European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie L


2023/2486

21.11.2023

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/2486

z dnia 27 czerwca 2023 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (1), w szczególności jego art. 8 ust. 4, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2020/852 ustanawia ogólne ramy służące ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo na potrzeby określenia stopnia, w jakim dana inwestycja jest zrównoważona środowiskowo. Rozporządzenie to dotyczy środków przyjętych przez Unię lub państwa członkowskie, które określają wymogi wobec uczestników rynku finansowego lub emitentów w odniesieniu do produktów finansowych lub obligacji korporacyjnych udostępnianych jako zrównoważone środowiskowo, uczestników rynku finansowego udostępniających produkty finansowe oraz przedsiębiorstw podlegających obowiązkowi publikacji oświadczenia na temat informacji niefinansowych zgodnie z art. 19a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE (2) lub skonsolidowanego oświadczenia na temat informacji niefinansowych zgodnie z art. 29a tej dyrektywy. Podmioty gospodarcze lub organy publiczne nieobjęte rozporządzeniem (UE) 2020/852 mogą również dobrowolnie stosować to rozporządzenie.

(2)

W art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852 zobowiązano Komisję do przyjęcia aktów delegowanych ustanawiających techniczne kryteria kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład – odpowiednio – w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów oraz do ustanowienia – dla każdego odpowiedniego celu środowiskowego określonego w art. 9 tego rozporządzenia – technicznych kryteriów kwalifikacji służących ustaleniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem co najmniej jednego z celów środowiskowych.

(3)

W komunikacie Komisji z dnia 6 lipca 2021 r. poświęconym strategii dotyczącej finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej (3) zapowiedziano ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji dotyczących celów środowiskowych obejmujących zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę oraz ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów. Te techniczne kryteria kwalifikacji należy przyjąć w ramach uzupełnienia technicznych kryteriów kwalifikacji ustanowionych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 (4).

(4)

Konieczne jest zatem, aby techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące celów środowiskowych obejmujących zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę oraz ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów były, tak jak techniczne kryteria kwalifikacji ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2021/2139, w miarę możliwości zgodne z klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną w systemie klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 ustanowionym rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (5). Aby ułatwić przedsiębiorstwom i uczestnikom rynku finansowego identyfikację danej działalności gospodarczej, dla której należy ustanowić techniczne kryteria kwalifikacji, szczegółowy opis działalności gospodarczej powinien również zawierać orientacyjne odniesienia do kodów NACE, które mogą być związane z tą działalnością. Odniesienia te należy rozumieć jako orientacyjne i nie powinny one mieć pierwszeństwa przed szczegółową definicją działalności gospodarczej przedstawioną w jej opisie.

(5)

Techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wnoszącej istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę oraz w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów powinny zapewniać, aby dany rodzaj działalności gospodarczej wywierał pozytywny wpływ na realizację jednego z tych celów. Te techniczne kryteria kwalifikacji powinny zatem odnosić się do progów lub poziomów efektywności, które dana działalność gospodarcza powinna osiągnąć, aby można było ją zakwalifikować jako wnoszącą istotny wkład w osiągnięcie jednego z tych celów. Techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące niewyrządzania poważnych szkód powinny zapewniać, aby dana działalność gospodarcza nie wywierała znacząco negatywnego wpływu na środowisko, w tym wpływu związanego ze zmianą klimatu. W związku z tym te techniczne kryteria kwalifikacji powinny określać minimalne wymogi, jakie dana działalność gospodarcza powinna spełniać, aby można było ją uznać za zrównoważoną środowiskowo.

(6)

Techniczne kryteria kwalifikacji służące ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza wnosi istotny wkład w realizację jednego z celów środowiskowych określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) 2020/852 i czy nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych, powinny opierać się, w stosownych przypadkach, na obowiązującym prawie Unii, najlepszych praktykach, normach i metodach, a także na ugruntowanych normach, praktykach i metodach opracowanych przez cieszące się międzynarodową renomą podmioty publiczne. W przypadku gdy te normy, praktyki i metody nie są dostępne dla określonego obszaru polityki techniczne kryteria kwalifikacji powinny opierać się na ugruntowanych normach opracowanych przez cieszące się międzynarodową renomą podmioty prywatne.

(7)

Zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) 2020/852 techniczne kryteria kwalifikacji powinny uwzględniać charakter i skalę działalności gospodarczej i sektora, których dotyczą, oraz to, czy dana działalność gospodarcza stanowi działalność wspomagającą, jak określono w art. 16 tego rozporządzenia. Aby techniczne kryteria kwalifikacji w skuteczny i zrównoważony sposób spełniały wymogi określone w art. 19 rozporządzenia (UE) 2020/852, należy je określić jako próg ilościowy lub minimalny wymóg, jako względną poprawę, jako zestaw jakościowych wymogów dotyczących efektywności, jako wymogi dotyczące procedury lub oparte na praktyce, bądź jako dokładny opis charakteru samej działalności gospodarczej, w przypadku gdy taka działalność, ze względu na swój charakter, może wnieść istotny wkład w osiągnięcie celów środowiskowych.

(8)

Techniczne kryteria kwalifikacji służące ustaleniu, na jakich warunkach dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, powinny odzwierciedlać potrzebę osiągnięcia dobrego stanu wszystkich jednolitych części wód i dobrego stanu środowiska wód morskich oraz zapobiegania pogarszaniu stanu tych jednolitych części wód, które już cechują się dobrym stanem, lub tych wód morskich, które już cechują się dobrym stanem środowiska. Należy zatem skoncentrować się w pierwszej kolejności na tych rodzajach działalności gospodarczej i sektorach, które mają największy potencjał osiągnięcia tych celów.

(9)

Unijne ramy dotyczące ochrony wód (6) zapewniają stosowanie zintegrowanego podejścia do gospodarki wodnej, z poszanowaniem integralności całych ekosystemów. Techniczne kryteria kwalifikacji powinny zatem być ukierunkowane na zaradzenie niekorzystnym skutkom zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych, ochronę zdrowia ludzi przed niekorzystnym wpływem wszelkich zanieczyszczeń wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poprawę gospodarki wodnej i efektywności wykorzystywania wody, zapewnienie zrównoważonego wykorzystywania morskich usług ekosystemowych, przyczynienie się do dobrego stanu środowiska w wodach morskich oraz ogólnego osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu lub dobrego potencjału jednolitych części wód, w tym jednolitych części wód powierzchniowych i wód podziemnych. Należy poddać przeglądowi i w razie potrzeby zmienić techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych jako działalności wnoszącej istotny wkład w realizację co najmniej jednego celu środowiskowego, przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów prawa Unii, w tym dyrektywy Rady 91/271/EWG (7).

(10)

Jeżeli chodzi o rozwiązania, które powstały z inspiracji przyrodą lub są przez nią wspomagane i które zapewniają korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne oraz pomagają w zwiększaniu odporności, techniczne kryteria kwalifikacji powinny być ukierunkowane na zapobieganiu powodziom i suszom oraz ochronę przed nimi, jednocześnie zwiększając naturalną retencję wody, bioróżnorodność i jakość wody.

(11)

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym przyczynia się do zrównoważenia środowiskowego i znacząco pomaga w zrównoważonym gospodarowaniu wodą, ochronie i utrzymaniu bioróżnorodności, zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli oraz łagodzeniu zmian klimatu. Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na rodzaje działalności gospodarczej, które sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu zasobów dzięki odpowiedniemu ponownemu użyciu i recyklingu zasobów. Techniczne kryteria kwalifikacji służące ustaleniu, na jakich warunkach dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, powinny zatem zapewniać, aby na etapie projektowania i produkcji podmioty gospodarcze uwzględniały zachowanie wartości w długim okresie i ograniczenie wytwarzania odpadów związanego z produktem w całym okresie jego cyklu życia. Na etapie użytkowania produkt powinno się poddawać konserwacji w celu przedłużenia jego przydatności, jednocześnie zmniejszając ilość odpadów. Po okresie użytkowania produkt powinien zostać rozebrany lub przetworzony celem zapewnienia, aby można go było użyć ponownie lub poddać recyklingowi na potrzeby wytworzenia innego produktu. Takie podejście może ograniczyć zależność gospodarki unijnej od materiałów przywożonych z państw trzecich, co jest szczególnie istotne w przypadku surowców krytycznych. Należy zatem skoncentrować się w pierwszej kolejności na tych rodzajach działalności gospodarczej i sektorach, które mają największy potencjał osiągnięcia tych celów.

(12)

Jeżeli chodzi o kwestię zgodności produktu z zasadami obiegu zamkniętego, etapy projektowania i produkcji mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia trwałości i możliwości ponownego użycia produktu oraz dla jego zdolności do recyklingu. Etapy te są również bardzo ważne, jeżeli chodzi o ograniczenie zawartości substancji niebezpiecznych i zastępowanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w materiałach i produktach w całym ich cyklu życia. Techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące rodzajów działalności produkcyjnej, które wnoszą znaczący wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, powinny zatem zawierać wymogi dotyczące projektowania produktów pod kątem długiego użytkowania, możliwości naprawy i ponownego użycia, jak również wymogi dotyczące stosowania materiałów, substancji i procesów, które umożliwiają wysokiej jakości recykling produktu. Stosowanie substancji niebezpiecznych należy ograniczyć w jak największym stopniu. Kryteria powinny, w miarę możliwości, zawierać również wymóg stosowania podczas produkcji samego produktu materiałów pochodzących z recyklingu.

(13)

W ramach działań następczych w związku z komunikatem Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r.„Europejski Zielony Ład” (8), komunikatem Komisji z dnia 11 marca 2020 r.„Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” (9), komunikatem Komisji z dnia 16 stycznia 2018 r.„Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych” (10) oraz komunikatem Komisji z dnia 30 listopada 2022 r.„Ramy polityki UE dotyczące biopochodnych, biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw sztucznych” (11), techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące produkcji opakowań z tworzyw sztucznych powinny zostać uzupełnione, poddane przeglądowi i w razie potrzeby zmienione przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów prawa Unii, w tym dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (12) i jej przyszłych zmian.

(14)

Przy braku prawnie wiążących kryteriów zrównoważoności w odniesieniu do roli biomasy w opakowaniach z tworzyw sztucznych techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące produkcji opakowań z tworzyw sztucznych wnoszących istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym koncentrują się na wykorzystaniu surowców pochodzących z bioodpadów. Uwzględniając przyszły rozwój technologii oraz przyszłe zmiany w polityce, w tym przegląd dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001/WE (13), jak również możliwy wkład w realizację innych celów środowiskowych, kryteria te należy poddać przeglądowi.

(15)

Odpowiednie gospodarowanie odpadami stanowi ważny element gospodarki o obiegu zamkniętym, który pomaga chronić przed negatywnym wpływem odpadów na środowisko i zdrowie ludzi. Unijne przepisy dotyczące odpadów (14) usprawniają gospodarowanie odpadami przez ustalenie „hierarchii postępowania z odpadami”, zgodnie z którą rozwiązaniami preferowanymi są zapobieganie powstawaniu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu, a następnie inne rodzaje odzysku, w tym odzysk energii, a dopiero w ostateczności unieszkodliwianie, takie jak spalanie bez odzysku energii lub składowanie. Techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, powinny zatem być ukierunkowane na zapobieganie wytwarzaniu odpadów lub ograniczanie go, zwiększanie skali przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów, unikanie downcyklingu i unieszkodliwiania odpadów. Ponieważ materiały nadające się do ponownego wprowadzenia do gospodarki o obiegu zamkniętym, takie jak metale i sole nieorganiczne, można uzyskać w drodze recyklingu z pozostałości po spaleniu, w szczególności z popiołów paleniskowych pozostałych po spalaniu odpadów innych niż niebezpieczne, należy rozważyć ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji w odniesieniu do tego rodzaju recyklingu.

(16)

Budownictwo i rozbiórka odpowiadają za 37 % odpadów w Unii (15). W związku z tym zapewnienie, aby materiały wykorzystywane w budownictwie i konserwacji budynków oraz innych obiektów inżynierii lądowej pochodziły głównie z ponownego użycia lub recyklingu (z surowców wtórnych), a następnie były przygotowywane do ponownego użycia lub recyklingu po rozbiórce obiektu, może zatem odegrać ważną rolę w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Należy zatem określić techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące budowy nowych budynków, renowacji budynków istniejących, rozbiórki lub wyburzania budynków i innych konstrukcji, konserwacji dróg i autostrad oraz wykorzystywania betonu w inżynierii lądowej. Zgodność materiałów i budynków z zasadami obiegu zamkniętego należy brać pod uwagę w okresie od etapu projektowania do etapu rozbiórki. Techniczne kryteria kwalifikacji powinny być zatem zgodnie z zasadami projektowania i budowy obiektów pod kątem obiegu zamkniętego, jak również wykorzystywania materiałów użytych do budowy w obiegu zamkniętym.

(17)

Cała nowa gama zrównoważonych usług, modeli biznesowych typu produkt jako usługa i rozwiązań cyfrowych wiąże się z lepszą jakością życia, innowacyjnymi miejscami pracy oraz wyższym poziomem wiedzy i umiejętności. Zgodnie z komunikatem pt. „Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy” gospodarka o obiegu zamkniętym wytwarza wysokiej jakości, funkcjonalne i bezpieczne produkty, które są wydajne i przystępne cenowo, są trwalsze i zaprojektowane z myślą o ponownym użyciu, naprawie i wysokiej jakości recyklingu. Techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich innowacyjne i zrównoważone usługi kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, powinny zatem dotyczyć działań, które sprzyjają wydłużaniu życia produktów.

(18)

Rozwiązania cyfrowe, w tym te wykorzystujące cyfrowe paszporty produktów, mogą dostarczać w czasie rzeczywistym danych o lokalizacji, stanie i dostępności danego przedmiotu oraz zwiększać identyfikowalność materiałów, a tym samym zwiększać stopień zachowania wartości przy każdej decyzji podjętej na etapie projektowania, produkcji i na etapie konsumenckim. To z kolei umożliwia podmiotom gospodarczym przejście na modele biznesowe o obiegu zamkniętym, w tym modele biznesowe typu produkt jako usługa, ostatecznie oddzielając działalność gospodarczą od wykorzystania zasobów naturalnych i poprawiając wpływ tej działalności na środowisko. Należy zatem ustanowić techniczne kryteria kwalifikacji dla nowych rozwiązań cyfrowych, które mogą poprawić przejrzystość i skuteczność monitoringu środowiska i egzekwowania przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym podejmowania decyzji w ramach zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi.

(19)

Techniczne kryteria kwalifikacji służące ustaleniu, na jakich warunkach dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę, powinny odzwierciedlać potrzebę eliminacji zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby, organizmów żywych i zasobów żywnościowych. Zanieczyszczenie może powodować choroby, a w konsekwencji prowadzić do przedwczesnej śmierci. Na najbardziej szkodliwe skutki zanieczyszczenia dla zdrowia ludzkiego w największym stopniu zwykle narażone są osoby należące do grup szczególnie wrażliwych (16). Zanieczyszczenie zagraża również bioróżnorodności i przyczynia się do masowego wymierania gatunków. Jak wskazano w komunikacie Komisji z dnia 12 maja 2021 r., Droga do zdrowej planety dla wszystkich – Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby (17), zwalczanie zanieczyszczeń przynosi znaczące korzyści gospodarcze, a korzyści społeczne zdecydowanie przeważają nad niezbędnymi kosztami.

(20)

Zgodnie z ambitnymi celami określonymi w komunikacie Komisji z dnia 14 października 2020 r.„Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności na rzecz nietoksycznego środowiska” (18) szczególnie ważnym działaniem, które pomoże w zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, jest stopniowe wycofywanie najbardziej szkodliwych substancji z produktów przeznaczonych do zastosowań konsumenckich lub profesjonalnych – z wyjątkiem przypadków, w których udowodniono, że ich stosowanie jest niezbędne dla społeczeństwa – oraz, w miarę możliwości, zastępowanie substancji potencjalnie niebezpiecznych lub jak największe ograniczanie ich produkcji i stosowania.

(21)

Zanieczyszczenie powstałe w wyniku stosowania niektórych składników farmaceutycznych może stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, jak określono w komunikacie Komisji z dnia 11 marca 2019 r.„Strategiczne podejście Unii Europejskiej do substancji farmaceutycznych w środowisku” (19). Techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące wytwarzania farmaceutycznych składników czynnych oraz wytwarzania produktów medycznych powinny zatem skłaniać do produkcji i stosowania składników, które są substancjami występującymi w przyrodzie lub są sklasyfikowane jako łatwo biodegradowalne.

(22)

Zapobieganie i ograniczanie emisji substancji zanieczyszczających na etapie wycofywania produktów z eksploatacji oraz usuwanie istniejących zanieczyszczeń stwarzają znaczne możliwości w zakresie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem i poprawy jego stanu. Należy zatem ustanowić techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych, które stwarzają większe zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niż odpady inne niż niebezpieczne, a także dotyczące remediacji składowisk odpadów niezgodnych z przepisami oraz opuszczonych lub nielegalnych wysypisk oraz zanieczyszczonych miejsc i terenów.

(23)

Techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu, na jakich warunkach dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, powinny odzwierciedlać potrzebę ochrony, zachowania lub odbudowy bioróżnorodności, aby osiągnąć dobry stan ekosystemów lub aby chronić ekosystemy, które już znajdują się w dobrym stanie. Utrata bioróżnorodności i załamanie ekosystemów należą do największych zagrożeń dla ludzkości w następnym dziesięcioleciu (20).

(24)

Ochrona bioróżnorodności przynosi bezpośrednie korzyści ekonomiczne dla wielu sektorów gospodarki. Techniczne kryteria kwalifikacji powinny zatem mieć na celu utrzymanie lub poprawę stanu siedlisk lądowych, słodkowodnych i morskich, ekosystemów oraz populacji związanych z nimi gatunków fauny i flory, a także tendencji w tym zakresie.

(25)

Wartość bioróżnorodności i związanych z nią usług świadczonych przez zdrowe ekosystemy jest ważna dla turystyki, ponieważ znacząco przyczynia się do wzrostu atrakcyjności i jakości miejsc turystycznych, a tym samym do ich konkurencyjności. Należy zatem ustanowić techniczne kryteria kwalifikacji dla działalności związanej z zakwaterowaniem turystycznym i powinny one mieć na celu zapewnienie, aby działalność ta była zgodna z odpowiednimi zasadami i minimalnymi wymogami mającymi na celu ochronę i utrzymanie bioróżnorodności i ekosystemów oraz przyczyniała się do ich konserwacji.

(26)

Techniczne kryteria kwalifikacji służące ustaleniu, czy działalność gospodarcza, która wnosi istotny wkład w osiągnięcie jednego z celów środowiskowych, nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych, powinny mieć na celu zapewnienie, aby wkład w realizację jednego z celów środowiskowych nie odbywał się kosztem innych celów środowiskowych. Kryteria dotyczące niewyrządzania poważnych szkód odgrywają zatem zasadniczą rolę w zapewnieniu środowiskowej integralności klasyfikacji działalności gospodarczej zrównoważonej środowiskowo. Należy określić kryteria dotyczące niewyrządzania poważnych szkód względem danego celu środowiskowego w odniesieniu do tych rodzajów działalności, które stwarzają ryzyko wyrządzenia poważnych szkód względem tego celu. W kryteriach tych powinny być uwzględnione i wykorzystane odpowiednie wymogi określone w obowiązującym prawie Unii.

(27)

Techniczne kryteria kwalifikacji służące zapewnieniu, aby działalność, która wnosi istotny wkład w jeden z odnośnych celów środowiskowych, nie wyrządzała poważnych szkód względem łagodzenia zmian klimatu, powinny gwarantować, aby te rodzaje działalności gospodarczej, które mogą wnieść istotny wkład w osiągnięcie celów środowiskowych innych niż łagodzenie zmian klimatu, nie prowadziły do znacznego wzrostu emisji gazów cieplarnianych.

(28)

Zmiany klimatu mogą mieć wpływ na wszystkie sektory gospodarki. Techniczne kryteria kwalifikacji służące zapewnieniu, aby działalność gospodarcza, która wnosi istotny wkład w osiągnięcie jednego z celów środowiskowych, nie wyrządzała poważnych szkód względem adaptacji do zmian klimatu, powinny zatem mieć zastosowanie do wszystkich tych rodzajów działalności gospodarczej. Kryteria te powinny zapewniać określenie istniejących i przyszłych rodzajów ryzyka, które są istotne dla danej działalności gospodarczej, oraz wdrożenie rozwiązań w zakresie adaptacji w celu zminimalizowania lub uniknięcia ewentualnych strat lub skutków dla ciągłości działania.

(29)

Techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące niewyrządzania poważnych szkód względem zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich powinny zostać określone dla wszystkich rodzajów działalności, które mogą utrudniać takie zrównoważone wykorzystywanie i ochronę. Kryteria te powinny mieć na celu uniknięcie sytuacji, w której dana działalność gospodarcza jest szkodliwa dla dobrego stanu lub dobrego potencjału ekologicznego jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i podziemnych, lub dla dobrego stanu środowiska wód morskich, poprzez wprowadzenie wymogu identyfikowania i eliminowania ryzyka w zakresie degradacji środowiska zgodnie z planem zarządzania dotyczącym wykorzystywania i ochrony wód lub strategiami morskimi państw członkowskich.

(30)

Techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące niewyrządzania poważnych szkód względem przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym powinny być dostosowane do konkretnych rodzajów działalności gospodarczej w celu zapewnienia, aby te rodzaje działalności nie prowadziły do nieefektywnego wykorzystania zasobów lub modelu uzależnionego od produkcji linearnej, oraz aby unikano tworzenia odpadów lub ograniczano ich powstawanie, a jeżeli jest to nieuniknione, by odpady były zagospodarowywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Kryteria te powinny również zapewniać, aby działalność gospodarcza nie naruszała celu, jakim jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

(31)

Techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące niewyrządzania poważnych szkód względem zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli powinny odzwierciedlać specyfikę sektora w celu uwzględnienia odpowiednich źródeł i rodzajów zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby, odnosząc się, w stosownych przypadkach, do konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik ustanowionych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (21).

(32)

Kryteria dotyczące niewyrządzania poważnych szkód względem ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów powinny zostać określone dla wszystkich rodzajów działalności, które mogą stwarzać zagrożenie dla stanu lub kondycji siedlisk, gatunków lub ekosystemów, i powinny zawierać wymóg, aby w odpowiednich przypadkach przeprowadzano oceny oddziaływania na środowisko lub inne stosowne oceny, a także wdrażano wnioski z takich ocen. Kryteria te powinny zapewniać, aby nawet w przypadku braku wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub innej stosownej oceny dana działalność nie prowadziła do niepokojenia, połowu lub zabijania gatunków prawnie chronionych ani do pogorszenia stanu siedlisk chronionych prawem.

(33)

Z uwagi na to, że zmiany klimatu mogą mieć wpływ na wszystkie sektory gospodarki, wszystkie sektory będą musiały zostać dostosowane do niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych przyszłych warunków klimatycznych. W przyszłości należy zatem ustanowić techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące istotnego wkładu w adaptację do zmian klimatu mające zastosowanie do wszystkich sektorów i rodzajów działalności gospodarczej, które są objęte technicznymi kryteriami kwalifikacji dotyczącymi istotnego wkładu w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(34)

Włączenie nowych rodzajów działalności gospodarczej przyczyniających się do realizacji celów środowiskowych na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852 poszerzy zakres ujawnianych informacji określonych w art. 8 tego rozporządzenia. Aby odzwierciedlić ten rozszerzony zakres, należy zatem zmienić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 (22) przyjęte na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2020/852. Aby wyeliminować pewne niespójności techniczne i prawne stwierdzone od czasu rozpoczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2178, również do tego rozporządzenia należy wprowadzić ukierunkowane zmiany.

(35)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178.

(36)

Cztery cele środowiskowe, o których mowa w art. 9 lit. c)–f) rozporządzenia (UE) 2020/852 oraz w art. 12, 13, 14 i 15 tego rozporządzenia, są ze sobą ściśle powiązane pod względem środków służących do osiągnięcia danego celu oraz korzyści, jakie osiągnięcie jednego z celów może mieć dla osiągnięcia innych. Przepisy służące ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza wnosi istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, są zatem ściśle ze sobą powiązane oraz ściśle związane ze potrzebą rozszerzenia wymogów dotyczących ujawniania informacji określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2021/2178. W celu zapewnienia spójności między tymi przepisami, które powinny wejść w życie w tym samym czasie, ułatwienia uzyskania przez zainteresowane strony całościowego obrazu ram prawnych oraz ułatwienia stosowania rozporządzenia (UE) 2020/852, konieczne jest ujęcie tych przepisów w jednym rozporządzeniu.

(37)

Aby zapewnić, by stosowanie rozporządzenia (UE) 2020/852 podążało za zmianami w wiedzy naukowej, zmianami technologicznymi, rynkowymi i politycznymi, niniejsze rozporządzenie powinno być poddawane regularnym przeglądom i, w stosownych przypadkach, zmieniane w odniesieniu do rodzajów działalności uznawanych za wnoszące istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę, w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów oraz odpowiadających im technicznych kryteriów kwalifikacji.

(38)

Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z celem neutralności klimatycznej określonym w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 (23) i zapewnia poczynienie postępów w przystosowaniu się do zmiany klimatu, o którym mowa w art. 5 tego rozporządzenia. Komisja oceniła spójność technicznych kryteriów kwalifikacji służących zapewnieniu, aby działalność gospodarcza, która wnosi istotny wkład w jeden z odnośnych celów środowiskowych, nie wyrządzała poważnych szkód względem łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do zmiany klimatu, z celem i założeniami rozporządzenia (UE) 2021/1119, zgodnie z wymogami art. 6 ust. 4 tego rozporządzenia.

(39)

Przedsiębiorstwom niefinansowym i finansowym należy zapewnić wystarczająco dużo czasu na ocenę, czy ich działalność gospodarcza jest zgodna z technicznymi kryteriami kwalifikacji określonymi w niniejszym rozporządzeniu, oraz na przedstawienie sprawozdań na podstawie tej oceny zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2021/2178. Należy zatem odroczyć datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, a zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2021/2178 powinny zapewnić, by przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe miały wystarczająco dużo czasu na spełnienie wymogów sprawozdawczych spoczywających na nich na podstawie niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich

W załączniku I do niniejszego rozporządzenia określono techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, oraz określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) 2020/852.

Artykuł 2

Techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

W załączniku II do niniejszego rozporządzenia określono techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, oraz określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) 2020/852.

Artykuł 3

Techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli

W załączniku III do niniejszego rozporządzenia określono techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę, oraz określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) 2020/852.

Artykuł 4

Techniczne kryteria kwalifikacji dotyczące ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów

W załączniku IV do niniejszego rozporządzenia określono techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, oraz określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) 2020/852.

Artykuł 5

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2021/2178

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2021/2178 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 8 skreśla się ust. 5;

2)

w art. 10 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6.   Od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają wyłącznie udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki i działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/2486 oraz sekcji 3.18–3.21 i 6.18–6.20 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 oraz sekcji 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 i 14.2 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 w łącznym obrocie, nakładach inwestycyjnych i wydatkach operacyjnych oraz informacje jakościowe, o których mowa w pkt 1.2 załącznika I, dotyczące tego ujawnienia.

Od dnia 1 stycznia 2025 r. kluczowe wskaźniki wyników przedsiębiorstw niefinansowych obejmują rodzaje działalności gospodarczej określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2023/2486 oraz sekcjach 3.18–3.21 i 6.18–6.20 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 oraz sekcjach 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 i 14.2 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139.

7.   Od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. przedsiębiorstwa finansowe ujawniają wyłącznie:

a)

udział procentowy, w ich aktywach objętych wskaźnikiem, ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki i działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/2486 oraz sekcji 3.18–3.21 i 6.18–6.20 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 oraz sekcji 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 i 14.2 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139;

b)

informacje jakościowe, o których mowa w załączniku XI, dotyczące rodzajów działalności gospodarczej, o których mowa w lit. a).

Od dnia 1 stycznia 2026 r. kluczowe wskaźniki wyników przedsiębiorstw finansowych obejmują rodzaje działalności gospodarczej określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2023/2486 oraz sekcjach 3.18–3.21 i 6.18–6.20 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 oraz sekcjach 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 i 14.2 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139.”

;

3)

w załączniku I, II, III, IV, V, VII, IX i X wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia;

4)

tekst załącznika VI zastępuje się tekstem zawartym w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia;

5)

tekst załącznika VIII zastępuje się tekstem zawartym w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).

(3)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Strategia dotycząca finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej (COM(2021) 390 final).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz.U. L 442 z 9.12.2021, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1893/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

(6)  W szczególności dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 84), dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19), dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 435 z 23.12.2020, s. 1), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19), dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG (Dz.U. L 64 z 4.3.2006, s. 37) oraz dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

(7)  Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).

(8)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejski Zielony Ład” (COM(2019) 640 final).

(9)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy (COM(2020) 98 final).

(10)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym, (COM(2018) 28 final).

(11)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Ramy polityki UE dotyczące biopochodnych, biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw sztucznych (COM(2022) 682 final).

(12)  Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10).

(13)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001/WE z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82).

(14)  Zob. w szczególności art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

(15)  Portal Eurostatu „Statistics Explained”, strona zawierająca dane zgromadzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2150/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dz.U. L 332 z 9.12.2002, s. 1).

(16)  Sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska nr 22/2018, Nierówne narażenie i nierówne skutki: podatność społeczeństwa na zanieczyszczenie powietrza, hałas i ekstremalne temperatury w Europie.

(17)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Droga do zdrowej planety dla wszystkich – Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby (COM(2021) 400 final).

(18)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności na rzecz nietoksycznego środowiska (COM(2020) 667 final).

(19)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Strategiczne podejście Unii Europejskiej do substancji farmaceutycznych w środowisku” (COM(2019) 128 final).

(20)  Światowe Forum Ekonomiczne (2020), The Global Risks Report 2020 (Sprawozdanie dotyczące zagrożeń globalnych za 2020 r.).

(21)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).

(22)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji (Dz.U. L 443 z 10.12.2021, s. 9).

(23)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) (Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, oraz określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych

Spis treści

1.

Przetwórstwo przemysłowe 11

1.1.

Produkcja, instalacja i związane z tym usługi dotyczące technologii kontroli wycieków umożliwiające ograniczenie wycieków i zapobieganie im w systemach zaopatrzenia w wodę 11

2.

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz remediacja 12

2.1.

Dostawa wody 12

2.2.

Oczyszczanie ścieków komunalnych 15

2.3.

Zrównoważone miejskie systemy odwadniania 16

3.

Zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi 18

3.1.

Rozwiązania oparte na zasobach przyrody dotyczące zapobiegania ryzyku powodzi i suszy oraz ochrony przed tym ryzykiem 18

4.

Informacja i komunikacja 21

4.1.

Dostarczanie rozwiązań IT/OT opartych na danych na potrzeby ograniczenia wycieków 21

1.    Przetwórstwo przemysłowe

1.1.   Produkcja, instalacja i związane z tym usługi dotyczące technologii kontroli wycieków umożliwiające ograniczenie wycieków i zapobieganie im w systemach zaopatrzenia w wodę

Opis działalności

Działalność gospodarcza polega na produkcji, instalacji lub świadczeniu związanych z tym usług dotyczących technologii kontroli wycieków umożliwiających ograniczenie wycieków i zapobieganie im w systemach zaopatrzenia w wodę.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności E36 i F42.99, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Działalność gospodarcza należąca do tej kategorii stanowi działalność wspomagającą zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2020/852, jeżeli spełnia techniczne kryteria kwalifikacji określone w niniejszej sekcji.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w zrównoważone wykorzystanie i ochronę zasobów wodnych i morskich

1.

Działalność polega na produkcji, instalacji lub świadczeniu usług konserwacji, naprawy lub usług fachowych dotyczących technologii kontroli wycieków w nowych lub istniejących systemach zaopatrzenia w wodę, mających na celu kontrolowanie ciśnienia w strefach opomiarowania DMA (ang. district metered area) systemu zaopatrzenia w wodę do poziomu minimalnego ciśnienia. Technologie kontroli wycieków obejmują w szczególności zawory kontroli ciśnienia, przetworniki ciśnienia, przepływomierze i urządzenia komunikacyjne oraz specjalistyczne roboty budowlane, w tym studzienki do konserwacji zaworów kontroli ciśnienia.

2.

Zidentyfikowano i uwzględniono ryzyko degradacji środowiska związane z utrzymaniem jakości wody i unikaniem deficytu wody w celu osiągnięcia dobrego stanu wody i dobrego potencjału ekologicznego, jak określono w art. 2 pkt 22 i 23 rozporządzenia (UE) 2020/852, zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE (1) i zgodnie z planem zarządzania dotyczącym wykorzystywania i ochrony wód, opracowanym zgodnie z tą dyrektywą w odniesieniu do potencjalnie narażonej jednolitej (narażonych jednolitych) części wód, w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

W przypadku gdy przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE (2) i jeżeli ocena ta obejmuje ocenę wpływu na wodę zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE, nie jest wymagana dodatkowa ocena wpływu na stan wód, pod warunkiem że zidentyfikowane ryzyka zostały uwzględnione.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Nie dotyczy

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(4)

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

W ramach tej działalności ocenia się dostępność i, w miarę możliwości, stosuje się techniki wspierające:

a)

ponowne używanie i wykorzystywanie w wytwarzanych produktach surowców wtórnych i ponownie użytych komponentów;

b)

projektowanie zapewniające wysoką trwałość, zdolność do recyklingu, łatwy demontaż i możliwość dostosowywania wytwarzanych produktów;

c)

gospodarowanie odpadami, w ramach którego w procesie produkcyjnym recykling jest traktowany priorytetowo w stosunku do utylizacji.

d)

informacje dotyczące oraz identyfikowalność substancji potencjalnie niebezpiecznych w całym cyklu życia wytwarzanych produktów.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku C do niniejszego załącznika.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

2.    Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz remediacja

2.1.   Dostawa wody

Opis działalności

Budowa, rozbudowa, eksploatacja i modernizacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o pobór naturalnych zasobów wody ze źródeł wód powierzchniowych lub podziemnych.

Działalność gospodarcza obejmuje pobór zasobów wodnych, niezbędne uzdatnianie w celu zapewnienia jakości wody zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz dystrybucję systemami rurociągów do ludności i podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze.

Działalność gospodarcza nie obejmuje nawadniania i poboru zasobów wodnych do odsalania wody morskiej lub słonawej.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności E36.00 i F42.9, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w zrównoważone wykorzystanie i ochronę zasobów wodnych i morskich

1.

W przypadku eksploatacji istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę dostarczającego konsumentom wodę o wystarczającej i zdrowej jakości oraz przyczyniającego się do efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi działalność jest zgodna z następującymi kryteriami:

a)

system zaopatrzenia w wodę jest zgodny z dyrektywą (UE) 2020/2184, decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/679 (3) oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi przyjętymi na mocy tej dyrektywy;

b)

poziom wycieków systemu jest obliczany przy użyciu metody oceny wskaźnika strat wody z infrastruktury (ILI) (4), gdzie wartość progowa jest równa lub niższa niż 2,0, albo jest obliczany przy użyciu innej odpowiedniej metody, a wartość progowa ustalana jest zgodnie z art. 4 dyrektywy (UE) 2020/2184. Obliczenia te należy stosować w odniesieniu do zasięgu określonej części sieci wodociągowej (dystrybucyjnej), tj. na poziomie strefy zaopatrzenia w wodę, strefy opomiarowania DMA (ang. district metered area) lub obszarów zarządzania ciśnieniem PMA (ang. pressure managed area);

c)

systemy zaopatrzenia w wodę obejmują opomiarowanie na poziomie konsumenta, w przypadku gdy woda jest dostarczana do określonego w umowie punktu dostawy należącego do własnego systemu dystrybucji wody pitnej konsumentów.

2.

W przypadku budowy i eksploatacji nowego systemu zaopatrzenia w wodę lub rozbudowy istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę, który dostarcza wodę na nowe obszary lub usprawnia dostarczanie wody na istniejące obszary, działalność jest zgodna z następującymi kryteriami:

a)

system zaopatrzenia w wodę jest zgodny z dyrektywą (UE) 2020/2184, w tym wymogami określonymi w art. 13 ust. 8 tej dyrektywy, w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/679 oraz w aktach delegowanych i wykonawczych przyjętych na mocy tej dyrektywy;

b)

poziom wycieków nowego lub rozbudowanego systemu jest obliczany przy użyciu metody oceny wskaźnika strat wody z infrastruktury (ILI), gdzie wartość progowa jest równa lub niższa niż 1,5, albo jest obliczany przy użyciu innej odpowiedniej metody, a wartość progowa ustalana jest zgodnie z art. 4 dyrektywy (UE) 2020/2184. Obliczenia te należy stosować w odniesieniu do zasięgu narażonej i określonej sieci wodociągowej (dystrybucyjnej), w której prowadzone są prace, tj. na poziomie strefy zaopatrzenia w wodę, strefy opomiarowania DMA (ang. district metered area) lub obszarów zarządzania ciśnieniem PMA (ang. pressure managed area);

c)

system zaopatrzenia w wodę obejmuje opomiarowanie na poziomie konsumenta, w przypadku gdy woda jest dostarczana do określonego w umowie punktu dostawy należącego do własnego systemu dystrybucji wody pitnej konsumentów.

3.

W przypadku modernizacji istniejących systemów zaopatrzenia w wodę działalność jest zgodna z następującymi kryteriami:

a)

działalność zmniejsza o co najmniej 20 % różnicę między obecnym poziomem wycieków uśrednionym dla trzech lat, obliczonym przy zastosowaniu metody oceny wskaźnika strat wody z infrastruktury (ILI) a ILI wynoszącym 1,5, albo między obecnym poziomem wycieków uśrednionym dla trzech lat, obliczonym przy użyciu innej odpowiedniej metody, a wartością progową ustaloną zgodnie z art. 4 dyrektywy (UE) 2020/2184. Obecny poziom wycieków uśredniony dla trzech lat oblicza się dla zasięgu narażonej i określonej części sieci wodociągowej (dystrybucyjnej), w której prowadzone są prace, tj. dla odnowionej sieci wodociągowej (dystrybucyjnej) w strefie opomiarowania DMA (ang. district metered area) lub na obszarze zarządzania ciśnieniem PMA (ang. pressure managed area);

b)

plan zawierający cele i ramy czasowe wdrożenia opomiarowania na poziomie konsumentów jest wydawany przez dostawcę wody i zatwierdzany przez właściwe organy.

4.

System zaopatrzenia w wodę otrzymał niezbędne pozwolenia na pobór wody. Pobór ten jest uwzględniony w rejestrze poboru wody zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE. Przeprowadzono ocenę rzeczywistego potencjału poboru w celu zapewnienia, aby dostępne zasoby wód podziemnych nie zostały przekroczone przez długoterminową średnioroczną wartość poboru lub aby jednolitej części wód powierzchniowych, z której pobierana jest woda, nie uniemożliwiono osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego, a pobór nie pogorszył stanu lub potencjału tych jednolitych części wód.

Eksploatacja systemu zaopatrzenia w wodę nie powoduje pogorszenia stanu narażonych jednolitych części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia przez jednolitą część wód dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE (5).

Informacje odnoszące się do poborów, rejestru poboru, stanu jednolitych części wód oraz presji i wpływu na nie są uwzględnione w planie gospodarowania wodami w dorzeczu lub, w przypadku działalności prowadzonych w państwach trzecich, w równoważnym planie zarządzania dotyczącym wykorzystywania i ochrony wód.

Działalność nie obejmuje budowy nowych systemów zaopatrzenia lub rozbudowy istniejących systemów zaopatrzenia, jeśli potencjalnie mają one wpływ na co najmniej jedną jednolitą część wód, która nie jest w dobrym stanie lub potencjale z przyczyn związanych z ilością.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Nie dotyczy

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(4)

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Nie dotyczy

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Nie dotyczy

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

2.2.   Oczyszczanie ścieków komunalnych

Opis działalności

Budowa, rozbudowa, odnawianie, eksploatacja i modernizacja infrastruktury kanalizacji komunalnej, w tym oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, struktur gospodarowania wodami opadowymi, połączeń z infrastrukturą kanalizacyjną, zdecentralizowanych instalacji oczyszczania ścieków, w tym systemów indywidualnych i innych odpowiednich systemów, oraz wylotów kanalizacyjnych dla oczyszczonych ścieków. Działalność może obejmować innowacyjne i zaawansowane oczyszczanie, w tym usuwanie mikrozanieczyszczeń.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności E37.00 i F42.9, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w zrównoważone wykorzystanie i ochronę zasobów wodnych i morskich

1.

System oczyszczania ścieków nie powoduje pogorszenia dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego jakichkolwiek narażonych jednolitych części wód i znacząco przyczynia się do osiągnięcia dobrego stanu i dobrego potencjału narażonych jednolitych części wód, zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE (6).

Informacje odnoszące się do stanu jednolitych części wód, działalności potencjalnie wywierających wpływ na stan wód oraz środków wprowadzanych w celu uniknięcia lub zminimalizowania tego wpływu są uwzględnione w planie gospodarowania wodami w dorzeczu lub, w przypadku działalności prowadzonych w państwach trzecich, w równoważnym planie zarządzania dotyczącym wykorzystywania i ochrony wód. System oczyszczania ścieków spełnia wymogi dotyczące zrzutów określone przez właściwe władze lokalne. W stosownych przypadkach system oczyszczania ścieków wnosi również wkład w osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu środowiska wód morskich zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE.

2.

System oczyszczania ścieków obejmuje system odprowadzania i oczyszczania wtórnego. System oczyszczania ścieków jest zgodny z odpowiednimi, wymogami dotyczącymi wielkości zrzutów z oczyszczalni ścieków komunalnych określonymi w dyrektywie 91/271/EWG, w szczególności w art. 3–8 i art. 13 tej dyrektywy oraz w załączniku I do tej dyrektywy.

3.

W przypadku gdy oczyszczalnia ścieków ma przepustowość 100 000 równoważnej liczby mieszkańców (RLM) (7) lub większą, lub dzienny napływ ładunku pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) przekraczającego 6 000  kg, do stabilizacji osadu stosuje się oczyszczanie osadu, np. fermentację beztlenową lub technologię o takim samym lub niższym zapotrzebowaniu na energię netto (biorąc pod uwagę zarówno produkcję, jak i zużycie energii).

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Przeprowadzono ocenę bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych ze scentralizowanego systemu kanalizacyjnego, w tym odprowadzania (sieć kanalizacyjna) i oczyszczania ścieków. Wyniki ujawnia się inwestorom i klientom na żądanie (8).

W przypadku fermentacji beztlenowej osadów ściekowych istnieje plan monitorowania wycieków metanu w instalacji.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(4)

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Nie dotyczy

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Zrzuty do wód, do których odprowadzane są ścieki, spełniają wymogi określone w dyrektywie 91/271/EWG lub są zgodne z przepisami krajowymi określającymi maksymalne dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń z takich zrzutów.

Wdrożono środki w celu uniknięcia i złagodzenia szkodliwych wód opadowych z systemu odprowadzania ścieków, które mogą obejmować rozwiązania oparte na zasobach przyrody, oddzielne systemy zbierania wód opadowych, zbiorniki retencyjne i oczyszczanie pierwszego przepływu.

Osady ściekowe są wykorzystywane zgodnie z dyrektywą Rady 86/278/EWG (9) lub zgodnie z wymogami prawa krajowego odnoszącymi się do rozprowadzenia osadów na powierzchni gleby lub każdej innej formy zastosowania osadów na powierzchni i wewnątrz gleby.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

2.3.   Zrównoważone miejskie systemy odwadniania

Opis działalności

Budowa, rozbudowa, eksploatacja i modernizacja miejskich systemów odwadniania, które łagodzą zagrożenie zanieczyszczeniem i zagrożenie powodziowe spowodowane zrzutami spływów komunalnych oraz poprawiają jakość i ilość wody miejskiej poprzez wykorzystanie naturalnych procesów, takich jak infiltracja i retencja.

Działalność obejmuje zrównoważone miejskie systemy odwadniania sprzyjające infiltracji, parowaniu i innym sposobom oczyszczania wód opadowych (w tym beczki na wodę, układ terenu i zarządzanie nim, nawierzchnie przepuszczalne, dreny filtracyjne, mokradła, pasy filtracyjne, stawy, tereny podmokłe, studnie chłonne, rowy odwadniające i zlewiska, dachy zielone, obszary bioretencji i urządzenia do wstępnego oczyszczania wód opadowych, w tym filtry piaskowe lub urządzenia do usuwania mułu (10)) oraz inne innowacyjne systemy.

Działalność nie obejmuje rozwiązań opartych na zasobach przyrody dotyczących zapobiegania ryzyku powodzi i suszy oraz ochrony przed tym ryzykiem poza środowiskiem miejskim (zob. sekcja 3.1 niniejszego załącznika).

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności E36.00, E37.00 i F42.9, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w zrównoważone wykorzystanie i ochronę zasobów wodnych i morskich

Działalność prowadzi do zatrzymywania wody deszczowej na określonym obszarze lub do poprawy jakości wody poprzez spełnienie następujących kryteriów:

a)

budowa i eksploatacja zrównoważonego miejskiego systemu odwadniania jest zintegrowana z miejskim systemem odwadniania i oczyszczania ścieków, co wykazano za pomocą planu zarządzania ryzykiem powodziowym lub innych odpowiednich narzędzi miejskiego planowania przestrzennego. Działalność wnosi istotny wkład w osiąganie dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych i wód podziemnych lub w zapobieganie pogorszeniu się dotychczas dobrego stanu i dobrego potencjału jednolitych części wód i jest prowadzona z myślą o zapewnieniu zgodności z dyrektywą 2000/60/WE (11) i dyrektywą 2008/56/WE;

b)

przekazywane są informacje na temat odsetka określonego obszaru, takiego jak obszar mieszkalny lub handlowy, który nie jest bezpośrednio odwadniany z wody deszczowej, lecz jest ona zatrzymywana na terenie obszaru;

c)

projekt zrównoważonego miejskiego systemu odwadniania pozwala osiągnąć co najmniej jeden z następujących skutków:

(i)

określony odsetek wody deszczowej w zlewni systemu odwadniania jest zatrzymywany i stopniowo zrzucany do odbiorników wodnych;

(ii)

określony odsetek zanieczyszczeń, w tym ropy naftowej, metali ciężkich, niebezpiecznych chemikaliów i mikrodrobin plastiku, jest usuwany ze spływów komunalnych przed ich zrzutem do odbiorników wodnych;

(iii)

szczytowy przepływ spływów, o okresie powrotu zgodnym z wymogami określonymi w planach zarządzania ryzykiem powodziowym lub innymi obowiązującymi przepisami lokalnymi, jest zmniejszony o określony odsetek.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Nie dotyczy

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(4)

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Nie dotyczy

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

W zależności od pochodzenia odbieranej wody i poszczególnego ładunku zanieczyszczeń, takiego jak woda deszczowa, spływy wody opadowej z dachów, spływy wody opadowej z dróg lub wody burzowe, zrównoważone miejskie systemy odwadniania oczyszczają te wody przed ich zrzutem lub infiltracją do innych elementów środowiska.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

Wprowadzaniu inwazyjnych gatunków obcych zapobiega się lub zarządza się ich rozprzestrzenianiem zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (12).

3.    Zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi

3.1.   Rozwiązania oparte na zasobach przyrody dotyczące zapobiegania ryzyku powodzi i suszy oraz ochrony przed tym ryzykiem

Opis działalności

Planowanie, budowa, rozbudowa i eksploatacja zakrojonych na szeroką skalę, opartych na zasobach przyrody środków zarządzania w przypadku powodzi lub suszy oraz środków odbudowy przybrzeżnych, przejściowych lub śródlądowych ekosystemów wodnych wnoszących wkład w zapobieganie powodziom lub suszom oraz ochronę przed nimi, a także zwiększających naturalną retencję wody, bioróżnorodność i jakość wody.

Te zakrojone na szeroką skalę, oparte na zasobach przyrody środki zarządzania w przypadku powodzi lub susz są stosowane na obszarach podmiejskich, wiejskich i przybrzeżnych i są koordynowane w skali dorzecza, w skali regionalnej lub lokalnej, np. gminnej.

Ta działalność gospodarcza obejmuje:

a)

środki dotyczące rzek lub jezior, w tym:

(i)

rozwój roślinności nadbrzeżnej lub zalewowej lub odbudowa obszaru retencyjnego, w tym ponowne połączenie rzeki lub jeziora z jej lub jego obszarem retencyjnym lub poprawa łączności poza kanałem/poprzecznej w celu przywrócenia zdolności retencyjnej obszaru retencyjnego i funkcji jego ekosystemu;

(ii)

odtworzenie meandrujących biegów rzeki poprzez stworzenie nowego meandrującego biegu lub ponowne połączenie odciętych meandrów lub ponowne połączenie jeziora lub grupy jezior z rzeką;

(iii)

odbudowę podłużnej i poprzecznej łączności rzeki (w tym starorzecza) poprzez usunięcie dawnych barier, w tym tam i jazów lub małych barier położonych w poprzek lub wzdłuż rzeki;

(iv)

zastąpienie sztucznej ochrony brzegu rzeki lub brzegu jeziora rozwiązaniami opartymi na zasobach przyrody mającymi na celu stabilizację brzegu lub dna jako środkami służącymi odbudowie rzeki lub jeziora;

(v)

środki służące poprawie zróżnicowania głębokości i szerokości rzek lub jezior w celu zwiększenia różnorodności siedlisk;

b)

środki dotyczące terenów podmokłych, w tym:

(i)

zakładanie rowów w celu ponownego nawadniania, usuwanie instalacji odwadniania, zastępowanie instalacjami kontrolującymi zrzuty lub cofanie wałów, aby umożliwić zalewanie;

(ii)

wdrażanie sztucznych terenów podmokłych do retencji i oczyszczania wody zarówno na lądzie, jak i wzdłuż nieporośniętych roślinnością jednolitych części wód, w kontekście wiejskim i miejskim;

(iii)

poldery przeciwpowodziowe i stawy retencyjne;

c)

środki przybrzeżne, w tym:

(i)

ochronę lub odbudowę przybrzeżnych terenów podmokłych, w tym lasów namorzynowych lub skupisk trawy morskiej, które działają jako naturalna bariera;

(ii)

środki obejmujące zmiany morfologiczne i usuwanie barier w celu zminimalizowania konieczności sztucznego odnawiania plaż i poprawy warunków ekosystemów przybrzeżnych, uzasadnione na podstawie badania bilansu osadów;

(iii)

wzmacnianie i odbudowę wydm, w tym sadzenie roślinności wydmowej;

(iv)

ochronę lub odbudowę raf przybrzeżnych;

(v)

odnawianie plaż w strefie przybrzeżnej;

d)

środki zarządzania w całym dorzeczu, w tym:

(i)

środki gospodarowania gruntami, w tym zalesianie obszarów zlewni zbiorników, obszarów ochrony źródeł oraz dopływów dorzecza ogółem;

(ii)

przywrócenie naturalnej infiltracji w celu zasilania wód podziemnych poprzez wspieranie lub zwiększanie zdolności retencyjnych gleby i infiltracji;

(iii)

kontrolowane zasilanie warstwy wodonośnej (13).

Działalność nie obejmuje zakrojonych na niewielką skalę rozwiązań opartych na zasobach przyrody mających na celu ograniczenie powodzi i suszy, w tym zielonych i niebieskich rozwiązań stosowanych w otoczeniu miejskim, takich jak zielone dachy, mokradła, przepuszczalne powierzchnie i zbiorniki infiltracyjne do celów gospodarowania wodą opadową w miastach ani zrównoważonych miejskich systemów odwadniania (zob. sekcja 2.3 niniejszego załącznika).

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z kodem NACE F42.91, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w zrównoważone wykorzystanie i ochronę zasobów wodnych i morskich

1.

Działalność jest wymiernym i określonym w czasie środkiem służącym osiągnięciu celów zmniejszenia ryzyka powodziowego zgodnie z planem zarządzania ryzykiem powodziowym skoordynowanym w skali dorzecza i opracowanym na mocy dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (14). Jeżeli chodzi o zmniejszenie ryzyka suszy, działalność jest wymiernym i określonym w czasie środkiem służącym osiągnięciu celów dyrektywy 2000/60/WE zgodnie z planem gospodarowania wodami w dorzeczu lub planem zarządzania ryzykiem suszy, który jest częścią planu gospodarowania wodami w dorzeczu.

W przypadku działalności prowadzonych w państwach trzecich działalność jest określona w planie zarządzania dotyczącym wykorzystywania i ochrony wód w skali dorzecza albo w planie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną wzdłuż nabrzeża jako środek zmniejszający ryzyko powodziowe lub środek zmniejszający ryzyko suszy. Plany te służą realizacji celów zarządzania ryzykiem powodzi i suszy w celu ograniczenia szkodliwych skutków, w stosownych przypadkach, dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej.

2.

Zidentyfikowano i uwzględniono ryzyko degradacji środowiska związane z utrzymaniem jakości wody i unikaniem deficytu wody oraz zapobieganiem pogorszeniu stanu narażonych jednolitych części wód w celu osiągnięcia dobrego stanu wody i dobrego potencjału ekologicznego, jak określono w art. 2 pkt 22 i 23 rozporządzenia (UE) 2020/852, zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE, oraz zgodnie z planem zarządzania dorzeczem, opracowanym na jej podstawie dla potencjalnie narażonej jednolitej (narażonych jednolitych) części wód, w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Zidentyfikowano i uwzględniono zagrożenia degradacją środowiska związane z zachowaniem środowiska morskiego w celu osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska zdefiniowanego w art. 3 pkt 5 dyrektywy 2008/56/WE.

3.

Działalność obejmuje działania związane z odbudową lub ochroną zasobów przyrodniczych, które wykazują konkretne dodatkowe korzyści dla ekosystemu i wnoszą wkład w osiągnięcie dobrego stanu lub potencjału wód zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE, dobrego stanu środowiska zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE oraz celów w zakresie odbudowy i ochrony zasobów przyrodniczych określonych w komunikacie Komisji z dnia 20 maja 2020 r. pt. „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030” (15). Działalność przewiduje wyraźne i wiążące cele w zakresie odbudowy lub ochrony zasobów przyrodniczych w jasno określonych ramach czasowych oraz opisuje środki służące osiągnięciu tych celów. Lokalne zainteresowane strony od samego początku są zaangażowane w fazę planowania i opracowywania. Działalność opiera się na zasadach przedstawionych w „IUCN Global Standard for nature-based solutions” [„Światowa norma Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody dotycząca rozwiązań opartych na zasobach przyrody”].

W przypadku działalności prowadzonych w państwach trzecich działalność uwzględnia krajowe strategie i plany działania na rzecz bioróżnorodności na potrzeby ustanowienia celów w zakresie ochrony i odbudowy zasobów przyrodniczych oraz opisu środków służących osiągnięciu tych celów.

4.

Wprowadzono program monitorowania, aby ocenić skuteczność systemu rozwiązań opartych na zasobach przyrody w poprawie stanu narażonej jednolitej części wód, osiągnięciu celów w zakresie ochrony i odbudowy oraz w dostosowaniu się do zmieniających się warunków klimatycznych. Program jest poddawany przeglądowi zgodnie z okresowym podejściem przyjętym w planach zarządzania dorzeczem (w tym, w stosownych przypadkach, w planach zarządzania ryzykiem suszy) i planach zarządzania ryzykiem powodziowym.

W przypadku działalności prowadzonych w państwach trzecich program jest poddawany przeglądowi co najmniej raz na okres programowania, a w każdym razie co 10 lat. Program jest zgodny z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, wyraźnie określającymi zakres odpowiedzialności prawnej i zobowiązań, i dostosowany do tych przepisów. Program aktywnie angażuje społeczności lokalne i inne zainteresowane strony, których dotyczy.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Działalność nie obejmuje degradacji terenów ani środowiska morskiego zasobnych w pierwiastek węgla (16).

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(4)

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Podmioty ograniczają wytwarzanie odpadów w procesach związanych z budową i rozbiórką oraz uwzględniają najlepsze dostępne techniki. Co najmniej 70 % (masy) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki (wyłączając naturalnie występujące materiały, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy jest gotowe do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału, takich jak operacje wypełniania wykopów z wykorzystaniem odpadów zastępujących inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki (17). Podmioty stosują selektywną rozbiórkę w celu umożliwienia usunięcia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postępowania z nimi oraz ułatwienia ponownego użycia i wysokiej jakości recyklingu.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Ogranicza się do minimum stosowanie pestycydów i preferuje się alternatywne podejścia lub techniki, które mogą obejmować niechemiczne alternatywy dla pestycydów, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE (18), z wyjątkiem przypadków, w których stosowanie pestycydów jest konieczne do celów kontroli ognisk agrofagów i chorób. W ramach tej działalności minimalizuje się stosowanie nawozów i nie stosuje się obornika.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

Ponadto należy zapewnić, co następuje:

a)

w Unii, w odniesieniu do obszarów Natura 2000: działalność nie ma znaczących skutków dla obszarów Natura 2000 z punktu widzenia założeń ich ochrony na podstawie odpowiedniej oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG (19);

b)

w Unii, w odniesieniu do dowolnego obszaru: działalność nie jest szkodliwa dla odtworzenia lub utrzymania populacji gatunków chronionych na podstawie dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE (20) we właściwym stanie ochrony. Działalność nie jest również szkodliwa dla odtworzenia lub utrzymania danych typów siedlisk chronionych na podstawie dyrektywy 92/43/EWG we właściwym stanie ochrony.

c)

w UE zapobiega się wprowadzaniu inwazyjnych gatunków obcych lub zarządza się ich rozprzestrzenianiem zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1143/2014;

d)

poza UE działalność jest prowadzona zgodnie z mającym zastosowaniem prawem dotyczącym ochrony siedlisk, gatunków oraz zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi.

4.    Informacja i komunikacja

4.1.   Dostarczanie rozwiązań IT/OT opartych na danych na potrzeby ograniczenia wycieków

Opis działalności

Działalność polega na produkowaniu, opracowywaniu, instalowaniu, wdrażaniu, konserwowaniu lub naprawianiu rozwiązań informatycznych (IT) lub operacyjnych (OT) opartych na danych (21), lub świadczeniu powiązanych z nimi fachowych usług, w tym doradztwa technicznego w zakresie projektowania lub monitorowania, w celu kontrolowania wycieków w systemach zaopatrzenia w wodę, zarządzania nimi oraz ich ograniczania i minimalizowania.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności E36, F42.99 i J62, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Działalność gospodarcza należąca do tej kategorii stanowi działalność wspomagającą zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2020/852, jeżeli spełnia techniczne kryteria kwalifikacji określone w niniejszej sekcji.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w zrównoważone wykorzystanie i ochronę zasobów wodnych i morskich

1.

Działalność gospodarcza polega na produkowaniu, opracowywaniu, instalowaniu, wdrażaniu, konserwowaniu, naprawianiu lub świadczeniu fachowych usług, w tym doradztwa technicznego w zakresie projektowania lub monitorowania, w odniesieniu do co najmniej jednego z następujących rozwiązań IT/OT opartych na danych w celu kontrolowania wycieków w nowych lub istniejących systemach zaopatrzenia w wodę, zarządzania nimi oraz ich ograniczania i minimalizowania:

a)

systemów monitorowania, w tym całościowych pakietów/narzędzi IT/OT, lub dodatków/rozszerzeń do takich narzędzi, które zapewniają identyfikowanie, śledzenie i lokalizację wycieków wody;

b)

rozwiązań IT/OT lub dodatków/rozszerzeń do takich narzędzi, które zapewniają kontrolowanie wycieków wody, zarządzanie nimi i ich minimalizowanie;

c)

rozwiązań IT/OT lub dodatków/rozszerzeń do takich narzędzi, które zapewniają interoperacyjność systemów w strefach opomiarowania, w przypadku gdy instalowane są nowe systemy monitorowania lub rozwiązania IT/OT.

2.

Zidentyfikowano i uwzględniono ryzyko degradacji środowiska związane z utrzymaniem jakości wody i unikaniem deficytu wody w celu osiągnięcia dobrego stanu wody i dobrego potencjału ekologicznego, jak określono w art. 2 pkt 22 i 23 rozporządzenia (UE) 2020/852, zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE (22) oraz zgodnie z planie zarządzania dotyczącym wykorzystywania i ochrony wód, opracowanym na jej podstawie dla potencjalnie narażonej jednolitej (narażonych jednolitych) części wód, w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Nie dotyczy

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(4)

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Wdrożono środki na potrzeby gospodarowania odpadami i recyklingu odpadów po zakończeniu eksploatacji, w tym poprzez ustalenia umowne dotyczące likwidacji dokonane z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie recyklingu oraz odzwierciedlenie w prognozach finansowych lub oficjalnej dokumentacji projektowej. Środki te zapewniają, że części składowe i materiały są segregowane i przetwarzane w celu maksymalizacji recyklingu i ponownego użycia zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, zasadami unijnego rozporządzenia w sprawie odpadów i mającymi zastosowanie regulacjami, w szczególności poprzez ponowne użycie i recyklingu akumulatorów i urządzeń elektronicznych oraz zawartych w nich surowców krytycznych. Środki te obejmują również kontrole materiałów niebezpiecznych i gospodarowanie nimi.

Przygotowanie do ponownego użycia, odzysku lub recyklingu, lub właściwe przetwarzanie, w tym usunięcie wszelkich płynów oraz selektywne przetwarzanie, jest dokonywane zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE (23).

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Wykorzystywany sprzęt spełnia wymagania określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (24) w odniesieniu do serwerów i produktów do przechowywania danych.

Wykorzystywany sprzęt nie zawiera substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (25), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają wartości maksymalnych wymienionych w tym załączniku.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Nie dotyczy


(1)  W przypadku działalności prowadzonych w państwach trzecich, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym lub normami międzynarodowymi, które realizują równoważne cele dobrego stanu wód i dobrego potencjału ekologicznego, poprzez równoważne przepisy proceduralne i materialne, tj. planem zarządzania dotyczącym wykorzystywania i ochrony wód opracowanym w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, który zapewnia, że 1) ocenia się wpływ działań na określony stan lub potencjał ekologiczny potencjalnie narażonej jednolitej (narażonych jednolitych) części wód, 2) unika się pogorszenia lub uniemożliwienia dobrego statusu/potencjału ekologicznego.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/679 z dnia 19 stycznia 2022 r. ustanawiająca listę obserwacyjną substancji i związków wzbudzających zainteresowanie w odniesieniu do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 (Dz.U. L 124 z 27.4.2022, s. 41).

(4)  Wskaźnik strat wody z infrastruktury (ILI) oblicza się następująco: roczne bieżące straty rzeczywiste (CARL)/roczne rzeczywiste niemożliwe do uniknięcia straty (UARL). Roczne bieżące straty rzeczywiste (CARL) to ilość wody faktycznie utraconej z sieci dystrybucji (tj. wody, która nie została dostarczona do użytkownika końcowego). Wskaźnik rocznych rzeczywistych niemożliwych do uniknięcia strat (UARL) uwzględnia fakt, że w sieci dystrybucji wody zawsze będą występować pewne straty. UARL oblicza się w oparciu o takie czynniki jak długość sieci, liczba przyłączeń i ciśnienie, pod którym działa sieć.

(5)  W przypadku działalności prowadzonych w państwach trzecich, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym lub normami międzynarodowymi, które realizują równoważne cele dobrego stanu wód i dobrego potencjału ekologicznego, poprzez równoważne przepisy proceduralne i materialne, tj. planem zarządzania dotyczącym wykorzystywania i ochrony wód opracowanym w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, który zapewnia, że 1) ocenia się wpływ działań na określony stan lub potencjał ekologiczny potencjalnie narażonej jednolitej (narażonych jednolitych) części wód, 2) unika się pogorszenia lub uniemożliwienia dobrego statusu/potencjału ekologicznego.

(6)  W przypadku działalności prowadzonych w państwach trzecich, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym lub normami międzynarodowymi, które realizują równoważne cele dobrego stanu wód i dobrego potencjału ekologicznego, poprzez równoważne przepisy proceduralne i materialne, tj. planem zarządzania dotyczącym wykorzystywania i ochrony wód opracowanym w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, który zapewnia, że 1) ocenia się wpływ działań na określony stan lub potencjał ekologiczny potencjalnie narażonej jednolitej (narażonych jednolitych) części wód, 2) unika się pogorszenia lub uniemożliwienia dobrego statusu/potencjału ekologicznego.

(7)  Równoważna liczba mieszkańców (RLM) oznacza ładunek organiczny ulegający biodegradacji, wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT5), w ilości 60 g tlenu na dzień.

(8)  Na przykład zgodnie z wytycznymi IPCC w sprawie krajowych wykazów emisji gazów cieplarnianych dotyczących oczyszczania ścieków, wersja z dnia 27.6.2023, dostępne na stronie https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf.

(9)  Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz.U. L 181 z 4.7.1986, s. 6).

(10)  Zdefiniowane w dokumencie zamieszczonym w bazie publikacji JRC – „Best Environmental Management Practice for the Public Administration Sector” [„Najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego w sektorze administracji publicznej”] (europa.eu).

(11)  W przypadku działalności prowadzonych w państwach trzecich, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym lub normami międzynarodowymi, które realizują równoważne cele dobrego stanu wód i dobrego potencjału ekologicznego, poprzez równoważne przepisy proceduralne i materialne, tj. planem zarządzania dotyczącym wykorzystywania i ochrony wód opracowanym w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, który zapewnia, że 1) ocenia się wpływ działań na określony stan lub potencjał ekologiczny potencjalnie narażonej jednolitej (narażonych jednolitych) części wód, 2) unika się pogorszenia lub uniemożliwienia dobrego statusu/potencjału ekologicznego.

(12)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35).

(13)  Kontrolowane zasilanie warstwy wodonośnej oznacza „proces celowego zwiększania zasilania warstwy wodonośnej wodą z innego miejsca w celu późniejszego odzyskania bądź uzyskania korzyści dla środowiska”.

(14)  Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 27).

(15)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia (COM(2020) 380 final).

(16)  Tereny zasobne w pierwiastek węgla oznaczają tereny podmokłe, w tym torfowiska, oraz obszary stale zalesione w rozumieniu art. 29 ust. 4 lit. a), b) i c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82).

(17)  Protokół UE dotyczący gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki, wrzesień 2016: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/.

(18)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71).

(19)  Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

(20)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

(21)   „Rozwiązania IT/OT oparte na danych” obejmują produkty, które można podłączyć do internetu, czujniki, oprogramowanie analityczne i inne, a także technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) służące do przekazywania, przechowywania i wyświetlania danych oraz zarządzania systemami.

(22)  W przypadku działalności prowadzonych w państwach trzecich, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym lub normami międzynarodowymi, które realizują równoważne cele dobrego stanu wód i dobrego potencjału ekologicznego, poprzez równoważne przepisy proceduralne i materialne, tj. planem zarządzania dotyczącym wykorzystywania i ochrony wód opracowanym w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, który zapewnia, że 1) ocenia się wpływ działań na określony stan lub potencjał ekologiczny potencjalnie narażonej jednolitej (narażonych jednolitych) części wód, 2) unika się pogorszenia lub uniemożliwienia dobrego statusu/potencjału ekologicznego.

(23)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38).

(24)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).

(25)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88).


Dodatek A

Ogólne kryteria dotyczące niewyrządzania poważnych szkód względem adaptacji do zmian klimatu

I.   Kryteria

Ryzyka fizyczne związane z klimatem kluczowe dla danej działalności wyodrębniono spośród ryzyk wymienionych w tabeli w sekcji II niniejszego dodatku w wyniku przeprowadzenia szczegółowej oceny ryzyka związanego z klimatem i narażenia na to ryzyko w następujących etapach:

a)

kontrola aktywności w celu określenia, jakie ryzyka fizyczne związane z klimatem z wykazu w sekcji II niniejszego dodatku mogą mieć wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie jej oczekiwanego cyklu życia;

b)

w przypadku gdy ocenia się, że działalność jest narażona na co najmniej jedno ryzyko fizyczne związane z klimatem wymienione w sekcji II niniejszego dodatku – analiza ryzyka związanego z klimatem i narażenia na to ryzyko w celu oceny, jak istotne jest to ryzyko dla danej działalności gospodarczej;

c)

ocena rozwiązań w zakresie adaptacji do zmiany klimatu, które mogą zmniejszyć stwierdzone ryzyka fizyczne związane z klimatem.

Ocena zagrożenia klimatycznego i narażenia jest proporcjonalna do skali działalności i oczekiwanego okresu jej prowadzenia:

a)

w przypadku działalności, która ma trwać mniej niż 10 lat, ocenę przeprowadza się z zastosowaniem przynajmniej projekcji klimatu w najmniejszej odpowiedniej skali;

b)

w przypadku wszystkich pozostałych rodzajów działalności ocenę przeprowadza się, stosując najbardziej wysokorozdzielcze, najnowocześniejsze projekcje klimatu z uwzględnieniem szeregu przyszłych scenariuszy (1) zgodnych z oczekiwanym czasem prowadzenia danej działalności, w tym przynajmniej scenariusze obejmujące projekcje klimatu w okresie 10–30 lat w przypadku dużych inwestycji.

Projekcje klimatu i ocena wpływu opierają się na najlepszych praktykach i dostępnych wytycznych oraz uwzględniają najnowocześniejszą wiedzę naukową w zakresie analizy narażenia i zagrożenia oraz powiązane metody zgodnie z najnowszymi sprawozdaniami Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (2), recenzowanymi publikacjami naukowymi oraz modelami typu open source (3) lub modelami płatnymi.

W odniesieniu do istniejącej działalności i nowej działalności z wykorzystaniem istniejących aktywów rzeczowych podmiot gospodarczy wdraża rozwiązania fizyczne i niefizyczne („rozwiązania w zakresie adaptacji”) w okresie do pięciu lat, które to rozwiązania zmniejszają najważniejsze zidentyfikowane ryzyka fizyczne związane z klimatem, które są istotne dla tej działalności. Następnie sporządzany jest plan w zakresie adaptacji w celu wdrożenia tych rozwiązań.

W odniesieniu do istniejącej działalności i nowej działalności z wykorzystaniem nowych aktywów rzeczowych podmiot gospodarczy integruje rozwiązania w zakresie adaptacji, które zmniejszają najważniejsze zidentyfikowane ryzyka fizyczne związane z klimatem, istotne dla tej działalności w momencie projektowania i budowy, i wdraża te rozwiązania przed rozpoczęciem działalności.

Wdrożone rozwiązania w zakresie adaptacji nie mają negatywnego wpływu na działania w zakresie adaptacji (ani na poziom odporności na ryzyka fizyczne związane z klimatem) innych ludzi, przyrody, dziedzictwa kulturowego, dóbr i innych rodzajów działalności gospodarczej; są spójne z lokalnymi, sektorowymi, regionalnymi lub krajowymi strategiami i planami w zakresie adaptacji; uwzględniają wykorzystanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody (4) lub w miarę możliwości polegają na niebieskiej lub zielonej infrastrukturze (5).

II.   Klasyfikacja zagrożeń związanych z klimatem (6)

 

Związane z temperaturą

Związane z wiatrem

Związane z wodą

Związane z ziemią

Stałe

Zmiany temperatury (powietrze, woda słodka, woda morska)

Zmiany cyrkulacji wiatru

Zmiany wzorców i rodzajów opadów (deszcz, grad, śnieg/lód)

Erozja obszarów przybrzeżnych

Stres termiczny

 

Zmienność opadów lub zmienność hydrologiczna

Degradacja gleby

Zmienność temperatury

 

Zakwaszanie oceanów

Erozja gleby

Topnienie wiecznej zmarzliny

 

Intruzja wód morskich

Soliflukcja

 

 

Podnoszący się poziom mórz

 

 

 

Deficyt wody

 

Ostre

Fala upałów

Cyklon, huragan, tajfun

Susza

Lawina

Fala chłodu/mróz

Burza (w tym śnieżyce, burze pyłowe i piaskowe)

Silne opady (deszcz, grad, śnieg/lód)

Osuwisko

Pożar samoistny

Tornado

Powódź (przybrzeżna, rzeczna, opadowa, od wód podziemnych)

Osunięcie się ziemi

 

 

Wezbranie jeziora lodowcowego

 


(1)  Przyszłe scenariusze muszą obejmować następujące scenariusze RCP Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu: RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 i RCP8.5.

(2)  Sprawozdania z oceny dotyczące zmian klimatu: wpływ, adaptacja i narażenie (Assessments Reports on Climate Change: Impact, Adaptation and Vulnerability), publikowane okresowo przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), organ ONZ ds. oceny wyników badań naukowych związanych ze zmianą klimatu, https://www.ipcc.ch/reports/.

(3)  Takimi jak usługi programu Copernicus zarządzane przez Komisję Europejską.

(4)  Rozwiązania oparte na zasobach przyrody definiuje się w następujący sposób: „rozwiązania, które powstały z inspiracji przyrodą lub są przez nią wspomagane, a ponadto są opłacalne i zapewniają jednocześnie korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne oraz pomagają w zwiększaniu odporności. Takie rozwiązania za pomocą systematycznych, dostosowanych do lokalnych warunków i efektywnie wykorzystujących zasoby działań wprowadzają do miasta oraz krajobrazu lądowego i morskiego coraz bardziej zróżnicowane, naturalne i wykorzystujące przyrodę elementy i procesy”. W związku z tym rozwiązania oparte na zasobach przyrody wpływają korzystnie na bioróżnorodność i wspierają świadczenie szeregu usług ekosystemowych. (wersja z dnia 27.6.2023: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs).

(5)  Zob. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zielona infrastruktura – zwiększanie kapitału naturalnego Europy (COM(2013) 249 final).

(6)  Wykaz zagrożeń związanych z klimatem w niniejszej tabeli jest niewyczerpujący i stanowi jedynie orientacyjny wykaz najpowszechniejszych zagrożeń, które należy uwzględnić jako minimum w ocenie zagrożenia klimatycznego i narażenia.


Dodatek C

Ogólne kryteria dotyczące niewyrządzania poważnych szkód względem zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli w odniesieniu do stosowania i obecności chemikaliów

Działalność ta nie prowadzi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania:

a)

substancji, w postaci samoistnej lub w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załącznikach I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (1) (UE)2019/1021, z wyjątkiem substancji obecnych jako niezamierzone śladowe zanieczyszczenia;

b)

rtęci i związków rtęci, ich mieszanin i produktów z dodatkiem rtęci zgodnie z definicją określoną w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 (2);

c)

substancji, w postaci samoistnej lub w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załącznikach I lub II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (3) (WE)1005/2009;

d)

substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE, z wyjątkiem substancji, w których zapewniono pełne przestrzeganie art. 4 ust. 1 tej dyrektywy;

e)

substancji, w postaci samoistnej lub w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (4), z wyjątkiem przypadków, gdy w pełni spełnione są warunki określone w tym załączniku;

f)

substancji, w postaci samoistnej lub w mieszaninach lub w wyrobach, w stężeniu przekraczającym 0,1 % masy (m/m), spełniających kryteria określone w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz zidentyfikowanych zgodnie z art. 59 ust. 1 tego rozporządzenia przez okres co najmniej 18 miesięcy, z wyjątkiem przypadków, w których podmiot oceni i udokumentuje, że na rynku nie są dostępne żadne inne odpowiednie substancje lub technologie alternatywne oraz że są one stosowane w warunkach kontrolowanych (5).

Ponadto działalność nie prowadzi do wytwarzania, obecności w produkcie lub wyniku końcowym lub do wprowadzania do obrotu innych substancji, zarówno w postaci samoistnej, jak i w mieszaninach lub w wyrobach, w stężeniu przekraczającym 0,1 % masy (m/m), które spełniają kryteria rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w jednej z klas lub kategorii zagrożenia wymienionych w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, z wyjątkiem przypadków, w których podmiot oceni i udokumentuje, że na rynku nie są dostępne żadne inne odpowiednie substancje lub technologie alternatywne oraz że są one stosowane w warunkach kontrolowanych (6).


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 45).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz.U. L 137 z 24.5.2017, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(5)  Po opublikowaniu zasad horyzontalnych dotyczących nieodzownych zastosowań substancji chemicznych Komisja dokona przeglądu wyjątków od zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji, o których mowa w lit. f).

(6)  Po opublikowaniu zasad horyzontalnych dotyczących nieodzownych zastosowań substancji chemicznych Komisja dokona przeglądu wyjątków od zakazu produkcji, obecności w produkcie lub wyniku końcowym lub wprowadzania do obrotu substancji, o których mowa niniejszym akapicie.


Dodatek D

Ogólne kryteria dotyczące niewyrządzania poważnych szkód względem ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów

Przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ) lub kwalifikację (1) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE (2).

W przypadku gdy przeprowadzono OOŚ, wdraża się wymagane środki łagodzące i kompensacyjne do celów ochrony środowiska.

W odniesieniu do terenów/działań zlokalizowanych na obszarach wrażliwych pod względem bioróżnorodności lub w ich pobliżu (w tym sieci obszarów chronionych Natura 2000, obiektów światowego dziedzictwa Unesco i obszarów o zasadniczym znaczeniu dla bioróżnorodności, a także innych obszarów chronionych) w stosownych przypadkach przeprowadzono odpowiednią ocenę (3), a na podstawie wniosków z tej oceny wprowadzono konieczne środki łagodzące (4).


(1)  Procedura, w ramach której właściwy organ określa, czy projekty wymienione w załączniku II do dyrektywy 2011/92/UE mają zostać poddane ocenie oddziaływania na środowisko (o której mowa w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy).

(2)  W przypadku działalności prowadzonych w państwach trzecich, zgodnie z mającym zastosowanie równoważnym prawem krajowym lub normami międzynarodowymi, które nakładają wymóg przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) lub kwalifikacji, np. Norma w zakresie pomiaru wyników MKF nr 1: ocena ryzyka środowiskowego i społecznego oraz zarządzanie tym ryzykiem (IFC Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks).

(3)  Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7) i dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7). W przypadku działalności prowadzonej w państwach trzecich, zgodnie z równoważnym obowiązującym prawem krajowym lub normami międzynarodowymi, których celem jest ochrona siedlisk przyrodniczych, dzikiej fauny i flory i które wymagają przeprowadzenia (1) procedury kontrolnej w celu ustalenia, czy w odniesieniu do danej działalności potrzebna jest odpowiednia ocena możliwego oddziaływania na chronione siedliska i gatunki; (2) takiej odpowiedniej oceny, jeżeli procedura kontrolna wykaże, że jest ona potrzebna, np. Normy w zakresie pomiaru wyników MKF nr 6: ochrona bioróżnorodności i zrównoważone zarządzanie żywymi zasobami naturalnymi (IFC Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources).

(4)  Środki te określono na potrzeby zapewnienia, aby projekt, plan lub działalność nie miały znaczącego wpływu na cele w zakresie ochrony wyznaczone dla danego obszaru chronionego.


ZAŁĄCZNIK II

Techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, oraz określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych

SPIS TREŚCI

1.

Przetwórstwo przemysłowe 28

1.1.

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 28

1.2.

Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego 32

2.

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz remediacja 39

2.1.

Odzysk fosforu ze ścieków 39

2.2.

Produkcja alternatywnych zasobów wodnych do celów innych niż spożycie przez ludzi 40

2.3.

Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych 42

2.4.

Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych 44

2.5.

Odzysk bioodpadów w drodze fermentacji beztlenowej lub kompostowania 46

2.6.

Usuwanie zanieczyszczeń i demontaż produktów wycofanych z eksploatacji 47

2.7.

Sortowanie i odzysk materiałów z odpadów innych niż niebezpieczne 49

3.

Budownictwo i działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 51

3.1.

Budowa nowych budynków 51

3.2.

Renowacja istniejących budynków 55

3.3.

Rozbiórka i burzenie budynków i innych konstrukcji 59

3.4.

Utrzymanie dróg i autostrad 61

3.5.

Zastosowanie betonu w inżynierii lądowej 63

4.

Informacja i komunikacja 67

4.1.

Dostarczanie rozwiązań IT/OT opartych na danych 67

5.

Usługi 71

5.1.

Naprawa, modernizacja i regeneracja produktów 71

5.2.

Sprzedaż części zamiennych 73

5.3.

Przygotowanie do ponownego wykorzystania zużytych produktów i ich części składowych 74

5.4.

Sprzedaż towarów używanych 76

5.5.

Produkt jako usługa oraz inne oparte na obiegu zamkniętym modele usług ukierunkowane na użycie i rezultaty 79

5.6.

Platformy wielostronne służące do handlu towarami używanymi w celu ponownego użycia 81

1.    Przetwórstwo przemysłowe

1.1.   Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Opis działalności

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z kodem NACE C22.22, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Działalność spełnia jedno z poniższych kryteriów:

a)

wykorzystanie surowców cyrkularnych: do 2028 r. co najmniej 35 % masy produktu opakowaniowego stanowi materiał pokonsumencki pochodzący z recyklingu w przypadku opakowań nieprzeznaczonych do kontaktu z produktami wrażliwymi i co najmniej 10 % w przypadku opakowań do kontaktu z produktami wrażliwymi (1). Począwszy od 2028 r. co najmniej 65 % masy produktu opakowaniowego stanowi materiał pokonsumencki pochodzący z recyklingu w przypadku opakowań nieprzeznaczonych do kontaktu z produktami wrażliwymi i co najmniej 50 % w przypadku opakowań do kontaktu z produktami wrażliwymi.

b)

projektowanie z myślą o ponownym użyciu: produkt opakowaniowy został zaprojektowany w taki sposób, aby nadawał się do wielokrotnego użytku w ramach systemu ponownego użycia (2) oraz spełnia wymogi dotyczące wykorzystania surowców cyrkularnych, jak określono w pkt 1.a, z wartościami docelowymi wynoszącymi 35 % i 10 % dla surowców pochodzących z recyklingu, mającymi zastosowanie od 2028 r., oraz wartościami docelowymi wynoszącymi 65 % i 50 %, mającymi zastosowanie od 2032 r. System ponownego użycia ustanawia się w sposób zapewniający możliwość ponownego użycia w obiegu zamkniętym lub otwartym, który:

(i)

charakteryzuje się określoną strukturą zarządzania i prowadzi sprawozdawczość na temat liczby napełnień, ponownych użyć, odrzuconych opakowań, poziomu zbierania, liczby opakowań wielokrotnego użytku wprowadzonych do obrotu oraz jednostek sprzedaży lub jednostek ekwiwalentnych;

(ii)

przewiduje zasady dotyczące zakresu produktów i formatów opakowań, a także zasady dotyczące zbierania opakowań wielokrotnego użytku, w tym zachęty dla konsumentów;

(iii)

zapewnia wszystkim podmiotom gospodarczym chcącym stać się uczestnikami systemu otwarty i równy dostęp do systemu, w tym proporcjonalny podział kosztów i korzyści między wszystkimi uczestnikami systemu (3);

c)

wykorzystanie surowców pochodzących z bioodpadów; co najmniej 65 % masy produktu opakowaniowego stanowi zrównoważony surowiec pochodzący z bioodpadów (4). Bioodpady rolnicze wykorzystane do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych spełniają kryteria określone w art. 29 ust. 2–5 dyrektywy (UE) 2018/2001. Bioodpady leśne wykorzystane do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych spełniają kryteria określone w art. 29 ust. 6 i 7 tej dyrektywy.

2.

Opakowanie nadaje się do recyklingu w praktyce i na dużą skalę. Opakowanie wykazuje zdolność do recyklingu w praktyce i na dużą skalę poprzez spełnienie wszystkich kryteriów określonych poniżej (5).

2.1.

Jednostkę opakowania (6) projektuje się w taki sposób, aby nadawała się do recyklingu, a po upływie okresu jej użytkowania mogła zostać poddana sortowaniu i recyklingowi, oraz aby jakość materiału pochodzącego z recyklingu umożliwiała jego ponowne wykorzystanie w zastosowaniach związanych z opakowaniami. Nie stosuje się kolorów, dodatków ani elementów wzorniczych opakowania, które zanieczyszczają strumień recyklingu, gdy opakowanie staje się odpadem, i znacznie obniżają jakość powstałych recyklatów. W najlepszym przypadku jednostka opakowania jest wykonana z tego samego materiału (rozwiązanie monomateriałowe) lub przynajmniej materiały opakowaniowe są kompatybilne z istniejącymi strumieniami recyklingu i procesami sortowania. W przypadku gdy wszystkie części składowe opakowania nie są kompatybilne z istniejącymi strumieniami i procesami recyklingu, opakowanie musi umożliwiać oddzielenie jego części składowych nienadających się do recyklingu ręcznie przez konsumentów albo w ramach istniejących procesów sortowania i recyklingu.

2.2.

Ponadto opakowanie uznaje się jako nadające się do recyklingu na dużą skalę, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

a)

zbieranie, sortowanie i recykling zostały sprawdzone w praktyce i są realizowane na dużą skalę: materiał opakowaniowy z tworzywa sztucznego jednostki opakowania osiąga minimalny poziom recyklingu (7) dla odpadów opakowaniowych z tworzywa sztucznego określony w dyrektywie 94/62/WE albo w jurysdykcji krajowej, zgodnie z którą opakowanie jest wprowadzane do obrotu, niezależnie od wielkości jurysdykcji, albo w państwach członkowskich liczących łącznie co najmniej 100 mln mieszkańców;

b)

udowodniono, że zbieranie, sortowanie i recykling sprawdzą się w praktyce i będą realizowane na dużą skalę: procesy sortowania i recyklingu są dostępne na dziewiątym poziomie gotowości technologicznej zgodnie z normą ISO 16290:2013 (8).

3.

Podczas produkcji materiału opakowaniowego do surowca nie dodaje się następujących substancji o określonych poniżej niebezpiecznych właściwościach:

a)

substancji spełniających kryteria ustanowione w art. 57 i zidentyfikowanych zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

b)

substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze w kategorii 1 lub 2 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (9);

c)

substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako mutagenne w kategorii 1 lub 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

d)

substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako działające szkodliwie na rozrodczość w kategorii 1 lub 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

e)

substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do zdrowia ludzi w kategorii 1 lub jako zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do środowiska w kategorii 1 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

f)

substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

g)

substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

h)

substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako trwałe, mobilne i toksyczne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

i)

substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako bardzo trwałe i bardzo mobilne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

j)

substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako działające uczulająco na drogi oddechowe w kategorii 1 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, z wyjątkiem enzymów;

k)

substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako działające uczulająco na skórę kategorii 1 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

(l)

substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako stwarzające przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego w kategorii 1, 2, 3 lub 4 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

m)

substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

n)

substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako działające toksycznie na narządy docelowe – narażenie powtarzane kategorii 1 lub 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

o)

substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako działające toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kategorii 1 lub 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

4.

Kompostowalne materiały z tworzyw sztucznych w zastosowaniach związanych z opakowaniami stosuje się wyłącznie w przypadku bardzo lekkich plastikowych toreb na zakupy; torebek na herbatę, saszetek filtrujących z kawą lub torebek na inne napoje; torebek na herbatę, saszetek filtrujących z kawą lub torebek na inne napoje oraz naklejek na owoce i warzywa.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

W przypadku tworzywa sztucznego wytworzonego z surowców poddanych recyklingowi chemicznemu poziom emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia wytworzonego tworzywa sztucznego, z wyłączeniem wszelkich obliczonych korzyści wynikających z produkcji paliw, jest niższy od poziomu emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia równoważnego tworzywa sztucznego w formie podstawowej wytworzonego z surowców kopalnych. Poziom emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia oblicza się na podstawie zalecenia Komisji (UE) 2021/2279 (10) lub ewentualnie z zastosowaniem normy ISO 14067:2018 (11) lub ISO 14064-1:2018 (12). Ilościowo określone emisje gazów cieplarnianych w cyklu życia są weryfikowane przez niezależną stronę trzecią.

Poziom emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia tworzyw sztucznych wytwarzanych ze zrównoważonych surowców pochodzących z bioodpadów jest niższy niż poziom emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia równoważnego tworzywa sztucznego w formie podstawowej wytworzonego z surowców kopalnych. Poziom emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia oblicza się na podstawie zalecenia Komisji 2013/179/UE (13) lub ewentualnie z zastosowaniem normy ISO 14067:2018 lub ISO 14064-1:2018. Ilościowo określone emisje gazów cieplarnianych w cyklu życia są weryfikowane przez niezależną stronę trzecią.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku C do niniejszego załącznika.

W przypadku produktów wytwarzanych z materiałów z tworzyw sztucznych w formach podstawowych emisje z produkcji materiałów z tworzyw sztucznych mieszczą się w granicach poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) określonych w konkluzjach dotyczących odpowiednich najlepszych dostępnych technik (BAT), w tym:

a)

konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym (14) w przypadku emisji do wody, jeżeli odpowiednie progi emisji mają zastosowanie;

b)

konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym (15) w przypadku emisji do powietrza z nowych instalacji (lub w przypadku istniejących instalacji w ciągu czterech lat od publikacji konkluzji dotyczących BAT), jeżeli odpowiednie warunki mają zastosowanie;

c)

dokumencie referencyjnym dotyczącym najlepszych dostępnych technik (BREF) w odniesieniu do produkcji polimerów (16) w przypadku działalności produkcyjnej w warunkach nieobjętych konkluzjami dotyczącymi BAT, o których mowa powyżej;

d)

dokumencie referencyjnym dotyczącym najlepszych dostępnych technik (BREF) w odniesieniu do wielkotonażowej produkcji związków nieorganicznych – stałych i innych (17);

e)

dokumencie referencyjnym dotyczącym najlepszych dostępnych technik (BREF) w odniesieniu do wielkotonażowej produkcji chemikaliów nieorganicznych — amoniaku, kwasów i nawozów (18);

f)

dokumencie referencyjnym dotyczącym najlepszych dostępnych technik (BREF) w odniesieniu do produkcji wysokowartościowych chemikaliów organicznych (19);

g)

dokumencie referencyjnym dotyczącym najlepszych dostępnych technik (BREF) w odniesieniu do produkcji specjalistycznych chemikaliów nieorganicznych (SIC) (20).

Nie występują znaczące wzajemne powiązania pomiędzy różnymi komponentami środowiska.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

1.2.   Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Opis działalności

Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego do zastosowań przemysłowych, profesjonalnych i konsumenckich.

Działalność ta obejmuje produkcję przenośnych baterii wielokrotnego ładowania i przenośnych baterii nienadających się do powtórnego naładowania (21). Działalność nie obejmuje produkcji innych rodzajów baterii.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności C26 i C27, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Jeżeli w ramach przedmiotowej działalności gospodarczej wytwarzany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny spełniający wszystkie kryteria oznakowania ekologicznego UE mające zastosowanie do danej kategorii produktu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 (22), podmiot prowadzący działalność przedstawia dowód spełnienia wszystkich wymienionych wymogów, stosownie do kryteriów weryfikacji przewidzianych w kryteriach oznakowania ekologicznego UE.

2.

W przypadku gdy nie istnieją specyficzne dla danego produktu kryteria oznakowania ekologicznego UE lub gdy podmiot prowadzący działalność ich nie stosuje, działalność gospodarcza, w ramach której wytwarzany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny, spełnia wszystkie następujące kryteria mające zastosowanie do danego produktu:

2.1.

Projektowanie z myślą o długiej żywotności

2.1.1.

W przypadku gdy produkt zawiera oprogramowanie wymagające aktualizowania, wszystkie wersje elementów oprogramowania, usługi wsparcia dla oprogramowania i oprogramowanie komputerowe/oprogramowanie układowe, w tym aktualizacje, są udostępniane użytkownikom przez cały okres życia danego produktu, jak określono w dyrektywie 2009/125/WE i aktach wykonawczych przyjętych na mocy tej dyrektywy. W przypadku gdy okres dostępności aktualizacji oprogramowania nie jest uregulowany, dostępność taka wynosi co najmniej osiem lat. Funkcjonalność i okres życia produktu nie są ograniczone w związku z aktualizacjami oprogramowania lub brakiem takich aktualizacji.

2.1.2.

W przypadku produktów zawierających baterie przenośne gwarantuje się możliwość łatwego wyjmowania i wymiany tych baterii przez użytkownika końcowego w dowolnym momencie okresu życia produktu, bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi (chyba że narzędzia te są dostarczane bezpłatnie wraz z produktem), zastrzeżonych narzędzi, energii cieplnej czy rozpuszczalników w celu demontażu baterii, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one zaprojektowane w taki sposób, że mogą być wyjmowane i wymieniane wyłącznie przez niezależnych specjalistów w następujących przypadkach:

a)

urządzeń specjalnie zaprojektowanych do działania przede wszystkim w środowisku, które jest regularnie narażone na rozbryzgi wody, strumienie wody lub zanurzenie w wodzie, a urządzenia takie są możliwe do umycia lub opłukania oraz gdy jest to wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i urządzenia;

b)

profesjonalnych wyrobów medycznych do obrazowania i radioterapii zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (23) oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro zdefiniowanych w art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 (24).

c)

w przypadku gdy niezbędna jest ciągłość zasilania energią i wymagane jest stałe połączenie między produktem i odpowiednią baterią przenośną w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i urządzenia lub, w przypadku produktów, których główną funkcją jest gromadzenie lub dostarczanie danych, ze względów związanych z integralnością danych.

2.1.3.

Oprogramowanie nie jest używane w celu negatywnego wpłynięcia na obieg zamknięty produktu, w tym wymianę baterii przenośnej, a prawidłowa wymiana baterii nie pogarsza funkcjonowania produktu.

2.2.

Konstrukcja umożliwiająca naprawę i korzystanie z uprawnień gwarancyjnych

2.2.1.

Jeżeli zgodnie z prawem Unii ustanowiono specyficzne dla produktu systemy punktacji dotyczące możliwości jego naprawy, podmiot prowadzący działalność zapewnia, aby produkty należały do najwyższej zapełnionej klasy możliwości naprawy (25).

2.2.2.

Podmiot prowadzący działalność zapewnia profesjonalnym serwisom naprawczym (26) dostęp do informacji przez cały okres życia produktu. W stosownych przypadkach informacje te zawierają następujące elementy:

a)

jednoznaczny identyfikator urządzenia;

b)

instrukcję demontażu lub widok w rozłożeniu;

c)

wykaz sprzętu niezbędnego do naprawy i prób;

d)

informacje techniczne dotyczące części składowych i diagnostyki, takie jak minimalne i maksymalne teoretyczne wartości pomiarów;

e)

schematy przewodów i połączeń elektrycznych;

f)

diagnostyczne kody błędów i usterek, w tym kody własne producenta;

g)

zarejestrowane dane dotyczące zgłoszonych awarii przechowywane w produkcie;

h)

dokumentację techniczną instrukcji naprawy produktu, w tym proste schematy płytek elektronicznych, która zawiera oznaczenia poszczególnych etapów;

i)

instrukcje dotyczące oprogramowania komputerowego i oprogramowania układowego, w tym oprogramowania służącego do resetowania;

j)

informacje dotyczące sposobu dostępu do zarejestrowanych danych dotyczących zgłoszonych awarii przechowywanych w urządzeniu, w stosownych przypadkach, z wyjątkiem danych identyfikujących osobę, takich jak informacje związane z zachowaniem użytkownika i lokalizacją.

2.2.3.

Kluczowe części zamienne (27), zarówno nowe, jak i używane, takie jak silniki, baterie, płytki obwodów drukowanych oraz wszelkie części lub komponenty istotne dla właściwego funkcjonowania produktu, są dostępne dla profesjonalnych serwisów naprawczych i użytkowników końcowych po wprowadzeniu do obrotu ostatniej sztuki określonego modelu urządzenia przez okres jednego dodatkowego roku w porównaniu z wymogami dotyczącymi dostępności części zamiennych określonymi w dyrektywie 2009/125/WE i aktach wykonawczych przyjętych na mocy tej dyrektywy. Jeżeli dostępność części zamiennych do określonych produktów nie jest uregulowana, kluczowe części zamienne dostępne są przez okres co najmniej ośmiu lat po wprowadzeniu do obrotu ostatniej sztuki określonego modelu urządzenia.

2.2.4.

W przypadku gdy nie występują znaczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa związane z naprawą produktu, podmiot prowadzący działalność przedstawia jasne instrukcje demontażu i naprawy, w tym w postaci kopii papierowej lub elektronicznej lub filmu wideo, i udostępnia je publicznie przez cały okres życia produktu, aby umożliwić nieniszczący demontaż produktów w celu wymiany kluczowych części składowych lub elementów na potrzeby modernizacji lub naprawy. W przypadku gdy istnieją poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa związane z naprawą produktu, podmiot prowadzący działalność zapewnia dostęp do niezależnych, certyfikowanych, profesjonalnych serwisów naprawczych. Na stronie internetowej podmiotu opisano proces rejestracji profesjonalnych serwisów naprawczych w celu uzyskania przez nie dostępu do odpowiednich informacji lub udostępniania informacji na ogólnodostępnej stronie internetowej z darmowym dostępem.

2.2.5.

Na sprzęt elektryczny i elektroniczny zaprojektowany do użytku przez konsumentów podmiot prowadzący działalność udziela gwarancji handlowej na okres co najmniej 3 lat i zgodnie z wymogami na podstawie art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/771/UE (28) bez dodatkowych kosztów.

2.3.

Konstrukcja umożliwiająca ponowne użycie i regenerację produktów

2.3.1.

W przypadku gdy produkty są w stanie przechowywać dane i dane te są szyfrowane, wymagana jest funkcja oprogramowania przywracająca urządzenie do ustawień fabrycznych i domyślnie wymazująca klucz szyfrujący.

2.3.2.

W przypadku gdy produkt zapewnia możliwość przenoszenia przechowywanych danych, przechowywane dane mogą być łatwo i w całości przenoszone na inny produkt z zachowaniem prywatności i poufności danych.

2.4.

Projektowanie z myślą o demontażu

2.4.1.

Informacje dotyczące gospodarowania produktem po zakończeniu okresu eksploatacji są publicznie dostępne przez cały ten okres, w tym wszystkie informacje wymagane na podstawie dyrektywy 2012/19/UE. W przypadku każdego typu nowego produktu wprowadzonego po raz pierwszy do obrotu w Unii podmiot prowadzący działalność bezpłatnie udostępnia odpowiednie informacje ośrodkom, które przygotowują do ponownego użycia, oraz zakładom przetwarzania i recyklingu za pośrednictwem platformy dla podmiotów zajmujących się recyklingiem (29) lub za pośrednictwem innego odpowiedniego kanału zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2012/19/UE. Informacje dotyczące demontażu obejmują kolejność etapów demontażu oraz narzędzia lub technologie niezbędne do uzyskania dostępu do przedmiotowej części składowej.

2.4.2.

W przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego płytki obwodów drukowanych, napędy dysków twardych (HDD), silniki elektryczne, magnesy trwałe, baterie, proszki fluoroscencyjne lub jakiekolwiek inne części składowe określone w prawie Unii jako posiadające wysoki potencjał w zakresie odzyskiwania surowców krytycznych, informacje dotyczące gospodarowania produktem po zakończeniu okresu eksploatacji, o których mowa w pkt 2.4.1, obejmują wskazanie surowców krytycznych (30) zazwyczaj obecnych w częściach składowych, informacje na temat lokalizacji tych części składowych oraz na temat kroków wymaganych do ich odrębnego usunięcia.

2.4.3.

Działanie to zapewnia śledzenie informacji na temat substancji określonych jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) oraz na temat substancji spełniających kryteria substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) dzięki zachowaniu zgodności z co najmniej jednymi z dwóch ram ujawniania informacji wymienionych poniżej:

a)

informacje o produkcie dotyczące takich substancji są dostępne publicznie, w bazie danych SCIP (31) w przypadku produktów zawierających > 0,1 % (m/m) zidentyfikowanej substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy lub w konkretnym narzędziu publicznym udostępnionym przez przedsiębiorstwo;

b)

informacje o produkcie dotyczące takich substancji są dostępne publicznie, zgodnie z normą IEC 62474 (32) (w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego) i przyszłą normą IEC 82474–1 (33) (projekt podwójnego logo).

2.5.

Projektowanie z myślą o recyklingu

W ramach działalności gospodarczej wytwarzane są produkty wykazujące najwyższą zdolność do recyklingu. Ocena zdolności do recyklingu opiera się na normie EN 45555:2019 (34) lub na dowolnej normie EN dotyczącej danego produktu opartej na normie EN 45555:2019. Działalność gospodarcza spełnia jeden z poniższych wymogów:

a)

stosuje się pojedynczy polimer lub mieszanki polimerów nadających się do recyklingu;

b)

obudowy z tworzyw sztucznych nie zawierają wbudowanych lub przyklejonych elementów metalowych;

c)

materiały, które nie mogą być poddane recyklingowi w formie połączonej, mają łatwo dostępne poszczególne elementy i istnieje możliwość ich oddzielenia;

d)

poprawa zdolności do recyklingu nie wpływa negatywnie na trwałość samego systemu;

e)

części produktu zawierające substancje, mieszaniny i części składowe, które mają być usunięte podczas usuwania zanieczyszczeń, są łatwe do zidentyfikowania, np. dzięki zapewnionemu przez producenta i widocznemu na produkcie oznakowaniu umożliwiającemu sortowanie;

f)

płytki obwodów drukowanych, napędy dysków twardych (HDD), silniki elektryczne, magnesy trwałe, baterie, proszki fluoroscencyjne lub jakiekolwiek inne części składowe określone w prawie Unii jako posiadające wysoki potencjał w zakresie odzyskiwania surowców krytycznych są łatwo dostępne i łatwe do usunięcia z produktu;

g)

części zmniejszające zdolność do recyklingu zgodnie z referencyjnym scenariuszem postępowania z produktem po jego wycofaniu z eksploatacji, takie jak tworzywa sztuczne, w których zastosowano niektóre wypełniacze lub uniepalniacze, są łatwo dostępne i łatwe do usunięcia;

h)

techniki łączenia, mocowania lub uszczelniania, jeżeli są stosowane, nie uniemożliwiają bezpiecznego i łatwo wykonalnego usunięcia części składowych określonych w dyrektywie 2012/19/UE lub w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii (35).

2.6.

Proaktywne zastępowanie substancji niebezpiecznych

2.6.1.

W ramach przedmiotowej działalności gospodarczej wytwarzane są produkty, w których w sposób proaktywny zastąpiono substancje niebezpieczne.

2.6.2.

Produkt nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy określonych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

2.6.3.

Zwolnienia z ograniczeń dotyczących substancji niebezpiecznych ograniczone są do następujących przypadków:

a)

ołów w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia ujęty na liście zwolnień w pozycji 7a) w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE;

b)

komponenty elektryczne i elektroniczne zawierające ołów w szkle lub ceramice ujęty na liście zwolnień w pozycji 7c) w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE.

2.6.4.

Substancje niebezpieczne określone w tabeli poniżej nie są dodawane do określonych podzespołów i części składowych ani nie tworzą się w nich w ilościach odpowiadających stężeniom granicznym ani powyżej tych stężeń.

Grupa substancji

Zakres ograniczenia

Stężenia graniczne (w stosownych przypadkach)

(i)

Stabilizatory polimerów, barwniki i zanieczyszczenia

Następujące stabilizatory stanowiące związki cynoorganiczne nie są obecne w przewodach zewnętrznych:

 

tlenek dibutylocyny

 

dioctan dibutylocyny

 

dilaurynian dibutylocyny

 

maleinian dibutylocyny

 

tlenek dioktylcynowy

 

dilaurynian dioktylcynowy

 

Obudowa zewnętrzna nie zawiera następujących barwników: barwników azowych, które mogą ulegać rozpadowi na rakotwórcze aminy arylowe wymienione w dodatku 8 do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, ani związków barwników wymienionych w wykazie substancji podlegających deklaracji IEC 62474.

Nie dotyczy

(ii)

Stabilizatory polimerów, barwniki i zanieczyszczenia

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) nie są obecne w stężeniach większych lub równych indywidualnym i całkowitym stężeniom granicznym w żadnych zewnętrznych powierzchniach elementów z gumy syntetycznej lub tworzyw sztucznych.

Sprawdza się obecność i stężenia następujących WWA:

WWA objęte ograniczeniami na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006:

 

benzo[a]piren benzo[e]piren

 

benzo[a]antracen

 

chryzen

 

benzo[b]fluoranten

 

benzo[j]fluoranten

 

benzo[k]fluoranten

 

dibenzo[a,h]antracen

 

Dodatkowe WWA podlegające ograniczeniom:

 

acenaften

 

acenaftylen

 

antracen

 

benzo[g,h,i]perylen

 

fluoranten

 

fluoren

 

indeno[1,2,3-cd]piren

 

naftalen

 

fenantren

 

piren

Indywidualne stężenie graniczne dla WWA ograniczonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wynosi 1 mg/kg.

Całkowite stężenie graniczne dla 18 wymienionych WWA nie przekracza 10 mg/kg.

(iii)

Produkty biobójcze

Produkty biobójcze mające pełnić funkcję antybakteryjną

Odstępstwo dotyczące materiałów sprzedawanych w szpitalach i przeznaczonych do stosowania w opiece zdrowotnej

Nie dotyczy

(v)

Środki klarujące szkło

W produkcji szkła do wyświetlaczy LCD i szklanych osłon ekranu nie stosuje się arsenu ani jego związków.

0,0050 % m/m

(vi)

Tworzywa sztuczne na bazie chloru

Części z tworzyw sztucznych > 25 g nie zawierają chlorowanych polimerów.

Uwaga: W przypadku tego szczególnego wymogu powłok kabli z tworzywa sztucznego nie uznaje się za „część z tworzywa sztucznego”.

Nie dotyczy

2.6.5.

Produkty nie zawierają halogenu w ilości powyżej dopuszczalnych wartości stężenia, które mogą być wykryte dzięki pomiarowi określonemu w istniejących normach dotyczących wszystkich części składowych produktu: kabli (EN IEC 60754-3), części z tworzyw sztucznych (EN50642), elementów elektronicznych (EN IEC 61249-2-21 lub JS709C), materiałów zużywalnych (EN IEC 61249-2-21 i IPC J-STD-004B).

2.6.6.

Produkty nie zawierają gazu fluorowego.

2.6.7.

Dozwolone jest stosowanie tetrabromobisfenolu A (TBBPA) jako składnika reaktywnego tylko w przypadku płytek obwodu drukowanego.

2.7.

Informacje przekazywane klientom:

2.7.1.

Podmiot prowadzący działalność dostarcza klientom informacje dotyczące możliwości wykorzystania produktu z uwzględnieniem korzyści dla środowiska, w szczególności wydłużenia okresu życia produktów związanego z poszczególnymi trybami pracy produktu.

2.7.2.

Podmiot prowadzący działalność dostarcza klientom informacje dotyczące opcji odkupu, sprzedaży i odbioru produktu, informacje na temat selektywnej zbiórki i punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), a także informacje na temat opcji ponownego użycia. W przypadku baterii przenośnych podawane są informacje o punktach selektywnej zbiórki i punktach zbiórki zużytych baterii.

2.7.3.

W przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiot prowadzący działalność odpowiednio oznacza produkt symbolem wskazującym na selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak określono w załączniku IX do dyrektywy 2012/19/UE. Podmiot prowadzący działalność przekazuje konsumentowi odpowiednie informacje o kosztach zbierania, przetwarzania i przyjaznego dla środowiska unieszkodliwiania produktu, jak określono w art. 14 ust. 1 tej dyrektywy.

2.8.

Odpowiedzialność producenta:

2.8.1.

Podmiot prowadzący działalność, wprowadzając sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu w państwach członkowskich, ustanawia indywidualny system rozszerzonej odpowiedzialności producenta lub uczestniczy w zbiorowych systemach rozszerzonej odpowiedzialności producenta we wszystkich państwach członkowskich, w których produkt jest wprowadzany do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE. Wkład finansowy w te zbiorowe systemy oparty jest na ekomodulacji i obejmuje koszty selektywnej zbiórki i przetwarzania WEEE.

2.8.2.

W przypadku zużytych baterii przenośnych producent ustala systemy ich odbioru i gromadzenia, obejmujące punkty zbiórki takich baterii we wszystkich państwach członkowskich, w których produkt jest wprowadzany do obrotu.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Jeżeli wytwarzany produkt zawiera czynniki chłodnicze, jest on zgodny z zasadami dotyczącymi współczynnika globalnego ocieplenia określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 (36). W ramach działalności nie są wytwarzane produkty zawierające heksafluorek siarki (SF6).

W stosownych przypadkach wytwarzany produkt należy co najmniej do trzeciej istotnie zapełnionej klasy efektywności energetycznej (37) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 (38) i aktami delegowanymi przyjętymi na podstawie tego rozporządzenia.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku C do niniejszego załącznika.

W przypadku produkcji baterii przenośnych baterie są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do wprowadzania baterii do obrotu w Unii, w tym z ograniczeniami dotyczącymi stosowania substancji niebezpiecznych w bateriach, określonymi m.in. w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 i dyrektywie 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (39).

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

2.    Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz remediacja

2.1.   Odzysk fosforu ze ścieków

Opis działalności

Budowa, modernizacja, eksploatacja i odnawianie instalacji do odzysku fosforu z miejskich oczyszczalni ścieków (faza wodna i osady) oraz z materiałów (tj. popiołów) po utlenianiu termicznym (tj. spalaniu) osadów ściekowych.

W ramach działalności gospodarczej stosowane są wyłącznie instalacje i procesy umożliwiające odzysk fosforu, nie zaś realizację wcześniejszych etapów, takich jak oczyszczanie ścieków lub spalanie.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności E37.00, E38.32 i F42.99, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

W przypadku procesu zintegrowanego w oczyszczalni ścieków, obejmującego zazwyczaj sole fosforu, takie jak struwit – fosforan amonowo-magnezowy (NH4MgPO4•6H2O), w procesie odzyskiwania fosforu odzyskuje się co najmniej 15 % wejściowego ładunku fosforu. Tylko zebrany materiał, taki jak struwit, uwzględniany jest w obliczeniach tej wartości progowej.

2.

W przypadku odzysku na dalszym etapie po termicznym utlenianiu osadów ściekowych z chemicznym odzyskiem fosforu lub po termicznym utlenianiu osadów ściekowych z termochemicznym odzyskiem fosforu w procesie odzyskuje się co najmniej 80 % wejściowego ładunku fosforu z odpowiedniego materiału wsadowego, takiego jak popiół z osadów ściekowych.

3.

Fosfor wydobywany z systemu jest wykorzystywany jako materiał składowy w produkcie nawozowym zgodnym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 (40) lub krajowym prawodawstwem dotyczącym nawozów, jeśli jest ono bardziej rygorystyczne, albo w innym obszarze zastosowania, w przypadku którego odzyskany fosfor służy określonym funkcjom, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Nie dotyczy

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Monitorowane są kluczowe parametry działania, w tym bilans masy pięciotlenku fosforu (P2O5) oraz kluczowe parametry środowiskowe w odniesieniu do tożsamości i ilości generowanych emisji i strumieni odpadów.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

2.2.   Produkcja alternatywnych zasobów wodnych do celów innych niż spożycie przez ludzi

Opis działalności

Budowa, rozbudowa, eksploatacja i odnowa instalacji do produkcji odzyskanej wody (41), instalacji do zbierania wody deszczowej i burzowej oraz instalacji do gromadzenia i oczyszczania szarej wody (42).

Te alternatywne zasoby wodne wykorzystywane są do zastąpienia wody pochodzącej z poboru lub z systemów zaopatrzenia w wodę pitną i mogą być wykorzystywane do zasilania warstwy wodonośnej, nawadniania, ponownego wykorzystania w przemyśle, rekreacji i do wszelkich innych zastosowań komunalnych.

W ramach działalności gospodarczej wykorzystywane są jedynie instalacje i procesy, które umożliwiają ponowne wykorzystanie wody, takie jak instalacje do ponownego zasilania warstwy wodonośnej lub zasobów wód powierzchniowych, i działalność ta nie obejmuje wcześniejszych etapów, takich jak etapy pierwotne i wtórne w oczyszczalni ścieków, ani kolejnych etapów, niezbędnych do ostatecznego ponownego wykorzystania tych alternatywnych zasobów wodnych, jak na przykład w systemach nawadniania.

Działalność gospodarcza nie obejmuje odsalania (zob. sekcja 5.13 załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139).

Działalność gospodarcza nie obejmuje dostaw wody do celów spożycia przez ludzi (zob. sekcja 2.1 załącznika I).

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności E37.00 i F42.9, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

W odniesieniu do produkcji odzyskanej wody działalność spełnia następujące kryteria:

a)

odzyskana woda nadaje się do ponownego wykorzystania. W przypadku wykorzystania w rolnictwie odzyskana woda spełnia wymogi UE, takie jak wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741 (43) i przepisach krajowych. W przypadku zastosowań innych niż nawadnianie w rolnictwie końcowa jakość wody odzyskanej jest odpowiednia do określonego celu i zgodna z istniejącym krajowym prawodawstwem i normami;

b)

projekt ponownego wykorzystania wody został zatwierdzony przez właściwy organ, w ramach zintegrowanej gospodarki wodnej, po uwzględnieniu w pierwszej kolejności wykonalnych środków gospodarowania zapotrzebowaniem na wodę i efektywnością, w porozumieniu z organami ds. gospodarki wodnej. Dowodem na to może być włączenie projektu do planu gospodarki wodnej lub planu zarządzania ryzykiem suszy. W przypadku ponownego wykorzystania wody w rolnictwie oceny zagrożeń dla środowiska, takich jak zagrożenia związane ze stanem ilościowym jednolitych części wód, są w pełni uwzględnione w wymaganych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/741 planach zarządzania ryzykiem.

2.

W przypadku instalacji służących do zbierania wody deszczowej i burzowej działalność spełnia następujące kryteria:

a)

zasób (woda deszczowa lub burzowa) jest segregowany u źródła i nie zawiera ścieków;

b)

woda nadaje się do wykorzystania po odpowiednim oczyszczeniu w zależności od stopnia zanieczyszczenia i dalszego wykorzystania;

c)

instalacja jest uwzględniona w instrumencie planowania obszarów miejskich lub udzielania pozwoleń na budowę, takim jak plan ogólny lub gminna gospodarka przestrzenna.

3.

W przypadku instalacji do gromadzenia i oczyszczania szarych wód działalność spełnia następujące kryteria:

a)

zasób (szara woda) jest poddawany segregacji u źródła;

b)

woda nadaje się do ponownego wykorzystania po odpowiednim uzdatnieniu w zależności od poziomu zanieczyszczenia i dalszego wykorzystania;

c)

wydajność jest potwierdzona certyfikatem budowlanym lub określona w technicznej dokumentacji projektowej.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

W odniesieniu do produkcji odzyskanej wody przeprowadzono ocenę bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych pochodzących z procesu ponownego wykorzystania (44). Wyniki ujawnia się inwestorom i klientom na żądanie.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

W odniesieniu do zastosowań określonych w rozporządzeniu (UE) 2020/741 działalność ta jest zgodna z tym rozporządzeniem lub z obowiązującym prawodawstwem krajowym, jeżeli jest ono bardziej rygorystyczne. Zasilanie warstwy wodonośnej i spływających wód powierzchniowych jest zgodne z dyrektywą 2006/118/WE lub z obowiązującym prawodawstwem krajowym, jeżeli jest ono bardziej rygorystyczne.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

2.3.   Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych

Opis działalności

Selektywne zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych (45), mające na celu przygotowanie tych odpadów do ponownego użycia (46) lub recyklingu (47), w tym budowa, eksploatacja i modernizacja obiektów związanych ze zbieraniem i transportem takich odpadów, takich jak centra usług komunalnych i stacje transferowe odpadów, jako sposób na odzysk materiałów.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności E38.11, E38.12 i F42.9, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Wszystkie selektywnie zbierane i transportowane odpady, które są segregowane u źródła, przeznacza się do przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu.

2.

Segregowane u źródła odpady składające się z (i) papieru i tektury, (ii) tekstyliów (48), (iii) bioodpadów, (iv) drewna, (v) szkła, (vi) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) lub (vii) dowolnego rodzaju odpadów niebezpiecznych są zbierane oddzielnie (tj. w pojedynczych frakcjach) i nie są łączone z innymi strumieniami odpadów.

W przypadku segregowanych u źródła odpadów innych niż niebezpieczne, nienależących do frakcji wymienionych powyżej, zbieranie w frakcjach mieszanych odbywa się tylko wtedy, gdy spełniają one jeden z warunków określonych w art. 10 ust. 3 lit. a), b) lub c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (49).

Różne rodzaje odpadów niebezpiecznych mogą być umieszczane razem w pojemniku lub zbiorniku na odpady niebezpieczne lub z wykorzystaniem podobnego rozwiązania pod warunkiem że każdy rodzaj odpadów jest odpowiednio zapakowany w celu zachowania odrębności odpadów w pojemniku lub zbiorniku oraz że odpady niebezpieczne są sortowane według ich rodzajów po zebraniu z gospodarstw domowych.

3.

W odniesieniu do strumieni odpadów komunalnych działalność spełnia jedno z poniższych kryteriów:

a)

w ramach działalności prowadzona jest zbiórka stałych odpadów komunalnych głównie za pomocą programów zbierania od drzwi do drzwi lub nadzorowanych punktów zbiórki w celu zapewnienia wysokiego poziomu selektywnej zbiórki i niskich wskaźników zanieczyszczenia;

b)

w ramach działalności prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów z wykorzystaniem publicznie zorganizowanych systemów gospodarowania odpadami, w których od wytwórców odpadów pobiera się opłaty w oparciu o system opłat proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów, przynajmniej w odniesieniu do strumienia odpadów resztkowych, lub istnieją inne rodzaje instrumentów ekonomicznych zachęcających do segregacji odpadów u źródła (50);

c)

w ramach działalności prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów poza publicznie zorganizowanymi systemami gospodarowania odpadami, w których stosowane są systemy kaucji i zwrotu lub inne rodzaje instrumentów ekonomicznych bezpośrednio zachęcających do segregacji odpadów u źródła.

4.

W ramach działalności w sposób ciągły monitoruje się i ocenia ilość i jakość zebranych odpadów w oparciu o wcześniej określone kluczowe wskaźniki skuteczności działania (KPI) w celu spełnienia wszystkich następujących kryteriów:

a)

wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec odpowiednich zainteresowanych stron, takich jak organy publiczne, systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta;

b)

okresowe przekazywanie istotnych informacji wytwórcom odpadów i ogółowi społeczeństwa, we współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, takimi jak organy publiczne, systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta;

c)

określanie potrzeb i podejmowanie działań naprawczych w przypadku, gdy KPI odbiegają od obowiązujących celów lub wskaźników referencyjnych, we współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, takimi jak organy publiczne, systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czy partnerzy w ramach łańcucha wartości.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Nie dotyczy

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

1.

W ramach działalności wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do zbierania odpadów spełniające co najmniej wymogi normy Euro V (51).

2.

Odpady niebezpieczne są zbierane oddzielnie od odpadów innych niż niebezpieczne, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu. Stosowane są odpowiednie środki gwarantujące, że podczas selektywnej zbiórki i transportu odpady niebezpieczne nie są mieszane ani z odpadami niebezpiecznymi innych kategorii, ani z innymi odpadami, substancjami lub materiałami. Mieszanie obejmuje rozcieńczanie substancji niebezpiecznych.

3.

Właściwe zbieranie odpadów i postępowanie z odpadami zapobiega wyciekowi odpadów niebezpiecznych podczas ich zbierania, transportu, magazynowania i dostarczania do zakładu przetwarzania dopuszczonego do przetwarzania odpadów niebezpiecznych.

4.

Odpady niebezpieczne w trakcie zbierania, transportu i czasowego składowania są pakowane i znakowane zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi i unijnymi.

5.

Przedsiębiorca zbierający odpady niebezpieczne przestrzega obowiązków ewidencyjnych, w tym w odniesieniu do ilości, rodzaju, pochodzenia, przeznaczenia, częstotliwości zbierania, rodzaju transportu i metody przetwarzania odpadów, określonych w obowiązującym prawodawstwie unijnym i krajowym.

6.

W odniesieniu do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE):

a)

wycofany z eksploatacji sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) należący do głównych kategorii określonych w załączniku III do dyrektywy 2012/19/UE zbierany jest oddzielnie;

b)

podczas zbierania i transportu zachowuje się integralność WEEE i zapobiega się wyciekowi substancji niebezpiecznych, takich jak substancje zubożające warstwę ozonową, fluorowane gazy cieplarniane lub rtęć zawarta w lampach fluorescencyjnych.

7.

Podmiot odpowiedzialny za zbiórkę odpadów i logistykę ustanawia system zarządzania ryzykiem dla środowiska i zagrożeniami zdrowia i bezpieczeństwa.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Nie dotyczy

2.4.   Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych

Opis działalności

Budowa, modernizacja i eksploatacja instalacji przeznaczonych do przetwarzania odpadów niebezpiecznych jako sposobu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku materiałów.

Ta działalność gospodarcza obejmuje zarówno operacje odzysku materiałów in situ, jak i ex situ z odpadów sklasyfikowanych jako odpady niebezpieczne zgodnie z europejskim wykazem odpadów ustanowionym decyzją Komisji 2000/532/WE (52) oraz zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2008/98/WE. Obejmuje to następujące strumienie:

a)

odzysk lub regenerację rozpuszczalników;

b)

regenerację kwasów i zasad;

c)

recykling lub odzysk materiałów nieorganicznych innych niż metale lub związki metali;

d)

odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń;

e)

odzysk części składowych z katalizatorów;

f)

ponowną rafinację olejów smarowych i innych przemysłowych olejów odpadowych (z wyłączeniem wykorzystania ich jako paliwo lub do spalania).

Działalność gospodarcza nie obejmuje ponownego wykorzystania substancji, które nie kwalifikują się jako odpady, takich jak produkty uboczne lub pozostałości z działalności produkcyjnej, zgodnie z art. 5 dyrektywy 2008/98/WE.

Działalność gospodarcza nie obejmuje odzysku materiałów z baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz materiałów nieorganicznych pochodzących z procesów spalania, takich jak popioły, żużle lub pyły. Działalność gospodarcza nie obejmuje przetwarzania i odzysku odpadów jądrowych.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności E38.22, E38.32, F42.9, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Działalność ta polega na odzysku materiałów będących surowcami wtórnymi (w tym substancji chemicznych i surowców krytycznych) z odpadów niebezpiecznych segregowanych u źródła.

2.

Odzyskane materiały zastępują surowce pierwotne, w tym surowce krytyczne, lub chemikalia w procesach produkcji (53).

3.

Odzyskane materiały są zgodne z obowiązującymi specyfikacjami branżowymi, normami zharmonizowanymi lub kryteriami zniesienia statusu odpadu, a także z odpowiednim obowiązującym prawodawstwem unijnym i krajowym.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Działalność, w odniesieniu do cyklu życia, nie powoduje zwiększenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z produkcją opartą na równoważnym surowcu pierwotnym lub równoważnych surowcach pierwotnych.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia oblicza się na podstawie zalecenia 2013/179/UE lub ewentualnie z zastosowaniem normy ISO 14067:2018 (54) lub ISO 14064-1:2018 (55). Ilościowo określone emisje gazów cieplarnianych w cyklu życia są weryfikowane przez niezależną stronę trzecią.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

Stosuje się odpowiednie techniki w celu ochrony zasobów wodnych i morskich, zgodnie z konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów (56).

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Wszystkie substancje i mieszaniny poddane odzyskowi są zgodne z obowiązującymi odnośnymi przepisami, takimi jak rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, rozporządzenie (UE) 2019/1021, rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 i dyrektywa 2008/98/WE.

W ramach działalności wykorzystywane są odpowiednie techniki zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli, określone w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów (57). Działalność spełnia odpowiednie powiązane dopuszczalne wartości emisji (BAT-AEL).

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

2.5.   Odzysk bioodpadów w drodze fermentacji beztlenowej lub kompostowania

Opis działalności

Budowa i eksploatacja obiektów przeznaczonych do przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów w drodze fermentacji beztlenowej lub kompostowania wraz z produkcją i wykorzystaniem biogazu, biometanu, produktów pofermentacyjnych lub chemikaliów.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności E38.21 i F42.9, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Bioodpady wykorzystywane do fermentacji beztlenowej lub kompostowania są segregowane u źródła i zbierane selektywnie. W przypadku zbierania bioodpadów w workach biodegradowalnych worki te posiadają odpowiedni certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów normy dotyczącej odzysku przez kompostowanie EN 13432:2000 (58).

2.

W tych zakładach fermentacji beztlenowej bioodpady segregowane u źródła pochodzące ze zbiórki selektywnej stanowią co najmniej 70 % surowca wejściowego, mierzonego według średniej rocznej masy. Współfermentacja może obejmować do 30 % surowca wejściowego w postaci zaawansowanych surowców bioenergetycznych wymienionych w załączniku IX do dyrektywy (UE) 2018/2001 i może nie obejmować zanieczyszczonego surowca wejściowego pochodzącego z frakcji biomasy ze zmieszanych odpadów komunalnych i przemysłowych. Surowiec wejściowy nie obejmuje surowca wykluczonego w części II załącznika II do rozporządzenia (UE) 2019/1009, dla kategorii materiału składowego (CMC) 3 (kompost) zgodnie z lit. c) tej kategorii oraz dla kategorii materiału składowego (CMC) 5 (produkt pofermentacyjny inny niż produkt pofermentacyjny świeżych roślin) zgodnie z lit. c) tej kategorii.

3.

W ramach tej działalności wytwarzany jest jeden z poniższych produktów:

a)

kompost lub produkt pofermentacyjny zgodny z rozporządzeniem (UE) 2019/1009, w szczególności z wymogami określonymi w załączniku II dotyczącymi kategorii materiału składowego (CMC), odnoszący się w szczególności do kategorii CMC 3 (kompost) i CMC 5 (produkt pofermentacyjny inny niż produkt pofermentacyjny świeżych roślin), lub zgodny z przepisami krajowymi dotyczącymi nawozów lub polepszaczy gleby, przy czym wymogi te są równie lub bardziej rygorystyczne w porównaniu z wymogami rozporządzenia 2019/1009;

b)

chemikalia w drodze przekształcenia odpadów organicznych w karboksylany, kwasy karboksylowe lub polimery w drodze fermentacji z użyciem kultur mieszanych.

4.

Zapewnienie jakości procesu produkcji odbywa się z wykorzystaniem modułu D1 określonego w rozporządzeniu (UE) 2019/1009.

5.

Kompost i produkt pofermentacyjny spełniający wymogi rozporządzenia (UE) 2019/1009 lub równoważnych przepisów krajowych nie jest składowany.

Produkt pofermentacyjny powinien być kompostowany po fermentacji beztlenowej w celu maksymalizacji korzyści dla gleby, w której jest następnie stosowany, i minimalizacji niektórych potencjalnych problemów rolno-środowiskowych, takich jak uwalnianie amoniaku i azotanów.

6.

W przypadku gdy zainstalowana jest fermentacja beztlenowa, wytworzony biogaz wykorzystuje się bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej lub uszlachetnia się do biometanu w celu wykorzystania jako paliwo, bezpośrednio wprowadza się do sieci gazowej a następnie wykorzystuje w celach energetycznych w drodze zastąpienia gazu ziemnego, wykorzystuje się jako surowiec przemysłowy w celu produkcji innych chemikaliów lub przekształca się w wodór w celu wykorzystania go jako paliwo.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Istnieje plan monitorowania wycieków metanu w instalacji oraz plan awaryjny w celu zminimalizowania takich wycieków.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

W przypadku zakładów fermentacji beztlenowej, w których przetwarza się ponad 100 ton surowca dziennie, oraz w przypadku kompostowni, w których przetwarzanych jest ponad 75 ton surowca dziennie, działalność jest zgodna z konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów (59) bądź z równie lub bardziej rygorystycznymi przepisami krajowymi, w celu ograniczenia emisji do powietrza i poprawy ogólnej efektywności środowiskowej, a także w celu doboru odpadów przeznaczonych do przetworzenia oraz monitorowania lub kontrolowania kluczowych parametrów dotyczących odpadów i procesu.

Emisje do powietrza i wody mieszczą się w granicach poziomów emisji powiązanych z zakresami najlepszych dostępnych technik (BAT-AEL) określonymi odpowiednio w odniesieniu do beztlenowego i tlenowego rozkładu odpadów w najnowszych konkluzjach dotyczących odpowiednich najlepszych dostępnych technik (BAT), w tym konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów (60).

W przypadku fermentacji beztlenowej nabywca lub podmiot odpowiedzialny za odbiór produktów pofermentacyjnych jest informowany o zawartości azotu w produktach pofermentacyjnych wykorzystywanych jako nawóz lub polepszacz gleby zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1009 albo poziomem tolerancji ± 25 %..

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

2.6.   Usuwanie zanieczyszczeń i demontaż produktów wycofanych z eksploatacji

Opis działalności

Budowa, eksploatacja i modernizacja instalacji do demontażu i usuwania zanieczyszczeń ze złożonych produktów wycofanych z eksploatacji, majątku ruchomego i jego części składowych w celu odzysku materiałów lub przygotowania części składowych do ponownego użycia.

Działalność gospodarcza obejmuje demontaż produktów wycofanych z eksploatacji i majątku ruchomego oraz ich części składowych dowolnego rodzaju, takich jak pojazdy, statki oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) w celu odzysku materiałów.

Działalność gospodarcza nie obejmuje przetwarzania baterii pochodzących ze zbiórki selektywnej lub usuniętych w trakcie demontażu i usuwania zanieczyszczeń ani rozbiórki i burzenia budynków i innych konstrukcji (zob. sekcja 3.3 niniejszego załącznika).

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności E38.31, E38.32 i E42.99, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

W ramach działalności gospodarczej za pomocą najnowocześniejszych instalacji prowadzony jest demontaż oraz usuwanie zanieczyszczeń z odpadów zgromadzonych w ramach zbiórki selektywnej, pochodzących ze złożonych produktów wycofanych z eksploatacji, takich jak pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny lub statki, w celu:

a)

zebrania elementów i części składowych nadających się do ponownego wykorzystania;

b)

wydzielenia frakcji odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych nadających się do odzysku materiałów, w tym odzysku surowców krytycznych;

c)

usuwania substancji niebezpiecznych, mieszanin i części składowych, tak aby były one zawarte w możliwym do zidentyfikowania (61) strumieniu lub stanowiły możliwą do zidentyfikowania część strumienia w procesie przetwarzania, i przesłania ich do zakładów posiadających zezwolenie na odpowiednie przetwarzanie, w tym unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;

d)

dołączenia dokumentacji materiałów przesyłanych do dalszego przetwarzania lub ponownego wykorzystania.

2.

Działalność gospodarcza polegająca na demontażu i usuwaniu zanieczyszczeń w przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) spełnia wymogi określone w art. 8 dyrektywy 2012/19/UE oraz w załącznikach VII i VIII do tej dyrektywy. Działalność gospodarcza polegająca na demontażu i usuwaniu zanieczyszczeń w przypadku pojazdów wycofanych z eksploatacji spełnia wymogi określone w art. 6 i 7 dyrektywy 2000/53/WE oraz w załączniku I do tej dyrektywy.

3.

W przypadku demontażu i usuwania zanieczyszczeń ze statków złomowanych zakład widnieje w europejskim wykazie zakładów recyklingu statków określonym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2323 (62). W przypadku budowy nowego zakładu lub modernizacji zakładu już istniejącego, który nie jest jeszcze włączony do europejskiego wykazu zakładów recyklingu statków, zakład spełnia wszystkie wymogi określone w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (63) i został złożony wniosek o włączenie go do europejskiego wykazu zakładów recyklingu statków.

4.

W przypadku demontażu i usuwania zanieczyszczeń ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji odpady pochodzą z punktów zbiórki spełniających obowiązujące wymogi określone w prawodawstwie unijnym (64) i krajowym.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Nie dotyczy

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

1.

Zakład jest wyposażony w urządzenia do bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska zarządzania substancjami niebezpiecznymi, mieszaninami i częściami składowymi usuniętymi w procesie usuwania zanieczyszczeń oraz do ich składowania.

2.

W odniesieniu do pojazdów wycofanych z eksploatacji zakład spełnia wymogi dla terenów dotyczące operacji składowania, przetwarzania, usuwania zanieczyszczeń i obróbki określone w załączniku I do dyrektywy 2000/53/WE.

3.

W odniesieniu do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zakład spełnia wymogi dotyczące właściwego przetwarzania określone w art. 8 dyrektywy 2012/19/UE, w szczególności wymogi dotyczące selektywnego przetwarzania materiałów i części składowych takiego sprzętu określone w załączniku VII do dyrektywy 2012/19/UE oraz dotyczące operacji składowania i przetwarzania określone w załączniku VIII do dyrektywy 2012/19/UE.

Zakład spełnia wymogi normatywne istotne dla jego działalności w zakresie usuwania zanieczyszczeń określone w normach EN 50625-1:2014 (65), EN 50625-2-1:2014 (66), EN 50625-2-2:2015 (67), EN 50625-2-3:2017 (68) oraz EN 50625-2-4:2017 (69).

Wprowadzenie takich środków można również wykazać w drodze zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi równoważnymi z wymogami określonymi w normach EN wymienionych powyżej.

W odniesieniu do przetwarzania WEEE zawierającego lotne fluorowane węglowodory (VFC) lub lotne węglowodory (VHC) oraz WEEE zawierającego rtęć, emisje mieszczą się w granicach poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) określonych w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów lub są od nich niższe (70).

4.

W odniesieniu do recyklingu statków zakład spełnia wymogi określone w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 i widnieje w europejskim wykazie zakładów recyklingu statków ustanowionym na mocy tego rozporządzenia. Zakład spełnia wymogi określone w art. 7 tego rozporządzenia w odniesieniu do przygotowania planu recyklingu dla danego statku przed rozpoczęciem jakiegokolwiek takiego recyklingu.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

2.7.   Sortowanie i odzysk materiałów z odpadów innych niż niebezpieczne

Opis działalności

Budowa, modernizacja i eksploatacja zakładów zajmujących się sortowaniem lub przetwarzaniem strumieni odpadów innych niż niebezpieczne w surowce wtórne wysokiej jakości z zastosowaniem procesu mechanicznego przekształcania.

Działalność gospodarcza nie obejmuje sortowania i odzysku frakcji palnych ze zmieszanych odpadów resztkowych w celu produkcji paliwa pochodzącego z odpadów, np. w mechanicznych i biologicznych oczyszczalniach ścieków.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności E38.32 i F42.9 zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.   Pochodzenie surowca

Surowiec z odpadów innych niż niebezpieczne pochodzi z jednego lub kilku następujących źródeł:

a)

selektywnie zebrane i transportowane odpady, w tym we frakcjach mieszanych (71);

b)

frakcje odpadów innych niż niebezpieczne pochodzące z działań związanych z demontażem i usuwaniem zanieczyszczeń z produktów wycofanych z eksploatacji;

c)

odpady z budowy i rozbiórki pochodzące z selektywnej rozbiórki lub poddane segregacji u źródła w inny sposób;

d)

frakcje odpadów innych niż niebezpieczne pochodzące z sortowania odpadów zmieszanych przeznaczonych do recyklingu, jeżeli zakład spełnia określone kryteria jakości dotyczące działania, a odpady pochodzą z obszarów spełniających wymogi selektywnej zbiórki określone w dyrektywie 2008/98/WE.

2.   Odzysk materiałów

W ramach działalności osiąga się lub przekracza istniejące wskaźniki odzysku materiałów dla poszczególnych zakładów ustalone przez właściwe organy w obowiązujących planach gospodarki odpadami, zezwoleniach, umowach lub w programach rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W zakładzie wdrażane są wewnętrznie zdefiniowane kluczowe wskaźniki skuteczności działania (KPI) w celu śledzenia wyników lub osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku.

W odniesieniu do materiałów, dla których obowiązkowa jest zbiórka selektywna, w ramach tej działalności co najmniej 50 %, w ujęciu wagowym, przetworzonych selektywnie zebranych odpadów innych niż niebezpieczne przetwarza się w surowce wtórne odpowiednie, aby zastąpić nimi surowce pierwotne w procesach produkcji.

3.   Właściwe zarządzanie odpadami

Zakład odzyskujący odpady inne niż niebezpieczne wdrożył najlepsze dostępne techniki (BAT) w oparciu o BAT 2 dotyczące poprawy ogólnej efektywności środowiskowej zakładu określone w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów (72), w tym:

a)

procedurę charakterystyki odpadów i ścisłą procedurę przyjmowania odpadów dotyczącą jakości przyjmowanych odpadów;

b)

system śledzenia i inwentaryzacji, mający na celu określenie lokalizacji i ilości odpadów w zakładzie;

c)

system zarządzania jakością wyjściową, mający na celu zapewnienie, że produkt przetwarzania odpadów jest zgodny z obowiązującymi wymogami lub normami jakości, z wykorzystaniem na przykład istniejących norm EN lub ISO;

d)

odpowiednie środki lub procedury segregacji odpadów w celu zapewnienia, że odpady po segregacji są przechowywane oddzielnie w zależności od ich właściwości, aby umożliwić ich łatwiejsze i bezpieczniejsze dla środowiska przechowywanie i przetwarzanie;

e)

odpowiednie środki zapewniające zgodność odpadów przed ich mieszaniem lub sporządzaniem ich mieszanin;

f)

wprowadzone w zakładzie technologia i procesy sortowania i odzysku materiałów w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi, normami jakości lub kryteriami zniesienia statusu odpadu. W ramach działalności wykorzystuje się najnowocześniejsze technologie dostosowane do przetwarzanych frakcji odpadów, w tym separację optyczną przeprowadzaną za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni lub systemów RTG, separację densymetryczną, oddzielanie magnetyczne lub oddzielanie gabarytowe.

4.   Jakość surowców wtórnych

W ramach działalności przekształca się odpady w surowce wtórne lub umożliwia się ich przekształcenie w surowce wtórne, w tym surowce krytyczne, odpowiednie, aby zastąpić nimi surowce pierwotne w procesach produkcji.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Nie dotyczy

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

W odniesieniu do działań wchodzących w zakres konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów (73), w ramach działalności wdraża się odpowiednie techniki zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli oraz spełniane są odpowiednie powiązane dopuszczalne wartości emisji (BAT-AEL).

Zakłady prowadzące recykling tworzyw sztucznych posiadają filtry zainstalowane przed odprowadzeniem ścieków, które są w stanie zatrzymać co najmniej 75 % mikrodrobin plastiku > 5 μm.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

3.    Budownictwo i działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

3.1.   Budowa nowych budynków

Opis działalności

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych poprzez połączenie środków finansowych, technicznych i fizycznych z zamiarem sprzedaży budynków z chwilą ich ukończenia lub później, a także roboty budowlane związane ze wznoszeniem kompletnych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, na własny rachunek do sprzedaży, lub na zasadzie odpłatności lub na podstawie umowy.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności F41.1, F41.2 i F43, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Wszystkie wytworzone odpady z budowy i rozbiórki są przetwarzane zgodnie z unijnym prawodawstwem dotyczącym odpadów oraz z pełną listą kontrolną zawartą w Protokole UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki, w szczególności w drodze ustanowienia systemów segregacji i audytów przeprowadzanych przed rozbiórką (74). Przygotowanie do ponownego użycia (75) lub recyklingu (76) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki wytwarzanych na placu budowy wynosi co najmniej 90 % (masy, w kg), z wyłączeniem wypełniania wykopów (77). Nie obejmuje to naturalnie występującego materiału, o którym mowa w kategorii 17 05 04 europejskiego wykazu odpadów ustanowionego decyzją 2000/532/WE. Podmiot prowadzący działalność wykazuje zgodność z progiem 90 %, składając sprawozdanie dotyczące wskaźnika 2.2 systemu Level(s) (78), stosując format sprawozdawczy Poziomu 2 w odniesieniu do poszczególnych strumieni odpadów.

2.

Oblicza się współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku wzniesionego w ramach robót budowlanych w odniesieniu do poszczególnych etapów cyklu życia oraz przedstawia się go inwestorom i klientom na żądanie (79).

3.

Projekty i techniki budowlane wspierają obieg zamknięty dzięki włączeniu koncepcji projektowania uwzględniającego możliwości adaptacji i rozbiórkę określonych w systemie Level(s) – odpowiednio wskaźniki 2.3 i 2.4. Zgodność z tym wymogiem wykazywana jest w drodze składania sprawozdań dotyczących wskaźników 2.3 (80) i 2.4 (81) systemu Level(s) w odniesieniu do Poziomu 2.

4.

Zużycie surowców pierwotnych przy budowie budynku minimalizuje się dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych (82). Podmiot prowadzący działalność zapewnia, aby kategorie trzech najcięższych materiałów stosowanych do budowy budynku – mierzonych na podstawie masy w kilogramach – były zgodne z następującymi maksymalnymi łącznymi ilościami użytych surowców pierwotnych:

a)

w przypadku łącznej ilości betonu (83), kamienia naturalnego lub aglomeratu maksymalnie 70 % materiału pochodzi z surowców pierwotnych;

b)

w przypadku łącznej masy cegieł, dachówek, płytek ceramicznych maksymalnie 70 % materiału pochodzi z surowców pierwotnych;

c)

w przypadku materiałów pochodzenia biologicznego (84) maksymalnie 80 % całkowitego materiału pochodzi z surowców pierwotnych;

d)

w przypadku szkła i izolacji mineralnej łącznie maksymalnie 70 % całkowitego materiału pochodzi z surowców pierwotnych;

e)

w przypadku tworzywa sztucznego niebędącego bioproduktem maksymalnie 50 % całkowitego materiału pochodzi z surowców pierwotnych;

f)

w przypadku metali maksymalnie 30 % całkowitego materiału pochodzi z surowców pierwotnych;

g)

w przypadku gipsu maksymalnie 65 % materiału pochodzi z surowców pierwotnych.

Progi oblicza się, odejmując ilość odpowiadającą surowcowi wtórnemu od całkowitej ilości materiału każdej kategorii użytego podczas prac, mierzonej jako masa w kilogramach. W przypadku gdy informacje na temat zawartości materiałów z recyklingu w wyrobie budowlanym nie są dostępne, należy uznać, że wyrób taki zawiera w 100 % surowce pierwotne. Aby uszanować hierarchię odpadów, a tym samym preferować ponowne użycie względem recyklingu, ponownie wykorzystywane wyroby budowlane, w tym takie, które zawierają materiały niebędące odpadami ponownie przetwarzane na miejscu, należy traktować jako niezawierające żadnych surowców pierwotnych. Zgodność z tym kryterium wykazuje się, składając sprawozdania zgodnie z systemem Level(s) – wskaźnik 2.1 (85).

5.

Podmiot prowadzący działalność stosuje narzędzia elektroniczne do opisania cech budynku w formie takiej, w jakiej został on skonstruowany, w tym użytych w nim materiałów i części składowych, do celów związanych z przyszłym utrzymaniem, odzyskiem i ponownym wykorzystaniem tych materiałów i części, korzystając na przykład z zapisów normy EN ISO 22057:2022 w celu dostarczenia deklaracji środowiskowych wyrobu (86). Informacje przechowywane są w formacie cyfrowym i udostępniane inwestorom i klientom na żądanie. Ponadto podmiot zapewnia długoterminowe zachowanie tych informacji po okresie użytkowania budynku, z wykorzystaniem systemów zarządzania informacjami udostępnianych przez narzędzia krajowe, takie jak kataster lub rejestr publiczny.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Budynek nie jest przeznaczony do wydobycia, magazynowania, transportu lub produkcji paliw kopalnych.

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED) (87), decydujące o charakterystyce energetycznej budynku osiągniętej w wyniku robót budowlanych nie przekracza progu określonego w odniesieniu do wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii w przepisach krajowych wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE (88). Świadectwem charakterystyki energetycznej budynku jest powykonawcze świadectwo charakterystyki energetycznej.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Z wyjątkiem instalacji w lokalach mieszkalnych w przypadku zainstalowanych następujących urządzeń związanych z wodą zużycie wody jest potwierdzone kartą charakterystyki produktu, certyfikatem budynku lub obowiązującym w Unii oznakowaniem produktu, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w dodatku E do załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139:

a)

maksymalny przepływ wody w kranach umywalek i kranach zlewów wynosi 6 litrów/min;

b)

maksymalny przepływ wody w prysznicach wynosi 8 litrów/min;

c)

w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i spłuczkach całkowita objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 6 litrów, a średnia objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 3,5 litra;

d)

zużycie wody w pisuarach wynosi maksymalnie 2 litry na muszlę na godzinę. W pisuarach ze spłukiwaniem całkowita objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 1 litra.

Aby uniknąć negatywnych skutków prac budowlanych, działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane przy budowie są zgodne z kryteriami określonymi w dodatku C do niniejszego załącznika.

Elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane przy budowie, z którymi mieszkańcy mogą mieć kontakt (89), emitują mniej niż 0,06 mg formaldehydu na m3 powietrza w komorze badawczej na podstawie badania zgodnie z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz mniej niż 0,001 mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1 A i 1B na m3 powietrza w komorze badawczej, co należy ustalić w ramach badań przeprowadzonych zgodnie z normą CEN/EN 16516 (90) i ISO 16000-3:2011 (91) lub innymi równoważnymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania (92).

Jeżeli nowy budynek jest wznoszony na terenie potencjalnie zanieczyszczonym (teren zdegradowany), taki teren poddano badaniu pod kątem potencjalnych zanieczyszczeń, na przykład z wykorzystaniem normy ISO 18400 (93).

Wprowadzono środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

Nowego budynku nie wznosi się na żadnym z następujących terenów:

a)

grunty orne i grunty uprawne o średnim lub wysokim poziomie żyzności gleby i podziemnej bioróżnorodności, o czym mowa w unijnym badaniu LUCAS (94);

b)

teren niezagospodarowany o uznanej wysokiej wartości pod względem bioróżnorodności oraz teren służący za siedlisko gatunków zagrożonych (fauny i flory) wymienionych w europejskiej czerwonej księdze (95) lub czerwonej księdze IUCN (96);

c)

teren odpowiadający definicji lasu określonej w prawie krajowym stosowanej w krajowym bilansie emisji gazów cieplarnianych lub, jeżeli nie jest ona dostępna, odpowiada definicji lasu ustanowionej przez FAO (97).

3.2.   Renowacja istniejących budynków

Opis działalności

Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna lub przygotowania do nich.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności F41 i F43 zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Wszystkie wytworzone odpady z budowy i rozbiórki są przetwarzane zgodnie z unijnym prawodawstwem dotyczącym odpadów oraz z pełną listą kontrolną zawartą w Protokole UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki, w szczególności w drodze ustanowienia systemów segregacji i audytów przeprowadzanych przed rozbiórką (98). Przygotowanie do ponownego użycia (99) lub recyklingu (100) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki wytwarzanych na placu budowy wynosi co najmniej 70 % (masy, w kg), z wyłączeniem wypełniania wykopów (101). Nie obejmuje to naturalnie występującego materiału, o którym mowa w kategorii 17 05 04 europejskiego wykazu odpadów ustanowionego decyzją 2000/532/WE. Podmiot prowadzący działalność wykazuje zgodność z 70 % progiem, składając sprawozdanie dotyczące wskaźnika 2.2 systemu Level(s) (102), stosując format sprawozdawczy Poziomu 2 w odniesieniu do poszczególnych strumieni odpadów.

2.

Współczynnik globalnego ocieplenia (103) w cyklu życia prac renowacyjnych budynku oblicza się w odniesieniu do poszczególnych etapów cyklu życia oraz przedstawia się go inwestorom i klientom na żądanie.

3.

Projekty i techniki budowlane wspierają obieg zamknięty dzięki włączeniu koncepcji projektowania uwzględniającego możliwości adaptacji i rozbiórkę określonych w systemie Level(s) – odpowiednio wskaźniki 2.3 i 2.4. Podmiot prowadzący działalność wykazuje zgodność z tym wymogiem, składając sprawozdanie dotyczące wskaźników 2.3 (104) i 2.4 (105) systemu Level(s) w odniesieniu do Poziomu 2.

4.

Zachowuje się co najmniej 50 % pierwotnego budynku. Obliczenia dokonuje się na podstawie zewnętrznej powierzchni użytkowej brutto zachowanej z pierwotnego budynku, stosując odpowiednią krajową lub regionalną metodę pomiaru, alternatywnie posługując się definicją „IPMS 1” zawartą w Międzynarodowych Standardach Pomiaru Nieruchomości (106).

5.

Zużycie surowców pierwotnych przy renowacji budynku minimalizuje się dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych (107). Podmiot prowadzący działalność zapewnia, aby kategorie trzech najcięższych materiałów, które dodano do budynku podczas renowacji, mierzone na podstawie masy w kilogramach, były zgodne z następującymi progami w zakresie maksymalnej ilości użytych surowców pierwotnych:

a)

w przypadku łącznej ilości betonu (108), kamienia naturalnego lub aglomeratu maksymalnie 85 % materiału pochodzi z surowców pierwotnych;

b)

w przypadku łącznej masy cegieł, dachówek, płytek ceramicznych maksymalnie 85 % materiału pochodzi z surowców pierwotnych;

c)

w przypadku materiałów pochodzenia biologicznego (109) maksymalnie 90 % materiału pochodzi z surowców pierwotnych;

d)

w przypadku szkła i izolacji mineralnej łącznie maksymalnie 85 % materiału pochodzi z surowców pierwotnych;

e)

w przypadku tworzywa sztucznego niebędącego bioproduktem maksymalnie 75 % materiału pochodzi z surowców pierwotnych;

f)

w przypadku metali maksymalnie 65 % materiału pochodzi z surowców pierwotnych;

g)

w przypadku gipsu maksymalnie 83 % materiału pochodzi z surowców pierwotnych.

Progi oblicza się, odejmując ilość odpowiadającą surowcowi wtórnemu od całkowitej ilości materiału każdej kategorii użytego podczas prac, mierzonej jako masa w kilogramach. W przypadku gdy informacje na temat zawartości materiałów z recyklingu w wyrobie budowlanym nie są dostępne, należy uznać, że wyrób taki zawiera w 100 % surowce pierwotne. Aby uszanować hierarchię odpadów, a tym samym preferować ponowne użycie względem recyklingu, ponownie wykorzystywane wyroby budowlane, w tym takie, które zawierają materiały niebędące odpadami ponownie przetwarzane na miejscu, należy traktować jako niezawierające żadnych surowców pierwotnych. Zgodność z tym kryterium wykazuje się, składając sprawozdania zgodnie z systemem Level(s) – wskaźnik 2.1 (110).

6.

Podmiot prowadzący działalność stosuje narzędzia elektroniczne do opisania cech budynku w formie takiej, w jakiej został on skonstruowany, w tym użytych w nim materiałów i części składowych, do celów związanych z przyszłym utrzymaniem, odzyskiem i ponownym wykorzystaniem tych materiałów i części, korzystając na przykład z zapisów normy EN ISO 22057:2022 w celu dostarczenia deklaracji środowiskowych wyrobu (111). Informacje przechowywane są w formacie cyfrowym i udostępniane inwestorom i klientom na żądanie. Ponadto podmiot prowadzący działalność zapewnia długoterminowe zachowanie tych informacji po okresie użytkowania budynku, z wykorzystaniem systemów zarządzania informacjami udostępnianych przez narzędzia krajowe, takie jak kataster lub rejestr publiczny.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Budynek nie jest przeznaczony do wydobycia, magazynowania, transportu lub produkcji paliw kopalnych.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Z wyjątkiem prac renowacyjnych w lokalach mieszkalnych w przypadku zainstalowanych w ramach prac renowacyjnych następujących urządzeń związanych z wodą zużycie wody jest potwierdzone kartą charakterystyki produktu, certyfikatem budynku lub obowiązującym w Unii oznakowaniem produktu, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w dodatku E do załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139:

a)

maksymalny przepływ wody w kranach umywalek i kranach zlewów wynosi 6 litrów/min;

b)

maksymalny przepływ wody w prysznicach wynosi 8 litrów/min;

c)

w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i spłuczkach całkowita objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 6 litrów, a średnia objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 3,5 litra;

d)

zużycie wody w pisuarach wynosi maksymalnie 2 litry na muszlę na godzinę. W pisuarach ze spłukiwaniem całkowita objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania nie może przekraczać 1 litra.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane przy budowie są zgodne z kryteriami określonymi w dodatku C do niniejszego załącznika.

Elementy budynków i materiały budowlane wykorzystane budowie, z którymi mieszkańcy mogą mieć kontakt (112), emitują mniej niż 0,06 mg formaldehydu na m3 powietrza w komorze badawczej na podstawie badania zgodnie z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz mniej niż 0,001 mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1 A i 1B na m3 powietrza w komorze badawczej, co należy ustalić w ramach badań przeprowadzonych zgodnie z normą EN 16516 i ISO 16000-3:2011 (113) lub innymi równoważnymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania.

Wprowadzono środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Nie dotyczy

3.3.   Rozbiórka i burzenie budynków i innych konstrukcji

Opis działalności

Rozbiórka i burzenie budynków, dróg i dróg startowych, linii kolejowych, mostów, tuneli, oczyszczalni ścieków, zakładów uzdatniania wody, rurociągów, studni i odwiertów, elektrowni, zakładów chemicznych, tam i zbiorników wodnych, kopalni i kamieniołomów, budowli morskich, obiektów znajdujących się w pobliżu brzegu, portów, dróg wodnych lub kształtowanie i rekultywacja gruntów (114).

W przypadku projektów związanych z działalnością w zakresie budowy nowych budynków i renowacji istniejących już budynków (zob. sekcje 3.1 i 3.2 niniejszego załącznika), w których roboty związane z rozbiórką oraz roboty budowlane lub prace renowacyjne zleca się na podstawie tej samej umowy, zastosowanie mają techniczne kryteria kwalifikacji dla działalności w zakresie budowy lub renowacji.

Działalność gospodarcza nie obejmuje rozbiórki i burzenia budynków i innych konstrukcji przeprowadzanych w ramach działania „Remediacja zanieczyszczonych miejsc i terenów” (zob. sekcja 2.4 załącznika III).

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z kodem NACE F43.1, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie rozbiórki lub burzenia budynków omawia się i uzgadnia z klientem co najmniej następujące aspekty zawarte na liście kontrolnej koncepcji projektowej Poziomu 1 systemu Level(s) – wskaźnik 2.2 (115):

a)

definicja kluczowych wskaźników wyników i docelowego poziomu ambicji;

b)

identyfikacja charakterystycznych dla danego projektu ograniczeń, które mogą zagrozić osiągnięciu docelowego poziomu ambicji (takich jak ograniczenia czasu, siły roboczej i przestrzeni), oraz sposobu minimalizacji tych ograniczeń;

c)

szczegółowe informacje dotyczące procedury audytu przeprowadzanego przed rozbiórką;

d)

zarys planu gospodarki odpadami, w którym nadano priorytet selektywnej rozbiórce, dekontaminacji i segregacji źródeł strumieni odpadów. W przypadku gdy działań tych nie traktuje się priorytetowo, przedstawia się wyjaśnienie, w którym należy uzasadnić, z jakiego powodu selektywna rozbiórka, dekontaminacja lub segregacja źródeł strumieni odpadów nie są możliwe do wykonania z technicznego punktu widzenia w danym projekcie. Niedopuszczalne jest, aby względy kosztowe lub finansowe prowadziły do niespełnienia tego wymogu.

2.

Podmiot prowadzący działalność przeprowadza audyt przed rozbiórką zgodnie z Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki (116).

3.

Wszystkie odpady wytworzone podczas rozbiórki lub burzenia są przetwarzane zgodnie z unijnym prawodawstwem dotyczącym odpadów oraz z pełną listą kontrolną zawartą w Protokole UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki (117).

4.

Przygotowanie do ponownego użycia (118) lub recyklingu (119) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki wytwarzanych na placu budowy wynosi co najmniej 90 % (masy, w kg), z wyłączeniem wypełniania wykopów (120). Nie obejmuje to naturalnie występującego materiału, o którym mowa w kategorii 17 05 04 europejskiego wykazu odpadów ustanowionego decyzją 2000/532/WE. Podmiot prowadzący działalność wykazuje zgodność z progiem 90 %, składając sprawozdanie dotyczące wskaźnika 2.2 systemu Level(s) (121), stosując format sprawozdawczy Poziomu 3 w odniesieniu do poszczególnych strumieni odpadów. Ewentualnie co najmniej 95 % frakcji mineralnej (122) i 70 % frakcji niemineralnej innych niż niebezpieczne odpadów z rozbiórki zbiera się selektywnie i przygotowuje do ponownego użycia lub recyklingu.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Właściciel budynku lub wykonawca zapewnia, aby podczas prac w zakresie renowacji, modernizacji lub rozbiórki, które wymagają usunięcia paneli piankowych lub płyt laminowanych zainstalowanych we wnękach lub konstrukcjach zabudowanych, które zawierają pianki z fluorowanymi gazami cieplarnianymi, nasyconymi i nienasyconymi wodorofluorowęglowodorami oraz substancjami zubożającymi warstwę ozonową, jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 i w rozporządzeniu (UE) nr 1005/2009, unika się emisji w możliwym zakresie poprzez postępowanie z piankami lub zawartymi w nich gazami w sposób zapewniający ponowne wykorzystanie lub zniszczenie płyt piankowych lub gazów zawartych w piankach. Odzysk gazów zawartych w piankach przeprowadza odpowiednio przeszkolony personel.

W przypadku gdy odzysk tych pianek nie jest możliwy z technicznego punktu widzenia, podmiot sporządza dokumentację zawierającą dowody na niewykonalność odzysku w danym przypadku. Dokumentację przechowuje się przez pięć lat i udostępnia na żądanie.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Wprowadzono środki w celu redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie prac związanych z rozbiórką i burzeniem.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

3.4.   Utrzymanie dróg i autostrad

Opis działalności

Utrzymanie ulic, dróg i autostrad, innych dróg dla pojazdów i pieszych, prowadzenie robót nawierzchniowych na ulicach, drogach, autostradach, mostach, tunelach oraz budowa pasów lotnisk, dróg kołowania i płyt postojowych lotnisk, rozumiane jako wszelkie działania podejmowane w celu utrzymania i przywrócenia zdolności użytkowej (123) i poziomu eksploatacji dróg (124). W przypadku mostów i tuneli działalność gospodarcza obejmuje jedynie utrzymanie drogi, która przebiega na moście lub przez tunel. Nie obejmuje utrzymania samego mostu lub tunelu.

Działalność gospodarcza obejmuje bieżące utrzymanie, która może być zaplanowane w sposób okresowy. Działalność gospodarcza obejmuje również profilaktyczne utrzymanie i renowację, które definiuje się jako prace podejmowane w celu zachowania lub przywrócenia zdolności użytkowej oraz przedłużenia okresu eksploatacji (125) istniejącej drogi. Prace w zakresie utrzymania obejmują głównie zarządzanie nawierzchnią i dotyczą tylko następujących głównych elementów drogi: warstwy wiążącej, warstwy nawierzchniowej i płyt betonowych. Drogi wchodzące w zakres przedmiotowej działalności gospodarczej wykonane są z asfaltu, betonu lub z obu tych materiałów.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z kodem NACE F42.11, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

W przypadku rozbiórki lub usunięcia głównych elementów drogi (warstwy wiążącej, warstwy nawierzchniowej lub płyt betonowych) 100 % (wg masy w kilogramach) innych niż niebezpieczne odpadów wytworzonych na miejscu przygotowuje się do ponownego użycia (126) lub recyklingu (127), z wyłączeniem wypełniania wykopów (128). Nie obejmuje to naturalnie występującego materiału, o którym mowa w kategorii 17 05 04 europejskiego wykazu odpadów ustanowionego decyzją 2000/532/WE.

2.

W przypadku gdy elementy drogi (warstwa wiążąca, warstwa nawierzchniowa i płyty betonowe) są nowo instalowane po rozbiórce lub usunięciu, w tym w przypadku wszelkich dróg, które są budowane na zasadzie tymczasowej w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, co najmniej 50 % (wg masy w kilogramach) wykorzystanych strukturalnych elementów drogi stanowią materiały ponownie użyte lub pochodzące z recyklingu lub inne niż niebezpieczne produkty uboczne pochodzenia przemysłowego.

3.

Ponownie wykorzystanych lub pochodzących z recyklingu materiałów nie przemieszcza się na odległości większe niż 2,5-krotność odległości między placem budowy a najbliższym zakładem produkcyjnym wytwarzającym równoważne surowce pierwotne, aby uniknąć sytuacji, w której zastosowanie ponownie wykorzystanych lub pochodzących z recyklingu materiałów prowadzi do wyższych emisji CO2 niż zastosowanie surowców pierwotnych.

4.

Okres eksploatacji nowo zainstalowanych warstw wiążących jest nie krótszy niż 20 lat (129).

5.

Zużycie surowców pierwotnych przy wyposażaniu dróg minimalizuje się dzięki wykorzystaniu materiałów wtórnych (130). Podmiot prowadzący działalność zapewnia, aby w przypadku metali, takich jak stalowe systemy ograniczania ruchu, maksymalnie 30 % materiału pochodziło z surowców pierwotnych. Próg oblicza się, odejmując ilość odpowiadającą materiałowi wtórnemu od całkowitej ilości materiału każdej kategorii użytego podczas prac, mierzonej jako masa w kilogramach. W przypadku gdy informacje na temat zawartości materiałów z recyklingu w wyrobie budowlanym nie są dostępne, należy uznać, że wyrób taki zawiera w 100 % surowce pierwotne. Aby uszanować hierarchię odpadów, a tym samym preferować ponowne użycie względem recyklingu, ponownie wykorzystywane wyroby budowlane, w tym takie, które zawierają materiały niebędące odpadami ponownie przetwarzane na miejscu, należy traktować jako niezawierające żadnych surowców pierwotnych.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Przedstawiono plan łagodzenia skutków zagęszczenia ruchu, który będzie realizowany w trakcie prac konserwacyjnych.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Wprowadzono środki służące redukcji emisji hałasu, wibracji, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych. Przy wyborze rodzajów nawierzchni drogowych preferuje się nawierzchnie drogowe o obniżonym poziomie hałasu zgodnie z kompleksowym kryterium B7 „minimalne wymagania w zakresie projektowania nawierzchni o obniżonym poziomie hałasu” w ramach Unijnych kryteriów zielonych zamówień publicznych w zakresie projektowania, budowy i utrzymania dróg (131) oraz mając na uwadze nawierzchnie drogowe o obniżonym poziomie hałasu jako priorytet dla wszystkich dróg objętych zakresem dyrektywy 2002/49/WE.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

3.5.   Zastosowanie betonu w inżynierii lądowej

Opis działalności

Wykorzystanie betonu do budowy, odbudowy lub utrzymania (132) obiektów inżynierii lądowej, z wyjątkiem betonowych nawierzchni drogowych na następujących elementach: ulicach, autostradach, drogach szybkiego ruchu, innych drogach dla pojazdów i pieszych, mostach, w tunelach i na pasach lotnisk, drogach kołowania i płytach postojowych lotnisk, które są objęte działalnością gospodarczą „Utrzymanie dróg i autostrad” (Zob. sekcja 3.4 niniejszego załącznika).

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności F42.12, F42.13, F42.2 i F42.9, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Wszystkie wytworzone odpady z budowy i rozbiórki są przetwarzane zgodnie z unijnym prawodawstwem dotyczącym odpadów oraz z pełną listą kontrolną zawartą w Protokole UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki, w szczególności w drodze ustanowienia systemów segregacji (133). Przygotowanie do ponownego użycia (134) lub recyklingu (135) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki wytwarzanych na placu budowy wynosi co najmniej 90 % (wg masy w kilogramach), z wyłączeniem wypełniania wykopów (136). Nie obejmuje to naturalnie występującego materiału, o którym mowa w kategorii 17 05 04 europejskiego wykazu odpadów ustanowionego decyzją 2000/532/WE. Podmiot prowadzący działalność wykazuje zgodność z 90 % progiem, składając sprawozdanie dotyczące wskaźnika 2.2 systemu Level(s), stosując format sprawozdawczy Poziomu 2 w odniesieniu do poszczególnych strumieni odpadów.

2.

Projekty i techniki budowlane wspierają obieg zamknięty dzięki włączeniu koncepcji projektowania uwzględniającego możliwości adaptacji i rozbiórkę określonych w systemie Level(s) – odpowiednio wskaźniki 2.3 i 2.4. Zgodność z tym wymogiem wykazywana jest w drodze składania sprawozdań dotyczących wskaźników 2.3 (137) i 2.4 (138) systemu Level(s) w odniesieniu do Poziomu 2.

3.

Zużycie surowców pierwotnych minimalizuje się dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych (139). W przypadku betonu maksymalnie 70 % materiału pochodzi z surowców pierwotnych. Kryterium to dotyczy betonu wylewanego na miejscu, wyrobów prefabrykowanych oraz wszystkich materiałów składowych, łącznie ze zbrojeniem. Próg oblicza się, odejmując ilość odpowiadającą materiałowi wtórnemu od całkowitej ilości użytego materiału, mierzonej jako masa w kilogramach. W przypadku gdy informacje na temat zawartości materiałów z recyklingu w wyrobie budowlanym nie są dostępne, należy uznać, że wyrób taki zawiera w 100 % surowce pierwotne. Aby uszanować hierarchię odpadów, a tym samym preferować ponowne użycie względem recyklingu, ponownie wykorzystywane wyroby budowlane, w tym takie, które zawierają materiały niebędące odpadami ponownie przetwarzane na miejscu, należy traktować jako niezawierające żadnych surowców pierwotnych.

4.

Surowców wtórnych nie przemieszcza się na odległości większe niż 2,5-krotność odległości między placem budowy a najbliższym zakładem produkcyjnym wytwarzającym równoważne surowce pierwotne, aby uniknąć sytuacji, w której zastosowanie ponownie wykorzystanych lub pochodzących z recyklingu materiałów prowadzi do wyższych emisji CO2 niż zastosowanie surowców pierwotnych.

5.

Podmiot prowadzący działalność stosuje narzędzia elektroniczne do opisania cech budynku w formie takiej, w jakiej został on skonstruowany, w tym użytych w nim materiałów i części składowych, do celów związanych z przyszłym utrzymaniem, odzyskiem i ponownym wykorzystaniem tych materiałów i części, korzystając na przykład z zapisów normy EN ISO 22057:2022 w celu dostarczenia deklaracji środowiskowych wyrobu (140). Informacje przechowywane są w formacie cyfrowym i udostępniane inwestorom i klientom na żądanie. Ponadto podmiot zapewnia długoterminowe zachowanie tych informacji po okresie użytkowania budynku, z wykorzystaniem systemów zarządzania informacjami udostępnianych przez narzędzia krajowe, takie jak kataster lub rejestr publiczny.

6.

Mosty, tunele, wały i śluzy są regularnie kontrolowane przez zatwierdzonego na szczeblu krajowym kontrolera, jak również wykorzystywane są dane, które pozwalają przewidzieć potrzeby w zakresie utrzymania.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Zbudowane aktywa nie są przeznaczone do wydobycia, magazynowania, transportu ani produkcji paliw kopalnych.

W przypadku cementu wykorzystywanego w tej działalności poziom emisji gazów cieplarnianych (141) z procesów produkcji jest:

a)

w przypadku szarego klinkieru cementowego niższy niż 0,816 (142) t ekwiwalentu dwutlenku węgla na tonę szarego klinkieru cementowego;

b)

w przypadku cementu uzyskiwanego z szarego klinkieru lub alternatywnego spoiwa hydraulicznego niższy niż 0,530 (143) t ekwiwalentu dwutlenku węgla na tonę produkowanego cementu lub alternatywnego spoiwa.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Elementy i materiały wykorzystane przy budowie są zgodne z kryteriami określonymi w dodatku C do niniejszego załącznika.

Elementy i materiały wykorzystane przy budowie, z którymi mieszkańcy mogą mieć kontakt (144), emitują mniej niż 0,06 mg formaldehydu na m3 powietrza w komorze badawczej na podstawie badania zgodnie z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz mniej niż 0,001 mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1 A i 1B na m3 powietrza w komorze badawczej, co należy ustalić w ramach badań przeprowadzonych zgodnie z normą CEN/EN 16516 (145) i ISO 16000-3:2011 (146) lub innymi równoważnymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania (147).

Jeżeli nowy budynek jest wznoszony na terenie potencjalnie zanieczyszczonym (teren zdegradowany), taki teren poddano badaniu pod kątem potencjalnych zanieczyszczeń, na przykład z wykorzystaniem normy ISO 18400.

Wprowadzono środki służące redukcji emisji hałasu, wibracji, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych.

W stosownych przypadkach, mając na uwadze wrażliwość dotkniętego obszaru, w szczególności ze względu na liczebność dotkniętej ludności i fauny, poziom hałasu i wibracji wynikający z budowy, użytkowania i utrzymania infrastruktury zostaje ograniczony dzięki planowaniu akustycznemu, w tym stosowaniu otwartych wykopów, ekranów akustycznych lub innego rodzaju stosowanych środków zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (148).

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku D do niniejszego załącznika.

Ponadto należy zapewnić, co następuje:

a)

w Unii, w odniesieniu do obszarów Natura 2000: działalność nie ma znaczących skutków dla obszarów Natura 2000 z punktu widzenia założeń ich ochrony na podstawie odpowiedniej oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG.

b)

w Unii, w odniesieniu do dowolnego obszaru: działalność nie jest szkodliwa dla odtworzenia lub utrzymania populacji gatunków chronionych na podstawie dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy 2009/147/WE we właściwym stanie ochrony. Działalność nie jest również szkodliwa dla odtworzenia lub utrzymania danych typów siedlisk chronionych na podstawie dyrektywy 92/43/EWG we właściwym stanie ochrony.

c)

poza UE działalność jest prowadzona zgodnie z mającym zastosowaniem prawem dotyczącym ochrony siedlisk i gatunków.

4.    Informacja i komunikacja

4.1.   Dostarczanie rozwiązań IT/OT opartych na danych

Opis działalności

Działalność polega na produkowaniu, opracowywaniu, instalowaniu, wdrażaniu, konserwowaniu, naprawianiu lub świadczeniu fachowych usług, w tym doradztwa technicznego w zakresie projektowania lub monitorowania:

a)

oprogramowania komputerowego (149) i systemów technologii informacyjnej (IT) lub technologii operacyjnej (OT) (150), w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI), takich jak zautomatyzowane uczenie się maszyn opracowane na potrzeby zdalnego monitorowania i utrzymania predykcyjnego, w tym systemów do:

(i)

zdalnego gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i przechowywania danych z urządzeń, produktów lub infrastruktury podczas ich użytkowania lub funkcjonowania;

(ii)

analizowania danych i wyciągania wniosków na temat wydajności operacyjnej i stanu sprzętu, produktu lub infrastruktury;

(iii)

zapewniania zdalnego utrzymania i wydawanie zaleceń dotyczących środków niezbędnych do uniknięcia awarii operacyjnej i do utrzymania sprzętu, produktu lub infrastruktury w optymalnym stanie operacyjnym oraz przedłużenia ich okresu użytkowania, a także zmniejszenia zużycia zasobów i generowania odpadów;

b)

oprogramowania komputerowego do śledzenia i lokalizacji oraz systemów IT/OT opracowanych do celów zapewnienia identyfikowania, śledzenia i lokalizacji materiałów, produktów i zasobów w ich poszczególnych łańcuchach wartości (z uwzględnieniem cyfrowych materiałów i paszportów produktu), przy czym nadrzędnym celem jest wspieranie obiegu zamkniętego przepływów materiałów i produktów lub innych celów określonych w rozporządzeniu (UE) 2020/852;

c)

oprogramowania komputerowego do oceny cyklu życia wspierającego ocenę cyklu życia i związaną z nią sprawozdawczość w odniesieniu do produktów, sprzętu lub infrastruktury;

d)

oprogramowania projektowego i inżynierskiego wspierającego ekoprojektowanie produktów, sprzętu i infrastruktury, w tym gospodarowanie odpadami i zasobooszczędność;

e)

oprogramowania komputerowego do zarządzania dostawcami wspierającego zielone zamówienia na materiały, produkty i usługi o niskim wpływie na środowisko, ale z wyłączeniem funkcjonowania rynków wspierających handel takimi towarami;

f)

oprogramowania komputerowego do zarządzania wydajnością w cyklu życia, wspierającego monitorowanie i ocenę wydajności produktów, sprzętu lub infrastruktury podczas ich cyklu życia w kontekście obiegu zamkniętego.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności C26, C27, J58.29, J61, J62 i J63.1 zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Działalność gospodarcza należąca do tej kategorii stanowi działalność wspomagającą zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. l) rozporządzenia (UE) 2020/852, jeżeli spełnia techniczne kryteria kwalifikacji określone w niniejszej sekcji.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Działalność gospodarcza polega na produkowaniu, opracowywaniu, instalowaniu, wdrażaniu, konserwowaniu, naprawianiu lub świadczeniu fachowych usług, w tym doradztwa technicznego w zakresie projektowania lub monitorowania, w odniesieniu do co najmniej jednego z następujących rozwiązań IT/OT opartych na danych, które zapewniają zdolności wymienione poniżej. Takie rozwiązania IT/OT oparte na danych obejmują czujniki (np. mocy, temperatury, wibracji, obrazu, dźwięku, lepkości), sprzęt do gromadzenia i przekazywania danych, repozytoria danych (brzegowe lub w chmurze) i oprogramowanie. Jeżeli te możliwości są częścią szerszej oferty oprogramowania komputerowego lub IT/OT, kwalifikują się tylko określone dodatki do oprogramowania wprowadzające te możliwości.

2.

W przypadku systemów zdalnego monitorowania i utrzymania predykcyjnego spełnione są co najmniej dwie z następujących zdolności wymienionych w lit. a)–d) w ich pełnym zakresie:

a)

ostrzeganie użytkownika o nieprawidłowych wartościach wskazywanych przez czujniki oraz ocenianie stanu produktu, sprzętu lub infrastruktury, wykrywanie zużycia lub problemów z elektrycznością oraz wyciąganie wniosków na temat dokładnego charakteru nieprawidłowych warunków pracy z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych;

b)

przewidywanie oczekiwanego pozostałego okresu użytkowania produktu, sprzętu lub infrastruktury oraz zalecanie działań mających na celu przedłużenie pozostałego okresu użytkowania;

c)

przewidywanie możliwej awarii produktu, sprzętu lub infrastruktury oraz zalecanie środków zapobiegających takiej awarii;

d)

formułowanie zaleceń dotyczących najbardziej wartościowego kolejnego cyklu użytkowania, takiego jak ponowne użycie, odzyskanie części składowych poprzez pozyskanie części do regeneracji lub recykling, biorąc pod uwagę kombinację czynników dotyczących stanu produktu.

Nie kwalifikują się systemy IT/OT mające na celu: (i) monitorowanie konieczności wymiany materiałów zużywalnych (151), takich jak tusz do drukarki, (ii) zdalne monitorowanie i utrzymanie elektrowni, które emitują więcej gazów cieplarnianych niż 100 g ekwiwalentu dwutlenku węgla na kWh, ani (iii) zdalne monitorowanie wszelkiego rodzaju silników napędzanych paliwem kopalnym i zarządzanie nimi.

3.

W przypadku oprogramowania do śledzenia i lokalizacji oraz systemów IT/OT do śledzenia i lokalizacji spełniona jest co najmniej jedna z następujących zdolności wymienionych w lit. a)–d) w jej pełnym zakresie:

a)

umożliwianie identyfikowania, śledzenia i lokalizacji materiałów, produktów i zasobów w łańcuchach wartości, aby udostępnić ustrukturyzowane dane (takie jakie skład materiału, substancje, informacje środowiskowe) wymagane do oceny cyklu życia lub deklaracji materiałowych zgodnie z odpowiednimi normami, takimi jak zalecenie (UE) 2021/2279, ISO 14067:2018 (152) lub ISO 14040:2006 (153), a także przekazywanie takich danych partnerom biorącym udział w łańcuchu wartości, konsumentom i innym podmiotom gospodarczym zgodnie z odpowiednimi normami dotyczącymi modelowania danych, interoperacyjności, prywatności i bezpieczeństwa danych;

b)

dostarczanie i udostępnianie dokumentów i danych bezpośrednio wspomagających naprawę i utrzymanie produktów i sprzętu, takich jak instrukcje naprawy, sprzęt testowy, schematy przewodów i połączeń elektrycznych, diagnostyczne kody błędów i usterek, instrukcje demontażu;

c)

wspieranie logistyki zwrotnej, w tym odbioru produktów celem ich regeneracji, modernizacji lub recyklingu, poprzez zarządzanie etapami i transakcjami w procesie odbioru, takimi tak składanie zamówienia na odbiór, śledzenie danych dotyczących transakcji sprzedaży, rozkładanie produktu na materiały, które mogą zostać ponowne wprowadzone do obiegu zamkniętego materiałów, a także poprzez optymalizację decyzji mającą na celu zapobiegania downcyklingowi oraz maksymalizację odzyskiwania zasobów. Cyfrowych paszportów produktów, które spełniają minimalne wymagania w prawie unijnym, nie uznaje się za dostosowane do taksonomii;

d)

wspieranie optymalizacji i intensyfikacji wykorzystania produktów poprzez modele biznesowe zgodne z obiegiem zamkniętym, takie jak dostarczanie produktów jako usług lub dzielenie się nimi w systemie partnerskim.

4.

W przypadku oprogramowania do oceny cyklu życia spełniona jest co najmniej jedna z następujących zdolności wymienionych w lit. a)–c) w jej pełnym zakresie:

a)

wspieranie oceny cyklu życia produktów, sprzętu lub infrastruktury za pomocą metod i algorytmów wdrażanych przez oprogramowanie komputerowe zgodnie z odpowiednimi normami, takimi jak zalecenie (UE) 2021/2279, norma ISO 14067:2018 (154) lub ISO 14040:2006 (155);

b)

dostarczanie danych wymaganych do analizy cyklu życia, takich jak normy wartości emisji dwutlenku węgla i innego wpływu na środowisko w odniesieniu do często używanych produktów i materiałów lub etapów produkcji;

c)

przedstawienie zaleceń dotyczących poprawy projektu produktu, sprzętu lub infrastruktury, tak aby zminimalizować ich ślad materiałowy i węglowy.

5.

W przypadku oprogramowania projektowego i inżynierskiego spełniona jest co najmniej jedna z następujących zdolności wymienionych w lit. a)–e) w jej pełnym zakresie:

a)

wspieranie użytkowników w zadaniach związanych z opracowaniem obiegu zamkniętego charakterystycznego dla danego produktu, udokumentowaniem go i zarządzaniem nim, a także w innych celach i wymogach w zakresie projektowania środowiskowego, takich jak projektowanie umożliwiające regenerację produktów, projektowanie wspierające zdolność użytkową, minimalny wpływ na środowisko związany z użytkowaniem lub obsługą produktu, minimalna ilość odpadów w procesie produkcji lub budowy oraz produkcja dostosowana do potrzeb celem wyeliminowania nadmiernej specyfikacji i zmniejszenia nakładów materiałowych;

b)

wspieranie użytkowników w poznawaniu projektów produktów w celu oceny i optymalizacji projektów produktów pod kątem określonych celów gospodarki obiegu zamkniętego lub innych celów środowiskowych, lub znalezienia kompromisu między sprzecznymi celami projektowymi, takimi jak wytrzymałość a zużycie materiału, większa ekologiczność materiału a jego koszty lub harmonogram instalacji a koszty systemów ponownego wykorzystania i recyklingu;

c)

poddawanie projektu walidacji poprzez analizę i symulację w stosunku do określonych celów i wymagań dotyczących obiegu zamkniętego oraz innych celów i wymagań projektu środowiskowego;

d)

wspieranie procesu projektowania wspomaganego komputerowo, w tym projektowania mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego lub recepturowego, danymi i informacjami o wpływie decyzji projektowych i konstrukcyjnych na obieg zamknięty i efektywność środowiskową;

e)

wspieranie wyboru materiałów i części składowych o niskim wpływie na środowisko poprzez dostarczanie danych o dostępnych na rynku materiałach i komponentach oraz ich kosztach.

6.

W przypadku oprogramowania do zarządzania dostawcami spełniona jest co najmniej jedna z następujących zdolności wymienionych w lit. a)–e) w jej pełnym zakresie:

a)

dostarczanie użytkownikowi informacji na temat dostawców i dostaw produktów o zamkniętym cyklu życia, produktów bezpośrednich, części składowych i materiałów, które są przeznaczone do systemów obiegu zamkniętego, ponownego użycia, regeneracji produktów lub zmiany przeznaczenia. Dostarczone informacje wykraczają poza minimalne wymogi dotyczące informacji zawarte w obowiązującym prawie unijnym (156);

b)

wspieranie zarządzania i śledzenie zgodności dostawców z normami i certyfikatami związanymi z dostarczaniem takich materiałów, produktów i części składowych;

c)

wspieranie wymiany między dostawcami danych wymaganych do weryfikacji efektywności środowiskowej dostarczanych materiałów, wyrobów i części składowych;

d)

wspieranie handlu i łączenie dostawców i nabywców produktów, materiałów i części składowych zgodnych z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, ekologicznie zaprojektowanych lub w inny sposób przyjaznych środowisku;

e)

wspieranie logistyki zwrotnej.

7.

W przypadku oprogramowania komputerowego do zarządzania wydajnością w cyklu życia spełniona jest co najmniej jedna z następujących zdolności wymienionych w lit. a)–e) w jej pełnym zakresie:

a)

wspieranie monitorowania i oceny wydajności produktów, sprzętu lub infrastruktury podczas ich cyklu życia wraz z upływem czasu w kontekście obiegu zamkniętego (157);

b)

porównywanie wydajności w kontekście obiegu zamkniętego z pierwotnymi celami w zakresie projektowania zgodnego z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, analiza odchyleń i przyczyn leżących u ich podstaw;

c)

wspieranie planowania i dokumentowania środków wymaganych do przedłużenia okresu użytkowania produktu, sprzętu lub infrastruktury, takich jak utrzymanie, modernizacja lub inne usługi;

d)

wspieranie oceny wpływu takich środków na wydajność w kontekście obiegu zamkniętego;

e)

dostarczanie użytkownikowi danych niezbędnych do podjęcia decyzji o przyszłym wykorzystaniu produktu, sprzętu lub infrastruktury, takich jak modernizacja, zmiana przeznaczenia, likwidacja i recykling.

8.

Wszystkie rozwiązania IT/OT oparte na danych powinny spełniać następujące kryteria:

a)

przyjęto techniki, które wspierają ponowne użycie oraz użycie surowców wtórnych i ponownie używanych części składowych, a rozwiązania zaprojektowano pod kątem zapewnienia wysokiej trwałości, zdolności do recyklingu, możliwości łatwego demontażu oraz dostosowywania i modernizacji;

b)

wdrożono środki na potrzeby gospodarowania odpadami i recyklingu odpadów po zakończeniu eksploatacji, w tym poprzez ustalenia umowne dotyczące likwidacji dokonane z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie recyklingu oraz odzwierciedlenie w prognozach finansowych lub oficjalnej dokumentacji projektowej. Środki te zapewniają, że części składowe i materiały są segregowane i przetwarzane w celu maksymalizacji recyklingu i ponownego użycia zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, zasadami unijnego rozporządzenia w sprawie odpadów i mającymi zastosowanie regulacjami, w szczególności poprzez ponowne użycie i recyklingu akumulatorów i urządzeń elektronicznych oraz zawartych w nich surowców krytycznych. Środki te obejmują również kontrole materiałów niebezpiecznych i gospodarowanie nimi;

c)

przygotowanie do ponownego użycia, odzysku lub recyklingu, lub właściwe przetwarzanie, w tym usunięcie wszelkich płynów oraz selektywne przetwarzanie, jest dokonywane zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 2012/19/UE.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Nie dotyczy

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Sprzęt wykorzystywany do eksploatacji oprogramowania spełnia wymagania określone w dyrektywie 2009/125/WE w odniesieniu do serwerów i produktów do przechowywania danych.

Wykorzystywany sprzęt nie zawiera substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE, z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają wartości maksymalnych wymienionych w tym załączniku.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Nie dotyczy

5.    Usługi

5.1.   Naprawa, modernizacja i regeneracja produktów

Opis działalności

Naprawa (158), modernizacja (159) i regeneracja produktów (160), które były wcześniej używane przez klienta (osobę prywatną lub prawną) zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem.

Działalność gospodarcza nie obejmuje wymiany materiałów zużywalnych (161), takich jak tusz do drukarki, tonery, smary do części ruchomych czy baterie.

Działalność gospodarcza dotyczy produktów, które są wytwarzane w ramach działalności gospodarczej zaklasyfikowanej do kodów NACE C13 Produkcja wyrobów tekstylnych, C14 Produkcja odzieży, C15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, C16 Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, C22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, C23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych, C23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki, C25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, C25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych, C25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia, C25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, C26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, C27 Produkcja urządzeń elektrycznych, C28.22 Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, C28.23 Produkcja maszyn i sprzętu biurowego (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych), C28.24 Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, C28.25 Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, C28.93 Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów, z wyłączeniem maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu, C28.94 Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, C28.95 Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, C28.96 Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, C31 Produkcja mebli oraz C32 Produkcja wyrobów, pozostała.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii nie mają specjalnych kodów NACE zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Działalność gospodarcza polega na wydłużeniu cyklu życia produktów poprzez naprawę, modernizację i regenerację produktów, które były już używane przez klienta (osobę prywatną lub prawną) zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem.

2.

Działalność gospodarcza spełnia następujące kryteria:

a)

części wymienione, produkty poddane modernizacji lub regeneracji są objęte umową sprzedaży w stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami dotyczącymi zgodności produktu, odpowiedzialności sprzedawcy (162) (w tym możliwości skrócenia okresu odpowiedzialności lub terminu przedawnienia w przypadku produktów używanych), ciężaru dowodu, środków zaradczych w przypadku braku zgodności, sposobów korzystania z tych środków, naprawy lub wymiany towarów oraz gwarancji handlowych;

b)

w ramach działalności gospodarczej wdraża się plan gospodarowania odpadami, który zapewnia, że materiały, z których wykonany jest produkt, w szczególności surowce krytyczne, oraz części składowe, które nie zostały ponownie wykorzystane w tym samym produkcie, zostają ponownie wykorzystane do innych celów, lub – w przypadku gdy ponowne wykorzystanie nie jest możliwe (ze względu na uszkodzenie, degradację lub obecność substancji niebezpiecznych) – były poddawane recyklingowi lub – jedynie w przypadku gdy ponowne wykorzystanie i recykling nie są opłacalne – podlegały likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi. W przypadku regeneracji produktów plan gospodarowania odpadami podaje się do publicznej wiadomości.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Jeżeli działalność obejmuje wytwarzanie ciepła/chłodu na miejscu lub kogenerację energii cieplnej, bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych wynikające z działalności są niższe niż 270 g ekwiwalentu dwutlenku węgla na kWh.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku C do niniejszego załącznika.

Części zamienne, zainstalowane podczas naprawy, renowacji lub regeneracji produktów, są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami Unii dotyczącymi ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, o charakterze ogólnym lub o szczególnym znaczeniu dla tej kategorii produktów, takimi jak rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, dyrektywa 2011/65/UE oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 (163).

W przypadku działań związanych z naprawą lub regeneracją wymagania te nie mają zastosowania do oryginalnych elementów, które zachowano w produkcie.

W przypadku instalacji objętych zakresem stosowania dyrektywy 2010/75/UE emisje mieszczą się w granicach poziomów emisji powiązanych z zakresami najlepszych dostępnych technik (BAT-AEL) określonymi w konkluzjach dotyczących ostatnich, odpowiednich najlepszych dostępnych technik (BAT), a jednocześnie zapewnia się, aby nie występowały znaczące wzajemne powiązania pomiędzy różnymi komponentami środowiska.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Nie dotyczy

5.2.   Sprzedaż części zamiennych

Opis działalności

Sprzedaż części zamiennych (164).

Działalność gospodarcza nie obejmuje wymiany materiałów zużywalnych, takich jak tusz do drukarki, tonery, smary do części ruchomych czy baterie ani utrzymania.

Działalność gospodarcza dotyczy części zamiennych, które wykorzystuje się w produktach wytwarzanych przez działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod kodami NACE C26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, C27 Produkcja urządzeń elektrycznych, C28.22 Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, C28.23 Produkcja maszyn i urządzeń biurowych (z wyjątkiem komputerów i urządzeń peryferyjnych), C28.24 Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych oraz C31 Produkcja mebli.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności G46 i G47 zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Działalność gospodarcza polega na sprzedaży części zamiennych wykraczających poza zobowiązania prawne.

2.

Działalność gospodarcza spełnia następujące kryteria:

a)

każda sprzedana część zamienna jest objęta umową sprzedaży w stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami dotyczącymi zgodności produktu, odpowiedzialności sprzedawcy (165) (w tym możliwości skrócenia okresu odpowiedzialności lub terminu przedawnienia w przypadku produktów używanych), ciężaru dowodu, środków zaradczych w przypadku braku zgodności, sposobów korzystania z tych środków, naprawy lub wymiany towarów oraz gwarancji handlowych;

b)

każda sprzedana część zamienna do produktu zastępuje lub może zastąpić w przyszłości istniejącą część w celu przywrócenia lub podniesienia funkcjonalności produktu, w szczególności w przypadku, gdy istniejąca część jest uszkodzona.

3.

Jeżeli działalność gospodarcza polega na dostarczaniu opakowanych produktów klientom (osobom fizycznym lub prawnym), w tym jeżeli działalność prowadzona jest jako handel elektroniczny (166), pierwotne i wtórne opakowanie produktu spełnia jedno z następujących kryteriów:

a)

opakowanie jest wykonane w co najmniej 65 % z materiałów pochodzących z recyklingu. W przypadku gdy opakowanie wykonane jest z papieru lub tektury, pozostałe surowce pierwotne posiadają certyfikat Rady Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC), program uznawania systemów certyfikacji lasów (PEFC) lub równoważne uznane systemy. Nie stosuje się powłok zawierających tworzywa sztuczne lub metale. Do opakowań z tworzyw sztucznych stosowane są tylko monomateriały bez powłok, nie stosuje się polimerów zawierających halogeny. Przedstawia się deklarację zgodności określającą skład materiałowy opakowania oraz udziały surowców wtórnych i pierwotnych;

b)

opakowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby nadawało się do ponownego użycia w ramach systemu ponownego użycia (167). System ponownego użycia ustanawia się w sposób zapewniający możliwość ponownego użycia w obiegu zamkniętym lub otwartym.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Jeżeli działalność obejmuje wytwarzanie ciepła/chłodu na miejscu lub kogenerację energii cieplnej, bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych wynikające z działalności są niższe niż 270 g ekwiwalentu dwutlenku węgla na kWh.

W ramach działalności opracowuje się strategię rozliczania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych wynikających z transportu w całym łańcuchu wartości, w tym wysyłek i zwrotów, w zakresie, w jakim są one identyfikowalne.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku C do niniejszego załącznika.

Sprzedawane części zamienne są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami UE dotyczącymi ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, o charakterze ogólnym lub o szczególnym znaczeniu dla tej kategorii produktów, takimi jak rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, dyrektywa 2011/65/UE oraz dyrektywa (UE) 2017/2102.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Nie dotyczy

5.3.   Przygotowanie do ponownego wykorzystania zużytych produktów i ich części składowych

Opis działalności

Przygotowanie do ponownego wykorzystania produktów i części składowych pod koniec przydatności do użycia (168).

Działalność gospodarcza nie obejmuje napraw, które są wykonywane na etapie użytkowania produktu.

Działalność gospodarcza dotyczy produktów i ich części składowych wytwarzanych w ramach działalności gospodarczej zaklasyfikowanej do kodów NACE C13 Produkcja wyrobów tekstylnych, C14 Produkcja odzieży, C15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, C16 Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, C18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, C22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, C23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych, C23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki, C25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, C25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych, C25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia, C25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, C26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, C27 Produkcja urządzeń elektrycznych, C28.22 Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, C28.23 Produkcja maszyn i sprzętu biurowego (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych), C28.24 Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, C28.25 Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, C28.93 Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów, z wyłączeniem maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu, C28.94 Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, C28.95 Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, C28.96 Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów, C29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, C30.1 Produkcja statków i łodzi, C30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, C30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn, C30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana, C31 Produkcja mebli oraz C32 Produkcja wyrobów, pozostała.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii nie mają specjalnego kodu NACE zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Działalność ta stanowi przygotowanie do ponownego użycia produktów lub ich części składowych, które stały się odpadami, tak aby mogły być ponownie użyte bez jakichkolwiek innych czynności przetwarzania wstępnego.

2.

Surowce odpadowe w ramach działalności pochodzą z selektywnie zebranych i transportowanych odpadów we frakcjach segregowanych u źródła lub frakcjach zmieszanych (169).

3.

W ramach działalności wdrożono procedury przyjmowania, bezpieczeństwa i kontroli, które spełniają następujące kryteria:

a)

istnieje procedura sprawdzania przydatności do przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu oraz czy w ramach działalności wdrożono publicznie dostępny plan gospodarki odpadami, który gwarantuje, aby wyrzucane produkty wycofane z eksploatacji, które nie nadają się do przygotowania do ponownego użycia (ze względu na uszkodzenie, degradację lub substancje niebezpieczne), były przekazywane do recyklingu lub – jedynie w przypadku gdy ponowne użycie i recykling nie są opłacalne – były unieszkodliwiane;

b)

procedura, która może opierać się na wizualnej lub manualnej kontroli zewnętrznej według wcześniej ustalonych kryteriów, jest dostosowana do kategorii wyrzucanych produktów wycofanych z eksploatacji, które są przygotowywane do ponownego użycia;

c)

przeprowadza się odpowiednie szkolenia i zapewnia, aby podmioty zajmujące się ponownym użyciem posiadały kwalifikacje do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem do ponownego użycia przedmiotowych wyrzuconych produktów wycofanych z eksploatacji.

4.

W ramach działalności wykorzystywane są narzędzia i urządzenia dostosowane do przygotowania do ponownego użycia wyrzucanych produktów wycofanych z eksploatacji.

5.

W ramach działalności funkcjonuje system zgłaszania stopnia odzysku oraz, w stosownych przypadkach, celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu określonych w przepisach UE lub przepisach krajowych.

6.

Działanie spełnia poniższe kryteria:

a)

rezultatem działalności są produkty lub części składowe produktów, które nadają się do ponownego użycia bez konieczności jakiegokolwiek innego przetwarzania;

b)

sprzedane towary są objęte umową sprzedaży w stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami dotyczącymi zgodności produktu, odpowiedzialności sprzedawcy (170) (w tym możliwości skrócenia okresu odpowiedzialności lub terminu przedawnienia w przypadku produktów używanych), ciężaru dowodu, środków zaradczych w przypadku braku zgodności, sposobów korzystania z tych środków, naprawy lub wymiany towarów oraz gwarancji handlowych.

7.

Jeśli chodzi o przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), w ramach działalności gospodarczej dopuszcza się przetwarzanie odpadów oraz wdraża system zarządzania środowiskowego z wykorzystaniem normy ISO 14001:2015 (171), unijny system ekozarządzania i audytu (EMAS) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1221/2009 (172) lub równoważny, a także system zarządzania jakością z wykorzystaniem normy ISO 9001:2015 (173).

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Jeżeli działalność obejmuje wytwarzanie ciepła/chłodu na miejscu lub kogenerację energii cieplnej, bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych wynikające z działalności są niższe niż 270 g ekwiwalentu dwutlenku węgla na kWh.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku C do niniejszego załącznika.

W ramach działalności wdrażane są procedury bezpieczeństwa wymagane dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wykonujących czynności związane z przygotowaniem do ponownego użycia.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Nie dotyczy

5.4.   Sprzedaż towarów używanych

Opis działalności

Sprzedaż towarów używanych, które były wcześniej używane przez klienta (osobę fizyczną lub prawną) zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem, po ewentualnej naprawie, modernizacji i regeneracji.

Działalność gospodarcza dotyczy produktów wytwarzanych w ramach działalności gospodarczej zaklasyfikowanej do kodów NACE C13 Produkcja wyrobów tekstylnych, C14 Produkcja odzieży, C15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, C16 Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, C18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, C22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, C23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych, C23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki, C25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, C25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych, C25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia, C25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, C26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, C27 Produkcja urządzeń elektrycznych, C28.22 Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, C28.23 Produkcja maszyn i sprzętu biurowego (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych), C28.24 Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, C28.25 Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, C28.93 Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów, z wyłączeniem maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu, C28.94 Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, C28.95 Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, C28.96 Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, C29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, C31 Produkcja mebli, C32 Produkcja wyrobów, pozostała.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności G46 i G47, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Działalność gospodarcza polega na sprzedaży produktów używanych, które były już używane przez klienta (osobę fizyczną lub prawną) zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem, po ewentualnym uprzednim czyszczeniu, naprawie, modernizacji i regeneracji.

2.

Sprzedany produkt jest objęty umową sprzedaży w stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami dotyczącymi zgodności produktu, odpowiedzialności sprzedawcy (174) (w tym możliwości skrócenia okresu odpowiedzialności lub terminu przedawnienia w przypadku produktów używanych), ciężaru dowodu, środków zaradczych w przypadku braku zgodności, sposobów korzystania z tych środków, naprawy lub wymiany towarów oraz gwarancji handlowych.

3.

Jeżeli produkt został naprawiony, zmodernizowany lub zregenerowany przed odsprzedażą, w ramach działalności wdraża się plan gospodarowania odpadami, który gwarantuje, aby materiały, z których wykonany jest produkt, oraz części składowe, które nie zostały ponownie wykorzystane w tym samym produkcie, zostały ponownie wykorzystane do innych celów, lub, w przypadku gdy ponowne użycie nie jest możliwe (np. ze względu na uszkodzenie, degradację lub obecność substancji niebezpiecznych), były przekazywane do recyklingu lub – jedynie w przypadku gdy ponowne wykorzystanie i recykling nie są opłacalne – były unieszkodliwiane. W przypadku regeneracji produktów plan gospodarowania odpadami podaje się do publicznej wiadomości.

4.

Jeżeli działalność gospodarcza polega na dostarczaniu opakowanych produktów klientom (osobom fizycznym lub prawnym), w tym jeżeli działalność prowadzona jest jako handel elektroniczny (175), pierwotne i wtórne opakowanie produktu spełnia jedno z następujących kryteriów:

a)

opakowanie jest wykonane w co najmniej 65 % z materiałów pochodzących z recyklingu. W przypadku gdy opakowanie wykonane jest z papieru lub tektury, pozostałe surowce pierwotne posiadają certyfikat Rady Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC), program uznawania systemów certyfikacji lasów (PEFC) lub równoważne uznane systemy. Nie stosuje się powłok zawierających tworzywa sztuczne lub metale. Do opakowań z tworzyw sztucznych stosowane są tylko monomateriały bez powłok, nie stosuje się polimerów zawierających halogeny. Przedstawia się deklarację zgodności określającą skład materiałowy opakowania oraz udziały surowców wtórnych i pierwotnych;

b)

opakowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby nadawało się do ponownego użycia w ramach systemu ponownego użycia (176). System ponownego użycia ustanawia się w sposób zapewniający możliwość ponownego użycia w obiegu zamkniętym lub otwartym.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Jeżeli działalność obejmuje wytwarzanie ciepła/chłodu na miejscu lub kogenerację energii cieplnej, bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych wynikające z działalności są niższe niż 270 g ekwiwalentu dwutlenku węgla na kWh.

W ramach działalności opracowuje się strategię rozliczania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych wynikających z transportu w całym łańcuchu wartości, w tym wysyłek i zwrotów, w zakresie, w jakim są one identyfikowalne.

Jeżeli sprzedawany produkt jest pierwotnie wytwarzany w ramach działalności zaklasyfikowanej do kodu NACE C29 i jest pojazdem, komponentem mobilności, systemem, oddzielnym zespołem technicznym, częścią lub częścią zamienną w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2018/858, w przypadku sprzedaży na rynku wtórnym po 2025 r. i przed 2030 r. zastosowanie mają następujące kryteria:

a)

pojazdy należące do kategorii M1 i N1 sklasyfikowane jako pojazdy lekkie spełniają wymogi dotyczące indywidualnego poziomu emisji CO2, zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 lit. h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 (177), poniżej 50 g CO2/km (pojazdy lekkie niskoemisyjne i bezemisyjne);

b)

pojazdy należące do kategorii L (178) o poziomie emisji CO2 w spalinach wynoszącym 0 g ekwiwalentu dwutlenku węgla na km, obliczonym zgodnie z badaniem emisji określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 (179);

c)

pojazdy należące do kategorii N2 i N3 oraz N1 sklasyfikowane jako pojazdy ciężkie, nieprzeznaczone do transportu paliw kopalnych o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, które są „bezemisyjnymi pojazdami ciężkimi” zgodnie z definicją w art. 3 pkt 11 rozporządzenia (UE) 2019/1242;

d)

pojazdy kategorii N2 i N3 nieprzeznaczone do transportu paliw kopalnych o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, które są „bezemisyjnymi pojazdami ciężkimi” zgodnie z definicją w art. 3 pkt 11 rozporządzenia (UE) 2019/1242 lub „niskoemisyjnymi pojazdami ciężkimi” zgodnie z definicją w art. 3 pkt 12 tego rozporządzenia.

Jeżeli produkt pierwotnie wytwarzany w ramach działalności zaklasyfikowanej do kodu NACE C29 i jest pojazdem, komponentem mobilności, systemem, oddzielnym zespołem technicznym, częścią lub częścią zamienną w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2018/858, jest sprzedawany na rynku wtórnym po 2030 r., jednostkowe emisje CO2 w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) 2019/631 są zerowe.

Jeśli sprzedawany produkt jest pierwotnie wytwarzany w ramach działalności zaklasyfikowanej do kodów NACE C26 lub C27, produkt spełnia wymogi dyrektywy 2009/125/WE i rozporządzeń wykonawczych przyjętych na mocy tej dyrektywy.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku C do niniejszego załącznika.

Jeżeli sprzedawany produkt jest pierwotnie wytwarzany w ramach działalności zaklasyfikowanej do kodu NACE C29 i jest pojazdem, komponentem mobilności, systemem, oddzielnym zespołem technicznym, częścią lub częścią zamienną w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2018/858, spełnia on wymogi ostatniego mającego zastosowanie etapu homologacji typu w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych zgodnie z normą Euro VI określone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009 lub wymogi ostatniego mającego zastosowanie etapu homologacji typu w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów lekkich zgodnie z normą Euro 6 określone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 lub rozporządzeniami je zastępującymi. W przypadku pojazdów drogowych kategorii M i N opony, z wyjątkiem opon bieżnikowanych, spełniają wymogi dotyczące zewnętrznego hałasu toczenia w najwyższej zapełnionej klasie oraz są zgodne ze współczynnikiem oporu toczenia (co wpływa na efektywność energetyczną pojazdu) w najwyższych dwu zapełnionych klasach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740, co można zweryfikować na podstawie europejskiego rejestru produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL), stosownie do przypadku. Opony są zgodne z rozporządzeniami zastępującymi rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i rozporządzenia (WE) nr 595/2009.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Nie dotyczy

5.5.   Produkt jako usługa oraz inne oparte na obiegu zamkniętym modele usług ukierunkowane na użycie i rezultaty

Opis działalności

Zapewnienie klientom (osobie fizycznej lub prawnej) dostępu do produktów za pośrednictwem modeli usług, które stanowią usługi ukierunkowane na użycie, w przypadku których produkt nadal jest centralnym elementem, ale jego własność pozostaje w rękach dostawcy, a produkt jest dzierżawiony, udostępniany, wynajmowany lub łączony; albo ukierunkowane na rezultaty, w przypadku których płatność jest z góry określona, a uzgodniony rezultat (tj. zapłata za jednostkę usługi) dostarczony.

Działalność gospodarcza obejmuje produkty, które są wytwarzane w ramach działalności gospodarczej zaklasyfikowanej do kodów NACE C13 Produkcja wyrobów tekstylnych, C14 Produkcja odzieży, C15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, C16 Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, C22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, C23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych, C23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki, C25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, C25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych, C25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia, C25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, C26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, C27 Produkcja urządzeń elektrycznych, C28.22 Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, C28.23 Produkcja maszyn i sprzętu biurowego (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych), C28.24 Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, C28.25 Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, C28.93 Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów, z wyłączeniem maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu, C28.94 Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, C28.95 Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, C28.96 Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, C31 Produkcja mebli oraz C32 Produkcja wyrobów, pozostała.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności G46, G47 i N.77, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

W ramach działalności zapewnia się klientowi (osobie fizycznej lub prawnej) dostęp do produktu (produktów) i możliwość korzystania z niego, gwarantując jednocześnie, aby prawo własności pozostawało po stronie przedsiębiorstwa świadczącego tę usługę, takiej jak producent, specjalista lub sprzedawca detaliczny. W przypadku warunków umownych zapewnia się spełnienie wszystkich następujących podkryteriów:

a)

usługodawca jest zobowiązany do odebrania zużytego produktu po zakończeniu umowy;

b)

klient jest zobowiązany do oddania zużytego produktu po zakończeniu umowy;

c)

usługodawca pozostaje właścicielem produktu;

d)

klient płaci za dostęp do produktu i jego użycie lub za rezultat dostępu do produktu i jego użycia.

2.

Działalność ta prowadzi do wydłużenia trwałości lub zwiększenia intensywności użytkowania produktu w praktyce.

3.

Jeżeli działalność gospodarcza polega na dostarczaniu opakowanych produktów klientom (osobom fizycznym lub prawnym), w tym jeżeli działalność prowadzona jest jako handel elektroniczny (180), pierwotne i wtórne opakowanie produktu spełnia jedno z następujących kryteriów:

a)

opakowanie jest wykonane w co najmniej 65 % z materiałów pochodzących z recyklingu. W przypadku gdy opakowanie wykonane jest z papieru lub tektury, pozostałe surowce pierwotne posiadają certyfikat Rady Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC), program uznawania systemów certyfikacji lasów (PEFC) lub równoważne uznane systemy. Nie stosuje się powłok zawierających tworzywa sztuczne lub metale. Do opakowań z tworzyw sztucznych stosowane są tylko monomateriały bez powłok nie stosuje się polimerów zawierających halogeny. Przedstawia się deklarację zgodności określającą skład materiałowy opakowania oraz udziały surowców wtórnych i pierwotnych;

b)

opakowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby nadawało się do ponownego użycia w ramach systemu ponownego użycia (181). System ponownego użycia ustanawia się w sposób zapewniający możliwość ponownego użycia w obiegu zamkniętym lub otwartym.

4.

W przypadku odzieży, gdy działalność gospodarcza obejmuje pranie i czyszczenie chemiczne używanej odzieży, jest ona zgodna z oznakowaniem ekologicznym ISO typu 1 lub równoważnym.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Jeżeli działalność obejmuje wytwarzanie ciepła/chłodu na miejscu lub kogenerację energii cieplnej, bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych wynikające z działalności są niższe niż 270 g ekwiwalentu dwutlenku węgla na kWh.

W ramach działalności opracowuje się strategię rozliczania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych wynikających z usług w łańcuchu wartości na wyższym i niższym szczeblu, w tym:

a)

produktów pośrednich i surowców;

b)

transportu w całym łańcuchu wartości, w tym wysyłek i zwrotów;

c)

obsługi i utrzymania, w tym prania i sprzątania;

d)

wycofania z eksploatacji, w tym gospodarowania odpadami.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku C do niniejszego załącznika.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Nie dotyczy

5.6.   Platformy wielostronne służące do handlu towarami używanymi w celu ponownego użycia

Opis działalności

Tworzenie i prowadzenie platform wielostronnych (182) i serwisów ogłoszeniowych (183) służących do handlu (sprzedaży lub wymiany) używanymi produktami, materiałami lub komponentami do ponownego użycia, w przypadku gdy pełnią one rolę pośrednika kojarzącego nabywców poszukujących usługi lub produktu ze sprzedawcami lub dostawcami tych produktów lub usług.

Działalność gospodarcza obejmuje platformy wielostronne i serwisy ogłoszeniowe wspierające sprzedaż B2B, B2C i między klientami (C2C). Działalność obejmuje usługi takie jak łączenie kupujących ze sprzedającymi, usługi płatnicze lub dostawy.

Działalność gospodarcza nie obejmuje handlu hurtowego lub detalicznego towarami używanymi.

Działalność gospodarcza dotyczy produktów, które są wytwarzane w ramach działalności gospodarczej zaklasyfikowanej do kodów NACE C10 Produkcja artykułów spożywczych, C11 Produkcja napojów, C13 Produkcja wyrobów tekstylnych, C14 Produkcja odzieży, C15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, C16 Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, C17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru, C18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, C22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, C23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych, C23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki, C24 Produkcja metali, C25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, C25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych, C25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia, C25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, C26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, C27 Produkcja urządzeń elektrycznych, C28.22 Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, C28.23 Produkcja maszyn i sprzętu biurowego (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych), C28.24 Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, C28.25 Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, C28.93 Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów, z wyłączeniem maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu, C28.94 Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, C28.95 Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, C28.96 Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, C31 Produkcja mebli, C32 Produkcja wyrobów, pozostała.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z szeregiem kodów NACE, w szczególności J58.29, J61, J62 i J63.1, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Działalność gospodarcza należąca do tej kategorii stanowi działalność wspomagającą zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. l) rozporządzenia (UE) 2020/852, jeżeli spełnia techniczne kryteria kwalifikacji określone w niniejszej sekcji.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym

1.

Działalność gospodarcza polega na tworzeniu i prowadzeniu platform wielostronnych lub serwisów ogłoszeniowych wspierających sprzedaż lub ponowne użycie używanych produktów, komponentów lub materiałów.

Działalność umożliwia obrót (sprzedaż lub wymianę) w celu ponownego użycia towarów używanych określonych w opisie działalności, które zostały już wcześniej użyte zgodnie z ich przeznaczeniem przez konsumenta lub organizację, wraz z naprawą lub bez niej.

2.

W przypadku gdy wykorzystywane są serwery i produkty do przechowywania danych:

a)

wykorzystywany sprzęt spełnia wymagania określone zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE w odniesieniu do serwerów i produktów do przechowywania danych.

b)

wykorzystywany sprzęt nie zawiera substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE, z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają wartości wymienionych w tym załączniku;

c)

istnieje plan gospodarki odpadami służący wspieraniu priorytetowego ponownego użycia i zapewnieniu recyklingu po zakończeniu eksploatacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uwzględniający ustalenia umowne z partnerami w zakresie recyklingu;

d)

po zakończeniu eksploatacji sprzęt zostaje przygotowany do ponownego użycia, odzysku lub recyklingu, lub następuje jego właściwe przetwarzanie obejmujące usunięcie wszelkich płynów oraz selektywne przetwarzanie zgodne z załącznikiem VII do dyrektywy 2012/19/UE.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”

(1)

Łagodzenie zmian klimatu

Jeżeli wykorzystywane i eksploatowane są centra danych, w ramach tej działalności wykazano najlepsze wysiłki na rzecz wdrożenia stosownych praktyk wymienionych jako „praktyki oczekiwane” w najnowszej wersji kodeksu „European Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency” [„Europejski kodeks postępowania dotyczący efektywności energetycznej ośrodków przetwarzania danych”] lub w dokumencie CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 „Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management” (184) [„Obiekty i infrastruktura ośrodków przetwarzania danych – Część 99-1: zalecane praktyki w zakresie zarządzania energią”] i wdrożono wszystkie oczekiwane praktyki, którym w przyznano najwyższą wartość 5 w najnowszej wersji Europejskiego kodeksu postępowania dotyczącego efektywności energetycznej ośrodków przetwarzania danych.

(2)

Adaptacja do zmian klimatu

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku A do niniejszego załącznika.

(3)

Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku B do niniejszego załącznika.

(5)

Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola

Działalność ta jest zgodna z kryteriami określonymi w dodatku C do niniejszego załącznika.

(6)

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Nie dotyczy


(1)   „Opakowanie do kontaktu z produktami wrażliwymi” oznacza opakowanie przeznaczone do wykorzystania we wszystkich zastosowaniach związanych z opakowaniami objętych zakresem: rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29), rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 176), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/4 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające dyrektywę Rady 90/167/EWG (Dz.U. L 4 z 7.1.2019, s. 1), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE (Dz.U. L 4 z 7.1.2019, s. 43), dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67), czy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13).

(2)  Terminy „wielokrotnego użytku” i „system ponownego użycia” definiuje się i stosuje zgodnie z wymogami dotyczącymi systemów ponownego użycia opakowań zawartymi w przepisach prawa Unii dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, w tym wszelkimi normami dotyczącymi liczby rotacji w systemie ponownego użycia.

(3)  Komisja dokona przeglądu tych warunków po przyjęciu zmian w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10).

(4)  Termin „zrównoważone surowce pochodzące z bioodpadów” odnosi się do bioodpadów przemysłowych i komunalnych, z wyłączeniem pierwotnej biomasy w przypadku braku prawnie uzgodnionych kryteriów zrównoważonego rozwoju.

(5)  Komisja dokona przeglądu tych warunków po przyjęciu zmian w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10).

(6)   „Jednostka opakowania” oznacza jednostkę jako całość, łącznie z wszelkimi zintegrowanymi lub oddzielnymi częściami składowymi, które łącznie spełniają funkcje opakowania, takie jak przechowywanie, ochrona, obsługa, dostarczanie, magazynowanie, transport i prezentacja produktów, a także niezależne jednostki opakowania zbiorczego lub transportowego, w przypadku gdy są one wyrzucane przed dotarciem do punktu sprzedaży.

(7)   „Współczynnik recyklingu” oznacza odsetek wytworzonych odpadów, które zostały poddane recyklingowi.

(8)  ISO 16290:2013, Systemy kosmiczne – Definicja poziomów gotowości technologicznej (TRL) i kryteria ich oceny (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16290:ed-1:v1:en).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(10)  Zalecenie Komisji (UE) 2021/2279 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania metod oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej (Dz.U. L 471 z 30.12.2021, s. 1).

(11)  Norma ISO 14067:2018, Gazy cieplarniane – Ślad węglowy wyrobów – Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji, (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/71206.html).

(12)  Norma ISO 14064-1:2018, Gazy cieplarniane – Część 1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji, (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/66453.html).

(13)  Zalecenie Komisji z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej (Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

(14)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 23).

(15)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2427 z dnia 6 grudnia 2022 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym (Dz.U. L 318 z 12.12.2022, s. 157).

(16)  Dokument referencyjny dotyczący najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji polimerów (wersja z dnia 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/pol_bref_0807.pdf).

(17)  Dokument referencyjny dotyczący najlepszych dostępnych technik (BREF) w odniesieniu do wielkotonażowej produkcji związków nieorganicznych – stałych i innych (wersja z dnia 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic-s_bref_0907.pdf).

(18)  Dokument referencyjny dotyczącym najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wielkotonażowej produkcji chemikaliów nieorganicznych — amoniaku, kwasów i nawozów (wersja z dnia 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/lvic_aaf.pdf).

(19)  Dokument referencyjny dotyczący najlepszych dostępnych technik (BREF) w odniesieniu do produkcji wysokowartościowych chemikaliów organicznych, (wersja z dnia 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/ofc_bref_0806.pdf).

(20)  Dokument referencyjny dotyczący najlepszych dostępnych technik (BREF) w odniesieniu do produkcji specjalistycznych chemikaliów nieorganicznych (SIC), (wersja z dnia 27.6.2023: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/production-speciality-inorganic-chemicals).

(21)   „Bateria przenośna” oznacza każdą baterię, która jest szczelnie zamknięta i waży maksymalnie 5 kg oraz nie jest przeznaczona do celów przemysłowych. Bateria przenośna nie jest akumulatorem trakcyjnym pojazdu elektrycznego ani akumulatorem samochodowym.

(22)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1).

(23)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1).

(24)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 176).

(25)   „Klasa możliwości naprawy” (ang. reparability class) oznacza klasę określającą możliwość naprawy towaru w oparciu o metodę ustanowioną zgodnie z prawem Unii [miejsce na odniesienie do: art. XX aktu o etykietowaniu energetycznym].

(26)   „Profesjonalny serwis naprawczy” oznacza podmiot lub przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie napraw i profesjonalnej konserwacji urządzeń w ramach tych działań.

(27)  Kluczowe części zamienne to części, które są wykorzystywane w celu naprawy lub modernizacji wadliwego produktu. W przypadku produktów objętych wymogami dotyczącymi dostępności części zamiennych określonymi w dyrektywie 2009/125/WE i aktach wykonawczych przyjętych na mocy tej dyrektywy za kluczowe części zamienne uznaje się części wymienione w załączniku do najnowszej wersji aktu wykonawczego dla każdej grupy produktów.

(28)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Dz.U. L 136 z 22.5.2019, s. 28).

(29)  Platforma I4R (wersja z dnia 27.6.2023: dostępne na stronie https://i4r-platform.eu/about/).

(30)  Surowce krytyczne definiuje się jako elementy wymienione w unijnym wykazie surowców krytycznych (ustanowionym w drodze komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Odporność w zakresie surowców krytycznych: Wytyczanie drogi do większego bezpieczeństwa i bardziej zrównoważonego rozwoju (COM(2020) 474 final)) lub innych odpowiednich przepisach Unii.

(31)  Wersja z dnia 16 czerwca 2023 r.; dostępne pod adresem: https://echa.europa.eu/pl/scip-database.

(32)  IEC 62474 – Material declaration for products of and for the electrotechnical industry [Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego].

(33)  IEC 82474 – Deklaracja materiałowa – część 1: Wymogi ogólne.

(34)  EN 45555:2019 Ogólne metody oceny zdolności do recyklingu i odzysku produktów związanych z energią.

(35)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie baterii i zużytych baterii, zmieniające dyrektywę 2008/98/WE i rozporządzenie (UE) 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2006/66/WE (Dz.U. L 191 z 28.7.2023, s. 1).

(36)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195).

(37)  Wymóg dotyczy trzech najwyższych klas efektywności energetycznej, które są zapełnione i w przypadku których co najmniej niektóre produkty są dostępne na rynku. Na potrzeby uzyskania informacji o najwyższych zapełnionych klasach, w przypadku których co najmniej niektóre produkty są dostępne na rynku, w europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego zapewniono przegląd dostępnych na rynku produktów (na podstawie danych urzędowych).

(38)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 1).

(39)  Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1).

(40)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz.U. L 170 z 25.6.2019, s. 1).

(41)   „Odzyskana woda” oznacza ścieki, które zostały oczyszczone zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 91/271/EWG i które zostały poddane dalszej obróbce w zakładzie oczyszczania.

(42)   „Szara woda” oznacza nieoczyszczone ścieki, które nie zostały skażone żadnymi zanieczyszczeniami z toalet. Szara woda obejmuje ścieki pochodzące z wanien, pryszniców, umywalek, pralek i zlewów.

(43)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (Dz.U. L 177 z 5.6.2020, s. 32).

(44)  Na przykład zgodnie z wytycznymi IPCC w sprawie krajowych wykazów emisji gazów cieplarnianych dotyczącymi oczyszczania ścieków, (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf).

(45)   „Odpady niebezpieczne” oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną z właściwości niebezpiecznych wymienionych w załączniku III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3). Odpady takie obejmują strumienie takie jak frakcje odpadów niebezpiecznych wytwarzane przez gospodarstwa domowe, oleje odpadowe, baterie, nieoczyszczony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE), nieoczyszczone pojazdy wycofane z eksploatacji, odpady medyczne itp. Kompleksowa klasyfikacja odpadów niebezpiecznych znajduje się w europejskim wykazie odpadów (decyzja Komisji 2000/532/WE).

(46)   „Przygotowanie do ponownego użycia” oznacza procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub składniki produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności przetwarzania wstępnego.

(47)   „Recykling” oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

(48)  Obejmują one zarówno tekstylia, jak i obuwie oraz dodatki, takie jak paski do ubrań czy czapki.

(49)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

(50)  Zob. Komisja Europejska, „Guidance for separate collection of municipal waste” [Wytyczne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych], sekcja 3.1 Economic incentives [Zachęty gospodarcze], dostępne pod adresem: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb444830-94bf-11ea-aac4-01aa75ed71a1.

(51)  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającym dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1).

(52)  Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3).

(53)  Procesy produkcji odnoszą się do każdego rodzaju działalności gospodarczej, w wyniku której powstaje materiał, produkt lub składnik aktywów; odzyskane materiały oznaczają substancje powstałe w wyniku procesu odzysku.

(54)  Norma ISO 14067:2018(en), Gazy cieplarniane – Ślad węglowy wyrobów – Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji, wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14067:ed-1:v1:en).

(55)  Norma ISO 14064-1:2018(en), Gazy cieplarniane – Część 1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji, (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14064:-1:en).

(56)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.U. L 208 z 17.8.2018, s. 38).

(57)  Decyzja wykonawcza (UE) 2018/1147.

(58)  EN 13432:2000 Opakowania – Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację – Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji opakowań.

(59)  Decyzja wykonawcza (UE) 2018/1147.

(60)  Decyzja wykonawcza (UE) 2018/1147.

(61)  Substancja, mieszanina lub część składowa są możliwe do zidentyfikowania, jeśli możliwe jest ich monitorowanie w celu zweryfikowania przetwarzania bezpiecznego dla środowiska.

(62)  Decyzja wykonawcza Komisji 2016/2323 ustanawiająca europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków (Dz.U. L 345 z 20.12.2016, s. 119).

(63)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE (Dz.U. L 330 z 10.12.2013, s. 1).

(64)  Na poziomie unijnym obowiązujące wymogi dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) określone zostały w dyrektywie 2012/19/UE, natomiast wymogi dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34).

(65)  EN 50625-1:2014 Wymagania dotyczące zbiórki, logistyki i przetwarzania ZSEE – Część. 1: Wymagania ogólne dotyczące przetwarzania.

(66)  EN 50625-2-1:2014 Wymagania dotyczące zbiórki, logistyki i przetwarzania ZSEE – Część. 2–1: Wymagania dotyczące przetwarzania lamp.

(67)  EN 50625-2-2:2015 Wymagania dotyczące zbiórki, logistyki i przetwarzania ZSEE – Część. 2–2: Wymagania dotyczące przetwarzania ZSEE zawierającego monitory kineskopowe (CRT) i monitory z ekranami płaskimi.

(68)  EN 50625-2-3:2017 Wymagania dotyczące zbiórki, logistyki i przetwarzania ZSEE – Część. 2–3: Wymagania dotyczące przetwarzania sprzętu działającego na zasadzie wymiany temperatury oraz innego ZSEE zawierającego lotne fluorowane węglowodory (VFC) lub lotne węglowodory (VHC).

(69)  EN 50625-2-4:2017 Wymagania dotyczące zbiórki, logistyki i przetwarzania ZSEE – Część. 2–4: Wymagania dotyczące przetwarzania paneli fotowoltaicznych.

(70)  Decyzja wykonawcza (UE) 2018/1147.

(71)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3), a także z prawem krajowym i z planami gospodarki odpadami.

(72)  Decyzja wykonawcza (UE) 2018/1147.

(73)  Decyzja wykonawcza (UE) 2018/1147.

(74)  Protokół UE dotyczący gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki, załącznik F (wersja z dnia 27.6.2023: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/).

(75)   „Przygotowanie do ponownego użycia” oznacza procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub składniki produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności przetwarzania wstępnego. Obejmuje to np. przygotowanie niektórych części budynków, takich jak elementy dachu, okna, drzwi, cegły, elementy z kamienia lub betonu, do ponownego użycia. Warunkiem wstępnym przygotowania do ponownego użycia elementów budowlanych jest zazwyczaj selektywna rozbiórka budynków lub innych konstrukcji.

(76)   „Recykling” oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

(77)   „Wypełnianie wyrobisk” oznacza każdy proces odzysku, w ramach którego odpowiednie odpady inne niż niebezpieczne są wykorzystywane do rekultywacji obszarów, gdzie wykonywane były wykopy, lub do celów inżynieryjnych na potrzeby kształtowania krajobrazu. Odpady wykorzystywane do wypełniania wyrobisk muszą zastępować materiały niebędące odpadami, nadawać się do wyżej wymienionych celów i ograniczać się do ilości bezwzględnie koniecznej do osiągnięcia tych celów.

(78)  Zob. Level(s) – wskaźnik 2.2: Odpady i materiały z budowy i rozbiórki, Podręcznik użytkownika: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.2.ENV-2020-00027-01-01-PL-TRA-00.pdf. W celach sprawozdawczych należy stosować arkusz kalkulacyjny Excel dostępny na stronie internetowej Komisji: Szablon Excel dotyczący odpadów i materiałów z budowy i rozbiórki: w celu oszacowania (Poziom 2) i rejestrowania (Poziom 3) ilości i rodzajów odpadów z budowy i rozbiórki oraz ich końcowych miejsc przeznaczenia (wersja 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.

(79)  Współczynnik globalnego ocieplenia przedstawia się w postaci liczbowego wskaźnika w odniesieniu do każdego etapu cyklu życia wyrażonego w kg ekwiwalentu dwutlenku węgla/m2 (wewnętrznej powierzchni użytkowej), uśrednionego dla jednego roku w referencyjnym okresie badania wynoszącym 50 lat. Dobór danych, określenie scenariuszy i obliczenia przebiegają zgodnie z normą EN 15978 (BS EN 15978:2011). Zakres elementów budowlanych i wyposażenia technicznego odpowiada zakresowi zdefiniowanemu we wspólnym unijnym systemie Level(s) dla wskaźnika 1.2. Zgodnie z formatem sprawozdawczym Level(s) – wskaźnik 1.2 wskaźnik ten przedstawia się jako współczynnik globalnego ocieplenia dotyczący paliw kopalnych, współczynnik globalnego ocieplenia dotyczący substancji biogenicznych, współczynnik globalnego ocieplenia dotyczący użytkowania terenu i zmiany takiego użytkowania, jak również jako sumę tych wskaźników (całkowity współczynnik globalnego ocieplenia). Jeżeli istnieje krajowe narzędzie obliczeniowe lub jeżeli jest ono wymagane do celów ujawniania informacji lub uzyskania pozwoleń na budowę, takie narzędzie można zastosować w celu ujawnienia wymaganych informacji. Można korzystać z innych narzędzi obliczeniowych, jeżeli spełniają one minimalne kryteria określone we wspólnym unijnym systemie Level(s), zob. Level(s) – wskaźnik 1.2: Współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia, Podręcznik użytkownika: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/1.2.ENV-2020-00029-02-01-PL-TRA-00.pdf.

(80)  Zob. Level(s) – wskaźnik 2.3: Projektowanie uwzględniające możliwości adaptacji i renowację, Podręcznik użytkownika: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.3.ENV-2020-00027-01-02-PL-TRA-00.pdf.

(81)  Zob. Level(s) – wskaźnik 2.4: Podręcznik użytkownika dotyczący projektowania uwzględniającego rozbiórkę: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.4_v1.1_18pp.pdf.

(82)  Do celów aktu delegowanego „surowce wtórne” oznaczają materiały, które zostały przygotowane do ponownego użycia lub poddane recyklingowi zgodnie z art. 3 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów i utraciły status „odpadów” zgodnie z art. 6 tej dyrektywy.

(83)  Dotyczy to betonu jako materiału, w tym elementów wchodzących w jego skład (np. agregatów). Wyłącza się wszelkie zbrojenia stalowe, ponieważ stanowią one inny materiał, który można zaliczyć do metali.

(84)  Materiały pochodzenia biologicznego są wytwarzane z wykorzystaniem zasobów biologicznych (zwierzęta, rośliny, mikroorganizmy i pochodząca od nich biomasa, w tym odpady organiczne), zgodnie z definicją w COM(2018) 673. Obejmują one konwencjonalne materiały pochodzenia biologicznego wytwarzane tradycyjnie z biomasy (takie jak drewno, korek, kauczuk naturalny, papier, tekstylia, drewniane materiały budowlane) oraz opracowane w ostatnim czasie materiały takie jak chemikalia pochodzenia organicznego lub biopochodne tworzywa sztuczne.

(85)  Zob. Level(s) – wskaźnik 2.1: Przedmiar robót, materiałów i trwałości, Podręcznik użytkownika: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.1.ENV-2020-00027-01-00-PL-TRA-00.pdf. W celach sprawozdawczych należy stosować arkusz kalkulacyjny Excel dostępny na stronie internetowej Komisji: Arkusz Excel dotyczący przedmiaru robót, materiałów i trwałości: w celu oszacowania (Poziom 2) i rejestrowania (Poziom 3) zakupów określonych ilości materiałów i ich kosztów (wersja 1.2), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.

(86)  Norma ISO 22057:2022, Zrównoważony charakter budynków i robót budowlanych związanych z inżynierią lądową – Szablony danych do wykorzystania w deklaracjach środowiskowych produktów dla wyrobów budowlanych w modelowaniu informacji o budynku (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/72463.html).

(87)  Obliczona ilość energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania na energię związanego z typowym użytkowaniem budynku, wyrażona za pomocą liczbowego wskaźnika zużycia energii pierwotnej wyrażonego w kWh/m2 na rok oraz na podstawie stosownej krajowej metodyki obliczania, oraz zgodna z wartością widniejącą w świadectwie charakterystyki energetycznej.

(88)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13).

(89)  Dotyczy farb i lakierów, paneli sufitu, pokryć podłogowych, w tym powiązanych spoiw, szczeliw, izolacji wewnętrznej i zewnętrznej obróbki powierzchni, w tym obróbki zapobiegającej wilgoci i pleśni.

(90)  CEN/TS 16516: 2013, „Wyroby budowlane – Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych – Określenie emisji do wnętrza budynku”.

(91)  ISO 16000-3:2011, „Powietrze wnętrz – Część 3: Oznaczanie formaldehydu i innych związków karbonylowych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń i w komorze badawczej – Pobieranie próbek metodą aktywną.

(92)  Próg emisji rakotwórczych lotnych związków organicznych dotyczy 28-dniowego okresu badania.

(93)  Seria ISO 18400 „Jakość gleby – Pobieranie próbek”.

(94)  JRC ESDCA, LUCAS: badanie terenowe użytkowania gruntów i pokrycia terenu, wersja z dnia 27.6.2023: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas).

(95)  IUCN, Europejska czerwona księga gatunków zagrożonych IUCN (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species).

(96)  IUCN, Czerwona księga gatunków zagrożonych IUCN (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iucnredlist.org).

(97)  Obszar obejmujący więcej niż 0,5 hektara z drzewami o wysokości powyżej pięciu metrów i o zwarciu drzewostanu powyżej 10 %, lub drzewami, które będą mogły osiągnąć te progi in situ. Z definicji tej wyklucza się grunty przeznaczone głównie do użytku rolnego lub miejskiego; FAO, „Ocena światowych zasobów leśnych z 2020 r. Terminy i definicje. (wersja z dnia 27.6.2023: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf).

(98)  Protokół UE dotyczący gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki, załącznik F (wersja z dnia 27.6.2023: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/).

(99)   „Przygotowanie do ponownego użycia” oznacza procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub składniki produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności przetwarzania wstępnego. Obejmuje to np. przygotowanie niektórych części budynków, takich jak elementy dachu, okna, drzwi, cegły, elementy z kamienia lub betonu, do ponownego użycia. Warunkiem wstępnym przygotowania do ponownego użycia elementów budowlanych jest zazwyczaj selektywna rozbiórka budynków lub innych konstrukcji.

(100)   „Recykling” oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

(101)   „Wypełnianie wyrobisk” oznacza każdy proces odzysku, w ramach którego odpowiednie odpady inne niż niebezpieczne są wykorzystywane do rekultywacji obszarów, gdzie wykonywane były wykopy, lub do celów inżynieryjnych na potrzeby kształtowania krajobrazu. Odpady wykorzystywane do wypełniania wyrobisk muszą zastępować materiały niebędące odpadami, nadawać się do wyżej wymienionych celów i ograniczać się do ilości bezwzględnie koniecznej do osiągnięcia tych celów.

(102)  Zob. Level(s) – wskaźnik 2.2: Odpady i materiały z budowy i rozbiórki, Podręcznik użytkownika: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.2.ENV-2020-00027-01-01-PL-TRA-00.pdf. W celach sprawozdawczych należy stosować arkusz kalkulacyjny Excel dostępny na stronie internetowej Komisji: Szablon Excel dotyczący odpadów i materiałów z budowy i rozbiórki: w celu oszacowania (Poziom 2) i rejestrowania (Poziom 3) ilości i rodzajów odpadów z budowy i rozbiórki oraz ich końcowych miejsc przeznaczenia (wersja 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.

(103)  Współczynnik globalnego ocieplenia przedstawia się w postaci liczbowego wskaźnika w odniesieniu do każdego etapu cyklu życia wyrażonego w kg ekwiwalentu dwutlenku węgla/m2 (wewnętrznej powierzchni użytkowej), uśrednionego dla jednego roku w referencyjnym okresie badania wynoszącym 50 lat. Dobór danych, określenie scenariuszy i obliczenia przebiegają zgodnie z normą EN 15978 (BS EN 15978:2011 „Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków – Metoda obliczania”). Zakres elementów budowlanych i wyposażenia technicznego odpowiada zakresowi zdefiniowanemu we wspólnym unijnym systemie Level(s) dla wskaźnika 1.2. Jeżeli istnieje krajowe narzędzie obliczeniowe lub jeżeli jest ono wymagane do celów ujawniania informacji lub uzyskania pozwoleń na budowę, takie narzędzie można zastosować w celu ujawnienia wymaganych informacji. Można korzystać z innych narzędzi obliczeniowych, jeżeli spełniają one minimalne kryteria określone we wspólnym unijnym systemie Level(s), zob. Level(s) – wskaźnik 1.2: Współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia, Podręcznik użytkownika: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_1.2_v1.1_37pp.pdf.

(104)  Zob. Level(s) – wskaźnik 2.3: Projektowanie uwzględniające możliwości adaptacji i renowację, Podręcznik użytkownika: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.3.ENV-2020-00027-01-02-PL-TRA-00.pdf.

(105)  Zob. Level(s) – wskaźnik 2.4: Podręcznik użytkownika dotyczący projektowania uwzględniającego rozbiórkę: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.4_v1.1_18pp.pdf.

(106)  Międzynarodowe Standardy Pomiaru Nieruchomości: wszystkie budynki. Opublikowane przez Koalicję na rzecz Międzynarodowych Standardów Pomiaru Nieruchomości (IPMSC), https://ipmsc.org/.

(107)  Do celów aktu delegowanego „surowce wtórne” oznaczają materiały, które zostały przygotowane do ponownego użycia lub poddane recyklingowi zgodnie z art. 3 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów i utraciły status „odpadów” zgodnie z art. 6 tej dyrektywy.

(108)  Dotyczy to betonu jako materiału, w tym elementów wchodzących w jego skład (np. agregatów). Wyłącza się wszelkie zbrojenia stalowe, ponieważ stanowią one inny materiał, który można zaliczyć do metali.

(109)  Materiały pochodzenia biologicznego są wytwarzane z wykorzystaniem zasobów biologicznych (zwierzęta, rośliny, mikroorganizmy i pochodząca od nich biomasa, w tym odpady organiczne), zgodnie z definicją w COM(2018) 673. Obejmują one konwencjonalne materiały pochodzenia biologicznego wytwarzane tradycyjnie z biomasy (takie jak drewno, korek, kauczuk naturalny, papier, tekstylia, drewniane materiały budowlane) oraz opracowane w ostatnim czasie materiały takie jak chemikalia pochodzenia organicznego lub biopochodne tworzywa sztuczne.

(110)  Zob. Level(s) – wskaźnik 2.1: Przedmiar robót, materiałów i trwałości, Podręcznik użytkownika: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.1.ENV-2020-00027-01-00-PL-TRA-00.pdf. W celach sprawozdawczych należy stosować arkusz kalkulacyjny Excel dostępny na stronie internetowej Komisji: Arkusz Excel dotyczący przedmiaru robót, materiałów i trwałości: w celu oszacowania (Poziom 2) i rejestrowania (Poziom 3) zakupów określonych ilości materiałów i ich kosztów (wersja 1.2), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.

(111)  Norma ISO 22057:2022 Zrównoważony charakter budynków i robót budowlanych związanych z inżynierią lądową – Szablony danych do wykorzystania w deklaracjach środowiskowych produktów dla wyrobów budowlanych w modelowaniu informacji o budynku (wersja z kwietnia 2022 r.), https://www.iso.org/standard/72463.html.

(112)  Dotyczy farb i lakierów, paneli sufitu, pokryć podłogowych (w tym powiązanych spoiw i szczeliw), izolacji wewnętrznej i zewnętrznej obróbki powierzchni, w tym obróbki zapobiegającej wilgoci i pleśni.

(113)  ISO 16000-3:2011, „Powietrze wnętrz – Część 3: Oznaczanie formaldehydu i innych związków karbonylowych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń i w komorze badawczej – Pobieranie próbek metodą aktywną (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/51812.html).

(114)  Zob. działalności wymienione w Międzynarodowych Standardach Zarządzania Kosztami (International Cost Management Standard), w „ICMS: Globalna spójność w przedstawianiu kosztów cyklu życia budowy i emisji dwutlenku węgla wyd. 3, tabela 1: Projekty ICMS i odpowiadające im kody”, https://icmscblog.files.wordpress.com/2021/11/icms_3rd_edition_final.pdf.

(115)  Zob. Level(s) – wskaźnik 2.2: Odpady i materiały z budowy i rozbiórki, Podręcznik użytkownika: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.2.ENV-2020-00027-01-01-PL-TRA-00.pdf.

(116)  Wytyczne dotyczące kontroli odpadów przed rozbiórką i renowacją budynków. Gospodarowanie odpadami z budowy i rozbiórki w UE, maj 2018 r.: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521/attachments/1/translations/en/renditions/native. W celach przedkładania sprawozdań na temat szacunków dotyczących odpadów z rozbiórki (Poziom 2) należy stosować arkusz kalkulacyjny Excel dostępny na stronie internetowej Komisji: Szablon Excel dotyczący odpadów i materiałów z budowy i rozbiórki: w celu oszacowania (Poziom 2) i rejestrowania (Poziom 3) ilości i rodzajów odpadów z budowy i rozbiórki oraz ich końcowych miejsc przeznaczenia (wersja 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents.

(117)  Wytyczne dotyczące kontroli odpadów przed rozbiórką i renowacją budynków. Gospodarowanie odpadami z budowy i rozbiórki w UE, maj 2018 r.: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521/attachments/1/translations/en/renditions/native. W celach przedkładania sprawozdań na temat szacunków dotyczących odpadów z budowy i rozbiórki (Poziom 3) należy stosować arkusz kalkulacyjny Excel dostępny na stronie internetowej Komisji: Szablon Excel dotyczący odpadów i materiałów z budowy i rozbiórki: w celu oszacowania (Poziom 2) i rejestrowania (Poziom 3) ilości i rodzajów odpadów z budowy i rozbiórki oraz ich końcowych miejsc przeznaczenia (wersja 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents. W tym celu każdy rodzaj odpadów z rozbiórki oznacza się odpowiednim sześciocyfrowym kodem z europejskiego wykazu odpadów ustanowionego decyzją 2000/532/WE. Przy uwzględnianiu w arkuszu kalkulacyjnym Excel rodzaju przetwarzania odpadów (tj. przygotowanie do ponownego użycia, do recyklingu, odzysk materiałów, odzysk energii lub unieszkodliwienie) dołącza się dowody na to, że podmioty gospodarcze przyjmujące odpady mają możliwości techniczne, aby przeprowadzić tego rodzaju przetwarzanie. Takim dowodem może być link do strony internetowej przedsiębiorstwa, na której jest to udokumentowane, lub oświadczenie podpisane przez przedstawiciela przedsiębiorstwa. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce na terenie rozbiórki, np. w przypadku ponownego wykorzystania lub recyklingu na miejscu, dopuszczalnym dowodem może być oświadczenie podpisane przez przedstawiciela przedsiębiorstwa.

(118)   „Przygotowanie do ponownego użycia” oznacza procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub składniki produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności przetwarzania wstępnego. Obejmuje to np. przygotowanie niektórych części budynków, takich jak elementy dachu, okna, drzwi, cegły, elementy z kamienia lub betonu, do ponownego użycia. Warunkiem wstępnym przygotowania do ponownego użycia elementów budowlanych jest zazwyczaj selektywna rozbiórka budynków lub innych konstrukcji.

(119)   „Recykling” oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

(120)   „Wypełnianie wyrobisk” oznacza każdy proces odzysku, w ramach którego odpowiednie odpady inne niż niebezpieczne są wykorzystywane do rekultywacji obszarów, gdzie wykonywane były wykopy, lub do celów inżynieryjnych na potrzeby kształtowania krajobrazu. Odpady wykorzystywane do wypełniania wyrobisk muszą zastępować materiały niebędące odpadami, nadawać się do wyżej wymienionych celów i ograniczać się do ilości bezwzględnie koniecznej do osiągnięcia tych celów.

(121)  Zob. Level(s) – wskaźnik 2.2: Odpady i materiały z budowy i rozbiórki, Podręcznik użytkownika: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.2.ENV-2020-00027-01-01-PL-TRA-00.pdf

(122)  Zob. załącznik III do rozporządzenia Komisji nr 849/2010 dotyczący kategoryzacji innych niż niebezpieczne mineralnych odpadów z budowy i rozbiórki, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0849&from=EN.

(123)   „Zdolność użytkowa” oznacza warunki, w których nadal uznaje się zbudowane aktywa za bezpieczne w użytku.

(124)   „Poziom eksploatacji” oznacza jakościową lub ilościową miarę służącą ocenie zdolności infrastruktury do sprostania stawianym jej wymaganiom w zakresie ruchu.

(125)   „Okres eksploatacji” oznacza okres użytkowania w eksploatacji, tj. od dnia wybudowana do dnia przebudowy lub rozbiórki.

(126)   „Przygotowanie do ponownego użycia” oznacza procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub składniki produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności przetwarzania wstępnego. Obejmuje to np. przygotowanie niektórych części budynków, takich jak elementy dachu, okna, drzwi, cegły, elementy z kamienia lub betonu, do ponownego użycia. Warunkiem wstępnym przygotowania do ponownego użycia elementów budowlanych jest zazwyczaj selektywna rozbiórka budynków lub innych konstrukcji.

(127)   „Recykling” oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

(128)   „Wypełnianie wyrobisk” oznacza każdy proces odzysku, w ramach którego odpowiednie odpady inne niż niebezpieczne są wykorzystywane do rekultywacji obszarów, gdzie wykonywane były wykopy, lub do celów inżynieryjnych na potrzeby kształtowania krajobrazu. Odpady wykorzystywane do wypełniania wyrobisk muszą zastępować materiały niebędące odpadami, nadawać się do wyżej wymienionych celów i ograniczać się do ilości bezwzględnie koniecznej do osiągnięcia tych celów.

(129)  Dokument roboczy służb Komisji. Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych w zakresie projektowania, budowy i utrzymania dróg (SWD(2016) 203), 2016, s. 17, kolumna „Kompleksowe kryteria” (wersja z dnia 27.6.2023: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/EN.pdf).

(130)  Do celów aktu delegowanego „surowce wtórne” oznaczają materiały, które zostały przygotowane do ponownego użycia lub poddane recyklingowi zgodnie z art. 3 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów i utraciły status „odpadów” zgodnie z art. 6 tej dyrektywy.

(131)  Dokument roboczy służb Komisji. Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych w zakresie projektowania, budowy i utrzymania dróg (SWD(2016) 203), 2016, s. 15, kolumna „Kompleksowe kryteria” (wersja z dnia 27.6.2023: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/EN.pdf).

(132)   „Utrzymanie obiektów inżynierii lądowej” jest rozumiane jako wszelkie działania podejmowane w celu utrzymania i przywrócenia zdolności użytkowej i poziomu eksploatacji dróg.

(133)  Protokół UE dotyczący gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki, załącznik F (wersja z dnia 27.6.2023: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/).

(134)   „Przygotowanie do ponownego użycia” oznacza procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub składniki produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności przetwarzania wstępnego. Obejmuje to np. przygotowanie niektórych części budynków, takich jak elementy dachu, okna, drzwi, cegły, elementy z kamienia lub betonu, do ponownego użycia. Warunkiem wstępnym przygotowania do ponownego użycia elementów budowlanych jest zazwyczaj selektywna rozbiórka budynków lub innych konstrukcji.

(135)   „Recykling” oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

(136)   „Wypełnianie wyrobisk” oznacza każdy proces odzysku, w ramach którego odpowiednie odpady inne niż niebezpieczne są wykorzystywane do rekultywacji obszarów, gdzie wykonywane były wykopy, lub do celów inżynieryjnych na potrzeby kształtowania krajobrazu. Odpady wykorzystywane do wypełniania wyrobisk muszą zastępować materiały niebędące odpadami, nadawać się do wyżej wymienionych celów i ograniczać się do ilości bezwzględnie koniecznej do osiągnięcia tych celów.

(137)  Zob. Level(s) – wskaźnik 2.3: Projektowanie uwzględniające możliwości adaptacji i renowację, Podręcznik użytkownika: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2023-02/2.3.ENV-2020-00027-01-02-PL-TRA-00.pdf.

(138)  Zob. Level(s) – wskaźnik 2.4: Podręcznik użytkownika dotyczący projektowania uwzględniającego rozbiórkę: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1), https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-01/UM3_Indicator_2.4_v1.1_18pp.pdf.

(139)  Do celów aktu delegowanego „surowce wtórne” oznaczają materiały, które zostały przygotowane do ponownego użycia lub poddane recyklingowi zgodnie z art. 3 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów i utraciły status „odpadów” zgodnie z art. 6 tej dyrektywy.

(140)  Norma ISO 22057:2022 Zrównoważony charakter budynków i robót budowlanych związanych z inżynierią lądową – Szablony danych do wykorzystania w deklaracjach środowiskowych produktów dla wyrobów budowlanych w modelowaniu informacji o budynku (wersja z kwietnia 2022 r.), https://www.iso.org/standard/72463.html.

(141)  Obliczony zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/331.

(142)  Odzwierciedlający średnią wartość dla instalacji w 2016 i 2017 r. (t ekwiwalentu dwutlenku węgla/t) danych zgromadzonych w kontekście ustanowienia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/447, określonych na podstawie zweryfikowanych informacji dotyczących efektywności w zakresie emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych instalacjach zgłoszonych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE.

(143)  Odzwierciedlający średnią wartość dla instalacji w 2016 i 2017 r. (t ekwiwalentu dwutlenku węgla/t) danych zgromadzonych w odniesieniu do szarego klinkieru cementowego w kontekście ustanowienia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/447, pomnożoną przez wartość stosunku klinkieru do cementu wynoszącą 0,65, które to dane określono na podstawie zweryfikowanych informacji dotyczących efektywności w zakresie emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych instalacjach zgłoszonych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE.

(144)  Dotyczy farb i lakierów, paneli sufitu, pokryć podłogowych, w tym powiązanych spoiw, szczeliw, izolacji wewnętrznej i zewnętrznej obróbki powierzchni, w tym obróbki zapobiegającej wilgoci i pleśni.

(145)  CEN/TS 16516: 2013, „Wyroby budowlane – Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych – Określenie emisji do wnętrza budynku”.

(146)  ISO 16000-3:2011, „Powietrze wnętrz – Część 3: Oznaczanie formaldehydu i innych związków karbonylowych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń i w komorze badawczej – Pobieranie próbek metodą aktywną.

(147)  Próg emisji rakotwórczych lotnych związków organicznych dotyczy 28-dniowego okresu badania.

(148)  Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku – Oświadczenie Komisji złożone w komitecie pojednawczym dotyczące dyrektywy w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12).

(149)   „Oprogramowanie komputerowe” obejmuje oprogramowanie komputerowe dostępne na miejscu i oparte na chmurze.

(150)   „Systemy IT/OT” obejmują produkty, które można podłączyć do internetu, czujniki, oprogramowanie analityczne i inne, a także technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) służące do przekazywania, przechowywania i wyświetlania danych oraz zarządzania systemami.

(151)   „Materiały zużywalne” to dobra nietrwałe, które są przeznaczone do użycia, wyczerpania lub wymiany. Mogą być konieczne do funkcjonowania produktu konsumenckiego lub być wykorzystywane w produkcji, ale nie włączone do produktu końcowego.

(152)  Norma ISO 14067:2018, Gazy cieplarniane – Ślad węglowy wyrobów – Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji, (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/71206.html).

(153)  Norma ISO 14040:2006, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/37456.html).

(154)  Norma ISO 14067:2018, Gazy cieplarniane – Ślad węglowy wyrobów – Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji, (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/71206.html).

(155)  Norma ISO 14040:2006, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/37456.html).

(156)  Minimalne informacje obejmują wymogi dotyczące etykietowania energetycznego na podstawie unijnego rozporządzenia ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego, informacje objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, informacje na temat substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie w wyrobach jako takich lub w złożonych obiektach (produktach) określone na podstawie dyrektywy 2008/98/WE lub informacje dotyczące bezpieczeństwa lub gwarancji.

(157)   „Wydajność w kontekście obiegu zamkniętego” ocenia się na podstawie: (i) trwałości produktów, ich niezawodności, zdatności do ponownego użycia, możliwości rozbudowy, możliwości naprawy, łatwości konserwacji i odnawiania; (ii) obecności substancji, które utrudniają obieg zamknięty produktów i materiałów; (iii) zużycia energii lub efektywności energetycznej produktów; (iv) zużycia zasobów lub zasobooszczędności produktów; (v) zawartości materiałów z recyklingu w produktach; (vi) łatwości demontażu, regeneracji i recyklingu produktów i materiałów; (vii) wpływu produktów na środowisko w całym cyklu życia, w tym ich śladu węglowego i środowiskowego; (viii) zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, i ograniczania ich ilości.

(158)   „Naprawa” oznacza proces przywrócenia wadliwego produktu do stanu, w którym może on spełniać swoją funkcję zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, w ramach świadczenia usługi albo w celu późniejszej odsprzedaży naprawionego produktu.

(159)   „Modernizacja” oznacza przegląd i w razie potrzeby naprawę, czyszczenie lub modyfikację używanego produktu w celu zwiększenia lub przywrócenia jego wydajności lub funkcjonalności lub w celu spełnienia obowiązujących norm technicznych lub wymogów prawnych, w wyniku czego powstaje w pełni funkcjonalny produkt, który może być używany co najmniej zgodnie z przeznaczeniem i który zachowuje zgodność z obowiązującymi normami technicznymi lub wymogami regulacyjnymi, przewidzianymi pierwotnie w fazie projektowania.

(160)   „Regeneracja produktów” oznacza znormalizowany proces przemysłowy, który odbywa się w warunkach przemysłowych lub fabrycznych, w którym produktom przywraca się pierwotny stan, zbliżony do stanu nowego produktu, i zwiększa się lub poprawia ich wydajność, zwykle aby wprowadzić je do obrotu z gwarancją handlową.

(161)  Dobra, części składowe lub materiały, które należy regularnie wymieniać, ponieważ się zużywają albo zostały zużyte.

(162)  Zgodność produktu i okres odpowiedzialności sprzedawcy określa się zgodnie z odpowiednimi przepisami dyrektywy (UE) 2019/771.

(163)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 305 z 21.11.2017, s. 8).

(164)   „Część zamienna” oznacza oddzielną część produktu, która może zastąpić część produktu o tej samej lub podobnej funkcji. Bez tej części produkt nie może działać zgodnie z przeznaczeniem. W wyniki wymiany części na część zamienną zgodnie z dyrektywą 2011/65/UE funkcjonalność produktu zostaje przywrócona lub ulega poprawie. Części zamienne mogą być częściami używanymi.

(165)  Zgodność produktu i okres odpowiedzialności sprzedawcy określa się zgodnie z odpowiednimi przepisami dyrektywy (UE) 2019/771.

(166)   „Handel elektroniczny” zasadniczo można zdefiniować jako sprzedaż lub zakup towarów lub usług, zarówno między przedsiębiorstwami, gospodarstwami domowymi, osobami fizycznymi lub organizacjami prawnymi, za pośrednictwem transakcji elektronicznych przeprowadzonych przez internet lub inne sieci pośrednictwa komputerowego (komunikacja online), zob. glosariusz terminów statystycznych Eurostatu, dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary.

(167)  Terminy „wielokrotnego użytku” i „system ponownego użycia” definiuje się i stosuje zgodnie z wymogami dotyczącymi systemów ponownego użycia opakowań zawartymi w przepisach prawa Unii dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, w tym wszelkimi normami dotyczącymi liczby rotacji w systemie ponownego użycia.

(168)  Przygotowanie do ponownego użycia to operacja lub zestaw operacji, w ramach których produkty lub części składowe produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności przetwarzania wstępnego. Jest to metoda przetwarzania odpadów znajdująca się najwyżej w hierarchii postępowania z odpadami (po zapobieganiu powstawaniu odpadów).

(169)  W Unii działalność ta jest zgodna z art. 10 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3) lub sektorowym prawodawstwem Unii dotyczącym odpadów oraz prawem krajowym i planami gospodarki odpadami.

(170)  Zgodność produktu i okres odpowiedzialności sprzedawcy określa się zgodnie z odpowiednimi przepisami dyrektywy (UE) 2019/771.

(171)  Norma ISO 14001:2015, Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/60857.html).

(172)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1).

(173)  Norma ISO 9001:2015, Systemy zarządzania jakością – Wymagania (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.iso.org/standard/62085.html).

(174)  Zgodność produktu i okres odpowiedzialności sprzedawcy określa się zgodnie z odpowiednimi przepisami dyrektywy (UE) 2019/771.

(175)   „Handel elektroniczny” zasadniczo można zdefiniować jako sprzedaż lub zakup towarów lub usług, zarówno między przedsiębiorstwami, gospodarstwami domowymi, osobami fizycznymi lub organizacjami prawnymi, za pośrednictwem transakcji elektronicznych przeprowadzonych przez internet lub inne sieci pośrednictwa komputerowego (komunikacja online), zob. glosariusz terminów statystycznych Eurostatu, dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary.

(176)  Terminy „wielokrotnego użytku” i „system ponownego użycia” definiuje się i stosuje zgodnie z wymogami dotyczącymi systemów ponownego użycia opakowań zawartymi w przepisach prawa Unii dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, w tym wszelkimi normami dotyczącymi liczby rotacji w systemie ponownego użycia.

(177)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 13).

(178)  Zgodnie z definicja w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 52).

(179)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 52).

(180)   „Handel elektroniczny” zasadniczo można zdefiniować jako sprzedaż lub zakup towarów lub usług, zarówno między przedsiębiorstwami, gospodarstwami domowymi, osobami fizycznymi lub organizacjami prawnymi, za pośrednictwem transakcji elektronicznych przeprowadzonych przez internet lub inne sieci pośrednictwa komputerowego (komunikacja online), zob. glosariusz terminów statystycznych Eurostatu, dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary.

(181)  Terminy „wielokrotnego użytku” i „system ponownego użycia” definiuje się i stosuje zgodnie z wymogami dotyczącymi systemów ponownego użycia opakowań zawartymi w przepisach prawa Unii dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, w tym wszelkimi normami dotyczącymi liczby rotacji w systemie ponownego użycia.

(182)   „Platformy wielostronne” to platformy łączące nabywców i sprzedawców oraz ułatwiają dokonywanie transakcji dzięki rozwiązaniom technologicznym lub usługom, takim jak bramki płatności lub usługi logistyczne.

(183)   „Serwisy ogłoszeniowe” to platformy łączące nabywców i sprzedawców.

(184)  Dokument wydany w dniu 1 lipca 2019 r. przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) (wersja z dnia 27.6.2023: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501::::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).


Dodatek A

Ogólne kryteria dotyczące niewyrządzania poważnych szkód względem adaptacji do zmian klimatu

I.   Kryteria

Ryzyka fizyczne związane z klimatem kluczowe dla danej działalności wyodrębniono spośród ryzyk wymienionych w tabeli w sekcji II niniejszego dodatku w wyniku przeprowadzenia szczegółowej oceny ryzyka związanego z klimatem i narażenia na to ryzyko w następujących etapach:

a)

kontrola aktywności w celu określenia, jakie ryzyka fizyczne związane z klimatem z wykazu w sekcji II niniejszego dodatku mogą mieć wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie jej oczekiwanego cyklu życia;

b)

w przypadku gdy ocenia się, że działalność jest narażona na co najmniej jedno ryzyko fizyczne związane z klimatem wymienione w sekcji II niniejszego dodatku – analiza ryzyka związanego z klimatem i narażenia na to ryzyko w celu oceny, jak istotne jest to ryzyko dla danej działalności gospodarczej;

c)

ocena rozwiązań w zakresie adaptacji do zmiany klimatu, które mogą zmniejszyć stwierdzone ryzyka fizyczne związane z klimatem.

Ocena zagrożenia klimatycznego i narażenia jest proporcjonalna do skali działalności i oczekiwanego okresu jej prowadzenia:

a)

w przypadku działalności, która ma trwać mniej niż 10 lat, ocenę przeprowadza się z zastosowaniem przynajmniej projekcji klimatu w najmniejszej odpowiedniej skali;

b)

w przypadku wszystkich pozostałych rodzajów działalności ocenę przeprowadza się, stosując najbardziej wysokorozdzielcze, najnowocześniejsze projekcje klimatu z uwzględnieniem szeregu przyszłych scenariuszy (1) zgodnych z oczekiwanym czasem prowadzenia danej działalności, w tym przynajmniej scenariusze obejmujące projekcje klimatu w okresie 10–30 lat w przypadku dużych inwestycji.

Projekcje klimatu i ocena wpływu opierają się na najlepszych praktykach i dostępnych wytycznych oraz uwzględniają najnowocześniejszą wiedzę naukową w zakresie analizy narażenia i zagrożenia oraz powiązane metody zgodnie z najnowszymi sprawozdaniami Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (2), recenzowanymi publikacjami naukowymi oraz modelami typu open source (3) lub modelami płatnymi.

W odniesieniu do istniejącej działalności i nowej działalności z wykorzystaniem istniejących aktywów rzeczowych podmiot gospodarczy wdraża rozwiązania fizyczne i niefizyczne („rozwiązania w zakresie adaptacji”) w okresie do pięciu lat, które to rozwiązania zmniejszają najważniejsze zidentyfikowane ryzyka fizyczne związane z klimatem, które są istotne dla tej działalności. Następnie sporządzany jest plan w zakresie adaptacji w celu wdrożenia tych rozwiązań.

W odniesieniu do istniejącej działalności i nowej działalności z wykorzystaniem nowych aktywów rzeczowych podmiot gospodarczy integruje rozwiązania w zakresie adaptacji, które zmniejszają najważniejsze zidentyfikowane ryzyka fizyczne związane z klimatem, istotne dla tej działalności w momencie projektowania i budowy, i wdraża te rozwiązania przed rozpoczęciem działalności.

Wdrożone rozwiązania w zakresie adaptacji nie mają negatywnego wpływu na działania w zakresie adaptacji ani na poziom odporności na ryzyka fizyczne związane z klimatem innych ludzi, przyrody, dziedzictwa kulturowego, dóbr i innych rodzajów działalności gospodarczej; są spójne z lokalnymi, sektorowymi, regionalnymi lub krajowymi strategiami i planami w zakresie adaptacji; uwzględniają wykorzystanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody (4) lub w miarę możliwości polegają na niebieskiej lub zielonej infrastrukturze (5).

II.   Klasyfikacja zagrożeń związanych z klimatem (6)

 

Związane z temperaturą

Związane z wiatrem

Związane z wodą

Związane z ziemią

Stałe

Zmiany temperatury (powietrze, woda słodka, woda morska)

Zmiany cyrkulacji wiatru

Zmiany wzorców i rodzajów opadów (deszcz, grad, śnieg/lód)

Erozja obszarów przybrzeżnych

Stres termiczny

 

Zmienność opadów lub zmienność hydrologiczna

Degradacja gleby

Zmienność temperatury

 

Zakwaszanie oceanów

Erozja gleby

Topnienie wiecznej zmarzliny

 

Intruzja wód morskich

Soliflukcja

 

 

Podnoszący się poziom mórz

 

 

 

Deficyt wody

 

Ostre

Fala upałów

Cyklon, huragan, tajfun

Susza

Lawina

Fala chłodu/mróz

Burza (w tym śnieżyce, burze pyłowe i piaskowe)

Silne opady (deszcz, grad, śnieg/lód)

Osuwisko

Pożar samoistny

Tornado

Powódź (przybrzeżna, rzeczna, opadowa, od wód podziemnych)

Osunięcie się ziemi

 

 

Wezbranie jeziora lodowcowego

 


(1)  Przyszłe scenariusze muszą obejmować następujące scenariusze RCP Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu: RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 i RCP8.5.

(2)  Sprawozdania z oceny dotyczące zmian klimatu: wpływ, adaptacja i narażenie (Assessments Reports on Climate Change: Impact, Adaptation and Vulnerability), publikowane okresowo przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), organ ONZ ds. oceny wyników badań naukowych związanych ze zmianą klimatu, https://www.ipcc.ch/reports/.

(3)  Takimi jak usługi programu Copernicus zarządzane przez Komisję Europejską.

(4)  Rozwiązania oparte na zasobach przyrody definiuje się w następujący sposób: „rozwiązania, które powstały z inspiracji przyrodą lub są przez nią wspomagane, a ponadto są opłacalne i zapewniają jednocześnie korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne oraz pomagają w zwiększaniu odporności. Takie rozwiązania za pomocą systematycznych, dostosowanych do lokalnych warunków i efektywnie wykorzystujących zasoby działań wprowadzają do miasta oraz krajobrazu lądowego i morskiego coraz bardziej zróżnicowane, naturalne i wykorzystujące przyrodę elementy i procesy”. W związku z tym rozwiązania oparte na zasobach przyrody wpływają korzystnie na bioróżnorodność i wspierają świadczenie szeregu usług ekosystemowych (wersja z dnia 27.6.2023: https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs).

(5)  Zob. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zielona infrastruktura – zwiększanie kapitału naturalnego Europy (COM(2013) 249 final).

(6)  Wykaz zagrożeń związanych z klimatem w niniejszej tabeli jest niewyczerpujący i stanowi jedynie orientacyjny wykaz najpowszechniejszych zagrożeń, które należy uwzględnić jako minimum w ocenie zagrożenia klimatycznego i narażenia.


Dodatek B

Ogólne kryteria dotyczące niewyrządzania poważnych szkód względem zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich

Zidentyfikowano i uwzględniono ryzyko degradacji środowiska związane z utrzymaniem jakości wody i unikaniem deficytu wody w celu osiągnięcia dobrego stanu wody i dobrego potencjału ekologicznego, jak określono w art. 2 pkt 22 i 23 rozporządzenia (UE) 2020/852, zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE (1), oraz w opracowanym na jej podstawie planie zarządzania dotyczącym wykorzystywania i ochrony wód dla potencjalnie narażonej jednolitej (narażonych jednolitych) części wód, w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

W przypadku gdy ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE i obejmuje ona ocenę wpływu na wodę zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE, nie jest wymagana dodatkowa ocena wpływu na stan wód, pod warunkiem że zidentyfikowane ryzyka zostały uwzględnione.

Działalność ta nie utrudnia osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich ani nie powoduje pogorszenia stanu środowiska wód morskich, których stan uznaje się już za dobry zgodnie z definicją w art. 3 pkt 5 dyrektywy 2008/56/WE (2), z uwzględnieniem decyzji Komisji (UE) 2017/848 w odniesieniu do odpowiednich kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących tych wskaźników.


(1)  W przypadku działalności prowadzonych w państwach trzecich, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym lub normami międzynarodowymi, które realizują równoważne cele dobrego stanu wód i dobrego potencjału ekologicznego, poprzez równoważne przepisy proceduralne i materialne, tj. planem zarządzania dotyczącym wykorzystywania i ochrony wód opracowanym w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, który zapewnia, że 1) ocenia się wpływ działań na określony stan lub potencjał ekologiczny potencjalnie narażonej jednolitej (narażonych jednolitych) części wód, 2) unika się pogorszenia lub uniemożliwienia dobrego statusu/potencjału ekologicznego lub, w przypadku gdy nie jest to możliwe, 3) wszelkie działania o charakterze technicznym są uzasadnione brakiem wykonalnych ekologicznych alternatyw, które nie są nieproporcjonalne z punktu widzenia kosztów lub niemożliwe z technicznego punktu widzenia, a także podjęte zostały wszelkie możliwe działania dla ograniczenia negatywnych oddziaływań na stan jednolitej części wód.

(2)  Definicja zawarta w art. 3 pkt 5 dyrektywy 2008/56/WE stanowi w szczególności, że dobry stan środowiska jest określany na podstawie wskaźników jakości opisanych w załączniku I do tej dyrektywy.


Dodatek C

Ogólne kryteria dotyczące niewyrządzania poważnych szkód względem zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli w odniesieniu do stosowania i obecności chemikaliów

Działalność ta nie prowadzi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania:

a)

substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załącznikach I lub II do rozporządzenia (UE)2019/1021, z wyjątkiem substancji obecnych jako niezamierzone śladowe zanieczyszczenia;

b)

rtęci i związków rtęci, ich mieszanin i produktów z dodatkiem rtęci zgodnie z definicją określoną w art. 2 rozporządzenia (UE) 2017/852;

c)

substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załącznikach I lub II do rozporządzenia (WE)1005/2009;

d)

substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE, z wyjątkiem substancji, w których zapewniono pełne przestrzeganie art. 4 ust. 1 tej dyrektywy;

e)

substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, z wyjątkiem przypadków, gdy w pełni spełnione są warunki określone w tym załączniku;

f)

substancji, w postaci samoistnej lub w mieszaninach lub w wyrobach, w stężeniu przekraczającym 0,1 % masy (m/m), spełniających kryteria określone w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz zidentyfikowanych zgodnie z art. 59 ust. 1 tego rozporządzenia przez okres co najmniej 18 miesięcy, z wyjątkiem przypadków, w których podmiot oceni i udokumentuje, że na rynku nie są dostępne żadne inne odpowiednie substancje lub technologie alternatywne oraz że są one stosowane w warunkach kontrolowanych (1).

Ponadto działalność nie prowadzi do wytwarzania, obecności w produkcie lub wyniku końcowym lub do wprowadzania do obrotu innych substancji, zarówno w postaci samoistnej, jak i w mieszaninach lub w wyrobach, w stężeniu przekraczającym 0,1 % masy (m/m), które spełniają kryteria rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w jednej z klas lub kategorii zagrożenia wymienionych w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, z wyjątkiem przypadków, w których podmiot oceni i udokumentuje, że na rynku nie są dostępne żadne inne odpowiednie substancje lub technologie alternatywne oraz że są one stosowane w warunkach kontrolowanych (2).


(1)  Po opublikowaniu zasad horyzontalnych dotyczących nieodzownych zastosowań substancji chemicznych Komisja dokona przeglądu wyjątków od zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji, o których mowa w lit. f).

(2)  Po opublikowaniu zasad horyzontalnych dotyczących nieodzownych zastosowań substancji chemicznych Komisja dokona przeglądu wyjątków od zakazu produkcji, obecności w produkcie lub wyniku końcowym lub wprowadzania do obrotu substancji, o których mowa niniejszym akapicie.


Dodatek D

Ogólne kryteria dotyczące niewyrządzania poważnych szkód względem ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów

Przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ) lub kwalifikację (1) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE (2).

W przypadku gdy przeprowadzono OOŚ, wdraża się wymagane środki łagodzące i kompensacyjne do celów ochrony środowiska.

W odniesieniu do terenów/działań zlokalizowanych na obszarach wrażliwych pod względem bioróżnorodności lub w ich pobliżu (w tym sieci obszarów chronionych Natura 2000, obiektów światowego dziedzictwa Unesco i obszarów o zasadniczym znaczeniu dla bioróżnorodności, a także innych obszarów chronionych) w stosownych przypadkach przeprowadzono odpowiednią ocenę (3), a na podstawie wniosków z tej oceny wprowadzono konieczne środki łagodzące (4).


(1)  Procedura, w ramach której właściwy organ określa, czy projekty wymienione w załączniku II do dyrektywy 2011/92/UE mają zostać poddane ocenie oddziaływania na środowisko (o której mowa w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy).

(2)  W przypadku działalności prowadzonych w państwach trzecich, zgodnie z mającym zastosowanie równoważnym prawem krajowym lub normami międzynarodowymi, które nakładają wymóg przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) lub kwalifikacji, np. Norma w zakresie pomiaru wyników MKF nr 1: ocena ryzyka środowiskowego i społecznego oraz zarządzanie tym ryzykiem (IFC Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks).

(3)  Zgodnie z dyrektywą 2009/147/WE i dyrektywą 92/43/EWG. W przypadku działalności prowadzonej w państwach trzecich, zgodnie z równoważnym obowiązującym prawem krajowym lub normami międzynarodowymi, których celem jest ochrona siedlisk przyrodniczych, dzikiej fauny i flory i które wymagają przeprowadzenia (1) procedury kontrolnej w celu ustalenia, czy w odniesieniu do danej działalności potrzebna jest odpowiednia ocena możliwego oddziaływania na chronione siedliska i gatunki; (2) takiej odpowiedniej oceny, jeżeli procedura kontrolna wykaże, że jest ona potrzebna, np. Normy w zakresie pomiaru wyników MKF nr 6: ochrona bioróżnorodności i zrównoważone zarządzanie żywymi zasobami naturalnymi (IFC Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources).

(4)  Środki te określono na potrzeby zapewnienia, aby projekt, plan lub działalność nie miały znaczącego wpływu na cele w zakresie ochrony wyznaczone dla danego obszaru chronionego.


ZAŁĄCZNIK III

Techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę, oraz określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych

SPIS TREŚCI

1.

Przetwórstwo przemysłowe 89

1.1.

Produkcja farmaceutycznych składników czynnych (API) lub substancji czynnych 89

1.2.

Produkcja produktów leczniczych 94

2.

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz remediacja 99

2.1.

Zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych 99

2.2.

Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych 101

2.3.

Remediacja niezgodnych z przepisami składowisk odpadów oraz opuszczonych lub nielegalnych wysypisk 104

2.4.

Remediacja zanieczyszczonych miejsc i terenów 108

1.    Przetwórstwo przemysłowe

1.1.   Produkcja farmaceutycznych składników czynnych (API) lub substancji czynnych

Opis działalności

Produkcja farmaceutycznych składników czynnych (API) lub substancji czynnych.

Rodzaje działalności gospodarczej należące do tej kategorii mogą być powiązane z kodem NACE C21.1, zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006.

Techniczne kryteria kwalifikacji

Istotny wkład w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę

1.

Działalność spełnia wszystkie określone poniżej wymogi dotyczące zastępowania produktów.

1.1.

API spełnia jeden z następujących wymogów:

a)

API jest substancją występującą w przyrodzie, taką jak witaminy, elektrolity, aminokwasy, peptydy, białka, nukleotydy, węglowodany i lipidy oraz – zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków w sprawie oceny ryzyka środowiskowego produktów leczniczych stosowanych u ludzi (wytyczne EMA dotyczące oceny ryzyka środowiskowego) (1) – jest ogólnie uznawana za ulegającą degradacji w środowisku naturalnym (2);

b)

w przypadku gdy API nie spełnia wymogów określonych w lit. a), API, jego kluczowe metabolity ludzkie i kluczowe produkty transformacji w środowisku spełniają jeden z poniższych warunków:

(i)

są sklasyfikowane jako łatwo biodegradowalne na podstawie co najmniej jednej z metod testowania zawartych w „Wytycznych OECD dotyczących badania substancji chemicznych, Test 301 (A-F), Łatwa biodegradacja” (3), zgodnie z dopuszczalną wartością łatwej biodegradacji, jak określono w tych wytycznych;

(ii)

można stwierdzić, że są zmineralizowane, na podstawie określonego Testu nr 308: Przemiany tlenowe i beztlenowe w układach osadów wodnych (OECD 308) (4), opisanego w wytycznych OECD dotyczących badania substancji chemicznych (5) w porównaniu z kryteriami trwałości określonymi w wytycznych EMA dotyczących oceny ryzyka środowiskowego.

1.2.

API kwalifikuje się jako odpowiedni zamiennik innego API, w ramach tego samego obszaru leczniczego lub tej samej klasy substancji, który jest dostępny na rynku lub był dostępny w ciągu ostatnich 5 lat i który nie spełnia wymogów określonych w pkt 1.1.

Zgodność z tym wymogiem wykazuje się za pomocą publicznie dostępnej analizy zweryfikowanej przez niezależną stronę trzecią.

1.3.

Proces produkcji API nie obejmuje wykorzystania substancji – zarówno w ich postaci samoistnej, jak i w mieszaninach – które spełniają kryteria określone w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, z wyjątkiem przypadków, w których podmiot oceni i udokumentuje, że na rynku nie są dostępne żadne inne odpowiednie substancje ani technologie alternatywne oraz że są one stosowane w warunkach kontrolowanych (6).

2.

Działalność spełnia następujące wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń:

2.1.

W przypadku gdy działalność wchodzi w zakres stosowania konkluzji dotyczących BAT, dopuszczalne wartości emisji są niższe niż wartość środkowa zakresów najlepszych dostępnych technik (BAT-AEL) (7) określonych w:

a)

konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym w przypadku emisji do powietrza z nowych instalacji (lub w przypadku istniejących instalacji w ciągu czterech lat od publikacji konkluzji dotyczących BAT), jeżeli odpowiednie warunki mają zastosowanie (8);

b)

dokumencie referencyjnym dotyczącym najlepszych dostępnych technik (BREF) w odniesieniu do produkcji wysokowartościowych chemikaliów organicznych (OFC) (9) w przypadku działalności produkcyjnej w warunkach nieobjętych konkluzjami dotyczącymi BAT, o których mowa powyżej;

c)

konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym (10);

d)

dokumencie referencyjnym dotyczącym najlepszych dostępnych technik (BREF) w odniesieniu do wielkotonażowej produkcji związków nieorganicznych – stałych i innych (11);

e)

dokumencie referencyjnym dotyczącym najlepszych dostępnych technik (BREF) w odniesieniu do wielkotonażowej produkcji chemikaliów nieorganicznych — amoniaku, kwasów i nawozów (12);

f)

dokumencie referencyjnym dotyczącym najlepszych dostępnych technik (BREF) w odniesieniu do produkcji specjalistycznych chemikaliów nieorganicznych (SIC) (13); w przypadku działalności produkcyjnej w warunkach nieobjętych konkluzjami dotyczącymi BAT, o których mowa powyżej;

Obiekty wchodzące w zakresy BAT-AEL przechodzące do celu dotyczącego osiągnięcia wartości pośredniej nie wywołują żadnych istotnych oddziaływań na procesy i środowisko. Instalacji, którym przyznano odstępstwo zgodnie z procedurą określoną w art. 15 ust. 4 dyrektywy 2010/75/UE, nie uznaje się za spełniające techniczne kryteria kwalifikacji w okresie obowiązywania odstępstwa.

2.2.

W przypadku gdy dostępna jest metoda ciągłego pomiaru danego zanieczyszczenia, podmiot stosuje systemy ciągłego pomiaru emisji (CEMS), systemy ciągłego pomiaru jakości ścieków (CEQMS) oraz inne środki zapewniające regularną kontrolę w celu zapobiegania pogarszaniu się stanu środowiska.

2.3.

Podmiot dokonuje segregacji odpadów z rozpuszczalników w celu odzyskania rozpuszczalnika ze skoncentrowanych strumieni odpadów, jeżeli ma to zastosowanie techniczne.

Unika się rozpuszczalników wymienionych w tabeli 1 „Wskazówek ICH Europejskiej Agencji Leków Q3C (R8) dotyczących zanieczyszczeń: wytyczne dotyczące pozostałości rozpuszczalników” (14).

Maksymalna strata rozpuszczalników z całego materiału wsadowego nie przekracza 3 %. Całkowita efektywność odzysku lotnych związków organicznych (LZO) wynosi co najmniej 99 %.

Podmiot weryfikuje, czy nie występują emisje niezorganizowane LZO przekraczające kryteria określone poniżej względem progów liczby cząstek na milion cząstek w jednostce objętości (ppmv), przeprowadzając kampanie związane z wykrywaniem nieszczelności i naprawą (LDAR) co najmniej raz na trzy lata. Zaleca się podjęcie inwestycji w zakresie stosowania urządzeń o wysokim poziomie integralności, pod warunkiem że są one instalowane w istniejących zespołach urządzeń w przypadkach wymienionych w BAT 23 lit. b) konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym, przy czym próg ciśnienia należy zwiększyć do 200 barów. Minimalny harmonogram weryfikacji może zostać ograniczony w przypadkach, w których ilościowe określanie emisji całkowitej LZO pochodzącej z zespołu urządzeń jest okresowo kwalifikowane za pomocą korelacji znaczników lub technik opartych na absorpcji optycznej, takich jak lidar absorpcji różnicowej (DIAL) lub przepuszczalność promieniowania słonecznego (SOF) lub za pomocą innych środków o równoważnej wydajności.

Emisje rozproszone substancji lub mieszanin sklasyfikowanych jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B z nieszczelnych urządzeń nie przekraczają stężenia 100 ppmv (15).

Kampanie LDAR charakteryzują się elementami opisanymi w BAT 19 konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym, które obejmują wykrywanie, naprawę i konserwację wycieków w ciągu 30 dni od wykrycia, a także próg wycieku, który jest niższy niż 5 000 ppmv lub równy tej wartości dla substancji lub mieszanin innych niż sklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1 A lub 1B, które są poddawane przeglądowi i aktualizacji w celu ciągłego doskonalenia instalacji. Straty rozpuszczalników i efektywność odzysku LZO są monitorowane w oparciu o plan zarządzania rozpuszczalnikami z wykorzystaniem bilansu masy w celu weryfikacji zgodności zgodnie z rozdziałem V dyrektywy 2010/75/UE.

2.4.

Ścieki, nieczystości i inne odpady (w tym stałe, płynne lub gazowe produkty uboczne z produkcji) są unieszkodliwiane w sposób bezpieczny, terminowy i sanitarny. Pojemniki lub rury na materiały odpadowe są wyraźnie oznaczone. Dane analityczne wykazujące przekształcenie tych substancji i ich pozostałości w materiały odpadowe inne niż niebezpieczne są dostępne w obiekcie i aktualizowane.

Zasada „nie czyń poważnych szkód”