ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 198

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
12 sierpnia 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Rada

2005/C 198/1

Plan działania Rady i Komisji służący realizacji programu haskiego mającego na celu wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej

1

PL

 


I Informacje

Rada

12.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 198/1


Plan działania Rady i Komisji służący realizacji programu haskiego mającego na celu wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej

(2005/C 198/01)

1.   INFORMACJE OGÓLNE

W zamierzeniu Rady i Komisji niniejszy plan działania ma stanowić ramy odniesienia dla ich prac w okresie najbliższych pięciu lat; jest przy tym oczywiste, że:

uzupełnieniem niniejszego planu mają być: antynarkotykowy plan działania przekazany Radzie/Radzie Europejskiej do akceptacji (8652/1/05 REV 1 + COR 1), plan działania w zakresie zwalczania terroryzmu przyjęty przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 17-18 czerwca 2004 r. (10586/04) oraz strategia dotycząca zewnętrznych aspektów przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — do przedstawienia Radzie Europejskiej w grudniu 2005 r.,

plan ten musi pozostawać do pewnego stopnia elastyczny, np. by w możliwie szerokim zakresie uwzględniać bieżące wydarzenia,

aktualizacja planu nastąpi pod koniec roku 2006, tak by Rada Europejska mogła ustalić legislacyjne i operacyjne priorytety Unii w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych,

plan ten zawiera listę działań prawodawczych (kursywą) i innych, jakie zdaniem Rady i Komisji są konieczne w celu zrealizowania wytycznych programu haskiego. Przyjęcie wspomnianej listy pozostaje bez wpływu na zakres czy treść wniosków w sprawie działań, które będą przedmiotem negocjacji zgodnie z postanowieniami traktatów. O ile w planie nie stwierdzono inaczej, określa on spodziewany termin podjęcia inicjatywy przez Komisję bądź Państwo Członkowskie, chyba że zawarte w nim informacje stanowią inaczej,

przy realizacji planu będą ściśle przestrzegane podstawy prawne określone w traktatach oraz zasady solidarności, pomocniczości i proporcjonalności,

celem planu jest zagwarantowanie większej spójności instrumentów prawnych,

plan ten nie narusza prawa Komisji do inicjatywy w sprawach, o których mowa w tytule IV TWE, ani praw Komisji i Państw Członkowskich do inicjatywy w sprawach, o których mowa w tytule VI TUE,

plan ten należycie uwzględnia wyniki debat, które odbyły się w Parlamencie Europejskim przed zaprezentowaniem przez Komisję jej komunikatu (8922/05), jak i po nim, oraz pozostaje bez uszczerbku dla prerogatyw instytucjonalnych Parlamentu Europejskiego.

1.1.   OCENA

Ustanowienie systemu obiektywnej i bezstronnej oceny wdrażania działań UE w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Komunikat oraz Wniosek dotyczący utworzenia mechanizmu oceny przewidzianego w art. III-260 Traktatu Konstytucyjnego (2006 r.)

1.2.   POSZANOWANIE I AKTYWNE PROPAGOWANIE PRAW PODSTAWOWYCH

Program ramowy „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” objęty nową perspektywą finansową (2005 r.)

a)

Wniosek dotyczący decyzji o ustanowieniu szczegółowego programu w zakresie obywatelstwa i praw podstawowych (2005 r.)

b)

Wniosek dotyczący decyzji o ustanowieniu szczegółowego programu zwalczania przemocy (Daphne), upowszechniania informacji o narkotykach i zapobiegania ich spożyciu (2005 r.)

Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (rozpoczęcie nieformalnych rozmów w 2005 r.)

c)

Wniosek dotyczący rozszerzenia mandatu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii w celu przekształcenia go w Agencję Praw Podstawowych (wniosek w 2005 r.)

Propagowanie i ochrona praw kobiet i praw dziecka

d)

Program Daphne II: program pracy na rok 2006 (2005 r.)

e)

Analiza środków zapobiegawczych na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet (2006 r.)

f)

Komunikat w sprawie ochrony praw dziecka (2005 r.)

Ochrona danych osobowych

g)

Komunikat w sprawie działań kontynuujących program prac na rzecz lepszej realizacji dyrektywy o ochronie danych osobowych (2005 r.)

h)

Komunikat w sprawie technologii na rzecz ochrony sfery prywatnej (tzw. PET) (2005 r.)

i)

Wniosek dotyczący prawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych w kontekście współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (patrz: pkt 3.1 lit. c))

1.3.   EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

a)

Wniosek dotyczący środków umożliwiających Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości rozpatrywanie pytań prejudycjalnych z dziedziny wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (2006 r.)

1.4.   EUROPEJSKA STRATEGIA ANTYNARKOTYKOWA

Plany działania UE w zakresie narkotyków na lata 2005 — 2008 (2005 r.) i 2009 — 2012 (2009 r.)

a)

Ciągła ocena planu działania UE w zakresie narkotyków na lata 2005 — 2008 (roczna)

b)

Zielona księga w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu polityki dotyczącej narkotyków (2006 r.)

c)

Sprawozdanie z wykonania decyzji ramowej dotyczącej handlu narkotykami i jej funkcjonowania (2007 r.)

d)

Sprawozdanie z postępów i ocena wpływu planu działania UE w zakresie narkotyków na lata 2005-2008 (2008 r.)

e)

Komunikat w sprawie planu działania UE w zakresie narkotyków na lata 2009-2012 (2009 r.)

1.5   STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

Strategia dotycząca wszystkich zewnętrznych aspektów polityki Unii w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, oparta na środkach opracowanych w ramach programu haskiego (2005 r.)

Komunikat w sprawie wszystkich zewnętrznych aspektów polityki Unii w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (połowa 2005 r. — wkład w strategię)

2.   UMACNIANIE WOLNOŚCI

2.1.   OBYWATELSTWO UNII

a)

Sprawozdania na temat stosowania dyrektyw 90/364, 90/365 i 93/96 dotyczących prawa pobytu dla emerytów, studentów i osób nieaktywnych zawodowo; oraz

b)

dyrektywy 93/109/WE dotyczącej prawa głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w tym w nowych Państwach Członkowskich i ewentualnie wnioski w sprawie zmiany tej ostatniej (2005/2006 r.)

c)

Wniosek dotyczący ułatwienia ochrony dyplomatycznej i konsularnej (2006 r.)

d)

Wniosek dotyczący przepisów i warunków, które muszą być zachowane przy podejmowaniu przez obywateli europejskich inicjatywy prawodawczej (2007 r.)

e)

Zbadanie możliwych środków służących umocnieniu i rozszerzeniu praw wynikających z postanowień o obywatelstwie zawartych w Traktatach (art. 22 TWE) (2008 r.)

Umożliwienie obywatelom UE i członkom ich rodzin przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej na warunkach podobnych do tych, na których obywatele danego Państwa Członkowskiego przemieszczają się lub zmieniają miejsce zamieszkania we własnym państwie

f)

Kontrola transpozycji, przestrzegania i właściwego stosowania dyrektywy 2004/38/WE dotyczącej swobodnego przemieszczania się i pobytu (2006 r.)

g)

Sprawozdanie na temat stosowania dyrektyw 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG dotyczących swobodnego przemieszczania się i pobytu, z uwzględnieniem sytuacji obywateli nowych Państw Członkowskich (2006 r.)

h)

Sprawozdanie na temat stosowania dyrektywy 2004/38/WE dotyczącej swobodnego przemieszczania się i pobytu — i ewentualnie wnioski w sprawie zmiany tej dyrektywy (2008 r.)

2.2.   AZYL, MIGRACJA I POLITYKA GRANICZNA

Program ramowy „Solidarność a zarządzanie przepływami migracyjnymi” objęty nową perspektywą finansową (2005 r.)

Wspólna analiza wszystkich aspektów zjawisk migracyjnych (umacnianie procesu gromadzenia, udzielania, wymiany i skutecznego wykorzystywania aktualnych informacji i danych)

a)

Roczne sprawozdania na temat statystyk dotyczących migracji i azylu (na bieżąco)

b)

Przyjęcie rozporządzenia ramowego UE w sprawie gromadzenia statystyk dotyczących migracji i azylu (2005 r.)

c)

Zielona księga w sprawie przyszłości Europejskiej Sieci Migracji (2005 r.), po której ewentualnie nastąpi wniosek w sprawie utworzenia Europejskiego Ośrodka Monitorowania Migracji (2006 r.)

d)

Wniosek dotyczący systemu wymiany informacji na temat migracji (2005 r.)

2.3.   WSPÓLNY EUROPEJSKI SYSTEM AZYLOWY

a)

Przyjęcie dyrektywy dotyczącej procedur azylowych (2005 r.)

b)

Zawarcie tzw. „umów równoległych” z Danią w odniesieniu do rozporządzeń „Dublin II” i „Eurodac” (2005 r.)

Ocena instrumentów prawnych pierwszego etapu

c)

Monitorowanie transpozycji i wprowadzania w życie instrumentów pierwszego etapu (w roku 2005 — w toku)

Drugi etap prac nad Wspólnym Europejskim Systemem Azylowym, ustanowienie wspólnej procedury azylowej i jednolitego statusu dla osób, którym udzielono azylu lub ochrony uzupełniającej

d)

Wniosek dotyczący przyznawania osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej pozwolenia na pobyt długoterminowy (2005 r.)

e)

Instrumenty i środki drugiego etapu do przedstawienia Radzie i Parlamentowi Europejskiemu (przyjęcie do końca 2010 r.)

Badania dotyczące przyszłych skutków, zasadności i możliwości wspólnego rozpatrywania wniosków o azyl

f)

Analiza na temat wspólnego rozpatrywania wniosków o azyl w obrębie Unii (2006 r.)

g)

Analiza na temat wspólnego rozpatrywania wniosków o azyl poza terytorium Unii Europejskiej — do przeprowadzenia w ścisłej współpracy z Wysokim Komisarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) (2006 r.)

Współpraca między Państwami Członkowskimi w zakresie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego — po ustanowieniu wspólnej procedury azylowej

h)

Utworzenie struktur z udziałem krajowych służb azylowych Państw Członkowskich w celu propagowania współpracy (komunikat — 2005 r.)

i)

Utworzenie, na podstawie oceny, europejskiego urzędu wspierania wszelkich form współpracy dotyczącej wspólnego systemu azylowego.

Ustanowienie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (ERF) na lata 2005-2013 w celu udzielania pomocy Państwom Członkowskim w rozpatrywaniu wniosków o azyl i przyjmowaniu określonych kategorii obywateli państw trzecich

j)

Sprawozdanie końcowe na temat Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (2005 r.)

k)

Wniosek dotyczący zmiany decyzji w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i udzielania pomocy Państwom Członkowskim przy przyjmowaniu określonych kategorii obywateli państw trzecich (2005 r.)

l)

Zatwierdzenie krajowych programów wieloletnich dotyczących Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (lata 2005, 2008 i 2011).

2.4.   LEGALNA MIGRACJA, W TYM PROCEDURY PRZYJMOWANIA

Tworzenie polityki w zakresie legalnej migracji

a)

Ocena i monitorowanie transpozycji i wykonywania dyrektyw pierwszego etapu dotyczących legalnej migracji (począwszy od roku 2005).

b)

Debata na temat zielonej księgi dotyczącej migracji ekonomicznej (2005 r.)

c)

Przedstawienie planu polityki dotyczącej legalnej migracji, w tym procedur przyjmowania — na podstawie wyników konsultacji publicznej na temat zielonej księgi dotyczącej migracji ekonomicznej (2005 r.)

2.5.   INTEGRACJA OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH

Utworzenie spójnych europejskich ram na rzecz integracji

a)

Komunikat w sprawie europejskich ram na rzecz integracji (2005 r.)

Propagowanie strukturalnej wymiany doświadczeń i informacji dotyczących integracji  (1)

b)

Zarządzanie działaniami przygotowawczymi INTI (czyli programu integracji obywateli państw trzecich) (lata 2005-2006)

c)

Roczne sprawozdania na temat imigracji i integracji (2005 r. — w przygotowaniu)

d)

Podręcznik na temat integracji (drugie wydanie w 2006 r. — w przygotowaniu)

e)

Utworzenie strony internetowej (2006 r.)

2.6.   WALKA Z NIELEGALNĄ IMIGRACJĄ

a)

Wkład w zarządzanie łącznikowymi sieciami imigracyjnymi w odpowiednich państwach trzecich (2005 r. — na bieżąco)

b)

Roczne sprawozdanie na temat wspólnej polityki dotyczącej nielegalnej migracji (2005 r. — w toku)

c)

Przyjęcie decyzji Komisji o utworzeniu bezpiecznej internetowej sieci informacyjnej dla potrzeb służb migracyjnych Państw Członkowskich (ICONET) (2005 r.)

d)

Wniosek dotyczący zawarcia i podpisania Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi (CAHTEH) (2005 r.)

e)

Realizacja przez Państwa Członkowskie celów wytyczonych w europejskiej strategii zatrudnienia w zakresie ograniczania tzw. szarej strefy

f)

Przedstawienie przez Komisję sprawozdania, które może obejmować instrumenty służące walce z pracą nielegalną

Ustanowienie skutecznej polityki wydalania i repatriacji opartej na wspólnych standardach, bliższej współpracy i wzajemnej pomocy technicznej

g)

Wniosek dotyczący procedur powrotu (2005 r.)

h)

Rozpoczęcie działań przygotowawczych zmierzających do finansowego wsparcia na rzecz zarządzania powrotami do kraju (2005 r.)

i)

Mianowanie specjalnego przedstawiciela Komisji ds. wspólnej polityki readmisji (2005 r.)

j)

Zawarcie wspólnotowych porozumień o readmisji i realizacja istniejących porozumień (w odpowiednim terminie)

2.7.   WYMIAR ZEWNĘTRZNY AZYLU I MIGRACJI

Współpraca z państwami trzecimi w działaniach związanych z migracją i azylem

a)

Komunikat w sprawie migracji i rozwoju (2005 r.)

b)

Aktualizacja na rok 2006 dokumentu referencyjnego dla programu AENEAS (Eneasz) na lata 2004 — 2006 (2005 r.) (2)

c)

Zakończenie procesu włączania migracji do krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych dla wszystkich państw trzecich, których to dotyczy (2005 r.)

d)

Wnioski mające na celu zacieśnianie współpracy Państw Członkowskich w zapobieganiu dalszym ofiarom śmiertelnym przy próbach nielegalnego przekraczania granic UE, głównie w rejonie Morza Śródziemnego (2005 r.)

Opracowanie programów ochrony regionalnej UE

e)

Plan działań przygotowany pod programy ochrony regionalnej UE, w tym program przesiedleń UE (2005 r.)

f)

Rozpoczęcie pilotażowych programów ochrony (2005 r.)

Zacieśniona współpraca z krajami tranzytu w celu zwiększenia efektywności ich działań w zarządzaniu migracją i udzielaniem uchodźcom odpowiedniej ochrony

g)

Sprawozdanie z postępów i osiągnięć w dziedzinie azylu i migracji w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (2005 r.)

2.8.   ZARZĄDZANIE GRANICAMI, DANE BIOMETRYCZNE, SYSTEMY INFORMATYCZNE I POLITYKA WIZOWA

Zniesienie kontroli osób na granicach wewnętrznych

a)

Wniosek dotyczący prawnych instrumentów SIS II (2005 r.)

b)

Rozpoczęcie oceny wdrażania w nowych Państwach Członkowskich dorobku prawnego niezwiązanego z SIS II (2006 r.)

c)

Ocena związanego z SIS II dorobku prawnego w nowych Państwach Członkowskich (po uruchomieniu SIS II — 2007 r.)

d)

Przyjęcie decyzji Rady dotyczącej zniesienia kontroli na granicach z nowymi Państwami Członkowskimi i pomiędzy nimi, po spełnieniu przez nie wszystkich wymogów związanych z zastosowaniem dorobku prawnego Schengen i po uruchomieniu Systemu Informatycznego Schengen (SIS II) (2007 r.)

e)

Wniosek dotyczący uzupełnienia istniejącego mechanizmu oceny Schengen o mechanizm nadzoru (2007 r.)

Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi

f)

Wniosek dotyczący powołania, określenia kompetencji oraz finansowania zespołów ekspertów krajowych jako technicznego i operacyjnego wsparcia dla Państw Członkowskich w kontroli i ochronie granic zewnętrznych w ramach Agencji Zarządzania Granicami (2007 r.)

g)

„Podręcznik dla straży granicznej” (po przyjęciu wspólnotowego kodeksu zasad regulujących transgraniczny przepływ osób)

h)

Sprawozdanie z oceny działalności Agencji Granic Zewnętrznych, zawierające przegląd zadań agencji i opinię na temat, czy powinna ona zajmować się innymi aspektami zarządzania granicami (w tym oceną funkcjonowania zespołów ekspertów krajowych i wykonalności systemu europejskiej straży granicznej) (2007 r.)

Częściowe stosowanie dorobku Schengen

i)

Przyjęcie decyzji Rady dotyczącej częściowego wdrożenia dorobku Schengen przez Irlandię (2006 r.)

j)

Przyjęcie decyzji Rady w sprawie częściowego wdrożenia dorobku Schengen (SIS) przez Zjednoczone Królestwo (2005 r.).

Spójne podejście i zharmonizowane rozwiązania w UE dotyczące wskaźników i danych biometrycznych

k)

Wniosek w sprawie modyfikacji Wspólnych Instrukcji Konsularnych dotyczących standardów i procedur obowiązujących przy pobieraniu danych biometrycznych, obejmujący obowiązek dostarczania takich danych i precyzujący wyjątki od tego obowiązku (2005 r.)

l)

Przygotowanie do opracowania minimalnych norm w odniesieniu do krajowych dowodów tożsamości (począwszy od 2005 r.)

m)

Przygotowanie do opracowania minimalnych norm w odniesieniu do dowodów tożsamości z poszczególnych sektorów — zależnie od okoliczności (począwszy od 2005 r.)

n)

Powszechne wykorzystywanie wskaźników biometrycznych w dokumentach podróżnych, wizach, zezwoleniach na pobyt, paszportach obywateli UE i systemach informatycznych (2006 r.) (3)

o)

Komunikat w sprawie zwiększonej synergii pomiędzy systemami SIS II, VIS i Eurodac (2006 r.)

2.9.   POLITYKA WIZOWA, W TYM OPRACOWANIE SYSTEMU INFORMACJI WIZOWEJ (VIS)

a)

Spotkania z państwami trzecimi figurującymi na pozytywnej liście wizowej w celu zwolnienia podróżujących do nich obywateli Państw Członkowski z obowiązku wizowego, w kontekście nowego mechanizmu wzajemności, który ma zostać wkrótce przyjęty (w toku, projekt ten będzie rozpatrywany przy okazji przeglądu listy wizowej).

b)

Wnioski w sprawie koniecznych zmian w celu dalszego ulepszenia polityki wizowej i ustanowienia wspólnych ośrodków składania wniosków wizowych (2005 r.)

c)

Regularny przegląd listy wizowej (rozporządzenie 539/2001) (regularnie)

d)

Wniosek w sprawie ułatwienia procedur wydawania wiz dla członków rodziny olimpijskiej — Turyn 2006 (2005 r.)

e)

Sprawozdanie z wykonania rozporządzenia nr 1295/2003 „Ułatwienie procedur wydawania wiz członkom rodziny olimpijskiej — Ateny 2004” (2005 r.)

f)

Wniosek w sprawie zmiany Wspólnych Instrukcji Konsularnych w zakresie opłat wizowych (2005 r.)

g)

Wnioski w sprawie tranzytu (2005 r.)

h)

Zalecenie dotyczące instrukcji negocjacyjnych w sprawie porozumień o zniesieniu wiz pomiędzy WE a państwami trzecimi dotyczących warunków swobodnego przemieszczania się na terytorium UE przez okres od 3 do 6 miesięcy (2005 r. w toku)

i)

Przyjęcie wniosku w sprawie ustanowienia systemu regulującego lokalny ruch graniczny (2005 r.)

j)

Sprawozdanie na temat działania programu tranzytu kaliningradzkiego (2005 r.)

k)

Fundusz kalinigradzki (4)

l)

Fundusz Schengen dla siedmiu Państw Członkowskich

m)

Szczegółowe zalecenia dotyczące instrukcji negocjacyjnych w sprawie ułatwionego — w indywidualnych przypadkach — wydawania wiz w stosunkach z państwami trzecimi w kontekście polityki readmisji WE, o ile takie ułatwienia są możliwe i obowiązuje zasada wzajemności, w celu zbudowania prawdziwego partnerstwa w zarządzaniu migracją (lata 2005-2009)

n)

Wniosek w sprawie weryfikacji Wspólnych Instrukcji Konsularnych, zwłaszcza w zakresie lokalnej współpracy konsularnej (2006 r.)

o)

Wdrożenie techniczne VIS, począwszy od rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarzania danych alfanumerycznych i fotografii (2006 r.); następnie dodanie rozwiązań technologicznych dla danych biometrycznych (2006 r.)

p)

Wniosek w sprawie utworzenia wspólnych biur rozpatrywania wniosków wizowych (2007 r.)

3.   UMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA

Program ramowy „Zapewnianie bezpieczeństwa a ochrona swobód” objęty nową perspektywa finansową (2005 r.)

a)

Wniosek w sprawie decyzji o opracowaniu szczegółowego programu dotyczącego „zapobiegania przestępczości i zwalczania jej” (2005 r.)

b)

Wniosek w sprawie decyzji o ustanowieniu szczegółowego programu dotyczącego „Zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami aktów terrorystycznych” (2005 r.)

3.1.   WYMIANA INFORMACJI MIĘDZY ORGANAMI OCHRONY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ORGANAMI SĄDOWYMI PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU RÓWNOWAGI POMIĘDZY POSZANOWANIEM PRYWATNOŚCI A OCHRONĄ BEZPIECZEŃSTWA.

a)

Przyjęcie instrumentu prawodawczego dotyczącego przechowywania danych przetwarzanych w związku z udostępnianiem publicznych usług komunikacji elektronicznej dla celów wykrywania przestępstw, prowadzenia dochodzeń kryminalnych i procesów karnych (2005 r.)

Zasada udostępniania a ochrona danych osobowych

b)

Wniosek w sprawie ustanowienia zasady udostępniania informacji istotnych dla ochrony porządku publicznego (2005 r.)

c)

Wniosek w sprawie odpowiedniej ochrony praw i skutecznych środków prawnych w kontekście przekazywania danych osobowych dla celów współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (2005 r.)

d)

Przyjęcie wniosku w sprawie decyzji ramowej dotyczącej uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych pomiędzy organami ochrony porządku publicznego Państw Członkowskich UE (2005 r.)

e)

Wniosek w sprawie dostępu organów ochrony porządku publicznego do VIS (2006 r.)

f)

Rozwój Systemu Informatycznego Europolu (2006 r.)

g)

Rozwój powiązań pomiędzy SIS II a Systemem Informatycznym Europolu (2007 r.)

h)

Wdrożenie zasady udostępniania w odniesieniu do:

DNA (2005 r.)

daktyloskopii (2006 r.)

balistyki (2006 r.)

numerów telefonicznych (2006 r.)

rejestracji pojazdów (2006 r.)

rejestrów cywilnych (2006 r.)

i)

Komunikat w sprawie zwiększonej synergii pomiędzy systemami SIS II, VIS i Eurodac (2006 r.)

j)

Wniosek w sprawie ogólnej struktury wspólnotowej w zakresie kryminalistycznych/policyjnych baz danych (2008 r.)

k)

Zdefiniowanie polityki prowadzącej do spójnego podejścia w sprawie prac nad stosowaniem informatyki do zbierania, przechowywania, przetwarzania, analizowania i wymiany informacji (2005 r.)

Wymiana danych dotyczących pasażerów (PNR)

l)

Wniosek w sprawie wspólnego podejścia UE do wykorzystywania danych pasażerów na rzecz bezpieczeństwa granic i lotnictwa oraz innych celów związanych z ochroną porządku publicznego (2005 r.)

m)

Wspólna weryfikacja porozumienia w sprawie danych pasażerów transportu lotniczego (PNR) zawartego ze Stanami Zjednoczonymi (2005 r.)

n)

Zakończenie negocjacji w sprawie zawarcia porozumień PNR z Kanadą i Australią (2005 r.) oraz w razie konieczności z innymi krajami

o)

Określenie międzynarodowych wytycznych zapewniających ścisłą ochronę prywatności w kwestii dostępu do danych PNR w ramach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

3.2.   TERRORYZM

Dalsze prace nad ogólnym podejściem do zwalczania terroryzmu

a)

Dalsza realizacja planu działania UE w zakresie zwalczania terroryzmu

b)

Działania stanowiące kontynuację projektu pilotażowego na rzecz ofiar terroryzmu (2006 r.)

c)

Pogłębienie współpracy między właściwymi organami w walce z terroryzmem poprzez uruchomienie sieci wyspecjalizowanych punktów kontaktowych w Państwach Członkowskich, które otrzymają dostęp do wszelkich wymaganych informacji i danych wywiadowczych dotyczących działań terrorystycznych z udziałem osób, grup lub podmiotów (2005 r.)

d)

Zbadanie konieczności i możliwości utworzenia Europejskiej Sieci Organów Porządku Publicznego (LEN) do walki z terroryzmem (2005 r.) i w razie konieczności przedstawienie wniosku w sprawie jej utworzenia (2006 r.)

e)

Komunikat w sprawie zwiększenia ochrony materiałów wybuchowych i wyposażenia do produkcji bomb (2005 r.)

f)

Komunikat Komisji na temat agresywnych postaw radykalnych i strategii Rady dotyczącej radykalnych postaw i rekrutacji (2005 r.)

g)

Wniosek w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu organizacji charytatywnych do finansowania działalności terrorystycznej (2006 r.)

h)

Komunikat na temat efektów mechanizmu wzajemnej oceny w zakresie terroryzmu w 25 Państwach Członkowskich (lata 2006/2007)

i)

Ustalenie, na ile konieczne są i jaki zakres powinny mieć instrumenty prawne gwarantujące wszystkim Państwom Członkowskim możliwość zamrożenia aktywów określonych osób w celach zapobiegawczych zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami Grupy Zadaniowej ds. Działań Finansowych (2007 r.)

j)

Wkład w prace trwające nad udaremnianiem produkcji i rozpowszechniania broni chemicznej, jądrowej i biologicznej (2007 r.)

k)

Rozwój współpracy w ramach europejskiego atlasu sądowego oraz opracowanie jej ram prawnych (2006 r.)

l)

Stworzenie w państwach trzecich zaplecza do walki z terroryzmem oraz zawarcie odpowiednich klauzul o zwalczaniu terroryzmu w umowach, które mają być zawarte przez UE/WE z państwami trzecimi

m)

Rozwinięcie partnerstw publiczno-prywatnych w celu lepszego zapobiegania terroryzmowi i walce z nim

Przegląd i dostosowanie prawodawstwa UE równolegle do środków, które mają zostać przyjęte w walce z terroryzmem

n)

Drugie sprawozdanie oparte na art. 11 decyzji ramowej Rady z dnia 13.6.2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (2005 r.) oraz ocena (2006 r.)

3.3.   ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I ZWALCZANIE JEJ

a)

Komunikat w sprawie opracowania strategii do walki z przestępczością zorganizowaną (2005 r.)

Wzbogacenie wiedzy na temat przestępczości zorganizowanej i poważnych przestępstw oraz udoskonalenie procesu gromadzenia i analizy informacji

b)

Komunikat w sprawie planu działania — statystyka UE w zakresie przestępczości (2005 r.)

c)

Dokument roboczy Komisji na temat ochrony porządku publicznego prowadzonej w oparciu o dane wywiadu kryminalnego (2005 r.)

d)

Zalecenia dotyczące standardowej metodologii wykrywania słabych punktów w uszczelnianiu systemu prawnego (2007 r.)

e)

Przedstawienie europejskiego sprawozdania na temat przestępczości (2007 r.)

f)

Analiza zagrożenia przestępczością zorganizowaną przeprowadzona przez Europol (od roku 2006)

Skuteczniejsze zapobieganie przestępczości zorganizowanej

g)

Uszczelnianie systemu prawnego i włączanie środków zapobiegania przestępczości do wyrobów i usług (2005 r.)

h)

Sprawozdanie z wyników analizy odnoszącej się do rezolucji Rady z 2001 r. w sprawie wkładu społeczeństwa obywatelskiego w odnajdowanie dzieci zaginionych lub wykorzystywanych seksualnie (2005 r.)

i)

Plan działania dotyczący partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz ochrony urzędów publicznych i firm prywatnych przed przestępczością zorganizowaną (2006 r.)

j)

Usprawnienie europejskiej koordynacji i współpracy pomiędzy jednostkami w Państwach Członkowskich zajmującymi się zwalczaniem przestępczości związanej z wykorzystywaniem zaawansowanych technologii oraz z sektorem prywatnym (sieć wywiadu ds. cyberprzestępczości), w tym utworzenie europejskiego podręcznika na temat cyberprzestępczości (2006 r.)

k)

Komunikat w sprawie cyberprzestępczości i polityki bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (2006 r.)

Środki zapobiegania korupcji:

l)

Zbadanie, na ile potrzebne są kodeksy postępowania dotyczące etyki zawodowej urzędników publicznych (2007 r.)

m)

Wniosek dotyczący nałożenia pewnych obowiązków na pewne kategorie urzędników w kwestii zgłaszania łapówkarstwa oraz ujawniania aktywów i udziałów w spółkach prywatnych (2009 r.)

Wzmocnienie narzędzi ukierunkowanych na finansowe aspekty przestępczości zorganizowanej

n)

Inicjatywy propagujące dochodzenia finansowe jako technikę ochrony porządku publicznego oraz zmierzające do ustanowienia wspólnych minimalnych standardów szkoleniowych (lata 2005-2007)

o)

Wspólny zbiór standardów szkoleniowych w zakresu umiejętności prowadzenia dochodzeń finansowych (2005 r.)

p)

Zalecenie dotyczące Protokołu Ustaleń w sprawie odpowiedzi przekazanych przez jednostki wywiadu finansowego instytucjom sprawozdawczym o sprawozdaniach na temat podejrzanych transakcji (2006 r.)

q)

Zalecenie i/lub wniosek w sprawie zwiększenia przejrzystości działań podmiotów prawnych w celu obniżenia podatności na infiltrację przez środowiska przestępczości zorganizowanej (2006 r.)

r)

Propagowanie tworzenia jednostek wywiadowczych ds. mienia pochodzącego z działalności przestępczej w Państwach Członkowskich UE (proces ciągły)

s)

Badanie standardów dotyczących zwrotu skonfiskowanego lub utraconego mienia w formie rekompensaty lub restytucji zidentyfikowanym ofiarom przestępczości bądź organizacjom charytatywnym (2008 r.)

Ulepszenie prawodawstwa i weryfikacja istniejących instrumentów prawnych — zależnie od konieczności

a)

Przyjęcie decyzji ramowej dotyczącej współpracy z organizacją przestępczą (2006 r.)

b)

Pakiet prawodawczy dotyczący walki z fałszerstwami (2005 r.)

c)

Komunikat w sprawie handlu ludźmi (2005 r.)

d)

Przegląd i w stosownych przypadkach dalsze rozwijanie obecnego prawodawstwa dotyczącego handlu ludźmi, na przykład w celu ułatwienia współpracy publiczno-prywatnej, koordynacji na terenie całej EU i udziału Europolu (2006 r.)

e)

Przegląd i w stosownych przypadkach dalsze rozwijanie ram prawnych służących zapobieganiu handlowi ludzkimi organami, tkankami i komórkami i walce z nim (2006 r.)

f)

Przegląd i w stosownych przypadkach umocnienie istniejącego prawodawstwa dotyczącego konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej (2008 r.)

g)

Analiza porównawcza pozwalająca ocenić zapotrzebowanie na instrumenty do walki z przestępczością zorganizowaną związaną z nadużyciami podatkowymi w Państwach Członkowskich, państwach przystępujących oraz krajach kandydujących (2005 r.)

h)

Opracowany w oparciu o analizę wniosek w sprawie prawodawstwa z dziedziny spraw karnych: przestępczości zorganizowanej związanej z nadużyciami podatkowymi oraz standardów i godnych polecenia przykładów — w celu poprawy współpracy między organami ochrony porządku publicznego (2007 r.)

i)

Wniosek w sprawie kradzieży tożsamości i środków zarządzania tożsamością (2007 r.)

j)

Zbadanie inicjatywy dotyczącej walki z nadużyciami przy przetargach publicznych (2006 r.)

k)

Analiza i badania pozwalające ustalić zapotrzebowanie na dalsze zbliżanie prawodawstwa, np. w zakresie nielegalnego handlu bronią, ściągania haraczy i wymuszeń (2008 r.)

Usprawnienie procesu monitorowania i oceny

l)

Drugie sprawozdanie oparte na art. 6 decyzji ramowej Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (2005 r.)

m)

Drugie sprawozdanie oparte na art. 14 decyzji ramowej Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (2005 r.)

n)

Sprawozdanie z wykonania decyzji ramowej „Korupcja w sektorze prywatnym” (2005 r.)

o)

Sprawozdanie z wykonania decyzji ramowej z 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (2005 r.)

p)

Sprawozdanie z wykonania decyzji ramowej w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa (2007 r.)

q)

Ocena dotycząca wprowadzania w życie przez Państwa Członkowskie współpracy celnej (Druga konwencja neapolitańska), z uwzględnieniem stanu ratyfikacji (2007 r.)

r)

Ocena polityki antykorupcyjnej Państw Członkowskich (2009 r.)

s)

Ocena środków zwalczania przestępstw finansowych (2010 r.)

3.4.   WSPÓŁPRACA POLICYJNA I CELNA

a)

Wdrożenie i ocena programu pracy w zakresie współpracy celnej, zatwierdzonego przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniu 30.3.2004 r. w następstwie rezolucji Rady z dnia 2.10.2003 r. dotyczącej strategii na rzecz współpracy celnej (lata 2004 — 2006)

b)

Komunikat w sprawie zwalczania nielegalnego handlu transgranicznego produktami zakazanymi bądź objętymi ograniczeniami przewozu (2007 r.)

c)

Wniosek w sprawie rozwoju Europolu oraz roli Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych w kontrolowaniu działalności Europolu (wejście w życie nie później niż dnia 1 stycznia 2008 r.)

Efektywniejsza współpraca organów ochrony porządku publicznego oraz rozbudowa dorobku Schengen pod względem transgranicznej współpracy operacyjnej organów ochrony porządku publicznego

d)

Prace w nawiązaniu do komunikatu i wniosku w sprawie usprawnienia współpracy organów ochrony porządku publicznego, szczególnie na granicach wewnętrznych pomiędzy Państwami Członkowskimi (2005 r.)

e)

Komunikat i wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej podwyższonego bezpieczeństwa transportu i wzmożonej ochrony poprzez utworzenie przestrzeni współpracy policyjno-sądowej w odniesieniu do transeuropejskich sieci transportowych (2005 r.)

f)

Aktualizacja podręcznika SIRENE (2005 r.)

g)

Kontynuacja prac nad standardami w policji (etyka policyjna, programy monitoringu) (2008 r.)

h)

Określenie norm jakościowych dla laboratoriów sądowych (2008 r.)

Regularne programy wymiany kadry oficerskiej organów ochrony porządku publicznego

i)

Przyjęcie wniosku w sprawie zmiany decyzji o ustanowieniu CEPOLu (Europejskiego Kolegium Policyjnego) jako organu Unii (2005 r.)

j)

Ocena CEPOLu (2006 r.) i ewentualnie dalszy jego rozwój (2006 r.)

Usprawnienie współpracy operacyjnej

k)

Opracowanie wspólnej metodologii oraz podejmowanie krótkotrwałych wspólnych przedsięwzięć policyjnych i celnych i/lub utworzenie wspólnych zespołów multidyscyplinarnych (ciągły proces)

l)

Opracowanie minimalnych standardów obowiązujących przy transgranicznym zastosowaniu technik dochodzeniowych (2006 r.)

m)

Podręcznik najlepszych praktyk propagujący i upowszechniający stosowanie specjalnych form współpracy organów administracji celnej zgodnie z Drugą konwencją neapolitańską (2008 r.)

n)

Usprawnienie współpracy europejskiej pomiędzy organami do walki z korupcją oraz zbadanie tworzenia sieci organów antykorupcyjnych (w tym organów policji, wymiaru sprawiedliwości, prokuratury i organów celnych) (2007 r.)

o)

Określenie polityki kształtowania stosunków między Europolem i Eurojustem (nie później niż 2008 r.)

p)

Określenie roli komitetu bezpieczeństwa (COSI) (nie później niż dnia 1 listopada 2006 r.)

q)

Przegląd i ewentualnie dalsza rozbudowa informatycznych systemów celnych (proces ciągły)

r)

Realizacja konkluzji z posiedzenia Rady w dniu 19 listopada 2004 r. na temat walki z przestępczością zorganizowaną na Bałkanach Zachodnich

3.5.   ZARZĄDZANIE KRYZYSAMI WEWNĄTRZ UNII EUROPEJSKIEJ

a)

Ustalenia dotyczące zintegrowanego systemu UE zarządzania kryzysami (wprowadzenie w życie do dnia 1 lipca 2006 r.)

b)

Decyzja Komisji o utworzeniu bezpiecznego ogólnego systemu szybkiego ostrzegania (ARGUS) i centrum kryzysowego Komisji w celu koordynacji istniejących systemów ostrzegania (2005 r.)

c)

Wniosek w sprawie utworzenia Sieci Ostrzegania o Zagrożeniach wobec Infrastruktury o Kluczowym Znaczeniu (CIWIN) (2005 r.)

d)

Plan ochrony infrastruktury o kluczowym znaczeniu (2005 r.)

3.6.   OGÓLNE ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI

a)

Intensywniejsze i bardziej profesjonalne zapobieganie przestępczości, także z wykorzystaniem Europejskiej Sieci na rzecz Zapobiegania Przestępczości (2005 r.)

b)

Utworzenie europejskich instrumentów pozwalających na zbieranie, analizę i porównywanie informacji o przestępczości i jej ofiarach, a także dotyczących ich tendencji obserwowanych w Państwach Członkowskich, przy użyciu statystyk krajowych i innych źródeł informacji jako uzgodnionych wskaźników.

4.   UMACNIANIE SPRAWIEDLIWOŚCI

Patrz także: program ramowy „Prawa podstawowe a sprawiedliwość” objęty nową perspektywą finansową (2005 r.)

a)

Wniosek w sprawie decyzji o utworzeniu szczegółowego programu współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (2005 r.)

b)

Wniosek w sprawie decyzji o utworzeniu szczegółowego programu współpracy sądowej w sprawach karnych (2005 r.)

4.1.   BUDOWANIE POCZUCIA PEWNOŚCI I WZAJEMNE ZAUFANIE

a)

Regularna, obiektywna i bezstronna ocena realizacji polityki UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, służąca pogłębianiu wzajemnego zaufania przy pełnym poszanowaniu niezawisłości władzy sądowniczej (Komunikat — 2006 r.)

b)

Komunikat Komisji dotyczący szkoleń w dziedzinie sądownictwa prowadzonych w UE (2005 r.), kontynuacji — w oparciu o projekt pilotażowy — wymiany sędziów (2005 r.) i działań przygotowawczych (2006 r.)

c)

Utworzenie z istniejących struktur skutecznej europejskiej sieci szkoleniowej dla władz sądowych w sprawach cywilnych i karnych (2007 r.)

d)

Warsztaty UE propagujące współpracę prawników w celu ustalenia najlepszych praktyk (2006 r.)

4.2.   WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH KARNYCH

Dalsze wdrażanie zasady wzajemnego uznawania:

a)

Komunikat w sprawie wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych oraz wzmacniania wzajemnego zaufania między Państwami Członkowskimi (2005 r.)

b)

Biała księga w sprawie wymiany informacji o orzeczeniach skazujących i skutków takich orzeczeń w UE (2005 r.)

c)

Wniosek w sprawie uwzględniania wyroków skazujących w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej w trakcie nowego postępowania karnego (2005 r.)

d)

Wniosek w sprawie przekazania Państwu Członkowskiemu pochodzenia i przechowywania przez nie informacji o wyrokach skazujących (2005 r.)

e)

Komunikat w sprawie utworzenia wykazu obywateli krajów trzecich, którzy zostali skazani w jednym z Państw Członkowskich UE (2005 r.) oraz wniosek legislacyjny (2006 r.)

f)

Inicjatywa w sprawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego i transferu skazanych osób pomiędzy Państwami Członkowskimi UE (2005 r.)

g)

Wniosek w sprawie wzajemnego uznawania środków zapobiegawczych o charakterze nieizolacyjnym (2005 r.)

h)

Komunikat w sprawie pozbawienia praw (2005 r.)

i)

Sprawozdania z wykonania decyzji ramowej dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi (2005 i 2006 r.)

j)

Inicjatywa w sprawie uznawania i egzekwowania w Unii Europejskiej zakazów wynikających z wyroków skazujących za przestępstwa seksualne wobec dzieci (2005 r.)

k)

Komunikat w sprawie pozbawienia praw do prowadzenia pojazdów (2006 r.)

l)

Sprawozdanie z wykonania decyzji ramowej z 22.7.2003 r. dotyczącej wykonywania na terytorium UE postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych (2006 r.)

m)

Sprawozdanie z wykonania decyzji ramowej dotyczącej stosowania zasady wzajemnego uznawania kar o charakterze pieniężnym (2007 r.)

n)

Wniosek w sprawie uznawania i wykonywania sankcji alternatywnych oraz wyroków w zawieszeniu (2007 r.)

o)

Wniosek uzupełniający europejski nakaz dowodowy (2007 r.)

Zbliżanie prawa

a)

Zielona księga dotycząca sporów o właściwość i zakazu ponownego sądzenia lub karania za ten sam czyn (ne bis in idem) (2005 r.)

b)

Zielona księga dotycząca domniemania niewinności (2005 r.)

c)

Drugie sprawozdanie na temat realizacji decyzji ramowej z dnia 15.3.2001 r. dotyczącej pozycji ofiar w postępowaniu karnym (2005 r.)

d)

Trzecie sprawozdanie na temat decyzji ramowej z dnia 15.03.2001 w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym (2006 r.)

e)

Wniosek w sprawie sporów o właściwość i zasady ne bis in idem (2006 r.)

f)

Zielona księga w sprawie rozpatrywania materiału dowodowego (2006 r.)

g)

Zielona Księga w sprawie wyroków zaocznych (in absentia) (2006 r.)

h)

Wniosek w sprawie minimalnych standardów przeprowadzania dowodów, które pozwolą na wzajemne dopuszczanie [dowodów] (2007 r.)

i)

Wniosek w sprawie wyroków zaocznych (in absentia) (2007 r.)

j)

Działania podejmowane w nawiązaniu do zielonej księgi dotyczącej harmonizacji sankcji karnych i w odpowiednich przypadkach — wniosek legislacyjny

k)

Analiza minimalnych standardów w odniesieniu do procedur tymczasowego aresztowania i procedur regularnego przeglądu powodów zastosowania aresztu (2007 r.)

Inne instrumenty w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych:

a)

Zalecenie dotyczące minimalnych standardów w odniesieniu do pozyskiwania i wymiany elektronicznego materiału dowodowego (2006 r.)

b)

Wniosek w sprawie umyślnego niszczenia dokumentów stanowiących materiał dowodowy (2007 r.)

c)

Wniosek w sprawie ochrony świadków i osób współpracujących z wymiarem sprawiedliwości (2007 r.)

d)

Inicjatywa ułatwiająca ściganie wykroczeń drogowych (2005 r.)

e)

Ocena skuteczności wyspecjalizowanych organów sądowych ds. dochodzeń w sprawach związanych z przestępczością zorganizowaną (2009 r.)

f)

Dalszy rozwój Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach karnych (proces ciągły)

Eurojust

g)

Drugie sprawozdanie na temat prawnej transpozycji decyzji Rady z dnia 28.2.2002 r. ustanawiającej Eurojust (2005 r.)

h)

Wniosek w sprawie Eurojustu zgodnie z art. III-273 (wejście w życie nie później niż dnia 1 stycznia 2008 r.)

Międzynarodowy porządek prawny

i)

Aktywny udział Rady Europy oraz innych organizacji i forów międzynarodowych (G8, ONZ, OECD, OBWE, FATF) w sprawach karnych (lata 2005 — 2009)

j)

Analiza możliwości zawierania porozumień między UE i państwami trzecimi w zakresie ekstradycji (lata 2005 — 2009)

k)

Analiza możliwości zawierania porozumień między UE i państwami trzecimi w zakresie wzajemnej pomocy prawnej (lata 2005-2009)

l)

Wniosek w sprawie zawarcia i podpisania w imieniu WE Konwencji Rady Europy w sprawie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (2005/2006 r.)

m)

Włączenie przepisów dotyczących pomocy w zwalczaniu terroryzmu do proponowanej nowelizacji istniejących instrumentów regulujących pomoc zewnętrzną (2006 r.)

n)

Wniosek dotyczący zawarcia w imieniu WE Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (2006 r.)

o)

Wniosek w sprawie zawarcia w imieniu WE Protokołu Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją (2007 r.)

4.3.   WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH CYWILNYCH

Mutual recognition of decisions and elimination of obstacles to the proper functioning of proceedings Wzajemne uznawanie orzeczeń oraz usuwanie przeszkód utrudniających należyty bieg postępowań cywilnych

a)

Zielona księga w sprawie prawa spadkowego (2005 r.)

b)

Zielona księga dotycząca konfliktu praw i sporów o właściwość w sprawach rozwodowych (Rzym III) (2005 r.)

c)

Wniosek dotyczący konfliktu praw w kwestii zobowiązań umownych (Rzym I) (2005 r.)

d)

Wniosek dotyczący drobnych roszczeń (2005 r.)

e)

Wniosek dotyczący obowiązków alimentacyjnych (2005 r.)

f)

Przyjęcie wniosku dotyczącego „II rozporządzenia rzymskiego” w sprawie konfliktu praw w kwestii zobowiązań pozaumownych (2006 r.)

g)

Przyjęcie rozporządzenia o ustanowieniu procedury europejskiego nakazu zapłaty (2006 r.)

h)

Przyjęcie dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (2006 r.)

i)

Zielona księga na temat konfliktu praw w sprawach dotyczących majątkowych ustrojów małżeńskich, w tym zagadnienia właściwości sądu i wzajemnego uznawania (2006 r.)

j)

Zielona księga (lub księgi) w sprawie skutecznego egzekwowania orzeczeń sądowych (lata 2006 — 2007)

k)

Zielona księga w sprawie minimalnych standardów w pewnych aspektach prawa proceduralnego (2008 r.)

l)

Ocena możliwości ostatecznego zniesienia exequatur (lata 2006 — 2010) i ewentualne złożenie wniosków legislacyjnych

m)

Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w Państwach Członkowskich

Zwiększanie efektywności współpracy

n)

Sprawozdanie na temat funkcjonowania Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (2005 r.) i ewentualnie wniosek dotyczący zmian (2006 r.)

o)

Dalszy rozwój Europejskiej Sieci Sądowej w zakresie spraw cywilnych oraz baz danych dotyczących orzecznictwa w zakresie instrumentów europejskich (proces ciągły)

p)

Stała aktualizacja i udoskonalanie europejskiego atlasu sądowego (proces ciągły)

q)

Wspieranie przez UE sieci organizacji i instytucji sądowych (proces ciągły)

r)

Warsztaty UE propagujące współpracę prawników w celu określenia najlepszych praktyk (2006 r.)

s)

Doroczny Europejski Dzień Cywilnego Wymiaru Sprawiedliwości (proces ciągły)

Działania podejmowane w ślad za wdrożeniem przyjętych aktów

t)

Sprawozdanie na temat funkcjonowania rozporządzenia (WE) nr 1206/2001 w sprawie przeprowadzania dowodów i ewentualnie wniosek dotyczący zmian (2007 r.)

u)

Sprawozdanie na temat funkcjonowania I rozporządzenia brukselskiego (2007 r.) i ewentualnie wniosek dotyczący zmian (najpóźniej w 2009 r.)

v)

Sprawozdanie na temat funkcjonowania dyrektywy 2004/80/WE odnoszącej się do odszkodowań dla ofiar przestępstw

Zagwarantowanie spójności

w)

Końcowe sprawozdanie z badań zawierające projekt wspólnego systemu odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań (2007 r.)

x)

Przyjęcie wspólnego systemu odniesienia (CFR) w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań (2009 r.)

Międzynarodowy porządek prawny

a)

Wniosek dotyczący zawarcia nowej Konwencji z Lugano (2006 r.)

b)

Wniosek dotyczący zawarcia tzw. „umów równoległych” z Danią w sprawie I rozporządzenia brukselskiego i dostarczania dokumentów (2005 r.)

c)

Zakończenie negocjacji dotyczących konwencji w sprawie wyboru forum (2005 r.)

d)

Przystąpienie Wspólnoty do Konferencji Haskiej w sprawie Międzynarodowego Prawa Prywatnego (2006 r.)

e)

Zakończenie negocjacji dotyczących konwencji w sprawie obowiązków alimentacyjnych (2007 r.)

f)

Ratyfikacja Konwencji haskiej z roku 1996 dotycząca właściwości sądu, prawa właściwego, uznawania, egzekucji i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dziecka

g)

Dalszy ciąg negocjacji oraz zawarcie porozumień międzynarodowych w sprawie współpracy sądowej w sprawach cywilnych.


(1)  Ponadto podejmowane są działania uzupełniające w ramach Europejskiej strategii zatrudnienia i procesu integracji społecznej.

(2)  W ramach nowych perspektyw finansowych.

(3)  Z uwzględnieniem postępu w zakresie uwierzytelniania, certyfikacji, podpisów elektronicznych oraz usług elektronicznych administracji publicznej.

(4)  Fundusz kaliningradzki zostanie zastąpiony szczegółowymi przepisami w ramach wnioskowanego Funduszu Granic Zewnętrznych na okres 2007 — 2013 jako część programu ramowego „Solidarność a zarządzanie przepływami migracyjnymi”.