ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.166.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 166

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
27 czerwca 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

 

2012/338/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, zmieniającego załączniki do protokołów 1 i 2 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 551/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

3

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 552/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne, produkty rybołówstwa i produkty przemysłowe

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 553/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 554/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 555/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji

22

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 556/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości spinosadu w malinach oraz na ich powierzchni ( 1 )

67

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 557/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

81

 

 

DECYZJE

 

 

2012/339/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie pomocy państwa SA.26117 – C 2/10 (ex NN 62/09) udzielonej przez Grecję na rzecz Aluminium of Greece SA (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4916)  ( 1 )

83

 

 

2012/340/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji tymczasowego doświadczenia na mocy dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do inspekcji polowej pod nadzorem urzędowym dla elitarnego materiału siewnego i materiału siewnego wyhodowanego z pokoleń wcześniejszych niż elitarny materiał siewny (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 4169)  ( 1 )

90

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

27.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/1


DECYZJA RADY

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, zmieniającego załączniki do protokołów 1 i 2 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony

(2012/338/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 listopada 1995 r. podpisany został Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (1) (zwany dalej „Układem eurośródziemnomorskim”).

(2)

W dniu 14 listopada 2005 r. Rada upoważniła Komisję do przeprowadzenia negocjacji prowadzących do dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa z niektórymi państwami śródziemnomorskimi. Negocjacje z Izraelem zakończono pomyślnie w dniu 18 lipca 2008 r. Wyniki tych negocjacji zawarto w Porozumieniu w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącym wzajemnych środków liberalizacji w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, jak również zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (2) (zwanym dalej „Porozumieniem z 2010 r.”), które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2010 r.

(3)

Po wejściu w życie Porozumienia z 2010 r. Komisja Europejska i Izrael odbyły szereg posiedzeń technicznych związanych z jego wdrożeniem. Podczas tych posiedzeń okazało się, że konieczne jest wprowadzenie pewnych korekt technicznych do Układu eurośródziemnomorskiego, aby wypełnić zobowiązania wynikające z poprzednich porozumień między Wspólnotami Europejskimi a Państwem Izrael, które weszły w życie w latach 2000 i 2006. W dniu 19 września 2011 r. Komisja i Izrael zakończyły negocjowanie niezbędnych korekt technicznych, które zawarto w nowym Porozumieniu w formie wymiany listów między Unią Europejską, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, zmieniającym załączniki do protokołów 1 i 2 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (zwanym dalej „Porozumieniem”).

(4)

Porozumienie powinno zostać podpisane w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się w imieniu Unii do podpisania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, zmieniającego załączniki do protokołów 1 i 2 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, z zastrzeżeniem zawarcia wspomnianego Porozumienia (3).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Porozumienia w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 kwietnia 2012 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 21.6.2000, s. 3.

(2)  Dz.U. L 313 z 28.11.2009, s. 83.

(3)  Tekst Porozumienia zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jego zawarcia.


ROZPORZĄDZENIA

27.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 551/2012

z dnia 21 czerwca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych towarów, których produkcja w Unii jest niewystarczająca, oraz aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom na rynku, rozporządzeniem Rady (UE) nr 7/2010 (1) otwarto autonomiczne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne i przemysłowe, w ramach których produkty te mogą być przywożone z zastosowaniem zerowych lub obniżonych stawek celnych. Z tych samych względów konieczne jest otwarcie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. nowego kontyngentu taryfowego dla dwóch produktów, obejmującego odpowiednią ilość, z zastosowaniem zerowej stawki celnej.

(2)

Poprzednio ustalone wielkości autonomicznych kontyngentów taryfowych Unii o numerach porządkowych 09.2638, 09.2814 i 09.2889 są niewystarczające, by zaspokoić potrzeby unijnego przemysłu. W związku z powyższym należy zwiększyć wielkości tych kontyngentów ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 r.

(3)

Ponadto należy dostosować opis produktu w przypadku autonomicznego kontyngentu taryfowego Unii o numerze porządkowym 09.2633.

(4)

Dalsze przyznawanie kontyngentu taryfowego w drugim półroczu 2012 r. w przypadku kontyngentu o numerze porządkowym 09.2767 nie leży już w interesie Unii. Kontyngent ten należy zatem zamknąć ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., a w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 7/2010 należy skreślić odpowiedni wiersz.

(5)

W związku z tym, że niektóre środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r., a pozostałe środki od dnia 1 lipca 2012 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tych samych dat i powinno wejść w życie natychmiast po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 7/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 7/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się wiersze tabeli o numerach porządkowych 09.2644 i 09.2645 zawarte w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2)

wiersze tabeli dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2638, 09.2814 i 09.2889 zastępuje się wierszami zawartymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

3)

wiersz tabeli dotyczący kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2633 zastępuje się wierszem zawartym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

4)

skreśla się wiersz tabeli dotyczący kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2767.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2012 r.

Jednakże art. 1 pkt 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 czerwca 2012 r.

W imieniu Rady

M. FREDERIKSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 3 z 7.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 pkt 1 i art. 1 pkt 3

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres kontyngentowy

Wielkość kontyngentu

Stawka celna (%)

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparat zawierający:

55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 78 % masy glutaranu dimetylu,

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28 % masy adypinianu dimetylu, oraz

nie więcej niż 25 % masy bursztynianu dimetylu

1.7–31.12

7 500 ton

0

09.2645

ex 3921 14 00

20

Blok komórkowy z celulozy regenerowanej, impregnowany wodą zawierającą chlorek magnezu i czwartorzędowe związki amonu, o wymiarach 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.7–31.12

650 ton

0

09.2633

ex 8504 40 82

20

Prostownik elektryczny o mocy maksymalnej 1 kVA, do stosowania do produkcji urządzeń do usuwania włosów (1)

1.1–31.12

4 500 000 sztuk

0


(1)  Zaklasyfikowanie do tej podpozycji podlega art. 291–300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 pkt 2

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres kontyngentowy

Wielkość kontyngentu

Stawka celna

(%)

09.2638

ex 2915 21 00

10

Kwas octowy o czystości 99 % masy lub większej (CAS RN 64-19-7)

1.1–31.12

1 000 000 ton

0

09.2889

3805 10 90

 

Terpentyna siarczanowa

1.1–31.12

25 000 ton

0

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizator składający się z ditlenku tytanu i tritlenku wolframu

1.1–31.12

3 000 ton

0


27.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/7


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 552/2012

z dnia 21 czerwca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne, produkty rybołówstwa i produkty przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W interesie Unii leży całkowite zawieszenie ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej dla szeregu produktów obecnie niewymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady (UE) nr 1344/2011 (1).

(2)

Sześć produktów o kodach TARIC 2914390020, 2918300050, 3206110020, 3815120020, 3815120030 i 8302420080, które aktualnie są wymienione w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1344/2011, należy skreślić z wykazu, ponieważ utrzymanie zawieszeń ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na przedmiotowe produkty nie leży już w interesie Unii.

(3)

Konieczna jest zmiana opisu produktu w przypadku produktu o kodzie CN 2819 10 00 i produktów o kodach TARIC 2914199040, 2914700050, 2922498510, 3815199010, 3919900051, 3920102891, 3920510030, 3920910093, 8529909250 i 9401908010, w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1344/2011, w celu uwzględnienia wprowadzonych w nich zmian technicznych oraz tendencji gospodarczych na rynku. Ponadto należy zmienić istniejące kody TARIC 2009419270, 2009897992 i 8505199031. Dla produktu o kodzie TARIC 3904400091 konieczna jest podwójna klasyfikacja.

(4)

Te zawieszenia, w odniesieniu do których konieczne jest wprowadzenie technicznych zmian, należy skreślić z wykazu zawieszeń znajdującego się w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1344/2011 i ponownie włączyć do tego wykazu, wprowadzając nowe opisy produktów lub nowe kody CN lub TARIC.

(5)

Ze względu na swój tymczasowy charakter zawieszenia wymienione w załączniku I powinny być poddawane regularnemu przeglądowi, najpóźniej pięć lat od rozpoczęcia ich stosowania lub od ich wznowienia. Należy ponadto umożliwić zakończenie niektórych zawieszeń w dowolnym czasie na wniosek Komisji oparty na przeglądzie przeprowadzonym z inicjatywy Komisji lub na wniosek jednego lub większej liczby państw członkowskich, jeżeli utrzymanie zawieszeń nie leży już w interesie Unii lub też z powodu zmian technicznych produktów, zmienionych okoliczności bądź tendencji gospodarczych na rynku.

(6)

W związku z faktem, że zawieszenia określone w niniejszym rozporządzeniu powinny stać się skuteczne od dnia 1 lipca 2012 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej daty i powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1344/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się wiersze z produktami wymienionymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2)

skreśla się wiersze z produktami, których kody CN i TARIC wymienione są w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 czerwca 2012 r.

W imieniu Rady

M. FREDERIKSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 349 z 31.12.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Produkty, o których mowa w art. 1 pkt 1

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu

ex 2009 41 92

20

Sok ananasowy:

8 %

31.12.2015

ex 2009 41 99

70

nie z koncentratu,

z rodzaju Ananas,

o liczbie Brixa 11 lub większej, ale nie większej niż 16,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów (1)

ex 2009 89 79

20

Sok z owoców Boysenberry, zagęszczony, zamrożony, o liczbie Brixa 61 lub większej, ale nie większej niż 67, w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 50 litrów lub większej

0 %

31.12.2016

ex 2811 19 80

20

Jodowodór (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2016

2819 10 00

 

Tritlenek chromu (CAS RN 1333-82-0)

0 %

31.12.2016

ex 2819 90 90

10

Tritlenek dichromu stosowany w przemyśle metalurgicznym (CAS RN 1308-38-9) (1)

0 %

31.12.2016

ex 2826 90 80

15

Heksafluorofosforan litu (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2016

ex 2850 00 20

40

Tetrawodorek germanu (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2016

ex 2903 39 90

15

Perfluoro(4-metylo-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2016

ex 2903 89 90

40

Heksabromocyklododekan

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

40

2,3,5-trimetylohydrochinon (CAS RN 700-13-0)

0 %

31.12.2016

ex 2907 29 00

45

2-metylohydrochinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2016

ex 2909 20 00

10

8-metoksycedran (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2016

ex 2909 30 38

20

1,1’-propano-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksy)benzen], (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2016

ex 2910 90 00

80

Eter glicydowy allilu (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2016

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2012

ex 2914 29 00

50

trans-β-damaskon (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2016

ex 2914 50 00

40

4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2016

ex 2914 69 90

40

p-benzochinon(CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2016

ex 2914 70 00

50

3′-chloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2013

ex 2916 12 00

50

Akrylan 2-hydroksyetylu o czystości 97 % masy lub większej (CAS RN 818-61-1)

0 %

31.12.2016

ex 2916 31 00

10

Benzoesan benzylu (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2016

ex 2918 99 90

80

5-[2-chloro-4-(trifluorometylo)fenoksy]-2-nitrobenzoesan sodu (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2016

ex 2919 90 00

50

Fosforan trietylu (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2016

ex 2922 49 85

10

Asparaginian ornityny (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2013

ex 2924 29 98

63

N-etylo-2-(izopropylo)-5-metylocykloheksanokarboksyamid (CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2016

ex 2928 00 90

30

N-izopropylohydroksyloamina (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

13

Chlorowodorek merkaptaminy (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

18

1-metylo-5-[3-metylo-4-[4-[(trifluorometylo)tio]fenoksy]fenylo]biuret (CAS RN 106310-17-2)

0 %

31.12.2016

ex 2931 90 90

18

Tlenek trioktylofosfiny (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2016

ex 2932 99 00

20

Etylo-2-metylo-1,3-dioksolano-2-octan (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2016

ex 2933 29 90

70

Cyjazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

70

2,3-dichloro-5-trifluorometylopirydyna (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2016

ex 2933 39 99

72

5,6-dimetoksy-2-[(4-piperydynylo)metylo]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2016

ex 2933 59 95

72

Triacetylogancyclowir (CAS RN 86357-14-4)

0 %

31.12.2016

ex 2933 69 80

72

Dietyloheksylo butamido triazon (INCI), (CAS RN 154702-15-5)

0 %

31.12.2016

ex 2933 99 80

67

Ester etylowy kandesartanu (INNM) (CAS RN 139481-58-6)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

43

Chlorowodorek kwasu klopidogrelowego (CAS RN 144750-42-5)

0 %

31.12.2016

ex 2934 99 90

48

Dihydrat propan-2-olo – 2-metylo-4-(4-metylopiperazyn-1-ylo)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepiny (1:2), (CAS RN 864743-41-9)

0 %

31.12.2016

ex 2935 00 90

48

Kwas (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenylo)-2-[metylo(metylosulfonylo)amino]-6-(propan-2-ylo)pirymidyn-5-ylo]-3,5-dihydroksyhepto-6-enowy – 1-[(R)-(4-chlorofenylo)(fenylo)metylo]piperazyna (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

31.12.2016

ex 3204 12 00

10

Barwnik C.I. Acid Blue 9

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

15

Barwnik C.I. Pigment Green 7

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

20

Barwnik C.I. Pigment Blue 15:3

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

25

Barwnik C.I. Pigment Yellow 14

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

35

Barwnik C.I. Pigment Red. 202

0 %

31.12.2016

ex 3204 17 00

45

Barwnik C.I. Pigment Violet 27

0 %

31.12.2016

ex 3204 20 00

20

Barwnik C.I. Fluorescent Brightener 71

0 %

31.12.2016

ex 3204 20 00

30

Barwnik C.I. Fluorescent Brightener 351

0 %

31.12.2016

ex 3205 00 00

20

Barwnik C.I. Carbon Black 7 Lake

0 %

31.12.2016

ex 3206 19 00

10

Preparat zawierający:

72 % (± 2 %) masy miki, oraz

28 % (± 2 %) masy ditlenku tytanu

0 %

31.12.2016

ex 3801 90 00

10

Grafit ekspandujący (CAS RN 90387-90-9 i CAS RN 12777-87-6)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

55

Stabilizator UV zawierający:

2-(4,6-bis(2,4-dimetylofenylo)-1,3,5-triazyn-2-ylo)-5-(oktyloksy)-fenol (CAS RN 2725-22-6), oraz

N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydynylo)-1,6-heksanodiaminę, polimer z 2,4- dichloro-6-(4-morfolinylo)-1,3,5-triazyną (CAS RN 193098-40-7), lub

N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydynylo)-1,6-heksanodiaminę, polimer z 2,4- dichloro-6-(4-morfolinylo)-1,3,5-triazyną (CAS RN 82451-48-7)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

60

Stabilizator świetlny, składający się z estrów alkilowych o łańcuchu prostym i rozgałęzionym kwasu 3-(2H-benzotriazolilo)-5-(1,1-di-metyloetylo)-4-hydroksy-benzenopropanowego (CAS RN 127519-17-9)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

65

Stabilizator tworzyw sztucznych zawierający:

2-etyloheksylo 10-etylo-4,4-dimetylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4- tetradodekanoan cyny (CAS RN 57583-35-4),

2-etyloheksylo 10-etylo-4-[[2-[(2-etyloheksylo)oksy]-2-oksoetylo]-tio]-4-metylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanoan cyny (CAS RN 57583-34-3), oraz

2-etyloheksylomerkaptooctan (CAS RN 7659-86-1)

0 %

31.12.2016

ex 3812 30 80

70

Stabilizator świetlny zawierający:

estry alkilowe o łańcuchu prostym i rozgałęzionym kwasu 3-(2H-benzotriazolilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksy-benzenopropanowego(CAS RN 127519-17-9), oraz

octan 1-metoksy-2-propylu (CAS RN 108-65-6)

0 %

31.12.2016

ex 3815 19 90

10

Katalizator, składający się z tritlenku chromu, tritlenku dichromu, lub związków metaloorganicznych chromu osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, o wielkości porów 2 cm3/g lub większej (określonej metodą absorpcji azotu)

0 %

31.12.2016

ex 3815 19 90

87

Katody, w rolkach, do powietrzno-cynkowych ogniw guzikowych (baterie do aparatu słuchowego) (1)

0 %

31.12.2016

ex 8506 90 00

10

ex 3817 00 80

30

Mieszanina alkilonaftalenów modyfikowanych łańcuchami alifatycznymi o długości łańcucha od 12 do 56 atomów węgla

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

26

Roztwór wodny zawierający:

76 % (± 0,5 %) masy węglika krzemu (CAS RN 409-21-2),

4,6 % (± 0,05 %) masy tlenku glinu (CAS RN 1344-28-1), oraz

2,4 % (± 0,05 %) masy tlenku itru (CAS RN 1314-36-9)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

31

Mieszanina zawierająca:

70 % masy lub więcej ale nie więcej niż 80 % masy bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo)sebacynianu (CAS RN 41556-26-7), i

20 % masy lub więcej ale nie więcej niż 30 % masy metylo-1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylosebacynianu (CAS RN 82919-37-7)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

32

Mieszanina:

zasadowego węglanu cyrkonu (CAS RN 57219-64-4), i

węglanu ceru (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Preparat zawierający:

tlenek trioktylofosfiny (CAS RN 78-50-2),

tlenek dioktyloheksylofosfiny (CAS RN 31160-66-4),

tlenek oktylodiheksylofosfiny (CAS RN 31160-64-2) oraz

tlenek triheksylofosfiny (CAS RN 597-50-2)

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

60

Kopolimer styrenu z bezwodnikiem maleinowym, częściowo estryfikowany lub całkowicie modyfikowany chemicznie, o średniej masie cząsteczkowej (Mn) nie większej niż 4 500, w postaci płatków lub proszku

0 %

31.12.2016

ex 3911 90 99

60

ex 3904 30 00

30

Kopolimer chlorku winylu z octanem winylu i alkoholem winylowym, zawierający:

0 %

31.12.2013

ex 3904 40 00

91

87 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 92 % masy chlorku winylu,

2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy octanu winylu, oraz

1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % masy alkoholu winylowego,

w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (a) lub (b) do działu 39, do produkcji towarów objętych pozycją 3215 lub 8523, lub stosowany do produkcji pokryw do pojemników i zamknięć, w rodzaju stosowanych do ochrony żywności i napojów (1)

ex 3907 20 11

50

[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ylo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropylo]-hydroksypoli(okso-1,2-etanodiyl) (CAS RN 104810-48-2)

0 %

31.12.2016

ex 3907 20 11

60

Preparat zawierający:

α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ylo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropylo]-ω-hydroksypoli(oksy-1,2-etanodiyl) (CAS RN 104810-48-2), oraz

α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ylo)-5-(1,1-dimetylooetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropylo]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ylo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropoksy]poli(oksy-1,2-etanodiyl) (CAS RN 104810-47-1)

0 %

31.12.2016

ex 3912 20 11

10

Nitroceluloza

0 %

31.12.2016

ex 3919 10 80

80

Taśma akrylowa w rolkach:

0 %

31.12.2016

ex 3919 90 00

83

samoprzylepna po obu stronach,

o całkowitej grubości 0,04 mm lub większej, ale nie większej niż 1,25 mm,

o całkowitej szerokości 5 mm lub większej, ale nie większej niż 1 205

stosowana do produkcji wyrobów objętych pozycjami 8521 i 8528 (1)

ex 3919 90 00

51

Dwuosiowo zorientowana folia z poli(metakrylanu metylu), o grubości 50 μm lub większej, ale nie większej niż 90 μm, pokryta z jednej strony warstwą kleju i arkuszem rozdzielającym

0 %

31.12.2013

ex 3919 90 00

85

Folia wielowarstwowa z poli(metakrylanu metylu) i warstw metalizowanych srebrem i miedzią:

o minimalnym współczynniku odbicia wynoszącym 93,5 % określonym metodą ASTM G173-03,

pokryta z jednej strony usuwalną warstwą polietylenu,

pokryta z drugiej strony samoprzylepną wkładką z akrylu i silikonowanego poliestru

0 %

31.12.2016

ex 3919 90 00

87

Folia samoprzylepna przezroczysta o transmitancji większej niż 90 % i współczynniku zamglenia mniejszym niż 3 % (określonym metodą ASTM D1003), składająca się z kilku warstw, w tym:

przylepnej warstwy akrylowej o grubości 20 μm lub większej, ale nie większej niż 70 μm,

warstwy o podłożu poliuretanowym o grubości 100 μm lub większej, ale nie większej niż 300 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 10 28

91

Folia polietylenowa zadrukowana wzorem graficznym złożonym z czterech barw podstawowych farby drukarskiej i barw specjalnych, w celu osiągnięcia wielu barw farby drukarskiej z jednej strony folii i jednej barwy z drugiej strony, wzór graficzny ma również następujące cechy:

jest powtarzalny i równomiernie rozmieszczony wzdłuż folii,

jest widocznie i równo wyjustowany, niezależnie, czy patrzy się na folię z tyłu czy z przodu

0 %

31.12.2013

ex 3920 20 21

40

Arkusze zorientowanej dwuosiowo folii polipropylenu:

o grubości nie większej niż 0,1 mm,

pokryte po obu stronach specjalistycznymi powłokami umożliwiającymi drukowanie zabezpieczeń banknotów

0 %

31.12.2016

ex 3920 20 29

50

Arkusz polipropylenu w postaci rolki:

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 30

95

o grubości nie większej niż 30 μm,

o szerokości nie większej niż 210 mm,

zgodny z ASTM D882,

do stosowania do produkcji separatorów do akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych (1)

ex 3920 51 00

30

Dwuosiowo zorientowana folia z poli(metakrylanu metylu), o grubości 50 μm lub większej, ale nie większej niż 90 μm

0 %

31.12.2013

ex 3920 91 00

93

Folia z poli(tereftalanu etylenu), nawet metalizowana z jednej lub z obu stron, lub folia laminowana z folii z poli(tereftalanu etylenu), metalizowana wyłącznie z zewnętrznej strony, o następującej charakterystyce:

o przepuszczalności światła widzialnego 50 % lub większej,

powleczona z jednej lub obydwu stron warstwą poli(butyralu winylu), ale niepowleczona klejem lub żadnym innym materiałem z wyjątkiem poli(butyralu winylu),

o całkowitej grubości nie większej niż 0,2 mm bez uwzględniania obecności poli(butyralu winylu) i o grubości poli (butyralu winylu) większej niż 0,2 mm,

do stosowania do produkcji odbijającego ciepło lub dekoracyjnego szkła laminowanego (1)

0 %

31.12.2013

ex 3921 90 90

10

Rolka laminatu polimerowo-metalowego składającego się z:

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 80

50

warstwy poli(tereftalanu etylenu),

warstwy aluminium,

warstwy polipropylenu,

o szerokości nie większej niż 275 mm,

o całkowitej grubości nie większej niż 165 μm, oraz

spełniającego normy ASTM D1701-91 i ASTM D882-95 A

do stosowania do produkcji akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych (1)

ex 3923 10 00

10

Pojemniki na fotomaski:

składające się z materiałów antystatycznych lub mieszanych tworzyw termoplastycznych zapewniających specjalne właściwości elektrostatyczne (ESD) i odpowietrzające,

o nieporowatych, odpornych na tarcie lub uderzenia powierzchniach,

wyposażone w specjalnie zaprojektowany system uchwytów chroniących fotomaskę przed uszkodzeniami powierzchniowymi lub kosmetycznymi, oraz

z uszczelką lub bez niej,

w rodzaju używanych w fotolitografii do przechowywania fotomasek

0 %

31.12.2016

ex 3926 90 97

80

Części przednich paneli radioodbiorników samochodowych

z akrylonitrylo-butadieno-styrenu z poliwęglanem lub bez,

powlekane warstwami miedzi, niklu i chromu,

o całkowitej grubości powłoki 5,54 μm lub większej, ale nie większej niż 22,3 μm

0 %

31.12.2016

ex 7318 14 99

20

Żerdź kotwiowa:

0 %

31.12.2016

ex 7318 14 99

29

będąca wkrętem samogwintującym,

o długości nie większej niż 300 mm,

w rodzaju stosowanych do podpór w kopalniach

ex 7326 90 98

40

Podstawa do telewizora, z metalową górną częścią do zamocowania i unieruchomienia obudowy odbiornika telewizyjnego

0 %

31.12.2016

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 92

60

ex 7410 11 00

10

Rolka folii laminowanej z grafitu i miedzi:

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 80

60

o szerokości 610 mm lub większej, ale nie większej niż 620 mm, oraz

ex 8545 90 90

30

o średnicy 690 mm lub większej, ale nie większej niż 710 mm,

do stosowania do produkcji akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych (1)

ex 7410 22 00

10

Cięte płytki z folii miedzianej powleczonej niklem:

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 80

70

o szerokości 70 mm (± 5 mm),

o grubości 0,4 mm (± 0,2 mm),

o długości nie większej niż 55 mm,

do stosowania do akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych (1)

ex 7607 11 90

40

Folia aluminiowa w rolkach:

o czystości 99,99 % masy,

o grubości 0,021 mm lub większej, ale nie większej niż 0,2 mm

o szerokości 500 mm,

o grubości powierzchniowej warstwy tlenku 3–4 nm,

o teksturze sześciennej większej niż 95 %

0 %

31.12.2016

ex 7607 19 90

10

Arkusz w postaci rolki, składający się z laminatu litowo-manganowego połączonego z aluminium:

0 %

31.12.2016

ex 8507 90 80

80

o szerokości 595 mm lub większej, ale nie większej niż 605 mm, oraz

o średnicy 690 mm lub większej, ale nie większej niż 710 mm,

do stosowania do produkcji katod do akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych (1)

ex 7616 99 90

70

Komponenty złączeniowe do stosowania do produkcji wałów wirników ogonowych śmigłowców (1)

0 %

31.12.2016

ex 8482 80 00

10

ex 8803 30 00

40

ex 8108 90 30

40

Drut ze stopu tytanu zawierający:

22 % (± 3 %) masy wanadu, oraz

4 % (± 0,5 %) masy aluminium

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

70

Taśma ze stopu tytanu zawierająca:

15 % (± 1 %) masy wanadu,

3 % (± 0,5 %) masy chromu,

3 % (± 0,5 %) masy cyny, oraz

3 % (± 0,5 %) masy aluminium

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

75

Płyty, arkusze, taśmy i folia ze stopu tytanu, zawierające:

0,3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,7 % masy aluminium, oraz

0,25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,6 % masy krzemu

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 50

80

Płyty, arkusze, taśmy i folia ze stopu tytanu walcowanego na zimno, zawierające nie więcej niż:

0,25 % masy żelaza,

0,20 % masy tlenu,

0,08 % masy węgla,

0,03 % masy azotu, oraz

0,013 % masy wodoru

0 %

31.12.2016

ex 8108 90 90

20

Części oprawek i mocowań do okularów korekcyjnych, włączając śrubki w rodzaju stosowanych oprawek i mocowań do okularów korekcyjnych, ze stopu tytanu

0 %

31.12.2016

ex 9003 90 00

10

ex 8113 00 20

10

Bloki cermetalowe zawierające 60 % masy lub więcej aluminium oraz 5 % masy lub więcej węglika tetraboru

0 %

31.12.2016

ex 8409 91 00

10

Kolektory wydechowe zgodne z normą DIN EN 13835, nawet z obudową turbiny, z czterema otworami wlotowymi, do stosowania do produkcji kolektorów wydechowych adaptowanych, obrabianych, wierconych i/lub przetwarzanych za pomocą innych środków (1)

0 %

31.12.2016

ex 8409 99 00

20

 

 

 

ex 8414 59 80

40

Wentylator poprzeczny:

0 %

31.12.2016

ex 8414 90 00

60

o wysokości 575 mm (± 1,0 mm) lub większej, ale nie większej niż 850 mm (± 1,0 mm),

o średnicy 95 mm (± 0,6 mm) lub 102 mm (± 0,6 mm),

z antystatycznego, antybakteryjnego i termoodpornego tworzywa sztucznego wzmocnionego w 30 % włóknem szklanym o minimalnej odporności termicznej 70 °C (± 5 °C),

do stosowania do produkcji wewnętrznych agregatów do klimatyzatorów typu „split” (1)

ex 8501 31 00

60

Bezszczotkowy silnik prądu stałego, z licznikiem obrotów zgodnych z obrotami zegara (CCW) o:

napięciu wejściowym 264 V lub większym, ale nie większym niż 391 V,

o średnicy zewnętrznej 81 mm (± 2,5 mm) lub większej, ale nie większej niż 150 mm (± 0,8 mm),

o mocy wyjściowej nie większej niż 125 W,

o klasie izolacji uzwojeń E lub B,

do stosowania do produkcji wewnętrznych i zewnętrznych agregatów do klimatyzatorów typu „split” (1)

0 %

31.12.2016

ex 8504 40 82

40

Płytka obwodów drukowanych wyposażona w obwód mostka prostownikowego i inne komponenty aktywne i bierne:

z dwoma złączami wyjściowymi,

z dwoma złączami wejścia dostępnymi i używalnymi jednocześnie,

umożliwia przełączanie pomiędzy trybami światła jasnego i przyciemnionego,

o napięciu wejściowym 40 V (+ 25 % – 15 %) lub 42 V (+ 25 % – 15 %) w trybie światła jasnego, o napięciu wejściowym 30 V (± 4 V) w trybie światła przyciemnionego, lub

o napięciu wejściowym 230 V (+ 20 % – 15 %) w trybie światła jasnego, o napięciu wejściowym 160 V (± 15 %) w trybie światła przyciemnionego, lub

o napięciu wejściowym 120 V (15 % – 35 %) w trybie światła jasnego, o napięciu wejściowym 60 V (± 20 %) w trybie światła przyciemnionego,

o prądzie wejściowym osiągającym 80 % wartości znamionowej w ciągu 20 ms,

o częstotliwości wejściowej 45 Hz lub większej, ale nie większej niż 65 Hz dla napięcia 42 V lub 230 V, oraz 45–70 Hz dla napięcia 120 V,

o maksymalnym chwilowym przetężeniu początkowego prądu rozruchowego nie większym niż 250 % prądu wejściowego,

o okresie chwilowego przetężenia początkowego prądu rozruchowego nie większym niż 100 ms,

o chwilowym spadku prądu wejściowego nie mniejszym niż 50 % prądu wejściowego,

o okresie chwilowego przetężenia początkowego prądu rozruchowego nie większym niż 20 ms,

z nastawnym prądem wyjściowym,

o prądzie wyjściowym osiągającym 90 % nastawionej wartości znamionowej w ciągu 50 ms,

o prądzie wyjściowym osiągającym zero w ciągu 30 ms po odłączeniu napięcia wejściowego,

ze zdefiniowanym statusem usterki w przypadku braku obciążenia lub zbyt wysokiego obciążenia (funkcja końca eksploatacji)

0 %

31.12.2012

ex 8505 11 00

31

Magnes trwały o indukcji magnetycznej 455 mT (± 15 mT)

0 %

31.12.2013

ex 8505 11 00

40

Pierścienie neodymowo-żelazowe o zewnętrznej średnicy nie większej niż 13 mm, o wewnętrznej średnicy nie większej niż 9 mm

0 %

31.12.2013

ex 8507 60 00

65

Cylindryczne ogniwo litowo-jonowe o:

od 3,5 VDC do 3,8 VDC,

od 300 mAh do 900 mAh, oraz

średnicy od 10,0 mm do 14,5 mm

0 %

31.12.2016

ex 8507 60 00

75

Prostokątny akumulator litowo-jonowy:

w obudowie z metalu,

o długości 173 mm (± 0,15 mm),

o szerokości 21 mm (± 0,1 mm),

o wysokości 91 mm (± 0,15 mm),

o napięciu znamionowym 3,3 V, oraz

pojemności znamionowej 21 Ah lub większej

0 %

31.12.2016

ex 8529 90 92

50

Panel z wyświetlaczem kolorowym LCD do monitorów LCD objętych pozycją 8528:

o wymiarze przekątnej ekranu 14,48 cm lub większym, ale nie większym niż 31,24 cm,

z podświetleniem, mikrosterownikiem,

ze sterownikiem CAN (szeregowa magistrala komunikacyjna) z interfejsem LVDS (niskonapięciowy sygnał różnicowy) oraz z gniazdem CAN/zasilania lub ze sterownikiem APIX (Automotive Pixel Link) z interfejsem APIX,

w obudowie z aluminiowym radiatorem z tyłu obudowy lub bez niego,

bez modułu przetwarzania sygnału,

wykorzystywany w produkcji pojazdów objętych działem 87 (1)

0 %

31.12.2015

ex 8708 80 99

10

Trzpień do amortyzatorów stosowanych w układach zawieszenia pojazdów mechanicznych o:

średnicy w najszerszym miejscu 12,4 mm lub większej, ale nie większej niż 28 mm,

długości 236,5 mm lub większej, ale nie większej niż 563,5 mm

0 %

31.12.2016

ex 8803 30 00

50

Wstępnie ukształtowane wały wirników śmigłowca

o okrągłym przekroju poprzecznym,

o długości 1 249,68 mm lub większej, ale nie większej niż 1 496,06 mm,

o średnicy zewnętrznej 81,356 mm lub większej, ale nie większej niż 82,2198 mm,

obrobione na obu końcach do średnicy zewnętrznej 63,8683 mm lub większej, ale nie większej niż 66,802 mm,

obrobiony cieplnie zgodnie z normami MIL-H-6088, AMS 2770 lub AMS 2772

0 %

31.12.2016

ex 9001 10 90

30

Polimerowe włókno optyczne:

z rdzeniem z polimetakrylanu metylu,

z powłoką z fluorowanego polimeru,

o średnicy nie większej niż 3,0 mm, oraz

o długości nie większej niż 150 m,

w rodzaju stosowanych w produkcji polimerowych kabli światłowodowych

0 %

31.12.2016

ex 9401 90 80

10

Dysk zapadkowy w rodzaju stosowanych do produkcji odchylanych foteli do pojazdów

0 %

31.12.2015


(1)  Zawieszenie ceł podlega art. 291–300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Produkty, o których mowa w art. 1 pkt 2

Kod CN

TARIC

2009 41 92

70

2009 41 99

70

2009 89 79

92

2819 10 00

 

2914 19 90

40

2914 39 00

20

2914 70 00

50

2918 30 00

50

2922 49 85

10

3206 11 00

20

3815 19 90

10

3815 12 00

20

3815 12 00

30

3904 40 00

91

3919 90 00

51

3920 10 28

91

3920 51 00

30

3920 91 00

93

8302 42 00

80

8505 19 90

31

8529 90 92

50

9401 90 80

10


27.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 553/2012

z dnia 19 czerwca 2012 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami Unii Europejskiej, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych, reguł towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3. tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2. tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 czerwca 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja (kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Niegwintowany wyrób ze stali, innej niż stal nierdzewna, z sześciokątnym łbem, o wytrzymałości na rozciąganie 1 040 MPa, o wymiarach 160 mm (długość), 32 mm (rozmiar łba) i 16 mm (średnica trzonu).

Po przedstawieniu należy go dalej obrobić w wyrób gotowy objęty pozycją 7318.

7318 15 89

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 2 a) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 7318, 7318 15 i 7318 15 89.

Ponieważ artykuł nie jest gotowy do bezpośredniego użycia, ma przybliżony kształt wyrobu gotowego i może być wykorzystany tylko do przetworzenia w wyrób gotowy objęty pozycją 7318, uznaje się go za wyrób niegotowy w rozumieniu reguły 2 a) Ogólnych reguł interpretacji (ORI), będący półwyrobem (zob. także Noty wyjaśniające do HS do ORI 2 a), pkt II oraz do pozycji 7318, część A, akapit piąty).

Biorąc pod uwagę jego cechy charakterystyczne, takie jak kształt, sześciokątny łeb i wytrzymałość na rozciąganie, należy uważać go za wyrób niegotowy objęty kodem CN 7318 15 89.

Artykuł należy zatem klasyfikować do kodu CN 7318 15 89.


27.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/20


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 554/2012

z dnia 19 czerwca 2012 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 czerwca 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Stroik składający się ze sztucznych kwiatów (poinsecja), liści i owoców (gałązki drzew iglastych i jagody). Jest on wykonany z pokrytego brokatem materiału włókienniczego, tworzywa sztucznego i metalowego drutu.

Produkt stosuje się jako dekorację do świecy. Jest on przedstawiany bez świecy i świecznika.

 (1) Zobacz fotografia.

6702 90 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 6702 i 6702 90 00.

Stroika nie należy uważać za artykuł świąteczny objęty pozycją 9505, ponieważ nie jest on wyłącznie zaprojektowany, wyprodukowany i rozpoznawalny jako artykuł świąteczny. Nie zawiera on żadnych odcisków, ornamentów, symboli lub napisów i w związku z tym nie jest przeznaczony do użytku podczas określonego święta (zob. również Noty wyjaśniające do CN do pozycji 9505).

Wyklucza się zatem klasyfikację do pozycji 9505 jako artykuł świąteczny.

Należy go zatem klasyfikować do kodu CN 6702 90 00 jako artykuł wykonany ze sztucznych kwiatów, liści i owoców oraz z pozostałych materiałów.

Image


(1)  Fotografia ma charakter wyłącznie informacyjny.


27.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 555/2012

z dnia 22 czerwca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji

KOMISJA EUROPEJSKA

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 184/2005 określono wspólne zasady systematycznego sporządzania unijnej statystyki bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

(2)

Konieczna jest aktualizacja wymogów dotyczących danych oraz definicji w rozporządzeniu (WE) nr 184/2005 z uwzględnieniem zmian ekonomicznych i technicznych, aby dostosować je do międzynarodowych standardów wprowadzających ogólne zasady zestawiania statystyki w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bilansu Płatniczego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 184/2005 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 5 z 8.2.2005, s. 23.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

Tablica 1

Miesięczny bilans płatniczy

Termin:

44 dzień kalendarzowy od zakończenia okresu sprawozdawczego, którego dane dotyczą

Częstotliwość:

co miesiąc

Pierwszy okres sprawozdawczy:

kwiecień 2014 r.


 

Przychody

Rozchody

Saldo

1.   Rachunek bieżący

Towary

Geo 3

Geo 3

 

Usługi

Geo 3

Geo 3

 

Dochody pierwotne

Wynagrodzenia pracowników

Geo 3

Geo 3

 

Dochody z inwestycji

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie

 

 

 

Akcje i inne formy udziałów kapitałowych

Geo 3

Geo 3

 

W tym: reinwestowane zyski według sektora rezydenta (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Instrumenty dłużne

Geo 3

Geo 3

 

Inwestycje portfelowe

 

 

 

Akcje i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Geo 3

Geo 1

 

Dłużne papiery wartościowe

Geo 3

Geo 1

 

Pozostałe inwestycje

Geo 3

Geo 3

 

W tym: odsetki

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Aktywa rezerwowe

Geo 3

Geo 3

 

W tym: odsetki

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Pozostałe dochody pierwotne

Geo 3

Geo 3

 

Dochody wtórne

Geo 3

Geo 3

 

2.   Rachunek kapitałowy

Rachunek kapitałowy

Geo 3

Geo 3

 

 

Nabycie aktywów finansowych netto

Zaciągnięcie zobowiązań netto

Netto

3.   Rachunek finansowy

Inwestycje bezpośrednie

Akcje i inne formy udziałów kapitałowych, według sektora rezydenta (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Instrumenty dłużne, według sektora rezydenta (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Inwestycje portfelowe

Akcje i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 1)

Geo 2 (1)

 

 

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

Krótkoterminowe

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 1)

Geo 2 (1)

 

 

Długoterminowe

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 1)

Geo 2 (1)

 

 

Pochodne instrumenty finansowe (niezaliczone do aktywów rezerwowych) i opcje na akcje dla pracowników

 

 

Geo 2 (1)

Pozostałe inwestycje

Według sektora rezydenta (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

W tym: gotówka i depozyty

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Aktywa rezerwowe

Złoto monetarne

 

 

 

Złoto kruszcowe

Geo 1 (1)

 

 

Rachunki złota niealokowanego

Geo 1 (1)

 

 

Specjalne prawa ciągnienia (SDR)

Geo 1 (1)

 

 

Pozycja rezerwowa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW)

Geo 1 (1)

 

 

Inne aktywa rezerwowe

 

 

 

Gotówka i depozyty

 

 

 

Należności od władz monetarnych, MFW i Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)

Geo 1 (1)

 

 

Należności od innych podmiotów (banków)

Geo 1 (1)

 

 

Papiery wartościowe

 

 

 

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

Krótkoterminowe

Geo 1 (1)

 

 

Długoterminowe

Geo 1 (1)

 

 

Akcje i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Geo 1 (1)

 

 

Pochodne instrumenty finansowe (netto)

Geo 1 (1)

 

 

Pozostałe należności

Geo 1 (1)

 

 

Tablica 2

Kwartalny bilans płatniczy i międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Częstotliwość:

kwartalna

Pierwszy okres sprawozdawczy:

pierwszy kwartał 2014 r.

Termin:

t+85 od 2014 r. do 2016 r.; t+82 od 2017 r. do 2018 r.  (3) ; t+80 od 2019 r.  (3)

 

Przychody

Rozchody

Saldo

A.   Rachunek bieżący

Towary

Geo 4

Geo 4

 

Obroty towarowe ogółem na bazie bilansu płatniczego

Geo 3

Geo 3

 

Eksport netto towarów będących przedmiotem pośrednictwa handlowego

Geo 3

 

 

Towary nabyte w ramach pośrednictwa handlowego (ujemne przychody)

Geo 3

 

 

Towary zbyte w ramach pośrednictwa handlowego

Geo 3

 

 

Złoto niemonetarne

Geo 3

Geo 3

 

Branding – korekta z tytułu handlu quasi-tranzytowego

Geo 4

Geo 4

 

Usługi

Geo 4

Geo 4

 

Usługi produkcyjne w odniesieniu do nakładów rzeczowych będących własnością osób trzecich

Geo 4

Geo 4

 

Usługi konserwacji i naprawy, gdzie indziej niezaliczone

Geo 4

Geo 4

 

Transport

Geo 4

Geo 4

 

Podróże

Geo 4

Geo 4

 

Usługi budowlane

Geo 4

Geo 4

 

Usługi ubezpieczeniowe i emerytalno-rentowe

Geo 4

Geo 4

 

Usługi finansowe

Geo 4

Geo 4

 

Usługi finansowe, za które pobierane są ustalone opłaty i prowizje oraz inne usługi finansowe

Geo 3

Geo 3

 

Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM)

Geo 3

Geo 3

 

Opłaty za korzystanie z własności intelektualnej, gdzie indziej niezaliczone

Geo 4

Geo 4

 

Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne

Geo 4

Geo 4

 

Pozostałe usługi biznesowe

Geo 4

Geo 4

 

Usługi badawczo-rozwojowe

Geo 3

Geo 3

 

Usługi specjalistyczne i doradztwo w zakresie zarządzania

Geo 3

Geo 3

 

Usługi techniczne, usługi związane z handlem i pozostałe usługi biznesowe

Geo 3

Geo 3

 

Usługi kulturalne, rekreacyjne i świadczone dla ludności

Geo 4

Geo 4

 

Towary i usługi sektora instytucji rządowych i samorządowych, gdzie indziej niezaliczone

Geo 4

Geo 4

 

Dochody pierwotne

Wynagrodzenia pracowników

Geo 4

Geo 4

 

Dochody z inwestycji

Dochody z inwestycji bezpośrednich

Akcje i inne formy udziałów kapitałowych

Geo 4

Geo 4

 

Dywidendy i wypłaty z zysku

 

 

 

W podmiotach bezpośredniego inwestowania

Geo 3

Geo 3

 

W inwestorze bezpośrednim (inwestycja odwrotna)

Geo 3

Geo 3

 

Pomiędzy innymi podmiotami w grupie

Geo 3

Geo 3

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Reinwestowane zyski

Geo 4

Geo 4

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Instrumenty dłużne

Geo 4

Geo 4

 

W podmiotach bezpośredniego inwestowania

Geo 3

Geo 3

 

W inwestorze bezpośrednim (inwestycja odwrotna)

Geo 3

Geo 3

 

Pomiędzy innymi podmiotami w grupie

Geo 3

Geo 3

 

W tym: odsetki

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Dochody z inwestycji portfelowych

Akcje i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Geo 4

Geo 1

 

Udziałowe papiery wartościowe

 

 

 

Dywidendy

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

 

 

 

Dywidendy

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Reinwestowane zyski

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

Krótkoterminowe

Geo 4

Geo 1

 

Odsetki

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Długoterminowe

Geo 4

Geo 1

 

Odsetki

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Dochody z pozostałych inwestycji

Geo 4

Geo 4

 

Wypłaty z zysku

Geo 3

Geo 3

 

Odsetki

Geo 3

Geo 3

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

W tym: odsetki od specjalnych praw ciągnienia (SDR)

 

Geo 1

 

W tym: odsetki przed FISIM

Geo 3

Geo 3

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Dochody z inwestycji przypisane posiadaczom polis ubezpieczeniowych, programów emerytalnych oraz standaryzowanych gwarancji

Geo 3

Geo 3

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Dochody z aktywów rezerwowych

Geo 3

 

 

W tym: odsetki

Geo 3

 

 

Pozostałe dochody pierwotne

Geo 4

Geo 4

 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Geo 3

Geo 3

 

Podatki związane z produkcją i importem

Instytucje Unii

Instytucje Unii

 

Podatki od produktów

Instytucje Unii

Instytucje Unii

 

Pozostałe podatki związane z produkcją

Instytucje Unii

Instytucje Unii

 

Dotacje

Instytucje Unii

Instytucje Unii

 

Dotacje do produktów

Instytucje Unii

Instytucje Unii

 

Pozostałe dotacje związane z produkcją

Instytucje Unii

Instytucje Unii

 

Czynsze

Geo 3

Geo 3

 

Pozostałe sektory

Geo 3

Geo 3

 

Podatki związane z produkcją i importem

Instytucje Unii

Instytucje Unii

 

Podatki od produktów

Instytucje Unii

Instytucje Unii

 

Pozostałe podatki związane z produkcją

Instytucje Unii

Instytucje Unii

 

Dotacje

Instytucje Unii

Instytucje Unii

 

Dotacje do produktów

Instytucje Unii

Instytucje Unii

 

Pozostałe dotacje związane z produkcją

Instytucje Unii

Instytucje Unii

 

Czynsze

Geo 3

Geo 3

 

Dochody wtórne

Geo 4

Geo 4

 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Geo 3

Geo 3

 

Podatki bieżące od dochodów, majątku itp.

Geo 3

Geo 3

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

Geo 3

Geo 3

 

Świadczenia społeczne

Geo 3

Geo 3

 

Bieżąca współpraca międzynarodowa (D74)

Geo 3

Geo 3

 

W tym: z instytucjami Unii (z wyłączeniem EBC)

Instytucje Unii

Instytucje Unii

 

Pozostałe transfery bieżące (D75)

Geo 3

Geo 3

 

Zasoby własne Unii z tytułu VAT i DNB (D76)

Instytucje Unii

Instytucje Unii

 

Pozostałe sektory

Geo 3

Geo 3

 

Podatki bieżące od dochodów, majątku itp.

Geo 3

Geo 3

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

Geo 3

Geo 3

 

Świadczenia społeczne

Geo 3

Geo 3

 

Składki na udziale własnym z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

Geo 3

Geo 3

 

Odszkodowania i świadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

Geo 3

Geo 3

 

Pozostałe transfery bieżące (D75)

Geo 3

Geo 3

 

W tym: transfery prywatne między gospodarstwami domowymi rezydentów i nierezydentów

Geo 3

Geo 3

 

W tym: przekazy zarobków pracowników

Geo 4

Geo 4

 

Korekta z tytułu zmian w uprawnieniach emerytalno-rentowych

Geo 3

Geo 3

 

B.   Rachunek kapitałowy

Rachunek kapitałowy

Geo 4

Geo 4

 

Nabycie/rozdysponowanie brutto nieprodukowanych i niefinansowych aktywów

Geo 3

Geo 3

 

Transfery kapitałowe

Geo 3

Geo 3

 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Geo 3

Geo 3

 

Podatki od kapitału

Geo 3

Geo 3

 

Granty inwestycyjne

Geo 3

Geo 3

 

Pozostałe transfery kapitałowe

Geo 3

Geo 3

 

W tym: umorzenie długu

Geo 3

Geo 3

 

Pozostałe sektory

Geo 3

Geo 3

 

Podatki od kapitału

Geo 3

Geo 3

 

Granty inwestycyjne

Geo 3

Geo 3

 

Pozostałe transfery kapitałowe

Geo 3

Geo 3

 

W tym: umorzenie długu

Geo 3

Geo 3

 


 

Nabycie netto aktywów finansowych

Zaciągnięcie netto zobowiązań

Netto

C.   Rachunek finansowy

Rachunek finansowy

Geo 1

Geo 1

 

Inwestycje bezpośrednie

Geo 4

Geo 4

 

Akcje i inne formy udziałów kapitałowych

Geo 4

Geo 4

 

Akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków

 

 

 

W podmiotach bezpośredniego inwestowania

Geo 3

Geo 3

 

W inwestorze bezpośrednim (inwestycja odwrotna)

Geo 3

Geo 3

 

Pomiędzy innymi podmiotami w grupie

Geo 3

Geo 3

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Notowane

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Nienotowane

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Inne (np. nieruchomości)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Reinwestowane zyski

Geo 4

Geo 4

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Instrumenty dłużne

Geo 4

Geo 4

 

W podmiotach bezpośredniego inwestowania

Geo 3

Geo 3

 

W inwestorze bezpośrednim (inwestycja odwrotna)

Geo 3

Geo 3

 

Pomiędzy innymi podmiotami w grupie

Geo 3

Geo 3

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Inwestycje portfelowe

Geo 4

Geo 1

 

Akcje i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Geo 4

Geo 1

 

Udziałowe papiery wartościowe

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Notowane

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

 

Nienotowane

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

 

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 2)

 

 

 

Notowane

Geo 2 (2)

 

 

Nienotowane

Geo 2 (2)

 

 

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

W tym: reinwestowane zyski

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

W tym: reinwestowane zyski

Geo 2 (2)

 

 

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

Krótkoterminowe

Geo 4

Geo 1

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Długoterminowe

Geo 4

Geo 1

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Pochodne instrumenty finansowe (niewchodzące w skład aktywów rezerwowych) oraz opcje na akcje dla pracowników

Według sektora rezydenta (Sec 2)

 

 

Geo 3

Pozostałe inwestycje

Geo 4

Geo 4

 

Według sektora rezydenta (Sec 1)

Geo 4

Geo 4

 

Pozostałe akcje i inne formy udziałów kapitałowych

Geo 3

Geo 3

 

Gotówka i depozyty

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

 

 

 

Krótkoterminowe

Geo 3

Geo 3

 

Długoterminowe

Geo 3

Geo 3

 

Kredyty i pożyczki

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

 

 

 

Krótkoterminowe

Geo 3, MFW

Geo 3, MFW

 

Długoterminowe

Geo 3, MFW

Geo 3, MFW

 

Ubezpieczenia, emerytury i standaryzowane gwarancje

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 3

Geo 3

 

Kredyty handlowe i zaliczki

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

 

 

 

Krótkoterminowe

Geo 3

Geo 3

 

Długoterminowe

Geo 3

Geo 3

 

Pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

 

 

 

Krótkoterminowe

Geo 3

Geo 3

 

Długoterminowe

Geo 3

Geo 3

 

Specjalne prawa ciągnienia

 

Geo 1

 

Aktywa rezerwowe

Geo 3

 

 

D.   Pozycje bilansujące

Saldo towarów i usług

 

 

Geo 4

Saldo rachunku bieżącego

 

 

Geo 1

Wierzytelności netto (+) / zadłużenie netto (–) (wyliczone jako suma sald rachunku bieżącego i kapitałowego)

 

 

Geo 1

Wierzytelności netto (+) / zadłużenie netto (–) (wyliczone jako suma sald rachunku finansowego)

 

 

Geo 1

Saldo błędów i opuszczeń

 

 

Geo 1


 

Aktywa

Zobowiązania

 

Stany

Aktualizacje wyceny w wyniku zmian kursów walutowych

Aktualizacje wyceny w wyniku innych zmian cen

Stany

Aktualizacje wyceny w wyniku zmian kursów walutowych

Aktualizacje wyceny wyniku innych zmian cen

E.   Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Rachunek finansowy

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

Inwestycje bezpośrednie

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Akcje i inne formy udziałów kapitałowych

Geo 4 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 4 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

W podmiotach bezpośredniego inwestowania

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

W inwestorze bezpośrednim (inwestycja odwrotna)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Pomiędzy innymi podmiotami w grupie

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Notowane

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Nienotowane

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Inne (np. nieruchomości)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Instrumenty dłużne

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

W podmiotach bezpośredniego inwestowania

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

W inwestorze bezpośrednim (inwestycja odwrotna)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Pomiędzy innymi podmiotami w grupie

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Inwestycje portfelowe

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Akcje i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Udziałowe papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 3 (4)

 

 

Geo 1 (5)

 

 

Notowane

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Nienotowane

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Notowane

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Nienotowane

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

 

 

 

 

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

Krótkoterminowe

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 3 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (5)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

W podziale na waluty:

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Dolar amerykański

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Pozostałe waluty

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Długoterminowe

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 3 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (5)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Okres pozostający do wykupu do jednego roku (włącznie)

 

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Okres pozostający do wykupu powyżej jednego roku

 

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Według sektora emitenta-partnera transakcji (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Okres pozostający do wykupu do jednego roku (włącznie)

Geo 2 (2)

 

 

 

 

 

Okres pozostający do wykupu powyżej jednego roku

Geo 2 (2)

 

 

 

 

 

W podziale na waluty

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Dolar amerykański

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Pozostałe waluty

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Pochodne instrumenty finansowe (niewchodzące w skład aktywów rezerwowych) oraz opcje na akcje dla pracowników

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Pozostałe inwestycje

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 1)

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Pozostałe akcje i inne formy udziałów kapitałowych

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Gotówka i depozyty

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Krótkoterminowe

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Długoterminowe

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Kredyty i pożyczki

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Krótkoterminowe

Geo 3 (4), MFW

 

 

Geo 3 (4), MFW

 

 

Długoterminowe

Geo 3 (4), MFW

 

 

Geo 3 (4), MFW

 

 

Ubezpieczenia, emerytury i standaryzowane gwarancje

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Według sektora rezydenta (Sec 2)

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Kredyty handlowe i zaliczki

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Krótkoterminowe

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Długoterminowe

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia

 

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

Według sektora rezydenta (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Krótkoterminowe

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Długoterminowe

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Specjalne prawa ciągnienia

 

 

 

Geo 1

Geo 1 (2)

 

Tablica 3

Międzynarodowy handel usługami

Termin:

t + 9 miesięcy

Częstotliwość:

co rok

Pierwszy okres sprawozdawczy:

2013 r.


 

Przychody

Rozchody

Saldo

Wynagrodzenia pracowników

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transfery prywatne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Przekazy zarobków pracowników

Geo 5

Geo 5

Geo 5

USŁUGI

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Usługi produkcyjne w odniesieniu do nakładów rzeczowych będących własnością osób trzecich

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi konserwacji i naprawy, gdzie indziej niezaliczone

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transport morski

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pasażerski transport morski

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Towarowy transport morski

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostały transport morski

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transport lotniczy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pasażerski transport lotniczy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Towarowy transport lotniczy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostały transport lotniczy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostałe rodzaje transportu

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pasażerski

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Towarowy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostały

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Rozszerzona klasyfikacja „pozostałych rodzajów transportu”

Transport kosmiczny

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transport kolejowy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pasażerski transport kolejowy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Towarowy transport kolejowy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostały transport kolejowy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transport samochodowy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pasażerski transport samochodowy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Towarowy transport samochodowy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostały transport samochodowy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transport wodny śródlądowy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pasażerski transport wodny śródlądowy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Towarowy transport wodny śródlądowy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostały transport wodny śródlądowy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transport rurociągowy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Przesył energii elektrycznej

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostałe wspierające i pomocnicze usługi transportowe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi pocztowe i kurierskie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Podróże

Podróże służbowe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nabywanie towarów i usług przez pracowników przygranicznych, sezonowych i innych pracowników okresowych

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostałe podróże służbowe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Podróże prywatne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Wydatki na podróże w celach zdrowotnych

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Wydatki na podróże w celach edukacyjnych

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostałe podróże prywatne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi budowlane

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi budowlane świadczone za granicą

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi budowlane świadczone w kraju sporządzającym sprawozdanie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi ubezpieczeniowe i emerytalno-rentowe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ubezpieczenia bezpośrednie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ubezpieczenia na życie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ubezpieczenia przewożonych towarów

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostałe ubezpieczenia bezpośrednie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Reasekuracja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pomocnicze usługi ubezpieczeniowe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi emerytalno-rentowe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi standaryzowanych gwarancji

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi finansowe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi finansowe, za które pobierane są ustalone opłaty i prowizje, oraz inne usługi finansowe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM)

Geo 3

Geo 3

Geo 3

Opłaty za korzystanie z własności intelektualnej, gdzie indziej niezaliczone

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi telekomunikacyjne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi informatyczne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi informacyjne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi agencji informacyjnych

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostałe usługi informacyjne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostałe usługi biznesowe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi badawczo-rozwojowe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Prace prowadzone systematycznie w celu zwiększenia stanu wiedzy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Świadczenie usług z zakresu prac badawczo-rozwojowych dostosowanych lub niedostosowanych do indywidualnych potrzeb

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Sprzedaż praw własności wynikających z prac badawczo-rozwojowych

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostałe usługi z zakresu prac badawczo-rozwojowych

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi specjalistyczne i doradztwo w zakresie zarządzania

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi prawne, rachunkowe, doradztwo w zakresie zarządzania i public relations

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi prawne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi rachunkowe, audytowe, księgowe i doradztwo podatkowe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi w zakresie doradztwa biznesowego, zarządzania oraz public relations

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Reklama, badanie rynku i sondaże opinii publicznej

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi techniczne, usługi związane z handlem i pozostałe usługi biznesowe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi architektoniczne, inżynieryjne, naukowe i pozostałe usługi techniczne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi architektoniczne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi inżynieryjne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostałe usługi naukowo-techniczne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Utylizacja odpadów i usuwanie zanieczyszczeń, usługi rolnicze i wydobywcze

Geo 5

Geo 5

Geo 5

W tym: utylizacja odpadów i usuwanie zanieczyszczeń

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi leasingu operacyjnego

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi związane z handlem

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostałe usługi biznesowe, gdzie indziej niezaliczone

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi kulturalne, rekreacyjne i świadczone dla ludności

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi audiowizualne i usługi pokrewne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostałe usługi kulturalne, rekreacyjne i świadczone dla ludności

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi zdrowotne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi edukacyjne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usługi związane z dziedzictwem kulturowym i usługi rekreacyjne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostałe usługi świadczone dla ludności

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Towary i usługi sektora instytucji rządowych i samorządowych, gdzie indziej niezaliczone

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ambasady i konsulaty

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Jednostki i agencje wojskowe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pozostałe towary i usługi sektora instytucji rządowych i samorządowych, gdzie indziej niezaliczone

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tablica 4

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie - transakcje (włączając dochody)

Tablica 4.1   Inwestycje bezpośrednie transakcje finansowe

Termin

t + 9 miesięcy

Częstotliwość

co rok

Pierwszy okres sprawozdawczy

2013 r.


 

Netto

Nabycie netto aktywów finansowych

Zaciągnięcie netto zobowiązań

WSZYSTKIE JEDNOSTKI BĘDĄCE REZYDENTAMI

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – transakcje

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków (wyłączając akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: reinwestowane zyski

Geo 5

Geo 5

 

IBZ: instrumenty dłużne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: instrumenty dłużne (wyłączając dług pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: instrumenty dłużne pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – transakcje

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków (wyłączając akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych z wyłączeniem reinwestowanych zysków pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

W tym:

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

 

IBKS: reinwestowane zyski

Geo 5

 

Geo 5

IBKS: instrumenty dłużne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: instrumenty dłużne (wyłączając dług pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: instrumenty dłużne pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

W tym:

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

 

PODMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA BĘDĄCE REZYDENTAMI

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – transakcje  (6)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – transakcje  (6)

Geo 5

Geo 5

Geo 5


Tablica 4.2   Dochody z inwestycji bezpośrednich

Termin:

t + 9 miesięcy

Częstotliwość:

co rok

Pierwszy okres sprawozdawczy:

2013 r.


 

Saldo

Przychody

Rozchody

WSZYSTKIE JEDNOSTKI BĘDĄCE REZYDENTAMI

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – dochody

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IBZ: dywidendy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: dywidendy (wyłączając dywidendy pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: dywidendy pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: reinwestowane zyski

Geo 5

Geo 5

 

IBZ: odsetki

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: odsetki (wyłączając dochody od długu pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: odsetki pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – dochody

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IBKS: dywidendy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: dywidendy (wyłączając dywidendy pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: dywidendy pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

W tym:

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

 

IBKS: reinwestowane zyski

Geo 5

 

Geo 5

IBKS: odsetki

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: odsetki (wyłączając dochody od długu pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: odsetki pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

W tym:

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

 

PODMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA BĘDĄCE REZYDENTAMI

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ) – dochody  (7)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS) – dochody  (7)

Geo 5

Geo 5

Geo 5


Tablica 4.3 -   Podział geograficzny oraz podział ze względu na rodzaje działalności

Termin:

t+21 miesięcy

Częstotliwość:

co rok

Pierwszy okres sprawozdawczy:

2013 r.


 

Typ danych

Podział geograficzny

Podział na rodzaje działalności

NACE REV2

WSZYSTKIE JEDNOSTKI BĘDĄCE REZYDENTAMI

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ)

Netto

Geo 5

Poziom 1

Geo 4

Poziom 2

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS)

Netto

Geo 5

Poziom 1

Geo 4

Poziom 2

Dochody z inwestycji bezpośrednich

Przychody, rozchody, saldo

Geo 5

Poziom 1

Geo 4

Poziom 2

PODMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA BĘDĄCE REZYDENTAMI

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ)  (8)

Netto

Geo 5

Poziom 1

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS)  (8)

Netto

Geo 5

Poziom 1

Dochody z inwestycji bezpośrednich  (8)

Credit, Debit, Balance

Geo 5

Poziom 1

Tablica 5

Inwestycje bezpośrednie - stany

Tablica 5.1 –   Inwestycje bezpośrednie - stany

Termin:

t + 9 miesięcy

Częstotliwość:

co rok

Pierwszy okres sprawozdawczy:

2013 r.


 

Netto

Aktywa

Zobowiązania

WSZYSTKIE JEDNOSTKI BĘDĄCE REZYDENTAMI

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych (wyłączając akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: instrumenty dłużne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: instrumenty dłużne (wyłączając dług pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBZ: instrumenty dłużne pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: akcje i inne formy udziałów (wyłączając akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: akcje i inne formy udziałów kapitałowych pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

W tym:

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

 

IBKS: instrumenty dłużne

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: instrumenty dłużne (wyłączając dług pomiędzy innymi podmiotami w grupie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

IBKS: instrumenty dłużne pomiędzy innymi podmiotami w grupie (podmiot dominujący wyższego szczebla nie jest rezydentem w kraju sporządzającym sprawozdanie)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

W tym:

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w innym kraju strefy euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem w Unii Europejskiej, ale kraju poza strefą euro

Geo 5

 

 

Podmiot dominujący wyższego szczebla jest rezydentem kraju poza Unią Europejską

Geo 5

 

 

PODMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA BĘDĄCE REZYDENTAMI

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBGKS)

Geo 5

Geo 5

Geo 5


Tablica 5.2:   Inwestycje bezpośrednie – pozycja. Podział geograficzny oraz podział ze względu na rodzaje działalności

Termin:

t+21 miesięcy

Częstotliwość:

co rok

Pierwszy okres sprawozdawczy:

2013 r.


 

Typ danych

Podział geograficzny

Podział na rodzaje działalności NACE REV2

WSZYSTKIE JEDNOSTKI BĘDĄCE REZYDENTAMI

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ)

Pozycje netto

Geo 5

Poziom 1

Geo 4

Poziom 2

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS)

Pozycje netto

Geo 5

Poziom 1

Geo 4

Poziom 2

PODMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA BĘDĄCE REZYDENTAMI

Inwestycje bezpośrednie za granicą (IBZ)

Pozycje netto

Geo 5

Poziom 1

Inwestycje bezpośrednie w kraju sporządzającym sprawozdanie (IBKS)

Pozycje netto

Geo 5

Poziom 1

Tablica 6.

Poziomy podziału geograficznego

GEO 1

GEO 2

GEO 3

ZAGRANICA (wszystkie kraje)

ZAGRANICA (wszystkie kraje)

ZAGRANICA (wszystkie kraje)

 

Strefa euro

UNIA EUROPEJSKA

 

Poza strefą euro

POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ

 

 

Strefa euro

 

 

Poza strefą euro


GEO 4

GEO 5

GEO 6

ZAGRANICA (wszystkie kraje)

ZAGRANICA (wszystkie kraje)

ZAGRANICA (wszystkie kraje)

 

EUROPA

EUROPA

Państwa członkowskie Unii spoza strefy euro (9)

Belgia

Belgia

 

Bułgaria

Bułgaria

 

Republika Czeska

Republika Czeska

 

Dania

Dania

 

Niemcy

Niemcy

 

Estonia

Estonia

 

Irlandia

Irlandia

 

Grecja

Grecja

 

Hiszpania

Hiszpania

 

Francja

Francja

 

Włochy

Włochy

 

Cypr

Cypr

 

Łotwa

Łotwa

 

Litwa

Litwa

 

Luksemburg

Luksemburg

 

Węgry

Węgry

 

Malta

Malta

 

Niderlandy

Niderlandy

 

Austria

Austria

 

Polska

Polska

 

Portugalia

Portugalia

 

Rumunia

Rumunia

 

Słowenia

Słowenia

 

Słowacja

Słowacja

 

Finlandia

Finlandia

 

Szwecja

Szwecja

 

Zjednoczone Królestwo

Zjednoczone Królestwo

 

Islandia

Islandia

 

Liechtenstein

Liechtenstein

 

Norwegia

Norwegia

Szwajcaria

Szwajcaria

Szwajcaria

 

POZOSTAŁE PAŃSTWA EUROPEJSKIE

POZOSTAŁE PAŃSTWA EUROPEJSKIE

 

 

Albania

 

 

Andora

 

 

Białoruś

 

 

Bośnia i Hercegowina

 

Chorwacja

Chorwacja

 

 

Wyspy Owcze

 

 

Gibraltar

 

 

Guernsey

 

 

Watykan (Państwo Watykańskie)

 

 

Wyspa Man

 

 

Jersey

 

 

Macedonia (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii)

 

 

Mołdawia

 

 

Czarnogóra

Rosja

Rosja

Rosja

 

 

Serbia

 

 

San Marino

 

Turcja

Turcja

 

 

Ukraina

 

AFRYKA

AFRYKA

 

AFRYKA PÓŁNOCNA

AFRYKA PÓŁNOCNA

 

 

Algieria

 

Egipt

Egipt

 

 

Libia

 

Maroko

Maroko

 

 

Tunezja

 

POZOSTAŁE PAŃSTWA AFRYKAŃSKIE

POZOSTAŁE PAŃSTWA AFRYKAŃSKIE

 

 

Angola

 

 

Benin

 

 

Botswana

 

 

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

 

 

Burkina Faso

 

 

Burundi

 

 

Kamerun

 

 

Wyspy Zielonego Przylądka

 

 

Republika Środkowoafrykańska

 

 

Czad

 

 

Komory

 

 

Kongo

 

 

Wybrzeże Kości Słoniowej

 

 

Demokratyczna Republika Konga

 

 

Dżibuti

 

 

Gwinea Równikowa

 

 

Erytrea

 

 

Etiopia

 

 

Gabon

 

 

Gambia

 

 

Ghana

 

 

Gwinea

 

 

Gwinea Bissau

 

 

Kenia

 

 

Lesotho

 

 

Liberia

 

 

Madagaskar

 

 

Malawi

 

 

Mali

 

 

Mauretania

 

 

Mauritius

 

 

Mozambik

 

 

Namibia

 

 

Niger

 

Nigeria

Nigeria

 

Republika Południowej Afryki

Republika Południowej Afryki

 

 

Rwanda

 

 

Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha

 

 

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

 

 

Senegal

 

 

Seszele

 

 

Sierra Leone

 

 

Somalia

 

 

Sudan

 

 

Sudan Południowy

 

 

Suazi

 

 

Tanzania

 

 

Togo

 

 

Uganda

 

 

Zambia

 

 

Zimbabwe

 

AMERYKA

AMERYKA

 

PAŃSTWA AMERYKI PÓŁNOCNEJ

PAŃSTWA AMERYKI PÓŁNOCNEJ

Kanada

Kanada

Kanada

 

 

Grenlandia

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

 

PAŃSTWA AMERYKI ŚRODKOWEJ

PAŃSTWA AMERYKI ŚRODKOWEJ

 

 

Anguilla

 

 

Antigua i Barbuda

 

 

Aruba

 

 

Bahamy

 

 

Barbados

 

 

Belize

 

 

Bermudy

 

 

Wyspy Bonaire, St. Eustatius i Saba

 

 

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

 

 

Kajmany

 

 

Kostaryka

 

 

Kuba

 

 

Curaçao

 

 

Dominika

 

 

Republika Dominikańska

 

 

Salwador

 

 

Grenada

 

 

Gwatemala

 

 

Haiti

 

 

Honduras

 

 

Jamajka

 

Meksyk

Meksyk

 

 

Montserrat

 

 

Nikaragua

 

 

Panama

 

 

Saint Kitts i Nevis

 

 

Saint Lucia

 

 

Sint Maarten

 

 

Saint Vincent i Grenadyny

 

 

Trynidad i Tobago

 

 

Wyspy Turks i Caicos

 

 

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

 

PAŃSTWA AMERYKI POŁUDNIOWEJ

PAŃSTWA AMERYKI POŁUDNIOWEJ

 

Argentyna

Argentyna

 

 

Boliwia

Brazylia

Brazylia

Brazylia

 

Chile

Chile

 

 

Kolumbia

 

 

Ekwador

 

 

Falklandy

 

 

Gujana

 

 

Paragwaj

 

 

Peru

 

 

Surinam

 

Urugwaj

Urugwaj

 

Wenezuela

Wenezuela

 

AZJA

AZJA

 

PAŃSTWA BLISKIEGO I ŚRODKOWEGO WSCHODU

PAŃSTWA BLISKIEGO I ŚRODKOWEGO WSCHODU

 

PAŃSTWA ZATOKI PERSKIEJ

PAŃSTWA ZATOKI PERSKIEJ

 

 

Bahrajn

 

 

Irak

 

 

Kuwejt

 

 

Oman

 

 

Katar

 

 

Arabia Saudyjska

 

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

 

Jemen

 

POZOSTAŁE PAŃSTWA BLISKIEGO I ŚRODKOWEGO WSCHODU

POZOSTAŁE PAŃSTWA BLISKIEGO I ŚRODKOWEGO WSCHODU

 

 

Armenia

 

 

Azerbejdżan

 

 

Gruzja

 

 

Izrael

 

 

Jordania

 

 

Liban

 

 

Terytoria palestyńskie

 

 

Syria

 

POZOSTAŁE PAŃSTWA AZJATYCKIE

POZOSTAŁE PAŃSTWA AZJATYCKIE

 

 

Afganistan

 

 

Bangladesz

 

 

Bhutan

 

 

Państwo Brunei Darussalam

 

 

Birma/Mjanma

 

 

Kambodża

Chiny

Chiny

Chiny

Hongkong

Hongkong

Hongkong

Indie

Indie

Indie

 

Indonesia

Indonezja

 

 

Iran

Japonia

Japonia

Japonia

 

 

Kazachstan

 

 

Kirgistan

 

 

Laos

 

 

Makao

 

Malezja

Malezja

 

 

Malediwy

 

 

Mongolia

 

 

Nepal

 

 

Korea Północna

 

 

Pakistan

 

Filipiny

Filipiny

 

Singapur

Singapur

 

Korea Południowa

Korea Południowa

 

 

Sri Lanka

 

Tajwan

Tajwan

 

 

Tadżykistan

 

Tajlandia

Tajlandia

 

 

Timor Wschodni

 

 

Turkmenistan

 

 

Uzbekistan

 

 

Wietnam

 

OCEANIA I REGIONY PODBIEGUNOWE

OCEANIA I REGIONY PODBIEGUNOWE

 

 

Samoa Amerykańskie

 

 

Guam

 

 

Małe Oddalone Wyspy Stanów Zjednoczonych

 

Australia

Australia

 

 

Wyspy Kokosowe (Keelinga)

 

 

Wyspa Bożego Narodzenia

 

 

Wyspy Heard i McDonalda

 

 

Wyspa Norfolk

 

 

Fidżi

 

 

Polinezja Francuska

 

 

Kiribati

 

 

Wyspy Marshalla

 

 

Mikronezja

 

 

Nauru

 

 

Nowa Kaledonia

 

Nowa Zelandia

Nowa Zelandia

 

 

Wyspy Cooka

 

 

Niue

 

 

Tokelau

 

 

Mariany Północne

 

 

Palau

 

 

Papua-Nowa Gwinea

 

 

Pitcairn

 

 

Antarktyda

 

 

Wyspa Bouveta

 

 

Południowa Georgia i Południowe Wyspy Sandwich

 

 

Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne

 

 

Wyspy Salomona

 

 

Tonga

 

 

Tuvalu

 

 

Vanuatu

 

 

Samoa

 

 

Wallis i Futuna

UNIA EUROPEJSKA

UNIA EUROPEJSKA

UNIA EUROPEJSKA

POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ

POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ

POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ

Strefa euro

Strefa euro

Strefa euro

Poza strefą euro

Poza strefą euro

Poza strefą euro

Instytucje Unii (z wyłączeniem EBC)

Instytucje Unii (z wyłączeniem EBC)

Instytucje Unii (z wyłączeniem EBC)

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny

 

Europejski Bank Centralny (EBC)

Europejski Bank Centralny (EBC)

 

UNIA EUROPEJSKA NIESKLASYFIKOWANE

UNIA EUROPEJSKA NIESKLASYFIKOWANE

 

POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ NIESKLASYFIKOWANE

POZA UNIĄEUROPEJSKĄ NIESKLASYFIKOWANE

Centra finansowe offshore

Centra finansowe offshore

Centra finansowe offshore

Organizacje międzynarodowe (z wyłączeniem instytucji Unii)

Organizacje międzynarodowe (z wyłączeniem instytucji Unii)

Organizacje międzynarodowe (z wyłączeniem instytucji Unii)

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)


Tablica 7.

Poziomy podziału według sektorów instytucjonalnych

Sec 1

Sec 2

Bank centralny (S.121)

Bank centralny (S.121)

Pozostałe monetarne instytucje finansowe

Pozostałe monetarne instytucje finansowe

Instytucje przyjmujące depozyty, z wyłączeniem banku centralnego (S.122)

Instytucje przyjmujące depozyty, z wyłączeniem banku centralnego (S.122)

Fundusze rynku pieniężnego (S.123)

Fundusze rynku pieniężnego (S.123)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory

Pozostałe sektory

 

Instytucje finansowe inne niż monetarne instytucje finansowe oraz instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-rentowe (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129)

 

Przedsiębiorstwa niefinansowe, gospodarstwa domowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.11+S.14+S.15)


Tablica 8.

Poziom podziału na rodzaje działalności

Poziom 1

Poziom 2

NACE rev. 2

 

ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

sekcja A

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

sekcja B

 

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

dział 06, 09

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

sekcja C

 

Artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe

dział 10, 11, 12

 

RAZEM wyroby tekstylne i wyroby z drewna

dział 13, 14, 16, 17, 18

 

Wyroby tekstylne i odzież

dział 13, 14

 

Drewno, papier, poligrafia i reprodukcja

dział 16, 17, 18

Produkty rafinacji ropy naftowej, chemikalia, wyroby farmaceutyczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

RAZEM produkty rafinacji ropy naftowej, chemikalia, wyroby farmaceutyczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

dział 19, 20, 21, 22

 

Koks i produkty rafinacji ropy naftowej

dział 19

 

Chemikalia i wyroby chemiczne

dział 20

 

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

dział 22

Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne

RAZEM wyroby z metali oraz maszyny i urządzenia

dział 24, 25, 26, 28

 

Metale oraz metalowe wyroby gotowe

dział 24, 25

 

Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne

dział 26

 

Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

dział 28

Pojazdy i pozostały sprzęt transportowy

RAZEM pojazdy i pozostały sprzęt transportowy

dział 29, 30

 

Pojazdy silnikowe, przyczepy i naczepy

dział 29

 

Pozostały sprzęt transportowy

dział 30

 

RAZEM produkcja wyrobów przemysłowych, pozostała

dział 15, 23, 27, 31, 32, 33

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

sekcja D

DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

sekcja E

 

Składowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody

dział 36

 

Gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

dział 37, 38, 39

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO

sekcja F

RAZEM USŁUGI

RAZEM USŁUGI

sekcja G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI

sekcja G

 

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i motocyklami; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

dział 45

 

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami

dział 46

 

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami

dział 47

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

sekcja H

 

RAZEM Transport i gospodarka magazynowa

dział 49, 50, 51, 52

 

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

dział 49

 

Transport wodny

dział 50

 

Transport lotniczy

dział 51

 

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

dział 52

 

Działalność pocztowa i kurierska

dział 53

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYM

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYM

sekcja I

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

sekcja J

 

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, pozostała działalność rozrywkowa

dział 59, 60

 

Telekomunikacja

dział 61

 

Pozostałe działania związane z informacją i komunikacją

dział 58, 62, 63

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

sekcja K

 

Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

dział 64

 

Działalność spółek holdingowych

grupa 64,2

 

Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalno-rentowe, z wyłączeniem obowiązkowego zabezpieczenia społecznego

dział 65

 

Pozostała działalność finansowa

dział 66

 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

sekcja L

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

sekcja M

 

Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

dział 69

 

Działalność prawnicza

grupa 69,1

 

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

grupa 69,2

 

Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

dział 70

 

Działalność firm centralnych (head offices)

grupa 70,1

 

Doradztwo związane z zarządzaniem

grupa 70,2

 

Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

dział 71

Badania naukowe i prace rozwojowe

Badania naukowe i prace rozwojowe

dział 72

 

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

dział 73

 

Reklama

grupa 73,1

 

Badanie rynku i opinii publicznej

grupa 73.2

 

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność weterynaryjna

dział 74, 75

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

sekcja N

 

Wynajem i dzierżawa

dział 77

 

Pozostała działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

dział 78, 79, 80, 81, 82

 

EDUKACJA

sekcja P

 

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

sekcja Q

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

sekcja R

 

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

dział 90

 

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

dział 91

 

Działalność związana ze sportem i pozostała działalność rekreacyjna; działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

dział 92, 93

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

sekcja S

 

Działalność organizacji członkowskich

dział 94

 

Naprawa komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego, pozostała działalność usługowa indywidualna

dział 95, 96

 

Niesklasyfikowana

 

 

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 

DZIAŁALNOŚĆ OGÓŁEM

DZIAŁALNOŚĆ OGÓŁEM

 

ZAŁĄCZNIK II

DEFINICJE, o których mowa w art. 10

Poniższe definicje oparto na podręczniku MFW na temat bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (wydanie szóste) (BPM6), Europejskim Systemie Rachunków, podręczniku dotyczącym statystyki międzynarodowego handlu usługami z 2010 r. i wzorcowej definicji zagranicznych inwestycji bezpośrednich OECD (BD4).

A.   RACHUNEK BIEŻĄCY

Rachunek bieżący prezentuje przepływy towarów, usług, dochodów pierwotnych i wtórnych pomiędzy rezydentami a nierezydentami.

1.   TOWARY

Pozycja ta obejmuje dobra ruchome, w przypadku, których dochodzi do zmiany własności pomiędzy rezydentami a nierezydentami.

1.1   Podstawowe obroty towarowe na bazie bilansu płatniczego

Podstawowe obroty towarowe na bazie bilansu płatniczego obejmują towary, w przypadku których następuje przeniesienie własności ekonomicznej pomiędzy rezydentem a nierezydentem i które nie są włączone do innych kategorii, takich jak towary będące przedmiotem pośrednictwa handlowego (zob. 1.2) i złoto niemonetarne (zob. 1.3) lub uwzględnione w usługach. Pomiaru obrotów towarowych dokonuje się w cenach rynkowych na bazie f.o.b. W krajowych komponentach, wchodzących w skład agregatów na poziomie Unii, uwzględnia się import i eksport towarów w ramach handlu quasi-tranzytowego; a w przypadku wymiany towarów wewnątrz Unii kraj partnerski należy określać zgodnie z zasadą wysyłki.

1.2   Eksport netto towarów będących przedmiotem pośrednictwa handlowego

Pośrednictwo handlowe definiuje się jako nabycie towarów przez rezydenta (kraju sprawozdającego) od nierezydenta, połączone z następującą po nim odsprzedażą tych samych towarów innemu nierezydentowi, przy czym towary te fizycznie nie znajdują się w kraju sprawozdającym. Eksport netto towarów będących przedmiotem pośrednictwa handlowego stanowi różnicę pomiędzy sprzedażą a nabyciem towarów w ramach pośrednictwa handlowego. Pozycja ta obejmuje marże pośredników handlowych, zyski i straty z tytułu posiadania majątku oraz zmiany zapasów towarów będących przedmiotem pośrednictwa handlowego.

1.2.1   Towary nabyte w ramach pośrednictwa handlowego wykazuje się jako ujemny eksport/ujemne przychody kraju pośrednika handlowego.

1.2.2   Sprzedaż towarów ujmuje się w pozycji „towary zbyte w ramach pośrednictwa handlowego” jako dodatni eksport/dodatnie przychody kraju pośrednika handlowego.

1.3   Złoto niemonetarne

Złoto niemonetarne obejmuje całość złota z wyłączeniem złota monetarnego. Złoto monetarne stanowi własność władz monetarnych i jest utrzymywane jako aktywo rezerwowe (zob. 6.5.1). Złoto niemonetarne może mieć postać kruszcu (tj. monet, wlewek lub sztab o zawartości czystego złota przynajmniej 995/1 000, w tym złota na rachunkach złota alokowanego), proszku oraz innych niekutych lub półprzetworzonych form.

1.4   Branding – korekta z tytułu handlu quasi-tranzytowego

Quasi-tranzyt to termin stosowany do określenia towarów importowanych do państwa członkowskiego, poddanych kontroli celnej i dopuszczonych do wolnego obrotu w Unii (oraz podlegających cłom przywozowym) przez podmiot, który nie jest uważany za krajową jednostkę instytucjonalną, a następnie wysłanych do innego państwa członkowskiego. Branding powinien być rejestrowany przez państwa członkowskie, których dotyczy „handel quasi-tranzytowy”, by odnotować różnicę pomiędzy wartością podstawowego obrotu towarowego zadeklarowaną w momencie pierwotnego importu z państwa trzeciego a ich wartością w momencie wysyłki do innego państwa członkowskiego. Podziału geograficznego należy dokonywać, biorąc pod uwagę państwo siedziby podmiotu macierzystego kontrolującego przedsiębiorstwo, które prowadzi procedurę celną dotyczącą tych towarów w kraju sprawozdającym.

2.   USŁUGI

Usługi to rezultat działalności produkcyjnej, która zmienia warunki funkcjonowania konsumentów lub ułatwia wymianę produktów lub aktywów finansowych. Usługi nie są generalnie odrębnymi pozycjami, dla których można ustalić przysługujące do nich prawa własności i nie mogą też generalnie zostać oddzielone od procesu ich wytwarzania.

2.1   Usługi produkcyjne w odniesieniu do nakładów rzeczowych będących własnością osób trzecich

Usługi produkcyjne w odniesieniu do nakładów rzeczowych będących własnością osób trzecich (uszlachetnianie) obejmują przetwarzanie, montaż, etykietowanie, pakowanie, itd., wykonywane przez przedsiębiorstwa niebędące właścicielami danych towarów. Usługi produkcyjne są wykonywane przez podmiot, który otrzymuje zapłatę od właściciela towarów. Jako że nie następuje zmiana własności towarów, nie rejestruje się transakcji podstawowego obrotu towarowego pomiędzy świadczącym usługi produkcyjne a właścicielem towarów. Wartość zapłaty otrzymanej za wykonanie usług produkcyjnych w odniesieniu do nakładów rzeczowych będących własnością osób trzecich niekoniecznie odpowiada różnicy pomiędzy wartością towarów przekazanych do przetworzenia a wartością towarów przetworzonych. Do pozycji tej nie zalicza się montażu prefabrykowanych konstrukcji (zaliczanego do usług budowlanych) oraz etykietowania i pakowania świadczonego przy transporcie (zaliczanych do usług transportu).

2.2   Usługi konserwacji i naprawy, gdzie indziej niezaliczone

Usługi konserwacji i naprawy, gdzie indziej niezaliczone, obejmują prace naprawcze i konserwacyjne wykonywane przez rezydentów w odniesieniu do towarów, których właścicielami są nierezydenci (i vice versa). Naprawy mogą być wykonywane w siedzibie naprawiającego lub w innym miejscu. Wartość usług konserwacji i naprawy zawiera wartość części i materiałów dostarczonych przez naprawiającego, która jest uwzględniona w zapłacie. Części i materiały, za które pobrano osobną zapłatę, należy włączać do podstawowego obrotu towarowego. W pozycji tej uwzględnia się konserwacje i naprawy statków, samolotów i innych środków transportu. W pozycji tej nie uwzględnia się utrzymywania czystości środków transportu, ponieważ jest ono ujęte w usługach transportu. W pozycji tej nie uwzględnia się konserwacji i napraw konstrukcji oraz budynków, ponieważ są one uwzględnione w usługach budowlanych. W pozycji tej nie uwzględnia się konserwacji i napraw komputerów, ponieważ są one uwzględnione w usługach informatycznych.

2.3   Transport

Transport to proces przewozu ludzi i rzeczy z jednej lokalizacji do innej, jak również związane z tym procesem usługi wspierające i pomocnicze. Transport obejmuje również usługi pocztowe i kurierskie. Usługi transportu ujmuje się w bilansie płatniczym, jeżeli są świadczone przez rezydentów jednego kraju na rzecz rezydentów innego kraju. Transport można sklasyfikować zależnie od:

a)

rodzaju transportu: na transport morski, lotniczy i pozostały. „Pozostały” można klasyfikować jako: transport kolejowy, drogowy, wodny śródlądowy, rurociągowy, kosmiczny oraz przesył energii elektrycznej;

b)

tego, co jest przewożone: na transport pasażerski, towarowy i pozostały, (który obejmuje usługi wspierające i pomocnicze, takie jak załadunek i rozładunek kontenerów, magazynowanie i składowanie, pakowanie i przepakowywanie, czyszczenie sprzętu transportowego przeprowadzane w portach i na lotniskach).

2.3.1   Transport morski

Obejmuje wszystkie usługi transportu morskiego. Wymagany jest podział na pasażerski transport morski, towarowy transport morski i pozostały transport morski.

2.3.2   Transport lotniczy

Obejmuje wszystkie usługi transportu lotniczego. Wymagany jest podział na pasażerski transport lotniczy, towarowy transport lotniczy i pozostały transport lotniczy.

2.3.3   Pozostałe rodzaje transportu

Obejmuje wszystkie usługi transportowe inne niż transport drogą morską lub lotniczą. Wymagany jest podział na transport pasażerski, towarowy i pozostały. Wymagana jest następująca rozszerzona klasyfikacja pozostałego transportu:

2.3.3.1

Transport kosmiczny obejmuje wprowadzanie na orbitę satelitów przez przedsiębiorstwo komercyjne na rzecz właścicieli satelitów (np. firmy telekomunikacyjne) oraz inne operacje wykonywane przez operatorów sprzętu kosmicznego, takie jak transport towarów i osób w celu eksperymentów naukowych. Obejmuje również kosmiczny transport pasażerski i płatności dokonane przez kraj, żeby jego rezydenci mogli korzystać z pojazdów kosmicznych innego kraju.

2.3.3.2

Transport kolejowy obejmuje transport pociągami. Wymagany jest dalszy podział na pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy oraz pozostały transport kolejowy.

2.3.3.3

Transport samochodowy obejmuje transport samochodami ciężarowymi, dostawczymi, autobusami i autokarami. Wymagany jest dalszy podział na pasażerski transport samochodowy, towarowy transport samochodowy oraz pozostały transport samochodowy.

2.3.3.4

Transport wodny śródlądowy dotyczy transportu międzynarodowego po rzekach, kanałach i jeziorach. Obejmuje szlaki wodne, które mają charakter wewnętrzny dla jednego kraju i szlaki należące do dwóch lub więcej krajów. Wymagany jest dalszy podział na pasażerski transport wodny śródlądowy, towarowy transport wodny śródlądowy oraz pozostały transport wodny śródlądowy.

2.3.3.5

Transport rurociągowy obejmuje międzynarodowy transport towarów rurociągami, taki jak transport ropy naftowej i produktów pochodnych, wody i gazu. Wyłączone są z niego usługi dystrybucji, zazwyczaj z podstacji do konsumenta (zawarte w pozostałych usługach gospodarczych, gdzie indziej niezaliczonych) oraz wartość transportowanych produktów (zawarta w podstawowym obrocie towarowym).

2.3.3.6

Przesył energii elektrycznej obejmuje usługi przesyłu energii elektrycznej o wysokim napięciu przez wzajemnie powiązaną grupę linii pomiędzy punktami dostawy a punktami, w których jest ona przekształcana w energię o niskim napięciu w celu dostarczenia konsumentom lub w celu dostarczenia do innych systemów elektrycznych. Obejmuje opłaty za przesył energii elektrycznej, jeżeli jest on wyodrębniony z procesu produkcji i dystrybucji. Opłaty za energię elektryczną są wyłączone (zawarte w podstawowych obrotach towarowych). Wyłączone są również usługi dystrybucji energii elektrycznej (zawarte w pozostałych usługach gospodarczych, pozostałych usługach gospodarczych, gdzie indziej niezaliczonych.).

2.3.3.7

Pozostałe wspierające i pomocnicze usługi transportowe obejmują wszystkie pozostałe usługi transportowe, których nie można zaklasyfikować do żadnego z przedstawionych powyżej składników usług transportowych.

2.3.4   Usługi pocztowe i kurierskie

Usługi pocztowe i kurierskie obejmują odbiór, transport i doręczanie listów, gazet, czasopism, broszur, pozostałych artykułów drukowanych i paczek, w tym usługi okienka pocztowego i wynajmu skrytek pocztowych.

2.4   Podróże

Przychody z podróży obejmują towary i usługi nabyte na własny użytek lub przekazywane innym nieodpłatnie w danym kraju przez nierezydentów podczas ich wizyt na terenie tego kraju. Rozchody z tytułu podróży obejmują towary i usługi nabyte na własny użytek lub przekazywane innym nieodpłatnie w innych krajach przez rezydentów podczas ich wizyt na terenie tych krajów. Podróże obejmują transport lokalny (tj. transport na terytorium odwiedzanego kraju, świadczony przez rezydenta tego kraju), ale nie obejmują transportu międzynarodowego, (który jest ujęty w transporcie pasażerskim). Kategoria ta nie obejmuje również towarów nabywanych przez podróżnych do odsprzedaży w kraju własnym podróżnego lub w innym kraju. Podróże dzielą się na dwa główne subkomponenty: podróże służbowe i podróże prywatne.

2.4.1   Podróże służbowe

Podróże służbowe obejmują nabywanie towarów i usług przez osoby podróżujące służbowo. Obejmują również nabywanie towarów i usług do osobistego użytku przez pracowników sezonowych, przygranicznych i innych, którzy nie są rezydentami w kraju, w którym są zatrudnieni. Podróże służbowe podlegają dalszemu podziałowi na nabywanie towarów i usług przez pracowników przygranicznych, sezonowych i innych pracowników okresowych oraz pozostałe podróże służbowe.

2.4.1.1   Nabywanie towarów i usług przez pracowników przygranicznych, sezonowych i innych pracowników okresowych obejmuje nabywanie towarów i usług na użytek własny przez pracowników sezonowych, przygranicznych i innych, którzy nie są rezydentami w kraju, w którym są zatrudnieni, a których pracodawca jest rezydentem w tego kraju.

2.4.1.2   Pozostałe podróże służbowe obejmują wszelkie wydatki na podróże służbowe poza wydatkami pracowników przygranicznych, sezonowych i innych pracowników okresowych.

2.4.2   Podróże prywatne

Podróże prywatne obejmują towary i usługi nabywane przez podróżnych wyjeżdżających za granicę w innych celach niż służbowe, np. wyjazdy wakacyjne, uczestnictwo w imprezach rekreacyjnych i kulturalnych, odwiedziny u przyjaciół i krewnych, pielgrzymki oraz w celach związanych z edukacją i zdrowiem. Podróże prywatne dzielą się na trzy subkomponenty: wydatki na podróże w celach zdrowotnych, wydatki na podróże w celach edukacyjnych i pozostałe podróże prywatne.

2.4.2.1   Wydatki na podróże w celach zdrowotnych są określone jako suma wydatków ponoszonych przez podróżujących w celach medycznych.

2.4.2.2   Wydatki na podróże w celach edukacyjnych są określone jako suma wydatków ponoszonych przez uczniów i studentów.

2.4.2.3   Pozostałe podróże prywatne obejmują wszystkie podróże prywatne niewłączone do wydatków na podróże w celach zdrowotnych ani wydatków na podróże w celach edukacyjnych.

2.5   Usługi budowlane

Usługi budowlane obejmują tworzenie, renowację, naprawę lub rozbudowę rzeczowych aktywów trwałych w formie budynków, roboty ziemne o charakterze inżynieryjnym oraz inne konstrukcje inżynieryjne (w tym drogi, mosty, tamy itd.). Usługi budowlane obejmują powiązane prace instalacyjne i montażowe, przygotowanie placu budowy i roboty ogólnobudowlane, usługi specjalistyczne, takie jak malowanie, usługi hydrauliczne i rozbiórka, a także zarządzanie projektami budowlanymi. Kontrakty budowlane zawierane w ramach międzynarodowego obrotu usługami są przeważnie umowami krótkoterminowymi. Duże inwestycje budowlane zlecane przedsiębiorstwom będącym nierezydentami, których ukończenie zajmuje rok lub więcej czasu, są zazwyczaj realizowane poprzez ustanowienie przez przedsiębiorstwo oddziału będącego rezydentem.

Usługi budowlane można podzielić na usługi budowlane świadczone za granicą i usługi budowlane świadczone w kraju sporządzającym sprawozdanie.

2.5.1   Usługi budowlane świadczone za granicą

Usługi budowlane świadczone za granicą obejmują usługi świadczone nierezydentom przez przedsiębiorstwa będące rezydentami w kraju sporządzającym sprawozdanie (przychody/eksport) oraz towary i usługi zakupione w danym kraju przez te przedsiębiorstwa (rozchody/import).

2.5.2   Usługi budowlane świadczone w kraju sporządzającym sprawozdanie

Usługi budowlane świadczone w kraju sporządzającym sprawozdanie obejmują usługi dostarczane rezydentom przez przedsiębiorstwa budowlane niebędące rezydentami (rozchody) oraz towary i usługi zakupione w danym kraju przez wspomniane przedsiębiorstwa budowlane niebędące rezydentami (przychody).

2.6   Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne

Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne obejmują: ubezpieczenia bezpośrednie, reasekurację, pomocnicze usługi ubezpieczeniowe, usługi emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji. Ubezpieczenia bezpośrednie dzielą się następnie na ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia przewożonych towarów i pozostałe ubezpieczenia bezpośrednie. Usługi emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji dzielą się następnie na usługi emerytalno-rentowe i usługi standaryzowanych gwarancji. Usługi te są szacowane lub wyceniane na podstawie opłat włączanych do składek ogółem, a nie na podstawie wartości składek ogółem.

2.6.1   Ubezpieczenia na życie

Posiadacze polis ubezpieczeniowych na życie dokonują regularnych płatności na rzecz ubezpieczyciela (może to być także pojedyncza płatność), w zamian ubezpieczyciel gwarantuje wypłacenie posiadaczowi polisy uzgodnionej kwoty minimalnej lub renty, w określonym terminie lub w momencie śmierci posiadacza polisy, jeżeli nastąpi ona wcześniej. Terminowe ubezpieczenie na życie, w przypadku którego świadczenia są udzielane wyłącznie w przypadku śmierci, jest wyłączone z niniejszego punktu i włączone do pozostałych ubezpieczeń bezpośrednich.

2.6.2   Ubezpieczenia przewożonych towarów

Usługi ubezpieczenia przewożonych towarów dotyczą ubezpieczeń towarów eksportowanych lub importowanych, zgodnie z metodą szacunku towarów na bazie f.o.b. oraz usług transportu towarowego.

2.6.3   Pozostałe ubezpieczenia bezpośrednie

Pozostałe ubezpieczenia bezpośrednie obejmują wszystkie inne formy ubezpieczeń wypadkowych. Obejmują terminowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne, (jeżeli nie są zawarte w ramach państwowych systemów zabezpieczenia społecznego) ubezpieczenia w transporcie morskim, lotniczym i innym, ubezpieczenia na wypadek pożaru i innych szkód majątkowych, ubezpieczenie od strat pieniężnych, ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, inne ubezpieczenia, takie jak ubezpieczenia turystyczne oraz ubezpieczenia związane z kredytami i pożyczkami oraz kartami kredytowymi.

2.6.4   Reasekuracja

Reasekuracja stanowi proces przenoszenia części ryzyka ubezpieczeniowego na inny podmiot, często wyspecjalizowany, w zamian za odpowiedni udział w dochodach z tytułu składki. Transakcje reasekuracyjne mogą obejmować pakiety zawierające różne rodzaje ryzyka.

2.6.5   Pomocnicze usługi ubezpieczeniowe

Obejmują transakcje ściśle związane z funkcjonowaniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych. Obejmują prowizje agentów, usługi pośredników i agentów ubezpieczeniowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych, usługi wyceny i uzgodnień, usługi aktuarialne, usługi zarządzania uratowanym mieniem oraz usługi nadzorowania i monitorowania w zakresie odszkodowania i usługi odzyskiwania należności.

2.6.6   Usługi emerytalno-rentowe

Usługi emerytalno-rentowe obejmują usługi świadczone przez fundusze założone w celu zapewnienia dochodu po przejściu na emeryturę oraz świadczeń na wypadek śmierci lub niepełnosprawności, konkretnym grupom pracowników przez rząd lub firmy ubezpieczeniowe działające w imieniu pracowników.

2.6.7   Usługi standaryzowanych gwarancji

Usługi standaryzowanych gwarancji to usługi związane z systemami standaryzowanych gwarancji. Są to uzgodnienia, w ramach których jedna strona (gwarant) zobowiązuje się pokryć straty kredytodawcy/pożyczkodawcy w sytuacji, gdy kredytobiorca/pożyczkobiorca nie wywiązuje się z płatności. Przykładem takich gwarancji są gwarancje kredytów eksportowych oraz gwarancje kredytów studenckich.

2.7   Usługi finansowe

Usługi finansowe obejmują usługi pośrednictwa i usługi pomocnicze, z wyłączeniem usług ubezpieczeniowych i usług funduszy emerytalno-rentowych, zwykle świadczone przez banki lub inne instytucje finansowe.

2.7.1   Usługi finansowe, za które pobierane są ustalone opłaty i prowizje oraz inne usługi finansowe

Za wiele rodzajów usług finansowych są pobierane ustalone opłaty i prowizje, które nie wymagają specjalnego obliczania. Obejmują one opłaty za przyjmowanie depozytów i udzielanie pożyczek lub kredytów, opłaty za jednorazowe gwarancje, opłaty i kary za przedterminową lub spóźnioną spłatę zobowiązań, opłaty za prowadzenie konta, opłaty związane z akredytywami i usługami dotyczącymi kart kredytowych, opłaty i prowizje związane z leasingiem finansowym, faktoringiem, gwarantowaniem emisji i rozliczaniem płatności. Pozycja ta obejmuje również usługi doradztwa finansowego, usługi przechowywania aktywów finansowych lub złota kruszcowego, zarządzanie aktywami finansowymi, usługi monitoringu, usługi dostarczania płynności, usługi przejęcia ryzyka inne niż ubezpieczenia, usługi związane z fuzjami i przejęciami, usługi ratingu kredytowego, usługi giełdowe i usługi powiernicze. Dealerzy instrumentów finansowych mogą, w całości lub częściowo, pobierać opłaty za swoje usługi, stosując różną cenę kupna i sprzedaży („spread”). Do usług finansowych, za które pobierane są ustalone opłaty i prowizje oraz innych usług finansowych, zalicza się marże od transakcji kupna i sprzedaży.

2.7.2   Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM)

Można przyjąć, że odsetki faktycznie płacone zawierają zarówno element dochodu, jak i element opłaty za usługę. Instytucje udzielające kredytów i pożyczek i przyjmujące depozyty prowadzą działalność, oferując swoim deponentom oprocentowanie niższe niż to, które pobierają od kredytobiorców/pożyczkobiorców. Powstającą w ten sposób marżę odsetkową instytucje finansowe wykorzystują na pokrycie swoich wydatków i wypracowanie nadwyżki operacyjnej. Zgodnie z przyjętą konwencją, takie opłaty pośrednie związane z oprocentowaniem zalicza się do usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio jedynie w przypadku kredytów i pożyczek oraz depozytów, i jedynie wtedy, gdy takie kredyty i pożyczki oraz depozyty są udzielane lub przyjmowane przez instytucje finansowe.

2.8   Opłaty za korzystanie z własności intelektualnej, gdzie indziej niezaliczone

Opłaty za korzystanie z własności intelektualnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, obejmują:

a)

opłaty za korzystanie z praw własności (takich jak patenty, znaki towarowe, prawa autorskie oraz technologie produkcyjne i wzory przemysłowe, w tym tajemnice handlowe i franszyzy). Prawa te mogą powstawać w wyniku prac badawczo-rozwojowych lub marketingowych; oraz

b)

opłaty za licencje na powielanie lub dystrybucję własności intelektualnej zawartej w wytworzonych oryginałach lub wzorach (np. prawa autorskie do książek i rękopisów, oprogramowania komputerowego, utworów kinematograficznych i nagrań dźwiękowych) i prawa pokrewne (np. do występów na żywo oraz rozpowszechniania za pośrednictwem telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej).

2.9   Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne

Usługi informatyczne i telekomunikacyjne są definiowane poprzez charakter usługi, a nie metodę dostarczania.

2.9.1   Usługi telekomunikacyjne

Usługi telekomunikacyjne obejmują przesyłanie dźwięku, obrazów lub innych informacji za pośrednictwem telefonu, teleksu, telegramu, łączy i transmisji radiowych i telewizyjnych, satelity, poczty elektronicznej, usług faksowych itp., w tym usługi związane z sieciami komercyjnymi, telekonferencje i usługi pomocnicze. Nie obejmują wartości przekazywanych informacji. Obejmują one również usługi telefonii komórkowej, usługi szkieletowej sieci internetowej oraz usługi dostępu w trybie on-line, łącznie z zapewnianiem dostępu do internetu. Kategoria ta nie obejmuje usług instalacji oprzyrządowania sieci telefonicznej, ponieważ są one uwzględnione w budownictwie, ani usług dotyczących baz danych (uwzględnionych w usługach informacyjnych).

2.9.2   Usługi informatyczne

Obejmują usługi związane ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz usługi przetwarzania danych. Kategoria ta obejmuje również usługi konsultacyjne i wdrożeniowe w odniesieniu do sprzętu komputerowego i oprogramowania, konserwację i naprawę komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, usługi odzyskiwania danych w przypadku awarii, zapewnianie doradztwa i pomocy w sprawach związanych z zarządzaniem zasobami komputerowymi, analizę, projektowanie i programowanie gotowych systemów (łącznie z opracowywaniem i projektowaniem stron internetowych), oraz konsultacje techniczne związane z oprogramowaniem, licencje na używanie oprogramowania produkowanego seryjnie, opracowywanie, wytwarzanie, dostawę i dokumentację oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb, łącznie z systemami operacyjnymi wykonanymi na zamówienie dla poszczególnych użytkowników, konserwację systemów i inne usługi wsparcia, takie jak szkolenie oferowane w ramach usług konsultacyjnych, usługi przetwarzania danych, takie jak wprowadzanie danych, tworzenie tabel i przetwarzanie na zasadzie współużytkowania (time-sharing), usługi administrowania serwerem internetowym (np. dostarczanie miejsca na serwerze internetowym do zamieszczania stron internetowych klienta); zarządzanie urządzeniami komputerowymi. Kategoria ta nie obejmuje opłat licencyjnych za powielanie lub dystrybucję oprogramowania, które są uwzględnione w opłatach za korzystanie z własności intelektualnej, gdzie indziej niezaliczonych. Leasing komputerów bez operatora jest uwzględniony w leasingu operacyjnym.

2.9.3   Usługi informacyjne

Kategoria ta obejmuje: Usługi agencji informacyjnych i pozostałe usługi informacyjne.

2.9.3.1   Usługi agencji informacyjnych obejmują dostarczanie wiadomości, fotografii oraz artykułów dla mediów.

2.9.3.2   Pozostałe usługi informacyjne obejmują usługi dotyczące baz danych (tworzenie baz danych, przechowywanie danych oraz rozpowszechnianie danych i baz danych, łącznie z wykazami i listami adresowymi), zarówno w trybie on-line, jak i za pomocą nośników magnetycznych, optycznych lub drukowanych, portale służące do wyszukiwania stron internetowych (usługi przeglądarek znajdujących adresy internetowe dla klientów, którzy wprowadzają zapytanie z klawiatury). Kategoria ta obejmuje również bezpośrednie, indywidualne prenumeraty gazet i czasopism, otrzymywane zarówno za pośrednictwem poczty, jak i w formie elektronicznej i innych środków przekazu oraz usługi dostarczania treści w trybie on-line oraz usługi bibliotek i archiwów. Hurtowy zakup gazet i czasopism zaliczany jest do podstawowego obrotu towarowego. Pobierane treści niebędące oprogramowaniem (włączonym do usług informatycznych) ani materiałami audio lub wideo (włączonymi do usług audiowizualnych i usług pokrewnych) są włączone do usług informacyjnych.

2.10   Pozostałe usługi biznesowe

Kategoria ta obejmuje: usługi badawczo-rozwojowe, usługi doradcze związane z zarządzaniem, usługi techniczne, usługi związane z handlem i pozostałe usługi biznesowe.

2.10.1   Usługi badawczo-rozwojowe

Usługi badawczo-rozwojowe obejmują usługi związane z badaniami podstawowymi, badaniami stosowanymi i eksperymentalnym rozwojem nowych produktów i procesów. Zasadniczo kategoria ta obejmuje wspomniane usługi w ramach nauk ścisłych, nauk społecznych i nauk humanistycznych, w tym rozwój użytkowych systemów, które tworzą postęp technologiczny. Kategoria ta obejmuje również badania komercyjne dotyczące elektroniki, farmacji i biotechnologii.

Obejmują one: 1) prace prowadzone systematycznie w celu zwiększenia stanu wiedzy oraz 2) pozostałe usługi z zakresu prac badawczo-rozwojowych.

2.10.1.1   Prace prowadzone systematycznie w celu zwiększenia stanu wiedzy obejmują: a) świadczenie usług z zakresu prac badawczo-rozwojowych dostosowanych lub niedostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz b) sprzedaż praw własności wynikających z prac badawczo-rozwojowych.

2.10.1.1.a

Świadczenie usług z zakresu prac badawczo-rozwojowych dostosowanych lub niedostosowanych do indywidualnych potrzeb obejmuje świadczenie usług z zakresu prac badawczo-rozwojowych, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb, oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych niedostosowanych do indywidualnych potrzeb, z wyłączeniem sprzedaży praw własności (włączonych do 2.10.1.1.b) i sprzedaży związanej z licencjami na reprodukcję lub wykorzystywanie (uwzględnionych w opłatach za korzystanie z własności intelektualnej).

2.10.1.1.b