European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie L


2023/2684

28.11.2023

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2023/2684

z dnia 21 listopada 2023 r.

dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2024 r. (EBC/2023/28)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 128 ust. 2,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/2332 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ram proceduralnych dotyczących zatwierdzania wielkości emisji monet euro (EBC/2015/43) (1), w szczególności art. 2 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od 1 stycznia 1999 r. Europejski Bank Centralny (EBC) dysponuje wyłącznym prawem do zatwierdzania wielkości emisji monet przez państwa członkowskie, których walutą jest euro (zwane dalej „państwami członkowskimi stref euro”).

(2)

20 państw członkowskich strefy euro przedstawiło EBC wnioski o zatwierdzenie wielkości emisji monet euro w 2024 r. wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi zastosowanej metodologii prognozowania. Niektóre z tych państw członkowskich strefy euro przedstawiły również dodatkowe informacje dotyczące monet obiegowych, które były dostępne i które państwa te uznały za ważne w kontekście uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie wielkości emisji.

(3)

Z uwagi na fakt, że państwa członkowskie strefy euro mają prawo emisji monet euro z zastrzeżeniem zgody EBC co do wielkości tej emisji, zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji (UE) 2015/2332 (EBC/2015/43), wielkość emisji, na którą EBC wydał zgodę, nie może być przez państwa członkowskie strefy euro przekraczana bez uprzedniej zgody EBC.

(4)

Zgodnie z art. 2 ust. 9 decyzji (UE) 2015/2332 (EBC/2015/43), jako że nie jest wymagana modyfikacja wnioskowanej wielkość emisji monet, Zarząd jest uprawniony do przyjęcia niniejszej decyzji w sprawie zatwierdzenia wniosków dotyczących rocznej wielkości emisji monet w 2024 r. przedłożonych przez państwa członkowskie strefy euro,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji stosuje się definicje zawarte w art. 1 decyzji (UE) 2015/2332 (EBC/2015/43).

Artykuł 2

Zatwierdzenie wielkości emisji monet euro w 2024 r.

EBC niniejszym zatwierdza wielkość emisji monet przez państwa członkowskie strefy euro w 2024 r., zgodnie z następującą tabelą:

 

Wielkość emisji monet euro zatwierdzona na rok 2024

Monety obiegowe

Monety kolekcjonerskie

(nieprzeznaczone do obiegu)

Wielkość emisji monet

(w mln EUR)

(w mln EUR)

(w mln EUR)

Belgia

22,40

0,30

22,70

Niemcy

419,00

172,00

591,00

Estonia

12,60

0,46

13,06

Irlandia

32,36

0,50

32,86

Grecja

129,90

0,61

130,51

Hiszpania

280,47

40,00

320,47

Francja

334,00

60,00

394,00

Włochy

268,81

4,88

273,69

Cypr

6,50

0,01

6,51

Chorwacja

42,78

0,20

42,98

Łotwa

7,90

0,20

8,10

Litwa

12,00

0,48

12,48

Luksemburg

13,50

0,32

13,82

Malta

6,70

0,50

7,20

Holandia

34,00

1,00

35,00

Austria

128,50

176,76

305,26

Portugalia

74,60

1,70

76,30

Słowenia

22,00

1,00

23,00

Słowacja

14,00

2,50

16,50

Finlandia

10,00

5,00

15,00

Ogółem

1 872,02

468,42

2 340,44

Artykuł 3

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem zawiadomienia o niej jej adresatów.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza decyzja jest adresowana do państw członkowskich, których walutą jest euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 21 listopada 2023 r.

Prezes EBC

Christine LAGARDE


(1)   Dz.U. L 328 z 12.12.2015, s. 123.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2684/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)