ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 124E

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
25 maja 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Parlament Europejski

 

Poniedziałek, 6 czerwca 2005 r.

2006/C 124E/1

PROTOKÓŁ

1

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Wznowienie sesji

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Oświadczenie Przewodniczącego

Skład Parlamentu

Skład grup politycznych

Wniosek o wotum nieufności dla Komisji

Składanie dokumentów

Teksty porozumień przekazane przez Radę

Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Porządek obrad

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Transeuropejskie sieci energetyczne ***I (debata)

Wydajność energii końcowej ***I (debata)

Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych (debata)

Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) ***I (debata)

Reasekuracja ***I (debata)

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW * (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

12

 

Wtorek, 7 czerwca 2005 r.

2006/C 124E/2

PROTOKÓŁ

13

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Składanie dokumentów

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (ogłoszenie propozycji zgłoszonych rezolucji)

Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Walka z teroryzmem (debata)

Głosowanie

Transeuropejskie sieci energetyczne ***I (głosowanie)

Wydajność energii końcowej ***I (głosowanie)

Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) ***I (głosowanie)

Reasekuracja ***I (głosowanie)

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW * (głosowanie)

Wymiana informacji w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych * (głosowanie)

Wymiana informacji i współpraca w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych * (głosowanie)

Zapobieganie, dochodzenie, wykrywanie i ściganie przestępczości i przestępstw, w tym terroryzmu * (głosowanie)

Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)

Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu (głosowanie)

Ataki terrorystyczne: zapobieganie, przygotowanie i odpowiedź (głosowanie)

Ochrona infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem (głosowanie)

Walka z finansowaniem terroryzmu (głosowanie)

Wymiana informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Skład komisji i delegacji

Wyzwania polityczne i środki budżetowe (2007-2013) (debata)

Tura pytań (pytania do Komisji)

Ochrona mniejszości i polityka zwalczania dyskryminacji w rozszerzonej Europie (debata)

Migracja legalna i nielegalna oraz integracja osób migrujących (debata)

Kontrola środków pieniężnych ***II (debata)

Wyroby objęte podatkiem akcyzowym * (debata)

Mobilność pacjentów i rozwój służby zdrowia (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

29

ZAŁĄCZNIK I

31

ZAŁĄCZNIK II

43

TEKSTY PRZYJĘTE

68

P6_TA(2005)0211Transeuropejskie sieci energetyczne ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zbiór wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzje nr 96/391/WE oraz nr 1229/2003/WE (COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wytyczne dla transeuropejskich linii energetycznych oraz uchylającej decyzję 96/391/WE i nr 1229/2003/WE

68

ZAŁĄCZNIK ITRANSEUROPEJSKIE SIECI ENERGETYCZNE

78

ZAŁĄCZNIK IITRANSEUROPEJSKIE SIECI ENERGETYCZNEDodatkowe kryteria dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania opisanych w art. 6 ust. 2

81

ZAŁĄCZNIK IIITRANSEUROPEJSKIE SIECI ENERGETYCZNEProjekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz ich specyfikacje, obecnie identyfikowane zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku II

85

P6_TA(2005)0212Wydajność energii końcowej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydajności energii końcowej oraz usług na rzecz wydajności energetycznej (COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydajności energii końcowej oraz usług na rzecz wydajności energetycznej

95

ZAŁĄCZNIK IMETODOLOGIA OBLICZANIA CELÓW W ZAKRESIE WYDAJNOŚCI KOŃCOWEJ

109

ZAŁĄCZNIK IIZAWARTOŚĆ ENERGII PIERWOTNEJ W WYBRANYCH PALIWACH DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO — TABELA PRZELICZENIOWA

109

ZAŁĄCZNIK IIIODPOWIEDNIE PROGRAMY WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ I INNE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ

110

ZAŁĄCZNIK IVWYTYCZNE DOTYCZĄCE POMIARÓW I WERYFIKACJI OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNYCH

112

ZAŁĄCZNIK V

115

P6_TA(2005)0213Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) (COM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0175Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/.../WE w sprawie ustanowienia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE)

116

ZAŁĄCZNIK IJEDNOSTKI TEMATYCZNE DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE W ART. 6 LIT. A), ART. 10 UST. 1 ORAZ ART. 11 LIT. A)

129

ZAŁĄCZNIK IIJEDNOSTKI TEMATYCZNE DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE W ART. 6 LIT. A), ART. 10 UST. 1 ORAZ ART. 11 LIT. B)

129

ZAŁĄCZNIK IIIJEDNOSTKI TEMATYCZNE DANYCH PRZESTRZENNYCH OKREŚLONE W ART. 6 LIT. B) ORAZ ART. 11 LIT. B)

130

P6_TA(2005)0214Reasekuracja ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reasekuracji i zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG i 92/49/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD))

132

P6_TC1-COD(2004)0097Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2005 r. celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG oraz dyrektyw 98/78/WE i 2002/83/WE

132

ZAŁĄCZNIK I

183

ZAŁĄCZNIK II

184

P6_TA(2005)0215Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFFROW *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216Wymiana informacji w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia decyzji ramowej Rady w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217Wymiana informacji i współpraca w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej wymiany informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych (15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowychRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich i zwalczania nadużyć finansowych (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmuZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie Planu Działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220Ataki terrorystyczne: zapobieganie, przygotowanie i odpowiedźZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie zapobiegania, przygotowania i odpowiedzi na ataki terrorystyczne (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221Ochrona infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmemZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie ochrony infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222Walka z finansowaniem terroryzmuZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie walki z finansowaniem terroryzmu (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223Wymiana informacji i współpraca w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznymZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie wymiany informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym (2005/2046(INI))

258

 

Środa, 8 czerwca 2005 r.

2006/C 124E/3

PROTOKÓŁ

262

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Przygotowanie Rady Europejskiej, w tym przyszłość Unii Europejskiej po referendach w sprawie Konstytucji Europejskiej (Bruksela, 16-17 czerwca 2005 r.) (debata)

Oficjalne powitanie

Skład grup politycznych

Głosowanie

Wotum nieufności dla Komisji (głosowanie)

Wyzwania polityczne i środki budżetowe (2007-2013) (głosowanie)

Kontrola środków pieniężnych ***II (głosowanie)

Wyroby objęte podatkiem akcyzowym * (głosowanie)

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (głosowanie)

Ochrona mniejszości i polityka zwalczania dyskryminacji w rozszerzonej Europie (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Reforma ONZ (debata)

Stosunki transatlantyckie (debata)

Sytuacja w Uzbekistanie (debata)

Porozumienie Komisja-Państwa Członkowskie / Philip Morris w zakresie zwalczania oszustw (debata)

Tura pytań (pytania do Rady)

Wzmocnienie nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych **I — Procedura nadmiernego deficytu * (debata)

Wzmacnianie konkurencyjności europejskiej (debata)

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w olejach-wypełniaczach i oponach ***I (debata)

Patent wspólnotowy (debata)

Porządek dzienny następnego posiedzenia

Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

273

ZAŁĄCZNIK I

275

ZAŁĄCZNIK II

288

TEKSTY PRZYJĘTE

373

P6_TA(2005)0224Wyzwania polityczne i środki budżetowe (2007-2013)Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013 (2004/2209(INI))

373

ZAŁĄCZNIKRamy finansowe 2007-2013

389

P6_TA(2005)0225Kontrola środków pieniężnych ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD))

390

P6_TC2-COD(2002)0132Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 8 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty

390

P6_TA(2005)0226Wyroby objęte podatkiem akcyzowym *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania (COM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i SprawiedliwościRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie postępów poczynionych w roku 2004 przy tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (art. 2 i 39 Traktatu o Unii Europejskiej)

398

P6_TA(2005)0228Ochrona mniejszości i polityka zwalczania dyskryminacji w rozszerzonej EuropieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony mniejszości i polityka walki z dyskryminacją w rozszerzonej Europie (2005/2008(INI))

405

 

Czwartek, 9 czerwca 2005 r.

2006/C 124E/4

PROTOKÓŁ

416

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Otwarcie posiedzenia

Skład grup politycznych

Składanie dokumentów

Przesunięcie środków

Zrównoważone wykorzystanie zasobów połowowych Morza Śródziemnego * (debata)

Międzynarodowy Program Ochrony Delfinów * (debata)

Integracja społeczna w nowych Państwach Członkowskich (debata)

Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Głosowanie

Międzynarodowy Program Ochrony Delfinów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wzmacnianie konkurencyjności europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wzmocnienie nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych **I (głosowanie)

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w olejach-wypełniaczach i oponach ***I (głosowanie)

Procedura nadmiernego deficytu * (głosowanie)

Zrównoważone wykorzystanie zasobów połowowych Morza Śródziemnego * (głosowanie)

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (CMR) (głosowanie)

Mobilność pacjentów i rozwój służby zdrowia (głosowanie)

Reforma ONZ (głosowanie)

Stosunki transatlantyckie (głosowanie)

Sytuacja w Uzbekistanie (głosowanie)

Wpływ zatrudnienia i wydajności pracy na wzrost gospodarczy (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Porządek dzienny następnej sesji miesięcznej

Integracja społeczna w nowych Państwach Członkowskich (ciąg dalszy debaty)

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

Głosowanie

Boliwia (głosowanie)

Wolność prasy w Algierii (głosowanie)

Azerbejdżan (głosowanie)

Integracja społeczna w nowych Państwach Członkowskich (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Korekty do głosowania

Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Skład Parlamentu (errata do protokołu z dnia 06.06.2005)

Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 51 Regulaminu)

Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Kalendarz następnych posiedzeń

Przerwa w obradach

LISTA OBECNOŚCI

433

ZAŁĄCZNIK I

435

ZAŁĄCZNIK II

454

TEKSTY PRZYJĘTE

507

P6_TA(2005)0229Międzynarodowy Program Ochrony Delfinów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie Międzynarodowego Programu Ochrony Delfinów (COM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS))

507

P6_TA(2005)0230Wzmacnianie konkurencyjności europejskiejRezolucja Palamentu Europejskiego Wzmacnianie konkurencyjności europejskiej: skutki przemian w przemyśle na politykę i rolę MŚP (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231Wzmocnienie nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych **IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w olejach-wypełniaczach i oponach ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w olejach-wypełniaczach i oponach (zmieniającej po raz dwudziesty siódmy dyrektywę Rady 76/769/EWG) (COM(2004)0098 — C5-0081/2004 — 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w olejach-wypełniaczach i oponach (zmieniającej po raz dwudziesty siódmy dyrektywę Rady 76/769/EWG)

521

ZAŁĄCZNIK

524

P6_TA(2005)0233Procedura nadmiernego deficytu *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (COM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234Zrównoważone wykorzystanie zasobów połowowych Morza Śródziemnego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków zarządzania dla zrównoważonego wykorzystania zasobów połowowych Morza Śródziemnego i zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 973/2001 (COM(2003)0589 — C5-0480/2003 — 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235Migracja legalna i nielegalna oraz integracja osób migrującychRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie powiązań między migracją legalną a nielegalną oraz integracji osób migrujących (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236Mobilność pacjentów i rozwój służby zdrowiaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie mobilności pacjentów i rozwoju służby zdrowia w Unii Europejskiej (2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237Reforma ONZRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych

549

P6_TA(2005)0238Stosunki TransatlantyckieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zapewnienia powodzenia nadchodzącego szczytu UE-USA w Waszyngtonie DC w dniu 20 czerwca 2005 r.

556

P6_TA(2005)0239Sytuacja w UzbekistanieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Uzbekistanu

560

P6_TA(2005)0240Wpływ zatrudnienia i wydajności pracy na wzrost gospodarczyRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zatrudnienia i wydajności pracy oraz ich wpływu na wzrost gospodarczy (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241BoliwiaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Boliwii

566

P6_TA(2005)0242Wolność prasy w AlgieriiRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wolności prasy w Algierii

567

P6_TA(2005)0243AzerbejdżanRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Azerbejdżanu

569

P6_TA(2005)0244Integracja społeczna w nowych Państwach CzłonkowskichRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie integracji społecznej w nowych Państwach Członkowskich (2004/2210(INI))

572

 

2006/C 124E/5

s17

PL

 


I Informacje

Parlament Europejski

Poniedziałek, 6 czerwca 2005 r.

25.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 124/1


PROTOKÓŁ

(2006/C 124 E/01)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

1.   Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:05.

2.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Korekty głosowań:

Dzień posiedzenia: 12.04.2005

Sprawozdanie: Glenys Kinnock — A6-0075/2005

rezolucja (całość)

przeciw: Zbigniew Zaleski

Dzień posiedzenia: 26.05.2005

Sprawozdanie: Philippe Morillon — A6-0113/2005

rezolucja (całość)

za: Henri Weber

Sprawozdanie: Adriana Poli Bortone — A6-0128/2005

poprawka 29

za: Hartmut Nassauer

poprawka 47

przeciw: Anders Samuelsen

poprawka 48

przeciw: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

poprawka 55

za: Henrik Dam Kristensen

poprawka 57

przeciw: Poul Nyrup Rasmussen

poprawka 58

przeciw: Poul Nyrup Rasmussen

poprawka 66

przeciw: Henrik Dam Kristensen

poprawka 69

przeciw: Henrik Dam Kristensen

poprawka 70

za: Henrik Dam Kristensen

poprawka 109

przeciw: Henrik Dam Kristensen

poprawka 101

za: Poul Nyrup Rasmussen

poprawka 99 (pierwsza część)

za: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Anders Samuelsen

poprawka 102 (pierwsza część)

za: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Samuelsen

poprawka 29

za: Markus Ferber, Othmar Karas, Hartmut Nassauer

przeciw: Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Johannes Voggenhuber

poprawka 104

za: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen, Henri Weber

poprawka 108

przeciw: Henrik Dam Kristensen

rezolucja (całość)

przeciw: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

Sprawozdanie: Cecilia Malmström — A6-0135/2005

poprawka 43

przeciw: Ole Christensen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen

poprawka 16 (pierwsza część)

przeciw: Britta Thomsen

poprawka 16 (druga część)

za: Poul Nyrup Rasmussen

rezolucja (całość)

przeciw: Henrik Dam Kristensen

Sprawozdanie: Robert Goebbels — A6-0150/2005

poprawka 6

przeciw: Henri Weber

poprawka 11 (druga część)

przeciw: Ole Christensen, Dan Jørgensen

rezolucja (całość)

przeciw: Henrik Dam Kristensen

wstrzymali się: Henri Weber

Sprawozdanie: Ria Oomen-Ruijten — A6-0142/2005

rezolucja (całość)

za: Othmar Karas

*

* *

Genowefa Grabowska poinformowała, iż była obecna na posiedzeniu w dniu 25.05.2005, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

3.   Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył krótkie oświadczenie, w którym poinformował, iż laureatka nagrody Sacharowa z 1991 r. Aung San Suu Kyi jest nadal przetrzymywana w areszcie domowym przez reżim birmański, który systematycznie łamie prawa człowieka. Ponawia wezwanie Parlamentu o uwolnienie Aung San Suu Kyi i jej współtowarzyszy oraz, w imieniu Parlamentu Europejskiego, kategorycznie potępia nadużycia popełniane przez reżim birmański.

4.   Skład Parlamentu

Na mocy dekretu prezydenta Republiki z dnia 2 czerwca 2005 r. Brice Hortefeux został mianowany członkiem rządu francuskiego.

Biorąc pod uwagę, iż, zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich stanowisko to jest niepołączalne z pełnieniem manadatu przedstawiciela Parlamentu Europejskiego, Parlament na mocy art. 4 ust. 4 Regulaminu PE stwierdza powstanie wakatu począwszy od dnia 02.06.2005, o czym informuje zainteresowanego posła.

5.   Skład grup politycznych

Giovanni Rivera został posłem niezrzeszonym, począwszy od dnia 06.06.2005.

6.   Wniosek o wotum nieufności dla Komisji

Przewodniczący ogłosił, że André Brie wycofał swój podpis z wniosku o wotum nieufności dla Komisji (lista sygnatariuszy: zobacz protokołu z dnia 12.05.2005)

Głosowanie odbędzie się w środę.

7.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1)

przez komisje parlamentarne

1.1)

sprawozdania:

Sprawozdanie w sprawie zatrudnienia i produktywności oraz ich wkładu we wzrost gospodarczy (2004/2188(INI)) — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: Juknevičienė Ona (A6-0109/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady wprowadzającego program odtworzenia zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS)) — Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Kristensen Henrik Dam (A6-0116/2005).

Sprawozdanie w sprawie integracji społecznej w nowych Państwach Członkowskich (2004/2210(INI)) — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: Őry Csaba (A6-0125/2005).

Sprawozdanie w sprawie mobilności pacjentów i zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia w Unii Europejskiej (2004/2148(INI)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Bowis John (A6-0129/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydajności energii końcowej oraz usług energetycznych (COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)) — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Rothe Mechtild (A6-0130/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zbiór wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzje nr 96/391/WE oraz nr 1229/2003/WE (COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)) — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Laperrouze Anne (A6-0134/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania (COM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Rosati Dariusz (A6-0138/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca: Schierhuber Agnes (A6-0145/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej reasekuracji i zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG i 92/49/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Skinner Peter (A6-0146/2005).

Sprawozdanie w sprawie „Wzmacniania konkurencyjności europejskiej: konsekwencji przemian w przemyśle na politykę i rolę MŚP” (2004/2154(INI)) — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Vlasto Dominique (A6-0148/2005).

Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich i zwalczania nadużyć finansowych (2004/2198(INI)) — Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bösch Herbert (A6-0151/2005).

Sprawozdanie w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013 (COM(2004/2209(INI)) — Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013

Sprawozdawca: Böge Reimer (A6-0153/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie Międzynarodowego Programu Ochrony Delfinów (COM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS)) — Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Freitas Duarte (A6-0157/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (COM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Karas Othmar (A6-0158/2005).

Sprawozdanie w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie walki z finansowaniem terroryzmu (2005/2065(INI)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Borghezio Mario (A6-0159/2005).

* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej wymiany informacji i współpracy w zakresie przestępstw terrorystycznych (COM(2004)0221 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Duquesne Antoine (A6-0160/2005).

Sprawozdanie w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie ochrony infrastruktur o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem (2005/2044(INI)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Lambrinidis Stavros (A6-0161/2005).

* Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Królestwa Szwecji w celu przyjęcia decyzji ramowej Rady w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Duquesne Antoine (A6-0162/2005).

Sprawozdanie w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady dotyczącego Planu Działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu (2004/2214(INI)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Díez González Rosa (A6-0164/2005).

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie wymiany informacji i współpracy w zakresie przestępstw związanych z terroryzmem (2005/2046(INI)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Duquesne Antoine (A6-0165/2005).

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie zapobiegania, przygotowania i odpowiedzi na ataki terrorystyczne (2005/2043(INI)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Mayor Oreja Jaime (A6-0166/2005).

**I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Karas Othmar (A6-0168/2005).

***I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego odszkodowania w przypadku niestosowania się do wymogów jakości ustalonych w kontrakcie na usługi przewozu towarów koleją (COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Zīle Roberts (A6-0171/2005).

* Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Republiki Francuskiej, Irlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa w celu przyjęcia przez Radę projektu decyzji ramowej w sprawie zabezpieczania danych przetwarzanych i przechowywanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej lub danych w publicznych sieciach komunikacyjnych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i ścigania przestępczości i przestępstw kryminalnych, w tym terroryzmu (8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Alvaro Alexander Nuno (A6-0174/2005).

1.2)

zalecenia do drugiego czytania:

***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Peillon Vincent (A6-0167/2005).

2)

przez posłów

2.1)

pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0246/2005)

Antoniozzi Alfredo, Matsis Yiannakis, Alvaro Alexander Nuno, McGuinness Mairead, Mavrommatis Manolis, Westlund Åsa, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Moraes Claude, Crowley Brian, El Khadraoui Saïd, Papastamkos Georgios, Czarnecki Ryszard, Pafilis Athanasios, Bowis John, Mitchell Gay, Kinnock Glenys, Hedh Anna, Rutowicz Leopold Józef, Andersson Jan, Paleckis Justas Vincas, López-Istúriz White Antonio, Medina Ortega Manuel, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Purvis John, Tarabella Marc, Schlyter Carl, Masip Hidalgo Antonio, Goudin Hélène, Hennis-Plasschaert Jeanine, Ortuondo Larrea Josu, Newton Dunn Bill, McAvan Linda, Martin David, Isler Béguin Marie Anne, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Agnoletto Vittorio, Riera Madurell Teresa, Karas Othmar, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias, Carnero González Carlos, Ayuso González María del Pilar, Manolakou Diamanto, Aylward Liam, Casaca Paulo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Landsbergis Vytautas, Van Hecke Johan, Riis-Jørgensen Karin, García-Margallo y Marfil José Manuel, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios,Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Sjöstedt Jonas, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Posselt Bernd, Hennicot-Schoepges Erna, Newton Dunn Bill, Martin David, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Ryan Eoin, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Beglitis Panagiotis, Agnoletto Vittorio, Belet Ivo, Papadimoulis Dimitrios, Mitchell Gay, Mavrommatis Manolis, Claeys Philip, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Manolakou Diamanto, Landsbergis Vytautas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Van Hecke Johan, Toussas Georgios, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios

2.2)

pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Alyn Smith w sprawie położenia kresu ubóstwu (33/2005)

Richard Corbett w sprawie UEFA (34/2005)

Glenys Kinnock i Catherine Stihler w sprawie postępu w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (35/2005)

Glenys Kinnock w sprawie sytuacji Aung San Suu Kyi i promowania demokracji w Birmie (36/2005)

8.   Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

Protokół ustalający możliwości połowu tuńczyka oraz równowartość finansową przewidzianą porozumieniem pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Demokratyczną Republiką Madagaskaru dotyczącym połowów u brzegów Madagaskaru, w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

9.   Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 999/2001 ustanawiającego przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i eliminacji pewnych postaci zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu, w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania środków przejściowych (3620/1/2005 — C6-0179/2005 — 2004/0270(COD)).

10.   Porządek obrad

Następnym punktem porządku dziennego było ustalenie porządku obrad.

Końcowy projekt porządku dziennego posiedzeń plenarnych w maju I i maju II (PE 357.269/PDOJ) został rozesłany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 06.06.2005-09.06.2005

poniedziałek,

bez zmian

wtorek,

bez zmian

środa,

Wniosek grupy PSE o zniesienie tury pytań do Rady (punkt 40 KPPD).

Głos zabrali: Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, który uściślił, że w rzeczywistości wniosek dotyczy skrócenia tury pytań do 30 minut, aby umożliwić poświęcenie więcej czasu, do godz. 18.30 debatom popołudniowym, oraz Bill Newton Dunn w imieniu grupy ALDE w sprawie wniosku.

Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, który zwrócił się o uzupełnienie tytułu debaty w sprawie przygotowania Rady Europejskiej (Bruksela, 16-17 czerwca 2005 r.) (punkt 28 KPPD) wzmianką „przyszłość Unii Europejskiej po referendach w sprawie Traktatu Konstytucyjnego”, a Daniel Marc Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, poparł ten wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrał Bernd Posselt, sprzeciwiając się skróceniu czasu, przeznaczonego na turę pytań.

czwartek,

bez zmian

Posiedzenia z dnia 22 i 23.06.2005

bez zmian

*

* *

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

11.   Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Antonio Masip Hidalgo, Carl Schlyter, Zita Pleštinská, Jo Leinen, Roberts Zīle, Ashley Mote, Proinsias De Rossa, Jim Higgins, Glenys Kinnock, Alyn Smith, Borut Pahor, Ryszard Czarnecki, Zsolt László Becsey, Csaba Sándor Tabajdi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Miguel Angel Martínez Martínez, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Sarah Ludford, Panagiotis Beglitis, Jörg Leichtfried, Othmar Karas, Gerard Batten, Eluned Morgan, Georgios Karatzaferis, Mojca Drčar Murko, Adam Jerzy Bielan, Robert Evans, Agnes Schierhuber, Albert Deß i Geoffrey Van Orden.

12.   Transeuropejskie sieci energetyczne ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zbiór wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzje nr 96/391/WE i nr 1229/2003/WE [COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Anne Laperrouze (A6-0134/2005).

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Wiceprzewodnicząca

Anne Laperrouze (sprawozdawczyni) przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Guntars Krasts (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), María del Pilar Ayuso González w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Šarūnas Birutis w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Angelika Niebler, Reino Paasilinna i Andris Piebalgs

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 07.06.2005.

13.   Wydajność energii końcowej ***I (debata)

Sprawozdanie dotyczące projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydajności energii końcowej oraz usług energetycznych [COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Mechtild Rothe (A6-0130/2005).

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Mechtild Rothe (sprawozdawczyni) przedstawiła swoje sprawozdanie.

Głos zabrali: Corien Wortmann-Kool (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Eija-Riitta Korhola (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Alejo Vidal-Quadras Roca w imieniu grupy PPE-DE, Reino Paasilinna w imieniu grupy PSE, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Paul Rübig, Dorette Corbey, Manuel António dos Santos i Catherine Stihler.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS

Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Andris Piebalgs.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 07.06.2005.

14.   Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych [2004/2198(INI)] — Komisja Kontroli Budżetowej.

Sprawozdawca: Herbert Bösch (A6-0151/2005).

Herbert Bösch (sprawozdawca) przedstawił swoje sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Katerina Batzeli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Simon Busuttil w imieniu grupy PPE-DE, Szabolcs Fazakas w imieniu grupy PSE, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Mogens N.J. Camre w imieniu grupy UEN, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Lorenzo Cesa, Paulo Casaca, Hans-Peter Martin i Siim Kallas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 07.06.2005.

15.   Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) ***I (debata)

Sprawozdanie dotyczące projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) [COM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Frederika Brepoels (A6-0108/2005).

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Frederika Brepoels (sprawozdawczyni) przedstawiła swoje sprawozdanie.

Głos zabrali: Richard Seeber w imieniu grupy PPE-DE, María Isabel Salinas García w imieniu grupy PSE, Vittorio Prodi w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa i Stavros Dimas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 07.06.2005.

16.   Reasekuracja ***I (debata)

Sprawozdanie dotyczące projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reasekuracji i zmieniającej dyrektywy 73/239/EWG i 92/49/EWG Rady oraz dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE [COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Peter Skinner (A6-0146/2005).

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Peter Skinner (sprawozdawca) przedstawił swoje sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Karsten Friedrich Hoppenstedt w imieniu grupy PPE-DE, i Harald Ettl w imieniu grupy PSE.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Wiesław Stefan Kuc, Charlie McCreevy (członek Komisji) i Peter Skinner, aby zadać pytanie, na które odpowiedzi udzielił Charlie McCreevy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 07.06.2005.

17.   Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW * (debata)

Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005).

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Agnes Schierhuber (sprawozdawczyni) przedstawiła swoje sprawozdanie.

Głos zabrali: Armando Dionisi w imieniu grupy PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos w imieniu grupy PSE, Kyösti Tapio Virrankoski w imieniu grupy ALDE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, James Hugh Allister niezrzeszony, Elisabeth Jeggle, Katerina Batzeli, Jan Mulder, Bairbre de Brún, Mieczysław Edmund Janowski, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, James Nicholson, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański, Czesław Adam Siekierski, Ljudmila Novak, Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Mariann Fischer Boel (członkini Komisji) i Agnes Schierhuber na temat wystąpienia Mariann Fischer Boel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 07.06.2005.

18.   Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny jutrzejszego posiedzenia (dokument „Porządek dzienny” PE 357.269/OJMA).

19.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22:10.

Julian Priestley

Sekretarz generalny

Josep Borrell Fontelles

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fazakas, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Ibrisagic, Ilves, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lavarra, Lax, Lechner, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Liberadzki, Libicki, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Wtorek, 7 czerwca 2005 r.

25.5.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 124/13


PROTOKÓŁ

(2006/C 124 E/02)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Antonios TRAKATELLIS

Wiceprzewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.

2.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty przez Radę i Komisję:

Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (COM(2005)0194 — C6-0140/2005 — 2005/0094(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: AGRI

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1210/90 w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego (COM(2005)0190 [01] — C6-0141/2005 — 2005/0072(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: ENVI

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego w odniesieniu do kadencji dyrektora (COM(2005)0190 [02] — C6-0142/2005 — 2005/0073(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: EMPL

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w odniesieniu do kadencji dyrektora i zastępcy dyrektora (COM(2005)0190 [03] — C6-0143/2005 — 2005/0074(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: EMPL

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1360/90 ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia w odniesieniu do kadencji jej dyrektora (COM(2005)0190 [04] — C6-0144/2005 — 2005/0075(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: EMPL

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w odniesieniu do kadencji dyrektora (COM(2005)0190 [05] — C6-0145/2005 — 2005/0076(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: LIBE

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (COM(2005)0190 [10] — C6-0146/2005 — 2005/0081(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: ENVI

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004 ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w odniesieniu do kadencji dyrektora (COM(2005)0190 [11] — C6-0147/2005 — 2005/0082(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: ENVI

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do kadencji dyrektora zarządzającego Europejskiej Agencji Leków (Tekst mający znaczenie dla EOG) (COM(2005)0190 [12] — C6-0148/2005 — 2005/0083(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: ENVI

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2062/94 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy w odniesieniu do kadencji dyrektora (COM(2005)0190 [14] — C6-0149/2005 — 2005/0085(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: EMPL

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu w odniesieniu do kadencji dyrektora (Tekst mający znaczenie dla EOG) (COM(2005)0190 [15] — C6-0150/2005 — 2005/0086(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: TRAN

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 w odniesieniu do kadencji dyrektora wykonawczego i dyrektorów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Tekst mający znaczenie dla EOG) (COM(2005)0190 [16] — C6-0151/2005 — 2005/0087(COD)).

odesłany

:

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: TRAN

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową w odniesieniu do kadencji dyrektora wykonawczego (COM(2005)0190 [17] — C6-0152/2005 — 2005/0088(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: TRAN

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego finansowania działań Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu w zakresie działania w odpowiedzi na zanieczyszczenia powodowane przez statki i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 (COM(2005)0210 — C6-0153/2005 — 2005/0098(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: TRAN

opinia: BUDG, CONT, ENVI, ITRE

Projekt rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów tuńczyka i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów (COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: PECH

opinia: DEVE, BUDG

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zawierającej sprostowanie do dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (COM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: IMCO

opinia: ECON, EMPL, ENVI, ITRE

Projekt rozporządzenia Rady w sprawie dostępu do pomocy zewnętrznej Wspólnoty (8977/2005 — C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: DEVE

opinia: AFET, INTA, BUDG

Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.: TRAN

3.   Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (ogłoszenie propozycji zgłoszonych rezolucji)

Debata odbyła się dnia 11.04.2005 (pkt 15 protokołu z dnia 11.04.2005).

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Jean-Marie Cavada, w imieniu komisji LIBE, w sprawie postępów poczynionych w roku 2004 przy tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (art. 2 i 39 Traktatu o Unii Europejskiej) (B6-0327/2005)

4.   Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.

BOLIWIA

Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, na temat sytuacji w Boliwii (B6-0361/2005);

Pasqualina Napoletano i Margrietus van den Berg w imieniu grupy PSE, na temat sytuacji w Boliwii (B6-0362/2005);

Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda i Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, na temat sytuacji w Boliwii (B6-0365/2005);

Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo i Athanasios Pafilis w imieniu grupy GUE/NGL, na temat sytuacji w Boliwii (B6-0367/2005);

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, na temat sytuacji w Boliwii (B6-0376/2005).

II.

WOLNOŚĆ PRASY W ALGIERII

Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, na temat Algierii (B6-0359/2005);

Pasqualina Napoletano i Raimon Obiols i Germà w imieniu grupy PSE, na temat wolności prasy w Algierii (B6-0363/2005);

Hélène Flautre i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, na temat wolności prasy w Algierii (B6-0366/2005);

Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, na temat wolności prasy w Algierii (B6-0368/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, na temat wolności prasy w Algierii (B6-0380/2005);

Luisa Fernanda Rudi Ubeda w imieniu grupy PPE-DE, na temat wolności prasy w Algierii (B6-0381/2005).

III.

AZERBEJDŻAN

Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, na temat Azerbejdżanu (B6-0360/2005);

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda i Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, na temat Azerbejdżanu (B6-0364/2005);

Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, na temat Azerbejdżanu (B6-0369/2005);

Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, na temat Azerbejdżanu(B6-0375/2005);

Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, na temat Azerbejdżanu (B6-0378/2005);

Marie Anne Isler Béguin i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, na temat łamania praw człowieka w Azerbejdżanie (B6-0379/2005);

Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy UEN, na temat łamania praw człowieka w Azerbejdżanie (B6-0382/2005).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

5.   Walka z teroryzmem (debata)

Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu

Sprawozdanie dotyczące projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie planu działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu [2004/2214(INI)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Ataki terrorystyczne: zapobieganie, przygotowanie i odpowiedź

Sprawozdanie dotyczące projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie zapobiegania, przygotowania i odpowiedzi na ataki terrorystyczne [2005/2043(INI)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

Ochrona infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem

Sprawozdanie dotyczące projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie ochrony infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem [2005/2044(INI)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

Walka z finansowaniem terroryzmu

Sprawozdanie dotyczące projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie walki z finansowaniem terroryzmu [2005/2065(INI)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Wymiana informacji w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych *

Sprawozdanie dotyczące inicjatywy Królestwa Szwecji w celu przyjęcia decyzji ramowej Rady w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych [10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Wymiana informacji i współpraca w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych (decyzja) *

Sprawozdanie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie wymiany informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Wymiana informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie wymiany informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym [2005/2046(INI)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

Zapobieganie, dochodzenie, wykrywanie i ściganie przestępczości i przestępstw, w tym terroryzmu *

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Republiki Francuskiej, Irlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa w celu przyjęcia przez Radę projektu decyzji ramowej w sprawie zabezpieczania danych przetwarzanych i przechowywanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej lub danych w publicznych sieciach komunikacyjnych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i ścigania przestępczości i przestępstw kryminalnych, w tym terroryzmu [8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Bioterroryzm

Pytanie ustne wnieśli: Karl-Heinz Florenz, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Zdolność Unii Europejskiej do reagowania na zagrożenia dla zdrowia publicznego w wyniku bioterroryzmu (B6-0243/2005)

Pytanie ustne wnieśli: Karl-Heinz Florenz, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Zdolność Unii Europejskiej do reagowania na zagrożenia dla zdrowia publicznego w wyniku bioterroryzmu (B6-0244/2005)

Rosa Díez González przedstawiła sprawozdanie (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja przedstawił sprawozdanie (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis przedstawił sprawozdanie (A6-0161/2005).

Mario Borghezio przedstawił sprawozdanie (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne przedstawił sprawozdania (A6-0162/2005, A6-0160/2005 i A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro przedstawił sprawozdanie (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz zadał pytania ustne (B6-0243/2005 i B6-0244/2005).

Głos zabrał Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Jaime Mayor Oreja (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) (A6-0160/2005), i Angelika Niebler (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE) (A6-0174/2005).

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Manuel Medina Ortega (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE-DE, Martine Roure w imieniu grupy PSE, Ignasi Guardans Cambó w imieniu grupy ALDE, Johannes Voggenhuber w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, James Hugh Allister niezrzeszony, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann i Carlos Coelho.

PRZEWODNICTWO: Ingo FRIEDRICH

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden i Herbert Reul, Nicolas Schmit (urzędujący Przewodniczący Rady) oraz Franco Frattini.

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI

Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 07.06.2005, pkt 6.11 protokołu z dnia 07.06.2005, pkt 6.12 protokołu z dnia 07.06.2005, pkt 6.13 protokołu z dnia 07.06.2005, pkt 6.6 protokołu z dnia 07.06.2005, pkt 6.7 protokołu z dnia 07.06.2005, pkt 6.14 protokołu z dnia 07.06.2005 i pkt 6.8 protokołu z dnia 07.06.2005.

6.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone, itp.) zawarte są w załączniku I do protokołu.

6.1.   Transeuropejskie sieci energetyczne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zbiór wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzje nr 96/391/WE i nr 1229/2003/WE [COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Anne Laperrouze (A6-0134/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 1)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0211)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0211)

6.2.   Wydajność energii końcowej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydajności energii końcowej oraz usług energetycznych [COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Sprawozdawca: Mechtild Rothe (A6-0130/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 2)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0212)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0212)

6.3.   Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE) [COM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: Frederika Brepoels (A6-0108/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 3)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0213)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0213)

6.4.   Reasekuracja ***I (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reasekuracji i zmieniającej dyrektywy 73/239/EWG i 92/49/EWG Rady oraz dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE [COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Peter Skinner (A6-0146/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 4)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0214)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0214)

6.5.   Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW * (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdawca: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 5)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0215)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0215)

6.6.   Wymiana informacji w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Królestwa Szwecji w celu przyjęcia decyzji ramowej Rady w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych [10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 6)

INICJATYWA KRÓLESTWA SZWECJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0216)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0216)

6.7.   Wymiana informacji i współpraca w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie wymiany informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 7)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0217)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0217)

6.8.   Zapobieganie, dochodzenie, wykrywanie i ściganie przestępczości i przestępstw, w tym terroryzmu * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie inicjatywy Republiki Francuskiej, Irlandii, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa w celu przyjęcia przez Radę projektu decyzji ramowej w sprawie zabezpieczania danych przetwarzanych i przechowywanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej lub danych w publicznych sieciach komunikacyjnych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i ścigania przestępczości i przestępstw kryminalnych, w tym terroryzmu [8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 8)

INICJATYWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, IRLANDII, KRÓLESTWA SZWECJI I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

Odrzucony

Głos zabrał Nicolas Schmit (urzędujący Przewodniczący Rady)który oświadczył, że Rada podtrzymuje swój projekt.

Projekt został ponownie odesłany do komisji, zgodnie z art. 52 ust. 3 Regulaminu.

6.9.   Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych [2004/2198(INI)] — Komisja Kontroli Budżetowej.

Sprawozdawca: Herbert Bösch (A6-0151/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0218)

6.10.   Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie planu działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu [2004/2214(INI)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 10)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P6_TA(2005)0219)

Głos zabrały następujące osoby:

Martine Roure oświadczyła, że grupa PSE wycofała poprawkę 14.

6.11.   Ataki terrorystyczne: zapobieganie, przygotowanie i odpowiedź (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie zapobiegania, przygotowania i odpowiedzi na ataki terrorystyczne [2005/2043(INI)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 11)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P6_TA(2005)0220)

Głos zabrały następujące osoby:

Vytautas Landsbergis przedstawił poprawkę ustną do punktu uzasadnienia C, która nie została przyjęta, gdyż przeszło 37 posłów sprzeciwiło się jej rozpatrzeniu.

6.12.   Ochrona infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie ochrony infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem [2005/2044(INI)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 12)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P6_TA(2005)0221)

6.13.   Walka z finansowaniem terroryzmu (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie walki z finansowaniem terroryzmu [2005/2065(INI)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 13)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P6_TA(2005)0222)

Głos zabrały następujące osoby:

Giusto Catania w sprawie poprawki 1;

Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, przedstawiła poprawkę ustną do poprawki 4/rev, która została przyjęta.

Rosa Díez González w imieniu grupy PSE, poparła poprawkę ustną, którą złożyła Sarah Ludford.

6.14.   Wymiana informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie wymiany informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym [2005/2046(INI)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 14)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P6_TA(2005)0223)

7.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Antoine Duquesne — A6-0162/2005

Andreas Mölzer

8.   Korekty do głosowania

Następujący posłowie zgłosili korekty do głosowania:

Sprawozdanie Mechtild Rothe — A6-0130/2005

poprawka 28

za: John Attard-Montalto, Anders Wijkman

przeciw: Maria Martens

Sprawozdanie Agnes Schierhuber — A6-0145/2005

poprawka 114

za: Claude Turmes

projekt zmieniony

za: Claude Turmes

rezolucja legislacyjna

za: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

Sprawozdanie Antoine Duquesne — A6-0160/2005

rezolucja legislacyjna

za: John Attard-Montalto

Sprawozdanie Jaime Mayor Oreja — A6-0166/2005

poprawka 13

za: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

przeciw: Othmar Karas

poprawka 5

przeciw: Othmar Karas

poprawka 10

za: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Pierre Schapira

poprawki 1/11 (identyczne)

przeciw: Luis de Grandes Pascual

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12:50 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

9.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Marie-Hélène Descamps poinformowała, iż była obecna, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

10.   Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PSE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisji AFET: Pasqualina Napoletano w miejsce Massimo D'Alema.

INTA: Massimo D'Alema w miejsce Pasqualina Napoletano.

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej oraz ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN): Vincenzo Lavarra.

11.   Wyzwania polityczne i środki budżetowe (2007-2013) (debata)

Sprawozdanie w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych rozszerzonej Unii na lata 2007-2013 [ 2004/2209(INI)] — Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013.

Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0153/2005)

Reimer Böge przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Nicolas Schmit (urzędujący Przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Véronique De Keyser (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Margrietus van den Berg (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Pierre Jonckheer (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Enrico Letta (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Jamila Madeira (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Jutta D. Haug (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Paul Rübig (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Phillip Whitehead (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Etelka Barsi-Pataky (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Constanze Angela Krehl (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Albert Jan Maat (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Ruth Hieronymi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Gérard Deprez (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Johannes Voggenhuber (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Ilda Figueiredo (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Jan Mulder (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Paulo Casaca (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Alain Lamassoure w imieniu grupy PPE-DE, Catherine Guy-Quint w imieniu grupy PSE, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, i Dariusz Maciej Grabowski w imieniu grupy IND/DEM.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Wojciech Roszkowski w imieniu grupy UEN, Jana Bobošíková niezrzeszona, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Konstantinos Hatzidakis, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend i James Elles.

PRZEWODNICTWO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso i Reimer Böge.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 08.06.2005.

12.   Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0246/2005).

Część pierwsza

Pytanie 31 (Alfredo Antoniozzi): Promocja języka włoskiego w Europie (raport Eurydyce 2005) oraz określenie ustaleń językowych w obrębie instytucji wspólnotowych

Ján Figeľ (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Alfredo Antoniozziego i Paula Rübiga.

Pytanie 32 (Yiannakis Matsis): Udział Cypru w Partnerstwie dla Pokoju i łączność z NATO

Ján Figeľ udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Yiannakisa Matsisa i Georgiosa Papastamkosa.

Pytanie 33 (Alexander Nuno Alvaro): Dane biometryczne a wizy

Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Paula Rübiga, Davida Martina i Alexandra Nuno Alvaro.

Część druga

Pytanie 34 (Mairead McGuinness): Opłaty licencyjne w odniesieniu do usług publicznego radia i telewizji

Viviane Reding (członkini Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Mairead McGuinness.

Pytanie 35 (Manolis Mavrommatis): Program MEDIA

Viviane Reding udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Manolisa Mavrommatisa.

Pytanie 36 (Åsa Westlund): Usługi publiczne w przyszłej planowanej dyrektywie w sprawie emisji telewizyjnych

Viviane Reding udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Åsę Westlund.

Pytanie 37 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Środki wdrożenia Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży

Ján Figeľ udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Marię Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 38 (Bernd Posselt): Działania transgraniczne wspierające promocję kultury

Ján Figeľ udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Bernda Posselta.

Pytania od 39 do 44 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 45 (Bart Staes): Budżet na badania naukowe i rozwój w obszarze energii odnawialnych

Janez Potočnik (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Bart Staes.

Głos zabrał Gay Mitchell, autor pytania 47, na temat przebiegu tury pytań.

Pytanie 46 (John Bowis): Badania nad głuchotą oraz w dziedzinie uszkodzeń słuchu

Janez Potočnik udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Johna Bowisa.

Pytania od 47 do 88 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:45 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Miroslav OUZKÝ

Wiceprzewodniczący

13.   Ochrona mniejszości i polityka zwalczania dyskryminacji w rozszerzonej Europie (debata)

Sprawozdanie w sprawie ochrony mniejszości i polityki walki z dyskryminacją w rozszerzonej Europie [2005/2008(INI)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Claude Moraes (A6-0140/2005)

Claude Moraes przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Maria Matsouka (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Edit Bauer w imieniu grupy PPE-DE, Martine Roure w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Romano Maria La Russa w imieniu grupy UEN, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa i Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 08.06.2005.

14.   Migracja legalna i nielegalna oraz integracja osób migrujących (debata)

Sprawozdanie w sprawie powiązania między migracją legalną i nielegalną oraz integracji osób migrujących [2004/2137(INI)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Martine Roure w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil i Franco Frattini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 09.06.2005.

15.   Kontrola środków pieniężnych ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty [14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

Głos zabrał László Kovács (członek Komisji).

Vincent Peillon przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrali: Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, i László Kovács.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 08.06.2005.

16.   Wyroby objęte podatkiem akcyzowym * (debata)

Sprawozdanie dotyczące projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania [COM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał László Kovács (członek Komisji)

Głos zabrali: Astrid Lulling w imieniu grupy PPE-DE, Katerina Batzeli w imieniu grupy PSE, Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács i Othmar Karas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 08.06.2005.

17.   Mobilność pacjentów i rozwój służby zdrowia (debata)

Sprawozdanie w sprawie mobilności pacjentów i rozwoju służby zdrowia w Unii Europejskiej [2004/2148(INI)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Sprawozdawca: John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Markos Kyprianou (członek Komisji).

Głos zabrali: Avril Doyle w imieniu grupy PPE-DE, Karin Jöns w imieniu grupy PSE, Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas i Markos Kyprianou.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 09.06.2005.

18.   Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny jutrzejszego posiedzenia (dokument „Porządek dzienny” PE 357.269/OJME).

19.   Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 0:05.

Julian Priestley

Sekretarz generalny

Ingo Friedrich

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

w

wycofano

gi (…, …, …)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (…, …, …)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

pu

punkt uzasadnienia

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Transeuropejskie sieci energetyczne

Spraw.: Anne LAPERROUZE (A6-0134/2005)***I

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

1-17

22-30

komisja

 

+

 

art. 4 ust. 1 po lit. a)

34

Verts/ALE

 

-

 

art. 6 ust. 1 akapit pierwszy po lit. b)

35

Verts/ALE

 

-

 

art. 8

32

Verts/ALE

 

-

 

18

komisja

 

+

 

19

komisja

 

+

 

art. 9

36

Verts/ALE

 

-

 

art. 10

33

Verts/ALE

 

-

 

38

ALDE

 

+

 

20

komisja

 

 

21

komisja

 

+

 

Załącznik 1

37

PPE-DE

ge

-

141, 392, 35

Załącznik 2

39

PPE-DE

 

-

 

Punkt uzasadnienia 9

31

Verts/ALE

 

-

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

2.   Wydajność energii końcowej

Spraw.: Mechtild ROTHE (A6-0130/2005)***I

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

1-18

20-27

30-34

38

40-41

43-51

53-60

63-66

68-72

74-79

81-96

98-99

komisja

 

+

 

 

28

komisja

gi

+

458, 148, 27

ust.

tekst oryginału

(art. 4 ust. 1)

 

 

42

komisja

go

-

 

52

komisja

go/

ge

+

344, 275, 5

61

komisja

go

+

 

62

komisja

go

+

 

67

komisja

go/

ge

+

370, 265, 3

80

komisja

go

+

 

art. 3 lit. c)

101

PPE-DE

 

+

 

19

komisja

 

 

art. 4 ust. 2

103

Verts/ALE

 

-

 

29

komisja

 

+

 

art. 4 ust. 6

104

Verts/ALE

ge

+

335, 292, 7

35

komisja

 

 

art. 4 po ust. 7

108

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

36

komisja

 

 

107

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

37

komisja

 

 

73

komisja

 

 

art. 5 ust. 2

105

Verts/ALE

 

-

 

39

komisja

 

+

 

art. 6 po lit. b)

102

PPE-DE

 

-

 

Załącznik 3

106

Verts/ALE

 

-

 

97

komisja

 

-

 

po załączniku 4

109

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Poprawka 100 została anulowana

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE popr. 28

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE pop. 35, 52, 61, 62, 67, 80

ALDE popr. 42

3.   Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE)

Spraw.: Frederika BREPOELS (A6-0108/2005)***I

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

1-3

5-6

8-13

16-20

23-47

49

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie podzielone

7

komisja

go

+

 

art. 8 ust. 3

14

komisja

 

+

 

51

IND/DEM

 

-

 

art. 9

15

komisja

 

+

 

54

IND/DEM

 

-

 

art. 14

21

komisja

 

+

 

52/

rev

IND/DEM

 

-

 

art. 15

53

IND/DEM

 

-

 

22

komisja

 

+

 

Załącznik 3 pkt. 12

55

IND/DEM

 

-

 

48

komisja

 

+

 

Punkt uzasadnienia 22

4

komisja

 

+

 

50

IND/DEM

 

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Wnioski o głosowanie odrębne

IND/DEM: popr. 7

4.   Reasekuracja

Spraw.: Peter SKINNER (A6-0146/2005)***I

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

1-54

komisja

 

+

 

Załącznik 1

56

PSE

 

+

 

55

komisja

 

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

5.   Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich EFRROW

Spraw.: Agnes SCHIERHUBER (A6-0145/2005)*

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

1-14

16-48

50-61

63-65

67-78

80-113

115-129

komisja

 

+

 

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie odrębne

15

komisja

go

+

 

66

komisja

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

79

 

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

114

komisja

gi

+

520, 91, 38

art. 19 lit. c) pkt. (ii)

130

PSE + Verts/ALE

 

+

 

49

komisja

 

 

art. 26 ust. 1

132/

rev

Wojciechowski ao

 

-

 

62

komisja

 

+

 

art. 30 ust. 1 lit. b)

131

PSE + Verts/ALE

 

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

gi

+

570, 23, 57

głosowanie: rezolucja legislacyjna

gi

+

559, 26, 61

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE projekt z poprawkami i głosowanie końcowe

IND/DEM popr. 14 i projekt z poprawkami

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE

popr. 66

pierwsza część:„Wsparcie, o którym mowa … i gospodarki wodnej,”

druga część:„oraz finansowaniem … sektorowi rolno-spożywczemu.”

popr. 79

pierwsza część: Skreślenie słów „na terenie gospodarstwa rolnego”

druga część: Pozostała część tekstu

Wnioski o głosowanie odrębne

ALDE popr. 15

6.   Wymiana informacji i danych wywiadowczych w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych

Spraw.: Antoine DUQUESNE (A6-0162/2005)*

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

1-17

19-23

komisja

 

+

 

Po art. 9

27

PSE

 

-

 

18

komisja

 

+

 

art. 11 po akapicie

25

PPE-DE

 

+

 

Punkt uzasadnienia 1

24

PPE-DE

 

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

Poprawka 26 została anulowana

7.   Wymiana informacji i współpraca w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych

Spraw.: Antoine DUQUESNE (A6-0160/2005)*

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie łączne

1-9

12-26

28-31

komisja

 

+

 

Po art. 9

32

PSE

 

-

 

27

komisja

 

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

gi

+

581, 28, 37

Poprawki 10 i 11 zostały anulowane

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

8.   Zapobieganie, dochodzenie, wykrywanie i ściganie przestępczości i przestępstw, w tym terroryzmu

Spraw.: Nuno ALVARO (A6-0174/2005)*

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

głosowanie: tekst inicjatywy

 

-

 

Sprawa została odesłana do właściwej komisji zgodnie z art. 52 ust. 3 Regulaminu.

9.   Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych

Spraw.: Herbert BÖSCH (A6-0151/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

ust. 31

7

Verts/ALE

 

-

 

ust. 32

1

PSE

 

+

 

ust. 46

2

PSE

 

+

 

Po ust. 51

5

Verts/ALE

ge

+

362, 269, 14

ust. 55

3

PSE

 

+

 

Po ust. 55

6

Verts/ALE

 

-

 

Po ust. 75

8

Verts/ALE

 

+

 

po odniesieniu 6

4

Verts/ALE

 

-

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

10.   Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu

Spraw.: Rosa DÍEZ GONZÁLEZ (A6-0164/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

ust. 1 lit. a)

15

PSE

 

+

 

1

ALDE

 

 

ust. 1 lit. b)

2 =

16 =

ALDE

PSE

ge

+

392, 249, 8

ust.

tekst oryginału

 

 

ust. 1 lit. c)

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

3/ge

+

473, 164, 11

ust. 1 lit. d)

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 1 lit. e)

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 1 lit. g)

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 1 lit. k)

9

GUE/NGL

 

-

 

ust. 1 lit. m)

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 1 lit. n)

3/rev.

ALDE

ge

+

331, 290, 16

17

PSE

 

+

 

5

GUE/NGL

 

-

 

6

GUE/NGL

 

-

 

ust.

tekst oryginału

 

 

ust. 1 lit. p)

4 =

10 =

18 =

ALDE

GUE/

NGLPSE

ge

+

357, 281, 10

ust. 1 po lit. r)

11

GUE/NGL

 

-

 

punkt uzasadnienia J

7

GUE/NGL

 

-

 

12

PSE

 

+

 

punkt uzasadnienia L

8

GUE/NGL

 

-

 

po punkcie uzasadnienia L

13

PSE

gi

+

598, 8, 48

punkt uzasadnienia Q

14D

PSE

gi

w

 

głosowanie: zalecenie (jako całość)

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

PSE: popr. 13

PPE-DE: popr. 14

Wnioski o głosowanie podzielone

IND/DEM:

ust. 1 lit. m)

pierwsza część:„aby te, zgodnie z … większością kwalifikowaną w Radzie”

druga część:„w ramach jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości”

GUE/NGL:

ust. 1 lit. c)

pierwsza część:„Pomiędzy organami państwowymi … przestępstwa terroryzmu i ich wspólników” z wyjątkiem słów „zgodnie z Konstytucję dla Europy”

druga część:„zgodnie z … Konstytucję dla Europy”

trzecia część:„a także stworzenie warunków prawnych … realizowałaby te cele”

ust. 1 lit. e)

pierwsza część:„w sposób priorytetowy … ochrony danych”

druga część:„wspieranie mechanizmów … określenie sposobów tejże współpracy”

Wnioski o głosowanie odrębne

GUE/NGL: ust. 1 lit. d) i ust. 1 lit. g)

11.   Ataki terrorystyczne: zapobieganie, przygotowanie i odpowiedź

Spraw.: Jaime MAYOR OREJA (A6-0166/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

ust. 1 część A lit. f)

13

PSE

gi

+

323, 307, 7

ust. 1 część A lit. h)

5

PSE

gi

+

350, 267, 12

ust. 1 część B lit. b)

14

PSE

ge

+

349, 286, 7

ust. 1 część B lit. c)

15

PSE

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 1 część B po lit. d)

8

GUE/NGL

 

-

 

Punkt uzasadnienia A

ust.

tekst oryginału

go

+

 

Punkt uzasadnienia B

9D

PSE

gi

+

395, 243, 9

po punkcie uzasadnienia B

7

GUE/NGL

 

-

 

punkt uzasadnienia E

10

PSE

gi

+

324, 299, 24

po punkcie uzasadnienia E

6

GUE/NGL

 

-

 

punkt uzasadnienia I

1S =

11S =

ALDE

PSE

gi

+

363, 277, 12

ust.

tekst oryginału

 

 

punkt uzasadnienia K

3

PSE

 

-

 

punkt uzasadnienia M

12

PSE

ge

+

352, 283, 12

punkt uzasadnienia N

4

PSE

gi

+

354, 273, 26

2

ALDE

 

 

głosowanie: zalecenie (jako całość)

gi

+

540, 92, 19

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE popr. 13, 5, 9D, 10, 1D/11D, 4 i głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

GUE/NGL Punkt uzasadnienia A

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE

popr. 15

pierwsza część:„popieranie … instytucjami europejskimi;”

druga część: pozostała część poprawki

12.   Ochrona infrastruktury o kluczowym znaczeniu

Spraw.: Stavros LAMBRINIDIS (A6-0161/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

głosowanie: zalecenie (jako całość)

 

+

 

13.   Walka z finansowaniem terroryzmu

Spraw.: Mario BORGHEZIO (A6-0159/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

ust. 1 lit. a)

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 1 lit. b)

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 1 lit. e)

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 1 lit. h)

ust.

tekst oryginału

gp/

gi

 

 

1

+

579, 62, 5

2

-

286, 341, 9

ust. 1 lit. i)

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

335, 296, 8

3

-

 

ust. 1 pkt. 1

ust.

tekst oryginału

go

+

 

ust. 1 lit. p)

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

ust. 1 lit. t)

ust.

tekst oryginału

go

+

 

po punkcie uzasadnienia A

2

GUE/NGL

 

-

 

3

GUE/NGL

 

-

 

punkt uzasadnienia D

ust.

tekst oryginału

go

+

 

punkt uzasadnienia E

ust.

tekst oryginału

go/

ge

+

339, 281, 27

po punkcie uzasadnienia E

1

GUE/NGL

ge

+

325, 273, 14

Punkt uzasadnienia F

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt uzasadnienia H

4/rev.

PPE-DE

gi

+

poprawka ustn

505, 26, 98

punkt uzasadnienia I

ust.

tekst oryginału

go

+

 

punkt uzasadnienia J

ust.

tekst oryginału

go

+

 

punkt uzasadnienia L

ust.

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

głosowanie: zalecenie (jako całość)

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

PSE: ust. 1 lit. h)

PPE-DE popr. 4/rev

Wnioski o głosowanie podzielone

IND/DEM

punkt uzasadnienia L

pierwsza część:„zważywszy, że w walce … Karty Praw Podstawowych”

druga część:„aby uniknąć … wszystko podlega nadzorowi”

PPE-DE

ust. 1 lit. h)

pierwsza część: Tekst jako całość z wyjątkiem słów „wewnątrz granic Unii Europejskiej i poza nimi”

druga część: te słowa

GUE/NGL, IND/DEM

ust. 1 lit. i)

pierwsza część:„przyjąć środki … organizacjom terrorystycznym,”

druga część:„w szczególności wspierając … kontroli ksiąg” z wyjątkiem słów „samoregulacji”

trzecia część: słowa „i samoregulacji”

GUE/NGL

ust. 1 lit. p)

pierwsza część: Tekst jako całość z wyjątkiem słów „i organizacjom non-profit

druga część: te słowa

Punkt uzasadnienia F

pierwsza część:„zważywszy, że organizacja … transfery środków takie jak hawala”

druga część:„lub też wykorzystywanie niektórych stowarzyszeń dobroczynnych,”

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE Punkty uzasadnienia D, E

GUE/NGL Punkty uzasadnienia I, J ust. 1 lit. a), b), e) i lit. l)

IND/DEM Punkt uzasadnienia E, ust. 1 lit. t)

Sarah Ludford przedłożyła następującą poprawkę ustną do poprawki 4/rev., w odniesieniu do punktu uzasadnienia H

„H.

mając na uwadze, że w obecnej rzeczywistości ogromnych przepływów finansowych charakterystycznych dla światowego rynku jest rzeczą niezmiernie trudną i złożoną wykryć i ścigać nadużycia popełnione podczas transferów finansowych, ze względu na ich obecną wielokrotność i ciągłą ewolucję obecnej gospodarki, takie jak pranie brudnych pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych i celnych, korupcji i działalności związanej z przestępczością zorganizowaną i organizacjami mafijnymi, w tym handlu narkotykami, handlu bronią i handlu ludźmi i finansowanie poprzez wymuszenia, w tym tzw. podatek rewolucyjny,”

14.   Wymiana informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym

Spraw.: Antoine DUQUESNE (A6-0165/2005)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

głosowanie: zalecenie (jako całość)

 

+

 


ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   Sprawozdanie: Rothe A6-0130/2005

poprawka 28

Za: 458

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Belet, Brepoels, Caspary, Chmielewski, Daul, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Novak, Olajos, Pálfi, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Rack, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sudre, Surján, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Záborská

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 148

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Coveney, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Friedrich, Gahler, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Goepel, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lehne, Lulling, McMillan-Scott, Mauro, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Reul, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vlasák, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Pirilli

Wstrzymujący się: 27

ALDE: Chatzimarkakis, Krahmer

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Belohorská, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Rutowicz

PPE-DE: Brejc, Coelho, Hatzidakis, Konrad, Pleštinská, Radwan, Schmitt Ingo, Sommer, Sonik, Szájer, Ventre, Zieleniec

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Sprawozdanie: Schierhuber A6-0145/2005

poprawka 114

Za: 520

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Kaufmann, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek

IND/DEM: Adwent, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 91

ALDE: Alvaro, Birutis, Budreikaitė, Chatzimarkakis, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Samuelsen, Watson

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Verges

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Wstrzymujący się: 38

ALDE: Davies, Duquesne, Ek, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Matsakis, Pistelli

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Pieper

PSE: Leichtfried

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Sprawozdanie: Schierhuber A6-0145/2005

Projekt Komisji

Za: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 23

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Buzek, Jałowiecki, Kudrycka, Kuźmiuk, Olbrycht, Piskorski, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zwiefka

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 57

ALDE: Manders

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Sjöstedt

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Golik

UEN: Fotyga, Janowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Sprawozdanie: Schierhuber A6-0145/2005

rezolucja

Za: 559

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 26

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Buzek, Jałowiecki, Korhola, Kudrycka, Kuźmiuk, Olbrycht, Piskorski, Podkański, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

UEN: Camre

Wstrzymujący się: 61

ALDE: Manders

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Sjöstedt, Svensson

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zvěřina

PSE: Golik

UEN: Fotyga, Janowski, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Sprawozdanie: Duquesne A6-0160/2005

rezolucja

Za: 581

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 28

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček, Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Pflüger, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Wuermeling

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 37

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Rizzo, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis, Speroni, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Mote

PPE-DE: Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Sprawozdanie: Diez Gonzalez A6-0164/2005

poprawka 13

Za: 598

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Louis, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Crowley, Foglietta, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 8

ALDE: Takkula

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Bloom

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Mote, Rutowicz

Wstrzymujący się: 48

GUE/NGL: Bertinotti, Figueiredo, Pafilis

IND/DEM: Adwent, Batten, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík

PPE-DE: Sonik

PSE: Beňová

UEN: Berlato, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Pavilionis, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Sprawozdanie: Mayor Oreja A6-0166/2005

poprawka 13

Za: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Albertini, Fjellner, Grosch, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Schnellhardt, Wijkman, Wojciechowski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 307

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Wstrzymujący się: 7

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Esteves, Hieronymi

PSE: Beňová

UEN: Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Sprawozdanie: Mayor Oreja A6-0166/2005

poprawka 5

Za: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Albertini, Cederschiöld, Esteves, Gargani, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 267

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Beňová, Siwiec

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 12

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Kozlík, Mote

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Sprawozdanie: Mayor Oreja A6-0166/2005

poprawka 9

Za: 395

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Castiglione, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 243

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Wstrzymujący się: 9

ALDE: Ek

IND/DEM: Louis

NI: Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PSE: Beňová

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Sprawozdanie: Mayor Oreja A6-0166/2005

poprawka 10

Za: 324

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Goudin, Lundgren, Speroni

NI: Battilocchio, Resetarits

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Roithová, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz

Przeciw: 299

ALDE: Cornillet, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Correia, Gebhardt, Kindermann, Krehl, Paleckis, Piecyk

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 24

ALDE: Ek, Krahmer

IND/DEM: Karatzaferis, Louis, Salvini, Železný

NI: Baco, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Konrad

PSE: Beňová

UEN: Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Sprawozdanie: Mayor Oreja A6-0166/2005

poprawki 1 + 11

Za: 363

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Cederschiöld, Esteves, Fjellner, de Grandes Pascual, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 277

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Fourtou, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Casaca, Siwiec

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Wstrzymujący się: 12

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote, Vanhecke

PSE: Peillon

UEN: Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Sprawozdanie: Mayor Oreja A6-0166/2005

poprawka 4

Za: 354

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Antoniozzi, Cederschiöld, Esteves, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman, Wojciechowski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 273

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Fourtou, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Pęk, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Camre, Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 26

GUE/NGL: Figueiredo, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PSE: Beňová

UEN: Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Roszkowski, Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

13.   Sprawozdanie: Mayor Oreja A6-0166/2005

rezolucja

Za: 540

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 92

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Langen, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Őry, Parish, Purvis, Reul, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Wstrzymujący się: 19

GUE/NGL: Kaufmann, McDonald

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Krupa, Louis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Jarzembowski, Lechner, Rack, Zatloukal

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

14.   Sprawozdanie: Borghezio A6-0159/2005

ustęp 1, lit. h), część pierwsza

Za: 579

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 62

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Wstrzymujący się: 5

NI: Baco, Dillen, Kozlík

UEN: Krasts

Verts/ALE: van Buitenen

15.   Sprawozdanie: Borghezio A6-0159/2005

ustęp 1, lit. h), część druga

Za: 286

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Bowis, Hökmark, Lechner, Ouzký

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Muscardini, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 341

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martinez, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lienemann

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Wstrzymujący się: 9

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis

NI: Baco, Dillen, Kozlík

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

16.   Sprawozdanie: Borghezio A6-0159/2005

poprawka 4/rev.

Za: 505

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Kohlíček, Morgantini, Pflüger, Portas, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Salvini, Sinnott, Speroni

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Resetarits, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brejc, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Horáček, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber

Przeciw: 26

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Mussolini

PPE-DE: Konrad

Wstrzymujący się: 98

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, de Brún, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Svensson, Wurtz

IND/DEM: Goudin, Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Ventre, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Navarro, Roth-Behrendt

UEN: Fotyga, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Turmes, Ždanoka


TEKSTY PRZYJĘTE

 

P6_TA(2005)0211

Transeuropejskie sieci energetyczne ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zbiór wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzje nr 96/391/WE oraz nr 1229/2003/WE (COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając projekt Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2003)0742) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 156 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedłożyła projekt Parlamentowi Europejskiemu (C5-0064/2004),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Transportu i Turystyki (A6-0134/2005),

1.

zatwierdza projekt Komisji wraz z poprawkami;

2.

wzywa Komisję, aby ponownie zwróciła się do Parlamentu Europejskiego, jeżeli będzie zamierzała wprowadzić zasadnicze zmiany do projektu lub zastąpić go innym tekstem;

3.

zobowiązuje Przewodniczącego do przekazania niniejszego projektu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.

P6_TC1-COD(2003)0297

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia decyzji nr .../2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wytyczne dla transeuropejskich linii energetycznych oraz uchylającej decyzję 96/391/WE i nr 1229/2003/WE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 156,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając wniosek Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1), uwzględniając opinię Komitetu Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając ma uwadze, co następuje:

(1)

Od momentu przyjęcia decyzji nr 1229/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. ustanawiającej zbiór wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych (3), powstała potrzeba włączenia nowych priorytetów w celu pełnego zintegrowania krajów kandydujących z tymi wytycznymi oraz wspierania dostosowania, gdzie stosowne, tych wytycznych do nowej polityki zbliżenia Unii Europejskiej.

(2)

Priorytety dotyczące transeuropejskich sieci energetycznych wynikają z utworzenia bardziej otwartego i konkurencyjnego wewnętrznego rynku energii, będącego rezultatem wprowadzenia w życie dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (4) oraz dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego  (5). Te priorytety idą w ślad za wnioskami z posiedzenia Rady Europejskiej w Sztokholmie w marcu 2001 r. dotyczącego rozwoju infrastruktur niezbędnych do funkcjonowania rynku energetycznego. Należy dołożyć szczególnych starań, aby osiągnąć cel zwiększonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jako wkładu do wspierania polityki zrównoważonego rozwoju. Niemniej jednak cel ten powinien zostać osiągnięty bez stwarzania niewspółmiernych zakłóceń normalnej równowagi rynkowej. Należy również wziąć pod uwagę wszystkie cele polityki transportowej Wspólnoty, a szczególnie możliwości zmniejszenia ruchu drogowego dzięki wykorzystaniu rurociągów dla gazu ziemnego i olefin.

(3)

Niniejsza decyzja będzie służyć bliższej realizacji celu, określonego podczas szczytu Rady Europejskiej w Barcelonie, dotyczącego minimalnego poziomu wzajemnych połączeń elektrycznych pomiędzy Państwami Członkowskimi równego 10 % mocy zainstalowanej w każdym Państwie Członkowskim, a tym samym poprawy niezawodności i spójności sieci i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(4)

Z reguły budowa i utrzymanie infrastruktury energetycznej podlega regułom rynku. Powyższe pozostaje w zgodzie ze wspólnymi zasadami dotyczącymi ustanowienia rynku wewnętrznego energii oraz wspólnych zasad dotyczących prawa konkurencji, których celem jest utworzenie bardziej otwartego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego energii. Finansowe wsparcie Wspólnoty dla budowy i utrzymania powinno więc pozostać sprawą wyjątkową . Wszystkie wyjątki powinny być w pełni uzasadnione.

(5)

Infrastruktura energetyczna powinna być zbudowana i utrzymywana tak, aby zapewniać sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego energii z poszanowaniem procedur konsultacji zainteresowanych grup społecznych , bez szkody dla kryteriów usług strategicznych oraz usługi powszechnej , a także zobowiązań do świadczenia usług publicznych .

(6)

Priorytety w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych są również związane z ich rosnącym znaczeniem dla zabezpieczenia i zróżnicowania wspólnotowych dostaw energii, włączenia sieci energetycznych nowych Państw Członkowskich i krajów przystępujących oraz zapewnienia skoordynowanej współpracy sieci energetycznych w obrębie Wspólnoty i krajów sąsiedzkich po przeprowadzeniu konsultacji z Państwami Członkowskimi, których to dotyczy. Co więcej, kraje sąsiadujące z Unią Europejską odgrywają istotną rolę w polityce energetycznej Unii. Zaspokajają one większą część zapotrzebowania Unii na gaz ziemny, są kluczowymi partnerami w dziedzinie tranzytu energii pierwotnej do Unii i stopniowo staną się znaczącymi graczami rynkowymi na wewnątrzwspólnotowych rynkach gazu i energii elektrycznej.

(7)

Wśród projektów odnoszących się do transeuropejskich sieci energetycznych niezbędne jest wyróżnienie projektów priorytetowych, które są szczególnie istotne dla działania rynku wewnętrznego energii lub bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię. Ponadto, w odniesieniu do projektów, którym zostanie przyznany najwyższy priorytet, należy przyjąć Deklarację Interesu Europejskiego oraz, gdzie stosowne, nawiązać usprawnioną współpracę.

(8)

Procedura identyfikacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, odnoszących się do transeuropejskich sieci energetycznych, powinna zapewnić harmonijne stosowanie rozporządzenia Rady (WE) nr 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (6). Procedura ta powinna rozróżniać dwa poziomy: poziom pierwszy ustalający ograniczoną liczbę kryteriów identyfikacji oraz poziom drugi opisujący projekty w sposób szczegółowy, w formie specyfikacji.

(9)

Ponieważ specyfikacje projektu podlegają zmianom, podaje się je w sposób przykładowy. Komisja powinna zatem być uprawniona do ich aktualizacji. Ponieważ projekt może mieć znaczące implikacje polityczne , w zakresie środowiska naturalnego i gospodarcze, jest rzeczą ważną, aby uzyskać odpowiednią równowagę pomiędzy nadzorem legislacyjnym a elastycznością przy określaniu projektów, które zasługują na ewentualne wsparcie ze strony Wspólnoty.

(10)

W odniesieniu do niektórych projektów priorytetowych, części projektów priorytetowych lub grup projektów priorytetowych należy umożliwić usprawnienie ich przygotowania oraz wdrożenia poprzez ustanowienie zespołu koordynującego, w którym Wspólnota miałaby udział, na czas realizacji tychże projektów priorytetowych. Z tego względu Komisja powinna być uprawniona do wyznaczenia koordynatora europejskiego dla takiego(takich) projektu(projektów), w celu wspierania współpracy z użytkownikami i operatorami, oraz zapewnienia odpowiedniego monitoringu, aby Wspólnota była na bieżąco informowana o postępie działań.

(11)

Należy stworzyć korzystniejszy kontekst dla rozwoju i budowy transeuropejskich sieci energetycznych, głównie poprzez stymulowanie współpracy technicznej pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za obsługę i kontrolę instalacji gazowych i elektrycznych , ułatwienie wdrożenia procedur autoryzacji mających zastosowanie w przypadku projektów dotyczących sieci w Państwach Członkowskich, aby ograniczyć opóźnienia, oraz mobilizowanie stosownie do potrzeb dostępnych dla projektów sieciowych tych Funduszy, instrumentów i programów finansowych Wspólnoty. Unia Europejska powinna wspierać działania podejmowane przez Państwa Członkowskie dla realizacji tego celu .

(12)

Ponieważ fundusze wspólnotowe przyznane na transeuropejskie sieci energetyczne są stosunkowo skromne i przeznaczone głównie na sfinansowanie studium wykonalności, to właśnie do wspólnotowych funduszy strukturalnych, programów i instrumentów finansowych należy umożliwienie w razie konieczności finansowania tego typu połączenia wielu sieci, w szczególności sieci międzyregionalnych.

(13)

Określanie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, ich specyfikacji i projektów priorytetowych, w szczególności projektów leżących w interesie europejskim , nie powinno przesądzać o wynikach oceny oddziaływania na środowisko projektów oraz planów i programów.

(14)

Środki niezbędne dla wdrożenia niniejszej decyzji należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (7).

(15)

Komisja powinna sporządzić okresowe sprawozdanie w sprawie wdrożenia niniejszej decyzji.

(16)

Ponieważ niniejsza decyzja obejmuje ten sam przedmiot i zakres co decyzja Rady 96/391/WE z dnia 28 marca 1996 r. ustanawiająca zbiór środków mających na celu stworzenie bardziej korzystnych warunków dla rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze energetycznym (8), oraz decyzja nr 1229/2003/WE, obie te decyzje powinny zostać uchylone.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja określa charakter i zakres działania wspólnotowego zmierzającego do określenia wytycznych w dziedzinie transeuropejskich sieci energetycznych. Ustanawia ona zbiór wytycznych obejmujących cele, priorytety oraz główne kierunki działania Wspólnoty w dziedzinie transeuropejskich sieci energetycznych. Wytyczne te określają projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i projekty priorytetowe , włącznie z projektami leżącymi w interesie europejskim , wśród transeuropejskich sieci elektrycznych i gazowych.

Artykuł 2

Zakres

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do:

1)

w odniesieniu do sieci elektrycznych:

a)

wszystkich linii wysokiego napięcia, z wyjątkiem należących do sieci rozdzielczych, oraz do linii morskich pod warunkiem, że infrastruktura ta jest wykorzystywana do przesyłu lub połączenia międzyregionalnego lub międzynarodowego;

b)

każdego sprzętu lub instalacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania danego systemu, w tym systemów ochronnych, nadzorczych i kontrolnych;

2)

w odniesieniu do sieci gazowych (transportujących gaz ziemny i gazy olefinowe):

a)

wysokociśnieniowych rurociągów gazowych, z wyjątkiem należących do sieci rozdzielczych, umożliwiających zaopatrywanie regionów Wspólnoty ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych;

b)

podziemnych miejsc składowania przyłączonych do wyżej wymienionych wysokociśnieniowych rurociągów gazowych;

c)

urządzeń odbiorczych, magazynowych i ponownie gazyfikowanych, dla skroplonego gazu ziemnego (LNG), jak również nośników LNG zgodnie z dostarczanymi pojemnościami;

d)

każdego sprzętu lub instalacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania danego systemu, w tym systemów ochronnych, nadzorczych i kontrolnych.

Artykuł 3

Cele

Wspólnota wspiera połączenia wzajemne, współdziałanie i rozwój transeuropejskich sieci energetycznych oraz dostęp do takich sieci zgodnie z obecnym prawem wspólnotowym, w celu:

a)

umożliwienia skutecznego działania i rozwoju rynku wewnętrznego ogólnie oraz rynku wewnętrznego energii w szczególności, wspierając racjonalną produkcję , transport, dystrybucję i wykorzystanie zasobów energetycznych oraz rozwój i połączenie odnawialnych zasobów energetycznych, w celu obniżenia kosztów energii ponoszonych przez odbiorców oraz wniesienia wkładu w zróżnicowanie źródeł energii;

b)

ułatwienia rozwoju i ograniczenia izolacji regionów mniej uprzywilejowanych i wyspiarskich Wspólnoty i przyczynienia się w ten sposób o wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej;

c)

wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw energii, w szczególności przez wzmocnienie stosunków z państwami trzecimi w sektorze energetycznym we wspólnym interesie zainteresowanych stron, szczególnie w ramach Traktatu w sprawie Karty Energetycznej oraz umów o współpracy zawartych przez Wspólnotę;

d)

wzmocnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, w szczególności w dziedzinie kogeneracji, wydajności energetycznej, usług energetycznych i energii odnawialnej oraz poprzez zmniejszenie zagrożeń społecznych i środowiskowych związanych z transportem energii.

Artykuł 4

Priorytety działania

Priorytety działania Wspólnoty dotyczące transeuropejskich sieci energetycznych są zgodne ze zrównoważonym rozwojem i są następujące:

1)

zarówno dla sieci elektrycznych jak gazowych , ze szczególnym uwzględnieniem sieci gazów olefinowych :

a)

adaptowanie i rozwój sieci energetycznych w celu wsparcia funkcjonowania rynku wewnętrznego energii, a przede wszystkim rozwiązywania problemu „wąskich gardeł”zwłaszcza transgranicznych, ograniczeń przesyłowych i przerw, jak również uwzględnienie potrzeb powstających z funkcjonowania rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także rozszerzania Wspólnoty Europejskiej;

b)

zakładanie sieci energetycznych w regionach wyspiarskich, odizolowanych, peryferyjnych i ultraperyferyjnych, przy jednoczesnym wspieraniu zróżnicowania źródeł energii oraz wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, wraz z przyłączaniem takich sieci, w miarę potrzeb;

2)

dla sieci energii elektrycznej:

a)

adaptowanie i rozwój sieci w celu ułatwienia integracji i podłączania produkcji energii odnawialnej;

b)

zapewnienie współdziałania sieci elektrycznej wewnątrz Wspólnoty Europejskiej z sieciami krajów kandydujących i innych krajów w Europie oraz w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego;

3)

dla sieci gazowych:

a)

rozwój sieci gazu ziemnego w celu zaspokojenia popytu Wspólnoty na gaz ziemny oraz kontrolowania systemów dostaw gazu ziemnego;

b)

zapewnienie współdziałania sieci gazowych wewnątrz Wspólnoty z sieciami w innych krajach w Europie, w basenie Morza Śródziemnego, Morza Czarnego oraz Morza Kaspijskiego, jak również w regionie Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, a także zróżnicowanie źródeł i tras zaopatrzenia w gaz ziemny;

c)

rozwój i integracja sieci gazów olefinowych w celu zaspokojenia popytu na zużycie gazów olefinowych w przemyśle we Wspólnocie.

Artykuł 5

Kierunki działania

Ogólne kierunki działania Wspólnoty dotyczące transeuropejskich sieci energetycznych są następujące:

a)

określenie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i projektów priorytetowych , a zwłaszcza tych, które leżą w interesie europejskim ;

b)

stworzenie bardziej korzystnych warunków do rozwoju tych sieci.

Artykuł 6

Kryteria dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

1.   Kryteria rodzajowe do stosowania przy podejmowaniu decyzji odnośnie identyfikacji, zmian, specyfikacji lub wniosków o uaktualnienie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania są następujące:

a)

projekty mieszczą się w zakresie art. 2;

b)

projekty odzwierciedlają cele i priorytety działania określone odpowiednio w art. 3 i 4;

c)

projekty posiadają potencjalną efektywność ekonomiczną.

Ocena efektywności ekonomicznej opiera się na analizie kosztów/korzyści uwzględniającej wszystkie koszty i korzyści, w tym również średnio- i/lub długofalowe, związane ze wszystkimi środowiskowymi elementami zewnętrznymi oraz z innymi aspektami środowiskowymi, bezpieczeństwem dostaw oraz wkładem w spójność gospodarczą i społeczną. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które dotyczą terytorium Państwa Członkowskiego, wymagają jego zgody.

2.   Dodatkowe kryteria dla identyfikacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania są wymienione w załączniku II.

Wszelkie zmiany, które zmieniają opis dodatkowych kryteriów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wymienionych w załączniku II, są dokonywane zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu.

3.   Jedynie projekty wymienione w załączniku III kwalifikują się do uzyskania pomocy finansowej Wspólnoty przewidzianej na mocy rozporządzenia (WE) nr 2236/95. Projekty te spełniają kryteria wymienione w ust. 1 i wyszczególnione w załączniku II.

4.   Ogólne specyfikacje projektów, łącznie ze szczegółowym opisem projektów i, gdzie stosowne, z opisem geograficznym, są wymienione w załączniku III. Specyfikacje te są aktualizowane zgodnie z procedurą określoną w art. 14 ust. 2. Aktualizacje są natury technicznej i muszą być ograniczone do technicznych zmian projektu, zmiany części określonej trasy lub ograniczonej adaptacji lokalizacji projektu.

5.   Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki, które uważają za niezbędne do ułatwienia i przyspieszenia zakończenia projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz do zminimalizowania opóźnień, stosując się do prawa wspólnotowego oraz konwencji międzynarodowych dotyczących środowiska naturalnego. W szczególności, niezbędne procedury upoważniające są szybko wykonywane.

6.   W przypadku, gdy części projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania są umiejscowione na terytorium państw trzecich, Komisja może, po konsultacji z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi, przedłożyć propozycje, gdzie stosowne, w ramach zarządzania porozumieniami między Wspólnotą a tymi państwami trzecimi oraz zgodnie z Traktatem w sprawie Karty Energetycznej w odniesieniu do państw trzecich będących sygnatariuszami tego Traktatu, aby projekty te były również uznawane za przedmiot obopólnego zainteresowania przez zainteresowane państwa trzecie, w celu ułatwienia ich wdrożenia.

Artykuł 7

Projekty priorytetowe

1.   Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, określone w załączniku I, posiadają pierwszeństwo w otrzymywaniu pomocy finansowej Wspólnoty udzielanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 2236/95.

Zmiany w załączniku I są ustalane zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu.

2.   Zainteresowane Państwa Członkowskie oraz Komisja dołożą starań, każde w zakresie swych kompetencji, dla wspomagania realizacji projektów priorytetowych, w szczególności projektów transgranicznych.

W zakresie transgranicznych projektów inwestycyjnych, Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki, aby w ramach krajowych procedur zatwierdzania, zwiększenie przepustowości wzajemnych połączeń w przypadku takich projektów między dwoma lub kilkoma Państwami Członkowskimi i związane z tym wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw na poziomie europejskim było nadrzędnym kryterium oceny dla właściwych władz krajowych.

3.   Projekty priorytetowe są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz spełniają następujące kryteria:

a)

mają znaczący wpływ na konkurencyjne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, i/lub

b)

przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw we Wspólnocie i/lub

c)

powodują zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, usług wydajnych energetycznie lub kogeneracji.

Artykuł 8

Projekty stanowiące przedmiot europejskiego zainteresowania

1.   Wybrane projekty odpowiadające kierunkom priorytetowym przewidzianym w art. 7, które mają charakter transgraniczny, lub które mają znaczący wpływ na możliwości przesyłu transgranicznego, uznaje się za projekty leżące w interesie europejskim. Wykaz tych projektów zamieszczono w załączniku I .

2.   Przy składaniu projektów do finansowania z Funduszu Spójności, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 z 16 maja 1994 ustanawiającego Fundusz Spójności  (9), Państwa Członkowskie udzielają stosownego pierwszeństwa projektom stanowiącym przedmiot europejskiego zainteresowania.

3.   Przy składaniu projektów do finansowania z budżetu, zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 2236/95, Państwa Członkowskie udzielają stosownego pierwszeństwa projektom stanowiącym przedmiot europejskiego zainteresowania.

4.   Przy składaniu projektów do finansowania z Funduszy Strukturalnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych  (10), Państwa Członkowskie udzielają stosownego pierwszeństwa projektom stanowiącym przedmiot europejskiego zainteresowania.

5.   Komisja zapewni, że kraje kwalifikujące się do otrzymania pomocy w ramach funduszy przedakcesyjnych ISPA udzielą stosownego pierwszeństwa, przy składaniu projektów w zakresie art. 2 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1267/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej  (11), projektom stanowiącym przedmiot europejskiego zainteresowania.

6.   W przypadku znacznego obecnego lub spodziewanego opóźnienia przy rozpoczęciu pracy nad jednym z projektów stanowiących przedmiot europejskiego zainteresowania, Komisja żąda, aby zainteresowane Państwa Członkowskie przedstawiły powody opóźnienia w terminie 3 miesięcy.

Po otrzymaniu i zbadaniu odpowiedzi od zainteresowanych Państw Członkowskich Komisja może, z należytym uwzględnieniem zasady proporcjonalności, podjąć decyzję o cofnięciu danemu projektowi statusu projektu stanowiącego przedmiot europejskiego zainteresowania.

7.   5 lat po zakończeniu realizacji projektu stanowiącego przedmiot europejskiego zainteresowania lub jednej z części takiego projektu, zainteresowane Państwa Członkowskie dokonują oceny wpływu społeczno-gospodarczego, jak również jego wpływu na środowisko naturalne, łącznie z wpływem na handel pomiędzy Państwami Członkowskimi, na spójność terytorialną i na zrównoważony rozwój.

Państwa Członkowskie informują Komisję o wynikach tej oceny.

8.   Jeżeli projekt uznany zostanie za leżący w interesie europejskim, w celu zapewnienia, że procedury zatwierdzania projektów będą przeprowadzane w racjonalnym terminie, w razie potrzeby , zainteresowane Państwa Członkowskie zagwarantują koordynację własnych procedur oceny oddziaływania na środowisko i oddziaływania społeczno-gospodarczego i konsultacje z opinią publiczną dla każdego etapu danego projektu przed zatwierdzeniem realizacji projektu.

9.   Jeżeli w skład projektu stanowiącego przedmiot europejskiego zainteresowania wchodzi część transgraniczna, niepodzielna ze względów technicznych i finansowych, oba zainteresowane Państwa Członkowskie przeprowadzają transnarodowe badanie w celu dokonania oceny części transgranicznej i przeprowadzenia konsultacji społecznych przed autoryzacją projektu.

10.   Procedury skoordynowanego lub międzynarodowego badania, opisane w ust. 8 i 9, stosuje się bez uszczerbku dla nałożonych przez prawodawstwo wspólnotowe zobowiązań dotyczących ochrony środowiska naturalnego, szczególnie oceny oddziaływania na środowisko naturalne.

Zainteresowane Państwa Członkowskie informują Komisję o terminie rozpoczęcia takich procedur skoordynowanego lub międzynarodowego badania oraz o wynikach.

Artykuł 9

Wdrożenie projektów stanowiących przedmiot europejskiego zainteresowania

1.   Projekty stanowiące przedmiot europejskiego zainteresowania są wdrażane szybko.

W terminie nie późniejszym niż ... (12), Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji harmonogram zakończenia realizacji tych projektów, zawierający szczegóły dotyczące:

a)

przewidywanego przejścia projektu przez proces zatwierdzania planu,

b)

harmonogramu etapu wykonalności i projektowania,

c)

budowy projektu,

d)

oddania projektu do użytku.

2.   Państwa Członkowskie składają Komisji coroczne sprawozdania dotyczące postępu realizacji projektów opisanych w ust. 1.

W przypadku, gdy postęp realizacji projektu jest wolniejszy niż przewidziany w harmonogramie przedstawionym Komisji, Państwa Członkowskie zobowiązane są do przedstawienia Komisji poprawionego planu.

3.   Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu zapewnienia, że procedura upoważniająca dla projektów stanowiących przedmiot europejskiego zainteresowania jest skuteczna i nie zawiera żadnych zbędnych opóźnień.

Artykuł 10

Koordynator Europejski

1.    W przypadku projektów trudnych w realizacji, Komisja może wyznaczyć koordynatora europejskiego na mocy porozumienia z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi i po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego.

Koordynator europejski działa w imieniu i na rzecz Komisji. Misja koordynatora europejskiego obejmuje pojedynczy projekt priorytetowy lub część projektu priorytetowego. Jeżeli zajdzie taka konieczność, misja koordynatora europejskiego może ulec rozszerzeniu o inne powiązane projekty priorytetowe.

2.   Koordynator europejski jest wybierany w oparciu o jego doświadczenie nabyte w instytucjach europejskich i znajomość zagadnień związanych z techniczną, finansową, społeczno-gospodarczą i środowiskową oceną dużych projektów.

3.   Decyzja wyznaczająca koordynatora europejskiego określa sposób wykonywania przez niego zadań.

4.   Koordynator europejski:

a)

zachęca do wykorzystywania wspólnych metod oceny projektów, doradza prowadzącym projekt na temat pakietu finansowego dla projektu oraz, w razie potrzeby, wydaje opinię na temat kwestii związanych z funkcjonowaniem sieci;

b)

przedstawia Komisji coroczne sprawozdanie dotyczące postępu osiągniętego przy wdrażaniu projektu(ów), dla którego (których) został wyznaczony, nowych okoliczności związanych z przepisami lub innych, które mogłyby wpłynąć na właściwości projektu(ów) oraz jakichkolwiek trudności lub przeszkód, które mogłyby spowodować znaczne opóźnienie;

c)

bierze udział w dialogu z operatorami sieci, jej użytkownikami, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, w celu pogłębienia wiedzy na temat zapotrzebowania na usługi przesyłowe oraz ograniczeń i parametrów usług wymaganych do optymalizacji wykorzystania infrastruktury objętej projektem.

5.   Zainteresowane Państwa Członkowskie współpracują z Koordynatorem Europejskim i udzielają Koordynatorowi informacji wymaganych w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4.

6.   Komisja może zażądać opinii Koordynatora Europejskiego w trakcie badania wniosków o finansowanie Wspólnoty dla projektów lub grup projektów, do koordynacji których Koordynator został wyznaczony.

7.     Stopień koordynacji jest proporcjonalny do kosztów projektu w celu uniknięcia zbędnych obciążeń administracyjnych.

Artykuł 11

Korzystniejsze warunki

1.   W celu wniesienia wkładu do stworzenia korzystniejszych warunków dla rozwoju transeuropejskich sieci energetycznych i ich współdziałania, Wspólnota uwzględnia wysiłki Państw Członkowskich podejmowane dla realizacji tego celu oraz przywiązuje największą wagę do następujących środków, a także promuje je, gdzie jest to niezbędne:

a)

współpraca techniczna pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za transeuropejskie sieci energetyczne, w szczególności za właściwe funkcjonowanie połączeń wspomnianych w załączniku II pkt. 1, 2 i 7;

b)

ułatwienie wdrożenia procedur autoryzacji dla projektów dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych w celu ograniczenia opóźnień;

c)

wsparcie dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, zaopatrywanych ze wspólnotowych Funduszy, instrumentów i programów finansowych odpowiednich dla tych sieci.

2.   Komisja, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi, podejmuje wszelkie inicjatywy w celu promowania koordynacji działań opisanych w ust. 1.

3.   Środki konieczne do wdrożenia działań opisanych w pkt a) i b) ust. 1 Komisja podejmuje zgodnie z procedurą opisaną w art. 14 ust. 2.

Artykuł 12

Oddziaływanie na konkurencję oraz bezpieczeństwo dostaw

Przy rozpatrywaniu projektów należy brać pod uwagę efekt oddziaływania na konkurencję oraz na bezpieczeństwo dostaw . Popierane jest finansowanie prywatne lub finansowanie przez dane podmioty gospodarcze przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad konkurencji i innych stosowanych w Unii Europejskiej. Należy unikać wszelkich zakłóceń w konkurencji między operatorami rynku, zgodnie z postanowieniami Traktatu.

Artykuł 13

Ograniczenia

1.   Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań finansowych podjętych przez Państwo Członkowskie lub Wspólnotę.

2.   Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wyników oceny oddziaływania na środowisko naturalne projektów, planów lub programów, które określają przyszły zakres upoważnień dla takich projektów. Wyniki oceny wpływu na środowisko naturalne, gdzie taka ocena jest wymagana zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym, są brane pod uwagę przed podjęciem decyzji o realizacji projektów, zgodnie z odnośnym prawodawstwem Wspólnoty.

Artykuł 14

Komitet

1.   Komisję wspiera Komitet.

2.   W przypadku, gdy następuje odwołanie do niniejszego ustępu, mają zastosowanie art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.   Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 15

Sprawozdanie

Co dwa lata Komisja opracowuje sprawozdanie z wykonywania niniejszej decyzji, które przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno – Społecznemu oraz Komitetowi Regionów.

W sprawozdaniu tym zwraca się uwagę na wdrożenie i postęp w realizacji projektów priorytetowych, jak również ustalenia dotyczące ich finansowania, w szczególności w odniesieniu do wkładu Wspólnoty w finansowanie, które dotyczy połączeń transgranicznych jak określono w załączniku II pkt. 1, 2 i 7.

Artykuł 16

Uchylenie

Uchyla się decyzję 96/391/WE oraz nr 1229/2003/WE.

Artykuł 17

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 18

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu

Przewodniczący

Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 241 z 28.9.2004, str. 17.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2005 r.

(3)  Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 11.

(4)  Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 37. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 2004/85/WE ( Dz.U. L 236 z 7.7.2004, str. 10).

(5)  Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 57.

(6)  Dz.U. L 228 z 23.9.1995, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 807/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ( Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 46).

(7)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(8)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 154.

(9)  Dz.U. L 130 z 25.5.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio Aktem o Przystąpieniu z 2003 r.

(10)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 ( Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 3).

(11)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 73. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 2257/2004 ( Dz.U. L 389 z 30.12.2004, str. 1).

(12)  6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji.

ZAŁĄCZNIK I

TRANSEUROPEJSKIE SIECI ENERGETYCZNE

Osie dla projektów priorytetowych włącznie z projektami leżącymi w interesie europejskim określonymi w art. 7 i 8

Projekty priorytetowe, włącznie z projektami leżącymi w interesie europejskim w odniesieniu do każdej osi zostały opatrzone poniższymi numerami.

SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

EL.1.

Francja — Belgia — Holandia — Niemcy:

Wzmocnienie sieci energii elektrycznej w celu rozwiązania ograniczeń przesyłowych w przepływie energii elektrycznej przez Beneluks.

W tym projekty leżące w interesie europejskim:

 

Linia Aveline (FR) — Avelgem (BE)

 

Linia Moulaine (FR) — Aubange (BE)

EL.2.

Granice Włoch z Francją, Austrią, Słowenią i Szwajcarią.

Zwiększanie zdolności elektrycznych połączeń wzajemnych.

W tym projekty leżące w interesie europejskim:

 

Linia Lienz (AT) — Cordignano (IT)

 

Nowe wzajemne połączenie między Włochami a Słowenią

 

Linia Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

 

Linia S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

 

Linia Wenecja Północ (IT) — Cordignano (IT)

 

Linia St. Peter (AT) — Tauern (AT)

 

Linia Südburgenland (AT) — dolina Kainach (AT)

 

Wzajemne połączenie między Austrią i Włochami (Thaur-Brixen) tunelem kolejowym przez przełęcz Brenner

EL.3.

Francja — Hiszpania — Portugalia:

Zwiększanie zdolności elektrycznych połączeń wzajemnych między tymi państwami, jak również dla półwyspu Iberyjskiego oraz rozwój sieci w regionach wyspiarskich.

W tym projekty leżące w interesie europejskim:

 

Linia Sentmenat (ES) — Becanó (ES) — Baixas (FR)

 

Linia Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) i urządzenia Douro Internacional

EL.4.

Grecja — kraje bałkańskie — system UCTE:

Rozwój infrastruktury elektrycznej dla przyłączenia Grecji do systemu UCTE oraz umożliwienie funkcjonowania rynku energii elektrycznej południowo-wschodniej Europy.

W tym projekty leżące w interesie europejskim:

 

Linia Philippi (EL) — Hamidabad (TR)

EL.5.

Wielka Brytania– Europa kontynentalna i Europa Północna:

Ustanowienie / zwiększanie zdolności elektrycznych połączeń wzajemnych oraz ewentualna integracja źródeł energii wiatru.

W tym projekty leżące w interesie europejskim:

 

Kabel podmorski między Anglią (UK) a Holandią

EL.6.

Irlandia — Wielka Brytania:

Zwiększanie zdolności elektrycznych połączeń wzajemnych oraz ewentualna integracja źródeł energii wiatru.

W tym projekty leżące w interesie europejskim:

 

Kabel podmorski między Irlandią a Walią (UK)

EL.7.

Dania — Niemcy — Pierścień Bałtycki (łącznie z Norwegią — Szwecją — Finlandią — Danią — Niemcami — Polską — krajami bałtyckimi — Rosją):

Zwiększanie zdolności elektrycznych połączeń wzajemnych oraz ewentualna integracja źródeł energii wiatru.

W tym projekty leżące w interesie europejskim:

 

Linia Kassø (DK) — Hamburg/Dollern (DE)

 

Linia Hamburg/Krümmel (DE) — Schwerin (DE)

 

Linia Kassø (DK) — Hamburg/Dollern (DE)

 

Linia V.Hassing (DK) — Trige (DK)

 

Kabel podmorski Skagerrak 4 (DK) — (NO)

 

Połączenie między Polską a Litwą, włącznie z koniecznym wzmocnieniem polskiej sieci elektrycznej i profilu PL-DE, aby umożliwić udział w wewnętrznym rynku energetycznym.

 

Kabel podmorski między Finlandią a Estonią (Estlink)

 

Kabel podmorski Fennoscan między Finlandią a Szwecją

 

Halle/Saale (DE) — Schweinfurt (DE)

EL.8.

Niemcy — Polska — Czechy — Słowacja — Austria — Węgry — Słowenia:

Zwiększanie zdolności elektrycznych połączeń wzajemnych.

W tym projekty leżące w interesie europejskim:

 

Linia Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)

 

Linia Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

 

Nowe wzajemne połączenie między Niemcami a Polską

 

Veľké Kapušany (SK) — Lemešany (SK) — Moldava (SK) — Sajoivanka (HU)

 

Gabčíkovo (SK) — Veľký Ďur (SK)

 

Stupava (SK) — Wiedeń południowo-wschodni (AT)

EL.9.

Państwa Członkowskie regionu śródziemnomorskiego — Śródziemnomorski Pierścień Energetyczny:

Zwiększanie zdolności połączeń wzajemnych między Państwami Członkowskimi regionu śródziemnomorskiego a Marokiem — Algierią — Tunezją — Libią — Egiptem — krajami bliskowschodnimi — Turcją.

W tym projekty leżące w interesie europejskim:

 

Połączenie elektryczne między Tunezją a Włochami

SIECI GAZOWE

NG.1.

Zjednoczone Królestwo — kontynentalna Europa Północna, w tym Holandia, Belgia , Dania, Szwecja i Niemcy — Polska — Litwa — Łotwa — Estonia — Finlandia — Rosja:

Gazociągi łączące niektóre główne źródła gazu w Europie, poprawiające interoperacyjność sieci i zwiększające bezpieczeństwo dostaw, włącznie z północnym gazociągiem Transgas i Jamalsko — europejskim gazociągiem, budowa nowych gazociągów i zwiększenie przepustowości sieci w Niemczech, Danii i Szwecji, oraz między tymi krajami, a także w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Niemczech i w Austrii oraz między tymi krajami.

W tym projekty leżące w interesie europejskim:

 

Północny gazociąg Transgas

 

Jamalsko — europejski gazociąg

 

Gazociąg łączący Danię, Szwecję i Niemcy

 

Wzmocnienie zdolności przesyłowej na osi Niemcy — Belgia — Zjednoczone Królestwo.

NG.2.

Algieria — Hiszpania — Włoch — Francja — północna Europa kontynentalna:

Budowa nowych rurociągów gazowych z Algierii do Hiszpanii, Francji i Włoch, oraz zwiększanie zdolności sieci w i między Hiszpanią, Francją i Włochami.

W tym projekty leżące w interesie europejskim:

 

Gazociąg Algieria — Tunezja — Włochy

 

Gazociąg Algieria — Włochy przez Sardynię i Korsykę z odgałęzieniem w kierunku Francji

 

Gazociąg Medgas Algieria — Hiszpania — Francja — Europa kontynentalna

NG.3.

Kraje Morza Kaspijskiego — Bliski Wschód — Unia Europejska:

nowe sieci rurociągów gazowych do Unii Europejskiej z nowych źródeł, łącznie z rurociągami między Turcją — Grecją, Grecją — Włochami oraz Turcją — Austrią i Grecja — Słowenia — Austria (przez Bałkany Zachodnie) .

W tym projekty leżące w interesie europejskim:

 

Gazociąg Turcja — Grecja — Włochy

 

Gazociąg Turcja — Austria

NG.4.

Terminale LNG w Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech Grecji, na Cyprze i Polsce:

Różnicowanie źródeł dostaw i punktów wejściowych, łącznie z podłączeniami terminali LNG do sieci przesyłowych.

NG.5.

Podziemne składowanie gazu ziemnego w Hiszpanii, Portugalii, Francji, we Włoszech, Grecji oraz w regionie Morza Bałtyckiego:

Zwiększanie pojemności w Hiszpanii, Francji, we Włoszech i w regionie Morza Bałtyckiego, oraz budowa pierwszych obiektów w Portugalii i Grecji i na Litwie.

NG.6.

Państwa Członkowskie regionu śródziemnomorskiego — Wschodnio-Śródziemnomorski Pierścień Gazowy:

Zakładanie i zwiększanie zdolności / pojemności gazociągów między Państwami Członkowskimi regionu śródziemnomorskiego a Libią — Egiptem — Jordanią — Syrią — Turcją.

W tym projekty leżące w interesie europejskim:

 

Gazociąg Libia — Włochy

ZAŁĄCZNIK II

TRANSEUROPEJSKIE SIECI ENERGETYCZNE

Dodatkowe kryteria dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania opisanych w art. 6 ust. 2

SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1.

Rozwój sieci elektrycznych w regionach wyspiarskich, na obszarach bez dostępu do morza, peryferyjnych i ultraperyferyjnych, przy jednoczesnym wspieraniu różnicowania źródeł energii oraz wzmocnieniu energii odnawialnej, jak również przyłączeniu sieci elektrycznych tych regionów, gdzie stosowne.

Irlandia — Wielka Brytania (Walia)

Grecja (wyspy)

Włochy (Sardynia) — Francja (Korsyka) — Włochy (kontynent)

Połączenia w regionach wyspiarskich, łącznie z przyłączeniem do kontynentu

Połączenia w ultraperyferyjnych regionach Francji, Hiszpanii i Portugalii

2.

Rozwój połączeń energii elektrycznej między Państwami Członkowskimi, potrzebny dla funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz w celu zapewnienia wiarygodności i niezawodności działania sieci elektrycznych.

Francja — Belgia — Holandia — Niemcy

Francja — Niemcy

Francja — Włochy

Francja — Hiszpania

Portugalia — Hiszpania

Finlandia — Szwecja

Finlandia — Estonia — Łotwa — Litwa

Austria — Włochy

Włochy — Słowenia

Austria — Włochy — Słowenia — Węgry

Niemcy — Polska

Niemcy — Polska — Czechy — Austria — Słowacja — Węgry

Węgry — Słowacja

Węgry — Austria

Polska — Litwa

Irlandia — Wielka Brytania (Irlandia Północna)

Austria — Niemcy — Słowenia — Węgry

Holandia — Wielka Brytania

Niemcy — Dania — Szwecja

Grecja — Włochy

Węgry — Słowenia

Malta — Włochy

Finlandia — Estonia

Włochy — Słowenia

3.

Rozwój połączeń elektrycznych w obrębie Państw Członkowskich, gdy jest to potrzebne dla wykorzystania połączeń pomiędzy Państwami Członkowskimi, funkcjonowania rynku wewnętrznego lub podłączenie niektórych źródeł energii odnawialnej

Wszystkie Państwa Członkowskie

4.

Rozwój połączeń elektrycznych z krajami nie będącymi Państwami Członkowskimi, między innymi z krajami kandydującymi do przystąpienia, i zwiększenie w ten sposób interoperacyjności, niezawodności operacyjnej i stabilności sieci elektrycznych lub dostaw elektryczności we Wspólnocie Europejskiej.

Niemcy — Norwegia

Holandia — Norwegia

Szwecja — Norwegia

Wielka Brytania — Norwegia

Bałtycki Pierścień Energetyczny : Niemcy — Polska — Białoruś — Rosja — Litwa — Łotwa — Estonia — Finlandia — Szwecja — Norwegia — Dania

Norwegia — Szwecja — Finlandia — Rosja

Śródziemnomorski Pierścień Energetyczny: Francja — Hiszpania — Maroko — Algieria — Tunezja — Libia — Egipt — kraje bliskowschodnie — Turcja — Grecja — Włochy

Grecja — Turcja

Włochy — Szwajcaria

Austria — Szwajcaria

Węgry — Rumunia

Węgry — Serbia

Węgry — Chorwacja

Włochy — Tunezja

Grecja — kraje bałkańskie

Hiszpania — Maroko

Hiszpania — Andora — Francja

UE — kraje bałkańskie — Białoruś — Rosja — Ukraina

Czarnomorski Pierścień Energetyczny: Rosja — Ukraina — Rumunia — Bułgaria — Turcja — Gruzja

Bułgaria — Była Jugosłowiańska Republika Macedonii/Grecja — Albania — Włochy lub Bułgaria — Grecja — Włochy

5.

Działania poprawiające funkcjonowanie wzajemnie połączonych sieci elektrycznych w obrębie rynku wewnętrznego, a w szczególności działania zmierzające do określenia wąskich gardeł i brakujących połączeń, opracowania rozwiązań w celu radzenia sobie z przeciążeniem oraz dostosowania metod prognozowania i obsługi sieci elektrycznych. Działania poprawiające funkcjonowanie wzajemnie połączonych sieci elektrycznych w obrębie rynku wewnętrznego, w szczególności wskazywanie wąskich gardeł i brakujących odcinków sieci, tworzenie rozwiązań w celu przeciwdziałania ograniczeniom przesyłowym oraz przyjęcie metod prognozowania i działania sieci elektrycznej.

Wskazywanie wąskich gardeł i brakujących odcinków, w szczególności transgranicznych, w sieciach elektrycznych

Tworzenie rozwiązań dla zarządzania przepływem energii elektrycznej w celu przeciwdziałania problemowi ograniczeń przesyłowych wewnątrz sieci elektrycznej

Wprowadzanie metod prognozowania i działania sieci elektrycznych wymaganych dla funkcjonowania rynku wewnętrznego, oraz użytkowanie dużej części odnawialnych źródeł energii

SIECI GAZOWE

6.

Wprowadzenie gazu ziemnego do nowych regionów, głównie wyspiarskich, odizolowanych, peryferyjnych i ultraperyferyjnych, oraz rozwój sieci gazowych w tych regionach.

Wielka Brytania (Irlandia Północna)

Irlandia

Hiszpania

Portugalia

Grecja

Szwecja

Dania

Włochy (Sardynia)

Francja (Korsyka)

Cypr

Malta

Regiony ultraperyferyjne we Francji, Hiszpanii, Portugalii

7.

Rozwój połączeń gazu ziemnego w celu zaspokojenia potrzeb rynku wewnętrznego lub wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw, w tym połączenie oddzielnych sieci gazu ziemnego i gazu olefinowego .

Irlandia — Wielka Brytania

Francja — Hiszpania

Francja — Szwajcaria

Portugalia — Hiszpania

Austria — Niemcy

Austria — Węgry

Austria — Węgry — Słowacja — Polska

Polska — Czechy

Słowacja — Czechy — Niemcy — Austria

Austria — Włochy

Grecja — inne kraje bałkańskie

Austria — Węgry — Rumunia — Bułgaria — Grecja — Turcja

Francja — Włochy

Grecja — Włochy

Austria — Czechy

Niemcy — Czechy — Austria — Włochy

Austria — Słowenia — Chorwacja

Węgry — Chorwacja

Węgry — Rumunia

Węgry — Słowacja

Węgry — Ukraina

Słowenia — kraje bałkańskie

Belgia — Holandia — Niemcy

Wielka Brytania — Holandia – Niemcy

Niemcy — Polska

Dania — Wielka Brytania

Dania — Niemcy — Szwecja

Dania — Holandia

8.

Rozbudowa zdolności dla otrzymywania skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz dla składowania gazu ziemnego, potrzebnych do zaspokojenia popytu oraz kontroli systemów zasilania gazem, a także zróżnicowania źródeł i tras dostawczych.

Wszystkie Państwa Członkowskie

9.

Rozbudowa zdolności przesyłowej gazu ziemnego (gazowe rurociągi dostawcze) potrzebnej do zaspokojenia popytu oraz zróżnicowania dostaw ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, a także tras dostawczych.

Nordycka Sieć Gazowa: Norwegia — Dania — Niemcy — Szwecja — Finlandia — Rosja — państwa bałtyckie — Polska

Algieria — Hiszpania — Francja

Rosja — Ukraina — UE

Rosja — Białoruś — Ukraina — UE

Rosja — Białoruś — UE

Rosja — Morze Bałtyckie — Niemcy

Rosja — Państwa bałtyckie — Polska — Niemcy

Niemcy — Czechy — Polska — Niemcy — inne Państwa Członkowskie

Libia — Włochy

Tunezja — Libia — Włochy

kraje Morza Kaspijskiego — UE

Rosja — Ukraina — Mołdawia — Rumunia — Bułgaria — Grecja — Słowenia — inne kraje bałkańskie

Rosja — Ukraina — Słowacja — Węgry — Słowenia — Włochy

Holandia — Niemcy — Szwajcaria — Włochy

Belgia — Francja — Szwajcaria — Włochy

Dania — (Szwecja) — Polska

Norwegia — Rosja – UE

Irlandia

Algieria — Włochy – Francja

Algieria Tunezja Włochy

Bliski Wschód — Wschodnio-Śródziemnomorski Pierścień Gazowy — UE

Urządzenie do mieszania w Winksele na osi Północ-Południe (mieszanka gazu H z azotem)

Zwiększenie zdolności przesyłowych na osi Wschód-Zachód: Zeebrugge-Eynatten

10.

Działania poprawiające funkcjonowanie wzajemnie połączonych sieci gazu ziemnego w obrębie rynku wewnętrznego i w krajach tranzytowych, w szczególności, działania zmierzające do określenia wąskich gardeł i brakujących połączeń, opracowania rozwiązań w celu radzenia sobie z przeciążeniem oraz dostosowania metod prognozowania i obsługi sieci gazu ziemnego.

Wskazywanie wąskich gardeł i brakujących odcinków, w szczególności transgranicznych, w sieciach gazowych.

Tworzenie rozwiązań dla zarządzania przepływem gazu ziemnego w celu przeciwdziałania problemom ograniczeń przesyłowych wewnątrz sieci gazowych.

Zastosowanie metod prognozowania i działania sieci gazu ziemnego, potrzebnych dla funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Usprawnienie działania, bezpieczeństwa i niezawodności sieci gazu ziemnego w krajach tranzytowych.

11.

Rozbudowa i integracja zdolności przesyłowej gazów olefinowych potrzebnej do zaspokojenia popytu w obrębie rynku wewnętrznego.

Wszystkie Państwa Członkowskie

ZAŁĄCZNIK III

TRANSEUROPEJSKIE SIECI ENERGETYCZNE

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz ich specyfikacje, obecnie identyfikowane zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku II

SIECI ELEKTRYCZNE

1.

1 Rozbudowa sieci elektrycznej w regionach bez dostępu do morza

1.1

Podmorski kabel Irlandia — Walia (UK)

1.2

Połączenie Cykladów Południowych ( EL )

1.3

Kabel podmorski 30 kV pomiędzy wyspami Faial, Pico i S. Jorge (Azory, PT)

1.4

Połączenie i wzmocnienie sieci na wyspach Terceira, Faial i S Miguel (Azory, PT)

1.5

Połączenie i wzmocnienie sieci na Maderze (PT)

1.6

Podmorski kabel Sardynia (IT) — część kontynentalna Włoch

1.7

Podmorski kabel Korsyka (FR) — Włochy

1.8

Połączenie część kontynentalna Włoch — Sycylia (IT ): podwojenie połączenia Sorgente (IT) — Rizziconi (IT)

1.9

Nowe połączenia na Balearach i Wyspach Kanaryjskich (ES)

2.

Rozwój połączeń elektrycznych pomiędzy Państwami Członkowskimi

2.1

Linia Moulaine ( FR ) — Aubange ( BE )

2.2

Linia Avelin (FR) — Avelgem (BE)

2.3

Wzajemne połączenie między Niemcami a Belgią

2.4

Linia Vigy (FR) Marlenheim (FR)

2.5

Linia Vigy (FR) Uchtelfangen (DE)

2.6

Transformat fazowy w La Praz ( FR )

2.7

Dalsze zwiększenie zdolności przesyłowych przez istniejące wzajemne połączenie pomiędzy Francją a Włochami

2.8

Nowe wzajemne połączenie pomiędzy Francją a Włochami

2.9

Nowe wzajemne połączenie transpirenejskie pomiędzy Francją a Hiszpanią

2.10

Połączenie poprzez Pireneje Wschodnie pomiędzy Francja a Hiszpanią

2.11

Połączenia pomiędzy północną Portugalią a północno-zachodnią Hiszpanią

2.12

Linia Sines (PT) — Alqueva (PT) — Balboa (ES)

2.13

Połączenie między południem Portugalii a południowym zachodem Hiszpanii

2.14

Linia Valdigem ( PT ) — Douro Internacional ( PT ) — Aldeadávila ( ES ) i urządzenia Douro Internacional

2.15

Połączenie przez północną część Zatoki Botnickiej połączenie kablem podmorskim Fennoscan między Finlandią a Szwecją

2.16

Linia Lienz ( AT ) — Cordignano ( IT )

2.17

Wzajemne połączenie Somplago (IT) — Wuermlach (AT)

2.18

Wzajemne połączenie Austria — Włochy (Thaur-Brixen) przez tunel kolejowy przez przełęcz Brenner

2.19

Połączenie pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną

2.20

Linia St Peter (AT) Isar (DE)

2.21

Podmorski kabel pomiędzy południowo-wschodnią Anglią a środkową Holandią

2.22

Wzmocnienie połączeń pomiędzy Danią a Niemcami, np. linia Kasso — Hamburg

2.23

Wzmocnienie połączeń pomiędzy Danią a Szwecją

2.24

Nowe wzajemne połączenie między Słowenią a Węgrami: Cirkovce (SI) — Heviz (HU)

2.25

Sajoivanka (HU) — Rimavská Sobota (SK)

2.26

Moldava — Sajoivanka (HU)

2.27

Stupava (SK) — Wiedeń południowo-wschodni (AT)

2.28

Linia Polska — Niemcy (Neuenhagen) (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)

2.29

Połączenie Polska — Litwa (Elk — Alytus)

2.30

Kabel podmorski między Finlandią a Estonią

2.31

Instalacja elastycznych systemów zmiennego przesyłu prądu między Włochami a Słowenią

2.32

Nowe połączenie między systemami UCTE i CENTREL

2.33

Linia Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

2.34

Podmorskie połączenie elektryczne między Maltą (MT) a Sycylią (IT)

2.35

Nowe wzajemne połączenia między Włochami a Słowenią

2.36

Linia Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

3.

Rozwój połączeń elektrycznych w obrębie Państw Członkowskich

3.1

Połączenia w Danii na osi Wschód-Zachód: Połączenie pomiędzy duńską siecią zachodnią (UCTE) i wschodnią (NORDEL).

3.2

Połączenia w Danii na osi Północ-Południe

3.3

Nowe połączenia w północnej Francji

3.4

Nowe połączenia w południowo-zachodniej Francji

3.5

Linia Trino Vercellese (IT) — Lacchiarelle (IT)

3.6

Linia Turbigo (IT) — Rho — Bovisio (IT)

3.7

Linia Voghera (IT) — La Casella (IT)

3.8

Linia S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

3.9

Linia Wenecja północna (IT) — Cordignano (IT)

3.10

Linia Redipuglia (IT) — Udine Ovest (IT)

3.11

Nowe połączenia na włoskiej osi Wschód-Zachód

3.12

Linia Tavarnuzze (IT) — Casellina (IT)

3.13

Linia Tavarnuzze (IT) — S. Barbara (IT)

3.14

Linia Rizziconi (IT) — Feroleto (IT) — Laino (IT)

3.15

Nowe połączenia na włoskiej osi Północ-Południe

3.16

Modyfikacje sieci w celu ułatwienia podłączenia odnawialnych źródeł energii we Włoszech

3.17

Nowe połączenia energii wiatrowej we Włoszech

3.18

Nowe połączenia na północnej osi Hiszpanii

3.19

Nowe połączenia na śródziemnomorskiej osi Hiszpanii

3.20

Nowe połączenia na osi Galicia (ES) — Centro (ES)

3.21

Nowe połączenia na osi Centro (ES) — Aragón (ES)

3.22

Nowe połączenia na osi Aragón (ES) — Levante (ES)

3.23

Nowe połączenia na hiszpańskiej osi Południe-Centrum (ES)

3.24

Nowe połączenia na hiszpańskiej osi Wschód-Centrum (ES)

3.25

Nowe połączenia w Andaluzji (ES)

3.26

3.24 Linia Pedralva (PT) — Riba d'Ave (PT) i urządzenia w Pedralva

3.27

Linia Recarei (PT) — Valdigem (PT)

3.28

Linia Picote (PT) — Pocinho (PT) (unowocześnienie)

3.29

Modyfikacja obecnej linii Pego (PT) — Cedillo (ES)/Falagueira (PT) oraz urządzeń w Falagueira

3.30

Linia Pego (PT) — Batalha (PT) i urządzenia w Batalha

3.31

Linia Sines (PT) — Ferreira do Alentejo (PT) I (unowocześnienie)

3.32

Nowe połączenia energii wiatrowej w Portugalii

3.33

Linie Pereiros (PT) — Zêzere (PT) — Santarém (PT) i urządzenia w Zêzere

3.34

Linie Batalha (PT) — Rio Maior (PT) I i II (unowocześnienie)

3.35

Linia Carrapatelo (PT) — Mourisca (PT) (unowocześnienie)

3.36

Linia Valdigem (PT) — Viseu (PT) — Anadia (PT)

3.37

Odgałęzienie obecnej linii Rio Maior (PT) — Palmela (PT) do Ribatejo (PT) i urządzenia w Ribatejo

3.38

Podstacje i linie łączące Thessaloniki (EL), Lamia (EL) i Patras (EL)

3.39

Połączenia regionów Evia (EL), Lakonia (EL) i Tracja (EL)

3.40

Wzmocnienie istniejących połączeń regionów peryferyjnych w Grecji kontynentalnej

3.41

Linia Tynagh (IE) — Cashla (IE)

3.42

Linia Flagford (IE) — Wschodnie Sligo (IE)

3.43

Połączenia północno-wschodniej i zachodniej Hiszpanii, w szczególności w celu połączenia z siecią elektrowni wiatrowych.

3.44

Połączenia w kraju Basków (E), Aragón (ES) i Navarra (ES)

3.45

Połączenia w Galicji ( ES )

3.46

Połączenia w środkowej Szwecji

3.47

Połączenia w południowej Szwecji

3.48

Linia Hamburg (DE) — region Schwerin (DE)

3.49

Linia w regionie Halle/Saale (DE) — region Schwerin (DE)

3.50

Nowe morskie i lądowe połączenia elektrowni wiatrowych w Niemczech

3.51

Wzmocnienie sieci 380 kV w Niemczech w celu przyłączenia zespołów off-shore elektrowni wiatrowych

3.52

Połączenia w Irlandii Północnej, w powiązaniu do połączeń z Irlandią

3.53

Połączenia w północno-zachodnim Zjednoczonym Królestwie

3.54

Połączenia w Szkocji i Anglii, z myślą o większym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii elektrycznej

3.55

Nowe przybrzeżne połączenia źródeł energii otrzymywanej w Belgii , włącznie z wzmocnieniem sieci 380 kV

3.56

Podstacja Borssele (NL)

3.57

Zastosowanie urządzeń kompensacji mocy biernej (NL)

3.58

Instalacja transformatorów fazowych i/lub kondensatorów w Belgii

3.59

Wzmocnienie sieci 380 kV w Belgii, aby zwiększyć zdolności pobierania

3.60

Ligne St Peter (AT) — Tauern (AT)

3.61

Linia Süd-Burgenland (AT) — dolina Kainach (AT)

3.62

Dunowo (PL) — Zydowo (PL) — Krzewina (PL) — Plewiska (PL)

3.63

Patnów (PL) — Grudziądz (PL)

3.64

Ostrów (PL) — Plewiska (PL)

3.65

Ostrów (PL) — Trebaczew (Rogowiec)(PL)

3.66

Plewiska (PL) — Patnów (PL)

3.67

Tarnów (PL) — Krosno (PL)

3.68

Ełk (PL) — Olsztyn Matki (PL)

3.69

Ełk (PL) — Narew (PL)

3.70

Mikułowa (PL) — Świebodzice — Dobrzeń (Groszowice) (PL)

3.71

Patnów (PL) — Sochaczew (PL) — Warszawa (PL)

3.72

Krsko (SI) — Bericevo (SI)

3.73

Wzmocnienie słoweńskiego systemu transmisyjnego z 220 kV do 400 kV

3.74

Medzibrod (SK) — Liptovská Mara (SK)

3.75

Lemešany (SK) — Moldava (SK)

3.76

Lemešany (SK) — Veľké Kapušany (SK)

3.77

Gabčíkovo (SK) — Veľký Ďur (SK)

3.78

Połączenia w północnej Szwecji

3.79

Transfer dostaw Saaremaa (ET) 110 kV (ET)

3.80

Poprawa dostaw energii w Tartu (ET)

3.81

Renowacja podstacji Eesti (300 kV)

3.82

Renowacja podstacji Kiisa (ET), Püssi (ET) i Viljandi (ET) (110 kV)

3.83

Nošovice (CZ) — Prosenice (CZ): przebudowa linii pojedynczej (400 kV) w linię podwójną 400 kV

3.84

Krasíkov (CZ) — Horni Životice (CZ): nowa linia pojedyncza 400 kV

3.85

Nowe morskie połączenia elektrowni wiatrowych na Malcie (MT)

4.

Rozwój połączeń elektrycznych z krajami nie będącymi Państwami Członkowskimi

4.1

Nowe wzajemne połączenie Włochy — Szwajcaria

4.2

Linia Philippi ( EL ) — Maritsa 3 (Bułgaria)

4.3

Linia Amintaio ( EL ) — Bitola (FYROM)

4.4

Linia Kardia ( EL ) — Elbasan (Albania)

4.5

Linia Elbasan (Albania) — Podgorica (Serbia i Czarnogóra)

4.6

Podstacja Mostar (Bośnia-Hercegowina) i linie połączeniowe

4.7

Podstacja Ernestinovo (Chorwacja) i linie połączeniowe

4.8

Nowe połączenia pomiędzy Grecją a Albanią, Bułgarią i FYROM

4.9

Linia Philippi ( EL ) — Hamidabad (TR)

4.10

Podmorski kabel pomiędzy północno-wschodnią/wschodnią Anglią a południową Norwegią

4.11

Połączenie Eemshaven (NL) — Feda (N)

4.12

Podmorski kabel pomiędzy południową Hiszpanią a Marokiem (wzmocnienie istniejącego połączenia)

4.13

Połączenia dla Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego: Niemcy — Polska — Rosja — Estonia — Łotwa — Litwa — Szwecja — Finlandia — Dania — Białoruś

4.14

Połączenia południowa Finlandia — Rosja

4.15

Nowe połączenia pomiędzy północną Szwecją a północną Norwegią

4.16

Nowe połączenia pomiędzy środkową Szwecją a środkową Norwegią

4.17

Linia Borgvik ( SE ) — Hoesle (N) — region Oslo(N)

4.18

Nowe połączenia pomiędzy systemem UCTE/CENTREL a krajami bałkańskimi

4.19

Połączenia i punkty styczne pomiędzy poszerzonym systemem UCTE a Białorusią, Rosją i Ukrainą, w tym relokacja stacji przetwornikowych HVDC działających poprzednio pomiędzy Austrią a Węgrami i Czechami oraz pomiędzy Niemcami a Czechami

4.20

Połączenia w Czarnomorskim Pierścieniu Energetycznym: Rosja — Ukraina — Rumunia — Bułgaria — Turcja — Gruzja

4.21

Nowe połączenia w obszarze Morza Czarnego z myślą o uzyskaniu interoperacyjności poszerzonego systemu UCTE z sieciami krajów mających pokrycie

4.22

Nowe połączenia w Śródziemnomorskim Pierścieniu Energetycznym: Francja — Hiszpania — Maroko — Algieria — Tunezja — Libia — kraje Bliskiego Wschodu — Turcja — Grecja — Włochy

4.23

Podmorski kabel pomiędzy południową Hiszpanią a północno-zachodnią Algierią

4.24

Podmorski kabel pomiędzy Włochami a Afryką Północną (Algieria, Tunezja, Libia)

4.25

Połączenie elektryczne między Tunezją a Włochami

4.26

Nowe połączenia w regionie/obszarze Morza Barentsa

4.27

Wzmocnienie połączeń pomiędzy Danią a Norwegią

4.28

Obermoorweiler (DE) — Meiningen (AT) — Bonaduz (CH): ponowne zwiększenie mocy

4.29

Bekescsaba (HU) — Oradea (RO)

4.30

Pecs (HU) — Sombor (YU)

4.31

Pecs (HU) — Ernestinovo (CZ)

4.32

Granica Veľké Kapušany (SK) — Ukraina

4.33

Andrall (ES) — Encamp (AND) — zwiększenie mocy do 220 kV

4.34

Hiszpania — Andora — Francja: wzmocnienie połączeń

5.

Działania poprawiające funkcjonowanie połączonych sieci elektrycznych w obrębie rynku wewnętrznego

(Jeszcze nie podano szczegółów)

SIECI GAZOWE

6.

Doprowadzenie gazu ziemnego do nowych regionów

6.1

Rozwój sieci gazowej od Belfastu w kierunku północno-zachodniego regionu Irlandii Północnej (UK) oraz, w razie potrzeby, do zachodniego wybrzeża Irlandii

6.2

LNG w Santa Cruz de Tenerife, Wyspy Kanaryjskie (ES)

6.3

LNG w Las Palmas de Gran Canaria (ES)

6.4

LNG na Maderze (PT)

6.5

Rozwój sieci gazowej w Szwecji