ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 322

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
17 grudnia 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Parlament Europejski

2005/C 322/1

Tekst przyjęty na XXXIV Konferencji komisji wyspecjalizowanych w sprawach wspólnotowych (COSAC) — Londyn, dnia 11 października 2005 r. — Wkład COSAC skierowany do instytucji UE

1

 

Rada

2005/C 322/2

Informacja dotycząca przedłużenia obowiązywania Międzynarodowego Porozumienia Cukrowego z 1992 r.

3

 

Komisja

2005/C 322/3

Kursy walutowe euro

4

2005/C 322/4

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3942 — adidas/Reebok) ( 1 )

5

2005/C 322/5

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3995 — Belgacom/Telindus) ( 1 )

6

2005/C 322/6

Zawiadomienie dotyczące konsultacji w sprawie stosowania środków ochronnych nałożonych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 658/2004 na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych

7

2005/C 322/7

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

12

 

Trybunał Sprawiedliwości

 

SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

2005/C 322/8

Utworzenie i skład izb, wybór prezesów izb i przydział sędziów do izb

16

2005/C 322/9

Kryteria przydziału spraw do izb

17

2005/C 322/0

Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa Sądu przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych

17

2005/C 322/1

Komunikat

17

 

III   Powiadomienia

 

Komisja

2005/C 322/2

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego w ramach programu jednostkowego na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji: Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego

18

2005/C 322/3

Poprawki do wezwań do składania wniosków w sprawie działań RTD w ramach określonego programu badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: Integracja i umacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej(Dz.U. C 315 z 17.12.2002)

21

2005/C 322/4

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach programu szczegółowego na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (RTD): Strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej — Nauka i społeczeństwo: Nagrody Kartezjusza — Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-Science and Society-18

22

2005/C 322/5

UK-Edynburg: Obsługa regularnego połączenia lotniczego — Zaproszenie do składania ofert złożone przez Zjednoczone Królestwo na mocy art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w odniesieniu do obsługi regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Glasgow i Barra (Szkocja) ( 1 )

26

2005/C 322/6

UK-Edynburg: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Zaproszenie do składania ofert złożone przez Zjednoczone Królestwo na mocy art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w odniesieniu do obsługi regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Glasgow-Campbeltown oraz Glasgow-Tiree (Szkocja) ( 1 )

28

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Informacje

Parlament Europejski

17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/1


Tekst przyjęty na XXXIV Konferencji komisji wyspecjalizowanych w sprawach wspólnotowych (COSAC)

Londyn, dnia 11 października 2005 r.

„Wkład COSAC skierowany do instytucji UE”

(2005/C 322/01)

Nadzór WPZiB

1.

COSAC z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady w sprawie publikowania informacji w kwestii, które Państwa Członkowskie uczestniczą w których misjach WPZiB/EPBiO, wzywa też Radę do kontynuowania tej poprawiającej otwartość i wspomagającej nadzór parlamentarny dobrej praktyki.

Lepsze stanowienie prawa: Ocena skutków

2.1.

COSAC z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę w kwestii lepszego stosowania prawa i wzywa Komisję do wypracowania zintegrowanej oceny skutków dla wszystkich głównych inicjatyw w programie roboczym, tak jak zaproponowano to w komunikacie „Poprawa otoczenia regulacyjnego w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii Europejskiej” (COM(2005) 97 wersja ostateczna).

2.2.

COSAC wzywa Komisję do opracowania jednostronicowych podsumowań wszystkich ocen skutków, tak by umożliwić szybkie i sprawne zrozumienie materiału; do przetłumaczenia tych podsumowań na wszystkie języki urzędowe Wspólnoty; do bezzwłocznego przesłania ich bezpośrednio parlamentom krajowym.

2.3.

COSAC wzywa Komisję do przesłania wszelkich ocen skutków oraz „map drogowych” bezpośrednio do parlamentów krajowych oraz do opublikowania ocen skutków i „map drogowych” we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty. Po przyjęciu przez Kolegium dokumenty Komisji powinny być jak najszybciej publicznie dostępne.

2.4.

COSAC wzywa instytucje UE i Państwa Członkowskie do wypracowania wspólnego podejścia do kwestii oceny kosztów administracyjnych.

2.5.

COSAC zachęca Parlament Europejski i Radę Ministrów do przeprowadzania oceny skutków w przypadku proponowanych istotnych poprawek do projektów legislacyjnych. COSAC sugeruje, by Komisja, Parlament Europejski i Rada ustaliły, w jakich okolicznościach proponowana poprawka wymaga przeprowadzenia oceny skutków. COSAC nalega, by w ramach procedury współdecydowania Komisja uaktualniała ocenę skutków po pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim, przedstawieniu wspólnego stanowiska Rady i drugim czytaniu w Parlamencie Europejskim oraz przed posiedzeniem w ramach postępowania pojednawczego.

2.6.

COSAC podkreśla potrzebę stosowania obiektywnej oceny skutków.

2.7.

COSAC wzywa Komisję, by w ocenie skutków skoncentrowała się na trzech elementach strategii lizbońskiej, tzn. na skutkach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

2.8.

COSAC zwraca się do Komisji o opracowanie oceny skutków w odniesieniu do tych projektów legislacyjnych, które proponuje ona wycofać.

2.9.

COSAC wzywa Komisję do utworzenia publicznej bazy danych zawierającej wszystkie projekty przewidziane w rocznym programie prac legislacyjnych wraz z odniesieniami do ocen skutków i „map drogowych”.

Jawność posiedzeń Rady

3.

COSAC wzywa Radę Ministrów do natychmiastowej zmiany Regulaminu, tak aby posiedzenia odbywały się publicznie za każdym razem, gdy omawiane i poddawane pod głosowanie są projekty legislacyjne. Działania te mają na celu zmniejszenie dystansu pomiędzy obywatelami a Unią, umożliwienie bardziej efektywnej kontroli parlamentów krajowych nad decyzjami ministrów oraz uzdrowienie niedopuszczalnej sytuacji, w której przepisy prawne są dyskutowane i uchwalane w sposób tajny.

Pomocniczość i proporcjonalność

4.

Te parlamenty krajowe, które pragną uczestniczyć w powyższych działaniach, powinny przeprowadzać kontrolę pomocniczości i proporcjonalności w odniesieniu do projektu bądź projektów legislacyjnych UE, rozszerzając swą funkcję kontrolną według zasad określonych w Protokole w sprawie Roli Parlamentów Krajowych dołączonym do Traktatu Amsterdamskiego i umożliwiającym im sprawdzanie procesu podejmowania decyzji w kwestii pomocniczości i proporcjonalności, ocenę uzasadnień przedstawionych przez Komisję i podkreślającym wobec Komisji rolę krajowych parlamentów w odniesieniu do pomocniczości.

Debata nad przyszłością Europy

5.

COSAC przyznaje, że przezwyciężenie obecnego kryzysu w UE wymaga szerokiej debaty obejmującej nie tylko instytucje i elity Unii, lecz także jej obywateli. Taka debata powinna odbywać się na wszystkich szczeblach — lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Parlamenty krajowe i Parlament Europejski ponoszą w tej dziedzinie szczególną odpowiedzialność. Seria spotkań powinna mieć na celu stymulowanie, sterowanie i syntezę różnych dyskusji, podnoszenie świadomości europejskiej, jak również prowadzić do jasnego zdefiniowania roli oraz celów UE rozumianych i akceptowanych przez obywateli Europy. Ułatwiłoby to z kolei podjęcie dalszych decyzji w sprawie przyszłości Traktatu Konstytucyjnego.


Rada

17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/3


Informacja dotycząca przedłużenia obowiązywania Międzynarodowego Porozumienia Cukrowego z 1992 r.

(2005/C 322/02)

Międzynarodowa Organizacja Cukru, zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Porozumienia Cukrowego z 1992 r. (1), jednogłośnie podjęła decyzję o przedłużeniu obowiązywania tego porozumienia o dwa lata, do dnia 31 grudnia 2007 r.


(1)  Dz.U. L 379 z 23.12.1992, str. 15 (decyzja Rady 92/580/EWG).


Komisja

17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/4


Kursy walutowe euro (1)

16 grudnia 2005

(2005/C 322/03)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,1983

JPY

Jen

139,28

DKK

Korona duńska

7,4521

GBP

Funt szterling

0,67745

SEK

Korona szwedzka

9,4790

CHF

Frank szwajcarski

1,5460

ISK

Korona islandzka

74,67

NOK

Korona norweska

7,9685

BGN

Lew

1,9559

CYP

Funt cypryjski

0,5735

CZK

Korona czeska

29,025

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

253,13

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6966

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

3,8720

RON

Lej rumuński

3,6569

SIT

Tolar słoweński

239,50

SKK

Korona słowacka

37,975

TRY

Lir turecki

1,6185

AUD

Dolar australijski

1,6122

CAD

Dolar kanadyjski

1,3860

HKD

Dolar hong kong

9,2900

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7376

SGD

Dolar singapurski

2,0001

KRW

Won

1 217,59

ZAR

Rand

7,7176

CNY

Juan renminbi

9,6745

HRK

Kuna chorwacka

7,3900

IDR

Rupia indonezyjska

11 839,20

MYR

Ringgit malezyjski

4,528

PHP

Peso filipińskie

64,019

RUB

Rubel rosyjski

34,3570

THB

Bat tajlandzki

49,086


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/5


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3942 — adidas/Reebok)

(2005/C 322/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 12 grudnia 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo adidas-Salomon AG („adidas”, Niemcy) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Reebok Internation Ltd. („Reebok”, Stany Zjednoczone) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2.

Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

przedsiębiorstwo adidas: produkcja obuwia, ubrań i sprzętu sportowego,

przedsiębiorstwo Reebok: produkcja obuwia, ubrań i sprzętu sportowego.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

4.

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3942 — adidas/Reebok, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/6


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3995 — Belgacom/Telindus)

(2005/C 322/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

W dniu 1 grudnia 2005 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny:

na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń,

w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32005M3995. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/7


Zawiadomienie dotyczące konsultacji w sprawie stosowania środków ochronnych nałożonych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 658/2004 na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych

(2005/C 322/06)

Dnia 7 kwietnia 2004 r. zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 658/2004 (1) nałożono ostateczne środki ochronne na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (takich jak mandarynki). Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 3285/94 (2) i rozporządzenia Rady (WE) nr 519/94 (3), w szczególności odpowiednio ich art. 21 i art. 18, Komisja skonsultowała się z Państwami Członkowskimi w sprawie stosowania środków ochronnych.

W zawiadomieniu z dnia 4 czerwca 2005 r. (4) Komisja oficjalnie poinformowała producentów wspólnotowych i ich zrzeszenie, importerów i podmioty gospodarcze oraz ich zrzeszenia, dostawców, producentów eksportujących w Chinach oraz ich zrzeszenia o rozpoczęciu przeglądu śródokresowego.

Po zbadaniu skutków, adekwatności dalszego stosowania środków oraz tempa liberalizacji, Komisja poinformowała Państwa Członkowskie o wnioskach z dochodzenia. Konsultacje prowadzone były z Komitetem Doradczym utworzonym na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 3285/94 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 519/94.

1.   Produkt objęty postępowaniem

Produktem, o którym mowa, są przetworzone lub konserwowane mandarynki (włącznie z tangerynkami i satsuma), klementynki, wilkingi oraz inne podobne hybrydy cytrusowe, niezawierające alkoholu, z dodatkiem cukru („produkt objęty postępowaniem”).

Produkt objęty postępowaniem jest obecnie sklasyfikowany w ramach kodów CN 2008 30 55 i 2008 30 75. Powyższe kody CN podaje się jedynie w celach informacyjnych.

2.   Procedura

2.1.   Zakres konsultacji

Artykuł 21 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 3285/94 i art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 519/94 zobowiązują Komisję do przeprowadzenia konsultacji z Państwami Członkowskimi w sprawie stosowania środków ochronnych, najpóźniej w połowie okresu stosowania tych środków.

Zgodnie ze stosownymi przepisami, celem dochodzenia było:

a)

zbadanie skutków środków ochronnych;

b)

określenie, czy liberalizację należy przyspieszyć, a jeżeli tak, to w jaki sposób; oraz

c)

upewnienie się, czy stosowanie środka jest nadal konieczne.

2.2   Okres dochodzenia

W tym sektorze działalności okres przetwórczy rozpoczyna się w październiku każdego roku. Analizowane są dane z każdego okresu przetwórczego, czyli według okresów od października do września następnego roku. W pierwotnym dochodzeniu zbadano dane z okresów od 1998/1999 do 2002/2003. Obecne dochodzenie obejmuje okresy od 2003/2004 do 2004/2005.

Należy przypomnieć, że produkcja mandarynek w puszce skupiona jest w Hiszpanii.

2.3.   Strony, których dotyczy postępowanie

Wszystkim zainteresowanym stronom, których dotyczy postępowanie oraz wszystkimi pozostałym przedsiębiorstwom, które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, rozesłano kwestionariusze.

Odpowiedzi udzieliło pięciu producentów wspólnotowych, pięciu dostawców, jedenastu importerów, siedmiu eksporterów/siedem podmiotów gospodarczych oraz dwa zrzeszenia.

Służby Komisji zgromadziły i zweryfikowały wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów dochodzenia. Przeprowadzono wizyty weryfikacyjne na terenie następujących przedsiębiorstw:

Producenci wspólnotowi

Halcon Foods, S.A., Murcja, Hiszpania,

Alcurnia Alimentacion, s.l., Murcja, Hiszpania,

Conservas y Fruta S.A., Murcja, Hiszpania,

Industrias Videca S.A., Walencja, Hiszpania,

Agricultura y Conservas, S.A., Walencja.

Dostawcy

Cooperativa Agricola Ntra Sra del Oreto Coop. V, — Walencja,

Niepowiązani importerzy

Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co., KG, Hamburg, Niemcy,

I. Schröder KG (GmbH & Co), Hamburg, Niemcy,

Edeka Zentrale AG & Co. KG, Hamburg, Niemcy,

Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Hamburg, Niemcy.

3.   Restrukturyzacja

Zgodnie z motywem 120 rozporządzenia (WE) nr 658/2004, podczas przeglądu zbadano działania restrukturyzacyjne podjęte przez wspólnotowych producentów mandarynek w puszce. Głównym efektem procesu restrukturyzacji jest jak dotąd zmniejszenie zdolności produkcyjnej z poprzedniego okresu, wynoszącej 33 000 ton. Jest to spadek o 25 % w stosunku do pierwotnej zdolności produkcyjnej. Podjęto również działania zmierzające do racjonalizacji dostaw surowca oraz stworzenia bardziej opłacalnych kanałów sprzedaży i dystrybucji. Ma to na celu podniesienie efektywności łańcucha produkcyjnego, umożliwiając jednocześnie zwiększenie efektu ekonomii skali. Działania przeprowadzone do tej pory to głównie: zaprzestanie produkcji mandarynek w puszce przez niektórych producentów, przejęcie przedsiębiorstw, stworzenie spółdzielni w celu wspólnych zakupów oraz wprowadzenie nowego systemu linii produkcyjnych.

Efekty restrukturyzacji stają się obecnie zauważalne i powinny one z czasem zachęcić do rozpoczęcia dalszych działań restrukturyzacyjnych. Przewidywane działania będą obejmować finalizację procesów prowadzących do technicznego usprawnienia produkcji. Przewiduje się również wystąpienie dalszych efektów i ekonomii skali wynikających z konsolidacji tych działań. Będą one obejmować zmniejszenie produkcji i zakładanie spółdzielni.

4.   Wyniki dochodzenia

Analiza istniejących środków opiera się na danych zgromadzonych za ostatnie trzy okresy przetwórcze. Dane dostarczone za okres 2002/2003 zamieszczone zostały w rozporządzeniu (WE) nr 658/2004 wprowadzającym ostateczne środki na przywóz konserwowanych mandarynek. Podano je również poniżej w celu odzwierciedlenia sytuacji w przemyśle w momencie rozpoczęcia postępowania, zanim przeprowadzono początkowe dochodzenie. Dane za okres 2003/2004, które zostały sprawdzone w trakcie obecnego przeglądu śródokresowego dotyczą okresu, kiedy trwało dochodzenie prowadzące do nałożenia środków. Dane dotyczące okresu 2004/2005 odnoszą się do okresu przypadającego po nałożeniu środków.

4.1   Przywóz

4.1.1.   Wielkość przywozu

W poniższych tabelach przedstawiono wielkość przywozu z Chin do UE-25. Wielkość przywozu z wszystkich pozostałych krajów jest nieznaczna, ponieważ stanowi mniej niż 2 % całkowitej wielkości przywozu lub 1 000 ton rocznie. (Wielkość w tonach, dane za okres od października do września)

 

2002/03

2003/04

2004/05  (5)

 

50 500

63 900

46 600 (5)

Wskaźnik

100

127

92

(Źródło: Eurostat).

W okresie 2004/2005, wielkość przywozu ustabilizowała się na poziomie około 47 000 ton. Około 60 % przywozu w okresie 2004/2005 dokonano w marcu i kwietniu 2005 r., krótko przed upływem okresu licencyjnego. Stabilizacja w wielkości przywozu nastąpiła po okresie wzrostu, w którym przywóz osiągnął poziom 63 900 ton w okresie 2003/2004. Maksymalną wielkość odnotowano w okresie 2003/2004, prawdopodobnie ze względu na przewidywanie nałożenia ostatecznych środków ochronnych.

Przywóz do niektórych Państw Członkowskich wzrósł ponad trzykrotnie w okresie 2004/2005 w porównaniu z okresem 2002/2003. Pozostałe Państwa Członkowskie, które tradycyjnie nie są importerami, zaczęły dokonywać przywozu mandarynek w puszce z Chin. Z drugiej strony niektóre spośród krajów przystępujących do UE dokonywały przywozu w znacznych ilościach w ciągu dwóch miesięcy przed przystąpieniem i wówczas w niektórych przypadkach zupełnie zaniechano przywozu po rozszerzeniu Unii Europejskiej w maju 2004 r.

Należy pamiętać, że przywóz objęty jest systemem kontyngentów taryfowych wynoszących około 32 000 ton na przywóz z Chin i około 2 000 ton na przywóz z innych krajów. Z chwilą wyczerpania kontyngentu należy uiszczać cło w wysokości 301 EUR za tonę. Na tej podstawie oczywiste jest, że przywozu dokonywano zarówno w ramach kontyngentu, jak i poza nim, przy czym w tym drugim przypadku uiszczano stosowną należność celną. Oznacza to, że popyt UE zaspokojono.

4.1.2.   Ceny importowe

 

2002/03

2003/04

2004/05

(10 miesięcy)

 

595

524

520

Wskaźnik

100

88

87

(Źródło: Eurostat).

Stwierdzono że ceny importowe na poziomie CIF granica UE spadają. W porównaniu z okresem 2002/2003, w którym wynosiły 595 EUR/T, w okresie 2003/2004 spadły do 524 EUR/T, a następnie w okresie 2004/2005 do 520 EUR/T. Ceny spadły w sumie o 13 % w okresie 2004/2005 w porównaniu z okresem 2002/2003. Spadek ten spowodowany był głównie deprecjacją dolara amerykańskiego w stosunku do euro. Należy przypomnieć, że przywożone mandarynki w puszce fakturowane są w USD, który uległ deprecjacji o 18 % w tym okresie. Dlatego też przeciwwagą dla wzrostu o 5 % ceny wynikającej z faktury podanej w USD była deprecjacja skutkująca efektywnym spadkiem cen o 13 % (18 %-5 %). Niewielki wzrost ceny importowej odnotowano jednak od stycznia 2005 r

4.2   Sytuacja producentów wspólnotowych

Aby ocenić wpływ środków ochronnych, Komisja przeprowadziła analizę istotnych czynników ekonomicznych. Przy analizie ustaleń z dochodzenia należy uwzględnić fakt, że decyzja o wielkości produkcji jest podejmowana raz w roku na początku roku przetwórczego w listopadzie.

4.2.1.   Moce produkcyjne oraz wykorzystanie mocy produkcyjnych

 

2002/03

2003/04

2004/05

Moce produkcyjne

129 000

129 000

96 000

Wykorzystanie mocy produkcyjnych

31 %

22 %

40 %

Moce produkcyjne pozostały na stabilnym poziomie w okresie między 2002/03 a 2003/04 i spadły o około 25 % w okresie 2004/05 (patrz punkt 3 powyżej — restrukturyzacja). Doprowadziło to do niewielkiego wzrostu w wykorzystaniu mocy produkcyjnych z 20 % w 2003/04 do 40 % w 2004/05.

4.2.2.   Produkcja

 

2002/03

2003/04

2004/05

Tony

39 600

28 200

38 000

Wskaźnik

100

71

96

Poprawa produkcji nastąpiła w 2004/05 — okresie, który nastąpił po nałożeniu środków ostatecznych. Przed tym okresem produkcja unijna spadała w sposób ciągły i gwałtowny z powodu masowego przywozu z Chin. Produkcja osiągnęła najniższy poziom w sezonie 2003/04, kiedy spadła do 28 200 ton. Ta tendencja zniżkowa zbiegła się w czasie z okresem, w którym nie zostały jeszcze wprowadzone ostateczne środki ochronne.

W tym czasie wielu producentów wspólnotowych rozważało całkowite wstrzymanie produkcji mandarynek w puszce, ponieważ byli bliscy ogłoszenia upadłości.

Wielkość produkcji jest nadal w dużym stopniu zależna od relacji między ceną produkcji a oczekiwaną ceną sprzedaży. Oczekiwana cena sprzedaży zależy z kolei od cen towaru przywożonego z Chin. Przywóz w ramach kontyngentów przyznanych krajom innym niż Chinom jest niewielki i nie ma znaczącego wpływu na ceny sprzedaży producentów wspólnotowych.

4.2.3.   Sprzedaż UE

 

2002/03

2003/04

2004/05  (6)

Tony

28 000

23 000

28 000

Wskaźnik

100

82

100

W związku ze zwiększoną konkurencyjnością i umiarkowanym wzrostem cen importowych w ostatnich miesiącach, w okresie 2004/05 sprzedaż wzrosła. Ta niedawna pozytywna zmiana zakończyła negatywną tendencję, utrzymującą się do sezonu 2003/04.

4.2.4.   Konsumpcja

 

2002/03

2003/04

2004/05 (e)

Tony

79 000

82 000

84 000 (e)

Wskaźnik

100

104

106

(Źródło: Dane Eurostatu i dane szacunkowe przedsiębiorstw)

Konsumpcja w UE-25 umiarkowanie wzrosła w dwóch ostatnich sezonach, głównie z powodu rosnącej konsumpcji wynikającej z rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r.

4.2.5.   Udział w rynku

 

2002/03

2003/04

2004/05

Producenci wspólnotowi

35 %

28 %

33 %

Po nałożeniu ostatecznych środków ochronnych w 2004/05 producenci wspólnotowi zwiększyli udział w rynku do 33 %. Poprawa ta nastąpiła po spadku z 53 % w 2002/03 do 28 % w 2003/04.

4.2.6.   Zatrudnienie, przepracowane godziny i wydajność

 

2002/03

2003/04

2004/05

Zatrudnienie

2 343

2 224

1 970

Przepracowane godziny

675 000

475 000

580 000

Przepracowane godziny na tonę

17,0

16,8

15,3

Produkcja mandarynek w puszce ma charakter sezonowy i większość zatrudnianej siły roboczej stanowią pracownicy tymczasowi. Wydajność dla tego dojrzałego produktu jest dość stabilna, a rozbieżności są związane głównie ze zbiorami i cechami świeżego produktu. Proces restrukturyzacji w sezonie objętym dochodzeniem (2004/05) wprowadził usprawnienia techniczne jako czynnik zwiększający wydajność i spowodował spadek liczby przepracowanych godzin w przeliczeniu na tonę.

4.2.7   Podcięcie cenowe

W dochodzeniu wykazano wzrost podcięcia cenowego po nałożeniu ostatecznych środków ochronnych. Głównym czynnikiem, będącym tego powodem była deprecjacja dolara amerykańskiego (zob. część 4.1.2 powyżej).

(Źródło: Eurostat i dane przedsiębiorstw)

4.2.8   Rentowność

 

2002/03

2003/04

2004/05

Zysk/strata netto w sprzedaży UE

– 4,3 %

– 6,5 %

– 5,5 %

(Źródło: wyniki przedsiębiorstw)

W sezonie 2004/05, wyniki producentów wspólnotowych zaczęły powoli się poprawiać wraz ze wzrostem produkcji, a ceny importowe początkowo się ustabilizowały. Ceny te zaczęły rosnąć od stycznia 2005 r. Ta pozytywna tendencja nastąpiła po okresie słabych wyników w 2003/04. Słabe wyniki sprzedaży, rosnąca wielość przywozu po niezwykle niskich cenach oraz fakt, że tymczasowe środki ochronne nie były jeszcze skuteczne, stanowiły czynniki będące przyczyną słabych wyników w 2003/04.

4.3.   Sytuacja pozostałych zainteresowanych stron

4.3.1.   Eksporterzy

Ponad 98 % całkowitego wywozu pochodzi z Chińskiej Republiki Ludowej. Przesłano kwestionariusze eksporterom, przy czym zgromadzone informacje odpowiadały blisko 20 % całkowitej wielkości wywozu do UE, więc należało je uzupełnić o dane z Eurostatu. Informacje uzyskane na podstawie kwestionariuszy potwierdziły, w pewnym stopniu, dane przekazane przez Eurostat.

4.3.2.   Importerzy/sieci sprzedaży detalicznej

Średnio 75 % przywozu satsuma w puszce do UE dokonują niemieccy importerzy i sieci detaliczne, podczas gdy pozostałe 25 % przypada na Republikę Czeską, Niderlandy, Wielką Brytanię i Belgię. Obecne dochodzenie potwierdziło, że obowiązujący system licencji działa właściwie i że z licencji korzystają tradycyjni importerzy. Sytuacja finansowa importerów jest nadal stabilna, przy czym średnia rentowność wynosi około 15 % dla sektora mandarynek w puszce.

5.   Analiza ustaleń

5.1   Ocena skutku środków

Zaobserwowano pozytywne skutki nałożenia środków ochronnych.

Nałożenie tych środków umożliwiło producentom wspólnotowym rozpoczęcie procesu restrukturyzacji. Związany z tym spadek mocy produkcyjnych, w połączeniu ze środkami, które mają zostać wprowadzone, powinien sprawić, że przedmiotowy sektor stanie się bardziej konkurencyjny, zmaksymalizuje wydajność i będzie czerpać korzyści z ekonomii skali.

Po osiągnięciu szczytowego poziomu w 2003/04 i w sezonie 2004/05 przywóz się ustabilizował, a środki spowodowały spadek wielkości przywozu. Spadające uprzednio ceny importowe zaczęły rosnąć w 2005 r.

Całkowity wynik producentów wspólnotowych w okresie objętym dochodzeniem jest nadal ujemny, ale jest lepszy w porównaniu z poprzednim sezonem. Połączenie zwiększonej konkurencyjności przemysłu wspólnotowego i wzrostu cen importowych spowodował poprawę w zakresie sprzedaży i produkcji producentów wspólnotowych. Rentowność, która w sezonie 2003/04 spadła do -6,5 %, wzrosła do -5,5 % w sezonie 2004/05.

Trwający proces restrukturyzacji, tendencje przywozowe i polepszająca się sytuacja producentów wspólnotowych pozwalają wyciągnąć wniosek, że środki wprowadzone na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 658/2004 są skuteczne.

5.2   Ocena konieczności kontynuacji stosowania środków

Pozytywny wpływ środków ochronnych potwierdziły wyłącznie najnowsze tendencje. Należało się tego jednak spodziewać, ponieważ ostateczne środki są stosowane jedynie od jednego okresu przetwórczego.

Rozpoczęto proces restrukturyzacji, który jak dotąd doprowadził do zmniejszenia mocy produkcyjnych o 25 %. Należy oczekiwać dalszych działań w następnych latach; zatem zakończenie tego procesu będzie wymagało zatem więcej czasu.

Pomimo że spadła wielkość przywozu, kontyngent 32 000 ton jest regularnie przekraczany i wzrosło podcięcie cenowe, głównie z powodu deprecjacji dolara amerykańskiego.

Zgodnie z częścią 5 powyżej, producenci wspólnotowi osiągnęli lepsze wyniki finansowe w okresie objętym dochodzeniem w porównaniu z zeszłym sezonem, ale wynik ogólny jest nadal ujemny. Podobnie dane dotyczące produkcji, udziału w rynku i sprzedaży producentów Wspólnotowych w 2004/05 zaczynają się poprawiać, ale są nadal równe lub nieco niższe od danych z 2002/03.

Producenci wspólnotowi, uznając pozytywne skutki środków ochronnych, jednocześnie wnioskowali o wzrost dodatkowego cła do poziomu, który uniemożliwiłby przywóz przekraczający wielkość kontyngentu. Ponadto producenci opowiadają się za wprowadzeniem systemu ceny minimalnej ustalonej na rozsądnym poziomie w celu zapobieżenia nieprzewidywalnym wahaniom cen importowych.

W artykule 21 rozporządzenia podstawowego (WE) nr 3285/94 w sprawie wspólnotowych reguł przywozu czy w odpowiednich zasadach WTO nie zawarto jednak żadnego przepisu zwiększającego poziom ochrony w wyniku dochodzenia śródokresowego.

Współpracujący importerzy przeciwstawili się ustanowieniu ceny minimalnej, twierdząc, że taki system byłby niewłaściwy w związku z ryzykiem krzyżowego subsydiowania między mandarynkami i innymi przywożonymi produktami w puszkach. Ponadto niektórzy tradycyjni importerzy woleliby, aby obecny współczynnik przyznanych 75 % został zwiększony do 95 % w celu uniknięcia spekulacji licencjami. W odniesieniu do wielkości kontyngentu taryfowego, niektórzy importerzy wnioskowali o znaczące jego zwiększenie, twierdząc, że producentom UE brakuje surowców (świeżych mandarynek), aby zaspokoić popyt na rynku wewnętrznym.

Dochodzenie wykazało jednocześnie, że zbiory świeżych satsuma, pomimo niewielkiego spadku, są dostępne na rynku w wystarczających ilościach i w rozsądnych cenach. W odniesieniu do argumentów dotyczących obliczania i przyznawania wielkości w ramach kontyngentu taryfowego, wypracowana praktyka wymaga w takich przypadkach, aby inne podmioty miały wystarczające możliwości w celu zapewnienia zachowania konkurencji. Zmiana przyznanego kontyngentu i sposobu jego obliczania byłaby zatem niewłaściwa.

Uwzględniając obecne chińskie moce produkcyjne i fakt, że sytuacja producentów wspólnotowych jest nadal niepewna, zniesienie środków stanowiłoby zagrożenie dla ukończenia trwającego procesu restrukturyzacji. Chiny mają wystarczające moce produkcyjne, aby jednocześnie zapewniać dostawy na rynki Japonii, USA i Europy i łatwo dostosowują się do popytu na świecie.

Dodatkowe cło, które trzeba zapłacić po wykorzystaniu kontyngentu, należy uznać za właściwe, przy uwzględnieniu dużej różnicy między cenami chińskimi CIF granica UE a cenami europejskimi i stwierdzonego zaniżania cen.

W świetle powyższych informacji, Komisja stwierdza, że stosowanie obecnych środków ochronnych jest nadal konieczne w celu ułatwienia dostosowania producentów wspólnotowych do obecnej sytuacji i umożliwienia im kontynuacji procesu restrukturyzacji, jak i dalszej poprawy obecnie negatywnej sytuacji gospodarczej.

5.3   Ocena tempa liberalizacji

Zgodnie z WTO i ramami prawnymi Wspólnoty, wprowadzono już stopniową liberalizację środków ochronnych. W tym celu w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 658/2004 ustanowiono wzrost kontyngentu o 5 % rocznie. Pomimo dodatkowego cła, przywóz przekracza pułap kontyngentu taryfowego wynoszący 32 000 ton rocznie. Dochodzenie wykazało, że poprawa wskaźników gospodarczych producentów UE oraz trwający proces restrukturyzacji nie przekroczyły przewidzianego tempa i odpowiadają racjonalnym oczekiwaniom istniejących w momencie wprowadzenia środków. Zatem poprawa i proces restrukturyzacji wymagają więcej czasu niż pojedynczy okres przetwórczy, aby osiągnąć oczekiwane skutki. Sytuacja importerów nie zmieniła się i jest nadal korzystna.

Zwiększenie kontyngentu taryfowego na przywóz stanowiłoby zagrożenie dla trwającego procesu restrukturyzacji i podważyłoby skutki wprowadzonych środków. W związku z powyższym, Komisja uważa, że tempo liberalizacji przywozu przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 658/2004 jest odpowiednie i że jego przyspieszenie byłoby niewłaściwe.

6.   Uwagi końcowe

Powyższe ustalenia wykazują, że na skutek wprowadzonych środków sytuacja producentów wspólnotowych ulega stopniowo poprawie. Trwa również proces restrukturyzacji zgodny z oczekiwaniami obecnego postępowania; pełne skutki będą widoczne w następnych latach.

W okresie objętym dochodzeniem przekroczono ustanowiony kontyngent taryfowy, co wykazało, że cło szczególne nie jest nadmierne i w znacznym stopniu umożliwia zlecanie produkcji przez rynek wspólnotowy za granicą. Aby nałożone środki pozostały skuteczne, a aby tym samym umożliwić poprawę sytuacji producentów wspólnotowych nie powinno się przyspieszać obecnego tempa liberalizacji.

7.   Wnioski

Z analizy przeprowadzonej przez Komisję, przy wsparciu Komitetu Doradczego, wynika zatem, że stosowanie obowiązujących środków ochronnych jest skuteczne i wciąż konieczne, a obecne tempo liberalizacji jest właściwe.

Należy zatem nadal stosować obowiązujące środki w ich obecnej formie, na tym samym poziomie i bez żadnych zmian.


(1)  Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 67.

(2)  Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 53.

(3)  Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 89.

(4)  Dz.U. C 137 z 4.6.2005, str. 11.

(5)  (Ekstrapolacja na podstawie danych z 10 miesięcy)

(Źródło: Eurostat).

(6)  Oceniona na podstawie sprzedaży z dziewięciu miesięcy


17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/12


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

(2005/C 322/07)

Komisja otrzymała skargę złożoną zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (2), zawierającą zarzut istnienia dumpingu w przywozie niektórych rodzajów elektrod wolframowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („państwo, którego dotyczy postępowanie”), który powoduje istotną szkodę dla przemysłu wspólnotowego.

1.   Skarga

Skarga została złożona w dniu 4 listopada 2005 r. przez Eurometaux („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku 25 %, ogólnej produkcji wspólnotowej niektórych rodzajów elektrod wolframowych.

2.   Produkt

Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, są niektóre rodzaje elektrod wolframowych (w tym sztab i prętów z wolframu), inne niż otrzymane przez zwykłe spiekanie, przycięte na długość lub nie, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępowaniem”), zgłaszane zwykle w ramach kodów CN ex 8101 95 00 i ex 8515 90 90. Powyższe kody CN podane są jedynie w celach informacyjnych.

3.   Zarzut dumpingu

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, skarżący ustalił wartość normalną dla Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie ceny w kraju o gospodarce rynkowej wymienionego w pkt 5.1. lit. d). Zarzut dumpingu jest oparty na porównaniu obliczonej w ten sposób wartości normalnej z cenami eksportowymi produktu objętego postępowaniem sprzedawanego na wywóz do Wspólnoty.

Obliczony na tej podstawie margines dumpingu jest znaczny.

4.   Zarzut szkody

Skarżący przedstawił dowody świadczące o tym, że przywóz produktu objętego postępowaniem z Chińskiej Republiki Ludowej ogólnie wzrósł zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i pod względem udziału w rynku.

Zarzuca się, że ilości i ceny przywożonego produktu objętego postępowaniem mają, oprócz innych skutków, negatywny wpływ na udział w rynku, sprzedawane ilości oraz poziom cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy, co ma znaczące negatywne skutki dla ogólnych wyników i sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego.

5.   Procedura

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, że skarga została złożona przez przemysł wspólnotowy lub w jego imieniu oraz że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania, Komisja niniejszym wszczyna dochodzenie zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego.

5.1.   Procedura dotycząca ustalenia dumpingu i szkody

W dochodzeniu ustali się, czy produkt objęty postępowaniem pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej jest sprzedawany po cenach dumpingowych i czy dumping ten spowodował szkodę.

a)   Kontrola wyrywkowa

Ze względu na dużą liczbę stron uczestniczących w postępowaniu Komisja może podjąć decyzję o zastosowaniu kontroli wyrywkowej, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

i)   Kontrola wyrywkowa dotycząca eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w terminie określonym w pkt 6 lit. b) ppkt i) i w formie wskazanej w pkt 7:

nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu oraz dane osoby kontaktowej,

obroty, w walucie lokalnej, oraz wielkość sprzedaży na wywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem, w tonach, w okresie od 1 października 2004 r. do 30 września 2005 r.,

obroty, w walucie lokalnej, oraz wielkość sprzedaży produktu objętego postępowaniem na rynku krajowym, w tonach, w okresie od 1 października 2004 r. do 30 września 2005 r.,

informacje, czy przedsiębiorstwo zamierza wystąpić o ustalenie dla siebie indywidualnego marginesu (3) (takie prawo przysługuje tylko producentom),

dokładne określenie rodzaju działalności przedsiębiorstwa w odniesieniu do produkcji produktu objętego postępowaniem,

nazwy i dokładne określenie działalności wszystkich przedsiębiorstw powiązanych (4), uczestniczących w produkcji i/lub sprzedaży (przeznaczonej na wywóz i/lub krajowej) produktu objętego postępowaniem,

jakiekolwiek inne istotne informacje, które mogłyby pomóc Komisji w doborze próby,

poprzez przekazanie powyższych informacji, przedsiębiorstwo wyraża zgodę na ewentualne włączenie go do próby. Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie włączone do próby, będzie to dla niego oznaczać konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie dochodzenia na miejscu w zakresie udzielonych odpowiedzi. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie wyrazi zgody na ewentualne włączenie go do próby, zostanie uznane za podmiot niewspółpracujący w dochodzeniu. Konsekwencje braku współpracy określono w pkt 8 poniżej.

Ponadto Komisja, w celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby eksporterów/producentów, skontaktuje się z władzami kraju wywozu i wszystkimi znanymi jej zrzeszeniami eksporterów/producentów.

ii)   Ostateczny dobór próby

Wszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić jakiekolwiek istotne informacje dotyczące doboru próby muszą tego dokonać w terminie ustalonym w pkt 6 lit. b) ppkt ii).

Komisja zamierza dokonać ostatecznego doboru próby po konsultacji z zainteresowanymi stronami, które wyraziły gotowość do włączenia ich do próby.

Przedsiębiorstwa włączone do próby muszą udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, w terminie ustalonym w pkt 6 lit. b) ppkt iii) i muszą współpracować w trakcie dochodzenia.

W przypadku braku wystarczającej współpracy, Komisja może oprzeć swoje ustalenia, zgodnie z art. 17 ust. 4 i art. 18 rozporządzenia podstawowego, na dostępnych faktach. Ustalenia oparte na dostępnych faktach mogą być mniej korzystne dla zainteresowanej strony, zgodnie z wyjaśnieniami w pkt 8.

b)   Kwestionariusze

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do producentów przemysłu wspólnotowego oraz do wszystkich zrzeszeń producentów we Wspólnocie, do objętych próbą eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej, do wszelkich zrzeszeń eksporterów/producentów, do importerów objętych próbą, do wszystkich zrzeszeń importerów wymienionych w skardze oraz do władz odnośnych krajów wywozu.

Eksporterzy/producenci z Chińskiej Republiki Ludowej, występujący o ustalenie indywidualnego marginesu, mając na uwadze zastosowanie art. 17 ust. 3 i art. 9 ust. 6 rozporządzenia podstawowego, muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie ustalonym w pkt 6 lit. a) ppkt ii) niniejszego zawiadomienia. W związku z tym muszą oni zwrócić się o przesłanie kwestionariusza w terminie ustalonym w pkt 6 lit. a) ppkt i) niniejszego zawiadomienia. Jednakże, strony te muszą mieć świadomość, że jeżeli kontrola wyrywkowa zostanie zastosowana w odniesieniu do eksporterów/producentów, Komisja może mimo wszystko podjąć decyzję o niewyliczaniu dla nich indywidualnego marginesu, jeżeli liczba eksporterów/producentów jest tak duża, że indywidualne badania byłyby nadmiernie uciążliwe i uniemożliwiałyby zakończenie dochodzenia na czas.

c)   Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia swoich opinii, a także informacji innych niż odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz dostarczenia dowodów potwierdzających. Wspomniane informacje i dowody potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie określonym w pkt 6 lit. a) ppkt ii).

Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że wystąpiły one z wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane. Wniosek ten należy złożyć w terminie określonym w pkt 6 lit. a) ppkt iii).

d)   Wybór kraju o gospodarce rynkowej

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego przewiduje się wybór Stanów Zjednoczonych Ameryki jako odpowiedniego kraju o gospodarce rynkowej w celu ustalenia wartości normalnej w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej. Zainteresowane strony są niniejszym proszone o wypowiedzenie się na temat stosowności wyboru kraju w szczególnym terminie określonym w pkt 6 lit. c).

e)   Status gospodarki rynkowej

Dla eksporterów/producentów z Chińskiej Republiki Ludowej, którzy wystąpią z wnioskiem i dostarczą wystarczające dowody, że prowadzą działalność w warunkach gospodarki rynkowej, tzn. spełniają kryteria ustanowione w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, wartość normalna zostanie ustalona zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego. Eksporterzy/producenci mający zamiar przedłożyć właściwie uzasadnione wnioski muszą to zrobić w terminie ustalonym w pkt 6 lit. d). Komisja prześle formularze wniosków do wszystkich eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej wymienionych w skardze, do wszystkich zrzeszeń eksporterów/producentów wymienionych w skardze oraz do władz Chińskiej Republiki Ludowej.

5.2.   Procedura oceny interesu Wspólnoty

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego i w przypadku, gdy zarzuty dumpingu i spowodowania szkody są uzasadnione, zostanie podjęta decyzja, czy przyjęcie środków antydumpingowych nie będzie sprzeczne z interesem Wspólnoty. Z tego powodu przemysł wspólnotowy, importerzy, reprezentujące ich zrzeszenia, reprezentatywni użytkownicy i reprezentatywne organizacje konsumentów mogą, w ogólnych terminach ustalonych w pkt 6 lit. a) ppkt ii), zgłosić się do Komisji i przekazać stosowne informacje, pod warunkiem iż udowodnią istnienie obiektywnego związku pomiędzy ich działalnością a produktem objętym postępowaniem. Strony, które postąpiły zgodnie z poprzednim zdaniem, mogą wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny być wysłuchane, w terminie ustalonym w pkt 6 lit. a) ppkt iii). Należy zauważyć, iż każda informacja przedstawiona zgodnie z art. 21 zostanie uwzględniona wyłącznie wtedy, gdy będzie poparta udokumentowanymi informacjami w momencie jej przedstawiania.

6.   Terminy

a)   Terminy ogólne

i)   Dla stron zwracających się z prośbą o przesłanie kwestionariusza lub innych formularzy

Wszystkie zainteresowane strony powinny zwrócić się z prośbą o przesłanie kwestionariusza lub innych formularzy w jak najkrótszym terminie, lecz nie później niż 10 dni po opublikowaniu niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ii)   Dla stron zgłaszających się, składających odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i przedkładających inne informacje

Wszystkie zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszystkie inne informacje w terminie 40 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z większości praw proceduralnych ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w wyżej wymienionym terminie.

Przedsiębiorstwa wybrane do próby muszą przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu w terminach wskazanych w pkt 6 lit. b) ppkt iii).

iii)   Przesłuchania

Wszystkie zainteresowane strony mogą składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w takim samym terminie 40 dni.

b)   Szczególny termin w odniesieniu do kontroli wyrywkowych

i)

Informacje wskazane w pkt 5.1 lit. a) ppkt i) powinny wpłynąć do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę, iż Komisja zamierza konsultować się ze stronami, które wyraziły gotowość włączenia ich do ostatecznej próby w terminie 21 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ii)

Wszystkie inne informacje istotne dla doboru próby, o których mowa w pkt 5.1 lit. a) ppkt ii), muszą wpłynąć do Komisji w terminie 21 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

iii)

Kwestionariusze wypełnione przez strony objęte próbą muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty powiadomienia ich o włączeniu do próby.

c)   Szczególny termin dotyczący wyboru kraju o gospodarce rynkowej

Strony dochodzenia mogą chcieć wypowiedzieć się na temat stosowności wyboru Stanów Zjednoczonych Ameryki, które, jak wskazano w pkt 5.1 lit. d), mają być wykorzystane jako kraj o gospodarce rynkowej w celu ustalenia wartości normalnej w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej. Komentarze muszą wpłynąć do Komisji w terminie 10 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

d)   Szczególny termin dotyczący składania wniosków o przyznanie statusu gospodarki rynkowej i/lub indywidualne traktowanie

Właściwie uzasadnione wnioski o przyznanie statusu gospodarki rynkowej (jak wskazano w pkt 5.1 lit. e)) i/lub o indywidualne traktowanie zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego muszą wpłynąć do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7.   Oświadczenia pisemne, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencja

Wszystkie oświadczenia i wnioski przedkładane przez zainteresowane strony należy składać na piśmie (nie w formie elektronicznej, chyba że ustalono inaczej); należy w nich wskazać nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu zainteresowanej strony. Wszystkie oświadczenia pisemne, włącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencja dostarczone przez zainteresowane strony na zasadzie poufności są oznakowane „Limited (5) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, towarzyszy im wersja bez klauzuli poufności, która jest oznakowana „Do wglądu zainteresowanych stron”.

Adres Komisji do korespondencji:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faks (32-2) 295 65 05.

8.   Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania ustaleń tymczasowych lub końcowych, potwierdzających lub zaprzeczających, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te nie są brane pod uwagę, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

9.   Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 6 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, tymczasowe środki mogą zostać nałożone nie później niż 9 miesięcy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12.

(3)  O marginesy indywidualne można występować zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego dla przedsiębiorstw nieobjętych kontrolą wyrywkową, zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego dotyczącym indywidualnego traktowania w przypadku krajów, których gospodarka nie jest gospodarką rynkową/krajach przechodzących transformację gospodarczą, oraz zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego dla przedsiębiorstw ubiegających się o status przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej. Wystąpienie o indywidualne traktowanie wymaga złożenia wniosku na mocy art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, natomiast wystąpienie o nadanie statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej wymaga złożenia wniosku zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego.

(4)  W celu uzyskania objaśnień dotyczących pojęcia przedsiębiorstw powiązanych należy odnieść się do art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1).

(5)  Oznacza to, iż dokument służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu art. VI GATT 1994 (Porozumienie antydumpingowe).


Trybunał Sprawiedliwości

SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/16


Utworzenie i skład izb, wybór prezesów izb i przydział sędziów do izb

(2005/C 322/08)

Dnia 30 listopada 2005 r., zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 oraz art. 4 Decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (1), jak również art. 4 ust. 2 i 3 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości oraz art. 10 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, Sąd do spraw Służby Publicznej postanowił, że będzie obradować w trzech izbach i w pełnym składzie. Sąd dokonał również wyboru, na okres od dnia 30 listopada 2005 r. do dnia 30 września 2008 r., prezesów izb, którymi zostali sędziowie H. KREPPEL i S. VAN RAEPENBUSCH, oraz przydziału sędziów do izb w następujący sposób:

pierwsza izba

H. KREPPEL, prezes izby,

H. TAGARAS i S. GERVASONI, sędziowie,

druga izba

S. VAN RAEPENBUSCH, prezes izby,

I. BORUTA i H. KANNINEN, sędziowie,

trzecia izba, obradująca w składzie trzech sędziów

P. MAHONEY, Prezes Sądu (2);

I. BORUTA, H. KANNINEN, H. TAGARAS i S. GERVASONI, sędziowie.

W trzeciej izbie Prezes zasiadać będzie na zmianę albo z sędziami I. BORUTĄ i H. TAGARASEM, albo z sędziami H. KANNINENEM i S. GERVASONIM, z uwzględnieniem powiązania spraw.


(1)  Dz.U. 2004 L 333, str. 7.

(2)  Dz.U. 2005 C 271, str. 27.


17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/17


Kryteria przydziału spraw do izb

(2005/C 322/09)

Dnia 30 listopada 2005 r., zgodnie z art. 4 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 12 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, w odniesieniu do początkowego okresu, trwającego od dnia ogłoszenia w Dz.U. decyzji Prezesa Trybunału Sprawiedliwości stwierdzającej, że Sąd do spraw Służby Publicznej został prawidłowo ukonstytuowany do dnia 30 września 2006 r., Sąd postanowił, co następuje:

izbie pierwszej podlegać będą wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw związanych w głównej mierze z zatrudnieniem, oceną/awansem i zakończeniem służby, które podlegać będą drugiej izbie;

pewna liczba spraw będzie przydzielana trzeciej izbie, bez względu to, z jakiej są dziedziny, w sposób automatyczny, z częstotliwością określoną podczas zebrania Sądu w pełnym składzie;

od powyższych zasad podziału odstąpić można ze względu na powiązanie spraw, a także w celu równomiernego rozłożenia i rozsądnego zróżnicowania pracy w ramach Sądu.


17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/17


Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa Sądu przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych

(2005/C 322/10)

Dnia 30 listopada 2005 r., zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji 2004/752 i art. 106 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, Sąd postanowił, że w okresie od dnia ogłoszenia w Dz.U. decyzji Prezesa Trybunału Sprawiedliwości stwierdzającej, że Sąd do spraw Służby Publicznej został prawidłowo ukonstytuowany do dnia 30 września 2006 r. sędzia S. VAN RAEPENBUSCH, prezes drugiej izby, zastępować będzie Prezesa Sądu przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych w razie nieobecności Prezesa lub niemożności uczestniczenia przez niego w obradach.


17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/17


Komunikat

(2005/C 322/11)

W dniu 30 listopada 2005 r. Waltraud Hakenberg, sekretarz Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (1) złożyła ślubowanie, zgodnie z art. 4 i art. 20 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji oraz art. 3 ust. 4 decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej oraz podjęła obowiązki na okres sześciu lat upływający w dniu 29 listopada 2011 r.


(1)  Dz.U. 2005 C 296, str. 39.


III Powiadomienia

Komisja

17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/18


Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego w ramach programu jednostkowego na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji: „Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego”

(2005/C 322/12)

1.

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1513/2002/EC z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji, przyczyniających się do tworzenia Europejskiego Obszaru Badawczego oraz innowacji (2002 do 2006) (1), Rada przyjęła w dniu 30 września 2002 r. program jednostkowy na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji, pt.: „Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego” (2002-2006) (2) (zwany dalej „programem jednostkowym”).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu jednostkowego, Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej „Komisją”) przyjęła dnia 9 grudnia 2002 r. program pracy (3) (zwany dalej „programem pracy”) szczegółowo określający cele i priorytety naukowe i techniczne programu jednostkowego, jak również harmonogram wdrażania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wdrażania Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej (2002 do 2006) (4) (zwanego dalej „zasadami uczestnictwa”), wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać na zasadach zaproszenia do składania wniosków.

2.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego (dalej zwane „zaproszeniem”) obejmują niniejszą część ogólną oraz warunki szczególne, opisane w załączniku. Załącznik zawiera w szczególności termin składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, przybliżony termin zakończenia oceny, przybliżony budżet, instrumenty i dziedziny objęte działaniami, kryteria oceny wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, minimalną liczbę uczestników oraz informacje o wszelkich ograniczeniach.

3.

Osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone w zasadach uczestnictwa oraz nieobjęte żadnym z przypadków wykluczenia określonych w zasadach uczestnictwa lub w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5) (zwane dalej „wnioskodawcami”) mogą składać do Komisji wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w zasadach uczestnictwa oraz we właściwym zaproszeniu.

Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawcę warunków uczestnictwa ma miejsce na etapie negocjacji działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego. Tym niemniej, zanim to nastąpi, wnioskodawcy podpisują deklarację, w której potwierdzają, iż nie kwalifikują się do żadnego z przypadków wymienionych w art. 93 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Wnioskodawcy przedkładają również Komisji informacje wymienione w art. 173 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. (6)

Wspólnota Europejska prowadzi politykę równych szans, w ramach której szczególnie zachęca kobiety do składania wniosków dotyczących pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego lub do uczestniczenia w składaniu takich projektów.

4.

Komisja udostępnia wnioskodawcom Przewodniki dla Wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zaproszeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego. Komisja udostępnia również Wytyczne Oceny Projektów i Procedury Selekcji (7). Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia(ń) można uzyskać w Komisji pod następującymi adresami:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels

Adres internetowy: www.cordis.lu/fp6

5.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można składać wyłącznie jako wnioski elektroniczne poprzez internetowy Elektroniczny System Składania Wniosków (EPSS) (8). Tym niemniej, w szczególnych przypadkach, koordynator może, z odpowiednim wyprzedzeniem terminu składania wniosków wskazanego w zaproszeniu, wystąpić z prośbą o zezwolenie Komisji na złożenie wniosku na papierze. Prośbę taką należy złożyć w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:

European Commission

INCO Information Desk

Directorate N

Directorate General RTD

B-1049 Brussels

lub inco@cec.eu.int. Prośbie o wyłączenie musi towarzyszyć odpowiednie uzasadnienie. Wnioskodawcy pragnący złożyć wniosek na papierze ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, by odpowiednia prośba o wyłączenie oraz związane z nią procedury nastąpiły w czasie pozwalającym im na złożenie wniosku w terminie wskazanym w zaproszeniu.

Wszystkie wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego muszą zawierać dwie części: formularze (Część A) oraz treść (Część B).

Wnioski dotyczące pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można przygotowywać zarówno w trybie off-line jak i on-line, a następnie składać w trybie on-line. Część B wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać w formacie PDF („portable document format”, kompatybilnym z Adobe w wersji 3 lub wyższej z osadzonymi czcionkami — embedded fonts). Pliki poddane kompresji („zzipowane”) nie będą rozpatrywane.

Oprogramowanie EPSS (do wykorzystania zarówno w trybie off-line, jak i on-line) dostępne jest na stronie Cordis pod adresem www.cordis.lu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego złożone w trybie on-line, które są niepełne, nieczytelne, lub zawierają wirusy, nie będą rozpatrywane.

Nie będą rozpatrywane wersje projektów działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które złożono na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji (np. CD-Rom, dyskietka), za pośrednictwem e-maila lub faksu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, co do których wyrażono zgodę na złożenie na papierze, a które są niepełne, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach składania wniosków znajdują się w załączniku J do Wytycznych Oceny Projektów i Procedur Selekcji.

6.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego muszą dotrzeć do Komisji w terminie podanym we właściwym zaproszeniu (dzień i godzina). Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które przybędą po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które nie spełniają warunków związanych z minimalną liczbą uczestników wskazaną we właściwym zaproszeniu, nie będą rozpatrywane.

To samo ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich dodatkowych kryteriów kwalifikujących podanych w programie pracy.

7.

W przypadku kilkakrotnego złożenia tego samego wniosku dotyczącego działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, Komisja rozpatruje ostatnią wersję otrzymaną w terminie wskazanym we właściwym zaproszeniu.

8.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego mogą być rozpatrywane w ramach późniejszego terminu oceny, jeżeli możliwość taka jest przewidziana we właściwym zaproszeniu.

9.

We wszelkiej korespondencji związanej z zaproszeniem (np. w przypadku prośby o dodatkowe informacje, składania wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego) wnioskodawcy są proszeni o powoływanie się na odpowiedni identyfikator zaproszenia.


(1)  Dz.U. L 232, z 29.8.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 294, z 29.10.2002, str. 1.

(3)  Decyzja Komisji C(2002)4789, zmieniona przez C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324 i C(2004)4178 — wszystkie niepublikowane

(4)  Dz.U. L 355, z 30.12.2002, str. 23.

(5)  Dz.U. L 248, z 16.09.2002, str. 1.

(6)  Dz.U. L 357, z 31.12.2002, str. 1.

(7)  C(2003)883 z 27.3.2003, ostatnio zmienione przez C(2004)3337 z 1.9.2004.

(8)  EPSS to narzędzie wspomagające wnioskodawców w przygotowaniu i złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.


ZAŁĄCZNIK

1.   Program szczegółowy: Integracja i wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

2.   Priorytet/dziedzina tematyczna: Szczególne środki wsparcia współpracy międzynarodowej — kraje Bałkanów Zachodnich (WBC)

3.   Tytuł zaproszenia: Szczególne działania wspierające (SSA) dla krajów Bałkanów Zachodnich

4.   Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-INCO-WBC/SSA-3

5.   Data publikacji:

6.   Termin(-y) składania wniosków: 6 marca 2006 r. do godz. 17.00 (czasu brukselskiego)

7.   Całkowity szacowany budżet: 4 mln EUR na rok 2006

8.   Obszary i instrumenty:

Obszar

Instrumenty (1)

Nowy szczególny obszar:

Wzmocnienie możliwości badawczych WBC

SSA

9.   Minimalna liczba uczestników (2):

Instrument

Minimalna liczba uczestników

SSA

1 osoba prawna z WBC

10.   Ograniczenia uczestnictwa: Koordynator musi być osobą prawną działającą w jednym z WBC

11.   Umowy konsorcyjne: Uczestnicy działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), których dotyczy niniejsze zaproszenie, nie są zobowiązani do zawierania umów konsorcyjnych

12.   Procedura oceny:

Ocena odbywa się w ramach procedury jednoetapowej.

Wniosków nie będzie się oceniać anonimowo

13.   Kryteria oceny: W załączniku B do programu pracy wymienia się mające zastosowanie kryteria dla każdego z instrumentów (włącznie z ich indywidualnymi wagami i progami, a także progiem ogólnym)

14.   Przybliżone terminy oceny i selekcji:

Wyniki oceny: przewiduje się, że będą dostępne w ciągu około trzech miesięcy od terminu składania wniosków.

Podpisanie umowy: przewiduje się, że pierwsze umowy związane z niniejszym zaproszeniem wejdą w życie siedem miesięcy od terminu składania wniosków


(1)  SSA = Konkretne działanie wspierające

(2)  PC = Państwa Członkowskie UE; PS (włącznie z SKK) = Państwa Stowarzyszone; SKK = Stowarzyszone Kraje Kandydujące. Kraje Bałkanów Zachodnich określone są w załączniku C do programu pracy.


17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/21


Poprawki do wezwań do składania wniosków w sprawie działań RTD w ramach określonego programu badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: „Integracja i umacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej”

( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich C 315 z dnia 17 grudnia 2002 r. )

(2005/C 322/13)

W dniu 7 lipca 2005 r. (1) Komisja podjęła decyzję o wprowadzeniu następujących poprawek:

W punkcie 7 na stronie 51 (załącznik 25): identyfikator wezwania: FP6-2002-INCO-DEV/SSA-1

dla:

Całkowity przewidywany budżet: 1 milion EUR w 2003 r. Całkowity przewidywany budżet na 2004, 2005 i 2006 r. zostanie podany w okresowych uaktualnieniach programu prac.”

czytaj:

Całkowity przewidywany budżet: 2,4 milion EUR w 2006 r. (ostateczny termin: 6 marca).”

W punkcie 7 na stronie 52 (załącznik 26): identyfikator wezwania: FP6-2002-INCO-MPC/SSA-2

dla:

Całkowity przewidywany budżet: 0,6 miliona EUR w 2003 r. Całkowity przewidywany budżet na 2004, 2005 i 2006 r. zostanie podany w okresowych uaktualnieniach programu prac.”

czytaj:

Całkowity przewidywany budżet: 1 miliona EUR w 2006 r. (ostateczny termin: 6 marca).”

Strona 53 (załącznik 27): identyfikator wezwania: FP6-2002-INCO-WBC/SSA-3

Na 2006 r. wezwanie to zostało anulowane i zastąpione nowym specjalnym wezwaniem SSA FP6-2005-INCO-WBC/SSA-3. Ostateczny termin: 6 marca 2006 r. jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W punkcie 7 na stronie 54 (załącznik 28): identyfikator wezwania: FP6-2002-INCO-Russia+NIS/SSA-4

dla:

Całkowity przewidywany budżet: 0,6 miliona EUR w 2003 r. Całkowity przewidywany budżet na 2004, 2005 i 2006 r. zostanie podany w okresowych uaktualnieniach programu prac.”

czytaj:

Całkowity przewidywany budżet: 0,7 mln EUR w 2006 r. (ostateczny termin: 6 marca).

W punkcie 7 na stronie 55 (załącznik 29): identyfikator wezwania: FP6-2002-INCO-COMultilatRTD/SSA-5

dla:

Całkowity przewidywany budżet: 0,6 miliona EUR w 2003. Całkowity przewidywany budżet na 2004, 2005 i 2006 r. zostanie podany w okresowych uaktualnieniach programu prac.”

czytaj:

Całkowity przewidywany budżet: 2,3 mln EUR w 2006 r. (ostateczny termin: 6 marca).”


(1)  Decyzja Komisji C(2005)2076 z dnia 7 lipca, nieopublikowana


17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/22


Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach programu szczegółowego na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (RTD): „Strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej”

Nauka i społeczeństwo: Nagrody Kartezjusza

Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-Science and Society-18

(2005/C 322/14)

1.

Zgodnie z decyzją nr 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącą szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i działań demonstracyjnych, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002 — 2006) (1) Rada przyjęła w dniu 30 września 2002 r. program szczegółowy na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: „Strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej” (2002-2006) (2) (zwany dalej „programem szczegółowym”).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu szczegółowego Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej „Komisją”) dnia 30 września 2002 r. przyjęła program prac (3) (zwany dalej „programem prac”) szczegółowo określający cele i priorytety naukowe oraz technologiczne programu szczegółowego, jak również harmonogram jego wdrażania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącego zasad udziału przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uniwersytetów oraz zasad upowszechniania wyników badań celem realizacji szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej (2002-2006) (4) (zwanych dalej „zasadami uczestnictwa”), wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) należy składać zgodnie z warunkami zaproszenia do składania wniosków.

2.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) (zwane dalej „zaproszeniem”) obejmuje niniejszą część ogólną oraz warunki szczegółowe opisane w Załączniku. Załącznik określa w szczególności termin składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie RTD, przybliżony termin zakończenia oceny, szacunkowy budżet, instrumenty i dziedziny, kryteria oceny wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie RTD, minimalną liczbę uczestników oraz zawiera informacje o wszelkich ograniczeniach.

3.

Osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone w zasadach uczestnictwa oraz nieobjęte żadnym z przypadków wykluczenia określonych w zasadach uczestnictwa lub w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5) (zwane dalej „wnioskodawcami”) mogą składać do Komisji wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) z zastrzeżeniem, że spełniają one warunki określone w zasadach uczestnictwa oraz we właściwym zaproszeniu.

Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawców warunków uczestnictwa odbywa się w ramach negocjacji działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD). Jednak zanim to nastąpi, wnioskodawcy podpisują deklarację, w której oświadczają, iż nie podlegają żadnemu z przypadków wymienionych w art. 93 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Wnioskodawcy przedkładają również Komisji informacje wymienione w art. 173 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6).

Wspólnota Europejska przyjęła politykę równych szans, w ramach której szczególnie zachęca się kobiety do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) lub do uczestnictwa w składaniu takich wniosków.

4.

Komisja udostępnia wnioskodawcom przewodniki dla wnioskodawców odnoszące się do zaproszenia, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego (RTD). Komisja udostępnia również Wytyczne oceny wniosków i procedury selekcji (7). Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program prac i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia można uzyskać pod następującymi adresami:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels

E-mail: rtd-descartes@cec.eu.int

Adres internetowy: http://europa.eu.int/comm/research/descartes/index_en.htm

5.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie RTD w ramach dziedziny 4.3.4.2 (a) i: Nagroda Kartezjusza (badania naukowe) można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez internetowy elektroniczny system składania wniosków (EPSS) (8). Jednakże w szczególnych przypadkach koordynator może wystąpić z wnioskiem do Komisji o wydanie zezwolenia na złożenie wniosku na papierze przed terminem składania wniosków wskazanym w zaproszeniu. Wniosek o wydanie takiego zezwolenia należy złożyć w formie pisemnej pod następujący adres: rtd-descartes@cec.eu.int. Wnioskowi takiemu musi towarzyszyć odpowiednie uzasadnienie. Wnioskodawcy, którzy chcą złożyć wniosek na papierze, odpowiadają za zapewnienie, by wnioski o wydanie odnośnego zezwolenia oraz związane z nimi procedury zostały zakończone w czasie umożliwiającym im dotrzymanie terminu wskazanego w zaproszeniu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie RTD w ramach dziedziny 4.3.4.2 (a) i: Nagroda Kartezjusza (badania naukowe) można przygotowywać zarówno w trybie off-line, jak i on-line, a następnie składać w trybie on-line. Część B wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) należy składać w formacie PDF („portable document format” zgodnym z programem Adobe w wersji 3 lub wyższej, z osadzonymi czcionkami „embedded fonts”). Pliki poddane kompresji (w formacie ZIP) nie będą rozpatrywane.

Oprogramowanie EPSS (do stosowania zarówno w trybie „off-line”, jak i „on-line”) dostępne jest na stronie Cordis pod adresem www.cordis.lu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie RTD w ramach dziedziny 4.3.4.2 (a) i: Nagroda Kartezjusza (badania naukowe) złożone w trybie „on-line”, które są niepełne, nieczytelne lub zawierają wirusy, nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie RTD w ramach dziedziny 4.3.4.2 (a) i: Nagroda Kartezjusza (badania naukowe), które złożono na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji (np. CD-ROM, dyskietka), za pośrednictwem e-maila lub faksu, nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie RTD w ramach dziedziny 4.3.4.2 (a) i: Nagroda Kartezjusza (badania naukowe), które po uzyskaniu zezwolenia zostały złożone na papierze i które są niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Jednakże wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie RTD w ramach dziedziny 4.3.4.2 (a) ii: Nagroda Kartezjusza (komunikacja) można składać wyłącznie na papierze.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie RTD w ramach dziedziny 4.3.4.2 (a) ii: Nagroda Kartezjusza (komunikacja) należy przygotować i składać zgodnie z formularzami znajdującymi się w przewodniku dla wnioskodawców.

6.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w ramach badań naukowych i rozwoju technicznego w dziedzinie 4.3.4.2 (a) ii: Nagroda Kartezjusza (komunikacja) nadsyłane pocztą należy adresować w następujący sposób:

„FP6 — Research Proposals”

FP6-2005-Science and Society 18

Komisja Europejska

B-1049 Bruksela

W przypadku dostarczenia wniosku osobiście lub przez przedstawiciela (w tym przez prywatne firmy kurierskie (9)), wnioski należy adresować jak niżej i należy kierować się pod następujący adres:

„FP6 — Research Proposals”

FP6-2005-Science and Society 18

Komisja Europejska

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruksela

Wszystkie wnioski dotyczące działań pośrednich RTD muszą zawierać dwie części: formularze (Część A) oraz treść (Część B).

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach składania wniosków znajdują się w załączniku J do Wytycznych oceny wniosków i procedur selekcji.

7.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) muszą dotrzeć do Komisji najpóźniej w dniu upływu składania wniosków i o godzinie podanej we właściwym zaproszeniu. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), które nadejdą po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), które nie spełniają warunków związanych z minimalną liczbą uczestników wskazaną we właściwym zaproszeniu, nie będą rozpatrywane.

Ten sam warunek dotyczy wszelkich dodatkowych kryteriów kwalifikacji podanych w programie pracy.

8.

W przypadku wielokrotnego złożenia tego samego wniosku dotyczącego działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), Komisja rozpatruje ostatnią wersję otrzymaną w terminie składania wniosków wskazanym we właściwym zaproszeniu.

9.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) mogą być oceniane w ramach późniejszej oceny, jeżeli taka możliwość jest przewidziana we właściwym zaproszeniu.

10.

We wszelkiej korespondencji związanej z zaproszeniem (np. w przypadku prośby o dodatkowe informacje, składania wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD)) wnioskodawcy są proszeni o powoływanie się na właściwy identyfikator zaproszenia.


(1)  Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 44.

(3)  Decyzja Komisji C(2002)4791, zmieniona decyzjami Komisji C(2003)635, C(2003)998, C(2003)1951, C(2003)2708, C(2003)4571, C(2004)48, C(2004)3330, C(2004)4726, C(2005) 969, C(2005)1477, C(2005)3190 oraz C(2005)4206, wszystkie niepublikowane.

(4)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 23.

(5)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(6)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

(7)  C(2003)883 z 27.3.2003, ostatnio zmieniona decyzją Komisji C(2004)3337 z 1.9.2004.

(8)  EPSS jest narzędziem pomagającym wnioskodawcom w opracowaniu i złożeniu wniosku w formie elektronicznej.

(9)  Korzystający z usług firm kurierskich wymagających podania numeru telefonu adresata, powinni podawać następujący numer: (32-2) 299 11 11 (Pani Linda Maxwell pani Martina Ritter).


ZAŁĄCZNIK

1.   Program szczegółowy: Strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej

2.   Działanie: Nauka i społeczeństwo

3.   Tytuł zaproszenia: Nagrody Kartezjusza 2006

4.   Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-Science-and-society-18

5.   Data publikacji:

6.   Termin składania wniosków: 4 maja 2006 r., godz. 17:00 (czasu obowiązującego w Brukseli)

7.   Całkowity szacowany budżet: 1,425 mln EUR

8.   Obszary i instrumenty: Przyjmowane są wnioski o tematyce podanej poniżej. W tabeli podano jedynie krótkie tytuły. Pełny opis tematów wnioskodawcy znajdą w programie prac „Nauka i społeczeństwo”.

9.   Minimalna liczba uczestników (2):

Instrument

Minimalna liczba

SSA 4.34.2 a) i): Nagroda Kartezjusza (badania)

Dwa podmioty prawne z dwóch różnych PC lub PS, w tym przynajmniej jedno PC lub SKK

SSA 4.3.4.2 a) ii): Nagroda Kartezjusza (komunikacja)

Jeden podmiot prawny z jednego PC lub PS

10.   Ograniczenia uczestnictwa: Jeżeli warunki określone poniżej zostaną spełnione, dowolna podmiot prawny z siedzibą w państwie trzecim nieobjętym art. 6 ust. 2 zasad uczestnictwa (podmioty w państwach, które zawarły umowy o współpracy naukowo-technicznej ze Wspólnotą mają prawo do uczestnictwa) może uczestniczyć w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków pod warunkiem, że jego udział będzie korzystny lub niezbędny do realizacji proponowanego działania i że udział ten traktuje się jako dodatkowy, ponad wymaganą minimalną liczbę uczestników z Państw Członkowskich i Państw Stowarzyszonych.

W przypadku Nagrody Kartezjusza (badania) (4.3.4.2 a) i):

Zespoły badawcze lub organizacje wysuwające kandydatury mogą przedstawić we wniosku jedynie jeden projekt.

W przypadku Nagrody Kartezjusza (komunikacja) (4.3.4.2 a) ii):

Kandydat powinien uprzednio otrzymać nagrodę w zakresie komunikacji naukowej.

Do wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia o uzyskaniu nagrody.

Ocena dotyczyć będzie tylko osiągnięć związanych z poprzednio przyznanymi nagrodami, a nie rezultatów osiągniętych w międzyczasie.

Wniosek składa organizacja, która przyznała kandydatowi nagrodę.

Organizacja ta może wysunąć we wniosku tylko jednego kandydata.

Ocenianie będą jedynie wnioski spełniające wszystkie kryteria kwalifikacji.

11.   Umowy konsorcyjne: Uczestnicy działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), których dotyczy niniejsze zaproszenie, nie są zobowiązani do zawierania umów konsorcyjnych.

12.   Procedura oceny:

Ocena odbędzie się zgodnie z procedurą jednostopniową, dopuszcza się indywidualne oceny na odległość.

Wnioski nie będą oceniane anonimowo.

13.   Kryteria oceny: W przypadku Nagrody Kartezjusza (badania), temat 4.3.4.2 a) i) niniejszego programu prac, stosuje się następujące kryteria oceny:

jakość i innowacyjny charakter osiągniętych wyników;

wkład w kluczowe zagadnienia naukowe i technologiczne.

Zakres, w jakim wyniki badań mogą zostać osiągnięte jedynie wtedy, gdy badania przeprowadzane są na poziomie europejskim lub wychodzą poza jego obręb;

Ogólna wartość progowa po zastosowaniu ważenia: 17 na 20.

W przypadku Nagrody Kartezjusza (komunikacja), temat 4.3.4.2 a) ii) niniejszego programu prac, stosuje się następujące kryteria oceny:

Stosowność, skuteczność oraz innowacyjność środków technicznych włożonych w komunikację,

Dokładność, odpowiedniość i prawidłowość treści naukowej

Wpływ komunikacji na umocnienie wizerunku nauki, techniki lub technologii w oczach społeczeństwa

Zdolność komunikacji naukowej do odpowiedzi na główne obawy i/lub oczekiwania społeczeństwa europejskiego.

Zdolność działalności komunikacyjnej lub fachowca w dziedzinie komunikacji do stworzenia modelu przeniesienia komunikacji w różne warunki kulturowe

Zdolność działalności komunikacyjnej lub fachowca w dziedzinie komunikacji do poszerzania horyzontów myślowych oraz dawania impulsów dla nowych, szerszych inicjatyw.

Ogólna wartość progowa: 16 na 20 (po zastosowaniu ważenia)

14.   Przewidywane terminy oceny i selekcji:

Wyniki oceny: Spodziewane w ciągu 6 miesięcy od upłynięcia terminu składania wniosków.

Sporządzenie pism dotyczących przyznania nagrody: Szacuje się, że nagrody zostaną przyznane przed końcem 2006 r.


(1)  SSA = konkretne działanie wspierające

(2)  PC = Państwa Członkowskie UE; PS (włącznie z SKK) = Państwa Stowarzyszone; SKK = Stowarzyszone Kraje Kandydujące.

Każdy podmiot prawny z siedzibą w Państwie Członkowskim lub w Państwie Stowarzyszonym, składający się z wymaganej liczby uczestników może być jedynym uczestnikiem działania pośredniego.


17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/26


UK-Edynburg: Obsługa regularnego połączenia lotniczego

Zaproszenie do składania ofert złożone przez Zjednoczone Królestwo na mocy art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w odniesieniu do obsługi regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Glasgow i Barra (Szkocja)

(2005/C 322/15)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.   Wstęp: Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych Zjednoczone Królestwo nałożyło zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych w odniesieniu do obsługi regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Glasgow i Barra. Wymagania określone wspomnianymi zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C 387/06 z dnia 21.12.1996 r., z późniejszymi zmianami w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C 355/04 z dnia 13.12.2002 r., nr C 278/06 z dnia 19.11.2003 r. i nr C 321 z dnia 16.12.2005 r.

W przypadku gdy do dnia 1 marca 2006 r. żaden przewoźnik lotniczy nie rozpocznie lub nie będzie zamierzał wkrótce rozpocząć świadczenia takich usług regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Glasgow i Barra zgodnie z nałożonym zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych i nie ubiegając się przy tym o żadne dofinansowanie, Zjednoczone Królestwo postanowiło, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 4 ust. 1) lit. d) wspomnianego powyżej rozporządzenia, w dalszym ciągu stosować ograniczony dostęp do omawianej trasy, przyznając prawo obsługi takiego połączenia, począwszy od 1 kwietnia 2006 r., pojedynczemu przewoźnikowi lotniczemu wybranemu w drodze przetargu publicznego.

2.   Przedmiot zaproszenia do składania ofert: Obsługa, począwszy od dnia 1 kwietnia 2006 r., regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Glasgow i Barra zgodnie ze zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych opublikowanymi w odniesieniu do tego połączenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C 387/06 z dnia 21.12.1996 r., z późniejszymi zmianami w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C 355/04 z dnia 13.12.2002 r., nr C 310/08 z dnia 13.12.2003 r., nr C 278/06 z dnia 19.11.2003 r. i nr C 321 z dnia 16.12.2005 r.

3.   Udział w przetargu: W przetargu uczestniczyć mogą wszyscy przewoźnicy posiadający ważne zezwolenie eksploatacyjne wydane przez Państwo Członkowskie na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym. Obsługa przedmiotowych połączeń będzie się odbywać zgodnie z przepisami Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA).

4.   Procedura przetargowa: Niniejsze zaproszenie do składania ofert podlega przepisom art. 4 ust. 1 lit. d), e), f), g), h) oraz i) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92.

5.   Dokumentacja przetargowa: Pełną dokumentację przetargową, w tym formularz zamówienia, specyfikację, warunki zamówienia/harmonogram wykonania zamówienia, jak również oryginalny tekst zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C 387/06 z dnia 21.12.1996 r. z późniejszymi zmianami w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C 355/04 z dnia 13.12.2002 r., nr C 310/08 z dnia 13.12.2003 r., nr C 278/06 z dnia 19.11.2003 r. i nr C 321 z dnia 16.12.2005 r., można uzyskać bezpłatnie pod adresem Zamawiającego:

Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department, Transport Division 2/2, Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ, United Kingdom. Tel. (44-131) 244 08 54. Fax (44-131) 244 08 71. (Contact: Grace McGuire, SEETLLD — Transport Division 2/2).

Zainteresowane linie lotnicze wzywa się do składania dokumentów przetargowych, zawierających zaświadczenie o sytuacji finansowej (należy dostarczyć sprawozdanie roczne oraz sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat zbadane przez biegłych rewidentów wraz z wartością obrotu i zysku przed opodatkowaniem za ostatnie trzy lata), a także dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie i możliwości techniczne świadczenia opisywanych usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia wymogu dostarczenia dodatkowych informacji na temat finansowych i technicznych zasobów i możliwości oferenta.

Wartość zamówienia objętego przetargiem należy wyrazić w funtach szterlingach, a wszystkie związane z nim dokumenty muszą być sporządzone w języku angielskim. Zamówienie udzielone w wyniku przetargu podlega przepisom prawa szkockiego i wyłącznej jurysdykcji sądów szkockich.

6.   Dofinansowanie: Oferty przetargowe powinny wskazywać kwotę dotacji wymaganej do obsługi opisywanych połączeń lotniczych przez okres 3 lat od planowanej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia (łącznie z analizą dla każdego roku). Wysokość dotacji należy obliczyć na podstawie specyfikacji. Maksymalna kwota ostatecznie przyznanej dotacji podlega korekcie jedynie w przypadku nieprzewidzianej zmiany warunków świadczenia usług.

Wyboru oferty dokona Szkocka Rada Ministrów. Wszystkie płatności w ramach zamówienia będą dokonywane w funtach szterlingach.

7.   Czas trwa umowy, zmiany i rozwiązanie umowy: Trzyletni kontrakt na okres od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2009 r. Wszelkie zmiany lub wypowiedzenie umowy są możliwe na warunkach określonych umową. Różnice w charakterze świadczonej usługi dopuszcza się jedynie za zgodą Zamawiającego.

8.   Kary w przypadku niestosowania się do warunków umowy: W przypadku gdy przewoźnik z jakichkolwiek względów nie zapewni obsługi lotu, za wyjątkiem okoliczności podanych poniżej, Szkocka Rada Ministrów ma prawo zmniejszyć dotację proporcjonalnie do liczby nieodbytych lotów, pod warunkiem że zmniejszenie takie nie jest następstwem jednej z okoliczności wymienionych poniżej, a fakt nieodbycia się lotu nie wynika z winy przewoźnika:

warunki pogodowe;

zamknięcie portów lotniczych;

zagrożenie terrorystyczne;

strajki;

względy bezpieczeństwa.

Zgodnie z warunkami zamówienia przewoźnik zobowiązany jest również do złożenia odpowiednich wyjaśnień w przypadku niewykonania lotu.

9.   Termin składania ofert: 1 miesiąc od daty opublikowania niniejszego zaproszenia.

10.   Procedura składania ofert: Oferty należy przesyłać na adres podany powyżej w pkt 5. Do otwarcia ofert upoważnia się wyznaczonych pracowników Departamentu Przedsiębiorstw, Transportu i Kształcenia Ustawicznego oraz Wydziału Zamówień Publicznych i Usług Handlowych w Rządzie Szkocji.

11.   Ważność zaproszenia do składania ofert: Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92, niniejsze zaproszenie do składania ofert jest ważne pod warunkiem, że żaden przewoźnik lotniczy w terminie do dnia 1 marca 2006 r. nie przedstawi programu obsługi przedmiotowego połączenia począwszy od dnia 1 kwietnia 2006 r. lub wcześniej, zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych, wraz z późniejszymi zmianami i bez prawa do jakichkolwiek dotacji.


17.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 322/28


UK-Edynburg: Obsługa regularnych połączeń lotniczych

Zaproszenie do składania ofert złożone przez Zjednoczone Królestwo na mocy art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w odniesieniu do obsługi regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Glasgow-Campbeltown oraz Glasgow-Tiree (Szkocja)

(2005/C 322/16)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.   Wstęp: Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych Zjednoczone Królestwo nałożyło zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych w odniesieniu do obsługi regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Glasgow i Campbeltown oraz Glasgow i Tiree. Wymagania określone we wspomnianych zobowiązaniach z tytułu świadczenia usług publicznych opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C 387/06 oraz nr C 387/07 z dnia 21.12.2002 r. z późniejszymi zmianami w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej nr C 355/03 z 8.12.1999 r., nr C 310/07 z 13.12.2002 r., nr C 278/05 z 19.11.2003 oraz nr C 321 z dnia 16.12.2005 r.

W przypadku gdy do dnia 1 marca 2006 r. żaden przewoźnik lotniczy nie rozpocznie lub nie będzie zamierzał wkrótce rozpocząć świadczenia usług regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Glasgow i Campbeltown oraz Glasgow i Tiree zgodnie z nałożonym zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych i nie ubiegając się przy tym o żadne dofinansowanie, Zjednoczone Królestwo postanowiło, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 4 ust. 1) lit. d) wspomnianego powyżej rozporządzenia, w dalszym ciągu stosować ograniczony dostęp do omawianych tras, przyznając prawo obsługi takich połączeń, począwszy od 1 kwietnia 2006 r., pojedynczemu przewoźnikowi lotniczemu wybranemu w drodze przetargu publicznego.

2.   Przedmiot zaproszenia do składania ofert: Obsługa regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Glasgow i Campbeltown oraz Glasgow i Tiree zgodnie z nałożonym zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych w odniesieniu do tych tras opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C 387/06, C 387/07 z dnia 21.12.2002 r. z późniejszymi zmianami w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej nr C 355/03 z 8.12.1999 r., nr C 310/07 z 13.12.2002 r., nr C 278/05 z 19.11.2003 oraz nr C 321 z dnia 16.12.2005 r.

3.   Udział w przetargu: W przetargu uczestniczyć mogą wszyscy przewoźnicy posiadający ważne zezwolenie eksploatacyjne wydane przez Państwo Członkowskie na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym. Obsługa przedmiotowych połączeń będzie się odbywać zgodnie z przepisami Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA).

4.   Procedura przetargowa: Niniejsze zaproszenie do składania ofert podlega przepisom art. 4 ust. 1 lit. d), e), f), g), h) oraz i) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92.

5.   Dokumentacja przetargowa: Pełną dokumentację przetargową, w tym formularz zamówienia, specyfikację, warunki zamówienia/harmonogram wykonania zamówienia, jak również oryginalny tekst zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C 387/06 i C 387/07 z dnia 21.12.2002 r. z późniejszymi zmianami w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej nr C 355/03 z 8.12.1999 r., nr C 278/05 z 19.11.2003, oraz nr C 321 z dnia 16.12.2005 r. można uzyskać bezpłatnie pod adresem Zamawiającego:

Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department, Transport Division 2/2, Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ, United Kingdom. Tel. (44-131) 244 08 54. Fax (44-131) 244 08 71. (Contact: Grace McGuire, SEETLLD — Transport Division 2/2).

Zainteresowane linie lotnicze wzywa się do składania dokumentów przetargowych, zawierających zaświadczenie o sytuacji finansowej (należy dostarczyć sprawozdanie roczne oraz sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat zbadane przez biegłych rewidentów wraz z wartością obrotu i zysku przed opodatkowaniem za ostatnie 3 lata), a także dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie i możliwości techniczne świadczenia opisywanych usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia wymogu dostarczenia dodatkowych informacji na temat finansowych i technicznych zasobów i możliwości oferenta.

Prawo do obsługi połączeń pomiędzy Glasgow i Campbeltown oraz Glasgow i Tiree jest przyznawane na zasadzie możliwości objęcia połączeń jednym zamówieniem, lub składane oferty mogą dotyczyć obsługi jednego z tych połączeń. Zamawiający zastrzega sobie zatem prawo decyzji w odniesieniu do przyjmowania ofert dotyczących obsługi tylko jednego połączenia lub tylko obydwu połączeń. Oferenci powinni przedstawić oddzielny kosztorys dla każdej oferty. Zarówno pojedyncze, jak i łączne oferty będą oceniane pod kątem walorów ekonomicznych oraz możliwości zapewnienia obsługi każdego z połączeń w czasie określonym w ofercie. Wartość zamówienia objętego przetargiem należy wyrazić w funtach szterlingach, a wszystkie związane z nim dokumenty muszą być sporządzone w języku angielskim. Zamówienie/a udzielone w wyniku przetargu podlega/ją przepisom prawa szkockiego i wyłącznej jurysdykcji sądów szkockich.

6.   Dofinansowanie: Składane oferty powinny zawierać określenie wysokości wnioskowanej kwoty dotacji z tytułu usług świadczonych przez okres 3 lat począwszy od przewidywanego terminu uruchomienia połączeń (z analizą poszczególnych lat). Wysokość dotacji należy obliczyć na podstawie specyfikacji. Maksymalna kwota ostatecznie przyznanej dotacji podlega korekcie jedynie w przypadku nieprzewidzianej zmiany warunków świadczenia usług.

Wyboru oferty dokonuje Szkocka Rada Ministrów. Wszystkie płatności w ramach zamówienia będą dokonywane w funtach szterlingach.

7.   Czas trwa umowy, zmiany i rozwiązanie umowy: Trzyletni kontrakt rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2006 r. a kończy się w dniu 31 marca 2009 r. Wszelkie zmiany lub wypowiedzenie umowy są możliwe na warunkach określonych umową. Różnice w charakterze świadczonej usługi dopuszcza się jedynie za zgodą Zamawiającego.

8.   Kary w przypadku niestosowania się do warunków umowy: W przypadku gdy przewoźnik z jakichkolwiek względów nie zapewni obsługi lotu, za wyjątkiem okoliczności podanych poniżej, Szkocka Rada Ministrów ma prawo zmniejszyć dotację proporcjonalnie za każdy nieodbyty lot, pod warunkiem że zmniejszenie takie nie jest następstwem jednej z okoliczności wymienionych poniżej, a fakt nieodbycia się lotu nie wynika z winy przewoźnika:

warunki pogodowe;

zamknięcie portów lotniczych;

zagrożenie terrorystyczne;

strajki;

względy bezpieczeństwa.

Zgodnie z warunkami zamówienia przewoźnik zobowiązany jest również do złożenia odpowiednich wyjaśnień w przypadku niewykonania lotu.

9.   Termin składania ofert: 1 miesiąc od daty opublikowania niniejszego zaproszenia.

10.   Procedura składania ofert: Oferty należy przesłać na adres podany w pkt 5. Osobami uprawnionymi do otwarcia ofert są wyznaczeni pracownicy Departamentu Przedsiębiorstw, Transportu i Kształcenia Ustawicznego oraz Wydziału Zamówień Publicznych i Usług Handlowych Rządu Szkockiego.

11.   Ważność zaproszenia do składania ofert: Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (EWG) nr 2408/92, niniejsze zaproszenie do składania ofert jest ważne pod warunkiem, że żaden przewoźnik lotniczy w terminie do dnia 1 marca 2006 r. nie przedstawi programu obsługi przedmiotowych połączeń począwszy od dnia 1 kwietnia 2006 r. lub wcześniej, zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych, wraz z późniejszymi zmianami i bez prawa do jakichkolwiek dotacji.