między WE a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu, rozwoju i współpracy w następstwie rozszerzenia *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Południowej Afryki z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej [COM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)] — Komisja Rozwoju.

Sprawozdawca: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0328/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0447)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.

6.3.   Rola „Euroregionów” w rozwoju polityki regionalnej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli „Euroregionów” w rozwoju polityki regionalnej [2004/2257(INI)] — Komisja Rozwoju Regionalnego.

Sprawozdawca: Kyriacos Triantaphyllides (A6-0311/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0448)

6.4.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Andrzeja Pęczaka (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Andrzeja Pęczaka, byłego posła do Parlamentu Europejskiego [2005/2128(IMM)] — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Maria Berger (A6-0330/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0449)

6.5.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Giovanniego Claudio Favę (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Giovanniego Claudio Favę [2005/2174(IMM)] — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0331/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0450)

6.6.   Projekt budżetu korygującego nr 6/2005 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt budżetu korygującego nr 6/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 — sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości - Utworzenie Sądu do spraw Służby Publicznej, w formie poprawionej przez Radę (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

POPRAWKA 1

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0451)

6.7.   Projekt budżetu korygującego nr 6/2005 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 — Utworzenie Sądu do spraw Służby Publicznej, w formie poprawionej przez Radę [13784/2005 — C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD)] — Komisja Budżetowa.

Sprawozdawca: Anne E. Jensen (A6-0336/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0452)

6.8.   Dyscyplina i procedura budżetowa (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i ulepszenia procedury budżetowej [2005/2237(INI)] — Komisja Budżetowa.

Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0356/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0453)

6.9.   Patenty na produkty farmaceutyczne przeznaczone na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym [COM (2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD)] — Komisja Handlu Zagranicznego.

Sprawozdawca: Johan Van Hecke (A6-0242/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0454)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0454)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Johan Van Hecke (sprawozdawca) w sprawie poprawek.

6.10.   Wspólnotowe środki zwalczania ptasiej grypy * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnotowych środków zwalczania ptasiej grypy [COM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Neil Parish (A6-0327/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0455)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0455)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Neil Parish (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną, mającą na celu wprowadzenie nowego punktu uzasadnienia 11 b, która została przyjęta.

6.11.   Wydatki w dziedzinie weterynarii * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 90/424/EWG Rady w sprawie niektórych wydatków w dziedzinie weterynarii [COM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/ 0063(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0456)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0456)

6.12.   Euro (ramy prawne rozszerzenia strefy euro) * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro [COM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A6-0329/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0457)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0457)

6.13.   Zmiana wspólnego systemu podatku VAT w zakresie okresu stosowania minimalnej stawki standardowej * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG dotyczącą wspólnego systemu podatku VAT w zakresie okresu stosowania minimalnej stawki standardowej [COM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0458)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0458)

6.14.   Zasady zwrotu podatku VAT podatnikom mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim * (głosowanie)

Sprawozdanie w srawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku VAT, przewidzianego w dyrektywie 77/388/EWG, podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju lecz mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim [COM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0459)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0459)

6.15.   Europejskie agencje regulacyjne (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 15.11.2005 (pkt 15 protokołu z dnia 15.11.2005).

Projekt rezolucji B6-0634/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0460)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Jo Leinen, przewodnicząca komisji AFCO, przedstawiła poprawkę ustną do ustępu 4 lit. f), która została przyjęta.

6.16.   Przygotowanie Konferencji Ministerialnej WTO (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005, B6-0623/2005, B6-0624/2005 i B6-0628/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0619/2005

(zastępujący B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005 i B6-0624/2005):

złożony przez następujących posłów:

Robert Sturdy i Georgios Papastamkos w imieniu grupy PPE-DE,

Harlem Désir i Erika Mann w imieniu grupy PSE,

Johan Van Hecke i Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE,

Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN.

Przyjęto (P6_TA(2005)0461)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Harlem Désir, sygnalizując błąd we francuskiej wersji ustępu 13 w porównaniu z oryginalną wersją angielską;

Robert Sturdy, przedstawiłając poprawkę ustną do ustępu 19;

Harlem Désir w sprawie poprawki ustnej.

Ponieważ ponad 37 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu wspomnianej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta.

(Wnioski w sprawie rezolucji B6-0623/2005 i B6-0628/2005 stały się bezprzedmiotowe.)

6.17.   Prawa człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 i B6-0631/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0622/2005

(zastępujący B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 i B6-0631/2005):

złożony przez następujących posłów:

Charles Tannock, Antonio Tajani, Mario Mauro i Jas Gawronski w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Bernard Poignant i María Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy PSE,

Graham Watson, István Szent-Iványi, Marco Pannella i Jules Maaten w imieniu grupy ALDE,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto i Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL,

Konrad Szymański i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN.

Przyjęto (P6_TA(2005)0462)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Charles Tannock przedstawił poprawkę ustną do ustępu 5 tiret 2, która została przyjęta.

6.18.   Zawieszenie walk na czas olimpiady (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0618/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0463)

6.19.   Rozwój i sport (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0633/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0464)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Jana Hybášková przedstawiła poprawkę ustną do ustępu 10, która została przyjęta.

6.20.   Zatwierdzenie Komisji Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wytycznych dotyczących zatwierdzenia Komisji Europejskiej [2005/2024(INI)] — Komisja Spraw Konstytucyjnych.

Sprawozdawca: Andrew Duff (A6-0179/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0465)

6.21.   Stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji do transportu morskiego

Sprawozdanie w sprawie warunków stosowania wspólnotowych reguł konkurencji do transportu morskiego [2005/2033(INI)] — Komisja Transportu i Turystyki.

Sprawozdawca: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0466)

6.22.   Europejskie przepisy regulacyjne i rynki komunikacji elektronicznej w Europie w 2004 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskich przepisów regulacyjnych i rynków komunikacji elektronicznej w Europie w 2004 r. [2005/2052(INI)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Patrizia Toia (A6-0305/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0467)

6.23.   VAT należny od usług o dużym nakładzie pracy (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0630/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0468)

7.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Kyriacosa Triantaphyllidesa — A6-0311/2005

Zita Pleštinská

Przygotowanie Konferencji Ministerialnej WTO — RC-B6-0619/2005

Mairead McGuinness

Zawieszenie walk na czas olimpiady — B6-0618/2005

Mario Borghezio

Sprawozdanie Andrew Duffa — A6-0179/2005

Frank Vanhecke, Philip Claeys.

8.   Korekty do głosowania

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej „Séance en direct”, w części „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku 2. „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksymalnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Posłowie, którzy oświadczyli, iż nie uczestniczyli w głosowaniu:

Karl-Heinz Florenz był obecny, ale nie uczestniczył we wszystkich głosowaniach.

9.   Skład komisji

Na wniosek grupy PPE-DE Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisji CONT: Béla Glattfelder zamiast Istvána Pálfi.

Na wniosek grupy UEN Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisji AFET: Michał Tomasz Kamiński zamiast Anny Elżbiety Fotygi.

10.   Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament zatwierdził mandaty Matthiasa Groote, Horsta Posdorfa, Giovanniego Procacci i Bernarda Piotra Wojciechowskiego.

11.   Skład Parlamentu

Właściwe władze polskie powiadomiły o mianowaniu Anny Elżbiety Fotygi na stanowisko sekretarza stanu w polskim rządzie, od dnia 23 listopada 2005 r.

Ponieważ, zgodnie z art. 4 ust. 4 Regulaminu Parlamentu oraz z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, funkcja ta jest niepołączalna z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego, Parlament stwierdził wakat od dnia 23.11.2005 i poinformował o tym fakcie dane Państwo Członkowskie.

12.   Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.

13.   Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 12 do 15.12.2005.

14.   Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 11.50.

Julian Priestley

Sekretarz Generalny

Josep Borrell Fontelles

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Corbett, Cornillet, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Wortmann- Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Obserwatorzy

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

w

gi (..., ..., ...)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (..., ..., ...,)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

§

ustęp

art.

artykuł

pu

punkt uzasadnienia

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej ***I

Spraw.: Gay MITCHELL (A6-0060/2005)

Odesłane do komisji (art. 168 Regulaminu).

2.   Protokół dodatkowy do Umowy w sprawie handlu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu, rozwoju i współpracy w następstwie rozszerzenia ***

Zalecenie: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (A6-0328/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

3.   Rola „Euroregionów” w rozwijaniu polityki regionalnej

Spraw.: Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES (A6-0311/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

4.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Andrzeja Pęczaka

Spraw.: Maria BERGER (A6-0330/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

5.   Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Giovanniego Claudio Favę

Spraw.: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0331/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

6.   Projekt budżetu korygującego nr 6/2005 Unii Europejskiej (w formie zmienionej przez Radę)

(C6-0404/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Całość tekstu

1

komisja

 

+

wymagana większość kwalifikowana

7.   Projekt budżetu korygującego nr 6/2005

Spraw.: Anne E. JENSEN (A6-0336/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

8.   Dyscyplina i procedura budżetowa

Spraw.: Reimer BÖGE (A6-0356/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

9.   Patenty na produkty farmaceutyczne przeznaczone na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym ***I

Spraw.: Johan VAN HECKE (A6-0242/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

głosowanie łączne nr 1 — kompromis

62-136

ALDE, PPE-DE, PSE, Verts/ALE

 

+

 

Głosowanie łączne nr 2 — Poprawka komisji przedmiotowowłaściwej

1-52

komisja

 

 

art. 4

54

PPE-DE

 

 

58

GUE/NGL

 

 

art. 8 ust. 2

59

GUE/NGL

 

 

art. 8 ust. 7

55

PPE-DE

 

 

art. 12 ust. 5

56

PPE-DE

 

 

art. 14 ust. 1

57

PPE-DE

 

 

art. 17

60

GUE/NGL

 

 

po art. 17

61

GUE/NGL

 

-

 

po punkcie uzasadnienia 10

53

PPE-DE

 

w

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

gi

+

543, 21, 35

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

10.   Zwalczanie ptasiej grypy *

Spraw.: Neil PARISH (A6-0327/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

1-45

48-49

51-55

58-105

107-108

110-118

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie odrębne

46

komisja

go

+

 

47

komisja

go

+

 

50

komisja

go

+

 

56

komisja

go

+

 

57

komisja

go

+

 

106

komisja

go

+

 

109

komisja

go

+

 

art. 3 po punkcie 35

125

PPE-DE

 

+

 

art. 39

119

PPE-DE

gi

+

297, 296, 14

120

PPE-DE

gi

+

299, 264, 11

121

PPE-DE

gi

-

293, 305, 9

122

PPE-DE

gi

+

302, 298, 7

123

PPE-DE

gi

-

288, 310, 9

124

PPE-DE

gi

+

303, 302, 7

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

ALDE: popr. 119 -124

PPE-DE: popr. 120 i 121

Wnioski o głosowanie odrębne

ALDE: popr. 46, 50, 56, 57 i 106

PPE-DE: popr. 119, 122, 123 i 124

VertsALE: popr. 47 i 109

Różne

Neil Parish przedstawił poprawkę ustną, mającą na celu wstawienie nowego punktu uzasadnienia 11 b:

11b. mając na uwadze, że myśliwi w Europie powinni być zachęcani do pomocy w monitorowaniu występowania grypy ptaków u dzikich ptaków poprzez informowanie właściwych władz, kiedy pojawią się podejrzenia, że ptaki mogą być zarażone

11.   Wydatki w dziedzinie weterynarii *

Spraw.: Ilda FIGUEIREDO (A6-0326/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

1-8

10-11

komisja

 

+

 

art. 3 ust. 3 tiret pierwsze

12

GUE/NGL

 

-

 

9

komisja

 

+

 

art. 3a ust. 3po tiret drugim

13/rev

GUE/NGL

 

-

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

12.   Rozszerzenie strefy euro *

Spraw.: Dariusz ROSATI (A6-0329/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

1-6

komisja

 

+

 

art. 15 ust. 3 akapit 1

7

komisja

 

+

 

8

UEN

 

-

 

art. 15 ust. 3 akapit 2

9

UEN

 

-

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

13.   Zmiana wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w kwestii okresu stosowania minimalnej stawki standardowej *

Spraw.: Zsolt László BECSEY (A6-0323/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo-właściwej

1

komisja

go

+

 

2

komisja

 

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

PSE: popr. 1

14.   Zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim *

Spraw.: Zsolt László BECSEY (A6-0324/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

1-4

komisja

 

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

gi

+

512,81,10

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

ALDE: projekt z poprawkami

15.   Europejskie agencje regulacyjne

Projekt rezolucji: B6-0634/2005

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Projekt rezolucji B6-0634/2005

(komisja AFCO i komisja BUDG)

ust. 4 lit. f)

§

tekst oryginału

 

+

poprawka ustna

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Różne

Jo Leinen, przewodnicząca komisji AFCO, zaproponowała poprawkę ustną do ustępu 4 lit. f):

f)

Rada deleguje do organu nadzorczego, rady administracyjnej agencji swoich przedstawicieli, specjalistów, którzy przed mianowaniem mogą zostać przesłuchani przez Parlament Europejski, o ile uzna on to za stosowne; przedstawiciele delegowani są w liczbie proporcjonalnej do zadań i znaczenia agencji, przy czym docelowo dąży się do zmniejszenia rady administracyjnej w celu poprawy jej efektywności. Dopóki liczba przedstawicieli w radzie administracyjnej jest równa liczbie Państw Członkowskich, Parlament wyznacza ze swojej strony dwóch posłów do rady administracyjnej;

16.   Organizacja konferencji ministerialnej WTO

Projekty rezolucji: B6-0619/2005, 0620/2005, 0621/2205, 0623/2005, 0624/2005 i 0628/2005

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0619/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE i UEN)

§ 5

1

PSE

gi

-

267, 334, 11

§ 6

2

PSE

gi

-

230, 372, 13

§13

3

PSE

gi

-

275 ,301, 31

§ 14

4

PSE

gi

-

253, 338, 32

§

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 16

5

PSE

gi

-

270, 313, 26

§ 19

§

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

346, 243, 14

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

475, 106, 14

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0619/2005

 

PSE

 

 

B6-0620/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0621/2005

 

UEN

 

 

B6-0623/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0624/2005

 

ALDE

 

 

B6-0628/2005

 

GUE/NGL

 

 

Wspólny projekt rezolucji podpisała również Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN.

Wspólny projekt rezolucji podpisał również Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE.

5 poprawek podpisała również Erika Mann w imieniu grupy PSE.

Wnioski o głosowanie podzielone

PSE

§ 14

pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów „pociągające za sobą dalsze otwarcie rynku”

druga część: te słowa

§ 19

pierwsza część: Całość tekstu z wyłączeniem słów „i TRIMS (Porozumienie w sprawie środków dotyczących inwestycji związanych z handlem)”

druga część: te słowa

Wnioski o głosowanie imienne

ALDE: popr. 1-5 oraz głosowanie końcowe

17.   Prawa człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie

Projekty rezolucji: B6-0622/2005, 0625/2005, 0626/2005, 0627/2005, 0629/2005 et 0631/2005

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0622/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL i UEN)

ust. 5 tiret drugie

§

tekst oryginału

 

+

poprawka ustna

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0622/2005

 

UEN

 

 

B6-0625/2005

 

ALDE

 

 

B6-0626/2005

 

PSE

 

 

B6-0627/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0629/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0631/2005

 

Verts/ALE

 

 

Różne

M. Charles Tannock przedstawił poprawkę ustną mającą zastąpić tiret drugie w ustępie 5:

— jak najszybszego opracowania i wdrożenia wszystkich niezbędnych reform koniecznych dla demokratyzacji państwa, zagwarantowania swobodnego wyrażania poglądów opozycji politycznej i zapewnienia rychłego przeprowadzenia wielopartyjnych wyborów pod nadzorem międzynarodowym w celu narodowego pojednania;

18.   Rozejm olimpijski

Projekt rezolucji: B6-0618/2005

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Projekt rezolucji B6-0618/2005 (komisja CULT)

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

19.   Rozwój i sport

Projekt rezolucji: B6-0633/2005

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Projekt rezolucji B6-0633/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL i UEN)

§ 10

§

tekst oryginału

 

+

poprawka ustna

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Różne

Jana Hybášková przedstawiła poprawkę ustną do ustepu 10:

10. uznaje pełne prawo kobiet do swobodnego uprawiania sportu i zachęca do większego udziału kobiet w sporcie i rozwoju, uznaje równość płci za cel inicjatyw w dziedzinie sportu dla rozwoju oraz podkreśla, że Międzynarodowe Konferencje Kobiet i Sportu doprowadziły do znacznego postępu w dziedzinie sportu kobiet na całym świecie

20.   Zatwierdzenie Komisji Europejskiej

Spraw.: Andrew DUFF (A6-0179/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Całość tekstu

1-7

ALDE

 

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

21.   Zastosowanie europejskich reguł konkurencji do transportu drogą morską

Spraw.: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (A6-0314/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

§ 1

6

ALDE, Verts/ALE:

gi

-

171, 430, 3

§ 3

7

ALDE, Verts/ALE:

 

-

 

17

PPE-DE, PSE

gi

+

428, 148, 26

§ 5

8

ALDE, Verts/ALE:

 

-

 

§ 8

9

ALDE, Verts/ALE:

 

-

 

§ 9

10

ALDE, Verts/ALE:

gi

-

176, 405, 17

§ 10

11 D

ALDE, Verts/ALE:

 

-

 

§ 11

19

PSE, PPE-DE

gi

+

443, 153, 16

12

ALDE, Verts/ALE:

gi

-

169, 428, 16

§ 12

13

ALDE, Verts/ALE:

 

-

 

20

PSE, PPE-DE

gi

+

455, 131, 31

po ust. 12

21

PSE, PPE-DE

 

+

 

§ 17

14

ALDE, Verts/ALE:

 

-

 

po odniesieniu 11

18

PPE-DE, PSE

 

+

 

Punkt uzasadnienia D

1

ALDE, Verts/ALE:

 

-

 

Punkt uzasadnienia F

2

ALDE, Verts/ALE:

 

-

 

po punkcie uzasadnienia F

3

ALDE, Verts/ALE:

 

-

 

punkt uzasadnienia H

4=

15=

ALDE, Verts/ALE, PPE-DE

 

+

 

Punkt uzasadnienia I

5

ALDE, Verts/ALE:

 

-

 

Punkt uzasadnienia J

16

PPE-DE, PSE

 

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

408, 139, 62

Wnioski o głosowanie imienne

ALDE: popr. 6, 10, 17, 19, 20 oraz głosowanie końcowe

UEN: popr. 6, 12, 17, 19 i 20

22.   Europejskie przepisy regulacyjne i rynki łączności elektronicznej w roku 2004

Spraw.: Patrizia TOIA (A6-0305/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

23.   Podatek od wartości dodanej w odniesieniu do usług pracochłonnych

Projekt rezolucji: B6-0630/2005

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Projekt rezolucji B6-0630/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL i UEN)

§ 2

§

tekst oryginału

go

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

ALDE: § 2


ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   Sprawozdanie: Van Hecke A6-0242/2005

Za: 543

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Seppänen

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 21

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Manolakou, Morgantini, Musacchio, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Konrad

Wstrzymujący się: 35

GUE/NGL: Adamou, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Baco, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Caspary, Deß, Gomolka, Gräßle, Jarzembowski, Koch, Mayer, Niebler, Reul

PSE: Masip Hidalgo

UEN: Camre

Korekty do głosowania

Za: Alyn Smith

Przeciw: Paul Rübig

2.   Sprawozdanie: Parish A6-0327/2005

Za: 297

ALDE: Gentvilas, Lynne, Szent-Iványi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Busquin, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Szejna, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Przeciw: 296

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Antoniozzi, Belet, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gewalt, Gutiérrez-Cortines, Lehne, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 14

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel, Ventre

UEN: Bielan, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Roszkowski, Szymański

Korekty do głosowania

Przeciw: Hélène Flautre, Maria Martens, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Daniel Marc Cohn-Bendit

3.   Sprawozdanie: Parish A6-0327/2005

Za: 299

ALDE: Di Pietro, Gentvilas, Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Berès, van den Berg, Castex, Hedh, Hedkvist Petersen, Masip Hidalgo, Paasilinna, Segelström, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Flautre, Graefe zu Baringdorf

Przeciw: 264

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 11

IND/DEM: Borghezio

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote, Rivera

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

UEN: Camre

Korekty do głosowania

Za: Pedro Guerreiro

Przeciw: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens, Pervenche Berès

4.   Sprawozdanie: Parish A6-0327/2005

Za: 293

ALDE: Gentvilas, Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Ferreira Elisa, Hedh, Hedkvist Petersen, Masip Hidalgo, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Przeciw: 305

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 9

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Ebner, Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

Korekty do głosowania

Za: Pedro Guerreiro

Przeciw: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

5.   Sprawozdanie: Parish A6-0327/2005

Za: 302

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Paasilinna, Segelström, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Przeciw: 298

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 7

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

Korekty do głosowania

Za: Pedro Guerreiro

Przeciw: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

6.   Sprawozdanie: Parish A6-0327/2005

Za: 288

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Zīle

Przeciw: 310

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 9

IND/DEM: Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Mote, Rivera

PPE-DE: Karas, McGuinness, Rübig, Seeber, Stenzel

Korekty do głosowania

Przeciw: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens, Thomas Wise

7.   Sprawozdanie: Parish A6-0327/2005

Za: 303

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bonde, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Przeciw: 302

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bloom

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Vernola, Wortmann-Kool, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre, Foglietta

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 7

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Karas, Rübig, Stenzel

Korekty do głosowania

Przeciw: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

8.   Sprawozdanie: Becsey A6-0324/2005

Za: 512

ALDE: Davies, Polfer, Samuelsen, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 81

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Wise, Železný

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Busuttil, Casa, Doyle, Strejček, Vlasák

PSE: Carnero González

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Wstrzymujący się: 10

GUE/NGL: Catania

IND/DEM: Borghezio

NI: Allister, Baco, Helmer, Kozlík, Mote

PPE-DE: Gewalt, Pleštinská, Sonik

Korekty do głosowania

Przeciw: Graham Watson, Chris Davies

9.   RC B6-0619/2005 — Konferencja WTO

Za: 267

ALDE: Bourlanges, Chiesa, Ek, Guardans Cambó, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Brok, Brunetta, Cederschiöld, Fjellner, Galeote Quecedo, Grosch, Hökmark, Hybášková, Mayor Oreja, Oomen-Ruijten, Salafranca Sánchez-Neyra, Schmitt, Seeberg, Surján, Ventre, Vernola, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 334

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arnaoutakis, Lambrinidis, Matsouka, Tzampazi

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Wstrzymujący się: 11

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Podestà

Korekty do głosowania

Za: Anna Ibrisagic

Przeciw: Bruno Gollnisch, Ignasi Guardans Cambó

10.   RC B6-0619/2005 — Konferencja WTO

Za: 230

ALDE: Chiesa, Resetarits, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Seeberg, Ventre, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 372

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Wstrzymujący się: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Castex

11.   RC B6-0619/2005 — Konferencja WTO

Za: 275

ALDE: Attwooll, Bowles, Busk, Chiesa, Davies, Drčar Murko, Duff, Hall, Kułakowski, Lynne, Resetarits, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Vanhecke

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Belet, Dehaene, Gawronski, Grosch, Korhola, Pomés Ruiz, Seeberg, Vernola

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 301

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Deprez, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Wstrzymujący się: 31

ALDE: Harkin, Manders

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Nattrass, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mussolini, Rivera, Schenardi

PPE-DE: De Veyrac, Landsbergis, Langendries, Ventre, Wijkman

Korekty do głosowania

Za: Carl Lang, Fernand Le Rachinel, Jean-Marie Le Pen

12.   RC B6-0619/2005 — Konferencja WTO

Za: 253

ALDE: Chiesa, Karim, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Pęk, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Papastamkos, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 338

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Blokland, Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Wstrzymujący się: 32

ALDE: Samuelsen, Van Hecke

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Grabowski, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Schenardi, Vanhecke

13.   RC B6-0619/2005 — Konferencja WTO

Za: 270

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Chiesa, Davies, Duff, Guardans Cambó, Hall, Karim, Letta, Ludford, Lynne, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Toia, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, De Michelis

PPE-DE: Belet, Berend, Florenz, Seeberg, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 313

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Laperrouze, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Wstrzymujący się: 26

ALDE: Cavada, Manders

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Wise, Železný

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Rivera, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ventre

Korekty do głosowania

Za: Hans-Peter Martin

Przeciw: Ignasi Guardans Cambó

14.   RC B6-0619/2005 — Konferencja WTO

Za: 475

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Przeciw: 106

ALDE: Griesbeck

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Deß, Gál, Glattfelder, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Járóka, Olajos, Őry, Surján, Szájer

PSE: Bösch, Ettl, Leichtfried, Peillon, Pinior, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Szejna, Tarabella, Vincenzi, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 14

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

PPE-DE: Lauk

PSE: Castex, Lienemann, Muscat, Patrie

Verts/ALE: Auken

Korekty do głosowania

Za: David Martin, Pierre Schapira, Åsa Westlund

Przeciw: Pedro Guerreiro

15.   Sprawozdanie: Krats-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Za: 171

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Cederschiöld, Dover, Duchoň, Elles, Fatuzzo, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Kirkhope, Langen, Lechner, Liese, McMillan-Scott, Mauro, Nicholson, Pleštinská, Podkański, Purvis, Roithová, Seeberg, Škottová, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wijkman, Wuermeling, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berger, Busquin, Casaca, Christensen, Ford, Jørgensen, Kristensen, Madeira, Maňka, Martin David, Thomsen

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 430

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Davies, Deprez, Gibault, Laperrouze, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Wstrzymujący się: 3

ALDE: Chatzimarkakis

NI: Kilroy-Silk, Rivera

Korekty do głosowania

Za: Poul Nyrup Rasmussen

Wstrzymujący się: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

16.   Sprawozdanie: Krats-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Za: 428

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Deprez, Di Pietro, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ludford, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Cramer, Horáček, Isler Béguin

Przeciw: 148

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Figueiredo

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini

PPE-DE: Becsey, Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Garriga Polledo, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pomés Ruiz, Schröder, Schwab, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen, Thomsen

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 26

ALDE: Chatzimarkakis, Toia

IND/DEM: Blokland, Sinnott

NI: Allister, Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Karas, Konrad, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

Korekty do głosowania

Za : Ilda Figueiredo, Patrick Gaubert

Przeciw : Maria Martens

Wstrzymujący się : Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

17.   Sprawozdanie: Krats-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Za: 176

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Cederschiöld, Deva, Doorn, Dover, Duchoň, Elles, Fjellner, Gál, Harbour, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Nicholson, Niebler, Parish, Pieper, Purvis, Seeberg, Škottová, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berès, Casaca, Christensen, Corbey, Désir, Glante, Guy-Quint, Haug, Jöns, Jørgensen, Kristensen, Maňka, Rasmussen, Szejna

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 405

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ludford, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Sinnott, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Wstrzymujący się: 17

ALDE: Chatzimarkakis, Matsakis

GUE/NGL: Flasarová

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

Korekty do głosowania

Za : Sarah Ludford

Przeciw : Roselyne Bachelot-Narquin

Wstrzymujący się : Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

18.   Sprawozdanie: Krats-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Za: 443

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Chiesa, Cornillet, Deprez, Di Pietro, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Laperrouze, Letta, Ludford, Polfer, Ries, Sbarbati

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Pęk, Sinnott, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Janowski, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Przeciw: 153

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Ehler, Eurlings, Fjellner, Goepel, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Schröder, Schwab, Seeberg, Vatanen, Weber Manfred, Wortmann-Kool, Wuermeling

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Lavarra, Rasmussen, Tarabella

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 16

ALDE: Matsakis, Toia

IND/DEM: Blokland, Bonde

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

UEN: Foglietta

Korekty do głosowania

Przeciw: Maria Martens, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford

Wstrzymujący się: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

19.   Sprawozdanie: Krats-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Za: 169

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Chruszcz, Giertych

NI: Belohorská, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fjellner, Florenz, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Langen, Liese, McMillan-Scott, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Ouzký, Parish, Pomés Ruiz, Purvis, Salafranca Sánchez-Neyra, Seeberg, Škottová, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Weber Manfred, Wijkman, Wuermeling, Zahradil, Zvěřina

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Pahor, Rasmussen, Szejna

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 428

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Beer, Cohn-Bendit

Wstrzymujący się: 16

ALDE: Chatzimarkakis, Matsakis

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mussolini

Korekty do głosowania

Wstrzymujący się: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

20.   Sprawozdanie: Krats-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Za: 455

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Onyszkiewicz, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Krupa, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven

Przeciw: 131

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Blokland, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 31

ALDE: Matsakis, Toia

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

Korekty do głosowania

Przeciw: Maria Martens

Wstrzymujący się: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

21.   Sprawozdanie: Krats-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Za: 408

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Costa, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Polfer, Ries, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, Markov, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Przeciw: 139

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Langen, Lauk, Maat, Martens, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen

UEN: Camre, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 62

ALDE: Bowles, Matsakis

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Pflüger, Strož

IND/DEM: Blokland, Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Baco, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karas, Kirkhope, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Rack, Rübig, Schierhuber, Škottová, Stenzel, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Corbey, Patrie, Peillon

UEN: Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain

Korekty do głosowania

Za: Sharon Margaret Bowles

Wstrzymujący się: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias


TEKSTY PRZYJĘTE

 

P6_TA(2005)0447

Protokół dodatkowy do Umowy między WE a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu, rozwoju i współpracy w następstwie rozszerzenia ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Południowej Afryki z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (COM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2005)0372) (1),

uwzględniając decyzję Rady 2005/206/WE z dnia 28 lutego 2005 r. (2) w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania wyżej wymienionego protokołu,

uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi, w związku z art. 310 i art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE (C6-0350/2005),

uwzględniając art. 75 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

uwzględniając zalecenie Komisji Rozwoju (A6-0328/2005),

1.

wyraża zgodę na zawarcie wyżej wymienionego protokołu;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republiki Południowej Afryki.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 32.

P6_TA(2005)0448

Rola „Euroregionów” w rozwoju polityki regionalnej

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie roli „Euroregionów” w procesie rozwoju polityki regionalnej (2004/2257(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 87 ust. 3 Traktatu WE,

uwzględniając art. 158 Traktatu WE,

uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (COM(2004)0628),

uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (COM(2004)0495),

uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (COM(2004)0492),

uwzględniając wniosek w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności (COM (2004)0494),

uwzględniając wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT) (COM(2004)0496),

uwzględniając Europejską konwencję ramową o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi Rady Europy (Madryt, 21 maja 1980 r.) i jej protokoły dodatkowe oraz Europejską Kartę Samorządu Lokalnego Rady Europy (Strasburg, 15 października 1985 r.),

uwzględniając art. 45 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0311/2005),

A.

mając na uwadze, że rozszerzenie Unii Europejskiej do 25 Państw Członkowskich w dniu 1 maja 2004 r. spowodowało zwiększenie dysproporcji pomiędzy regionami europejskimi, które kolejne rozszerzenia mogą jeszcze zwiększyć, oraz doprowadziło do znacznego zwiększenia liczby zaangażowanych regionów przygranicznych; mając na uwadze, że euroregiony wniosły decydujący wkład w przełamanie granic dzielących Europę, budowę dobrosąsiedzkich stosunków, zbliżenie ludzi po obu stronach granicy i eliminację uprzedzeń, w szczególności dzięki współpracy na szczeblu lokalnym i regionalnym ponad granicami państw,

B.

mając na uwadze, że dysproporcje między regionami w powiększonej UE muszą ulec zmniejszeniu dzięki skutecznej polityce spójności, ukierunkowanej na harmonijny rozwój w łonie UE,

C.

mając na uwadze, że jednym z zadań skutecznej polityki spójności jest zapewnienie rozwoju współpracy transgranicznej oraz — docelowo — przezwyciężenie dotychczasowych trudności w finansowaniu wspólnych projektów służących w równiej mierze władzom lokalnym i regionom po obu stronach granicy,

D.

mając na uwadze, że euroregiony i podobne struktury stanowią znaczące instrumenty współpracy transgranicznej, które jednak należy nadal rozwijać i udoskonalać oraz mając na uwadze, że powinny one mieć określony status prawny,

E.

mając na uwadze, że podstawowym celem euroregionów jest promowanie współpracy transgranicznej pomiędzy regionami przyhgranicznymi, jednostkami lokalnymi, władzami regionalnymi, partnerami społecznymi i wszystkimi innymi podmiotami, niekoniecznie Państwami Członkowskimi UE, w dziedzinach takich jak kultura, turystyka, sprawy gospodarcze i wszystkie inne aspekty życia codziennego,

F.

mając na uwadze, że Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych przedstawiło szereg sprawozdań w sprawie stanu współpracy transgranicznej w Europie oraz opracowało analizy dotyczące transgranicznego instrumentu prawnego promujące zdecentralizowaną współpracę Komisji i Komitetu Regionów,

1.

uważa, że współpraca transgraniczna ma podstawowe znaczenie dla europejskiej spójności i integracji i z tego powodu należy jej udzielić szerokiego wsparcia;

2.

zwraca się do Państw Członkowskich, aby promowały wykorzystanie euroregionów jako jednego z narzędzi współpracy transgranicznej;

3.

zwraca uwagę, że euroregion lub podobna struktura pełni istotne funkcje transgraniczne, takie jak na przykład:

ośrodek informacyjny i usługowy dla obywateli, instytucji, władz regionalnych i lokalnych,

centralny ośrodek w zakresie wspólnych wartości, celów i strategii,

siła napędowa w rozwiązywaniu problemów transgranicznych,

rzecznik we wszystkich sprawach o charakterze transgranicznym;

4.

zwraca uwagę, że euroregiony stanowią także ośrodek, w którym realizowane są wszelkie transgraniczne stosunki, kontakty, wymiana wiedzy, programy i projekty operacyjne i że muszą one uzyskać określony status prawny, umożliwiający im wypełnianie ich zadań;

5.

podkreśla, że współpraca transgraniczna stanowi właściwy sposób rozwiązywania bieżących problemów po obu stronach granicy, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej i środowiska naturalnego;

6.

podkreśla, że współpraca transgraniczna w znaczący sposób przyczynia się do realizacji strategii lizbońskiej dzięki:

wspólnym innowacjom i badaniom,

ponadgranicznym sieciom badawczo-rozwojowym,

wymianie „najlepszych praktyk” i doświadczeń;

7.

zwraca uwagę, że euroregiony zacieśniają więzi wynikające z bliskości poprzez projekty wymiany najlepszych praktyk lokalnych; dlatego też uznaje za szczególnie istotne, by w ramach funduszy strukturalnych utrzymano pomoc w formie mikroprojektów, przewidzianą w obecnie obowiązującym komunikacie Komisji Interreg III (1);

8.

bierze pod uwagę prace legislacyjne nad europejskim ugrupowaniem współpracy regionalnej (EUWT), które mają na celu uproszczenie instrumentów współpracy transgranicznej (ułatwienie ich działań, usprawnienie procedur i zredukowanie kosztów operacyjnych), zapewniając w ten sposób podstawę dla rozwoju Euroregionów;

9.

podkreśla potrzebę priorytetowego potraktowania kwestii eliminacji dysproporcji występujących pomiędzy regionami w nowych i starych Państwach Członkowskich;

10.

podkreśla potrzebę rozwinięcia koncepcji euroregionów i podobnych struktur, nawet jeśli te ostatnie niekoniecznie posiadają uprawnienia prawne obejmujące wielorakie aspekty współpracy; proponuje jako możliwe obszary wspólnego zainteresowania promowanie kultury, edukacji, turystyki i spraw gospodarczych oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, przemytu narkotyków oraz oszustw wraz z odpowiednimi instytucjami krajowymi;

11.

wskazuje na potrzebę wzajemnej integracji projektów programowanych w krajach sąsiadujących ze sobą;

12.

z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji zmierzające do uproszczenia instrumentów współpracy transgranicznej;

13.

wzywa, aby zgodnie z propozycją zawartą w ramach prawnych EUWT, euroregionom i podobnym strukturom, umożliwiono opracowywanie, wdrażanie i zarządzanie transgranicznymi programami UE w UE, jak również programami zgodnymi z Europejskim Programem Sąsiedztwa i Partnerstwa, a od roku 2007 odpowiednio programem Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, we współpracy z instytucjami krajowymi;

14.

podkreśla znaczenie, jakie współpraca transgraniczna i euroregiony mają dla Państw Członkowskich, w których występują naturalne utrudnienia, w tym dla małych państw wyspiarskich;

15.

podkreśla potrzebę wspierania współpracy transgranicznej i tworzenia euroregionów obejmujących regiony na newralgicznych obszarach Bliskiego Wschodu, czyniących wysiłki na rzecz wspierania przyjaznych stosunków, stabilności, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych na zasadzie wzajemnego szacunku i korzyści;

16.

zwraca uwagę na ust. 1 pkt xxvii) swojej rezolucji w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady tworzącego Fundusz Spójności, przyjętego w dniu 6 lipca 2005 r. (2), oraz wzywa Komisję do wprowadzenia systemu premii na takich samych zasadach, mających formę „wspólnotowej rezerwy jakościowej i efektywnościowej”, przeznaczonego szczególnie na inicjatywy o oddziaływaniu transgranicznym lub ewentualnie dostosowanym do struktur istniejących w euroregionach;

17.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.


(1)  Komunikat Komisji do Państw Członkowskich z dnia 2 września 2004 r. ustalający wytyczne do inicjatyw wspólnotowych dotyczących współpracy transgranicznej w celu promowania harmonijnego i zrównoważonego rozwoju terytorium Unii — INTERREG III (Dz.U. C 226 z 10.9.2004, str. 2).

(2)  Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0278.

P6_TA(2005)0449

Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Andrzeja Pęczaka

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Andrzeja Pęczaka, byłego posła do Parlamentu Europejskiego (2005/2128(IMM))

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Andrzeja Pęczaka dotyczący skorzystania z immunitetu w związku z postępowaniem karnym wszczętym przeciwko niemu przed Sądem Okręgowym w Łodzi, Polska, z dnia 18 kwietnia 2005 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 25 maja 2005 r.,

uwzględniając art. 8, 9 i 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich,

uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i 10 lipca 1986 r. (1),

uwzględniając art. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0330/2005),

A.

mając na uwadze, że Andrzej Pęczak został wybrany do Sejmu w dniu 23 września 2001 r.; mając na uwadze, że po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego w dniu 16 kwietnia 2003 r. został on obserwatorem w Parlamencie Europejskim; mając na uwadze, że był on posłem do Parlamentu Europejskiego od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 19 lipca 2004 r.; mając na uwadze, że jego kadencja w polskim parlamencie dobiegła końca w dniu 19 października 2005 r.,

B.

mając na uwadze, że Andrzej Pęczak skarży się, że polska prokuratura prowadząc postępowanie naruszyła prawo i że decyzje Sądu Okręgowego w sprawie jego zatrzymania i aresztowania, jak również późniejszego przedłużenia aresztu tymczasowego są umotywowane względami politycznymi,

C.

mając na uwadze, że Andrzej Pęczak skarży się, że postępowanie karne wszczęte przeciwko niemu stanowi pogwałcenie zasady domniemania niewinności i że warunki jego zatrzymania i aresztowania ograniczają jego możliwości obrony,

D.

mając na uwadze, że Andrzej Pęczak skarży się, że procedura, w ramach której Sejm uchylił jego immunitet, była „nieważna w świetle prawa” i opierała się na publikacjach zamieszczonych w mediach oraz że jego wnioski o podjęcie działań wysłane do różnych osób (np. do Rzecznika Praw Obywatelskich) nie przyniosły skutku,

E.

mając na uwadze, że na podstawie otrzymanych informacji Andrzej Pęczak nie jest chroniony immunitetem parlamentarnym w odniesieniu do żadnej ze skarg przedstawionych Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego,

1.

nie wyraża zgody na skorzystanie przez Andrzeja Pęczaka z immunitetu i przywilejów;


(1)  Sprawa 101/63, Wagner przeciwko Fohrmann i Krier, Zb. Orz. 1964, str. 195 i sprawa 149/85, Wybot przeciwko Faure i innym, Zb. Orz. 1986, str. 2391.

P6_TA(2005)0450

Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Giovanniego Claudio Favę

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Giovanniego Claudio Favę (2005/2174(IMM))

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Giovanniego Claudio Favy dotyczący skorzystania z immunitetu z dnia 1 lipca 2005 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 6 lipca 2005 r.,

po wysłuchaniu wyjaśnień Giovanniego Claudio Favy, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w bezpośrednich wyborach powszechnych,

uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i 10 lipca 1986 r. (1),

uwzględniając art. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0331/2005);

1.

wyraża zgodę na skorzystanie przez Giovanniego Claudio Favę z immunitetu i przywilejów;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji odpowiednim władzom Republiki Włoskiej.


(1)  Sprawa 101/63 Wagner przeciwko Fohrmann i Krier, Zb. Orz.1964, str. 195 i sprawa 149/85 Wybot przeciwko Faure i innym, Zb.Orz.1986, str. 2391.

P6_TA(2005)0451

Projekt budżetu korygującego nr 6/2005 (Poprawka)

Projekt budżetu korygującego nr 6/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 — Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości — Utworzenie Europejskiego Trybunału Służby Cywilnej, zmodyfikiwany przez Radę (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUDG))

Poprawka 1

SEKCJA IV — Trybunał Sprawiedliwości

Plan etatów: utworzenie 2 stałych stanowisk B*3, 2 stałych stanowisk C*1 oraz 4 stanowisk czasowych B*3.

Personel czynnie zatrudniony

Pozycja

Budżet 2005

PBK 6/2005

Poprawka

Budżet 2005 + PBK 6 (zmieniony)

 

Zobowiązania

Zobowiązania

Zobowiązania

Zobowiązania

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

 

111 633 022

111 964 022

+73 000

112 037 022

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

 

8 940 000

8 967 000

+6 000

8 973 000

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju (w tym art. 97 Regulaminu pracowniczego EWWiS)

 

17 770 000

17 823 000

+12 000

17 835 000

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

 

3 890 000

3 902 000

+3 000

3 905 000

1 1 8 1

Koszty podróży (w tym podróży członków rodzin)

 

42 000

45 000

+2 000

47 000

1 1 8 2

Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika

 

1 170 000

1 223 000

+30 000

1 253 000

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

 

217 000

238 000

+10 000

248 000

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

 

956 000

1 008 000

+23 000

1 031 000

1 1 9 1

Środki rezerwowe

 

1 973 000

1 242 000

- 159 000

1 083 000

Uzasadnienie

Utworzenie 8 stanowisk (2 stałe B*3, 2 stałe C*1 i 4 czasowe B*3) niezatwierdzonych przez Radę oraz przywrócenie kwot ze wstępnego projektu budżetu korygującego nr 7/2005.

P6_TA(2005)0452

Projekt budżetu korygującego nr 6/2005

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości — Utworzenie Europejskiego Trybunału Służby Cywilnej, zmodyfikowanego przez Radę (C6-0404/2005 — 2005/2159 (BUD))

Parlament Europejski,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 272 ust. 6,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 177,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, przyjęty ostatecznie w dniu 16 grudnia 2004 r. (2),

uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (3),

uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 7/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, przedstawiony przez Komisję dnia 5 września 2005 r. (COM(2005)0419),

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6/2005, przyjęty przez Radę w dniu 3 października 2005 r. (12180/2005 - C6-0304/2005),

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2005 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości - Utworzenie Europejskiego Trybunału Służby Cywilnej (4),

uwzględniając swoją poprawkę z dnia 25 października 2005 r. do projektu budżetu korygującego nr 6/2005 (5),

uwzględniając odrzucenie przez Radę dnia 21 listopada 2005 r. przyjętej przez Parlament poprawki do projektu budżetu korygującego nr 6/2005 (SGS5/13784),

uwzględniając art. 69 i Załącznik IV do Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0336/2005),

1.

przyjmuje do wiadomości drugie czytanie Rady;

2.

potwierdza swoją decyzję podjętą w pierwszym czytaniu;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący został ostatecznie przyjęty i do zadbania o jego opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i Trybunałowi Sprawiedliwości.


(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 60 z 8.3.2005, str. 1.

(3)  Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2005/708/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 24).

(4)  Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0392.

(5)  Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0391.

P6_TA(2005)0453

Dyscyplina budżetowa

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (2005/2237(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając Traktat WE, a w szczególności art. 272,

uwzględniając komunikaty Komisji do Rady i Parlamentu z dnia 26 lutego 2004 r. zatytułowany „Budowanie wspólnej przyszłości: Wyzwania polityczne i środki budżetowe powiększonej Unii 2007 — 2013” (COM(2004)0101) i z dnia 14 lipca 2004 r. zatytułowany „Perspektywa finansowa 2007 — 2013” (COM(2004)0487) oraz dokument roboczy Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. zatytułowany „Poprawki techniczne do projektu Komisji dotyczącego wieloletnich ram finansowych 2007 — 2013” (SEC(2005)0494),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (1), a w szczególności jego punkt 26,

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013 (2),

uwzględniając art. 45 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0356/2005),

A.

mając na uwadze, że obecna perspektywa finansowa przestanie w zasadzie obowiązywać w 2006 r.,

B.

mając na uwadze, że większość ustawodawstwa wspólnotowego dotyczącego wieloletnich programów mających implikacje finansowe musi zostać odnowiona począwszy od 2007 r.,

C.

mając na uwadze, że obecna perspektywa finansowa jest częścią Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej, które może być zawarte tylko na podstawie wspólnego porozumienia pomiędzy dwoma organami władzy budżetowej,

D.

mając na uwadze, że w obliczu braku perspektywy finansowej, art. 272 Traktatu przewiduje przyjęcie budżetów rocznych,

E.

mając na uwadze przyjęcie stanowiska negocjacyjnego, w którym Parlament określa swoje priorytety polityczne dla przyszłej perspektywy finansowej i projektu restrukturyzacji budżetu UE i podniesienia jakości wykonywania budżetu poprzez poprawę procedur budżetowych,

1.

ponownie potwierdza swoje stanowisko wyrażone w głosowaniu nad swoją wyżej wymienioną rezolucją z dnia 8 czerwca 2005 r.;

2.

potwierdza swoją wolę podjęcia wszelkich starań zmierzających do osiągnięcia porozumienia w sprawie przyszłej perspektywy finansowej i porozumienia międzyinstytucjonalnego, które będzie mogło uzyskać akceptację w celu ochrony odpowiedzialności i ambicji Unii Europejskiej w czasie kolejnego wieloletniego okresu;

3.

podziela niepokój Komisji związany z możliwością osiągnięcia porozumienia w odpowiednim czasie tak, aby zapewnić ciągłość i reformę programów oraz przygotować kolejny okres przed rozpoczęciem procedury budżetowej na rok 2007 (kwiecień 2007);

4.

przyjmuje do wiadomości pismo Przewodniczącego Barroso z dnia 20 października 2005 r. przedstawiające wkład Komisji w ostatniej fazie negocjacji; ocenia niektóre aspekty tych propozycji za przydatne, przypomina jednakże Komisji i Radzie o znaczeniu wszystkich punktów wymienionych w swojej wyżej wymienionej rezolucji z dnia 8 czerwca 2005 r. dla uzupełnienia perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i uważa ich włączenie do porozumienia międzyinstytucjonalnego za kluczowe dla jakiejkolwiek nowej perspektywy finansowej;

5.

wzywa Komisję do przedstawienia formalnego zmienionego wniosku dotyczącego porozumienia międzynistytucjonalnego, który obejmowałby jego propozycje w sprawie rezerw i elastyczności oraz innych elementów jakościowych wymienionych w swojej wyżej wymienionej rezolucji z dnia 8 czerwca 2005 r.;

6.

podkreśla, że niemożliwe jest przyjęcie perspektywy finansowej w przypadku braku porozumienia międzyinstytucjonalnego; w związku z powyższym przypomina, że Parlament przyjął punkty, które nie podlegają negocjacjom, takie jak stworzenie klauzuli rewizyjnej, rezerwy na rzecz elastyczności, poprawa jakości wdrażania poprzez zmianę rozporządzenia finansowego, zmniejszenie obciążenia administracyjnego, certyfikacja przez Państwa Członkowskie oraz poszanowanie praw Parlamentu w programach zewnętrznych;

7.

stwierdza, że rozbieżności, które nie pozwoliły na osiągnięcie porozumienia na szczycie Rady Europejskiej w dniu 17 czerwca 2005 r. dotyczą raczej sposobu finansowania wydatków, a nie ich wysokości lub podziału, co stanowi potwierdzenie, że powszechna zgoda w sprawie perspektywy finansowej musi opierać się na reformie całego obecnego systemu zasobów własnych;

8.

wzywa Radę do wyrażenia we wspólnym stanowisku oraz mandacie negocjacyjnym zdecydowanej woli negocjacji, z uwzględnieniem nie tylko propozycji co do ram finansowych, ale również elementów mających na celu poprawę struktury budżetu oraz jakości jego wykonania oraz sposobów uwzględnienia Strategii Lizbońskiej, idąc za przykładem stanowiska negocjacyjnego Parlamentu;

9.

przypomina Radzie, że nie dojdzie do ustalenia perspektywy finansowej ani porozumienia międzyinstytucjonalnego bez osiągnięcia porozumienia między Parlamentem Europejskim i Radą; przypomina również, że przyjąwszy swoje stanowisko negocjacyjne w dniu 8 czerwca 2005 r., odrzuci każdą próbę obarczenia go winą za zwłokę w osiągnięciu porozumienia;

10.

przypomina Radzie o możliwości zapewnienia odpowiednich środków na pokrycie potrzeb finansowych Unii Europejskiej, w tym na finansowanie wieloletnich programów Wspólnoty, w oparciu o art. 272 Traktatu oraz zmieniony punkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. w przypadku braku perspektywy finansowej 2007-2013 oraz nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego;

11.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.


(1)  Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2005/708/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 24).

(2)  Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0224.

P6_TA(2005)0454

Patenty na produkty farmaceutyczne przeznaczone na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym (COM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004) 0737) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 i 133 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja złożyła projekt w Parlamencie (C6-0168/2004),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Prawnej (A6-0242/2005),

1.

zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2004)0258

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 grudnia 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 i 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 14 listopada 2001 r. Czwarta Konferencja Ministerialna Światowej Organizacji Handlu (WTO) przyjęła deklarację z Doha w sprawie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienie TRIPS) i Zdrowia Publicznego. Deklaracja uznaje, że każdy członek WTO ma prawo udzielania licencji przymusowych i swobodę określenia podstaw, na jakich ich udziela. Deklaracja przyznaje również, że członkowie WTO, którzy nie posiadają wystarczających lub żadnych zdolności produkcyjnych w sektorze farmaceutycznym mogą napotykać na trudności w skutecznym wykorzystaniu licencji przymusowych.

(2)

W dniu 30 sierpnia 2003 r. Rada Ogólna WTO, w związku z oświadczeniem wygłoszonym przez jej przewodniczącego, przyjęła decyzję w sprawie wykonania ust. 6 Deklaracji z Doha w sprawie Porozumienia TRIPS i Zdrowia Publicznego, zwaną dalej „decyzją”. Z zastrzeżeniem pewnych warunków, decyzja odstępuje od niektórych zobowiązań dotyczących udzielania licencji przymusowych określonych w Porozumieniu TRIPS w celu uwzględnienia potrzeb członków WTO o niewystarczających zdolnościach produkcyjnych.

(3)

Zważywszy na aktywną rolę, jaką Wspólnota odegrała w przyjęciu decyzji, jej zobowiązanie się na forum WTO do uczestniczenia w wykonywaniu decyzji, jak również jej wezwanie, skierowane do wszystkich członków WTO, do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających efektywne działanie systemu ustanowionego na mocy decyzji, ważne jest, aby Wspólnota współuczestniczyła w tym systemie poprzez jej wdrożenie do wspólnotowego porządku prawnego.

(4)

Jednolite wdrożenie decyzji jest potrzebne, aby zapewnić we wszystkich Państwach Członkowskich takie same warunki udzielania licencji przymusowych na wytwarzanie i sprzedaż produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz, w celu uniknięcia zniekształcenia konkurencji między podmiotami gospodarczymi działającymi na jednolitym rynku. Jednolite zasady powinny być także stosowane dla zapobiegania ponownemu przywozowi na terytorium Wspólnoty produktów farmaceutycznych wytwarzanych na mocy decyzji.

(5)

Niniejsze rozporządzenie ma stanowić część szerszych działań podejmowanych w skali europejskiej i międzynarodowej w celu rozwiązania problemów dotyczących zdrowia publicznego, doświadczanych przez kraje najsłabiej rozwinięte i inne kraje rozwijające się, a w szczególności poprawy dostępu do bezpiecznych i skutecznych leków, w tym leków w skojarzeniach ustalonych dawek, po przystępnych cenach i przy zagwarantowanej jakości. W związku z tym, udostępnione będą ustanowione we wspólnotowym prawodawstwie farmaceutycznym procedury służące zagwarantowaniu naukowej jakości takich produktów, w szczególności procedura przewidziana w art. 58 rozporządzenia (WE) nr 726/ 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (3).

(6)

Biorąc pod uwagę, że celem systemu licencji przymusowych ustanowionego niniejszym rozporządzeniem jest podjęcie działań służących rozwiązaniu problemów dotyczących zdrowia publicznego, powinien on być wykorzystywany w dobrej wierze. System ten nie powinien być wykorzystywany przez kraje do realizacji celów polityki przemysłowej lub handlowej. Celem niniejszego rozporządzenia jest stworzenie bezpiecznych ram prawnych i zniechęcenie do wszczynania sporów prawnych.

(7)

W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie stanowi element szerszych działań mających na celu zapewnienie krajom rozwijającym się dostępu do leków po przystępnych cenach, ustanowiono działania uzupełniające w programie działania Komisji: przyspieszenie działań na rzecz zwalczania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy w kontekście ograniczania ubóstwa oraz w Komunikacie Komisji w sprawie spójnych ram polityki europejskiej dotyczących działań zewnętrznych w celu zwalczania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy. Niezbędne są stałe i szybkie postępy, w tym działania na rzecz wspierania badań służących opracowaniu metod zwalczania tych chorób, oraz zwiększenia potencjału krajów rozwijających się.

(8)

Nadrzędnym jest, aby produkty wytwarzane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem docierały wyłącznie do tych, którzy ich potrzebują i nie były przekazywane osobom innym niż te, dla których zostały przeznaczone. Udzielanie licencji przymusowych na podstawie niniejszego rozporządzenia musi zatem nakładać na licencjobiorcę jasne wymogi odnośnie działań objętych licencją, identyfikacji produktów farmaceutycznych wytwarzanych na podstawie licencji oraz krajów, do których te produkty będą wywożone.

(9)

Należy ustanowić przepisy dotyczące działań podejmowanych przez służby celne na granicach zewnętrznych dotyczących postępowania z produktami wytwarzanymi i sprzedawanymi w celu wywozu na podstawie licencji przymusowej, które osoba kontrolowana próbuje ponownie wwieźć na terytorium Wspólnoty.

(10)

W przypadku, gdy produkty farmaceutyczne wytwarzane na podstawie licencji przymusowej zostały zajęte na mocy niniejszego rozporządzenia, właściwy organ może, zgodnie z ustawodawstwem krajowym i w celu zapewnienia, że zajęte produkty farmaceutyczne zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, zdecydować o wysłaniu tych produktów do właściwego kraju przywozu, zgodnie z udzieloną licencją przymusową.

(11)

W celu uniknięcia możliwości nadprodukcji i ewentualnego przekierowania produktów, właściwe organy powinny wziąć pod uwagę obowiązujące licencje przymusowe dotyczące tych samych produktów i krajów, jak również równoległe wnioski wskazane przez wnioskodawcę.

(12)

W związku z tym, że cele niniejszego rozporządzenia, w szczególności ustanowienie zharmonizowanych procedur udzielania licencji przymusowych, które przyczyniają się do skutecznego wdrożenia systemu ustanowionego na mocy decyzji, nie mogą być w wystarczającym stopniu osiągnięte przez Państwa Członkowskie z uwagi na wynikające z decyzji opcje dostępne dla krajów wywozu, a w związku z powyższym można je lepiej osiągnąć na poziomie Wspólnoty ze względu na potencjalne skutki dla podmiotów gospodarczych na rynku wewnętrznym, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów.

(13)

Wspólnota uznaje, że promowanie transferu technologii i tworzenia zdolności produkcyjnych w krajach, które nie posiadają zdolności produkcyjnych w sektorze farmaceutycznym lub w których są one niedostateczne, jest w najwyższym stopniu pożądane, w celu ułatwienia i zwiększenia produkcji produktów farmaceutycznych przez te kraje.

(14)

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji przymusowych, składanych na mocy niniejszego rozporządzenia, Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzenia czysto formalnych lub administracyjnych wymogów, takich jak zasady dotyczące języka wniosku, właściwego formularza, identyfikacji patentów lub dodatkowych świadectw ochronnych, których dotyczy wniosek o udzielenie licencji przymusowej, oraz zasady składania wniosków w formacie elektronicznym.

(15)

Prosty wzór na ustalenie wynagrodzenia ma się przyczynić do przyspieszenia procedury udzielania licencji przymusowych w przypadku sytuacji krytycznej w kraju lub innych nadzwyczajnych okoliczności wymagających pilnych działań albo w przypadkach publicznego użycia dla celów niehandlowych, zgodnie z art. 31 lit. b) porozumienia TRIPS. W okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jako punkt odniesienia przy ustalaniu odpowiedniego wynagrodzenia można przyjąć stawkę 4%,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia procedurę udzielania licencji przymusowych w odniesieniu do patentów i dodatkowych świadectw ochronnych dotyczących wytwarzania i sprzedaży produktów farmaceutycznych w przypadku, gdy te produkty są przeznaczone na wywóz do kwalifikujących się do ich otrzymania krajów przywozu potrzebujących takich produktów w celu zaradzenia problemom dotyczącym zdrowia publicznego.

Państwa Członkowskie udzielają licencji przymusowej każdej osobie składającej wniosek zgodnie z art. 6 i z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 6 - 10.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje:

1)

„produkt farmaceutyczny” oznacza jakikolwiek produkt sektora farmaceutycznego, włącznie z produktami leczniczymi określonymi w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (4), aktywnymi składnikami i zestawami diagnostycznymi ex vivo;

2)

„posiadacz prawa” oznacza posiadacza patentu lub dodatkowego świadectwa ochronnego, w odniesieniu do którego złożono wniosek o licencję przymusową zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

3)

„kraj przywozu” oznacza kraj, do którego ma być wywieziony produkt farmaceutyczny;

4)

„właściwy organ” do celów art. 1 — 11, 16 i 17, oznacza jakikolwiek organ krajowy, właściwy do udzielania licencji przymusowych na mocy niniejszego rozporządzenia w danym Państwie Członkowskim.

Artykuł 3

Właściwy organ

O ile Państwo Członkowskie nie postanowi inaczej, właściwym organem określonym w art. 2 pkt. 4 jest organ właściwy do udzielania licencji przymusowych na mocy krajowego prawa patentowego.

Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o wyznaczonym właściwym organie, określonym w art. 2 pkt. 4.

Powiadomienia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Kwalifikujące się kraje przywozu

Następujące kraje są kwalifikującymi się krajami przywozu:

a)

kraje najsłabiej rozwinięte, figurujące jako takie w wykazie Organizacji Narodów Zjednoczonych;

b)

każdy członek WTO, inny niż członkowie zaliczający się do krajów najsłabiej rozwiniętych, o których mowa w lit. a), który powiadomił Radę ds. TRIPS o swoim zamiarze korzystania z systemu jako importer, w tym, czy będzie korzystał z systemu w całości czy w ograniczonym zakresie;

c)

każdy kraj niebędący członkiem WTO, ale uwzględniony w wykazie krajów o niskich dochodach Komisji Pomocy Rozwojowej OECD, z produktem krajowym brutto per capita wynoszącym poniżej 745 USD, i który powiadomił Komisję o swoim zamiarze korzystania z systemu jako importer, w tym, czy będzie korzystał z systemu w całości czy w ograniczonym zakresie.

Jednakże, każdy członek WTO, który złożył oświadczenie do WTO, że nie będzie korzystał z systemu jako importer — członek WTO, nie jest kwalifikującym się krajem przywozu.

Artykuł 5

Rozszerzenie na kraje najsłabiej rozwinięte i rozwijające się niebędące członkami WTO

Do krajów przywozu kwalifikujących się zgodnie z art. 4, niebędących członkami WTO, stosuje się następujące przepisy:

a)

kraj przywozu dokonuje powiadomienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 bezpośrednio do Komisji;

b)

w powiadomieniu, o którym mowa w art. 8 ust. 1, kraj przywozu oświadcza, że będzie korzystał z systemu do zaradzenia problemom dotyczącym zdrowia publicznego, a nie jako instrument realizacji celów polityki przemysłowej i handlowej oraz, że przyjmie środki, o których mowa w ust. 4 decyzji;

c)

właściwy organ może, na wniosek posiadacza praw lub z urzędu, jeżeli prawo krajowe zezwala właściwemu organowi na działanie z urzędu, unieważnić licencję przymusową udzieloną zgodnie z niniejszym artykułem, jeżeli kraj przywozu nie wypełnia swoich zobowiązań, o których mowa w lit. b). Przed unieważnieniem licencji przymusowej, właściwy organ uwzględnia ewentualne opinie podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 3 lit. f).

Artykuł 6

Wnioski o udzielenie licencji przymusowej

1.   Każda osoba może złożyć wniosek o udzielenie licencji przymusowej na mocy niniejszego rozporządzenia do właściwego organu w Państwie Członkowskim lub w Państwach Członkowskich, w których patenty lub dodatkowe świadectwa ochronne są skuteczne i obejmują zamierzone działania tej osoby w zakresie wytwarzania i sprzedaży na wywóz.

2.   Jeśli osoba występująca o udzielenie licencji przymusowej składa wnioski dotyczące tego samego produktu do organów w więcej niż jednym kraju, zaznacza ona ten fakt w każdym wniosku, podając szczegóły dotyczące ilości i krajów przywozu, których to dotyczy.

3.   Wniosek złożony zgodnie z ust. 1 zawiera:

a)

nazwę i dane kontaktowe wnioskodawcy oraz agenta lub przedstawiciela, którego wnioskodawca ustanowił do działania w jego imieniu przed właściwym organem;

b)

niezastrzeżoną nazwę produktu farmaceutycznego lub produktów, jakie wnioskodawca zamierza wytwarzać i sprzedawać w celu wywozu na podstawie licencji przymusowej;

c)

informację na temat ilości produktu farmaceutycznego, którą wnioskodawca zamierza wytwarzać na podstawie licencji przymusowej;

d)

kraj lub kraje przywozu;

e)

w odpowiednich przypadkach, dowody wcześniejszych negocjacji z posiadaczem prawa zgodnie z art. 9;

f)

dowody złożenia szczególnego wniosku przez:

i)

upoważnionych przedstawicieli kraju lub krajów przywozu; lub

ii)

organizację pozarządową działającą na podstawie formalnego upoważnienia co najmniej jednego kraju przywozu; lub

iii)

podmioty ONZ lub inne międzynarodowe organizacje zdrowia działające na podstawie formalnego upoważnienia co najmniej jednego kraju przywozu,

zawierającego wskazanie wymaganej ilości produktu.

4.   W prawie krajowym mogą być ustanowione czysto formalne lub administracyjne wymogi niezbędne dla skutecznego przeprowadzenia postępowania w sprawie wniosku. Wymogi takie nie mogą nakładać dodatkowych kosztów i obciążeń dla wnioskodawców oraz nie mogą, w żadnym przypadku, czynić procedury udzielania licencji przymusowych na podstawie niniejszego rozporządzenia bardziej uciążliwą niż procedura udzielania innych licencji przymusowych na podstawie prawa krajowego.

Artykuł 7

Prawa przysługujące posiadaczowi praw

Właściwy organ niezwłocznie zawiadamia posiadacza praw o złożonym wniosku o udzielenie licencji przymusowej. Przed udzieleniem licencji przymusowej właściwy organ umożliwia posiadaczowi prawa zgłoszenie uwag do wniosku i dostarczenie właściwemu organowi wszelkich istotnych informacji dotyczących wniosku.

Artykuł 8

Sprawdzenie

1.   Właściwy organ sprawdza, czy:

a)

każdy kraj przywozu podany we wniosku, będący członkiem WTO, dokonał powiadomienia do WTO zgodnie z decyzją,

lub

b)

każdy kraj przywozu podany we wniosku, niebędący członkiem WTO, dokonał powiadomienia do Komisji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w odniesieniu do każdego z produktów objętych wnioskiem, które to powiadomienie:

i)

wskazuje nazwy i przewidywane ilości potrzebnego produktu lub produktów;

ii)

o ile kraj przywozu nie należy do krajów najsłabiej rozwiniętych, potwierdza, że przy wykorzystaniu jednej z metod określonych w załączniku do decyzji, ustalił, że nie posiada zdolności produkcyjnych w sektorze farmaceutycznym w zakresie konkretnego produktu lub produktów lub że zdolności te są niedostateczne;

iii)

potwierdza, że w przypadku gdy produkt farmaceutyczny został opatentowany na terytorium kraju przywozu, ten kraj przywozu udzielił lub zamierza udzielić licencję przymusową na przywóz danego produktu zgodnie z art. 31 Porozumienia TRIPS i postanowieniami decyzji.

Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku dla elastyczności, jaką posiadają kraje najsłabiej rozwinięte na mocy decyzji Rady ds. TRIPS z dnia 27 czerwca 2002 r.

2.   Właściwy organ sprawdza, czy ilość produktu podana we wniosku nie przekracza ilości zgłoszonej WTO przez kraj przywozu będący członkiem WTO, lub Komisji przez kraj przywozu niebędący członkiem WTO oraz że, biorąc pod uwagę inne licencje przymusowe udzielone gdziekolwiek indziej, całkowita ilość produktu zatwierdzonego do produkcji dla jakiegokolwiek kraju przywozu nie przekracza znacząco ilości zgłoszonej WTO przez ten kraj, w przypadku krajów przywozu będących członkami WTO lub Komisji w przypadku krajów przywozu niebedących członkami WTO.

Artykuł 9

Wcześniejsze negocjacje

1.   Wnioskodawca dostarcza właściwemu organowi przekonywujący dowód, że dołożył starań, aby otrzymać upoważnienie od posiadacza prawa oraz że starania takie nie przyniosły pozytywnych skutków w okresie trzydziestu dni przed złożeniem wniosku.

2.   Wymogu ust. 1 nie stosuje się w sytuacjach krytycznych w kraju lub w innych nadzwyczajnych okolicznościach wymagających podjęcia pilnych działań lub w wypadkach publicznego użycia dla celów niekomercyjnych zgodnie z art. 31 lit. b) Porozumienia TRIPS.

Artykuł 10

Warunki udzielania licencji przymusowych

1.   Udzielona licencja jest nieprzenoszalna, z zastrzeżeniem przeniesienia z tą częścią przedsiębiorstwa lub wartości przedsiębiorstwa, która korzysta z licencji, i ma charakter niewyłączny. Zawiera ona szczególne warunki określone w ust. 2 - 9, jakie mają być spełnione przez licencjobiorcę.

2.   Ilość produktu lub produktów wytworzonych na podstawie licencji nie przekracza ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb kraju lub krajów przywozu wymienionych we wniosku, z uwzględnieniem ilości produktu lub produktów wytworzonych zgodnie z innymi licencjami przymusowymi udzielonymi gdziekolwiek indziej.

3.   Wskazuje się okres ważności licencji.

4.   Licencja jest ściśle ograniczona do wszystkich działań niezbędnych w celu wytworzenia danego produktu na wywóz i jego dystrybucji w kraju lub krajach wymienionych we wniosku. Żadnego produktu wytworzonego lub sprowadzonego na podstawie licencji przymusowej nie wolno oferować do sprzedaży lub wprowadzenia do obrotu w żadnym innym kraju poza krajami wymienionymi we wniosku, z zastrzeżeniem przypadków, gdy kraj przywozu korzysta z możliwości przewidzianej w akapicie 6 pkt. i) decyzji w celu wywozu produktu do innych krajów będących stronami regionalnego porozumienia handlowego, którego kraj przywozu jest również członkiem i w których występuje ten sam problem zdrowotny.

5.   Produkty wytworzone na podstawie licencji są zidentyfikowane w wyraźny sposób, za pomocą specjalnych etykiet lub oznakowań, jako wytworzone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Produkty odróżnia się od tych, które zostały wytworzone przez posiadacza praw za pomocą specjalnego opakowania lub poprzez nadanie produktowi specjalnej barwy lub kształtu, pod warunkiem, że takie odróżnienie jest wykonalne i nie ma istotnego wpływu na cenę. Opakowanie oraz wszelka dokumentacja uzupełniająca wskazują, że produkt jest przedmiotem licencji przymusowej na mocy niniejszego rozporządzenia, podając nazwę właściwego organu oraz jakikolwiek numer identyfikacyjny oraz wyraźnie zaznaczając, że produkt jest przeznaczony wyłącznie na wywóz i dystrybucję w danym kraju lub krajach przywozu. Szczegółowe informacje na temat właściwości produktu są udostępniane organom celnym Państw Członkowskich.

6.   Przed wysyłką produktu do kraju lub krajów wymienionych we wniosku, licencjobiorca zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje:

a)

ilości dostarczane na podstawie licencji oraz kraje przywozu, do których są one dostarczane;

b)

cechy odróżniające dany produkt lub dane produkty.

Adres strony internetowej podaje się do wiadomości właściwego organu.

7.   Jeżeli produkt (produkty) objęty(e) licencją przymusową został(y) opatentowany(e) w krajach przywozu wymienionych we wniosku, wywóz produktu (produktów) następuje wyłącznie wówczas, jeśli kraje te udzieliły licencji przymusowej na przywóz, sprzedaż lub dystrybucję produktów.

8.   Właściwy organ może, na wniosek posiadacza praw lub z urzędu, jeżeli prawo krajowe zezwala właściwemu organowi na działanie z urzędu, żądać udostępnienia ksiąg i rejestrów prowadzonych przez licencjobiorcę, wyłącznie w celu sprawdzenia, czy warunki licencji, a w szczególności warunki dotyczące miejsca przeznaczenia produktów, zostały spełnione. Księgi i rejestry zawierają dowody wywozu produktów, w postaci zgłoszeń wywozowych poświadczonych przez właściwe organy celne, oraz dowody przywozu wydane przez jeden z podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 3 lit. f).

9.   Licencjobiorca jest odpowiedzialny za wypłatę posiadaczowi prawa stosownego wynagrodzenia ustalonego przez właściwy organ w następujący sposób:

a)

w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 2, wynagrodzenie wynosi maksymalnie 4% łącznej ceny, która ma być uiszczona przez kraj przywozu lub w jego imieniu;

b)

we wszystkich pozostałych przypadkach, wysokość wynagrodzenia ustala się przy uwzględnieniu wartości ekonomicznej korzystania dozwolonego zainteresowanemu krajowi lub krajom na podstawie licencji, jak również okoliczności humanitarnych i pozahandlowych związanych z udzieleniem licencji.

10.   Warunki licencji nie naruszają sposobów dystrybucji w kraju przywozu.

Dystrybucja może być prowadzona przykładowo przez podmioty wyszczególnione w art. 6 ust. 3 lit. f) na zasadach handlowych lub niehandlowych, w tym całkowicie nieodpłatnie.

Artykuł 11

Odrzucenie wniosku

Właściwy organ odrzuca wniosek, jeżeli nie został spełniony którykolwiek z warunków określonych w art. 6 - 9, lub jeżeli wniosek nie zawiera niezbędnych elementów umożliwiających właściwemu organowi udzielenie licencji zgodnie z art. 10. Przed odrzuceniem wniosku, właściwy organ umożliwia wnioskodawcy naprawienie sytuacji i złożenie wyjaśnień.

Artykuł 12

Powiadomienie

W przypadku udzielenia licencji przymusowej Państwo Członkowskie, za pośrednictwem Komisji, powiadamia Radę ds. TRIPS o udzieleniu licencji oraz o jej szczegółowych warunkach.

Dostarczone informacje zawierają następujące szczegóły dotyczące licencji:

a)

nazwę i adres licencjobiorcy;

b)

produkt lub produkty będące przedmiotem licencji;

c)

ilość objętą dostawą;

d)

kraj lub kraje, do których produkty mają być wywiezione;

e)

okres ważności licencji;

f)

adres strony internetowej, o której mowa w art. 10 ust. 6.

Artykuł 13

Zakaz przywozu

1.   Zabrania się przywozu do Wspólnoty produktów wytworzonych na podstawie licencji przymusowej udzielonej zgodnie z decyzją lub niniejszym rozporządzeniem w celach dopuszczenia ich do swobodnego obrotu, ponownego wywozu, objęcia procedurą zawieszającą lub wprowadzenia towarów do wolnych obszarów celnych lub składu wolnocłowego.

2.   Ust. 1 nie stosuje się w przypadku ponownego wywozu produktu do kraju przywozu wymienionego we wniosku i wskazanego na opakowaniu i w dokumentacji towarzyszącej produktowi lub w przypadku objęcia procedurą tranzytu lub procedurą składu celnego, wprowadzenia do wolnych obszarów celnych lub składu wolnocłowego w celu ponownego wywozu do tego kraju przywozu.

Artykuł 14

Działania organów celnych

1.   Jeżeli zaistnieją dostateczne podstawy, by podejrzewać, że produkty wytworzone na podstawie licencji przymusowej udzielonej zgodnie z decyzją lub niniejszym rozporządzeniem są wywożone do Wspólnoty niezgodnie z przepisami art. 13 ust. 1, organy celne wstrzymują wydanie danych produktów lub je zatrzymują przez okres niezbędny dla otrzymania decyzji właściwego organu w sprawie charakteru transakcji handlowej. Państwa Członkowskie zapewniają, aby organ taki posiadał odpowiednie uprawnienia do kontroli, czy taki przywóz ma miejsce. Okres wstrzymania lub zatrzymania nie może przekroczyć 10 dni roboczych, o ile nie mają zastosowania specjalne okoliczności, w których okres ten można przedłużyć maksymalnie o 10 dni roboczych. Po wygaśnięciu tego okresu, produkty zostają wydane, pod warunkiem że wszystkie formalności celne zostały dopełnione.

2.   Właściwy organ, posiadacz praw oraz producent lub eksporter danych produktów jest niezwłocznie informowany o wstrzymaniu wydania lub zatrzymaniu produktów i otrzymuje wszelkie dostępne informacje, które ich dotyczą. Uwzględnia się w należyty sposób przepisy krajowe o ochronie danych osobowych i tajemnicy handlowej i przemysłowej oraz o poufności zawodowej i administracyjnej.

Importerowi, a w stosownych przypadkach, eksporterowi, zapewnia się dostateczną możliwość dostarczenia właściwemu organowi informacji dotyczących produktu, jakie organ też uważa za stosowne.

3.   Jeśli potwierdzono, że produkty, których wydanie wstrzymano lub które zostały zatrzymane przez organy celne, były przeznaczone na przywóz do Wspólnoty niezgodnie z zakazem zawartym w art. 13 ust. 1, właściwy organ zapewnia zajęcie tych produktów i postąpienie z nimi zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

4.   Procedura wstrzymania wydania lub zatrzymania, lub przejęcia towarów prowadzona jest na koszt importera. Jeżeli odzyskanie tych kosztów od importera nie jest możliwe, mogą one, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, zostać odzyskane od dowolnej innej osoby odpowiedzialnej za usiłowanie dokonania nielegalnego przywozu.

5.   W przypadku późniejszego stwierdzenia, że produkty, których wydanie wstrzymano lub które zostały zatrzymane przez organy celne, nie naruszają zakazu zawartego w art. 13 ust. 1, organy celne wydają produkty odbiorcy, pod warunkiem że wszystkie formalności celne zostały dopełnione.

6.   Właściwy organ informuje Komisję o wszelkich decyzjach w sprawie zajęcia lub zniszczenia, podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 15

Wyłączenie osobistego bagażu podróżnych

Art. 13 i 14 nie stosują się do towarów o charakterze niehandlowym zawartych w osobistym bagażu podróżnych, przeznaczonych do osobistego użytku, w granicach określonych w zwolnieniach z należności celnych.

Artykuł 16

Unieważnienie lub przegląd licencji

1.   Z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiedniej ochrony uzasadnionych interesów licencjobiorcy, licencja przymusowa udzielona zgodnie z niniejszym rozporządzeniem może zostać unieważniona decyzją właściwego organu lub przez jeden z podmiotów, o których mowa w art. 17, jeżeli licencjobiorca nie przestrzega warunków licencji.

Właściwy organ jest uprawniony do zbadania, na uzasadniony wniosek posiadacza praw lub licencjobiorcy, czy przestrzegane są warunki licencji. W odpowiednich przypadkach, badanie to opiera się na ocenie dokonanej w kraju przywozu.

2.   O unieważnieniu licencji udzielonej na podstawie niniejszego rozporządzenia, zawiadamia się, za pośrednictwem Komisji, Radę ds. TRIPS.

3.   Po unieważnieniu licencji właściwy organ lub jakikolwiek inny organ wyznaczony przez Państwo Członkowskie, jest uprawniony do wyznaczenia rozsądnego terminu, w którym licencjobiorca zadba o to, aby produkt będący w jego posiadaniu, pieczy, pod nadzorem lub kontrolą został przekazany na jego koszt do krajów będących w potrzebie, o których mowa w art. 4, lub został rozdysponowany w sposób ustalony przez właściwy organ lub przez inny organ wyznaczony przez Państwo Członkowskie, w porozumieniu z posiadaczem prawa.

4.   W przypadku, gdy kraj przywozu powiadomi właściwy organ, że ilość określonego produktu farmaceutycznego stała się niewystarczająca do zaspokojenia jego potrzeb, właściwy organ może, na podstawie wniosku złożonego przez licencjobiorcę, zmienić warunki licencji, zezwalając na wytworzenie lub eksport dodatkowych ilości produktu, w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb danego kraju przywozu. W takich przypadkach wniosek licencjobiorcy rozpatrywany jest w ramach uproszczonej i przyspieszonej procedury, w której dostarczenie informacji określonych w art. 6 ust. 3 lit. a) i b) nie jest wymagane, pod warunkiem że licencjobiorca wskaże pierwotnie udzieloną licencję przymusową. W sytuacjach, w których stosuje się art. 9 ust. 1, ale nie stosuje się wyłączenia określonego w art. 9 ust. 2, nie będzie wymagane przedstawienie dalszych dowodów na przeprowadzenie negocjacji z posiadaczem praw, pod warunkiem że dodatkowa ilość będąca przedmiotem wniosku nie przekracza 25 % ilości przyznanej w pierwotnie udzielonej licencji.

W sytuacjach, w których stosuje się art. 9 ust. 2, nie będzie wymagane przedstawienie dowodów na przeprowadzenie negocjacji z posiadaczem praw.

Artykuł 17

Odwołania

1.   Odwołania od decyzji właściwego organu, jak również spory dotyczące zgodności z warunkami licencji, rozpatruje odpowiedni organ właściwy zgodnie z prawem krajowym.

2.   Państwa Członkowskie zapewniają, aby właściwy organ lub organ, o którym mowa w ust. 1, miał prawo do orzeczenia, że odwołanie od decyzji o udzieleniu licencji przymusowej ma skutek zawieszający.

Artykuł 18

Bezpieczeństwo i skuteczność produktów medycznych

1.   W przypadku gdy wniosek o licencję przymusową dotyczy produktu leczniczego, wnioskodawca może skorzystać z:

a)

procedury uzyskania opinii naukowej przewidzianej w art. 58 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, lub

b)

jakiejkolwiek podobnej procedury przewidzianej prawem krajowym, takiej jak opinie naukowe lub świadectwa wywozu przeznaczone wyłącznie na rynki poza Wspólnotą.

2.   Jeżeli wniosek o skorzystanie z którejkolwiek z powyższych procedur dotyczy produktu generycznego na bazie oryginalnego produktu leczniczego, który został zatwierdzony zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/83/WE, okresy ochrony określone w art. 14 ust. 11 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 oraz w art. 10 ust. 1 i 5 dyrektywy 2001/83/WE nie mają zastosowania.

Artykuł 19

Przegląd

Trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co trzy lata, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie dotyczące funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, w tym wszelkie stosowne plany zmian. Sprawozdanie obejmuje w szczególności:

a)

stosowanie art. 10 ust. 9 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia posiadaczom praw;

b)

stosowanie uproszczonej i przyspieszonej procedury, o której mowa w art. 16 ust. 4;

c)

kwestii, czy wymogi obowiązujące na mocy art. 10 ust. 5 wystarczają do zapobieżenia przekierowaniu handlu, oraz

d)

wkładu niniejszego rozporządzenia we wdrażanie systemu ustanowionego na mocy decyzji.

Artykuł 20

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 286 z 17.11.2005, str. 4.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2005 r.

(3)  Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1.

(4)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 67. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/24/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 85).

P6_TA(2005)0455

Wspólnotowe środki zwalczania ptasiej grypy *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Rady w sprawie wspólnotowych środków zwalczania ptasiej grypy (COM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0171) (1),

uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0195/2005),

uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie zaproponowanej podstawy prawnej,

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Budżetowej i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0327/2005);

1.

zatwierdza projekt Komisji po poprawkach;

2.

zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę projektu zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.

zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

Punkt 1 preambuły

(1) Ptasia grypa to poważna i wysoce zaraźliwa choroba drobiu i innego ptactwa spowodowana różnymi rodzajami wirusów grypy. Wirusy te mogą również przechodzić na ssaki, łącznie ze świniami i ludźmi.

(1) Ptasia grypa to poważna i wysoce zaraźliwa choroba drobiu i innego ptactwa spowodowana różnymi rodzajami wirusów grypy. Wirusy te mogą również przechodzić na ssaki, łącznie ze świniami i ludźmi , i są uznawane za poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), ponieważ mogą nieść ze sobą ryzyko pandemii grypy.

Poprawka 2

Punkt 7 preambuły

(7) Zakażenie niektórymi szczepami wirusa grypy pochodzącego od ptaków może być przyczyną ogniska choroby wśród ptactwa domowego, przybierając proporcje epizootyczne i przyczyniając się do wysokiej śmiertelności i zakłóceń na skalę, która może w szczególności zagrozić opłacalności hodowli drobiu jako całości. Wirusy ptasiej grypy mogą mieć również ujemny wpływ na ludzi i stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego.

(7) Zakażenie niektórymi szczepami wirusa grypy pochodzącego od ptaków może być przyczyną ogniska choroby wśród ptactwa domowego, przybierając proporcje epizootyczne i przyczyniając się do wysokiej śmiertelności i zakłóceń na skalę, która może zagrozić całości hodowli drobiu. Wirusy ptasiej grypy mogą mieć również ujemny wpływ na ludzi , zaś wybuch pandemii grypy ludzkiej spowodowanej szczepem wirusa pochodzącym od ptaków jest uważany przez WHO za poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Poprawka 3

Punkt 7 a preambuły (nowy)

 

(7a) Państwa Członkowskie powinny udzielić wsparcia w celu wzmocnienia pomocy logistycznej, w tym kontroli na żądanie, państwom sąsiednim oraz państwom dotkniętym przez ptasią grypę w celu zwiększenia ich zdolności oceny ryzyka i opanowania choroby, w szczególności w celu zwiększenia możliwości laboratoryjnych oraz sprawdzonej jakościowo i zatwierdzonej metodologii odpowiadającej przyjętym międzynarodowym standardom, zwiększenia wykorzystania szczepionek przeciwepidemicznych oraz ukierunkowanego zastosowania odpowiednich środków przeciwwirusowych w celu ułatwienia handlowo obiektywnego, opartego na zasadzie kosztów i korzyści zarządzania ryzykiem.

Poprawka 4

Punkt 7 b preambuły (nowy)

 

(7b) Państwa Członkowskie powinny wspierać intensyfikację badań naukowych na terenie UE w celu lepszego zrozumienia związku pomiędzy mechanizmami adaptacji wirologicznej, to znaczy mutacji, rekombinacji lub wymiany segmentów i oceną zagrożenia a określonymi drogami przenoszenia choroby pomiędzy gatunkami, jak też metodologie, w szczególności w celu długoterminowego opracowania dostępnych szczepionek odpowiednich dla różnych podtypów.

Poprawka 5

Punkt 7 c preambuły (nowy)

 

(7c) Należy wzmocnić współpracę pomiędzy władzami weterynaryjnymi i władzami odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne w zakresie ludzkiego i zwierzęcego typu grypy i objąć nią nadzór laboratoryjny oparty na trwałych podstawach prawnych i budżetowych oraz zaangażowanie struktur Laboratorium Referencyjnego Wspólnoty równouprawnionych w zakresie obu sektorów.

Poprawka 6

Punkt 9 preambuły

(9) Prawodawstwo wspólnotowe dotyczące zwalczania ptasiej grypy powinno umożliwić Państwom Członkowskim przyjęcie środków zwalczania choroby w sposób proporcjonalny i elastyczny, z uwzględnieniem poziomów ryzyka, jakie stwarzają różne szczepy wirusa, prawdopodobnego wpływu społecznoekonomicznego rozważanych środków na sektor rolnictwa i inne sektory związane, jednocześnie zapewniając, że środki podjęte w ramach każdego konkretnego scenariusza rozwoju choroby najodpowiedniejsze.

(9) Prawodawstwo wspólnotowe dotyczące zwalczania ptasiej grypy powinno umożliwić Państwom Członkowskim przyjęcie środków zwalczania choroby w sposób proporcjonalny i elastyczny, z uwzględnieniem poziomów ryzyka, jakie stwarzają różne szczepy wirusa, prawdopodobnego wpływu społecznoekonomicznego rozważanych środków na sektor rolnictwa i inne powiązane sektory, jednocześnie zapewniając, aby środki podjęte w ramach każdego konkretnego scenariusza rozwoju choroby były najodpowiedniejsze oraz należycie skoordynowane .

Poprawka 7

Punkt 9 a preambuły (nowy)

 

(9a) Środki zapobiegania ze strony Unii Europejskiej i Państw Członkowskich powinny być określane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi i w bliskiej współpracy z odpowiednimi organami międzynarodowymi (tj. WHO, Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt(OIE)).

Poprawka 8

Punkt 9 b preambuły (nowy)

 

(9b) Walka z ptasią grypą i ewentualną pandemią grypy wykracza poza granice między Państwami Członkowskimi i wymaga wobec tego stworzenia planów przygotowawczych i planów interwencyjnych w celu ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt.

Poprawka 9

Punkt 10 preambuły

(10) Aby zapobiec problemom dla zdrowia publicznego, jakie może wywołać ptasia grypa i aby je przewidzieć, służby w Państwach Członkowskich odpowiedzialne za zdrowie zwierząt i zdrowie publiczne powinny starać się skutecznie ze sobą komunikować i ściśle współpracować tak , aby właściwe władze , tam gdzie to konieczne, przedsięwzięły odpowiednie środki chroniące zdrowie ludzkie .

(10) Aby zapobiec problemom dla zdrowia publicznego, jakie może wywołać ptasia grypa i aby je przewidzieć, bezwzględnie konieczna jest skuteczna i wielostronna komunikacja oraz ścisła współpraca między służbami w Państwach Członkowskich odpowiedzialnymi za zdrowie zwierząt i zdrowie publiczne w celu wzmocnienia zaufania publicznego i poczucia bezpieczeństwa, tak aby właściwe władze mogły również przedsięwziąć odpowiednie środki i zagwarantować większą ich koordynację oraz zapewnić plany przygotowawcze i interwencyjne w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Plany te powinny obejmować środki i szybkie działania w razie epidemii.

Poprawka 10

Punkt 10 a preambuły (nowy)

 

(10a) W celu maksymalizacji skuteczności i minimalizacji kosztów Wspólnota i Państwa Członkowskie powinny wspólnie monitorować zachowania migracyjne dzikiego ptactwa i badać stopień stwarzanego przez nie zagrożenia objęciem ptasią grypą UE i innych odpowiednich terenów.

Poprawka 11

Punkt 10 b preambuły (nowy)

 

(10b) Wspólnota i Państwa Członkowskie powinny udzielić pomocy w zwalczaniu ptasiej grypy państwom trzecim, w których choroba ta wybuchła. Zainteresowanym państwom należy udzielić poprzez właściwe programy pomocy w formie ekspertyz i finansowania w ścisłej współpracy z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi (FAO, OIE, WHO).

Poprawka 12

Punkt 11 preambuły

(11) Mając na uwadze potencjał, z jakim wirusy grypy ptaków o niskiej zjadliwości mutują w wysoce zjadliwe wirusy ptasiej grypy, należy podjąć odpowiednie środki w celu wczesnego wykrycia zarażenia drobiu tak, aby szybko zareagować i przyjąć odpowiednie środki włączając w to system aktywnego nadzoru prowadzonego przez Państwa Członkowskie. Nadzór ten powinien przebiegać według wytycznych ogólnych, jakie należy przyjąć z uwzględnieniem najnowszego stanu wiedzy i osiągnięć w tej dziedzinie.

(11) Mając na uwadze potencjał, z jakim wirusy grypy ptaków o niskiej zjadliwości mutują w wysoce zjadliwe wirusy ptasiej grypy, należy podjąć odpowiednie środki w celu wczesnego wykrycia zarażenia drobiu i innych gatunków zwierząt oraz ludzi tak, aby szybko zareagować i przyjąć odpowiednie środki, włączając w to system aktywnego nadzoru prowadzonego przez Państwa Członkowskie. Nadzór ten powinien przebiegać według wytycznych ogólnych, jakie należy przyjąć z uwzględnieniem najnowszego stanu wiedzy i osiągnięć w tej dziedzinie.

Poprawka 13

Punkt 11 a preambuły (nowy)

 

(11a) Komisja powinna koordynować i monitorować badania naukowe w zakresie prac nad nowymi szczepionkami przeciwko ptasiej grypie w Państwach Członkowskich, mając na celu zachęcanie naukowców do prac nad szczepionkami, które:

a)

obejmują różnorakie szczepy wirusa ptasiej grypy,

b)

są skuteczne w odniesieniu do wszystkich gatunków ptaków, oraz

c)

są podawane doustnie.

Poprawka ustna

Punkt 11 b preambuły (nowy)

 

(11b) Myśliwi w Europie powinni być zachęcani do pomocy w monitorowaniu występowania grypy ptaków u dzikich ptaków poprzez informowanie właściwych organów, kiedy pojawią się podejrzenia, że ptaki mogą być zarażone.

Poprawka 14

Punkt 12 preambuły

(12) Wszelkie podejrzenie występowania zakażenia ptasią grypą w wyniku badań klinicznych lub laboratoryjnych lub jakiekolwiek inne powody dające prawo podejrzewać obecność zakażenia, powinny spowodować podjęcie natychmiastowego, urzędowego śledztwa tak, aby w sposób szybki i skuteczny można było przeprowadzić odpowiednie działania. Środki te powinno się podjąć tuż po potwierdzeniu występowania zakażenia włącznie z wybijaniem w zakażonych gospodarstwach i w tych, które są narażone na ryzyko zakażenia.

(12) Jakiekolwiek podejrzenie występowania zakażenia ptasią grypą w wyniku badań klinicznych lub laboratoryjnych lub jakiekolwiek inne powody dające prawo podejrzewać obecność zakażenia powinny spowodować podjęcie natychmiastowego, urzędowego śledztwa tak, aby w sposób szybki i skuteczny można było przeprowadzić automatycznie działania w ramach systemu szybkiego reagowania UE w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa łańcucha pokarmowego . Środki te powinno się podjąć tuż po potwierdzeniu występowania zakażenia włącznie z wybijaniem w gospodarstwach zakażonych i w tych, które są narażone na ryzyko zakażenia. Urzędowe śledztwo powinno obejmować kliniczne lub laboratoryjne badania zdrowia zwierząt i ludzi.

Poprawka 15

Punkt 13 preambuły

(13) W przypadku wykrycia zakażenia wirusem grypy ptaków o niskiej zjadliwości lub w przypadku dowodów serologicznych zakażenia, jeśli nie da się potwierdzić występowania wirusa poprzez testy izolacji, środki zwalczania mogą się różnić od tych, które powinno się podjąć w przypadku wykrycia wysoce zjadliwego wirusa ptasiej grypy, z uwzględnieniem różnego poziomu ryzyka, jakie stwarzają te dwie odmiany choroby.

(13) W przypadku wykrycia zakażenia wirusem grypy ptaków o niskiej zjadliwości lub w przypadku dowodów serologicznych zakażenia, jeśli nie da się potwierdzić występowania wirusa poprzez testy izolacji, środki zwalczania powinny się różnić od tych, które powinno się podjąć w przypadku wykrycia wysoce zjadliwego wirusa ptasiej grypy, z uwzględnieniem różnego poziomu ryzyka, jakie stwarzają te dwie odmiany choroby.

Poprawka 16

Punkt 14 preambuły

(14) Środki zwalczania choroby, a w szczególności utworzenie stref ograniczonych, powinno się dostosowywać do wielkości populacji drobiu i innych czynników ryzyka na obszarze, na którym wykryto zakażenie.

(14) Środki zwalczania choroby, a w szczególności utworzenie stref ograniczonych, powinno się dostosowywać do wielkości populacji drobiu i innych czynników ryzyka na obszarze, na którym wykryto zakażenie, takich jak bliskość obszarów wodnych przyciągających ptactwo wędrowne.

Poprawka 17

Punkt 17 preambuły

(17) Szczepienie przeciwko ptasiej grypie może być skutecznym środkiem uzupełniającym środki zwalczania choroby i pomóc w uniknięciu masowego zabijania i niszczenia drobiu i ptactwa. Aktualny stan wiedzy wskazuje, że szczepienie może być pomocne nie tylko w sytuacjach awaryjnych, lecz również przy zapobieganiu sytuacjom podwyższonego ryzyka dotyczącego przedostania się wirusów ptasiej grypy ze środowiska naturalnego lub z innych źródeł. Należy więc ustanowić przepisy zarówno w odniesieniu do szczepienia interwencyjnego , jak i ochronnego.

(17) Kontrole, testy losowe na występowanie u zwierząt oraz szczepienie przeciwko ptasiej grypie mogą być skutecznym środkiem uzupełniającym środki zwalczania choroby i pomóc w uniknięciu masowego zabijania i niszczenia drobiu i ptactwa. Aktualny stan wiedzy wskazuje, że szczepienie może być pomocne nie tylko w sytuacjach awaryjnych, lecz również przy zapobieganiu sytuacjom podwyższonego ryzyka dotyczącego przedostania się wirusów ptasiej grypy ze środowiska naturalnego lub z innych źródeł. Należy więc ustanowić przepisy w odniesieniu do kontroli, testów losowych na występowanie u zwierząt oraz szczepienia interwencyjnego i ochronnego.

Poprawka 18

Punkt 18 a preambuły (nowy)

 

(18a) Komisja powinna optymalnie wykorzystać fundusze przeznaczone na opracowanie szczepionek i metod testowania. Badania te powinny być zgodne ze strategią DIVA i mieć na celu ułatwienie walki z chorobą i sprzedaży produktów otrzymanych ze szczepionych zwierząt.

Poprawka 19

Punkt 19 preambuły

(19) Wspólnota i Państwa Członkowskie powinny mieć także możliwość utworzenia rezerw szczepionki przeciwko ptasiej grypie, które w przypadkach awaryjnych zostaną użyte do szczepienia drobiu i innego ptactwa.

(19) Wspólnota i Państwa Członkowskie powinny utworzyć rezerwy szczepionki przeciwko ptasiej grypie, które w przypadkach awaryjnych zostaną użyte do szczepienia drobiu i innego ptactwa.

Poprawka 20

Punkt 19 a preambuły (nowy)

 

(19a) W celu zmniejszenia obciążenia dla budżetu UE, jakie stanowi pomoc finansowa Państwom Członkowskim w związku z niniejszą dyrektywą, Komisja powinna podać do wiadomości opinii publicznej obiektywne informacje o braku ryzyka związanego ze spożyciem mięsa szczepionych zwierząt, które powinno być równe ryzyku spożycia mięsa nieszczepionych zwierząt, jeżeli szczepienia zostały wykonane prawidłowo.

Poprawka 21

Punkt 20 preambuły

(20) Należy ustanowić odpowiednie przepisy dla zapewnienia, że w diagnozowaniu ptasiej grypy stosowane będą jednolite procedury i metody, włącznie z funkcjonowaniem Laboratorium Referencyjnego Wspólnoty jak i laboratoriów referencyjnych w Państwa Członkowskich.

(20) W trybie pilnym należy ustanowić i wdrożyć odpowiednie przepisy dla zapewnienia, że w diagnozowaniu ptasiej grypy stosowane będą jednolite procedury i metody, włącznie z funkcjonowaniem Laboratorium Referencyjnego Wspólnoty jak i laboratoriów referencyjnych w Państwa Członkowskich oraz w państwach sąsiadujących z Unią Europejską.

Poprawka 22

Punkt 20 a preambuły (nowy)

 

(20a) Należy podjąć środki w celu zapewnienia współpracy Laboratorium Referencyjnego Wspólnoty, laboratoriów referencyjnych w Państwach Członkowskich i ich odpowiedników zajmujących się grypą ludzką (to znaczy Laboratorium Referencyjnego Wspólnoty ds. grypy ludzkiej i krajowych laboratoriów zajmujących się grypą ludzką wymienionych w załączniku VIII pkt. 2 lit. c) ppkt. v)).

Poprawka 23

Punkt 20 b preambuły (nowy)

 

(20b) Wspólnota i Państwa Członkowskie powinny zapewnić lepszą współpracę i intensyfikację wysiłków w dziedzinie opracowania szczepionek i metod testowania.

Poprawka 24

Punkt 21 preambuły

(21) Należy ustanowić odpowiednie przepisy, aby zapewnić osiągnięcie przez Państwa Członkowskie odpowiedniego poziomu, pozwalającego na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych spowodowanych jednym lub większą liczbą ognisk ptasiej grypy, w szczególności poprzez stworzenie odpowiednich planów interwencyjnych i ustanowienie ośrodków kontrolnych. W planach tych należy uwzględnić zagrożenie zdrowia publicznego, jakie wiąże się z ptasią grypą w odniesieniu do pracowników i personelu zatrudnionego przy hodowli drobiu.

(21) Należy ustanowić odpowiednie przepisy, aby zapewnić osiągnięcie przez Państwa Członkowskie odpowiedniego poziomu, pozwalającego na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych spowodowanych jednym lub większą liczbą ognisk ptasiej grypy, w szczególności poprzez stworzenie odpowiednich planów interwencyjnych i ustanowienie skoordynowanych ośrodków kontrolnych. W planach tych należy uwzględnić zagrożenie zdrowia publicznego, jakie wiąże się z ptasią grypą w odniesieniu do pracowników i personelu zatrudnionego przy hodowli drobiu , oraz narodowe plany przygotowawcze i interwencyjne na wypadek pandemii grypy .

Poprawka 25

Punkt 21 a preambuły (nowy)

 

(21a) Komisja Europejska i Państwa Członkowskie powinny przygotować plan działań i wsparcia dla państw niesąsiadujących z Unią Europejską, w których wystąpiły ogniska chorobowe mogące mieć wpływ na pojawienie się zachorowań w Europie.

Poprawka 26

Punkt 21 b preambuły (nowy)

 

(21b) Według rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 851/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. powołującego Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (2) niezbędna jest współpraca Komisji i Państw Członkowskich z Centrum w celu opracowania środków zwalczania ptasiej grypy oraz planów przygotowawczych i planów interwencyjnych.

Poprawka 27

Punkt 21 c preambuły (nowy)

 

(21c) Komisja powinna dążyć, we współpracy z Państwami Członkowskimi, do harmonizacji podziału kosztów pomiędzy rządami krajowymi i sektorem rolnictwa w zakresie krajowej części współfinansowania kosztów pojawienia się ognisk zakaźnych chorób zwierzęcych.

Poprawka 28

Punkt 21 d preambuły (nowy)

 

(21d) W celu zmniejszenia obciążeń budżetowych UE wynikających z niniejszej dyrektywy związanych z pomocą finansową dla Państw Członkowskich, Komisja powinna przyjąć aktywną rolę w nakłanianiu zainteresowanych stron łańcucha mięsnego do zobowiązania się do niedyskryminacji w sprzedaży mięsa pochodzącego od szczepionych zwierząt.

Poprawka 29

Punkt 21 e preambuły (nowy)

 

(21e) W celu zmniejszenia obciążeń budżetowych UE wynikających z niniejszej dyrektywy związanych z pomocą finansową dla Państw Członkowskich, Komisja powinna przyjąć aktywną rolę w zabieganiu o zmianę przepisów OIE dotyczących restrykcji handlowych w przypadku zastosowania szczepień.

Poprawka 30

Punkt 22 preambuły

(22) Jeśli ptasia grypa zostanie wykryta w trakcie przywozu w zakładzie lub ośrodku kwarantanny, zgodnie z decyzją Komisji 2000/666/WE z dnia 16 października 2000 r. określającą wymogi dla zdrowia zwierząt i świadectwa weterynaryjne dla przywozu ptactwa, innego niż drób i warunki kwarantanny, fakt ten należy zgłosić Komisji. Jednak sposób powiadamiania przewidziany w dyrektywie Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. dotyczącej powiadamiania o przypadkach chorób zwierzęcych zaobserwowanych na terytorium Wspólnoty, nie jest odpowiedni w przypadku wybuchu choroby w Państwach Członkowskich.

(22) Jeśli ptasia grypa zostanie wykryta w trakcie przywozu w zakładzie lub ośrodku kwarantanny, zgodnie z decyzją Komisji 2000/666/WE z dnia 16 października 2000 r. określającą wymogi dla zdrowia zwierząt i świadectwa weterynaryjne dla przywozu ptactwa, innego niż drób i warunki kwarantanny, fakt ten należy zgłosić Komisji. Państwa Członkowskie powinny wzmocnić kontrolę legalnego oraz nielegalnego przywozu dzikich ptaków dla zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się ptasiej grypy w wyniku takiego przywozu. Jednak sposób powiadamiania przewidziany w dyrektywie Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. dotyczącej powiadamiania o przypadkach chorób zwierzęcych zaobserwowanych na terytorium Wspólnoty, nie jest odpowiedni w przypadku wybuchu choroby w Państwach Członkowskich.

Poprawka 31

Punkt 23 preambuły

(23) Czyszczenie i dezynfekcja powinny być integralnym elementem wspólnotowej polityki zwalczania ptasiej grypy. Środki dezynfekujące powinno się stosować zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzania do obrotu środków biocydowych.

(23) Czyszczenie i dezynfekcja powinny być jednym z integralnych elementów wspólnotowej polityki zwalczania ptasiej grypy. Środki dezynfekujące powinno się stosować zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzania do obrotu środków biocydowych.

Poprawka 32

Punkt 29 preambuły

(29) Niniejsza dyrektywa wyznacza minimalne środki zwalczania choroby, jakie należy zastosować w przypadku wystąpienia ogniska ptasiej grypy wśród drobiu lub innego ptactwa. Jednak Państwa Członkowskie mają swobodę we wprowadzaniu bardziej restrykcyjnych działań administracyjnych i sanitarnych w zakresie, którego dotyczy niniejsza dyrektywa. Poza tym, niniejsza dyrektywa stanowi, że władze Państw Członkowskich mogą stosować środki proporcjonalne do zagrożenia zdrowia, jakie stwarzają różne sytuacje związane z chorobą.

(29) Niniejsza dyrektywa określa minimalne środki zwalczania choroby, jakie należy zastosować w przypadku wystąpienia ogniska ptasiej grypy wśród drobiu lub innego ptactwa. Jednak Państwa Członkowskie mają swobodę we wprowadzaniu bardziej restrykcyjnych działań administracyjnych i sanitarnych w zakresie, którego dotyczy niniejsza dyrektywa. Poza tym, niniejsza dyrektywa stanowi, że władze Państw Członkowskich powinny stosować środki proporcjonalne do zagrożenia zdrowia, jakie stwarzają różne sytuacje związane z chorobą.

Poprawka 33

Punkt 30 preambuły

(30) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, dla osiągnięcia podstawowego celu, jakim jest zapewnienie rozwoju sektora drobiarskiego i przyczynienie się do ochrony zdrowia ludzkiego, konieczne i właściwe jest wyznaczanie zasad dotyczących środków szczegółowych i środków minimalnych mających na celu zapobieganie i zwalczanie ptasiej grypy. Niniejsza dyrektywa, zgodnie z trzecim akapitem art. 5 Traktatu, nie wykracza poza zakres niezbędny dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

(30) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, dla osiągnięcia podstawowego celu, jakim jest promowanie ochrony zdrowia zwierząt i rozwój sektora drobiarskiego , konieczne i właściwe jest wyznaczanie zasad dotyczących środków szczegółowych i środków minimalnych mających na celu zapobieganie i zwalczanie ptasiej grypy. Niniejsza dyrektywa, zgodnie z trzecim akapitem art. 5 Traktatu, nie wykracza poza zakres niezbędny dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Poprawka 34

Punkt 32 a preambuły (nowy)

 

(32a) Komisja Europejska i Państwa Członkowskie mają obowiązek poinformowania obywateli za pomocą dostępnych mediów o zagrożeniach epizootycznych i epidemiologicznych.

Poprawka 35

Artykuł 3, punkt 7 litera b a) (nowa)

 

ba)

dla celów naukowych lub celów związanych z ochroną zagrożonych gatunków lub oficjalnie zarejestrowanych rzadkich odmian drobiu lub innych ptaków w miejscach takich jak cyrk, ogród zoologiczny lub park dzikich zwierząt.

Poprawka 36

Artykuł 3, punkt 15 litera b)

b)

w przypadku drugiego lub kolejnych ognisk ptasiej grypy, wszelki drób lub inne ptactwo , u którego wystąpiły objawy kliniczne lub zmiany lub reakcje pośmiertne w badaniach laboratoryjnych wykonanych w laboratoriach zatwierdzonych zgodnie z akapitem pierwszym art. 51 ust. 3 („laboratorium zatwierdzone”) zgodne z diagnozą ptasiej grypy w rozumieniu podręcznika diagnostycznego;

b)

w przypadku drugiego lub kolejnych ognisk ptasiej grypy, u którego wystąpiły albo objawy kliniczne albo zmiany lub reakcje pośmiertne w badaniach laboratoryjnych wykonanych w laboratoriach zatwierdzonych zgodnie z akapitem pierwszym art. 51 ust. 3 („laboratorium zatwierdzone”) zgodne z diagnozą ptasiej grypy w rozumieniu podręcznika diagnostycznego;

Poprawka 37

Artykuł 3, punkt 30

30.

„ognisko” oznacza gospodarstwo, w którym właściwe władze potwierdziły obecność ptasiej grypy;

30.

„ognisko” oznacza jakiekolwiek gospodarstwo obejmujące drób i inne ptactwo , w którym właściwe władze potwierdziły obecność ptasiej grypy;

Poprawka 38

Artykuł 3, punkt 35

35.

„tuszki” oznacza drób lub inne ptactwo, które padło lub zostało zabite.

35.

„tuszki” oznacza drób lub inne ptactwo, które padło lub zostało zabite w wyniku domniemanej lub potwierdzonej ptasiej grypy;

Poprawka 125

Artykuł 3, punkt 35 a (nowy)

 

35a.

„właściwe środki bezpieczeństwa biologicznego” oznaczają środki mające na celu zmniejszenie ryzyka szerzenia się czynników zakaźnych;

Poprawka 39

Artykuł 4, ustęp 1 litera a)

a)

wykrycie występowania zakażeń wirusem ptasiej grypy podtypami H5 i H7 u różnych gatunków drobiu;

a)

wykrycie występowania zakażeń wirusem ptasiej grypy podtypami H5 i H7 u różnych gatunków drobiu i ssaków ;

Poprawka 40

Artykuł 4, ustęp 1 litera a a) (nowa)

 

(aa)

kontrolę i przeprowadzanie przez właściwe władze losowych testów na występowanie;

Poprawka 41

Artykuł 4, ustęp 3 a (nowy)

 

3a. Komisja przedstawia Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób informacje o wykonaniu rocznych programów nadzoru.

Poprawka 42

Artykuł 5, ustęp 1

1. Państwa Członkowskie natychmiast powiadamiają właściwe władze o wszelkich przypadkach zakażonego drobiu, zakażonego innego ptactwa lub drobiu lub innego ptactwa podejrzanego o zakażenie.

1. Państwa Członkowskie natychmiast powiadamiają właściwe władze o wszelkich przypadkach zakażonego drobiu, zakażonego innego ptactwa lub drobiu lub innego ptactwa podejrzanego o zakażenie , bez względu na domniemany charakter lub zjadliwość wirusa, który je wywołał .

Poprawka 43

Artykuł 5, ustęp 2 a (nowy)

 

2a. Komisja przedstawia Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób sumaryczne dane figurujące w sprawozdaniach i zawiadomieniach, o których mowa w załączniku II.

Poprawka 44

Artykuł 6, ustęp 4

4. Jeśli badanie epidemiologiczne sugeruje, że ptasia grypa mogła się rozprzestrzenić z lub do innego Państwa Członkowskiego, Komisja i inne zainteresowane Państwa Członkowskie zostają natychmiast poinformowane o wynikach wszystkich ustaleń poczynionych w ramach badania.

4. Jeśli badanie epidemiologiczne sugeruje, że ptasia grypa mogła się rozprzestrzenić z lub do innego Państwa Członkowskiego, Komisja i inne zainteresowane Państwa Członkowskie oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zostają natychmiast poinformowane o wynikach wszystkich ustaleń poczynionych w ramach badania.

Poprawka 45

Artykuł 7, ustęp 2, litera b)

b)

stworzony zostaje wykaz przybliżonej ilości drobiu i innego ptactwa i wszystkich ssaków gatunków domowych, które już są chore, padły lub prawdopodobnie mogą zostać zakażone w każdej kategorii występującej w gospodarstwie; wykaz ten będzie codziennie aktualizowany i uwzględniana będzie ilość zwierząt, które się narodziły lub padły w przeciągu całego okresu podejrzenia wystąpienia ogniska. Wykaz taki będzie udostępniane na żądanie właściwych władz;

b)

stworzony zostaje wykaz przybliżonej ilości drobiu i innego ptactwa i wszystkich ssaków gatunków domowych, które już są chore, padły lub prawdopodobnie mogą zostać zakażone w każdej kategorii występującej w gospodarstwie; wykaz ten będzie codziennie aktualizowany i uwzględniana będzie ilość zwierząt, które się wylęgły, narodziły lub padły w przeciągu całego okresu podejrzenia wystąpienia ogniska. Wykaz taki będzie udostępniany na żądanie właściwych władz;

Poprawka 46

Artykuł 7, ustęp 2, litera f)

f)

terenu gospodarstwa nie mogą opuszczać żadne jaja, z wyjątkiem jaj, włączając jaja wylęgowe, dopuszczonych przez właściwe władze do wysyłki bezpośrednio do zakładu do produkcji wyrobów jajczarskich, na mocy rozdziału II sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i które mają być transportowane i poddane obróbce zgodnie z rozdziałem IX załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004; gdy właściwe władze wydają takie pozwolenie, podlega ono warunkom określonym w załączniku III do niniejszej dyrektywy .

f) terenu gospodarstwa nie mogą opuszczać żadne jaja;

Poprawka 47

Artykuł 10, ustęp 2, akapit pierwszy

2. Wprowadzone mogą zostać czasowe ograniczenia w przepływie drobiu, innego ptactwa i jaj oraz w ruchu pojazdów związanych z sektorem drobiarskim na dużym obszarze lub w całym Państwie Członkowskim.

2. Wprowadzone mogą zostać czasowe ograniczenia w przepływie drobiu, innego ptactwa i jaj oraz w ruchu pojazdów związanych z sektorem drobiarskim na dużym obszarze lub w całym Państwie Członkowskim, w oczekiwaniu na przeprowadzenie badań epidemiologicznych i wyniki testów laboratoryjnych.

Poprawka 48

Artykuł 10, ustęp 3, akapit drugi

Jednak jeśli pozwalają na to warunki, stosowanie tych środków można ograniczyć wyłącznie do drobiu, w stosunku do którego istnieje podejrzenie zakażenia, i jego jednostek produkcyjnych.

skreślony

Poprawka 49

Artykuł 11, ustęp 2, akapit pierwszy

2. Cały drób i inne ptactwo z gatunków , u których potwierdzono występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie , zostaje bezzwłocznie zabite pod urzędowym nadzorem, w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko rozprzestrzenienia się ptasiej grypy, w szczególności w czasie transportu lub zabijania i zgodnie z dyrektywą Rady 93/119/EWG.

2. Cały drób i inne ptactwo z gospodarstwa , w którym potwierdzono występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków, zostaje bezzwłocznie zabite pod urzędowym nadzorem, w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko rozprzestrzenienia się ptasiej grypy, w szczególności w czasie transportu lub zabijania i zgodnie z dyrektywą Rady 93/119/EWG.

Poprawka 50

Artykuł 11, ustęp 5, akapit drugi

Jednak właściwe władze mogą udzielić zgody na przesłanie jaj przeznaczonych do spożycia bezpośrednio do zakładu do produkcji wyrobów jajczarskich, na mocy rozdziału II sekcji załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i tych, które mają być transportowane i poddane obróbce zgodnie z rozdziałem XI załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Każda taka zgoda podlega warunkom ustalonym w załączniku III do niniejszej dyrektywy.

skreślony

Poprawka 51

Artykuł 13, ustęp 2, litera b)

b)

musi być poddane dalszemu nadzorowi i badaniom w rozumieniu podręcznika diagnostycznego, aż do momentu, gdy badania laboratoryjne wykażą, że nie stanowi on znaczącego zagrożenia dla dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; oraz

b)

musi być poddane dalszemu nadzorowi i badaniom w rozumieniu podręcznika diagnostycznego i nie może być przemieszczane z miejsca pochodzenia , aż do momentu, gdy badania laboratoryjne wykażą, że nie stanowi on znaczącego zagrożenia dla dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; oraz

Poprawka 52

Artykuł 16, ustęp 1 a (nowy)

 

1a. Natychmiast po powstaniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w komercyjnym gospodarstwie drobiarskim innym niż przemysłowe gospodarstwo drobiarskie, właściwe władze mogą ustanowić strefę ochrony i strefę nadzoru na podstawie oceny zagrożenia i z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w załączniku V.

Poprawka 53

Artykuł 16, ustęp 2, litera c)

c) lokalizację i bliskość gospodarstw;

c)

lokalizację , bliskość i zagęszczenie gospodarstw oraz zagęszczenie drobiu ;

Poprawka 54

Artykuł 16, ustęp 2, litera e)

e)

dostępną infrastrukturę i personel do kontroli przepływu w obrębie strefy ochrony i nadzoru drobiu i innego ptactwa, ich tuszek, obornika, ściółki lub zużytej podściółki, w szczególności jeśli drób lub inne ptactwo, które ma zostać zabite i usunięte, musi zostać przemieszczone ze swojego gospodarstwa pochodzenia.

skreślona

Poprawka 55

Artykuł 16, ustęp 2 a (nowy)

 

2a. Jeżeli ognisko wysoce zjadliwej grypy ptasiej jest ograniczone do nieprzemysłowego gospodarstwa/gospodarstwa ptaków domowych, cyrku, ogrodu zoologicznego, sklepu ornitologicznego lub parku dzikich zwierząt lub ogrodzonej przestrzeni, gdzie inne ptaki trzymane są do celów naukowych lub do celów związanych z ochroną zagrożonych gatunków lub oficjalnie zarejestrowanych rzadkich odmian innych ptaków, nie obejmujących drobiu, właściwe władze na podstawie weterynaryjnej oceny ryzyka mogą udzielić w niezbędnym zakresie derogacji sekcji 3 do 5 dotyczących tworzenia strefy ochrony i nadzoru i stosowanych w nich środków, jeżeli derogacja ta nie zagraża zwalczaniu choroby.

Poprawka 56

Artykuł 16, ustęp 3

3. Właściwe władze mogą ustanowić dalsze strefy zamknięte wokół lub w sąsiedztwie stref ochrony i nadzoru, z uwzględnieniem kryteriów przewidzianych w ust. 2.

3. Jeżeli istnieją dowody na to, że opanowanie ryzyka rozprzestrzenienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptasiej może okazać się niemożliwe w ramach stref ochrony i nadzoru, właściwe władze mogą ustanowić dalsze strefy zamknięte wokół lub w sąsiedztwie stref ochrony i nadzoru, z uwzględnieniem kryteriów przewidzianych w ust. 2.

Poprawka 57

Artykuł 16, ustęp 4

4. Jeśli dana strefa ochrony, nadzoru lub dalsza strefa zamknięta obejmuje terytoria różnych Państw Członkowskich, właściwe władze zainteresowanych Państw Członkowskich współpracują ze sobą nad ustanowieniem takiej strefy.

4. Jeśli dana strefa ochrony, nadzoru lub dalsza strefa zamknięta obejmuje terytoria różnych Państw Członkowskich, właściwe władze zainteresowanych Państw Członkowskich muszą ustanowić taką strefę współpracując ze sobą. Ma to zastosowanie również do krajów bezpośrednio sąsiadujących z UE.

Poprawka 58

Ustęp 19, litera h)

h)

dla ułatwienia nadzoru i kontroli choroby, właściciel prowadzi rejestr wszystkich osób odwiedzających gospodarstwo i rejestr taki musi zostać udostępniony na żądanie właściwych władz.

h)

dla ułatwienia nadzoru i kontroli choroby, właściciel prowadzi rejestr wszystkich osób odwiedzających gospodarstwo lub ściśle określone obszary w ramach gospodarstw nieprzemysłowych, gdzie znajdują się schwytane ptaki, na przykład ogrody zoologiczne lub parki dzikich zwierząt, i rejestr taki musi zostać udostępniony na żądanie właściwych władz.

Poprawka 59

Artykuł 23, zdanie wprowadzające

W drodze odstępstwa od art. 22, właściwe władze mogą zezwolić na bezpośredni transport drobiu do natychmiastowego uboju, z zachowaniem następujących warunków:

W drodze odstępstwa od art. 22, właściwe władze mogą , za zgodą właściciela i wyznaczonej ubojni, zezwolić na bezpośredni transport drobiu do natychmiastowego uboju, z zachowaniem następujących warunków:

Poprawka 60

Artykuł 24, ustęp 1, zdanie wprowadzające

1. W drodze odstępstwa od art. 22, właściwe władze mogą zezwolić na bezpośredni transport piskląt jednodniowych do gospodarstwa lub kurnika tego gospodarstwa w tym samym Państwie Członkowskim, w którym nie ma innego drobiu, najlepiej znajdującym się poza strefami ochrony i nadzoru, z zachowaniem następujących warunków:

1. W drodze odstępstwa od art. 22, właściwe władze mogą zezwolić na bezpośredni transport piskląt jednodniowych do gospodarstwa lub kurnika tego gospodarstwa w tym samym Państwie Członkowskim, w którym nie ma innego drobiu , o ile właściwe władze nie wyraziły na to wyraźnej zgody , najlepiej znajdującym się poza strefami ochrony i nadzoru, z zachowaniem następujących warunków:

Poprawka 61

Artykuł 25, zdanie wprowadzające

W drodze odstępstwa od art. 22, właściwe władze mogą zezwolić na bezpośredni transport kur niosek do gospodarstwa lub kurnika tego gospodarstwa w strefie ochrony lub strefie nadzoru, w której nie ma innego drobiu, z zachowaniem następujących warunków:

W drodze odstępstwa od art. 22, właściwe władze mogą zezwolić na bezpośredni transport kur niosek do gospodarstwa lub kurnika tego gospodarstwa w strefie ochrony lub strefie nadzoru lub, zależnie od oceny ryzyka, do gospodarstwa poza tymi strefami , w której nie ma innego drobiu , o ile właściwe władze nie wyraziły na to wyraźnej zgody , z zachowaniem następujących warunków:

Poprawka 62

Artykuł 26, ustęp 2 a (nowy)

 

2a. Właściwe władze mogą w drodze derogacji od art. 22 udzielić zgody na przesłanie jaj, w tym jaj wylęgowych, bezpośrednio do zakładu produkcji wyrobów jajczarskich na mocy rozdziału II sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz na obróbkę i przetwarzanie jaj zgodnie z rozdziałem IX załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Poprawka 63

Artykuł 30, litera c), zdanie wprowadzające

c)

zakazany jest przepływ drobiu, kur niosek, piskląt jednodniowych, jaj wylęgowych i przeznaczonych do spożycia do gospodarstw, ubojni lub zakładów pakowania znajdujących się poza strefą nadzoru; jednak właściwe władze mogą zezwolić na bezpośredni transport:

c)

zakazany jest przepływ drobiu, kur niosek, piskląt jednodniowych, jaj wylęgowych i przeznaczonych do spożycia do gospodarstw, ubojni, zakładów pakowania lub zakładów przetwórczych znajdujących się wewnątrz lub poza strefą nadzoru; jednak właściwe władze mogą zezwolić na bezpośredni transport:

Poprawka 64

Artykuł 30, litera c) podpunkt ii)

ii)

kur niosek do gospodarstwa, w którym nie znajduje się żaden inny drób w tym samym Państwie Członkowskim ; po przywiezieniu kur niosek, takie gospodarstwo zostaje objęte urzędowym nadzorem;

ii)

kur niosek do gospodarstwa w tym samym Państwie Członkowskim , w którym , o ile właściwe władze nie wyraziły na to wyraźnej zgody, nie znajduje się żaden inny drób; po przywiezieniu kur niosek, takie gospodarstwo zostaje objęte urzędowym nadzorem;

Poprawka 65

Artykuł 30, litera c) podpunkt iii) tiret pierwsze

do gospodarstwa lub kurnika tego gospodarstwa w tym samym Państwie Członkowskim, w którym nie ma innego drobiu, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa biologicznego i objęcia gospodarstwa urzędowym nadzorem po transporcie, lub

do gospodarstwa lub kurnika tego gospodarstwa w tym samym Państwie Członkowskim, w którym , o ile właściwe władze nie wyraziły na to wyraźnej zgody, nie ma innego drobiu, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa biologicznego i objęcia gospodarstwa urzędowym nadzorem po transporcie, lub

Poprawka 66

Artykuł 30, litera c) podpunkt v a) (nowy)

 

va)

jaj, w tym jaj wylęgowych, do zakładu produkcji wyrobów jajczarskich na mocy rozdziału II sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w celu ich obróbki i przetwarzania zgodnie z rozdziałem IX załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Poprawka 67

Artykuł 38, litera a)

a)

żaden drób lub inne ptactwo nie może być wprowadzone do ubojni , posterunku kontroli granicznej lub środka transportu przez minimum 24 godziny po zakończeniu czyszczenia i dezynfekcji określonych w lit. b) zgodnie z art. 49; w przypadku posterunków kontroli granicznej, zakazem wprowadzania można objąć inne zwierzęta;

a)

żaden drób lub inne ptactwo nie może być wprowadzone do ubojni lub środka transportu przez minimum 24 godziny po zakończeniu czyszczenia i dezynfekcji określonych w lit. b) zgodnie z art. 49; w przypadku posterunków kontroli granicznej stosuje się analogiczny zakaz wprowadzania , trwający 48 godzin, i można nim objąć inne zwierzęta;

Poprawka 68

Artykuł 38, litera b)

b)

czyszczenie i dezynfekcja budynków, urządzeń i pojazdów odbywają się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z art. 49;

b)

czyszczenie i dezynfekcja budynków, urządzeń i pojazdów odbywają się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, który następnie wystawia certyfikat gwarancji zdrowotnej, zgodnie z art. 49;

Poprawka 119

Artykuł 39, ustęp 1

1. Bez uszczerbku dla środków przewidzianych w art. 7 ust. 2 lit. a), b), c), e), g) i h), właściwe władze zapewniają, że w wypadku ognisk grypy ptaków o niskiej zjadliwości , środki przewidziane w ust. 2 do 6 niniejszego artykułu podjęte zostają na podstawie analizy ryzyka i z uwzględnieniem przynajmniej tych kryteriów, jakie zostały określone w załączniku V.

1. Bez uszczerbku dla środków przewidzianych w art. 7 ust. 2 lit. a), b), c), e), g) i h), właściwe władze zapewniają, aby w wypadku ognisk grypy ptaków o niskiej zjadliwości podjęte zostały środki przewidziane w ust. 2 do 6 niniejszego artykułu.

Poprawka 120

Artykuł 39, ustęp 2

2. Właściwe władze zapewniają, że cały drób w gospodarstwie i inne ptactwo z gatunków, u których potwierdzono występowanie grypy ptaków o niskiej zjadliwości, zostanie poddane wybijaniu pod urzędowym nadzorem w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko rozprzestrzenienia się choroby.

2. Właściwe władze zapewniają, aby cały drób w gospodarstwie i inne ptactwo z gatunków, u których potwierdzono występowanie grypy ptaków o niskiej zjadliwości, zostały zabite pod urzędowym nadzorem w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko rozprzestrzenienia się choroby.

Wybijaniem można objąć inne ptactwo w gospodarstwie , w zależności od ryzyka, jakie stwarza ono dla dalszego rozprzestrzeniania się ptasiej grypy oraz inne gospodarstwa, które na podstawie badania epidemiologicznego można uznać za gospodarstwa kontaktowe.

Zabijanie obejmie inne ptactwo w gospodarstwie oraz inne gospodarstwa, które w zależności od ryzyka stwarzanego dla dalszego rozprzestrzeniania się ptasiej grypy można uznać za gospodarstwa kontaktowe.

Przed wybijaniem, żaden drób lub inne ptactwo nie wjeżdża na teren gospodarstwa ani go nie opuszcza, chyba że właściwe władze na to zezwolą.

Przed zabijaniem żaden drób lub inne ptactwo nie wjeżdża na teren gospodarstwa ani go nie opuszcza, chyba że właściwe władze na to zezwolą.

Poprawka 122

Artykuł 39, ustęp 5 litera c)

(c)

jaja przeznaczone do spożycia, znajdujące się w gospodarstwie i dalej produkowane w gospodarstwie przed wybijaniem , zgodnie z ust. 2, są transportowane do wyznaczonego zakładu pakującego lub poddane obróbce lub usunięte ;

(c)

jaja przeznaczone do spożycia, znajdujące się w gospodarstwie i dalej produkowane w gospodarstwie przed zabijaniem , zgodnie z ust. 2, są usuwane ;

Poprawka 124

Artykuł 39, ustęp 6

6. Właściwe władze mogą zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się grypy ptaków o niskiej zjadliwości, łącznie z określeniem miejsca przeznaczenia i określeniem poddania jaj obróbce oraz poddania pozyskanego mięsa obróbce, pod warunkiem, że przestrzegana jest procedura, o której mowa w ust. 3 lit. b).

skreślony

Poprawka 69

Artykuł 43

Bezzwłocznie po wystąpieniu ogniska grypy ptaków o niskiej zjadliwości, właściwe władze ustanawiają strefę zamkniętą o minimalnym promieniu trzech kilometrów wokół danego gospodarstwa.

Bezzwłocznie po wystąpieniu ogniska grypy ptaków o niskiej zjadliwości, właściwe władze ustanawiają strefę zamkniętą o minimalnym promieniu trzech kilometrów wokół danego gospodarstwa lub, zależnie od oceny ryzyka, podejmują inne stosowne środki.

Poprawka 70

Artykuł 44, ustęp 1, litera d) punkt ii)

ii)

kur niosek do gospodarstwa pod urzędowym nadzorem w tym samym Państwie Członkowskim, w którym nie ma innego drobiu; po przywiezieniu kur niosek takie gospodarstwo zostaje objęte urzędowym nadzorem;

ii)

kur niosek do gospodarstwa pod urzędowym nadzorem w tym samym Państwie Członkowskim, w którym , o ile właściwe władze nie wyraziły na to wyraźnej zgody, nie ma innego drobiu; po przywiezieniu kur niosek takie gospodarstwo zostaje objęte urzędowym nadzorem;

Poprawka 71

Artykuł 44, ustęp 1, litera d) punkt iii) tiret pierwsze

do gospodarstwa lub kurnika takiego gospodarstwa w tym samym Państwie Członkowskim, w którym nie ma innego drobiu, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa biologicznego i umieszczenia gospodarstwa pod urzędowym nadzorem po transporcie, lub

do gospodarstwa lub kurnika tego gospodarstwa w tym samym Państwie Członkowskim, w którym , o ile właściwe władze nie wyraziły na to wyraźnej zgody, nie ma innego drobiu, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa biologicznego i objęcia gospodarstwa urzędowym nadzorem po transporcie, lub

Poprawka 72

Artykuł 44, ustęp 1, litera d) punkt v a) (nowy)

 

va)

jaj, w tym jaj wylęgowych, do zakładu produkcji wyrobów jajczarskich na mocy rozdziału II sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w celu ich obróbki i przetwarzania zgodnie z rozdziałem IX załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Poprawka 73

Artykuł 46, ustęp 1 a (nowy)

 

1a. W przypadku potwierdzenia grypy ptasiej o niskiej zjadliwości w pojedynczym gospodarstwie, właściwe władze mogą na podstawie oceny ryzyka udzielić derogacji od niektórych lub wszystkich środków przewidzianych w art. 43 i 44.

Poprawka 74

Rozdział V a (nowy) (po art. 46)

 

ROZDZIAŁ Va

ŚRODKI, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKACH SEROLOGICZNEGO WYKRYCIA GRYPY PTASIEJ O NISKIEJ LUB WYSOKIEJ ZJADLIWOŚCI, KTÓREGO NIE MOŻNA POTWIERDZIĆ POPRZEZ WYODRĘBNIENIE WIRUSA LUB TEST REAKCJI ŁAŃCUCHA POLIMERAZY (PCR)

Artykuł 46a

Przyjęcie środków w oparciu o ocenę ryzyka

Bez uszczerbku dla środków przewidzianych w art. 7 ust. 2 lit. a), b), c), e), g) i h), właściwe władze zapewniają, aby w przypadku serologicznego wykrycia grypy ptasiej o niskiej lub wysokiej zjadliwości, którego nie można potwierdzić poprzez wyodrębnienie wirusa lub test reakcji łańcucha polimerazy (PCR), zostały podjęte stosowne środki zależnie od oceny ryzyka. Właściwe władze informują o tym Komisję.

Poprawka 75

Artykuł 47, ustęp 2 a (nowy)

 

2a. W związku z tym należy opracować z wyprzedzeniem plany na wypadek zagrożenia zakażeniem ludzi. Plany te mają na celu:

zapewnienie niezbędnej koordynacji między Państwami Członkowskimi;

zapobieganie panice wśród ludności;

zwalczanie przemytu, który mógłby powstać w sytuacji rzeczywistego zagrożenia;

określenie miejsc izolowanych w pierwszej kolejności;

określenie ludności podlegającej szczepieniu w pierwszej kolejności;

zapewnienie sprawiedliwego przydziału wszystkich produktów zwalczania epidemii.

Poprawka 76

Artykuł 47, ustęp 2 b (nowy)

 

2b. Jeżeli w UE lub państwach sąsiadujących nastąpi pandemia grypy, Komisja powinna mieć możliwość wdrożenia w ciągu 24 godzin środków kryzysowych, takich jak kwarantanna, dezynfekcja portów lotniczych przyjmujących loty z niektórych regionów oraz ograniczenia w podróżowaniu.

Poprawka 77

Artykuł 47, ustęp 2 c (nowy)

 

2c. Komisja działa na rzecz udostępnienia wystarczającej ilości środków przeciwwirusowych i szczepionek dla osób zagrożonych wirusem w sytuacji jego wystąpienia w jednym lub kilku Państwach Członkowskich.

Poprawka 78

Artykuł 47, ustęp 2 d (nowy)

 

2d. Państwa Członkowskie i Komisja czuwają, aby w razie pandemii dostępne środki przeciwwirusowe i szczepionki były skutecznie rozdystrybuowane pomiędzy Państwami Członkowskimi i państwami sąsiadującymi z UE.

Poprawka 79

Artykuł 47, ustęp 3 a (nowy)

 

3a. Państwa Członkowskie zapewniają:

utworzenie, z myślą o farmerach, pracownikach sektora drobiowego i o opinii publicznej, skutecznego systemu komunikacji na temat zagrożeń, opartego na ujednoliconej strategii i planie działań władz odpowiedzialnych za zdrowie zwierząt i ludzi na płaszczyźnie lokalnej, krajowej i wspólnotowej;

noszenie odzieży ochronnej i profilaktyczne przyjmowanie środków przeciwwirusowych przez osoby ubijające drób, przy jednoczesnym zachęcaniu do okresowych szczepień ochronnych przeciwko zwykłej grypie w celu zmniejszenia ryzyka jednoczesnej infekcji tej grupy wysokiego ryzyka wirusami grypy ptasiej i ludzkiej, co daje wirusom możliwość wymiany genów i tworzenia pandemicznych szczepów wirusowych.

Poprawka 80

Artykuł 47, ustęp 3 b (nowy)

 

3b. Państwa Członkowskie zapewniają:

dostępność awaryjnych zapasów środków przeciwwirusowych, tak aby w przypadku pandemii można było szybko objąć ochroną całą zagrożoną ludność UE;

zdolność produkcji szczepionek wystarczającą do zapewnienia, aby wszystkie najbardziej zagrożone osoby w razie pandemii mogły przejść prewencyjne szczepienia przeciwko szczepowi wirusa, w razie potrzeby poprzez upowszechnienie sezonowych szczepień przeciwko ludzkiej grypie.

 

Państwa Członkowskie zgłaszają do Komisji wielkość awaryjnych zapasów środków przeciwwirusowych oraz zdolność produkcji szczepionek, wspierając Komisję w opracowaniu planów szybkiego reagowania w skali Wspólnoty w zakresie dystrybucji środków przeciwwirusowych pomiędzy Państwami Członkowskimi w razie pandemii. Wielkość zapasów środków przeciwwirusowych oraz wymaganą zdolność produkcji szczepionek oblicza się na podstawie wiarygodnych modeli epidemiologicznych.

Poprawka 81

Artykuł 47, ustęp 3 c (nowy)

 

3c. Komisja sporządza wspólnotowe plany przygotowawcze na wypadek pandemii w zakresie dystrybucji szczepionek i środków przeciwwirusowych pomiędzy Państwami Członkowskimi w razie pandemii, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 65 ust. 3. Plany te sporządza się w oparciu o wielkość i lokalizację zapasów środków przeciwwirusowych oraz zdolności produkcji szczepionek Państw Członkowskich. Plany przewidują przydział szczepionek i środków przeciwwirusowych wszystkim osobom na terytorium UE najbardziej narażonym na zakażenie ptasią grypą. Plany podaje się do wiadomości publicznej w rok po przyjęciu niniejszej dyrektywy.

Poprawka 82

Artykuł 47, ustęp 4 a (nowy)

 

4a. Państwa Członkowskie zapewniają komunikację i koordynację z Komisją i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w związku z planami przygotowawczymi i planami interwencyjnymi w celu zwalczania wszelkich pandemii grypy, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 65 ust. 3.

Poprawka 83

Artykuł 49, litera b a) (nowa)

 

ba)

po zakończeniu czyszczenia i dezynfekcji wystawia się zaświadczenie gwarantujące, że pomieszczenie, pojazd lub posterunek kontroli granicznej spełnia warunki sanitarne wymagane do wznowienia normalnej działalności.

Poprawka 84

Artykuł 50, ustęp 5

5. Odbudowa populacji drobiu w gospodarstwach kontaktowych odbywa się zgodnie z instrukcjami właściwych władz.

5. Odbudowa populacji drobiu w gospodarstwach kontaktowych odbywa się zgodnie z instrukcjami właściwych władz , w oparciu o ocenę ryzyka .

Poprawka 85

Artykuł 51, ustęp 1, akapit drugi

Podręcznik ten zostaje przyjęty zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 65 ust. 2 w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie tej dyrektywy. Wszelkie kolejne zmiany w podręczniku zostają przyjęte zgodnie z tą samą procedurą.

Podręcznik ten zostaje przyjęty zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 65 ust. 2 w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Wszelkie kolejne zmiany w podręczniku zostają przyjęte zgodnie z tą samą procedurą.

Poprawka 86

Artykuł 52, ustęp 3 a (nowy)

 

3a. Komisja zapewnia komunikację i koordynację pomiędzy Laboratorium Referencyjnym Wspólnoty i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Poprawka 87

Artykuł 53, ustęp 1, litera a)

a)

na ich terytorium zakazane jest szczepienie przeciw ptasiej grypie, za wyjątkiem postanowień sekcji 2 i 3;

a)

na ich terytorium zakazane jest szczepienie przeciw ptasiej grypie, z wyjątkiem sytuacji określonych w postanowieniach sekcji 2 i 3 oraz z wyjątkiem przypadku, gdy FAO oczekuje międzynarodowego zagrożenia grypą ptasią lub gdy Państwo Członkowskie zamierza wprowadzić dodatkowe środki w zakresie drobiu;

Poprawka 88

Artykuł 54, ustęp 1, akapit pierwszy a (nowy)

 

Państwa Członkowskie mogą również, zgodnie z niniejszą sekcją, wprowadzić nadzwyczajne szczepienia drobiu i innych ptaków w przypadku potwierdzenia choroby w kraju sąsiednim, która stwarza poważne zagrożenie przeniesienia choroby na teren UE.

Poprawka 89

Artykuł 57, ustęp 2, litera b)

b)

obszar geograficzny, w którym stosowane ma być szczepienie ochronne, i liczba gospodarstw na tym obszarze;

b)

obszar geograficzny lub grupa ryzyka , w których stosowane ma być szczepienie ochronne, i liczba gospodarstw na tym obszarze;

Poprawka 90

Artykuł 57, ustęp 2, litera i)

i)

badania kliniczne i laboratoryjne, jakie mają być wykonane w gospodarstwach, gdzie prowadzone ma być szczepienie ochronne i w innych gospodarstwach znajdujących się w obszarze szczepienia ochronnego, aby monitorować sytuację epidemiologiczną, skuteczność kampanii szczepienia ochronnego i kontrolować przepływ szczepionego drobiu i innego ptactwa.

i)

badania kliniczne i laboratoryjne, jakie mają być wykonane w gospodarstwach, gdzie prowadzone ma być szczepienie ochronne i w innych gospodarstwach znajdujących się w obszarze szczepienia ochronnego, aby monitorować sytuację epidemiologiczną, skuteczność kampanii szczepienia ochronnego i kontrolować przepływ szczepionego drobiu i innego ptactwa. Jeżeli jest to wskazane, plan ten może odwoływać się do przepisów dotyczących kontroli gospodarstw w ramach narodowego programu kontroli grypy ptaków.

Poprawka 91

Artykuł 57, ustęp 3 a (nowy)

 

3a. Państwa Członkowskie, na których terenie żyją ptaki szczególnie cenne z punktu widzenia ochrony, wartości genetycznej lub naukowej, są uprawnione do nabycia i zastosowania szczepionki za zgodą Komitetu Naukowego bez odwołania się do Komisji.

Poprawka 92

Artykuł 57 a (nowy)

 

Artykuł 57a

Zróżnicowane szczepienia ochronne

Państwa Członkowskie wprowadzają specjalne plany szczepień ochronnych dla zwierząt w ogrodach zoologicznych i oficjalnie zarejestrowanych rzadkich odmian drobiu lub innych ptaków, zgodnie z art. 57, aby zapobiec niepotrzebnemu wybijaniu takich zwierząt. Zaszczepione w ten sposób zwierzęta mogą podlegać specjalnym ograniczeniom w zakresie transportu.

Poprawka 93

Artykuł 58, ustęp 2, akapit drugi

Zatwierdzenie planu szczepienia ochronnego może obejmować środki ograniczające przepływ drobiu lub innego ptactwa i ich produktów. Środki te mogą obejmować ograniczenia dotyczące poszczególnych grup drobiu i grup innego ptactwa oraz ustanowienie stref zamkniętych.

Zatwierdzenie planu szczepienia ochronnego może obejmować środki ograniczające przepływ drobiu lub innego ptactwa. Środki te mogą obejmować ograniczenia dotyczące poszczególnych grup drobiu i grup innego ptactwa oraz ustanowienie stref zamkniętych.

Poprawka 94

Artykuł 58, ustęp 2 a (nowy)

 

2a. Komisja zezwala Państwom Członkowskim na stosowanie szczepień ochronnych dla grup i obszarów ryzyka w przypadku zagrożenia na skalę międzynarodową jako alternatywy dla ogólnego trzymania ptaków w zamknięciu, o ile nie prowadzi to do ograniczeń w handlu wspólnotowym.

Poprawka 95

Artykuł 58 a (nowy)

 

Artykuł 58a

Zakaz reklamy i etykietowania mięsa z podaniem faktu szczepienia zwierząt, od których to mięso pochodzi, przeciwko grypie ptaków.

Supermarkety i inne przedsiębiorstwa nie mogą reklamować ani etykietować mięsa, podając fakt szczepienia zwierząt, od których to mięso pochodzi, przeciwko grypie ptaków.

Poprawka 96

Artykuł 59, ustęp 1

1. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 65 ust. 2, można założyć wspólnotowy bank szczepionek.

1. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 65 ust. 2, zostaje założony wspólnotowy bank szczepionek.

Poprawka 97

Artykuł 59, ustęp 2 a (nowy)

 

2a. Unia Europejska zapewnia wsparcie logistyczne i finansowe na rzecz rozwoju szczepionek. Gwarantuje ona również szybki i nieograniczony wywóz wyprodukowanych szczepionek z krajów produkujących do krajów Unii Europejskiej, które ich nie produkują.

Poprawka 98

Artykuł 59, ustęp 3, akapit pierwszy

3. Jeśli leży to w interesie Wspólnoty, Komisja może dostarczać szczepionki krajom trzecim.

3. Jeśli leży to w interesie Wspólnoty, Komisja może dostarczać szczepionki krajom trzecim i włączy w zakres swych obowiązków udzielanie wszelkiej możliwej pomocy, jeśli to możliwe we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, państwom trzecim, które nie są w stanie lub mają niedostateczne możliwości skutecznego zwalczania ognisk grypy ptaków.

Poprawka 99

Artykuł 63, ustęp 1

1. Państwa Członkowskie opracowują plan interwencyjny zgodnie z załącznikiem X, określający środki krajowe stosowane w przypadku wystąpienia ogniska i przedkładają taki plan Komisji do zatwierdzenia.

1. Państwa Członkowskie opracowują plan interwencyjny zgodnie z załącznikiem X, określający środki krajowe stosowane w przypadku wystąpienia ogniska i przedkładają taki plan Komisji do zatwierdzenia. Plany te uwzględniają krajowe plany przygotowawcze i interwencyjne na wypadek pandemii grypy.

Poprawka 100

Artykuł 63, ustęp 4 a (nowy)

 

4a. Dla instytucji europejskich sporządza się specjalny plan działań, jeżeli ograniczenia w podróżowaniu uniemożliwiają odbycie międzynarodowych posiedzeń, takich jak posiedzenia Rady i Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 101

Artykuł 63, ustęp 5

5. Poza środkami przewidzianymi w ust. 1 do 4, przyjąć można dodatkowe zasady dla zapewniania szybkiego i skutecznego wyeliminowania ptasiej grypy, wraz ze środkami dotyczącymi ośrodków zwalczania choroby, grup ekspertów i ćwiczeń alarmowych w czasie rzeczywistym, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 65 ust. 2.

5. Poza środkami przewidzianymi w ust. 1 do 4, przyjmuje się dodatkowe zasady dla zapewniania szybkiego i skutecznego wyeliminowania ptasiej grypy, wraz ze środkami dotyczącymi ośrodków zwalczania choroby, grup ekspertów i ćwiczeń alarmowych w czasie rzeczywistym, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 65 ust. 2. Państwa Członkowskie aktualizują swoje plany interwencyjne zgodnie z wynikami testów w czasie rzeczywistym i przekazują aktualizacje Komisji.

Poprawka 102

Artykuł 63, ustęp 5 a (nowy)

 

5a. Oprócz planów interwencyjnych Państwa Członkowskie sporządzają skuteczne plany przygotowawcze na wypadek pandemii wśród ludzi, zawierające zasady produkcji, przechowywania i dystrybucji środków przeciwwirusowych najbardziej zagrożonym osobom oraz koordynacji działań na rzecz opracowania i masowej produkcji szczepionek, a także przepisy w zakresie obowiązkowych ćwiczeń alarmowych w czasie rzeczywistym, w tym transgranicznej współpracy w ramach zarządzania kryzysowego, na przykład systematycznego badania filtrów powietrza w samolotach. Krajowe plany przygotowawcze, wyniki symulacji w czasie rzeczywistym oraz aktualizacje planów według wyników symulacji są przekazywane Komisji i podawane do wiadomości publicznej w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia niniejszej dyrektywy.

Poprawka 103

Artykuł 65, ustęp 2, akapit drugi

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wyznaczony zostaje na trzy miesiące.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wyznaczony zostaje na dwa miesiące.

Poprawka 104

Artykuł 67, ustęp 2

2. W oczekiwaniu na wejście w życie niniejszej dyrektywy, przyjąć można dalsze przepisy przejściowe dotyczące zwalczania ptasiej grypy zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 65 ust. 2.

2. W oczekiwaniu na wejście w życie niniejszej dyrektywy, można dokonać przejścia do przepisów niniejszej dyrektywy w sprawie zwalczania ptasiej grypy zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 65 ust. 2.

Poprawka 105

Artykuł 68 a (nowy)

 

Artykuł 68a

Kontakty z OIE

Komisja rozpocznie dyskusje w ramach OIE w celu rozciągnięcia na płaszczyznę międzynarodową środków zwalczania i nadzoru ptasiej grypy odpowiadających środkom wprowadzonym przez Unię Europejską, jak też obowiązku systematycznego zgłaszania przypadków ptasiej grypy o niskiej zjadliwości. Komisja wynegocjuje również wprowadzenie obowiązkowego systemu monitoringu dzikiego ptactwa. Komisja przedstawi wnioski w tym zakresie organizacji międzynarodowej.

Poprawka 106

Załącznik III

 

Załącznik skreślony

Poprawka 107

Załącznik V, litera c a) (nowa)

 

ca) zagęszczenie drobiu;

Poprawka 108

Załącznik VI, punkt 1, litera b)

b)

środki odkażające, które mają być użyte, i ich stężenia, muszą być urzędowo zatwierdzone przez właściwe władze w celu zapewnienia zniszczenia wirusa ptasiej grypy;

b)

metody dezynfekcji, procedury i środki odkażające, które mają być użyte, i ich stężenia, muszą być urzędowo zatwierdzone przez właściwe władze w celu zapewnienia zniszczenia wirusa ptasiej grypy;

Poprawka 109

Załącznik VI, punkt 2, litera a) podpunkt ii)

ii)

zabity drób lub inne ptactwo musi zostać spryskane środkiem dezynfekującym;

ii)

zabity drób lub inne ptactwo musi zostać spryskane środkiem dezynfekującym lub zdezynfekowane w inny sposób zatwierdzony przez właściwe władze, jak np. kompostowanie.

Poprawka 110

Załącznik VI, punkt 2, podpunkt v)

v)

wszelkie tkanki lub krew wydzielone podczas zabijania lub uboju lub badania pośmiertnego bądź poważnego skażenia budynków, dziedzińców, narzędzi itp. muszą być starannie zebrane i usunięte razem z zabitym drobiem lub innym ptactwem;

v)

wszelkie tkanki lub krew wydzielone podczas zabijania lub badania pośmiertnego bądź poważnego skażenia budynków, dziedzińców, narzędzi itp. muszą być starannie zebrane i usunięte razem z zabitym drobiem lub innym ptactwem;

Poprawka 111

Załącznik IX, punkt 2, litera b) podpunkt iii)

iii) zostają umieszczone w kurnikach, gdzie:

iii)

zostają umieszczone w kurnikach, gdzie czyszczenie i dezynfekcja zostały wykonane zgodnie z instrukcjami właściwych władz;

żaden drób nie był trzymany przez przynajmniej trzy tygodnie; oraz

czyszczenie i dezynfekcja zostały wykonane zgodnie z instrukcjami właściwych władz;

 

Poprawka 112

Załącznik IX, punkt 2, litera c) podpunkt iii)

iii)

zostają umieszczone w kurnikach, gdzie żaden drób nie był trzymany przez przynajmniej trzy tygodnie i gdzie przeprowadzono czyszczenie i dezynfekcję;

iii)

zostają umieszczone w kurnikach, gdzie przeprowadzono czyszczenie i dezynfekcję zgodnie z instrukcjami właściwych władz ;

Poprawka 113

Załącznik IX, punkt 3, litera b) podpunkt ii)

ii) zostają umieszczone w kurnikach, gdzie:

ii)

zostają umieszczone w kurnikach, gdzie czyszczenie i dezynfekcja zostały wykonane zgodnie z instrukcjami właściwych władz;

żaden drób nie był trzymany przez przynajmniej trzy tygodnie; oraz

czyszczenie i dezynfekcja zostały wykonane zgodnie z instrukcjami właściwych władz;

 

Poprawka 114

Załącznik IX, punkt 4, litera b) podpunkt iii)

iii)

zostają umieszczone w kurnikach, gdzie:

żaden drób nie był trzymany przez przynajmniej trzy tygodnie; oraz

czyszczenie i dezynfekcja zostały wykonane zgodnie z instrukcjami właściwych władz;

skreślony

Poprawka 115

Załącznik IX, punkt 4, litera c) podpunkt iii)

iii)

zostają umieszczone w kurnikach, gdzie żaden drób nie był trzymany przez przynajmniej trzy tygodnie i gdzie przeprowadzono czyszczenie i dezynfekcję;

skreślony

Poprawka 116

Załącznik X, zdanie wprowadzające

Plany interwencyjne spełniają co najmniej następujące kryteria:

Plany interwencyjne są poparte naukowo i opierają się na ocenie ryzyka, istnieją dla nich wystarczające fundusze oraz spełniają co najmniej następujące kryteria:

Poprawka 117

Załącznik X, punkt 4 a (nowy)

 

4a. Właściwe władze muszą przeprowadzić ocenę wpływu socjoekonomicznego skutków planu interwencyjnego dla szeroko pojętej gospodarki wiejskiej.

Poprawka 118

Załącznik X, punkt 13

13. Należy umożliwić bliską współpracę pomiędzy właściwymi władzami weterynaryjnymi, zdrowia publicznego i sektora ochrony środowiska;

13. Należy umożliwić bliską współpracę pomiędzy właściwymi władzami weterynaryjnymi, zdrowia publicznego i sektora ochrony środowiska, w szczególności w celu zapewnienia właściwej informacji o zagrożeniu farmerom, osobom zatrudnionym w sektorze drobiarskim i opinii publicznej ;


(1)  Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.

(2)   Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str. 1.

P6_TA(2005)0456

Wydatki w dziedzinie weterynarii *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (COM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0171) (1),

uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0196/2005),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0326/2005),

1.

zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.

zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.

występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeśli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

5.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) Zważywszy, że dyrektywa xxx została przyjęta, należy zmienić decyzję 90/424/EWG tak, aby pomoc finansowa Wspólnoty mogła być również przyznawana na środki eliminowania wprowadzone w życie przez Państwa Członkowskie w celu zwalczania wirusów grypy ptaków o niskiej zjadliwości, które następnie mogą mutować w wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(4) Zważywszy, że dyrektywa 2005/.../WE została przyjęta, należy zmienić decyzję 90/424/EWG tak, aby pomoc finansowa Wspólnoty mogła być również przyznawana na środki eliminowania wprowadzone w życie przez Państwa Członkowskie w celu zwalczania wirusów grypy ptaków o niskiej zjadliwości, które następnie mogą mutować w wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ze względu na powyższe ryzyko mutacji, jest wskazane, aby zapewnić ten sam poziom pomocy Wspólnoty dla przypadków ptasiej grypy zarówno o wysokiej (HPAI,) jak i niskiej (LPAI) zjadliwości

Poprawka 2

PUNKT 5 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(5a) Skutki, jakie może pociągnąć za sobą epidemia ptasiej grypy dla zdrowia publicznego, nakazują położenie większego nacisku na działania prewencyjne i monitoringowe począwszy od wyznaczenia stref ryzyka w każdym kraju oraz na przeprowadzanie systematycznej comiesięcznej kontroli serologicznej w ww. strefach, przekazując wyniki osobom bezpośrednio odpowiedzialnym.

Poprawka 3

PUNKT 5 B PREAMBUŁY (nowy)

 

(5b) W trybie pilnym powinny zostać podjęte kroki wspierające rozwój badań naukowych nad doustną szczepionką dla różnych przypadków i jej stosowanie w razie konieczności.

Poprawka 4

ARTYKUŁ 1 PUNKT - 1 (nowy)

Artykuł 1, akapity 2a, 2b, 2c (nowe) (decyzja 90/424/EWG)

 

- 1)

W art. 1, po ust. 2, dodaje się następujące akapity:

Z uwagi na to, że przepisy budżetowe prawdopodobnie nie są wystarczające w przypadku pojawienia się nowej epidemii, Komisja rozpatrzy ustanowienie europejskiego funduszu zdrowia zwierząt. Fundusz ten mógłby pokrywać koszty wystąpienia ognisk zwierzęcych chorób zakaźnych. Wkłady finansowe do tego funduszu mogliby wnosić hodowcy, a także inne dotknięte tym zagrożeniem wewnątrz Unii Europejskiej osoby i przedsiębiorstwa.

Komisja opracuje wniosek dotyczący harmonizacji podziału kosztów związanych z ogniskami zwierzęcych chorób zakaźnych pomiędzy sektor rolny a rządy wewnątrz Państw Członkowskich.

Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2759/75) (2),(EWG) nr 2771/75 (3), (EWG) nr 2777/75 (4), (WE) nr 1254/1999 (5), (WE) nr 1255/1999 (6) i (WE) nr 2529/2001 (7) dotyczące wyjątkowych środków wsparcia rynku są wprowadzane zgodnie ze zmienioną decyzją Rady 90/424/EWG.

Poprawka 5

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 B)

Artykuł 3, ustęp 2, tiret pierwsze (decyzja 90/424/EWG)

„ubój zwierząt gatunków podatnych, które zachorowały, są zakażone lub podejrzane o zachorowanie lub zakażenie oraz ich zniszczenie i w przypadku ptasiej grypy zniszczenie jaj,”

„ubój zwierząt gatunków podatnych, które zachorowały, są zakażone lub podejrzane o zachorowanie lub zakażenie oraz ich zniszczenie i w przypadku ptasiej grypy zniszczenie jaj oraz utrata wartości w przypadku, gdy dla jaj lub drobiu znaleziono inne przeznaczenie, jeśli dochód z niego jest niższy od normalnej wartości jaj lub drobiu ,”

Poprawka 6

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 3 a, ustęp 1 (decyzja 90/424/EWG)

1. Niniejszy artykuł stosuje się w przypadku wystąpienia ptasiej grypy na terytorium Państwa Członkowskiego.

1. Niniejszy artykuł stosuje się w przypadku wystąpienia ptasiej grypy na terytorium Państwa Członkowskiego ; dotyczy on również wspólnotowego wsparcia dla działań służących zapobieganiu, współpracy oraz pomocy technicznej dla krajów trzecich;

Poprawka 7

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 3 a, ustęp 2 (decyzja 90/424/EWG)

2. Zainteresowane Państwo Członkowskie otrzymuje wkład finansowy ze strony Wspólnoty na zwalczanie ptasiej grypy, jeżeli minimalne środki kontroli ustanowione w dyrektywie xxx zostały w pełni i skutecznie wdrożone zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi, a także, w przypadku zabijania zwierząt gatunków podatnych, które zachorowały, są zakażone lub podejrzane o zachorowanie lub zakażenie, jeżeli właściciele zwierząt otrzymali szybkie i właściwe odszkodowania.

2. Zainteresowane Państwo Członkowskie otrzymuje wkład finansowy ze strony Wspólnoty na zwalczanie ptasiej grypy, jeżeli minimalne środki kontroli ustanowione w dyrektywie xxx zostały w pełni i skutecznie wdrożone zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi, a także, w przypadku zabijania zwierząt gatunków podatnych, niszczenia jaj oraz utraty wartości w przypadku, gdy dla jaj lub drobiu znaleziono inne przeznaczenie, jeśli dochód z niego jest niższy od ich normalnej wartości, i które zachorowały, są zakażone lub podejrzane o zachorowanie lub zakażenie, jeżeli właściciele zwierząt otrzymali szybkie i właściwe odszkodowania. Oznacza to między innymi, że podczas przyznawania odszkodowania należy stosować rozróżnienie pomiędzy różnymi rodzajami jaj.

Poprawka 8

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 3 a, ustęp 2 a (nowy) (decyzja 90/424/EWG)

 

2a. Państwa Członkowskie korzystają ze wsparcia Wspólnoty przeznaczonego na rozwój systemu obserwacji/monitoringu choroby, w tym analizy laboratoryjne i badania naukowe nad odpowiednimi szczepionkami, organizację prac badawczych i spotkań ekspertów, wprowadzenie działań informacyjnych oraz wydawanie publikacji oraz wszelkie działania zmierzające do oceny wpływu przemieszczania się ptaków wędrownych na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych w Europie oraz do zapewnienia obserwacji ich szlaków migracyjnych.

Poprawka 9

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 3 a, ustęp 3, tiret pierwsze (decyzja 90/424/EWG)

w przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków 50 % i w przypadku grypy ptaków o niskiej zjadliwości 30 % kosztów poniesionych przez Państwo Członkowskie na odszkodowania dla hodowców z tytułu kosztów uboju i zniszczenia zwierząt, zniszczenia produktów zwierzęcych, czyszczenia i dezynfekcji gospodarstw i wyposażenia, zniszczenia zakażonych pasz oraz na zniszczenie skażonego sprzętu, który nie może być poddany dezynfekcji,

w przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków 50 % i w przypadku grypy ptaków o niskiej zjadliwości również 50 % kosztów poniesionych przez Państwo Członkowskie na odszkodowania dla hodowców z tytułu kosztów uboju i zniszczenia zwierząt, zniszczenia produktów zwierzęcych, utraty wartości w przypadku, gdy dla jaj lub drobiu znaleziono inne przeznaczenie, jeśli dochód z niego jest niższy od ich normalnej wartości, czyszczenia i dezynfekcji gospodarstw i wyposażenia, zniszczenia zakażonych pasz oraz na zniszczenie skażonego sprzętu, który nie może być poddany dezynfekcji,

Poprawka 10

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 3 a, ustęp 3, tiret drugie a) (nowe) (decyzja 90/424/EWG)

 

— 100 % kosztów szczepienia

Poprawka 11

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 3 a, ustęp 3 a (nowy) (decyzja 90/424/EWG)

 

3a. Wspólnota wspiera również rozwój działań służących współpracy oraz pomocy technicznej dla krajów trzecich, w szczególności krajów azjatyckich, tak aby zapewnić wykrywanie oraz zapobieganie ptasiej grypie w krajach, z których się ona wywodzi.


(1)  Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

(2)   Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75) z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (Dz.U.L 282 z 1.11.1975, str. 1).

(3)   Rozporządzenie Rady,(EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49).

(4)   Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77).

(5)   Rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (Dz.U. L 160 z 26.6.1999,str. 21).

(6)   Rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48).

(7)   Rozporządzenie Rady (WE) nr 2529/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku (Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 3).

P6_TA(2005)0457

Euro (ramy prawne rozszerzenia strefy euro) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (COM(2005) 0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0357) (1),

po konsultacji Parlamentu przez Radę zgodnie z Traktatem WE (C6-0374/2005),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0329/2005),

1.

zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.

zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.

występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeśli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

5.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

PUNKT 3 A PREAMBUŁY (nowy)

 

3a) Należy sporządzić listę Państw Członkowskich uczestniczących, która może zostać rozszerzona w przypadku, gdy nowe Państwa Członkowskie przyjmą za narodową walutę euro.

Poprawka 2

PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) W przypadku, gdy Państwo Członkowskie nie uzna okresu przejściowego za konieczny, z dniem przyjęcia euro banknoty i monety denominowane w euro staną się prawnym środkiem płatniczym w tym Państwie Członkowskim. Takim Państwom Członkowskim należy jednak umożliwić zastosowanie jednorocznego okresu stopniowego wycofywania, w trakcie którego w nowych instrumentach prawnych nadal wolno będzie czynić odniesienia do jednostki waluty krajowej Podmiotom aktywnym gospodarczo w takich Państwach Członkowskich da to więcej czasu na przygotowanie się do wprowadzenia euro i tym samym ułatwi proces przechodzenia z waluty krajowej na euro.

(5) Okres przejściowy może zostać zredukowany do zera, w przypadku, gdy Państwo Członkowskie uzna, że dłuższy okres przejściowy nie jest konieczny. W tym wypadku , z dniem przyjęcia euro, banknoty i monety denominowane w euro staną się prawnym środkiem płatniczym w tym Państwie Członkowskim. Takim Państwom Członkowskim należy jednak umożliwić zastosowanie jednorocznego okresu stopniowego wycofywania, w trakcie którego w nowych instrumentach prawnych nadal wolno będzie czynić odniesienia do jednostki waluty krajowej Podmiotom aktywnym gospodarczo w takich Państwach Członkowskich da to więcej czasu na przygotowanie się do wprowadzenia euro i tym samym ułatwi proces przechodzenia z waluty krajowej na euro.

Poprawka 3

PUNKT 5 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(5a) Państwa, które w przyszłości przystąpią do strefy euro, powinny, z odpowiednim wyprzedzeniem, opracować krajowy plan wprowadzenia do obiegu banknotów i monet denominowanych w euro oraz wycofania starych krajowych banknotów i monet. Powinny też opracować zrównoważoną i aktywną strategię komunikacyjną skierowaną do obywateli, przedsiębiorstw, klientów i dostawców. W ramach tych planów powinno zostać też przewidziane przygotowanie strategii podwójnego znakowania cen i kwot wyrażonych zarówno w euro, jaki i jednostce waluty narodowej. Strategia ta powinna rozpocząć się odpowiednio wcześnie przed datą wprowadzenia zmiany waluty oraz trwać odpowiednio długo po zmianie, aby zapewnić obywatelom wystarczający okres czasu na dostosowanie się do niej.

Poprawka 4

PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Od banków należy wymagać wymiany banknotów i monet denominowanych w jednostce waluty krajowej na banknoty i monety denominowane w euro bez jakichkolwiek opłat w fazie podwójnego obiegu, z zastrzeżeniem określonych pułapów.

(6) Od banków należy wymagać wymiany banknotów i monet denominowanych w jednostce waluty krajowej na banknoty i monety denominowane w euro, bez jakichkolwiek opłat, nie dłużej, niż przez trzy miesiące po zakończeniu podwójnego obiegu, z zastrzeżeniem określonych pułapów.

Poprawka 5

ARTYKUŁ 1, PUNKT 1

Artykuł 1, litera (h) (rozporządzenie (WE) Nr 974/98)

(h)

„okres przejściowy” oznacza okres rozpoczynający się o godz. 00.00 w dniu wprowadzenia euro i trwający do godz. 00.00 w dniu wymiany środków pieniężnych;

(h)

„okres przejściowy” oznacza okres , nie przekraczający jednego roku, rozpoczynający się o godz. 00.00 w dniu wprowadzenia euro i trwający do godz. 00.00 w dniu wymiany środków pieniężnych;

Poprawka 6

ARTYKUŁ 1, PUNKT 8, LITERA (A)

Artykuł 15, ustęp 1 i 2 (rozporządzenie (WE) Nr 974/98)

(a)

W ust. 1 i 2 słowa „po zakończeniu okresu przejściowego” zastępuje się słowami „od dnia wymiany środków pieniężnych”;

(a)

W ust. 1 i 2 słowa „po zakończeniu okresu przejściowego” zastępuje się słowami „od dnia wymiany środków pieniężnych”. W ustępie pierwszym między słowami „najpóźniej” a „ten okres” oraz na końcu ustępu drugiego dodaje się słowa „w Państwach Członkowskich uczestniczących, przyjmujących euro po 1 stycznia 2002 r., ten okres trwa maksymalnie dwa miesiące”.

Poprawka 7

ARTYKUŁ 1, PUNKT 8, LITERA (B)

Artykuł 15, ustęp 3, akapit 1 (rozporządzenie (WE) Nr 974/98)

W okresie, o którym mowa w ust. 1 , banki w uczestniczących Państwach Członkowskich przyjmujących euro po dniu 1 stycznia 2002 r.wymienią banknoty i monety denominowane w walucie krajowej będące w posiadaniu klientów tych banków na banknoty i monety denominowane w euro bez opłat i ograniczeń do pułapu ustalonego w prawie krajowym. Banki mogą wymagać zawiadomienia, jeśli kwota przeznaczona do wymiany przekracza pułap określony przez bank jako przypadający na gospodarstwo domowe.

3. W okresie nie przekraczającym trzech miesięcy po zakończeniu podwójnego obiegu, banki w uczestniczących Państwach Członkowskich przyjmujących euro po dniu 1 stycznia 2002 r.wymieniają banknoty i monety denominowane w walucie krajowej będące w posiadaniu klientów tych banków na banknoty i monety denominowane w euro bez opłat i ograniczeń do pułapu ustalonego w prawie krajowym. Banki mogą wymagać zawiadomienia, jeśli kwota przeznaczona do wymiany przekracza pułap określony przez bank jako przypadający na gospodarstwo domowe.


(1)  Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0458

Zmiana wspólnego systemu podatku VAT w zakresie okresu stosowania minimalnej stawki standardowej *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG dotyczącą wspólnego systemu podatku VAT w zakresie okresu stosowania minimalnej stawki standardowej (COM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0136) (1),

uwzględniając art. 93 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0113/2005),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0323/2005);

1.

zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.

zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

ARTYKUŁ 1

Artykuł 12, ustęp 3, litera a) akapit pierwszy (dyrektywa 77/388/EWG)

a)

Stawka standardowa podatku od wartości dodanej ustalana jest przez każde Państwo Członkowskie jako procent podstawy opodatkowania i jest jednakowa dla dostawy towarów oraz świadczenia usług. Począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. stawka standardowa nie może być niższa niż 15 %.

a)

Stawka standardowa podatku od wartości dodanej ustalana jest przez każde Państwo Członkowskie jako procent podstawy opodatkowania i jest jednakowa dla dostawy towarów oraz świadczenia usług. Począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. stawka standardowa nie może być niższa niż 15 % ani wyższa niż 25 % .

Poprawka 2

ARTYKUŁ 3 A (nowy)

 

Artykuł 3a

Komisja dokonuje ogólnej oceny makroekonomicznych skutków ukrytych i standardowych stawek podatku VAT oraz związanych z nimi skutków w zakresie wpływów do budżetu Państw Członkowskich do dnia 1 stycznia 2007 r

Powyższa ocena zwraca szczególną uwagę na przyznawanie Państwom Członkowskim tych samych możliwości stosowania obniżonych stawek podatku VAT od towarów i usług.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0459

Zasady zwrotu podatku VAT podatnikom mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego Dyrektywy Rady określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku VAT, przewidzianego w dyrektywie 77/388/EWG, podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju, lecz mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim (COM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0728) (1),

uwzględniając art. 93 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0251/2005),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0324/2005),

1.

zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.

zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

Artykuł 7, ustęp 1

1. Państwo Członkowskie, w którym naliczono podatek od wartości dodanej podejmie decyzję dotyczącą wniosku o refundację i poinformuje o niej wnioskodawcę w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku

1. Państwo Członkowskie, w którym naliczono podatek od wartości dodanej podejmie decyzję dotyczącą wniosku o refundację i poinformuje o niej wnioskodawcę w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku. Państwo Członkowskie siedziby powiadamia Państwo Członkowskie zwrotu w przypadku, gdy podatnik składa wniosek o zwrot podatku VAT do właściwej władzy podatkowej.

Poprawka 2

Artykuł 7, ustęp 1, akapit 1 a (nowy)

 

Okres trzech miesięcy rozpoczyna się od daty otrzymania przez władzę podatkową Państwa Członkowskiego zwrotu danych elektronicznych na temat zwrotu, przekazanych przez władzę podatkową Państwa Członkowskiego siedziby, a dotyczących zainteresowanego podatnika, który automatycznie zostaje o tym powiadomiony.

Poprawka 3

Artykuł 7, ustęp 3, akapit 2 a (nowy)

 

Termin dokonania transferu refundacji wynosi jeden tydzień począwszy od wygaśnięcia trzymiesięcznego okresu, przeidzianego na podjęcie decyzji.

Poprawka 4

Artykuł 7, ustęp 4, akapit 1

4. W szczególnych przypadkach, Państwo Członkowskie, w którym został naliczony podatek od wartości dodanej może zażądać dodatkowych informacji w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku. Po upływie tego terminu, nie można żądać żadnych dodatkowych informacji.

4. Termin określenia, czy podatnik jest uprawniony do refundacji, może zostać przedłużony, jeżeli władza podatkowa Państwa Członkowskiego zwrotu złoży wniosek o dalsze dochodzenie. Jednakże okres pomiędzy datą złożenia wniosku o refundację a datą transferu refundacji nie może przekraczać czterech miesięcy.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0460

Europejskie agencje regulacyjne

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu Komisji w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji (COM(2005)0059),

uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 stycznia 2004 w sprawie komunikatu Komisji „Ramy prawne dla europejskich agencji regulacyjnych” (1),

uwzględniając przyjętą na Konferencji Międzyrządowej w Nicei deklarację w sprawie art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dotyczącego zobowiązania organów Wspólnoty do lojalnej współpracy,

uwzględniając opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wniosku zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1210/90 w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego,

uwzględniając pytanie wymagające odpowiedzi ustnej wystosowane wspólnie przez Komisję Spraw Konstytucyjnych i Komisję Budżetową do Rady oraz odpowiedź Rady udzieloną na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2005 r.,

uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.

mając na uwadze, że stwierdzenia, które zawarł w swojej rezolucji z dnia 13 stycznia 2004 r., zasadniczo nadal obowiązują; zważywszy, że zwłaszcza racjonalizacja i uproszczenie struktury dotychczasowych i przyszłych agencji są nieodzowne dla zachowania jasności, przejrzystości i bezpieczeństwa prawnego, lecz również wobec perspektywy Unii tworzonej przez 25 i więcej Państw Członkowskich, oraz że proces tworzenia nowych agencji wymaga oceny z zastosowaniem najsurowszych kryteriów, między inymi, w odniesieniu do celowości i zasadności ich działalności,

B.

mając na uwadze, że Komisja przedkładając swój projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego, działała stosownie do wystosowanego przez Parlament wezwania, aby przed zatwierdzeniem rozporządzenia ramowego zawrzeć porozumienie międzyinstytucjonalne ustalające jednoznacznie odnośne wspólne wytyczne,

C.

mając na uwadze, że powyższa deklaracja w sprawie art. 10 Traktatu stanowi, że Parlament Europejski, Rada i Komisja mogą zawierać porozumienia międzyinstytucjonalne, jeżeli w ramach ich zobowiązania do lojalnej współpracy zachodzi konieczność podjęcia działań mających na celu ułatwienie stosowania postanowień Traktatu,

1.

z zadowoleniem przyjmuje fakt przedłożenia projektu przez Komisję;

2.

ubolewa, że Rada nie wyraża chęci do rozpoczęcia negocjacji nad zawarciem porozumienia w oparciu o projekt Komisji;

3.

wzywa Komisję do kontynuowania zabiegów mających spowodować zmianę stanowiska Rady w tej kwestii;

4.

zwraca uwagę, że rozpatrywanie zgłaszanych w przyszłości projektów dot. utworzenia agencji odbywać się będzie w szczególności w oparciu o następujące zasady: