ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 172

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
25 lipca 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Rada

2006/C 172/1

Konkluzje Rady w sprawie europejskiego wskaźnika kompetencji językowych

1

 

Komisja

2006/C 172/2

Kursy walutowe euro

4

2006/C 172/3

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

5

2006/C 172/4

Zaproszenie do zgłaszania uwag na temat projektu rozporządzenia Komisji

6

2006/C 172/5

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw ( 1 )

8

2006/C 172/6

Zawiadomienie dotyczące środków wyrównawczych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została indywidualna stawka cła wyrównawczego

21

2006/C 172/7

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

22

2006/C 172/8

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

23

 

III   Powiadomienia

 

Komisja

2006/C 172/9

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach wieloletniego programu wspólnotowego mającego na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie (program eContentplus) ( 1 )

24

2006/C 172/0

Zaproszenie do składania wniosków — Wspólny unijny program sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów

26

2006/C 172/1

Zaproszenie do składania wniosków — Wspólny unijny program sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów

34

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Informacje

Rada

25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/1


Konkluzje Rady w sprawie europejskiego wskaźnika kompetencji językowych

(2006/C 172/01)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

mając na uwadze:

cel strategiczny postawiony Unii Europejskiej podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach 23-24 marca 2000 r. i potwierdzony podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Sztokholmie w dniach 23-24 marca 2001 r., by UE „stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie opartą na wiedzy, zdolną do utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego, z większą liczbą lepszych miejsc pracy oraz o większej spójności społecznej”;

upoważnienie Rady ds. Edukacji przez Radę Europejską podczas posiedzenia w Lizbonie do podjęcia ogólnej refleksji nad konkretnymi przyszłymi celami systemów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych trosk i priorytetów, a zarazem z poszanowaniem różnorodności tych systemów w poszczególnych krajach  (1);

rezolucję Rady z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie wspierania różnorodności językowej i nauki języków obcych (2), w której podkreślono między innymi, że:

znajomość języków obcych jest jedną z podstawowych umiejętności, które powinien posiąść każdy obywatel w celu skutecznego udziału w europejskim społeczeństwie wiedzy, a zatem sprzyja zarówno integracji, jak i spójności społecznej oraz że

wszystkie języki Europy z punktu widzenia kultury są sobie równe pod względem wartości i pozycji i są integralną częścią europejskiej kultury i cywilizacji,

i w której zachęcono państwa członkowskie do ustanowienia systemów potwierdzania kompetencji w zakresie znajomości języków obcych na podstawie europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, opracowanego przez Radę Europy;

konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie w dniach 15-16 marca 2002 r. (3), w których:

zatwierdzono szczegółowy program dalszych prac służących realizacji celów systemów edukacji i szkoleń (4),

wezwano do dalszych działań na rzecz podnoszenia poziomu podstawowych umiejętności, w szczególności przez zapewnienie nauczania co najmniej dwóch języków obcych od bardzo młodego wieku, i

wezwano do stworzenia w 2003 r. wskaźnika kompetencji językowych;

konkluzje Rady z maja 2005 r. dotyczące nowych wskaźników w dziedzinie edukacji i szkoleń (5);

komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Europejski wskaźnik kompetencji językowych (6);

projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie (7), określającego umiejętność komunikacji w języku obcym jako kluczową;

komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany „Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności (8),

POTWIERDZA, że

umiejętność posługiwania się językami obcymi nie tylko sprzyja wzajemnemu zrozumieniu między narodami, lecz także jest podstawowym warunkiem mobilności siły roboczej i przyczynia się do wzrostu konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej;

okresowe monitorowanie wyników i postępów przez użycie wskaźników i kryteriów odniesienia stanowi zasadniczą część procesu lizbońskiego i pozwala wskazać wzory, które mogą posłużyć jako strategiczne wytyczne w zakresie zarówno krótko-, jak i długoterminowych środków wchodzących w skład programu prac „Edukacja i szkolenia 2010”;

UZNAJE, że

potrzebne są środki zaradcze wobec obecnego braku rzetelnych danych porównawczych o wynikach nauczania i uczenia się języków obcych;

środki takie muszą opierać się na uzyskiwaniu danych przy użyciu obiektywnych testów umiejętności językowych, opracowanych i przeprowadzanych w sposób zapewniający rzetelność, dokładność i wiarygodność tych danych;

dane takie mogą ułatwić określanie i rozpowszechnianie wzorów w dziedzinie polityki nauczania języków i metod nauczania języków poprzez intensyfikację wymiany informacji i doświadczeń;

państwa członkowskie potrzebują jaśniejszego obrazu ustaleń praktycznych i finansowych, które będą musiały poczynić w celu wdrożenia europejskiego wskaźnika kompetencji językowych;

PODKREŚLA, że

wskaźnik powinien zostać opracowany z pełnym poszanowaniem odpowiedzialności państw członkowskich za organizację własnych systemów edukacji i w sposób nienakładający nieuzasadnionych obciążeń administracyjnych lub finansowych na zainteresowane organizacje i instytucje;

metoda gromadzenia danych powinna uwzględniać wcześniejsze prace w tej dziedzinie na szczeblu międzynarodowym, szczeblu Unii i państw członkowskich, i powinna ona zostać opracowana i wprowadzona w sposób racjonalny pod względem kosztów;

europejski wskaźnik kompetencji językowych (EILC) powinien zostać wprowadzony jak najszybciej według następujących kryteriów:

należy gromadzić dane na temat kompetencji w zakresie języków nauczanych jako pierwszy i drugi język obcy:

z wykorzystaniem jednakowego zestawu testów przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie uczniów w każdym państwie członkowskim;

dla reprezentatywnej próby uczniów kończących edukację i szkolenia na poziomie 2 według międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji (ISCED);

jeżeli drugi język obcy nie jest nauczany przed ukończeniem kształcenia na poziomie 2 wg ISCED, państwa członkowskie mogą w pierwszym etapie gromadzenia danych zdecydować, że będą gromadzić dane dotyczące znajomości drugiego języka obcego wśród uczniów kształcących się na poziomie 3 wg ISCED;

dla tych języków, dla których istnieje odpowiednia reprezentatywna próba uczniów w danym państwie członkowskim;

ocena testów powinna opierać się na skalach stosowanych w ramach europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (9);

jako że poszanowanie różnorodności językowej jest kluczową wartością Unii Europejskiej, wskaźnik powinien zostać opracowany na podstawie danych dotyczących znajomości wszystkich urzędowych języków Unii Europejskiej nauczanych w Unii jako język obcy; ze względów praktycznych jednak w pierwszym etapie gromadzenia danych należałoby przygotować testy z tych urzędowych języków Unii Europejskiej, które są najpowszechniej nauczane w państwach członkowskich, ponieważ zapewnia to możliwość przeprowadzenia testów na wystarczająco licznej próbie uczniów;

państwa członkowskie same określają, których z tych języków urzędowych mają dotyczyć testy;

wskaźnik powinien oceniać kompetencje w zakresie czterech sprawności produktywnych i receptywnych; ze względów praktycznych jednak w pierwszym etapie gromadzenia danych należałoby przygotować testy dotyczące trzech sprawności językowych, które najłatwiej ocenić (tj. rozumienia tekstów mówionych, rozumienia tekstów pisanych oraz pisania);

należy udostępnić metodykę przeprowadzania testów tym państwom członkowskim, które pragną ją wykorzystać do opracowania własnych testów sprawdzających znajomość innych języków;

należy również gromadzić odpowiednie dane kontekstowe ułatwiające ocenę czynników mających wpływ na wyniki;

ZACHĘCA Komisję do:

utworzenia, przy najbliższej okazji, komitetu konsultacyjnego („komitetu konsultacyjnego ds. EILC”) złożonego z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich i jednego przedstawiciela Rady Europy; komitet będzie miał za zadanie doradzać Komisji w kwestiach technicznych, takich jak:

specyfikacja przetargu na opracowanie narzędzi do testowania;

ocena pracy wykonawcy;

właściwe ustalenia, standardy i protokoły techniczne stosowane przez państwa członkowskie przy gromadzeniu danych, uwzględniając przy tym potrzebę uniknięcia nakładania na państwa członkowskie nieuzasadnionych obciążeń administracyjnych lub finansowych;

powierzenia temu komitetowi, w celu wsparcia państw członkowskich w określaniu skutków organizacyjnych i skutków w zakresie zasobów, wstępnego zadania przygotowania harmonogramu prac oraz bardziej szczegółowego opisu tworzenia i przeprowadzenia testów, w tym:

wielkości próby;

preferowanej metody testowania oraz

preferowanych ustaleń dotyczących przeprowadzania testów, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzania testów w formie elektronicznej;

minimalnej wielkości próby, na podstawie której należy określić, czy państwom członkowskim dostępny będzie test z danego języka;

przedstawienia Radzie przed końcem 2006 r. pisemnego sprawozdania na temat postępów prac, a także w stosownych przypadkach, na temat wszelkich pozostałych kwestii;

WZYWA państwa członkowskie:

do podjęcia wszelkich działań koniecznych do poczynienia postępów w tworzeniu EILC.


(1)  Dok. SN 100/1/00 REV 1, pkt 27.

(2)  Dz.U. C 50 z 23.2.2002, str. 1.

(3)  SN 100/1/02 REV 1.

(4)  przyjęty przez Radę ds. Edukacji w dniu 14 lutego 2002 r. (Dz.U. C 142 z 14.6.2002, str. 1).

(5)  Dz.U. C 141 z 10.6.2005, str. 7.

(6)  Dok. 11704/05 — COM(2005) 356 wersja ostateczna.

(7)  Dok. 13425/05 — COM(2005) 548 wersja ostateczna.

(8)  Dok. 14908/05 — COM(2005) 596 wersja ostateczna.

(9)  „Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment” (Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocena), opracowany przez Radę Europy.


Komisja

25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/4


Kursy walutowe euro (1)

24 lipca 2006

(2006/C 172/02)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2633

JPY

Jen

147,32

DKK

Korona duńska

7,4604

GBP

Funt szterling

0,68160

SEK

Korona szwedzka

9,2595

CHF

Frank szwajcarski

1,5746

ISK

Korona islandzka

93,48

NOK

Korona norweska

7,9540

BGN

Lew

1,9558

CYP

Funt cypryjski

0,5750

CZK

Korona czeska

28,435

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

276,06

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6960

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

3,9433

RON

Lej rumuński

3,5640

SIT

Tolar słoweński

239,65

SKK

Korona słowacka

38,385

TRY

Lir turecki

1,9600

AUD

Dolar australijski

1,6773

CAD

Dolar kanadyjski

1,4405

HKD

Dolar hong kong

9,8256

NZD

Dolar nowozelandzki

2,0321

SGD

Dolar singapurski

2,0025

KRW

Won

1 202,41

ZAR

Rand

8,9041

CNY

Juan renminbi

10,0868

HRK

Kuna chorwacka

7,2540

IDR

Rupia indonezyjska

11 603,41

MYR

Ringgit malezyjski

4,667

PHP

Peso filipińskie

65,875

RUB

Rubel rosyjski

34,0175

THB

Bat tajlandzki

48,030


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/5


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2006/C 172/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 13 lipca 2006 r. Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, zgodne z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), w wyniku której przedsiębiorstwa Fogeca Multiauto S.A. („Fogeca”, Portugalia) i Mapfre Mutualidad de Seguros („Mapfre”, Hiszpania) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad spółką typu joint venture („JV”, Hiszpania) w drodze zakupu udziałów w nowo tworzonym przedsiębiorstwie stanowiącym spółkę joint venture.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Fogeca: montaż pojazdów, produkcja części samochodowych, sprzedaż detaliczna pojazdów i części zapasowych,

w przypadku Mapfre: ubezpieczenia, usługi finansowe,

w przypadku JV: sprzedaż detaliczna samochodów i obsługa po sprzedaży, ubezpieczenia motoryzacyjne, zarządzanie nieruchomościami (w Hiszpanii).

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2)sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tymże obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/6


Zaproszenie do zgłaszania uwag na temat projektu rozporządzenia Komisji

(2006/C 172/04)

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie jednego miesiąca od daty opublikowania niniejszego projektu rozporządzenia. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Consultation on the prolongation of certain block exemption regulations (HT 364)

State aid Registry

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 296 12 42

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Projekt rozporządzenia Komisji (WE) nr …/...

z dnia […]

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1)

oraz w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) pkt i), ii), iv) oraz lit. b),

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia (2),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (3), rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (4) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy szkoleniowej (5) wygasną dnia 31 grudnia 2006 r. W Planie działań w zakresie pomocy państwa (6) Komisja zaproponowała scalenie tych rozporządzeń w jedno rozporządzenie o wyłączeniu grupowym i ewentualnie dodanie innych obszarów, o których mowa w art. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98.

(2)

Treść przyszłego rozporządzenia o wyłączeniu grupowym uzależniona jest w szczególności od wyników konsultacji publicznych zainicjowanych Planem działań w zakresie pomocy państwa oraz dokumentem konsultacyjnym Komisji w sprawie pomocy państwa na rzecz innowacji (7). Konieczne jest także odbycie rozmów z przedstawicielami państw członkowskich w celu określenia kategorii pomocy, które mogą być uznane za zgodne z traktatem. W celu kontynuowania bieżących konsultacji i analiz ich wyników właściwe jest przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzeń: (WE) nr 2204/2002, (WE) 70/2001 oraz (WE) 68/2001 do końca 2007 r.

(3)

Rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 68/2001 oraz (WE) nr 70/2001 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Pomocy Państwa;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 8 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 68/2001 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.”

Artykuł 2

Artykuł 10 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 70/2001 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.”

Artykuł 3

Artykuł 11 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 2204/2002 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.”

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia […] r.

W imieniu Komisji

[…]

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 142 z 14.5.1998, str. 1.

(2)  Dz.U. …

(3)  Dz.U. L 337 z 13.12.2002, str. 3.

(4)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 364/2004 (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 22).

(5)  Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 20. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 363/2004 (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 20).

(6)  COM (2005) 0107 wersja ostateczna.

(7)  COM (2005) 0436 wersja ostateczna.


25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/8


Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(2006/C 172/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy

XS 54/04

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Emilia — Romagna

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Rozwój laboratoriów przemysłowych

Podstawa prawna

Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori industriali»

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna

3 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

 

Data realizacji

20.1.2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2005 r.

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

 

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Regione Emilia — Romagna

Adres:

Via Aldo Moro 52

I-40127 Bologna

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

 

Nie


Numer pomocy

XS 68/05

Państwo członkowskie

Łotwa

Region

Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Pożyczki dla dynamicznie rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw

Podstawa prawna

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota pomocy (gwarantowane pożyczki)

20 mln LVL (1) (28,457 mln EUR)

Całkowita kwota roczna pomocy — średnia kwota pożyczek przyznanych w ciągu roku

3 mln LVL (4,268 mln EUR)

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

Nie więcej niż 15 %

 

Data realizacji

1 lipca 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do dnia 31 grudnia 2019 r.

Jeśli warunki programu pomocy przestaną być zgodne z przepisami dotyczącymi kontroli pomocy w przedsiębiorstwach, zostanie przeprowadzony przegląd warunków przyznawania pomocy w ramach programu pomocy, zgodnie z art. 88 ust. 1 traktatu WE

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

 

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Tak

z wyjątkiem:

 

produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu towarów, o których mowa w załączniku I do traktatu WE

X

pośrednictwa finansowego i ubezpieczenia

X

gier hazardowych

X

produkcji i dostaw broni oraz handlu bronią

X

produkcji tytoniu i wyspecjalizowanego handlu tytoniem

X

wydobycia węgla

X

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Spółka akcyjna skarbu państwa „Latvijas Hipotçku un zemes banka”

Adres:

Doma laukumā 4

LV-1977 Rīgā

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak

 


Numer pomocy

XS 69/05

Państwo członkowskie

Łotwa

Region

Łotwa

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Pożyczki (w tym mikrokredyty) na zakładanie przedsiębiorstw

Podstawa prawna

Vienotais programmdokuments

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota pomocy

10,665 mln LVL (15,175 (2) mln EUR)

w tym:

 

w roku 2005: 5,333 mln LVL (7,588 mln EUR)

 

w roku 2007: 5,332 mln LVL (7,586 mln EUR)

Dodatkowe środki zabezpieczone gwarancją państwową:

10,665 mln LVL (15,175 mln EUR)

Całkowita roczna kwota pomocy — średnia kwota pomocy przyznawanej rocznie

3 mln LVL (4,268 mln EUR)

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 oraz art. 5 rozporządzenia

Tak

maksymalnie 15 %

 

Data realizacji

1.7.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2019 r.

Jeśli warunki programu pomocy przestaną być zgodne z przepisami dotyczącymi kontroli pomocy w przedsiębiorstwach, zostanie przeprowadzony przegląd warunków przyznawania pomocy w ramach programu pomocy, zgodnie z art. 88 ust. 1 traktatu WE

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

 

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Tak

z wyłączeniem:

 

produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu towarów, o których mowa w załączniku I do traktatu WE

X

pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń

X

gier hazardowych

X

produkcji i dostaw broni oraz handlu bronią

X

produkcji tytoniu i wyspecjalizowanego handlu tytoniem

X

wydobycia węgla

X

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Państwowa spółka skarbu państwa „Latvijas Hipotçku un zemes banka” (Łotewski bank hipoteczny i krajowy)

Adres:

Doma laukumā 4

LV-Rīgā, LV-1977

Duda indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak

 


Numer pomocy

XS 89/05

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Nazwa programu pomocy lub podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Europejski wymiar małych przedsiębiorstw i premie związane z koncentracją przedsiębiorstw

Podstawa prawna

Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

34 mln EUR na 2005 r.;

110 mln EUR na 2006 r.;

57 mln EUR na 2007 r.

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 oraz art. 5 rozporządzenia

Tak (art. 5)

 

Data realizacji

Od 17.3.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 2007 r.

(Włochy zobowiązują się dostosować przepisy do rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie (WE) nr 70/2001)

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

 

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Adres:

Via XX Settembre, 97

I-Roma

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak

 


Numer pomocy

XS 138/05

Państwo członkowskie

Grecja

Region

Cały kraj

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Pomoc dla MŚP na wydatki ponoszone na badania i usługi doradcze w ramach programu inwestycji wspierającego inwestycje prywatne, które służą rozwojowi gospodarczemu i spójności regionów, realizowanego na mocy ustawy nr 3299/2004

Podstawa prawna

Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς Περιφερειακών ενισχύσεων Ν573/04)

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

40 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 oraz art. 5 rozporządzenia

Tak

 

Data realizacji

15.6.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

 

Sektory gospodarki

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

przemysł motoryzacyjny

Tak

inne sektory związane z produkcją

Tak

inne usługi

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Adres:

Νίκης 5-7,

GR-ΤΚ 10180, Αθηνα

Nazwa:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Adres:

Μεσογείων 199,

GR-ΤΚ 10192, Αθηνα

Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak

 


Numer pomocy

XS 154/05

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Regione Lombardia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Jednolity dokument programowy (JDP) 2000-2006, cel 2 — środek 1.5 „Wsparcie na zakładanie nowych przedsiębiorstw”, podśrodek b) „Zakładanie przedsiębiorstw”: złożone inicjatywy

Podstawa prawna

Docup ob.2 2000-2006

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Lata 2005-2006: 3 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy

Intensywność pomocy jest zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 70/2001.

W szczególności:

Wydatki na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

15 % EDB w przypadku małych przedsiębiorstw;

7,5 % EDB w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Na obszarach kwalifikujących się do objęcia odstępstwem, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE, intensywność pomocy rozkłada się w następujący sposób:

8 % EDN + 10 % EDB w przypadku małych przedsiębiorstw;

8 % EDN + 6 % EDB w przypadku średnich przedsiębiorstw;

Wydatki na usługi i usługi doradcze:

małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 % EDB.

W żadnym przypadku całkowita kwota przyznanej dotacji nie może przekraczać 30 % wartości nominalnej kwoty całkowitej odpowiadającej wydatkom na inwestycje oraz usługi. Jeśli okaże się, że ten maksymalny pułap został przekroczony, przyznana dotacja na zakup usług zostanie obniżona o odpowiednią kwotę do wyżej podanej wartości 30 %

Data realizacji

Data opublikowania wykazu przedsiębiorstw, którym udzielono dotacji (3 sierpnia 2005 r.)

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy

Wsparcie inwestycji w nowe inicjatywy w zakresie przedsiębiorczości w następujących sektorach: przemysł, rzemiosło, turystyka i usługi pośrednictwa; dotacje na inwestycje początkowe oraz zakup usług specjalistycznych w zakresie złożonych inicjatyw

Sektory gospodarki

Przemysł

Rzemiosło

Turystyka

Usługi

Przewidziane są ograniczenia i wyłączenia w przypadku sektorów podlegających przepisom wspólnotowym, a w szczególności:

wyłączone są: sektor transportu, sektor związany z produkcją, sektor przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, wymienionych w załączniku I do traktatu, sektor rybołówstwa.

dalszym ograniczeniom podlegają projekty związane z sektorami hutnictwa stali, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych i przemysłem samochodowym.

Działania przewidziane w ramach niniejszego środka są określone zgodnie z przepisami art. 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 70/01

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adres:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Inne informacje

Pomoc jest przyznawana w ramach realizacji celu 2 zawartego w JDP na lata 2000-2006


Numer pomocy

XS 155/05

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Regione Lombardia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Jednolity dokument programowy (JDP) na lata 2000-2006, cel 2 — środek 1.1 „Zachęty w zakresie inwestowania w przedsiębiorstwa”, podśrodek f) „Działania wspierające konkurencyjność przedsiębiorstw”, działanie 3: Pełne pakiety dotacji na inwestycje w innowacje techniczne i/lub ochronę środowiska — art. 11 ustawy 598/94 — oraz związany z inwestycjami zakup lub dzierżawa narzędzi przemysłowych i/lub maszyn do produkcji — ustawa 1329/65

Podstawa prawna

Docup ob.2 2000-2006

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Lata 2005-2006: 3 500 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy

Intensywność pomocy jest zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 70/2001.

W szczególności:

a)

wydatki na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

15 % EDB w przypadku małych przedsiębiorstw;

7,5 % EDB w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Na obszarach kwalifikujących się do objęcia odstępstwem, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu UE intensywność pomocy rozkłada się w następujący sposób:

8 % EDN + 10 % EDB w przypadku małych przedsiębiorstw;

8 % EDN + 6 % EDB w przypadku średnich przedsiębiorstw;

b)

wydatki na usługi i usługi doradcze:

małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 % EDB.

c)

wydatki na rozwój przedkonkurencyjny:

35 % EDB w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw;

d)

wydatki na badania przemysłowe:

60 % EDB w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

W żadnym przypadku całkowita kwota przyznanej dotacji nie może przekraczać 30 % wartości nominalnej kwoty całkowitej odpowiadającej wydatkom na inwestycje, usługi, rozwój i badania.

Data realizacji

Zaproszenie do składania wniosków o dotację: ogłoszenie 18 kwietnia 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy

Zintegrowane wsparcie dla inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa, które zdecydują się odnieść do działania 1 lub 2 (art. 11 ustawy 598/94 i ustawa 1329/65), mając na celu realizację zintegrowanych działań w zakresie innowacji technicznych oraz związanych z nimi zakupów maszyn i urządzeń. Przedsiębiorstwa, które zamierzają dokonać takich zintegrowanych inwestycji mogą ubiegać się o przewidziane dotacje, składając pojedynczy wniosek, odpowiednio dla poziomu inwestycji wymienionego w odniesieniu do dwóch omawianych środków.

Działania omawiane w ramach niniejszego środka są określone zgodnie z przepisami art. 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 70/01

Sektory gospodarki

Sektory wydobywczy i wytwórczy (sekcja C i D klasyfikacji działalności gospodarczej ISTAT), budownictwo (sekcja F klasyfikacji działalności gospodarczej ISTAT), sektor związany z produkcją i przesyłem energii elektrycznej, pary i ciepłej wody (sekcja E klasyfikacji działalności gospodarczej ISTAT) oraz usługi związane z produkcją, których celem jest wspieranie rozwoju wyżej wymienionych rodzajów działalności produkcyjnej.

Wyłączone są: sektor transportu, sektor związany z produkcją, sektor przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, wymienionych w załączniku I do traktatu, sektor rybołówstwa.

W rozumieniu Wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych (2002/C70/04) z dnia 19 marca 2003 r.:

Wykluczony jest sektor hutnictwa stali, o którym mowa w załączniku B do Wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych (2002/C70/04) z dnia 19 marca 2003 r., oraz sektor włókien syntetycznych, o którym mowa w załączniku D tego samego dokumentu.

W przypadku projektów, które obejmują wydatki kwalifikowane przekraczające 50 mln EUR lub w przypadku pomocy przekraczającej 5 mln EUR, wyrażonej jako EDB, maksymalna intensywność pomocy wyniesie 30 % odpowiedniej maksymalnej wysokości pomocy regionalnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adres:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Inne informacje

Pomoc jest przyznawana w ramach realizacji celu 2 zawartego w JDP na lata 2000-2006


Numer pomocy

XS 156/05

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Regione Lombardia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Jednolity dokument programowy na lata 2000-2006, cel 2 — środek 1.2 „Wsparcie wniosków przedsiębiorstw o usługi specjalistyczne”, podśrodek e) „Wspieranie innowacyjności”: złożone inicjatywy.

Podstawa prawna

Docup ob.2 2000-2006

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Lata 2005-2006: 5 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy

Intensywność pomocy jest zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 70/2001.

W szczególności:

Wydatki na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

15 % EDB w przypadku małych przedsiębiorstw;

7,5 % EDB w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Na obszarach kwalifikujących się do objęcia odstępstwem, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE, intensywność pomocy rozkłada się w następujący sposób:

8 % EDN + 10 % EDB w przypadku małych przedsiębiorstw;

8 % EDN + 6 % EDB w przypadku średnich przedsiębiorstw;

Wydatki na usługi i usługi doradcze:

małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 % EDB.

W żadnym przypadku całkowita wartość dotacji przyznanej na inwestycje i zakup usług nie może przekraczać 30 % ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych

Data realizacji

Data opublikowania wykazu przedsiębiorstw, którym udzielono dotacji: wrzesień 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy

Wsparcie innowacyjności MŚP poprzez udzielanie dotacji na realizację projektów, których celem jest zakup specjalistycznych usług w zakresie innowacji organizacyjnych, handlowych i informatycznych, rozpowszechniania elektronicznych form prowadzenia działalności, innowacji technicznych oraz działań badawczo-rozwojowych.

Prawidłowo przygotowane inicjatywy przedsiębiorstw muszą wchodzić w zakres kategorii „złożone inicjatywy”.

Działania przewidziane w ramach niniejszego środka są określone zgodnie z przepisami art. 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 70/2001

Sektory gospodarki

Usługi doradcze dla przedsiębiorstw.

Przewidziane są ograniczenia i wyłączenia w przypadku sektorów podlegających przepisom wspólnotowym (transport, rybołówstwo, produkcja, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, wymienionych w załączniku I do traktatu, hutnictwo stali, budownictwo okrętowe, włókna syntetyczne, przemysł samochodowy)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adres:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Inne informacje

Pomoc jest przyznawana w ramach realizacji celu 2 zawartego w JDP na lata 2000-2006


Numer pomocy

XS 183/05

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Zachęty dla MŚP w celu wprowadzenia środków polityki przemysłowej wspierających projekty rozwoju konkurencyjnego

Podstawa prawna

LR 4.3.2005, n. 4, Capo I

DPReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

2005 r.: 14,5 mln EUR

2006 r.: 9,5 mln EUR

2007 r.: 9,5 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 oraz art. 5 rozporządzenia

Tak

Data realizacji

5.10.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2007 r.

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

Sektor(-y) gospodarki

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Inne sektory związane z produkcją

Tak

Wszystkie usługi

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Adres:

Via Uccellis, 12/F

I-33100 Udine

Telefon: (39-0432) 55 59 71

Faks: (39-0432) 55 59 52

e-mail: politiche.economiche@regione.fvg.it

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak


Numer pomocy

XS 186/05

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Region

West Wales and the Valleys — obszar celu 1

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Projekty Cotton

Podstawa prawna

Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna

 

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

119 902 GBP

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

 

Data realizacji

Od 31 października 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31 grudnia 2006 r.

Uwaga: Jak zaznaczono powyżej, dotacja została przyznana przed dniem 31 grudnia 2006 r. Płatności z tytułu tego zobowiązania mogą być dokonywane (zgodnie z zasadą n+2) do dnia 31 grudnia 2007 r.

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

 

Sektory gospodarki

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Inne usługi (budownictwo)

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

National Assembly for Wales

Adres:

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak

 


Numer pomocy

XS 192/05

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Regione Piemonte

Nazwa programu pomocy lub podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Ulgi na zakup lub leasing nowych maszyn lub urządzeń produkcyjnych (ustawa „Sabatini”)

Podstawa prawna

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97.

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

25 mln EUR (3)

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 oraz art. 5 rozporządzenia

Tak

 

Data realizacji

27.9.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

 

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria.

Adres:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. (39-011) 432 14 61 — Faks (39-011) 432 34 83

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak

 


Numer pomocy

XS 193/05

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Regione Piemonte

Nazwa programu pomocy lub podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Ulgi na zakup lub leasing nowych maszyn lub urządzeń produkcyjnych (ustawa „Sabatini decambializzata”)

Podstawa prawna

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.». attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/A97.

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

25 mln EUR (4)

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 oraz art. 5 rozporządzenia

Tak

 

Data realizacji

27.9.2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

 

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria.

Adres:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. (39-011) 432 14 61 — Faks (39-011) 432 34 83

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak

 


Numer pomocy

XS 212/05

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Campania

Nazwa programu pomocy lub podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Program pomocy dla małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rzemiosła, handlu, usług i turystyki.

Kryteria i wskazówki dotyczące zgłaszania przez parki regionalne zintegrowanych projektów (Progetti Integrati dei Parchi Regionali)

Podstawa prawna

POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione, misura 1.10

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.10.2004.

D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali con allegati.

P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricettività turistica nei Parchi Regionali

Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del 26.9.2005;

Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005

Roczne wydatki planowane w ramach programu

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

17 488 433,50 EUR

Gwarantowane pożyczki

Nie

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

 

Data realizacji

Od 31.1.2006 r.

Czas trwania programu

Do 31.12.2006 r.

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

 

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento 05

Settore 02

Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006

Adres:

Via A. De Gasperi 28

I-80133 Napoli

Telefono: (39-081) 796 30 50

e-mail:

asseI.mis.1.10cdc@regione.campania.it

e.zucaro@regione.campania.it

Duża indywidualna pomoc w formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak

 


Numer pomocy

XS 216/05

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Obszar całego kraju

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

Pomoc państwa na rzecz małych i średnich pozarolniczych przedsiębiorstw sektora hodowli koni, przyznawana w celu wspierania rozwoju tego sektora

Podstawa prawna

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy

0,5 mln EUR

Gwarantowane pożyczki

 

Pomoc indywidualna

Całkowita kwota pomocy

 

Gwarantowane pożyczki

 

Maksymalna intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 i art. 5 rozporządzenia

Tak

 

Data realizacji

Od momentu opublikowania w Boletín Oficial del Estado (hiszpańskim dzienniku urzędowym) i wejścia w życie.

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej

Do 30.6.2007 r.

Cel pomocy

Pomoc dla MŚP

Tak

 

Sektory gospodarki

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

Tak

Inne usługi

Tak

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Nazwa:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería

Adres:

C/ Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Duża indywidualna pomoc formie dotacji

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia

Tak

 


(1)  1 EUR = 0,702804 LVL.

(2)  1 EUR = 0,702804 LVL

(3)  Wskazana kwota rocznych wydatków obejmuje również budżet określony w innych przepisach przewidzianych i wskazanych w podstawie prawnej oraz w przedmiocie specjalnego zawiadomienia o wyłączeniu.

(4)  Wskazana kwota rocznych wydatków obejmuje również budżet określony w innych przepisach przewidzianych i wskazanych w podstawie prawnej oraz w przedmiocie specjalnego zawiadomienia o wyłączeniu.


25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/21


Zawiadomienie dotyczące środków wyrównawczych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została indywidualna stawka cła wyrównawczego

(2006/C 172/06)

Przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii podlega ostatecznemu cłu wyrównawczemu nałożonemu rozporządzeniem Rady (WE) nr 74/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r. (1).

Anunay Fab. Pvt. Ltd, przedsiębiorstwo z siedzibą w Indiach, którego wywóz do Wspólnoty bielizny pościelowej z bawełny podlega cłu wyrównawczemu wynoszącemu 7,6 % nałożonemu rozporządzeniem Rady nr 74/2004, poinformowało Komisję, że w dniu 23 listopada 2005 r., w wyniku zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa, zmieniło nazwę na Anunay Fab. Ltd.

Przedsiębiorstwo twierdzi, że zmiana nazwy nie wpływa na jego prawo do korzystania z indywidualnej stawki cła stosowanej w odniesieniu do przedsiębiorstwa działającego pod swoją dawną nazwą Anunay Fab. Pvt. Ltd.

Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana nazwy firmy nie ma wpływu na ustalenia przedstawione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 74/2004. Nazwę Anunay Fab. Pvt. Ltd. w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 74/2004 należy zatem odczytywać jako Anunay Fab. Ltd.

Kod dodatkowy Taric A498 wcześniej przypisany Anunay Fab. Pvt. Ltd ma zastosowanie do Anunay Fab. Ltd.


(1)  Dz.U. L 12 z 17.1.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 122/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. (Dz.U. L 22 z 26.1.2006, str. 3).


25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/22


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2006/C 172/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 13 lipca 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Crédit Agricole SA („Crédit Agricole”, Francja) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Emporiki Bank of Greece SA („Emporiki”, Grecja) w drodze publicznej oferty przejęcia ogłoszonej w dniu 13 czerwca 2006 r.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Crédit Agricole: usługi bankowe i ubezpieczeniowe,

w przypadku spółki Emporiki: usługi bankowe i ubezpieczeniowe.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki na następujący adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/23


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2006/C 172/08)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 14 lipca 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Blackstone Group („Blackstone”, USA) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Travelport Inc. („Travelport”, USA) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Blackstone: prywatne przedsiębiorstwo inwestycyjne prowadzące działalność przede wszystkim w dziedzinie usług doradztwa finansowego, inwestycji w spółki niepubliczne i w nieruchomości,

w przypadku Travelport: zróżnicowany geograficznie zbiór marek i przedsiębiorstw turystycznych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 2967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport, na następujący adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


III Powiadomienia

Komisja

25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/24


Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach wieloletniego programu wspólnotowego mającego na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie (program eContentplus)

(2006/C 172/09)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.   Cele i opis

Komisja Europejska przyjęła program prac oraz zaproszenie do składania wniosków w ramach realizacji programu „eContentplus” (1).

Niniejsze zaproszenie dotyczy wniosków obejmujących działania pośrednie dotyczące następujących obszarów i działań:

Informacje geograficzne

3.1

Projekty celowe z zakresu informacji geograficznych

3.2

Sieć tematyczna poświęcona informacjom geograficznym

Treści edukacyjne

4.1

Projekty celowe z zakresu treści edukacyjnych

4.2

Sieć tematyczna poświęcona treściom edukacyjnym

Biblioteki cyfrowe (treści kulturalne i naukowo-akademickie)

5.1

Projekty celowe z zakresu bibliotek cyfrowych

5.2

Sieć tematyczna poświęcona treściom kulturalnym

Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi

6.1.

Sieć tematyczna poświęcona własności publicznej i pokrewnym zagadnieniom

2.   Kwalifikacja wnioskodawców

W programie eContentplus uczestniczyć mogą osoby prawne posiadające siedzibę w jednym z 25 państw członkowskich,

a także osoby prawne posiadające siedzibę w jednym z krajów kandydujących (Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), o ile tak stanowi zawarte z danym krajem porozumienie dwustronne. Możliwe jest także uczestnictwo osób prawnych posiadających siedzibę w jednym z państw EFTA będącym stroną porozumienia EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), zgodnie z postanowieniami tego porozumienia (2).

Dopuszcza się możliwość uczestnictwa osób prawnych posiadających siedzibę w krajach trzecich oraz organizacji międzynarodowych, jednak bez wsparcia finansowego ze strony Wspólnoty.

3.   Budżet

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań pośrednich szacuje się na 27,3 mln EUR.

4.   Termin składania wniosków

Termin składania wniosków do Komisji upływa w dniu 19 października 2006 r. o godzinie 17:00 (czasu obowiązującego w Luksemburgu).

5.   Dalsze informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod następującym adresem:

http://europa.eu.int/econtentplus

Wszystkie wnioski muszą spełniać specyfikacje i warunki opisane w pełnym tekście zaproszenia do składania wniosków, w programie prac oraz w przewodniku dla wnioskodawców, które są dostępne w języku angielskim na stronach internetowych Komisji Europejskiej pod podanym wyżej adresem. Zawarte są tam również informacje na temat sposobu przygotowania i składania wniosków.

Ocena wniosków dokonywana będzie w oparciu o zasady przejrzystości i równego traktowania. Oceny dokona Komisja z pomocą ekspertów zewnętrznych. Złożone wnioski będą oceniane według kryteriów określonych w programie prac w ramach programu eContentplus.

Wszystkie wnioski otrzymane przez Komisję Europejską traktowane będą z zachowaniem ścisłej poufności.


(1)  Decyzja nr 456/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiająca wieloletni program wspólnotowy mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie (Dz.U. L 79 z 24.3.2005, str. 1).

(2)  Aktualne informacje o uczestniczących w programie krajach publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aktualna lista jest także dostępna na stronach internetowych programu pod adresem: http://europa.eu.int/econtentplus.


25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/26


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wspólny unijny program sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów

(2006/C 172/10)

1.   KONTEKST

Komisja Europejska ogłasza zaproszenie do składania wniosków (nr ref. ECFIN/2006/A3-03) dotyczące przeprowadzania sondaży w ramach wspólnego unijnego programu sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów (zatwierdzonego przez Komisję w dniu 29 listopada 2000 r.) w państwach członkowskich UE i krajach kandydujących. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje Luksemburg, Maltę, Chorwację i Turcję.

Celem programu jest gromadzenie informacji na temat sytuacji gospodarczej w państwach członkowskich UE, dzięki czemu możliwe będzie porównywanie cykli koniunkturalnych w poszczególnych państwach do celów sterowania Unią Gospodarczą i Walutową (UGW). Program stał się niezbędnym narzędziem nadzorowania gospodarki w UGW oraz realizacji ogólnych celów polityki gospodarczej.

2.   CEL I SPECYFIKACJA DZIAŁANIA

2.1   Cele

We wspólny unijny program zaangażowane są wyspecjalizowane organy/instytucje przeprowadzające badania opinii na zasadzie współfinansowania. Komisja pragnie zawrzeć roczną umowę w sprawie przyznania dotacji, dotyczącą przedmiotowego działania, z odpowiednio wykwalifikowanymi organami i instytucjami w celu przeprowadzenia jednego lub więcej spośród następujących sondaży w okresie od maja 2007 r. do kwietnia 2008 r.

sondaże w sektorach handlu detalicznego i usług w Luksemburgu;

sondaże dotyczące planów inwestycyjnych, budownictwa, handlu detalicznego i usług na Malcie;

sondaże dotyczące planów inwestycyjnych, budownictwa, handlu detalicznego, usług i przemysłu w Chorwacji;

sondaże dotyczące planów inwestycyjnych, budownictwa, handlu detalicznego, usług i przemysłu oraz sondaże wśród konsumentów w Turcji;

sondaże ad hoc dotyczące aktualnych zagadnień gospodarczych: Sondaże ad hoc są z definicji przeprowadzane nieregularnie i niezależnie od sondaży miesięcznych (choć z użyciem tych samych prób jak w przypadku sondaży miesięcznych) w celu uzyskania informacji na temat określonych kwestii polityki gospodarczej.

Sondaże kierowane są do kadry zarządzającej w przemyśle, w sektorze inwestycji, w budownictwie, handlu detalicznym i w sektorze usług, a także do konsumentów.

2.2   Specyfikacje techniczne

2.2.1   Harmonogram sondaży i przekazywania wyników

Poniższa tabela zawiera ogólną charakterystykę sondaży objętych niniejszym zaproszeniem do składania wniosków:

Nazwa sondażu

Liczba badanych branż/klasy wielkości

Liczba pytań zadawanych miesięcznie

Liczba pytań zadawanych kwartalnie

Sondaż w przemyśle

56/-

7

9

Sondaż dotyczący planów inwestycyjnych

8/6

2 pytania w marcu/kwietniu

4 pytania w październiku/listopadzie

Sondaż w budownictwie

5/-

5

1

Sondaż w handlu detalicznym

9/-

6

Sondaż w usługach

19/-

6

1

Sondaż wśród konsumentów

25/-

14

3

Sondaże miesięczne muszą być przeprowadzane w ciągu pierwszych dwóch tygodni każdego miesiąca, a wyniki muszą być przekazywane Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 4 dni robocze przed końcem miesiąca, zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy w sprawie przyznania dotacji.

Sondaże kwartalne muszą być przeprowadzane w ciągu pierwszych dwóch tygodni pierwszego miesiąca każdego kwartału (styczeń, kwiecień, lipiec i październik), a wyniki muszą być przekazywane Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 4 dni robocze przed końcem odpowiednio stycznia, kwietnia, lipca i października, zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy w sprawie przyznania dotacji.

Sondaże półroczne dotyczące planów inwestycyjnych muszą być przeprowadzane w marcu/kwietniu oraz październiku/listopadzie, a wyniki muszą być przekazywane Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 4 dni robocze przed końcem odpowiednio maja i grudnia, zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy w sprawie przyznania dotacji.

W przypadku sondaży ad hoc beneficjent musi zobowiązać się do przestrzegania szczegółowego harmonogramu danego sondażu.

Szczegółowy opis działania można pobrać z następującej strony internetowej:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

2.2.2   Metodyka wspólnego unijnego programu sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów oraz stosowane kwestionariusze

Szczegóły dotyczące metodologii znajdują się w przewodniku na stronie:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   PRZEPISY ADMINISTRACYJNE I CZAS TRWANIA

3.1   Przepisy administracyjne

Organ lub instytucja zostanie wybrany(-a) na maksymalny okres 12 miesięcy. Strony zawrą roczną umowę wyszczególniającą wspólne cele i charakter planowanego działania. Umowa w sprawie przyznania dotacji obejmie okres od maja 2007 r. do kwietnia 2008 r.

3.2   Czas trwania

Sondaże będą realizowane w okresie od 1 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r. Czas trwania działania nie może przekroczyć 12 miesięcy (13 miesięcy w przypadku sondaży dotyczących planów inwestycyjnych).

4.   RAMY FINANSOWE

4.1   Źródła finansowania wspólnotowego

Wybrane operacje będą finansowane z pozycji budżetu 01.02.02 — Koordynacja i nadzór unii gospodarczej i walutowej.

4.2   Szacowany całkowity budżet Wspólnoty związany z niniejszym zaproszeniem

Całkowity roczny budżet dostępny na omawiane sondaże wynosi około 360 000 EUR.

Maksymalna liczba beneficjentów to 17.

4.3   Wielkość procentowa dofinansowania wspólnotowego

Udział Komisji we wspólnym finansowaniu nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta w związku z każdym sondażem.

4.4   Finansowanie działania przez beneficjenta i poniesione koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane mogą być ponoszone wyłącznie po podpisaniu przez wszystkie strony umowy w sprawie przyznania dotacji, z wyłączeniem wyjątkowych przypadków, jednak w żadnych okolicznościach nie mogą być ponoszone przed złożeniem wniosku o dotację. Wkłady rzeczowe nie są uznawane za koszty kwalifikowane.

Beneficjent musi przedłożyć szczegółowy budżet zawierający szacunkowe koszty i źródła finansowania działania, wyrażone w euro. Budżet będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie przyznania dotacji. Komisja może następnie wykorzystywać zawarte tam dane do celów audytów.

5.   KRYTERIA KWALIFIKACJI

5.1.   Status prawny wnioskodawców

Zaproszenie do składania wniosków jest skierowane do organów i instytucji (osób prawnych) posiadających status prawny w jednym z państw członkowskich UE lub w jednym z krajów przystępujących lub kandydujących. Wnioskodawcy muszą wykazać, że mają status osoby prawnej i w tym celu przedłożyć standardowy formularz przeznaczony dla osób prawnych.

5.2.   Podstawy wyłączenia

Wniosek nie zostanie rozpatrzony pod kątem udzielenia dotacji, jeżeli wnioskodawca znajduje się w jednej z wymienionych poniżej sytuacji: (1)

a)

prowadzone jest w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, jest on poddany zarządowi sądowemu, prowadzi postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesił działalność gospodarczą lub prowadzone jest wobec niego postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii, bądź też znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z porównywalnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;

b)

został skazany za wykroczenie związane z etyką zawodową na mocy wyroku obowiązującego res judicata;

c)

jest winny poważnych nadużyć w zakresie etyki zawodowej udowodnionych w jakikolwiek sposób, który instytucja zamawiająca może uzasadnić;

d)

nie wypełnił zobowiązań dotyczących wpłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub zapłaty podatków zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym ma siedzibę, lub zgodnie z przepisami kraju instytucji zamawiającej lub kraju, w którym ma być realizowana umowa;

e)

jest przedmiotem wyroku obowiązującego res judicata w związku z oszustwem, korupcją, udziałem w organizacji przestępczej lub jakąkolwiek inna nielegalną działalnością szkodliwą dla interesów finansowych Wspólnot;

f)

w toku innej procedury udzielania zamówień lub dotacji finansowanych z budżetu Wspólnoty uznano, iż w rażący sposób naruszył umowę poprzez niewypełnienie zobowiązań umownych;

g)

znajduje się w sytuacji konfliktu interesów;

h)

jest winien złożenia fałszywych lub niepełnych informacji, które są wymagane w ramach programu.

Wnioskodawcy muszą zaświadczyć, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji wymienionych w punkcie 5.2, przy użyciu standardowego formularza oświadczenia dotyczącego kwalifikacji kandydata.

5.3   Kary administracyjne i finansowe

1.

Bez uszczerbku dla przewidzianej w umowie możliwości zastosowania kar, kandydaci lub oferenci i wykonawcy, którzy są winni złożenia fałszywych oświadczeń lub w przypadku których dowiedziono poważnych uchybień w zakresie spełniania przez nich zobowiązań umownych w ramach wcześniejszej procedury udzielania zamówień, są wyłączani ze wszystkich umów i dotacji z budżetu Wspólnoty na okres maksymalnie dwóch lat od dnia, kiedy stwierdzone zostało naruszenie, potwierdzone w postępowaniu kontradyktoryjnym z wykonawcą. Okres ten może być przedłużony do trzech lat w przypadku kolejnego naruszenia mającego miejsce w ciągu pięciu lat od dnia popełnienia pierwszego naruszenia.

Na oferentów lub kandydatów, którzy zostali uznani za winnych złożenia fałszywych oświadczeń, nakłada się również kary pieniężne w wysokości od 2 % do 10 % całkowitej wartości udzielanego zamówienia.

Na wykonawców, w przypadku których stwierdzono poważne niedopełnienie zobowiązań umownych, nakłada się kary pieniężne w wysokości od 2 % do 10 % całkowitej wartości danego zamówienia. Sankcja może zostać powiększona do wymiaru od 4 % do 20 % w przypadku kolejnego naruszenia mającego miejsce w ciągu pięciu lat od dnia popełnienia pierwszego naruszenia.

2.

W przypadkach przywołanych w pkt 5.2 lit. a), c) oraz d) kandydaci lub oferenci są wyłączani ze wszystkich zamówień i dotacji na okres maksymalnie dwóch lat od dnia, kiedy stwierdzone zostało naruszenie, potwierdzone w postępowaniu kontradyktoryjnym z wykonawcą.

W przypadkach przywołanych w pkt 5.2 lit. b) oraz e) kandydaci lub oferenci są wyłączani ze wszystkich zamówień i dotacji na okres co najmniej jednego roku a maksymalnie czterech lat od dnia notyfikacji orzeczenia sądu.

Okres ten może zostać przedłużony do pięciu lat w przypadku kolejnego naruszenia mającego miejsce w ciągu pięciu lat od dnia popełnienia pierwszego naruszenia lub od pierwszego orzeczenia sądu.

3.

W zakres pkt 5.2. lit. e) wchodzą następujące przypadki:

a)

przypadki oszustwa przywołane w art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzonej aktem Rady z dnia 26 lipca 1995 r.;

b)

przypadki korupcji określone w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji z udziałem urzędników Wspólnot Europejskich lub urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej sporządzonej aktem Rady z dnia 26 maja 1997 r.;

c)

przypadki udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 wspólnego działania 98/733/JHA Rady;

d)

przypadki prania brudnych pieniędzy określone w art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG.

6.   KRYTERIA WYBORU

Wnioskodawcy muszą posiadać stałe i wystarczające źródła finansowania w celu utrzymania swojej działalności przez cały okres realizacji działania. Muszą oni posiadać kompetencje zawodowe i kwalifikacje niezbędne do zrealizowania proponowanego działania lub programu pracy.

6.1   Zdolność finansowa wnioskodawców

Wnioskodawcy muszą posiadać zdolność finansową wymaganą do zrealizowania proponowanego działania i muszą dostarczyć swoje bilanse oraz rachunki zysków i strat za ostatnie dwa lata finansowe, za które księgi rachunkowe zostały zamknięte. Przepis ten nie ma zastosowania do organów publicznych i organizacji międzynarodowych.

6.2   Zdolność operacyjna wnioskodawców

Wnioskodawcy muszą posiadać zdolność operacyjną wymaganą do zrealizowania proponowanego działania i winni dostarczyć odpowiednią dokumentację potwierdzającą tę zdolność.

Podczas dokonywania oceny zdolności wnioskodawcy zostaną zastosowane następujące kryteria:

co najmniej trzyletnie udowodnione doświadczenie w opracowywaniu i przeprowadzaniu jakościowych sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów,

udowodnione doświadczenie w co najmniej jednym z następujących obszarów:

1)

ocenianie wyników sondaży przeprowadzanych wśród przedsiębiorstw i konsumentów, kwestie metodologiczne (próby, kwestionariusze i harmonogramy) oraz analiza;

2)

konstruowanie wskaźników na podstawie wyników sondaży przeprowadzanych wśród przedsiębiorstw i konsumentów;

3)

wykorzystywanie wyników sondaży przeprowadzanych wśród przedsiębiorstw i konsumentów do celów analiz i badań makroekonomicznych i koniunkturalnych, wykorzystywanie metod statystycznych i ekonometrycznych, włącznie z analizą sektorową;

4)

modele ekonometryczne i inne narzędzia prognostyczne.

zdolność do zastosowania metodologii wspólnego unijnego programu sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów oraz wypełniania poleceń Komisji: przestrzeganie miesięcznych terminów przekazywania wyników, wdrażanie ulepszeń i zmian do programu sondaży na żądanie służb Komisji, zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas spotkań koordynacyjnych z przedstawicielami współpracujących organów/instytucji.

7.   KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI

Umowy ze zwycięskimi kandydatami będą zawierane na podstawie następujących kryteriów:

stopień wiedzy i doświadczenie kandydata w obszarach wspomnianych w pkt 6.2,

skuteczność proponowanej metodologii sondażu, z uwzględnieniem doboru próby, wielkości próby, wskaźnika zasięgu sondażu i odsetka udzielonych odpowiedzi,

poziom kompetencji i wiedzy kandydata w zakresie specyfiki sondażu w danym sektorze i kraju, w którym ma być przeprowadzany sondaż (mają być przeprowadzane sondaże),

wydajność organizacji pracy kandydata obejmująca elastyczność, infrastrukturę, kwalifikacje personelu oraz urządzenia konieczne do wykonania pracy, przedstawienia wyników, wzięcia udziału w opracowywaniu sondaży w ramach wspólnego unijnego programu i do współpracy z Komisją,

stosunek wartości usługi do ceny.

8.   PROCEDURY PRAKTYCZNE

8.1   Sporządzanie i składanie wniosków

Wnioski muszą zawierać wypełniony i podpisany standardowy formularz wniosku o udzielenie dotacji oraz wszystkie dokumenty pomocnicze wymienione w formularzu.

Wnioski muszą składać się z trzech części:

części administracyjnej

części technicznej

części finansowej.

Poniższe standardowe formularze można otrzymać od Komisji:

standardowy formularz wniosku o udzielenie dotacji,

standardowe oświadczenie budżetowe, w którym umieszcza się szacunkowe dane na temat kosztów i planu finansowania sondażu,

standardowy formularz identyfikacji finansowej,

standardowy formularz dla osób prawnych,

standardowy formularz oświadczenia dotyczącego kwalifikacji wnioskodawcy,

standardowy formularz oświadczenia o gotowości do podpisania standardowej umowy w sprawie przyznania dotacji,

standardowy formularz dotyczący podwykonawców,

a także dokumentację dotycząca finansowych aspektów dotacji:

wzór ułatwiający sporządzanie szacunków i sprawozdań finansowych,

wzór umowy w sprawie przyznania dotacji

a)

pobierając je z następującego adresu internetowego:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

b)

jeśli nie jest to możliwe, wysyłając pismo do Komisji na następujący adres:

European Commission

Directorate General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-03

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Faks: (32-2) 296 36 50

E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia we wspomnianych standardowych dokumentach zmian odzwierciedlających potrzeby wspólnego unijnego programu i/lub ograniczenia dotyczące zarządzania budżetem.

Wnioski muszą być składane w jednym z urzędowych języków Wspólnoty Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język angielski, francuski lub niemiecki w tych przypadkach, w których ma to zastosowanie.

Wnioskodawca musi dostarczyć jeden podpisany oryginał i dwie kopie.

Wnioski należy przesyłać w zapieczętowanej kopercie umieszczonej w innej zapieczętowanej kopercie.

Na zewnętrznej kopercie należy umieścić adres podany w pkt 8.3 poniżej.

Na zapieczętowanej kopercie wewnętrznej zawierającej wniosek należy umieścić napis: „Call for Proposals — ECFIN/2006/A3-03, not to be opened by the internal mail department”.

Komisja powiadomi kandydatów o otrzymaniu wniosków odsyłając odcinek potwierdzenia odbioru przesłany wraz z wnioskiem.

8.2   Treść wniosków

8.2.1   Część administracyjna

Część administracyjna musi zawierać następujące elementy:

należycie podpisany standardowy formularz wniosku o udzielenie dotacji,

należycie wypełniony i podpisany standardowy formularz dla osób prawnych oraz wymagane dokumenty pomocnicze potwierdzające status prawny organu lub instytucji,

należycie wypełniony i podpisany standardowy formularz identyfikacji finansowej,

należycie podpisany standardowy formularz oświadczenia dotyczącego kwalifikacji wnioskodawcy,

schemat organizacyjny organu lub instytucji, z uwzględnieniem nazwisk i funkcji członków zarządu oraz jednostki operacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie sondaży,

należycie podpisany standardowy formularz oświadczenia o gotowości do podpisania umowy w sprawie przyznania dotacji w przypadku wyboru kandydata,

dowody dobrej sytuacji finansowej: bilanse oraz rachunki zysków i strat z poprzednich dwóch lat finansowych, za które zamknięto księgi rachunkowe.

8.2.2   Część techniczna

Część techniczna musi zawierać następujące elementy:

Opis działań organu lub instytucji, pozwalający na ocenę kwalifikacji oraz zakresu i długości doświadczenia w obszarach wymienionych w pkt 6.2. Powinien on obejmować wszelkie badania, kontrakty na usługi, prace konsultingowe, sondaże, publikacje lub innego rodzaju prace wykonywane uprzednio, ze wskazaniem nazwiska (nazwy) klienta oraz z zaznaczeniem wszelkich ewentualnych prac wykonywanych wcześniej dla Komisji Europejskiej. Należy załączyć najważniejsze badania i/lub wyniki.

Szczegółowy opis organizacji pracy w przypadku prowadzenia sondaży. Należy dołączyć odpowiednią dokumentację dotyczącą infrastruktury, obiektów, zasobów i wykwalifikowanego personelu (krótkie cv) będących do dyspozycji wnioskodawcy.

Szczegółowy opis metodologii sondażu: metody próbkowania, błędy w próbkowaniu i przedziały ufności, wielkość próby, wskaźnik zasięgu sondażu i szacowany odsetek udzielonych odpowiedzi.

Należycie wypełniony standardowy formularz dotyczący podwykonawców biorących udział w działaniu, wraz ze szczegółowym opisem zlecanych zadań.

8.2.3   Część finansowa

Część finansowa musi zawierać następujące elementy:

należycie wypełnione szczegółowe standardowe oświadczenie budżetowe (w euro) dla każdego sondażu, obejmujące okres 12 miesięcy, zawierające plan finansowy działania oraz szczegółowy wykaz całkowitych i jednostkowych kosztów kwalifikowanych przeprowadzenia sondażu, wraz z kosztami podwykonawstwa,

zaświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT (jeśli dotyczy),

dokument zaświadczający wkład finansowy innych organizacji (współfinansowanie), jeśli dotyczy.

8.3   Adres i termin składania wniosków

Wnioskodawcy zainteresowani omawianymi dotacjami są proszeni o składanie wniosków do Komisji Europejskiej.

Wnioski można składać:

a)

listem poleconym lub przesyłką kurierską nadaną (data stempla pocztowego) nie później niż 25 września 2006 r. na następujący adres:

dla listów poleconych:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

dla przesyłek kurierskich:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

b)

albo dostarczając przesyłkę do centralnej służby pocztowej Komisji Europejskiej (doręczenie osobiste lub doręczenie przez upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy, włączając prywatne usługi kurierskie) na następujący adres:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

nie później niż 25 września 2006 r. do godziny 16:00 (czasu brukselskiego). W tym przypadku dowód złożenia wniosku będzie miał formę podpisanego pokwitowania z datą, wydanego przez urzędnika odbierającego przesyłkę we wspomnianym powyżej departamencie.

Wnioski otrzymane przez Komisję po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

9.   PROCEDURA ROZPATRYWANIA OTRZYMANYCH WNIOSKÓW

Wszystkie wnioski zostaną sprawdzone pod kątem spełnienia formalnych kryteriów kwalifikacji.

Zakwalifikowane wnioski zostaną ocenione i otrzymają oceny zgodnie z określonymi powyżej kryteriami przyznawania dotacji.

Selekcja wniosków odbędzie się w październiku i listopadzie 2006 r. Do realizacji tego zadania powołany zostanie komitet selekcyjny podlegający dyrektorowi generalnemu ds. gospodarczych i finansowych. Komitet będzie się składać z co najmniej trzech osób reprezentujących co najmniej dwa różne wyspecjalizowane zespoły i niepowiązanych hierarchicznymi zależnościami; będzie on posiadać swój własny sekretariat odpowiedzialny za kontakty ze zwycięskim kandydatem po zakończeniu procedury wyboru. Kandydaci, których wnioski nie zostaną wybrane, również zostaną o tym powiadomieni indywidualnie.

10.   UWAGA

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków nie stanowi żadnego zobowiązania umownego ze strony Komisji w stosunku do jakiegokolwiek organu/instytucji składającego(-ej) wniosek na jego podstawie. Wszelkie informacje przekazywane w związku z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków muszą mieć formę pisemną.

Wnioskodawcy powinni zwrócić uwagę na postanowienia umowne, które będą ich obowiązywały w przypadku wybrania ich wniosku.


(1)  Zgodnie z art. 93 i 94 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich.


25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/34


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wspólny unijny program sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów

(2006/C 172/11)

1.   KONTEKST

Komisja Europejska ogłasza zaproszenie do składania wniosków (nr ref. ECFIN/2006/A3-02) dotyczące przeprowadzania sondaży w ramach wspólnego unijnego programu sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów (zatwierdzonego przez Komisję w dniu 29 listopada 2000 r.) w państwach członkowskich UE. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje Niderlandy i Finlandię.

Celem programu jest gromadzenie informacji na temat sytuacji gospodarczej w państwach członkowskich UE, dzięki czemu możliwe będzie porównywanie cykli koniunkturalnych w poszczególnych państwach do celów sterowania Unią Gospodarczą i Walutową (UGW). Program stał się niezbędnym narzędziem nadzorowania gospodarki w UGW oraz realizacji ogólnych celów polityki gospodarczej.

2.   CEL I SPECYFIKACJA DZIAŁANIA

2.1   Cele

We wspólny unijny program zaangażowane są wyspecjalizowane organy/instytucje przeprowadzające badania opinii na zasadzie współfinansowania. Komisja pragnie zawrzeć szesnastomiesięczną umowę w sprawie przyznania dotacji, dotyczącą przedmiotowego działania, z odpowiednio wykwalifikowanymi organami i instytucjami w celu przeprowadzenia jednego lub więcej spośród następujących sondaży w okresie od stycznia 2007 r. do kwietnia 2008 r.

sondaże w sektorach handlu detalicznego i usług w Niderlandach;

sondaż w sektorze handlu detalicznego w Finlandii;

sondaże ad hoc dotyczące aktualnych zagadnień gospodarczych: Sondaże ad hoc są z definicji przeprowadzane nieregularnie i niezależnie od sondaży miesięcznych (choć z użyciem tych samych prób jak w przypadku sondaży miesięcznych) w celu uzyskania informacji na temat określonych kwestii polityki gospodarczej.

Sondaże kierowane są do kadry zarządzającej w sektorze inwestycji, w budownictwie, handlu detalicznym i w sektorze usług.

2.2   Specyfikacje techniczne

2.2.1   Harmonogram sondaży i przekazywania wyników

Poniższa tabela zawiera ogólną charakterystykę sondaży objętych niniejszym zaproszeniem do składania wniosków:

Nazwa sondażu

Liczba badanych branż/klasy wielkości

Liczba pytań zadawanych miesięcznie

Liczba pytań zadawanych kwartalnie

Sondaż w handlu detalicznym

9/-

6

Sondaż w usługach

19/-

6

1

Sondaże miesięczne muszą być przeprowadzane w ciągu pierwszych dwóch tygodni każdego miesiąca, a wyniki muszą być przekazywane Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 4 dni robocze przed końcem miesiąca, zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy w sprawie przyznania dotacji.

Sondaże kwartalne muszą być przeprowadzane w ciągu pierwszych dwóch tygodni pierwszego miesiąca każdego kwartału (styczeń, kwiecień, lipiec i październik), a wyniki muszą być przekazywane Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 4 dni robocze przed końcem odpowiednio stycznia, kwietnia, lipca i października, zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy w sprawie przyznania dotacji.

W przypadku sondaży ad hoc beneficjent musi zobowiązać się do przestrzegania szczegółowego harmonogramu danego sondażu.

Szczegółowy opis działania można pobrać z następującej strony internetowej:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2   Metodyka wspólnego unijnego programu sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów oraz stosowane kwestionariusze

Szczegóły dotyczące metodologii znajdują się w przewodniku na stronie:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   PRZEPISY ADMINISTRACYJNE I CZAS TRWANIA

3.1   Przepisy administracyjne

Organ lub instytucja zostanie wybrany(-a) na maksymalny okres 16 miesięcy. Strony zawrą szesnastomiesięczną umowę wyszczególniającą wspólne cele i charakter planowanego działania. Umowa w sprawie przyznania dotacji obejmie okres od stycznia 2007 r. do kwietnia 2008 r.

3.2   Czas trwania

Sondaże będą realizowane w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r. Czas trwania działania nie może przekroczyć 16 miesięcy.

4.   RAMY FINANSOWE

4.1   Źródła finansowania wspólnotowego

Wybrane operacje będą finansowane z pozycji budżetu 01.02.02 — Koordynacja i nadzór unii gospodarczej i walutowej.

4.2   Szacowany całkowity budżet Wspólnoty związany z niniejszym zaproszeniem

Całkowity roczny budżet dostępny na omawiane sondaże wynosi około 90 000 EUR.

Maksymalna liczba beneficjentów to 3.

4.3   Wielkość procentowa dofinansowania wspólnotowego

Udział Komisji we wspólnym finansowaniu nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta w związku z każdym sondażem.

4.4   Finansowanie działania przez beneficjenta i poniesione koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane mogą być ponoszone wyłącznie po podpisaniu przez wszystkie strony umowy w sprawie przyznania dotacji, z wyłączeniem wyjątkowych przypadków, jednak w żadnych okolicznościach nie mogą być ponoszone przed złożeniem wniosku o dotację. Wkłady rzeczowe nie są uznawane za koszty kwalifikowane.

Beneficjent musi przedłożyć szczegółowy budżet zawierający szacunkowe koszty i źródła finansowania działania, wyrażone w euro. Budżet będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie przyznania dotacji. Komisja może następnie wykorzystywać zawarte tam dane do celów audytów.

5.   KRYTERIA KWALIFIKACJI

5.1.   Status prawny wnioskodawców

Zaproszenie do składania wniosków jest skierowane do organów i instytucji (osób prawnych) posiadających status prawny w jednym z państw członkowskich UE lub w jednym z krajów przystępujących lub kandydujących. Wnioskodawcy muszą wykazać, że mają status osoby prawnej i w tym celu przedłożyć standardowy formularz przeznaczony dla osób prawnych.

5.2.   Podstawy wyłączenia

Wniosek nie zostanie rozpatrzony pod kątem udzielenia dotacji, jeżeli wnioskodawca znajduje się w jednej z wymienionych poniżej sytuacji (1):

a)

prowadzone jest w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, jest on poddany zarządowi sądowemu, prowadzi postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesił działalność gospodarczą lub prowadzone jest wobec niego postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii, bądź też znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z porównywalnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;

b)

został skazany za wykroczenie związane z etyką zawodową na mocy wyroku obowiązującego res judicata;

c)

jest winny poważnych nadużyć w zakresie etyki zawodowej udowodnionych w jakikolwiek sposób, który instytucja zamawiająca może uzasadnić;

d)

nie wypełnił zobowiązań dotyczących wpłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub zapłaty podatków zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym ma siedzibę, lub zgodnie z przepisami kraju instytucji zamawiającej lub kraju, w którym ma być realizowana umowa;

e)

jest przedmiotem wyroku obowiązującego res judicata w związku z oszustwem, korupcją, udziałem w organizacji przestępczej lub jakąkolwiek inną nielegalną działalnością szkodliwą dla interesów finansowych Wspólnot;

f)

w toku innej procedury udzielania zamówień lub dotacji finansowanych z budżetu Wspólnoty uznano, iż w rażący sposób naruszył umowę poprzez niewypełnienie zobowiązań umownych;

g)

znajduje się w sytuacji konfliktu interesów;

h)

jest winien złożenia fałszywych lub niepełnych informacji, które są wymagane w ramach programu.

Wnioskodawcy muszą zaświadczyć, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji wymienionych w punkcie 5.2, przy użyciu standardowego formularza oświadczenia dotyczącego kwalifikacji kandydata.

5.3   Kary administracyjne i finansowe

1.

Bez uszczerbku dla przewidzianej w umowie możliwości zastosowania kar, kandydaci lub oferenci i wykonawcy, którzy są winni złożenia fałszywych oświadczeń lub w przypadku których dowiedziono poważnych uchybień w zakresie spełniania przez nich zobowiązań umownych w ramach wcześniejszej procedury udzielania zamówień, są wyłączani ze wszystkich umów i dotacji z budżetu Wspólnoty na okres maksymalnie dwóch lat od dnia, kiedy stwierdzone zostało naruszenie, potwierdzone w postępowaniu kontradyktoryjnym z wykonawcą. Okres ten może być przedłużony do trzech lat w przypadku kolejnego naruszenia mającego miejsce w ciągu pięciu lat od dnia popełnienia pierwszego naruszenia.

Na oferentów lub kandydatów, którzy zostali uznani za winnych złożenia fałszywych oświadczeń, nakłada się również kary pieniężne w wysokości od 2 % do 10 % całkowitej wartości udzielanego zamówienia.

Na wykonawców, w przypadku których stwierdzono poważne niedopełnienie zobowiązań umownych, nakłada się kary pieniężne w wysokości od 2 % do 10 % całkowitej wartości danego zamówienia. Sankcja może zostać powiększona do wymiaru od 4 % do 20 % w przypadku kolejnego naruszenia mającego miejsce w ciągu pięciu lat od dnia popełnienia pierwszego naruszenia.

2.

W przypadkach przywołanych w pkt 5.2 lit. a), c) oraz d) kandydaci lub oferenci są wyłączani ze wszystkich zamówień i dotacji na okres maksymalnie dwóch lat od dnia, kiedy stwierdzone zostało naruszenie, potwierdzone w postępowaniu kontradyktoryjnym z wykonawcą.

W przypadkach przywołanych w pkt 5.2 lit. b) oraz e) kandydaci lub oferenci są wyłączani ze wszystkich zamówień i dotacji na okres co najmniej jednego roku a maksymalnie czterech lat od dnia notyfikacji orzeczenia sądu.

Okres ten może zostać przedłużony do pięciu lat w przypadku kolejnego naruszenia mającego miejsce w ciągu pięciu lat od dnia popełnienia pierwszego naruszenia lub od pierwszego orzeczenia sądu.

3.

W zakres pkt 5.2. lit. e) wchodzą następujące przypadki:

a)

przypadki oszustwa przywołane w art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzonej aktem Rady z dnia 26 lipca 1995 r.;

b)

przypadki korupcji określone w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji z udziałem urzędników Wspólnot Europejskich lub urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej sporządzonej aktem Rady z dnia 26 maja 1997 r.;

c)

przypadki udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 wspólnego działania 98/733/JHA Rady;

d)

przypadki prania brudnych pieniędzy określone w art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG.

6.   KRYTERIA WYBORU

Wnioskodawcy muszą posiadać stałe i wystarczające źródła finansowania w celu utrzymania swojej działalności przez cały okres realizacji działania. Muszą oni posiadać kompetencje zawodowe i kwalifikacje niezbędne do zrealizowania proponowanego działania lub programu pracy.

6.1   Zdolność finansowa wnioskodawców

Wnioskodawcy muszą posiadać zdolność finansową wymaganą do zrealizowania proponowanego działania i muszą dostarczyć swoje bilanse oraz rachunki zysków i strat za ostatnie dwa lata finansowe, za które księgi rachunkowe zostały zamknięte. Przepis ten nie ma zastosowania do organów publicznych i organizacji międzynarodowych.

6.2   Zdolność operacyjna wnioskodawców

Wnioskodawcy muszą posiadać zdolność operacyjną wymaganą do zrealizowania proponowanego działania i winni dostarczyć odpowiednią dokumentację potwierdzającą tę zdolność.

Podczas dokonywania oceny zdolności wnioskodawcy zostaną zastosowane następujące kryteria:

co najmniej trzyletnie udowodnione doświadczenie w opracowywaniu i przeprowadzaniu jakościowych sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów,

udowodnione doświadczenie w co najmniej jednym z następujących obszarów:

1)

ocenianie wyników sondaży przeprowadzanych wśród przedsiębiorstw i konsumentów, kwestie metodologiczne (próby, kwestionariusze i harmonogramy) oraz analiza;

2)

konstruowanie wskaźników na podstawie wyników sondaży przeprowadzanych wśród przedsiębiorstw i konsumentów;

3)

wykorzystywanie wyników sondaży przeprowadzanych wśród przedsiębiorstw i konsumentów do celów analiz i badań makroekonomicznych i koniunkturalnych, wykorzystywanie metod statystycznych i ekonometrycznych, włącznie z analizą sektorową;

4)

modele ekonometryczne i inne narzędzia prognostyczne.

zdolność do zastosowania metodologii wspólnego unijnego programu sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów oraz wypełniania poleceń Komisji: przestrzeganie miesięcznych terminów przekazywania wyników, wdrażanie ulepszeń i zmian do programu sondaży na żądanie służb Komisji, zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas spotkań koordynacyjnych z przedstawicielami współpracujących organów/instytucji.

7.   KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI

Umowy ze zwycięskimi kandydatami będą zawierane na podstawie następujących kryteriów:

stopień wiedzy i doświadczenie kandydata w obszarach wspomnianych w pkt 6.2,

skuteczność proponowanej metodologii sondażu, z uwzględnieniem doboru próby, wielkości próby, wskaźnika zasięgu sondażu i odsetka udzielonych odpowiedzi,

poziom kompetencji i wiedzy kandydata w zakresie specyfiki sondażu w danym sektorze i kraju, w którym ma być przeprowadzany sondaż (mają być przeprowadzane sondaże),

wydajność organizacji pracy kandydata obejmująca elastyczność, infrastrukturę, kwalifikacje personelu oraz urządzenia konieczne do wykonania pracy, przedstawienia wyników, wzięcia udziału w opracowywaniu sondaży w ramach wspólnego unijnego programu i do współpracy z Komisją,

stosunek wartości usługi do ceny.

8.   PROCEDURY PRAKTYCZNE

8.1   Sporządzanie i składanie wniosków

Wnioski muszą zawierać wypełniony i podpisany standardowy formularz wniosku o udzielenie dotacji oraz wszystkie dokumenty pomocnicze wymienione w formularzu.

Wnioski muszą składać się z trzech części:

części administracyjnej

części technicznej

części finansowej.

Poniższe standardowe formularze można otrzymać od Komisji:

standardowy formularz wniosku o udzielenie dotacji,

standardowe oświadczenie budżetowe, w którym umieszcza się szacunkowe dane na temat kosztów i planu finansowania sondażu,

standardowy formularz identyfikacji finansowej,

standardowy formularz dla osób prawnych,

standardowy formularz oświadczenia dotyczącego kwalifikacji wnioskodawcy,

standardowy formularz oświadczenia o gotowości do podpisania standardowej umowy w sprawie przyznania dotacji,

standardowy formularz dotyczący podwykonawców,

a także dokumentację dotycząca finansowych aspektów dotacji:

wzór ułatwiający sporządzanie szacunków i sprawozdań finansowych,

wzór umowy w sprawie przyznania dotacji

a)

pobierając je z następującego adresu internetowego:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

b)

jeśli nie jest to możliwe, wysyłając pismo do Komisji na następujący adres:

European Commission

Directorate General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Faks: (32-2) 296 36 50

E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia we wspomnianych standardowych dokumentach zmian odzwierciedlających potrzeby wspólnego unijnego programu i/lub ograniczenia dotyczące zarządzania budżetem.

Wnioski muszą być składane w jednym z urzędowych języków Wspólnoty Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język angielski, francuski lub niemiecki w tych przypadkach, w których ma to zastosowanie.

Wnioskodawca musi dostarczyć jeden podpisany oryginał i dwie kopie.

Wnioski należy przesyłać w zapieczętowanej kopercie umieszczonej w innej zapieczętowanej kopercie.

Na zewnętrznej kopercie należy umieścić adres podany w pkt 8.3 poniżej.

Na zapieczętowanej kopercie wewnętrznej zawierającej wniosek należy umieścić napis: „Call for Proposals — ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department”.

Komisja powiadomi kandydatów o otrzymaniu wniosków odsyłając odcinek potwierdzenia odbioru przesłany wraz z wnioskiem.

8.2   Treść wniosków

8.2.1   Część administracyjna

Część administracyjna musi zawierać następujące elementy:

należycie podpisany standardowy formularz wniosku o udzielenie dotacji,

należycie wypełniony i podpisany standardowy formularz dla osób prawnych oraz wymagane dokumenty pomocnicze potwierdzające status prawny organu lub instytucji,

należycie wypełniony i podpisany standardowy formularz identyfikacji finansowej,

należycie podpisany standardowy formularz oświadczenia dotyczącego kwalifikacji wnioskodawcy,

schemat organizacyjny organu lub instytucji, z uwzględnieniem nazwisk i funkcji członków zarządu oraz jednostki operacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie sondaży,

należycie podpisany standardowy formularz oświadczenia o gotowości do podpisania umowy w sprawie przyznania dotacji w przypadku wyboru kandydata,

dowody dobrej sytuacji finansowej: bilanse oraz rachunki zysków i strat z poprzednich dwóch lat finansowych, za które zamknięto księgi rachunkowe.

8.2.2   Część techniczna

Część techniczna musi zawierać następujące elementy:

Opis działań organu lub instytucji, pozwalający na ocenę kwalifikacji oraz zakresu i długości doświadczenia w obszarach wymienionych w pkt 6.2. Powinien on obejmować wszelkie badania, kontrakty na usługi, prace konsultingowe, sondaże, publikacje lub innego rodzaju prace wykonywane uprzednio, ze wskazaniem nazwiska (nazwy) klienta oraz z zaznaczeniem wszelkich ewentualnych prac wykonywanych wcześniej dla Komisji Europejskiej. Należy załączyć najważniejsze badania i/lub wyniki.

Szczegółowy opis organizacji pracy w przypadku prowadzenia sondaży. Należy dołączyć odpowiednią dokumentację dotyczącą infrastruktury, obiektów, zasobów i wykwalifikowanego personelu (krótkie cv) będących do dyspozycji wnioskodawcy.

Szczegółowy opis metodologii sondażu: metody próbkowania, błędy w próbkowaniu i przedziały ufności, wielkość próby, wskaźnik zasięgu sondażu i szacowany odsetek udzielonych odpowiedzi.

Należycie wypełniony standardowy formularz dotyczący podwykonawców biorących udział w działaniu, wraz ze szczegółowym opisem zlecanych zadań.

8.2.3   Część finansowa

Część finansowa musi zawierać następujące elementy:

należycie wypełnione szczegółowe standardowe oświadczenie budżetowe (w euro) dla każdego sondażu, obejmujące okres 16 miesięcy, zawierające plan finansowy działania oraz szczegółowy wykaz całkowitych i jednostkowych kosztów kwalifikowanych przeprowadzenia sondażu, wraz z kosztami podwykonawstwa,

zaświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT (jeśli dotyczy),

dokument zaświadczający wkład finansowy innych organizacji (współfinansowanie), jeśli dotyczy.

8.3   Adres i termin składania wniosków

Wnioskodawcy zainteresowani omawianymi dotacjami są proszeni o składanie wniosków do Komisji Europejskiej.

Wnioski można składać:

a)

listem poleconym lub przesyłką kurierską nadaną (data stempla pocztowego) nie później niż 25 września 2006 r. na następujący adres:

dla listów poleconych:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

dla przesyłek kurierskich:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

b)

albo dostarczając przesyłkę do centralnej służby pocztowej Komisji Europejskiej (doręczenie osobiste lub doręczenie przez upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy, włączając prywatne usługi kurierskie) na następujący adres:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

nie później niż 25 września 2006 r. do godziny 16:00 (czasu brukselskiego). W tym przypadku dowód złożenia wniosku będzie miał formę podpisanego pokwitowania z datą, wydanego przez urzędnika odbierającego przesyłkę we wspomnianym powyżej departamencie.

Wnioski otrzymane przez Komisję po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

9.   PROCEDURA ROZPATRYWANIA OTRZYMANYCH WNIOSKÓW

Wszystkie wnioski zostaną sprawdzone pod kątem spełnienia formalnych kryteriów kwalifikacji.

Zakwalifikowane wnioski zostaną ocenione i otrzymają oceny zgodnie z określonymi powyżej kryteriami przyznawania dotacji.

Selekcja wniosków odbędzie się w październiku i listopadzie 2006 r. Do realizacji tego zadania powołany zostanie komitet selekcyjny podlegający dyrektorowi generalnemu ds. gospodarczych i finansowych. Komitet będzie się składać z co najmniej trzech osób reprezentujących co najmniej dwa różne wyspecjalizowane zespoły i niepowiązanych hierarchicznymi zależnościami; będzie on posiadać swój własny sekretariat odpowiedzialny za kontakty ze zwycięskim kandydatem po zakończeniu procedury wyboru. Kandydaci, których wnioski nie zostaną wybrane, również zostaną o tym powiadomieni indywidualnie.

10.   UWAGA

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków nie stanowi żadnego zobowiązania umownego ze strony Komisji w stosunku do jakiegokolwiek organu/instytucji składającego(-ej) wniosek na jego podstawie. Wszelkie informacje przekazywane w związku z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków muszą mieć formę pisemną.

Wnioskodawcy powinni zwrócić uwagę na postanowienia umowne, które będą ich obowiązywały w przypadku wybrania ich wniosku.


(1)  Zgodnie z art. 93 i 94 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich.