ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 40

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
17 lutego 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/214 z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/215 z dnia 1 lutego 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Aydın İnciri (ChNP)]

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/216 z dnia 5 lutego 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Brabantse Wal asperges (ChNP)]

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/217 z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kadmu ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/218 z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

7

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/219 z dnia 16 lutego 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

9

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/220 z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

11

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2016/221 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/1937 ustanawiającą niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową

15

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

17.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/214

z dnia 15 lutego 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 lutego 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/220 (1) pozostawiającą siedem osób i jeden podmiot w załączniku I oraz pięć osób w załączniku IIdo decyzji 2011/101/WPZiB (2).

(2)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 314/2004 (3) wdrożono szereg środków określonych w decyzji Rady 2011/101/WPZiB, w tym zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych niektórych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów.

(3)

W dniu 16 lutego 2016 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/218 pozostawiono siedem osób i jeden podmiot w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 (4).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 314/2004.

(5)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2016 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/220 z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję 2011/101/ WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe (Zob. s. 11 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(2)  Decyzja Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe (Dz.U. L 42 z 16.2.2011, s. 6).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/218 z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (Zob. s. 7 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz osób, o których mowa w art. 6 ust. 4

Osoby

Nazwisko i imię (i ewentualne pseudonimy)

1.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

2.

Chihuri, Augustine

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema)

5.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)”


17.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/215

z dnia 1 lutego 2016 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Aydın İnciri (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Turcji o rejestrację nazwy „Aydın İnciri” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa „Aydın İnciri” powinna zatem zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Aydın İnciri” (ChNP) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.6. Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone, zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 299 z 11.9.2015, s. 29.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


17.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/216

z dnia 5 lutego 2016 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Brabantse Wal asperges (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Niderlandów o rejestrację nazwy „Brabantse Wal asperges” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwa „Brabantse Wal asperges” powinna zatem zostać zarejestrowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Brabantse Wal asperges” (ChNP) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.6. Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone, zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 329 z 6.10.2015, s. 17.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


17.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/217

z dnia 16 lutego 2016 r.

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kadmu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 68 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W pozycji 23 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadzono zakaz stosowania kadmu i jego związków w farbach objętych kodami [3208] [3209], z wyłączeniem farb na bazie cynku. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania do wprowadzania do obrotu farb zawierających kadm.

(2)

W listopadzie 2012 r. Komisja zwróciła się do Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”) o przygotowanie dokumentacji zgodnie z załącznikiem XV w celu rozszerzenia obowiązującego ograniczenia wprowadzania do obrotu farb zawierających kadm w stężeniu powyżej określonego poziomu.

(3)

W dniu 9 września 2014 r. Komitet ds. Oceny Ryzyka Agencji (RAC) przyjął w drodze konsensusu opinię, w której stwierdził, że taka zmiana istniejącej pozycji ułatwi egzekwowanie przepisów, i potwierdził, że nie jest konieczne przeprowadzenie dodatkowej oceny ryzyka wynikającego z zawartości kadmu w farbach.

(4)

W dniu 25 listopada 2014 r. Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych Agencji (SEAC) przyjął w drodze konsensusu opinię, w której stwierdził, że proponowana zmiana istniejącego ograniczenia jest proporcjonalna, ponieważ nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów przestrzegania przepisów dla producentów, importerów lub konsumentów, ale poprawiłaby egzekwowalność ograniczenia.

(5)

Organom wykonawczym łatwiej jest monitorować i kontrolować wprowadzanie do obrotu niż stosowanie. Ponadto wprowadzając limit stężenia, wyjaśniono, że niezamierzona obecność kadmu w farbach jako zanieczyszczenie poniżej określonego poziomu nie będzie oznaczać naruszenia ograniczenia.

(6)

Zasięgnięto opinii forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów i uwzględniono jego zalecenia.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w pozycji 23 pkt 2 w kolumnie 2 otrzymuje brzmienie:

„Kadm

Nr CAS 7440-43-9

Nr WE 231-152-8 i jego związki

2.

Nie może być stosowany ani wprowadzany do obrotu w farbach objętych kodami [3208] [3209], jeżeli stężenie (wyrażone jako kadm metaliczny) jest równe 0,01 % masy lub wyższe.

W przypadku farb o kodach [3208] [3209], w których zawartość cynku jest większa niż 10 % masy danej farby, stężenie kadmu (wyrażone jako kadm metaliczny) nie może być równe 0,1 % masy lub wyższe.

Wyroby malowane nie są wprowadzane do obrotu, jeżeli stężenie kadmu (wyrażone jako kadm metaliczny) jest równe 0,1 % masy farby na wyrobie malowanym lub wyższe.”.


17.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/218

z dnia 16 lutego 2016 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz osób i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.

(2)

W decyzji Rady 2011/101/WPZiB (2) określono osoby fizyczne i prawne, wobec których środki ograniczające mają być stosowane zgodnie z art. 5 tejże decyzji, a rozporządzenie (WE) nr 314/2004 nadaje skutek tej decyzji w takim zakresie, w jakim konieczne jest działanie na szczeblu Unii.

(3)

W dniu 15 lutego 2016 r. Rada podjęła decyzję o zachowaniu 7 osób i 1 podmiotu w załączniku do decyzji 2011/101/WPZiB określającej osoby i organy, wobec których mają być stosowane środki ograniczające.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Szef Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1.

(2)  Decyzja Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe (Dz.U. L 42 z 16.2.2011, s. 6).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 6

I.   Osoby:

Nazwisko i imię (i ewentualne pseudonimy)

Dane identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

1)

Mugabe, Robert Gabriel

Prezydent, ur. 21.2.1924 r. Nr paszportu: AD001095.

Szef rządu, odpowiedzialny za działania istotnie podważające zasady demokracji, poszanowania praw człowieka i państwa prawa.

2)

Mugabe, Grace

Ur. 23.7.1965 r.; Nr paszportu: AD001159. Dowód tożsamości: 63-646650Q70.

Powiązana z frakcją ZANU-PF w rządzie. W 2002 r. przejęła majątek »Iron Mask«; przypuszcza się, że czerpie duże nielegalne zyski z wydobycia diamentów.

3)

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

Dyrektor generalny Centralnej Organizacji Wywiadowczej, ur. 6.11.1960 r.; Nr paszportu: AD002214. Dowód tożsamości: 63-374707A13

Wysoki rangą urzędnik aparatu bezpieczeństwa mający ścisłe powiązania z frakcją ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) w rządzie i wspomagający tworzenie represyjnej polityki państwa lub nią kierujący. Oskarżony o odpowiedzialność za porwanie, torturowanie i zabicie działaczy MDC w czerwcu 2008 roku.

4)

Chihuri, Augustine

Komisarz policji, ur. 10.3.1953 r. Nr paszportu: AD000206. Dowód tożsamości 68-034196M68.

Starszy rangą funkcjonariusz policji i członek wspólnego dowództwa operacyjnego, ściśle powiązany z represyjną polityką ZANU-PF. Publicznie przyznał się do poparcia ZANU-PF z naruszeniem ustawy o policji. W czerwcu 2009 r. nakazał policji umorzenie wszelkich dochodzeń dotyczących morderstw popełnionych w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie w czerwcu 2008 r.

5)

Chiwenga, Constantine

Dowódca Sił Obrony Zimbabwe, generał (były dowódca armii, generał broni), ur. 25.8.1956 r. Nr paszportu: AD000263. Dowód tożsamości 63-327568M80.

Członek wspólnego dowództwa operacyjnego współdziałający w tworzeniu represyjnej polityki państwa lub kierowaniu nią. Wykorzystywał wojsko do akcji zajmowania gospodarstw rolnych. Podczas wyborów w 2008 r. był głównym kierującym atakami przemocy powiązanymi z procesem wyborów prezydenckich.

6)

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

Generał broni (siły powietrzne), ur. 1.11.1955 r. Dowód tożsamości: 29-098876M18.

Starszy rangą wojskowy i członek wspólnego dowództwa operacyjnego ZANU-PF; bierze udział w tworzeniu represyjnej polityki państwa lub kierowaniu nią. Zamieszany w polityczne akty przemocy, między innymi podczas wyborów w Maszonie Zachodniej w Chiadzwa w 2008 r.

7)

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Dowódca Armii Krajowej Zimbabwe, generał broni ur. 25.8.1956 r. lub 24.12.1954 r. Dowód tożsamości: 63-357671H26.

Starszy rangą wojskowy mający powiązania z rządem i współdziałający w tworzeniu represyjnej polityki państwa i kierowaniu nią.

II.   Podmioty

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe

Powiązania z Ministerstwem Obrony i frakcją ZANU-PF w rządzie.”


17.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/219

z dnia 16 lutego 2016 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod państw trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

EG

86,9

IL

283,6

MA

89,9

TR

112,8

ZZ

143,3

0707 00 05

MA

84,1

TR

181,9

ZZ

133,0

0709 93 10

MA

39,7

TR

160,6

ZZ

100,2

0805 10 20

BR

63,2

CL

98,4

EG

47,2

IL

124,5

MA

59,9

TN

49,8

TR

60,1

ZZ

71,9

0805 20 10

IL

128,7

MA

90,2

TR

84,6

ZZ

101,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

65,3

IL

139,6

MA

115,4

TR

67,8

ZZ

97,0

0805 50 10

IL

106,9

MA

89,2

TR

97,2

ZZ

97,8

0808 10 80

CL

92,6

US

107,4

ZZ

100,0

0808 30 90

CL

182,0

CN

89,3

ZA

108,1

ZZ

126,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.


DECYZJE

17.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/11


DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/220

z dnia 15 lutego 2016 r.

zmieniająca decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 lutego 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/101/WPZiB (1).

(2)

Rada dokonała przeglądu decyzji 2011/101/WPZiB, uwzględniając rozwój sytuacji politycznej w Zimbabwe.

(3)

Obowiązywanie środków ograniczających powinno zostać przedłużone do dnia 20 lutego 2017 r.

(4)

Środki ograniczające należy utrzymać względem siedmiu osób i jednego podmiotu, określonych w załączniku I do decyzji 2011/101/WPZiB. Zawieszenie obowiązywania środków ograniczających należy odnowić w przypadku pięciu osób wymienionych w załączniku II do decyzji 2011/101/WPZiB.

(5)

Decyzję 2011/101/WPZiB należy odpowiednio zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2011/101/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

2.   Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 20 lutego 2017 r.

3.   Środki, o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 i 2, w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do osób wymienionych w załączniku II, zostają zawieszone do dnia 20 lutego 2017 r.

Zawieszenie jest poddawane przeglądowi co trzy miesiące.

4.   Niniejsza decyzja podlega stałemu przeglądowi, a w stosownych przypadkach jest odnawiana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”;

2)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji;

3)

załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2016 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe (Dz.U. L 42 z 16.2.2011, s. 6).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 I 5

I.   Osoby

 

Nazwisko i imię (i ewentualne pseudonimy)

Informacje identyfikujące

Powody umieszczenia w wykazie

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Prezydent, ur. 21.2.1924 r.,

paszport AD001095

Szef rządu, odpowiedzialny za działania istotnie podważające zasady demokracji, poszanowania praw człowieka i państwa prawa.

2.

Mugabe, Grace

ur. 23.7.1965 r.,

paszport AD001159,

dowód tożsamości 63-646650Q70

Powiązana z frakcją ZANU-PF (Afrykański Narodowy Związek Zimbabwe – Front Patriotyczny) w rządzie. W 2002 r. przejęła majątek »Iron Mask«; przypuszcza się, że czerpie duże nielegalne zyski z wydobycia diamentów.

3.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

Dyrektor generalny Centralnej Organizacji Wywiadowczej, ur. 6.11.1960 r.,

paszport AD002214,

dowód tożsamości 63-374707A13

Wysoki rangą urzędnik aparatu bezpieczeństwa mający ścisłe powiązania z frakcją ZANU-PF w rządzie i wspomagający tworzenie represyjnej polityki państwa lub nią kierujący. Oskarżony o bycie odpowiedzialnym za porwania, torturowanie i zabicie działaczy Ruchu na rzecz Demokratycznej Zmiany (MDC) w czerwcu 2008 r.

4.

Chihuri, Augustine

Komisarz policji, ur. 10.3.1953 r.,

paszport AD000206,

dowód tożsamości 68-034196M68

Starszy rangą funkcjonariusz policji i członek wspólnego dowództwa operacyjnego, ściśle powiązany z represyjną polityką ZANU-PF. Publicznie przyznał się do poparcia dla ZANU-PF z naruszeniem ustawy o policji. W czerwcu 2009 r. nakazał policji umorzenie wszystkich dochodzeń dotyczących zabójstw popełnionych w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie w czerwcu 2008 r.

5.

Chiwenga, Constantine

Dowódca Wojsk Obrony Zimbabwe, generał (były dowódca armii, generał broni), ur. 25.8.1956 r.,

paszport AD000263,

dowód tożsamości 63-327568M80

Członek wspólnego dowództwa operacyjnego współdziałający w tworzeniu represyjnej polityki państwa lub kierowaniu nią. Wykorzystywał wojsko do akcji zajmowania gospodarstw rolnych. Podczas wyborów w 2008 r. był jedną z głównych osób planujących akty przemocy powiązane z procesem wyborów prezydenckich.

6.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

Marszałek lotnictwa (siły powietrzne), ur. 1.11.1955 r.,

dowód tożsamości 29-098876M18

Starszy rangą wojskowy i członek wspólnego dowództwa operacyjnego ZANU-PF współdziałający w tworzeniu represyjnej polityki państwa lub kierowaniu nią. Zamieszany w polityczne akty przemocy, w tym podczas wyborów w 2008 roku w Maszonie Zachodniej i w Chiadzwie.

7.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Dowódca Armii Krajowej Zimbabwe, generał broni, ur. 25.8.1956 r. lub 24.12.1954 r.,

dowód tożsamości 63-357671H26

Starszy rangą wojskowy powiązany z rządem i współdziałający w tworzeniu represyjnej polityki państwa lub kierowaniu nią.

II.   Podmioty

 

Nazwa

Informacje identyfikujące

Powody umieszczenia w wykazie

1.

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe.

Powiązane z Ministerstwem Obrony i frakcją ZANU-PF w rządzie.”.


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK II

OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 10 UST. 3

Osoby

Nazwisko i imię (i ewentualne pseudonimy)

1.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

2.

Chihuri, Augustine

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

5.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)”


17.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/15


DECYZJA KOMISJI (UE) 2016/221

z dnia 12 lutego 2016 r.

zmieniająca decyzję (UE) 2015/1937 ustanawiającą niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 21 października 2015 r. Komisja przyjęła decyzję ustanawiającą niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową (1). Decyzja ta zawiera zapisy dotyczące misji i zadań, składu, niezależności i funkcjonowania Rady i jej sekretariatu, a także wyjaśnienie, że sekretariat powinien administracyjnie przynależeć do Sekretariatu Generalnego Komisji. Zgodnie z tą decyzją funkcję kierownika sekretariatu pełni główny analityk gospodarczy ustanowiony decyzją C(2015) 2665 z dnia 17 kwietnia 2015 r.

(2)

Decyzja w sprawie głównego analityka gospodarczego Komisji z dnia 17 kwietnia 2015 r. stanowi, że osoba ta weryfikuje przyszłe decyzje Komisji w zakresie koordynacji polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich i nadzoru nad tymi politykami. Zgodnie z tą decyzją główny analityk finansowy przynależy administracyjnie do wiceprzewodniczącego Komisji do spraw euro i dialogu społecznego, który również może zwrócić się o opinię do głównego analityka finansowego (2).

(3)

Ze względów spójności i skuteczności należy rozdzielić zadania głównego analityka finansowego i kierownika sekretariatu Europejskiej Rady Budżetowej.

(4)

Należy odpowiednio zmienić decyzję ustanawiającą niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Art. 3 ust. 8 decyzji Komisji (UE) 2015/1937 (3) otrzymuje brzmienie:

„8.   Komisja powołuje kierownika sekretariatu po konsultacji z przewodniczącym Europejskiej Rady Budżetowej. Kierownik sekretariatu jest powoływany na okres trzech lat, z możliwością jednorazowego odnowienia kadencji. Jego zadania obejmują przygotowanie uformowania Rady. Pozostali członkowie sekretariatu to urzędnicy, pracownicy zatrudnieni na czas określony, pracownicy kontraktowi, oddelegowani eksperci krajowi, wybierani przez kierownika sekretariatu w porozumieniu z przewodniczącym. Wszyscy członkowie sekretariatu są wybierani w oparciu o wysokie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinach istotnych dla działalności Rady i są przydzieleni lub oddelegowani (mis à disposition).

9.   W drodze odstępstwa od ust. 8, jeżeli przewodniczący Europejskiej Rady Budżetowej nie został jeszcze powołany, kierownika sekretariatu powołuje bezpośrednio Komisja.”.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  C(2015) 8000.

(2)  C(2015) 2665.

(3)  Decyzja Komisji (UE) 2015/1937 z dnia 21 października 2015 r. ustanawiająca niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową (Dz.U. L 282 z 28.10.2015, s. 37).