ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 139

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
14 czerwca 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Parlament Europejski
Rada
Komisja

2006/C 139/1

Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

1

 

Komisja

2006/C 139/2

Kursy walutowe euro

18

2006/C 139/3

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

19

2006/C 139/4

Termin dla sprzeciwu wobec rejestracji zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

21

2006/C 139/5

Termin dla sprzeciwu wobec rejestracji zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

22

2006/C 139/6

Wykaz międzynarodowych spółek wyspecjalizowanych w dziedzinie kontroli i nadzoru (zwane dalej spółkami nadzoru), zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami przewidzianymi w załączniku VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z 15 kwietnia 1999 r.(Wykaz ten zastępuje wykaz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 215 z dnia 2 września 2005 r., str. 4)

23

2006/C 139/7

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone Star/Zapf) ( 1 )

28

2006/C 139/8

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3344 — Bain Capital/Interfer/Brenntag) ( 1 )

28

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Informacje

Parlament Europejski Rada Komisja

14.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 139/1


POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(2006/C 139/01)

PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA UNII EUROPEJSKIEJ I KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zwane dalej „instytucjami”,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1.

Celem niniejszego porozumienia jest wprowadzenie dyscypliny budżetowej oraz poprawa funkcjonowania corocznej procedury budżetowej oraz współpracy między instytucjami w sprawach budżetowych, jak również zapewnienie należytego zarządzania finansami.

2.

Dyscyplina budżetowa na mocy niniejszego porozumienia obejmuje wszystkie wydatki. Jest ona wiążąca dla wszystkich instytucji przez okres obowiązywania niniejszego porozumienia.

3.

Niniejsze porozumienie nie zmienia określonych w traktatach uprawnień budżetowych instytucji. W przypadku odesłania do niniejszego punktu Rada stanowić będzie większością kwalifikowaną, a Parlament Europejski większością głosów swoich członków i trzech piątych oddanych głosów, zgodnie z zasadami głosowania określonymi w art. 272 ust. 9 akapit piąty Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej zwanego „traktatem WE”).

4.

Jeżeli w okresie obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2007 do 2013, zwanych dalej „ramami finansowymi”, do traktatu WE zostaną wprowadzone zmiany mające skutki dla budżetu, dokonane zostaną odpowiednio niezbędne dostosowania.

5.

Wszelkie zmiany w niniejszym porozumieniu wymagają zgody wszystkich instytucji. Zmiany ram finansowych muszą być wprowadzane zgodnie z procedurami określonymi w tym celu w niniejszym porozumieniu.

6.

Niniejsze porozumienie składa się z trzech części:

Część I zawiera definicję i przepisy wykonawcze ram finansowych oraz ma zastosowanie przez okres obowiązywania tych ram finansowych.

Część II dotyczy poprawy współpracy międzyinstytucjonalnej podczas procedury budżetowej.

Cześć III zawiera przepisy dotyczące należytego zarządzania finansami w ramach funduszy UE.

7.

Komisja, jeżeli uzna to za niezbędne i we wszystkich przypadkach, gdy na podstawie pkt 30 przedstawia projekt nowych ram finansowych, przedstawi sprawozdanie ze stosowania niniejszego porozumienia, załączając w razie potrzeby propozycje zmian.

8.

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2007 r. oraz zastępuje:

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (1),

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej uzupełniające porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (2).

CZĘŚĆ I — RAMY FINANSOWE

DEFINICJA I POSTANOWIENIA WYKONAWCZE

A.   Treść i zakres ram finansowych

9.

Ramy finansowe są określone w załączniku I. Stanowią one ramy odniesienia dla międzyinstytucjonalnej dyscypliny budżetowej.

10.

Celem ram finansowych jest zapewnienie, by w perspektywie średnioterminowej wydatki Unii Europejskiej w rozbiciu na ogólne kategorie kształtowały się w sposób uporządkowany i w granicach zasobów własnych.

11.

Ramy finansowe ustalają na każdy rok w latach 2007 do 2013 i dla każdego działu i poddziału kwoty wydatków według środków na pokrycie zobowiązań. Całkowite roczne sumy wydatków są przedstawione również dla środków na pokrycie zobowiązań i środków na pokrycie płatności.

Wszystkie te kwoty wyrażone są w cenach z 2004 r.

Ramy finansowe nie uwzględniają pozycji budżetowych finansowanych z dochodów przeznaczonych na określone cele w rozumieniu art. 18 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3), dalej zwanego „rozporządzeniem finansowym”.

Informacje dotyczące operacji nieujętych w budżecie ogólnym Unii Europejskiej oraz przewidywalny rozwój różnych kategorii zasobów własnych Wspólnoty zostaną ujęte orientacyjnie w osobnych tabelach. Informacje te będą corocznie aktualizowane przy przeprowadzaniu dostosowania technicznego ram finansowych.

12.

Instytucje przyznają, iż każda kwota bezwzględna ujęta w ramach finansowych reprezentuje roczny pułap wydatków w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Bez uszczerbku dla zmian tych pułapów zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia, instytucje zobowiązują się wykorzystywać swoje odpowiednie uprawnienia w taki sposób, by przestrzegać poszczególnych pułapów wydatków rocznych podczas każdej procedury budżetowej oraz w trakcie wykonania budżetu na dany rok.

13.

Zawierając niniejsze porozumienie, obydwa organy władzy budżetowej zgadzają się przyjąć na cały okres obowiązywania ram finansowych stawek wzrostu w odniesieniu do nieobowiązkowych wydatków wynikających z budżetów ustanowionych w ramach pułapów ustalonych w ramach finansowych.

Z wyjątkiem poddziału 1B ram finansowych zatytułowanego „Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, na potrzeby należytego zarządzania finansami instytucje zapewnią, na ile to możliwe, w czasie trwania procedury budżetowej oraz w czasie uchwalania budżetu, by pozostawione zostały do dyspozycji dostateczne marginesy poniżej pułapów dla poszczególnych działów.

14.

Żaden akt przyjęty w ramach procedury współdecyzji przez Parlament Europejski i Radę ani żaden akt przyjęty przez Radę, powodujący przekroczenie środków dostępnych w budżecie lub alokacji dostępnych w ramach finansowych zgodnie z pkt 12, nie może być wykonany pod względem finansowym, dopóki nie zostanie zmieniony budżet oraz, w razie konieczności, dopóki nie zostaną odpowiednio zmienione ramy finansowe zgodnie z właściwą procedurą mającą zastosowanie do każdego takiego przypadku.

15.

Na każdy rok okresu objętego ramami finansowymi wymagane całkowite środki na pokrycie płatności, po rocznym dostosowaniu i z uwzględnieniem wszelkich innych dostosowań i zmian, nie mogą skutkować takim współczynnikiem wykorzystania zasobów własnych, który przekraczałby pułap zasobów własnych.

W razie konieczności obydwa organy władzy budżetowej zadecydują zgodnie z pkt 3 o obniżeniu pułapów określonych w ramach finansowych celem zapewnienia zgodności z pułapem zasobów własnych.

B.   Coroczne dostosowania ram finansowych

Dostosowania techniczne

16.

Każdego roku Komisja, działając z wyprzedzeniem w stosunku do procedury budżetowej na rok n+1, dokona następujących dostosowań technicznych ram finansowych:

a)

aktualizacja wyceny (według cen z roku n+1) pułapów oraz ogólnych kwot środków na pokrycie zobowiązań i środków na pokrycie płatności;

b)

obliczenie marginesu dostępnego w ramach pułapu zasobów własnych.

Komisja dokona tych dostosowań technicznych na podstawie stałego deflatora w wysokości 2 % rocznie.

Wyniki takich dostosowań technicznych i leżące u ich podstaw prognozy gospodarcze będą przekazywane obydwu organom władzy budżetowej.

Dla danego roku nie będą dokonywane żadne dalsze dostosowania techniczne, ani w ciągu tego roku, ani na zasadzie ex-post w latach kolejnych.

17.

W dostosowaniu technicznym dotyczącym roku 2011, jeżeli ustalone zostanie, że skumulowany PKB jakiegokolwiek państwa członkowskiego za lata 2007-2009 odbiegał o ponad +/- 5 % od skumulowanego PKB, który został oszacowany podczas sporządzania niniejszego porozumienia, Komisja dostosuje kwoty alokowane z funduszy wspierających spójność na rzecz danego państwa członkowskiego za ten okres. Całkowity wynik dostosowań netto, niezależnie od tego czy będzie on dodatni czy ujemny, nie może przekroczyć 3 miliardów EUR. Jeżeli wynik netto jest dodatni, całkowite dodatkowe zasoby ograniczone są do poziomu niepełnego wykorzystania środków w stosunku do pułapów poddziału 1B na lata 2007-2010. Wymagane dostosowania zostaną równo rozłożone na lata 2011-2013, a odpowiadające im pułapy zostaną stosownie zmienione.

Dostosowania związane z wykonywaniem

18.

Powiadamiając obydwa organy władzy budżetowej o dostosowaniach technicznych ram finansowych, Komisja przedstawi propozycje dostosowań środków na pokrycie płatności ogółem, jakie uzna za konieczne w świetle ich realizacji celem zapewnienia systematycznego postępu w odniesieniu do środków na pokrycie zobowiązań. Parlament Europejski i Rada podejmą decyzje w sprawie tych wniosków w terminie do 1 maja roku n zgodnie z pkt 3.

Aktualizacja prognoz dotyczących środków na płatności po 2013 r.

19.

W 2010 r. Komisja dokona aktualizacji prognoz dotyczących środków na płatności po 2013 r. Aktualizacja ta uwzględni rzeczywistą realizację przewidzianych w budżecie środków na pokrycie zobowiązań oraz środków budżetowych na pokrycie płatności, jak również prognozy dotyczące realizacji. Ponadto weźmie również pod uwagę zasady określone w celu zapewnienia uporządkowanego kształtowania się środków na płatności względem środków na zobowiązania oraz prognoz przyrostu dochodu narodowego brutto (DNB) Unii Europejskiej.

Dostosowania związane z nadmiernym deficytem budżetowym

20.

W przypadku zniesienia wstrzymania zobowiązań budżetowych dotyczących Funduszu Spójności w ramach procedury nadmiernego deficytu budżetowego Rada na wniosek Komisji i zgodnie z odnośnym aktem podstawowym podejmie decyzję o przeniesieniu wstrzymanych zobowiązań na kolejne lata. Wstrzymane zobowiązania z roku n nie mogą być ponownie ujmowane w budżecie później niż w roku n+2.

C.   Zmiana ram finansowych

21.

Oprócz regularnych dostosowań technicznych i dostosowań wynikających z warunków realizacji, ramy finansowe mogą w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na wniosek Komisji, zostać zmienione zgodnie z pułapem zasobów własnych.

22.

Co do zasady, wniosek o zmianę zgodnie z pkt 21 musi zostać przedstawiony i przyjęty przed rozpoczęciem procedury budżetowej dla danego roku lub pierwszego roku, którego dotyczy.

Każda decyzja w sprawie zmiany ram finansowych do 0,03 % DNB Unii Europejskiej w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki zostanie podjęta wspólnie przez obydwa organy władzy budżetowej stanowiące zgodnie z pkt 3.

Każda zmiana ram finansowych powyżej 0,03 % DNB Unii Europejskiej w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki zostanie podjęta wspólnie przez obydwa organy władzy budżetowej, przy jednomyślnej decyzji Rady.

23.

Bez uszczerbku dla pkt 40, instytucje zbadają zakres realokacji wydatków pomiędzy programy objęte danym działem, którego dotyczą zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem spodziewanego niepełnego wykorzystania środków. Celem powinno być, by znacząca kwota zarówno wyrażona w wartościach bezwzględnych, jak i jako odsetek nowych planowanych wydatków, mieściła się w zakresie istniejącego pułapu dla danego działu.

Instytucje zbadają zakres potrącenia podnoszącego pułap jednej pozycji przez obniżenie pułapu innej pozycji.

Zmiana wydatków obowiązkowych w ramach finansowych nie może prowadzić do obniżenia kwoty dostępnej na wydatki nieobowiązkowe.

Każda zmiana musi zachowywać odpowiedni stosunek między zobowiązaniami i płatnościami.

D.   Skutki braku wspólnej decyzji w sprawie dostosowania lub zmiany ram finansowych

24.

W przypadku, gdy Parlament Europejski i Rada nie osiągną porozumienia w sprawie jakiejkolwiek proponowanej przez Komisję korekty lub zmiany ram finansowych, kwoty określone wcześniej będą, po corocznym dostosowaniu technicznym, nadal stosowane jako pułapy wydatków na dany rok.

E.   Rezerwa na pomoc nadzwyczajną

25.

Rezerwa na pomoc nadzwyczajną jest przeznaczona na umożliwienie szybkiej reakcji na określone potrzeby państw trzecich w zakresie pomocy, wynikające ze zdarzeń, których nie można było przewidzieć w momencie ustalania budżetu, przede wszystkim na operacje humanitarne, lecz również na cywilne zarządzanie kryzysem lub na ochronę przed kryzysem, jeżeli wymagają tego okoliczności. Roczna kwota tej rezerwy ustalona jest w cenach stałych na 221 milionów EUR na okres obowiązywania ram finansowych.

Rezerwa ta figuruje w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa. Stosowne środki na zobowiązania zostaną w razie potrzeby ujęte w budżecie poza odpowiednimi pułapami przyjętymi w ramach finansowych i określonymi w załączniku I.

Gdy Komisja uzna, że konieczne jest uruchomienie rezerwy, przedstawi obydwu organom władzy budżetowej wniosek o przesunięcie środków z rezerwy do odpowiednich pozycji budżetu.

Każdy wniosek Komisji o przesunięcie środków w ramach wykorzystania rezerwy musi być jednak poprzedzony badaniem zakresu realokacji środków.

Jednocześnie ze złożeniem wniosku o podjęcie decyzji w sprawie przesunięcia Komisja uruchomi procedurę rozmów trójstronnych, w razie konieczności, w formie uproszczonej, celem uzyskania zgody obydwu organów władzy budżetowej co do konieczności wykorzystania rezerwy oraz wymaganej kwoty. Przesunięcia dokonywane będą zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego.

F.   Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

26.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej służy umożliwieniu szybkiej pomocy finansowej w razie poważnych klęsk żywiołowych na terytorium państwa członkowskiego lub kraju kandydującego, zgodnie z definicją zawartą w odpowiednim akcie podstawowym. Pułap rocznej kwoty dostępnej w ramach tego funduszu wynosi 1 miliard EUR (w cenach bieżących). 1 października każdego roku co najmniej jedna czwarta rocznej kwoty jest dostępna na pokrycie potrzeb powstałych do końca roku. Część rocznej kwoty, która nie jest ujęta w budżecie, nie może zostać przeniesiona na kolejne lata.

W wyjątkowych przypadkach i jeżeli pozostające środki finansowe dostępne w funduszu w roku wystąpienia klęski, zgodnie z definicją zawartą w odpowiednim akcie podstawowym, nie są wystarczające do pokrycia kwoty pomocy uważanej za niezbędną przez władzę budżetową, Komisja może zaproponować, aby różnica była sfinansowana z kwot rocznych przewidzianych na rok następny. Roczna kwota funduszu ujmowana co roku w budżecie w żadnych okolicznościach nie może przekroczyć 1 miliarda EUR.

W momencie spełnienia warunków uruchomienia funduszu określonych w odpowiednim akcie podstawowym, Komisja złoży wniosek w sprawie jego rozdysponowania. Jeżeli istnieć będzie margines pozwalający na realokację środków w ramach działu wymagającego dodatkowych wydatków, Komisja, za pomocą odpowiedniego instrumentu budżetowego, uwzględni to przy sporządzaniu koniecznego wniosku, zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Decyzja o rozdysponowaniu funduszu podejmowana będzie wspólnie przez obydwa organy władzy budżetowej zgodnie z pkt 3.

Jeżeli zajdzie taka konieczność, stosowne środki na zobowiązania zostaną ujęte w budżecie poza i ponad pułapami odnośnych działów określonymi w załączniku I.

Składając wniosek dotyczący decyzji w sprawie rozdysponowania funduszu Komisja uruchomi procedurę rozmów trójstronnych, w razie konieczności, w formie uproszczonej, celem uzyskania zgody obydwu organów władzy budżetowej co do konieczności wykorzystania funduszu oraz wymaganej kwoty.

G.   Instrument elastyczności

27.

Instrument elastyczności o rocznym pułapie w wysokości 200 milionów EUR (w cenach bieżących) ma na celu umożliwienie finansowania w określonym roku budżetowym i do wskazanej wysokości jasno określonych wydatków, których nie można było pokryć w ramach dostępnych pułapów jednej bądź kilku innych pozycji.

Część rocznej kwoty, która nie zostanie wykorzystana, może zostać przeniesiona nie dalej niż na rok n+2. W przypadku uruchamiania środków w ramach omawianego instrumentu, najpierw wykorzystywane są kwoty pochodzące z wszelkich przeniesień, zaczynając od najstarszego. Ta cześć rocznej kwoty z roku n, która nie zostanie wykorzystana w roku n+2, wygasa.

Komisja przedstawi wniosek dotyczący uruchomienia instrumentu elastyczności po zbadaniu wszelkich możliwości realokacji środków w ramach danego działu wymagającego dodatkowych wydatków.

Wniosek ten będzie dotyczył zasady korzystania z instrumentu elastyczności, jak również określi istniejące zapotrzebowanie i kwotę. Może on zostać przedstawiony na dowolny rok budżetowy podczas trwania procedury budżetowej. Wniosek Komisji zostanie uwzględniony we wstępnym projekcie budżetu lub będzie mu towarzyszył odpowiedni instrument budżetowy zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

Decyzja o wykorzystaniu instrumentu elastyczności zostanie podjęta wspólnie przez obydwa organy władzy budżetowej zgodnie z pkt 3. Porozumienie w tej sprawie osiągnięte zostanie w drodze procedury pojednawczej przewidzianej w załączniku II część C.

H.   Europejski Fundusz Przystosowania do Globalizacji

28.

Celem Europejskiego Funduszu Przystosowania do Globalizacji jest zapewnianie dodatkowego wsparcia pracownikom ponoszącym konsekwencje znacznych zmian strukturalnych, które zachodzą w światowej strukturze handlu, oraz pomocy w powrocie na rynek pracy.

Fundusz nie może przekraczać rocznej kwoty 500 milionów EUR (w cenach bieżących), którą uzyskać można z marginesów dostępnych w ramach ogólnego pułapu wydatków na poprzedni rok lub z anulowanych środków na zobowiązania z poprzednich dwóch lat, z wyłączeniem anulowanych środków na zobowiązania powiązanych z działem 1B ram finansowych.

Środki te zostaną ujęte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa w ramach zwykłej procedury budżetowej po tym, jak Komisja określi dostateczne marginesy lub anulowane zobowiązania zgodnie z akapitem drugim.

W momencie spełnienia warunków wykorzystania funduszu określonych w odpowiednim akcie podstawowym Komisja złoży wniosek w sprawie jego wykorzystania. Decyzja o wykorzystaniu funduszu podjęta zostanie wspólnie przez obydwa organy władzy budżetowej zgodnie z pkt 3.

Przedstawiając wniosek dotyczący decyzji w sprawie wykorzystania funduszu, Komisja uruchomi procedurę rozmów trójstronnych, w razie konieczności, w uproszczonej formie, celem uzyskania zgody obydwu organów władzy budżetowej co do konieczności wykorzystania funduszu i wymaganej kwoty, a także przedstawi obydwu organom władzy budżetowej wniosek dotyczący przesunięcia do odpowiednich pozycji budżetu.

Przesunięcia związane z funduszem dokonywane będą zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego.

Odpowiednie środki na zobowiązania zostaną ujęte w odpowiednim dziale budżetu, w razie konieczności poza i ponad pułapami określonymi w załączniku I.

I.   Dostosowanie ram finansowych mające na celu przygotowanie do rozszerzenia UE

29.

W przypadku przystąpienia nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej w okresie objętym ramami finansowymi, Parlament Europejski i Rada, działając na wniosek Komisji zgodnie z pkt 3, dokonają wspólnego dostosowania ram finansowych w celu uwzględnienia potrzeb w zakresie wydatków wynikających z negocjacji akcesyjnych.

J.   Okres obowiązywania ram finansowych i konsekwencje ich braku

30.

Do dnia 1 lipca 2011 r. Komisja przedstawi wnioski dotyczące nowych średnioterminowych ram finansowych.

W przypadku, gdy organy władzy budżetowej nie osiągną porozumienia w sprawie nowych ram finansowych i o ile dotychczasowe ramy finansowe nie zostaną wyraźnie wypowiedziane przez jedną ze stron niniejszego porozumienia, pułapy na ostatni rok objęty dotychczasowymi ramami finansowymi zostaną skorygowane zgodnie z pkt 16, tak by zachowane zostały pułapy na 2013 r. w cenach stałych. W przypadku przystąpienia nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej po 2013 r. oraz uznania zmian za konieczne, ramy finansowe, których obowiązywanie przedłużono, zostaną skorygowane w celu uwzględnienia wyników negocjacji akcesyjnych.

CZĘŚĆ II

POPRAWA WSPÓŁPRACY MIĘDZYINSTYTUCJONALNEJ W TRAKCIE PROCEDURY BUDŻETOWEJ

A.   Procedura współpracy międzyinstytucjonalnej

31.

Instytucje zobowiązują się ustanowić procedurę współpracy międzyinstytucjonalnej w sprawach budżetowych. Szczegóły tej współpracy określone są w załączniku II.

B.   Opracowanie budżetu

32.

Komisja każdego roku przedstawia wstępny projekt budżetu ukazujący aktualne wymagania Wspólnoty w zakresie finansowania.

Uwzględnia on:

a)

przedstawione przez państwa członkowskie prognozy w odniesieniu do funduszy strukturalnych,

b)

możliwość wykorzystania przydziału środków, dążąc do zachowania ścisłej zależności między środkami na pokrycie zobowiązań i środkami na pokrycie płatności,

c)

możliwości uruchamiania nowych polityk poprzez projekty pilotażowe, nowe działania przygotowawcze lub kontynuację dobiegających końca działań wieloletnich, po uprzednim oszacowaniu możliwości zapewnienia wydania aktu podstawowego w rozumieniu art. 49 rozporządzenia finansowego (definicja aktu podstawowego, konieczność wydania aktu podstawowego — wykonanie i wyjątki),

d)

konieczność zapewnienia, by wszelkie zmiany wydatków w odniesieniu do poprzedniego roku były zgodne z ograniczeniami wynikającymi z dyscypliny budżetowej.

Do wstępnego projektu budżetu załączone zostaną opisy zadań, w tym informacje wymagane w art. 27 ust. 3 i art. 33 ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego (cele, wskaźniki i informacje z oceny).

33.

Instytucje będą unikać, na ile to możliwe, wprowadzania do budżetu pozycji obejmujących nieznaczne kwoty wydatków operacyjnych.

Obydwa organy władzy budżetowej zobowiązują się również mieć na względzie ocenę możliwości wykonania budżetu dokonaną przez Komisję we wstępnych projektach oraz w związku z wykonaniem aktualnego budżetu.

Przed drugim czytaniem w Radzie Komisja prześle pismo do przewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego wraz z kopią do drugiego z organów władzy budżetowej, zawierające uwagi na temat wykonalności zmian do projektu budżetu przyjętego przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu.

Obydwa organy władzy budżetowej uwzględnią te uwagi w kontekście procedury pojednawczej przewidzianej w załączniku II część. C.

W interesie należytego zarządzania finansami i ze względu na skutki istotnych zmian nomenklatury budżetowej tytułów i rozdziałów dla obowiązków departamentów Komisji w zakresie sprawozdań z zarządzania, obydwa organy władzy budżetowej zobowiązują się omówić takie istotne zmiany z Komisją podczas procedury pojednawczej.

C.   Klasyfikacja wydatków

34.

Instytucje uznają za obowiązkowe te wydatki, które obowiązkowo wynikają z traktatów lub aktów przyjętych na mocy tych traktatów.

35.

Wstępny projekt budżetu musi zawierać propozycję klasyfikacji każdej nowej pozycji budżetu oraz każdej pozycji budżetu ze zmienioną podstawą prawną.

W razie nieprzyjęcia klasyfikacji proponowanej we wstępnym projekcie budżetu Parlament Europejski i Rada zbadają klasyfikację danej pozycji budżetu na podstawie załącznika III. Porozumienie w tej sprawie uzyskiwane będzie w drodze procedury pojednawczej przewidzianej w załączniku II część C.

D.   Maksymalna stopa wzrostu wydatków nieobowiązkowych przy braku ram finansowych

36.

Bez uszczerbku dla pkt 13 akapit pierwszy Instytucje przyjmują następujące postanowienia:

a)

autonomiczny margines manewru Parlamentu Europejskiego do celów art. 272 ust. 9 akapit czwarty traktatu WE, stanowiący połowę stopy maksymalnej, ma zastosowanie począwszy od przyjęcia przez Radę projektu budżetu w pierwszym czytaniu, łącznie ze wszelkimi zgłoszeniami poprawek.

Maksymalna stopa musi być zachowana w odniesieniu do rocznego budżetu, włączając w to budżety korygujące. Bez uszczerbku dla możliwości ustalenia nowej stopy część stopy maksymalnej, która nie została wykorzystana, pozostanie dostępna do wykorzystania i może być zastosowana przy rozważaniu projektów budżetów korygujących;

b)

bez uszczerbku dla postanowień lit. a), jeżeli w trakcie procedury budżetowej okaże się, że zakończenie procedury może wymagać porozumienia w sprawie ustalenia nowej stopy wzrostu wydatków nieobowiązkowych mającej zastosowanie do środków na płatności lub nowej stopy mającej zastosowanie do środków na zobowiązania (ta druga stopa może być różna od pierwszej), instytucje podejmą starania w celu uzyskania porozumienia między obydwoma organami władzy budżetowej w drodze procedury pojednawczej przewidzianej w załączniku II część C.

E.   Włączenie przepisów finansowych do aktów prawnych

37.

Każdy akt prawny dotyczący programu wieloletniego przyjmowany w drodze procedury współdecyzji będzie zawierał przepis, w którym organ prawodawczy określa kopertę finansową dostępną w ramach programu.

Kwota ta stanowić będzie główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej.

Przy sporządzaniu wstępnego projektu budżetu władza budżetowa i Komisja zobowiązują się nie odejść o więcej niż 5 % od wymienionej kwoty przez cały okres obowiązywania odnośnego programu, chyba że pojawią się nowe obiektywne długoterminowe okoliczności, dla których podane zostaną wyraźne i ściśle określone przyczyny, przy uwzględnieniu wyników uzyskanych przy realizacji programu, w szczególności na podstawie dokonanych ocen. Jakikolwiek wzrost wynikający z tego rodzaju zmian nie może wykraczać poza istniejący pułap dla odnośnego działu, bez uszczerbku dla korzystania z instrumentów wymienionych w niniejszym porozumieniu.

Niniejszy punkt nie ma zastosowania do środków na programy spójności przyjęte w ramach procedury współdecyzji, na które państwa członkowskie wstępnie przydzieliły środki i na które ustalono kopertę finansową na cały okres obowiązywania programu.

38.

Akty prawne dotyczące wieloletnich programów niepodlegających procedurze współdecyzji nie będą zawierać „kwot uznanych za konieczne”.

W przypadku, gdy Rada pragnęłaby uwzględnić odniesienie finansowe, zostanie ono uznane za wskazujące wolę organu prawodawczego i nie wpłynie na uprawnienia władzy budżetowej określone w traktacie WE. Przepis ten zostanie wskazany we wszystkich aktach prawnych zawierających takie odniesienie finansowe.

Jeżeli dana kwota była przedmiotem porozumienia osiągniętego w drodze procedury pojednawczej przewidzianej we wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 marca 1975 r. (4), będzie ona uznana za kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 37 niniejszego porozumienia.

39.

Sprawozdanie finansowe przewidziane w art. 28 rozporządzenia finansowego będzie pod względem finansowym odzwierciedlać cele proponowanego programu i uwzględniać harmonogram obejmujący okres obowiązywania programu. Zostanie ono zmienione, w razie konieczności, w momencie sporządzania wstępnego projektu budżetu z uwzględnieniem zakresu realizacji programu. Zmienione sprawozdanie zostanie przekazane władzy budżetowej przy przedstawianiu wstępnego projektu budżetu oraz po przyjęciu budżetu.

40.

W obrębie maksymalnych stóp wzrostu nieobowiązkowych wydatków określonych w pierwszym akapicie pkt 13 obydwa organy władzy budżetowej zobowiązują się przestrzegać alokacji środków na zobowiązania, przewidzianych w stosownych aktach podstawowych dotyczących działań strukturalnych, rozwoju obszarów wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybołówstwa.

F.   Wydatki dotyczące umów w zakresie rybołówstwa

41.

Instytucje zobowiązują się finansować wydatki wynikające z umów w zakresie rybołówstwa zgodnie z ustaleniami określonymi w załączniku IV.

G.   Finansowanie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)

42.

W zakresie wydatków na WPZiB ponoszonych z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich zgodnie z art. 28 Traktatu o Unii Europejskiej Instytucje dążyć będą, w ramach procedury pojednawczej przewidzianej w załączniku II część C i na podstawie wstępnego projektu budżetu przyjętego przez Komisję, do osiągnięcia każdego roku porozumienia w sprawie kwoty wydatków operacyjnych ponoszonych z budżetu Wspólnoty oraz co do podziału kwoty zaproponowanej w akapicie czwartym niniejszego ustępu pomiędzy artykuły rozdziału budżetu WPZiB. W razie braku porozumienia przyjmuje się, że Parlament Europejski i Rada wprowadzą do budżetu kwotę zawartą w poprzednim budżecie lub kwotę proponowaną we wstępnym projekcie budżetu, w zależności od tego, która z nich będzie niższa.

Całkowita kwota wydatków operacyjnych na WPZiB zostanie wprowadzona w całości do jednego rozdziału budżetu (WPZiB) i rozdzielona pomiędzy artykuły tego rozdziału zgodnie z akapitem czwartym niniejszego ustępu. Kwota jest przeznaczona na pokrycie rzeczywistych przewidywanych potrzeb szacowanych w ramach opracowywania wstępnego projektu budżetu na podstawie prognoz sporządzanych corocznie przez Radę i przy założeniu rozsądnego marginesu na działania nieprzewidziane. Nie uwzględnia się żadnych środków w ramach rezerwy. Każdy artykuł obejmuje instrumenty już przyjęte, instrumenty przewidywane, lecz jeszcze nieprzyjęte, oraz wszystkie przyszłe, tzn. nieprzewidziane, instrumenty przyjmowane przez Radę w trakcie danego roku budżetowego.

Ponieważ na podstawie rozporządzenia finansowego Komisja posiada uprawnienia do samodzielnego dokonywania przesunięć środków pomiędzy artykułami w ramach rozdziału budżetu WPZiB, zostanie odpowiednio zapewniona elastyczność uważana za konieczną dla szybkiej realizacji działań w ramach WPZiB. W przypadku, gdy wysokość rozdziału budżetu WPZiB okazałaby się w ciągu roku budżetowego niewystarczająca na pokrycie koniecznych wydatków, Parlament Europejski i Rada, działając na wniosek Komisji, przystąpią pilnie do poszukiwania rozwiązania, biorąc pod uwagę pkt 25.

W ramach rozdziału budżetu WPZiB artykuły, w ramach których działania w zakresie WPZiB mają być uwzględniane, będą miały następujące nazwy:

działania w ramach zarządzania kryzysami, zapobieganie konfliktom, ich rozwiązywanie i działania stabilizacyjne, monitorowanie i wdrażanie procesów pokojowych i procesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

zakaz rozprzestrzeniania broni i rozbrojenie,

środki nadzwyczajne,

środki przygotowawcze i środki następcze,

specjalni przedstawiciele Unii Europejskiej.

Instytucje zgadzają się, że w latach 2007-2013 na WPZiB do dyspozycji oddane zostanie co najmniej 1 740 milionów EUR oraz że kwota przewidziana na środki uwzględnione w artykule, o którym mowa w tiret trzecim, nie może przekraczać 20 % całkowitej kwoty rozdziału budżetu dotyczącego WPZiB.

43.

Każdego roku prezydencja Rady konsultuje się z Parlamentem Europejskim w sprawie dokumentu perspektywicznego Rady, który zostanie przekazany do dnia 15 czerwca dla danego roku, określającego główne aspekty i podstawowe wybory w zakresie WPZiB, łącznie ze skutkami finansowymi dla budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz oceną środków wprowadzonych w roku n-1. Ponadto prezydencja Rady będzie regularnie informowała Parlament Europejski, odbywając co najmniej pięć razy w roku wspólne spotkania konsultacyjne w ramach stałego dialogu politycznego w sprawie WPZiB uzgadniane najpóźniej na ostatnim posiedzeniu w ramach procedury pojednawczej odbywającym się przed drugim czytaniem w Radzie. Udział w takich spotkaniach biorą:

Parlament Europejski: biura dwóch odpowiednich komitetów

Rada: ambasador (Przewodniczący Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa).

Komisja zostanie włączona w prace i będzie brała udział w tych spotkaniach.

W każdym przypadku, gdy Rada podejmie decyzję w dziedzinie WPZiB pociągającą za sobą wydatki, Rada niezwłocznie i w każdym przypadku w nieprzekraczalnym terminie pięciu dni roboczych od przyjęcia ostatecznej decyzji prześle do Parlamentu Europejskiego szacunki dotyczące przewidywanych kosztów („oświadczenie finansowe”), w szczególności odnoszących się do harmonogramu, zatrudnienia personelu, wykorzystania pomieszczeń i innej infrastruktury, środków transportu, wymogów szkoleniowych i ustaleń dotyczących bezpieczeństwa.

Raz na kwartał Komisja informuje władzę budżetową o realizacji działań w zakresie WPZiB oraz przedstawi prognozy finansowe dotyczące pozostałej części roku.

CZĘŚĆ III

NALEŻYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI W RAMACH FUNDUSZY UE

A.   Zapewnienie skutecznej i zintegrowanej wewnętrznej kontroli funduszy wspólnotowych

44.

Instytucje zgadzają się co do wagi, jaką ma kwestia wzmocnienia wewnętrznej kontroli bez nakładania dodatkowych obciążeń administracyjnych, co wymaga uproszczenia podstawowego prawodawstwa. W tym kontekście znaczenie priorytetowe zostanie nadane należytemu zarządzaniu finansami ukierunkowanemu na uzyskanie pozytywnego poświadczenia wiarygodności (DAS) dla funduszy zarządzanych wspólnie. W tym celu stosowne przepisy można ustanowić w odnośnych podstawowych aktach prawodawczych. W ramach zwiększonego zakresu obowiązków związanych z funduszami strukturalnymi oraz zgodnie z krajowymi wymogami konstytucyjnymi odnośne organy kontrolne w państwach członkowskich przygotują ocenę dotyczącą zgodności systemów zarządzania i kontroli z przepisami Wspólnoty.

Państwa członkowskie zobowiązują się tym samym do przygotowania rocznego podsumowania dostępnych kontroli i deklaracji na odpowiednim szczeblu krajowym.

B.   Rozporządzenie finansowe

45.

Instytucje zgadzają się, że niniejsze porozumienie i budżet będą wdrażane przy należytym zarządzaniu finansami w oparciu o zasady gospodarności, efektywności, skuteczności, ochrony interesów finansowych, proporcjonalności kosztów administracyjnych, jak również o przejrzyste procedury. Instytucje podejmą odpowiednie środki, w szczególności przewidziane w rozporządzeniu finansowym, które powinny zostać przyjęte w drodze procedury pojednawczej ustanowionej wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 marca 1975 r. na zasadach, które umożliwiły porozumienie w 2002 r.

C.   Programowanie finansowe

46.

Komisja przedkłada pełne programowanie finansowe dla działów 1A, 2 (dla środowiska naturalnego i rybołówstwa), 3A, 3B i 4 ram finansowych na lata 2007-2013 dwa razy do roku, pierwszy raz w maju/czerwcu (wraz z dokumentami załączonymi do wstępnego projektu budżetu), a następnie w grudniu/styczniu (po przyjęciu budżetu). Dokument ten, uporządkowany według działów, obszaru działalności i pozycji budżetu, powinien identyfikować dwie fazy:

a)

obowiązujące prawodawstwo z rozróżnieniem na programy wieloletnie i działania roczne:

w przypadku programów wieloletnich Komisja powinna określić procedurę, w ramach której zostały one przyjęte (współdecyzji i konsultacji), okres ich obowiązywania, kwoty odniesienia, udział przypisany do wydatków administracyjnych;

w przypadku działań rocznych (projekty pilotażowe, działania przygotowawcze, agencje) oraz akcji finansowanych w ramach prerogatyw Komisji, Komisja powinna dostarczyć szacunki wieloletnie, a w przypadku projektów pilotażowych i działań przygotowawczych marginesy założone w ramach zatwierdzonych pułapów przewidzianych w Części D w załączniku II;

b)

wnioski legislacyjne będące w trakcie procesu legislacyjnego: bieżące wnioski Komisji, do których odwołują się pozycja budżetu (na niższym poziomie), rozdział i obszar polityki. Należy stworzyć mechanizm pozwalający na aktualizację tabel każdorazowo wraz z przyjęciem nowego wniosku w celu umożliwienia oceny skutków finansowych

Komisja powinna rozważyć sposoby powiązania programowania finansowego z jej programowaniem prawodawczym, aby zapewnić bardziej precyzyjne i wiarygodne prognozy. W przypadku każdego wniosku legislacyjnego Komisja powinna wskazać, czy jest on włączony do programowania na okres od maja do grudnia, czy też nie. Władza budżetowa powinna być informowana w szczególności o:

a)

wszystkich nowych przyjętych aktach prawnych, które jednak nie są ujęte w dokumencie na okres od maja do grudnia (wraz z odnośnymi kwotami);

b)

wszystkich aktach prawnych będących w trakcie procesu legislacyjnego, które jednak nie są ujęte w dokumencie na okres od maja do grudnia (wraz z odnośnymi kwotami);

c)

prawodawstwie przewidzianym w rocznym programie prac i prawodawstwa ze wskazaniem działań mogących mieć skutki finansowe (tak/nie).

W każdym przypadku, gdy będzie to niezbędne, Komisja powinna wskazać na przeprogramowanie, jakie pociągną za sobą wnioski legislacyjne.

W oparciu o dostarczone przez Komisje dane powinna być dokonywana ocena sytuacji na każdym spotkaniu trójstronnym, o którym mowa w niniejszym porozumieniu.

D.   Agencje i szkoły europejskie

47.

Przy sporządzaniu wniosku dotyczącego utworzenia jakiejkolwiek nowej agencji Komisja oceni skutki budżetowe dla odpowiednich działów wydatków. W oparciu o te informacje i bez uszczerbku dla procedur legislacyjnych wymaganych dla utworzenia agencji obydwa organy władzy budżetowej zobowiązują się w ramach współpracy budżetowej osiągnąć na czas porozumienie w sprawie finansowania agencji.

Podobną procedurę należy zastosować w przypadku planów utworzenia nowej szkoły europejskiej.

E.   Dostosowanie Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa w świetle okoliczności ich wdrażania

48.

W przypadku przyjęcia po dniu 1 stycznia 2007 r. nowych zasad bądź programów odnoszących się do Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa obydwa organy władzy budżetowej zobowiązują się zatwierdzić — na wniosek Komisji — przeniesienie na następne lata, ponad odnośne pułapy wydatków, środki przydzielone, ale niewykorzystane w 2007 r.

Parlament Europejski i Rada podejmą decyzje w sprawie wniosków Komisji dotyczących przeniesienia niewykorzystanych środków przydzielonych z roku 2007 w terminie do dnia 1 maja 2008 r. zgodnie z pkt 3.

F.   Nowe instrumenty finansowe

49.

Instytucje zgadzają się, że wprowadzenie mechanizmu współfinansowania jest niezbędne w celu wzmocnienia efektu dźwigni w zakresie budżetu Unii Europejskiej poprzez zachęcenie do finansowania.

Instytucje te zgadzają się wspierać rozwój odpowiednich wieloletnich instrumentów finansowych poprzez działania zachęcające inwestorów publicznych i prywatnych.

Przedstawiając wstępny projekt budżetu, Komisja złoży władzy budżetowej sprawozdanie na temat działań sfinansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w celu wsparcia inwestycji w zakresie badań i rozwoju, sieci transeuropejskich oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 17 maja 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

W. SCHÜSSEL

Przewodniczący

W imieniu Komisji

D. GRYBAUSKAITĖ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.

(2)  Dz.U. C 283 z 20.11.2002, str. 1.

(3)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(4)  Dz.U. L 89 z 22.4.1975, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Ramy finansowe na lata 2007–2013

(mln EUR — w cenach z 2004 r.)

Środki na zobowiązania

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem

2007-2013

1.

Trwały wzrost

51 267

52 415

53 616

54 294

55 368

56 876

58 303

382 139

1a

Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

8 404

9 097

9 754

10 434

11 295

12 153

12 961

74 098

1b

Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

42 863

43 318

43 862

43 860

44 073

44 723

45 342

308 041

2.

Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi

54 985

54 322

53 666

53 035

52 400

51 775

51 161

371 344

w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a.

Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b.

Obywatelstwo

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

UE jako partner globalny

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Administracja (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Wyrównania

419

191

190

 

 

 

 

800

Środki na zobowiązania ogółem

120 702

121 473

122 564

122 952

124 007

125 527

127 091

864 316

jako procent DNB

1,10 %

1,08 %

1,07 %

1,04 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

Środki na płatności ogółem

116 650

119 620

111 990

118 280

115 860

119 410

118 970

820 780

jako procent DNB

1,06 %

1,06 %

0,97 %

1,00 %

0,96 %

0,97 %

0,94 %

1,00 %

Dostępny margines

0,18 %

0,18 %

0,27 %

0,24 %

0,28 %

0,27 %

0,30 %

0,24 %

Pułap zasobów własnych jako procent DNB

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  Wydatki na emerytury ujęte w ramach pułapu dla tego działu obliczane są po potrąceniu składek na odnośny fundusz emerytalny, w ramach limitu 500 mln EUR w cenach z 2004 r. na okres 2007-2013.


ZAŁĄCZNIK II

Współpraca międzyinstytucjonalna w sektorze budżetowym

A.

Po dokonaniu dostosowania technicznego ram finansowych na nadchodzący rok budżetowy, biorąc pod uwagę roczną strategię polityczną przedstawioną przez Komisję oraz przed podjęciem przez nią decyzji w sprawie wstępnego projektu budżetu, zostanie zwołane spotkanie w ramach rozmów trójstronnych celem omówienia możliwych priorytetów budżetowych na ten rok. Należycie uwzględnione zostaną uprawnienia instytucji, jak również przewidywany rozwój potrzeb na nadchodzący rok budżetowy i kolejne lata objęte ramami finansowymi. Ponadto zostaną wzięte pod uwagę nowe elementy powstałe od momentu ustanowienia pierwszych ram finansowych, mogące wywołać istotne lub trwałe skutki finansowe dla budżetu Unii Europejskiej.

B.

W zakresie wydatków obowiązkowych Komisja przedstawiając swój wstępny projekt budżetu określi:

a)

środki związane z nowym lub planowanym prawodawstwem;

b)

środki wynikające ze stosowania prawodawstwa obowiązującego w momencie przyjmowania poprzedniego budżetu.

Komisja dokona dokładnego oszacowania skutków finansowych zobowiązań Wspólnoty wynikających z przepisów. W razie konieczności uaktualni swoje prognozy w trakcie procedury budżetowej. Ponadto przedstawi władzy budżetowej wszelkie stosowne uzasadnienia, jakie będą wymagane.

Komisja, jeżeli uzna to za konieczne, może przedstawić obydwu organom władzy budżetowej propozycję zmian ad hoc celem aktualizacji danych stanowiących podstawę szacunku wydatków na rolnictwo we wstępnym projekcie budżetu lub celem skorygowania, na podstawie najświeższych dostępnych informacji na temat umów dotyczących rybołówstwa obowiązujących 1 stycznia danego roku budżetowego, kwot i ich podziału pomiędzy środki zapisane w pozycjach operacyjnych dotyczących międzynarodowych umów dotyczących rybołówstwa oraz środki przewidziane w rezerwie.

Propozycja zmian musi zostać przesłana do władzy budżetowej przed końcem października.

Jeżeli zostanie ona przedstawiona Radzie na mniej niż jeden miesiąc przed pierwszym czytaniem w Parlamencie Europejskim, Rada co do zasady rozpatruje propozycję zmian ad hoc w trakcie drugiego czytania projektu budżetu.

Wobec tego, przed drugim czytaniem budżetu przez Radę obydwa organy władzy budżetowej dążyć będą do spełnienia warunków niezbędnych do przyjęcia propozycji zmian w czasie jednego czytania przez każdą z zainteresowanych instytucji.

C.

1.

Ustala się procedurę pojednawczą dla wszystkich wydatków.

2.

Celem procedury pojednawczej jest:

a)

kontynuowanie rozmów na temat ogólnego trendu w zakresie wydatków i w tych ramach na temat ogólnych kierunków w zakresie budżetu na nadchodzący rok w świetle wstępnego projektu budżetu przedłożonego przez Komisję;

b)

zapewnienie porozumienia między obydwoma organami władzy budżetowej co do:

środków, o których mowa w części B lit. a) i b), w tym zmian ad hoc z propozycji, o której mowa w tej części,

kwot, które mają być zapisane w budżecie na wydatki nieobowiązkowe, zgodnie z pkt 40 porozumienia oraz,

w szczególności, co do spraw, w których niniejsze porozumienie odsyła do tej procedury.

3.

Procedura ta rozpoczyna się od posiedzenia trójstronnego zwołanego z takim wyprzedzeniem, by pozwolić instytucjom na osiągnięcie porozumienia, lecz nie później niż do dnia określonego przez Radę na ustalenie jej projektu budżetu.

Następuje uzgodnienie wyników rozmów trójstronnych między Radą i delegacją Parlamentu Europejskiego, przy udziale Komisji.

O ile w trakcie rozmów trójstronnych nie zostanie postanowione inaczej, posiedzenie w ramach procedury pojednawczej odbędzie się w trakcie tradycyjnego spotkania tych samych uczestników w terminie określonym przez Radę na ustalenie projektu budżetu.

4.

W razie potrzeby na pisemny wniosek Komisji lub pisemną prośbę przewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego lub Przewodniczącego Rady (budżet) odbyć można kolejne posiedzenie trójstronne, zanim w Parlamencie Europejskim odbędzie się pierwsze czytanie. Decyzja o odbyciu tego rozmów trójstronnych zostanie podjęta wspólnie przez Instytucje po przyjęciu projektu budżetu Rady i przed głosowaniem nad poprawkami do pierwszego czytania w Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

5.

Instytucje kontynuować będą procedurę pojednawczą po pierwszym czytaniu budżetu przez każdy z obydwu organów władzy budżetowej celem osiągnięcia porozumienia w sprawie wydatków obowiązkowych i nieobowiązkowych oraz, w szczególności, celem omówienia propozycji zmian ad hoc, o której mowa w części B.

W tym celu po pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim odbędzie się posiedzenie trójstronne.

Wyniki rozmów trójstronnych zostaną omówione na drugim spotkaniu w ramach procedury pojednawczej odbywającym się w dniu drugiego czytania w Radzie.

W razie konieczności Instytucje będą kontynuować rozmowy na temat wydatków nieobowiązkowych po drugim czytaniu w Radzie.

6.

Na takich posiedzeniach trójstronnych delegacjom Instytucji przewodniczyć będzie Przewodniczący Rady (budżet), przewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego i członek Komisji odpowiedzialny za budżet.

7.

Każdy z obydwu organów władzy budżetowej podejmie wszelkie wymagane działania celem zapewnienia, aby rezultaty osiągnięte w ramach procedury pojednawczej były respektowane podczas całej bieżącej procedury budżetowej.

D.

Aby Komisja mogła w odpowiednim czasie ocenić możliwość realizacji poprawek przewidzianych przez władzę budżetową, dotyczących utworzenia nowych działań przygotowawczych/projektów pilotażowych lub przedłużenia istniejących, obydwa organy władzy budżetowej poinformują Komisję do połowy czerwca o swoich zamiarach w tym względzie, tak by pierwsze rozmowy mogły odbyć się podczas spotkania pojednawczego przy pierwszym czytaniu w Radzie. Kolejne kroki procedury pojednawczej przewidzianej w części C będą również miały zastosowanie, tak jak postanowienia dotyczące wykonalności, o których mowa w pkt 36 niniejszego porozumienia.

Ponadto, wymienione trzy instytucje zobowiązują się ograniczyć łączną wysokość środków na projekty pilotażowe w danym roku budżetowym do 40 milionów EUR. Oprócz tego zobowiązują się ograniczyć do 50 milionów EUR łączną wysokość środków na nowe działania przygotowawcze w danym roku budżetowym, oraz do 100 milionów EUR łączną wysokość środków rzeczywiście przeznaczonych na działania przygotowawcze.


ZAŁĄCZNIK III

Klasyfikacja wydatków

DZIAŁ 1

Trwały wzrost

 

1A

Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Wydatki nieobowiązkowe (WN)

1B

Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

WN

DZIAŁ 2

Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

WN

 

Wyjątek:

 

 

Wydatki na wspólną politykę rolną dotyczące środków rynkowych i pomocy bezpośredniej, łącznie ze środkami rynkowymi na rybołówstwo i umowy dotyczące rybołówstwa zawarte ze stronami trzecimi

Wydatki obowiązkowe (WO)

DZIAŁ 3

Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

WN

3A

Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

WN

3B

Obywatelstwo

WN

DZIAŁ 4

UE jako partner globalny

WN

 

Wyjątek:

 

 

Wydatki wynikające z porozumień międzynarodowych zawartych przez Unię Europejską ze stronami trzecimi

WO

 

Składki na organizacje lub instytucje międzynarodowe

WO

 

Składki zasilające fundusz gwarantowania pożyczek

WO

DZIAŁ 5

Administracja

WN

 

Wyjątek:

 

 

Emerytury i odprawy

WO

 

Świadczenia i różne składki związane z zakończeniem stosunku pracy

WO

 

Wydatki prawne

WO

 

Szkody

WO

DZIAŁ 6

Wyrównania

WO


ZAŁĄCZNIK IV

Finansowanie wydatków wynikających z umów dotyczących rybołówstwa

A.

Wydatki odnoszące się do umów dotyczących rybołówstwa finansowane są z dwóch pozycji należących do obszaru polityki „rybołówstwo” (przez odniesienie do nomenklatury budżetowej według rodzaju działań):

a)

międzynarodowe umowy dotyczące rybołówstwa (11 03 01);

b)

składki na rzecz organizacji międzynarodowych (11 03 02).

Wszystkie kwoty odnoszące się do umów i protokołów, które będą obowiązywały w dniu 1 stycznia danego roku, będą ujmowane w pozycji 11 03 01. Kwoty dotyczące wszystkich nowych i odnawialnych umów, które wejdą w życie po 1 stycznia danego roku, będą przypisane do pozycji 40 02 41 02 — rezerwy/środki zróżnicowane (wydatki obowiązkowe).

B.

Podczas procedury pojednawczej przewidzianej w załączniku II część C Parlament Europejski i Rada dążyć będą do porozumienia w sprawie kwoty wpisywanej w pozycjach budżetu i w rezerwie na podstawie wniosku Komisji.

C.

Komisja zobowiązuje się informować Parlament Europejski regularnie o przygotowaniach i prowadzeniu negocjacji, z uwzględnieniem skutków dla budżetu.

W trakcie procesu prawodawczego odnoszącego się do umów dotyczących rybołówstwa instytucje zobowiązują się podjąć wszelkie starania w celu zapewnienia, aby wszelkie procedury były realizowane możliwie jak najszybciej.

Jeżeli środki odnoszące się do umów dotyczących rybołówstwa (łącznie z rezerwą) okażą się niewystarczające, Komisja dostarczy władzy budżetowej konieczne informacje do wymiany poglądów w formie rozmów trójstronnych, ewentualnie w uproszczonej formie, na temat przyczyn danej sytuacji oraz środków, które mogłyby zostać przyjęte w ramach ustalonych procedur. W razie konieczności Komisja zaproponuje odpowiednie środki.

Co kwartał Komisja przedstawiać będzie władzy budżetowej szczegółowe informacje na temat realizacji obowiązujących umów oraz prognoz finansowych na pozostałą cześć roku.


DEKLARACJE

1.   DEKLARACJA KOMISJI W SPRAWIE OCENY FUNKCJONOWANIA POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO

W odniesieniu do pkt 7 porozumienia międzyinstytucjonalnego Komisja przygotuje do końca 2009 r. sprawozdanie na temat funkcjonowania porozumienia międzyinstytucjonalnego, załączając do niego, w razie konieczności, odnośne wnioski.

2.   DEKLARACJA W SPRAWIE PKT 27 POROZUMIENIA MĘDZYINSTYTUCJONALNEGO

W ramach rocznej procedury budżetowej Komisja poinformuje władzę budżetową o kwocie dostępnej dla instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Każda decyzja o uruchomieniu instrumentu elastyczności na kwotę przekraczającą 200 milionów EUR pociąga za sobą decyzję o przeniesieniu.

3.   DEKLARACJA W SPRAWIE PRZEGLĄDU RAM FINANSOWYCH

1.

Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej Komisja została wezwana do przeprowadzenia pełnego i szeroko zakrojonego przeglądu obejmującego wszystkie aspekty wydatków UE, włączając w to Wspólną Politykę Rolną, a także zasoby, w tym także rabat Zjednoczonego Królestwa, i do przedłożenia sprawozdania w roku 2008/2009. Przeglądowi temu powinna również towarzyszyć ocena funkcjonowania obecnego porozumienia międzyinstytucjonalnego. Parlament Europejski będzie uczestniczył w przeprowadzaniu przeglądu na wszystkich etapach procedury na następujących zasadach:

w fazie badania następującej po przedstawieniu przeglądu przez Komisję zostanie zapewnione odbycie się odpowiednich dyskusji z Parlamentem Europejskim na zasadach zwykłego dialogu politycznego pomiędzy instytucjami oraz należyte uwzględnienie stanowiska Parlamentu Europejskiego;

zgodnie z konkluzjami z grudnia 2005 r. Rada Europejska „może podejmować decyzje we wszystkich kwestiach objętych przeglądem”. Parlament Europejski będzie uczestniczył we wszystkich formalnych działaniach następczych zgodnie z odnośnymi procedurami przy pełnym poszanowaniu jego nabytych praw.

2.

Komisja zobowiązuje się, że w ramach procesu konsultacji i przemyśleń prowadzącego do przygotowania przeglądu będzie korzystała z dogłębnej wymiany poglądów, którą przeprowadzi z Parlamentem Europejskim, dokonując analizy sytuacji. Komisja weźmie także pod uwagę zamiary Parlamentu Europejskiego dotyczące odbycia konferencji z udziałem Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów krajowych w celu dokonania przeglądu systemu zasobów własnych. Komisja uwzględni wyniki tego rodzaju konferencji jako wkład włożony w ramach wspomnianego powyżej procesu konsultacji. Przyjmuje się, że Komisja występuje ze swoimi wnioskami całkowicie na własną odpowiedzialność.

4.   DEKLARACJA W SPRAWIE DEMOKRATYCZNEJ KONTROLI I SPÓJNOŚCI DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Parlament Europejski, Rada i Komisja uznają potrzebę racjonalizacji różnorakich instrumentów działań zewnętrznych. Instytucje te zgadzają się, że tego rodzaju racjonalizacja instrumentów, prowadząca jednocześnie do wzmocnienia spójności i zdolności reagowania w działaniach Unii Europejskiej, nie powinna wpływać ani na uprawnienia władzy prawodawczej — w szczególności odnoszące się do jej kontroli politycznej w zakresie dokonywania strategicznych wyborów — ani też władzy budżetowej. Tekst odnośnych rozporządzeń powinien odzwierciedlać te zasady i zawierać, tam gdzie to stosowne, niezbędną treść polityczną oraz orientacyjny podział środków, jak również, w razie konieczności, klauzulę dotyczącą przeglądu ukierunkowanego na ocenę wdrożenia rozporządzenia najpóźniej po upływie trzech lat.

W ramach podstawowych instrumentów przyjmowanych w ramach procedury współdecyzji Komisja będzie systematycznie informować Parlament Europejski i Radę oraz przeprowadzać z nimi konsultacje, przesyłając projekty krajowych, regionalnych i tematycznych dokumentów strategicznych.

W przypadku, gdy Rada zdecyduje o zmianie statusu potencjalnych kandydatów na status kandydatów przedakcesyjnych w okresie objętym porozumieniem międzyinstytucjonalnym, Komisja dokona przeglądu i przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie orientacyjne ramy wieloletnie zgodnie z art. 4 rozporządzenia ustanawiającego instrument na rzecz przedakcesyjnych środków pomocowych (IPA) w celu uwzględnienia wymagań dotyczących wydatków wynikających z takiej zmiany.

Komisja we wstępnym projekcie budżetu zawrze nomenklaturę, która zagwarantuje prerogatywy władzy budżetowej dla działań zewnętrznych.

5.   DEKLARACJA KOMISJI W SPRAWIE DEMOKRATYCZNEJ KONTROLI I SPÓJNOŚCI DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Komisja zobowiązuje się do regularnego prowadzenia dialogu z Parlamentem Europejskim w sprawie treści projektów krajowych, regionalnych i tematycznych dokumentów strategicznych oraz do należytego uwzględnienia stanowiska Parlamentu Europejskiego przy wdrażaniu tych strategii.

Dialog ten obejmie dyskusję na temat zmiany statusu potencjalnych kandydatów na status kandydatów przedakcesyjnych w okresie objętym porozumieniem międzyinstytucjonalnym.

6.   DEKLARACJA W SPRAWIE PRZEGLĄDU ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO

W ramach przeglądu rozporządzenia finansowego instytucje zobowiązują się do lepszego wdrażania budżetu i zwiększenia widoczności oraz korzyści płynących z finansowania wspólnotowego dla obywateli, nie kwestionując przy tym postępów dokonanych w związku ze zmianą w 2002 r. rozporządzenia finansowego. Ponadto w ostatecznej fazie negocjacji dotyczących przeglądu rozporządzenia finansowego i przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia, instytucje te będą starały się osiągnąć, na tyle, na ile to możliwe, właściwą równowagę pomiędzy ochroną interesów finansowych, zasadą proporcjonalności kosztów administracyjnych i przejrzystymi procedurami.

Przegląd rozporządzenia finansowego zostanie dokonany w oparciu o zmodyfikowany wniosek Komisji zgodnie z procedurą pojednawczą ustanowioną we wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 marca 1975 r. na zasadach, które umożliwiły porozumienie w 2002 r. Instytucje będą również starały się o ścisłą i konstruktywną współpracę międzyinstytucjonalną dla szybkiego przyjęcia przepisów wykonawczych w celu uproszczenia procedur dla finansowania przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony interesów finansowych Wspólnoty.

Parlament Europejski i Rada są zdeterminowane, aby zakończyć negocjacje w sprawie rozporządzenia finansowego, tak aby mogło ono wejść w życie, o ile będzie to możliwe, w dniu 1 stycznia 2007 r.

7.   DEKLARACJA KOMISJI W SPRAWIE PRZEGLĄDU ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO

W ramach dokonywania przeglądu rozporządzenia finansowego Komisja zobowiązuje się do:

informowania Parlamentu Europejskiego i Rady, jeżeli uznano, że we wniosku dotyczącym aktu prawnego konieczne jest odejście od przepisów rozporządzenia finansowego, a także do podania szczegółowych przyczyn takiego odejścia;

zapewnienia, w przypadku ważnych wniosków legislacyjnych oraz wszelkich istotnych ich zmian, przeprowadzania regularnej oceny skutków legislacyjnych, przy należytym uwzględnieniu zasad pomocniczości i proporcjonalności.

8.   DEKLARACJA W SPRAWIE NOWYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Parlament Europejski i Rada wzywają Komisję oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), aby w ramach swoich odnośnych kompetencji przedłożyły wnioski:

zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. w celu zwiększenia zdolności EBI w zakresie udzielania pożyczek i gwarancji na badania i rozwój do kwoty 10 miliardów EUR w latach 2007-2013, przy wkładzie EBI do kwoty 1 miliarda EUR z rezerw na finansowanie podziału ryzyka ();

ukierunkowane na wzmocnienie instrumentów na rzecz sieci transeuropejskich (TENs) oraz małych i średnich przedsiębiorstw do przybliżonej kwoty pożyczek i gwarancji w wysokości odpowiednio 20 miliardów EUR i 30 miliardów EUR, przy wkładzie EBI odpowiednio — do kwoty 0,5 miliarda EUR z rezerw (TENs) i do kwoty 1 miliarda EUR (konkurencyjność i innowacje).

9.   DEKLARACJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE DOBROWOLNEGO RÓŻNICOWANIA

Parlament Europejski bierze pod uwagę konkluzje Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. dotyczące dobrowolnego różnicowania ze związanych z rynkiem wydatków i płatności bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój obszarów wiejskich do maksymalnie 20 % oraz redukcji z tytułu związanych z rynkiem wydatków. Parlament Europejski, po ustaleniu szczegółowych zasad tego zróżnicowania w odnośnych aktach prawnych, dokona oceny wykonalności tych przepisów w świetle uregulowań UE, takich jak przepisy dotyczące konkurencji i inne; Parlament Europejski obecnie wstrzymuje się z przedstawieniem swojego stanowiska odnośnie do tego, jak procedura ta się zakończy. Parlament uważa, że wskazane byłoby ocenienie kwestii współfinansowania rolnictwa w kontekście przeglądu za rok 2008/2009.

10.   DEKLARACJA KOMISJI W SPRAWIE DOBROWOLNEGO RÓŻNICOWANIA

Komisja bierze pod uwagę punkt 62 konkluzji Rady Europejskiej z grudnia 2005 r., zgodnie z którymi państwa członkowskie mogą przenieść dodatkowe sumy ze związanych z rynkiem wydatków i płatności bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój obszarów wiejskich maksymalnie do 20 % kwot, które są im należne z tytułu związanych z rynkiem wydatków i płatności bezpośrednich.

Komisja, ustalając szczegółowe zasady niniejszego zróżnicowania w odnośnych aktach prawnych, będzie starała się dokonać możliwego dobrowolnego różnicowania, dokładając przy tym wszelkich wysiłków dla zapewnienia, aby taki mechanizm uwzględniał w maksymalnym stopniu podstawowe zasady rządzące polityką w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

11.   DEKLARACJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE PROGRAMU NATURA 2000

Parlament Europejski wyraża obawy wobec konkluzji Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. dotyczących redukcji związanych z rynkiem wydatków i płatności bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej i ich konsekwencji dla współfinansowania przez Wspólnotę programu Natura 2000. Parlament wzywa Komisję do dokonania oceny konsekwencji tych przepisów przed przedłożeniem nowych wniosków. Uważa on, że należy nadać odpowiednio priorytetowe znaczenie włączeniu programu Natura 2000 do Funduszy Strukturalnych i rozwoju obszarów wiejskich. Parlament, będący jednym z organów władzy legislacyjnej, obecnie wstrzymuje się z przedstawieniem swojego stanowiska odnośnie do tego, jak procedura ta się zakończy.

12.   DEKLARACJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE WSPÓŁFINANSOWANIA PRYWATNEGO ORAZ VAT DLA SPÓJNOŚCI NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA

Parlament Europejski bierze pod uwagę konkluzje Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. dotyczące zastosowania zasady automatycznego zwolnienia N+3 na zasadach przejściowych; Parlament Europejski wzywa Komisję, aby ta ustalając w odnośnych aktach prawnych szczegółowe zasady zastosowania niniejszej zasady, zapewniła wspólne zasady dla prywatnego współfinansowania i VAT dla spójności na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

13.   DEKLARACJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

Parlament Europejski uważa, że Komisja przedstawiając wstępny projekt budżetu powinna zaprezentować ostrożne szacunki dotyczące działań planowanych w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, oraz że finansowanie tych działań powinno zostać przedyskutowane w ramach procedur przewidzianych w załączniku II porozumienia międzyinstytucjonalnego.


Komisja

14.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 139/18


Kursy walutowe euro (1)

13 czerwca 2006

(2006/C 139/02)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2571

JPY

Jen

144,14

DKK

Korona duńska

7,4544

GBP

Funt szterling

0,68335

SEK

Korona szwedzka

9,2553

CHF

Frank szwajcarski

1,5517

ISK

Korona islandzka

94,19

NOK

Korona norweska

7,8080

BGN

Lew

1,9558

CYP

Funt cypryjski

0,5750

CZK

Korona czeska

28,333

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

270,73

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6961

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

4,0340

RON

Lej rumuński

3,5379

SIT

Tolar słoweński

239,64

SKK

Korona słowacka

38,100

TRY

Lir turecki

2,0260

AUD

Dolar australijski

1,6970

CAD

Dolar kanadyjski

1,3905

HKD

Dolar hong kong

9,7590

NZD

Dolar nowozelandzki

2,0254

SGD

Dolar singapurski

2,0066

KRW

Won

1 208,89

ZAR

Rand

8,6083

CNY

Juan renminbi

10,0668

HRK

Kuna chorwacka

7,2582

IDR

Rupia indonezyjska

11 936,16

MYR

Ringgit malezyjski

4,632

PHP

Peso filipińskie

67,029

RUB

Rubel rosyjski

34,0650

THB

Bat tajlandzki

48,438


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


14.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 139/19


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 139/03)

Data przyjęcia decyzji:

Państwo członkowskie: Włochy (Kampania)

Nr pomocy: N 77/06

Tytuł: Działania interwencyjne na obszarach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi (przymrozki w okresie od dnia 31 stycznia do dnia 8 marca 2005 r. w prowincji Salerne)

Cel: Rekompensata szkód w produkcji rolnej powstałych na skutek niekorzystnych warunków meteorologicznych.

Podstawa prawna: Decreto legislativo n. 102/2004

Budżet: Odesłanie do zatwierdzonego programu (NN 54/A/04)

Intensywność lub kwota pomocy: Do 100 %

Czas trwania: Do zakończenia wypłacania pomocy

Pozostałe informacje: Środek stosowania programu zatwierdzonego przez Komisję w ramach pomocy państwa NN 54/A/2004 (pismo Komisji C(2005)1622 wersja ostateczna z dnia 7 czerwca 2005 r.)

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Nr pomocy: N 88/2006

Tytuł: Obowiązkowy program hodowli na rzecz odporności owiec na TSE

Cel: Ustanowienie obowiązkowego programu hodowli na rzecz odporności owiec na TSE, w drodze genotypowania i eliminacji baranów posiadających allele VRQ

Podstawa prawna: W przygotowaniu. Przepisy dotyczące genotypowania u owiec powinny wejść w życie w kwietniu 2006 r.

Budżet: 53,1 mln GBP (77,8 mln EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: Do 100 %

Czas trwania: Od kwietnia 2006 r. do kwietnia 2011 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo członkowskie: Francja

Nr pomocy: N 105/06

Tytuł: Rozszerzenie: pomoc dla sektora roślin wykorzystywanych do produkcji perfum, roślin aromatycznych i leczniczych

Cel: Przedłużenie czasu trwania pomocy dla sektora roślin wykorzystywanych do produkcji perfum, roślin aromatycznych i leczniczych o pięć lat, przy jednoczesnym zwiększeniu środków budżetowych

Podstawa prawna: Code Rural legislative part, artykuły od L 621-1 do 621-11

Budżet: Zwiększenie środków budżetowych: 250 000 EUR (50 000 EUR rocznie)

Intensywność lub kwota pomocy: do 100 %

Czas trwania: Przedłużenie o pięć lat do 2011 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo członkowskie: Republika Czeska

Nr pomocy: N 111/2005

Tytuł: Pomoc przyznana przez Fundusz Wina

Cel: Pomoc ma na celu zachęcanie do produkcji i wprowadzania do obrotu wina wysokiej jakości, dostarczanie wsparcia technicznego w zakresie rozpowszechniania informacji o uprawie winorośli oraz reklama win wyprodukowanych zgodnie z art. 54 do 58 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynków wina

Podstawa prawna:

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, Sbírka zákonů, 2004, č. 105, 28. 5. 2004

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, kritéria, způsob a další podrobnosti týkající se podpory poskytované Vinařským fondem

Budżet: Budżet roczny: 70 000 000 CZK (około 2,3 mln EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: Zmienne

Czas trwania: Nieograniczony

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo członkowskie: Portugalia

Nr pomocy: N 291/2005

Tytuł: Linia kredytowa na rzecz żywienia zwierząt

Cel: Rekompensaty przeznaczone dla właścicieli ekstensywnych hodowli bydła, owiec i kóz oraz dla pszczelarzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarach podlegających Regionalnej Dyrekcji Rolnictwa w Tras-os-Montes, Beira Interior e Oeste, Alentejo e Algarve i którzy ponieśli straty spowodowane suszą panującą w Portugalii od listopada 2004 r.

Podstawa prawna: Projecto de decreto-lei relativo à aprovação de uma linha de crédito para alimentação animal.

Budżet: 2,25 mln EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Maksymalnie 4,5 %

Czas trwania: Do końca 2006 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo członkowskie: Republika Czeska

Nr pomocy: N 427/2005

Tytuł: Krajowy program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła (IBR)

Cel: Pomoc przeznaczona na zwalczanie chorób zwierząt

Podstawa prawna: Zákon č. 252/2004 Sb., o zemědělství; Zákon č. 166/1999 o veterinární péči, Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v České republice

Budżet: Budżet ogólny: 458 000 000 CZK (około 16 131 000 EUR)

Rocznie:

2006 r. — 112 000 000 CZK

2007 r. — 63 000 000 CZK

2008 r. — 62 000 000 CZK

2009 r. — 69 000 000 CZK

2010 r. — 70 000 000 CZK

2011 r. — 55 000 000 CZK

2012 r. — 27 000 000 CZK

Intensywność lub kwota pomocy: 50 %

Czas trwania: 2006 r. — 2012 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


14.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 139/21


Termin dla sprzeciwu wobec rejestracji zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1)

(2006/C 139/04)

Państwo trzecie oraz osoby fizyczne lub prawne, ustanowione lub zamieszkałe w państwie trzecim, mające uzasadniony interes, mogą zgłosić sprzeciw wobec wniosku zgodnie z art. 7 wyżej wymienionego rozporządzenia bezpośrednio do Komisji. W tym celu, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 rozpoczyna się w dniu publikacji niniejszego zawiadomienia dla następujących wniosków:

 

Odniesienie do Dz.U.

Baena

C 321 z 1.12.2003, str. 49.

Miel de Galicia o Mel de Galicia

C 30 z 5.2.2005, str. 16.

Salame Cremona

C 126 z 25.5.2005, str. 14.

Sardegna

C 224 z 3.9.2005, str. 7.

Huile d'olive de Nîmes

C 225 z 14.9.2005, str. 3.

Huile d'olive de Corse ou Oliu di Corsica

C 233 z 22.9.2005, str. 9.

Pataca de Galicia o Patata de Galicia

C 240 z 30.9.2005, str. 28.

Clémentine de Corse

C 240 z 30.9.2005, str. 32.

Carota dell'altopiano del Fucino

C 240 z 30.9.2005, str. 23.

Stelvio o Stilfser

C 251 z 11.10.2005, str. 20.

Poniente de Granada

C 274 z 5.11.2005, str. 10.

Azeitona de Elvas e Campo Maior

C 288 z 19.11.2005, str. 5.

Limone Femminello del Gargano

C 314 z 10.12.2005, str. 5.

Gata Hurdes

C 320 z 15.12.2005, str. 2.

Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre

C 323 z 20.12.2005, str. 2.

Agneau de Sisteron

C 323 z 20.12.2005, str. 16.

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

C 329 z 24.12.2005, str. 10.

Patatas de Prades

C 331 z 28.12.2005, str. 2.

Sangueira de Barroso-Montalegre

C 334 z 30.12.2005, str. 59.

Geraardsbergse Mattentaart

C 3 z 6.1.2006, str. 9.

Batata de Tras-os-montes

C 3 z 6.1.2006, str. 6.

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

C 3 z 6.1.2006, str. 3.

Salpicão de Barroso-Montalegre

C 30 z 7.2.2006, str. 6.

Mantequilla de Soria

C 32 z 8.2.2006, str. 2.

Alheira de Barroso-Montalegre

C 32 z 8.2.2006, str. 8.

Cordeiro de Barroso o Anho de Barroso o Cordeiro de leite de Barroso

C 32 z 8.2.2006, str. 11.


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12.


14.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 139/22


Termin dla sprzeciwu wobec rejestracji zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (1)

(2006/C 139/05)

Państwo trzecie oraz osoby fizyczne lub prawne, ustanowione lub zamieszkałe w państwie trzecim, mające uzasadniony interes, mogą zgłosić sprzeciw wobec wniosku zgodnie z art. 9 wyżej wymienionego rozporządzenia bezpośrednio do Komisji. W tym celu, okres, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 rozpoczyna się w dniu publikacji niniejszego zawiadomienia dla następujących wniosków:

 

Odniesienie do Dz.U.

Boerenkaas

C 316 z 13.12.2005, str. 16.


(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 1.


14.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 139/23


Wykaz międzynarodowych spółek wyspecjalizowanych w dziedzinie kontroli i nadzoru (zwane dalej „spółkami nadzoru”), zatwierdzonych przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami przewidzianymi w załączniku VI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z 15 kwietnia 1999 r.

(Wykaz ten zastępuje wykaz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 215 z dnia 2 września 2005 r., str. 4)

(2006/C 139/06)

1.   PRZEPISY OGÓLNE

Zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1991 (1), spółki nadzoru zatwierdzone przez państwa członkowskie są upoważnione do wydawania świadectw poświadczających rozładunek i przywóz produktów rolnych korzystających z refundacji wywozowych do państw trzecich lub co najmniej poświadczających przywóz tych produktów do miejsca przeznaczenia w państwie trzecim.

Ponadto spółki nadzoru zatwierdzone i skontrolowane przez państwo członkowskie zgodnie z art. 16 lit. a) do f) rozporządzenia (WE) nr 800/1999 lub przez urzędową agencję państwa członkowskiego odpowiadają za przeprowadzanie kontroli przewidzianych w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 639/2003 (w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu).

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zatwierdzanie i kontrolę spółek nadzoru.

Zatwierdzenie spółki nadzoru przez jedno państwo członkowskie jest ważne we wszystkich państwach członkowskich. Oznacza to, że świadectwa wydane przez zatwierdzone spółki nadzoru mogą być wykorzystywane w całej Wspólnocie, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym spółka ta ma swoją siedzibę.

W celu przekazywania informacji wspólnotowym eksporterom produktów rolnych, Komisja regularnie publikuje aktualny wykaz wszystkich spółek nadzoru zatwierdzonych przez państwa członkowskie. Załączony wykaz został uaktualniony w dniu 1 kwietnia 2006 r.

2.   UWAGA

Komisja zwraca uwagę eksporterów na poniższe kwestie:

Fakt, że spółka nadzoru znajduje się w wykazie nie zapewnia automatycznie, że świadectwa, które wydaje są akceptowane. Mogą być wówczas wymagane dodatkowe zaświadczenia. Może również później okazać się, że wydane świadectwo jest nieprawidłowe.

W każdej chwili spółka może być usunięta z wykazu. Przed dokonaniem wyboru jednej ze spółek, eksporter powinien zasięgnąć informacji u władz krajowych (por. załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 800/1999), czy dana spółka jest nadal zatwierdzona.

Eksporter ma możliwość uzyskania dodatkowych informacji na temat jednej ze spółek od krajowych władz, które je zatwierdziły.


(1)  Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 5).


ZAŁĄCZNIK

Wykaz spółek nadzoru zatwierdzonych przez państwa członkowskie

DANIA

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel: (45-86) 21 62 11

Fax: (45-86) 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

Okres zatwierdzenia: 21.7.2005 do 20.7.2008

NIEMCY

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel: (49-51) 616 03 90

Fax: (49-51) 616 03 91 01

ipc@ipc-hormann.com

Okres zatwierdzenia: 1.4.2006 do 31.3.2009

Argos Control

Warenprüfung GmbH

Gustav-Meyer-Allee 26 A

D-13355 Berlin

Tel.: (49-30) 283 05 73-0

Fax: (49-30) 283 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

Okres zatwierdzenia: 01.06.2005 do 31.5.2008

Schutter Deutschland GmbH

Speicherstadt- Block T

Alter Wandrahm 12

D-20457 Hamburg

Tel.: (49-40) 30 97 66-0

Fax: (49-40) 32 14 86

igebhh@t-online.de

Okres zatwierdzenia: 1.1.2006 do 31.12.2008

HISZPANIA

SGS Espaňola de Control S.A. (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel: (34-91) 313 80 00

Fax: (34-91) 313 80 80

www.sgs.es

e-mail: david.perez@sgs.com

Okres zatwierdzenia: 6.5.2005 do 5.5.2008

BSI Inspectorate Española, SA (1)

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28043 Madrid

Tel: (34-91) 597 22 72

Fax: (34-91) 597 46 06

www.bsi-global.com/inspectorate

e-mail: fcampillay@bsi-inspectorate.es

Okres zatwierdzenia: 23.5.2005 do 22.5.2008

FRANCJA

SGS AGRI MIN

191, Avenue Aristide-Briand

F-94 237 Cachan cedex

Tel: (33-2) 32 18 81 00

Fax: (33-2) 32 12 88 12-0

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

period of approval: 6.10.2004 until 6.10.2007

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13 110 Port de Bouc

Tel: (33-4) 42 35 04 60

Fax: (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

Okres zatwierdzenia: 6.10.2004 do 6.10.2007

WŁOCHY

SOCIETÀ SGS ITALIA Spa

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel.: (39-02) 73 931

Fax: (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

Okres zatwierdzenia: 14.3.2005 do 13.3.2008

SOCIETÀ VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C.ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel.: (39-05) 44 42 22 42

Fax: (39-05) 44 59 07 65

controlli@viglienzoni.it

Okres zatwierdzenia: 14.2.2006 do 13.2.2009

SOCIETÀ BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel.: (39-010) 57 16-1

Fax: (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

Okres zatwierdzenia: 15.6.2004 do 14.6.2007

NIDERLANDY

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel: (31-10) 282 33 90

Fax: (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

Okres zatwierdzenia: 1.11.2005 do 31.10.2008

SAYBOLT INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel: (31-10) 460 99 11

Fax: (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

Okres zatwierdzenia: 1.2.2004 do 31.1.2007

AUSTRIA (2)

Vetcontrol GmbH

Scheifling 7

A- 9300 St. Veit/Glan

Tel.: (43-421) 22 88 75

Fax: (43-421) 22 88 75-4

office@vetcontrol.at

Okres zatwierdzenia: 1.1.2004 do 31.12.2006

POLSKA

J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

PL-81-404 Gdynia

tel.: (48-58) 660 77 20

fax: (48-58) 600 77 21

www.hamilton.net.pl

Okres zatwierdzenia: 3.12.2004 do 3.12.2007

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

PL-70-900 Szczecin

tel.: (48-91) 434 02 11

fax: (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

Okres zatwierdzenia: 3.12.2004 do 3.12.2007

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

PL-01-233 Warszawa

tel.: (48-22) 329 22 22

fax: (48-22) 329 22 20

www.sgs.pl

Okres zatwierdzenia: 3.12.2004 do 3.12.2007

FINLANDIA

SGS INSPECTION SERVICES OY

Särkiniementie 3

P.O. Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel.: (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax: (358-9) 692 46 73

Pirjo.alhola@sgs.com

Okres zatwierdzenia: 15.3.2005 do 15.3.2008

OY LARS KROGIUS AB (3)

Vilhonvuorenkatu 11 B 10

FIN-00500 Helsinki

Tel.: (358-9) 47 63 63 00

Fax: (358-9) 47 63 63 63

average.finland@krogius.com

www.krogius.com

Okres zatwierdzenia: 24.3.2006 do 24.3.2009

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel.: (44-2890) 74 04 51

Fax: (44-2890) 74 02 72

info@cuireland.com

Okres zatwierdzenia: 1.3.2006 do 1.3.2009

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel.: (44-1708) 68 02 00

Fax: (44-1708) 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com

Okres zatwierdzenia: 4.4.2004 do 4.4.2007


(1)  Firma ta została także zatwierdzona w celu przeprowadzania kontroli w państwach trzecich na mocy rozporządzenia (WE) nr 639/2003 (ochrona żywego bydła w czasie transportu).

(2)  Upoważnienie tej firmy do wydawania świadectw jest ograniczone do określonej liczby państw członkowskich. Informacje dotyczące wykazu państw można uzyskać od władz Finlandii.

(3)  Firma ta została zatwierdzona w celu przeprowadzania kontroli w państwach trzecich na mocy rozporządzenia (WE) nr 639/2003 (ochrona żywego bydła w czasie transportu).


14.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 139/28


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone Star/Zapf)

(2006/C 139/07)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 30 marca 2006 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32006M4148. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


14.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 139/28


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3344 — Bain Capital/Interfer/Brenntag)

(2006/C 139/08)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 21 stycznia 2004 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32004M3344. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)