ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 161

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
1 lipca 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Rada

2005/C 161/1

Deklaracja Rady dotycząca umowy ramowej w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją

1

 

Komisja

2005/C 161/2

Kursy walutowe euro

2

2005/C 161/3

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

3

2005/C 161/4

Zestawienie informacji dotyczących pomocy Państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami wybołówstwa ( 1 )

4

2005/C 161/5

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej ( 1 )

8

2005/C 161/6

Zawieszenie przez Włochy zobowiązań z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie osiemnastu połączeń między portami lotniczymi na Sardynii i głównymi włoskimi krajowymi portami lotniczymi opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 306 z dnia 10 grudnia 2004 r. ( 1 )

10

 

Europejski Bank Centralny

2005/C 161/7

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 czerwca 2005 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie dwóch projektowanych decyzji Rady dotyczących programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program Perykles) (CON/2005/22)

11

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Informacje

Rada

1.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 161/1


Deklaracja Rady dotycząca umowy ramowej w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją

(2005/C 161/01)

Biorąc pod uwagę podpisanie w dniu 26 maja 2005 r. przez Parlament Europejski i Komisję umowy ramowej w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją, COREPER zaleca Radzie wpisanie do protokołu oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, następującej deklaracji:

„Rada zapoznała się z umową ramową w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją, podpisaną przez obie instytucje 26 maja 2005 r. wbrew intencji deklaracji (nr 3) w sprawie art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, umieszczonej w akcie końcowym Traktatu z Nicei.

Mając na uwadze swoją deklarację z 10 lipca 2000 r., Rada zaniepokojona jest faktem, iż kilka postanowień nowej umowy ramowej zmierza do osiągnięcia, jeszcze wyraźniej niż w przypadku umowy ramowej z 2000 r., zmiany równowagi międzyinstytucjonalnej wynikającej z obowiązujących Traktatów. Rada wyraża żal, że nie została poinformowana wcześniej, w duchu lojalnej współpracy, o negocjacjach nowej umowy ramowej. Żałuje również, że obie instytucje nie uznały za stosowne wziąć pod uwagę przed podpisaniem umowy obaw wyrażanych przez właściwe organy Rady.

Rada przypomina w szczególności, że zgodnie z postanowieniami Traktatu WE (art. 201) wniosek o wotum nieufności dla Komisji dotyczy całego kolegium, a nie jej poszczególnych członków. Artykuł 217 zawiera zasadę kolegialności działania Komisji. Rada podkreśla ponadto, iż procedura wieloletniego planowania prac została przyjęta przez Radę Europejską podczas spotkania w Sewilli w czerwcu 2002 r. Przypomina również, iż procedury pozwalające Parlamentowi Europejskiemu na wzięcie udziału w negocjacjach międzynarodowych regulowane są postanowieniami art. 300 Traktatu WE i że ustalenia praktyczne dotyczące włączania członków Parlamentu Europejskiego w skład delegacji Wspólnoty lub reprezentowania przez nich Unii Europejskiej na konferencjach międzynarodowych zostały przyjęte w 1998 r.

Rada podkreśla, iż ustalenia poczynione przez obie instytucje nie mogą w żadnym wypadku być wykorzystane przeciwko niej. Zastrzega sobie swoje prawa, w szczególności prawo do przyjmowania wszelkich stosownych środków, gdy wprowadzenie w życie postanowień umowy ramowej naruszy traktatowy podział kompetencji pomiędzy instytucjami lub równowagę instytucjonalną, którą on tworzy”.


Komisja

1.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 161/2


Kursy walutowe euro (1)

30 czerwca 2005

(2005/C 161/02)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2092

JPY

Jen

133,95

DKK

Korona duńska

7,4515

GBP

Funt szterling

0,67420

SEK

Korona szwedzka

9,4259

CHF

Frank szwajcarski

1,5499

ISK

Korona islandzka

78,71

NOK

Korona norweska

7,9155

BGN

Lew

1,9559

CYP

Funt cypryjski

0,5735

CZK

Korona czeska

30,030

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

247,24

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6961

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

4,0388

ROL

Lej rumuński

36 030

SIT

Tolar słoweński

239,47

SKK

Korona słowacka

38,414

TRY

Lir turecki

1,6194

AUD

Dolar australijski

1,5885

CAD

Dolar kanadyjski

1,49

HKD

Dolar hong kong

9,3990

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7387

SGD

Dolar singapurski

2,0377

KRW

Won

1 239,85

ZAR

Rand

8,0254

CNY

Juan renminbi

10,0079

HRK

Kuna chorwacka

7,3130

IDR

Rupia indonezyjska

11 804,82

MYR

Ringgit malezyjski

4,596

PHP

Peso filipińskie

67,685

RUB

Rubel rosyjski

34,6370

THB

Bat tajlandzki

49,938


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


1.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 161/3


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2005/C 161/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 24 czerwca 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwa Valoriza Gestión, S.A.U. („Valoriza”, Hiszpania) należące do grupy Sacyr Vallehermoso oraz Saur S.A. („Saur”, Francja) należące do grupy PAI Partners nabywają wspólną kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia nad przedsiębiorstwem Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. („Emalsa”, Hiszpania) obecnie wspólnie kontrolowanym przez Saur oraz Endesa Participadas S.A. poprzez Nueva Nuinsa S.L. („Nueva Nuinsa”, Hiszpania). Valoriza uzyska wspólną kontrolę nad Emalsa w drodze zakupu akcji w Nueva Nuinsa.

2.

Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

przedsiębiorstwo Valoriza: zarządzanie wodociągami, zagospodarowywanie odpadów, rozwój energii alternatywnych, obsługa nieruchomości,

przedsiębiorstwo Emalsa: zarządzenie wodociągami w imieniu samorządów miejskich Las Palmas de Gran Canarias oraz Santa Brígida, oraz w Puerto de la Luz y de las Palmas,

przedsiębiorstwo Saur: wodociągi oraz zagospodarowywanie odpadów,

przedsiębiorstwo Nueva Nuinsa: holding.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


1.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 161/4


Zestawienie informacji dotyczących pomocy Państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami wybołówstwa

(2005/C 161/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr: XF 1/04

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Rozporządzenie wykonawcze art. 6 ust. 20 i 21 do Ustawy regionalnej nr 14/2003 ustanawiające kryteria i warunki przyznawania dofinansowania stowarzyszeń spółdzielczych w sektorze rybołówstwa w zakresie realizacji programów działań zgodnie z art. 20 ust. 3 lit. b) ustawy 41/1982 wraz z dalszymi zmianami.

Podstawa prawna: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) — „Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina” oraz dalsze zmiany.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) — „Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005”.

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Przewidywana roczna kwota wydatków w ramach programu wynosi 385 000,00 EUR.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensywność pomocy wynosi 100 % wydatków kwalifikujących się.

Data realizacji: Program pomocy wchodzi w życie po opublikowaniu w Bollettino Ufficiale della Regione, w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania niniejszego formularza, zgodnie z przepisami art. 19 ust. 1 rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004).

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do czasu wyczerpania funduszy i w okresie obowiązywania rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004), czyli do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez zatwierdzanie umów dotyczących programów zawieranych ze stowarzyszeniami danej kategorii, maksymalnie na okres dziesięciu miesięcy, mających na celu ochronę i rozwój zrównoważonego zarządzania zasobami biologicznymi, wykorzystanie produktów rybnych, ochronę i rozwój wskaźnika zatrudnienia, a także promowanie konsorcjów wśród przedsiębiorstw.

Pomoc określona została w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1595/2004.

Wydatki kwalifikujące się w ramach umów dotyczących programu:

wydatki na pracowników stowarzyszeń lub wydatki związane z nabywaniem usług świadczonych przez strony trzecie,

wydatki bezpośrednio związane z realizacją programów,

wynajem oraz amortyzacja wyposażenia i urządzeń,

broszury informacyjne, artykuły prasowe, informacje w formie graficznej lub audiowizualnej o interesie ogólnym dla podmiotów działających w tym sektorze,

koszty podróży bezpośrednio związane z realizacją programów,

koszty organizacji konferencji, warsztatów i seminariów bezpośrednio związane z realizacją programów,

ogólne wydatki bezpośrednio związane z realizacją programów do maksymalnej wysokości 12 % całkowitych kosztów planowanej inicjatywy.

Sektory gospodarki: Rybołówstwo morskie, akwakultura, przetwórstwo i wprowadzanie produktów na rynek.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Adres internetowy: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Pomoc nr: XF 1/05

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: „Uzupełniający program regionalny na rzecz działań w sektorze rybołówstwa przewidzianych w jednolitym dokumencie programowym 2000-2006 w odniesieniu do środków pomocy na inwestycje w akwakulturze”

Podstawa prawna: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 — Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 — Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Przewidywana roczna kwota wydatków w ramach programu wynosi 650 000,00 EUR, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna kwota pomocy wynosi 40 % kwalifikujących się wydatków.

Data realizacji: Program pomocy wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Bollettino Ufficiale della Regione i, w każdym przypadku, w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania niniejszego formularza, zgodnie z przepisami art. 19 akapit pierwszy rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004).

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do wyczerpania funduszy i w okresie obowiązywania rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004), czyli do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze akwakultury poprzez pomoc na inwestycje.

Pomoc określona została w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1595/2004.

Kwalifikujące się wydatki:

budowa, rozbudowa, modernizacja urządzeń akwakultury w wodach morskich, słonawych i słodkich przeznaczonych do hodowli ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów wodnych,

nabywanie lub dostosowanie łodzi i urządzeń przeznaczonych wyłącznie do akwakultury, dostosowanie pojazdów i wyposażenia niezbędnych w cyklu produkcyjnym lub transporcie produktów w ściśle określonych warunkach przechowywania, zgodnych z wymogami produkcji;

Sektory gospodarki: Akwakultura

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Adres internetowy: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Pomoc nr: XF 2/05

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: „Uzupełniający program regionalny na rzecz działań w sektorze rybołówstwa przewidzianych w jednolitym dokumencie programowym 2000-2006 w odniesieniu do środków pomocy na inwestycje związane z realizacją działań zrzeszeń lub związków producentów”

Podstawa prawna: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 — Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 — Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Przewidywana roczna kwota wydatków w ramach programu wynosi 110 000,00 EUR, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną.

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 % wydatków w przypadku, gdy projekt stanowi przedmiot wspólnego zainteresowania; gdy beneficjent jest reprezentowany przez podmiot zbiorowy; lub gdy projekt przewiduje powszechny dostęp do wyników przeprowadzonych działań.

Do 40 % dopuszczalnych wydatków w przypadku, gdy projekt stanowi przedmiot indywidualnego zainteresowania; projekt nie przewiduje powszechnego dostępu do wyników przeprowadzonych działań; projekt przewiduje finansowy wkład ze strony wspólnych organów i instytutów badawczych.

Data realizacji: Program pomocy wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Bollettino Ufficiale della Regione i, w każdym przypadku, w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania niniejszego formularza, zgodnie z przepisami art. 19 akapit pierwszy rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004).

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do wyczerpania funduszy i w okresie obowiązywania rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004), czyli do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w wymienionym sektorze poprzez pomoc przeznaczoną na działania stanowiące przedmiot wspólnego lub indywidulnego zainteresowania realizowane przez zrzeszenia lub związki producentów.

Odniesienie: art. 4 rozporządzenia nr 1595/2004.

Kwalifikujące się wydatki obejmują koszty związane z realizacją następujących działań:

zarządzanie i kontrola warunków dostępu do niektórych stref połowowych, zarządzanie kontyngentami i możliwościami połowowymi,

promowanie wykorzystania bardziej selektywnych metod i urządzeń połowowych,

promowanie działań technicznych związanych z ochroną zasobów,

wspólne wyposażenie dla sektora akwakultury, restrukturyzacja lub modernizacja urządzeń akwakultury, wspólne oczyszczanie ścieków pochodzących z akwakultury,

eliminowanie zagrożeń chorobami związanych z działalnością hodowlaną lub obecnością pasożytów na obszarach zlewisk lub w ekosystemach przybrzeżnych,

gromadzenie podstawowych danych lub opracowanie modeli zarządzania środowiskiem w sektorze rybołówstwa oraz akwakultury, uwzględniając opracowanie zintegrowanych planów zarządzania obszarami przybrzeżnymi,

organizowanie wymiany informacji za pomocą środków elektronicznych oraz przy użyciu innych technologii w celu rozpowszechniania informacji technicznych oraz handlowych,

opracowanie i stosowanie systemów mających na celu podniesienie i kontrolę jakości, odtworzenia przebiegu produktu, warunków zdrowotnych, instrumentów statystycznych oraz oddziaływania na środowisko,

podniesienie poziomu wiedzy i przejrzystości produkcji oraz rynku.

Sektory gospodarki: Rybołówstwo morskie, akwakultura, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Adres internetowy: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Pomoc nr: XF 3/05

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: „Uzupełniający program regionalny na rzecz działań w sektorze rybołówstwa przewidzianych w jednolitym dokumencie programowym 2000-2006 w odniesieniu do środków pomocy na inwestycje związane z promocją i reklamą produktów rybołówstwa”

Podstawa prawna: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 — Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 — Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Przewidywana roczna kwota wydatków w ramach programu wynosi 45 000,00 EUR, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensywność pomocy wynosi do 100 % kwalifikujących się wydatków w przypadku, gdy projekt stanowi przedmiot wspólnego zainteresowania; gdy beneficjent jest reprezentowany przez podmiot zbiorowy; lub gdy projekt przewiduje powszechny dostęp do wyników przeprowadzonych działań.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi do 40 % kwalifikujących się wydatków w przypadku, gdy projekt stanowi przedmiot indywidualnego zainteresowania; gdy projekt nie przewiduje powszechnego dostępu do wyników przeprowadzonych działań; lub gdy projekt przewiduje finansowy wkład ze strony wspólnych organów i instytutów badawczych.

Data realizacji: Program pomocy wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Bollettino Ufficiale della Regione i, w każdym przypadku, w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania niniejszego formularza, zgodnie z przepisami art. 19 akapit pierwszy rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004).

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do wyczerpania funduszy i w okresie obowiązywania rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004), czyli do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w wymienionym sektorze poprzez pomoc przeznaczoną na działania związane z promocją.

Odniesienie: art. 4 rozporządzenia nr 1595/2004.

Kwalifikujące się wydatki związane z:

zapewnieniem jakości, etykietowaniem, racjonalizacją nazw i normalizacją produktów,

kampaniami reklamowymi, w tym kampaniami mającymi na celu promowanie jakości,

badaniem rynków i konsumpcji,

uczestnictwem w targach i wystawach.

Sektory gospodarki: Rybołówstwo morskie, akwakultura, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Adres internetowy: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


1.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 161/8


Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej

(2005/C 161/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr: XT 24/03

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Autonomiczna prowincja Bolzano

Nazwa programu pomocy: „Działania w zakresie ustawicznego kształcenia dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę (lavoratori dipendenti) w rozumieniu ustawy nr 263/93 oraz późniejszych okólników ministerialnych.”

Podstawa prawna: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: „Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali” autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30.12.2002.

Roczne wydatki planowane w ramach programu: 784 241,00 EUR.

Nie jest możliwe podanie średnich rocznych wydatków, ponieważ zawiadomienie przewiduje, że projekty mogą być składane co miesiąc aż do wyczerpania dostępnych środków (jednak nie później niż do 31.12.2006 r.)

Maksymalna intensywność pomocy:

Duże przedsiębiorstwa

Szkolenia specjalistyczne: 25 %

Szkolenia ogólne: 50 %

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Szkolenia specjalistyczne: 35 %

Szkolenia ogólne: 70 %

Wyżej podane pułapy intensywności zwiększa się o

 

5 punktów procentowych w przypadku działania będącego przedmiotem niniejszego zawiadomienia przeznaczonego dla przedsiębiorstw położonych na obszarach kwalifikujących się do otrzymywania pomocy zgodnie z art. 87 ust. 3 lit c) Traktatu.

 

10 punktów procentowych w przypadku, gdy szkolenia dotyczą pracowników w gorszym położeniu, objętych definicją art. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.

Data realizacji:

Czas trwania programu: Do wyczerpania dostępnych środków.

Cel pomocy: Pomoc dotyczy zarówno szkoleń ogólnych, jak i specjalistycznych. Zawiadomienie prowincjalne, zatwierdzone decyzją zgromadzenia prowincjalnego nr 5166 z dnia 30.12.2002 r. zawiera dokładne informacje dotyczące dwóch wyżej wymienionych rodzajów szkoleń, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 68/2001. Dla każdego przedłożonego projektu komitet oceniający sprawdza zgodność szkoleń z definicjami szkolenia ogólnego i specjalistycznego oraz ich zgodność z intensywnością pomocy, o którą dany projekt się ubiega. W przypadku braku takiej zgodności komitet dokona odpowiednich zmian w szacunkach wydatków oraz łącznej kwocie wydatków kwalifikujących się do pomocy.

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincia Autonoma di Bolzano

Ripartizione 21 — Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

I-39100 Bolzano

Direttrice di Ripartizione é la

Dott.ssa Barbara Repetto Visentini;

Ripartizione 20 — Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

I-39100 Bolzano

Direttore di Ripartizione é il Dr. Peter Duregger.

Inne informacje: Zawiadomienie dotyczące programu pomocy zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Regionu, BUR nr 4, supplemento 1 z 28.1.2003; pozwala ono przedsiębiorstwom-beneficjentom na wybór pomiędzy statusem programu pomocy przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 68/2001 i statusem „de minimis” (rozporządzenie WE 69/2001).

Numer pomocy: XT 26/03

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Kornwalia oraz wyspy Scilly — obszary celu 1.

Nazwa programu pomocy: Program celu 1 dla Kornwalii i wysp Scilly na lata 2000-2006

Podstawa prawna:

Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) oraz 2(2) uzasadnione w Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment oraz Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

Planowane roczne wydatki w ramach programu: Całkowity wydatek EFS:

(środki 1.7, 3.2, 3.3, 3.5 i 5.4)

20,16 mln GBP

Wydatki roczne

Maksymalna intensywność pomocy:

 

35 % dla dużych przedsiębiorstw na szkolenie specjalistyczne

 

45 % dla MŚP na szkolenie specjalistyczne

 

60 % dla dużych przedsiębiorstw na szkolenie ogólne

 

80 % dla MŚP na szkolenie ogólne

(stosuje się zwiększoną intensywność, ponieważ Kornwalia i wyspy Scilly są obszarami objętymi pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a))

W przypadku, gdy pomoc dostarczana jest dla pracownika w gorszym położeniu, zgodnie z definicją w art. 2 lit. g), intensywność pomocy można zwiększyć o 10 %.

Żadne z przedsięwzięć nie otrzymuje pomocy przekraczającej 1 mln EUR.

Data realizacji:

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej:

Cel pomocy: Element EFS programu celu 1 jest szerokim programem szkoleniowym i rozwojowym, który ma na celu poprawę zdolności bezrobotnych, w tym pracowników w gorszym położeniu, do znalezienia zatrudnienia, promowanie idei uczenia się przez całe życie wśród tych, którzy mają pracę i tych, którzy jej nie mają, doskonalenie posiadanych umiejętności i zdolności przystosowawczych zatrudnionej siły roboczej oraz zmniejszenie liczby przeszkód, na jakie napotykają kobiety na rynku pracy. Pomoc szkoleniowa objęta niniejszym zwolnieniem obejmuje te środki w programie, które dostarczają pomocy pracownikom i przedsiębiorstwom.

Szkolenie ogólne

Szkolenie wsparte w ramach celu 1 ma w większości charakter ogólny. Ma ono zastosowanie nie tylko do obecnego lub przyszłego stanowiska pracowników w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc, ponieważ wykształca ono kwalifikacje, które można przenieść i wykorzystać gdzie indziej i które w znaczny sposób poprawiają potencjał danego pracownika do znalezienia zatrudnienia. W przypadkach, gdy szkolenie prowadzi do przyznania National Vocational Qualifications (krajowych kwalifikacji zawodowych) oraz Key Skills Qualifications (kwalifikacji w zakresie podstawowych umiejętności), uznaje się, że szkolenie ma charakter ogólny.

Szkolenie specjalistyczne

W przypadku, gdy szkolenie prowadzone w ramach celu 1 stosuje się głównie do obecnego lub przyszłego stanowiska pracownika w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc i wykształca kwalifikacje, których nie da się przenieść i wykorzystać gdzie indziej, stosuje się maksymalną intensywność pomocy na szkolenie specjalistyczne.

Sektory gospodarki: Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department for Work and Pensions

ESF Division

Moorfoot

Sheffield S1 4PQ

0114 267 7306

Inne informacje: Kontakt dla celu 1:

Janet Woolley

Government Office for the South West

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

01725 65022


1.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 161/10


Zawieszenie przez Włochy zobowiązań z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie osiemnastu połączeń między portami lotniczymi na Sardynii i głównymi włoskimi krajowymi portami lotniczymi opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 306 z dnia 10 grudnia 2004 r.  (1)

(2005/C 161/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Zgodnie z decyzją podjętą przez regionalny sąd administracyjny w Lazio (TAR del Lazio) z dnia 17 marca 2005 r., Włochy podjęły decyzję o zawieszeniu, od wymienionej daty, obowiązku świadczenia usług użyteczności publicznej opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 306 z dnia 10 grudnia 2004 r. w zakresie osiemnastu połączeń lotniczych między:

Alghero/Rzym i Rzym/Alghero

Alghero/Mediolan i Mediolan/Alghero

Alghero/Bolonia i Bolonia/Alghero

Alghero/Turyn i Turyn/Alghero

Alghero/Piza i Piza/Alghero

Cagliari/Rzym i Rzym/Cagliari

Cagliari/Mediolan i Mediolan/Cagliari

Cagliari/Bolonia i Bolonia/Cagliari

Cagliari/Turyn i Turyn/Cagliari

Cagliari/Piza i Piza/Cagliari

Cagliari/Werona i Werona/Cagliari

Cagliari/Neapol i Neapol/Cagliari

Cagliari/Palermo i Palermo/Cagliari

Olbia/Rzym i Rzym/Olbia

Olbia/Mediolan i Mediolan/Olbia

Olbia/Bolonia i Bolonia/Olbia

Olbia/Turyn i Turyn/Olbia

Olbia/Werona i Werona/Olbia


(1)  Dz.U. C 306 z 10.12.2004, str. 6.


Europejski Bank Centralny

1.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 161/11


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 21 czerwca 2005 r.

wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie dwóch projektowanych decyzji Rady dotyczących programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

W dniu 10 maja 2005 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie dwóch projektowanych aktów prawnych: projektu decyzji Rady zmieniającej i przedłużającej okres obowiązywania decyzji Rady z dnia 17 grudnia 2001 r. ustanawiającej program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (dalej „projekt”) oraz projektu decyzji Rady rozszerzającej na nieuczestniczące Państwa Członkowskie zastosowanie decyzji Rady zmieniającej i przedłużającej okres obowiązywania decyzji Rady z 17 grudnia 2001 r. ustanawiającej program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (dalej „równoległy projekt”) (1).

2.

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z pierwszego tiret art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów wydała niniejszą opinię.

3.

Program „Perykles” wprowadzony został decyzją Rady 2001/923/WE z dnia 17 grudnia 2001 r. ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (2). Zarówno w odniesieniu do projektu, jak i do równoległego projektu, EBC — w zgodzie z poglądem jaki wyraził w swojej opinii wydanej w związku z konsultacją projektu decyzji 2001/923/WE (3) — przyjmuje z jednoznacznym zadowoleniem oraz w pełni popiera inicjatywy, których celem jest ochrona euro przed fałszowaniem, realizowana za pomocą programów szkoleń, wymiany i pomocy kierowanych do wybranych grup odbiorców.

4.

EBC zauważa, że głównym celem projektu jest przedłużenie okresu obowiązywania programu „Perykles” (którego zakończenie obecnie przewidywane jest na dzień 31 grudnia 2005 r.) do dnia 31 grudnia 2011 r., z zachowaniem dotychczasowego rocznego budżetu wynoszącego 1 milion EUR. Projekt przewiduje również udzielanie wsparcia administracyjnego dla dochodzeń transgranicznych, na podstawie uprzedniej oceny dokonywanej przez Europol, w przypadkach gdy wsparcie takie nie jest dostępne z innych instytucji europejskich. Projekt przewiduje zwiększenie wkładu Wspólnoty we współfinansowanie wymiany informacyjnej i środków zewnętrznych z poziomu 70 % do 80 %, jak również przyjęcie elastycznego podejścia w zakresie określania maksymalnej liczby projektów, o których finansowanie Państwa Członkowskie mogą corocznie ubiegać się w ramach programu „Perykles”.

5.

W pierwszym rzędzie zauważyć należy, iż art. 123 ust. 4 Traktatu może stanowić niewystarczającą podstawę prawną dla projektu, biorąc zwłaszcza pod uwagę rozszerzenie zakresu programu „Perykles”, poprzez objęcie nim wsparcia administracyjnego udzielanego dla dochodzeń transgranicznych.

6.

W odniesieniu do treści projektu, EBC zaznacza, iż istotne jest zapewnienie, aby okres na jaki przedłużany jest program „Perykles” był odpowiednio powiązany z terminem wprowadzenia waluty euro w nowych Państwach Członkowskich. Ponieważ przewidywane daty wprowadzenia euro w większości nowych Państw Członkowskich przypadają na okres pomiędzy rokiem 2008 a 2010 (4), proponowane przedłużenie programu „Perykles” do dnia 31 grudnia 2011 r. umożliwia uwzględnienie przyszłych zwiększonych potrzeb w zakresie szkoleń, wymiany informacyjnej oraz pomocy. Ponadto, proponowane przedłużenie programu „Perykles” powinno zostać pozytywnie przyjęte również z tego względu, iż zapewne będzie ono zbieżne czasowo z emisją drugiej serii banknotów euro, przewidywaną na koniec obecnej dekady; przedłużenie programu umożliwi w konsekwencji odpowiednie uwzględnienie tej emisji.

7.

Z podobnych względów, dwa kolejne trafne rozwiązania — pozwalające na udzielenie wsparcia w obszarach gdzie jest ono najbardziej potrzebne — to zwiększenie wkładu Wspólnoty we współfinansowanie wymiany informacyjnej i środków zewnętrznych oraz przyjęcie elastycznego podejścia w zakresie określania maksymalnej liczby projektów, o których finansowanie mogą ubiegać się Państwa Członkowskie.

8.

Jak wskazano w art. 5 Decyzji 2001/923/EC niezbędna jest prawidłowa koordynacja programu „Perykles” z dotychczasowymi programami Wspólnoty lub UE, jak również z projektami prowadzonymi przez Europol i EBC. W zgodzie z tym założeniem, projekt daje możliwość finansowania wsparcia administracyjnego dla dochodzeń transgranicznych jedynie w przypadkach, gdy wsparcie takie nie jest dostępne z innych instytucji europejskich. Projekt wprowadza ponadto obowiązek poddawania uprzedniej ocenie Europolu przypadków finansowania wsparcia administracyjnego. Biorąc pod uwagę, iż finansowanie wsparcia administracyjnego może odnosić się także do dochodzeń transgranicznych dotyczących sfałszowanych banknotów euro, Rada mogłaby rozważyć włączenie EBC w dokonywanie takiej oceny. EBC wyraża pogląd, iż byłoby korzystne, aby nowo inicjowane projekty podlegające finansowaniu w ramach programu „Perykles” podlegały ocenie dokonywanej wspólnie przez Komisję, EBC oraz Europol; podejmowane rozstrzygnięcia wymagałyby przy tym aprobaty wskazanych trzech organów, wyrażanej w ramach Grupy Sterującej, jaka powołana została w celu określania wspólnej strategii przeciwdziałania fałszowaniu banknotów euro.

9.

EBC zauważa, iż projekt przewiduje jedynie niewielkie zmiany w zakresie procedur monitorowania i oceny. Biorąc pod uwagę przedłużenie programu „Perykles” o kolejne sześć lat, EBC zaleca aby w ramach art. 1 ust. 8 oraz art. 1 ust. 9 projektu dokonać określenia bardziej wymagającej, otwartej i przejrzystej procedury oceny. EBC powinien przy tym zostać w pełni włączony w dokonywanie oceny przydatności, ekonomicznej racjonalności oraz skuteczności programu „Perykles” — dałoby to EBC możliwość przedstawienia Radzie odpowiednio przygotowanej opinii w odniesieniu do ewentualnego przedłużania programu w przyszłości.

Frankfurt nad Menem, 21 czerwca 2005 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dokument COM(2005) 127 końcowy — obejmuje zarówno projekt (oznaczony jako 2005/0029(CNS)), jak i równoległy projekt (oznaczony jako 2005/0030 (CNS)).

(2)  Dz.U. L 339 z 21.12.2001, str. 50.

(3)  Ustęp 3 opinii EBC CON/2001/31 z dnia 9 października 2001 r. wydanej na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej program szkoleń, wymiany i pomocy dla ochrony euro przed fałszowaniem (program Perykles) (Dz.U. C 293 z 19.10.2001, str. 3).

(4)  Komunikat Komisji kierowany do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Centralnego – Pierwszy raport w sprawie praktycznych przygotowań do przyszłego rozszerzenia strefy euro, COM(2004) 748 końcowy, 10 listopada 2004 r.; dokument dostępny pod adresem http://europa.eu.int.