ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 133E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 49
8 czerwca 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   (komunikat)

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

SESJA 2005 — 2006

 

Środa 22 czerwiec 2005

2006/C 133 E/01

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

1

Wznowienie sesji

1

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

1

Korekty do głosowania na poprzednich posiedzeniach

1

Teksty porozumień przekazane przez Radę

2

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

2

Skład Parlamentu

2

Weryfikacja mandatów

2

Skład komisji i delegacji

2

Składanie dokumentów

3

Przesunięcie środków

7

Oświadczenie Przewodniczącego

7

Porządek dzienny

7

Posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela, 16-17 czerwca 2005 r.) — Pół roku działalności Prezydencji Luksemburskiej (debata)

7

Zmiana decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (debata)

8

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

9

Przepływ osób przez granice ***I (debata)

9

Badania nad bezpieczeństwem (debata)

9

Społeczeństwo informacyjne (debata)

9

Sprawa Lloydsa (debata)

10

Nadzór pozycji budżetowych oraz nadzór i koordynacja polityk gospodarczych **II (debata)

10

Porządek dzienny następnego posiedzenia

11

Zamknięcie posiedzenia

11

LISTA OBECNOŚCI

12

 

Czwartek 23 czerwiec 2005

2006/C 133 E/02

PROTOKÓŁ

14

PRZEBIEG POSIEDZENIA

14

Otwarcie posiedzenia

14

Oficjalne powitanie

14

Składanie dokumentów

14

Program działania Prezydencji Brytyjskiej (debata)

15

Oficjalne powitanie

16

Program działania Prezydencji Brytyjskiej (ciąg dalszy debaty)

16

Głosowanie

16

Zmiana decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

16

Skład Parlamentu

17

Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

17

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

17

Korekty do głosowania na poprzednich posiedzeniach

17

Głosowanie (ciąg dalszy)

17

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (CMR) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

17

Przepływ osób przez granice ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

18

Rozporządzenie w sprawie wykonania budżetu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

18

Jakość danych statystycznych dotyczących nadmiernych deficytów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

18

Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

19

Pogwałcenie embarga na broń nałożonego na Demokratyczną Republikę Konga * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

19

Poprawki do projektu budżetu korygującego 2/2005 (głosowanie)

19

Projekt budżetu korygującego 2/2005 (głosowanie)

19

Nadzór pozycji budżetowych oraz nadzór i koordynacja polityk gospodarczych **II (głosowanie)

20

Ochrona interesów finansowych Wspólnoty ***I (głosowanie)

20

Dostęp do pomocy zewnętrznej Wspólnoty ***I (głosowanie)

20

Program odtworzenia zasobów halibuta grenlandzkiego * (głosowanie)

21

Posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela, 16-17 czerwca 2005 r.) (głosowanie)

21

Sprawa Lloydsa (głosowanie)

21

Badania nad bezpieczeństwem (głosowanie)

21

Społeczeństwo informacyjne (głosowanie)

22

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

22

Korekty do głosowania

22

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

23

Kalendarz następnych posiedzeń

23

Przerwa w obradach

23

LISTA OBECNOŚCI

24

ZAŁĄCZNIK I

26

ZAŁĄCZNIK II

32

TEKSTY PRZYJĘTE

48

P6_TA(2005)0245Zmiana decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu EuropejskiegoRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/2124(INI))

48

ZAŁĄCZNIKDECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

49

P6_TA(2005)0246Wprowadzanie do obrotu i stosowanie niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (CMR) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość) (COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

56

P6_TA(2005)0247Wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice***IRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (COM (2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD))

57

P6_TC1_COD(2004)0127Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

57

ZAŁĄCZNIK IDOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE DO CELÓW WERYFIKACJI SPEŁNIENIA WARUNKÓW WJAZDU

77

ZAŁĄCZNIK IIREJESTROWANIE INFORMACJI

78

ZAŁĄCZNIK IIIWZORY ZNAKÓW OZNACZAJĄCYCH PASY RUCHU W PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH

78

ZAŁĄCZNIK IVSTEMPLOWANIE

79

ZAŁĄCZNIK V

80

ZAŁĄCZNIK VISZCZEGÓŁOWE ZASADY DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW GRANIC I RÓŻNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU WYKORZYSTYWANYCH DO PRZEKRACZANIA GRANIC ZEWNĘTRZNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

83

ZAŁĄCZNIK VIISZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH KATEGORII OSÓB

88

ZAŁĄCZNIK VIII

91

P6_TA(2005)0248Rozporządzenie w sprawie wykonania budżetu *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 382/2001 w odniesieniu do daty jego wygaśnięcia oraz zawartych w nim niektórych przepisów dotyczących wykonania budżetu (COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

92

P6_TA(2005)0249Jakość danych statystycznych dotyczących nadmiernych deficytów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3605/93 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

93

P6_TA(2005)0250Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego wprowadzenia szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie (COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068 (CNS))

96

P6_TA(2005)0251Pogwałcenie embarga na broń nałożonego na Demokratyczną Republikę Konga *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

99

P6_TA(2005)0252Projekt budżetu korygującego 2/2005 (poprawki)Poprawki do projektu budżetu korygującego nr 2/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 — korekta wynagrodzeń (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

102

P6_TA(2005)0253Projekt budżetu korygującego 2/2005Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 — korekta wynagrodzeń (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

103

P6_TA(2005)0254Nadzór pozycji budżetowych oraz nadzór i koordynacja polityk gospodarczych **IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

104

P6_TA(2005)0255Ochrona interesów finansowych Wspólnoty ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wzajemnej pomocy administracyjnej w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed nadużyciami finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem (COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

105

P6_TC1-COD(2004)0172Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wzajemnej pomocy administracyjnej w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed nadużyciami finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem

105

P6_TA(2005)0256Dostęp do pomocy zagranicznej Wspólnoty ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty (COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0099Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 czerwca 2005 r w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty

116

ZAŁĄCZNIK I

121

ZAŁĄCZNIK IILISTA KRAJÓW OTRZYMUJĄCYCH POMOC USTALONA PRZEZ DAC NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2003 r.

130

ZAŁĄCZNIK IIILISTA CZŁONKÓW OECD/DAC

130

ZAŁĄCZNIK IVWYJĄTKI Z ZALECENIA W SPRAWIE ODEJŚCIA OD WIĄZANIA POMOCY ROZWOJOWEJ DLA KRAJÓW NAJMNIEJ ROZWINIĘTYCH PRZEDSTAWIONE PRZEZ KOMITET POMOCY ROZWOJOWEJ ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU (OECD/DAC) W MARCU 2001 r.

131

P6_TA(2005)0257Program odtworzenia zasobów halibuta grenlandzkiego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady wprowadzającego program odtworzenia zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

131

P6_TA(2005)0258Sprawa LloydaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie petycji dotyczących Lloyd's Names

134

P6_TA(2005)0259Badania nad bezpieczeństwemRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Badań nad bezpieczeństwem — następny etap (2004/2171(INI))

135

P6_TA(2005)0260Społeczeństwo informacyjneRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie społeczeństwa informacyjnego (2004/2204(INI))

140


PL

 


I (komunikat)

PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2005 — 2006

Środa 22 czerwiec 2005

8.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 133/1


PROTOKÓŁ

(2006/C 133 E/01)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

1.   Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15:10.

2.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

3.   Korekty do głosowania na poprzednich posiedzeniach

Następujący posłowie zgłosili korekty do głosowania:

Posiedzenie z dnia 08/06/2005

Sprawozdanie Reimer Böge — A6-0153/2005

poprawka 34

przeciw: Bernadette Vergnaud

głosowanie końcowe

wstrzymali się: Adeline Hazan

Sprawozdanie Dariusz Rosati — A6-0138/2005

poprawka 9

wstrzymali się: Henri Weber

poprawka 8

za: Henri Weber

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (B6-0327/2005)

ustęp 29, druga część

przeciw: Diamanto Manolakou, Athanasios Pafilis, Georgios Toussas

Posiedzenie z dnia 09/06/2005

Sprawozdanie Ona Juknevičienė — A6-0109/2005

ustęp 4

wstrzymali się: Henri Weber

4.   Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczoną kopię następującego dokumentu:

Protokół do porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczący włączenia w charakterze stron porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej.

5.   Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisji JURI: Zmiana decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/2124(INI))

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 112 Regulaminu)

komisji AFET: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZB) 2004 (2005/2134(INI))

6.   Skład Parlamentu

Właściwe organy francuskie powiadomiły o powołaniu Jean-Pierre'a Audy'ego w miejsce Brice'a Hortefeux'a na posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 11.06.2005.

Przewodniczący przypomniał przepisy art. 3 ust. 5 Regulaminu.

7.   Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI, Parlament zatwierdził mandaty Sharon Margaret Bowles, Syeda Salaha Kamalla i Vincenzo Lavarry.

8.   Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup PPE-DE, PSE, Verts/ALE oraz niezrzeszonych, Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisji ITRE: Vincenzo Lavarra zamiast Pier Antonio Panzeri,

komisji IMCO: Giovanni Rivera,

komisji JURI: Syed Salah Kamall.

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia:

Heide Rühle przestała być członkiem delegacji.

9.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty

1)

przez Radę i Komisję:

Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the specific programme „Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information” as part of the General programme „Fundamental Rights and Justice” (COM(2005)0122 [01] — C6-0095/2005 — 2005/0037(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

 

opinia: BUDG, ENVI, FEMM

Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the specific programme „Civil justice” as part of the General programme „Fundamental Rights and Justice” (COM(2005)0122 [04] — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

 

opinia: BUDG, JURI

Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Proposal for a decision of the European Parliament and the Council establishing the European Refugee Fund for the period 2008-2013 as part of the General programme „Solidarity and Management of Migration Flows” (COM(2005)0123 [01] — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

 

opinia: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, CULT

Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Proposal for a decision of the European Parliament and the Council establishing the External Borders Fund for the period 2007-2013 as part of the general programme „Solidarity and Management of Migration Flows” (COM(2005)0123 [02] — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

 

opinia: AFET, DEVE, BUDG

Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Proposal for a decision of the European Parliament and the Council establishing the European Return Fund for the period 2008-2013 as part of the General programme „Solidarity and Management of Migration Flows” (COM(2005)0123 [04] — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

 

opinia: AFET, DEVE, BUDG

Projekt budżetu korygującego nr 2 na rok budżetowy 2005 — zestawienie ogólne dochodów i wydatków — zestawienie dochodów i wydatków według sekcji — Sekcja I — Parlament — Sekcja II — Rada — Sekcja III — Komisja — Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości — Sekcja V — Trybunał Obrachunkowy — Sekcja VI — Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny — Sekcja VII — Komitet Regionów — Sekcja VIII Część A — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich — Sekcja VIII Część B — Europejski Inspektor Ochrony Danych (09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady w sprawie przetwarzania zaawansowanych informacji o pasażerach (API) oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera (PNR) (COM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

 

opinia: AFET

Projekt rozporządzenia Rady wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (09538/2005 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

 

opinia: DEVE, ECON

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2005 — Sekcja III — Komisja (SEC(2005)0683 — C6-0186/2005 — 2005/2130(GBD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 19/2005 — Sekcja III — Komisja (SEC(2005)0684 — C6-0187/2005 — 2005/2131(GBD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 20/2005 — Sekcja III — Komisja (SEC(2005)0685 — C6-0188/2005 — 2005/2132(GBD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 21/2005 — Sekcja III — Komisja (SEC(2005)0757 — C6-0189/2005 — 2005/2133(GBD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Projekt dyrektywy Rady w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (COM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/ 0099(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: AGRI

 

opinia: ENVI

Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances (COM(2005)0253 — C6-0191/2005 — 2005/0111(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: ECON

 

opinia: JURI

Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (COM(2005)0235 — C6-0193/2005 — 2005/0105(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: AGRI

Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją w następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej (09617/2005 — C6-0194/2005 — 2005/0091(AVC)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFET

 

opinia: INTA

Projekt dyrektywy Rady w sprawie wspólnotowych środków zwalczania ptasiej grypy (COM(2005) 0171 [01] — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: AGRI

 

opinia: BUDG, ENVI

Projekt decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (COM(2005)0171 [02] — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: AGRI

 

opinia: BUDG, ENVI

Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii, dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w Państwie Członkowskim lub w Islandii lub Norwegii. (COM(2005)0131 — C6-0197/2005 — 2005/0031(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

Projekt decyzji Rady dotyczącej zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie objęcia Danii postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, oraz postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej (COM(2004)0594 — C6-0198/2005 — 2004/0205(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Tunezyjską z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (09648/2005 — C6-0199/2005 — 2004/0265(AVC)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFET

 

opinia: INTA

Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (09649/2005 — C6-0200/2005 — 2004/0292(AVC)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFET

 

opinia: INTA

Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3317/94 w sprawie przekazania wniosków o licencje połowowe krajom trzecim (COM(2005)0238 — C6-0201/2005 — 2005/0110(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: PECH

Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (05092/2005 — C6-0202/2005 — 2004/ 0196(AVC)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFET

 

opinia: INTA

Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora wykonawczego i zastępcy dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (COM(2005)0190 [18] — C6-0203/2005 — 2005/0089(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

 

opinia: LIBE

Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (COM(2005)0190 [13] — C6-0204/2005 — 2005/0084(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

 

opinia: ITRE

Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1035/97 ustanawiające Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii w odniesieniu do kadencji dyrektora (COM (2005)0190 [09] — C6-0205/2005 — 2005/0080(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

 

opinia: LIBE

Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2965/94 ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej w odniesieniu do kadencji dyrektora (COM(2005) 0190 [08] — C6-0206/2005 — 2005/0079(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

 

opinia: BUDG

Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do kadencji Prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (COM(2005)0190 [07] — C6-0207/2005 — 2005/0078(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

 

opinia: ENVI

Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 40/94 w odniesieniu do kadencji Prezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (COM(2005)0190 [06] — C6-0208/2005 — 2005/0077(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

2)

przez komisje parlamentarne:

2.1)

sprawozdania:

***I Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on International Rail Passengers' Rights and Obligations (COM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki.

Sprawozdawca Sterckx Dirk (A6-0123/2005).

***I Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the certification of train crews operating locomotives and trains on the Community's rail network (COM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki.

Sprawozdawca Savary Gilles (A6-0133/2005).

Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Report on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Stimulating Technologies for Sustainable Development: An Environmental Technologies Action Plan for the European Union (2004/2131(INI)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca Myller Riitta (A6-0141/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (COM(2004) 0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki.

Sprawozdawcy: Jarzembowski Georg (A6-0143/2005).

Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Report on the role of women in Turkey in social, economic and political life (2004/2215(INI)) — Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia.

Sprawozdawca Bozkurt Emine (A6-0175/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3605/93 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca Gauzès Jean-Paul (A6-0181/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty (COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD)) — Komisja Rozwoju.

Sprawozdawca Gahler Michael (A6-0182/2005).

2.2)

zalecenia do drugiego czytania:

**II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca Karas Othmar (A6-0204/2005).

3)

przez posłów:

3.1)

projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu):

Ortuondo Larrea Josu — Projekt rezolucji w sprawie stanu zasobów sardeli w Zatoce Biskajskiej (B6-0383/2005).

odesłany

komisja przedm. właśc.: PECH

 

opinia: ENVI

Garriga Polledo Salvador — Projekt rezolucji w sprawie solidarności Wspólnoty z imigrantami (B6-0384/2005).

odesłany

komisja przedm. właśc.: LIBE

3.2)

pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

Alessandry Mussolini i Adriany Poli Bortone w sprawie wycofania euro (37/2005);

Amalii Sartori w sprawie wprowadzenia do obiegu banknotów o nominałach 1 i 2 euro (38/2005).

10.   Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła propozycję przesunięcia środków DEC 17/2005 Komisji Europejskiej (C6-0136/2005 — SEC(2005)0591).

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Komisja Budżetowa zezwoliła na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

11.   Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie z okazji 65. rocznicy rozpoczęcia okupacji państw bałtyckich przez ZSRR.

12.   Porządek dzienny

Porządek obrad został ustalony (pkt 10 protokołu z dnia 06.06.2005 i rozesłana została errata do porządku dziennego (PE 357.269/OJ/COR).

Głos zabrał Hans-Peter Martin, który na podstawie art. 132 ust. 2 Regulaminu wniósł o wykreślenie sprawozdania Garganiego (A6-0189/2005 — pkt 89. porządku dziennego OJ/COR) z porządku dziennego (Przewodniczący uznał, że nie widzi powodów do poparcia tego wniosku).

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

13.   Posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela, 16-17 czerwca 2005 r.) — Pół roku działalności Prezydencji Luksemburskiej (debata)

Sprawozdanie Rady Europejskiej i oświadczenie Komisji: Posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela, 16-17 czerwca 2005 r.)

Oświadczenie Rady: Pół roku działalności Prezydencji Luksemburskiej

Jean-Claude Juncker (urzędujący Przewodniczący Rady) przedstawił sprawozdanie Rady Europejskiej i wygłosił oświadczenie Rady.

José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie Komisji.

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, i Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM.

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Guntars Krasts w imieniu grupy UEN, Koenraad Dillen niezrzeszony, Jean Spautz, Robert Goebbels, Lapo Pistelli, Claude Turmes, Erik Meijer, Mario Borghezio, Wojciech Roszkowski, Irena Belohorská, Alain Lamassoure, Magda Kósáné Kovács, Cecilia Malmström, Johannes Voggenhuber, Dimitrios Papadimoulis, Bastiaan Belder, Alessandro Battilocchio, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Kyösti Tapio Virrankoski, Bernat Joan i Marí, Miguel Portas, Nils Lundgren, Andreas Mölzer, Struan Stevenson, Jo Leinen i Paolo Costa.

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Graham Booth, James Hugh Allister, Konstantinos Hatzidakis, Catherine Guy-Quint, Alfonso Andria, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Othmar Karas, Pervenche Berès, Hartmut Nassauer, Inger Segelström, Camiel Eurlings, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Carlos Carnero González, Jacques Toubon, Panagiotis Beglitis, Timothy Kirkhope, Proinsias De Rossa, Rihards Pīks, Lasse Lehtinen, Josef Zieleniec i Libor Rouček.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Alexander Stubb, Neena Gill, Georgios Papastamkos, Laima Liucija Andrikienė, Etelka Barsi-Pataky, Jacek Protasiewicz, Ioannis Kasoulides, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Malcolm Harbour, Nicolas Schmit (urzędujący Przewodniczący Rady) i Margot Wallström (Wiceprzewodnicząca Komisji).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Graham Watson, Anne E. Jensen, Annemie Neyts-Uyttebroeck i Andrew Duff w imieniu grupy ALDE, w sprawie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 16 i 17 czerwca 2005 r. (B6-0386/2005);

Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 16 i 17 czerwca 2005 r. (B6-0387/2005);

Martin Schulz i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, w sprawie efektów posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 16 i 17 czerwca 2005 r. (B6-0388/2005);

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Wojciech Roszkowski i Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, w sprawie konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 16 i 17 czerwca 2005 r. (B6-0389/2005);

Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wyników posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 16 i 17 czerwca 2005 r. (B6-0390/2005);

Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Johannes Voggenhuber i Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 16 i 17 czerwca 2005 r. (B6-0391/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.13 protokołu z dnia 23.06.2005.

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

14.   Zmiana decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (debata)

Sprawozdanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego [2005/2124(INI)] — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Giuseppe Gargani (A6-0189/2005)

Giuseppe Gargani przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Nicolas Schmit (urzędujący Przewodniczący Rady) i Margot Wallström (Wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Maria Berger w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, Hélène Goudin w imieniu grupy IND/DEM, Umberto Pirilli w imieniu grupy UEN, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Luigi Cocilovo, Nicolas Schmit i Giuseppe Gargani.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 23.06.2005.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:25 i wznowione o 21:05.)

PRZEWODNICTWO: Antonios TRAKATELLIS

Wiceprzewodniczący

15.   Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried, Bairbre de Brún (który na początku swojego wystąpienia zaczął przemawiać w języku gaelickim, na co Przewodniczący zwrócił mu uwagę, że z języka tego nie jest zapewnione tłumaczenie), Urszula Krupa, Zita Pleštinská i Kartika Tamara Liotard.

16.   Przepływ osób przez granice ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice [COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Michael Cashman (A6-0188/2005)

Głos zabrali: Nicolas Schmit (urzędujący Przewodniczący Rady) i Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji)

Michael Cashman przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Alessandro Battilocchio (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Manuel Medina Ortega (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Stefano Zappalà w imieniu grupy PPE-DE, Inger Segelström w imieniu grupy PSE, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy GUE/NGL, i Claude Moraes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.2 protokołu z dnia 23.06.2005.

17.   Badania nad bezpieczeństwem (debata)

Sprawozdanie w sprawie badań nad bezpieczeństwem — następne etapy [2004/2171(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Bogdan Klich (A6-0103/2005)

Bogdan Klich przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (członkini Komisji)

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Romana Jordan Cizelj w imieniu grupy PPE-DE, Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE, i Georgios Karatzaferis w imieniu grupy IND/DEM.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.15 protokołu z dnia 23.06.2005.

18.   Społeczeństwo informacyjne (debata)

Sprawozdanie w sprawie społeczeństwa informacyjnego [2004/2204(INI)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Catherine Trautmann (A6-0172/2005)

Catherine Trautmann przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (członkini Komisji).

Głos zabrali: María Badía i Cutchet (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE-DE, David Hammerstein Mintz w imieniu grupy Verts/ALE, Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL, Reino Paasilinna w imieniu grupy PSE, Paul Rübig, Francisca Pleguezuelos Aguilar, András Gyürk, Ljudmila Novak, Bogusław Sonik i Malcolm Harbour.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.16 protokołu z dnia 23.06.2005.

19.   Sprawa Lloydsa (debata)

Pytanie ustne wnieśli: Marcin Libicki, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Petycje złożone przez tzw. „Names” Lloydsa: implementacja pierwszej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (B6-0245/2005)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou (zastępca autora) zadała pytanie ustne.

Charlie McCreevy (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Robert Atkins w imieniu grupy PPE-DE, Manuel Medina Ortega w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Paul van Buitenen w imieniu grupy Verts/ALE, Luca Romagnoli niezrzeszony, Proinsias De Rossa i Charlie McCreevy.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Marcin Libicki, w imieniu komisji PETI, w sprawie petycji złożonych przez tzw. „Names” Lloydsa (B6-0385/2005)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.14 protokołu z dnia 23.06.2005.

20.   Nadzór pozycji budżetowych oraz nadzór i koordynacja polityk gospodarczych **II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych [09812/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Othmar Karas (A6-0204/2005).

Othmar Karas przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Alexander Radwan w imieniu grupy PPE-DE, Ieke van den Burg w imieniu grupy PSE, Sergej Kozlík niezrzeszony, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos i Charlie McCreevy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.9 protokołu z dnia 23.06.2005.

21.   Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny jutrzejszego posiedzenia (dokument „Porządek dzienny” PE 357.269/JE).

22.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:40.

Julian Priestley

Sekretarz Generalny

Josep Borrell Fontelles

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arnaoutakis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cercas, Cesa, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Czwartek 23 czerwiec 2005

8.6.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 133/14


PROTOKÓŁ

(2006/C 133 E/02)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.

2.   Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację ze Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei pod przewodnictwem Lee Sang-deuk, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.

3.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty

1)

przez Radę i Komisję:

Projekt decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspólnoty do regulaminu nr 94 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego oraz do regulaminu nr 95 w sprawie przepisów dotyczących homologacji ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia bocznego (Tekst mający znaczenie dla EOG) (07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC)).

odesłany

komisja przedm. właśc. INTA

 

opinia: TRAN

2)

przez komisje parlamentarne:

2.1)

sprawozdania:

* Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady nr 382/2001 w odniesieniu do daty jego wygaśnięcia oraz zawartych w nim niektórych przepisów dotyczących wykonania budżetu (COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS)) — Komisja Handlu Zagranicznego.

Sprawozdawca: Martin David (A6-0154/2005).

Sprawozdanie w sprawie rybołówstwa przemysłowego oraz produkcji mączki rybnej i oleju rybnego (2004/2262(INI)) — Komisja Rybołówstwa.

Sprawozdawca: Stevenson Struan (A6-0155/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wzajemnej pomocy administracyjnej w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed nadużyciami finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem (COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD)) — Komisja Kontroli Budżetowej.

Sprawozdawca: Duchoň Petr (A6-0156/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub substancje toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości— c/m/r) (COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Florenz Karl-Heinz (A6-0163/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywy Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (COM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Blokland Johannes (A6-0169/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń (COM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Blokland Johannes (A6-0170/2005).

Sprawozdanie w sprawie społeczeństwa informacyjnego (2004/2204(INI)) — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii/

Sprawozdawca: Trautmann Catherine (A6-0172/2005).

Sprawozdanie w sprawie turystyki i rozwoju (2004/2212(INI)) — Komisja Rozwoju.

Sprawozdawca: Cornillet Thierry (A6-0173/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego wprowadzenia szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfurze w Sudanie (COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Cavada Jean-Marie (A6-0186/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (COM (2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Cashman Michael (A6-0188/2005).

Sprawozdanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/2124(INI)) — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Gargani Giuseppe (A6-0189/2005).

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 — korekta wynagrodzeń; Sekcja I — Parlament Europejski; Sekcja II — Rada; Sekcja III — Komisja; Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości; Sekcja V — Trybunał Obrachunkowy; Sekcja VI — Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny; Sekcja VII — Komitet Regionów; Sekcja VIII (A) — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich; Sekcja VIII (B) — Europejski Inspektor Ochrony Danych (09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD)) — Komisja Budżetowa.

Sprawozdawcy: Garriga Polledo Salvador, Jensen Anne E. (A6-0190/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (COM(2005)0227— C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Cavada Jean-Marie (A6-0194/2005).

4.   Program działania Prezydencji Brytyjskiej (debata)

Oświadczenie Rady: Program działania Prezydencji Brytyjskiej.

Tony Blair (Premier Wielkiej Brytanii i następny Przewodniczący Rady) przedstawił program prac prezydencji brytyjskiej.

Głos zabrał José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Roger Helmer niezrzeszony, Timothy Kirkhope, Gary Titley i Karin Riis-Jørgensen.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Caroline Lucas, Roberto Musacchio, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mogens N.J. Camre, Ashley Mote, Françoise Grossetête, Hannes Swoboda, Chris Davies, Jillian Evans, Eoin Ryan, James Hugh Allister i József Szájer.

5.   Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację ze Zgromadzenia Kuwejtu pod przewodnictwem Dra Nassera Jasem Al-Sane, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.

6.   Program działania Prezydencji Brytyjskiej (ciąg dalszy debaty)

Głos zabrali: Poul Nyrup Rasmussen, Lena Ek, Ian Hudghton, Ryszard Czarnecki, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Jean-Louis Bourlanges, Jana Bobošíková, Jaime Mayor Oreja i Bernard Poignant.

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

Głos zabrali: Jorgo Chatzimarkakis, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Enrique Barón Crespo, Andrew Duff, Antonio Tajani, Martine Roure, Sajjad Karim, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Nicholson of Winterbourne, Ursula Stenzel, Miguel Angel Martínez Martínez, Bill Newton Dunn, Avril Doyle, Charles Tannock, Karl von Wogau, Nikolaos Vakalis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Margie Sudre, Tony Blair i José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.

7.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone, itp.) zawarte są w załączniku I do protokołu.

7.1.   Zmiana decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego [2005/2124(INI)] — Komisja Prawna.

Sprawozdawca: Giuseppe Gargani (A6-0189/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI (w tym decyzji w sprawie przyjęcia statutu)

Przyjęto (P6_TA(2005)0245)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Przed głosowaniem Carl Schlyter poinformował o błędzie, jaki wystąpił w wersji szwedzkiej;

Edith Mastenbroek dokonał uściślenia co do treści poprawki 13;

Giuseppe Gargani (sprawozdawca) zabrał głos po zakończeniu głosowania.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Wiceprzewodniczący

8.   Skład Parlamentu

Antonio De Poli poinformował o swoim wyborze na czlonka rady regionalnej Wenecji.

Sprawowanie w/w urzędu, zgodnie z art. 7 ust. 3 Aktu w sprawie wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnym głosowaniu bezpośrednim, jest nie do pogodzenia z funkcją przedstawiciela do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym Parlament, na podstawie art. 4 ust. 4 Regulaminu, stwierdza wakat mandatu z dniem 16 maja 2005r. i informuje o tym fakcie właściwe Państwo członkowskie.

9.   Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący informuje, zgodnie z art. 57 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspólnego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

Wspólne stanowisko Rady mające na celu przyjęcie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (09817/2005 — COM(2005)0272 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ECON

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, rozpoczyna się jutro, dn. 24.06.2005.

10.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

11.   Korekty do głosowania na poprzednich posiedzeniach

Następująca posłanka powiadomiła o poniższych poprawkach w głosowaniu:

Posiedzenie z dnia 08.06.2005

Sprawozdanie Reimer Böge — A6-0153/2005

ustęp 50, pierwsza część

przeciw: Bernadette Bourzai

poprawka 33

przeciw: Bernadette Bourzai

12.   Głosowanie (ciąg dalszy)

12.1.   Wprowadzanie do obrotu i stosowanie niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (CMR) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub substancje toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości — CMR) [COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Karl-Heinz Florenz (A6-0163/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 2)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0246)

12.2.   Przepływ osób przez granice ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiegi i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice [COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Michael Cashman (A6-0188/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 3)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0247)

12.3.   Rozporządzenie w sprawie wykonania budżetu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 382/2001 w odniesieniu do daty jego wygaśnięcia oraz zawartych w nim niektórych przepisów dotyczących wykonania budżetu [COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS)] — Komisja Handlu Zagranicznego.

Sprawozdawca: David Martin (A6-0154/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 4)

PROJEKT KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0248)

12.4.   Jakość danych statystycznych dotyczących nadmiernych deficytów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3605/93 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu [COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A6-0181/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 5)

PROJEKT KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0249)

12.5.   Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie [COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A6-0186/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 6)

PROJEKT KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0250)

12.6.   Pogwałcenie embarga na broń nałożonego na Demokratyczną Republikę Konga * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga [COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A6-0194/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 7)

PROJEKT KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0251)

12.7.   Poprawki do projektu budżetu korygującego 2/2005 (głosowanie)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 8)

POPRAWKI

Przyjętos (P6_TA(2005)0252)

12.8.   Projekt budżetu korygującego 2/2005 (głosowanie)

Sprawozdanie Projekt budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok 2005 — Roczne dostosowanie wynagrodzeń

Sekcja I — Parlament Europejski, Sekcja II — Rada, Sekcja III — Komisja, Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości, Sekcja V — Trybunał Obrachunkowy, Sekcja VI — Komitet Gospodarczo-Społeczny, Sekcja VII — Komitet Regionów, Sekcja VIII (A) — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Section VIII (B) — Europejski Kontroler Ochrony Danych [09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD)], Komisja Budżetowa.

Współsprawozdawcy: Salvador Garriga Polledo i Anne E. Jensen (A6-0190/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0253)

12.9.   Nadzór pozycji budżetowych oraz nadzór i koordynacja polityk gospodarczych **II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania Wspólne stanowisko Rady w sprawie przyjęcia rozporzadzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych [9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Othmar Karas (A6-0204/2005)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 10)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA(2005)0254)

12.10.   Ochrona interesów finansowych Wspólnoty ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wzajemnej pomocy administracyjnej w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed nadużyciami finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem [COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD)] — Komisja Kontroli Budżetowej.

Sprawozdawca: Petr Duchoň (A6-0156/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 11)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0255)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0255)

12.11.   Dostęp do pomocy zewnętrznej Wspólnoty ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do pomocy zewnętrznej Wspólnoty [COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD)] — Komisja Rozwoju.

Sprawozdawca: Michael Gahler (A6-0182/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 12)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0256)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0256)

12.12.   Program odtworzenia zasobów halibuta grenlandzkiego * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady tworzącego plan odtworzenia zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku [COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS)] — Komisja Rybołówstwa.

Sprawozdawca: Henrik Dam Kristensen (A6-0116/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 13)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0257)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0257)

12.13.   Posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela, 16-17 czerwca 2005 r.) (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0386/2005, B6-0387/2005, B6-0388/2005, B6-0389/2005, B6-0390/2005 i B6-0391/2005

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0386/2005

(zastępujący B6-0386/2005, B6-0388/2005, B6-0389/2005 i B6-0391/2005):

złożony przez następujących posłów:

Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE,

Martin Schulz i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE,

Graham Watson, Jules Maaten i Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE,

Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit i Johannes Voggenhuber w imieniu grupy Verts/ALE,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts i Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN.

Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE zwrócił się o przesunięcie daty głosowania zgodnie z art. 170 ust. 1 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek.

12.14.   Sprawa Lloydsa (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0385/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0258)

12.15.   Badania nad bezpieczeństwem (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie badań nad bezpieczeństwem — następne etapy [2004/2171(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Bogdan Klich (A6-0103/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0259)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Przed głosowaniem Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, zaproponował przeprowadzenie głosowania łącznego nad wszystkimi poprawkami. Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, poparł tę propozycję proponując jednak, aby nad poprawkami 22 — 25 głosowano oddzielnie.

Przewodniczący przyłączył się do wniosku.

12.16.   Społeczeństwo informacyjne (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie społeczeństwa informacyjnego [2004/2204(INI)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Catherine Trautmann (A6-0172/2005).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0260)

13.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

Michl Ebner, Hiltrud Breyer, Frank Vanhecke, Christoph Konrad i Othmar Karas

14.   Korekty do głosowania

Następujący posłowie zgłosili korekty do głosowania:

Sprawozdanie Giuseppe Gargani — A6-0189/2005

artykuł 12 ustęp 1

za: Rainer Wieland, Anders Wijkman

artykuł 14 ustęp 1

przeciw: Hiltrud Breyer

poprawka 1

przeciw: Avril Doyle

artykuł 27 ustęp 1

za: Philip Bushill-Matthews

przeciw: Bart Staes

poprawka 2

przeciw: Glyn Ford

wstrzymali się: Christa Prets

artykuł 27 ustęp 2

za: Charlotte Cederschiöld, Avril Doyle, Claude Turmes

przeciw: Michael Cramer

rezolucja (całość)

za: Patrick Gaubert, Karin Jöns, Lambert van Nistelrooij, Anders Wijkman

Sprawozdanie Henrik Dam Kristensen — A6-0116/2005

rezolucja legislacyjna

za: Hans-Peter Martin

Sprawozdanie Bogdan Klich — A6-0103/2005

rezolucja (całość)

za: Antoine Duquesne

przeciw: Jens-Peter Bonde

Reinhard Rack był obecny, lecz nie brał udziału w głosowaniu.

Karl-Heinz Florenz był obecny, lecz nie brał udziału we wszystkich głosowaniach.

15.   Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.

16.   Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 04.07.2005 do 07.07.2005.

17.   Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13:10.

Julian Priestley

Sekretarz generalny

Josep Borrell Fontelles

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

?

bezprzedmiotowe

w

w

gi (..., ..., ...)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (..., ..., ...,)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

§

ustęp

art.

artykuł

pu

punkt uzasadnienia

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Zmiana decyzji z dnia 4 czerwca 2003r. dotyczącej przyjęcia Statutu Posła do Parlamentu Europejskiego

Spraw.: GARGANI (A6-0189/2005)

Przedmiot poprawki

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Decyzja

Artykuł 3 po ustępie 2

4

UEN

 

-

 

5

UEN

 

-

 

art. 6 ust. 1

6

UEN

 

-

 

art. 7 ust. 1

7

UEN

 

-

 

Artykuł 7 po ustępie 3

8

UEN

 

-

 

po art. 7

9

UEN

 

-

 

art. 9 ust. 1

10

UEN

 

w

 

art. 12 ust. 1

§

tekst oryginału

gi

+

490, 55, 42

art. 12 ust. 2

12S

PPE-DE

 

w

 

art. 14 ust. 1

§

tekst oryginału

gi

+

499, 33, 65

art. 17 ust. 9

11

UEN

 

-

 

po art. 17

1

Verts/ALE

gi

-

99, 440, 57

art. 20 ust. 3

§

tekst oryginału

gi

+

516, 33, 44

art. 23 ust. 2

§

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

362, 178, 54

art. 27 ust. 1

§

tekst oryginału

gi

+

502, 22, 71

art. 27 ust. 2

2

Verts/ALE

gi

-

100, 434, 62

§

tekst oryginału

gi

+

465, 74, 58

pu 12

§

tekst oryginału

go/ge

-

190, 351, 51

Rezolucja

po ust. 3

13

MASTENBROEK ea

 

-

 

po ust. 4

14

MASTENBROEK ea

ge

-

263, 276, 51

po punkcie E

3

UEN

 

-

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

403, 89, 92

Wnioski o głosowanie odrębne

PSE: punkt uzasadnienia 12

ALDE: punkt uzasadnienia 12

Verts/ALE: punkt uzasadnienia 12

Wnioski o głosowanie imienne

Verts/ALE: popr. 1 i 2

PPE-DE głosowanie końcowe

IND/DEM: art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 20 ust. 3, art 27 ust. 1 i 2 oraz głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie podzielone

PSE:

art. 23 ust. 2

pierwsza część:„Płatności należne ... miesiąc w euro”

druga część:„lub — jako możliwość wyboru przez posła — ...dokonywania płatności.”

Różne

Grupa PPE-DE wycofała poprawkę 12.

2.   Wprowadzenie na rynek substancji i preparatów niebezpiecznych (CMR) ***I

Spraw.: FLORENZ (A6-0163/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge - uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

3.   Przepływ osób przez granice ***I

Spraw.: CASHMAN (A6-0188/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge - uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

4.   Rozporządzenie w sprawie wykonania budżetu *

Spraw.: DAVID MARTIN (A6-0154/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge - uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

5.   Jakość danych statystycznych dotyczących nadmiernych deficytów *

Spraw.: GAUZČS (A6-0181/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge - uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

6.   Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie *

Spraw.: CAVADA (A6-0186/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge - uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

7.   Pogwałcenie embarga na broń nałożonego na Republikę Demokratyczną Konga *

Spraw.: CAVADA (A6-0194/2005)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge - uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

8.   Poprawki do budżetu korygującego 2/2005 — BUDG

Spraw.: BUDGET (Poprawki)

Przedmiot poprawki

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

AB No 2/2005

1-3

komisja

 

+

wymagana większość kwalifikowana

9.   Projekt budżetu korygującego 2/2005 — BUDG

Spraw.: GARRIGA POLLEDO/JENSEN (A6-0190/2005)

Przedmiot poprawki

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

10.   Wzmocnienie nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych **II

Spraw.: KARAS (A6-0204/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

1-6

komisja

ge

-

Wymagana większość kwalifikowana

257, 309, 1

11.   Ochrona interesów finansowych Wspólnoty ***I

Spraw.: DUCHON (A6-0156/2005)

Przedmiot poprawki

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

1-5

7-8

10-12

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie odrębne

6

komisja

gp

+

 

9

komisja

gp

+

 

głosowanie: proponowane poprawki

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: popr. 6 i 9

12.   Dostęp do pomocy zewnętrznej Wspólnoty ***I

Spraw.: GAHLER (A6-0182/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

1-31

komisja

 

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

13.   Program odtworzenia zasobów halibuta grenlandzkiego *

Spraw.: KRISTENSEN (A6-0116/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie całościowe

1-10

komisja

 

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

gi

+

540, 12, 12

Wnioski o głosowanie imienne:

PPE-DE: głosowanie końcowe

14.   Sprawa Lloyda

Projekt rezolucji B6-0385/2005

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Rezolucja Komisji Petycji(B6-0385/2005)

punkt uzasadnienia B

1

PPE-DE

 

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

15.   Badania nad bezpieczeństwem

Spraw.: KLICH (A6-0103/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

 

1-21

IND/DEM

 

-

 

§ 35

22S

IND/DEM

 

-

 

§ 38

23S

IND/DEM

 

-

 

§ 39

24

IND/DEM

 

-

 

§ 42

25

IND/DEM

 

-

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

393, 97, 9

Wnioski o głosowanie imienne

GUE/NGL: głosowanie końcowe

Różne:

Nad poprawkami 1 -21 przeprowadzono głosowanie łączne.

16.   Społeczeństwo informacyjne

Spraw.: TRAUTMANN (A6-0172/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

ust. 5 po tiret piątym

1

GUE/NGL:

ge

-

178, 219, 8

ust. 8 po tiret szóstym

2

GUE/NGL:

 

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 


ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005

Artykuł 12, 1

Za: 490

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Guidoni, Kaufmann, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 55

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Meijer, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Deß, Friedrich, Gomolka, Gräßle, Lechner, Liese, Mayer, Posselt, Sommer, Wieland

PSE: Cottigny, Kuc

UEN: Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 42

ALDE: Cavada, Harkin, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: de Brún, Flasarová, Kohlíček, McDonald, Pafilis, Portas, Remek, Toussas

NI: Allister, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Ebner, Guellec, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Reul, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Stevenson, von Wogau, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Le Foll, Lienemann, Pahor, Roth-Behrendt, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: Breyer

2.   Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005

Artykuł 14, 1

Za: 499

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann, Pflüger, Rizzo, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 33

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Friedrich, Schnellhardt

PSE: Cottigny

UEN: Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 65

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Resetarits

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Pafilis, Remek, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ebner, Hoppenstedt, Jałowiecki, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Pahor, Roth-Behrendt, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: Breyer, Lichtenberger, Turmes

3.   Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005

Poprawka 1

Za: 99

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Salvini, Speroni

NI: Claeys, Dillen, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Doyle, Liese

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, van den Burg, Corbey, Désir, Gill, McAvan, Mann Erika, Mastenbroek, Mikko, Napoletano, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rasmussen, Siwiec

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Kamiński, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 440

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kohlíček, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Prets, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Camre, La Russa, Muscardini, Musumeci, Szymański, Tatarella

Wstrzymujący się: 57

ALDE: Cavada, Davies, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Resetarits

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Pafilis, Remek, Rizzo, Toussas

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, Rogalski

NI: Baco, Bobošíková, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera

PPE-DE: Callanan, Ebner, Gawronski, Grosch, Heaton-Harris, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Sommer, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: De Vits, El Khadraoui, Ferreira Anne, Grech, Le Foll, Lienemann, Muscat, Pahor, Reynaud, Roure, Tarabella, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

4.   Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005

Artykuł 20, 3

Za: 516

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Kaufmann, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Przeciw: 33

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mote, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Pleštinská

PSE: Cottigny, Leichtfried

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 44

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Remek, Svensson

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Rogalski

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ebner, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Reul, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Hazan, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, Myller, Pahor, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven, Lichtenberger, Voggenhuber

5.   Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005

Artykuł 27, 1

Za: 502

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Guidoni, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Knapman, Louis, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 22

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Beazley, Bushill-Matthews, Deva, Elles, Harbour, Hoppenstedt, Langen

PSE: Cottigny, Van Lancker

Verts/ALE: Breyer, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith

Wstrzymujący się: 71

ALDE: Cavada, Davies, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Pafilis, Remek, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Ebner, Guellec, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Jöns, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Pahor, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Flautre, Jonckheer

6.   Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005

Poprawka 2

Za: 100

ALDE: Davies

GUE/NGL: Agnoletto, de Brún, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, De Veyrac, Liese, Schmitt Ingo

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Corbey, Gill, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Mastenbroek, Mikko, Santoro, Stihler, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 434

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berlinguer, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Wstrzymujący się: 62

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Pafilis, Remek, Rizzo, Svensson, Toussas

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Kozlík, Mote, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Callanan, Ebner, Gawronski, Heaton-Harris, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Ferreira Anne, Grech, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Lienemann, Muscat, Napoletano, Pahor, Reynaud, Swoboda, Tarabella, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

7.   Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005

Artykuł 27, 2

Za: 465

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Guidoni, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Leinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Cramer, Flautre, Horáček, Lipietz, Turmes

Przeciw: 74

ALDE: Resetarits, Samuelsen, Szent-Iványi

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Cederschiöld, Chmielewski, Doyle, Hökmark, Silva Peneda

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, Corbey, Cottigny, Gill, Kósáné Kovács, Koterec, Lehtinen, Mastenbroek, Rasmussen

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 58

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Markov, Pafilis, Remek, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Piotrowski, Rogalski, Tomczak

NI: Baco, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Caspary, Ebner, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: van den Burg, Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Hazan, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Pahor, Roure, Schulz, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

8.   Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005

Rezolucja

Za: 403

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Fontaine, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Poettering, Queiró, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lucas, Onesta, Rühle, Schroedter, Smith, Staes

Przeciw: 89

GUE/NGL: Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Pafilis, Ransdorf, Strož, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Böge, Caspary, Chichester, Deß, Ebner, Ehler, Florenz, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Klamt, Konrad, Kuźmiuk, Langen, Mann Thomas, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Pieper, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Schmitt Ingo, Schwab, Sommer, Sturdy, Ulmer, Weber Manfred, Weisgerber, Wuermeling

PSE: Bullmann, Cottigny

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Muscardini, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Breyer, Schlyter

Wstrzymujący się: 92

ALDE: Budreikaitė, Cavada, Geremek, Kułakowski, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Portas, Remek, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Borghezio, Speroni

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ayuso González, del Castillo Vera, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Fernández Martín, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Kaczmarek, Landsbergis, López-Istúriz White, Marques, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Pomés Ruiz, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sonik, Stevenson, Tannock, Wojciechowski, Zappalà, Zieleniec

PSE: Berès, Bourzai, Carlotti, Désir, Douay, Fruteau, Gröner, Hazan, Jöns, Kindermann, Le Foll, Lienemann, Reynaud, Rosati, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Didžiokas, Pirilli

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Harms, Isler Béguin, Kallenbach, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Romeva i Rueda, Schmidt, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

9.   Sprawozdanie Kristensen A6-0116/2005

Rezolucja

Za: 540

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 12

ALDE: Maaten, Malmström, Samuelsen

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Titford, Whittaker, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

UEN: Ryan

Wstrzymujący się: 12

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis

NI: Kozlík

PPE-DE: Koch, Konrad

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Musumeci, Roszkowski, Szymański

10.   Sprawozdanie Klich A6-0103/2005

Rezolucja

Za: 393

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Virrankoski, Wallis

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Piecyk, Pittella, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Fotyga, Janowski, Kamiński, La Russa, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Przeciw: 97

ALDE: Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Martinez, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Harbour, Méndez de Vigo

PSE: Berman

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Musumeci, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Wstrzymujący się: 29

ALDE: Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Guidoni

IND/DEM: Bonde, Booth

NI: Czarnecki Ryszard, Kozlík, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Kamall, Konrad, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Zvěřina

PSE: Berlinguer, Grech, Muscat

UEN: Camre, Muscardini


TEKSTY PRZYJĘTE

 

P6_TA(2005)0245

Zmiana decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/2124(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 190 ust. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 108 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając rezolucję z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając art. 45 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0189/2005),

A.

mając na uwadze swoją rezolucję z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie statutu posła (2),

B.

mając na uwadze potrzebę zmiany wcześniej podjętych decyzji dotyczących statutu posłów do Parlamentu Europejskiego,

C.

mając na uwadze, że zmieniony tekst nie zawiera nowych postanowień o zasadniczym znaczeniu, które wymagałyby ponownej konsultacji z Komisją,

D.

przyjmując do wiadomości pismo Rady z dnia 6 czerwca 2005 r.,

E.

przyjmując do wiadomości podjęte przez przedstawicieli Państw Członkowskich wspólnie z Radą w dniu 3 czerwca 2005 r. zobowiązanie rozpatrzenia wniosku Parlamentu Europejskiego, dążącego do rewizji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z 1965 r. w zakresie części dotyczącej posłów do Parlamentu Europejskiego, w celu jak najszybszego osiągnięcia porozumienia;

1.

wprowadza do decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie statutu posła do Parlamentu Europejskiego zmiany przedstawione w załączniku;

2.

zwraca się do Rady o zatwierdzenie tekstu z powyższymi zmianami;

3.

zwraca się do Prezydium o zapewnienie, by nowe przepisy regulujące zwrot kosztów posłów weszły w życie równocześnie z wejściem w życie statutu;

4.

potwierdza w odniesieniu do Statutu Posła do Parlamentu Europejskiego, że na ogólny kompromis składają się następujące elementy:

a)

odrębne, niezależne zbadanie części Statutu objętej prawem wtórnym oraz części objętej prawem pierwotnym, jak również zatwierdzenie obu tych części zgodnie z przepisami instytucjonalnymi mającymi zastosowanie do każdej z nich;

b)

w odniesieniu do części objętej prawem pierwotnym, wzywa się Państwa Członkowskie do dokonania przeglądu Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. w zakresie przepisów dotyczących posłów do Parlamentu Europejskiego, przyjmując za model Statut zatwierdzony w dniach 3 i 4 czerwca 2003 r.;

5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również parlamentom Państw Członkowskich i państw przystępujących.


(1)  Dz.U. C 68 E z 18.3.2004, str. 210.

(2)  Dz.U. C 91 E z 15.4.2004, str. 230.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego artykuł 190 ustęp 5,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego artykuł 108 ustęp 4,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej,

za zgodą Rady,

mając na uwadze, co następuje:

(1)

Parlament składa się z przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty. Przedstawiciele ci są, zgodnie z art. 190 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), „przedstawicielami do Parlamentu Europejskiego narodów państw należących do Wspólnoty”. Określenia tego używa się również w art. 190 ustęp 2 TWE (liczba przedstawicieli wybieranych w każdym Państwie Członkowskim) oraz w art. 190 ustęp 3 TWE („Przedstawiciele są wybierani na okres pięciu lat”). Przepisy te, według których posłowie są przedstawicielami narodów, sugerują użycie w statucie określenia „poseł”.

(2)

Parlamentowi, zgodnie z art. 199 ustęp 1 TWE, przysługuje prawo uregulowania swoich spraw wewnętrznych w regulaminie, z poszanowaniem niniejszego Statutu.

(3)

Artykuł 1 Statutu przejmuje określenie poseł i wyjaśnia, iż nie chodzi tu o uregulowanie indywidualnych praw i obowiązków, lecz o ustalenie ogólnych warunków dotyczących sprawowania mandatu.

(4)

Chroniona przez art. 2 wolność i niezależność posłów nie została dotychczas uregulowana ani też wspomniana w jakimkolwiek tekście prawa pierwotnego. Oświadczenia, w których posłowie zobowiązują się do złożenia mandatu w określonym terminie, lub oświadczenia in blanco o złożeniu mandatu, które każda partia może wykorzystać według własnego uznania, są sprzeczne z wolnością i niezależnością poselską, a więc nie mogą być prawnie wiążące.

(5)

Artykuł 3 ustęp 1 przejmuje tekst art. 6 ustępu 1 aktu z dnia 20 września 1976 roku w sprawie wprowadzenia powszechnych, bezpośrednich wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

(6)

Według art. 5 prawo inicjatywy jest podstawowym prawem każdego posła do Parlamentu. Regulamin Parlamentu nie może podważać tego prawa.

(7)

Prawo wglądu do akt, które reguluje art. 6, a które przedtem wynikało z Regulaminu Parlamentu Europejskiego, dotyczy istotnego aspektu sprawowania mandatu, i z tego względu musi być zawarte w statucie.

(8)

Artykuł 7 powinien, pomimo podejmowanych starań zmierzających w przeciwnym kierunku, zagwarantować zachowanie w praktyce wielojęzyczności. Wszelka dyskryminacja któregokolwiek z języków urzędowych musi być wykluczona. Zasada ta musi obowiązywać również po każdym rozszerzeniu Unii Europejskiej.

(9)

Zgodnie z art. 9 i 10 poseł otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji. Powołana przez Parlament Europejski grupa ekspertów przedłożyła w maju 2000 roku opinię w sprawie wysokości tego wynagrodzenia, zgodnie z którym wynagrodzenie w wysokości 38,5 % podstawowego wynagrodzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości jest uzasadnione.

(10)

Ponieważ wynagrodzenie, odprawa przejściowa, świadczenia emerytalne oraz renta rodzinna finansowane są z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, powinny podlegać opodatkowaniu na rzecz Wspólnot.

(11)

Ze względu na szczególną sytuację posłów, a zwłaszcza brak zobowiązania do zamieszkania w jednym z miejsc pracy Parlamentu oraz ich szczególne związki z Państwami, w których zostali wybrani, Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość objęcia wynagrodzeń, odpraw przejściowych, emerytur, rent inwalidzkich oraz rent rodzinnych krajowymi przepisami podatkowymi.

(12)

Artykuł 9 ustęp 3 jest potrzebny, ponieważ partie często oczekują, że część świadczeń wymienionych w art. 9 ustęp 1 i 2 zostanie wykorzystana dla ich celów. Należy zabronić tej formy finansowania partii politycznych.

(13)

Przewidziana w art. 9 ustęp 2 i w art. 13 odprawa przejściowa powinna w szczególności służyć jako pomoc w okresie pomiędzy wygaśnięciem mandatu i rozpoczęciem nowej aktywności zawodowej. Cel ten nie ma zastosowania w przypadku objęcia innego mandatu lub urzędu publicznego.

(14)

Wobec rozwoju sytuacji w zakresie emerytur w Państwach Członkowskich wydaje się uzasadnione, że były poseł nabywa prawo do emerytury z ukończeniem 63 roku życia. Przepisy art. 14 nie naruszają uprawnień Państw Członkowskich do uwzględnienia emerytury przy wyliczaniu wysokości emerytur zgodnie z wewnętrznym prawem krajowym.

(15)

Przepisy dotyczące rent rodzinnych odpowiadają zasadniczo prawu obowiązującemu we Wspólnocie Europejskiej. Prawo owdowiałego współmałżonka, który ponownie zawarł związek małżeński, opiera się na nowoczesnym rozumowaniu, według którego przysługuje ono na podstawie wniesionego wkładu i nie służy jedynie „zapewnieniu zabezpieczenia materialnego”. Sytuacja, w której owdowiały małżonek „ma zapewnione zabezpieczenie materialne” z tytułu własnych dochodów lub majątku, nie wyklucza tego prawa.

(16)

Postanowienia zawarte w art. 18 są potrzebne, ponieważ Statut nie przewiduje świadczeń ze strony Państw Członkowskich, takich jak zwrot kosztów choroby i pomoc w pokryciu lub dopłata do kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia te wypłaca się często również po wygaśnięciu mandatu.

(17)

Przepisy o zwrocie kosztów muszą być zgodne z zasadami, które określił Trybunał Sprawiedliwości w swoim wyroku w sprawie Lorda Bruce (1). Zgodnie z nim Parlament może w uzasadnionych przypadkach dokonywać zwrotu kosztów na podstawie przepisów zryczałtowanych, aby ograniczyć czynności administracyjne związane z systemem, w którym kontroluje się każdy wydatek oddzielnie. Spełnia to wymogi uporządkowanego zarządzania.

(18)

W dniu 28 maja 2003 r. Prezydium Parlamentu zatwierdziło szereg nowych przepisów dotyczącym wypłacania posłom zwrotu kosztów i wynagrodzeń wyliczanych na podstawie rzeczywistych wydatków, które powinny wejść w życie wraz z tym Statutem.

(19)

Państwa Członkowskie powinny zapewnić pozostanie w mocy przepisów, na mocy których posłowie do Parlamentu Europejskiego, wykonujący swój mandat na terenie swego Państwa Członkowskiego, są traktowani na równi z posłami do parlamentów narodowych. Rozwiązanie tego problemu na płaszczyźnie europejskiej jest niemożliwe ze względu na obowiązujące w Państwach Członkowskich liczne i zróżnicowane przepisy. Bez tego rozwiązania wykonywanie przez posłów do Parlamentu Europejskiego mandatu na terenie Państwa Członkowskiego, w którym zostali wybrani, byłoby poważnie utrudnione lub niemożliwe. Skuteczne wykonywanie mandatu leży również w interesie Państw Członkowskich.

(20)

Uregulowanie art. 25 ust. 1 jest potrzebne, ponieważ w najwyższym stopniu zróżnicowane przepisy krajowe, którym posłowie do tej pory podlegają, uniemożliwiają rozwiązanie na płaszczyźnie europejskiej wszystkich problemów związanych z przejściem ze starego na nowy system europejski. Prawo wyboru, które mają posłowie, wyklucza ograniczenie ich praw lub niedogodności ekonomiczne przy przejściu na ten system. Uregulowanie art. 25 ust. 2 jest konsekwencją decyzji zgodnej z art. 25 ustęp 1.

(21)

Kwestii zróżnicowania sytuacji w poszczególnych krajach poświęcono art. 29, który zezwala Państwom Członkowskim na przyjęcie w okresie przejściowym uregulowań odbiegających od niniejszego Statutu. Zróżnicowanie to uzasadnia także daną Państwom Członkowskim możliwość utrzymania równości w traktowaniu posłów do Parlamentu Europejskiego i posłów do parlamentów krajowych.

POSTANAWIA:

TYTUŁ I

PRZEPISY I WARUNKI OGÓLNE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Artykuł 1

Niniejszy Statut ustala przepisy i warunki ogólne wykonywania obowiązków posła do Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 2

1.   Posłowie są wolni i niezależni.

2.   Porozumienia w sprawie złożenia mandatu przed upływem kadencji lub na jej zakończenie są nieważne.

Artykuł 3

1.   Posłowie oddają głosy pojedynczo i osobiście. Nie są związani poleceniami ani wskazówkami.

2.   Porozumienia w sprawie sposobu wykonywania mandatu są nieważne.

Artykuł 4

Dokumenty i zapisy elektroniczne, które poseł otrzymał, sporządził lub wysłał, nie są traktowane na równi z dokumentami Parlamentu, chyba że zostały złożone zgodnie z Regulaminem.

Artykuł 5

1.   Każdy poseł — w ramach prawa inicjatywy Parlamentu — ma prawo złożyć propozycję aktu prawnego Wspólnoty.

2.   Parlament określa w Regulaminie warunki korzystania z tego prawa.

Artykuł 6

1.   Posłowie mają prawo wglądu do wszelkich akt w posiadaniu Parlamentu.

2.   Ustęp 1 nie dotyczy osobistych akt posłów oraz ich dokumentów mających charakter rozliczeń finansowych.

3.   Artykuł ten nie stanowi uszczerbku dla aktów prawnych Unii Europejskiej i porozumień pomiędzy Instytucjami w sprawie dostępu do dokumentów.

4.   Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

Artykuł 7

1.   Dokumenty Parlamentu tłumaczone są na wszystkie języki urzędowe.

2.   Przemówienia tłumaczone są jednocześnie na wszystkie pozostałe języki urzędowe.

3.   Parlament określa warunki wykonania postanowień tego artykułu.

Artykuł 8

1.   Posłowie mogą łączyć się w grupy polityczne.

2.   Parlament określa w Regulaminie warunki korzystania z tego prawa.

Artykuł 9

1.   Posłowie mają prawo do odpowiedniego wynagrodzenia zapewniającego im niezależność.

2.   Po wygaśnięciu mandatu posłowie mają prawo do odprawy przejściowej i emerytury.

3.   Porozumienia o wykorzystaniu wynagrodzenia, odprawy przejściowej i emerytury do celów innych niż prywatne są nieważne.

4.   Rodzinom zmarłych posłów lub byłych posłów przysługuje renta rodzinna.

Artykuł 10

Wynagrodzenie wynosi 38,5 % poborów podstawowych sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Artykuł 11

Od wynagrodzenia odlicza się wynagrodzenie, które poseł otrzymuje z tytułu sprawowania mandatu w innym parlamencie.

Artykuł 12

1.   Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 9, podlega podatkowi wspólnotowemu na tych samych warunkach, jakie określono na podstawie art. 13 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot dla urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich.

2.   Nie stosuje się ulg z tytułu kosztów zawodowych lub osobistych jak też dodatku rodzinnego i pomocy socjalnej przewidzianych w art. 3 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (2).

3.   Ustęp 1 nie ogranicza prawa Państw Członkowskich do stosowania krajowych przepisów podatkowych do wynagrodzeń, pod warunkiem, że nie będzie miała miejsca żadna forma podwójnego opodatkowania.

4.   Państwa Członkowskie mają prawo uwzględniać wynagrodzenie przy ustalaniu stopy opodatkowania innych dochodów.

5.   Artykuł ten stosuje się również do odpraw przejściowych, emerytur i rent rodzinnych określonych w art. 13, 14, 15 i 17.

6.   Świadczenia wymienione w art. 18, 19 i 20 oraz wpłaty na fundusz emerytalny wymieniony w art. 27 nie podlegają opodatkowaniu.

Artykuł 13

1.   Po wygaśnięciu mandatu posłowie mają prawo do odprawy przejściowej w wysokości wynagrodzenia wymienionego w art. 10.

2.   Prawo to przysługuje przez okres jednego miesiąca za każdy rok sprawowania mandatu, jednak nie krócej niż 6 i nie dłużej niż 24 miesiące.

3.   Prawo to nie przysługuje w przypadku objęcia mandatu w innym parlamencie lub objęcia urzędu publicznego.

4.   W przypadku śmierci odprawę przejściową wypłaca się po raz ostatni za miesiąc, w którym nastąpił zgon byłego posła.

Artykuł 14

1.   Po ukończeniu 63 roku życia byli posłowie mają prawo do emerytury.

2.   Emerytura wynosi 3,5% wynagrodzenia wymienionego w art. 10 za każdy rok sprawowania mandatu i 1/12 tej kwoty za każdy następny pełen miesiąc, jednak łącznie nie więcej niż 70 %.

3.   Prawo do emerytury istnieje niezależnie od innych emerytur.

4.   Art. 11 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 15

1.   W przypadku inwalidztwa, które wystąpiło podczas sprawowania mandatu, posłowie mają prawo do renty inwalidzkiej.

2.   Art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Wysokość renty wynosi jednak nie mniej niż 35 % wynagrodzenia wymienionego w art. 10.

3.   Prawo to powstaje w momencie złożenia mandatu.

4.   Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

5.   Art. 11 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 16

Były poseł, mający jednocześnie prawo do odprawy przejściowej wymienionej w art. 13 i świadczenia wymienionego w art. 14 lub 15, sam decyduje, z którego prawa chce skorzystać.

Artykuł 17

1.   Współmałżonek i dzieci pozostające na utrzymaniu posła, lub byłego posła, który w chwili śmierci uprawniony był lub byłby w przyszłości do emerytury wymienionej w art. 14 lub 15, mają prawo do renty rodzinnej.

2.   Łączna kwota renty rodzinnej nie może przewyższać emerytury, do której poseł byłby uprawniony po upływie kadencji lub która przysługiwała, bądź przysługiwałaby byłemu posłowi.

3.   Pozostały przy życiu współmałżonek otrzymuje 60 % kwoty wymienionej w ust. 2, jednak nie mniej niż 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w art. 10. Ponowne zawarcie związku małżeńskiego nie pozbawia tego prawa. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy okoliczności konkretnego przypadku nie pozostawiają żadnych uzasadnionych wątpliwości, iż związek małżeński został zawarty jedynie z myślą o rencie rodzinnej.

4.   Dziecko pozostające na utrzymaniu otrzymuje 20 % kwoty, o której mowa w ust. 2.

5.   W razie konieczności maksymalna kwota wypłaty renty rodzinnej jest dzielona pomiędzy współmałżonkiem i dziećmi zgodnie według proporcji przewidzianych w art. 3 i 4.

6.   Renta rodzinna wypłacana jest od pierwszego dnia następnego miesiąca po zgonie.

7.   W przypadku zgonu współmałżonka prawo to wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpił zgon.

8.   Prawo dziecka wygasa z końcem miesiąca, w którym ukończyło ono 21 rok życia. Dzieciom pobierającym naukę prawo to przysługuje nadal, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 25 rok życia. Prawo to przysługuje nadal, jeśli dziecko z powodu choroby lub kalectwa nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie środków utrzymania.

9.   Partnerzy z uznanych w Państwach Członkowskich związków partnerskich mają równe prawa.

10.   Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

Artykuł 18

1.   Posłom oraz byłym posłom otrzymującym świadczenia emerytalne jak też uprawnionym do świadczeń rodzinom zmarłych posłów przysługuje zwrot 2/3 kosztów poniesionych w związku z chorobą, ciążą i urodzeniem dziecka.

2.   Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

Artykuł 19

1.   Posłom przysługuje ubezpieczenie od ryzyka związanego z wykonywaniem mandatu.

2.   Parlament określa warunki korzystania z tego prawa. Posłowie płacą 1/3 składki ubezpieczeniowej.

Artykuł 20

1.   Posłom przysługuje zwrot kosztów związanych z wykonywaniem mandatu.

2.   Parlament pokrywa faktycznie poniesione koszty podróży pomiędzy miejscami pracy i innych podróży służbowych.

3.   Pozostałe wydatki związane z wykonywaniem mandatu mogą być zwracane według stawek zryczałtowanych.

4.   Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

5.   Art. 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 21

1.   Posłowie mają prawo do pomocy osobistych współpracowników, których sami sobie dobierają.

2.   Parlament ponosi faktyczne koszty ich zatrudnienia.

3.   Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

Artykuł 22

1.   Posłowie mają prawo do korzystania z biur, urządzeń telekomunikacyjnych i samochodów służbowych Parlamentu.

2.   Parlament określa warunki korzystania z tego prawa.

Artykuł 23

1.   Wszelkich płatności dokonuje się z budżetu Unii Europejskiej.

2.   Płatności należne zgodnie z art. 10, 13, 14, 15 i 17 dokonywane są co miesiąc w euro lub, jako możliwość wyboru przez posła, w walucie tego Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się jego/jej miejsce stałego zamieszkania. Parlament określa warunki dokonywania płatności.

Artykuł 24

Przepisy wykonawcze do niniejszego Statutu wchodzą w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

TYTUŁ II

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Artykuł 25

1.   Posłowie, którzy byli już członkami Parlamentu przed wejściem w życie niniejszego Statutu i zostali ponownie wybrani, mogą w zakresie wynagrodzenia, odprawy przejściowej i poszczególnych rent pozostać przez cały okres działalności poselskiej przy obecnym systemie krajowym.

2.   Płatności tych dokonuje się z budżetu Państwa Członkowskiego.

Artykuł 26

1.   Posłowie, którzy zgodnie z art. 25 ust. 1 decydują się pozostać przy systemie krajowym, informują pisemnie o tej decyzji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego Statutu.

2.   Podjęta decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

3.   W przypadku niedostarczenia wspomnianej decyzji w przewidzianym terminie obowiązują postanowienia niniejszego Statutu.

Artykuł 27

1.   Ustanowiony przez Parlament Europejski dobrowolny fundusz emerytalny, w związku z którym posłowie i byli posłowie nabyli już prawa lub lub są w trakcie ich nabywania, będzie nadal utrzymany dla tych posłów po wejściu w życie niniejszego Statutu.

2.   Nabyte prawa i uprawnienia pozostają w pełni w mocy. Parlament może ustalić zasady i warunki nabywania nowych praw.

3.   Posłowie, którzy otrzymują wynagrodzenie zgodnie z art. 10, nie mogą nabywać nowych praw i uprawnień w uzupełniającym funduszu emerytalnym.

4.   Posłowie wybrani po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszego Statutu nie mogą korzystać z tego funduszu.

5.   Art. 9 ust. 3 oraz art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 28

1.   Uprawnienia do świadczeń emerytalnych nabyte przez posłów na mocy uregulowań poszczególnych Państw Członkowskich do momentu wejścia w życie niniejszego Statutu pozostają w pełni w mocy.

2.   Jeżeli okresy wykonywania mandatu w Parlamencie Europejskim lub w parlamencie narodowym według przepisów krajowych nie wystarczają do nabycia prawa do świadczeń emerytalnych, są one uwzględniane przy wyliczaniu świadczeń emerytalnych na podstawie niniejszego Statutu. Parlament może zawierać z właściwymi organami Państw Członkowskich porozumienia dotyczące przeniesienia praw nabytych.

Artykuł 29

1.   Państwa Członkowskie mają prawo wprowadzić dla posłów wybranych w ich krajach uregulowania odbiegające od postanowień niniejszego Statutu w zakresie wynagrodzeń, odpraw przejściowych, świadczeń emerytalnych i rent rodzinnych na okres przejściowy, który nie może przekraczać czasu trwania dwóch kadencji Parlamentu Europejskiego.

2.   Uregulowania te dają posłom prawa przynajmniej równe prawom posłów do odpowiednich parlamentów narodowych.

3.   Płatności tych dokonuje się z budżetu odpowiedniego Państwa Członkowskiego.

4.   Uregulowania te nie mają wpływu na prawa posłów wynikające z art. 18 do 22 niniejszego Statutu.

TYTUŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 30

Niniejszy Statut wchodzi w życie pierwszego dnia rozpoczynającej się w 2009 r. kadencji Parlamentu Europejskiego.


(1)  Orzeczenie Trybunału z dnia 15 września 1981 r., Bruce of Donington/Eric Gordon Aspden, sprawa 208/80, zbiór z 1981r., str. 2205.

(2)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 723/2004 (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, str. 1).

P6_TA(2005)0246

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (CMR) ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość) (COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004) 0638) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony przez Komisję (C6-0136/2004),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0163/2005),

1.

zatwierdza projekt Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0247

Wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice***I

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2004)0391) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 62 ust. 1 i ust. 2 lit. a) Traktatu WE, na mocy których Komisja przedstawiła projekt Parlamentowi (C6-0080/2004),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Rozwoju (A6-0188/2005),

A.

uwzględniając zadeklarowany przez Radę zamiar przyjęcia wszystkich poprawek zawartych w stanowisku Parlamentu Europejskiego, wyrażony przez Prezydencję na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w dniu 22 czerwca 2005 r. (A6-0188/2005),

B.

uwzględniając zadeklarowany przez Komisję zamiar przyjęcia wszystkich poprawek zawartych w stanowisku Parlamentu Europejskiego, wyrażony na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w dniu 22 czerwca 2005 r. (A6-0188/2005),

1.

przyjmuje projekt Komisji z poprawkami;

2.

wzywa Komisję do ponownego przedstawienia sprawy Parlamentowi, jeżeli zamierza wprowadzić istotne zmiany do projektu lub zastąpić go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.

P6_TC1_COD(2004)0127

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 1 i art. 62 ust. 2 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przyjęcie, na podstawie art. 62 ust. 1 Traktatu, środków zmierzających do zapewnienia, że osoby przekraczające granice wewnętrzne nie podlegają kontroli granicznej, stanowi część celu Unii polegającego na stworzeniu obszaru bez granic wewnętrznych, na którym zapewniony jest swobodny przepływ osób zgodnie z postanowieniem art. 14 Traktatu.

(2)

Zgodnie z art. 61 Traktatu, stworzeniu obszaru, na którym osoby mogą swobodnie się przemieszczać powinny towarzyszyć inne środki. Środkiem takim jest wspólna polityka przekraczania granic zewnętrznych, zgodnie z art. 62 ust. 2 Traktatu.

(3)

Przyjęcie wspólnych środków w zakresie przekraczania przez osoby granic wewnętrznych oraz kontroli na granicach zewnętrznych powinno odzwierciedlać dorobek Schengen włączony w ramy Unii Europejskiej, a w szczególności odpowiednie postanowienia Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (2) i Wspólnego Podręcznika (3).

(4)

W odniesieniu do kontroli granicznej na granicach zewnętrznych ustanowienie wspólnego korpusu legislacyjnego, szczególnie w drodze konsolidacji i rozwoju dorobku, stanowi jeden z podstawowych elementów wspólnej polityki zarządzania granicami zewnętrznymi, zgodnie z definicją zawartą w komunikacie Komisji z dnia 7 maja 2002 r. W kierunku zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Cel ten został ujęty w Planie zarządzania granicami zewnętrznymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej, przyjętym przez Radę w dniu 13 czerwca 2002 r. i zatwierdzonym na posiedzeniach Rady Europejskiej w Sewilli w dniach 21 i 22 czerwca 2002 r. oraz w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r.

(5)

Definicja wspólnych zasad przepływu osób przez granice nie kwestionuje ani nie wpływa na prawo do swobodnego przemieszczania się, z którego korzystają obywatele Unii i członkowie ich rodzin, jak również obywatele państw trzecich i członkowie ich rodzin, którzy na mocy porozumień pomiędzy Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a tymi państwami trzecimi z drugiej strony, korzystają z prawa swobodnego przemieszczania się równoważnego prawu obywateli Unii.

(6)

Kontrola graniczna leży w interesie nie tylko Państwa Członkowskiego, na którego granicach zewnętrznych jest ona dokonywana, ale w interesie wszystkich Państw Członkowskich, które zniosły kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych. Kontrola graniczna powinna pomagać w zwalczaniu nielegalnej imigracji i handlu ludźmi oraz zapobieganiu wszelkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku publicznego, zdrowia publicznego i stosunków międzynarodowych Państw Członkowskich.

(7)

Odprawa graniczna powinna być dokonywana w sposób zapewniający pełne poszanowanie godności osoby ludzkiej. Kontrola graniczna powinna być przeprowadzana profesjonalnie i z zachowaniem szacunku oraz powinna być proporcjonalna do założonych celów.

(8)

Kontrola graniczna obejmuje nie tylko odprawę osób w przejściach granicznych i ochronę granicy pomiędzy tymi przejściami granicznymi, ale również analizę ryzyka dla bezpieczeństwa wewnętrznego i analizę zagrożeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo granic zewnętrznych. W związku z tym konieczne jest określenie warunków, kryteriów i szczegółowych zasad regulujących odprawę w przejściach granicznych i ochronę.

(9)

Powinien zostać wprowadzony przepis pozwalający na uproszczenie odpraw na granicach w przypadku wystąpienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności w celu uniknięcia nadmiernego czasu oczekiwania w przejściach granicznych. Systematyczne stemplowanie dokumentów obywateli państw trzecich pozostaje obowiązkowe w przypadku uproszczenia odpraw granicznych. Ostemplowanie umożliwia bezsprzeczne ustalenie daty, w jakiej i gdzie została przekroczona granica, bez konieczności badania w każdym przypadku, czy zostały zastosowane wszystkie wymagane środki kontrolne dotyczące dokumentu podróży.

(10)

W celu ograniczenia czasu oczekiwania osób korzystających ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się powinno zapewnić się, o ile pozwalają na to warunki, odrębne pasy ruchu w przejściach granicznych, oznakowane za pomocą jednolitych oznaczeń we wszystkich Państwach Członkowskich. W międzynarodowych portach lotniczych powinno zapewnić się odrębne pasy ruchu. Państwa Członkowskie powinny rozważyć utworzenie odrębnych pasów ruchu w morskich i lądowych przejściach granicznych, jeżeli jest to uznane za właściwe i jeżeli pozwalają na to warunki lokalne.

(11)

Państwa Członkowskie powinny zapewnić, aby procedury kontroli na granicach zewnętrznych nie stanowiły istotnej przeszkody dla handlu oraz wymiany społecznej i kulturalnej. W tym celu Państwa Członkowskie powinny rozmieścić odpowiednią liczbę personelu i wielkość zasobów.

(12)

Państwa Członkowskie powinny wyznaczyć służbę lub służby krajowe odpowiedzialne za zadania w zakresie kontroli granicznej zgodnie z ich prawem krajowym. W przypadku, gdy odpowiedzialność ta w danym Państwie Członkowskim spoczywa na więcej niż jednej służbie, między służbami tymi powinna być prowadzona ścisła i stała współpraca.

(13)

Zarządzaniem i koordynacją współpracy operacyjnej i pomocy w zakresie kontroli granicznej pomiędzy Państwami Członkowskimi powinna zajmować się Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 2007/2004. (4)

(14)

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla kontroli przeprowadzanych w ramach ogólnych uprawnień policyjnych i kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanych w stosunku do osób, takich samych jak kontrole przeprowadzane w przypadku lotów krajowych, możliwości przeprowadzania przez Państwa Członkowskie wyjątkowych kontroli bagażu zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3925/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. dotyczącym zniesienia kontroli i formalności stosowanych wobec bagażu podręcznego i w ładowni, osób odbywających lot wewnątrzwspólnotowy oraz bagażu osób przekraczających morze wewnątrz Wspólnoty (5), oraz prawa krajowego dotyczącego posiadania dokumentów podróży lub tożsamości lub wymogu, aby osoby powiadamiały organy o swojej obecności na terytorium danego Państwa Członkowskiego.

(15)

Państwa Członkowskie powinny także mieć możliwość tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych w przypadku poważnego zagrożenia dla ich porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Powinny zostać określone warunki i procedury realizacji takiego przywrócenia tak, aby zapewnić wyjątkowy charakter każdego takiego środka i poszanowanie zasady proporcjonalności. Zakres i czas trwania kontroli granicznej powinien zostać ograniczony do absolutnego minimum niezbędnego do zareagowania na tego typu zagrożenie.

(16)

Na obszarze, na którym możliwy jest swobodny przepływ osób, przywracanie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych powinno pozostać wyjątkiem. Nie powinno się przeprowadzać kontroli granicznej lub nakładać formalności jedynie z powodu przekraczania takiej granicy.

(17)

Powinna zostać ustanowiona procedura umożliwiająca Komisji dostosowywanie niektórych szczegółowych zasad praktycznych regulujących kontrolę graniczną. W takich przypadkach środki niezbędne dla wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia powinny zostać podjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (6).

(18)

Powinna również zostać ustanowiona procedura umożliwiająca Państwom Członkowskim zawiadamianie Komisji o zmianach wprowadzonych do innych szczegółowych zasad praktycznych regulujących kontrolę graniczną.

(19)

W związku z tym, że cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie zasad stosowanych do przepływu osób przez granice nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, natomiast możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podejmować środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tego celu.

(20)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Powinno ono być stosowane zgodnie ze zobowiązaniami Państw Członkowskich w zakresie ochrony międzynarodowej i zasady non-refoulement.

(21)

Na zasadzie odstępstwa od artykułu 299 Traktatu niniejsze rozporządzenie stosuje się jedynie do tych terytoriów Francji i Niderlandów, które znajdują w Europie. Nie wpływa ono na ustalenia szczególne stosowane do Ceuty i Melilli, zgodnie z Traktatem o Przystąpieniu Królestwa Hiszpanii do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (7).

(22)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani nie podlega jego stosowaniu. W związku z tym, że na mocy postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską niniejsze rozporządzenie oparte jest na dorobku Schengen, Dania, zgodnie z art. 5 wspomnianego Protokołu, powinna podjąć decyzję, w terminie sześciu miesięcy od daty przyjęcia niniejszego rozporządzenia, czy dokona jego transpozycji do swojego prawa krajowego.

(23)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch Państw we wprowadzenie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (8), objętych obszarem, o którym mowa w art. 1 pkt A) decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania tej Umowy. (9)

(24)

Należy dokonać ustaleń w celu umożliwienia przedstawicielom Islandii i Norwegii przyłączenia się do prac komitetów wspomagających Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych. Tego rodzaju ustalenia były rozważane w Wymianie listów między Radą Unii Europejskiej i Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii dotyczącej komitetów wspomagających Komisję Europejską w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych (10), załączonych do wyżej wymienionej Umowy.

(25)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, objęte są obszarem, o którym mowa w art. 1 pkt A) decyzji 1999/437/WE w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/849/WE (11) oraz 2004/861/WE (12).

(26)

Należy dokonać ustaleń w celu umożliwienia przedstawicielom Szwajcarii przyłączenia się do prac komitetów wspomagających Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych. Tego rodzaju ustalenia były rozważane w Wymianie listów między Wspólnotą a Szwajcarią, załączonych do wyżej wymienionej Umowy;

(27)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen, w którym nie uczestniczy Wielka Brytania, zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (13). W związku z tym Wielka Brytania nie uczestniczy w jego przyjmowaniu, nie jest ono dla niej wiążące i nie jest zobowiązana do jego stosowania.

(28)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Irlandia nie uczestniczy, zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (14). W związku z tym Irlandia nie uczestniczy w jego przyjmowaniu, nie jest ono dla niej wiążące i nie jest zobowiązana do jego stosowania.

(29)

W niniejszym rozporządzeniu, art. 1 zdanie pierwsze, art. 5 ust. 4 lit. a), tytuł III i przepisy tytułu II oraz załączniki do niniejszego rozporządzenia odnoszące się do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) stanowią przepisy oparte na dorobku Schengen lub związane z tym dorobkiem w inny sposób w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 r.,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i zasady

Niniejsze rozporządzenie przewiduje brak kontroli granicznej osób przekraczających granice wewnętrzne pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Ustanawia ono zasady regulujące kontrolę graniczną osób przekraczających granice zewnętrzne Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„granice wewnętrzne” oznacza:

a)

wspólne granice lądowe Państw Członkowskich, w tym granice na rzekach i jeziorach;

b)

porty lotnicze Państw Członkowskich przeznaczone do lotów wewnętrznych;

c)

porty morskie, rzeczne i porty na jeziorach Państw Członkowskich służące do regularnych połączeń promowych;

2)

„granice zewnętrzne” oznacza granice lądowe, w tym granice na rzekach i jeziorach, oraz granice morskie Państw Członkowskich, a także ich porty lotnicze, porty rzeczne, porty morskie i porty na jeziorach, pod warunkiem, że nie stanowią one granic wewnętrznych;

3)

„lot wewnętrzny” oznacza każdy lot wyłącznie z terytorium Państwa Członkowskiego lub na jego terytorium, bez lądowania na terytorium państwa trzeciego;

4)

„regularne połączenie promowe” oznacza każde połączenie promowe pomiędzy tymi samymi dwoma lub więcej portami znajdującymi się na terytorium Państw Członkowskich, bez wchodzenia do portów poza terytorium Państw Członkowskich i obejmujące transport pasażerów i pojazdów zgodnie z opublikowanym rozkładem rejsów;

5)

„osoby korzystające ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się” oznacza:

a)

obywateli Unii w rozumieniu art. 17 ust. 1 Traktatu oraz obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się, do których stosuje się dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich (15);

b)

obywateli państw trzecich i członków ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa, którzy na mocy porozumień pomiędzy Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a tymi państwami trzecimi z drugiej strony, korzystają z takich samych praw do swobodnego przemieszczania się jak obywatele Unii;

6)

„obywatel państwa trzeciego” oznacza każdą osobę nie będącą obywatelem Unii w rozumieniu art. 17 ust. 1 Traktatu oraz która nie jest objęta pkt 5 niniejszego artykułu;

7)

„osoba, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu” oznacza każdego obywatela państwa trzeciego, wobec którego dokonano wpisu w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), zgodnie z art. 96 Konwencji z Schengen i do celów określonych w tym artykule;

8)

„przejście graniczne” oznacza każde przejście graniczne wyznaczone przez właściwe organy do celów przekraczania granic zewnętrznych;

9)

„kontrola graniczna” oznacza wszystkie działania podejmowane na granicy, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i do celów w nim określonych, wyłącznie w odpowiedzi na zamiar przekroczenia tej granicy lub na akt jej przekroczenia, bez względu na wszelkie inne okoliczności, składającą się z odprawy granicznej oraz ochrony granicy;

10)

„odprawa graniczna” oznacza czynności kontrolne przeprowadzane w przejściach granicznych w celu zapewnienia, że można zezwolić na wjazd osób, w tym ich środków transportu oraz przedmiotów będących w ich posiadaniu na terytorium Państw Członkowskich lub można zezwolić na opuszczenie przez nich tego terytorium;

11)

„ochrona granicy” oznacza ochronę granicy pomiędzy przejściami granicznymi oraz ochronę przejść granicznych poza ustalonymi godzinami otwarcia w celu uniemożliwienia uniknięcia przez osoby odprawy granicznej i zniechęcenia ich do tego;

12)

„kontrola drugiej linii” oznacza szczegółową odprawę, która może zostać przeprowadzona w odpowiednim miejscu, innym niż miejsce, w którym dokonywana jest odprawa wszystkich osób (pierwsza linia);

13)

„straż graniczna” oznacza każdego funkcjonariusza publicznego wyznaczonego, zgodnie z prawem krajowym, do pełnienia obowiązków służbowych w przejściu granicznym lub na odcinku granicy, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tej granicy, który realizuje, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i prawem krajowym, zadania w zakresie kontroli granicznej;

14)

„przewoźnik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która z tytułu wykonywanego zawodu zajmuje się transportem osób;

15)

„dokument pobytowy” oznacza:

a)

wszystkie dokumenty pobytowe wydane przez Państwa Członkowskie zgodnie z jednolitym wzorem określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (16);

b)

wszystkie inne dokumenty wydane przez Państwo Członkowskie obywatelom państw trzecich uprawniające do pobytu lub ponownego wjazdu na ich terytorium, z wyjątkiem dokumentów tymczasowych wydanych w trakcie rozpatrywania pierwszego wniosku o wydanie dokumentu pobytowego, o którym mowa w lit. a) lub wniosku o nadanie statusu uchodźcy;

16)

„statek wycieczkowy” oznacza statek kursujący po określonej trasie, zgodnie z uprzednio przyjętym planem, którego pasażerowie uczestniczą w programie turystycznym w różnych portach, i który zwykle nie zabiera pasażerów, ani nie pozwala pasażerom na zejście na ląd w trakcie podróży;

17)

„żegluga rekreacyjna” oznacza korzystanie z pływających jednostek rekreacyjnych w celach sportowych lub turystycznych;

18)

„rybołówstwo przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone za pomocą statków powracających codziennie lub w ciągu 36 godzin do portu znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego bez wchodzenia do portu znajdującego się w państwie trzecim;

19)

„zagrożenie zdrowia publicznego” oznacza każdą chorobę mogącą przerodzić się w epidemię według definicji międzynarodowych przepisów zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia lub inną chorobę zakaźną lub zakaźną chorobę pasożytniczą, jeżeli są one objęte przepisami dotyczącymi ochrony, mającymi zastosowanie do obywateli Państw Członkowskich.

Artykuł 3

Zakres zastosowania

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do każdej osoby przekraczającej granice wewnętrzne lub zewnętrzne Państw Członkowskich, bez uszczerbku dla:

a)

praw osób korzystających ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się;

b)

praw uchodźców i osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, w szczególności w odniesieniu do zasady non-refoulement.

TYTUŁ II

GRANICE ZEWNĘTRZNE

Rozdział I

Przekraczanie granic zewnętrznych i warunki wjazdu

Artykuł 4

Przekraczanie granic zewnętrznych

1.   Przekraczanie granic zewnętrznych dozwolone jest jedynie w przejściach granicznych i w ustalonych godzinach ich otwarcia. W przejściach granicznych, które nie są czynne całą dobę, udostępnia się widoczne informacje o godzinach ich otwarcia.

Państwa Członkowskie przekazują Komisji wykaz swoich przejść granicznych zgodnie z art. 34.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 1, można dopuścić wyjątki od obowiązku przekraczania granic zewnętrznych jedynie w przejściach granicznych i w ustalonych godzinach ich otwarcia:

a)

w związku z żeglugą rekreacyjną lub rybołówstwem przybrzeżnym;

b)

dla marynarzy schodzących na ląd w celu przebywania na obszarze portu, do którego zawinął ich statek, lub w gminach przyległych do tego portu;

c)

dla osób lub grup osób, w przypadku istnienia szczególnych wymogów, pod warunkiem, że posiadają one zezwolenia wymagane prawem krajowym oraz że nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego Państw Członkowskich;

d)

dla osób lub grup osób, w przypadku nieprzewidzianej sytuacji wyjątkowej.

3.   Bez uszczerbku dla wyjątków, o których mowa w ust. 2, lub dla swoich zobowiązań w zakresie ochrony międzynarodowej, Państwa Członkowskie wprowadzają sankcje, zgodnie ze ich prawem krajowym, za niedozwolone przekraczanie granic zewnętrznych w miejscach innych niż przejścia graniczne lub w godzinach innych niż ustalone godziny otwarcia. Sankcje te są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Artykuł 5

Warunki wjazdu obywateli państw trzecich

1.   W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy w okresie sześciomiesięcznym, warunki wjazdu obywateli państw trzecich są następujące:

a)

posiadają oni ważny dokument podróży lub dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy;

b)

posiadają ważną wizę, jeżeli jest wymagana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (17), z wyjątkiem przypadku, gdy posiadają oni ważny dokument pobytowy;

c)

uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na okres planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub jeżeli mają możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;

d)

nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;

e)

nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z Państw Członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych Państw Członkowskich.

2.   Niewyczerpujący wykaz dokumentów uzupełniających, których okazania straż graniczna może wymagać od obywateli państw trzecich w celu weryfikacji spełnienia warunków określonych w ust. 1 lit. c), jest zawarty w załączniku I.

3.   Środki utrzymania ocenia się stosownie do długości i celu pobytu oraz w stosunku do średnich kosztów taniego wyżywienia i zakwaterowania w danym Państwie Członkowskim lub danych Państwach Członkowskich pomnożonych przez liczbę dni pobytu.

Ustalane przez Państwa Członkowskie kwoty referencyjne są przekazywane Komisji zgodnie z art. 34.

Podstawę do oceny, czy środki utrzymania są wystarczające, może stanowić gotówka, czeki podróżne i karty kredytowe znajdujące się w posiadaniu obywatela państwa trzeciego. Oświadczenia o sponsorowaniu, jeżeli takie oświadczenia są przewidziane przez prawo krajowe, oraz listy gwarancyjne od osób przyjmujących, określone przez prawo krajowe, w przypadku, gdy obywatel państwa trzeciego zatrzymuje się u osoby przyjmującej, mogą również stanowić dowód dysponowania wystarczającymi środkami utrzymania.

4.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1,

a)

obywatele państw trzecich, którzy nie spełniają wszystkich warunków, o których mowa w ust. 1, jednakże posiadają dokument pobytowy lub wizę uprawniającą do ponownego wjazdu wydane przez jedno z Państw Członkowskich lub, jeśli jest to wymagane, oba te dokumenty, otrzymują prawo do wjazdu na terytorium innych Państw Członkowskich w celu tranzytu tak, aby móc dotrzeć na terytorium tego Państwa Członkowskiego, które wydało dokument pobytowy lub wizę uprawniającą do ponownego wjazdu, chyba że ich nazwiska znajdują się w krajowym wykazie wpisów Państwa Członkowskiego, którego granice zewnętrzne usiłują przekroczyć, a wpisowi towarzyszy instrukcja odmowy wjazdu lub tranzytu;

b)

obywatele państw trzecich spełniający warunki, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem lit. b), i którzy zgłaszają się na granicy, mogą otrzymać prawo do wjazdu na terytorium Państw Członkowskich, jeżeli na granicy zostanie im wydana wiza zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 415/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wydawania wiz na granicy, w tym wydawania takich wiz marynarzom podróżującym tranzytem (18).

Wizy wydawane na granicy wymagają rejestracji w wykazie.

Jeżeli zamieszczenie wizy w dokumencie nie jest możliwe, wizę zamieszcza się wyjątkowo na oddzielnej karcie załączonej do dokumentu. W takim przypadku stosuje się jednolity wzór formularza do celów zamieszczenia wizy, określony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 333/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza, na którym umieszcza się wizę wydawaną przez Państwo Członkowskie osobom posiadającym dokumenty podróży, które nie są uznane przez Państwo Członkowskie sporządzające formularz (19);

c)

obywatele państw trzecich, którzy nie spełniają jednego lub więcej warunków, o których mowa w ust. 1, mogą uzyskać zezwolenie Państwa Członkowskiego na wjazd na jego terytorium ze względów humanitarnych, ze względu na interes narodowy lub zobowiązania międzynarodowe. W przypadku, gdy wobec danego obywatela państwa trzeciego dokonano wpisu, o którym mowa w ust. 1 lit. d), Państwo Członkowskie wydające mu zezwolenie na wjazd na swoje terytorium odpowiednio powiadamia o tym inne Państwa Członkowskie.

Rozdział II

Kontrola granic zewnętrznych i odmowa wjazdu

Artykuł 6

Dokonywanie odprawy granicznej

1.   Straż graniczna, wykonując swoje zadania, zachowuje pełne poszanowanie dla godności osoby ludzkiej.

Środki podjęte podczas wykonywania zadań są proporcjonalne do celów realizowanych za pomocą tych środków.

2.   Podczas dokonywania odprawy granicznej straż graniczna nie dyskryminuje osób ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Artykuł 7

Odprawa graniczna osób

1.   Ruch graniczny na granicach zewnętrznych podlega odprawom dokonywanym przez straż graniczną. Odprawy dokonywane są zgodnie z niniejszym rozdziałem.

Odprawom mogą podlegać również środki transportu i przedmioty będące w posiadaniu osób przekraczających granicę. Do przeszukań stosuje się prawo krajowe danego Państwa Członkowskiego.

2.   Wszystkie osoby podlegają minimalnej odprawie mającej na celu ustalenie ich tożsamości na podstawie okazanych dokumentów podróży. Taka minimalna odprawa obejmuje szybką i bezpośrednią weryfikację dokumentu uprawniającego posiadacza do przekroczenia granicy w zakresie jego ważności oraz weryfikację obecności śladów jego sfałszowania lub podrobienia, przy użyciu, w stosownych przypadkach, urządzeń technicznych oraz poprzez sprawdzenie wyłącznie informacji o skradzionych, przywłaszczonych, utraconych w inny sposób i unieważnionych dokumentach w odpowiednich bazach danych.

Minimalna odprawa, o której mowa powyżej, stanowi zasadę w odniesieniu do osób korzystających ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się.

Jednakże, wyrywkowo, podczas dokonywania minimalnej odprawy osób korzystających ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się, straż graniczna może sprawdzić krajowe i europejskie bazy danych w celu potwierdzenia, że dana osoba nie stanowi prawdziwego, realnego i wystarczająco poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku publicznego, stosunków międzynarodowych Państw Członkowskich lub zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Skutki takiego sprawdzenia nie powinny naruszać prawa do wjazdu osób korzystających ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium danego Państwa Członkowskiego, określonego w dyrektywie 2004/38/WE.

3.   Obywatele państw trzecich podlegają szczegółowej odprawie przy wjeździe i wyjeździe.

a)

szczegółowa odprawa przy wjeździe obejmuje weryfikację warunków regulujących wjazd, określonych w art. 5 ust. 1, oraz, w stosownych przypadkach, dokumentów zezwalających na pobyt i prowadzenie działalności zawodowej. Weryfikacja dokonywana jest poprzez szczegółowe sprawdzenie następujących elementów:

i)

weryfikację posiadania przez obywatela państwa trzeciego ważnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy oraz, w stosownych przypadkach, wymaganej wizy lub dokumentu pobytowego,

ii)

szczegółowe sprawdzenie dokumentu podróży pod kątem śladów sfałszowania lub podrobienia,

iii)

sprawdzenie stempli wjazdu i wyjazdu w dokumencie podróży danego obywatela państwa trzeciego w celu weryfikacji, na podstawie porównania dat wjazdu i wyjazdu, czy osoba ta nie przekroczyła już maksymalnego czasu dozwolonego pobytu na terytorium Państw Członkowskich,

iv)

weryfikację miejsca wyjazdu i przeznaczenia danego obywatela państwa trzeciego i celu planowanego pobytu, poprzez sprawdzenie, jeżeli jest to konieczne, odpowiednich dokumentów uzupełniających,

v)

weryfikację, czy dany obywatel państwa trzeciego posiada wystarczające środki utrzymania na okres i do celów planowanego pobytu, na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyska zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub jest w stanie uzyskać takie środki zgodnie z prawem,

vi)

weryfikację, czy dany obywatel państwa trzeciego, jego środek transportu i przewożone przez niego przedmioty nie stanowią prawdopodobnego niebezpieczeństwa dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z Państw Członkowskich. Weryfikacja taka obejmuje bezpośrednie sprawdzenie danych osób i wpisów ich dotyczących oraz, o ile to konieczne, wpisów dotyczących przedmiotów zawartych w SIS iw krajowych bazach danych, oraz ewentualne działania, jakie należy podjąć w wyniku dokonania wpisu.

b)

szczegółowa odprawa przy wyjeździe obejmuje:

i)

weryfikację posiadania przez obywatela państwa trzeciego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy,

ii)

weryfikację dokumentu pod kątem śladów sfałszowania lub podrobienia,

iii)

weryfikację, jeżeli jest to możliwe, czy obywatel państwa trzeciego nie jest uznawany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z Państw Członkowskich.

c)

obok odprawy, o której mowa w lit. b), szczegółowa odprawa przy wyjeździe może również obejmować:

i)

weryfikację, czy dana osoba posiada ważną wizę, jeżeli jest wymagana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001, z wyjątkiem przypadku, gdy posiada ona ważny dokument pobytowy,

ii)

weryfikację, czy dana osoba nie przekroczyła maksymalnego czasu dozwolonego pobytu na terytorium Państw Członkowskich,

iii)

sprawdzenie wpisów w SIS wobec osób i przedmiotów oraz informacji w krajowych bazach danych.

4.   Taką szczegółową odprawę dokonuje się w miejscu niepublicznym, jeżeli istnieją odpowiednie pomieszczenia i jeżeli obywatel państwa trzeciego wyrazi takie życzenie.

5.   Obywatelowi państwa trzeciego poddanemu szczegółowej kontroli drugiej linii udziela się informacji o celu i procedurze takiej odprawy.

Informacje te są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii i w języku/językach państwa lub państw graniczących z danym Państwem Członkowskim i wskazują, że obywatel państwa trzeciego może zażądać podania nazwiska lub numeru identyfikacyjnego funkcjonariuszy straży granicznej dokonujących szczegółowej kontroli drugiej linii, jak również nazwy przejścia granicznego i daty przekroczenia granicy.

6.   Odprawa osoby korzystającej ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się jest dokonywana zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE.

7.   Szczegółowe zasady dotyczące informacji, które mają być wprowadzone do rejestru, są określone w załączniku II.

Artykuł 8

Uproszczenie odprawy granicznej

1.   Odprawa graniczna na granicach zewnętrznych może zostać uproszczona w następstwie wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności. Uważa się, że takie wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności występują w przypadku, gdy niemożliwe do przewidzenia zdarzenia prowadzą do takiego natężenia ruchu, że powoduje ono nadmierne wydłużenie czasu oczekiwania w przejściach granicznych, a wszystkie zasoby w zakresie personelu, wyposażenia i organizacji zostały wyczerpane.

2.   W przypadku uproszczenia odprawy granicznej zgodnie z ust. 1, odprawa graniczna przy wjeździe ma z zasady pierwszeństwo przed odprawą graniczną przy wyjeździe.

Decyzja o uproszczeniu odprawy jest podejmowana przez komendanta granicznej placówki kontrolnej.

Uproszczenie takie jest tymczasowe, dostosowane do uzasadniających je okoliczności i wprowadzane stopniowo.

3.   Nawet w przypadku uproszczenia odprawy straż graniczna stempluje dokumenty podróży obywateli państw trzecich przy wjeździe i wyjeździe zgodnie z art. 10.

4.   Każde Państwo Członkowskie przekazuje co roku Parlamentowi Europejskiemu i Komisji sprawozdanie dotyczące stosowania przepisów niniejszego artykułu.

Artykuł 9

Oddzielne pasy ruchu i informacja na znakach

1.   Państwa Członkowskie zapewniają odrębne pasy ruchu, w szczególności na lotniczych przejściach granicznych, w celu dokonywania odprawy osób zgodnie z art. 7. Takie pasy ruchu są wyróżnione przy pomocy znaków z oznaczeniami określonymi w załączniku III.

Państwa Członkowskie mogą zapewnić odrębne pasy ruchu na morskich i lądowych przejściach granicznych oraz na granicach pomiędzy Państwami Członkowskimi nie stosującymi art. 20 w odniesieniu do ich wspólnych granic. Znaki z oznaczeniami określonymi w załączniku III są stosowane, jeżeli Państwa Członkowskie zapewniają na tych granicach odrębne pasy ruchu.

Państwa Członkowskie zapewniają wyraźne oznakowanie takich pasów ruchu, w tym w przypadku odstąpienia od zasad korzystania z różnych pasów ruchu przewidzianym w ust. 4, w celu zapewnienia optymalnych poziomów przepływu osób przekraczających granicę.

2.

a)

Osoby korzystające ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się są uprawnione do korzystania z pasów ruchu oznaczonych znakiem określonym w załączniku III część A. Mogą one również korzystać z pasów ruchu oznaczonych znakiem określonym w załączniku III część B.

b)

Pozostałe osoby korzystają z pasów ruchu oznaczonych znakiem określonym w załączniku III część B.

Oznaczenia na znakach, o których mowa w lit. a) i b) mogą zostać przedstawione w języku lub językach, które każde z Państw Członkowskich uznaje za właściwe.

3.   Na morskich i lądowych przejściach granicznych Państwa Członkowskie mogą wydzielić różne pasy ruchu dla pojazdów osobowych i ciężarowych oraz autobusów za pomocą znaków określonych w załączniku III część C.

Państwa Członkowskie mogą wprowadzić zmiany oznaczeń na tych znakach, w przypadku, gdy jest to właściwe ze względu na okoliczności lokalne.

4.   W przypadkach tymczasowego braku równowagi w natężeniu ruchu w poszczególnych przejściach granicznych, właściwe organy mogą odstąpić od zasad korzystania z różnych pasów ruchu na czas niezbędny do zlikwidowania takiego braku równowagi

5.   Istniejące znaki zostaną dostosowane do postanowień ust. 1, 2 i 3 w terminie do dnia 31 maja 2009 r. W przypadkach zastępowania istniejących znaków lub umieszczania nowych znaków przez Państwa Członkowskie przed tym terminem, znaki te są zgodne z oznaczeniami określonymi w tych ustępach.

Artykuł 10

Stemplowanie dokumentów podróży obywateli państw trzecich

1.   Dokumenty podróży obywateli państw trzecich są systematycznie stemplowane przy wjeździe i wyjeździe. W szczególności stempel wjazdowy lub wyjazdowy zamieszcza się w:

a)

dokumentach zawierających ważną wizę, umożliwiających obywatelom państw trzecich przekroczenie granicy;

b)

dokumentach umożliwiających przekraczanie granicy obywatelom państw trzecich, którym Państwo Członkowskie wydaje wizę na granicy;

c)

dokumentach umożliwiającyche przekraczanie granicy obywatelom państw trzecich niepodlegającym obowiązkowi wizowemu.

2.   Dokumenty podróży obywateli państw trzecich, którzy są członkami rodziny obywatela Unii, do których ma zastosowanie dyrektywa 2004/38/WE, ale którzy nie przedstawią karty pobytowej przewidzianej w art. 10 tej dyrektywy, są stemplowane przy wjeździe lub przy wyjeździe.

Dokumenty podróży obywateli państw trzecich, którzy są członkami rodziny obywateli państw trzecich korzystających ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się, ale którzy nie przedstawią karty pobytowej przewidzianej w art. 10 dyrektywy 2004/38/WE, są stemplowane przy wjeździe lub przy wyjeździe.

3.   Stempla wjazdowego lub wyjazdowego nie zamieszcza się w:

a)

dokumentach podróży głów państw lub dygnitarzy, których przyjazd został oficjalnie zapowiedziany z wyprzedzeniem drogą dyplomatyczną;

b)

licencjach pilotów lub certyfikatach członków załogi samolotu;

c)

dokumentach podróży marynarzy, którzy przebywają na terytorium Państwa Członkowskiego tylko wtedy, kiedy przybija tam ich statek i tylko na obszarze portu, do którego wchodzi ich statek;

d)

dokumentach podróży załogi i pasażerów statków wycieczkowych, którzy nie podlegają odprawie granicznej zgodnie z pkt. 3.2.3 załącznika VI;

e)

dokumentach umożliwiających przekraczanie granicy obywatelom Andory, Monako i San Marino.

W wyjątkowych przypadkach, na życzenie obywatela państwa trzeciego, można odstąpić od zamieszczenia w dokumencie stempla wjazdowego lub wyjazdowego, jeżeli zamieszczenie takiego stempla może spowodować poważne trudności dla tej osoby. W takim przypadku, wjazd lub wyjazd potwierdza się na oddzielnej karcie, odnotowując imię i nazwisko oraz numer paszportu osoby. Kartę taką otrzymuje obywatel państwa trzeciego.

4.   Praktyczne ustalenia dotyczące stemplowania określa załącznik IV.

5.   W miarę możliwości, obywatele państw trzecich są informowani o obowiązku stemplowania ich dokumentu podróży przez straż graniczną przy wjeździe i wyjeździe, nawet jeżeli zastosowano uproszczenie odprawy zgodnie z art. 8.

6.   Do końca 2008 r. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat funkcjonowania przepisów dotyczących stemplowania dokumentów podróży.

Artykuł 11

Domniemanie dotyczące spełniania warunków dotyczących czasu trwania pobytu

1.   Jeżeli w dokumencie podróży obywatela państwa trzeciego nie zamieszczono stempla wjazdu, właściwe organy krajowe mogą domniemywać, że posiadacz nie spełnia lub przestał spełniać obowiązujące w danym Państwie Członkowskim warunki dotyczące czasu trwania pobytu.

2.   Domniemanie z ust. 1 może zostać obalone w przypadku przedstawienia przez obywatela państwa trzeciego, za pomocą wszelkich środków, wiarygodnych dowodów, takich jak bilety podróżne lub dowody jego obecności poza terytorium Państw Członkowskich, które wskazują na spełnienie przez niego warunków dotyczących czasu trwania pobytu krótkoterminowego.

W takich przypadkach,

a)

jeżeli obywatel państwa trzeciego znajduje się na terytorium Państwa Członkowskiego stosującego w całości dorobek Schengen, właściwe organy, zgodnie z przepisami krajowymi i praktyką krajową, poświadczają w dokumencie podróży obywatela państwa trzeciego datę i miejsce przekroczenia przez tę osobę granicy zewnętrznej jednego z Państw Członkowskich stosujących w całości dorobek Schengen;

b)

jeżeli obywatel państwa trzeciego znajduje się na terytorium Państwa Członkowskiego, wobec którego nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 r., właściwe organy, zgodnie z przepisami krajowymi i praktyką krajową, poświadczają w dokumencie podróży obywatela państwa trzeciego datę i miejsce przekroczenia przez tę osobę granicy zewnętrznej takiego Państwa Członkowskiego.

Oprócz poświadczenia, o którym mowa w lit. a) i b), obywatel państwa trzeciego może otrzymać formularz, którego wzór jest określony w załączniku VIII.

Państwa Członkowskie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji i Sekretariatowi Rady informacje na temat krajowych praktyk dotyczących poświadczenia, o którym mowa w niniejszym artykule.

3.   Jeżeli domniemanie, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie obalone, obywatel państwa trzeciego może zostać wydalony przez właściwe organy z terytorium danych Państw Członkowskich.

Artykuł 12

Ochrona granicy

1.   Głównym celem ochrony granicy jest zapobieganie niedozwolonemu przekraczaniu granicy, zwalczanie przestępczości transgranicznej oraz podejmowanie środków w stosunku do osób, które przekroczyły granicę nielegalnie.

2.   W celu ochrony granicy straż graniczna wykorzystuje posterunki stacjonarne i mobilne.

Ochrona ta jest prowadzona w taki sposób, aby zapobiec unikaniu przez osoby odprawy w przejściach granicznych oraz aby zniechęcić je do jej unikania.

3.   Ochronę pomiędzy przejściami granicznymi prowadzi straż graniczna, której liczebność i metody działania są dostosowywane do istniejących lub przewidywanych czynników ryzyka i zagrożeń. Wiąże się to z częstymi i nagłymi zmianami okresów ochrony, tak aby niedozwolone przekraczanie granicy wiązało się z ciągłym ryzykiem wykrycia.

4.   Ochronę prowadzą posterunki stacjonarne lub mobilne, wykonujące swoje zadania poprzez patrolowanie lub stacjonowanie w miejscach znanych lub postrzeganych jako zagrożone, a celem takiej ochrony jest zatrzymywanie osób nielegalnie przekraczających granicę. Ochrona może również być prowadzona za pomocą środków technicznych, w tym środków elektronicznych.

5.   Dodatkowe zasady dotyczące ochrony mogą być przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 33 ust. 2.

Artykuł 13

Odmowa wjazdu

1.   Obywatelowi państwa trzeciego, który nie spełnia wszystkich warunków wjazdu ustanowionych w art. 5 ust. 1 i który nie należy do żadnej z kategorii osób, o których mowa w art. 5 ust. 4, odmawia się wjazdu na terytorium Państw Członkowskich. Pozostaje to bez uszczerbku dla stosowania szczególnych przepisów dotyczących prawa do azylu i ochrony międzynarodowej lub wydawania długoterminowych wiz pobytowych.

2.   Odmowa wjazdu może nastąpić wyłącznie w drodze uzasadnionej decyzji podającej dokładne przyczyny odmowy. Decyzja jest podejmowana przez organ do tego upoważniony na mocy prawa krajowego. Decyzja ta wywiera skutek natychmiastowy.

Uzasadniona decyzja podająca dokładne przyczyny odmowy wydawana jest w formie standardowego formularza, określonego w załączniku V część B, wypełnionego przez organ upoważniony na mocy prawa krajowego do odmowy wjazdu. Wypełniony standardowy formularz jest wręczany danemu obywatelowi państwa trzeciego, który potwierdza otrzymanie decyzji o odmowie wjazdu przy użyciu tego formularza.

3.   Osobom, którym odmówiono wjazdu, przysługuje prawo odwołania od decyzji. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone zgodnie z prawem krajowym. Obywatelowi państwa trzeciego udostępnia się również pisemną informację dotyczącą punktów kontaktowych dysponujących informacjami na temat przedstawicieli uprawnionych do działania w imieniu obywatela państwa trzeciego zgodnie z prawem krajowym.

Złożenie takiego odwołania nie ma skutku zawieszającego w stosunku do decyzji o odmowie wjazdu.

Bez uszczerbku dla odszkodowania przyznanego zgodnie z prawem krajowym, obywatel państwa trzeciego jest uprawniony do uzyskania korekty przez Państwo Członkowskie, które odmówiło wjazdu, anulowanego stempla wjazdu i innych anulowanych lub dodanych wpisów, które zostały wprowadzone, jeżeli w wyniku postępowania odwoławczego stwierdzono, że decyzja o odmowie wjazdu była nieuzasadniona.

4.   Straż graniczna zapewnia, aby obywatel państwa trzeciego, któremu odmówiono wjazdu, nie wjechał na terytorium tego Państwa Członkowskiego.

5.   Państwa Członkowskie prowadzą statystyki dotyczące liczby osób, którym odmówiono wjazdu, przyczyn odmowy, obywatelstwa tych osób oraz rodzaju granicy (lądowa, powietrzna, morska), na której odmówiono im wjazdu. Państwa Członkowskie co roku przekazują te statystyki Komisji. Komisja publikuje co dwa lata zestawienie statystyk dostarczonych przez Państwa Członkowskie.

6.   Szczegółowe zasady dotyczące odmowy wjazdu wymienione są w załączniku V część A.

Rozdział III

Personel i zasoby do celów kontroli granicznej i współpraca pomiędzy Państwami Członkowskimi

Artykuł 14

Personel i zasoby do celów kontroli granicznej

Państwa Członkowskie rozmieszczają odpowiedni personel i zasoby w ilości dostatecznej dla przeprowadzania kontroli granicznej na granicach zewnętrznych, zgodnie z art. 6-13, w sposób zapewniający skuteczny, wysoki i jednolity poziom kontroli na ich granicach zewnętrznych.

Artykuł 15

Przeprowadzanie kontroli

1.   Kontrolę graniczną przewidzianą art. 6-13 przeprowadza straż graniczna zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia i z prawem krajowym.

W trakcie przeprowadzania tej kontroli granicznej, uprawnienia do wszczęcia postępowania karnego nadane straży granicznej prawem krajowym i nie wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia pozostają nienaruszone.

Państwa Członkowskie zapewniają, że straż graniczną stanowią wyspecjalizowani i odpowiednio przeszkoleni profesjonaliści. Państwa Członkowskie zachęcają straż graniczną do nauki języków, w szczególności języków potrzebnych do wykonywania jej zadań.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji wykaz służb krajowych właściwych w zakresie] kontroli granicznej na mocy ich prawa krajowego zgodnie z art. 34.

3.   W celu skutecznego kontrolowania granic każde Państwo Członkowskie zapewnia ścisłą i stałą współpracę pomiędzy jego służbami krajowymi właściwymi w zakresie] kontroli granicznej.

Artykuł 16

Współpraca pomiędzy Państwami Członkowskimi

1.   Państwa Członkowskie udzielają sobie wzajemnego wsparcia i utrzymują ścisłą i stałą współpracę w celu skutecznej realizacji kontroli granicznej zgodnie z art. 6-15. Wymieniają one między sobą wszystkie istotne informacje.

2.   Współpracę operacyjną pomiędzy Państwami Członkowskimi w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi koordynuje Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (zwana dalej Agencją) ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 2007/2004.

3.   Bez uszczerbku dla uprawnień Agencji, Państwa Członkowskie mogą kontynuować współpracę operacyjną z innymi Państwami Członkowskimi lub państwami trzecimi na granicach zewnętrznych, w tym wymianę oficerów łącznikowych, jeżeli współpraca taka stanowi uzupełnienie działania Agencji.

Państwa Członkowskie powstrzymują się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Agencji lub osiągnięciu jej celów.

Państwa Członkowskie informują Agencję o tej współpracy operacyjnej, o której mowa w akapicie pierwszym.

4.   Państwa Członkowskie zapewniają szkolenia w zakresie zasad kontroli granicznej, jak również praw podstawowych. W tym względzie należy wziąć pod uwagę wspólne standardy szkoleń ustanowione i rozwinięte przez Agencję.

Artykuł 17

Wspólna kontrola

1.   Państwa Członkowskie, które nie stosują art. 20 do ich wspólnych granic lądowych, mogą, do daty rozpoczęcia stosowania niniejszego artykułu, wspólnie kontrolować te wspólne granice, w którym to przypadku można zatrzymać oso bę do celów dokonywania odpraw wjazdowych i wyjazdowych tylko jeden raz, bez uszczerbku dla indywidualnej odpowiedzialności Państw Członkowskich wynikającej z art. 6-13.

W tym celu Państwa Członkowskie mogą zawierać między sobą umowy dwustronne.

2.   Państwa Członkowskie informują Komisję o ustaleniach podjętych zgodnie z ust. 1.

Rozdział IV

Szczegółowe zasady odprawy granicznej

Artykuł 18

Szczegółowe zasady dla różnych rodzajów granic oraz różnych środków transportu wykorzystywanych do przekraczania granic zewnętrznych

Szczegółowe zasady zawarte w załączniku VI stosuje się do odprawy dokonywanej na różnych rodzajach granic i różnych środkach transportu wykorzystywanych do przekraczania przejść granicznych.

Te szczegółowe zasady mogą zawierać odstępstwa od art. 5 oraz art. 7-13.

Artykuł 19

Szczegółowe zasady odprawy określonych kategorii osób

1.   Szczegółowe zasady zawarte w załączniku VII stosuje się do odprawy następujących kategorii osób:

a)

głów państwa i członków ich delegacji;

b)

pilotów samolotów i innych członków załogi;

c)

marynarzy;

d)

posiadaczy paszportów dyplomatycznych, urzędowych lub służbowych oraz członków organizacji międzynarodowych;

e)

pracowników transgranicznych;

f)

nieletnich.

Te szczegółowe zasady mogą zawierać odstępstwa od art. 5 oraz art. 7-13.

2.   Państwa Członkowskie informują Komisję o wzorach kart wydawanych przez ich ministerstwa spraw zagranicznych akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 34.

TYTUŁ III

GRANICE WEWNĘTRZNE

Rozdział I

Zniesienie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych

Artykuł 20

Przekraczanie granic wewnętrznych

Granice wewnętrzne mogą być przekraczane w każdym miejscu bez dokonywania odprawy granicznej osób niezależnie od ich obywatelstwa.

Artykuł 21

Odprawa na terytorium

Zniesienie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych nie wpływa na:

a)

wykonywanie uprawnień policyjnych przez właściwe organy Państw Członkowskich na mocy prawa krajowego, o ile wykonywanie tych uprawnień nie ma skutku równoważnego z odprawą graniczną; ma to zastosowanie również do obszarów przygranicznych. W rozumieniu zdania pierwszego, wykonywanie uprawnień policyjnych nie może być, w szczególności, uznawane za równoważne wykonywaniu uprawnień do dokonywania odprawy granicznej, jeżeli środki policyjne:

i)

nie mają na celu kontroli granicznej,

ii)

są oparte na informacjach i doświadczeniu policyjnym o charakterze ogólnym, dotyczących potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i mają na celu, w szczególności, walkę z przestępczością transgraniczną,

iii)

są opracowywane i stosowane w sposób zdecydowanie odróżniający je od rutynowej odprawy osób na granicach zewnętrznych,

iv)

są przeprowadzane na podstawie kontroli wyrywkowej;

b)

kontrolę bezpieczeństwa osób przeprowadzaną w portach i na lotniskach przez właściwe organy na mocy prawa każdego Państwa Członkowskiego, przez funkcjonariuszy portu lub lotniska, lub przewoźników, pod warunkiem, że kontrola tego typu przeprowadzana jest również w stosunku do osób podróżujących po terytorium danego Państwa Członkowskiego;

c)

możliwość ustanowienia przez Państwo Członkowskie przepisów o obowiązku posiadania lub posiadania przy sobie papierów i dokumentów;

d)

obowiązek zgłaszania przez obywateli państw trzecich swojej obecności na terytorium któregokolwiek Państwa Członkowskiego zgodnie z postanowieniami art. 22 Konwencji z Schengen.

Artykuł 22

Usuwanie przeszkód w ruchu na drogowych przejściach granicznych na granicach wewnętrznych

Państwa Członkowskie usuwają wszelkie przeszkody dla płynności ruchu przez drogowe przejścia graniczne na granicach wewnętrznych, w szczególności ograniczenia prędkości, które nie są oparte wyłącznie na względach bezpieczeństwa drogowego.

Jednocześnie Państwa Członkowskie są przygotowane do zapewnienia obiektów i urządzeń potrzebnych do dokonywania odprawy na wypadek przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych.

Rozdział II

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych

Artykuł 23

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych

1.   W przypadku poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, Państwo Członkowskie może wyjątkowo przywrócić kontrolę graniczną na swoich granicach wewnętrznych na czas ograniczony nie dłuższy niż 30 dni lub na przewidywany okres trwania poważnego zagrożenia, jeżeli przekracza on 30 dni, zgodnie z procedurą określoną w art. 24 lub, w nagłych przypadkach, zgodnie z procedurą określoną w art. 25. Zakres i czas trwania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych nie przekraczają tego, co jest ściśle niezbędne dla reakcji na poważne zagrożenie.

2.   Jeżeli poważne zagrożenie porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego trwa dłużej niż określono w ust. 1, Państwo Członkowskie może przedłużyć kontrolę graniczną z powodów, o których mowa w ust. 1, uwzględniając wszelkie nowe okoliczności, przez odnawialne okresy do 30 dni, zgodnie z procedurą określoną w art. 26.

Artykuł 24

Procedura w przypadku przewidywalnych wydarzeń

1.   Jeżeli Państwo Członkowskie planuje przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych na mocy art. 23 ust. 1, powiadamia ono o tym, tak szybko jak to możliwe, odpowiednio pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję, i dostarcza następujących informacji, gdy tylko staną się one dostępne:

a)

powody proponowanego przywrócenia, z wyszczególnieniem zdarzeń stanowiących poważne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego;

b)

zakres proponowanego przywrócenia, z określeniem miejsc, w których ma zostać przywrócona kontrola graniczna;

c)

nazwy dozwolonych przejść granicznych;

d)

datę i czas trwania proponowanego przywrócenia;

e)

w stosownych przypadkach środki, jakie mają zostać podjęte przez inne Państwa Członkowskie.

2.   Po otrzymaniu powiadomienia od zainteresowanego Państwa Członkowskiego oraz z uwzględnieniem konsultacji przewidzianych w ust. 3, Komisja może wydać opinię bez uszczerbku dla art. 64 ust. 1 Traktatu.

3.   Informacje, o których mowa w ust. 1, a także opinia, którą Komisja może wydać zgodnie z ust. 2, stanowią przedmiot konsultacji pomiędzy Państwem Członkowskim planującym przywrócić kontrolę graniczną, innymi Państwami Członkowskimi i Komisją, w celu zorganizowania, w stosownych przypadkach, wzajemnej współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz zbadania proporcjonalności środków w stosunku do zdarzeń stanowiących podstawę dla przywrócenia kontroli granicznej, a także zagrożeń dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

4.   Konsultacje, o których mowa w ust. 3 odbywają się co najmniej piętnaście dni przed datą planowanego przywrócenia kontroli granicznej.

Artykuł 25

Procedura w przypadkach wymagających niezwłocznego działania

1.   Jeżeli względy porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego w Państwie Członkowskim wymagają niezwłocznego działania, dane Państwo Członkowskie może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych.

2.   Przywracając kontrolę graniczną na swoich granicach wewnętrznych, Państwo Członkowskie niezwłocznie powiadamia o tym odpowiednio pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję oraz dostarcza informacji, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz powody uzasadniające zastosowanie tej procedury.

Artykuł 26

Procedura przedłużania kontroli granicznej na granicach wewnętrznych

1.   Państwa Członkowskie mogą przedłużać kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych wyłącznie na mocy przepisów art. 23 ust. 2, po uprzednim poinformowaniu innych Państw Członkowskich oraz Komisji.

2.   Państwo Członkowskie planujące przedłużyć kontrolę graniczną dostarcza pozostałym Państwom Członkowskim oraz Komisji wszystkich odpowiednich informacji na temat powodów przedłużenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych. Przepisy art. 24 ust. 2 stosuje się.

Artykuł 27

Informowanie Parlamentu Europejskiego

Zainteresowane Państwo Członkowskie lub, w stosownych przypadkach, Rada informują Parlament Europejski, tak szybko jak to możliwe, o środkach podjętych na mocy art. 24-26. Począwszy od trzeciego kolejnego przedłużenia zgodnie z art. 26, zainteresowane Państwo Członkowskie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, na wniosek, sprawozdanie w sprawie konieczności kontroli granicznej na granicach wewnętrznych.

Artykuł 28

Przepisy mające zastosowanie w przypadku przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych

W przypadku przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych stosuje się odpowiednio właściwe przepisy tytułu II.

Artykuł 29

Sprawozdanie z przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych

Państwo Członkowskie, które przywróciło kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych na mocy art. 23, potwierdza datę zniesienia takiej kontroli oraz, jednocześnie lub krótko po tym, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie z przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, opisując, w szczególności, dokonywanie odprawy i skuteczność przywrócenia kontroli granicznej.

Artykuł 30

Informowanie opinii publicznej

Decyzja o przywróceniu kontroli granicznej na granicach wewnętrznych podejmowana jest z zachowaniem przejrzystości i podawana w pełni do wiadomości opinii publicznej, o ile nie istnieją nadrzędne powody związane z bezpieczeństwem przemawiające za odstąpieniem od tej zasady.

Artykuł 31

Poufność

Na wniosek zainteresowanego Państwa Członkowskiego, pozostałe Państwa Członkowskie, Parlament Europejski i Komisja przestrzegają poufności informacji dostarczonych w związku z przywróceniem i przedłużeniem kontroli granicznej oraz sprawozdaniem sporządzonym na mocy art. 29.

TYTUŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 32

Zmiany w załącznikach

Zmiany w załącznikach III, IV oraz VIII są dokonywane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 33 ust. 2.

Artykuł 33

Komitet

1.   Komisja jest wspomagana przez komitet, zwany dalej,, Komitetem.

2.   W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8 i pod warunkiem, że środki wykonawcze przyjęte zgodnie z tą procedurą nie zmieniają zasadniczych przepisów niniejszego rozporządzenia.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.   Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

4.   Bez uszczerbku dla przyjętych już środków wykonawczych, stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia przewidujących przyjęcie przepisów technicznych i decyzji zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 zawiesza się cztery lata po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Na wniosek Komisji, Parlament Europejski i Rada mogą odnowić te przepisy zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu oraz, w tym celu, dokonują ich przeglądu przed upływem czteroletniego okresu.

Artykuł 34

Zgłoszenia

1.   Państwa Członkowskie zgłaszają Komisji:

wykaz dokumentów pobytowych,

wykaz ich przejść granicznych,

kwoty referencyjne wymagane do przekroczenia ich granic zewnętrznych, ustalane co roku przez organy krajowe,

wykaz służb krajowych odpowiedzialnych za kontrolę graniczną,

wzory kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych.

2.   Komisja udostępnia Państwom Członkowskim i opinii publicznej informacje przekazane zgodnie z ust. 1 poprzez publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C i za pomocą innych właściwych środków.

Artykuł 35

Mały ruch graniczny

Niniejsze rozporządzanie pozostaje bez uszczerbku dla przepisów Wspólnoty dotyczących małego ruchu granicznego oraz dla obowiązujących umów dwustronnych o małym ruchu granicznym.

Artykuł 36

Ceuta i Melilla

Przepisy niniejszego rozporządzenia nie naruszają specjalnych przepisów mających zastosowanie do miast Ceuta i Melilla, określonych w Deklaracji Królestwa Hiszpanii w sprawie miast Ceuta i Melilla w Akcie Końcowym do Umowy w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (20)

Artykuł 37

Zgłaszanie informacji przez Państwa Członkowskie

Nie później niż ... (*1) Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach krajowych dotyczących art. 21 lit. c) i d), sankcjach, o których mowa w art. 4 ust. 3 i umowach dwustronnych zawartych zgodnie z art. 17 ust. 1. Kolejne zmiany tych przepisów są zgłaszane w terminie pięciu dni roboczych.

Informacje zgłoszone przez Państwa Członkowskie są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C.

Artykuł 38

Sprawozdanie w sprawie stosowania tytułu III

Nie później niż... (*2) Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania tytułu III.

Komisja zwraca szczególną uwagę na wszelkie utrudnienia wynikające z przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych. W stosownych przypadkach, Komisja przedstawia wnioski mające na celu zlikwidowanie tych utrudnień.

Artykuł 39

Przepisy uchylające

1.   Art. 2-8 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. uchyla się z mocą od ... (*3).

2.   Z mocą od daty, o której mowa w ust. 1 uchyla się:

a)

Wspólny Podręcznik, łącznie z jego załącznikami;

b)

decyzje Komitetu Wykonawczego Schengen z dnia 26 kwietnia 1994 r. (SCH/Com-ex (94)1, rev 2), 22 grudnia 1994 r. (SCH/Com-ex (94)17, rev. 4) i 20 grudnia 1995 r. (SCH/Com-ex (95) 20, rev. 2);

c)

załącznik 7 do Wspólnych Instrukcji Konsularnych;

d)

rozporządzenie Rady (WE) nr 790/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla Rady uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych przeprowadzania kontroli granicznej i nadzoru (21);

e)

decyzję Rady 2004/581/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. określającą minimalne oznaczenia, które mają być używane na znakach na zewnętrznych przejściach granicznych (22);

f)

decyzję Rady 2004/574/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą Wspólny Podręcznik (23);

g)

rozporządzenie Rady (WE) nr 2133/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku właściwych władz Państw Członkowskich w zakresie systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich przy przekraczaniu przez nich zewnętrznych granic Państw Członkowskich oraz zmieniające w związku z tym przepisy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen oraz Wspólny Podręcznik (24).

3.   Odesłania do skreślonych artykułów i uchylonych instrumentów rozumiane są jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 40

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie ... (*4). Jednakże art. 34 wchodzi w życie dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w Państwach Członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2005 r.

(2)  Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 19. Konwencja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) 1160/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 191 z 22.7.2005, str. 18).

(3)  Dz.U. C 313 z 16.12.2002, str. 97. Wspólny podręcznik ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 2133/2004 (Dz.U. L 369 z 16.12.2004, str. 5).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str.1).

(5)  Dz.U. L 374 z 31.12.1991, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(6)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(7)  Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 69.

(8)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36.

(9)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

(10)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 53.

(11)  Decyzja Rady 2004/849/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 26).

(12)  Decyzja Rady 2004/861/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 78).

(13)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43.

(14)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 20.

(15)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 77.

(16)  Dz.U. L 157 z 15.6.2002, str. 1.

(17)  Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem WE nr 851/2005 (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 3).

(18)  Dz.U. L 64 z 7.3.2003, str. 1.

(19)  Dz.U. L 53 z 23.2.2002, str. 4.

(20)  Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 73.

(*1)  Dziesięć dni roboczych od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(*2)  Trzy lata od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(*3)  Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(21)  Dz.U. L 116 z 26.4.2001, str. 5. Rozporządzenie zmienione decyzją nr 2004/927/WE (Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 45).

(22)  Dz.U. L 261 z 6.8.2004, str. 119.

(23)  Dz.U. L 261 z 6.8.2004, str. 36.

(24)  Dz.U. L 369 z 16.12.2004, str. 5.

(*4)  Sześć miesięcy po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK I

DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE DO CELÓW WERYFIKACJI SPEŁNIENIA WARUNKÓW WJAZDU

Dokumenty uzupełniające, o których mowa w art. 5 ust. 2 mogą zawierać:

a)

w odniesieniu do podróży służbowych:

i)

zaproszenie od firmy lub instytucji do uczestnictwa w spotkaniach, konferencjach lub wydarzeniach związanych z handlem, przemysłem lub pracą,

ii)

inne dokumenty potwierdzające istnienie stosunków handlowych lub relacji zawodowych,

iii)

bilety wstępu na targi i kongresy, w przypadku uczestnictwa w nich;

b)

w odniesieniu do podróży podejmowanych w celu podjęcia nauki i innych form kształcenia:

i)

zaświadczenie potwierdzające przyjęcie przez instytucję dydaktyczną w celu uczestnictwa w kursach zawodowych lub teoretycznych w ramach szkolenia podstawowego lub uzupełniającego,

ii)

legitymacje studenckie lub świadectwa uczestnictwa w kursach;

c)

w odniesieniu do podróży podejmowanych w celach turystycznych lub z powodów osobistych:

i)

dokumenty uzupełniające dotyczące zakwaterowania:

zaproszenie od osoby przyjmującej w razie zatrzymania się u niej,

dokument uzupełniający od placówki zapewniającej zakwaterowanie lub,

inny odpowiedni dokument wskazujący na przewidywane miejsce zakwaterowania,

ii)

dokumenty uzupełniające dotyczące planu podróży:

potwierdzenie rezerwacji wycieczki zorganizowanej lub inny odpowiedni dokument wskazujący na przewidywane plany podróży,

iii)

dokumenty uzupełniające dotyczące powrotu;

bilet powrotny lub w obie strony;

d)

w odniesieniu do podróży podejmowanych z powodów politycznych, naukowych, wydarzeń kulturalnych, sportowych lub religijnych lub z innych powodów:

zaproszenia, bilety wstępu, dowód wpisania się na listę uczestników lub programy określające, jeżeli jest to możliwe, nazwę organizacji przyjmującej i długość pobytu lub inny odpowiedni dokument wskazujący na cel wizyty.

ZAŁĄCZNIK II

REJESTROWANIE INFORMACJI

We wszystkich przejściach granicznych wszelkie informacje służbowe oraz inne szczególnie istotne informacje podlegają rejestracji w formie odręcznej lub elektronicznej. Informacje podlegające rejestracji obejmują w szczególności:

a)

nazwiska funkcjonariusza straży granicznej odpowiedzialnego lokalnie za odprawę graniczną i innych funkcjonariuszy wchodzących w skład każdej zmiany;

b)

uproszczenie odprawy osób zastosowane zgodnie z art. 8;

c)

wydanie na granicy dokumentów zastępczych w miejsce paszportów i wiz;

d)

osoby zatrzymane i zażalenia (przestępstwa i naruszenia administracyjne);

e)

osoby, którym odmówiono wjazdu zgodnie z art. 13 (podstawa odmowy i obywatelstwo);

f)

kody bezpieczeństwa stempli wjazdu i wyjazdu, tożsamość funkcjonariuszy straży granicznej, którym przydzielono dany stempel w danym czasie i na danej zmianie, a także informacje dotyczące utraconych i skradzionych stempli;

g)

zażalenia osób poddanych odprawie;

h)

inne szczególnie istotne środki policyjne lub sądowe;

i)

szczególne zdarzenia.

ZAŁĄCZNIK III

WZORY ZNAKÓW OZNACZAJĄCYCH PASY RUCHU W PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH

Część A

Image

 (1)

Część B

Image

Część C

Image

 (2)

Image

 (2)

Image

 (2)

Image

Image

Image


(1)  W przypadku Norwegii i Islandii nie jest wymagany znak graficzny.

(2)  W przypadku Norwegii i Islandii nie jest wymagany znak graficzny.

ZAŁĄCZNIK IV

STEMPLOWANIE

1.   Dokumenty podróży obywateli państw trzecich są systematycznie stemplowane przy wjeździe i wyjeździe zgodnie z art. 10. Specyfikacje stempli są określone w decyzji Komitetu Wykonawczego Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev I i w SCH/Gem-Handb (93) 15 (POUFNE).

2.   Kody bezpieczeństwa stosowane na stemplach zmienia się w regularnych odstępach czasu nie przekraczających jednego miesiąca.

3.   W przypadku wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich objętych obowiązkiem wizowym, stempel zamieszcza się, jeżeli jest to możliwe, w taki sposób, by zakrywał krawędź wizy, nie wpływając jednak na czytelność zapisów na wizie ani zabezpieczeń naklejki wizowej. Jeżeli musi zostać zamieszczonych kilka stempli (na przykład w przypadku wielokrotnej wizy wjazdowej), dokonuje się tego na stronie przeciwnej do strony, na której zamieszczona jest wiza.

Jeżeli strony tej nie można wykorzystać, stempel zamieszcza się na następnej stronie. Nie zamieszcza się stempla na polu przeznaczonym do odczytu maszynowego.

4.   Państwa Członkowskie wyznaczają krajowe punkty kontaktowe odpowiedzialne za wymianę informacji na temat kodów bezpieczeństwa stempli wjazdowych i wyjazdowych używanych w przejściach granicznych i informują o tym pozostałe Państwa Członkowskie, Sekretariat Generalny Rady oraz Komisję. Wspomniane punkty kontaktowe uzyskują natychmiastowy dostęp do informacji dotyczących jednolitych stempli wjazdowych i wyjazdowych stosowanych na granicy zewnętrznej danego Państwa Członkowskiego, a w szczególności do informacji na temat:

a)

przejścia granicznego, do którego przypisany jest dany stempel;

b)

tożsamości funkcjonariusza straży granicznej, któremu przydzielony jest w danym czasie dany stempel;

c)

kodu bezpieczeństwa danego stempla w danym czasie.

Wszelkie zapytania dotyczące jednolitych stempli wjazdowych i wyjazdowych są zgłaszane za pośrednictwem wspomnianych powyżej krajowych punktów kontaktowych.

Krajowe punkty kontaktowe przekazują niezwłocznie pozostałym punktom kontaktowym, Sekretariatowi Generalnemu Rady oraz Komisji informacje na temat zmiany punktów kontaktowych, a także utraconych i skradzionych stempli.

ZAŁĄCZNIK V

Część A

Procedury odmowy wjazdu na granicy

1.   W przypadku odmowy wjazdu, właściwy funkcjonariusz straży granicznej:

a)

wypełnia standardowy formularz odmowy wjazdu przedstawiony w Części B. Dany obywatel państwa trzeciego podpisuje formularz, po czym otrzymuje kopię podpisanego formularza. W przypadku odmowy podpisania przez obywatela państwa trzeciego, funkcjonariusz straży granicznej wskazuje fakt odmowy na formularzu w polu uwagi;

b)

zamieszcza w paszporcie stempel wjazdowy, unieważniony przekreśleniem na krzyż nieusuwalnym czarnym tuszem, i zapisuje naprzeciw przekreślenia po prawej stronie, również nieusuwalnym tuszem, literę/y odpowiadającą/ce powodowi/powodom odmowy wjazdu, których listę zawiera wymieniony wyżej standardowy formularz odmowy wjazdu;

c)

unieważnia wizę zamieszczając stempel z napisem ANULOWANO w przypadkach, o których mowa w ust. 2. W takim przypadku optycznie zmienny element wklejki wizowej, element zabezpieczający zwany efektem ukrytego obrazu oraz napis wiza zostają zniszczone przez przekreślenie tak, aby uniemożliwić ich późniejsze nieuprawnione wykorzystanie. Funkcjonariusz straży granicznej niezwłocznie informuje swoje organy centralne o tej decyzji;

d)

odnotowuje każdą odmowę wjazdu w rejestrze lub na liście podając tożsamość i obywatelstwo danego obywatela państwa trzeciego, dane dotyczące dokumentu uprawniającego obywatela państwa trzeciego do przekroczenia granicy oraz powód i datę odmowy wjazdu;

2.   Wiza zostaje unieważniona w następujących przypadkach:

a)

jeżeli wobec posiadacza wizy dokonano wpisu do SIS do celów odmowy wyjazdu, chyba że posiada on wizę lub wizę ponownego wjazdu wydaną przez jedno z Państw Członkowskich i chce wjechać w celach tranzytu po to, aby dotrzeć na terytorium Państwa Członkowskiego, które wystawiło dokument;

b)

jeżeli istnieją poważne podstawy do uznania, że wiza została uzyskana w drodze oszustwa.

Jednak nieprzedstawienie na granicy przez obywatela państwa trzeciego jednego lub więcej dokumentów uzupełniających, o których mowa w art. 5 ust. 2, nie prowadzi automatycznie do podjęcia decyzji o unieważnieniu wizy.

3.   Jeżeli obywatel państwa trzeciego, któremu odmówiono wjazdu, przybył na granicę korzystając z usług przewoźnika, miejscowy organ właściwy:

a)

nakazuje przewoźnikowi nadzór nad obywatelem państwa trzeciego i przewiezienie go niezwłocznie do państwa trzeciego, z którego przybył, do państwa trzeciego, które wydało dokument uprawniający go do przekroczenia granicy lub do jakiegokolwiek innego państwa trzeciego, w którym ma on zagwarantowane przyjęcie lub do znalezienia rozwiązania pozwalającego na dalszy przewóz zgodnie z art. 26 Konwencji z Schengen i dyrektywą Rady 2001/51/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. uzupełniającą postanowienia art. 26 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (1);

b)

w oczekiwaniu na dalszy przewóz, podejmują odpowiednie środki zgodnie z prawem krajowym i z uwzględnieniem okoliczności lokalnych, w celu uniemożliwienia obywatelom państw trzecich, którym odmówiono wjazdu, nielegalnego wjazdu.

4.   W przypadku istnienia podstaw zarówno do odmowy wjazdu obywatelowi państwa trzeciego, jak i do jego aresztowania, funkcjonariusz straży granicznej kontaktuje się z organami właściwymi w zakresie decyzji w sprawie działań, jakie mają być podjęte zgodnie z prawem krajowym.

Część B

Standardowy formularz odmowy wjazdu na granicy

Image

Tekst z obrazka

(1)  Dz.U. L 187 z 10.7.2001, str. 45.

ZAŁĄCZNIK VI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW GRANIC I RÓŻNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU WYKORZYSTYWANYCH DO PRZEKRACZANIA GRANIC ZEWNĘTRZNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1.   Granice lądowe

1.1.   Odprawa w ruchu drogowym

1.1.1.   W celu zapewnienia skutecznej odprawy osób, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, ruchem w przejściach granicznych zarządza się w odpowiedni sposób. W razie potrzeby, Państwa Członkowskie mogą zawierać umowy dwustronne w sprawie utworzenia odrębnych kanałów ruchu i w sprawie blokowania ruchu. Informują o nich Komisję zgodnie z art. 37.

1.1.2.   Na granicach lądowych Państwa Członkowskie mogą, jeżeli uznają to za wskazane i jeżeli pozwalają na to okoliczności, utworzyć odrębne pasy ruchu w określonych przejściach granicznych, zgodnie z art. 9.

Właściwe organy Państw Członkowskich mogą w każdym momencie zrezygnować z odrębnych kanałów lub pasów ruchu, w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub jeżeli wymagają tego warunki ruchu i infrastruktury.

Państwa Członkowskie mogą współpracować z państwami sąsiadującymi w celu utworzenia odrębnych kanałów i pasów ruchu w przejściach granicznych na granicach zewnętrznych.

1.1.3.   Co do zasady, osoby podróżujące pojazdami mogą pozostawać wewnątrz pojazdu podczas odprawy. Jednakże, jeżeli wymagają tego okoliczności, osoby mogą zostać poproszone o opuszczenie pojazdu. Odprawy szczegółowej dokonuje się, jeżeli pozwalają na to okoliczności miejscowe, w miejscach przewidzianych do tego celu. Ze względów bezpieczeństwa personelu odprawy dokonuje, jeżeli jest to możliwe, dwóch funkcjonariuszy straży granicznej.

1.2.   Odprawa w ruchu kolejowym

1.2.1.   Odprawa dokonywana jest zarówno w odniesieniu do pasażerów, jak i pracowników kolei w pociągach przekraczających granice zewnętrzne, w tym w pociągach towarowych i pustych składach. Odprawa ta dokonywana jest w jeden z dwóch następujących sposobów:

na peronie, na pierwszej stacji przyjazdu lub odjazdu na terytorium danego Państwa Członkowskiego,

w pociągu, podczas przejazdu.

Państwa Członkowskie mogą zawierać umowy dwustronne w sprawie sposobów dokonywania tej odprawy. Informują o nich Komisję zgodnie z art. 37.

1.2.2.   Na zasadzie odstępstwa od pkt. 1.2.1. i w celu zwiększenia płynności ruchu szybkich pociągów pasażerskich, Państwa Członkowskie położone bezpośrednio na trasie przejazdu tych pociągów wyjeżdżających z państw trzecich mogą również zdecydować, na mocy wspólnego porozumienia z zainteresowanymi państwami trzecimi, o dokonywaniu odprawy osób w pociągach wyjeżdżających z państw trzecich w jeden z następujących sposobów:

na stacjach w państwie trzecim, na których osoby wsiadają do pociągu,

na stacjach na terytorium Państw Członkowskich, na których osoby wysiadają,

w pociągu podczas przejazdu pomiędzy stacjami na terytorium Państw Członkowskich, pod warunkiem, że osoby te przebywały w pociągu na poprzedniej stacji/stacjach.

1.2.3.   W odniesieniu do szybkich pociągów z państw trzecich zatrzymujących się kilkakrotnie na terytorium Państw Członkowskich, jeśli przewoźnik kolejowy ma możliwość przyjęcia pasażerów do pociągu wyłącznie w celu odbycia pozostałej części podróży na terytorium Państw Członkowskich, pasażerowie tacy są poddawani odprawie wjazdowej w pociągu albo na stacji docelowej, z wyjątkiem przypadków, w których dokonano odprawy zgodnie z pkt. 1.2.1 lub 1.2.2 tiret pierwsze.

Osoby zamierzające podróżować pociągiem wyłącznie w celu odbycia pozostałej części podróży na terytorium Państw Członkowskich są wyraźnie informowane przed odjazdem pociągu, że zostaną poddane odprawie wjazdowej w trakcie podróży lub na stacji docelowej.

1.2.4.   W przypadku odbywania podróży w kierunku przeciwnym osoby znajdujące się w pociągu są poddawane odprawie wyjazdowej na podobnych zasadach.

1.2.5.   Funkcjonariusz straży granicznej może nakazać kontrolę wnętrza wagonu, w razie konieczności z pomocą inspektora kolejowego, w celu zapewnienia, że nie zostały tam ukryte osoby lub przedmioty podlegające odprawie granicznej.

1.2.5.   W przypadkach, w których istnieją podstawy do uznania, że w pociągu ukrywają się osoby odnotowane lub podejrzewane o popełnienie przestępstwa, lub obywatele państw trzecich zamierzający wjechać nielegalnie, funkcjonariusz straży granicznej, jeżeli nie może działać zgodnie ze swoimi przepisami krajowymi, powiadamia Państwa Członkowskie, w kierunku lub na terytorium do których zmierza pociąg.

2.   Granice powietrzne

2.1.   Procedury odprawy na lotniskach międzynarodowych

2.1.2.   Właściwe organy Państw Członkowskich zapewniają podjęcie przez administratora portu lotniczego wymaganych środków w celu zapewnienia fizycznego oddzielenia pasażerów z lotów wewnętrznych od pasażerów z innych lotów. W tym celu we wszystkich międzynarodowych portach lotniczych zapewnia się odpowiednią infrastrukturę.

2.1.2.   Miejsce odprawy granicznej określa się zgodnie z następującą procedurą:

a)

pasażerowie lotów z państw trzecich przesiadający się na lot wewnętrzny zostają poddani odprawie wjazdowej w porcie lotniczym, do którego przylatuje samolot z państwa trzeciego. Pasażerowie lotów wewnętrznych przesiadający się na lot do państwa trzeciego (pasażerowie transferowi) zostają poddani odprawie wyjazdowej w porcie lotniczym, z którego odlatuje ten samolot.

b)

w przypadku lotów z lub do państw trzecich bez pasażerów transferowych lub lotów z więcej niż jednym międzylądowaniem na lotniskach Państw Członkowskich, w trakcie których nie dochodzi do zmiany samolotu:

i)

pasażerowie lotów z lub do państw trzecich bez uprzedniego lub późniejszego transferu na terytorium Państw Członkowskich zostają poddani odprawie wjazdowej w porcie lotniczym przylotu oraz odprawie wyjazdowej w porcie lotniczym odlotu,

ii)

pasażerowie lotów z lub do państw trzecich z więcej niż jednym międzylądowaniem na terytorium Państw Członkowskich bez zmiany samolotu (pasażerowie tranzytowi), i pod warunkiem, że pasażerowie ci nie mogą wejść na pokład samolotu na etap podróży odbywający się na terytorium Państw Członkowskich, są poddawani odprawie wjazdowej w porcie lotniczym przylotu oraz odprawie wyjazdowej w porcie lotniczym odlotu,

iii)

w przypadku, gdy linia lotnicza może, w odniesieniu do lotów z państw trzecich z więcej niż jednym międzylądowaniem na terytorium Państw Członkowskich, przyjąć na pokład pasażerów jedynie na pozostały etap podróży odbywający się wewnątrz tego terytorium, pasażerowie zostają poddani odprawie wyjazdowej w porcie lotniczym odlotu oraz odprawie wjazdowej w porcie lotniczym przylotu.

Odprawa pasażerów, którzy podczas takich międzylądowań znajdują się już na pokładzie samolotu i nie weszli na pokład na terytorium Państw Członkowskich, odbywa się zgodnie z lit. b) pkt ii). Odwrotną procedurę stosuje się do kategorii lotów, w przypadku których krajem przeznaczenia jest państwo trzecie.

2.1.3.   Odprawy granicznej zwykle nie dokonuje się na pokładzie samolotu lub w bramce (gate), chyba że jest to uzasadnione na podstawie oceny zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej imigracji. W celu zapewnienia, aby na lotniskach pełniących rolę przejść granicznych osoby mogły zostać poddane odprawie zgodnie z zasadami określonymi w art. 6-13, Państwa Członkowskie zapewniają, aby władze lotniska podjęły odpowiednie środki w celu skierowania ruchu pasażerów do pomieszczeń przewidzianych dla odprawy.

Państwa Członkowskie zapewniają podjęcie przez administratora portu lotniczego niezbędnych środków w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym wejścia do obszarów zastrzeżonych, na przykład obszaru tranzytowego, i ich opuszczenia. W normalnych warunkach odprawy nie dokonuje się w obszarze tranzytowym, chyba że jest to uzasadnione na podstawie oceny zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej imigracji; w szczególności odprawie w tym obszarze mogą podlegać osoby zobowiązane do posiadania lotniskowej wizy tranzytowej w celu sprawdzenia, czy posiadają one taką wizę.

2.1.4.   Jeżeli w przypadku działania siły wyższej, nieuchronnego zagrożenia lub na polecenie władz, samolot odbywający lot z państwa trzeciego musi lądować na terenie lądowania nie będącym przejściem granicznym, samolot taki może kontynuować swój lot jedynie po uzyskaniu zezwolenia od straży granicznej oraz od organów celnych. Ta sama zasada stosowana jest w przypadku, gdy samolot odbywający lot z państwa trzeciego ląduje bez zezwolenia. W każdym przypadku, do odprawy pasażerów tych samolotów stosuje się art. 6-13.

2.2.   Procedury odprawy na lądowiskach

2.2.1.   Zapewnione zostaje poddanie odprawie osób, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6-13, także na lotniskach nie posiadających statusu międzynarodowych portów lotniczych na mocy odpowiednich przepisów krajowych (lądowiska), ale przez które mogą prowadzić trasy lotów z lub do państw trzecich.

2.2.2.   Na zasadzie odstępstwa od pkt. 2.1.1, w przypadku lądowisk nie istnieje konieczność dokonywania odpowiednich ustaleń w celu zapewnienia fizycznego oddzielenia pasażerów z lotów wewnętrznych od pasażerów innych lotów, bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1). Ponadto, przy niewielkim natężeniu ruchu, ciągła obecność straży granicznej nie jest konieczna, pod warunkiem istnienia gwarancji, że niezbędny personel może zostać rozmieszczony w odpowiednim czasie.

2.2.3.   W sytuacjach, kiedy straż graniczna nie jest ciągle obecna na lądowisku, kierownik takiego lądowiska odpowiednio powiadamia straż graniczną o przylotach i odlotach samolotów z lub do państw trzecich.

2.3.   Odprawa osób w lotach prywatnych

2.3.1.   W przypadku lotów prywatnych z lub do państw trzecich, kapitan przekazuje przed startem straży granicznej docelowego Państwa Członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, Państwa Członkowskiego pierwszego wjazdu, ogólne oświadczenie zawierające, między innymi, plan lotu zgodnie z załącznikiem 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz informację dotyczącą tożsamości pasażerów.

2.3.2.   W przypadku, gdy lot prywatny z państwa trzeciego zmierzający do Państwa Członkowskiego odbywa międzylądowanie na terytorium innych Państw Członkowskich, właściwe organy Państwa Członkowskiego wjazdu dokonują odprawy granicznej i zamieszczają stempel wjazdowy na ogólnym oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2.3.1.

2.3.3.   W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, czy lot odbywa się wyłącznie z lub zmierza wyłącznie w kierunku terytorium Państw Członkowskich bez międzylądowania na terytorium państwa trzeciego, właściwe organy dokonują odprawy osób na lotniskach i lądowiskach zgodnie z pkt 2.1 — 2.2.

2.3.4.   Uregulowania w zakresie przylotu i odlotu szybowców, mikrolotów, helikopterów, małych samolotów zdolnych do odbywania lotów jedynie na krótkie dystanse oraz sterowców są określane przez prawo krajowe oraz, w stosownych przypadkach, przez umowy dwustronne.

3.   Granice morskie

3.1.   Ogólne procedury odprawy w ruchu morskim

3.1.1.   Odprawy statków dokonuje się w porcie wejścia lub wyjścia, na pokładzie statku lub na terenie przewidzianym w tym celu, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie statku. Jednakże, zgodnie z porozumieniami zawartymi w tej sprawie, odprawy można dokonywać również podczas podróży lub, przy wejściu lub wyjściu statku, na terytorium państwa trzeciego.

Celem odprawy jest zapewnienie, że zarówno załoga, jak i pasażerowie spełniają warunki określone w art. 5, bez uszczerbku dla art. 19 ust. 1 lit. c).

3.1.2.   Kapitan statku lub, w razie nieobecności kapitana, osoba lub firma reprezentująca armatora we wszystkich sprawach związanych z obowiązkami armatora w zakresie wyposażenia statku (agent armatora) sporządza niezwłocznie w dwóch egzemplarzach listę członków załogi i pasażerów. Najpóźniej po wejściu do portu przekazuje on tę listę/te listy straży granicznej. Jeżeli, z powodu siły wyższej, listy lub list nie można przekazać straży granicznej, kopia jest przesyłana do właściwej placówki granicznej lub władz portowych, które są zobowiązane zapewnić niezwłoczne przekazanie takiej listy straży granicznej.

3.1.3.   Jeden egzemplarz tych dwóch list odpowiednio podpisanych przez straż graniczną zwraca się kapitanowi statku, który okazuje ją na żądanie podczas pobytu w porcie.

3.1.4.   Kapitan statku lub, w razie nieobecności kapitana, agent armatora niezwłocznie zgłasza wszelkie zmiany w składzie osobowym załogi lub liczbie pasażerów.

Ponadto kapitan niezwłocznie powiadamia właściwe organy, w miarę możliwości nawet przed wejściem statku do portu, o obecności na pokładzie pasażerów podróżujących bez biletu. Kapitan statku ponosi jednak nadal odpowiedzialność za tych pasażerów.

3.1.5.   Kapitan statku powiadamia straż graniczną o wyjściu statku we właściwym czasie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym porcie; w przypadku braku możliwości ich powiadomienia, kapitan powiadamia odpowiednie władze portowe. Drugi egzemplarz uprzednio wypełnionej i podpisanej listy/list zwraca się straży granicznej lub władzom portowym.

3.2.   Szczegółowe procedury odprawy dla określonych typów żeglugi morskiej

Statki wycieczkowe

3.2.1.   Kapitan statku wycieczkowego lub, w razie nieobecności kapitana, agent armatora przekazuje odpowiedniej jednostce straży granicznej trasę i program rejsu co najmniej 24 godziny przed wyjściem z portu oraz przed wejściem do każdego z portów na terytorium Państw Członkowskich.

3.2.2.   Jeżeli trasa rejsu obejmuje wyłącznie porty znajdujące się na terytorium Państw Członkowskich, na zasadzie odstępstwa od art. 4 i 7 nie dokonuje się odprawy granicznej, zaś statek wycieczkowy może wchodzić do portów, które nie są przejściami granicznymi.

Mimo to, na podstawie oceny zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej imigracji, załoga i pasażerowie takich statków mogą zostać poddani odprawie.

3.2.3.   Jeżeli trasa rejsu obejmuje zarówno porty znajdujące się na terytorium Państw Członkowskich, jak i porty znajdujące się na terytorium państw trzecich, na zasadzie odstępstwa od art. 7 odprawy granicznej dokonuje się w następujący sposób:

a)

w przypadku, gdy statek wycieczkowy przypływa z portu znajdującego się na terytorium państwa trzeciego i po raz pierwszy wchodzi do portu znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego, załoga i pasażerowie zostają poddani odprawie wjazdowej na podstawie list osobowych członków załogi i pasażerów, o których mowa w pkt 3.2.4.

Pasażerowie schodzący na ląd podlegają odprawie wjazdowej zgodnie z art. 7, chyba że ocena zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej imigracji wykaże, że nie ma potrzeby dokonywania takiej odprawy.

b)

w przypadku, gdy statek wycieczkowy przypływa z portu znajdującego się na terytorium państwa trzeciego i wchodzi po raz kolejny do portu znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego, załoga i pasażerowie zostają poddani odprawie wjazdowej na podstawie list osobowych członków załogi i pasażerów, o których mowa w pkt 3.2.4. w zakresie zmian, jakich dokonano na tych listach od momentu wejścia statku rejsowego do poprzedniego portu znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego.

Pasażerowie schodzący na ląd podlegają odprawie wjazdowej zgodnie z art. 7, chyba że ocena zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej imigracji wykaże, że nie ma potrzeby dokonywania takiej odprawy.

c)

w przypadku, gdy statek wycieczkowy przypływa z portu znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego i wchodzi do takiego portu, pasażerowie schodzący na ląd podlegają odprawie wjazdowej zgodnie z art. 7 w przypadkach, w których wymóg dokonania takiej odprawy wynika z oceny zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej imigracji.

d)

w przypadku, gdy statek wycieczkowy wychodzi z portu znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego i kieruje się do portu znajdującego się na terytorium państwa trzeciego, załoga i pasażerowie podlegają odprawie wyjazdowej na podstawie list osobowych członków załogi i pasażerów.

W przypadkach, w których wymóg dokonania takiej odprawy wynika z oceny zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej migracji, pasażerowie wchodzący na pokład podlegają odprawie wyjazdowej zgodnie z art. 7.

e)

w przypadku, gdy statek wycieczkowy wychodzi z portu znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego i kieruje się do takiego portu, nie dokonuje się odprawy wyjazdowej.

Mimo to, na podstawie oceny zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej imigracji, załoga i pasażerowie takich statków mogą podlegać odprawie.

3.2.4.   Listy osobowe członków załogi i pasażerów zawierają:

a)

imię i nazwisko;

b)

datę urodzenia;

c)

obywatelstwo;

d)

numer i rodzaj dokumentu podróży oraz, w stosownych przypadkach, numer wizy.

Kapitan statku wycieczkowego lub, w razie nieobecności kapitana, agent armatora przekazuje odpowiedniej jednostce straży granicznej listy osobowe co najmniej na 24 godziny przed wejściem do każdego z portów na terytorium Państw Członkowskich lub, w przypadku, gdy podróż do tego portu trwa krócej niż 24 godziny, natychmiast po zakończeniu zaokrętowania w porcie poprzednim.

Lista osobowa jest stemplowana w pierwszym porcie wejścia na terytorium Państwa Członkowskiego oraz za każdym razem w przypadku późniejszych jej zmian. Lista osobowa jest uwzględniana przy ocenie ryzyka, o której mowa w pkt. 3.2.3.

Żegluga rekreacyjna

3.2.5.   Na zasadzie odstępstwa od art. 4 i 7, osoby przebywające na pokładzie pływających jednostek rekreacyjnych przypływających z lub kierujących się do portu znajdującego się w Państwie Członkowskim nie podlegają odprawie granicznej i mogą wchodzić do portu, który nie jest przejściem granicznym.

Jednak, jeżeli wynika to z oceny ryzyka nielegalnej imigracji, a w szczególności w przypadku, gdy linia brzegowa państwa trzeciego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium danego Państwa Członkowskiego, dokonuje się odprawy osób lub przeszukania pływającej jednostki rekreacyjnej.

3.2.6.   Na zasadzie odstępstwa od art. 4, pływająca jednostka rekreacyjna przypływająca z państwa trzeciego może wyjątkowo wejść do portu niebędącego przejściem granicznym. W takich przypadkach osoby przebywające na pokładzie zgłaszają się do władz portowych w celu otrzymania zezwolenia na wejście do portu. Władze portowe kontaktują się z władzami najbliższego portu będącego przejściem granicznym w celu zgłoszenia obecności statku. Oświadczenie dotyczące pasażerów może zostać złożone poprzez przedstawienie listy osób przebywających na pokładzie władzom portowym. Lista ta udostępniana jest straży granicznej najpóźniej w chwili przypłynięcia.

Podobnie, jeżeli z powodu działania siły wyższej pływająca jednostka rekreacyjna przypływająca z państwa trzeciego zmuszona jest do dokowania w porcie innym niż przejście graniczne, władze portowe kontaktują się z władzami najbliższego portu będącego przejściem granicznym w celu zgłoszenia obecności statku.

3.2.7.   Podczas takiej odprawy przedkłada się dokument zawierający wszystkie dane techniczne jednostki oraz nazwiska osób przebywających na pokładzie. Kopia takiego dokumentu przekazywana jest władzom w portach wejścia i wyjścia. Przez cały czas pozostawania statku na wodach terytorialnych jednego z Państw Członkowskich kopia takiej listy znajduje się w dokumentacji statku.

Rybołówstwo przybrzeżne

3.2.8.   Na zasadzie odstępstwa od art. 4 i 7, załogi statków rybołówstwa przybrzeżnego powracające codziennie lub w ciągu 36 godzin do portu rejestracji lub do innego portu znajdującego się na terytorium Państw Członkowskich bez dokowania w porcie znajdującym się na terytorium państwa trzeciego nie podlegają systematycznej odprawie. Niemniej jednak w celu ustalenia częstotliwości odpraw brana jest pod uwagę ocena ryzyka nielegalnej imigracji, w szczególności w przypadku, gdy linia brzegowa państwa trzeciego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium danego Państwa Członkowskiego. Odprawy osób lub przeszukania statku dokonuje się stosownie do poziomu takiego ryzyka.

3.2.9.   Załogi statków rybołówstwa przybrzeżnego, które nie są zarejestrowane w porcie znajdującym się na terytorium Państwa Członkowskiego, są odprawiane zgodnie z przepisami dotyczącymi marynarzy.

Kapitan statku zawiadamia właściwe organy o wszelkich zmianach w składzie załogi oraz o obecności pasażerów.

Połączenia promowe

3.2.10.   Dokonuje się odprawy osób korzystających z połączeń promowych z portami znajdującymi się w państwach trzecich. Stosuje się następujące zasady:

a)

o ile to możliwe, Państwa Członkowskie zapewniają odrębne pasy ruchu zgodnie z art. 9;

b)

pasażerowi piesi podlegają odprawie indywidualnej;

c)

odprawy pasażerów pojazdów dokonuje się, kiedy znajdują się oni przy pojeździe;

d)

pasażerów promu podróżujących autokarem uważa się za pasażerów pieszych. W celu odprawy pasażerowie ci opuszczają autokar;

e)

odprawy kierowców pojazdów ciężarowych i wszystkich towarzyszących im osób dokonuje się, kiedy znajdują się oni przy pojeździe. Odprawa ta powinna z zasady być organizowana oddzielnie od odprawy innych pasażerów;

f)

w celu zapewnienia szybkiego dokonywania odprawy zapewnia się odpowiednią liczbę bramek;

g)

w szczególności w celu wykrycia nielegalnych imigrantów, środki transportu używane przez pasażerów poddawane są przynajmniej wyrywkowej kontroli, a w stosownych przypadkach sprawdza się również ładunek i inne przedmioty umieszczone w środkach transportu;

h)

w stosunku do członków załogi promów postępuje się w taki sam sposób, jak w stosunku do członków załóg statków handlowych.

4.   Żegluga śródlądowa

4.1.1.   Żegluga śródlądowa obejmująca przekraczanie granicy zewnętrznej obejmuje wykorzystywanie, w celach zarobkowych lub rekreacyjnych, wszystkich typów łodzi i jednostek pływających po rzekach, kanałach i jeziorach.

4.2.   W odniesieniu do łodzi wykorzystywanych do celów zarobkowych, przebywający na pokładzie kapitan i osoby zatrudnione, których nazwiska znajdują się na liście członków załogi, oraz członkowie rodzin tych osób mieszkający na pokładzie uważani są za członków załogi lub ich odpowiedników.

4.3.   Do odprawy w żegludze śródlądowej stosuje się odpowiednio właściwe przepisy pkt 3.1-3.2.


(1)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 849/2004 (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 1).

ZAŁĄCZNIK VII

SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH KATEGORII OSÓB

1.   Szefowie państw

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 oraz art. 7-13, głowy państw i członkowie ich delegacji, których przyjazd i wyjazd został oficjalnie zapowiedziany straży granicznej drogą dyplomatyczną, mogą nie podlegać odprawie granicznej.

2.   Piloci samolotów i inni członkowie załogi

2.1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5, posiadacze licencji pilota lub certyfikatów członka załogi określonych w załączniku 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r., w trakcie wykonywania swoich obowiązków i na podstawie tych dokumentów mogą:

a)

wchodzić na pokład i schodzić na ląd w porcie lotniczym międzylądowania lub w porcie lotniczym przylotu znajdującym się na terytorium Państwa Członkowskiego;

b)

wchodzić na teren gminy portu lotniczego międzylądowania lub portu lotniczego przylotu znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego;

c)

udawać się, korzystając z dowolnego środka transportu, do portu lotniczego znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego w celu wejścia na pokład samolotu odlatującego z tego właśnie portu lotniczego.

W pozostałych przypadkach spełniane są wymagania zawarte w art. 5 ust. 1.

2.2.   Do odprawy członków załogi samolotu stosuje się art. 6-13. W miarę możliwości załogom samolotów zapewnia się pierwszeństwo odprawy. Są one odprawiane przed pasażerami albo w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach. Na zasadzie odstępstwa od art. 7, załogi znane personelowi odpowiedzialnemu za kontrole graniczne, wykonującemu swoje obowiązki mogą podlegać jedynie wyrywkowej kontroli.

3.   Marynarze

3.1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 4 i 7, Państwa Członkowskie mogą upoważnić marynarzy posiadających dokument tożsamości marynarza wydany zgodnie z Konwencją Genewską z dnia 19 czerwca 2003 r. (nr 185), Konwencją Londyńską z dnia 9 kwietnia 1965 r. oraz właściwym prawem krajowym do wejścia na terytorium Państwa Członkowskiego poprzez zejście na ląd w celu pobytu na terenie portu, do którego przybijają ich statki lub na terenie przyległych gmin bez zgłaszania się w przejściu granicznym, pod warunkiem, że nazwisko ich widnieje na liście członków załogi statku, do którego należą, która została uprzednio przedłożona właściwym organom do kontroli.

Jednak, zgodnie z oceną zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i ryzyka nielegalnej imigracji, marynarze podlegają zgodnie z art. 7 odprawie dokonywanej przez straż graniczną przed ich zejściem na ląd.

Jeżeli marynarz stanowi zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub zdrowia publicznego, można nie udzielić mu zezwolenia na zejście na ląd.

3.2.   Marynarze zamierzający przebywać poza obszarem gmin przylegających do portów spełniaja warunki wjazdu na terytorium Państw Członkowskich określone w art. 5 ust. 1.

4.   Posiadacze paszportów dyplomatycznych, oficjalnych lub służbowych oraz członkowie organizacji międzynarodowych

4.1.   Z uwagi na posiadane przez nich specjalne przywileje i immunitety, posiadacze paszportów dyplomatycznych, oficjalnych lub służbowych wydanych przez państwa trzecie lub ich rządy uznane przez Państwa Członkowskie, oraz posiadacze dokumentów wydanych przez organizacje międzynarodowe wymienione w pkt 4.4, podróżujący w ramach wykonywania swoich obowiązków, mogą uzyskać pierwszeństwo w stosunku do innych podróżnych w przejściach granicznych, nawet jeżeli w stosownych przypadkach są oni w dalszym ciągu objęci obowiązkiem posiadania wizy.

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1 lit. c), osoby posiadające tego typu dokumenty nie mają obowiązku udowadniania, że posiadają wystarczające środki utrzymania.

4.2.   Jeżeli osoba zgłaszająca się na granicy zewnętrznej powołuje się na przywileje, immunitety i zwolnienia, straż graniczna może zażądać od takiej osoby przedstawienia dowodu swojego statusu poprzez okazanie odpowiednich dokumentów, w szczególności świadectw wydanych przez państwo akredytujące lub paszportu dyplomatycznego, lub w inny sposób. W przypadku wątpliwości straż graniczna może, w razie pilnej potrzeby, zwrócić się bezpośrednio do ministerstwa spraw zagranicznych.

4.3.   Akredytowani członkowie misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz ich rodziny mogą wjeżdżać na terytorium Państw Członkowskich za okazaniem karty, o której mowa w art. 19 ust. 2 i dokumentu uprawniającego ich do przekraczania granicy. Ponadto, na zasadzie odstępstwa od art. 13, straż graniczna nie może odmówić posiadaczom paszportów dyplomatycznych, oficjalnych lub służbowych wjazdu na terytorium Państwa Członkowskiego bez uprzedniego skonsultowania się z odpowiednimi organami krajowymi. Postanowienie to stosuje się również w przypadku dokonania wobec takiej osoby wpisu do SIS.

4.4.   Dokumenty wydane przez organizacje międzynarodowe dla celów określonych w pkt 4.1 obejmują w szczególności:

Organizacji Narodów Zjednoczonych wydawane personelowi Organizacji Narodów Zjednoczonych i agencjom podległym na mocy Konwencji o przywilejach i immunitetach wyspecjalizowanych agencji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 21 listopada 1947 r. w Nowym Jorku;

Wspólnoty Europejskiej (WE);

Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom);

legitymacje wydane przez Sekretarza Generalnego Rady Europy;

dokumenty wydane zgodnie z art. III ust. 2 Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych (wojskowy dokument tożsamości, któremu towarzyszy rozkaz podróży, polecenie podróży lub indywidualne lub grupowe polecenie służbowe), a także dokumenty wydane w ramach Partnerstwa dla Pokoju.

5.   Pracownicy transgraniczni

5.1.   Procedury odprawy pracowników transgranicznych podlegają ogólnym zasadom kontroli granicznej, w szczególności art. 7 i 13.

5.2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 7, pracownicy transgraniczni dobrze znani straży granicznej ze względu na częste przekraczanie granicy na tym samym przejściu granicznym i wobec których, zgodnie z wynikami początkowego sprawdzenia, nie dokonano wpisu w SIS lub krajowej bazie danych, podlegają jedynie wyrywkowej kontroli w celu sprawdzenia posiadania ważnego dokumentu uprawniającego ich do przekroczenia granicy oraz spełnienia warunków wjazdu. Ta grupa osób jest od czasu do czasu poddawana szczegółowej odprawie, bez ostrzeżenia i w nieregularnych odstępach czasu.

5.3.   Przepisy punktu 5.2 mogą zostać rozciągnięte na inne kategorie osób regularnie przekraczających granicę.

6.   Nieletni

6.1.   Straż graniczna zwraca szczególną uwagę na nieletnich, niezależnie od tego czy podróżują pod opieką, czy samotnie. Nieletni przekraczający granicę zewnętrzną podlegają takiej samej odprawie wjazdowej i wyjazdowej jak osoby dorosłe, przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu.

6.2.   W przypadku nieletnich podróżujących pod opieką, straż graniczna sprawdza, czy osoby towarzyszące nieletnim sprawują nad nimi opiekę rodzicielską, w szczególności jeżeli nieletnim towarzyszy tylko jedna osoba dorosła i istnieją poważne podstawy do podejrzeń, że mogli oni zostać bezprawnie zabrani spod opieki osoby sprawującej/osób sprawujących nad nimi prawną opiekę rodzicielską. W tym ostatnim przypadku straż graniczna prowadzi dalsze dochodzenie w celu sprawdzenia, czy podane informacje nie są niespójne lub sprzeczne.

6.3.   W przypadku nieletnich podróżujących samotnie straż graniczna upewnia się, za pomocą szczegółowej kontroli dokumentów podróży i dokumentów uzupełniających, że nieletni nie opuszczają terytorium państwa wbrew woli osoby sprawującej/osób sprawujących nad nimi opiekę rodzicielską.

ZAŁĄCZNIK VIII

Image

Tekst z obrazka

P6_TA(2005)0248

Rozporządzenie w sprawie wykonania budżetu *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 382/2001 w odniesieniu do daty jego wygaśnięcia oraz zawartych w nim niektórych przepisów dotyczących wykonania budżetu (COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0840) (1),

uwzględniając art. 133 i 181a Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0044/2005),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0154/2005),

1.

zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.

zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.

występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeśli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

5.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

6.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 (nowy)

Punkt 9 a preambuły (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 382/2001)

 

-1)

Po punkcie 9 preambuły dodaje się następujący punkt:

„(9a)

Program”„Gateway to Japan” oraz „Executive Training” okazały się tak skuteczne, że należy zaplanować na przyszłość podobne programy dla innych krajów, np. Chin.

Poprawka 2

ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 a (nowy)

Artykuł 4 litera ha) (nowa) (rozporządzenie (WE) 382/2001)

 

-1a)

W art. 4 po lit. h) dodaje się następującą literę:

ha)

koordynacja działań na obszarze każdego państwa partnerskiego i pomiędzy różnymi państwami partnerskimi.”

(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0249

Jakość danych statystycznych dotyczących nadmiernych deficytów *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3605/93 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0071) (1),

uwzględniając art.104 ust. 14 akapit trzeci Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0108/2005),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0181/2005);

1.

zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.

zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

PUNKT 2 PREAMBUŁY

(2) Funkcję Komisji jako urzędu statystycznego pełni w tym kontekście w szczególności Eurostat w imieniu Komisji. Jako departament Komisji odpowiedzialny za realizację zadań przekazanych Komisji w zakresie dostarczania statystyki wspólnotowej, Eurostat wykonuje swoje zadania zgodnie z zasadami bezstronności, wiarygodności, przydatności, efektywności pod względem kosztów, poufności informacji statystycznych i przejrzystości, określonymi w decyzji Komisji z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie roli Eurostatu w sporządzaniu statystyk wspólnotowych.

(2) Funkcję Komisji jako urzędu statystycznego pełni w tym kontekście w szczególności Eurostat w imieniu Komisji. Jako departament Komisji odpowiedzialny za realizację zadań przekazanych Komisji w zakresie dostarczania statystyki wspólnotowej, Eurostat wykonuje swoje zadania zgodnie z zasadami bezstronności, wiarygodności, przydatności, efektywności pod względem kosztów, poufności informacji statystycznych i przejrzystości, określonymi w decyzji Komisji z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie roli Eurostatu w sporządzaniu statystyk wspólnotowych. Europejski Kodeks Praktyki w zakresie statystyki, który zostanie ustanowiony wspólnie przez krajowe urzędy statystyczne i Eurostat, powinien wzmacniać zasady bezstronności zawodowej, adekwatności zasobów i jakości danych statystycznych.

Poprawka 2

PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) Wiarygodność nadzoru budżetowego zależy w dużej mierze od niezawodnej statystyki budżetowej. Jest niezmiernie ważne, by dane przekazywane przez Państwa Członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3605/93 oraz dostarczane Radzie przez Komisję zgodnie z Protokołem, były wysokiej jakości.

(5) Wiarygodność nadzoru budżetowego zależy w dużej mierze od niezawodnej statystyki budżetowej. Jest niezmiernie ważne, by dane przekazywane przez Państwa Członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3605/93 oraz dostarczane Radzie przez Komisję zgodnie z Protokołem, były wysokiej jakości. W tym kontekście pkt 1.5, 1.6 i 1.7 Sprawozdania Rady ECOFIN z dnia 20 marca 2005 r. zatwierdzonego przez Radę Europejską w Brukseli w dniach 22 i 23 marca 2005 r. oraz Podstawowe Zasady Statystyki Oficjalnej Wydziału Statystyki Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ powinny zostać uznane za podstawę osiągnięcia wymaganych wysokich standardów jakości.

Poprawka 3

PUNKT 9 PREAMBUŁY

(9) Należy nawiązać stały dialog między Komisją a urzędami statystycznymi Państw Członkowskich w celu zapewnienia jakości zarówno rzeczywistych danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie, jak i rachunków sektora publicznego będących ich podstawą. W tym celu Komisja może regularnie przeprowadzać rozmowy oraz szczegółowe kontrole monitorujące na miejscu, tym samym zwiększając nadzór nad przekazywanymi danymi oraz w sposób ciągły zapewniając jakość tych danych. Państwa Członkowskie bezzwłocznie umożliwią Komisji dostęp do tego typu informacji.

(9) Należy nawiązać stały dialog między Komisją a urzędami statystycznymi Państw Członkowskich w celu zapewnienia jakości zarówno rzeczywistych danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie, jak i rachunków sektora publicznego będących ich podstawą. W tym celu Komisja może regularnie przeprowadzać rozmowy oraz szczegółowe kontrole monitorujące na miejscu, tym samym zwiększając nadzór nad przekazywanymi danymi oraz w sposób ciągły zapewniając jakość tych danych. Państwa Członkowskie bezzwłocznie umożliwią Komisji dostęp do tego typu informacji. Komisja powinna regularnie informować Parlament Europejski i Radę o programie i pracach prowadzonych na rzecz poprawy jakości statystyk w Unii Europejskiej.

Poprawka 5

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 7 ustęp 2 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 3605/93)

 

2a. W przypadku, gdy dane dotyczące planowanego deficytu publicznego i długu publicznego lub ich zmiany nie opierają się na „wspólnych założeniach zewnętrznych”, ogłoszonych publicznie przez Komisję w kontekście koordynacji polityk gospodarczych i podatkowych dla celów porównania między Państwami Członkowskimi, Państwa Członkowskie mają obowiązek szczegółowo wyjaśnić powody rozbieżności i obliczyć różnicę pomiędzy prognozami.

Poprawka 6

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 9 ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 3605/93)

1. Komisja (Eurostat) oceni jakość zarówno rzeczywistych danych przekazanych przez Państwa Członkowskie, jak i rachunków sektora publicznego będących ich podstawą. Jakość rzeczywistych danych oznacza zgodność z zasadami rachunkowości , kompletność, wiarygodność, dostarczanie danych w terminie oraz ich spójność.

1. Komisja (Eurostat) regularnie ocenia jakość zarówno rzeczywistych danych przekazanych przez Państwa Członkowskie, jak i rachunków sektora publicznego będących ich podstawą. Jakość rzeczywistych danych oznacza zgodność ze standardami europejskiego systemu rachunków z 1995 r. (ESA 95) , kompletność, wiarygodność, porównywalność , aktualność danych oraz ich spójność.

Poprawka 7

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 9 ustęp 2 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 3605/93)

 

2a. Komisja (Eurostat) sporządza regularne sprawozdania skierowane do Parlamentu Europejskiego i Rady na temat jakości rzeczywistych danych przekazanych przez Państwa Członkowskie oraz rozwoju ogólnoeuropejskich minimalnych standardów jakości statystyk.

Poprawka 8

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 12 ustęp pierwszy (rozporządzenie (WE) nr 3605/93)

Komisja (Eurostat) zapewnia stały dialog z urzędami statystycznymi Państw Członkowskich. W tym celu Komisja (Eurostat) będzie regularnie prowadzić rozmowy oraz szczegółowe kontrole monitorujące na miejscu we wszystkich Państwach Członkowskich.

Komisja (Eurostat) zapewnia stały dialog z urzędami statystycznymi Państw Członkowskich. W tym celu Komisja (Eurostat) będzie regularnie prowadzić rozmowy; może również prowadzić szczegółowe kontrole monitorujące na miejscu na mocy rozporządzenia (WE) nr 322/97. Rozmowy są prowadzone według harmonogramu ustalonego wspólnie przez Państwa Członkowskie i Komisję (Eurostat). W miarę możliwości rozmowy odbywają się równocześnie we wszystkich Państwach Członkowskich na podstawie rocznego sprawozdania dotyczącego oceny dostosowania danych statystycznych oraz perspektyw w tej dziedzinie.

Poprawka 9

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 12 ustęp drugi (rozporządzenie (WE) nr 3605/93)

Rozmowy mają na celu kontrolę danych podanych w sprawozdaniu, analizę kwestii metodologicznych oraz ocenę zgodności z zasadami rachunkowości. Celem szczegółowych kontroli monitorujących na miejscu jest nadzór nad procesami i rachunkami, na podstawie których opracowano dane podane w sprawozdaniu oraz wyciągnięcie szczegółowych wniosków odnośnie zgodności z zasadami księgowania oraz kompletności, wiarygodności, dostarczania danych w terminie oraz ich spójności.

Rozmowy mają na celu kontrolę danych podanych w sprawozdaniu, analizę kwestii metodologicznych oraz ocenę zgodności z zasadami rachunkowości. Wyniki rozmów przekazywane są przynajmniej krajowym urzędom statystycznym Państw Członkowskich. Celem szczegółowych kontroli monitorujących na miejscu jest nadzór nad procesami i rachunkami, na podstawie których opracowano dane podane w sprawozdaniu oraz wyciągnięcie szczegółowych wniosków odnośnie zgodności z zasadami księgowania oraz kompletności, wiarygodności, dostarczania danych w terminie oraz ich spójności . Decyzje dotyczące kontroli monitorujących na miejscu są podejmowane przez Komisję (Eurostat), jeżeli pojawią się poważne wątpliwości co do wiarygodności lub spójności przekazywanych danych oraz na podstawie ustaleń programu.

Poprawka 10

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 13 ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 3605/93)

1. Przy przeprowadzaniu szczegółowych kontroli monitorujących na miejscu w Państwach Członkowskich Komisji (Eurostatowi) mogą towarzyszyć eksperci , w szczególności eksperci z innych Państw Członkowskich, władze krajowe Państw Członkowskich objętych kontrolą, w których zakres kompetencji wchodzi kontrola rachunków sektora publicznego oraz inne departamenty Komisji.

1. Przy przeprowadzaniu szczegółowych kontroli monitorujących na miejscu w Państwach Członkowskich Komisji (Eurostatowi) mogą towarzyszyć eksperci z innych Państw Członkowskich, będący urzędnikami krajowych organów statystycznych lub, w szczególnych przypadkach, władze krajowe Państw Członkowskich objętych kontrolą, w których zakres kompetencji wchodzi kontrola rachunków sektora publicznego lub inne departamenty Komisji, na podstawie umowy pomiędzy danym Państwem Członkowskim objętym kontrolą i Komisją (Eurostatem)

Poprawka 11

ARTYKUŁ PUNKT 3

Artykuł 13 ustęp 1 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 3605/93)

 

1a. Eurostat pełni najważniejsza funkcję wśród organów Wspólnoty w zakresie monitorowania jakości danych statystycznych. Podczas przygotowywania kontroli monitorujących Eurostat będzie jednak przestrzegać wewnętrznej procedury kontaktów z innymi właściwymi organami wspólnotowymi i składania im sprawozdań, a po zakończeniu kontroli monitorujących, podczas procedury decyzyjnej, będzie on podejmować decyzje razem z nimi.

Poprawka 12

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 14 (rozporządzenie (WE) nr 3605/93)

Komisja (Eurostat) przedkłada Komitetowi ds. Gospodarczych i Finansowych sprawozdanie na temat ustaleń z rozmów i szczegółowych kontroli monitorujących . Sprawozdania te zostaną ogłoszone publicznie

Komisja (Eurostat) przedkłada Komitetowi ds. Gospodarczych i Finansowych sprawozdanie na temat ustaleń z rozmów. Przedstawia Radzie i Parlamentowi Europejskiemu wnioski ze szczegółowych kontroli monitorujących. Sprawozdania te zostaną ogłoszone publicznie

Poprawka 13

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 16 ustęp 2 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 3605/93)

 

2a. Komisja (Eurostat) przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat zmienionych danych wraz z uzasadnieniem tych zmian.


(1)  Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0250

Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego wprowadzenia szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie (COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0180) (1),

uwzględniając tekst Rady (8910/2005),

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2005/411/WPZiB (2),

uwzględniając art. 60 oraz 301 Traktatu WE

uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0138/2005),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Rozwoju (A6-0186/2005);

1.

zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.

zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

Odniesienie 2a (nowe)

 

uwzględniając sprawozdanie Międzynarodowej Komisji Śledczej w sprawie Darfuru (utworzonej zgodnie z rezolucją 1564 (2004) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 18 września 2004 r.),

Poprawka 2

Punkt 2 preambuły

(2) Wspólne stanowisko 2005/XXX/WPZiB przewiduje między innymi zastosowanie zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych osób wyznaczonych przez właściwy Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, które utrudniają proces pokojowy, stanowią zagrożenie dla stabilności sytuacji w Darfurze i w regionie, naruszają międzynarodowe prawo humanitarne, prawa człowieka lub dopuszczają się innych okrutnych czynów, naruszają embargo na broń lub są odpowiedzialne za niektóre loty wojskowe o charakterze ofensywnym. Powyższe środki wchodzą w zakres stosowania Traktatu WE, w związku z czym, w celu uniknięcia zakłócenia konkurencji, do jego wdrożenia konieczne są wspólnotowe środki w zakresie, w jakim dotyczą one Wspólnoty.

(2) Wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB przewiduje między innymi zastosowanie zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych osób wyznaczonych przez właściwy Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, które utrudniają proces pokojowy, stanowią zagrożenie dla stabilności sytuacji w Darfurze i w regionie, naruszają międzynarodowe prawo humanitarne, prawa człowieka lub dopuszczają się innych okrutnych czynów, naruszają embargo na broń lub są odpowiedzialne za niektóre loty wojskowe o charakterze ofensywnym. Powyższe środki , których skuteczność i rzeczywisty wpływ na sytuację na miejscu w celu zagwarantowania zaprzestania masowego łamania praw człowieka powinny być oceniane w oparciu o pozostające do ustalenia mechanizmy, wchodzą w zakres stosowania Traktatu WE, w związku z tym w celu uniknięcia zakłócenia konkurencji do ich wdrożenia konieczne są wspólnotowe środki w zakresie, w jakim dotyczą one Wspólnoty.

Poprawka 3

Punkt 3a preambuły (nowy)

 

(3a) W ramach wykonywania środków przewidzianych w rezolucji 1591(2005) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, Wspólnota powinna zapewnić, że powyższe środki są skoordynowane z procedurami prowadzonymi obecnie w ramach Porozumienia o Partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisanej w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 (3), w szczególności jej art. 8 i art. 96.

Poprawka 4

Punkt 3b preambuły (nowy)

 

(3b) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie stanowią uszczerbku dla przyjęcia innych środków mających na celu realizację porozumienia o zawieszeniu broni podpisanego w Ndżamenie w dniu 8 kwietnia 2004 r., ani dla zobowiązań dotyczących ścigania i osądzenia osób podejrzanych o akty poważnego naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego zgodnie z postanowieniami konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony praw człowieka, ani dla kontynuacji przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego postępowania w sprawie zbrodni popełnionych w Darfurze, w oparciu o wniesienie sprawy ad hoc do Trybunału przez Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych zgodnie z rezolucją 1593 (2005).

Poprawka 5

Artykuł 2 ustęp 1

1. Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące lub pozostające w posiadaniu osób fizycznych lub prawnych wymienionych w załączniku I .

1. Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące lub pozostające w posiadaniu osób fizycznych lub prawnych wymienionych w wykazie sporządzonym przez Komisję zgodnie z art. 10 .

Poprawka 6

Artykuł 2 ustęp 2

2. Żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych nie udostępnia się, bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym wymienionym w załączniku I , ani na ich rzecz.

2. Żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych nie udostępnia się, bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym wymienionym w wykazie sporządzonym przez Komisję zgodnie z art. 10 , ani na ich rzecz.

Poprawka 7

Artykuł 4 litera c)

c)

decyzja o zastawie lub orzeczenie nie zostały wydane na rzecz osoby, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku I ,

c)

decyzja o zastawie lub orzeczenie nie zostały wydane na rzecz osoby, podmiotu lub organu wymienionego w wykazie sporządzonym przez Komisję zgodnie z art. 10,

Poprawka 8

Artykuł 7 ustęp 3

3. Każda informacja dostarczona lub otrzymana zgodnie z ust. 1 i 2 zostaje wykorzystana wyłącznie w celach, dla których została dostarczona lub otrzymana.

3. Każda informacja dostarczona lub otrzymana zgodnie z ust. 1 i 2 zostaje wykorzystana wyłącznie w celach, dla których została dostarczona lub otrzymana. Jest ona wykorzystywana jedynie przez okres niezbędny do przeprowadzenia operacji zamrożenia funduszy i podlega przepisom gwarantującym ochronę danych.

Poprawka 9

Artykuł 8a (nowy)

 

Artykuł 8 a

Osoby fizyczne i prawne oraz podmioty i organy, których fundusze zostały zamrożone z nieuzasadnionych powodów otrzymują odszkodowanie odpowiadające rodzajowi i wielkości poniesionej szkody.

Poprawka 10

Artykuł 10 ustęp 1

1. Komisja jest uprawniona do:

a)

zmiany załącznika I na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji, oraz

b)

zmiany załącznika II na podstawie informacji dostarczanych przez Państwa Członkowskie.

1. Komisja po konsultacji z Parlamentem Europejskim , jest uprawniona do:

a)

sporządzenia i zmiany na podstawie ustaleń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitet ds. Sankcji wykazu osób fizycznych i prawnych lub podmiotów określonych w art. 2, których fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone i do poprawienia wykazu, w przypadku stwierdzonych błędów, oraz

b)

zmiany załącznika na podstawie informacji dostarczanych przez Państwa Członkowskie.

O sporządzeniu i zmianie wykazu określonego w ust. 1 lit. a) Komisja informuje uprzednio w formie poufnej komisję Parlamentu Europejskiego odpowiedzialną za wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne oraz komisję odpowiedzialną za rozwój.

Poprawka 11

Załącznik I

 

skreślono .


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 139 z 2.6.2005, str. 25.

(3)   Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.

P6_TA(2005)0251

Pogwałcenie embarga na broń nałożonego na Demokratyczną Republikę Konga *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0227) (1),

uwzględniając wspólne stanowisko 2005/440/WPZB (2),

uwzględniając art. 60 oraz 301 Traktatu WE,

uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0185/2005),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0194/2005),

1.

zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.

zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne odstąpić od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

Punkt 3 a preambuły (nowy)

 

(3a) W ramach wykonywania środków przewidzianych w rezolucji 1572(2004) Rady Bezpieczeństwa ONZ, Wspólnota powinna zapewnić że powyższe środki są skoordynowane z procedurami prowadzonymi obecnie w ramach porozumienia o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisanej w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (3), ze szczególnym uwzględnieniem jej art. 8 i 96.

Poprawka 2

Punkt 3 b preambuły (nowy)

 

(3b) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie stanowią uszczerbku dla przyjęcia innych środków mających na celu ściganie i osądzenia, zgodnie z postanowieniami międzynarodowych konwencjami praw człowieka, osób podejrzewanych o poważne naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności przez Międzynarodowy Trybunał Karny, w oparciu o decyzję o odsyłaniu spraw ad hoc do Trybunału przez Demokratyczną Republikę Konga z dnia 19 kwietnia 2004 r. zgodnie z art. 12 Statutu Rzymskiego.

Poprawka 3

Artykuł 2 ustęp 1

1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do, lub znajdujące się w posiadaniu lub będące własnością, osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku A zostają zamrożone.

1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do, lub znajdujące się w posiadaniu lub będące własnością, osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w wykazie sporządzonym przez Komisję zgodnie z art. 9 zostają zamrożone.

Poprawka 4

Artykuł 2 ustęp 2

2. Żadne fundusze lub zasoby gospodarcze nie zostaną udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, dla lub na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I .

2. Żadne fundusze lub zasoby gospodarcze nie zostaną udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, dla lub na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w wykazie sporządzonym przez Komisję zgodnie z art. 9 .

Poprawka 5

Artykuł 4 litera c)

c)

zastaw lub wyrok nie jest ustanowiony lub wydany na rzecz osoby, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku I ;

c)

zastaw lub wyrok nie jest ustanowiony lub wydany na rzecz osoby, podmiotu lub organu wymienionego w wykazie sporządzonym przez Komisję zgodnie z art. 9 ;

Poprawka 6

Artykuł 6 ustęp 3

3. Informacja dostarczona lub otrzymana zgodnie z ust. 1 i 2 jest wykorzystywana jedynie do celów w jakich została dostarczona lub otrzymana.

3. Informacja dostarczona lub otrzymana zgodnie z ust. 1 i 2 jest wykorzystywana jedynie do celów w jakich została dostarczona lub otrzymana. Jest ona wykorzystywana jedynie przez okres niezbędny do przeprowadzenia operacji zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych i podlega przepisom gwarantującym ochronę danych.

Poprawka 7

Artykuł 8 a (nowy)

 

Artykuł 8 a

Osoby fizyczne i prawne oraz podmioty i organy, których fundusze zostały zamrożone z nieuzasadnionych powodów, otrzymują odszkodowanie odpowiadające rodzajowi i wielkości poniesionej szkody.

Poprawka 8

Artykuł 9

1. Komisja jest upoważniona do:

a)

zmieniania załącznika I na podstawie stwierdzeń dokonanych przez Komitet ds. Sankcji;

b)

zmieniania załącznika II na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa Członkowskie.

1. Komisja, po konsultacji z Parlamentem Europejskim , jest upoważniona do:

a)

sporządzenia i zmieniania na podstawie stwierdzeń dokonanych przez Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych i Komitet ds. Sankcji wykazu osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2, których fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone, korygowania wykazu w przypadku stwierdzonego błędu oraz

b)

zmieniania załącznika na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa Członkowskie.

O sporządzeniu i wprowadzeniu zmian do wykazu, o którym mowa w ust. 1 lit. a), Komisja informuje z wyprzedzeniem, w formie poufnej, Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Rozwoju Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 9

Załącznik I

 

Niniejszy załącznik zostaje skreślony.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 152 z 15.6.2005, str. 22.

(3)   Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.

P6_TA(2005)0252

Projekt budżetu korygującego 2/2005 (poprawki)

Poprawki do projektu budżetu korygującego nr 2/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 — korekta wynagrodzeń (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

Poprawka 1

SEKCJA III: Komisja

Pozycja

Budżet 2005

PBK 2/2005

Poprawka

Budżet 2005 + BK 2

(zmieniony)

Zobowiązania

Zobowiązania

Zobowiązania

Zobowiązania

XX 01 01 01 01

Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w instytucji — Wynagrodzenia i świadczenia

 (1) 1 385 350 900

 (1)1 358 392 190

+4 608 710

 (1)1 363 000 900

XX 01 01 02 01

Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w przedstawicielstwach Wspólnoty — Wynagrodzenia i świadczenia

136 916 000

134 478 125

+4 419 875

138 898 000

XX 01 02 01 01

Personel zewnętrzny pracujący w instytucji — Personel pomocniczy

62 774 936

62 286 643

- 611 707

61 674 936

A2 01 01

Urząd Publikacji — Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym

45 623 652

44 917 453

+50 947

44 968 400

A3 01 01

Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) — Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym

30 442 900

29 873 865

+ 103 135

29 977 000

A4 01 01

Europejskie Biuro Doboru Kadr — Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym

7 280 700

7 141 844

+58 856

7 200 700

A5 01 01

Biuro ds. Administracji i Wypłat Należności z Tytułu Uprawnień Indywidualnych — Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym

18 625 870

18 242 613

+35 387

18 278 000

A6 01 01

Biuro Infrastruktury i Logistyki (Bruksela) — Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym

31 667 000

31 026 629

+ 127 371

31 154 000

A7 01 01

Biuro Infrastruktury i Logistyki (Luksemburg) — Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym

13 490 000

13 235 603

+83 397

13 319 000

UZASADNIENIE

Przywraca zapisy budżetowe ze wstępnego projektu budżetu korygującego Komisji.

Poprawka 2

ZAŁĄCZNIK COM-A-II — ZAŁĄCZNIK II — Urząd Publikacji — DOCHODY

Pozycja

Budżet 2005

PBK 2/2005

Poprawka

Budżet 2005 + BK 2

(zmieniony)

Zobowiązania

Zobowiązania

Zobowiązania

Zobowiązania

COM-A-II 4 1

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 536 978

2 497 709

+ 294 291

2 792 000

UZASADNIENIE

Przywraca zapisy budżetowe ze wstępnego projektu budżetu korygującego Komisji.

Poprawka 3

SEKCJA VI: Komitet Ekonomiczno-Społeczny — DOCHODY

Pozycja

Budżet 2005

PBK 2/2005

Poprawka

Budżet 2005 + BK 2

(zmieniony)

Zobowiązania

Zobowiązania

Zobowiązania

Zobowiązania

Artykuł 4 0 4

Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników

3 319 072

3 313 336

-2 949 944

363 392

UZASADNIENIE

Przywraca zapisy budżetowe ze wstępnego projektu budżetu korygującego Komisji.


(1)  Środki w wysokości 2 600 000 EUR ujęto w artykule 31 01 40.

P6_TA(2005)0253

Projekt budżetu korygującego 2/2005

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 — korekta wynagrodzeń (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 272 Traktatu WE oraz art. 177 Traktatu Euratom,

uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), a w szczególności art. 37 i 38,

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, przyjęty ostatecznie w dniu 16 grudnia 2004 (2),

uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (3),

uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 2/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 przedstawiony przez Komisję dnia 30 marca 2005 r. (SEC(2005)0421),

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2005 opracowany przez Radę w dniu 30 maja 2005 r. (9491/2005 — C6-0172/2005),

uwzględniając art. 69 oraz załącznik IV Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0190/2005),

A.

mając na uwadze, że korekta wynagrodzeń za 2004 r. była niższa, niż się spodziewano,

B.

mając na uwadze, że władza budżetowa zwróciła się do instytucji o przedłożenie preliminarzy w celu dostosowania swoich wydatków administracyjnych w wyniku korekty wynagrodzeń,

C.

mając na uwadze, że władza budżetowa w swoim oświadczeniu z dnia 25 listopada 2004 r. (4) zażądała, aby budżet korygujący zawierał wyłącznie redukcję środków na wydatki administracyjne instytucji, wynikającą z dorocznego dostosowania wynagrodzeń oraz świadczeń emerytalnych i rentowych,

D.

mając na uwadze, że projekt Komisji obejmuje również niektóre aspekty administracyjne niezwiązane z korektą wynagrodzeń,

1.

wyraża zgodę na korektę wynagrodzeń Parlamentu Europejskiego, Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych przyjętą w projekcie budżetu korygującego Rady nr 2/2005;

2.

postanawia dokonać korekty wynagrodzeń oraz emerytur w budżecie Komisji zgodnie z propozycją we wstępnym projekcie budżetu korygującego nr 2/2005 i przedstawia w tym celu poprawkę budżetową;

3.

zatwierdza plan etatów (Trybunał Obrachunkowy i Europejski Inspektor Ochrony Danych) i zmiany w nomenklaturze (Komisja) w postaci przyjętej w projekcie budżetu korygującego Rady nr 2/2005;

4.

4 postanawia dostosować kalkulacje dochodów (Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Urząd Publikacji) zgodnie z propozycją we wstępnym projekcie budżetu korygującego nr 2/2005 i przedstawia w tym celu dwie poprawki budżetowe;

5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, wraz z poprawkami do projektu budżetu korygującego nr 2/2005, Radzie i Komisji, a także innym zainteresowanym instytucjom oraz organom.


(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 60 z 8.3.2005, str. 1.

(3)  Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).

(4)  Teksty przyjęte z 16.12.2004, P6_TA(2004)0103.

P6_TA(2005)0254

Nadzór pozycji budżetowych oraz nadzór i koordynacja polityk gospodarczych **II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064 (SYN))

(Procedura współpracy: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady (9817/2005 — C6-0192/2005),

uwzględniając swoje stanowisko w pierwszym czytaniu (1) w sprawie projektu Komisji dla Rady (COM (2005)0154) (2),

uwzględniając art. 252 i art. 99 ust. 5 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0192/2005),

uwzględniając art. 60 Regulaminu,

uwzględniając zalecenie w sprawie drugiego czytania w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0204/2005);

1.

zatwierdza wspólne stanowisko;

2.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Teksty przyjęte z dnia 9 czerwca, 2005 r., P6_TA(2005)0231.

(2)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2005)0255

Ochrona interesów finansowych Wspólnoty ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wzajemnej pomocy administracyjnej w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed nadużyciami finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem (COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

(Współdecyzja: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004) 0509) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 280 ust. 4 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony przez Komisję (C6-0125/2004),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0156/2005),

1.

zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2004)0172

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wzajemnej pomocy administracyjnej w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed nadużyciami finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 280 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego,

uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota i Państwa Członkowskie przykładają dużą wagę do ochrony interesów finansowych Wspólnoty oraz do zwalczania nadużyć finansowych i wszelkich innych niezgodnych z prawem działań na szkodę interesów finansowych Wspólnoty.

(2)

Wspólnotowe ramy wzajemnej współpracy powinny dopuszczać bliską i regularną współpracę pomiędzy organami właściwymi Państw Członkowskich, jak również pomiędzy Państwami Członkowskimi a Komisją w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty we wszystkich obszarach związanych z zasobami i wydatkami Wspólnoty.

(3)

Zapisy niniejszego rozporządzenia nie będą miały wpływu na prowadzenie dochodzeń przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych z wykorzystaniem jego uprawnień śledczych i zgodnie z gwarancjami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (3). Zakres rozporządzenia będzie ograniczał się do pewnych form pomocy, wymiany informacji i koordynacji poprzedzających działania śledcze OLAF, towarzyszących tym działaniom lub je uzupełniających.

(4)

Wprowadzenie nowych środków na szczeblu Wspólnoty nie powinno wpływać na stosowanie krajowego prawa karnego oraz na zasady współpracy wzajemnej w zakresie spraw karnych lub na krajowy wymiar sprawiedliwości.

(5)

Walka z nadużyciami finansowymi o charakterze ponadnarodowym i innymi działaniami niezgodnymi z prawem na szkodę interesów finansowych Wspólnoty wymaga lepszej koordynacji na szczeblu Wspólnoty oraz wielodyscyplinarnej współpracy ze strony organów Państw Członkowskich w obszarze nadużyć finansowych i innych działań niezgodnych z prawem, które w wielu przypadkach powiązane są ze strukturami przestępczości zorganizowanej i oznaczają szkodę dla interesów finansowych Wspólnoty. Niniejsze rozporządzenie powinno rozszerzyć zakres współpracy pomiędzy wszystkimi właściwymi organami Państw Członkowskich oraz pomiędzy Państwami Członkowskimi a Komisją.

(6)

Przepisy niniejszego rozporządzenia nie będą miały wpływu na te akty prawa wspólnotowego, które przewidują bardziej ukierunkowaną lub rozległą współpracę pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz między Państwami Członkowskimi a Komisją, takie jak rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (4) lub rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (5).

(7)

Wymiana informacji stanowi główny element w walce z nadużyciami finansowymi i innymi działaniami niezgodnymi z prawem na szkodę interesów finansowych Wspólnoty. Informacje dostarczone Komisji przez Państwa Członkowskie będą wykorzystywane przez Komisję do wypracowania wyczerpującego stanowiska na temat nadużyć finansowych na skalę ogólnoeuropejską i innych działań niezgodnych z prawem, a następnie przedstawienia tego stanowiska Państwom Członkowskim.

(8)

Nadużycia finansowe i inne działania niezgodne z prawem na szkodę interesów finansowych Wspólnoty, szczególnie zaś działania na skalę ponadnarodową, obejmujące międzynarodowe zorganizowane sieci nadużyć finansowych w dwóch lub w większej liczbie Państw Członkowskich, można będzie zwalczać i skutecznie im zapobiegać, jeśli informacje o charakterze statystycznym lub ogólnym będą analizowane i poddawane ocenie w zakresie ryzyka na poziomie wspólnotowym, z wykorzystaniem zdobytych informacji i możliwości dokonywania ogólnej analizy ryzyka przez Komisję oraz szczegółowej analizy przez OLAF.

(9)

Walka z nadużyciami finansowymi i innymi działaniami niezgodnymi z prawem na szkodę interesów finansowych Wspólnoty wymaga prowadzenia spójnych działań uzupełniających; z tego względu powinna istnieć możliwość wykorzystania informacji zebranych lub przekazywanych przez Komisję jako materiału dowodowego w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

(10)

W interesie pomyślnej współpracy pomiędzy właściwymi organami Państw Członkowskich proces wymiany informacji powinien być zorganizowany zgodnie z zasadami poufności, gdzie informacja objęta jest tajemnicą zawodową, przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że przetwarzanie danych osobowych zgodnie z nowymi przepisami będzie przebiegało zgodnie z zasadami odpowiedniej ochrony danych.

(11)

Odpowiednio uwzględnić należy zasady ochrony danych obowiązujące instytucje Wspólnoty, określone w art. 286 Traktatu oraz rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (6), jak również zasady obowiązujące Państwa Członkowskie na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (7).

(12)

Środki niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia zostaną przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustalającą procedury wykorzystywania uprawnień wykonawczych nadanych Komisji (8).

(13)

Ponieważ cele zamierzonego działania, tzn. walka z nadużyciami finansowymi i innymi działaniami niezgodnymi z prawem mającymi wpływ na interes finansowy Wspólnoty, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, a z uwagi na skalę i skutki takiego działania mogą zostać lepiej zrealizowane na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć stosowne środki, zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tymże artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia zamierzonych celów.

(14)

Niniejsze rozporządzenie respektuje prawa podstawowe i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot rozporządzenia

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy prawne wzajemnej współpracy administracyjnej i wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami Państw Członkowskich oraz pomiędzy tymi organami a Komisją w celu zapewnienia jednakowej i skutecznej ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed nadużyciami finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem.

Artykuł 2

Zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się w przypadku nadużyć finansowych oraz wszelkich innych działań mających wpływ na interesy finansowe Wspólnoty i mających szczególne znaczenie na poziomie Wspólnoty.

Dotyczy to również przypadków, kiedy niezgodne z prawem działania mają miejsce częściowo lub w całości w państwach nienależących do Wspólnoty.

Właściwe organy Państw Członkowskich mogą również wymieniać informacje oraz zapewniać pomoc, zgodnie z treścią niniejszego rozporządzenia, jeśli uznają taką wymianę i pomoc na szczeblu Wspólnoty za środki niezbędne do przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym działaniom niezgodnym z prawem mającym wpływ na interesy finansowe Wspólnoty.

2.   Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania w zakresie, w jakim prawo wspólnotowe przewiduje bardziej szczegółową współpracę pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz pomiędzy Państwami Członkowskimi a Komisją lub przewiduje szerszy dostęp do informacji ze strony Komisji.

W szczególności niniejsze rozporządzenie nie wpływa na stosowanie rozporządzenia (WE) nr 515/97 oraz na współpracę pomiędzy Państwami Członkowskimi na mocy rozporządzenia (WE) nr 1798/2003.

3.   Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1073/1999.

4.   Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na stosowanie krajowego prawa karnego ani zasad współpracy wzajemnej w zakresie spraw karnych, ani też na krajowy wymiar sprawiedliwości.

5.   Obowiązek udzielenia pomocy przewidziany w niniejszym rozporządzeniu nie obejmuje dostarczania informacji lub dokumentów otrzymanych przez właściwe organy administracyjne, działające na mocy upoważnienia organów sądowych lub na ich żądanie.

Jednakże w przypadku wniosków o pomoc takie informacje i dokumenty są dostarczane po wyrażeniu zgody przez organ sądowy, którego opinii należy zasięgnąć w tej kwestii.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1.

„nadużycie” oznacza nadużycie finansowe lub jakiekolwiek inne działanie niezgodne z prawem o szczególnym znaczeniu na poziomie Wspólnoty, naruszające interesy finansowe Wspólnoty, w szczególności zaś:

a)

jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania działania przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym naruszenie warunków umów zawartych na mocy przepisów prawa wspólnotowego przy wykorzystaniu zarówno bezpośredniego jak i pośredniego finansowania przez Wspólnotę , które skutkowały lub będą skutkowały szkodą dla budżetu ogólnego Wspólnoty lub dla budżetów zarządzanych przez Wspólnotę, przez ograniczenie lub utratę wpływów pochodzących z zasobów własnych, ściąganych bezpośrednio na rzecz Wspólnoty, albo przez nieuzasadnioną pozycję w wydatkach;

b)

jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa dotyczących podatku od wartości dodanej (VAT), o którym mowa w dyrektywie 77/388/EWG (9), które skutkowało lub będzie skutkowało zmniejszeniem zasobów własnych Wspólnoty, o których mowa w rozporządzeniu (EWG, Euratom) nr 1553/89 (10);

c)

pranie brudnych pieniędzy w rozumieniu art. 1 lit. c) dyrektywy 91/308/EWG (11), w odniesieniu do zysków osiągniętych z naruszenia, o którym mowa w lit. a) i b);

2.

„nadużycia mające szczególne znaczenie na poziomie Wspólnoty” oznaczają nadużycia:

a)

z których wynikły lub wynikną konsekwencje dla innych Państw Członkowskich lub przypadki, gdy istnieją faktyczne powiązania pomiędzy operacjami przeprowadzanymi w różnych Państwach Członkowskich lub w przypadkach wydatków Wspólnoty (bezpośrednich i pośrednich), do których nie odnoszą się przepisy szczególne dotyczące pomocy wzajemnej; oraz

b)

które zostały stwierdzone przez operacje, bez względu na to, czy zostały odkryte poprzez jedną lub kilka operacji i o których sądzi się, że mogą spowodować ogólną stratę finansową w zainteresowanych Państwach Członkowskich przekraczającą kwotę 500 000 EUR w obszarze VAT lub spowodować szkodę dla interesów finansowych Wspólnoty w kwocie minimum 100 000 EUR w innych przypadkach objętych zakresem niniejszego rozporządzenia. W przypadku prania brudnych pieniędzy wartość progową stosuje się do przestępstwa leżącego u podstaw takiego działania;

3.

„akty prawne odnoszące się do podatku VAT” oznaczają wszelkie przepisy wspólnotowe, którym podlega podatek od wartości dodanej, oraz przepisy ustawowe i wykonawcze przyjęte przez Państwa Członkowskie w celu dostosowania prawa wewnętrznego do tych przepisów prawa wspólnotowego;

4.

„organ wnioskujący” oznacza właściwy organ występujący z wnioskiem o udzielenie pomocy;

5.

„organ wezwany” oznacza właściwy organ, do którego zwrócono się z wnioskiem o udzielenie pomocy;

6.

„dochodzenie administracyjne” oznacza wszelkie działania związane z nadzorem i kontrolą oraz inne działania podejmowane przez właściwe organy w toku wykonywania obowiązków służbowych, mające na celu ustalenie, czy doszło do popełnienia nadużyć, z wyłączeniem działań podjętych na wniosek organu sądowego lub na mocy bezpośredniego nakazu takiego organu;

7.

„informacje finansowe” oznaczają informacje na temat podejrzanych transakcji otrzymane przez uprawnione krajowe punkty kontaktowe zgodnie z dyrektywą 91/308/EWG oraz inne informacje przydatne do prześledzenia transakcji finansowych powiązanych z nadużyciami objętymi zakresem niniejszego rozporządzenia;

8.

„właściwe organy” oznaczają organy krajowe lub wspólnotowe, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Wartości progowe określone w pkt. 2 lit. b) mogą zostać podniesione zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2.

Artykuł 4

Właściwe organy

1.   Współpraca na mocy niniejszego rozporządzenia będzie obejmowała następujące właściwe organy, działające w ramach przyznanych im uprawnień:

a)

organy Państw Członkowskich:

i)

bezpośrednio odpowiedzialne za zarządzanie środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu Wspólnoty i uprawnione do tego na mocy odnośnych przepisów prawa wspólnotowego oraz przepisów prawa krajowego; lub

ii)

mające obowiązek, na mocy obowiązujących krajowych przepisów prawa administracyjnego, zapobiegania nadużyciom finansowym i wszelkim innym działaniom niezgodnym z prawem mającym wpływ na interesy finansowe Wspólnoty oraz obowiązek ich zwalczania; lub

iii)

właściwe organy wymienione w rozporządzeniu (WE) nr 1798/2003, odpowiednie centralne biura łącznikowe i łącznikowe organy administracyjne wyznaczone zgodnie z tym rozporządzeniem inne organy kontroli skarbowej upoważnione do prowadzenia śledztw w zakresie nadużyć finansowych związanych z podatkiem VAT lub organy właściwe, o których mowa w dyrektywie 92/12/EWG (12), o ile zebrane informacje mogą stanowić dowód nadużyć finansowych związanych z podatkiem VAT — nie wyklucza to bezpośrednich kontaktów, wymiany informacji lub współpracy pomiędzy urzędnikami różnych Państw Członkowskich i organami wymienionymi w niniejszym artykule - lub

iv)

ustanowione przez Państwa Członkowskie jako „jednostki wymiany informacji finansowych” zgodnie z decyzją 2000/642/WSiSW (13) z zadaniem zbierania i analizowania informacji otrzymanych na mocy postanowień dyrektywy 91/308/EWG;

b)

Komisja, w tym (OLAF).

2.   Państwa Członkowskie podejmą wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić wymianę informacji pomiędzy ich właściwymi organami, niezależnie od zakresu ich kompetencji i statusu wewnętrznego, oraz pomiędzy tymi organami a Komisją.

3.     Komisja prowadzi stale aktualizowany i dostępny w Internecie wykaz wszystkich organów zaangażowanych w tę współpracę na mocy niniejszego rozporządzenia.

TYTUŁ II

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY

Rozdział I

Wzajemna pomoc administracyjna i wymiana informacji

Sekcja 1

Pomoc na żądanie

Artykuł 5

Pomoc na żądanie

1.   Właściwe organy udzielają sobie pomocy na żądanie w celu zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania. Na żądanie organu wnioskującego organ wezwany, w zakresie wymaganym do osiągnięcia celów wniosku i zgodnie z celami niniejszego rozporządzenia, przekazuje organowi wnioskującemu wszelkie informacje mogące mieć znaczenie dla wykrycia nadużyć i zapobieżenia im. Obejmują one informacje na temat operacji stanowiących nadużycia, jak również informacje finansowe dotyczące zarówno operacji leżących u podstaw nadużyć, jak i powiązanych z nimi osób fizycznych lub prawnych.

2.   W celu uzyskania żądanych informacji organ wezwany lub organ administracyjny, do którego przekazał on wniosek, postępuje w taki sam sposób, w jaki postępowałby, działając we własnej sprawie lub na żądanie innego organu we własnym Państwie Członkowskim.

3.   Organ wezwany udostępnia wszelkie informacje będące w jego posiadaniu lub uzyskane, dotyczące operacji lub transakcji, wykrytych lub planowanych, stanowiących nadużycia lub postrzeganych przez organ wnioskujący jako nadużycia lub, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące ustaleń wynikających z nadzoru specjalnego sprawowanego na mocy art. 6.

Organ wezwany dostarcza organowi wnioskującemu wszelkie zaświadczenia, dokumenty lub poświadczone odpisy dokumentów będących w jego posiadaniu lub przez niego uzyskanych. Dokumenty i wiadomości oryginalne są jednak dostarczane jedynie wtedy, gdy nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w Państwie Członkowskim, w którym organ wezwany ma swoją siedzibę.

4.   Do wniosków o pomoc i wymianę informacji dołączane jest krótkie oświadczenie dotyczące stanu faktycznego znanego organowi wnioskującemu.

5.   Jeżeli organ wnioskujący kieruje swój wniosek do organu, który nie jest uprawniony do udzielenia wnioskowanej pomocy, organ ten przekazuje wniosek organowi uprawnionemu.

Artykuł 6

Nadzór specjalny

Na żądanie organu wnioskującego, organ wezwany zapewni, w najszerszym możliwym zakresie, nadzór specjalny, lub zorganizuje taki nadzór w granicach swojego obszaru działania. Nadzór taki obejmie:

a)

osoby, a szczególnie ich przemieszczanie się, o ile istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że osoby te popełniają nadużycia,

b)

miejsca przechowywania towarów, o ile przechowywane są one w sposób, który daje podstawy do podejrzeń, że zostaną wykorzystane jako zaopatrzenie w operacjach stanowiących nadużycia,

c)

przemieszczanie towarów wskazanych jako przedmiot potencjalnych nadużyć,

d)

środki transportu i transakcje finansowe, o ile istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że wykorzystywane są one do popełniania nadużyć.

Artykuł 7

Dochodzenie administracyjne na żądanie

1.   Na żądanie organu wnioskującego organ wezwany przeprowadza dochodzenie administracyjne dotyczące operacji stanowiących nadużycie lub postrzeganych przez organ wnioskujący jako nadużycie lub organizuje przeprowadzenie takiego dochodzenia.

Organ wezwany lub organ administracyjny, do którego przekazał on wniosek, przeprowadza dochodzenie administracyjne w taki sam sposób, w jaki przeprowadziłby je, działając we własnej sprawie lub na żądanie innego organu własnego Państwa Członkowskiego. Organ wezwany zawiadamia organ wnioskujący o wynikach przeprowadzonego dochodzenia.

2.   Na mocy porozumienia pomiędzy organem wnioskującym i organem wezwanym urzędnicy wyznaczeni przez organ wnioskujący mogą uczestniczyć w dochodzeniu administracyjnym, o którym mowa w ust. 1.

Dochodzenia są zawsze prowadzone przez urzędników organu wezwanego. Urzędnicy organu wnioskującego nie mogą z własnej inicjatywy przejmować uprawnień do prowadzenia inspekcji nadanych urzędnikom reprezentującym organ wezwany. Mają oni jednak dostęp do tych samych miejsc i dokumentów za pośrednictwem urzędników wezwanego Państwa Członkowskiego, wyłącznie do celów prowadzonego dochodzenia administracyjnego.

3.   Jeśli przepisy krajowe dotyczące postępowania karnego zastrzegają prawo do pewnych działań urzędnikom specjalnie do tego wyznaczonym na mocy prawa krajowego, urzędnicy organu wnioskującego nie biorą udziału w takich działaniach. W żadnym wypadku nie uczestniczą oni w rewizjach lokali ani nie biorą udziału w formalnych przesłuchaniach osób na mocy przepisów prawa karnego.

Artykuł 8

Działania urzędników w innym Państwie Członkowskim lub w trakcie delegacji w Państwie Członkowskim

Na mocy porozumienia pomiędzy organem wnioskującym i organem wezwanym oraz zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez ten ostatni, urzędnicy upoważnieni przez organ wnioskujący mogą otrzymać pozwolenie na uzyskiwanie informacji dotyczących nadużyć z biur, w których wykonują swoje obowiązki organy administracyjne Państwa Członkowskiego siedziby organu wezwanego.

Informacje te muszą być wymagane przez organ wnioskujący i pochodzić z dokumentacji, do której mają dostęp urzędnicy zatrudnieni w tych biurach.

Urzędnicy organu wnioskującego są upoważnieni do sporządzania kopii takich dokumentów.

Artykuł 9

Pisemne pełnomocnictwo urzędników

Urzędnicy reprezentujący organ wnioskujący w innym Państwie Członkowskim lub w trakcie delegacji w innym Państwie Członkowskim, zgodnie z art. 7 i 8, muszą w każdym przypadku być w stanie przedstawić pisemne pełnomocnictwo stwierdzające ich tożsamość oraz oficjalnie pełnione funkcje.

Artykuł 10

Ograniczenie czasowe dotyczące udzielania pomocy i informacji

1.   Organ wezwany dostarcza pomoc i informacje, o których mowa w art. 5 i 7, w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż sześć tygodni po otrzymaniu wniosku. Jednakże jeśli organ wezwany posiada te informacje już w momencie otrzymania wniosku, okres na ich przekazanie wynosi cztery tygodnie.

2.   W szczególnych przypadkach organy wezwane i wnioskujące mogą ustalić ograniczenia czasowe inne niż przewidziane w ust. 1.

3.   Jeśli organ wezwany nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na wniosek w wyznaczonym terminie, bezzwłocznie informuje organ wnioskujący o przyczynach takiej niemożności oraz określa termin, w którym będzie w stanie udzielić takiej odpowiedzi.

Artykuł 11

Dane dotyczące VAT

1.   Do celów udzielenia pomocy operacyjnej i technicznej oraz w przypadkach, gdy niezbędne jest udzielenie pomocy organom właściwym Państw Członkowskich w zakresie wykrywania i badania nadużyć w rozumieniu art. 3 akapit pierwszy pkt 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia, Państwa Członkowskie przekazują bezzwłocznie Komisji następujące dane z ich baz danych , o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1798/2003:

numery identyfikacyjne VAT wydane przez Państwa Członkowskie otrzymujące informacje;

łączną wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dla osób posiadających numer identyfikacyjny VAT, dokonanych przez wszystkich operatorów posiadających numer identyfikacyjny VAT, którzy podają informacje.

Szczegółowe zasady takiego dostępu, w tym zasady dotyczące poufności i ochrony danych, jak również wykorzystywania informacji uzyskanych z baz danych Państw Członkowskich są ustalane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2.

2.   W zakresie, w jakim mogą one przekazać dowody na istnienie nadużyć w rozumieniu art. 3 akapit pierwszy pkt. 1 lit. b), organy Państw Członkowskich przekazują do wiadomości Komisji informacje zebrane na podstawie dyrektywy 92/12/EWG.

Sekcja II

Pomoc z własnej inicjatywy

Artykuł 12

Dostarczanie informacji dotyczących operacji i transakcji

1.   Właściwe organy Państw Członkowskich dostarczą Komisji, bez uprzedniego żądania z jej strony, wszelkie istotne informacje dotyczące operacji lub transakcji, które stanowią nadużycia lub noszą ich znamiona.

2.   Korzystając z odpowiedniego wsparcia technologicznego, Komisja analizuje dostarczone informacje i przekazuje Państwom Członkowskim odpowiednie wyniki analizy, celem udzielenia wsparcia technicznego i operacyjnego w zakresie wykrywania i badania nadużyć. Jeśli Komisja uzna, że nadużycia miały miejsce w jednym Państwie Członkowskim lub w większej liczbie Państw Członkowskich, informuje o tym zainteresowane Państwa Członkowskie.

3.   Obowiązek wymiany informacji finansowych pomiędzy Państwami Członkowskimi a Komisją z własnej inicjatywy ma zastosowanie niezależnie od tego, czy transakcja przeprowadzona została jako jedna operacja, czy w formie kilku operacji, między którymi można dostrzec związek.

4.   Zasady dotyczące poufności i ochrony danych przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2.

Artykuł 13

Specjalny nadzór bez żądania jego ustanowienia

Jeśli właściwe organy Państw Członkowskich uznają przydatność takich działań dla ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed nadużyciami, podejmują one następujące działania:

(a)

obejmują lub organizują specjalny nadzór, określony w art. 6,

(b)

przekazują do wiadomości Komisji, a w odpowiednich przypadkach właściwym organom zainteresowanych Państw Członkowskich wszelkie posiadane informacje, w szczególności raporty i inne dokumenty lub ich poświadczone kopie lub wypisy z tych dokumentów dotyczące operacji stanowiących nadużycie lub postrzeganych przez te organy jako działania przynoszące szkodę interesom finansowym Wspólnoty.

Artykuł 14

Przekazywanie informacji ogólnych

1.   Organy właściwe Państw Członkowskich, bezzwłocznie po uzyskaniu dostępu do takich informacji, przekazują do wiadomości Komisji ogólne informacje dotyczące nowych sposobów, środków, metod i praktyk stosowanych w procesie popełniania nadużyć, jak również informacje na temat wykrywania nadużyć i zapobiegania im, co może przyczynić się do zlikwidowania luk prawnych dotyczących nadużyć finansowych w odnośnych aktach prawnych.

2.   Komisja przekazuje do wiadomości właściwych organów w każdym Państwie Członkowskim wszelkie informacje, które umożliwiłyby im zapobieżenie nadużyciom oraz egzekwowanie odpowiednich przepisów prawa, bezzwłocznie po uzyskaniu dostępu do takich informacji

Rozdział 2

Wykorzystanie informacji

Artykuł 15

Wykorzystanie informacji jako dowodu

Ustalenia, certyfikaty, informacje, dokumenty, poświadczone odpisy oraz dane przekazane do wiadomości właściwego organu w toku czynności związanych z dostarczaniem pomocy przewidzianej w art. 5, 6, 7 i 12 stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniach administracyjnych lub karnych w każdym Państwie Członkowskim, w taki sam sposób, jak gdyby zostały uzyskane w Państwie Członkowskim, w którym toczy się postępowanie.

Artykuł 16

Wymiana informacji

Dopuszcza się wymianę informacji uzyskanych na mocy niniejszego rozporządzenia, jak również na mocy innych przepisów prawa wspólnotowego, pomiędzy Komisją i innymi organami właściwymi, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i do celów niniejszego rozporządzenia, w zakresie, w jakim taka wymiana jest zgodna z przepisami prawa wspólnotowego, na mocy których uzyskano takie informacje.

Artykuł 17

Działania uzupełniające

Organy właściwe Państw Członkowskich powiadamiają Komisję o każdej istotnej aktualizacji informacji przekazanych do wiadomości Komisji oraz o dochodzeniach administracyjnych prowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia, szczególnie o wszczętych postępowaniach administracyjnych lub sądowych, o ile jest to zgodne z krajowym prawem karnym.

Artykuł 18

Zasady poufności i ochrona danych

1.   Informacje przekazane lub uzyskane w jakiejkolwiek formie na mocy niniejszego rozporządzenia są objęte tajemnicą zawodową i podlegają ochronie w taki sam sposób, w jaki podobne informacje są chronione na mocy prawa krajowego Państwa Członkowskiego, które je otrzymało, oraz na mocy odpowiednich przepisów stosujących się do instytucji i organów Wspólnoty.

Niedopuszczalne jest przekazywanie treści takich informacji osobom lub organom innym niż działające w obrębie instytucji Wspólnoty lub w Państwach Członkowskich, dla których taka wiedza jest niezbędna do wykonywania obowiązków służbowych. Niedopuszczalne jest również wykorzystywanie takich informacji do celów innych niż zapewnienie skutecznej ochrony interesów finansowych Wspólnoty.

2.   Komisja i Państwa Członkowskie gwarantują, w trakcie przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, że zapisy prawa wspólnotowego i prawa krajowego dotyczące ochrony danych, w szczególności określone w dyrektywie 95/46/WE i — tam gdzie ma to zastosowanie — w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001, będą przestrzegane.

Przed przyjęciem środków wykonawczych przewidzianych w art. 11 ust. 1 akapit drugi, art. 12 ust. 4 i art. 24, przeprowadzane są konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

Artykuł 19

Stosunki z państwami trzecimi

1.   Informacje uzyskane przez Państwo Członkowskie lub Komisję od państwa trzeciego i wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia są przekazywane do wiadomości właściwych organów Państwa Członkowskiego lub Komisji, o ile umożliwią one tym organom zapobieganie nadużyciom lub przeciwdziałanie im.

2.   Pod warunkiem że zainteresowane państwo trzecie podjęło prawne zobowiązanie, że udzieli pomocy wymaganej do zebrania dowodów odnośnie do bezprawnego charakteru operacji, o których sądzi się, że stanowią nadużycie, dopuszczalne jest przekazanie takiemu państwu trzeciemu informacji uzyskanych na mocy niniejszego rozporządzenia w drodze uzgodnionego działania, z zastrzeżeniem porozumienia pomiędzy organami właściwymi dostarczającymi dane, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, z art. 25 i 26 dyrektywy 95/46/WE i, tam gdzie ma to zastosowanie, z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

3.     W tym zakresie OLAF pełni funkcję koordynatora.

Artykuł 20

Dokonywanie analizy ryzyka przez Komisję

Komisja może wykorzystać informacje o charakterze ogólnym lub operacyjnym przekazane do jej wiadomości przez Państwa Członkowskie na mocy niniejszego rozporządzenia do opracowania strategicznych i taktycznych ocen ryzyka, z wykorzystaniem odpowiedniego wsparcia informatycznego, w wyniku czego będą sporządzane raporty oparte na zdobytych informacjach oraz ostrzeżenia mające na celu podniesienie świadomości w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń, a tym samym zwiększenie skuteczności odpowiednich reakcji operacyjnych ze strony właściwych organów krajowych i Komisji, w ramach jej kompetencji.

Artykuł 21

Zmiana istniejących przepisów

Komisja przedstawia niezbędne propozycje dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 oraz decyzji 2000/642/WSiSW.

TYTUŁ III

ODZYSKIWANIE

Artykuł 22

Zwiększenie możliwości odzyskania korzyści uzyskanych niezgodnie z prawem i obowiązek udostępniania informacji

1.     W celu ułatwienia odzyskania należności pochodzących z nadużyć, jak określono w art. 3 akapit pierwszy pkt 1, instytucje i osoby, o których mowa w art. 2a dyrektywy 91/308/EWG, udostępniają na życzenie odpowiednich władz Państw Członkowskich, na wniosek i zgodnie z ust. 2, wszystkie istotne informacje finansowe, które umożliwiają tym władzom zastosowanie środków przewidzianych w art. 23.

2.     Do wniosków, o których mowa w ust. 1, dołącza się oświadczenia przedstawiające w zarysie istotne fakty znane władzy składającej wniosek lub Komisji oraz powody, na których oparte jest poważne podejrzenie. Zainteresowane instytucje kredytowe i/lub instytucje finansowe zapewniają poufność tej informacji.

Art. 23

Środki służące odzyskiwaniu

1.     W celu zapewnienia skutecznego odzyskiwania, Państwa Członkowskie przejmują i zamrażają, w razie konieczności po uzyskaniu zgody organów wymiaru sprawiedliwości, korzyści osiągnięte niezgodnie z prawem ze szkodą dla interesów finansowych Wspólnoty. Przepis ten stosuje się do wszelkich nadużyć dotyczących kwot powyżej 50 000 EUR lub mienia, o którym mowa w art. 1, pkt D dyrektywy 91/308/EWG, którego wartość odpowiada kwocie tych nadużyć.

2.     Środki opisane w ust. 1 mogą być zastosowane wobec osób prawnych lub fizycznych, które popełniły, bądź są podejrzane o popełnienie nadużycia lub które przyczyniły się, bądź są podejrzane o przyczynienie się do popełnienia nadużycia. Środki te mogą zostać również zastosowane wobec osoby fizycznej lub prawnej, która odniosła korzyść z nadużycia.

TYTUŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 24

Przepisy wykonawcze

Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące wzajemnej pomocy i wymiany informacji określonych w rozdziale 1 tytułu II, przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2.

Poza sprawami wskazanymi w art.11 ust. 1 akapit drugi oraz w art. 12 ust. 4 przepisy te mogą dotyczyć w szczególności:

(a)

nadużyć w rozumieniu art. 3 akapit pierwszy pkt 1 lit. b),

(b)

nadużyć w rozumieniu art. 3 akapit pierwszy pkt 1 lit. c),

(c)

nadużyć w sektorze funduszy strukturalnych.

Artykuł 25

Komitet

1.   Komisję w jej działaniach wspiera Komitet ustanowiony na mocy art. 43 rozporządzenia (WE) nr 515/97.

2.   Przy powoływaniu się na niniejszy ustęp, zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem zapisów jej art. 8.

Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, wynosi trzy miesiące.

Artykuł 26

Sprawozdanie oceniające

Co trzy lata, licząc od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 27

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 301 z 7.12.2004, str. 4.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2005 r.

(3)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.

(4)  Dz.U. L 82 z 22.3.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

(5)  Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).

(6)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

(7)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(8)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(9)  Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowychwspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

(10)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 155 z 7.6.1989, str. 9). Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

(11)  Dyrektywa Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r.w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy (Dz.U. L 166 z 28.6.1991, str. 77). Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2001/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 76).

(12)  Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania ( Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1 ). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/106/WE (Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 30).

(13)  Decyzja Rady 2000/642/WSiSW z dnia 17 października 2000 r. dotycząca uzgodnień w sprawie współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego Państw Członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji (Dz.U. L 271 z 24.10.2000, str. 4).

P6_TA(2005)0256

Dostęp do pomocy zagranicznej Wspólnoty ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty (COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004) 0313) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 179 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0032/2004),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0182/2005);

1.

zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do projektu lub też zastąpienia go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2004)0099

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 czerwca 2005 r w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 179 i 181A,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w artykule 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Praktyka bezpośredniego lub pośredniego wiązania udzielanej pomocy z zakupem towarów i usług za środki otrzymane w ramach tej pomocy w kraju ofiarodawcy pomocy zmniejsza jej skuteczność i jest niezgodna z polityką popierania rozwoju w krajach biednych. Odejście od wiązania pomocy nie powinno być traktowane jako cel sam w sobie, ale jako narzędzie dla wzbogacenia innych elementów walki z ubóstwem, takich jak własność, integracja regionalna i wzmacnianie potencjału , z naciskiem na wzmacnianie pozycji lokalnych i regionalnych dostawców towarów i usług w krajach rozwijających się.

(2)

W marcu 2001 r. Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/DAC) przyjął „Zalecenie dotyczące odejścia od wiązania oficjalnej pomocy rozwojowej dla krajów najmniej rozwiniętych” (3). Państwa Członkowskie przyjęły te zalecenia, a Komisja uznała ideę tego zalecenia za wytyczne dla pomocy wspólnotowej.

(3)

14 marca 2002 r. Rada ds. Ogólnych obradująca jednocześnie z Radą Europejską w Barcelonie przygotowując się do Międzynarodowej Konferencji na temat finansowania rozwoju, zwołanej na 18-22 marca 2002 r. w Monterrey, stwierdziła, że Unia Europejska (UE) będzie „wprowadzać z życie zalecenia DAC dotyczące niewiązania pomocy dla krajów najmniej rozwiniętych i kontynuować dyskusje na temat dalszego odchodzenia od wiązania pomocy bilateralnej. UE rozważy również podjęcie kroków zmierzających do dalszego odchodzenia od wiązania pomocy wspólnotowej, utrzymując jednocześnie istniejący system preferencji cenowych w ramach UE-AKP”.

(4)

18 listopada 2002 r. Komisja przyjęła komunikat do Parlamentu Europejskiego i do Rady zatytułowany „Odejście od wiązania: czynnik zwiększający skuteczność pomocy”. Komunikat ten przedstawiał poglądy Komisji w tej sprawie, a także możliwe opcje wprowadzania w życie wspomnianego wyżej zobowiązania barcelońskiego w ramach systemu pomocy UE.

(5)

We Wnioskach dotyczących odejścia od wiązania pomocy z dnia20 maja 2003 r. Rada podkreśliła konieczność dalszego odchodzenia od wiązania pomocy wspólnotowej. Zgodziła się na warunki przedstawione we wspomnianym wyżej komunikacie i zdecydowała się na wybór proponowanych opcji.

(6)

W dniu4 września 2003 r.Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie powyższego komunikatu Komisji  (4) odnotowana została potrzeba dalszego odejścia od wiązania pomocy wspólnotowej. W rezolucji tej poparte zostały warunki określone w tym komunikacie i wyrażono zgodę na zaproponowane opcje. Podkreślono potrzebę dalszej dyskusji zmierzającej do większego ograniczenia wiązania pomocy w oparciu o dalsze badania i udokumentowane propozycje oraz dobitnie wezwano do jasnego preferowania współpracy lokalnej i regionalnej, przy jednoczesnym nadaniu priorytetu w ustalonej kolejności dostawcom z państwa przyjmującego, sąsiednich państw rozwijających się oraz innych państw rozwijających się, w celu wsparcia wysiłków krajów otrzymujących pomoc nakierowanych na wzmocnienie produkcji własnej na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym i rodzinnym, a także działań zmierzających do poprawy dostępności i dostępu do środków spożywczych oraz podstawowych usług odpowiadających miejscowym zwyczajom i systemom produkcji oraz handlu.

(7)

Dla określenia dostępu do wspólnotowej pomocy zagranicznej należy zwrócić uwagę na kilka elementów. Kryteria kwalifikujące określające dostęp osób są zawarte w artykule 3. Reguły określające angażowanie ekspertów i pochodzenie towarów i materiałów nabywanych przez osoby kwalifikujące się są zawarte w artykułach odpowiednio 4 i 5. Definicja i warunki wprowadzania w życie zasady wzajemności są zawarte w artykule 6. Odstępstwa i ich zastosowanie są określone w artykule 7. Przepisy szczególne dotyczące operacji finansowanych przez organizacje międzynarodowe lub organizacje regionalne, lub współfinansowane przez państwa trzecie, są określone w artykule 8. Przepisy szczególne dotyczące pomocy humanitarnej są określone w artykule 9.

(8)

Dostęp do wspólnotowej pomocy zagranicznej jest określony w podstawowych aktach regulujących pomoc zagraniczną, wraz z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich  (5) („rozporządzenie finansowe”). Zmiany dokonane przez to rozporządzenie w dostępie do pomocy wspólnotowej wymagają zmian we wszystkich tych aktach prawnych. Wszystkie zmiany wszystkich podstawowych aktów prawnych mających tu zastosowanie są wykazane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(9)

Przy udzielaniu zamówień w oparciu o instrumenty wspólnotowe, szczególną uwagę należy zwrócić na poszanowanie międzynarodowych ustaleń z zakresu podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), np. konwencji dotyczących prawa zrzeszania się i rozwiązywania sporów zbiorowych, zniesienia pracy przymusowej, eliminacji dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, a także eliminowania najgorszych form pracy dzieci.

(10)

Przy udzielaniu zamówień w oparciu o instrumenty wspólnotowe, szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie następujących międzynarodowych konwencji z zakresu ochrony środowiska: Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej z 1992 r., Protokół z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym z 2000 r. oraz Protokół z Kioto do Konwencji Ramowej ONZ w sprawie zmian klimatu z 1997 r.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie ustala zasady dostępu przez zainteresowane strony do instrumentów pomocy zagranicznej Wspólnoty finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej i wymienionych w załączniku I.

Artykuł 2

Definicja

Dla interpretacji terminów używanych w niniejszym rozporządzeniu, należy się odnieść do rozporządzenia finansowego i do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. (6) ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego.

Artykuł 3

Kryteria kwalifikujące

1.   Udział w procedurach przetargowych lub w przyznawaniu umów z dotacji finansowanych w ramach instrumentu wspólnotowego jest otwarty dla wszystkich osób prawnych mających siedzibę w Państwach Członkowskich Wspólnoty Europejskiej lub mających siedzibę w oficjalnych krajach kandydujących, uznanych za takie przez Wspólnotę Europejską, lub obywateli Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.   Udział w procedurach przetargowych lub w przyznawaniu umów z dotacji finansowanych w ramach instrumentów wspólnotowych o zasięgu tematycznym, zgodnie z definicją zawartą w części A załącznika I jest otwarty dla wszystkich osób prawnych będących obywatelami krajów rozwijających się, zgodnie z listą Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/DAC) zawartą w załączniku II, a ponadto dla tych osób prawnych, które kwalifikują się na podstawie odpowiedniego instrumentu.

3.   Udział w procedurach przetargowych lub w przyznawaniu umów z dotacji finansowanych w ramach instrumentów wspólnotowych o zasięgu geograficznym, określonych w części B załącznika I jest otwarty dla wszystkich osób prawnych będących obywatelami krajów rozwijających się, zgodnie z listą OECD/DAC zawartą w załączniku II, i które są wyraźnie wymienione jako kwalifikujące się, a ponadto dla tych osób prawnych, które są już określone jako kwalifikujące się na podstawie odpowiedniego instrumentu.

4.   Udział w procedurach przetargowych lub w przyznawaniu umów z dotacji finansowanych w ramach instrumentów wspólnotowych jest otwarty dla wszystkich osób prawnych będących obywatelami wszystkich pozostałych krajów poza wymienionymi w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, pod warunkiem, że na podstawie artykułu 6 został ustalony wzajemny dostęp do ich pomocy zagranicznej.

5.    Udział w procedurach przetargowych lub w przyznawaniu umów z dotacji finansowanych w ramach instrumentów wspólnotowych jest otwarty dla organizacji międzynarodowych.

6.   Powyższe nie wyklucza kategorii organizacji, które mogą zostać zakwalifikowane do jakiejkolwiek umowy, oraz nie ma wpływu na przepisy stanowiące odstępstwo, przewidziane w artykule 114 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

Artykuł 4

Eksperci

Wszyscy eksperci zaangażowani przez oferentów określonych w art. 3 i 8 nie podlegają żadnym ograniczeniom w kwestii obywatelstwa. Niniejszy artykuł nie stanowi uszczerbku dla wymogów jakościowych i finansowych określonych w przepisach wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych.

Artykuł 5

Reguły pochodzenia

Wszelkie dostawy i materiały zakupione w ramach umowy finansowanej z instrumentów Wspólnoty muszą pochodzić ze Wspólnoty lub kraju kwalifikującego się na podstawie artykułów 3 i 7 niniejszego rozporządzenia. Dla celów niniejszego rozporządzenia pojęcie„pochodzenie” jest określone w odpowiednich przepisach Wspólnoty dotyczących pochodzenia dla potrzeb organów celnych.

Artykuł 6

Wzajemność wobec państw trzecich

1.   Wzajemny dostęp do pomocy zagranicznej Wspólnoty winien zostać zapewniony krajowi, który spełnia warunki artykułu 3 ust. 4, ilekroć taki kraj zapewni kwalifikowanie się na równych zasadach Państwom Członkowskim Unii Europejskiej i zainteresowanemu krajowi otrzymującemu pomoc.

2.   Zapewnienie wzajemnego dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty winno być oparte na porównaniu między UE a innymi darczyńcami i powinno mieć miejsce na poziomie sektorowym , zgodnie z kategoriami określonymi przez OECD/DAC, lub krajowym, zarówno jeśli dany kraj jest dawcą, jak też odbiorcą pomocy. Decyzja o przyznaniu takiej wzajemności krajowi darczyńcy powinna być oparta na przejrzystości, spójności i proporcjonalności pomocy przyznawanej przez tego darczyńcę, zarówno pod względem jakości, jak i wielkości pomocy.

3.   Wzajemny dostęp do pomocy zagranicznej Wspólnoty powinien zostać ustalony na podstawie konkretnej decyzji dotyczącej danego kraju lub danej grupy regionalnej krajów. Taka decyzja powinna zostać przyjęta zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (7) na podstawie procedur dotyczących danego instrumentu i przez odpowiedni komitet odpowiedzialny za ten instrument. Prawo Parlamentu Europejskiego do regularnego otrzymywania informacji, stosownie do postanowień art. 7 ust. 3 tej decyzji, powinno być w pełni przestrzegane. Taka decyzja powinna obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku.

4.   Wzajemny dostęp do pomocy zagranicznej Wspólnoty w krajach najmniej rozwiniętych określonych w Załączniku II zostanie automatycznie przyznany państwom trzecim wymienionym w Załączniku III .

5.   Kraje otrzymujące pomoc będą konsultowane w drodze procedury opisanej w ustępach 1, 2 i 3 .

Artykuł 7

Odstępstwa od kryteriów kwalifikujących i reguł pochodzenia

1.   W należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach Komisja może rozszerzyć uprawnienia na osoby prawne z państw niekwalifikujących się na podstawie artykułu 3.

2.   W należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach, Komisja może zezwolić na zakup dostaw i materiałów pochodzących z krajów niekwalifikujących się na podstawie artykułu 3.

3.   Odstępstwa na podstawie ustępów 1 i 2 mogą być uzasadnione niedostępnością towarów i usług na rynkach krajów, o których jest mowa, koniecznością natychmiastowego działania lub tym, że stosowanie kryteriów kwalifikacji uniemożliwiłoby realizację projektu, programu lub działania, lub znacznie utrudniłoby ich realizację.

Artykuł 8

Operacje, w których biorą udział instytucje międzynarodowe lub współfinansowanie

1.   We wszystkich przypadkach, gdy fundusze Wspólnoty są wykorzystywane w operacjach wdrażanych przez organizacje międzynarodowe, uczestnictwo w odpowiednich procedurach zawierania umów powinno być otwarte dla wszystkich osób prawnych, które kwalifikują się na podstawie artykułu 3, a także dla wszystkich osób prawnych, które kwalifikują się zgodnie z regulaminem takiej organizacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie równego dostępu wszystkim dawcom. Takie same reguły dotyczą dostaw , materiałów i ekspertów .

2.   We wszystkich przypadkach, gdy fundusze Wspólnoty są wykorzystywane w operacjach współfinansowanych przez państwo trzecie, pod warunkiem zapewnienia wzajemności zgodnie z artykułem 6, lub przez organizację regionalną, albo Państwo Członkowskie , uczestnictwo w odpowiednich procedurach zawierania umów winno być otwarte dla wszystkich osób prawnych, które kwalifikują się na podstawie artykułu 3, a także dla wszystkich osób prawnych kwalifikujących się na mocy przepisów tego państwa trzeciego, organizacji regionalnej lub Państwa Członkowskiego . Takie same reguły dotyczą dostaw towarów , materiałów i ekspertów .

3.     W odniesieniu do operacji pomocy żywnościowej zastosowanie niniejszego artykułu ograniczone jest do operacji nagłych.

Artykuł 9

Pomoc humanitarna i organizacje pozarządowe

1.   Postanowienia niniejszego artykułu 3 nie dotyczą kryteriów kwalifikacji ustalonych dla wyboru beneficjentów dotacji w przypadku pomocy humanitarnej, w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie pomocy humanitarnej (8) , a także w przypadku pomocy dostarczanej bezpośrednio przez organizacje pozarządowe w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1658/98 z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie współfinansowania działań wraz z europejskimi pozarządowymi organizacjami ds. rozwoju w dziedzinach dotyczących krajów rozwijających się (9) .

2.   Beneficjenci tych dotacji winni stosować zasady ustalone w niniejszym rozporządzeniu, kiedy prowadzenie akcji humanitarnej przy wykorzystaniu środków pomocowych i dostarczenie pomocy bezpośrednio przez organizacje pozarządowe w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1658/98 wymaga udzielenia zamówienia publicznego.

Artykuł 10

Poszanowanie zasad podstawowych i wzmacnianie rynków lokalnych

1.     W celu przyspieszenia wykorzeniania ubóstwa za pomocą propagowania lokalnych możliwości rozwoju oraz działań rynkowych i nabywczych szczególną uwagę należy zwrócić na przetargi na poziomie lokalnym i regionalnym w krajach partnerskich.

2.     Oferenci, którym udzielono zamówienia powinni przestrzegać międzynarodowych ustaleń z zakresu podstawowych standardów pracy, np. podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy(MOP), konwencji dotyczącej prawa zrzeszania się i rozwiązywania sporów zbiorowych, zniesienia pracy przymusowej, eliminacji dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, a także eliminowania najgorszych form pracy dzieci.

3.     Dostęp krajów rozwijających się do pomocy zagranicznej Wspólnoty powinien być umożliwiany poprzez każdą stosowną pomoc techniczną.

Artykuł 11

Wykonanie rozporządzenia

Niniejsze rozporządzenie zmienia i reguluje odpowiednie części wszystkich istniejących instrumentów wspólnotowych wymienionych w załączniku I. Komisja będzie od czasu do czasu zmieniać załączniki II-IV do niniejszego rozporządzenia celem uwzględnienia jakichkolwiek zmian wprowadzonych w tekstach OECD.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący


(1)   Dz.U.C 157 z 28.6.2005, str. 99.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2005 r.

(3)  Raport OECD/DAC za rok 2001, 2002, Tom 3, Nr 1, str. 46.

(4)   Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, str. 474.

(5)   Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(6)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1 .

(7)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(8)  Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(9)  Dz.U. L 213 z 30.7.1998, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

ZAŁĄCZNIK I

W wymienionych niżej instrumentach Wspólnoty wprowadza się następujące zmiany:

CZĘŚĆ A. Instrumenty Wspólnoty o zakresie tematycznym

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1568/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie pomocy w zwalczaniu chorób związanych z ubóstwem (HIV/AIDS, gruźlicy i malarii) w krajach rozwijających się (1).

W artykule 5 ust. 3 dodaje się następujące zdanie: „Udział w procedurach zawierania umów za pośrednictwem organizacji międzynarodowych lub współfinansowanych przez państwo trzecie jest określony w rozporządzeniu (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty”.

Artykuł 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uprawnienie do udziału w procedurach przetargowych na podstawie niniejszego rozporządzenia określają reguły obywatelstwa i pochodzenia, a także odstępstwa od tych reguł, zawarte w rozporządzeniu (WE) nr .../2005 [w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty]”.

Artykuł 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Pochodzenie dostaw i materiałów zakupionych na podstawie niniejszego rozporządzenia określają reguły obywatelstwa i pochodzenia, a także odstępstwa od tych reguł, zawarte w rozporządzeniu (WE) nr .../2005 [w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty]5”.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1567/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie pomocy w odniesieniu do polityk oraz działań i praw dotyczących zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w krajach rozwijających się (2).

W artykule 5 ust. 3 dodaje się następujące zdanie: „Udział w procedurach zawierania umów za pośrednictwem organizacji międzynarodowych lub współfinansowanych przez państwo trzecie jest określony w rozporządzeniu (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty”.

Artykuł 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uprawnienie do udziału w procedurach przetargowych na podstawie niniejszego rozporządzenia określają reguły obywatelstwa i pochodzenia, a także odstępstwa od tych reguł, zawarte w rozporządzeniu (WE) nr .../2005 [w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty]”.

Artykuł 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Pochodzenie dostaw i materiałów zakupionych na podstawie niniejszego rozporządzenia określają reguły obywatelstwa i pochodzenia, a także odstępstwa od tych reguł zawarte w rozporządzeniu (WE) nr .../2005 [w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty]”.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1724/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 2001 r. dotyczące działań przeciwko minom przeciwpiechotnym w krajach rozwijających się (3).

Artykuł 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Uprawnienie do udziału w procedurach przetargowych na podstawie niniejszego rozporządzenia określają reguły obywatelstwa i pochodzenia, a także odstępstwa od tych reguł, zawarte w rozporządzeniu (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty”.

W artykule 8 ust. 2 dodaje się następujące zdanie: „Udział w procedurach zawierania umów za pośrednictwem organizacji międzynarodowych lub współfinansowanych przez państwo trzecie jest określony w rozporządzeniu (WE) nr .../2005 [w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty]”.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1725/2001 Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 23 lipca 2001 w sprawie środków podejmowanych w zakresie zwalczania min przeciwpiechotnych w państwach trzecich innych niż kraje rozwijające się (4).

W artykule 4 ust. 2 dodaje się następujące zdanie: „Uprawnienie do udziału w procedurach przetargowych na podstawie niniejszego rozporządzenia określają reguły obywatelstwa i pochodzenia, a także odstępstwa od tych reguł, zawarte w rozporządzeniu (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty”.

W artykule 7 ust. 3 dodaje się następujące zdanie: „Udział w procedurach zawierania umów za pośrednictwem organizacji międzynarodowych lub współfinansowanych przez państwo trzecie jest określony w rozporządzeniu (WE) nr .../2005 [w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty]”.