ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2010.343.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 343

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 53
29 grudnia 2010


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

2

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

5

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

6

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

17

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

57

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

76

 

 

DECYZJE

 

 

2010/813/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

78

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

29.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/1


Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

Umowa między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (1), podpisana w Brukseli w dniu 30 listopada 2009 r. i w Tokio w dniu 15 grudnia 2009 r., wejdzie w życie w dniu 2 stycznia 2011 r. zgodnie z jej art. 31.


(1)  Dz.U. L 39 z 12.2.2010, s. 20.


ROZPORZĄDZENIA

29.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/2


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1256/2010

z dnia 17 grudnia 2010 r.

ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu Rada, na wniosek Komisji, ma przyjąć środki dotyczące ustalania i przydziału uprawnień do połowów.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1) zawiera wymóg ustanowienia środków regulujących kwestię dostępu do wód i zasobów oraz zrównoważonej działalności połowowej, przy uwzględnieniu dostępnych opinii naukowych, a w szczególności sprawozdania opracowanego przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa.

(3)

Rada zobowiązana jest do przyjęcia środków dotyczących ustalenia i przydziału uprawnień do połowów w podziale na łowiska lub grupy łowisk, w tym – w stosownych przypadkach – określonych warunków, które są funkcjonalnie z nimi związane. Uprawnienia do połowów należy rozdzielić między państwa członkowskie w taki sposób, aby zapewnić każdemu z państw członkowskich względną stabilność działalności połowowej dla każdego zasobu lub łowiska oraz z należytym uwzględnieniem celów wspólnej polityki rybołówstwa ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002.

(4)

Całkowity dopuszczalny połów (TAC) należy ustalać na podstawie dostępnych opinii naukowych, z uwzględnieniem aspektów biologicznych i społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego traktowania sektorów rybołówstwa, a także w świetle opinii przedstawianych przez zainteresowane strony w trakcie konsultacji.

(5)

Korzystanie z uprawnień do połowów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu podlega przepisom rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (2), a w szczególności art. 33 i 34 tego rozporządzenia, dotyczącym zapisu połowów i nakładu połowowego oraz przekazywania danych dotyczących wyczerpania uprawnień do połowów. Niezbędne jest zatem określenie kodów, jakie państwa członkowskie powinny stosować, przesyłając Komisji dane dotyczące wyładunków stad objętych niniejszym rozporządzeniem.

(6)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (3) należy określić stada, które podlegają różnym środkom, o których mowa w tym rozporządzeniu.

(7)

Aby uniknąć zakłócenia działalności połowowej oraz zapewnić rybakom unijnym środki utrzymania, ważne jest, aby te łowiska zostały otwarte w dniu 1 stycznia 2011 r. Z uwagi na pilność sytuacji niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustala uprawnienia do połowów na 2011 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym.

Artykuł 2

Zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do statków UE prowadzących działalność na Morzu Czarnym.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„GFCM” oznacza Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego;

b)

„Morze Czarne” oznacza podobszar geograficzny GFCM zgodnie z definicją w rezolucji GFCM/33/2009/2;

c)

„statek UE” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany w Unii;

d)

„całkowite dopuszczalne połowy (TAC)” oznaczają ilość ryb, która może zostać odłowiona co roku w ramach każdego stada;

e)

„kwota” oznacza część TAC przydzieloną Unii, państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu.

ROZDZIAŁ II

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW

Artykuł 4

TAC i przydziały

Wysokość TAC, przydział takich TAC poszczególnym państwom członkowskim oraz – w stosownych przypadkach – warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane, określone są w załączniku.

Artykuł 5

Przepisy szczególne dotyczące przydziałów

Określony w niniejszym rozporządzeniu przydział uprawnień do połowów poszczególnym państwom członkowskim pozostaje bez uszczerbku dla:

a)

wymian dokonanych na mocy art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

b)

przeniesień dokonywanych na mocy art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;

c)

dodatkowych wyładunków dozwolonych na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

d)

ilości zatrzymanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

e)

potrąceń dokonywanych na mocy art. 37, 105 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Artykuł 6

Warunki wyładunku połowów i przyłowów

Ryby pochodzące ze stad, dla których na mocy niniejszego rozporządzenia ustalono uprawnienia do połowów, są zatrzymywane na burcie lub wyładowywane wyłącznie, jeżeli:

a)

połowów dokonały statki państwa członkowskiego posiadającego określoną kwotę, która nie została wykorzystana; lub

b)

połowy stanowią część kwoty unijnej, której nie przydzielono państwom członkowskim w ramach kwot i która nie została wykorzystana.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 7

Przekazywanie danych

Państwa członkowskie, przesyłając Komisji zgodnie z art. 33 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 dane odnoszące się do wyładunków ilości złowionych stad, stosują kody stad określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2010 r.

W imieniu Komisji

S. VANACKERE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(2)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(3)  Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

TAC MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO STATKÓW UE NA OBSZARACH, GDZIE DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW I OBSZARÓW OBOWIĄZUJĄ TAC

W tabelach poniżej określono poziomy TAC i kwoty (w tonach wagi w relacji pełnej) w podziale na gatunki oraz – w stosownych przypadkach – warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane.

Stada ryb zostały wymienione zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków. Do celów niniejszego rozporządzenia poniżej podano tabelę korelacji między nazwami łacińskimi i nazwami zwyczajowymi:

Nazwa systematyczna

Kod alfa-3

Nazwa zwyczajowa

Psetta maxima

TUR

Turbot

Sprattus sprattus

SPR

Szprot


Gatunek

:

Turbot

Psetta maxima

Obszar

:

Morze Czarne

TUR/F3742C

Bułgaria

43,2 (1)

 

Rumunia

43,2 (1)

 

UE

86,4 (1)

 

TAC

nd.

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Szprot

Sprattus sprattus

Obszar

:

Morze Czarne

SPR/F3742C

Bułgaria

8 032,5

 

Rumunia

3 442,5

 

UE

11 475

 

TAC

nd.

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


(1)  Nie zezwala się na działalność połowową w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca 2011 r.


29.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/5


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1257/2010

z dnia 20 grudnia 2010 r.

przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 342,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 920/2005 zmieniającym rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz wprowadzającym tymczasowe środki stanowiące odstępstwa od tych rozporządzeń (1) przyznano językowi irlandzkiemu status języka urzędowego i języka roboczego instytucji Unii.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 920/2005 stanowi, że ze względów praktycznych i przez okres przejściowy instytucje Unii nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, w języku irlandzkim i tłumaczenia ich na ten język, z wyjątkiem rozporządzeń przyjmowanych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę. W terminie czterech lat od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 920/2005, a następnie co pięć lat Rada podejmuje decyzję, czy należy to odstępstwo uchylić.

(3)

Instytucje Unii stale podejmują inicjatywy, które mają zapewnić obywatelom lepszy dostęp do informacji w języku irlandzkim na temat działań Unii. Utrzymują się jednak trudności z zatrudnieniem dostatecznej liczby tłumaczy, prawników lingwistów i asystentów pracujących w języku irlandzkim. W związku z tym należy przedłużyć na okres pięciu lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r., obowiązywanie odstępstwa przewidzianego w art. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 920/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym przedłuża się na okres pięciu lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r., obowiązywanie odstępstwa, o którym mowa w art. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) nr 920/2005.

Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do rozporządzeń przyjmowanych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2010 r.

W imieniu Rady

J. SCHAUVLIEGE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 156 z 18.6.2005, s. 3.


29.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/6


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1258/2010

z dnia 20 grudnia 2010 r.

ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu Rada, na wniosek Komisji, ma przyjąć środki dotyczące ustalania cen.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1) wymaga, aby ceny orientacyjne i unijne ceny producenta były ustalane na każdy rok połowowy w celu określenia poziomu interwencji cenowych na rynku w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa.

(3)

Rada jest zobowiązana do ustalenia cen orientacyjnych dla każdego z produktów i grup produktów wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 oraz do ustalenia unijnych cen producenta dla produktów wymienionych w załączniku III do tego rozporządzenia.

(4)

Na podstawie aktualnie dostępnych danych na temat cen produktów, których to dotyczy, oraz kryteriów, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, w roku połowowym 2011 należy podwyższyć, utrzymać lub obniżyć ceny orientacyjne poszczególnych gatunków.

(5)

Należy ustanowić unijną cenę producenta w przypadku jednego z produktów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 i obliczyć unijne ceny producenta w odniesieniu do innych produktów z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych ustanowionych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 802/2006 z dnia 30 maja 2006 r. ustalającym współczynniki przeliczeniowe mające zastosowanie do ryb z rodzajów Thunnus i Euthynnus  (2).

(6)

Na podstawie kryteriów określonych w art. 18 ust. 2 tiret pierwsze i drugie oraz w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 należy dostosować unijną cenę producenta w roku połowowym 2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do roku połowowego trwającego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. ceny orientacyjne przewidziane w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 podano w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W odniesieniu do roku połowowego trwającego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. unijne ceny producenta przewidziane w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 podano w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2010 r.

W imieniu Rady

J. SCHAUVLIEGE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22.

(2)  Dz.U. L 144 z 31.5.2006, s. 15.


ZAŁĄCZNIK I

Załączniki

Gatunek

Produkty wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Postać handlowa

Cena orientacyjna

(EUR/t)

I

1.

Śledź z gatunku Clupea harengus

Ryba cała

274

2.

Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

Ryba cała

574

3.

Koleń (Squalus acanthias)

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

1 090

4.

Rekinki (Scyliorynthus spp.)

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

704

5.

Karmazyny (Sebastes spp.)

Ryba cała

1 212

6.

Dorsz z gatunku Gadus morhua

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

1 589

7.

Czarniak (Pollachius virens)

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

799

8.

Plamiak (Melanogrammus aeglefinus)

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

956

9.

Witlinek (Merlangius merlangus)

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

889

10.

Molwy (Molva spp.)

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

1 153

11.

Makrela z gatunku Scomber scombrus

Ryba cała

320

12.

Makrela z gatunku Scomber japonicus

Ryba cała

285

13.

Sardele (Engraulis spp.)

Ryba cała

1 274

14.

Gładzica (Pleuronectes platessa)

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

od 1.1.2011 do 30.4.2011

1 026

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

od 1.5.2011 do 31.12.2011

1 425

15.

Morszczuk z gatunku Merluccius merluccius

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

3 318

16.

Smuklice (Lepidorhombus spp.)

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

2 342

17.

Zimnica (Limanda limanda)

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

803

18.

Stornia (Platichthys flesus)

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

486

19.

Tuńczyk biały lub tuńczyk długopłetwy (Thunnus alalunga)

Ryba cała

2 308

Ryba patroszona z głową

2 437

20.

Mątwy (Sepia officinalis oraz Rossia macrosoma)

Ryba cała

1 781

21.

Żabnice (Lophius spp.)

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

2 923

Ryba odgłowiona

6 015

22.

Krewetka z gatunku Crangon crangon

Ugotowana w wodzie

2 423

23.

Krewetka północna (Pandalus borealis)

Ugotowana w wodzie

6 668

Świeża lub schłodzona

1 614

24.

Kieszeniec jadalny (Cancer pagurus)

W całości

1 676

25.

Homarzec (Nephrops norvegicus)

W całości

5 119

Ogony

3 979

26.

Sole (Solea spp.)

Ryba cała lub ryba patroszona z głową

6 843

II

1.

Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

Mrożony, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 916

2.

Morszczuki z rodzaju Merluccius spp.

Mrożony, w całości, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 232

Mrożony, filetowany, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 498

3.

Kielec i morlesz (Dentex dentex oraz Pagellus spp.)

Mrożone, w partiach lub w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 447

4.

Włócznik (Xiphias gladius)

Mrożony, w całości, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

4 058

5.

Mątwy (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Mrożone, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 915

6.

Ośmiornice (Octopus spp.)

Mrożone, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

2 161

7.

Kałamarnice (Loligo spp.)

Mrożone, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 173

8.

Kałamarnica (Ommastrephes sagittatus)

Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

961

9.

Illex argentinus

Mrożony, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

873

10.

Krewetka z rodziny Penaeidae

 

 

Krewetka z gatunku Parapenaeus longirostris

Mrożone, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

4 072

Inne gatunki z rodziny Penaeidae

Mrożone, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

7 813


ZAŁĄCZNIK II

Gatunek

Produkty wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Masa

Specyfikacje handlowe

Unijna cena producenta

(EUR/t)

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

ważący ponad 10 kg (jedna sztuka)

W całości

1 200

Ryba patroszona i bez skrzeli

 

Inne

 

ważący nie więcej niż 10 kg (jedna sztuka)

W całości

 

Ryba patroszona i bez skrzeli

 

Inne

 

Tuńczyk biały (Thunnus alalunga)

ważący ponad 10 kg (jedna sztuka)

W całości

 

Ryba patroszona i bez skrzeli

 

Inne

 

ważący nie więcej niż 10 kg (jedna sztuka)

W całości

 

Ryba patroszona i bez skrzeli

 

Inne

 

Bonito (Katsuwonus pelamis)

 

W całości

 

 

Ryba patroszona i bez skrzeli

 

 

Inne

 

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)

 

W całości

 

 

Ryba patroszona i bez skrzeli

 

 

Inne

 

Inne gatunki rodzajów Thunnus i Euthynnus

 

W całości

 

 

Ryba patroszona i bez skrzeli

 

 

Inne

 


29.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/10


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1259/2010

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 81 ust. 3,

uwzględniając decyzję Rady 2010/405/UE z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji (1),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia postawiła sobie za cel utrzymanie i dalszy rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w obrębie której zapewniony jest swobodny przepływ osób. W celu stopniowego tworzenia tej przestrzeni Unia musi przyjąć środki w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych mających skutki transgraniczne, w szczególności gdy jest to konieczne dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(2)

Zgodnie z art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wśród środków tych mają znaleźć się środki służące zapewnieniu zgodności przepisów kolizyjnych mających zastosowanie w państwach członkowskich.

(3)

W dniu 14 marca 2005 r. Komisja przyjęła zieloną księgę dotyczącą prawa właściwego i właściwości sądów w sprawach rozwodowych. Zielona księga zapoczątkowała szerokie konsultacje publiczne w sprawie ewentualnych rozwiązań problemów, które mogą wystąpić w obecnej sytuacji.

(4)

W dniu 17 lipca 2006 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 (2) w odniesieniu do jurysdykcji i wprowadzającego przepisy dotyczące prawa właściwego w sprawach małżeńskich.

(5)

Na posiedzeniu w Luksemburgu w dniach 5–6 czerwca 2008 r. Rada stwierdziła, że brak jest jednomyślności co do tego wniosku oraz że istnieją niemożliwe do przezwyciężenia trudności, które sprawiają, że ani w danej chwili, ani w bliskiej przyszłości osiągnięcie jednomyślności nie jest możliwe. Rada stwierdziła, że celów tego wniosku nie można osiągnąć w rozsądnym terminie przy zastosowaniu odpowiednich postanowień Traktatów.

(6)

Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Austria, Portugalia, Rumunia i Słowenia zwróciły się następnie do Komisji, informując, że mają zamiar ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego w sprawach małżeńskich. W dniu 3 marca 2010 r. Grecja wycofała swoje zgłoszenie.

(7)

W dniu 12 lipca 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/405/UE upoważniającą do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej.

(8)

Zgodnie z art. 328 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od chwili ustanowienia wzmocnionej współpracy pozostaje ona otwarta dla wszystkich państw członkowskich pod warunkiem spełnienia ewentualnych warunków uczestnictwa określonych w decyzji upoważniającej. Państwa członkowskie mogą przystąpić do współpracy także w dowolnym innym momencie, o ile, poza spełnieniem wyżej wymienionych warunków, będą również przestrzegać aktów już przyjętych w ramach tej współpracy. Komisja i państwa członkowskie uczestniczące we wzmocnionej współpracy zapewniają wsparcie dla uczestnictwa w niej możliwie największej liczby państw członkowskich. Niniejsze rozporządzenie powinno wiązać w całości i być bezpośrednio stosowane jedynie w uczestniczących państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

(9)

Niniejsze rozporządzenie powinno zapewnić uczestniczącym państwom członkowskim jasne i kompletne ramy prawne w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej, zagwarantować obywatelom rozwiązania odpowiednie pod względem pewności prawa, jego przewidywalności i elastyczności oraz zapobiegać sytuacjom, w których jedno z małżonków wnosi pozew o rozwód, ubiegając współmałżonka, aby zagwarantować sobie tym samym zastosowanie w postępowaniu określonego systemu prawa, który uznaje za korzystniejszy z punktu widzenia własnych interesów.

(10)

Przedmiotowy zakres stosowania i część normatywna niniejszego rozporządzenia powinny być spójne z rozporządzeniem (WE) nr 2201/2003. Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć jednak zastosowania do unieważnienia małżeństwa.

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie jedynie do rozwiązania małżeństwa lub sytuacji, w których więzy małżeńskie ulegają rozluźnieniu. Prawo określone na podstawie norm kolizyjnych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno mieć zastosowanie do przyczyn rozwodu i separacji prawnej.

Kwestie wstępne jak zdolność do czynności prawnych lub ważność małżeństwa oraz kwestie takie jak wpływ rozwodu lub separacji prawnej na sprawy majątkowe, nazwisko, odpowiedzialność rodzicielską, obowiązki alimentacyjne lub wszelkie inne środki dodatkowe powinny podlegać normom kolizyjnym mającym zastosowanie w uczestniczącym państwie członkowskim, którego to dotyczy.

(11)

Aby wyraźnie określić terytorialny zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, należy wskazać państwa członkowskie, które uczestniczą we wzmocnionej współpracy.

(12)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć charakter uniwersalny, tj. jego jednolite normy kolizyjne powinny umożliwiać wyznaczenie prawa uczestniczącego państwa członkowskiego, prawa nieuczestniczącego państwa członkowskiego lub prawa państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

(13)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie niezależnie od charakteru sądu lub trybunału, przed którym wytoczono sprawę. W stosownych przypadkach powództwo należy uznać za wytoczone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2201/2003.

(14)

Aby małżonkowie mieli możliwość wyboru prawa właściwego, z którym mają ścisły związek, a w przypadku gdy nie dokonali wyboru, aby prawo takie miało zastosowanie do ich rozwodu lub separacji prawnej, powinno ono mieć zastosowanie, nawet jeśli nie jest to prawo uczestniczącego państwa członkowskiego. W przypadku gdy wyznaczone zostaje prawo innego państwa członkowskiego, sieć utworzona na mocy decyzji Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r. ustanawiającej europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (3) może udzielić sądom wsparcia w zakresie treści prawa obcego.

(15)

Zwiększenie mobilności obywateli stwarza potrzebę z jednej strony większej elastyczności, a z drugiej strony większej pewności prawa. Aby osiągnąć ten cel, niniejsze rozporządzenie powinno zwiększyć autonomię stron w dziedzinie rozwodu i separacji prawnej, dając im pewne ograniczone możliwości wyboru prawa właściwego dla ich rozwodu lub separacji prawnej.

(16)

Małżonkowie powinni mieć możliwość wyboru – jako prawa właściwego w postępowaniu dotyczącym ich rozwodu lub separacji prawnej – prawa państwa, z którym mają szczególny związek, lub prawa państwa sądu orzekającego. Prawo wybrane przez małżonków musi być zgodne z prawami podstawowymi uznanymi w Traktatach i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(17)

Ważne jest, aby przed wyznaczeniem prawa właściwego małżonkowie mieli dostęp do aktualnych informacji dotyczących zasadniczych aspektów prawa krajowego i prawa Unii oraz procedur obowiązujących w dziedzinie rozwodu i separacji prawnej. Aby zagwarantować dostęp do odpowiednich i dobrych jakościowo informacji, Komisja aktualizuje je regularnie w internetowym publicznym systemie informacji utworzonym na mocy decyzji Rady 2001/470/WE.

(18)

Podstawową zasadą niniejszego rozporządzenia jest dokonanie świadomego wyboru przez oboje małżonków. Każde z małżonków powinno dokładnie wiedzieć, jakie są prawne i społeczne konsekwencje wyboru prawa właściwego. Możliwość wyboru prawa właściwego za obopólną zgodą nie powinna naruszać praw ani równości szans obojga małżonków. W związku z tym sędziowie w uczestniczących państwach członkowskich powinni zdawać sobie sprawę ze znaczenia, jakie świadomy wybór dokonywany przez oboje małżonków ma dla konsekwencji prawnych umowy w sprawie wyboru prawa.

(19)

Należy przyjąć przepisy określające materialne i formalne przesłanki ważności, co ułatwi małżonkom dokonanie świadomego wyboru i zapewni respektowanie ich porozumienia; służyć to ma zapewnieniu pewności prawa, a także lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W zakresie formalnych przesłanek ważności należy wprowadzić zabezpieczenia gwarantujące, że małżonkowie będą świadomi konsekwencji swego wyboru. Umowa w sprawie wyboru prawa właściwego powinna przynajmniej zostać sporządzona na piśmie, opatrzona datą i podpisana przez obie strony. Jednakże jeśli prawo uczestniczącego państwa członkowskiego, w którym oboje małżonkowie, w momencie gdy zawierana jest umowa, mają miejsce zwykłego pobytu, przewiduje dodatkowe wymogi formalne, należy przestrzegać tych wymogów. Takie dodatkowe wymogi formalne mogą na przykład istnieć w uczestniczącym państwie członkowskim, w którym umowa w sprawie wyboru prawa jest włączana do umowy małżeńskiej. Jeśli w momencie, gdy zawierana jest umowa, małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu w różnych uczestniczących państwach członkowskich, w których obowiązują różne wymogi formalne, wystarczające powinno być spełnienie wymogów jednego z tych państw. Jeśli w momencie, gdy zawierana jest umowa, tylko jedno z małżonków ma miejsce zwykłego pobytu w uczestniczącym państwie członkowskim, w którym obowiązują dodatkowe wymogi formalne, należy przestrzegać tych wymogów.

(20)

Umowa w sprawie wyboru prawa właściwego powinna móc zostać zawarta i zmieniona najpóźniej w momencie wytoczenia powództwa, a jeśli prawo państwa sądu orzekającego przewiduje taką możliwość – nawet w trakcie postępowania. W tym przypadku wystarczające powinno być odnotowanie takiego wyboru przez sąd zgodnie z prawem państwa sądu orzekającego.

(21)

Na wypadek niedokonania wyboru prawa właściwego niniejsze rozporządzenie powinno wprowadzać zharmonizowane normy kolizyjne oparte na hierarchii łączników opartych na ścisłym związku małżonków z danym prawem – dla zapewnienia pewności prawa i jego przewidywalności oraz zapobieżenia sytuacjom, w których jedno z małżonków wnosi pozew o rozwód, ubiegając współmałżonka, aby zagwarantować sobie tym samym zastosowanie do postępowania określonego systemu prawa, który uznaje za korzystniejszy dla zabezpieczenia swoich interesów. Łączniki takie należy wybrać w taki sposób, aby zapewnić stosowanie do postępowania w sprawie rozwodu lub separacji prawnej systemu prawnego, z którym małżonkowie mają ścisły związek.

(22)

Jeżeli niniejsze rozporządzenie – w celu zastosowania prawa danego państwa – powołuje się na łącznik, którym jest obywatelstwo, kwestię postępowania w przypadku posiadania przez daną osobę więcej niż jednego obywatelstwa należy pozostawić prawu krajowemu, przy pełnym poszanowaniu ogólnych zasad Unii Europejskiej.

(23)

W przypadku wytoczenia powództwa mającego na celu przekształcenie separacji prawnej w rozwód i gdy strony nie dokonały wyboru prawa właściwego, prawo, które zastosowano do separacji prawnej, powinno mieć zastosowanie również do rozwodu. Taka ciągłość zapewniałaby stronom większą przewidywalność i zwiększałaby pewność prawa. Jeśli prawo zastosowane do separacji prawnej nie przewiduje jej przekształcenia w rozwód, rozwód powinien podlegać normom kolizyjnym, które mają zastosowanie, w przypadku gdy strony nie dokonały wyboru. Nie powinno to uniemożliwiać małżonkom starania się o rozwód na podstawie innych przepisów niniejszego rozporządzenia.

(24)

W pewnych sytuacjach, jeśli na przykład prawo właściwe nie przewiduje rozwodu lub nie zapewnia jednemu z małżonków, ze względu na jego płeć, równego dostępu do rozwodu lub separacji prawnej, powinno mieć jednak zastosowanie prawo państwa sądu orzekającego, przed którym wytoczono powództwo. Nie powinno to jednak naruszać klauzuli porządku publicznego.

(25)

Względy interesu publicznego powinny w wyjątkowych okolicznościach dawać sądom państw członkowskich możliwość odmowy zastosowania przepisu prawa obcego w danym przypadku, jeżeli byłoby to jawnie sprzeczne z porządkiem publicznym państwa sądu orzekającego. Jednakże sądy nie powinny mieć możliwości zastosowania klauzuli porządku publicznego w celu odmowy stosowania przepisu prawa innego państwa w sytuacji, w której byłoby to sprzeczne z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z jej art. 21, zakazującym wszelkich form dyskryminacji.

(26)

W przypadku gdy w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o tym, że prawo uczestniczącego państwa członkowskiego, przed którego sądem wytoczono powództwo, nie przewiduje rozwodu, należy to interpretować w taki sposób, że w prawie tego państwa członkowskiego nie występuje instytucja rozwodu. W takim przypadku sąd nie powinien mieć obowiązku orzekania rozwodu na mocy tego rozporządzenia.

W przypadku gdy w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o tym, że prawo uczestniczącego państwa członkowskiego, przed którego sądem wytoczono powództwo, nie uznaje takiego małżeństwa za ważne do celów postępowania rozwodowego, należy to interpretować między innymi w taki sposób, że małżeństwo takie nie istnieje w świetle prawa tego państwa członkowskiego. W takim przypadku sąd nie powinien mieć obowiązku orzekania rozwodu lub separacji prawnej na mocy tego rozporządzenia.

(27)

Ponieważ w niektórych państwach i niektórych uczestniczących państwach członkowskich współistnieją co najmniej dwa systemy prawne lub zbiory zasad dotyczących spraw będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia, należy wprowadzić przepis mówiący o tym, w jakim zakresie przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie w różnych jednostkach terytorialnych tych państw i uczestniczących państw członkowskich lub do różnych kategorii osób z tych państw i z uczestniczących państw członkowskich.

(28)

Jeśli przepisy określające prawo właściwe nie istnieją, a państwo, którego prawo strony wybrały, dzieli się na jednostki terytorialne o odrębnych systemach prawnych lub zbiorach zasad dotyczących rozwodu, małżonkowie, dokonując wyboru prawa takiego państwa, którego jedno z nich jest obywatelem, powinni równocześnie wskazać, której jednostki terytorialnej prawo wybrali.

(29)

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zwiększenie pewności prawa, jego przewidywalności i elastyczności w postępowaniach dotyczących międzynarodowych spraw małżeńskich – a tym samym ułatwienie swobodnego przepływu osób na terytorium Unii Europejskiej – nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i mogą być one lepiej osiągnięte na poziomie Unii z uwagi na rozmiary i skutki niniejszego rozporządzenia, Unia może podjąć działania, w odpowiednich przypadkach w drodze wzmocnionej współpracy, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tych celów.

(30)

Niniejsze rozporządzenie respektuje prawa podstawowe oraz jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza w jej art. 21, zakazującym wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Sądy uczestniczących państw członkowskich powinny stosować niniejsze rozporządzenie z poszanowaniem tych praw i zasad,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ZAKRES STOSOWANIA, ZWIĄZEK Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) 2201/2003, DEFINICJE I UNIWERSALNE STOSOWANIE

Artykuł 1

Zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie w przypadkach rozwodu i separacji prawnej powiązanych z prawem różnych państw.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do następujących kwestii, nawet jeśli pojawiają się one jedynie jako kwestie wstępne w kontekście postępowania dotyczącego rozwodu lub separacji prawnej:

a)

zdolność do czynności prawnych osób fizycznych;

b)

istnienie, ważność lub uznanie małżeństwa;

c)

unieważnienie małżeństwa;

d)

nazwisko małżonków;

e)

wpływ małżeństwa na kwestie majątkowe;

f)

odpowiedzialność rodzicielska;

g)

obowiązki alimentacyjne;

h)

majątek powierniczy lub dziedziczenie.

Artykuł 2

Związek z rozporządzeniem (WE) nr 2201/2003

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez wpływu na stosowanie rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003.

Artykuł 3

Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia:

1)

„uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie uczestniczące we wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej na mocy decyzji 2010/405/UE lub na mocy decyzji przyjętej zgodnie z art. 331 ust. 1 akapit drugi lub trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

2)

termin „sąd” obejmuje wszystkie organy uczestniczących państw członkowskich właściwe w sprawach objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Uniwersalny charakter

Prawo wyznaczone na mocy niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie także wówczas, gdy nie jest to prawo uczestniczącego państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ II

JEDNOLITE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAWA WŁAŚCIWEGO DLA ROZWODU I SEPARACJI PRAWNEJ

Artykuł 5

Wybór prawa właściwego przez strony

1.   Małżonkowie mogą umówić się co do wyboru prawa właściwego w przypadku rozwodu i separacji prawnej, pod warunkiem że jest to prawo:

a)

państwa, w którym małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu w chwili zawierania umowy; lub

b)

państwa, w którym małżonkowie mieli ostatnio miejsce zwykłego pobytu, o ile w chwili zawierania umowy jedno z nich nadal tam zamieszkuje; lub

c)

państwa, którego obywatelem w chwili zawierania umowy jest jedno z małżonków; lub

d)

państwa sądu orzekającego.

2.   Bez uszczerbku dla ust. 3 umowa w sprawie wyboru prawa właściwego może zostać zawarta i zmieniona w każdej chwili, ale najpóźniej w chwili wytoczenia powództwa.

3.   Jeśli prawo państwa sądu orzekającego przewiduje taką możliwość, małżonkowie mogą także dokonać wyboru prawa właściwego przed sądem w trakcie postępowania. W takim przypadku taki wybór zostaje odnotowany przez sąd zgodnie z prawem państwa sądu orzekającego.

Artykuł 6

Zgoda i materialne przesłanki ważności

1.   Istnienie i ważność umowy w sprawie wyboru prawa lub jej postanowień ocenia się według prawa, które miałoby zastosowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, gdyby umowa lub jej postanowienie były ważne.

2.   Jeżeli jednak z okoliczności wynika, że nie byłoby uzasadnione dokonywanie oceny skutków zachowania się jednej ze stron zgodnie z prawem określonym w ust. 1, strona ta może – w celu dowiedzenia, że nie wyraziła zgody na zawarcie umowy – powołać się na prawo państwa, w którym w momencie wytoczenia powództwa znajdowało się jej miejsce zwykłego pobytu.

Artykuł 7

Formalne przesłanki ważności

1.   Umowa, o której mowa w art. 5 ust. 1 i 2, jest sporządzana na piśmie, opatrywana datą oraz podpisywana przez oboje małżonków. Każde przekazanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiające trwały zapis takiej umowy uznaje się za równoważne formie pisemnej.

2.   Jeżeli jednak prawo uczestniczącego państwa członkowskiego, w którym w chwili zawierania umowy oboje małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu, przewiduje dodatkowe wymogi formalne dla tego typu umów, wymogi te mają zastosowanie.

3.   Jeżeli w chwili zawierania umowy miejsca zwykłego pobytu małżonków znajdują się w różnych uczestniczących państwach członkowskich, a przepisy tych państw przewidują odmienne wymogi formalne, umowa jest ważna, jeżeli spełnia wymogi prawa jednego z tych państw.

4.   Jeśli w chwili zawierania umowy tylko jedno z małżonków ma miejsce zwykłego pobytu w uczestniczącym państwie członkowskim, które przewiduje dodatkowe wymogi formalne dla tego typu umów, wymogi te mają zastosowanie.

Artykuł 8

Prawo właściwe w przypadku niedokonania wyboru przez strony

W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z art. 5 rozwód i separacja prawna podlegają prawu państwa:

a)

w którym małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu w momencie wytoczenia powództwa; a w przypadku braku takiegoż

b)

w którym małżonkowie mieli ostatnio miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem że okres zwykłego pobytu nie zakończył się wcześniej niż rok przed wytoczeniem powództwa, o ile w momencie wytoczenia powództwa jedno z nich nadal tam zamieszkuje; a w przypadku braku takiegoż

c)

którego obywatelami są oboje małżonkowie w chwili wytoczenia powództwa; a w przypadku braku takiegoż

d)

w którym wytoczono powództwo.

Artykuł 9

Przekształcenie separacji prawnej w rozwód

1.   W przypadku przekształcania separacji prawnej w rozwód prawem właściwym dla rozwodu jest prawo zastosowane do separacji prawnej, chyba że strony postanowiły inaczej zgodnie z art. 5.

2.   Jeżeli jednak prawo zastosowane do separacji prawnej nie przewiduje możliwości jej przekształcenia w rozwód, zastosowanie ma art. 8, chyba że strony postanowiły inaczej zgodnie z art. 5.

Artykuł 10

Zastosowanie prawa państwa sądu orzekającego

W przypadku gdy prawo właściwe wyznaczone na mocy art. 5 lub 8 nie przewiduje rozwodu lub nie zapewnia jednemu z małżonków, ze względu na jego płeć, równego dostępu do rozwodu lub separacji prawnej, właściwe jest prawo państwa sądu orzekającego.

Artykuł 11

Wyłączenie odesłania

Za właściwe – na podstawie niniejszego rozporządzenia – prawo danego państwa uważa się normy prawne obowiązujące w tym państwie, z wyłączeniem norm prawa prywatnego międzynarodowego.

Artykuł 12

Porządek publiczny

Stosowanie przepisów prawa wyznaczonego jako właściwe na mocy niniejszego rozporządzenia może zostać wyłączone jedynie wówczas, gdy stosowanie ich jest jawnie sprzeczne z porządkiem publicznym państwa sądu orzekającego.

Artykuł 13

Różnice w prawie krajowym

Żaden z przepisów niniejszego rozporządzenia nie nakłada na sądy uczestniczącego państwa członkowskiego, którego prawo nie przewiduje rozwodu lub nie uznaje danego małżeństwa za ważne do celów orzeczenia rozwodu, obowiązku orzekania rozwodu z racji obowiązywania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 14

Państwa posiadające co najmniej dwa systemy prawne – terytorialne kolizje przepisów

W przypadku gdy państwo składa się z jednostek terytorialnych, z których każda posiada własny system prawny lub zbiór zasad dotyczących kwestii podlegających niniejszemu rozporządzeniu:

a)

wszelkie odniesienia do prawa takiego państwa są rozumiane, do celów wyznaczenia prawa właściwego na mocy niniejszego rozporządzenia, jako odniesienia do prawa obowiązującego w danej jednostce terytorialnej;

b)

wszelkie odniesienia do miejsca zwykłego pobytu w tym państwie są rozumiane jako odniesienia do miejsca zwykłego pobytu w jednostce terytorialnej;

c)

wszelkie odniesienia do obywatelstwa dotyczą jednostki terytorialnej określonej prawem tego państwa lub, w przypadku braku stosownych przepisów, jednostki terytorialnej wybranej przez strony, lub, w przypadku niedokonania przez nie wyboru, jednostki terytorialnej, z którą małżonek lub małżonkowie mają najściślejszy związek.

Artykuł 15

Państwa posiadające co najmniej dwa systemy prawne – kolizje przepisów w ramach prawa krajowego

W odniesieniu do państwa, które ma co najmniej dwa systemy prawne lub zbiory zasad mających zastosowanie do różnych kategorii osób w zakresie kwestii, które podlegają niniejszemu rozporządzeniu, wszelkie odniesienia do prawa takiego państwa są rozumiane jako dotyczące systemu prawnego określonego przepisami obowiązującymi w tym państwie. W przypadku braku takich przepisów zastosowanie ma ten system prawny lub zbiór zasad, z którym małżonek lub małżonkowie mają najściślejszy związek.

Artykuł 16

Brak zastosowania rozporządzenia do wewnętrznych kolizji przepisów

Uczestniczące państwo członkowskie, w którym do kwestii podlegających niniejszemu rozporządzeniu mają zastosowanie różne systemy prawne lub różne zbiory zasad, nie ma obowiązku jego stosowania w przypadku kolizji przepisów wynikających wyłącznie z takich różnych systemów prawnych lub różnych zbiorów zasad.

ROZDZIAŁ III

POZOSTAŁE PRZEPISY

Artykuł 17

Informacje dostarczane przez uczestniczące państwa członkowskie

1.   W terminie do dnia 21 września 2011 r. uczestniczące państwa członkowskie przekazują Komisji informacje na temat ewentualnych przepisów krajowych dotyczących:

a)

wymogów formalnych mających zastosowanie do umów w sprawie wyboru prawa właściwego zgodnie z art. 7 ust. 2–4; oraz

b)

możliwości wyboru prawa właściwego zgodnie z art. 5 ust. 3.

Uczestniczące państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich późniejszych zmianach tych przepisów.

2.   Komisja w odpowiedni sposób podaje do wiadomości publicznej wszelkie informacje przekazane jej zgodnie z ust. 1, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Artykuł 18

Przepisy przejściowe

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie jedynie do postępowań sądowych, wszczętych począwszy od dnia 21 czerwca oraz do umów, o których mowa w art. 5, zawartych począwszy od tej daty.

Umowa w sprawie wyboru prawa właściwego zawarta przed dniem 21 czerwca 2012 r. jest jednak również skuteczna, o ile jest zgodna z art. 6 i 7.

2.   Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla umów w sprawie wyboru prawa właściwego zawartych zgodnie z prawem uczestniczącego państwa członkowskiego, przed którego sądem wytoczono powództwo przed dniem 21 czerwca 2012 r.

Artykuł 19

Stosunek do obowiązujących konwencji międzynarodowych

1.   Bez uszczerbku dla spoczywających na uczestniczących państwach członkowskich obowiązków wynikających z art. 351 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niniejsze rozporządzenie nie wpływa na stosowanie konwencji międzynarodowych, których stroną w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia lub przyjęcia decyzji na podstawie art. 331 ust. 1 akapit drugi lub trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest jedno lub większa liczba uczestniczących państw członkowskich i w których zawarte się normy kolizyjne w odniesieniu do rozwodu lub separacji prawnej.

2.   Niniejsze rozporządzenie ma jednak – w stosunkach pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi – pierwszeństwo przed konwencjami zawartymi wyłącznie przez dwa uczestniczące państwa członkowskie lub większą ich liczbę, o ile konwencje te dotyczą kwestii podlegających niniejszemu rozporządzeniu.

Artykuł 20

Klauzula przeglądowa

1.   W terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., a następnie co 5 lat Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdaniu towarzyszą, w odpowiednich przypadkach, wnioski dotyczące dostosowania niniejszego rozporządzenia.

2.   W tym celu uczestniczące państwa członkowskie przekazują Komisji stosowne informacje dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia przez ich sądy.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 21

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 czerwca 2012 r., z wyjątkiem art. 17, który stosuje się od dnia 21 czerwca 2011 r.

Do uczestniczących państw członkowskich, które uczestniczą we wzmocnionej współpracy na mocy decyzji podjętej zgodnie z art. 331 ust. 1 akapit drugi lub trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozporządzenie to stosuje się od dnia określonego w tej decyzji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w uczestniczących państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2010 r.

W imieniu Rady

J. SCHAUVLIEGE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 22.7.2010, s. 12.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1).

(3)  Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 25.


29.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1260/2010

z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (2), w szczególności jego art. 3 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy opublikować nomenklaturę refundacji w pełnej, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2011 r. wersji, jaka wynika z przepisów wykonawczych regulujących mechanizmy dotyczące wywozu produktów rolnych.

(2)

Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2)

Załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie (UE) nr 1298/2009 traci moc.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2011 r.

Traci ono moc dnia 31 grudnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1.

(3)  Dz.U. L 353 z 31.12.2009, s. 9.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

NOMENKLATURA PRODUKTÓW ROLNYCH DO CELÓW REFUNDACJI WYWOZOWYCH

SPIS TREŚCI

Sektor

1.

Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki

2.

Ryż i ryż łamany

3.

Przetwory zbożowe

4.

Mieszanki paszowe pochodzenia zbożowego

5.

Wołowina i cielęcina

6.

Wieprzowina

7.

Mięso drobiowe

8.

Jaja

9.

Mleko i przetwory mleczne

10.

Cukier biały i cukier surowy nierafinowany

11.

Syropy i pozostałe produkty cukrownicze

1.   Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki

Kod CN

Opis towarów

Kod produktu

1001

Pszenica i meslin:

 

1001 10 00

Pszenica durum:

 

– –

Nasiona

1001 10 00 9200

– –

Pozostała

1001 10 00 9400

ex 1001 90

Pozostałe:

 

 

– –

Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin:

 

1001 90 91

– – –

Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – –

Pozostałe

1001 90 99 9000

1002 00 00

Żyto

1002 00 00 9000

1003 00

Jęczmień:

 

1003 00 10

Nasiona

1003 00 10 9000

1003 00 90

Pozostałe

1003 00 90 9000

1004 00 00

Owies:

 

Nasiona

1004 00 00 9200

Pozostałe

1004 00 00 9400

1005

Kukurydza:

 

ex 1005 10

Nasiona:

 

1005 10 90

– –

Pozostałe

1005 10 90 9000

1005 90 00

Pozostałe

1005 90 00 9000

1007 00

Ziarno sorgo:

 

1007 00 90

Pozostałe

1007 00 90 9000

ex 1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

 

1008 20 00

Proso

1008 20 00 9000

1101 00

Mąka pszenna lub z meslin:

 

 

Mąka pszenna:

 

1101 00 11

– –

Z pszenicy durum

1101 00 11 9000

1101 00 15

– –

Z pszenicy zwyczajnej i orkisza:

 

– – –

O zawartości popiołu od 0 do 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – –

O zawartości popiołu większej niż 600, ale mniejszej lub równej 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – –

O zawartości popiołu większej niż 900, ale mniejszej lub równej 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – –

O zawartości popiołu większej niż 1 100, ale mniejszej lub równej 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – –

O zawartości popiołu większej niż 1 650, ale mniejszej lub równej 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – –

O zawartości popiołu większej niż 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

Mąka z meslin

1101 00 90 9000

ex 1102

Mąki ze zbóż innych, niż pszenica lub meslin:

 

1102 10 00

Mąka żytnia:

 

– –

O zawartości popiołu od 0 do 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– –

O zawartości popiołu większej niż 1 400, ale mniejszej lub równej 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– –

O zawartości popiołu większej niż 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe:

 

 

Kasze i mączki:

 

1103 11

– –

Z pszenicy:

 

1103 11 10

– – –

Z pszenicy durum:

 

– – – –

O zawartości popiołu od 0 do 1 300 mg/100 g:

 

– – – – –

Mączki, których mniej niż 10% masy może przejść przez sito o oczkach 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – –

Pozostałe

1103 11 10 9400

– – – –

O zawartości popiołu większej niż 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – –

Z pszenicy zwyczajnej i orkisza:

 

– – – –

O zawartości popiołu od 0 do 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – –

O zawartości popiołu większej niż 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ryż i ryż łamany

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

1006

Ryż:

 

1006 20

Ryż łuskany (brązowy):

 

 

– –

Parzony

 

1006 20 11

– – –

Okrągłoziarnisty

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – –

Średnioziarnisty

1006 20 13 9000

 

– – –

Długoziarnisty

 

1006 20 15

– – – –

O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – –

O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3

1006 20 17 9000

 

– –

Pozostały:

 

1006 20 92

– – –

Okrągłoziarnisty

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – –

Średnioziarnisty

1006 20 94 9000

 

– – –

Długoziarnisty:

 

1006 20 96

– – – –

O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – –

O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3

1006 20 98 9000

1006 30

Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany, lub glazurowany:

 

 

– –

Ryż półbielony

 

 

– – –

Parzony

 

1006 30 21

– – – –

Okrągłoziarnisty

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – –

Średnioziarnisty

1006 30 23 9000

 

– – – –

Długoziarnisty:

 

1006 30 25

– – – – –

O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – –

O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3

1006 30 27 9000

 

– – –

Pozostały:

 

1006 30 42

– – – –

Okrągłoziarnisty

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – –

Średnioziarnisty

1006 30 44 9000

 

– – – –

Długoziarnisty:

 

1006 30 46

– – – – –

O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – –

O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3

1006 30 48 9000

 

– –

Ryż całkowicie bielony:

 

 

– – –

Parzony:

 

1006 30 61

– – – –

Okrągłoziarnisty:

 

– – – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – –

Pozostały

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – –

Średnioziarnisty:

 

– – – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – –

Pozostały

1006 30 63 9900

 

– – – –

Długoziarnisty:

 

1006 30 65

– – – – –

O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3:

 

– – – – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – –

Pozostały

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – –

O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3:

 

– – – – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – –

Pozostały

1006 30 67 9900

 

– – –

Pozostały:

 

1006 30 92

– – – –

Okrągłoziarnisty:

 

– – – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – –

Pozostały

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – –

Średnioziarnisty:

 

– – – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – –

Pozostały

1006 30 94 9900

 

– – – –

Długoziarnisty:

 

1006 30 96

– – – – –

O stosunku długości do szerokości większym niż 2, ale mniejszym niż 3:

 

– – – – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – –

Pozostały

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – –

O stosunku długości do szerokości równym 3 lub większym niż 3:

 

– – – – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – –

Pozostały

1006 30 98 9900

1006 40 00

Ryż łamany

1006 40 00 9000


3.   Przetwory zbożowe

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 1102

Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin:

 

ex 1102 20

Mąka kukurydziana:

 

ex 1102 20 10

– –

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy:

 

– – –

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,3 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy (2)

1102 20 10 9200

– – –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,3 % masy, ale nieprzekraczającej 1,5 % i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– –

Pozostałe:

 

– – –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 1,7 % i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

Pozostałe:

 

1102 90 10

– –

Mąka jęczmienna:

 

– – –

O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy

1102 90 10 9100

– – –

Pozostała

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– –

Mąka owsiana:

 

– – –

O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy i o zawartości surowego błonnika , w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1,8 % masy, o wilgotności nieprzekraczającej 11 % i w której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna

1102 90 30 9100

ex 1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe:

 

 

Kasze i mączki:

 

ex 1103 13

– –

Z kukurydzy:

 

ex 1103 13 10

– – –

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy:

 

– – – –

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 0,9 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,6 % masy, której nie więcej niż 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i której odsetek nieprzekraczający 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3)

1103 13 10 9100

– – – –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 0,9 %, ale nieprzekraczającej 1,3 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy, której nie więcej niż 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i której odsetek nieprzekraczający 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3)

1103 13 10 9300

– – – –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,3 % masy, ale nieprzekraczającej 1,5 % i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1,0 % masy, której nie więcej niż 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i której odsetek nieprzekraczający 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – –

Pozostałe:

 

– – – –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 1,7 % i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy, której nie więcej niż 30 % przechodzi przez sito o oczkach 315 mikrometrów, i której odsetek nieprzekraczający 5 % przechodzi przez sito o oczkach 150 mikrometrów (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– –

Z pozostałych zbóż:

 

1103 19 10

– – –

Z żyta

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – –

Z jęczmienia:

 

– – – –

O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – –

Z owsa:

 

– – – –

O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,1 %, o wilgotności nieprzekraczającej 11 % i w której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna

1103 19 40 9100

ex 1103 20

Granulki:

 

1103 20 20

– –

Z jęczmienia

1103 20 20 9000

1103 20 60

– –

Z pszenicy

1103 20 60 9000

ex 1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane ), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone:

 

 

Ziarna miażdżone lub płatkowane:

 

ex 1104 12

– –

Z owsa:

 

ex 1104 12 90

– – –

Płatkowane:

 

– – – –

O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,1 %, o wilgotności nieprzekraczającej 12 %, i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna

1104 12 90 9100

– – – –

O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy przekraczającej 0,1 %, ale nieprzekraczającej 1,5 %, o wilgotności nieprzekraczającej 12 %, i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– –

Z pozostałych zbóż:

 

1104 19 10

– – –

Z pszenicy

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – –

Z kukurydzy:

 

– – – –

Płatkowane:

 

– – – – –

O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,7 % masy (3)

1104 19 50 9110

– – – – –

O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, przekraczającej 0,9 % masy, ale nieprzekraczającej 1,3 % i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy (3)

1104 19 50 9130

 

– – –

Z jęczmienia:

 

ex 1104 19 69

– – – –

Płatkowane:

 

– – – – –

O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy

1104 19 69 9100

 

Pozostałe obrobione ziarna (na przykład łuszczone, perełkowane, krojone lub śrutowane):

 

ex 1104 22

– –

Z owsa:

 

ex 1104 22 20

– – –

Łuszczone (łuskane lub obierane):

 

– – – –

O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,5 %, o wilgotności nieprzekraczającej 11 %, i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – –

Łuszczone i krojone lub śrutowane (»Grütze« lub »grutten«):

 

– – – –

O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 2,3 % masy, o zawartości okrywy nieprzekraczającej 0,1 %, o wilgotności nieprzekraczającej 11 % i której peroksydaza jest praktycznie nieaktywna, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 8 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– –

Z kukurydzy:

 

ex 1104 23 10

– – –

Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane:

 

– – – –

O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,6 % masy, (»Grütze« lub »grutten«) zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – –

O zawartości tłuszczu, w odniesieniu do suchej masy, przekraczającej 0,9 % ale nieprzekraczającej 1,3 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,8 % masy, (»Grütze« lub »grutten«), zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– –

Z pozostałych zbóż:

 

 

– – –

Z jęczmienia:

 

ex 1104 29 01

– – – –

Łuszczone (łuskane lub obierane):

 

– – – – –

O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – –

Łuszczone i krojone lub śrutowane (»Grütze« lub »grutten«):

 

– – – – –

O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy i o zawartości surowego błonnika, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 0,9 % masy, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – –

Perełkowane:

 

– – – – –

O zawartości popiołu, w odniesieniu do suchej masy, nieprzekraczającej 1 % masy (bez talku):

 

– – – – – –

Pierwsza kategoria zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – –

Druga kategoria zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)

1104 29 05 9300

 

– – –

Pozostałe:

 

 

– – – –

Łuszczone (łuskane lub obierane), nawet krojone lub śrutowane:

 

ex 1104 29 11

– – – – –

Z pszenicy: Niekrojone ani nieśrutowane, zgodnie z definicją podaną w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 508/2008 (1)

1104 29 11 9000

 

– – – –

Obrobione wyłącznie przez śrutowanie

 

1104 29 51

– – – – –

Z pszenicy

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – –

Z żyta

1104 29 55 9000

1104 30

Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone:

 

1104 30 10

– –

Z pszenicy

1104 30 10 9000

1104 30 90

– –

Z pozostałych zbóż

1104 30 90 9000

1107

Słód, nawet palony:

 

1107 10

Niepalony:

 

 

– –

Z pszenicy:

 

1107 10 11

– – –

W postaci mąki

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – –

Pozostały

1107 10 19 9000

 

– –

Pozostały

 

1107 10 91

– – –

W postaci mąki

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – –

Pozostały

1107 10 99 9000

1107 20 00

Palony

1107 20 00 9000

ex 1108

Skrobie; inulina:

 

 

Skrobie (4):

 

ex 1108 11 00

– –

Skrobia pszenna:

 

– – –

O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 %

1108 11 00 9200

– – –

O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– –

Skrobia kukurydziana:

 

– – –

O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 %

1108 12 00 9200

– – –

O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 13 00

– –

Skrobia ziemniaczana:

 

– – –

O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 80 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 %

1108 13 00 9200

– – –

O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 77 %, ale mniejszej niż 80 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– –

Pozostałe skrobie:

 

ex 1108 19 10

– – –

Skrobia z ryżu:

 

– – – –

O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 %

1108 19 10 9200

– – – –

O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 84 %, ale mniejszej niż 87 % i o czystości w suchej masie nie mniejszej niż 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Gluten pszenny, nawet suszony:

 

Suszony gluten pszenny o zawartości białka, w odniesieniu do suchej masy, 82 % masy lub więcej (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Pozostałe cukry włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

 

ex 1702 30

Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy

 

 

– –

Pozostałe

 

1702 30 50

– – –

W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – –

Pozostałe (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

 

1702 40 90

– –

Pozostałe (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy:

 

1702 90 50

– –

Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy:

 

– – –

Maltodekstryna, w postaci białej substancji stałej, nawet aglomerowanej

1702 90 50 9100

– – –

Pozostała (6)

1702 90 50 9900

 

– –

Karmel:

 

 

– – –

Pozostały

 

1702 90 75

– – – –

W postaci proszku, nawet aglomerowanego

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – –

Pozostały

1702 90 79 9000

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

ex 2106 90

Pozostałe:

 

 

– –

Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:

 

 

– – –

Pozostałe:

 

2106 90 55

– – – –

Syrop glukozowy i z maltodekstryny (6)

2106 90 55 9000


4.   Mieszanki paszowe pochodzenia zbożowego

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt (7):

 

ex 2309 10

Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej:

 

 

– –

Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne:

 

 

– – –

Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

 

– – – –

Niezawierająca skrobi lub zawierająca 10% masy skrobi lub mniej (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – –

Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – –

Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

2309 10 13 9000

 

– – – –

Zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy, skrobi (8):

 

2309 10 31

– – – – –

Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – –

Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

2309 10 33 9000

 

– – – –

Zawierająca więcej niż 30 % masy skrobi (8):

 

2309 10 51

– – – – –

Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – –

Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

2309 10 53 9000

ex 2309 90

Pozostałe:

 

 

– –

Pozostałe, włącznie z przedmieszkami:

 

 

– – –

Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne:

 

 

– – – –

Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

 

– – – – –

Niezawierające skrobi lub zawierające 10% masy skrobi lub mniej (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – –

Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – –

Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

2309 90 33 9000

 

– – – – –

Zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy, skrobi (8):

 

2309 90 41

– – – – – –

Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – –

Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

2309 90 43 9000

 

– – – – –

Zawierające więcej niż 30 % masy skrobi (8):

 

2309 90 51

– – – – – –

Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – –

Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

2309 90 53 9000


5.   Wołowina i cięlecina

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 0102

Bydło żywe:

 

ex 0102 10

Zwierzęta hodowlane czystorasowe:

 

ex 0102 10 10

– –

Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):

 

– – –

O masie żywca równej lub większej niż 250 kg:

 

– – – –

W wieku do 30 miesięcy

0102 10 10 9140

– – – –

Pozostałe

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– –

Krowy:

 

– – –

O masie żywca równej lub większej niż 250 kg:

 

– – – –

W wieku do 30 miesięcy

0102 10 30 9140

– – – –

Pozostałe

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– –

Pozostałe:

 

– – –

O masie żywca równej lub większej niż 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

Pozostałe:

 

 

– –

Gatunki domowe:

 

 

– – –

O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – –

Do uboju:

 

– – – – –

O masie przekraczającej 220 kg

0102 90 41 9100

 

– – –

O masie przekraczającej 300 kg:

 

 

– – – –

Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):

 

0102 90 51

– – – – –

Do uboju

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – –

Pozostałe

0102 90 59 9000

 

– – – –

Krowy:

 

0102 90 61

– – – – –

Do uboju

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – –

Pozostałe

0102 90 69 9000

 

– – – –

Pozostałe:

 

0102 90 71

– – – – –

Do uboju

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – –

Pozostałe

0102 90 79 9000

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone:

 

0201 10 00

Tusze i półtusze:

 

– –

Przednia część tuszy lub półtuszy, zawierająca wszystkie kości i kark, szyję i łopatkę, ale z więcej niż 10 żebrami:

 

– – –

Z dorosłego bydła płci męskiej (10)

0201 10 00 9110

– – –

Pozostałe

0201 10 00 9120

– –

Pozostałe:

 

– – –

Z dorosłego bydła płci męskiej (10)

0201 10 00 9130

– – –

Pozostałe

0201 10 00 9140

0201 20

Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi:

 

0201 20 20

– –

Ćwierci »kompensowane«:

 

– – –

Z dorosłego bydła płci męskiej (10)

0201 20 20 9110

– – –

Pozostałe

0201 20 20 9120

0201 20 30

– –

Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone:

 

– – –

Z dorosłego bydła płci męskiej (10)

0201 20 30 9110

– – –

Pozostałe

0201 20 30 9120

0201 20 50

– –

Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone:

 

– – –

Z maksymalną liczbą ośmiu żeber lub ośmiu par żeber:

 

– – – –

Z dorosłego bydła płci męskiej (10)

0201 20 50 9110

– – – –

Pozostałe

0201 20 50 9120

– – –

Z więcej niż ośmioma żebrami lub ośmioma parami żeber:

 

– – – –

Z dorosłego bydła płci męskiej (10)

0201 20 50 9130

– – – –

Pozostałe

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– –

Pozostałe:

 

– – –

O masie kości nieprzekraczającej jednej trzeciej masy kawałka

0201 20 90 9700

0201 30 00

Bez kości:

 

– –

Kawałki bez kości eksportowane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1643/2006 (12) lub do Kanady na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– –

Kawałki bez kości, włączając mięso mielone, o średniej zawartości chudej wołowiny (z wyłączeniem tłuszczu) 78 % lub większej (15)

0201 30 00 9060

– –

Pozostałe, każdy kawałek indywidualnie opakowany o średniej zawartości chudej wołowiny (z wyłączeniem tłuszczu) 55 % lub większej (15)

 

– – –

Z tylnych ćwierci dorosłego bydła płci męskiej, z maksymalną liczbą ośmiu żeber lub ośmiu par żeber, cięte prosto lub cięciem »Pistola« (11)

0201 30 00 9100

– – –

Z nierozdzielonych lub rozdzielonych ćwierci przednich dorosłego bydła płci męskiej, cięte prosto lub cięciem »Pistola« (11)

0201 30 00 9120

– –

Pozostałe

0201 30 00 9140

ex 0202

Mięso z bydła, zamrożone:

 

0202 10 00

Tusze i półtusze:

 

– –

Przednia część tuszy lub półtuszy, zawierająca wszystkie kości i kark, szyję i łopatkę, ale z więcej niż 10 żebrami

0202 10 00 9100

– –

Pozostałe

0202 10 00 9900

ex 0202 20

Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi:

 

0202 20 10

– –

Ćwierci »kompensowane«

0202 20 10 9000

0202 20 30

– –

Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 30 9000

0202 20 50

– –

Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone:

 

– – –

Z maksymalną liczbą ośmiu żeber lub ośmiu par żeber

0202 20 50 9100

– – –

Z więcej niż ośmioma żebrami lub ośmioma parami żeber

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– –

Pozostałe:

 

– – –

O masie kości nieprzekraczającej jednej trzeciej masy kawałka

0202 20 90 9100

0202 30

Bez kości:

 

0202 30 90

– –

Pozostałe:

 

– – –

Kawałki bez kości eksportowane do Stanów Zjednoczonych Ameryki na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1643/2006 (12) lub do Kanady na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – –

Pozostałe, włączając mięso mielone, o średniej zawartości chudej wołowiny (z wyłączeniem tłuszczu) 78 % lub większej (15)

0202 30 90 9200

– – –

Pozostałe

0202 30 90 9900

0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone:

 

0206 10

Z bydła, świeże lub schłodzone:

 

 

– –

Pozostałe:

 

0206 10 95

– – –

Przepona gruba i przepona cienka

0206 10 95 9000

 

Z bydła, zamrożone:

 

0206 29

– –

Pozostałe:

 

 

– – –

Pozostałe:

 

0206 29 91

– – – –

Przepona gruba i przepona cienka

0206 29 91 9000

ex 0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów:

 

ex 0210 20

Mięso z bydła:

 

ex 0210 20 90

– –

Bez kości:

 

– – –

Solone i suszone

0210 20 90 9100

ex 1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:

 

ex 1602 50

Z bydła:

 

 

– –

Pozostałe:

 

ex 1602 50 31

– – –

Wołowina peklowana (»corned beef«), w opakowaniach hermetycznych, niezawierająca innego mięsa niż z bydła:

 

– – – –

O stosunku kolagenu do białka nie większym niż 0,35 (16) i zawierająca następujący odsetek mięsa wołowego (z wyłączeniem podrobów i tłuszczu):

 

– – – – –

90 % masy lub większy:

 

– – – – – –

Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – –

80 % masy lub większy, ale mniejszy niż 90 % masy:

 

– – – – – –

Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – –

Pozostałe w opakowaniach hermetycznych:

 

– – – –

Niezawierające innego mięsa niż z bydła:

 

– – – – –

O stosunku kolagenu do białka nie większym niż 0,35 (16) i zawierające następujący odsetek mięsa wołowego (z wyłączeniem podrobów i tłuszczu):

 

– – – – – –

90 % masy lub większy:

 

– – – – – – –

Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – –

80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 90 % masy:

 

– – – – – – –

Produkty spełniające warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Wieprzowina

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 0103

Świnie żywe:

 

 

Pozostałe:

 

ex 0103 91

– –

O masie mniejszej niż 50 kg:

 

0103 91 10

– – –

Gatunki domowe

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– –

O masie 50 kg lub większej:

 

 

– – –

Gatunki domowe:

 

0103 92 19

– – – –

Pozostałe

0103 92 19 9000

ex 0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

 

 

Świeże lub schłodzone:

 

ex 0203 11

– –

Tusze i półtusze:

 

0203 11 10

– – –

Ze świń domowych (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– –

Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

 

– – –

Ze świń domowych:

 

ex 0203 12 11

– – – –

Szynki i ich kawałki:

 

– – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – –

Łopatki i ich kawałki (29):

 

– – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– –

Pozostałe:

 

 

– – –

Ze świń domowych:

 

ex 0203 19 11

– – – –

Przodki i ich kawałki (30):

 

– – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – –

Schaby i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – –

Boczek i jego kawałki:

 

– – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy

0203 19 15 9100

 

– – – –

Pozostałe:

 

ex 0203 19 55

– – – – –

Bez kości:

 

– – – – – –

Szynki, przodki, łopatki lub schaby, i ich kawałki (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – –

Boczek i jego kawałki, o łącznej zawartości tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy (17)  (27)

0203 19 55 9310

 

Zamrożone:

 

ex 0203 21

– –

Tusze i półtusze:

 

0203 21 10

– – –

Ze świń domowych (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– –

Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

 

– – –

Ze świń domowych:

 

ex 0203 22 11

– – – –

Szynki i ich kawałki:

 

– – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – –

Łopatki i ich kawałki (29):

 

– – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– –

Pozostałe:

 

 

– – –

Ze świń domowych:

 

ex 0203 29 11

– – – –

Przodki i ich kawałki (30):

 

– – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – –

Schaby i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – –

Boczek i jego kawałki:

 

– – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy

0203 29 15 9100

 

– – – –

Pozostałe:

 

ex 0203 29 55

– – – – –

Bez kości:

 

– – – – – –

Szynki, przodki, łopatki, i ich kawałki (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów:

 

 

Mięso ze świń

 

ex 0210 11

– –

Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

 

 

– – –

Ze świń domowych

 

 

– – – –

Solone lub w solance

 

ex 0210 11 11

– – – – –

Szynki i ich kawałki

 

– – – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0210 11 11 9100

 

– – – –

Suszone lub wędzone

 

ex 0210 11 31

– – – – –

Szynki i ich kawałki

 

– – – – – –

»Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele« (18):

 

– – – – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25% masy

0210 11 31 9110

– – – – – –

Pozostałe:

 

– – – – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– –

Boczek i jego kawałki:

 

 

– – –

Ze świń domowych:

 

ex 0210 12 11

– – – –

Solony lub w solance:

 

– – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – –

Suszony lub wędzony:

 

– – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– –

Pozostałe:

 

 

– – –

Ze świń domowych:

 

 

– – – –

Solone lub w solance:

 

ex 0210 19 40

– – – – –

Schaby i ich kawałki:

 

– – – – – –

O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – –

Pozostałe:

 

 

– – – – – –

Bez kości:

 

– – – – – – –

Szynki, przodki, łopatki lub schaby, i ich kawałki (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – –

Boczek i jego kawałki, bez skóry (17):

 

– – – – – – – –

O łącznej zawartości tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy

0210 19 50 9310

 

– – – –

Suszone lub wędzone:

 

 

– – – – –

Pozostałe:

 

ex 0210 19 81

– – – – – –

Bez kości:

 

– – – – – – –

»Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele«, i ich kawałki (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – –

Szynki, przodki, łopatki lub schaby, i ich kawałki (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów:

 

 

Pozostałe (24):

 

1601 00 91

– –

Kiełbasy, suche lub do smarowania, niepoddane obróbce cieplnej (20)  (22):

 

– – –

Niezawierające mięsa lub podrobów, drobiowych

1601 00 91 9120

– – –

Pozostałe

1601 00 91 9190

1601 00 99

– –

Pozostałe (19)  (22):

 

– – –

Niezawierające mięsa lub podrobów, drobiowych

1601 00 99 9110

– – –

Pozostałe

1601 00 99 9190

ex 1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:

 

 

Ze świń:

 

ex 1602 41

– –

Szynki i ich kawałki:

 

ex 1602 41 10

– – –

Ze świń domowych (23):

 

– – – –

Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80% masy lub więcej mięsa i tłuszczu (24)  (25):

 

– – – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej (33)

1602 41 10 9110

– – – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto mniejszej niż 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– –

Łopatki i ich kawałki:

 

ex 1602 42 10

– – –

Ze świń domowych (23):

 

– – – –

Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80% masy lub więcej mięsa i tłuszczu (24)  (25):

 

– – – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej (34)

1602 42 10 9110

– – – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto mniejszej niż 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– –

Pozostałe, włącznie z mieszankami:

 

 

– – –

Ze świń domowych:

 

 

– – – –

Zawierające 80 % masy lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia:

 

ex 1602 49 19

– – – – –

Pozostałe (23)  (26):

 

– – – – – –

Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80 % masy lub więcej mięsa i tłuszczu (24)  (25):

 

– – – – – – –

Niezawierające mięsa lub podrobów, drobiowych:

 

– – – – – – – –

Zawierające produkt składający się z wyraźnie rozpoznawalnych kawałków mięśni, które z uwagi na swój rozmiar nie są rozpoznawalne jako uzyskane z szynek, łopatek, schabu lub karkówki, wraz z małymi cząstkami widocznego tłuszczu i małymi ilościami galaretowatego osadu

1602 49 19 9130


7.   Mięso drobiowe

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

 

 

O masie nieprzekraczającej 185 g:

 

0105 11

– –

Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:

 

 

– – –

Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu:

 

0105 11 11

– – – –

Nioski

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – –

Pozostałe

0105 11 19 9000

 

– – –

Pozostałe:

 

0105 11 91

– – – –

Nioski

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – –

Pozostałe

0105 11 99 9000

0105 12 00

– –

Indyki

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– –

Pozostałe:

 

0105 19 20

– – –

Gęsi

0105 19 20 9000

ex 0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone:

 

 

Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

 

ex 0207 12

– –

Niecięte na kawałki, zamrożone:

 

ex 0207 12 10

– – –

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »kurczaki 70 %«:

 

– – – –

Z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi

 

– – – –

Pozostałe

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – –

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej zgłaszane:

 

– – – –

»Kurczaki 65 %«:

 

– – – – –

Z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi

 

– – – – –

Pozostałe

0207 12 90 9190

– – – –

Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, o zmiennym składzie:

 

– – – – –

Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi

 

– – – – –

Pozostałe

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– –

Kawałki i podroby, zamrożone:

 

 

– – –

Kawałki:

 

 

– – – –

Z kośćmi:

 

ex 0207 14 20

– – – – –

Połówki lub ćwiartki:

 

– – – – – –

Ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi

 

– – – – – –

Pozostałe

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – –

Nogi i ich kawałki:

 

– – – – – –

Ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi

 

– – – – – –

Pozostałe

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – –

Pozostałe:

 

– – – – – –

Połówki i ćwiartki, bez kupra:

 

– – – – – – –

Ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi

 

– – – – – – –

Pozostałe

0207 14 70 9190

– – – – – –

Kawałki składające się z całej nogi lub części nogi i części grzbietu, o masie grzbietu nieprzekraczającej 25 % masy całkowitej:

 

– – – – – – –

Ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z całkowicie skostniałymi kośćmi udowymi

 

– – – – – – –

Pozostałe

0207 14 70 9290

 

Z indyków:

 

0207 25

– –

Niecięte na kawałki, zamrożone:

 

0207 25 10

– – –

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »indyki 80 %«

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – –

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »indyki 73 %« lub inaczej zgłaszane

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– –

Kawałki i podroby, zamrożone:

 

 

– – –

Kawałki:

 

ex 0207 27 10

– – – –

Bez kości:

 

– – – – –

Mięso homogenizowane, włącznie z mięsem mechanicznie odkostnionym

 

– – – – –

Pozostałe:

 

– – – – – –

Inne niż kupry

0207 27 10 9990

 

– – – –

Z kośćmi:

 

 

– – – – –

Nogi i ich kawałki:

 

0207 27 60

– – – – – –

Podudzia i ich kawałki

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – –

Pozostałe

0207 27 70 9000


8.   Jaja

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane:

 

 

Drobiu:

 

 

– –

Wylęgowe (35):

 

0407 00 11

– – –

Indycze lub gęsie

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – –

Pozostałe

0407 00 19 9000

0407 00 30

– –

Pozostałe

0407 00 30 9000

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

 

Żółtka jaj:

 

ex 0408 11

– –

Suszone:

 

ex 0408 11 80

– – –

Pozostałe:

 

– – – –

Nadające się do spożycia przez ludzi

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– –

Pozostałe:

 

 

– – –

Pozostałe:

 

ex 0408 19 81

– – – –

Ciekłe:

 

– – – – –

Nadające się do spożycia przez ludzi

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – –

Pozostałe, włącznie z zamrożonymi:

 

 

– – – – –

Nadające się do spożycia przez ludzi

0408 19 89 9100

 

Pozostałe:

 

ex 0408 91

– –

Suszone:

 

ex 0408 91 80

– – –

Pozostałe:

 

– – – –

Nadające się do spożycia przez ludzi

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– –

Pozostałe:

 

ex 0408 99 80

– – –

Pozostałe:

 

– – – –

Nadające się do spożycia przez ludzi

0408 99 80 9100


9.   Mleko i przetwory mleczne

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (50):

 

0401 10

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy:

 

0401 10 10

– –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 10 10 9000

0401 10 90

– –

Pozostałe

0401 10 90 9000

0401 20

O zawartości tłuszczu przekraczającej 1 % masy, ale nieprzekraczającej 6% masy:

 

 

– –

Nieprzekraczającej 3 % masy:

 

0401 20 11

– – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów:

 

– – – –

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy

0401 20 11 9100

– – – –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – –

Pozostałe:

 

– – – –

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy

0401 20 19 9100

– – – –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy

0401 20 19 9500

 

– –

Przekraczającej 3 % masy:

 

0401 20 91

– – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – –

Pozostałe

0401 20 99 9000

0401 30

O zawartości tłuszczu przekraczającej 6 % masy:

 

 

– –

Nieprzekraczającej 21 % masy:

 

0401 30 11

– – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów:

 

– – – –

O zawartości tłuszczu:

 

– – – – –

Przekraczającej 10 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy

0401 30 11 9400

– – – – –

Przekraczającej 17 % masy

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – –

Pozostałe:

 

– – – –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 17 % masy

0401 30 19 9700

 

– –

Przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy:

 

0401 30 31

– – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów:

 

– – – –

O zawartości tłuszczu:

 

– – – – –

Nieprzekraczającej 35 % masy

0401 30 31 9100

– – – – –

Przekraczającej 35 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy

0401 30 31 9400

– – – – –

Przekraczającej 39 % masy

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – –

Pozostałe:

 

– – – –

O zawartości tłuszczu:

 

– – – – –

Nieprzekraczającej 35 % masy

0401 30 39 9100

– – – – –

Przekraczającej 35 % masy, ale nieprzekraczającej 39 % masy

0401 30 39 9400

– – – – –

Przekraczającej 39 % masy

0401 30 39 9700

 

– –

Przekraczającej 45 % masy:

 

0401 30 91

– – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów:

 

– – – –

O zawartości tłuszczu:

 

– – – – –

Nieprzekraczającej 68 % masy

0401 30 91 9100

– – – – –

Przekraczającej 68 % masy

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – –

Pozostałe:

 

– – – –

O zawartości tłuszczu:

 

– – – – –

Nieprzekraczającej 68 % masy

0401 30 99 9100

– – – – –

Przekraczającej 68 % masy

0401 30 99 9500

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego (43):

 

ex 0402 10

W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy (46):

 

 

– –

Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego (48):

 

0402 10 11

– – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – –

Pozostałe

0402 10 19 9000

 

– –

Pozostałe (49):

 

0402 10 91

– – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – –

Pozostałe

0402 10 99 9000

 

W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy (46):

 

ex 0402 21

– –

Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (48):

 

 

– – –

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy:

 

0402 21 11

– – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

 

– – – – –

O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – –

Nieprzekraczającej 11 % masy

0402 21 11 9200

– – – – – –

Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy

0402 21 11 9300

– – – – – –

Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy

0402 21 11 9500

– – – – – –

Przekraczającej 25 % masy

0402 21 11 9900

 

– – – –

Pozostałe:

 

0402 21 17

– – – – –

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 11 % masy

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy:

 

– – – – – –

Nieprzekraczającej 17 % masy

0402 21 19 9300

– – – – – –

Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy

0402 21 19 9500

– – – – – –

Przekraczającej 25 % masy

0402 21 19 9900

 

– – –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy:

 

0402 21 91

– – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

 

– – – – –

O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – –

Nieprzekraczającej 28 % masy

0402 21 91 9100

– – – – – –

Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy

0402 21 91 9200

– – – – – –

Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

0402 21 91 9350

– – – – – –

Przekraczającej 45 % masy

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – –

Pozostałe:

 

– – – – –

O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – –

Nieprzekraczającej 28 % masy

0402 21 99 9100

– – – – – –

Przekraczającej 28 % masy, ale nieprzekraczającej 29 % masy

0402 21 99 9200

– – – – – –

Przekraczającej 29 % masy, ale nieprzekraczającej 41 % masy

0402 21 99 9300

– – – – – –

Przekraczającej 41 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

0402 21 99 9400

– – – – – –

Przekraczającej 45 % masy, ale nieprzekraczającej 59 % masy

0402 21 99 9500

– – – – – –

Przekraczającej 59 % masy, ale nieprzekraczającej 69 % masy

0402 21 99 9600

– – – – – –

Przekraczającej 69 % masy, ale nieprzekraczającej 79 % masy

0402 21 99 9700

– – – – – –

Przekraczającej 79 % masy

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– –

– Pozostałe (49):

 

 

– – –

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy:

 

 

– – – –

Pozostałe:

 

0402 29 15

– – – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

 

– – – – – –

O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – –

Nieprzekraczającej 11 % masy

0402 29 15 9200

– – – – – – –

Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy

0402 29 15 9300

– – – – – – –

Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy

0402 29 15 9500

– – – – – – –

Przekraczającej 25 % masy

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – –

Pozostałe:

 

– – – – – –

O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – – –

Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy

0402 29 19 9300

– – – – – – –

Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy

0402 29 19 9500

– – – – – – –

Przekraczającej 25 % masy

0402 29 19 9900

 

– – –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy:

 

0402 29 91

– – – –

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – –

Pozostałe:

 

– – – – –

O zawartości tłuszczu:

 

– – – – – –

Nieprzekraczającej 41 % masy

0402 29 99 9100

– – – – – –

Przekraczającej 41 % masy

0402 29 99 9500

 

Pozostałe:

 

0402 91

– –

– Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (48):

 

0402 91 10

– – –

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 8 % masy:

 

 

– – – –

O zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej i o zawartości tłuszczu przekraczającej 7,4 % masy

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 8 % masy, ale nieprzekraczającej 10 % masy:

 

 

– – – –

O zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % masy lub większej

0402 91 30 9300

 

– – –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 45 % masy:

 

0402 91 99

– – – –

Pozostałe

0402 91 99 9000

0402 99

– –

Pozostałe (49):

 

0402 99 10

– – –

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 9,5 % masy:

 

 

– – – –

O zawartości sacharozy 40 % masy lub większej, o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej 15 % lub większej i o zawartości tłuszczu przekraczającej 6,9 % masy

0402 99 10 9350

 

– – –

O zawartości tłuszczu przekraczającej 9,5 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy:

 

0402 99 31