ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 79

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
1 kwietnia 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Rada

2006/C 079/1

Modernizacja systemów edukacji i szkoleń: ważny wkład na rzecz dobrobytu i spójności społecznej w Europie — Wspólne sprawozdanie okresowe Rady i Komisji z 2006 r. z postępów w realizacji programu prac Edukacja i szkolenia 2010

1

 

Komisja

2006/C 079/2

Kursy walutowe euro

20

2006/C 079/3

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3998 — Axalto/Gemplus) ( 1 )

21

2006/C 079/4

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4136 — Deutsche Post/Williams Lea) ( 1 )

22

2006/C 079/5

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

23

2006/C 079/6

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

28

 

Europejski Bank Centralny

2006/C 079/7

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (CON/2006/18)

31

 

2006/C 079/8

Informacja

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Informacje

Rada

1.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 79/1


MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBROBYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE

WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z POSTĘPÓW W REALIZACJI PROGRAMU PRACEDUKACJA I SZKOLENIA 2010

(2006/C 79/01)

1.   WSTĘP

Rada ds. Edukacji oraz Komisja Europejska wezwały w swoim wspólnym sprawozdaniu okresowym za 2004 r. (1) do podjęcia pilnych reform europejskich systemów edukacji i szkoleń, które są warunkiem osiągnięcia przez Unię jej celów społecznych i gospodarczych. Obie instytucje zobowiązały się do przeprowadzania co dwa lata przeglądu postępów w realizacji programu „Edukacja i szkolenia 2010”, który obejmuje proces kopenhaski dotyczący kształcenia i szkolenia zawodowego oraz działania na rzecz szkolnictwa wyższego. Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym dokumentem należącym do tego nowego cyklu. Program „Edukacja i szkolenia 2010” stanowi również ważny wkład w realizację nowych zintegrowanych wytycznych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (2), które obejmują europejski pakt na rzecz młodzieży.

Niedawny śródokresowy przegląd strategii lizbońskiej potwierdził, że edukacja i szkolenia są kluczowymi elementami programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. W zintegrowanych wytycznych wzywa się państwa członkowskie do rozszerzenia zakresu inwestycji w kapitał ludzki oraz ich udoskonalania, a także do przystosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do nowych wymagań odnoszących się do umiejętności. W tym kontekście Rada Europejska wniosła o kontynuowanie pełnej realizacji programu „Edukacja i szkolenia 2010”.

Rada wielokrotnie podkreślała, że systemy edukacji i szkoleń pełnią podwójną rolę — zarówno społeczną, jak i gospodarczą. Edukacja i szkolenia są czynnikami decydującymi o potencjale każdego kraju w odniesieniu do doskonałości, innowacyjności i konkurencyjności. Równocześnie są one integralną częścią społecznego wymiaru Europy, ponieważ pośredniczą w przekazywaniu wartości takich jak solidarność, równość szans i uczestnictwo społeczne, korzystnie wpływając zarazem na zdrowie, poziom przestępczości, środowisko naturalne, stopień demokratyzacji i ogólną jakość życia. Wszyscy obywatele powinni zdobywać i stale aktualizować swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w procesie uczenia się przez całe życie; pod uwagę powinno się wziąć także szczególne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pozwoli to na zwiększenie aktywności ekonomicznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zapewnieniu spójności społecznej.

Inwestycje w systemy edukacji i szkoleń mają swoją cenę, jednak w średniej i dłuższej perspektywie korzyści indywidualne, gospodarcze i społeczne znacznie przewyższają koszty. W ramach reform powinno się zatem kontynuować starania na rzecz osiągnięcia efektu synergii między celami polityki gospodarczej i społecznej, które w praktyce wzajemnie się wspierają.

Rozważania te są niezwykle aktualne w świetle prowadzonej obecnie w Unii dyskusji na temat przyszłego rozwoju europejskiego modelu społecznego. Europa stoi w obliczu poważnych wyzwań społeczno-ekonomicznych i demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa, dużą liczbą dorosłych posiadających niskie kwalifikacje, wysoką stopą bezrobocia wśród młodzieży itd. Równocześnie coraz silniejsza jest potrzeba podnoszenia poziomu kompetencji i kwalifikacji pracowników znajdujących się na rynku pracy. Rozwiązywanie tych problemów jest konieczne, aby w dłuższej perspektywie zapewnić trwałość europejskich systemów społecznych. Dziedzina edukacji i szkoleń jest jednym z elementów rozwiązywania wymienionych problemów.

2.   POSTĘPY W REALIZACJI PROGRAMU „EDUKACJA I SZKOLENIA 2010”

W niniejszym rozdziale przedstawiono po raz pierwszy przegląd postępów w modernizacji europejskich systemów edukacji i szkoleń, do której wezwano w Lizbonie. Analiza opiera się przede wszystkim na krajowych sprawozdaniach państw członkowskich, krajów EFTA-EOG oraz krajów przystępujących i kandydujących za 2005 r. (3) Przedstawiono w niej sposób, w jaki reformy przyczyniają się do realizacji celów w priorytetowych obszarach działań określonych we wspólnym sprawozdaniu okresowym z 2004 r. (4) Odniesienia do krajów ujęte w nawiasy zostały podane jako przykłady dobrych praktyk oraz w celu ułatwienia wzajemnego uczenia się.

2.1.   Na szczeblu krajowym: postęp reform

Ze sprawozdań krajowych wynika, że program „Edukacja i szkolenia 2010” został uwzględniony w polityce państw członkowskich w większym stopniu. Wszystkie państwa członkowskie uwzględniają obecnie (choć w różnym stopniu) strategię lizbońską przy opracowywaniu krajowej polityki w dziedzinie edukacji i szkoleń.

Zwiększa się liczba krajów, w których przyjęto konkretne ustalenia dotyczące koordynacji działań ministerstw (szczególnie edukacji i zatrudnienia) w zakresie realizacji programu „Edukacja i szkolenia 2010” oraz konsultacji z zainteresowanymi stronami takimi jak partnerzy społeczni. Wiele państw określiło swoje własne cele, które są w mniejszym lub większym stopniu związane z poziomami referencyjnymi średnich europejskich wyników w dziedzinie edukacji i szkoleń (poziomami odniesienia), lub jest w trakcie ich ustalania. Ma to szczególne znaczenie dla realizacji europejskiej strategii zatrudnienia (5).

2.1.1   Celem priorytetów i inwestycji jest podwyższenie efektywności i jakości

Od 2000 r. Europa nadal pozostaje w tyle za konkurentami, takimi jak Stany Zjednoczone, uwzględniając całkowitą wysokość inwestycji w kluczowych sektorach gospodarki opartej na wiedzy. Niektóre państwa azjatyckie, takie jak Chiny i Indie, szybko nadrabiają straty.

Wydatki publiczne na edukację, obliczane jako odsetek PKB, rosną jednak prawie we wszystkich państwach UE (średnia UE: 4,9 % w 2000 r.; 5,2 % w 2002 r.).

Tendencja zwyżkowa odnotowana w latach 2000-2002 jest obiecującym znakiem, że rządy uznają wydatki publiczne w dziedzinie edukacji za priorytet. Należy jednak zaznaczyć, że wydatki poszczególnych krajów znacznie się różnią, obejmując od 4 do 8 % PKB. Wydaje się, że większość rządów zdaje sobie sprawę, że konieczne reformy nie mogą być realizowane przy obecnym poziomie i systemie inwestowania.

Wiele krajów stymuluje prywatne inwestycje osób i gospodarstw domowych, szczególnie w dziedzinach, w których możliwe jest osiągnięcie wysokiego poziomu prywatnych zysków, na przykład poprzez zachęty takie jak bony lub indywidualne konta edukacyjne (np. w AT, NL, UK (6)) (7), preferencyjne opodatkowanie (np. CY, FI, HU, LT, PT, SI) lub czesne (np. AT, CY, PL, RO, UK). Niewiele wskazuje na ogólne zwiększenie inwestycji pracodawców w szkolenia. W związku z tym należy zwiększyć starania w celu zachęcania pracodawców do większego inwestowania.

Głównym celem reform w większości krajów jest zwiększenie skuteczności poprzez poprawę jakości, kładąc również nacisk na decentralizację i poprawę zarządzania instytucjami. Oceniając wydajność swoich systemów edukacji, większość krajów korzysta wprawdzie z międzynarodowych danych porównawczych dotyczących wyników, jednak wiele z nich nie stworzyło w tym celu odpowiednich krajowych wskaźników ani systemu gromadzenia niezbędnych danych. Z tego powodu trudno jest ocenić wpływ podjętych działań.

Wszystkie kraje podkreślają kluczowe znaczenie rozwijania umiejętności potrzebnych w gospodarce i społeczeństwie opartych na wiedzy oraz zwiększających konkurencyjność. Do priorytetów większości krajów należy również osiągnięcie lepszej jakości świadczenia usług oraz poprawa standardów, a także szkolenie nauczycieli, zwiększenie liczby studentów w szkolnictwie wyższym oraz wdrożenie reform związanych z procesem bolońskim (8), zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego, jak i zapewnienie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W odniesieniu do integracji społecznej wszystkie kraje wskazują, że dostęp do edukacji i zwiększenie szans zatrudnienia grup docelowych są decydującymi elementami prowadzonej przez nie polityki. Niektóre kraje (np. CY, CZ, EL, ES, LV, MT, PT, RO) podkreślają, że nie mogą zrealizować wszystkich koniecznych polityk ze względu na ograniczenia finansowe.

Kilka krajów podkreśla, że w dziedzinie edukacji i szkoleń gospodarcze i społeczne cele ich polityki wzajemnie się uzupełniają. Inne twierdzą, że cele społeczne (sprawiedliwość i spójność społeczna) można realizować w bardziej skuteczny sposób, jeżeli wykonane zostaną plany działania związane z gospodarką i zatrudnieniem. Kwestie te są szczególnie aktualne w świetle dyskusji na temat europejskiego modelu społecznego.

2.1.2.   Postęp w definiowaniu strategii w zakresie uczenia się przez całe życie, których realizacja jednak pozostaje wyzwaniem

Od 2003 r. osiągnięto postęp w realizacji ustalonego przez Radę Europejską celu dotyczącego stworzenia we wszystkich państwach członkowskich strategii w zakresie uczenia się przez całe życie (9) do 2006 r. (10) Jest to kluczowym elementem nowych zintegrowanych wytycznych dotyczących strategii lizbońskiej. Wiele krajów, wciąż jednak nie wszystkie, określiło podstawy dla polityki w zakresie uczenia się przez całe życie, na przykład dokumenty strategiczne lub krajowe plany działania. Inne kraje (np. EL, ES, FR, RO) uchwaliły prawodawstwo ramowe.

W dalszym ciągu jednak strategie nie są zrównoważone, co odnotowano w 2003 r. Koncentrują się one z zasady na zwiększaniu szans na zatrudnienie lub na ponownym włączaniu do systemu tych, którzy znaleźli się poza jego obrębem. Niektóre kraje, np. Szwecja, Dania, Finlandia i Norwegia są bliskie osiągnięcia spójnej i wszechstronnej krajowej strategii i robią szybkie postępy na drodze jej realizacji.

Należy mimo to docenić fakt, że polityki stanowiące fundament dla uczenia się przez całe życie są coraz bardziej rozpowszechnione w Europie. Przykładowo niektóre kraje (np. FI, FR, PT) posiadają ugruntowane systemy uznawania kształcenia nieformalnego i incydentalnego, a kilka innych niedawno wdrożyło odpowiednie ku temu środki lub jest w trakcie ich realizacji (np. BE nl, DK, ES, NL, NO, SE, SI, UK). Zwiększa się liczba krajów, które próbują rozwiązać problem poradnictwa przez całe życie (np. BE, DK, FR, IE, IS, LI) oraz stworzyć jednolity krajowy system uznawania kwalifikacji (np. IE). Ta ostatnia kwestia została uznana za priorytetową przez niektóre nowe państwa członkowskie oraz kraje kandydujące (np. CY, EE, HR, LV, PL, RO, SI, TK).

W UE około 11 % dorosłych w wieku 25-64 lat (11) uczestniczy w działaniach z zakresu uczenia się przez całe życie, co oznacza, że od 2000 r. dokonał się pewien postęp, jednak różnice między poszczególnymi krajami pozostają duże.

Potrzeba zwiększenia udziału w dalszym kształceniu pozostaje wyzwaniem dla Europy, szczególnie dla południowych krajów europejskich oraz nowych państw członkowskich. Większa liczba dorosłych uczących się przez całe życie zwiększyłaby aktywne uczestnictwo w rynku pracy i przyczyniła do wzmocnienia spójności społecznej.

W całej Europie w zbyt małym stopniu zwraca się uwagę na zwiększanie dostępu dorosłych do kształcenia oraz przyznaje się na ten cel niewystarczające fundusze (dotyczy to szczególnie starszych pracowników, których liczba wzrośnie do 2030 r. o około 14 mln, a także pracowników nisko wykwalifikowanych). Większość krajów, które odnotowują najwyższą liczbę uczestników kształcenia, uznało strategie w zakresie nauczania dorosłych za swój priorytet i włączyło je do strategii w zakresie zintegrowanego i wszechstronnego uczenia się przez całe życie.

Prawie 15 % młodych ludzi w UE nadal przedwcześnie opuszcza szkoły, co oznacza, że w tej dziedzinie osiągnięto niewielki postęp w porównaniu do poziomu odniesienia UE na 2010 r., który wynosi 10 %.

Prawie 20 % piętnastolatków ma nadal poważne kłopoty z umiejętnością czytania, co oznacza, że od 2000 r. nie osiągnięto postępów na drodze realizacji poziomu odniesienia, zgodnie z którym odsetek ten miał być zredukowany o jedną piątą.

Odsetek osób w wieku 18-24 lat kończących szkoły ponadgimnazjalne wynosi około 77 %, co pomimo znacznego postępu w niektórych krajach jest wciąż dalekie od osiągnięcia poziomu odniesienia UE wynoszącego 85 %.

Utrzymująca się na wysokim poziomie liczba młodych osób, które opuszczają szkołę, nie osiągając podstawowego poziomu kwalifikacji i umiejętności, jest niepokojącym sygnałem, że systemy nauczania początkowego nie zawsze zapewniają niezbędne podstawy dla uczenia się przez całe życie. Problem ten znalazł odbicie w nowych zintegrowanych wytycznych dotyczących strategii lizbońskiej i w europejskim pakcie na rzecz młodzieży. Niektóre kraje (np. AT, CY, DE, FR, IT, NO, UK) próbują rozwiązać ten problem, reformując programy nauczania i studiów w taki sposób, aby wszyscy mieli możliwość zdobycia kluczowych, uniwersalnych umiejętności i żeby młodzi ludzie, szczególnie pochodzący ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, również byli objęci tym systemem (patrz również sekcja 2.1.4).

2.1.3.   Reformy szkolnictwa wyższego w coraz większym stopniu przyczyniają się do realizacji strategii lizbońskiej

Proces boloński ma nadal duży wpływ na reformy struktur szkolnictwa wyższego, szczególnie jeśli chodzi o wprowadzanie trzystopniowego cyklu kształcenia i poprawę systemów zapewniania jakości. W rozwoju krajowych polityk dotyczących tego sektora na pierwszym miejscu znajduje się proces boloński, a nie strategia lizbońska. Pomimo to pojawiły się oznaki, że kraje biorące udział w procesie zaczynają rozwiązywać kwestie związane z zarządzaniem, finansowaniem i atrakcyjnością, co powinno umożliwić uniwersytetom uczestniczenie w działaniach na rzecz podwyższania poziomu konkurencyjności, tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania wzrostu gospodarczego (12). Niektóre kraje wspomniały o inicjatywach mających na celu ustanowienie centrów lub biegunów doskonałości (np. AT, BE, DE, DK, FI, FR, IT, NO).

Jeśli chodzi o zarządzanie, w wielu krajach wprowadzono na przykład różne formy kontraktów stanowiących podstawę dla wewnętrznego rozdziału środków, regulując w ten sposób stosunki między instytucjami szkolnictwa wyższego a państwem (np. AT, CZ, DE, DK, FR, IS, LI, SK). Niektóre kraje Europy Środkowej i Wschodniej próbują rozwiązywać problemy związane z rozdrobnieniem ich systemów szkolnictwa wyższego poprzez wprowadzenie nowych systemów zarządzania instytucjonalnego, które często obejmują zainteresowane podmioty zewnętrzne.

Łączne inwestycje (publiczne i prywatne) w sektorze szkolnictwa wyższego w UE wyniosły w 2001 r. 1,28 % PKB, podczas gdy Kanada zainwestowała 2,5 %, a Stany Zjednoczone 3,25 % PKB (13). Trzy kraje UE, w których poczyniono największe inwestycje, to Dania (2,8 %), Szwecja (2,3 %) i Finlandia (2,1 %). Aby zrównać się pod względem nakładów na edukację z USA, UE musiałaby przeznaczyć na ten cel dodatkowo 180 mld EUR rocznie i, co szczególnie ważne, znacznie zwiększyć inwestycje sektora prywatnego.

W wielu krajach finansowanie pozostaje kluczowym wyzwaniem i przeszkodą we wdrażaniu programu modernizacji.

Rozpowszechnionym sposobem uatrakcyjniania oferty szkolnictwa wyższego w Europie wydaje się być ułatwianie przyjmowania studentów z zagranicy. Tylko kilka krajów poszło w tej kwestii o krok dalej, podejmując aktywne działania marketingowe lub organizując ukierunkowaną międzynarodową rekrutację (np. DE, FI, FR, IE, NL, UK). W kilku nowych państwach członkowskich planowane jest rozwiązanie tej kwestii poprzez nawiązywanie stosunków z zagranicznymi uniwersytetami w celu wydawania wspólnych dyplomów.

Większość krajów uznaje, że podstawowym warunkiem zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności jest wzmocnienie współpracy szkolnictwa wyższego z przemysłem, jednak zbyt mało państw posiada w tej kwestii wszechstronną strategię działania. Jednym z problemów jest fakt, że krajowe strategie dotyczące innowacji zbyt często nie uwzględniają reform szkolnictwa wyższego.

Wiele krajów zachęca uniwersytety do udziału w urzeczywistnianiu idei uczenia się przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do edukacji dla nietypowych studentów, np. osób pochodzących ze środowisk o niskim statusie społeczno-gospodarczym, m. in. poprzez ustanowienie systemów uznawania kształcenia nieformalnego i incydentalnego. Stanowi to element ogólnego wysiłku podejmowanego w całej Europie mającego na celu podniesienie liczby studentów szkół wyższych. Wiele uniwersytetów oferuje możliwość kontynuowania rozwoju zawodowego, popularność zyskują również uniwersytety otwarte, korzystające z form takich jak nauczanie na odległość, nauczanie mieszane oraz z metod opierających się na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

2.1.4.   Stopniowo poprawia się status kształcenia i szkolenia zawodowego, wiele pozostaje jednak do zrobienia

Wydaje się, że krajowe priorytety reform kształcenia i szkolenia zawodowego w ogólnych zarysach odzwierciedlają priorytety procesu kopenhaskiego. Rozpoczęto wdrażanie wspólnych zasad i poziomów odniesienia uzgodnionych na szczeblu europejskim (np. w odniesieniu do uznawania kształcenia nieformalnego, zapewniania jakości, poradnictwa), jednak kraje podkreślają, że jest jeszcze za wcześnie na przedstawianie konkretnych rezultatów tych działań.

W niektórych krajach kształcenie i szkolenie zawodowe cieszy się dobrą opinią (np. AT, CZ, DE, FI) dzięki istnieniu „podwójnego systemu” (tzn. kształcenia przemiennego), podwójnych kwalifikacji (łączących wykształcenie ogólne i zawodowe) i wprowadzonych niedawno środków wspierających lepszy dostęp do szkół wyższych. Wciąż jednak zbyt często zdarza się, że ścieżki kształcenia zawodowego są mniej atrakcyjne niż ścieżki akademickie. Do największych wyzwań w przyszłości należeć będzie poprawa jakości i zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego.

Aby zwiększyć atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego, wiele krajów koncentruje swoje działania (do których należy np. tworzenie programów nauczania i praktyk zawodowych, elastycznych możliwości przechodzenia kolejnych etapów kształcenia lub zmiany jednego rodzaju szkoły na inny, tworzenie związków z rynkiem pracy oraz wprowadzanie poradnictwa) na szkołach ponadgimnazjalnych. Niektóre kraje mają dobrze opracowane ścieżki od kształcenia i szkolenia zawodowego do szkolnictwa wyższego (np. CY, CZ, ES, FR, IS, IE, NL, PT, UK), podczas gdy w innych za priorytet w rozwoju strategii uczenia się przez całe życie uznano zwiększenie możliwości przechodzenia do systemu kształcenia ogólnego i szkolnictwa wyższego (np. AT, CZ, DE, ES, SK).

Ważną kwestią dla większości krajów, które starają się poprawić jakość i zwiększyć atrakcyjność nauczania, jest lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz poprawa stosunków z pracodawcami i partnerami społecznymi. W tym kontekście najważniejszą sprawą jest poprawa struktury kształcenia i szkolenia zawodowego, zwiększenie dostępu do praktyk zawodowych oraz reforma standardów w tej dziedzinie. Kluczowym problemem, którego rozwiązanie wymaga większego zaangażowania zainteresowanych stron, podejścia sektorowego oraz lepszego gromadzenia danych, pozostaje kwestia przewidywania potrzeb w odniesieniu do umiejętności i kwalifikacji.

Znaczna większość krajów wyraziła zaniepokojenie potrzebami grupy osób o niskich kwalifikacjach, liczącej obecnie w UE prawie 80 mln, podkreślając znaczenie aktywności siły roboczej oraz rolę systemów kształcenia i szkolenia zawodowego jako kluczowych czynników gwarantujących integrację społeczną.

Większość krajów koncentruje się w tym kontekście na określonych grupach społecznych, w szczególności na młodzieży, wśród której programy kształcenia i szkolenia zawodowego wpływają na zredukowanie liczby osób przedwcześnie przerywających edukację. Wciąż niedostateczną uwagę zwraca się na osoby dorosłe i starszych pracowników.

Dużym wyzwaniem dla większości krajów jest rozwój zawodowy nauczycieli i instruktorów zajmujących się kształceniem zawodowym.

2.1.5.   Rosnący, lecz niedostateczny europejski wymiar systemów krajowych

Wszystkie kraje uznają, że duże znaczenie ma zwiększenie liczby osób uczestniczących w programach mobilności w ramach kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach, od podstawowych po wyższe, w tym uwzględnienie mobilności jako elementu rozwoju zawodowego nauczycieli i instruktorów. Jednak, pomimo że pojawiły się pewne obiecujące inicjatywy, na przykład w zakresie jakości mobilności (np. AT, BG, CZ, EL, IE, LV), liczba krajowych strategii jest niewystarczająca. Głównym źródłem wsparcia są nadal programy UE. Poszczególne kraje wspierają raczej studentów przyjeżdżających z zagranicy niż wyjeżdżających do innych krajów. W całej Europie trwa wdrażanie dokumentu Europass będącego najważniejszym instrumentem wspierania mobilności (14).

Coraz większe znaczenie przypisuje się budowaniu europejskiego lub międzynarodowego wymiaru krajowych systemów edukacji i szkoleń, który promowałby wśród młodzieży Unię Europejską i pomógłby jej w zrozumieniu UE. W kilku krajach (np. EE, EL, FI, LU, NL, UK) europejski lub międzynarodowy wymiar został uwzględniony bezpośrednio w programie nauczania, w innych krajach trwa uchwalanie odpowiednich reform ustawodawczych, aby było to możliwe. Niektóre kraje propagują również europejski wymiar poprzez projekty współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym (np. DE, ES, IT). Wiele z nich podkreśla znaczenie nauki języków obcych. Polityki i działania w tej sferze są jednak rozproszone i zapewnienie posiadania wiedzy i umiejętności potrzebnych obywatelom Europy przez wszystkich uczniów kończących szkoły średnie pozostaje dużym wyzwaniem. Zostało to określone jako jeden z celów we wspólnym sprawozdaniu okresowym z 2004 r.

2.2.   Na szczeblu europejskim: poprawa zarządzania programem „Edukacja i szkolenia 2010”

W latach 2004-2005 Rada (ds. Edukacji) wprowadziła pewną liczbę wspólnych narzędzi, zasad i ram działania związanych z mobilnością, zapewnianiem jakości, kształceniem nieformalnym i poradnictwem. Jak stwierdzono we wspólnym sprawozdaniu okresowym z 2004 r., tego typu uzgodnienia mogą w użyteczny sposób wspierać krajowe polityki i reformy oraz przyczyniać się do pogłębiania wzajemnego zaufania. W dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w komunikacie z Maastricht (grudzień 2004 r.) (15) określono nowe priorytety na szczeblu krajowym i unijnym. Komisja przyjęła także pewną liczbę komunikatów, na przykład w sprawie szkolnictwa wyższego w ramach strategii lizbońskiej i w sprawie rozwoju europejskiego wskaźnika kompetencji językowych (16), a także wstępne zalecenia Rady i Parlamentu Europejskiego, np. w sprawie kluczowych kompetencji w zakresie uczenia się przez całe życie.

W ramach usprawniania procesu oraz w celu poprawy spójności i wzmocnienia zarządzania utworzono grupę koordynacyjną ds. programu „Edukacja i szkolenia 2010”, której członkami są przedstawiciele rządów ds. edukacji i szkoleń, a także europejscy partnerzy społeczni. Proces monitorowania postępów został usprawniony dzięki regularnym sprawozdaniom dotyczącym wskaźników i poziomów odniesienia.

Uaktualniono również metody pracy w celu lepszego wsparcia realizacji programu na szczeblu krajowym. Grupy robocze (17), które realizowały pierwszą fazę programu prac, są stopniowo zastępowane grupami krajów, które koncentrują się na kluczowych zagadnieniach w zależności od własnych priorytetów i interesów. W okresie od 2005 do 2006 r. grupy te organizują konkretne działania typu „peer learning”, co oznacza, że państwa wzajemnie wspierają się we wdrażaniu reform, określając czynniki umożliwiające osiągnięcie pozytywnych rezultatów oraz dzieląc się dobrymi praktykami.

Europejski obszar edukacji i szkoleń jest nadal rozbudowywany, szczególnie dzięki rozwojowi europejskiego ramowego opisu kwalifikacji zawodowych (European Qualifications Framework, EQF). Rozpoczęto proces konsultacji w sprawie projektu EQF, Komisja wystąpi z wnioskiem dotyczącym wstępnych zaleceń Rady i Parlamentu Europejskiego na początku 2006 r. Komisja przedstawi także wstępne zalecenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące jakości kształcenia nauczycieli, a pod koniec 2006 r. komunikat dotyczący kształcenia dorosłych.

3.   WNIOSKI: PRZYSPIESZENIE TEMPA REFORM W CELU BARDZIEJ EFEKTYWNEGO PRZYCZYNIENIA SIĘ DO REALIZACJI STRATEGII LIZBOŃSKIEJ ORAZ WZMOCNIENIA EUROPEJSKIEGO MODELU SPOŁECZNEGO

Odnotowuje się postęp w sprawie reform krajowych. Istnieją przesłanki wskazujące na to, iż rządy poszczególnych państw w całej Unii podejmują stałe wysiłki, które w niektórych dziedzinach zaczynają przynosić owoce. Rozwój w tej sferze jest obiecujący, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że reformy edukacyjne nie przynoszą natychmiastowych rezultatów, a sytuacja oraz punkty wyjściowe w poszczególnych krajach rozszerzonej Unii są bardzo zróżnicowane.

W dłuższej perspektywie czasowej trwałość europejskiego modelu społecznego będzie w znacznym stopniu zależała od skuteczności tych głębokich i obejmujących wiele aspektów reform, których celem powinno być zaangażowanie w życie gospodarcze i społeczne wszystkich obywateli, bez względu na ich umiejętności i pochodzenie społeczne.

Nie umniejszając znaczenia szybkiego osiągnięcia poziomu odniesienia UE w zakresie liczby absolwentów matematyki, kierunków ścisłych i technicznych, szczególne obawy wzbudza fakt, że postęp w dostosowaniu się do poziomów odniesienia ściśle związanych z integracją społeczną jest niewystarczający. Jeżeli nie zostaną podjęte znaczące działania mające na celu ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących edukację, podwyższenie liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz upowszechnienie kluczowych kompetencji, w kolejnym pokoleniu wiele osób będzie borykać się z wykluczeniem społecznym, co spowoduje wysokie koszty zarówno dla nich samych, jak i dla gospodarki i społeczeństwa. Rada Europejska podkreśliła znaczenie tych dziedzin objętych programem prac „Edukacja i szkolenia 2010” dla młodzieży, przyjmując w marcu 2005 r. europejski pakt na rzecz młodzieży.

Priorytetowe obszary działań wyznaczone we wspólnym sprawozdaniu okresowym z 2004 r., jak również stwierdzenie, że reformy należy przyspieszyć, są nadal aktualne. Postępy w realizacji reform zostaną przedstawione w kolejnym wspólnym sprawozdaniu w 2008 r.

3.1.   Planując reformy należy zwracać szczególną uwagę na kwestie sprawiedliwości i zarządzania

Ze sprawozdań krajowych wynika, że rządy są świadome trudności związanych z modernizowaniem systemów edukacji i szkoleń. Wymieniają one w szczególności trudności związane z uzyskiwaniem niezbędnych inwestycji publicznych i prywatnych oraz z reformowaniem struktur i zarządzaniem systemami. W tym kontekście należy zwracać szczególną uwagę na kluczowe kwestie sprawiedliwości i zarządzania, uwzględniając zastosowanie odpowiednich bodźców, co pozwoli na pomyślną realizację reform. Komisja będzie wspierać wysiłki na szczeblu krajowym poprzez priorytetowe traktowanie wymienionych dziedzin w ramach przyszłych działań typu „peer learning” na szczeblu UE.

3.1.1.   Realizowanie reform, które gwarantują skuteczność systemów, i przestrzeganie zasady sprawiedliwości

Pozytywną tendencją jest większy nacisk na skuteczność publicznych inwestycji w dziedzinie edukacji i szkoleń. Należy jednak zwrócić uwagę na kontinuum, które stanowi proces uczenia się przez całe życie, i w równym stopniu poświęcać uwagę celom związanym ze skutecznością, jakością i sprawiedliwością systemów. Jest to warunek sine qua non osiągnięcia celów strategii lizbońskiej przy równoczesnym wzmocnieniu europejskiego modelu społecznego.

Dążenie do tego, aby systemy były sprawiedliwe, oznacza, że rezultaty i korzyści czerpane z edukacji i szkoleń powinny być niezależne od statusu społeczno-ekonomicznego i innych czynników, które mogą doprowadzić do upośledzenia pod względem wykształcenia. Dostęp z zasady powinien być otwarty dla wszystkich, a traktowanie — zróżnicowane w zależności od szczególnych potrzeb edukacyjnych danej osoby.

Z badań naukowych wynika, że nie można dążyć do poprawy skuteczności naruszając zasadę sprawiedliwości, ponieważ czynniki te zależą od siebie i wzajemnie się wzmacniają. Zwiększony dostęp do edukacji i szkoleń dla wszystkich, w tym dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i starszych pracowników, przyczyni się do zwiększenia liczby aktywnych członków społeczeństwa, co oznacza równoczesne wsparcie wzrostu gospodarczego i zredukowanie nierówności. Komisja omówi kwestie sprawiedliwości i skuteczności w komunikacie, który zamierza przyjąć w 2006 r.; szczególną uwagę należy zwrócić na te problemy we wspólnym sprawozdaniu w 2008 r. Ponadto dążenie do doskonałości, w tym poprzez lepsze powiązania między szkolnictwem wyższym i badaniami naukowymi, powinno iść w parze z dążeniem do większej dostępności i integracji społecznej.

Inwestycje należy skierować tam, gdzie przyniosą one najlepsze rezultaty społeczne i gospodarcze, efektywnie łącząc w ten sposób skuteczność i sprawiedliwość. Działania państw członkowskich mające na celu osiągnięcie poziomów odniesienia UE związanych z ograniczeniem liczby osób przedwcześnie kończących edukację, podwyższeniem liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz upowszechnieniem kluczowych umiejętności powinny być pod tym względem zintensyfikowane. W szczególności kapitalne znaczenie mają inwestycje w obszarze edukacji przedszkolnej, ponieważ zapobiega ona przyszłym niepowodzeniom w szkole, wykluczeniu społecznemu oraz stanowi podstawę dla kontynuowania nauki.

Ponadto inwestycje w szkolenia nauczycieli i instruktorów oraz wzmocnienie przewodnictwa instytucji edukacyjnych i szkoleniowych są kluczowe dla poprawy skuteczności systemów edukacji i szkoleń.

3.1.2.   Mobilizowanie podmiotów i zasobów przy pomocy różnych rodzajów współpracy w dziedzinie nauczania

Przeprowadzanie reform jest łatwiejsze w sprzyjających warunkach gospodarczych i społecznych, pod warunkiem wysokiego poziomu inwestycji publicznych i prywatnych w wiedzę, umiejętności i kompetencje, ale także tam, gdzie systemy są zarządzane w sposób spójny i skoordynowany. Konsensus w sprawie celów polityki i koniecznych reform można osiągnąć dzięki skutecznej synergii między ministerstwami działającymi w obszarze „polityki wiedzy” (edukacja, szkolenia, zatrudnienie/polityka społeczna, badania naukowe itd.), intensywnemu dialogowi społecznemu, świadomości i aktywnemu uczestnictwu innych kluczowych partnerów takich jak rodzice, nauczyciele/instruktorzy, wolontariat i podmioty lokalne. Zarządzanie zgodne z powyższymi zasadami nie jest jednak rozpowszechnione.

Pierwszeństwo należy przyznać poprawie zarządzania poprzez współpracę w dziedzinie nauczania, szczególnie na szczeblu regionalnym i lokalnym, ponieważ dzięki niej możliwy jest podział odpowiedzialności i kosztów między odpowiednich uczestników procesu (instytucje, władze publiczne, partnerów społecznych, przedsiębiorstwa, organizacje sektorowe, organizacje społeczne itp.).

We współpracy tej powinni brać udział nauczyciele i instruktorzy, od których w dużej mierze zależy zmiana systemu. Powinny one także wspierać większe zaangażowanie pracodawców w zapewnianie, że usługi związane z uczeniem się przez całe życie są dostosowane do wymagań.

3.2.   Lepsza realizacja programu „Edukacja i szkolenia 2010”

3.2.1.   Na szczeblu krajowym

Pomimo osiągnięcia postępów, tworząc polityki krajowe należy w większym stopniu uwzględniać priorytety programu „Edukacja i szkolenia 2010”. Państwa członkowskie powinny dążyć do tego, aby:

edukacja i szkolenia odgrywały główną rolę w krajowych programach reform związanych ze strategią lizbońską, w krajowych strategicznych ramach odniesienia dla funduszy strukturalnych oraz w krajowych strategiach dotyczących opieki i integracji społecznej;

we wszystkich krajach zostały utworzone mechanizmy koordynowania i realizacji programu prac na szczeblu krajowym, obejmujące zaangażowane w reformy ministerstwa i najważniejsze zainteresowane strony, w szczególności partnerów społecznych;

krajowe polityki aktywnie przyczyniały się do osiągania poziomów odniesienia i realizacji celów określonych w programie „Edukacja i szkolenia 2010”. Krajowe cele i wskaźniki powinny być nadal rozwijane, uwzględniając europejskie punkty odniesienia;

poprawił się sposób oceny polityk, co umożliwi lepsze monitorowanie postępów i stworzenie systemu oceny w pełni wykorzystującego wyniki badań. W tym celu niezbędne jest stworzenie wysokiej jakości instrumentów statystycznych i infrastruktury;

różnorodne ustalenia na szczeblu europejskim (np. rezolucje Rady, wnioski dotyczące wspólnych punktów odniesienia i zasad) przyjęte w kontekście programu prac są wykorzystywane jako ważne punkty odniesienia w tworzeniu krajowych reform.

3.2.2.   Na szczeblu europejskim

Komisja będzie dążyć do tego, aby rezultaty programu „Edukacja i szkolenia 2010” zostały włączone do procesu realizacji zintegrowanych wytycznych dotyczących strategii lizbońskiej oraz wytycznych UE dla spójności oraz do działań następczych dotyczących przyszłości europejskiego modelu społecznego, zgodnie z dyskusjami na nieformalnym posiedzeniu głów państw i szefów rządów w Hampton Court. W tym kontekście priorytetem dla funduszy strukturalnych powinny być inwestycje w zasoby ludzkie.

W celu lepszej realizacji programu prac należy zwrócić szczególną uwagę na:

rozwój programu działań typu „peer learning”, dostosowanego do potrzeb i posiadającego jasno określone cele w ramach nowego zintegrowanego programu „Uczenie się przez całe życie” w świetle zdobytych doświadczeń i priorytetowych kierunków polityki uzgodnionych w 2005 r. Działania typu „peer learning” powinny koncentrować się na obszarach, w których reformy są najbardziej pożądane (obszary związane z poziomami odniesienia UE, strategie uczenia się przez całe życie, skuteczność i sprawiedliwość, zarządzanie i współpraca w dziedzinie nauczania, szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe);

zwiększony nadzór nad wdrażaniem strategii związanych z uczeniem się przez całe życie we wszystkich państwach członkowskich. Kwestia ta będzie traktowana priorytetowo we wspólnym sprawozdaniu w 2008 r., szczególnie w związku z rolą, jaką uczenie się przez całe życie odgrywa we wzmacnianiu europejskiego modelu społecznego;

dojście do porozumienia w sprawie zalecenia dla europejskiego ramowego opisu kwalifikacji zawodowych (EQF), jak również projektu zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kluczowych kompetencji w obszarze uczenia się przez całe życie i podjęcie dalszych prac nad jakością kształcenia nauczycieli;

lepszą jakość informacji i wymianę doświadczeń w odniesieniu do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rzecz wsparcia rozwoju edukacji i szkoleń, mając na uwadze lepsze wykorzystanie tych źródeł finansowania w przyszłości.


(1)  Edukacja i szkolenia 2010: Sukces strategii lizbońskiej zależy od przeprowadzenia pilnych reform, 3 marca 2004 r. (dokument Rady 6905/04 EDUC 43).

(2)  Zintegrowany pakiet składa się z ogólnych wytycznych polityki gospodarczej oraz wytycznych dla zatrudnienia (decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich (2005/600/WE), Dz.U. L 205 z 6.8.2005 oraz zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2005–2008) (2005/601/WE)).

(3)  Analiza opiera się również na sprawozdaniu na temat postępów we wdrażaniu poziomów odniesienia za 2005 r. (Dokument roboczy służb Komisji: „Postęp w realizacji celów strategii lizbońskiej w obszarze edukacji i szkoleń” (SEC (2005) 419) był również podstawą do analizy). Krajowe sprawozdania będą dostępne na stronie internetowej programu „Edukacja i szkolenia 2010” począwszy od listopada 2005 r.

(http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/et_2010_en.html).

(4)  Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w załączniku statystycznym. Wyczerpująca analiza sprawozdań krajowych i rozwoju na szczeblu UE znajduje się w dokumencie roboczym służb Komisji dołączonym do niniejszego dokumentu.

(5)  Trzy z pięciu poziomów odniesienia są również celami wytycznych UE dla zatrudnienia.

(6)  Odnosi się tylko do Szkocji i Walii.

(7)  W załączniku statystycznym znajdują się rozwinięcia oznaczeń krajów.

(8)  Proces boloński jest procesem międzyrządowym mającym na celu stworzenie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, który pozwoli na zwiększenie szans na zatrudnienie oraz mobilności obywateli, a także zwiększy konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego w skali międzynarodowej. Więcej informacji na stronie

http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html.

(9)  Uczenie się przez całe życie definiuje się jako „wszelkie działania edukacyjne podejmowane przez całe życie w celu pogłębienia wiedzy oraz poprawienia umiejętności i kompetencji z uwagi na rozwój osobisty, obywatelski, społeczny i/lub zawodowy.” (Komunikat Komisji „Urzeczywistnianie europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie”, COM (2001) 678 wersja ostateczna).

(10)  Wspólne sprawozdanie okresowe 2004, op cit.; konkluzje Rady Europejskiej, 2004, 2005.

(11)  Udział procentowy ludności uczestniczącej w systemach edukacji i szkoleń w ostatnich czterech tygodniach przed sondażem.

(12)  Patrz Komunikat Komisji „Mobilizowanie potencjału umysłowego Europy: umożliwianie uniwersytetom wniesienia pełnego wkładu do strategii lizbońskiej”. COM (2005) 152 wersja ostateczna.

(13)  Patrz „Key Figures 2005 on Science, Technology and Innovation: Towards a European Knowledge Area”, Komisja Europejska.

(14)  http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/europass/index_en.html

(15)  http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/vocational_en.html

(16)  COM(2005) 556 wersja ostateczna

(17)  Wyniki prac grup roboczych w 2004 r. są dostępne na stronie internetowej programu „Edukacja i szkolenia 2010”:

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/objectives_en.html


ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY

PROGRESS AGAINST THE FIVE REFERENCE LEVELS OF AVERAGE EUROPEAN PERFORMANCE (BENCHMARKS) IN EDUCATION AND TRAINING

Country Codes

EU

European Union

BE

Belgium

CZ

Czech Republic

DK

Denmark

DE

Germany

EE

Estonia

EL

Greece

ES

Spain

FR

France

IE

Ireland

IT

Italy

CY

Cyprus

LV

Latvia

LT

Lithuania

LU

Luxembourg

HU

Hungary

MT

Malta

NL

Netherlands

AT

Austria

PL

Poland

PT

Portugal

SI

Slovenia

SK

Slovakia

FI

Finland

SE

Sweden

UK

United Kingdom

EEA

European Economic Area

IS

Iceland

LI

Liechtenstein

NO

Norway

Acceding Countries

BG

Bulgaria

RO

Romania

Candidate Countries

HR

Croatia

TR

Turkey

Others

JP

Japan

US/USA

United States of America

OVERVIEW ON PROGRESS IN THE FIVE BENCHMARK AREAS

Image

Methodological remarks: The starting point in the year 2000 is set in the graph as zero and the 2010 benchmark as 100. The results achieved in each year are thus measured against the 2010 benchmark. A diagonal line shows the progress required, i.e. each year an additional 10 % of progress would have to be achieved to reach the benchmark. If a line stays below this diagonal line, progress is not sufficient.

As regards lifelong learning participation, there have been many breaks in time series: some countries have revised their data collection methods between 2002 and 2003. The application of the new methods led to higher results from 2003, and thus progress is overstated between 2002 and 2003. The line 2002-2003 on lifelong learning participation is therefore dotted. For low achievers in reading (data from PISA survey) there are only results for 16 EU countries and for two years.

Key results:

As regards the number of maths, science and technology (MST) graduates the benchmark will be over-achieved; the progress required has already been made in 2000-2003.

There is some progress in lifelong learning participation. However, much of it is a result of changes in surveys in several Member States, which led to higher nominal participation rates and thus overstate overall progress.

There is constant improvement as regards early school leavers, but faster progress is needed in order to achieve the benchmark.

As regards upper secondary completion there has been very little progress.

Results for low achievers in reading have not improved (but this is based only on two reference years).

KEY COMPETENCES

Percentage of pupils with reading literacy proficiency level one and lower (on the PISA reading literacy scale), 2000-2003

Image

Source: DG Education and Culture. Data source: OECD, PISA 2003 database.

*

In 2000, in the 16 EU countries for which comparable data is now available both for 2000 and 2003, the percentage of 15-year olds at level one or below was 19.4. The benchmark of reducing the share by 20 % thus implies a target figure of 15,5 %.

Image

Source: DG Education and Culture. Data source: OECD PISA database

Additional notes:

EU figure: weighted average based on number of pupils enrolled and data for 16 countries (NL, LU data not representative in 2000, same for UK in 2003, SK not participating in 2000).

 

EU

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

2000

19,4

 

19,0

17,5

17,9

22,6

:

24,4

16,3

15,2

11,0

18,9

:

30,1

:

(35,1)

22,7

:

2003

19,8

 

17,8

19,4

16,5

22,3

:

25,2

21,1

17,5

11,0

23,9

:

18,0

:

22,7

20,5

:

Breakdown of 2003 results

Boys

25,6

 

22,4

23,5

20,5

28,0

:

32,6

27,9

23,5

14,3

31,0

:

25,0

:

28,6

25,6

:

Girls

14,0

 

12,9

14,9

12,7

16,3

:

18,5

14,5

12,1

7,7

17,2

:

11,6

:

17,2

14,9

:


 

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

BG

RO

HR

TR

IS

LI

NO

JP

US

2000

(9,5)

14,6

23,2

26,3

:

:

7,0

12,6

12,8

40,3

41,3

:

:

14,5

22,1

17,5

10,1

17,9

2003

11,5

20,7

16,8

22,0

:

24,9

5,7

13,3

:

:

:

:

36,8

18,5

10,4

18,2

19,0

19,4

Breakdown of 2003 results

Boys

14,3

28,2

23,4

29,4

:

31,0

9,0

17,7

:

:

:

:

44,1

26,9

12,6

24,8

23,2

24,3

Girls

8,6

13,1

10,2

15,1

:

18,5

2,4

8,7

:

:

:

:

27,8

9,5

8,0

11,3

15,1

14,4

In 2000 the share of low performing 15-year olds in reading was 19,4 % (data available for 16 Member States only). According to the benchmark this proportion should decrease by one fifth by 2010 (and thus reach 15,5 %). While the share has decreased in some Member States (notably Latvia and Poland) no progress on this objective has been achieved since 2000 at EU level (2003: 19,8 %).

EARLY SCHOOL LEAVERS

Share of the population aged 18-24 with only lower-secondary education and not in education or training, 2000-2005

Image

Source: DG Education and Culture. Data source: Eurostat (Labour Force Survey)

Image

Source: DG Education and Culture. Data source: Eurostat (Labour Force Survey)

Additional notes:

From 5 December 2005 release, Eurostat implements a refined definition of the educational attainment level „upper secondary” in order to increase the comparability of results in the EU. For 1998 data onwards ISCED 3c levels of duration shorter than 2 years do not fall any longer under the level „upper secondary” but under „lower secondary”. This change implies revised results in DK (from 2001), ES, CY and IS. However, the definition can not yet be implemented in EL, IE and AT where all ISCED 3c levels are still included.

Breaks in time-series in 2003: CZ, DK, DE, EL, FR, IE, in 2004: BE, LT, MT, PL, PT, RO; in 2005: E; 2004 data provisional for IE; 2005 data provisional for IE, LU, MT, FI, SE, UK, IS.

CY: reference population excludes students abroad.

DK, LU, IS, NO, EE, LV, LT, CY, MT, SI: high degree of variation of results over time partly influenced by a low sample size.

EU25: where data are missing or provisional, aggregates provided use the result of the closest available year.

 

EU25

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

2000

17,7

 

12,5

:

11,6

14,9

14,2

18,2

29,1

13,3

:

25,3

18,5

:

16,7

16,8

13,8

2004

15,6

 

11,9

6,1

8,5

12,1

13,7

14,9

31,7

:

12,9

22,3

20,6

15,6

9,5

12,9

12,6

2005

14,9

 

13,0

6,4

8,5

:

14,0

13,3

30,8

12,6

12,3

21,9

18,1

11,9

9,2

12,9

12,3

Breakdown of 2005 results by gender

Males

17,1

 

15,3

6,2

9,4

:

17,4

17,5

36,4

14,6

14,9

25,9

26,6

15,5

12,2

12,8

13,5

Females

12,7

 

10,6

6,6

7,5

:

10,7

9,2

25,0

10,7

9,6

17,8

10,6

8,2

6,2

13,0

11,1


 

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

BG

RO

HR

TR

IS

LI

NO

2000

54,2

15,5

10,2

:

42,6

:

:

8,9

7,7

18,4

:

22,3

:

58,8

29,8

:

13,3

2004

42,0

14,0

8,7

5,7

39,4

4,2

7,1

8,7

8,6

14,9

21,4

23,6

6,2

:

27,4

:

4,5

2005

44,5

13,6

9,1

5,5

38,6

4,3

5,8

8,7

8,6

14,0

20,0

20,8

4,8

51,3

26,3

:

4,6

Breakdown of 2005 results by gender

Males

46,2

15,8

9,5

6,9

46,7

5,7

6,0

10,6

9,3

14,7

19,5

21,4

5,6

58,2

30,5

:

5,3

Females

42,8

11,2

8,7

4,0

30,1

2,8

5,7

6,9

7,9

13,2

20,6

20,1

3,8

43,8

22,0

:

3,9

In 2005 early school leavers in EU 25 represented nearly 15 % of young people aged 18-24. There was continuous improvement in recent years in reducing the share, but progress will need to be faster to reach the EU benchmark of 10 % in 2010. However, several Member States, notably the Nordic countries and many of the new Member States, already have shares of less than 10 %.

COMPLETION OF UPPER SECONDARY EDUCATION

Percentage of the population aged 20-24 having completed at least upper-secondary education, 2000-2005

Image

Source: DG Education and Culture; Data Source: Eurostat (Labour Force Survey).

Image

Source: DG Education and Culture. Data source: Eurostat (Labour Force Survey).

Additional notes:

From 5 December 2005 release, Eurostat implements a refined definition of the educational attainment level „upper secondary” in order to increase the comparability of results in the EU. For 1998 data onwards ISCED 3c levels of duration shorter than 2 years do not fall any longer under the level „upper secondary” but under „lower secondary”. This change implies revised results in DK (from 2001), ES, CY and IS. However, the definition can not yet be implemented in EL, IE and AT where all ISCED 3c levels are still included.

Breaks in time series: 2001: SE; 2002: LT, LV; 2003: DK, HU, AT.

2004 results for IE and IL, 2005 results for IE, LU, MT, FI, HR, IS are provisional.

CY: Students usually living in the country but studying abroad are not included.

 

EU25

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

2000

76,3

 

80,9

91,1

69,8

74,7

83,6

79,3

65,9

81,6

82,4

68,8

79,0

76,8

77,9

77,5

83,6

2004

76,6

 

82,1

90,9

74,8

72,8

82,3

81,9

61,1

:

85,3

72,9

77,6

76,9

86,1

71,1

83,4

2005

77,3

 

80,3

90,3

76,0

:

80,9

84,0

61,3

82,8

86,1

72,9

80,7

81,8

85,2

71,1

83,3

Breakdown of 2005 results by gender

Males

74,6

 

76,0

90,8

74,5

:

74,9

79,4

54,8

81,2

83,4

67,8

72,0

77,0

80,5

70,4

81,3

Females

80,0

 

84,6

89,8

77,5

:

87,0

88,7

68,2

84,3

88,8

78,1

88,9

86,6

90,1

71,7

85,4


 

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

BG

RO

HR

TR

IS

LI

NO

2000

40,9

71,7

84,7

87,8

42,8

87,0

94,5

87,8

85,2

76,4

74,9

75,8

:

38,9

46,1

:

95,1

2004

51,4

74,2

86,3

89,5

49,0

89,7

91,3

84,6

86,3

76,4

76,0

74,8

92,5

41,8

51,3

:

95,3

2005

45,0

74,7

85,9

90,0

48,4

90,6

91,5

84,6

87,8

77,1

76,8

75,2

93,9

43,9

53,0

:

96,3

Breakdown of 2005 results by gender

Males

41,7

70,6

84,1

88,4

40,4

87,8

90,9

81,2

86,6

77,5

77,3

74,1

93,5

38,0

49,4

:

95,2

Females

48,4

78,9

87,6

91,7

56,6

93,5

92,1

87,9

89,0

76,7

76,3

76,4

94,4

50,9

56,9

:

97,3

The share of young people (aged 20-24) who have completed upper-secondary education has only slightly improved since 2000. There was thus little progress in achieving the benchmark of raising this share to at least 85 % by 2010. However, some countries with a relatively low share, notably Portugal and Malta, have made considerable progress in the recent past. It should also be noted that many of the new Member States already perform above the benchmark set for 2010 and that four of them, the Czech Republic, Poland, Slovenia and Slovakia, and in addition Norway and Croatia, already have shares of 90 % and more.

GRADUATES IN MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY

Total number of tertiary (ISCED 5A, 5B and 6) graduates from mathematics, science and technology fields (MST), 2000-2003

Image

Source: DG Education and Culture. Data source: Eurostat (UOE)

Additional notes:

EU total does not include Greece. EU total 2000 includes national UK data.

Tertiary MST graduates per 1 000population (20-29) females/males, 2003

Image

Number of MST graduates (1 000)

Source: DG Education and Culture. Data source: Eurostat (UOE), EU figure for 2000 and 2003: DG Education and Culture estimate

Additional notes:

BE: Data for the Flemish community exclude second qualifications in non-university tertiary education.

LU: In the reference period Luxembourg did not have a complete university system, most students study abroad.

EE: Data exclude Master degrees (ISCED 5A).

CY: Data exclude tertiary students graduating abroad (idem for LI). The number of students studying abroad accounts for over half of the total number of Cypriot tertiary students. The fields of study in Cyprus are limited (idem for LI).

HU: Duration of certain programmes extended in 2001, thus low number of graduates compared to 2000.

PL: Data for 2000 exclude advanced research programmes (ISCED level 6).

UK: National data have been used for 2000 to avoid a break in series, the 2000 result is thus 15 000 greater than the Eurostat data.

RO: Data exclude second qualifications and ISCED 6 2000-2002.

 

EU 25

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

2000

650,2

 

12,9

9,4

8,5

80,0

1,3

:

65,1

154,8

14,5

46,6

0,34

2,4

6,6

0,10

7,2

0,19

2003

754,7

 

14,4

10,7

8,4

80,3

1,7

:

84,1

171,4

15,7

66,8

0,40

2,8

7,7

:

7,6

0,20

Percentage of females

2000

30,4

 

25,0

27,0

28,5

21,6

35,4

:

31,5

30,8

37,9

36,6

31,0

31,4

35,9

:

22,6

26,3

2003

31,1

 

25,1

29,3

30,3

23,5

42,5

:

30,4

30,3

34,7

35,7

42,0

37,8

35,7

:

26,6

26,4


 

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

BG

RO

HR

TR

IS

LI

NO

JP

US

2000

12,5

7,5

39,2

10,1

2,6

4,7

10,1

13,0

140,6

8,1

17,1

:

57,1

0,35

:

4,8

236,7

369,4

2003

14,6

8,3

55,2

13,0

2,6

7,7

11,2

15,1

155,2

9,6

32,5

3,4

69,6

0,41

0,03

5,4

229,7

430,7

Percentage of females

2000

17,6

19,9

35,9

41,9

22,8

30,1

27,3

32,1

32,3

45,6

35,1

:

31,1

37,9

:

26,8

12,9

31,8

2003

18,4

21,1

33,2

41,5

25,5

34,4

29,2

34,2

34,4

42,1

39,4

30,6

31,4

35,9

36,0

27,1

14,4

31,9

The number of graduates from mathematics, science and technology (MST) in EU 25 has increased since 2000 by over 100 000 or by 16 %. The EU has thus already achieved the benchmark of increasing the number of MST graduates by 15 % by 2010. Progress has also been achieved as regards the second goal of reducing the gender imbalance in MST graduates. The share of female graduates has increased from 30,4 % in 2000 to 31,1 % in 2003. While Slovakia, Poland, Spain and Italy showed the strongest growth in the number of MST graduates in recent years (annual growth above 10 %), the Baltic States perform best as regards gender balance.

PARTICIPATION IN LIFELONG LEARNING

Percentage of population aged 25-64 participating in education and training in the four weeks prior to the survey, 2000-2005

Image

Source: DG Education and Culture. Data source: Eurostat (Labour Force Survey)

Image

Source: DG Education and Culture. Data source: Eurostat Labour Force Survey, EU 25 figure for 2000: estimate

Additional notes:

Due to implementation of harmonised concepts and definitions in the survey, breaks in time series: CZ, DE, DK, EL, FR, IE, CY, LU, HU, AT, SI, SK, FI, SE, IS, NO (2003), BE, IT, LT, MT, PL, PT, RO (2004) and E (2005).

2005: provisional data for LU, MT, UK, HR

 

EU25

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

2000

7,9

 

6,8

:

20,8

5,2

6,0

1,1

5,0

2,8

:

5,5

3,1

:

2,8

4,8

3,1

2004

10,3

 

9,5

6,3

27,6

7,4

6,7

2,0

5,1

7,8

7,2

6,8

9,3

9,1

6,5

9,4

4,6

2005

10,8

 

10,0

5,9

27,6

:

5,9

1,8

12,1

7,6

8,0

6,2

5,6

7,6

6,3

9,4

4,2

Breakdown of 2005 data by gender

Males

10,0

 

10,3

5,5

24,2

:

4,2

1,9

11,2

7,4

6,6

5,7

5,1

4,9

4,9

9,3

3,5

Females

11,7

 

9,7

6,4

31,0

:

7,5

1,7

13,1

7,9

9,4

6,6

6,1

10,0

7,6

9,5

4,8


 

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

BG

RO

HR

TR

IS

LI

NO

2000

4,5

15,6

8,3

:

3,4

:

:

19,6

21,6

21,0

:

0,9

:

1,1

23,5

:

13,3

2004

4,8

17,3

12,0

5,5

4,8

17,9

4,6

24,6

33,3

29,1

1,3

1,6

2,0

:

23,9

:

18,9

2005

5,8

16,6

13,9

5,0

4,6

17,8

5,0

24,8

34,7

29,1

1,1

1,6

2,3

2,0

26,6

:

19,4

Breakdown of 2005 data by gender

Males

6,7

16,6

13,2

4,3

4,5

16,0

4,7

20,9

29,2

24,2

1,1

1,5

2,3

1,4

23,5

:

17,8

Females

4,8

16,7

14,6

5,6

4,7

19,6

5,2

21,1

29,9

33,9

1,1

1,7

2,3

2,6

29,7

:

21,0

The percentage of the working age population who participated in education and training in the 4 weeks prior to the survey amounted to 10,8 % in 2005. Since the data overstate progress as a result of breaks in time series, this represents only a slight real progress compared to 2000, despite the nominal three percentage point increase. Additional efforts are needed to reach the benchmark of a 12,5 % participation rate in 2010 (1). The Nordic countries, the UK, Slovenia and the Netherlands currently show the highest lifelong learning participation rates.

INVESTMENT IN HUMAN RESOURCES

Public expenditure on education as a percentage of GDP, 2000-2002

Image

Source: DG Education and Culture. Data source: Eurostat (UOE data collection)

Additional notes

DK: Expenditure at post secondary non-tertiary levels of education is not available.

FR: Without French Overseas Departments, GR, LU, PT: Imputed retirement expenditure is not available.

CY: Including financial aid to students studying abroad.

LU: expenditure at tertiary level of education not included. PT: expenditure at local level of government not included.

UK, JP, US: adjustment of GDP to the financial year, which differs from the calendar year.

TR, IS: expenditure at pre-primary level not included, TR: expenditure at regional and local levels of government not included.

HR, US: Expenditure on educational institutions from public sources.

 

EU25

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

2000

4,94

 

:

4,04

8,39

4,53

5,59

3,79

4,42

5,83

4,36

4,57

5,60

5,43

5,67

:

4,54

4,55

2001

5,10

 

6,11

4,16

8,50

4,57

5,48

3,90

4,41

5,76

4,35

4,98

6,28

5,70

5,92

3,84

5,15

4,47

2002

5,22

 

6,26

4,41

8,51

4,78

5,69

3,96

4,44

5,81

4,32

4,75

6,83

5,82

5,89

3,99

5,51

4,54


 

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

BG

RO

HR

TR

IS

LI

NO

JP

US

2000

4,87

5,66

5,01

5,74

:

4,15

6,12

7,39

4,58

4,41

2,89

:

3,49

6,00

:

6,82

3,59

4,93

2001

4,99

5,70

5,56

5,91

6,13

4,03

6,24

7,31

4,69

3,53

3,28

:

3,65

6,47

:

7,00

3,57

5,08

2002

5,08

5,67

5,60

5,83

6,02

4,35

6,39

7,66

5,25

3,57

3,53

4,32

3,56

7,12

2,95

7,63

3,60

5,35

Between 1995 and 2000 public expenditure on education as a percentage of GDP fell slightly in the EU (2). Since 2000, however, there has been an upward trend at EU level and in most Member States. The available data show, however, strong differences in spending levels between countries. Denmark and Sweden spend over 7,5 % of GDP on education, while some Member States spend less than 4 % of GDP (however spending is increasing in these countries).


(1)  Data used for assessing the benchmark refer to a 4-week period of participation (LFS 2004). If a longer period were used, rates would be higher. Eurostat data from the LFS ad hoc module on lifelong learning carried out in 2003 (referring to a 12-month period) show a participation rate of 42 % (4.4 % in formal education; 16.5 % in non-formal learning and nearly one European out of three declared having taken some form of informal learning).

(2)  However, in real terms, public expenditure on education and training increased on average by 1.9 % per year from 1995 to 2000 and even by 3.8 % since 2000.


Komisja

1.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 79/20


Kursy walutowe euro (1)

31 marca 2006

(2006/C 79/02)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2104

JPY

Jen

142,42

DKK

Korona duńska

7,4624

GBP

Funt szterling

0,6964

SEK

Korona szwedzka

9,4315

CHF

Frank szwajcarski

1,5801

ISK

Korona islandzka

86,06

NOK

Korona norweska

7,9675

BGN

Lew

1,9558

CYP

Funt cypryjski

0,576

CZK

Korona czeska

28,595

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

265,74

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6961

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

3,9425

RON

Lej rumuński

3,5198

SIT

Tolar słoweński

239,56

SKK

Korona słowacka

37,63

TRY

Lir turecki

1,6323

AUD

Dolar australijski

1,6997

CAD

Dolar kanadyjski

1,4084

HKD

Dolar hong kong

9,3923

NZD

Dolar nowozelandzki

1,9774

SGD

Dolar singapurski

1,9582

KRW

Won

1 176,09

ZAR

Rand

7,5066

CNY

Juan renminbi

9,7038

HRK

Kuna chorwacka

7,342

IDR

Rupia indonezyjska

10 972,28

MYR

Ringgit malezyjski

4,458

PHP

Peso filipińskie

61,888

RUB

Rubel rosyjski

33,546

THB

Bat tajlandzki

47,008


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


1.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 79/21


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3998 — Axalto/Gemplus)

(2006/C 79/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 24 marca 2006 r. zgodnie z art. 4 i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Axalto Holding NV („Axalto”, Królestwo Niderlandów) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitę controlę nad przedsiębiorstwem Gemplus International SA („Gemplus”, Luksemburg), w drodze zakupu akcji.

2.

Oba przedsiębiorstwa biorące udział w koncentracji są dostawcami bezpiecznych kart elektronicznych i związanych z nimi rozwiązań programowo-sprzętowych i oferują usługi dla różnych typów aplikacji (karty SIM, płatnicze itd.).

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.3998 — Axalto/Gemplus na następujący adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


1.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 79/22


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4136 — Deutsche Post/Williams Lea)

(2006/C 79/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 14 marca 2006 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32006M4136. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


1.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 79/23


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 79/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Polska

Numer pomocy: N 61/2005

Tytuł: Program pomocy na restrukturyzację udzielanej w procesach prywatyzacji

Cel: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej [Wszystkie sektory]

Podstawa prawna: Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji (art. 52, Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy udzielanej w procesach prywatyzacji oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa (Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2667)

Budżet: Całkowita wielkość planowanej pomocy: 40 000 000 PLN

Czas trwania: Data końcowa: 31 grudnia 2010 r.

Inne informacje: Program pomocy — Transakcje na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Niemcy (Schleswig — Holstein)

Numer sprawy: N 165/2004

Tytuł: Biomasa i energia — przedłużenie programu pomocy państwa nr 680/2000

Cel: Ochrona środowiska naturalnego

Podstawa prawna: Richtlinie zur Förderung der energetischen Nutzung von Biomasse im ländlichen Raum durch das Land Schleswig-Holstein

Budżet: Średnio ok. 1,5 mln EUR rocznie

Intensywność lub kwota pomocy: 40 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania: do 31 grudnia 2006 r.

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Niemcy

Nr pomocy: N 185/2004

Tytuł: Modyfikacja tymczasowego zwolnienia z podatku dla niektórych zakładów kogeneracyjnych wytwarzających energię przy zastosowaniu turbin gazowych

Cel: Pomoc na ochronę środowiska

Podstawa prawna: Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes

Budżet: Brak dostępnego preliminarza

Czas trwania: Pięć lat od uruchomienia zakładu

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Austria

Numer pomocy: N 192/2005

Tytuł: Garantie der aws Austria Wirtschaftsservice GmbH für das Mittelstandsportfolio der Investkreditbank AG

Cel: Przedsięwzięcia innowacyjne (Wszystkie sektory)

Podstawa prawna: §§ 13 und 14 Garantiegesetz 1977 BGBl 296/1977 idf BGBl I 68/2004; Richtlinien für kapitalmarktbezogene und fondsgebundene Garantien („Kapitalgarantien”) der aws, Fassung November 1998

Czas trwania: 2006-2016

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo członkowskie: Niderlandy

Pomoc nr: N 213/2005

Tytuł: Program pomocy dla wymiany i modernizacji silników wysokoprężnych używanych na statkach żeglugi śródlądowej

Cel: Doprowadzenie do znaczącego obniżenia zawartości NOx w zanieczyszczeniach emitowanych przez istniejącą flotę żeglugi śródlądowej

Podstawa prawna: Wet Milieubeheer, artikel 15.13 en de Subsidieregeling dieselmotoren voor binnenvaartschepen

Budżet: 20 000 000 EUR

Czas trwania: 2005-2010

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Polska [Śląskie]

Numer pomocy: N 242a/2005

Tytuł: Program pomocy regionalnej dla przesiebiorców inwestujących na terenie części jednostki strukturalnej imienia Mikołaja Kopernika (nieruchomości zabrzańskie)

Cel: Rozwój regionalny [Wszystkie sektory]

Podstawa prawna: Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.; Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.; Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości, nieruchomości zabrzańskich, położonych na obszarze części jednostki strukturalnej im. Mikołaja Kopernika

Budżet: Całkowita wielkość planowanej pomocy: 75 mln PLN

Czas trwania: Data końcowa: 31 grudnia 2006 r.

Maksymalna intensywność pomocy: 50 %

Inne informacje: Program pomocy — Korzyści podatkowe

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Polska [Śląskie]

Numer pomocy: N 242b/2005

Tytuł: Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (nieruchomości zabrzańskie)

Cel: Rozwój regionalny [Wszystkie sektory]

Podstawa prawna: Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.; Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.; Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości, nieruchomości zabrzańskich położonych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Budżet: Całkowita wielkość planowanej pomocy: 2,5 mln PLN

Czas trwania: Data końcowa: 31 grudnia 2006 r.

Maksymalna intensywność pomocy: 50 %

Inne informacje: Program pomocy — Korzyści podatkowe

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Polska [Wielkopolska]

Numer pomocy: N 243/2005

Tytuł: Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce

Cel: Rozwój regionalny [Wszystkie sektory]

Podstawa prawna: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.; Projekt Uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie tworzenia preferencji dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz zwolnień w podatku od nieruchomości; Projekt programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, stanowiący załącznik nr 3 do ww. projektu uchwały

Budżet: Całkowita wielkość planowanej pomocy: 1,2 mln PLN

Czas trwania: Data końcowa: 31 grudnia 2006 r.

Maksymalna intensywność pomocy: 50 %

Inne informacje: Program pomocy — Korzyści podatkowe

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Niemcy (Brandenburgia)

Nr pomocy: N 310/2004

Tytuł: Brandenburski fundusz kapitału podwyższonego ryzyka EFOR

Cel: Kapitał podwyższonego ryzyka dla MŚP

Podstawa prawna: Beteiligungsgrundsätze der BC Fonds Brandenburg GmbH

Budżet: Do 50 mln EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Transze inwestycyjne do 1 mln EUR na obszarach WE objętych art. 87 ust. 3 lit. a) oraz do 750 000 EUR na obszarach WE objętych art. 87 ust. 3 lit. c)

Czas trwania:

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Numer pomocy: N 319/2005

Tytuł: Grant for Collaborative R&D. Revision of aid scheme N 761/2002

Cel: Badania i rozwój (Wszystkie sektory)

Podstawa prawna: Science and Technology Act 1965

Budżet: 200 mln GBP rocznie

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania: 1.1.2006-31.12.2011

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Hiszpania (Comunidad de Madrid)

Nr pomocy: N 342/2005

Tytuł: Przedłużenie programu pomocy „Plan innowacji dla przedsiębiorstw (Madryt)”

Cel: Pomoc na inwestycje oraz na wsparcie i doradztwo dla MŚP, pomoc na badania i rozwój

Podstawa prawna: Orden de la Consejería de Economía y Empleo por la que se regula el Plan de Innovación Empresarial de la Comunidad de Madrid

Budżet: 18,03 mln EUR rocznie

Intensywność lub kwota pomocy: bez zmian

Czas trwania: 2006-2009

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Niderlandy

Numer pomocy: N 358/2005

Tytuł: Microdruppels

Cel: Badania i rozwój (Wszystkie sektory)

Podstawa prawna: Wet van 29 februari 1996, houdende vaststelling van regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Economische Zaken (Kaderwet EZ-subsidies)

Budżet: 1 390 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 60 %

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Hiszpania [Murcia]

Nr pomocy: N 363/05

Tytuł: Pomoc przeznaczona na poprawę jakości usług w zakresie dostawy energii elektrycznej w regionie Murcji

Cel: Rozwój regionalny [Energetyka]

Podstawa prawna: Ley 54/1997, de 27 de noviembre del sector eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, Real Decreto 1802/2003, de 26 de diciembre y borrador del Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.

Intensywność lub kwota pomocy: 1 149 000 EUR

Czas trwania: Do 31.12.2005 r.

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Estonia

Numer pomocy: N 392/2005

Tytuł: Ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetamine

Cele: Rozwój regionalny [Wszystkie sektory]

Podstawa prawna: Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks — ühtne programmdokument aastateks 2004-2006; meetme 2.2 “Ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetamine”, RTL 2004, 43, 725

Budżet: Roczne planowane wydatki: 67,3 mln EEK

Całkowita wielkość przyznanej pomocy: 201,9 mln EEK

Maksymalna intensywność pomocy: 50 %

Czas trwania: Data końcowa: 31 grudnia 2006 r.

Inne informacje: Program pomocy — Dotacja bezpośrednia

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Italia [Valle d'Aosta]

Numer pomocy: N 394/2005

Tytuł: Aiuto all'organizzazione della protezione civile — Proroga del regime N 433/2000

Cel: Rekompensata za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi [Wszystkie sektory]

Podstawa prawna: Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 «Organizzazione delle attività regionali di protezione civile»

Maksymalna intensywność pomocy: 70 %

Czas trwania: Data końcowa: 31 grudnia 2011 r.

Inne informacje: Program pomocy — Dotacja bezpośrednia

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Niemcy

Numer pomocy: N 453/2005

Tytuł: Förderschwerpunkt „Wohnen“

Cel: Badania i rozwój (Wszystkie sektory)

Podstawa prawna: Bundeshaushalt, Kapitel 3006, Titel 68342

Budżet: 5 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 75 %

Czas trwania: 1.1.2005-31.12.2008

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo członkowskie: Włochy

Pomoc nr: N 496/2003

Tytuł: Pomoc na rozwój połączeń logistycznych i zwiększanie stopnia intermodalności

Cel: Wspieranie rozwoju intermodalności poprzez udzielanie dotacji firmom przewozowym, które zamiast transportu drogowego wykorzystują transport morski

Podstawa prawna: Articolo 3, comma 2-ter della Legge n. 265 del 22 novembre 2002

Budżet: 240 mln EUR

Czas trwania: 3 lata

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Słowenia

Nr pomocy: N 536/A/04

Tytuł: „Współfinansowanie produkcji programów medialnych”

Cel: sektor audiowizualny i media

Podstawa prawna: „Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja program skih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev”, opublikowana w dniu 9 kwietnia 2004 r., weszła w życie w dniu 10 kwietnia 2004 r.

Budżet: maksymalnie 230 mln SIT rocznie (ok. 960 954 EUR rocznie) w okresie 6 lat (lub łącznie ok. 5,8 mln EUR)

Intensywność pomocy: zmienna, zasadniczo poniżej 50 %

Czas trwania: do końca 2010 r.

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo członkowskie: Republika Słowacka

Nr pomocy: N 542/05

Tytuł: „Vydavatel'stvo Spolku slovenských spisovatel'ov s.r.o.”, (Pomoc indywidualna na rzecz tygodnika literackiego)

Cel: Wsparcie czasopisma literackiego

Podstawa prawna: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 – § 4 ods. 1, písm. d),

Výnos MK SR – 480/2004 – 1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR

Budżet: 2 500 000 SKK

Intensywność lub kwota pomocy: 38,8 %

Czas trwania: 2005 r.

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Republika Czeska

Numer pomocy: N 579/2005

Tytuł: Centra základního výzkumu (změna N 535/2004)

Cel: Badania i rozwój (Wszystkie sektory)

Budżet: 94 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Czas trwania:

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Republika Czeska

Numer pomocy: N 581/2005

Tytuł: Výzkumná centra (změna CZ 123/2004)

Cel: Badania i rozwój (Wszystkie sektory)

Budżet: 141 000 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %, 50 %, 25 %

Czas trwania:

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo członkowskie: Dania

Nr sprawy: N 652/2005

Tytuł: Przedłużenie pomocy na badania dotyczące warunków pracy

Cel: Wzmożenie badań nad środowiskiem pracy w Danii poprzez opracowanie strategii badań i zapewnienie pomocy na działalność badawczo-rozwojową

Podstawa prawna: Finansloven, tekstanmærkning nr. 124 § 17 og Bekendtgørelse nr. 610 af 25. juni 2003

Budżet: Łącznie na lata 2003-2008: 207,8 mln DKK (ok. 27,7 mln EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: 100 %

Czas trwania: 2 lata

Inne informacje: Sprawozdanie roczne

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


1.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 79/28


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 79/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Niderlandy

Nr programu pomocowego: N 75/2003

Tytuł: Działania promocyjne na rzecz sektora małż

Cel: Finansowanie działań promocyjnych na rzecz sektora małż poprzez opłaty parafiskalne

Podstawa prawna:

Instellingsverordening Productschap Vis

Wet op de bedrijfsorganisatie

Verordening financiering mosselpromotie 2003

Verordening instelling van een fonds voor mosselpromotie

Budżet: 449 300 EUR w 2003 r.

Czas trwania: rok 2003 i kolejne

Forma oraz intensywność pomocy: W granicach kwot określonych przez wytyczne do analizy pomocy publicznej dla sektora rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. C 19 z 20.1.2001, str. 7)

Inne informacje: Sprawozdanie roczne

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Niderlandy

Nr programu pomocowego: N 160/2003

Tytuł: Działania promocyjne na rzecz sektora krewetek

Cel: Finansowanie działań promocyjnych na rzecz sektora krewetek poprzez opłaty parafiskalne

Podstawa prawna:

Instellingsverordening Productschap Vis

Wet op de bedrijfsorganisatie

Verordening financiering kosten van een promotiecampagne garnalen 2003

Verordening instelling van een fonds voor garnalenpromotie

Budżet: 480 000 EUR w 2003 r.

Czas trwania: 2003 r. i kolejne

Forma oraz intensywność pomocy: W granicach kwot określonych przez wytyczne do analizy pomocy publicznej dla sektora rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. C 19 z 20.1.2001, str. 7)

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Republika Łotewska

Nr pomocy: N 177/2005

Tytuł: Pomoc dla sektora rybołówstwa przeznaczona na naprawę szkód spowodowanych przez sztorm.

Cel: Celem programu jest naprawa szkód spowodowanych w sektorze rybołówstwa i akwakultury przez sztorm, jaki miał miejsce na Łotwie w dniach 8 i 9 stycznia 2005 r.

Podstawa prawna: Latvijas Ministru Kabineta 2005. gada 25. janvāra Noteikumi Nr. 70 par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un par kārtību šāda atbalsta piešķiršanai

Budżet: Całkowity budżet programu wynosi 20 000 LVL (28 500 EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: Maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 %

Czas trwania: Do dnia 31 grudnia 2005 r.

Inne informacje: Sprawozdanie

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo członkowskie: Włochy

Nr programu pomocowego: N 405/2002

Tytuł: Środki strukturalne w sektorze akwakultury (Molise)

CEL: Wprowadzenie w życie środków strukturalnych w dziedzinie akwakultury w kontekście Wspólnotowych Ram Wsparcia

Podstawa prawna: Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 46 del 14 gennaio 2002 avente ad oggetto «POR Molise 2000-2006 Misura 4.16 Aiuti agli investimenti nel settore della Pesca — Norme per la corresponsione di aiuti a privati nel settore dell'aquacoltura»

Budżet: 533 500 EUR

Intensywność: Według stawek określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2792/99

Czas trwania: 2000-2006

Inne informacje: Sprawozdanie ze stosowania

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Hiszpania

Nr programu pomocowego: N 447/2002

Tytuł: Przetwórstwo i obrót — sektor rybołówstwa

Cel: Wspieranie ekonomicznego i technicznego zarządzania przedsiębiorstwami w sektorze rybołówstwa poprzez doradztwo w tej dziedzinie

Podstawa prawna: Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para planes de asistencia técnica y de gestión en los sectores de transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas, de la pesca, la acuicultura y la alimentación, y se convocan para el ejercicio 2002 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)

Budżet: 811 366 EUR na 2002 r. (kwota ta odnosi się do wszystkich sektorów objętych podstawą prawną: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i żywność)

Czas trwania: Nieokreślony

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Hiszpania

Nr programu pomocowego: N 457/2002

Tytuł: Wstrzymanie połowów morszczuka północnego (Cantabria)

Cel: Odszkodowanie dla armatorów i rybaków z powodu czasowego wstrzymania działalności spowodowanego wprowadzeniem w życie nadzwyczajnego środka w postaci czasowego wstrzymania połowu zasobów morszczuka w tym regionie

Podstawa prawna: Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca por la que se establece una parada biológica de la flota que dirige su actividad a la merluza en el área de NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission), y se regula la concesión de indemnizaciones a los pescadores y propietarios de buques afectados

Budżet: 425 000 EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Według stawek określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2792/99

Czas trwania: Czterdzieści pięć dni w 2002 r.

Inne informacje: Sprawozdanie ze stosowania.

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Niemcy

Nr programu pomocowego: N 459/2002

Tytuł: Okólnik w sprawie wypłaty pomocy w celu wsparcia inwestycji w sektorach rybołówstwa śródlądowego, akwakultury i promocji produktów rybołówstwa w landzie Hesja (współfinansowanie z IFOR)

Cel: Polepszenie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora akwakultury i rybołówstwa śródlądowego landu Hesja i przyczynienie się do zarządzania z poszanowaniem środowiska i polepszenia jakości produktów w tej dziedzinie

Podstawa prawna: Landeshaushaltsordnung § 44

Budżet: Około 100 000 EUR rocznie

Czas trwania: lata 2000-2008

Forma oraz intensywność pomocy: W granicach kwot określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2792/1999

Inne informacje: Sprawozdanie roczne

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data wydania decyzji:

Państwo członkowskie: Portugalia

NR programu pomocowego: N 690/2002

Tytuł: Działania zrealizowane przez osoby pracujące w sektorze rybołówstwa oraz działania innowacyjne. Sektor rybołówstwa (Azory)

Cel: Wprowadzenie w życie środków strukturalnych w dziedzinach działań zrealizowanych przez osoby pracujące w sektorze rybołówstwa oraz działań innowacyjnych w sektorze rybołówstwa objętych Wspólnotowymi Ramami Wsparcia mającymi zastosowanie dla tego regionu

Podstawa prawna: Portarias da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas da Região Autónoma dos Açores

Budżet: 137 000 EUR

Intensywność: Według stawek określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2792/99

Czas trwania: 2000-2006

Inne informacje: Sprawozdanie roczne.

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Hiszpania

Nr pomocy: NN 64/2000

Tytuł: Przedłużenie pomocy na czasowe zawieszenie połowów z powodu wygaśnięcia umowy z Marokiem

Cel: Rekompensata strat w dochodach armatorów i pracowników statków dokonujących połowów na wodach marokańskich, w związku z czasowym zawieszeniem połowów z powodu wygaśnięcia umowy w dziedzinie rybołówstwa z Królestwem Maroka

Podstawa prawna: Orden de 3 de mayo de 2000, por la que se amplían las ayudas a los armadores de buques de pesca que faenan en el caladero de Marruecos por paralización de su actividad y Orden de 18 de mayo de 2000 por la que se prorroga la vigencia de la de 1 de diciembre de 1999, reguladora de la concesión de ayudas a los trabajadores y armadores de buques de pesca, de todas las modalidades, que faenaban al amparo del Acuerdo de Cooperación en Materia de Pesca Marítima, suscrito entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, afectados por la expiración del mismo desde el 1 de diciembre de 1999

Budżet: 4 950 mln PTS na pomoc dla armatorów (± 29 750 100 EUR),

5 190 295 812 PTS na pomoc dla pracowników (± 31 194 306 EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: Zgodnie z kryteriami i stawkami uczestnictwa określonymi w wytycznych do analizy pomocy w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz w rozporządzeniu (WE) nr 2468/98 w przypadku odszkodowań dla armatorów wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne odpowiadającą pomocy dla ich pracowników; oraz 151 000 PTS miesięcznie (± 908 EUR) na pomoc dla pracowników

Czas trwania: czerwiec — grudzień 2000 r.

Inne informacje: Sprawozdanie z realizacji

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


Europejski Bank Centralny

1.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 79/31


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 24 marca 2006 r.

w sprawie projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych

(CON/2006/18)

(2006/C 79/07)

W dniu 6 marca 2006 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dalej „projektowane rozporządzenie”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jako że projektowane rozporządzenie objęte jest zakresem kompetencji EBC. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów wydała niniejszą opinię.

1.   Uwagi ogólne

1.1.

EBC przyjmuje z zadowoleniem projektowane rozporządzenie zmierzające do utworzenia wspólnej statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w ramach Wspólnoty (dalej „NACE Rev. 2”). EBC nie zgłasza zastrzeżeń wobec nowej struktury NACE ani też wobec jej klasyfikacji szczegółowej.

1.2.

EBC popiera zasady leżące u podstaw NACE Rev. 2, mianowicie: (i) uwzględniania rzeczywistości gospodarczej (poszerzenie klasyfikacji o sektory usługowe), (ii) porównywalności z innymi międzynarodowymi klasyfikacjami, w szczególności z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Rodzajów Działalności (ISIC) Rev. 4 oraz (iii) ciągłości wobec poprzednio stosowanej klasyfikacji. EBC uważa ponadto, iż powinno się podjąć wszelkie niezbędne wysiłki oraz wprowadzić wszelkie niezbędne przepisy prawne dla zapewnienia możliwie najdalej idącej spójności z innymi międzynarodowymi klasyfikacjami i standardami statystycznymi.

1.3

Ponadto EBC przyjmuje z zadowoleniem środki wykonawcze wprowadzane projektowanym rozporządzeniem w odniesieniu do kluczowych statystyk miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych, w szczególności przepisy art. 12 i 16 dotyczące statystyk krótkoterminowych oraz indeksów kosztów zatrudnienia. Tym niemniej, wskazane środki wykonawcze, podobnie jak zasady wykonywania europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie, powinny być określone w taki sposób, aby zapobiegały szkodliwym utratom danych, przykładowo przerwom w szeregach czasowych i wynikającej stąd niedostępności długich szeregów czasowych.

1.4

Ponadto jeżeli chodzi o statystki dla strefy euro oraz dla Unii Europejskiej, zestawiane przede wszystkim w oparciu o informacje krajowe, kluczowe znaczenie ma zapewnienie jednoczesnej implementacji w Państwach Członkowskich. Rozbieżności czasowe w implementacji NACE Rev. 2 w ramach UE przyniosłyby poważne negatywne następstwa w zakresie jakości oraz dostępności zagregowanych danych statystycznych dla strefy euro oraz dla UE — aż do czasu pełnego wprowadzenia nowych klasyfikacji oraz zrewidowania odpowiednich szeregów czasowych przez wszystkie Państwa Członkowskie. EBC zaleca w związku z tym wzmocnienie sformułowania punktu 9 preambuły oraz art. 6 lit. c) rozporządzenia w taki sposób, aby zapewnić w pełni skoordynowaną implementację NACE Rev. 2 w Państwach Członkowskich, jak również spójność pomiędzy poszczególnymi dziedzinami statystycznymi.

2.   Propozycje zmian

Zmiany proponowane przez EBC są załączone do niniejszej opinii.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, 24 marca 2006 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


ZAŁĄCZNIK

Proponowane zmiany

Tekst proponowany przez Komisję (1)

Zmiany proponowane przez EBC (2)

Zmiana 1

Punkt preambuły 9

„Stosowanie klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie wymaga, aby Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG Euratom wspomagał Komisję, w szczególności w zbadaniu problemów wynikających z wdrożenia NACE Rev. 2, płynnego przejścia z NACE Rev. 1 do NACE Rev. 2 i włączenia zmian do NACE Rev. 2”.

„Stosowanie klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie wymaga, aby Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG Euratom wspomagał Komisję, w szczególności w zbadaniu problemów wynikających z wdrożenia NACE Rev. 2, płynnego i w pełni skoordynowanego przejścia z NACE Rev. 1 do NACE Rev. 2 i włączenia zmian do NACE Rev. 2”.

Uzasadnienie — patrz ustęp 1.4 opinii

Zmiana 2

Artykuł 6 lit. c)

„działań zapewniających płynne przejście z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych z przerwami w szeregach czasowych, włączając podwójną sprawozdawczość lub ekstrapolację retrospektywną szeregów czasowych.”

„działań zapewniających płynne i w pełni skoordynowane przejście z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych z przerwami w szeregach czasowych, włączając podwójną sprawozdawczość lub ekstrapolację retrospektywną szeregów czasowych oraz jednoczesną implementację w Państwach Członkowskich.”

Uzasadnienie — patrz ustęp 1.4 opinii


(1)  Kursywa wskazuje fragmenty, które EBC proponuje usunąć.

(2)  Pogrubienia wskazują fragmenty, które EBC proponuje dodać.


1.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 79/s3


INFORMACJA

Dnia 4 kwietnia 2006 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 80 A zostanie opublikowany „Wspólny katalog odmian gatunków roślin warzywnych — 1. suplement do 24. pełnego wydania”.

Abonenci Dziennika Urzędowego mogą bezpłatnie otrzymać tyle samo egzemplarzy i wersji językowych powyższych wydań, ile obejmuje ich prenumerata. Proszę odesłać załączony formularz zamówienia, odpowiednio wypełniony, wraz z numerem prenumeraty (kod widniejący z lewej strony każdej etykiety i zaczynający się od: O/…). Wspomniany Dziennik Urzędowy będzie dostępny bezpłatnie przez rok od momentu jego publikacji.

Osoby, które nie mają prenumeraty, mogą za opłatą zamówić ten Dziennik Urzędowy w jednym z naszych punktów sprzedaży (informacja: http://publications.eu.int/others/sales_agents_pl.html).

Dziennik ten — podobnie jak wszystkie Dzienniki Urzędowe (L, C, CA, CE) — jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej http://europa.eu.int/eur-lex/lex.

Image